SKJERVØY KOMMUNE STÅSTEDSANALYSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKJERVØY KOMMUNE STÅSTEDSANALYSE"

Transkript

1 SKJERVØY KOMMUNE STÅSTEDSANALYSE

2 Ståstedsanalyse Hensikten med analysen er å gi folkevalgte og administrasjon et grunnlag for å drøfte sentrale problemstillinger og utfordringer i egen kommune. Analysen etablerer en felles forståelse av nåsituasjonen som utgangspunkt for konstruktive diskusjoner og planlegging. Ståstedsanalysen er organisert på følgende måte: 1. Utviklingstrekk faktisk utvikling Folketall og demografi Økonomiske utviklingstrekk 2. Prognoser Innbyggerprognoser og demografi Konsekvensjustert økonomi

3 BEFOLKNING OG DEMOGRAFI FAKTISK UTVIKLING 3

4 Folketallsutvikling fra

5 5

6 6

7 Tall pr Innbyggere 0-1 år Innbyggere 2-5 år Innbyggere 6-15 år Innbyggere år Innbyggere år Innbyggere år Innbyggere år Innbyggere over 90 år Innbyggere i alt Tall pr Innbyggere 0-1 år Innbyggere 2-5 år Innbyggere 6-15 år Innbyggere år Innbyggere år Innbyggere år Innbyggere år Innbyggere over 90 år Innbyggere i alt % , , ,0 13, , ,8 6 5, , ,3 7

8 8

9 9

10 BEFOLKNING OG DEMOGRAFI PROGNOSER Basert på alternativ LLML fra SSB som står for lav nasjonal vekst med forutsetninger om: lav fruktbarhet, lav levealder, middels innlandsmobilitet og lav netto innvandring, da dette er det alternativet som passer best i forhold til den faktiske utviklingen i Dønna. 10

11 11

12 12

13 Tall pr Innbyggere 0-1 år Innbyggere 2-5 år Innbyggere 6-15 år Innbyggere år Innbyggere år Innbyggere år Innbyggere år Innbyggere over 90 år Innbyggere i alt Tall pr Innbyggere 0-1 år Innbyggere 2-5 år Innbyggere 6-15 år Innbyggere år Innbyggere år Innbyggere år Innbyggere år Innbyggere over 90 år Innbyggere i alt

14 14

15 15

16 KOMMUNEØKONOMI FAKTISK UTVIKLING 16

17 Først litt begreper Kommunenes inntekter Skatt på formue og inntekt + Eiendomsskatt + Andre direkte og indirekte skatter + Rammetilskudd = Frie inntekter + Brukerbetalinger + Salgs- og leieinntekter + Overføringer med krav til motytelse + Andre statlige overføringer + Andre overføringer = Sum driftsinntekter 17

18 Begreper Kommunenes utgifter Lønnsutgifter + Sosiale utgifter + Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteprod. + Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteprod. + Overføringer til andre + Avskrivninger + Fordelte utgifter = Sum driftsutgifter 18

19 Begreper Netto driftsresultat Sum driftsinntekter - Sum driftsutgifter = Brutto driftsresultat + Eksterne finansinntekter - Eksterne finansutgifter = Netto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Netto driftsresultat er den økonomiske handlefriheten og uttrykker det overskuddet som er disponibelt til investeringer og avsetninger. 19

20 Begreper Regnskapsmessig resultat Netto driftsresultat Bruk av tidligere års mindreforbruk (overskudd) Bruk av fond Bruk av likviditetsreserve Overført til investeringsbudsjettet Avsatt til dekning av tidligere års merforbruk (underskudd) Avsatt til fond Avsatt til styrking av likviditetsreserven Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Sammenhengen mellom drift og investering går en vei, en kan bruke løpende driftsinntekter til investering. 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 Korrigert netto driftsresultat ,4 mill.kr.! 25

26 26

27 KOSTRA-ANALYSE FAKTISK UTVIKLING 27

28 Tidsserie Skjervøy, nominelt 28

29 29

30 Tidsserie Skjervøy, nominelt 30

31 Utgifter pr.innbygger Skjervøy Lønnsutg. Sosiale utg. Kjøp i prod. Kjøp erst. prod. Overføringer Sum driftsutgifter Endringer nominelt og i prosent, : Lønnsutg. : ,- + 56,2 % NB!! Sosiale utg. : , ,1 % Kjøp i prod. : ,- + 38,1 % Kjøp erst. prod. : , ,7 % Overføringer : - 26,- - 0,5 % Sum driftsutg. : ,- + 57,4 % 31

32 32

33 Kostra-data sammenligning arter 33

34 Kostra-data sammenligning arter 34

35 Noen sammenligninger 2015 Skjervøy kommune har nest høyeste inntektene pr. innbygger. Det er bare Sømna som har et høyere inntektsnivå. Når det gjelder driftsutgifter ser vi at Skjervøy kommune har et utgiftsnivå som ligger fjerde høyest og at lønnsutgifter pr. innbygger ligger nest høyest. Hvis vi gjør en sammenligning med gjennomsnittet av driftsutgifter for de 7 andre kommunene finner vi at Skjervøy kommune ligger kr. 943,- høyere enn dette gjennomsnittet. Hvis Skjervøy skulle driftet på gjennomsnittet her, burde driftsutgiftene samlet vært om lag 3 mill.kr. lavere. Hvis vi trekker ut Steigen i denne sammenligningen ligger Skjervøy kr ,- høyere pr. innbygger eller om lag 7,5 mill.kr. høyere. Tilsvarende sammenligning uten Steigen for lønnsutgifter viser at Skjervøy har en lønnsutgift som er kr ,- høyere enn gjennomsnittet pr. innbygger noe som indikerer samlede lønnsutgifter 12 mill.kr. høyere. 35

36 Tidsserie ansvarsområder - prioritering 36

37 Tidsserie ansvarsområder - prioritering Tjenesteområder over tid - nominelt Brutto driftsutgifter (1000 kr.) Helse- og omsorg Grunnskole Adm, styring og fellesutgifter Barnehager Samferdsel Barnevern Kultur Sosialtjeneste Bolig Brann og ulykke Styring og kontrollvirksomhet Kirke Fysisk planlegg., natur mm Næringsformål Sum utvalgte tjenester

38 Tidsserie ansvarsområder - prioritering 38

39 Tidsserie ansvarsområder - prioritering Pr. innbygger over tid - nominelt Pr. innbygger Helse- og omsorg Grunnskole Adm, styring og fellesutgifter Barnehager Samferdsel Barnevern Kultur Sosialtjeneste Bolig Brann og ulykke Styring og kontrollvirksomhet Kirke Fysisk planlegg., natur mm Næringsformål Sum utvalgte tjenester

40 Endringer i prosent etter tjenesteområder Endringer i % Helse- og omsorg 12,1 Barnevern 99,0 Adm, styring og fellesutgifter 12,5 Bolig 31,3 Kultur 21,4 Fysisk planlegg., natur mm. 91,4 Samferdsel 9,1 Sosialtjeneste 14,1 Brann og ulykke 21,5 Barnehager 1,9 Styring og kontrollvirksomhet 1,4 Kirke -3,2 Næringsformål -50,7 Grunnskole -5,8 Pr. innbygger ,6 102,0 11,0 29,5 19,7 88,8 7,6 12,5 19,9 0,5 0,0-0,4-51,4-7,1 Endr. i kr. pr. innb flere åringer i perioden, 9 flere år, 2 mer over 90 år 3 flere 0-1 åringer, 17 flere 2-5 åringer 64 færre barn i skolepliktig alder i perioden 40

41 Tjenestesammenligning ansvarsområder Tjenestesammenligning 2015 Brutto driftsutgifter 2015 Skjervøy Nordreisa Vardø Nordkapp Sømna Steigen Vikna Båtsfjord Helse- og omsorg Grunnskole Adm, styring og fellesutgifter Barnehager Samferdsel Barnevern Kultur Sosialtjeneste Bolig Brann og ulykke Styring og kontrollvirksomhet Kirke Fysisk planlegg., natur mm Næringsformål Sum utvalgte tjenester

42 Tjenestesammenligning ansvarsområder 42

43 Tjenestesammenligning ansvarsområder Pr. innbygger 2015 Pr. innbygger Skjervøy Nordreisa Vardø Nordkapp Sømna Steigen Vikna Båtsfjord Helse- og omsorg Grunnskole Adm, styring og fellesutgifter Barnehager Samferdsel Barnevern Kultur Sosialtjeneste Bolig Brann og ulykke Styring og kontrollvirksomhet Kirke Fysisk planlegg., natur mm Næringsformål Sum utvalgte tjenester

44 Tjenestesammenligninger 2015 Skjervøy ligger fjerde høyest av disse kommunene når det gjelder sum driftsutgifter utvalgte tjenester pr. innbygger. En sammenligning med gjennomsnittet av de 7 andre kommunene på tjenesteområder ser vi Skjervøy ligger kr ,- høyere pr. innbygger, som gir et potensiale på om lag 7 mill.kr. Hvis vi trekker ut Steigen av denne sammenligningen finner vi at Skjervøy ligger kr ,- høyere pr. innbygger, noe som indikerer et potensiale på noe over 13 mill.kr. Eller ser vi at; Skjervøy brukte kr ,- mer pr. innbygger til samferdsel Skjervøy brukte kr ,- mer pr. innbygger til helse og omsorg Skjervøy brukte kr ,- mer pr. innbygger til boligformål Skjervøy brukte kr. 675,- mer pr. innbygger til administrasjon Skjervøy brukte kr. 426,- mer pr. innbygger til barnevern Skjervøy brukte kr. 231,- mer pr. innbygger til brann og ulykke 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 Disposisjonsfondet var på rundt 15 mill.kr. ved årsskiftet! 53

54 54

55 55

56 56

57 KONSEKVENSJUSTERT ANALYSE En framskriving av kommunens økonomi de neste 4 år med utgangspunkt i prognose for skatt og rammetilskudd 57

58 SKJERVØY KOMMUNE - KONSEKVENSJUSTERING DRIFTSINNTEKTER ( 1000 kr. ) Kommunen ART INNTEKTSARTER R-2014 R-2015 B Rammetilskudd Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Andre statlige overføringer Sum frie inntekter Brukerbetalinger Salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Andre overføringer SUM DRIFTSINNTEKTER Forutsetninger Framskrivningen er gjort med utgangspunkt i regnskap 2015 Rammetilskudd og skatt er prognostisert etter prognosemodellen versjon 1602KS modell etter Kommuneproposisjon 2017 og RNB 2016 Det er ikke prognostisert endringer i demografi for Skjervøy Øvrige inntekter er fremskrevet med 3 %. 58

59 SKJERVØY KOMMUNE - KONSEKVENSJUSTERING DRIFTSUTGIFTER EKSKL. AVSKRIVNINGER 590 ( 1000kr. ) ART UTGIFTSARTER R-2014 R-2015 B Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester i prod Kjøp av varer og tjenester erstatt. prod Overføringer Avskrivninger Interne overføringer Fordelte utgifter SUM DRIFTSUTGIFTER (ekskl. 590) Driftsutgiftene er fremskrevet med 3 % fra regnskap 2015 unntatt lønnsutgiftene som er framskrevet med 4 % 59

60 SKJERVØY KOMMUNE - KONSEKVENSJUSTERING FINANSINNTEKTER (1000 kr.) R-2014 R-2015 B Renteinntekter Renteinntekter formidlingslån Aksjeutbytte Forsinkelsesrenter Gevinst på finansielle instrumenter 0 0 Mottatte avdrag utlån Mottatte avdrag sosiale utlån FINANSINNTEKTER FINANSUTGIFTER (1000 kr.) R-2014 R-2015 B Renteutgifter Renteutgifter formidlingslån Forsinkelsesrenter/gebyrer Avdrag på lån Utlån FINANSUTGIFTER Beløpene er hentet fra økonomiplanen. 60

61 SKJERVØY KOMMUNE - KONSEKVENSJUSTERING BUDSJETTSKJEMA (1000 kr.) R-2014 R-2015 B Sum driftsinntekter Sum eksterne finansinntekter Sum eksterne finansutgifter Til drift og finansiering av investeringer Sum driftsutgifter (ekskl. avskrivn. ) Endringer i året - NB!! Til nye tiltak og avsetninger Brukt til investeringer Øk. belastning nye tiltak Bruk av avsetninger Avsetninger (ekskl. brukt til inv.) Netto avsetninger Årets overskudd Årets underskudd Tidligere overskudd/underskudd OMSTILLINGSUTFORDRING

62 Konklusjoner Befolkning og demografi Nedgang i folketallet på personer fra 1951 (- 39,3 %) Nedgang på 101 personer fra 2003 (- 3,3 %) 63 færre barn i alderen 0-5 år (- 25,4 %), 142 færre 6-15 år, (- 31,0 %). Samlet sett 205 færre personer 0-15 år fra Samlet sett er det blitt 158 flere personer over 67 år. Prognosen indikerer en nedgang på ca. 50 personer totalt. 0-5 år ser ut til å få en økning på 9 personer, mens 6-15 års gruppen ser ut til å få en nedgang på ca. 12 personer åringene synes å bli redusert med hele 140 personer Antatt nedgang for aldersgruppen år på 56 personer og en økning på rundt 99 flere åringer, vil gi økt press på utgifter innenfor pleie- og omsorg inn mot

63 Konklusjoner Kommuneøkonomi Handlefriheten har variert mye perioden sett under ett men lå på et bra nivå i Netto driftsresultat bør stabiliseres på rundt 1,5-2 % av sum driftsinntekter Kommunen har hatt en balansert vekst mellom inntekter og utgifter Lånegjelda har vært høy men er gradvis redusert i % av sum driftsinntekter og ligger nå på nivå med tromskommunene. Lånegjelda har fra 2006 økt med 40,6 mill.kr. Gjeldsbelastningen ligger på et moderat nivå og noe under gjennomsnittet for kommunene i Troms. Kommunen er sårbar for økning i rentenivået 63

64 Konklusjoner Kommuneøkonomi Arbeidskapitalens driftsdel, eller driftslikviditeten, har vært negativ fra 2007, men har bedret seg de siste årene. Den er fortsatt negativ noe som indikerer at utgiftspresset er for høyt og må reduseres Fondsbeholdningen er relativt bra og vi ser at kommunen ligger over gjennomsnittet i Troms både når det gjelder sum fond og disposisjonsfondet. Det er viktig å opprettholde nivået på disposisjonsfondet i årene framover for å ha en buffer for å møte fremtidige utfordringer. 64

65 Konklusjoner Kostra-tidsserie etter arter Fra 2006 til 2015 har; Lønnsutgifter pr. innbygger har økt med kr ,- eller 56,2 % - NB!! Sosiale utgifter pr. innbygger har økt med kr ,- eller 106,1 %. Kjøp i produksjon pr. innbygger har økt med kr ,- eller 38,1 % Kjøp som erstatter produksjon pr. innbygger har økt med kr ,- eller 218,7 % Overføringer pr. innbygger har gått ned med kr. 26,- eller 0,5 % Samlede driftsutgifter pr. innbygger har økt med kr ,- eller 57,4 % 65

66 Konklusjoner Kostra-sammenligning etter arter i 2015 Skjervøy kommune har nest høyeste inntektene pr. innbygger. Det er bare Sømna som har et høyere inntektsnivå. Når det gjelder driftsutgifter ser vi at Skjervøy kommune har et utgiftsnivå som ligger fjerde høyest og at lønnsutgifter pr. innbygger ligger nest høyest. Hvis vi gjør en sammenligning med gjennomsnittet av driftsutgifter for de 7 andre kommunene finner vi at Skjervøy kommune ligger kr. 943,- høyere enn dette gjennomsnittet. Hvis Skjervøy skulle driftet på gjennomsnittet her, burde driftsutgiftene samlet vært om lag 3 mill.kr. lavere! Hvis vi trekker ut Steigen i denne sammenligningen ligger Skjervøy kr ,- høyere pr. innbygger eller om lag 7,5 mill.kr. høyere. Tilsvarende sammenligning uten Steigen for lønnsutgifter viser at Skjervøy har en lønnsutgift som er kr ,- høyere enn gjennomsnittet pr. innbygger noe som indikerer samlede lønnsutgifter på 12 mill.kr. høyere. 66

67 Konklusjoner Kostra-tidsserie Skjervøy kommune har fra 2011 til 2015 prioritert mange tjenesteområder. Kommunen har: Brukt kr ,- mer pr. innbygger til helse og omsorg enn i I samme periode ble det 71 flere åringer, 9 flere åringer og 2 flere over 90 år i Skjervøy. Brukt kr ,- mer pr. innbygger til barnevern enn i 2011 Brukt kr. 872,- mer pr. innbygger til administrasjon enn i 2011 Brukt kr. 473,- mer pr. innbygger til bolig enn i 2011 Brukt kr. 437,- mer pr. innbygger til kultur enn i Det er også verdt å merke seg at det har vært en samlet vekst i utvalgte driftsutgifter i kommunen på 20,6 mill. kr. Dette tilsvarer kr ,- pr. innbygger eller 7,8 %. 67

68 Konklusjoner Kostra-tjenestesammenligning 2015 Sammenligningen på tjenesteområder viser følgende; Skjervøy ligger fjerde høyest av disse kommunene når det gjelder sum driftsutgifter utvalgte tjenester pr. innbygger. Hvis vi tar gjennomsnittet av utgifter pr. innbygger for de andre syv kommunene i denne sammenligningen her finner vi at Skjervøy ligger kr ,- høyere pr. innbygger. Hvis vi multipliserer med antall innbyggere får vi et potensiale på om lag 7 mill.kr. Hvis vi trekker ut Steigen av denne sammenligningen finner vi at Skjervøy ligger kr ,- høyere pr. innbygger, noe som indikerer et potensiale på noe over 13 mill.kr 68

69 Konklusjoner Kostra-tjenestesammenligning 2015 Sammenligningen på tjenesteområder viser ellers; Skjervøy brukte kr ,- mer pr. innbygger til samferdsel Skjervøy brukte kr ,- mer pr. innbygger til helse og omsorg Skjervøy brukte kr ,- mer pr. innbygger til boligformål Skjervøy brukte kr. 675,- mer pr. innbygger til administrasjon Skjervøy brukte kr. 426,- mer pr. innbygger til barnevern Skjervøy brukte kr. 231,- mer pr. innbygger til brann og ulykke 69

70 Konsekvensjustering Omstilling En videreføring av aktivitetsnivået fra 2015 tilsier at kommunen vil få en omstillingsutfordring på nesten 6,5 mill. kr. i 2018 for å gå i balanse. Hvis ikke kommunestyret gjør grep og foretar en kursendring vil Skjervøy kommune kunne få et akkumulert underskudd på om lag 53 mill.kr. pr ! 70

71 Muligheter Hvis kommunen benytter muligheten som ligger i å gjøre grep nå har Skjervøy kommune en god mulighet til å Opprettholde en bærekraftig økonomi over tid Over tid frigjøre ytterligere midler til å utvikle Skjervøysamfunnet DET STORE SPØRSMÅLET BLIR DA GRIPER KOMMUNESTYRET DENNE MULIGHETEN? 71

72 DRØFTING Drøfting av kommunens økonomiske situasjon og utfordringer Hvordan ser kommunestyret på disse utfordringene? Hvordan skal Skjervøy kommune møte omstillingsbehovet? Hvilke økonomiske mål ønsker kommunestyret å styre etter? Ordføreren er møteleder administrasjonen noterer signaler 72

73 DRØFTING Drøfting av kommunens økonomiske situasjon og utfordringer Se nøyere på sammenlignbare kommuner som er kompakt Hvordan er prosessen videre? Sette mål verne skole og helse 10 mill. i 2017 og 20 mill. i 2018 Se nøyere på lønnsutgifter og pensjon lønnsanalyse Høyt sykefravær hva kan gjøres? Organisering i virksomheter for mange? Hva er status på tjenestenivå/områder ressursanalysen Se nærmere på organisasjonsstrukturen organisasjonsanalysen Tjenestenivået i Skjervøy? Ansattoversikt på hvert tjenesteområde 73

74 DRØFTING Drøfting av kommunens økonomiske situasjon og utfordringer For høyt tjenestenivå? Økt næringsutvikling! Antall ansatte opp mot prioriterte arbeidsoppgaver Legetjenesten privat versus offentlig sjekk ut Vurdere inntektene og nye inntekter som en del av omstillingen Hva tjener vi penger på og hva «taper» vi på Selvkostprinsippet på boliger? Sjekke faktiske regnskap boligformål Folketallsregistrere arbeidsinnvandrere? Havneavgifter industrikaier? Hvordan bruker vi kompetansen vår organisatorisk vinkling 74

75 DRØFTING Drøfting av kommunens økonomiske situasjon og utfordringer Stillingsendringer i forhold til turnus Inntektene/foreldrebetalinger barnehager går ned Sterkere bruk av frivillighet i eldreomsorgen Økt tilskudds-jakt Velferdsteknologi! Helseforebygging Interkommunale samarbeid? Eventuelt vertskommunemodellen Kommunestyret er pragmatisk! 75

76 DRØFTING Drøfting av kommunens økonomiske situasjon og utfordringer 76

77 DRØFTING Drøfting av kommunens økonomiske situasjon og utfordringer 77

78 DRØFTING Drøfting av kommunens økonomiske situasjon og utfordringer 78

79 DRØFTING Drøfting av kommunens økonomiske situasjon og utfordringer 79

80 EVALUERING Opplevelser av dagen i dag? Ris og ros 80

81 Oppsummering og evaluering 81

Bardu kommune STÅSTEDSANALYSE

Bardu kommune STÅSTEDSANALYSE Bardu kommune STÅSTEDSANALYSE UTARBEIDET AV BEDRIFTSKOMPETANSE AS 2016 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 2. Befolkning og demografi 2.1 Faktisk utvikling 4 2.2 Prognoser 8 3. Kommuneøkonomi 3.1 Faktisk

Detaljer

Gildeskål kommune STÅSTEDSANALYSE

Gildeskål kommune STÅSTEDSANALYSE Gildeskål kommune STÅSTEDSANALYSE UTARBEIDET AV BEDRIFTSKOMPETANSE AS 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 2. Befolkning og demografi 2.1 Faktisk utvikling 4 2.2 Prognoser 8 3. Kommuneøkonomi 3.1 Faktisk

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Leka kommune STÅSTEDSANALYSE

Leka kommune STÅSTEDSANALYSE Leka kommune STÅSTEDSANALYSE UTARBEIDET AV BEDRIFTSKOMPETANSE AS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 2. Befolkning og demografi 2.1 Faktisk utvikling 4 2.2 Prognoser 8 3. Kommuneøkonomi 3.1 Faktisk

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Meløy kommune STÅSTEDSANALYSE

Meløy kommune STÅSTEDSANALYSE Meløy kommune STÅSTEDSANALYSE UTARBEIDET AV BEDRIFTSKOMPETANSE AS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 2. Befolkning og demografi 2.1 Faktisk utvikling 4 2.2 Prognoser 8 3. Kommuneøkonomi 3.1 Faktisk

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 erbetalinger Saltdal Budsjettrapport: Saltdal: Rådmannens forslag til økonomiplan 20182021 Fellestjenester salgs og leieinntekter 432 000 372 000 372 000 372 000 372 000 372 000 med krav til motytelse

Detaljer

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Regnskap Resultat levert til revisjonen

Regnskap Resultat levert til revisjonen 2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2

Detaljer

Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos

Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos DS analyse Skien kommune - mai 2013 1 Driftsregnskapet KOSTRA Skien kommune DRIFTSREGNSKAPET Tall i hele 1000

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert årsbudsjett 2007 NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert budsjett. Med dette legger rådmannen frem konsekvensjustert årsbudsjett 2007. Budsjettet tar sikte på å vise hva det koster å videreføre

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Økonomiplan Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på

Detaljer

Finanskomite 24. januar 2018

Finanskomite 24. januar 2018 Finanskomite 24. januar 2018 KOSTRA HOVEDTALL 2016 side 1 Plan møter finanskomiteen 24.jan 31.jan 07.feb 14.feb 28.feb 07.mar 14.mar 21.mar 04.apr 11.apr 18.apr 25.apr 02.mai 09.mai 23.mai 30.mai 22.aug

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

Detaljer

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet. Kontrollutvalget

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet. Kontrollutvalget Formannskapet 14.02.2019 Kontrollutvalget 12.03.2019 Regnskap 2018 Harstad kommune Rådmann Hugo Thode Hansen Økonomisjef John G. Rørnes Regnskapsleder Rita Kristensen Behandling regnskap og årsrapport

Detaljer

Økonomiforum Hell

Økonomiforum Hell Økonomiforum Hell 07.06.2018 Rammebetingelser i statsbudsjett 2018 Negativ realvekst i alle tre kommunene 3,0 % 2,5 % 2,0 % Frie inntekter 2018 1,5 % Mindre handlingsrom 1,0 % 0,5 % 0,0 % Namsos Fosnes

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2018 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Brutto driftsresultat ,

Brutto driftsresultat , Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2011 Brukerbetalinger 30 078 885,77 29 076 860,00 28 669 920,00 28 758 389,22 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -640 456 338-648 606 000-679 866 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -855 343 019-921 926 000-904 883 000 3 Skatt på eiendom -71 661

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Regnskap Presentasjon for formannskapet 2. mars Regnskap 2010 Formannskapet Ola Stene

Regnskap Presentasjon for formannskapet 2. mars Regnskap 2010 Formannskapet Ola Stene Regnskap 2010 Presentasjon for formannskapet 2. mars 2011 Driftsresultatet Driftsinntekter Regnskap Reg. budsjett Regnskap i fjor Brukerbetalinger, salgs og leieinntekter 133 174 913 114 347 800 125 155

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 24.2.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 196 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 24.2.2017 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN ÅRSBUDSJETT /856

HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN ÅRSBUDSJETT /856 HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2016-2019 ÅRSBUDSJETT 2016 15/856 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Mål og resultatstyringsprosessen I Hemne kommune... 4 2 KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 6 2.1 SAKSPROTOKOLL...

Detaljer

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 26. oktober 2017

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 26. oktober 2017 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 2018-2021 - STATUS Strategikonferansen 26. oktober 2017 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - DEFINISJON Konsekvensjustert budsjett 2018 er prislappen for å drive Skaun kommune på samme

Detaljer

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet Kontrollutvalget

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet Kontrollutvalget Formannskapet 15.02.2018 Kontrollutvalget 27.02.2018 Regnskap 2017 Harstad kommune Rådmann Hugo Thode Hansen Økonomisjef John G. Rørnes Regnskapsleder Rita Kristensen Behandling regnskap og årsrapport

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 3.3.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 205 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Endelige tall per 15. juni 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1 kroner Regnskap 2018 DRIFTSINNTEKTER Budsjett hittil budsjett 2018 Regnskap 2017 Brukerbetalinger -3 760 326-3 583 832-10 745 303-3 839 899 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2017

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2017 Dato: 26.2.2018 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2017 Kart kommuner med svar Svar fra 221 kommuner (utenom Oslo) og 17 fylkeskommuner 1 Regnskapsundersøkelsen 2017 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2016/5486-9 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Endelig driftsrammer for budsjett 2017, basert på effekter

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Regnskap Note. Brukerbetalinger

Regnskap Note. Brukerbetalinger 10 Årsregnskap 10.1 Årsregnskap Vedlegg: Årsregnskap for Rennesøy kommune med noter (pdf) (http://arsrapport.rennesoy.kommune.no/wpcontent/uploads/sites/15/2018/03/urevidert-arsregnskap--med-noter.pdf)

Detaljer