Årsmelding Leka kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding Leka kommune"

Transkript

1 Årsmelding Leka kommune Tove Kvaløy Hewlett-Packard Company Hondøyron

2 Innhold Forord... 1 Organisasjonskart... 1 Økonomi... 1 Politisk... 1 Stab/støtte... 1 Utviklingsavdelingen... 1 Oppvekst... 1 Helse og sosial... 1 Pleie og omsorg... 1 Teknisk avdeling og IT... 1 Økonomisk resultat alle avdelinger... 1 Årsmelding Leka kommune

3 Forord Ved konstituert rådmann Tove Kvaløy Årsmeldingen er rådmannens melding til kommunestyret om det som har skjedd i foregående kalenderår. Den skal behandles sammen med årsregnskapet. Årsmeldingen er et viktig politisk verktøy. Ikke minst i forhold til arbeid med budsjett og økonomiplan/handlingsprogram. Informasjonen i årsmeldingen er derfor i første rekke myntet på å nå politisk nivå. Så langt det lar seg gjøre skal årsmeldingen synliggjøre hva som har skjedd i 2013, og besvare om de mål, retninger og føringer som ble gitt i budsjettet for 2013 er gjennomført DRIFT: Netto driftsresultat for 2013 er 0,34 % av brutto driftsinntekter. Netto driftsresultat er lik brutto driftsresultat, inklusiv avskrivninger minus summen av netto renteutgifter og netto gjeldsavdrag. En ledetråd i forhold til økonomistyring i kommunal sektor utarbeidet av Teknisk beregningsutvalg er at et netto driftsresultat over tid bør ligge på ca. 3 %. I så måte er det økonomiske resultatet for Leka kommune i 2013 for svakt. Leka er en kommune med liten økonomisk handlefrihet, og med en foreløpig liten buffer til å takle både svingninger og uforutsette ting. Bruken av fond bør unngås. I 2013 hadde vi besøk av fylkesmannen og bedriftskompetanse for å se på kommunene som helhet og hjelpe oss å finne løsninger. Oppfølgingsmøtet etter dette møte har ikke vært ennå i skrivende stund. Selv om man ser noen overskridelser på enkelte områder anser rådmannen at økonomistyring i Leka kommune er rimelig god. Det er tett oppfølging av virksomhetene både gjennom møter og rapporteringer. Med tanke på sårbarheten vil denne oppfølgingen ble innskjerpet ytterligere der det er behov. Når det gjelder resultatene for de enkelte virksomhetene fremgår dette under presentasjonen av disse. Ligger ved som vedlegg. Budsjett 2014 og økonomiplan/handlingsprogram vil ha stor fokus på minske sårbarheten og minke bruk av fond for å kunne minske nettopp denne sårbarhet og skaffe et større handlingsrom. Dessverre må det brukes fond for få økonomiplan i balanse. Det som blir viktig fremover er å se på om det er mulig å redusere drift ytterligere uten å spare oss til «fant» eller om vi må finne nye inntektskilder. Samtidig må vi se på om det finnes andre måter å løse tjenestene på. BRUKERE OG TJENESTER: Leka kommune har et tjenestetilbud som både i kvalitet og kvantitet må anses som bra. KOSTRA-tallene og analysen til bedriftskompetanse viser at Leka i all hovedsak drives med noenlunde lave kostnader i forhold til kommuner det er reelt å sammenligne seg med. Det er naturlig at for noen områder og tjenester vil den for Leka kommune fremstå som høy på grunn av det er få å dele dem på. For tjenesteproduksjon vises det til beskrivelsen av det enkelte virksomhetsområde. Årsmelding Leka kommune

4 ADMINISRATIV ORGANISERING: Leka kommune drives etter en tilnærmet to-nivåmodell. Det innebærer at virksomhetslederne er delegert ansvar for personell, økonomi og fag på sine områder. Videre innebærer det at rådmannen er helse og sosialsjef, barnehagesjef, plansjef. Samtidig som han/hun har personalansvar for stab/støtte, utviklingsavdeling samt helsesøster og leger. I 2010 ble det opprettet en egen stilling som skolefaglig ansvarlig i tillegg til rådmannen. Leka har i 2013 hatt fem virksomhetsområder med egne ledere, økonomileder, sykepleiesjef, teknisk leder, leder i barnehage og skolefaglig ansvarlig. I rådmannens stab og støtte inngår; økonomi/lønn, personal, IKT, servicetorget og utvikling. LEDELSE: I ledelse i Leka kommune inngår følgende: rådmann, økonomisjef, sykepleiesjef, leder i barnehagen, skolefaglig ansvarlig og leder på teknisk. Vi har pr i dag ingen assisterende rådmann eller stedfortreder. Lederne i Leka kommune har et stor og viktig ansvar både i forhold til tjenesteproduksjon, utvikling og de ansattes ve og vel. Deler av 2013 har blitt brukt til å sette fokus på «VI» følelsen. Vi jobber alle i Leka kommune og er avhengig av hverandre. Ledergruppen og utvidet ledergruppe har hatt en god del møter for å gjøre alle bevisste på hva vi jobber for og sette felles mål. Likhetsprinsippet på alle områdene er viktig. Samtidig har vi jobbet en god del med hvordan vi kan dra nytte av hverandres kompetanse har vært ett turbulent år med en del skifte av ledergruppen grunnet permisjoner og sykdom. BEMANNING/REKRUTTERING: Personalsituasjonen i Leka kommune er noenlunde stabil. Kommunen har noen utfordringer i forhold til rekruttering. MEDARBEIDERE I LEKA KOMMUNE: Mangfold og likeverd er viktig for å skape gode tjenester og trivsel på arbeidsplassen. Leka 24-7: Leka kommune leverer tjenester til sine innbyggere 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Den viktigste ressursen organisasjonen har for å yte disse tjenestene er de ansatte. Leka kommune har som mål at medarbeiderne skal trives for å yte sitt beste til alle som Har behov for kommunale tjenester i kommunen vår. KOMPETANSEUTVIKLING: På grunn av begrenset økonomisk handlefrihet har det vært satt av svært lite penger til kompetanseheving i Leka kommune for Ett krav til kursing på deltidsansatte brannmenn brukte nesten hele potten. Årsmelding Leka kommune

5 NÆRVÆR OG TRIVSEL: Leka kommune er IA-bedrift, og det forplikter kommunen til å jobbe aktivt for å øke nærværet i organisasjonen. Årsverk Sykefravær (dagsverk): Egenmelding: (egen og barn), sykemelding, syke barn Prosent Permisjoner (dagsverk): Lønnede og ulønnede Årsmelding Leka kommune Prosent ,83 % 577 3,58 % ,83 % 536 3,13 % ,06 % 569 3,16 % Tendens: Permisjoner og egenmeldinger er stabile, men høy sykemeldingsgrad i 2012 og (IA-bedrift har avtale om inntil 24 e.m.dager per år. I 2013 var snittet på 1,62 %, noe som tilsvarer 4 dager per person.) Det er ikke gjennomført noen medarbeiderundersøkelse i Men det er satt som mål for 2014, innen februar at alle ansatte skal ha ett tilbud om medarbeidersamtale ETISK STANDARD: Leka kommunes etiske retningslinjer må gjennomgås og sees på om de på revideres. Nye retningslinjer gjeldende både for ansatte og folkevalgte bør inn i kommunens personalhåndbok som også er til revidering. Det er et lederansvar å sørge for at retningslinjene blir gjort kjent og etterlevd i forhold til sine ansatte. LIKESTILLING/DISKRIMINERING: I Leka kommune har vi ingen egen plan som sier noe om diskriminering og likestilling. Viser til personalpolitiske retningslinjer. ARBEIDSMILJØ: Arbeidsgiver hadde lederansvaret i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) i Utvalget har hatt 2 møter. AMU er i løpet av året ikke forelagt rapporter om yrkessykdommer, arbeidsulykker, eller tilløp til ulykker, jvf. 7-2 i Arbeidsmiljøloven. SAMARBEID MED TILLITSVALGTE: Tillitsvalgte har en plass i utvidet lederforum. Den personen de tillitsvalgte har valgt som sin representant har plass i utvidet lederforum. I 2013 har det vært 3 utvidet lederforum samt 1 tillitsvalgtforum. INTERKOMMUNALT SAMARBEID: Leka kommune inngår i en rekke både formelle og uformelle interkommunale samarbeid. Både det å inngå i og det å søke samarbeid er for en kommune av Leka størrelse en dyd av nødvendighet. Dette både i forhold å levere tilfredsstillende kvalitet i tjenesten, det å kunne ha store nok fagmiljøer, og for i det hele tatt på noen områder kunne rekruttere kompetanse. Det er sagt tidligere at samarbeid også byr på utfordringer. Disse er dels av både styringsmessig, faglig, økonomisk og demokratisk karakter. De viktigste interkommunale samarbeidene for Leka kommune kan sies å være innen PPT, barnevern, jordmor, brann og IKT. Årsmelding fra barnevern er vedlagt som vedlegg til denne årsmeldingen.

6 SAMFUNNSUTVIKLING: En kommunes fremste rolle som samfunnsutvikler er i forhold til å være både en pådriver og tilrettelegger. Leka har gjennom mange år vært en aktiv aktør i forhold til å utvikle Leka som samfunn. Leka kommune er et lite samfunn og det er ikke til å stikke under en stol at det ikke blir for mange å spille på lag med i forhold til denne oppgaven. Det næringslivet som finnes har stort sett nok med å ha fokus på sine kjerneoppgaver. Det hevdes ofte at det er mangel på tilgang på kapital, men finnes de gode initiativ, evnen og viljen finner man som regler også midler. I 2013 har det i kommunen vært fokus på utvikling av reiseliv. Vi har fått midler fra fylkeskommunen og ansatt en egen person som jobber med reiseliv og setter Leka på kartet. STATLIGE STYRINGSSINGNALER I 2013 hadde vi ett regjeringsskifte. Solbergregjeringen varslet allerede i september en ny kommunereform. Hovedinnholdet er å få til mer robuste kommuner gjennom kommunesammenslåing. Foreløpig er det lite konkret å jobbe med. For Leka kommune sin del så kan det by på utfordringer om vi skal bli sammenslått med noen andre i og med at vi er ett øysamfunn og avstand til nærmeste kommunesenter er lang. KONKLUSJONER/UTFORDRINGER: Leka kommune levere gode resultater. Organisasjonen har veldig mange flinke og dyktige medarbeidere, som også både er fornøyde og stolte av arbeidsplassen sin. En liste over landets mest bærekraftige kommuner i 2013 synliggjør at Leka kommune har klatret flere plasser i landet de siste fem årene 2. Det viser at Leka er en livskraftig kommune. Det er viktig å gripe fatt og følge opp en slik positiv utvikling. Det innebærer også at man økonomisk må ut av den sårbarheten som i dag er gjeldende. Det må skapes en bedre balanse mellom utgifter og inntekter. Det må skapes et handlingsrom for å ta utforutsette ting, og for å kunne prioritere en satsing som gir fortsatt økt bærekraft. Det synes som det er stor vilje politisk til å ta tak i dette framover. Satsingen på økt boligbygging er viktig for Leka. Bolig er en forutsetning for vekst i folketall og det å fremstå som attraktiv. Kommunen står i oppstarten av samfunnsdelen i kommuneplan. Den vil peke retning for Leka-samfunnet de neste ti årene. Det å velge de rett mål og satsinger her blir derfor særdeles viktig. Leka kommune satser framover strategisk på folkehelse. Det handler om å skape og utvikle et bærekraftig lokalsamfunn. Et samfunn som har plass til alle og der alle på et eller annet nivå er en ressurs og har noe å bidra med. Leka, februar / mars 2014 Tove Kvaløy Konstituert rådmann Reidun Helmersen Konstituert rådmann 2 https://legacyweb.nho.no/getfile.php/offentlig%20sektor/filer/naeringsnm2013.pdf Årsmelding Leka kommune

7 Organisasjonskart Kommunestyre SP 9 AP 4 SV 1 V1 Skolefaglig ansv. 40 % Formannskap SP 2 AP/SV/V 2 Rådmann 100 % Kjøpte tjenester: PPT Skog Jordmor Teknisk oppmåling Revisjon MNA-renovasjon Barnevern Fysioterapi Brann IT Organisasjonskart pr mars 2014 viser vedtatte stillings-hjemler innen det enkelte området. Ikke alle disse er besatt. Miljø 20 % Byggsak 55 % Landbruk/ vilt 100 % Kultur 50 % Næring 50 % Vet.tj. 10 % Lege 125,1 % Legesekr. 80 % Helsesøster 50 % Sosial 50 % Bibliotek 30 % Musikk/kulturskole 40 % Reiselivsprosj 100 % Pers.kons. 50 % Merkantil 150 % Frikjøp HTV 11,2 % F.sk.sekr. 100 % IKT 50 % Barnehage adm 100 % Ped.leder 60 % Ass. 175 % Helse/omsorg adm 120 % Sykestue 973 % Hj.sykepleie 480 % Hj.help 200 % Psykiatri 70 % Aktivitør 30 % Psykiatri 70 % Kjøkken 150 % Vaskeri 57,33 % Skole adm 60 % Skole 901,27 % Voksen-oppl. 38,7 % Ass 60 % SFO 60 % Teknisk adm 30 % Uteseksjon 290 % Renhold 275 % Brann 10 % Økonomi adm 100 % Lønn/regnskap/fakt. 150 % Skatt 50 % Årsmelding Leka kommune

8 Økonomi Ved økonomileder Laila Thorvik Fellesinntekter/fellesutgifter - Ansv./tj. 132 (økonomiavdelinga) Avvik på fellesinntekter og fellesutgifter: Tekst End. Budsjett Regnskap Avvik Inntekter Rammetilskudd inkl skjønn Skatteinntekter Eiendomsskatt Sum frie inntekter Inntektsrenter Inv.tilsk skole/sykestue/kirke Motpost avskrivinger/kalk. rente Premieavvik, amort tidl. år inkl aga Bruk av fonds Sum inntekter Utg. fordelt på områdene Utgifter Div. fellesutgifter til fordeling Leka sokn og andre trossamf Avsatt til fonds Ikke fordelte fellesutg. Oversk renteinnt. fond Delsum Rente- og avdragsutgifter Overføring til kapitalregnskapet 0 0 Sum utgifter Totaler Momskompensasjon på investeringer har blitt brukt 100% til finansiering av investeringen. Rammetilskuddet budsjettert er det inkl. skjønnstilskudd på kr ,- til reiselivsutvikling, dette er ikke utbetalt i Det skyldes at ikke er brukt av de midlene vi mottok i Rammetilskuddet er kr lavere enn budsjettert, men kr høyere enn i I tillegg har vi fått kr i ekstra skjønnsmidler fra fylkesmannen i forbindelse med innleie av Bedriftskompetanse AS som skulle se på økonomien til Leka kommune. Årsmelding Leka kommune

9 Skatteinntekter har en positiv utvikling. Det er kommet inn kr mer enn budsjettert og kr mer enn i 2012 og kr mer enn i Inntektsrenter ble lavere enn budsjettert. Dette skyldes lav rente men også at vi har mindre på konto. Investeringstilskudd skole/sykestue/kirke kr ,- mindre enn beregnet på grunn av lavere rentenivå og lavere restsaldo enn beregnet. Motpost avskrivninger og kalkulatorisk rente er inntektsført med kr ,- mer enn budsjettert. Dette har ingen innvirkning på regnskapsresultatet da tilsvarende utgifter er ført på områdene. Bruk av fonds budsjettert bruk av fond er ført direkte på de områdene de var vedtatt å brukes. Det var budsjettert med kr til bruk i drift. Premieavvik er postert i henhold til forskriftenes 13. En ikke reell inntekt. Det ble i 2013 et merforbruk på kr , så i stedet for at det ble en inntektspost ble det en utgiftspost for kommunen. Til senere fordeling fellesutgifter som ikke er fordelt er som følger: kto tap på fordringer kr ,- kto ansvarsreformen kr ,- Kto fordeling kurs, reiser kr ,- Ikke budsjetterte fellesutgifter som er fordelt er premieavvik og bruk av premiefond til å betale premie til KLP, elevforsikringer og kollektiv ulykke- og gruppeliv. Leka sokn og andre kirkelige formål har et mindreforbruk på kr ,-, dette skyldes tjenesteyting og at det ikke er betalt ut tilskudd til andre religiøse formål i Sykepengerefusjon. Leka kommune har mottatt totalt kr i sykepengerefusjon i I 2012 var refusjonen kr og i 2011 mottok vi kr i sykepengerefusjon. Sykepengestatistikken viser at legemeldt sykefravær er redusert i forhold til Oversikt over legemeldt sykefravær (hentet fra NAV): kvartal 9,5 7,0 2,0 7,6 13,0 2.kvartal 11,3 7,4 5,2 14,3 4,9 3.kvartal 16,6 10,1 5,6 15,2 7,2 4.kvartal 9,7 4,3 4,2 9,3-4. kvartal 2013 er ikke kommet enda. Det blir ikke alltid leid inn vikarer ved langtidsykefravær, men det har vært brukt innleie i større grad i 2013 enn i 2012, selv om det ikke er de store forskjellene. Innleie i 2013 ca. 81 % og i 2012 ca 78 %. Årsmelding Leka kommune

10 Likviditet. Kommunen har vesentlig dårligere likviditet ved slutten av 2013 enn ved slutten av Saldo på driftskontoen var kr pr , mens den var kr pr Totalt innestående i bank pr er kr Årsaken til den dårlige likviditeten ved årsskiftet er at vi bruker av fond i drift, premieavviket, samt at vi forskutterer en del refusjoner som vi har krav på fra staten og andre kommuner. I tillegg får vi ikke utbetalt rammetilskudd i desember, noe som også gjør at likviditeten blir dårligere ved årsskiftet. Sammensetning av inntekter. Av sum driftsinntekter ekskl. renter utgjør Skatteinntekter 14,42 % Rammetilskudd 53,05 % Brukerbetalinger 3,49 % Salgs- og leieinntekter 5,39 % Andre driftsinntekter 23,65 % Havneavgiften som ble innført i 2012 er inkludert i tallet for salgs- og leieinntekter. Andre inntekter er inntekter som refusjoner fra andre kommuner, fylkeskommunen, staten, refusjoner fra NAV, m.m Oversikten viser at inntekter som i hovedsak er basert på innbyggertall er de bærende elementer i kommunens økonomi. Det er derfor viktig å ha fokus på å bevare og om mulig øke antall innbyggere i kommunen for å kunne fortsette å ha en forsvarlig økonomisk drift i årene framover. INNTEKTSUTVIKLING I LEKA KOMMUNE ÅR SKATTER (NETTO) RAMMETILSK. (NETTO) BRUKERBETALINGER SALGS- OG LEIEINNTEKTER ANDRE DRIFTSINNTEKTER SUM DR.INNT. EKSKL. RENTER Årsmelding Leka kommune

11 BRUTTO DRIFTSRESULTAT ÅR BTO.DR.RES Brutto driftsresultat viser hvor mye kommunen har til overs etter at de har betalt de rene driftsutgiftene som lønn, utstyrsanskaffelser, vedlikehold, avskrivninger og diverse materiell. Resultatet gir uttrykk for kommunens evne til å betjene lånegjeld, evne til å finansiere deler av årets investeringer over driftsresultatet, samt evne til å avsette midler til senere års bruk. NETTO DRIFTSRESULTAT ÅR NTO. DR. RES Årsmelding Leka kommune

12 Netto driftsresultat viser kommunens evne til å framskaffe midler til investeringer og avsetninger. Nøkkeltallet beregnes som brutto driftsresultat med fratrekk av netto rente- og avdragsutgifter og med tillegg av motpost avskrivninger. REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK Tall i hele tusen ÅR Regnskapsmessig mer- /mindreforbruk Helt siden 2005 har kommunens regnskap vist et regnskapsmessig mindreforbruk overskudd. Dette har gitt en mulighet til å bygge opp disposisjonsfond på til sammen kr ,- pr Dette er redusert til kr pr INVESTERINGSREGNSKAPET Investeringsbudsjettet er ettårig, og ikke årsuavhengig. Begrepet udekket/udisponert gjelder differansen mellom samlet tilgang og samlet bruk av midler i året og ikke avvik på de enkelte investeringsrammene eller avvik på enkeltprosjektnivå. Med unntak av midler som er reservert særskilte formål i henhold til lov, forskrift eller avtale (med giver), regnes alle midler i prinsippet som frie. All tilgang på frie midler i Årsmelding Leka kommune

13 investeringsregnskapet vil således måtte anses som felles finansiering av investeringsporteføljen dersom dette er nødvendig for å sikre tilstrekkelig samlet finansiell dekning for årets investeringsregnskap. Leka kommune har investert for totalt kr i Dette er finansiert med momskomp lik kr , lån kr , tilskudd kr , fond kr og avdrag formidlingslån kr Viser for øvrig til note 11 i regnskapet. Gjeldsutvikling (Tall i 1000kr) ÅR Lånegjeld Lånegjeld pr innbygger Renter og avdrag Årsmelding Leka kommune

14 Politisk Ved formannskapssekretær Beathe Mårvik Ordfører Per Helge Johansen Varaordfører Trond C. Hiller Leka kommunestyre har følgende sammensetning: SP 9 representanter AP 4 representanter SV 1 representant V 1 representant Leka formannskap har følgende sammensetning: SP 3 representanter AP 2 representanter I 2013 var det stortingsvalg, der alle kommuner tok i bruk statens nye samordnede valgadministrasjonssystem EVA. Tidligere har ulike kommuner brukt ulike systemer for valggjennomføringen i tillegg til SSBs rapporteringssystemer. Valget ble gjennomført i hht fastsatte frister og regelverk, og valgresultatet fra Leka ble godkjent. Aktivitet i de politiske utvalgene: Antall møter i 2012 Antall saker i 2012 Antall møter i 2013 Formannskap Kommunestyret Kystgruppen Kontrollutvalget Administrasjonsutvalget Arbeidsmiljøutvalg Råd for funksjonshemmede Eldreråd Ungdomsråd Antall saker i 2013 Formannskap og kommunestyre har i all hovedsak avholdt møter i hht vedtatt møteplan. I eldreråd, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og ungdomsråd har det vært liten eller ingen aktivitet i Årsmelding Leka kommune

15 Stab/støtte Ved formannskapssekretær Beathe Mårvik Stab/støtte består av områdene økonomi, personal, merkantil, og formannskapssekretær, med en stillingsramme på 600 % fordelt slik: Personal 50 % Skatteoppkrever 50 % Ekspedisjon/sentralbord, Lekaposten 100 % Fakturering/arkiv 50 % Budsjett/regnskap/lønn/remittering 250 % Formannskapssekretær 100 % Stab/støtte betjener fellesfunksjoner for alle områdene i tillegg til å betjene kommunens innbyggere, fylkeskommunale og statlige instanser, privat næringsliv og interkommunale samarbeidsparter. Stab/støtte utgir også informasjonsavisa Lekaposten som deles ut annenhver fredag til samtlige husstander, og legges ut på kommunens hjemmeside. I tillegg sendes den til våre nabokommuner og videregående skoler og til rundt 40 betalende utenbygds abonnenter. Tilbakemeldingene viser at Lekaposten blir lest og fungerer godt som det informasjonsbladet det er tenkt å være. Status: Stab/støtte fikk ny medarbeider i ekspedisjonen i september. Området har god og fleksibel kompetanse, kunnskap utnyttes på tvers av arbeidsområdene. Vi har jevnlig gjennomgang av arbeidsoppgaver som medfører endring på fordeling av oppgavene innen stab/støtte, alt etter hvor arbeidsmengden er størst til enhver tid. Området har hatt tilstrekkelig med midler til daglig drift. Områdets hovedmål for 2014 er å oppdatert og få bedre utnyttelse av alle mulighetene som ligger i våre it-systemer. Og videreutvikle fellesskapet med våre nabokommuner på dette området slik at oppgaver kan utføres på tvers av kommunegrenser. Årsmelding Leka kommune

16 Utviklingsavdelingen Ved Annette T. Pettersen, Kristin Floa, Tove I. Rørmark, og Venke Strat Thorsen Utviklingsavdelingen Hovedmål for utviklingsavdelingen: Innenfor vedtatte rammer yte Leka kommunes befolkning fullgod service og kvalitet i de tjenester som etaten utfører, herunder også tjenester som er regulert gjennom lovverk med tilhørende forskrifter. Området består av teknisk byggesak, landbruk, vilt, kultur, næring og reisemålsutvikling. Sammen skal vi bidra til en positiv utvikling i kommunen innfor de politiske rammer som er gitt. Vi skal sammen se muligheter og skape et godt omdømme av kommunen. Yte kvalitetsmessig service til befolkningen med få eller ingen avvik. Hva har vi fått til i 2013; Det blitt laget flere flotte filmer over Leka Adresseringen er gjennomført i Leka kommune Bidratt til en positiv utvikling innen mat og matservering Gjennomført Leka festivalen Gjennomført UKM i samarbeid med ungdomsrådet Felles kinotur til Horsfjord for barn og unge- vi var over 60 stykker. Nord-Trøndelag teater kom med forestillingen 39 steps, kjempepopulært. Skeisnesset UKL har også i år bidratt til positiv sysselsetting. I skeisnesset UKL er store områder ryddet og det gamle kulturlandskapet er kommet mer til syne. Reguleringsplanen for Kvaløy småbåthavn ble ferdig og vedtatt Gjennomført offentlig bading fra oktober til mars Belysning ved parkering på Leka Barne og ungdomsskole. Årsmelding Leka kommune

17 Det er gitt skjenkebevillinger til 3 reiselivsbedrifter Gjennom ulike prosjekter Kong Herlaugssti ble ferdigstilt Gjennomført kurs i; Opplevelsedesign Workshop Trollfjell Geopark Etablert prosjektplan for reismålsutvikling og utarbeidet tiltaksplan for prosjektet Startet vandreprosjektet Oppstart med Trollfjell Geopark Repersentert på den globale geoparkkonferansen Skapt sommerjobb for ungdom- rydding av søppel Det er innhentet 1,5 millioner i eksterne midler til ulike prosjekter; Gutvik Grendehus, Gutvik Skytterhus, Turløypemerking i Leka kommune, ulike tiltak i jordbrukets landskap og Utvalgte naturtyper. Årsmelding Leka kommune

18 Oppvekst Ved skolefaglig ansvarlig Bjørn Henriksen og leder i barnehagen Silje Fjellseth Tidligere statsråd Kristin Clemet: En ansvarsbevisst og god skoleeier er en forutsetning for at skoler lykkes i sitt arbeid. Et ansvar for Leka Kommunestyre. Skolen hadde høsten grunnskoleelever (+ 1 ved Kjella Friskole), 3 fremmedspråklige på særskilt norsk-/samfunnskunnskapsopplæring. Skolen overtok ansvaret for SFO fra Skolefritidsordningen hadde høsten påmeldte barn. Grunnskoleundervisning. Stabilt med en liten økning fra høsten Særskilt norsk og samfunnskunnskapsundervisning for fremmedspråklige. Spesialundervisning for voksne. Innenfor musikk- og kulturskolen er det fra en fast tilsatt kulturskolelærer i delstilling, fra skolestart høsten 2013 var det 42 påmeldte elever, 38 fikk plass og 4 på venteliste. Status på ressurser i driften Personell / arbeidskapasitet Administrativ ressurs på kommunenivået (skolefaglig ansv i Leka kommune): 40 %, derav 20 % som finansieres av voksenopplæringen for administrering av norskopplæring av fremmedspråklige. Administrativ ressurs ved Leka skole pr : rektor: 60 %, fra : 70 %.(resten av stillingen undervisning). Daglig leder SFO (fra ): 40 %, derav 20 % adm. Årsmelding Leka kommune

19 Lærerressurser til grunnskoleundervisning: 621 % + 32 % til spes.uv. og 50 % til særskilt norskopplæring, jf. opplæringsloven 2-8, per Sum årsverk; Undervisningspersonale 816 % i grunnskolen; Rådgiver: 9 % Elev-/SFO-assistent og leksehjelp: 60 % + 20 %. Musikk- og kulturskolen: 40 % stilling + engasjement på 11 % høsten 13 p.g.a. stor påmelding. Voksenopplæring; Norsk- og samfunnskunnskapsopplæring: 40 % undervisningsstilling. Jfr. GSI-rapport pr Det er behov for timeressurser til å iverksette styrkings- og/eller hjelpetiltak/kurs for enkeltelever/grupper (ikke spesialundervisning). Det er også vanskelig å skaffe kvalifiserte vikarer ved sykemeldinger og permisjoner, det bør derfor vurderes å lyse ut og tilsette kvalifisert fastvikar. Tidsressursen til administrativ-, pedagogisk- og personalledelse ved skolen er liten i forhold til omfanget av oppgaver og betydelig mindre enn ved sammenlignbare skoler i andre kommuner. Skolen mangler også kontorteknisk personale. Penger til drift Leka kommune brukte i 2012 (SSB) 14,7 % av samlede netto driftsutgifter i kommunen til grunnskoleundervisning (KOSTRA 202), dette er en nedgang på 2,0 % fra året før. Til sammenligning kan nevnes at Nærøy kommune brukte 20,1 %, Vikna kommune 19,2 %, Fosnes kommune 15,1 % og Levanger kommune 22,1 %. Netto driftsutgifter grunnskolesektor (KOSTRA 202, 214, 215, 222 og 223) av kommunens samlede netto driftsutgifter utgjør for Leka kommune (2012) 21, 3 % (også her en nedgang på 2,0 %), Nærøy kommune 28,8 %, Vikna kommune 23,7 %, Fosnes kommune 20,6 % og Levanger kommune 27,2 %. Tallene indikerer at skoleeiers satsing på grunnskolen i Leka kommune i 2012 var noe lavere enn i sammenlignbare kommuner. Kompetanse Alle lærere ved skolen har grunnutdanning som førskolelærer, allmennlærer eller universitet, men i forhold til nye kompetansekrav for tilsetting/undervisning i norsk, matematikk og engelsk på ungdomstrinnet (60 stp) mangler skolen godkjent kompetanse i matematikk. Det er også fra dep. signalisert nye kompetansekrav for undervisning i kjernefagene på mellomtrinnet (30 stp.) fra Dette er en utfordring for Leka kommune. Utstyr / fysiske arbeidsverktøy Skolen har etterslep på læremidler og utstyr innenfor flere fagområder, spesielt naturfag. IKT-utstyret må fornyes gradvis hvert år. Nye tavler på klasserommene har stått på investeringsplanen i mange år, denne investeringen kan ikke utsettes lenger. Annet Leike- og aktivitetsområdet ute og utstyret/apparater trenger fornying, vedlikehold og oppgradering, bl.a. med tanke på sikkerhet. Årsmelding Leka kommune

20 Mål og tiltak som videreføres i Hovedsatsingsområdene fra 2013 videreføres i 2014 med spesielt fokus på følgende: Forsterket opplæring de fire første skoleårene for at elevene tidlig skal få gode grunnleggende ferdigheter, jfr. ekstra tilførte midler til kommunene for å øke lærertettheten på disse trinnene. Nasjonal satsing på ungdomstrinnet; «Ny Giv», timetallsøkning og krav om minimum to valgfag. Fysisk aktivitet og måltider i skolen. Yrkes- og utdanningsveiledning. Styrking av rådgiverressursen og kompetansen. Styrking av kompetansen hos undervisningspersonalet, spesielt i realfagene og IKT, jfr. vedtatte kompetanseplan for grunnskolen i Leka kommune. Økt fokus på elevenes læringsmiljø og klasseledelse PALS - GNIST. Satsing på å motarbeide mobbing / digital mobbing og krenkende atferd ved tiltak som kurs for elever, foreldre og ansatte ved bruk av ekstern kursholder innenfor digital kompetanse. Kompetanseoppbygging i forhold til innføring av nye valgfag på ungdomstrinnet. Flere av kommunens lærere nærmer seg raskt pensjonsalder samtidig som gjennomsnittsalderen begynner å bli «anstendig» (53,8 år) rekruttering må være et annet viktig satsingsområde framover. Barnehagen Det er i dag fullt barnetall i barnehagen. Vi vil få flere søkere etter hvert i 2014, da det er født 5 stk i Søknader om barn som kommer flyttende vil også komme. Vi er pr dato overbemannet på onsdager. Da ikke alle barn har 100 %. Våre brukergrupper er barn fra 1-6 år og deres foreldre/foresatte. Vi har foreldreråd og samarbeidsutvalg, da foreldrene er en viktig samarbeidspart i utviklingen av barnehagens kvalitet og innhold. Personell / arbeidskapasitet Vi har en stabil og voksen arbeidsstokk på 5 stk med god erfaring. Vi har fortsatt fokus på forebygging av belastningsskader. Da det er et fysisk tungt arbeid med løfting av små barn med mer. Arbeidskapasiteten kan til tider kjennes stor for noen i personellet i barnehagen, dette avhenger mye av årstid og personalets helse. På grunn av helsemessige årsaker kan ikke alle i personalgruppen delta i uteleik, på turer, påkledning og stell bestandig. Dette har vi fortsatt fokus på. Barnetallet er 14(18, da fire under tre år regnes som to), og dermed er det fullt i barnehagen. Penger til drift Bemanning i barnehagen ble redusert i 2012, en 50 % stilling. Naturlig avgang, og barnetallet var stabilt, derfor hadde vi ikke behov for å sette inn noen andre i den stillingen. Men det var også sykmeldinger blant ansatte som gjorde at vikarforbruk økte. I 2013 hadde styrer (100 %) fødselspermisjon, og stedsfortreder ble ansatt i 75 %, dermed passet det ift bemanning. Styrer startet i jobb i jan 2014, og da er vi overbemannet på onsdager. Vi har snakket med foreldre, og noen vil øke plassen til deres barn. Til høsten 2014 har vi en utfordring. Da ett barn går over til skole, og vi har allerede to Årsmelding Leka kommune

Årsmelding for. Leka kommune 2012. Foto: Steinar Garstad

Årsmelding for. Leka kommune 2012. Foto: Steinar Garstad Årsmelding for Leka kommune 2012 Foto: Foto: Steinar Garstad Leka kommune Folkemengde per 01.01.12:573 innbyggere. Areal: 109,5 km 2. Organisasjonsnr: 944 484 574 Bankkonto: 4468 09 04690 Adresse: 7994

Detaljer

Kommuneplan for Flatanger Kommune

Kommuneplan for Flatanger Kommune Kommuneplan for Flatanger Kommune Årsmelding 2011 Avlevert rådmannen 27.3.2012 Vedtatt av Flatanger kommunestyre den Retningslinjer Visjon / mål Arealplan Økonomiplan Temaplan Budsjett / Årsplan Regnskap

Detaljer

Årsmelding for Berlevåg kommune

Årsmelding for Berlevåg kommune 2013 Årsmelding for 28.03.2013 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Lyngdal.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Rådmannens kommentar... 5 Kommuneøkonomi... 5 Kommunale tjenester... 5 Samfunnsutvikling... 5 Kommuneplan... 6 Kommunestruktur...

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Måsøy kommune Årsmelding 2013

Måsøy kommune Årsmelding 2013 Måsøy kommune Årsmelding 2013 Vedtatt av kommunestyre 19.06.2014, Sak 30/14 Innhold Innledning... 4 Analyse... 5 Regnskapsmessig overskudd framkommer slik... 5 Netto driftsresultat... 5 Hovedtall fra balanseregnskapet...

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Innholdsfortegnelse: Saksframlegg til F-sak 80/13 - side 2 Saksprotokoll F-sak 80/13 den 11.06.13 - side 5 Saksprotokoll F-sak 103/13 den 20.08.13 - side 6 Saksprotokoll K-sak 47/13

Detaljer

Evje og Hornnes kommune. Årsberetning. Årsrapporter fra enhetene

Evje og Hornnes kommune. Årsberetning. Årsrapporter fra enhetene Evje og Hornnes kommune Årsberetning Årsrapporter fra enhetene 2012 Innhold Årsberetning og årsrapporter for 2012... 4 Årsberetning... 5 Økonomi nøkkeltall... 5 Utvikling i netto driftsresultat/resultatgrad...

Detaljer

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2011 Innholdsfortegnelse årsmelding 1. Innledning... 3 2. Ressurser, rammebetingelser og overordnede hensyn... 5 2.1 Kommunens økonomiske situasjon... 5 2.2

Detaljer

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune - Enkelt og nært! Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Renter og avdrag... 5 Driftsregnskap...

Detaljer

Loppa kommune. Dra på Lopphavet et hav av muligheter. Foto: Terje K. Haugen. Foto Terje K. Haugen

Loppa kommune. Dra på Lopphavet et hav av muligheter. Foto: Terje K. Haugen. Foto Terje K. Haugen Loppa kommune Dra på Lopphavet et hav av muligheter 2012 Foto: Terje K. Haugen Foto Terje K. Haugen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Organisasjon og bemanning... 2 2. Rådmannens generelle kommentarer... 6 3. Hva

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

Fosn s es e k om o mune

Fosn s es e k om o mune Fosnes kommune Innhold INNLEDNING/FORORD... 4 HOVEDMÅL... 5 VISJON... 5 FOSNES KOMMUNES ORGANISERING... 5 ANLEGG... 5 SAMARBEIDSPARTER... 6 INTERKOMMUNALT SAMARBEID... 6 NOE AV DET SOM SKJEDDE I 2008...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE RÅDMANNEN MARS 2010 Årsrapport for Frosta kommune 2009 2 Innhold FORORD... 5 1 ÅRSBERETNING - HOVEDTALLENE FRA REGNSKAPET... 7 1.1 DRIFTSINNTEKTER... 8 1.2 DRIFTSUTGIFTER...

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED AVVIK STØRRE ENN 200.000... 16 KOSTRA...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED AVVIK STØRRE ENN 200.000... 16 KOSTRA... Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED AVVIK STØRRE ENN 200.000... 16 KOSTRA... 20 ANSVARSOMRÅDE 1 POLITISK STYRING OG FELLESFUNKSJONER... 28 1001

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 DYRØY KOMMUNE

ÅRSMELDING 2012 DYRØY KOMMUNE ÅRSMELDING 2012 DYRØY KOMMUNE Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Rådmannens kommentarer m/utfordringer... 3 3. Kommunens rammebetingelser og andre felles forhold... 5 3.1 Generelt... 5 3.2 Folketallsutvikling...

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1. INNLEDNING... 3 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 7 1.3. VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2008 - FORKLARINGER... 12

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 2 1.1. INNLEDNING......2 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 5 1.3. UTVIKLINGSTREKK... 10 2. STYRINGSVERKTØYET... 11 2.1. ÅRSHJULET

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2012

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2012 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2012 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

Målselv kommune Årsmelding 2014 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2014. Vedtatt i Målselv kommunestyre 25.06.15, sak 69/15, 1

Målselv kommune Årsmelding 2014 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2014. Vedtatt i Målselv kommunestyre 25.06.15, sak 69/15, 1 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 Vedtatt i Målselv kommunestyre 25.06.15, sak 69/15, 1 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 4 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 5 ANTALL ÅRSVERK 2012-2014... 5 NÆRVÆRSUTVIKLING...

Detaljer

BÅTSFJORD KOMMUNE. Årsmelding

BÅTSFJORD KOMMUNE. Årsmelding BÅTSFJORD KOMMUNE Årsmelding ØKONOMISK HOVEDOVERSIKT Året brakte et mindreforbruk på kr. 1,7 millioner. Tabellen nedenfor viser oversikt over virksomhetenes forbruk. Regnskap Vedtatt budsjett Avvik * Ansvar

Detaljer

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 Kvitsøy kommune INNHOLDSFORTEGNELSE TEKSTDEL: BUDSJETT FOR 2013 - ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016... 3 GENERELT OM BUDSJETTET OG UTVIKLINGEN I KVITSØY KOMMUNENS ØKONOMISKE

Detaljer

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 20.11.2012 Administrasjonsutvalget 30.11.2012 Hovedtillitsvalgte 20.11.2012

Detaljer

Årsmelding 2011 Alstahaug kommune

Årsmelding 2011 Alstahaug kommune INNHOLD Administrasjonssjefens kommentarer....2 Folkemengde..4 Regnskap.. 5 Sektorregnskap.15 Sentrale styringsorganer og kultur...17 Oppvekst- og undervisning..25 Helse- og velferd... 47 Plan- og utvikling

Detaljer

Årsmelding 2014. med årsberetning. Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter. Ås kommune www.as.kommune.no BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 10.

Årsmelding 2014. med årsberetning. Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter. Ås kommune www.as.kommune.no BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 10. Ås kommune www.as.kommune.no Årsmelding med årsberetning BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 1. JUNI 215 154* 154* Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING ORDFØRERS KOMMENTAR...

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune...

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 SNILLFJORD KOMMUNE

ÅRSBERETNING 2010 SNILLFJORD KOMMUNE Snillfjord Rådhus ÅRSBERETNING 2010 SNILLFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens kommentar 2 1.1 Innledning 2 1.2 Generelt 2 1.3 Organisasjon 3 1.4 Drift 3 1.5 Planverk 3 1.6 Utviklingstrekk

Detaljer

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Innholdsfortegnelse Gjerdrum kommune 1 Budsjett 2015 1 Rådmannens kommentarer 1 2. Overordnet del 3 2.1Gjerdrum kommunes organisering

Detaljer