Årsmelding Leka kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding Leka kommune"

Transkript

1 Årsmelding Leka kommune Tove Kvaløy Hewlett-Packard Company Hondøyron

2 Innhold Forord... 1 Organisasjonskart... 1 Økonomi... 1 Politisk... 1 Stab/støtte... 1 Utviklingsavdelingen... 1 Oppvekst... 1 Helse og sosial... 1 Pleie og omsorg... 1 Teknisk avdeling og IT... 1 Økonomisk resultat alle avdelinger... 1 Årsmelding Leka kommune

3 Forord Ved konstituert rådmann Tove Kvaløy Årsmeldingen er rådmannens melding til kommunestyret om det som har skjedd i foregående kalenderår. Den skal behandles sammen med årsregnskapet. Årsmeldingen er et viktig politisk verktøy. Ikke minst i forhold til arbeid med budsjett og økonomiplan/handlingsprogram. Informasjonen i årsmeldingen er derfor i første rekke myntet på å nå politisk nivå. Så langt det lar seg gjøre skal årsmeldingen synliggjøre hva som har skjedd i 2013, og besvare om de mål, retninger og føringer som ble gitt i budsjettet for 2013 er gjennomført DRIFT: Netto driftsresultat for 2013 er 0,34 % av brutto driftsinntekter. Netto driftsresultat er lik brutto driftsresultat, inklusiv avskrivninger minus summen av netto renteutgifter og netto gjeldsavdrag. En ledetråd i forhold til økonomistyring i kommunal sektor utarbeidet av Teknisk beregningsutvalg er at et netto driftsresultat over tid bør ligge på ca. 3 %. I så måte er det økonomiske resultatet for Leka kommune i 2013 for svakt. Leka er en kommune med liten økonomisk handlefrihet, og med en foreløpig liten buffer til å takle både svingninger og uforutsette ting. Bruken av fond bør unngås. I 2013 hadde vi besøk av fylkesmannen og bedriftskompetanse for å se på kommunene som helhet og hjelpe oss å finne løsninger. Oppfølgingsmøtet etter dette møte har ikke vært ennå i skrivende stund. Selv om man ser noen overskridelser på enkelte områder anser rådmannen at økonomistyring i Leka kommune er rimelig god. Det er tett oppfølging av virksomhetene både gjennom møter og rapporteringer. Med tanke på sårbarheten vil denne oppfølgingen ble innskjerpet ytterligere der det er behov. Når det gjelder resultatene for de enkelte virksomhetene fremgår dette under presentasjonen av disse. Ligger ved som vedlegg. Budsjett 2014 og økonomiplan/handlingsprogram vil ha stor fokus på minske sårbarheten og minke bruk av fond for å kunne minske nettopp denne sårbarhet og skaffe et større handlingsrom. Dessverre må det brukes fond for få økonomiplan i balanse. Det som blir viktig fremover er å se på om det er mulig å redusere drift ytterligere uten å spare oss til «fant» eller om vi må finne nye inntektskilder. Samtidig må vi se på om det finnes andre måter å løse tjenestene på. BRUKERE OG TJENESTER: Leka kommune har et tjenestetilbud som både i kvalitet og kvantitet må anses som bra. KOSTRA-tallene og analysen til bedriftskompetanse viser at Leka i all hovedsak drives med noenlunde lave kostnader i forhold til kommuner det er reelt å sammenligne seg med. Det er naturlig at for noen områder og tjenester vil den for Leka kommune fremstå som høy på grunn av det er få å dele dem på. For tjenesteproduksjon vises det til beskrivelsen av det enkelte virksomhetsområde. Årsmelding Leka kommune

4 ADMINISRATIV ORGANISERING: Leka kommune drives etter en tilnærmet to-nivåmodell. Det innebærer at virksomhetslederne er delegert ansvar for personell, økonomi og fag på sine områder. Videre innebærer det at rådmannen er helse og sosialsjef, barnehagesjef, plansjef. Samtidig som han/hun har personalansvar for stab/støtte, utviklingsavdeling samt helsesøster og leger. I 2010 ble det opprettet en egen stilling som skolefaglig ansvarlig i tillegg til rådmannen. Leka har i 2013 hatt fem virksomhetsområder med egne ledere, økonomileder, sykepleiesjef, teknisk leder, leder i barnehage og skolefaglig ansvarlig. I rådmannens stab og støtte inngår; økonomi/lønn, personal, IKT, servicetorget og utvikling. LEDELSE: I ledelse i Leka kommune inngår følgende: rådmann, økonomisjef, sykepleiesjef, leder i barnehagen, skolefaglig ansvarlig og leder på teknisk. Vi har pr i dag ingen assisterende rådmann eller stedfortreder. Lederne i Leka kommune har et stor og viktig ansvar både i forhold til tjenesteproduksjon, utvikling og de ansattes ve og vel. Deler av 2013 har blitt brukt til å sette fokus på «VI» følelsen. Vi jobber alle i Leka kommune og er avhengig av hverandre. Ledergruppen og utvidet ledergruppe har hatt en god del møter for å gjøre alle bevisste på hva vi jobber for og sette felles mål. Likhetsprinsippet på alle områdene er viktig. Samtidig har vi jobbet en god del med hvordan vi kan dra nytte av hverandres kompetanse har vært ett turbulent år med en del skifte av ledergruppen grunnet permisjoner og sykdom. BEMANNING/REKRUTTERING: Personalsituasjonen i Leka kommune er noenlunde stabil. Kommunen har noen utfordringer i forhold til rekruttering. MEDARBEIDERE I LEKA KOMMUNE: Mangfold og likeverd er viktig for å skape gode tjenester og trivsel på arbeidsplassen. Leka 24-7: Leka kommune leverer tjenester til sine innbyggere 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Den viktigste ressursen organisasjonen har for å yte disse tjenestene er de ansatte. Leka kommune har som mål at medarbeiderne skal trives for å yte sitt beste til alle som Har behov for kommunale tjenester i kommunen vår. KOMPETANSEUTVIKLING: På grunn av begrenset økonomisk handlefrihet har det vært satt av svært lite penger til kompetanseheving i Leka kommune for Ett krav til kursing på deltidsansatte brannmenn brukte nesten hele potten. Årsmelding Leka kommune

5 NÆRVÆR OG TRIVSEL: Leka kommune er IA-bedrift, og det forplikter kommunen til å jobbe aktivt for å øke nærværet i organisasjonen. Årsverk Sykefravær (dagsverk): Egenmelding: (egen og barn), sykemelding, syke barn Prosent Permisjoner (dagsverk): Lønnede og ulønnede Årsmelding Leka kommune Prosent ,83 % 577 3,58 % ,83 % 536 3,13 % ,06 % 569 3,16 % Tendens: Permisjoner og egenmeldinger er stabile, men høy sykemeldingsgrad i 2012 og (IA-bedrift har avtale om inntil 24 e.m.dager per år. I 2013 var snittet på 1,62 %, noe som tilsvarer 4 dager per person.) Det er ikke gjennomført noen medarbeiderundersøkelse i Men det er satt som mål for 2014, innen februar at alle ansatte skal ha ett tilbud om medarbeidersamtale ETISK STANDARD: Leka kommunes etiske retningslinjer må gjennomgås og sees på om de på revideres. Nye retningslinjer gjeldende både for ansatte og folkevalgte bør inn i kommunens personalhåndbok som også er til revidering. Det er et lederansvar å sørge for at retningslinjene blir gjort kjent og etterlevd i forhold til sine ansatte. LIKESTILLING/DISKRIMINERING: I Leka kommune har vi ingen egen plan som sier noe om diskriminering og likestilling. Viser til personalpolitiske retningslinjer. ARBEIDSMILJØ: Arbeidsgiver hadde lederansvaret i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) i Utvalget har hatt 2 møter. AMU er i løpet av året ikke forelagt rapporter om yrkessykdommer, arbeidsulykker, eller tilløp til ulykker, jvf. 7-2 i Arbeidsmiljøloven. SAMARBEID MED TILLITSVALGTE: Tillitsvalgte har en plass i utvidet lederforum. Den personen de tillitsvalgte har valgt som sin representant har plass i utvidet lederforum. I 2013 har det vært 3 utvidet lederforum samt 1 tillitsvalgtforum. INTERKOMMUNALT SAMARBEID: Leka kommune inngår i en rekke både formelle og uformelle interkommunale samarbeid. Både det å inngå i og det å søke samarbeid er for en kommune av Leka størrelse en dyd av nødvendighet. Dette både i forhold å levere tilfredsstillende kvalitet i tjenesten, det å kunne ha store nok fagmiljøer, og for i det hele tatt på noen områder kunne rekruttere kompetanse. Det er sagt tidligere at samarbeid også byr på utfordringer. Disse er dels av både styringsmessig, faglig, økonomisk og demokratisk karakter. De viktigste interkommunale samarbeidene for Leka kommune kan sies å være innen PPT, barnevern, jordmor, brann og IKT. Årsmelding fra barnevern er vedlagt som vedlegg til denne årsmeldingen.

6 SAMFUNNSUTVIKLING: En kommunes fremste rolle som samfunnsutvikler er i forhold til å være både en pådriver og tilrettelegger. Leka har gjennom mange år vært en aktiv aktør i forhold til å utvikle Leka som samfunn. Leka kommune er et lite samfunn og det er ikke til å stikke under en stol at det ikke blir for mange å spille på lag med i forhold til denne oppgaven. Det næringslivet som finnes har stort sett nok med å ha fokus på sine kjerneoppgaver. Det hevdes ofte at det er mangel på tilgang på kapital, men finnes de gode initiativ, evnen og viljen finner man som regler også midler. I 2013 har det i kommunen vært fokus på utvikling av reiseliv. Vi har fått midler fra fylkeskommunen og ansatt en egen person som jobber med reiseliv og setter Leka på kartet. STATLIGE STYRINGSSINGNALER I 2013 hadde vi ett regjeringsskifte. Solbergregjeringen varslet allerede i september en ny kommunereform. Hovedinnholdet er å få til mer robuste kommuner gjennom kommunesammenslåing. Foreløpig er det lite konkret å jobbe med. For Leka kommune sin del så kan det by på utfordringer om vi skal bli sammenslått med noen andre i og med at vi er ett øysamfunn og avstand til nærmeste kommunesenter er lang. KONKLUSJONER/UTFORDRINGER: Leka kommune levere gode resultater. Organisasjonen har veldig mange flinke og dyktige medarbeidere, som også både er fornøyde og stolte av arbeidsplassen sin. En liste over landets mest bærekraftige kommuner i 2013 synliggjør at Leka kommune har klatret flere plasser i landet de siste fem årene 2. Det viser at Leka er en livskraftig kommune. Det er viktig å gripe fatt og følge opp en slik positiv utvikling. Det innebærer også at man økonomisk må ut av den sårbarheten som i dag er gjeldende. Det må skapes en bedre balanse mellom utgifter og inntekter. Det må skapes et handlingsrom for å ta utforutsette ting, og for å kunne prioritere en satsing som gir fortsatt økt bærekraft. Det synes som det er stor vilje politisk til å ta tak i dette framover. Satsingen på økt boligbygging er viktig for Leka. Bolig er en forutsetning for vekst i folketall og det å fremstå som attraktiv. Kommunen står i oppstarten av samfunnsdelen i kommuneplan. Den vil peke retning for Leka-samfunnet de neste ti årene. Det å velge de rett mål og satsinger her blir derfor særdeles viktig. Leka kommune satser framover strategisk på folkehelse. Det handler om å skape og utvikle et bærekraftig lokalsamfunn. Et samfunn som har plass til alle og der alle på et eller annet nivå er en ressurs og har noe å bidra med. Leka, februar / mars 2014 Tove Kvaløy Konstituert rådmann Reidun Helmersen Konstituert rådmann 2 https://legacyweb.nho.no/getfile.php/offentlig%20sektor/filer/naeringsnm2013.pdf Årsmelding Leka kommune

7 Organisasjonskart Kommunestyre SP 9 AP 4 SV 1 V1 Skolefaglig ansv. 40 % Formannskap SP 2 AP/SV/V 2 Rådmann 100 % Kjøpte tjenester: PPT Skog Jordmor Teknisk oppmåling Revisjon MNA-renovasjon Barnevern Fysioterapi Brann IT Organisasjonskart pr mars 2014 viser vedtatte stillings-hjemler innen det enkelte området. Ikke alle disse er besatt. Miljø 20 % Byggsak 55 % Landbruk/ vilt 100 % Kultur 50 % Næring 50 % Vet.tj. 10 % Lege 125,1 % Legesekr. 80 % Helsesøster 50 % Sosial 50 % Bibliotek 30 % Musikk/kulturskole 40 % Reiselivsprosj 100 % Pers.kons. 50 % Merkantil 150 % Frikjøp HTV 11,2 % F.sk.sekr. 100 % IKT 50 % Barnehage adm 100 % Ped.leder 60 % Ass. 175 % Helse/omsorg adm 120 % Sykestue 973 % Hj.sykepleie 480 % Hj.help 200 % Psykiatri 70 % Aktivitør 30 % Psykiatri 70 % Kjøkken 150 % Vaskeri 57,33 % Skole adm 60 % Skole 901,27 % Voksen-oppl. 38,7 % Ass 60 % SFO 60 % Teknisk adm 30 % Uteseksjon 290 % Renhold 275 % Brann 10 % Økonomi adm 100 % Lønn/regnskap/fakt. 150 % Skatt 50 % Årsmelding Leka kommune

8 Økonomi Ved økonomileder Laila Thorvik Fellesinntekter/fellesutgifter - Ansv./tj. 132 (økonomiavdelinga) Avvik på fellesinntekter og fellesutgifter: Tekst End. Budsjett Regnskap Avvik Inntekter Rammetilskudd inkl skjønn Skatteinntekter Eiendomsskatt Sum frie inntekter Inntektsrenter Inv.tilsk skole/sykestue/kirke Motpost avskrivinger/kalk. rente Premieavvik, amort tidl. år inkl aga Bruk av fonds Sum inntekter Utg. fordelt på områdene Utgifter Div. fellesutgifter til fordeling Leka sokn og andre trossamf Avsatt til fonds Ikke fordelte fellesutg. Oversk renteinnt. fond Delsum Rente- og avdragsutgifter Overføring til kapitalregnskapet 0 0 Sum utgifter Totaler Momskompensasjon på investeringer har blitt brukt 100% til finansiering av investeringen. Rammetilskuddet budsjettert er det inkl. skjønnstilskudd på kr ,- til reiselivsutvikling, dette er ikke utbetalt i Det skyldes at ikke er brukt av de midlene vi mottok i Rammetilskuddet er kr lavere enn budsjettert, men kr høyere enn i I tillegg har vi fått kr i ekstra skjønnsmidler fra fylkesmannen i forbindelse med innleie av Bedriftskompetanse AS som skulle se på økonomien til Leka kommune. Årsmelding Leka kommune

9 Skatteinntekter har en positiv utvikling. Det er kommet inn kr mer enn budsjettert og kr mer enn i 2012 og kr mer enn i Inntektsrenter ble lavere enn budsjettert. Dette skyldes lav rente men også at vi har mindre på konto. Investeringstilskudd skole/sykestue/kirke kr ,- mindre enn beregnet på grunn av lavere rentenivå og lavere restsaldo enn beregnet. Motpost avskrivninger og kalkulatorisk rente er inntektsført med kr ,- mer enn budsjettert. Dette har ingen innvirkning på regnskapsresultatet da tilsvarende utgifter er ført på områdene. Bruk av fonds budsjettert bruk av fond er ført direkte på de områdene de var vedtatt å brukes. Det var budsjettert med kr til bruk i drift. Premieavvik er postert i henhold til forskriftenes 13. En ikke reell inntekt. Det ble i 2013 et merforbruk på kr , så i stedet for at det ble en inntektspost ble det en utgiftspost for kommunen. Til senere fordeling fellesutgifter som ikke er fordelt er som følger: kto tap på fordringer kr ,- kto ansvarsreformen kr ,- Kto fordeling kurs, reiser kr ,- Ikke budsjetterte fellesutgifter som er fordelt er premieavvik og bruk av premiefond til å betale premie til KLP, elevforsikringer og kollektiv ulykke- og gruppeliv. Leka sokn og andre kirkelige formål har et mindreforbruk på kr ,-, dette skyldes tjenesteyting og at det ikke er betalt ut tilskudd til andre religiøse formål i Sykepengerefusjon. Leka kommune har mottatt totalt kr i sykepengerefusjon i I 2012 var refusjonen kr og i 2011 mottok vi kr i sykepengerefusjon. Sykepengestatistikken viser at legemeldt sykefravær er redusert i forhold til Oversikt over legemeldt sykefravær (hentet fra NAV): kvartal 9,5 7,0 2,0 7,6 13,0 2.kvartal 11,3 7,4 5,2 14,3 4,9 3.kvartal 16,6 10,1 5,6 15,2 7,2 4.kvartal 9,7 4,3 4,2 9,3-4. kvartal 2013 er ikke kommet enda. Det blir ikke alltid leid inn vikarer ved langtidsykefravær, men det har vært brukt innleie i større grad i 2013 enn i 2012, selv om det ikke er de store forskjellene. Innleie i 2013 ca. 81 % og i 2012 ca 78 %. Årsmelding Leka kommune

10 Likviditet. Kommunen har vesentlig dårligere likviditet ved slutten av 2013 enn ved slutten av Saldo på driftskontoen var kr pr , mens den var kr pr Totalt innestående i bank pr er kr Årsaken til den dårlige likviditeten ved årsskiftet er at vi bruker av fond i drift, premieavviket, samt at vi forskutterer en del refusjoner som vi har krav på fra staten og andre kommuner. I tillegg får vi ikke utbetalt rammetilskudd i desember, noe som også gjør at likviditeten blir dårligere ved årsskiftet. Sammensetning av inntekter. Av sum driftsinntekter ekskl. renter utgjør Skatteinntekter 14,42 % Rammetilskudd 53,05 % Brukerbetalinger 3,49 % Salgs- og leieinntekter 5,39 % Andre driftsinntekter 23,65 % Havneavgiften som ble innført i 2012 er inkludert i tallet for salgs- og leieinntekter. Andre inntekter er inntekter som refusjoner fra andre kommuner, fylkeskommunen, staten, refusjoner fra NAV, m.m Oversikten viser at inntekter som i hovedsak er basert på innbyggertall er de bærende elementer i kommunens økonomi. Det er derfor viktig å ha fokus på å bevare og om mulig øke antall innbyggere i kommunen for å kunne fortsette å ha en forsvarlig økonomisk drift i årene framover. INNTEKTSUTVIKLING I LEKA KOMMUNE ÅR SKATTER (NETTO) RAMMETILSK. (NETTO) BRUKERBETALINGER SALGS- OG LEIEINNTEKTER ANDRE DRIFTSINNTEKTER SUM DR.INNT. EKSKL. RENTER Årsmelding Leka kommune

11 BRUTTO DRIFTSRESULTAT ÅR BTO.DR.RES Brutto driftsresultat viser hvor mye kommunen har til overs etter at de har betalt de rene driftsutgiftene som lønn, utstyrsanskaffelser, vedlikehold, avskrivninger og diverse materiell. Resultatet gir uttrykk for kommunens evne til å betjene lånegjeld, evne til å finansiere deler av årets investeringer over driftsresultatet, samt evne til å avsette midler til senere års bruk. NETTO DRIFTSRESULTAT ÅR NTO. DR. RES Årsmelding Leka kommune

12 Netto driftsresultat viser kommunens evne til å framskaffe midler til investeringer og avsetninger. Nøkkeltallet beregnes som brutto driftsresultat med fratrekk av netto rente- og avdragsutgifter og med tillegg av motpost avskrivninger. REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK Tall i hele tusen ÅR Regnskapsmessig mer- /mindreforbruk Helt siden 2005 har kommunens regnskap vist et regnskapsmessig mindreforbruk overskudd. Dette har gitt en mulighet til å bygge opp disposisjonsfond på til sammen kr ,- pr Dette er redusert til kr pr INVESTERINGSREGNSKAPET Investeringsbudsjettet er ettårig, og ikke årsuavhengig. Begrepet udekket/udisponert gjelder differansen mellom samlet tilgang og samlet bruk av midler i året og ikke avvik på de enkelte investeringsrammene eller avvik på enkeltprosjektnivå. Med unntak av midler som er reservert særskilte formål i henhold til lov, forskrift eller avtale (med giver), regnes alle midler i prinsippet som frie. All tilgang på frie midler i Årsmelding Leka kommune

13 investeringsregnskapet vil således måtte anses som felles finansiering av investeringsporteføljen dersom dette er nødvendig for å sikre tilstrekkelig samlet finansiell dekning for årets investeringsregnskap. Leka kommune har investert for totalt kr i Dette er finansiert med momskomp lik kr , lån kr , tilskudd kr , fond kr og avdrag formidlingslån kr Viser for øvrig til note 11 i regnskapet. Gjeldsutvikling (Tall i 1000kr) ÅR Lånegjeld Lånegjeld pr innbygger Renter og avdrag Årsmelding Leka kommune

14 Politisk Ved formannskapssekretær Beathe Mårvik Ordfører Per Helge Johansen Varaordfører Trond C. Hiller Leka kommunestyre har følgende sammensetning: SP 9 representanter AP 4 representanter SV 1 representant V 1 representant Leka formannskap har følgende sammensetning: SP 3 representanter AP 2 representanter I 2013 var det stortingsvalg, der alle kommuner tok i bruk statens nye samordnede valgadministrasjonssystem EVA. Tidligere har ulike kommuner brukt ulike systemer for valggjennomføringen i tillegg til SSBs rapporteringssystemer. Valget ble gjennomført i hht fastsatte frister og regelverk, og valgresultatet fra Leka ble godkjent. Aktivitet i de politiske utvalgene: Antall møter i 2012 Antall saker i 2012 Antall møter i 2013 Formannskap Kommunestyret Kystgruppen Kontrollutvalget Administrasjonsutvalget Arbeidsmiljøutvalg Råd for funksjonshemmede Eldreråd Ungdomsråd Antall saker i 2013 Formannskap og kommunestyre har i all hovedsak avholdt møter i hht vedtatt møteplan. I eldreråd, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og ungdomsråd har det vært liten eller ingen aktivitet i Årsmelding Leka kommune

15 Stab/støtte Ved formannskapssekretær Beathe Mårvik Stab/støtte består av områdene økonomi, personal, merkantil, og formannskapssekretær, med en stillingsramme på 600 % fordelt slik: Personal 50 % Skatteoppkrever 50 % Ekspedisjon/sentralbord, Lekaposten 100 % Fakturering/arkiv 50 % Budsjett/regnskap/lønn/remittering 250 % Formannskapssekretær 100 % Stab/støtte betjener fellesfunksjoner for alle områdene i tillegg til å betjene kommunens innbyggere, fylkeskommunale og statlige instanser, privat næringsliv og interkommunale samarbeidsparter. Stab/støtte utgir også informasjonsavisa Lekaposten som deles ut annenhver fredag til samtlige husstander, og legges ut på kommunens hjemmeside. I tillegg sendes den til våre nabokommuner og videregående skoler og til rundt 40 betalende utenbygds abonnenter. Tilbakemeldingene viser at Lekaposten blir lest og fungerer godt som det informasjonsbladet det er tenkt å være. Status: Stab/støtte fikk ny medarbeider i ekspedisjonen i september. Området har god og fleksibel kompetanse, kunnskap utnyttes på tvers av arbeidsområdene. Vi har jevnlig gjennomgang av arbeidsoppgaver som medfører endring på fordeling av oppgavene innen stab/støtte, alt etter hvor arbeidsmengden er størst til enhver tid. Området har hatt tilstrekkelig med midler til daglig drift. Områdets hovedmål for 2014 er å oppdatert og få bedre utnyttelse av alle mulighetene som ligger i våre it-systemer. Og videreutvikle fellesskapet med våre nabokommuner på dette området slik at oppgaver kan utføres på tvers av kommunegrenser. Årsmelding Leka kommune

16 Utviklingsavdelingen Ved Annette T. Pettersen, Kristin Floa, Tove I. Rørmark, og Venke Strat Thorsen Utviklingsavdelingen Hovedmål for utviklingsavdelingen: Innenfor vedtatte rammer yte Leka kommunes befolkning fullgod service og kvalitet i de tjenester som etaten utfører, herunder også tjenester som er regulert gjennom lovverk med tilhørende forskrifter. Området består av teknisk byggesak, landbruk, vilt, kultur, næring og reisemålsutvikling. Sammen skal vi bidra til en positiv utvikling i kommunen innfor de politiske rammer som er gitt. Vi skal sammen se muligheter og skape et godt omdømme av kommunen. Yte kvalitetsmessig service til befolkningen med få eller ingen avvik. Hva har vi fått til i 2013; Det blitt laget flere flotte filmer over Leka Adresseringen er gjennomført i Leka kommune Bidratt til en positiv utvikling innen mat og matservering Gjennomført Leka festivalen Gjennomført UKM i samarbeid med ungdomsrådet Felles kinotur til Horsfjord for barn og unge- vi var over 60 stykker. Nord-Trøndelag teater kom med forestillingen 39 steps, kjempepopulært. Skeisnesset UKL har også i år bidratt til positiv sysselsetting. I skeisnesset UKL er store områder ryddet og det gamle kulturlandskapet er kommet mer til syne. Reguleringsplanen for Kvaløy småbåthavn ble ferdig og vedtatt Gjennomført offentlig bading fra oktober til mars Belysning ved parkering på Leka Barne og ungdomsskole. Årsmelding Leka kommune

17 Det er gitt skjenkebevillinger til 3 reiselivsbedrifter Gjennom ulike prosjekter Kong Herlaugssti ble ferdigstilt Gjennomført kurs i; Opplevelsedesign Workshop Trollfjell Geopark Etablert prosjektplan for reismålsutvikling og utarbeidet tiltaksplan for prosjektet Startet vandreprosjektet Oppstart med Trollfjell Geopark Repersentert på den globale geoparkkonferansen Skapt sommerjobb for ungdom- rydding av søppel Det er innhentet 1,5 millioner i eksterne midler til ulike prosjekter; Gutvik Grendehus, Gutvik Skytterhus, Turløypemerking i Leka kommune, ulike tiltak i jordbrukets landskap og Utvalgte naturtyper. Årsmelding Leka kommune

18 Oppvekst Ved skolefaglig ansvarlig Bjørn Henriksen og leder i barnehagen Silje Fjellseth Tidligere statsråd Kristin Clemet: En ansvarsbevisst og god skoleeier er en forutsetning for at skoler lykkes i sitt arbeid. Et ansvar for Leka Kommunestyre. Skolen hadde høsten grunnskoleelever (+ 1 ved Kjella Friskole), 3 fremmedspråklige på særskilt norsk-/samfunnskunnskapsopplæring. Skolen overtok ansvaret for SFO fra Skolefritidsordningen hadde høsten påmeldte barn. Grunnskoleundervisning. Stabilt med en liten økning fra høsten Særskilt norsk og samfunnskunnskapsundervisning for fremmedspråklige. Spesialundervisning for voksne. Innenfor musikk- og kulturskolen er det fra en fast tilsatt kulturskolelærer i delstilling, fra skolestart høsten 2013 var det 42 påmeldte elever, 38 fikk plass og 4 på venteliste. Status på ressurser i driften Personell / arbeidskapasitet Administrativ ressurs på kommunenivået (skolefaglig ansv i Leka kommune): 40 %, derav 20 % som finansieres av voksenopplæringen for administrering av norskopplæring av fremmedspråklige. Administrativ ressurs ved Leka skole pr : rektor: 60 %, fra : 70 %.(resten av stillingen undervisning). Daglig leder SFO (fra ): 40 %, derav 20 % adm. Årsmelding Leka kommune

19 Lærerressurser til grunnskoleundervisning: 621 % + 32 % til spes.uv. og 50 % til særskilt norskopplæring, jf. opplæringsloven 2-8, per Sum årsverk; Undervisningspersonale 816 % i grunnskolen; Rådgiver: 9 % Elev-/SFO-assistent og leksehjelp: 60 % + 20 %. Musikk- og kulturskolen: 40 % stilling + engasjement på 11 % høsten 13 p.g.a. stor påmelding. Voksenopplæring; Norsk- og samfunnskunnskapsopplæring: 40 % undervisningsstilling. Jfr. GSI-rapport pr Det er behov for timeressurser til å iverksette styrkings- og/eller hjelpetiltak/kurs for enkeltelever/grupper (ikke spesialundervisning). Det er også vanskelig å skaffe kvalifiserte vikarer ved sykemeldinger og permisjoner, det bør derfor vurderes å lyse ut og tilsette kvalifisert fastvikar. Tidsressursen til administrativ-, pedagogisk- og personalledelse ved skolen er liten i forhold til omfanget av oppgaver og betydelig mindre enn ved sammenlignbare skoler i andre kommuner. Skolen mangler også kontorteknisk personale. Penger til drift Leka kommune brukte i 2012 (SSB) 14,7 % av samlede netto driftsutgifter i kommunen til grunnskoleundervisning (KOSTRA 202), dette er en nedgang på 2,0 % fra året før. Til sammenligning kan nevnes at Nærøy kommune brukte 20,1 %, Vikna kommune 19,2 %, Fosnes kommune 15,1 % og Levanger kommune 22,1 %. Netto driftsutgifter grunnskolesektor (KOSTRA 202, 214, 215, 222 og 223) av kommunens samlede netto driftsutgifter utgjør for Leka kommune (2012) 21, 3 % (også her en nedgang på 2,0 %), Nærøy kommune 28,8 %, Vikna kommune 23,7 %, Fosnes kommune 20,6 % og Levanger kommune 27,2 %. Tallene indikerer at skoleeiers satsing på grunnskolen i Leka kommune i 2012 var noe lavere enn i sammenlignbare kommuner. Kompetanse Alle lærere ved skolen har grunnutdanning som førskolelærer, allmennlærer eller universitet, men i forhold til nye kompetansekrav for tilsetting/undervisning i norsk, matematikk og engelsk på ungdomstrinnet (60 stp) mangler skolen godkjent kompetanse i matematikk. Det er også fra dep. signalisert nye kompetansekrav for undervisning i kjernefagene på mellomtrinnet (30 stp.) fra Dette er en utfordring for Leka kommune. Utstyr / fysiske arbeidsverktøy Skolen har etterslep på læremidler og utstyr innenfor flere fagområder, spesielt naturfag. IKT-utstyret må fornyes gradvis hvert år. Nye tavler på klasserommene har stått på investeringsplanen i mange år, denne investeringen kan ikke utsettes lenger. Annet Leike- og aktivitetsområdet ute og utstyret/apparater trenger fornying, vedlikehold og oppgradering, bl.a. med tanke på sikkerhet. Årsmelding Leka kommune

20 Mål og tiltak som videreføres i Hovedsatsingsområdene fra 2013 videreføres i 2014 med spesielt fokus på følgende: Forsterket opplæring de fire første skoleårene for at elevene tidlig skal få gode grunnleggende ferdigheter, jfr. ekstra tilførte midler til kommunene for å øke lærertettheten på disse trinnene. Nasjonal satsing på ungdomstrinnet; «Ny Giv», timetallsøkning og krav om minimum to valgfag. Fysisk aktivitet og måltider i skolen. Yrkes- og utdanningsveiledning. Styrking av rådgiverressursen og kompetansen. Styrking av kompetansen hos undervisningspersonalet, spesielt i realfagene og IKT, jfr. vedtatte kompetanseplan for grunnskolen i Leka kommune. Økt fokus på elevenes læringsmiljø og klasseledelse PALS - GNIST. Satsing på å motarbeide mobbing / digital mobbing og krenkende atferd ved tiltak som kurs for elever, foreldre og ansatte ved bruk av ekstern kursholder innenfor digital kompetanse. Kompetanseoppbygging i forhold til innføring av nye valgfag på ungdomstrinnet. Flere av kommunens lærere nærmer seg raskt pensjonsalder samtidig som gjennomsnittsalderen begynner å bli «anstendig» (53,8 år) rekruttering må være et annet viktig satsingsområde framover. Barnehagen Det er i dag fullt barnetall i barnehagen. Vi vil få flere søkere etter hvert i 2014, da det er født 5 stk i Søknader om barn som kommer flyttende vil også komme. Vi er pr dato overbemannet på onsdager. Da ikke alle barn har 100 %. Våre brukergrupper er barn fra 1-6 år og deres foreldre/foresatte. Vi har foreldreråd og samarbeidsutvalg, da foreldrene er en viktig samarbeidspart i utviklingen av barnehagens kvalitet og innhold. Personell / arbeidskapasitet Vi har en stabil og voksen arbeidsstokk på 5 stk med god erfaring. Vi har fortsatt fokus på forebygging av belastningsskader. Da det er et fysisk tungt arbeid med løfting av små barn med mer. Arbeidskapasiteten kan til tider kjennes stor for noen i personellet i barnehagen, dette avhenger mye av årstid og personalets helse. På grunn av helsemessige årsaker kan ikke alle i personalgruppen delta i uteleik, på turer, påkledning og stell bestandig. Dette har vi fortsatt fokus på. Barnetallet er 14(18, da fire under tre år regnes som to), og dermed er det fullt i barnehagen. Penger til drift Bemanning i barnehagen ble redusert i 2012, en 50 % stilling. Naturlig avgang, og barnetallet var stabilt, derfor hadde vi ikke behov for å sette inn noen andre i den stillingen. Men det var også sykmeldinger blant ansatte som gjorde at vikarforbruk økte. I 2013 hadde styrer (100 %) fødselspermisjon, og stedsfortreder ble ansatt i 75 %, dermed passet det ift bemanning. Styrer startet i jobb i jan 2014, og da er vi overbemannet på onsdager. Vi har snakket med foreldre, og noen vil øke plassen til deres barn. Til høsten 2014 har vi en utfordring. Da ett barn går over til skole, og vi har allerede to Årsmelding Leka kommune

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE

FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.11.13 Saknr. Tittel: 75/13 Økonomiplan 2014-2017, drift og investering

Detaljer

INVESTERINGSPLAN

INVESTERINGSPLAN LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 31.01.13 Saknr. Tittel: 09/13 Økonomiplan 2013-2016, drift og investering Votering: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. VEDTAK:

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.13 Kommunestyre 13.06.13 41/13 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE 2012 DRIFT OG INVESTERING INNSTILLLING:

FORMANNSKAP 04.06.13 Kommunestyre 13.06.13 41/13 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE 2012 DRIFT OG INVESTERING INNSTILLLING: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.13 Kommunestyre 13.06.13 Saknr: Tittel: 41/13 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE 2012 DRIFT

Detaljer

Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Bjørn Arne Laugen

Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Bjørn Arne Laugen LEKA KOMMUNE MØTEBOK FORMANNSKAP Møtested: Dato: Tid: Lekatun 15.01.12 1030-1420 Til stede: Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Bjørn Arne Laugen Forfall: Aina Hege Haug Møtende

Detaljer

Dato: FORMANNSKAP 14.05.13 Kommunestyret 30.05.13

Dato: FORMANNSKAP 14.05.13 Kommunestyret 30.05.13 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 07.05.13 Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 14.05.13 Kommunestyret 30.05.13 Saknr: Tittel: 24/13 Økonomimelding 1. tertial

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, Arnfinn Holand

Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, Arnfinn Holand LEKA KOMMUNE MØTEBOK FORMANNSKAP Møtested: Dato: Tid: Lekatun 24.09.13 0900-1115 Til stede: Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, Arnfinn Holand Forfall: Møtende vara:

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

KOMMUNESTYRET 31.01.13 Saknr. Tittel: 08/13 Budsjett 2013, drift og investering

KOMMUNESTYRET 31.01.13 Saknr. Tittel: 08/13 Budsjett 2013, drift og investering LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 31.01.13 Saknr. Tittel: 08/13 Budsjett 2013, drift og investering Endringsforslag fra ordfører Til dekning av utgifter ved konstituering

Detaljer

FORMANNSKAP 24.09.13 KOMMUNESTYRE 24.09.13

FORMANNSKAP 24.09.13 KOMMUNESTYRE 24.09.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 24.09.13 KOMMUNESTYRE 24.09.13 Saknr: Tittel: 70/13 Økonomimelding 2. tertial 2013 Rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.11.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.11.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.11.2015 Tidspunkt: 10:30 Administrasjonsutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Hol

1 Velferdsbeskrivelse Hol 1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

BUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014

BUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 15.05.14 Kommunestyret 22.05.14 Saknr: Tittel: 32/14 Økonomimelding 1. tertial 2014 Rådmannens

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Rælingen

1 Velferdsbeskrivelse Rælingen 1 Velferdsbeskrivelse Rælingen 1.1 Presentasjon av kommunen Rælingen kommune tilhører AV- gruppe 7 som består av SSBs kostragruppe 7. Hva er det som kjennetegner Rælingen og kommunegruppen? Kjennetegn

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap Presentasjon til kommunestyret

Årsmelding og årsregnskap Presentasjon til kommunestyret Årsmelding og årsregnskap 2013 Presentasjon til kommunestyret 26.05.2014 1 Agenda Prosess Nøkkeltall Befolkningsutvikling Økonomisk situasjon Driftsregnskapet Finansiell situasjon Investeringsregnskapet

Detaljer

LEKA KOMMUNE Dato: 06.05.2013

LEKA KOMMUNE Dato: 06.05.2013 LEKA KOMMUNE Dato: 06.05.2013 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Bjørn Arne Laugen Saksgang: Utvalg FORMANNSKAP 14.05.13 KOMMUNESTYRET 30.05.13 Saknr: Tittel: 23/13 Innsparinger i den kommunale drift

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

FORMANNSKAP 15.01.13. Budsjettår 2 013

FORMANNSKAP 15.01.13. Budsjettår 2 013 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 15.01.13 Saknr: Tittel: 03/13

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Per Helge Johansen, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, SAKSTITTEL: Norsk og samfunnskunnskap Opptak av ny elev. Møtebok godkjent, Leka /

Per Helge Johansen, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, SAKSTITTEL: Norsk og samfunnskunnskap Opptak av ny elev. Møtebok godkjent, Leka / LEKA KOMMUNE MØTEBOK FORMANNSKAP Møtested: Dato: Tid: Lekatun 11.09.12 1030-1510 Til stede: Per Helge Johansen, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, Forfall: Trond C. Hiller, Bjørn Arne Laugen Møtende

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2015

Årsmelding med årsregnskap 2015 Årsmelding med årsregnskap 2015 Presentasjon for komiteene 09.05.2016 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Årsrapporter fra kommunalområdene Komiteene 09.05.2016 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid:

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: KOMMUNESTYRE Lekatun 19.06.12 1030 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Regnskapsrapport 1.tertial 2013 Regnskap 2013

Regnskapsrapport 1.tertial 2013 Regnskap 2013 Regnskapsrapport 1.tertial 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Forbruk i% 1000 FELLESUTGIFTER PENSJON OG ARB.G.AVGIFT Utgifter -200 0 0 % Inntekter 26 0 0 % Sum ansvar: 1000 FELLESUTGIFTER PENSJON OG ARB.G.AVGIFT

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Kjetil Bjørnstad, Ole Annfinn Helmersen, Vivian Laugen. Valg av nytt kontrollutvalg. Egenkapitalinnskudd KLP 2013

Kjetil Bjørnstad, Ole Annfinn Helmersen, Vivian Laugen. Valg av nytt kontrollutvalg. Egenkapitalinnskudd KLP 2013 LEKA KOMMUNE MØTEBOK KOMMUNESTYRE Møtested: Dato: Tid: Lekatun 27.08.13 1030-1520 Til stede: Forfall: Per Helge Johansen, Ole Kr. Holand, Trond C. Hiller, Tore Hagen, Else M. Nordaune Garnes, Leif Rune

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2016

Årsmelding med årsregnskap 2016 Årsmelding med årsregnskap 2016 Presentasjon for formannskapet 10.5.2017 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Innstilling til vedtak Formannskapet 10.05.2017 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: 10:30 Administrasjonsutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Endelige tall per 15. juni 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS 2016 Verdal 2011-2015, Levanger 2014-2015 og Kostragruppe 8 2015 Alle tall er hentet fra: ressursportal.no Oversikten viser fordeling

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG.

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. Bakgrunn: Gjennom det interkommunale samarbeidet som er oppretta

Detaljer

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Oppdrag: Lindesnes er med i to prosjekter i kommunereformen: Nye Lindesnes: Mandal,

Detaljer

Lørenskog kommune ØKONOMIDIREKTØR GRETE OLSEN ØSTERENG. TEMA: Lørenskog kommune OMRÅDE: EFFEKTIV ØKONOMISTYRING

Lørenskog kommune ØKONOMIDIREKTØR GRETE OLSEN ØSTERENG. TEMA: Lørenskog kommune OMRÅDE: EFFEKTIV ØKONOMISTYRING Lørenskog kommune PUBLISERT: 30. MAI 2016 ØKONOMIDIREKTØR GRETE OLSEN ØSTERENG TEMA: Lørenskog kommune OMRÅDE: EFFEKTIV ØKONOMISTYRING Tema for presentasjonen Kort info om kommunen / nøkkeltall Kommunens

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407

Detaljer

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram:

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Representanten Rene Rasfhol (H) fremmet følgende forslag på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre: Rådmannens forslag med følgende endringer:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet Levanger kommune ØKONOMIPLAN 2007 2010 s forslag/foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006 Presentasjon av foreløpig forslag 1 Levanger kommune Hovedtrekkene i rådmannens forslag - 1 Offensiv økonomiplan

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Randaberg kommune

1 Velferdsbeskrivelse Randaberg kommune 1 Velferdsbeskrivelse kommune 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV-gruppe 8 som består av SSBs kostragrupper 8. Hva er det som kjennetegner sin kommunegruppe? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen

Detaljer

Økonomi. Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Demografi, Økonomi og dekningsgrader

Økonomi. Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Demografi, Økonomi og dekningsgrader Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Økonomi Skatt på inntekt og formue i % av driftsinntektene Statlig rammeoverføring i % av driftsinntektene Salgs- og leieinntekter

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Sted Ansvar: IKT (1240)

Sted Ansvar: IKT (1240) Kapittel : Sentraladministrasjon 24: IKT 20 % ekstra ressurs Fom 1.mai 2015 ble IKT styrket med 20 % stilling. Det er derfor behov for tilføring av lønnsmidler, kr 55 000. Dette overføres fra opprinnelige

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

ANALYSE AV SKOLEFRITIDSORDNINGEN I ALTA KOMMUNE

ANALYSE AV SKOLEFRITIDSORDNINGEN I ALTA KOMMUNE ANALYSE AV SKOLEFRITIDSORDNINGEN I ALTA KOMMUNE Om SFO generelt I hht. Opplæringslovas 13-7 skal alle kommuner ha SFO før og etter skoletid for 1-4 trinn. For barn med særskilte behov skal det også tilbys

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sindre Helmersen Ole Kr. Holand Åsmund Nilsen. Medlem Medlem Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sindre Helmersen Ole Kr. Holand Åsmund Nilsen. Medlem Medlem Medlem Leka kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.06.2015 Tidspunkt: 10:45 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder Trond C.

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret 08.09.15 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Handikapinngang på Lekatun, ble ferdigstilt i 2010. Det skal nå være tilgjengelig for rullestolbrukere i alle kommunale offentlige bygg.

Handikapinngang på Lekatun, ble ferdigstilt i 2010. Det skal nå være tilgjengelig for rullestolbrukere i alle kommunale offentlige bygg. Rådmannens kommentar Økonomisk sett ble 2010 et godt år for Leka kommune. Et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 1 956 171,80 utgjør en stor andel i forhold til totalbudsjettet. Mindreforbruk innen enkelte

Detaljer

Forpliktende plan for Tysfjord kommune Arbeidsdokument

Forpliktende plan for Tysfjord kommune Arbeidsdokument 2017-2020 Arbeidsdokument Oppdatert 24.05.2017 Innhold Forpliktende plan s. 3 - Oppsummert s. 3 - Formål og innhold i planen s. 3 Tysfjord kommunes økonomiske situasjon s. 4 - Analyse s. 4 - Inndekning

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2013 Foreløpige tall per 18. mars 2014 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 Skyggebudsjett 2016 Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 Skyggebudsjettet er de tre kommunebudsjettene som er slått sammen Ingen endring eller tilpasning, kun summering Utarbeidet av arbeidsgruppe

Detaljer

3 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

3 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN GRAN KOMMUNE 13.12.2014 Versjon 3 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2017 2020 Høringsuttalelser; Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Gran frivilligsentral Fagforbundet Gran (innkommet i tide, men til feil e-postadresse)

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune

Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune 2013 Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune Plan- og utviklingsavdelingen 03.05.2013 Innhold Innledning... 3 Målsetning... 3 Nøkkeltall... 3 Kompetanse... 4 Finansiering... 4 Intern/eksternopplæring...

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON nr.166 Luster nr.48 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

Arbeidsoversikt. Saker til politisk behandling i Saker til administrativ oppfølging i 2016

Arbeidsoversikt. Saker til politisk behandling i Saker til administrativ oppfølging i 2016 LEKA KOMMUNE Rådmann Arbeidsoversikt Saker til politisk behandling i 2016 Saker til administrativ oppfølging i 2016 Oversikten gjelder de mest omfattende sakene og er følgelig ikke uttømmende. Leka, februar

Detaljer