Årsmelding Leka kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding Leka kommune"

Transkript

1 Årsmelding Leka kommune Tove Kvaløy Hewlett-Packard Company Hondøyron

2 Innhold Forord... 1 Organisasjonskart... 1 Økonomi... 1 Politisk... 1 Stab/støtte... 1 Utviklingsavdelingen... 1 Oppvekst... 1 Helse og sosial... 1 Pleie og omsorg... 1 Teknisk avdeling og IT... 1 Økonomisk resultat alle avdelinger... 1 Årsmelding Leka kommune

3 Forord Ved konstituert rådmann Tove Kvaløy Årsmeldingen er rådmannens melding til kommunestyret om det som har skjedd i foregående kalenderår. Den skal behandles sammen med årsregnskapet. Årsmeldingen er et viktig politisk verktøy. Ikke minst i forhold til arbeid med budsjett og økonomiplan/handlingsprogram. Informasjonen i årsmeldingen er derfor i første rekke myntet på å nå politisk nivå. Så langt det lar seg gjøre skal årsmeldingen synliggjøre hva som har skjedd i 2013, og besvare om de mål, retninger og føringer som ble gitt i budsjettet for 2013 er gjennomført DRIFT: Netto driftsresultat for 2013 er 0,34 % av brutto driftsinntekter. Netto driftsresultat er lik brutto driftsresultat, inklusiv avskrivninger minus summen av netto renteutgifter og netto gjeldsavdrag. En ledetråd i forhold til økonomistyring i kommunal sektor utarbeidet av Teknisk beregningsutvalg er at et netto driftsresultat over tid bør ligge på ca. 3 %. I så måte er det økonomiske resultatet for Leka kommune i 2013 for svakt. Leka er en kommune med liten økonomisk handlefrihet, og med en foreløpig liten buffer til å takle både svingninger og uforutsette ting. Bruken av fond bør unngås. I 2013 hadde vi besøk av fylkesmannen og bedriftskompetanse for å se på kommunene som helhet og hjelpe oss å finne løsninger. Oppfølgingsmøtet etter dette møte har ikke vært ennå i skrivende stund. Selv om man ser noen overskridelser på enkelte områder anser rådmannen at økonomistyring i Leka kommune er rimelig god. Det er tett oppfølging av virksomhetene både gjennom møter og rapporteringer. Med tanke på sårbarheten vil denne oppfølgingen ble innskjerpet ytterligere der det er behov. Når det gjelder resultatene for de enkelte virksomhetene fremgår dette under presentasjonen av disse. Ligger ved som vedlegg. Budsjett 2014 og økonomiplan/handlingsprogram vil ha stor fokus på minske sårbarheten og minke bruk av fond for å kunne minske nettopp denne sårbarhet og skaffe et større handlingsrom. Dessverre må det brukes fond for få økonomiplan i balanse. Det som blir viktig fremover er å se på om det er mulig å redusere drift ytterligere uten å spare oss til «fant» eller om vi må finne nye inntektskilder. Samtidig må vi se på om det finnes andre måter å løse tjenestene på. BRUKERE OG TJENESTER: Leka kommune har et tjenestetilbud som både i kvalitet og kvantitet må anses som bra. KOSTRA-tallene og analysen til bedriftskompetanse viser at Leka i all hovedsak drives med noenlunde lave kostnader i forhold til kommuner det er reelt å sammenligne seg med. Det er naturlig at for noen områder og tjenester vil den for Leka kommune fremstå som høy på grunn av det er få å dele dem på. For tjenesteproduksjon vises det til beskrivelsen av det enkelte virksomhetsområde. Årsmelding Leka kommune

4 ADMINISRATIV ORGANISERING: Leka kommune drives etter en tilnærmet to-nivåmodell. Det innebærer at virksomhetslederne er delegert ansvar for personell, økonomi og fag på sine områder. Videre innebærer det at rådmannen er helse og sosialsjef, barnehagesjef, plansjef. Samtidig som han/hun har personalansvar for stab/støtte, utviklingsavdeling samt helsesøster og leger. I 2010 ble det opprettet en egen stilling som skolefaglig ansvarlig i tillegg til rådmannen. Leka har i 2013 hatt fem virksomhetsområder med egne ledere, økonomileder, sykepleiesjef, teknisk leder, leder i barnehage og skolefaglig ansvarlig. I rådmannens stab og støtte inngår; økonomi/lønn, personal, IKT, servicetorget og utvikling. LEDELSE: I ledelse i Leka kommune inngår følgende: rådmann, økonomisjef, sykepleiesjef, leder i barnehagen, skolefaglig ansvarlig og leder på teknisk. Vi har pr i dag ingen assisterende rådmann eller stedfortreder. Lederne i Leka kommune har et stor og viktig ansvar både i forhold til tjenesteproduksjon, utvikling og de ansattes ve og vel. Deler av 2013 har blitt brukt til å sette fokus på «VI» følelsen. Vi jobber alle i Leka kommune og er avhengig av hverandre. Ledergruppen og utvidet ledergruppe har hatt en god del møter for å gjøre alle bevisste på hva vi jobber for og sette felles mål. Likhetsprinsippet på alle områdene er viktig. Samtidig har vi jobbet en god del med hvordan vi kan dra nytte av hverandres kompetanse har vært ett turbulent år med en del skifte av ledergruppen grunnet permisjoner og sykdom. BEMANNING/REKRUTTERING: Personalsituasjonen i Leka kommune er noenlunde stabil. Kommunen har noen utfordringer i forhold til rekruttering. MEDARBEIDERE I LEKA KOMMUNE: Mangfold og likeverd er viktig for å skape gode tjenester og trivsel på arbeidsplassen. Leka 24-7: Leka kommune leverer tjenester til sine innbyggere 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Den viktigste ressursen organisasjonen har for å yte disse tjenestene er de ansatte. Leka kommune har som mål at medarbeiderne skal trives for å yte sitt beste til alle som Har behov for kommunale tjenester i kommunen vår. KOMPETANSEUTVIKLING: På grunn av begrenset økonomisk handlefrihet har det vært satt av svært lite penger til kompetanseheving i Leka kommune for Ett krav til kursing på deltidsansatte brannmenn brukte nesten hele potten. Årsmelding Leka kommune

5 NÆRVÆR OG TRIVSEL: Leka kommune er IA-bedrift, og det forplikter kommunen til å jobbe aktivt for å øke nærværet i organisasjonen. Årsverk Sykefravær (dagsverk): Egenmelding: (egen og barn), sykemelding, syke barn Prosent Permisjoner (dagsverk): Lønnede og ulønnede Årsmelding Leka kommune Prosent ,83 % 577 3,58 % ,83 % 536 3,13 % ,06 % 569 3,16 % Tendens: Permisjoner og egenmeldinger er stabile, men høy sykemeldingsgrad i 2012 og (IA-bedrift har avtale om inntil 24 e.m.dager per år. I 2013 var snittet på 1,62 %, noe som tilsvarer 4 dager per person.) Det er ikke gjennomført noen medarbeiderundersøkelse i Men det er satt som mål for 2014, innen februar at alle ansatte skal ha ett tilbud om medarbeidersamtale ETISK STANDARD: Leka kommunes etiske retningslinjer må gjennomgås og sees på om de på revideres. Nye retningslinjer gjeldende både for ansatte og folkevalgte bør inn i kommunens personalhåndbok som også er til revidering. Det er et lederansvar å sørge for at retningslinjene blir gjort kjent og etterlevd i forhold til sine ansatte. LIKESTILLING/DISKRIMINERING: I Leka kommune har vi ingen egen plan som sier noe om diskriminering og likestilling. Viser til personalpolitiske retningslinjer. ARBEIDSMILJØ: Arbeidsgiver hadde lederansvaret i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) i Utvalget har hatt 2 møter. AMU er i løpet av året ikke forelagt rapporter om yrkessykdommer, arbeidsulykker, eller tilløp til ulykker, jvf. 7-2 i Arbeidsmiljøloven. SAMARBEID MED TILLITSVALGTE: Tillitsvalgte har en plass i utvidet lederforum. Den personen de tillitsvalgte har valgt som sin representant har plass i utvidet lederforum. I 2013 har det vært 3 utvidet lederforum samt 1 tillitsvalgtforum. INTERKOMMUNALT SAMARBEID: Leka kommune inngår i en rekke både formelle og uformelle interkommunale samarbeid. Både det å inngå i og det å søke samarbeid er for en kommune av Leka størrelse en dyd av nødvendighet. Dette både i forhold å levere tilfredsstillende kvalitet i tjenesten, det å kunne ha store nok fagmiljøer, og for i det hele tatt på noen områder kunne rekruttere kompetanse. Det er sagt tidligere at samarbeid også byr på utfordringer. Disse er dels av både styringsmessig, faglig, økonomisk og demokratisk karakter. De viktigste interkommunale samarbeidene for Leka kommune kan sies å være innen PPT, barnevern, jordmor, brann og IKT. Årsmelding fra barnevern er vedlagt som vedlegg til denne årsmeldingen.

6 SAMFUNNSUTVIKLING: En kommunes fremste rolle som samfunnsutvikler er i forhold til å være både en pådriver og tilrettelegger. Leka har gjennom mange år vært en aktiv aktør i forhold til å utvikle Leka som samfunn. Leka kommune er et lite samfunn og det er ikke til å stikke under en stol at det ikke blir for mange å spille på lag med i forhold til denne oppgaven. Det næringslivet som finnes har stort sett nok med å ha fokus på sine kjerneoppgaver. Det hevdes ofte at det er mangel på tilgang på kapital, men finnes de gode initiativ, evnen og viljen finner man som regler også midler. I 2013 har det i kommunen vært fokus på utvikling av reiseliv. Vi har fått midler fra fylkeskommunen og ansatt en egen person som jobber med reiseliv og setter Leka på kartet. STATLIGE STYRINGSSINGNALER I 2013 hadde vi ett regjeringsskifte. Solbergregjeringen varslet allerede i september en ny kommunereform. Hovedinnholdet er å få til mer robuste kommuner gjennom kommunesammenslåing. Foreløpig er det lite konkret å jobbe med. For Leka kommune sin del så kan det by på utfordringer om vi skal bli sammenslått med noen andre i og med at vi er ett øysamfunn og avstand til nærmeste kommunesenter er lang. KONKLUSJONER/UTFORDRINGER: Leka kommune levere gode resultater. Organisasjonen har veldig mange flinke og dyktige medarbeidere, som også både er fornøyde og stolte av arbeidsplassen sin. En liste over landets mest bærekraftige kommuner i 2013 synliggjør at Leka kommune har klatret flere plasser i landet de siste fem årene 2. Det viser at Leka er en livskraftig kommune. Det er viktig å gripe fatt og følge opp en slik positiv utvikling. Det innebærer også at man økonomisk må ut av den sårbarheten som i dag er gjeldende. Det må skapes en bedre balanse mellom utgifter og inntekter. Det må skapes et handlingsrom for å ta utforutsette ting, og for å kunne prioritere en satsing som gir fortsatt økt bærekraft. Det synes som det er stor vilje politisk til å ta tak i dette framover. Satsingen på økt boligbygging er viktig for Leka. Bolig er en forutsetning for vekst i folketall og det å fremstå som attraktiv. Kommunen står i oppstarten av samfunnsdelen i kommuneplan. Den vil peke retning for Leka-samfunnet de neste ti årene. Det å velge de rett mål og satsinger her blir derfor særdeles viktig. Leka kommune satser framover strategisk på folkehelse. Det handler om å skape og utvikle et bærekraftig lokalsamfunn. Et samfunn som har plass til alle og der alle på et eller annet nivå er en ressurs og har noe å bidra med. Leka, februar / mars 2014 Tove Kvaløy Konstituert rådmann Reidun Helmersen Konstituert rådmann 2 https://legacyweb.nho.no/getfile.php/offentlig%20sektor/filer/naeringsnm2013.pdf Årsmelding Leka kommune

7 Organisasjonskart Kommunestyre SP 9 AP 4 SV 1 V1 Skolefaglig ansv. 40 % Formannskap SP 2 AP/SV/V 2 Rådmann 100 % Kjøpte tjenester: PPT Skog Jordmor Teknisk oppmåling Revisjon MNA-renovasjon Barnevern Fysioterapi Brann IT Organisasjonskart pr mars 2014 viser vedtatte stillings-hjemler innen det enkelte området. Ikke alle disse er besatt. Miljø 20 % Byggsak 55 % Landbruk/ vilt 100 % Kultur 50 % Næring 50 % Vet.tj. 10 % Lege 125,1 % Legesekr. 80 % Helsesøster 50 % Sosial 50 % Bibliotek 30 % Musikk/kulturskole 40 % Reiselivsprosj 100 % Pers.kons. 50 % Merkantil 150 % Frikjøp HTV 11,2 % F.sk.sekr. 100 % IKT 50 % Barnehage adm 100 % Ped.leder 60 % Ass. 175 % Helse/omsorg adm 120 % Sykestue 973 % Hj.sykepleie 480 % Hj.help 200 % Psykiatri 70 % Aktivitør 30 % Psykiatri 70 % Kjøkken 150 % Vaskeri 57,33 % Skole adm 60 % Skole 901,27 % Voksen-oppl. 38,7 % Ass 60 % SFO 60 % Teknisk adm 30 % Uteseksjon 290 % Renhold 275 % Brann 10 % Økonomi adm 100 % Lønn/regnskap/fakt. 150 % Skatt 50 % Årsmelding Leka kommune

8 Økonomi Ved økonomileder Laila Thorvik Fellesinntekter/fellesutgifter - Ansv./tj. 132 (økonomiavdelinga) Avvik på fellesinntekter og fellesutgifter: Tekst End. Budsjett Regnskap Avvik Inntekter Rammetilskudd inkl skjønn Skatteinntekter Eiendomsskatt Sum frie inntekter Inntektsrenter Inv.tilsk skole/sykestue/kirke Motpost avskrivinger/kalk. rente Premieavvik, amort tidl. år inkl aga Bruk av fonds Sum inntekter Utg. fordelt på områdene Utgifter Div. fellesutgifter til fordeling Leka sokn og andre trossamf Avsatt til fonds Ikke fordelte fellesutg. Oversk renteinnt. fond Delsum Rente- og avdragsutgifter Overføring til kapitalregnskapet 0 0 Sum utgifter Totaler Momskompensasjon på investeringer har blitt brukt 100% til finansiering av investeringen. Rammetilskuddet budsjettert er det inkl. skjønnstilskudd på kr ,- til reiselivsutvikling, dette er ikke utbetalt i Det skyldes at ikke er brukt av de midlene vi mottok i Rammetilskuddet er kr lavere enn budsjettert, men kr høyere enn i I tillegg har vi fått kr i ekstra skjønnsmidler fra fylkesmannen i forbindelse med innleie av Bedriftskompetanse AS som skulle se på økonomien til Leka kommune. Årsmelding Leka kommune

9 Skatteinntekter har en positiv utvikling. Det er kommet inn kr mer enn budsjettert og kr mer enn i 2012 og kr mer enn i Inntektsrenter ble lavere enn budsjettert. Dette skyldes lav rente men også at vi har mindre på konto. Investeringstilskudd skole/sykestue/kirke kr ,- mindre enn beregnet på grunn av lavere rentenivå og lavere restsaldo enn beregnet. Motpost avskrivninger og kalkulatorisk rente er inntektsført med kr ,- mer enn budsjettert. Dette har ingen innvirkning på regnskapsresultatet da tilsvarende utgifter er ført på områdene. Bruk av fonds budsjettert bruk av fond er ført direkte på de områdene de var vedtatt å brukes. Det var budsjettert med kr til bruk i drift. Premieavvik er postert i henhold til forskriftenes 13. En ikke reell inntekt. Det ble i 2013 et merforbruk på kr , så i stedet for at det ble en inntektspost ble det en utgiftspost for kommunen. Til senere fordeling fellesutgifter som ikke er fordelt er som følger: kto tap på fordringer kr ,- kto ansvarsreformen kr ,- Kto fordeling kurs, reiser kr ,- Ikke budsjetterte fellesutgifter som er fordelt er premieavvik og bruk av premiefond til å betale premie til KLP, elevforsikringer og kollektiv ulykke- og gruppeliv. Leka sokn og andre kirkelige formål har et mindreforbruk på kr ,-, dette skyldes tjenesteyting og at det ikke er betalt ut tilskudd til andre religiøse formål i Sykepengerefusjon. Leka kommune har mottatt totalt kr i sykepengerefusjon i I 2012 var refusjonen kr og i 2011 mottok vi kr i sykepengerefusjon. Sykepengestatistikken viser at legemeldt sykefravær er redusert i forhold til Oversikt over legemeldt sykefravær (hentet fra NAV): kvartal 9,5 7,0 2,0 7,6 13,0 2.kvartal 11,3 7,4 5,2 14,3 4,9 3.kvartal 16,6 10,1 5,6 15,2 7,2 4.kvartal 9,7 4,3 4,2 9,3-4. kvartal 2013 er ikke kommet enda. Det blir ikke alltid leid inn vikarer ved langtidsykefravær, men det har vært brukt innleie i større grad i 2013 enn i 2012, selv om det ikke er de store forskjellene. Innleie i 2013 ca. 81 % og i 2012 ca 78 %. Årsmelding Leka kommune

10 Likviditet. Kommunen har vesentlig dårligere likviditet ved slutten av 2013 enn ved slutten av Saldo på driftskontoen var kr pr , mens den var kr pr Totalt innestående i bank pr er kr Årsaken til den dårlige likviditeten ved årsskiftet er at vi bruker av fond i drift, premieavviket, samt at vi forskutterer en del refusjoner som vi har krav på fra staten og andre kommuner. I tillegg får vi ikke utbetalt rammetilskudd i desember, noe som også gjør at likviditeten blir dårligere ved årsskiftet. Sammensetning av inntekter. Av sum driftsinntekter ekskl. renter utgjør Skatteinntekter 14,42 % Rammetilskudd 53,05 % Brukerbetalinger 3,49 % Salgs- og leieinntekter 5,39 % Andre driftsinntekter 23,65 % Havneavgiften som ble innført i 2012 er inkludert i tallet for salgs- og leieinntekter. Andre inntekter er inntekter som refusjoner fra andre kommuner, fylkeskommunen, staten, refusjoner fra NAV, m.m Oversikten viser at inntekter som i hovedsak er basert på innbyggertall er de bærende elementer i kommunens økonomi. Det er derfor viktig å ha fokus på å bevare og om mulig øke antall innbyggere i kommunen for å kunne fortsette å ha en forsvarlig økonomisk drift i årene framover. INNTEKTSUTVIKLING I LEKA KOMMUNE ÅR SKATTER (NETTO) RAMMETILSK. (NETTO) BRUKERBETALINGER SALGS- OG LEIEINNTEKTER ANDRE DRIFTSINNTEKTER SUM DR.INNT. EKSKL. RENTER Årsmelding Leka kommune

11 BRUTTO DRIFTSRESULTAT ÅR BTO.DR.RES Brutto driftsresultat viser hvor mye kommunen har til overs etter at de har betalt de rene driftsutgiftene som lønn, utstyrsanskaffelser, vedlikehold, avskrivninger og diverse materiell. Resultatet gir uttrykk for kommunens evne til å betjene lånegjeld, evne til å finansiere deler av årets investeringer over driftsresultatet, samt evne til å avsette midler til senere års bruk. NETTO DRIFTSRESULTAT ÅR NTO. DR. RES Årsmelding Leka kommune

12 Netto driftsresultat viser kommunens evne til å framskaffe midler til investeringer og avsetninger. Nøkkeltallet beregnes som brutto driftsresultat med fratrekk av netto rente- og avdragsutgifter og med tillegg av motpost avskrivninger. REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK Tall i hele tusen ÅR Regnskapsmessig mer- /mindreforbruk Helt siden 2005 har kommunens regnskap vist et regnskapsmessig mindreforbruk overskudd. Dette har gitt en mulighet til å bygge opp disposisjonsfond på til sammen kr ,- pr Dette er redusert til kr pr INVESTERINGSREGNSKAPET Investeringsbudsjettet er ettårig, og ikke årsuavhengig. Begrepet udekket/udisponert gjelder differansen mellom samlet tilgang og samlet bruk av midler i året og ikke avvik på de enkelte investeringsrammene eller avvik på enkeltprosjektnivå. Med unntak av midler som er reservert særskilte formål i henhold til lov, forskrift eller avtale (med giver), regnes alle midler i prinsippet som frie. All tilgang på frie midler i Årsmelding Leka kommune

13 investeringsregnskapet vil således måtte anses som felles finansiering av investeringsporteføljen dersom dette er nødvendig for å sikre tilstrekkelig samlet finansiell dekning for årets investeringsregnskap. Leka kommune har investert for totalt kr i Dette er finansiert med momskomp lik kr , lån kr , tilskudd kr , fond kr og avdrag formidlingslån kr Viser for øvrig til note 11 i regnskapet. Gjeldsutvikling (Tall i 1000kr) ÅR Lånegjeld Lånegjeld pr innbygger Renter og avdrag Årsmelding Leka kommune

14 Politisk Ved formannskapssekretær Beathe Mårvik Ordfører Per Helge Johansen Varaordfører Trond C. Hiller Leka kommunestyre har følgende sammensetning: SP 9 representanter AP 4 representanter SV 1 representant V 1 representant Leka formannskap har følgende sammensetning: SP 3 representanter AP 2 representanter I 2013 var det stortingsvalg, der alle kommuner tok i bruk statens nye samordnede valgadministrasjonssystem EVA. Tidligere har ulike kommuner brukt ulike systemer for valggjennomføringen i tillegg til SSBs rapporteringssystemer. Valget ble gjennomført i hht fastsatte frister og regelverk, og valgresultatet fra Leka ble godkjent. Aktivitet i de politiske utvalgene: Antall møter i 2012 Antall saker i 2012 Antall møter i 2013 Formannskap Kommunestyret Kystgruppen Kontrollutvalget Administrasjonsutvalget Arbeidsmiljøutvalg Råd for funksjonshemmede Eldreråd Ungdomsråd Antall saker i 2013 Formannskap og kommunestyre har i all hovedsak avholdt møter i hht vedtatt møteplan. I eldreråd, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og ungdomsråd har det vært liten eller ingen aktivitet i Årsmelding Leka kommune

15 Stab/støtte Ved formannskapssekretær Beathe Mårvik Stab/støtte består av områdene økonomi, personal, merkantil, og formannskapssekretær, med en stillingsramme på 600 % fordelt slik: Personal 50 % Skatteoppkrever 50 % Ekspedisjon/sentralbord, Lekaposten 100 % Fakturering/arkiv 50 % Budsjett/regnskap/lønn/remittering 250 % Formannskapssekretær 100 % Stab/støtte betjener fellesfunksjoner for alle områdene i tillegg til å betjene kommunens innbyggere, fylkeskommunale og statlige instanser, privat næringsliv og interkommunale samarbeidsparter. Stab/støtte utgir også informasjonsavisa Lekaposten som deles ut annenhver fredag til samtlige husstander, og legges ut på kommunens hjemmeside. I tillegg sendes den til våre nabokommuner og videregående skoler og til rundt 40 betalende utenbygds abonnenter. Tilbakemeldingene viser at Lekaposten blir lest og fungerer godt som det informasjonsbladet det er tenkt å være. Status: Stab/støtte fikk ny medarbeider i ekspedisjonen i september. Området har god og fleksibel kompetanse, kunnskap utnyttes på tvers av arbeidsområdene. Vi har jevnlig gjennomgang av arbeidsoppgaver som medfører endring på fordeling av oppgavene innen stab/støtte, alt etter hvor arbeidsmengden er størst til enhver tid. Området har hatt tilstrekkelig med midler til daglig drift. Områdets hovedmål for 2014 er å oppdatert og få bedre utnyttelse av alle mulighetene som ligger i våre it-systemer. Og videreutvikle fellesskapet med våre nabokommuner på dette området slik at oppgaver kan utføres på tvers av kommunegrenser. Årsmelding Leka kommune

16 Utviklingsavdelingen Ved Annette T. Pettersen, Kristin Floa, Tove I. Rørmark, og Venke Strat Thorsen Utviklingsavdelingen Hovedmål for utviklingsavdelingen: Innenfor vedtatte rammer yte Leka kommunes befolkning fullgod service og kvalitet i de tjenester som etaten utfører, herunder også tjenester som er regulert gjennom lovverk med tilhørende forskrifter. Området består av teknisk byggesak, landbruk, vilt, kultur, næring og reisemålsutvikling. Sammen skal vi bidra til en positiv utvikling i kommunen innfor de politiske rammer som er gitt. Vi skal sammen se muligheter og skape et godt omdømme av kommunen. Yte kvalitetsmessig service til befolkningen med få eller ingen avvik. Hva har vi fått til i 2013; Det blitt laget flere flotte filmer over Leka Adresseringen er gjennomført i Leka kommune Bidratt til en positiv utvikling innen mat og matservering Gjennomført Leka festivalen Gjennomført UKM i samarbeid med ungdomsrådet Felles kinotur til Horsfjord for barn og unge- vi var over 60 stykker. Nord-Trøndelag teater kom med forestillingen 39 steps, kjempepopulært. Skeisnesset UKL har også i år bidratt til positiv sysselsetting. I skeisnesset UKL er store områder ryddet og det gamle kulturlandskapet er kommet mer til syne. Reguleringsplanen for Kvaløy småbåthavn ble ferdig og vedtatt Gjennomført offentlig bading fra oktober til mars Belysning ved parkering på Leka Barne og ungdomsskole. Årsmelding Leka kommune

17 Det er gitt skjenkebevillinger til 3 reiselivsbedrifter Gjennom ulike prosjekter Kong Herlaugssti ble ferdigstilt Gjennomført kurs i; Opplevelsedesign Workshop Trollfjell Geopark Etablert prosjektplan for reismålsutvikling og utarbeidet tiltaksplan for prosjektet Startet vandreprosjektet Oppstart med Trollfjell Geopark Repersentert på den globale geoparkkonferansen Skapt sommerjobb for ungdom- rydding av søppel Det er innhentet 1,5 millioner i eksterne midler til ulike prosjekter; Gutvik Grendehus, Gutvik Skytterhus, Turløypemerking i Leka kommune, ulike tiltak i jordbrukets landskap og Utvalgte naturtyper. Årsmelding Leka kommune

18 Oppvekst Ved skolefaglig ansvarlig Bjørn Henriksen og leder i barnehagen Silje Fjellseth Tidligere statsråd Kristin Clemet: En ansvarsbevisst og god skoleeier er en forutsetning for at skoler lykkes i sitt arbeid. Et ansvar for Leka Kommunestyre. Skolen hadde høsten grunnskoleelever (+ 1 ved Kjella Friskole), 3 fremmedspråklige på særskilt norsk-/samfunnskunnskapsopplæring. Skolen overtok ansvaret for SFO fra Skolefritidsordningen hadde høsten påmeldte barn. Grunnskoleundervisning. Stabilt med en liten økning fra høsten Særskilt norsk og samfunnskunnskapsundervisning for fremmedspråklige. Spesialundervisning for voksne. Innenfor musikk- og kulturskolen er det fra en fast tilsatt kulturskolelærer i delstilling, fra skolestart høsten 2013 var det 42 påmeldte elever, 38 fikk plass og 4 på venteliste. Status på ressurser i driften Personell / arbeidskapasitet Administrativ ressurs på kommunenivået (skolefaglig ansv i Leka kommune): 40 %, derav 20 % som finansieres av voksenopplæringen for administrering av norskopplæring av fremmedspråklige. Administrativ ressurs ved Leka skole pr : rektor: 60 %, fra : 70 %.(resten av stillingen undervisning). Daglig leder SFO (fra ): 40 %, derav 20 % adm. Årsmelding Leka kommune

19 Lærerressurser til grunnskoleundervisning: 621 % + 32 % til spes.uv. og 50 % til særskilt norskopplæring, jf. opplæringsloven 2-8, per Sum årsverk; Undervisningspersonale 816 % i grunnskolen; Rådgiver: 9 % Elev-/SFO-assistent og leksehjelp: 60 % + 20 %. Musikk- og kulturskolen: 40 % stilling + engasjement på 11 % høsten 13 p.g.a. stor påmelding. Voksenopplæring; Norsk- og samfunnskunnskapsopplæring: 40 % undervisningsstilling. Jfr. GSI-rapport pr Det er behov for timeressurser til å iverksette styrkings- og/eller hjelpetiltak/kurs for enkeltelever/grupper (ikke spesialundervisning). Det er også vanskelig å skaffe kvalifiserte vikarer ved sykemeldinger og permisjoner, det bør derfor vurderes å lyse ut og tilsette kvalifisert fastvikar. Tidsressursen til administrativ-, pedagogisk- og personalledelse ved skolen er liten i forhold til omfanget av oppgaver og betydelig mindre enn ved sammenlignbare skoler i andre kommuner. Skolen mangler også kontorteknisk personale. Penger til drift Leka kommune brukte i 2012 (SSB) 14,7 % av samlede netto driftsutgifter i kommunen til grunnskoleundervisning (KOSTRA 202), dette er en nedgang på 2,0 % fra året før. Til sammenligning kan nevnes at Nærøy kommune brukte 20,1 %, Vikna kommune 19,2 %, Fosnes kommune 15,1 % og Levanger kommune 22,1 %. Netto driftsutgifter grunnskolesektor (KOSTRA 202, 214, 215, 222 og 223) av kommunens samlede netto driftsutgifter utgjør for Leka kommune (2012) 21, 3 % (også her en nedgang på 2,0 %), Nærøy kommune 28,8 %, Vikna kommune 23,7 %, Fosnes kommune 20,6 % og Levanger kommune 27,2 %. Tallene indikerer at skoleeiers satsing på grunnskolen i Leka kommune i 2012 var noe lavere enn i sammenlignbare kommuner. Kompetanse Alle lærere ved skolen har grunnutdanning som førskolelærer, allmennlærer eller universitet, men i forhold til nye kompetansekrav for tilsetting/undervisning i norsk, matematikk og engelsk på ungdomstrinnet (60 stp) mangler skolen godkjent kompetanse i matematikk. Det er også fra dep. signalisert nye kompetansekrav for undervisning i kjernefagene på mellomtrinnet (30 stp.) fra Dette er en utfordring for Leka kommune. Utstyr / fysiske arbeidsverktøy Skolen har etterslep på læremidler og utstyr innenfor flere fagområder, spesielt naturfag. IKT-utstyret må fornyes gradvis hvert år. Nye tavler på klasserommene har stått på investeringsplanen i mange år, denne investeringen kan ikke utsettes lenger. Annet Leike- og aktivitetsområdet ute og utstyret/apparater trenger fornying, vedlikehold og oppgradering, bl.a. med tanke på sikkerhet. Årsmelding Leka kommune

20 Mål og tiltak som videreføres i Hovedsatsingsområdene fra 2013 videreføres i 2014 med spesielt fokus på følgende: Forsterket opplæring de fire første skoleårene for at elevene tidlig skal få gode grunnleggende ferdigheter, jfr. ekstra tilførte midler til kommunene for å øke lærertettheten på disse trinnene. Nasjonal satsing på ungdomstrinnet; «Ny Giv», timetallsøkning og krav om minimum to valgfag. Fysisk aktivitet og måltider i skolen. Yrkes- og utdanningsveiledning. Styrking av rådgiverressursen og kompetansen. Styrking av kompetansen hos undervisningspersonalet, spesielt i realfagene og IKT, jfr. vedtatte kompetanseplan for grunnskolen i Leka kommune. Økt fokus på elevenes læringsmiljø og klasseledelse PALS - GNIST. Satsing på å motarbeide mobbing / digital mobbing og krenkende atferd ved tiltak som kurs for elever, foreldre og ansatte ved bruk av ekstern kursholder innenfor digital kompetanse. Kompetanseoppbygging i forhold til innføring av nye valgfag på ungdomstrinnet. Flere av kommunens lærere nærmer seg raskt pensjonsalder samtidig som gjennomsnittsalderen begynner å bli «anstendig» (53,8 år) rekruttering må være et annet viktig satsingsområde framover. Barnehagen Det er i dag fullt barnetall i barnehagen. Vi vil få flere søkere etter hvert i 2014, da det er født 5 stk i Søknader om barn som kommer flyttende vil også komme. Vi er pr dato overbemannet på onsdager. Da ikke alle barn har 100 %. Våre brukergrupper er barn fra 1-6 år og deres foreldre/foresatte. Vi har foreldreråd og samarbeidsutvalg, da foreldrene er en viktig samarbeidspart i utviklingen av barnehagens kvalitet og innhold. Personell / arbeidskapasitet Vi har en stabil og voksen arbeidsstokk på 5 stk med god erfaring. Vi har fortsatt fokus på forebygging av belastningsskader. Da det er et fysisk tungt arbeid med løfting av små barn med mer. Arbeidskapasiteten kan til tider kjennes stor for noen i personellet i barnehagen, dette avhenger mye av årstid og personalets helse. På grunn av helsemessige årsaker kan ikke alle i personalgruppen delta i uteleik, på turer, påkledning og stell bestandig. Dette har vi fortsatt fokus på. Barnetallet er 14(18, da fire under tre år regnes som to), og dermed er det fullt i barnehagen. Penger til drift Bemanning i barnehagen ble redusert i 2012, en 50 % stilling. Naturlig avgang, og barnetallet var stabilt, derfor hadde vi ikke behov for å sette inn noen andre i den stillingen. Men det var også sykmeldinger blant ansatte som gjorde at vikarforbruk økte. I 2013 hadde styrer (100 %) fødselspermisjon, og stedsfortreder ble ansatt i 75 %, dermed passet det ift bemanning. Styrer startet i jobb i jan 2014, og da er vi overbemannet på onsdager. Vi har snakket med foreldre, og noen vil øke plassen til deres barn. Til høsten 2014 har vi en utfordring. Da ett barn går over til skole, og vi har allerede to Årsmelding Leka kommune

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.13 Kommunestyre 13.06.13 41/13 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE 2012 DRIFT OG INVESTERING INNSTILLLING:

FORMANNSKAP 04.06.13 Kommunestyre 13.06.13 41/13 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE 2012 DRIFT OG INVESTERING INNSTILLLING: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.13 Kommunestyre 13.06.13 Saknr: Tittel: 41/13 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE 2012 DRIFT

Detaljer

Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Bjørn Arne Laugen

Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Bjørn Arne Laugen LEKA KOMMUNE MØTEBOK FORMANNSKAP Møtested: Dato: Tid: Lekatun 15.01.12 1030-1420 Til stede: Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Bjørn Arne Laugen Forfall: Aina Hege Haug Møtende

Detaljer

Dato: FORMANNSKAP 14.05.13 Kommunestyret 30.05.13

Dato: FORMANNSKAP 14.05.13 Kommunestyret 30.05.13 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 07.05.13 Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 14.05.13 Kommunestyret 30.05.13 Saknr: Tittel: 24/13 Økonomimelding 1. tertial

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

FORMANNSKAP 24.09.13 KOMMUNESTYRE 24.09.13

FORMANNSKAP 24.09.13 KOMMUNESTYRE 24.09.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 24.09.13 KOMMUNESTYRE 24.09.13 Saknr: Tittel: 70/13 Økonomimelding 2. tertial 2013 Rådmannens

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.11.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.11.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.11.2015 Tidspunkt: 10:30 Administrasjonsutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

BUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014

BUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 15.05.14 Kommunestyret 22.05.14 Saknr: Tittel: 32/14 Økonomimelding 1. tertial 2014 Rådmannens

Detaljer

KOMMUNESTYRET 31.01.13 Saknr. Tittel: 08/13 Budsjett 2013, drift og investering

KOMMUNESTYRET 31.01.13 Saknr. Tittel: 08/13 Budsjett 2013, drift og investering LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 31.01.13 Saknr. Tittel: 08/13 Budsjett 2013, drift og investering Endringsforslag fra ordfører Til dekning av utgifter ved konstituering

Detaljer

FORMANNSKAP 15.01.13. Budsjettår 2 013

FORMANNSKAP 15.01.13. Budsjettår 2 013 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 15.01.13 Saknr: Tittel: 03/13

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Per Helge Johansen, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, SAKSTITTEL: Norsk og samfunnskunnskap Opptak av ny elev. Møtebok godkjent, Leka /

Per Helge Johansen, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, SAKSTITTEL: Norsk og samfunnskunnskap Opptak av ny elev. Møtebok godkjent, Leka / LEKA KOMMUNE MØTEBOK FORMANNSKAP Møtested: Dato: Tid: Lekatun 11.09.12 1030-1510 Til stede: Per Helge Johansen, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, Forfall: Trond C. Hiller, Bjørn Arne Laugen Møtende

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

LEKA KOMMUNE Dato: 06.05.2013

LEKA KOMMUNE Dato: 06.05.2013 LEKA KOMMUNE Dato: 06.05.2013 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Bjørn Arne Laugen Saksgang: Utvalg FORMANNSKAP 14.05.13 KOMMUNESTYRET 30.05.13 Saknr: Tittel: 23/13 Innsparinger i den kommunale drift

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid:

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: KOMMUNESTYRE Lekatun 19.06.12 1030 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: 10:30 Administrasjonsutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Kjetil Bjørnstad, Ole Annfinn Helmersen, Vivian Laugen. Valg av nytt kontrollutvalg. Egenkapitalinnskudd KLP 2013

Kjetil Bjørnstad, Ole Annfinn Helmersen, Vivian Laugen. Valg av nytt kontrollutvalg. Egenkapitalinnskudd KLP 2013 LEKA KOMMUNE MØTEBOK KOMMUNESTYRE Møtested: Dato: Tid: Lekatun 27.08.13 1030-1520 Til stede: Forfall: Per Helge Johansen, Ole Kr. Holand, Trond C. Hiller, Tore Hagen, Else M. Nordaune Garnes, Leif Rune

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Foto: Venke Strat Thorsen. Årsmelding

Foto: Venke Strat Thorsen. Årsmelding Foto: Venke Strat Thorsen 1 Leka kommune Folkemengde per 01.01.11:589 innbyggere. Areal: 109,5 km 2. Organisasjonsnr: 944 484 574 Bankkonto: 4468 09 04690 Adresse: 7994 Leka Sentralbord 743 87 000 Telefaks

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Sted Ansvar: IKT (1240)

Sted Ansvar: IKT (1240) Kapittel : Sentraladministrasjon 24: IKT 20 % ekstra ressurs Fom 1.mai 2015 ble IKT styrket med 20 % stilling. Det er derfor behov for tilføring av lønnsmidler, kr 55 000. Dette overføres fra opprinnelige

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Handikapinngang på Lekatun, ble ferdigstilt i 2010. Det skal nå være tilgjengelig for rullestolbrukere i alle kommunale offentlige bygg.

Handikapinngang på Lekatun, ble ferdigstilt i 2010. Det skal nå være tilgjengelig for rullestolbrukere i alle kommunale offentlige bygg. Rådmannens kommentar Økonomisk sett ble 2010 et godt år for Leka kommune. Et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 1 956 171,80 utgjør en stor andel i forhold til totalbudsjettet. Mindreforbruk innen enkelte

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.2.215 Tidspunkt: 11: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen LEDER SP Trond C. Hiller

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sindre Helmersen Ole Kr. Holand Åsmund Nilsen. Medlem Medlem Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sindre Helmersen Ole Kr. Holand Åsmund Nilsen. Medlem Medlem Medlem Leka kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.06.2015 Tidspunkt: 10:45 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder Trond C.

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2013 Foreløpige tall per 18. mars 2014 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage»

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage» Årsrapport 2013 «Utøy skole og barnehage» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Årsmelding for. Leka kommune 2012. Foto: Steinar Garstad

Årsmelding for. Leka kommune 2012. Foto: Steinar Garstad Årsmelding for Leka kommune 2012 Foto: Foto: Steinar Garstad Leka kommune Folkemengde per 01.01.12:573 innbyggere. Areal: 109,5 km 2. Organisasjonsnr: 944 484 574 Bankkonto: 4468 09 04690 Adresse: 7994

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 67/14 16.09.2014 Kommunestyret 48/14 25.09.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 67/14 16.09.2014 Kommunestyret 48/14 25.09.2014 Leka kommune Stab/støtte Arkiv: 153 Arkivsaksnr: 2014/226-1 Saksbehandler: Reidun Helmersen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 67/14 16.09.2014 Kommunestyret 48/14 25.09.2014 Økonomimelding

Detaljer

Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune

Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune 2013 Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune Plan- og utviklingsavdelingen 03.05.2013 Innhold Innledning... 3 Målsetning... 3 Nøkkeltall... 3 Kompetanse... 4 Finansiering... 4 Intern/eksternopplæring...

Detaljer

ANALYSE AV SKOLEFRITIDSORDNINGEN I ALTA KOMMUNE

ANALYSE AV SKOLEFRITIDSORDNINGEN I ALTA KOMMUNE ANALYSE AV SKOLEFRITIDSORDNINGEN I ALTA KOMMUNE Om SFO generelt I hht. Opplæringslovas 13-7 skal alle kommuner ha SFO før og etter skoletid for 1-4 trinn. For barn med særskilte behov skal det også tilbys

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 25.11.2014 Trondheim Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 Utdanningsforbundet Trondheim vil påpeke følgende hovedmomenter ved rådmannens forslag til budsjett

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg. Arkivsak. Nr.: 2013/988-16 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014 Økonomi Bistand og omsorg - orienteringssak Rådmannens forslag til vedtak Saken

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON nr.166 Luster nr.48 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG V saksbehandler Tove Kvaløy Dato: 24.11. 2011 Referanse Saksgang: Utvalg Møtedato Administrasjonsutvalg 26.01.12 Formannskap 26.01.12 KOMMUNESTYRE 26.01.12 Saknr. Tittel: AMU

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage Årsrapport 2014 Utøy skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON n r. 111 Bamble nr. 162 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klart bedre enn disponibel inntekt skulle tilsi Plasseringer Oppdater t til 20 15-bar ometer et (sammenliknbar

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Positivt premieavvik er ikke nødvendigvis positivt

Positivt premieavvik er ikke nødvendigvis positivt Positivt premieavvik er ikke nødvendigvis positivt Det er med blandede følelser en registrerer at flere medier og instanser, deriblant Kommunal Rapport (KR), har grepet fatt i problemstillingen rundt pensjon

Detaljer

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 100,0 BBehovsprofil Diagram C: Alderssammensetning 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 2007 2008 Namdalseid Inderøy Steinkjer Nord

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Stein Rismyhr Telefon: 33 15 52 22 Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 10/6196 Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer