Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører"

Transkript

1 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 1/14 Meldinger, PS 2/14 Endring av barnehagepriser Brit Bergan PS 3/14 Godkjenning av midlertidig drift av Svene Anne Berit Ravnås barnehage. PS 4/14 Søknad om serveringsbevilling for Blefjellheisen Ingrunn Garaas varmestue/gatekjøkken PS 5/14 Vestre Viken HF - idèfaserapport - høring Anne Hay Simensen

2 FLESBERG KOMMUNE Meldinger, Lampeland Arkiv 033 Saksmappe 2014/35 Avd Fellestjenesten Saksbehandler Kristin Hammershaug MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for livsløp og kultur /14 Rådmannens anbefaling: Vedlegg: Saksopplysninger: a. Følgende søknader om spillemidler i prioritert rekkefølge ble sendt til Buskerud fylkeskommune innen fristen 15.januar 2014: Alle anleggene befinner seg på Stevningsmogen Fritidspark, Lampeland. 1. Kunstgressbane og lysanlegg. Ordinært anlegg. Fornyet søknad, søker Flesberg kommune. 2. Utvidelse fra 27 til 32 skiskytterskiver på standplass, skiskytteranlegg. Ordinært anlegg. Ny søknad, søker Svene IL. 3. Utvidelse av standplass med utendørs 50 meters bane for rifle. Ordinært anlegg. Ny søknad søker Numedal Sportsskyttere. 4. Tennisbane. Nærmiljøanlegg. Ny søknad, søker Flesberg kommune 5. Sandvolleybane. Nærmiljøanlegg. Ny søknad, søker Flesberg kommune 6. 7 er bane fotball. Ordinært anlegg. Ny søknad, søker Flesberg kommune 7. Skitunnel. Ordinært anlegg. Ny søknad, søker Flesberg kommune 8. Fridrettsbane/løpebane. Ordinært anlegg, søker Flesberg kommune b. Frist for å søke om Flesberg kommunes kulturmidler er 31.mars. c. Frist for å søke om Flesberg kommunes kulturpris er 2.mai. Vurdering:

3 FLESBERG KOMMUNE Endring av barnehagepriser Lampeland Arkiv A10 Saksmappe 2014/30 Avd Oppvekst- og kulturetaten Saksbehandler Ann Mari Stjernløw MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for livsløp og kultur /14 kommunestyret Rådmannens anbefaling: 1. Følgende oppholdspriser i kommunale barnehager gjøres gjeldende fra og med 1. mars Prisen er pr måned og det betales for 11 måneder. Kostprisene og søskenmoderasjon forblir uendret. 5-dagersplass: kr 2 405,- (gml pris 2 360,-) 4-dagersplass: kr 2 160,- ( gml pris 2 120,-) 3-dagersplass: kr 1 802,- (gml pris 1 768,-) 2-dagersplass: kr 1 441,- (gml pris 1 414,-) 2. Pris på ekstradag i barnehagen sidestilles med pris på tilfeldig dag på SFO. Prisendringen gjøres gjeldende fra og med 1. mars Vedlegg: Ekstradag: kr 250,- (gml pris 160,-) Saksopplysninger: 18. desember 2013 publiserte Utdanningsdirektoratet på sine nettsider at makspris for foreldrebetaling fra 1. januar 2014 er kroner pr måned og kroner per år for en heltidsplass. Betaling for kost (matpenger) kan komme i tillegg til maksprisen. Det er ingen endring mht søskenmoderasjon. Flesberg kommune vedtok i desember-13 i sitt gebyrregulativ kr 2 360,- for heltidsplass ( 5 dg pr uke) fra 1. januar-14. Denne prisen var i samsvar med den forrige regjerings forslag til makspris. Det betales for 11 måneder, juli er betalingsfri. Vurdering: Flesberg kommune har hatt praksis for å følge makspris når det gjelder betaling for barnehageopphold. Det er en differanse på kr 45,- pr mnd mellom Flesberg kommunes vedtatte pris pr januar 2014 og makspris. Det er ca 100 heltidsplasser i bruk i kommunale barnehager. Dersom en øker prisene til makspris fra og med mars utgjør dette en økning i inntekt på ca kr ,- i Økningen er på 1,9 % og rådmannen foreslår at oppholdsprisene de ulike dagene økes med samme prosentsats, mens kostprisene ikke endres.

4 Rådmannen vurderer dette som en liten økning for hver av familiene det gjelder, men som en viktig inntekstsøkning for kommunale barnehager. Rådmannen ønsker samtidig å sidestille pris for en ekstradag i barnehagen med pris på en tilfeldig fridag på SFO. Det er ingen grunn til at foresatte skal betale ulik pris for samme type tjeneste. Rådmannen opplyser at det er sjelden at ekstradag i barnehagene blir etterspurt og /eller tildelt, men foreslår å øke prisen på tilfeldig dag i barnehagen slik at den blir lik tilfeldig fridag på SFO. Side 4 av 17

5 FLESBERG KOMMUNE Godkjenning av midlertidig drift av Svene barnehage. Lampeland Arkiv A10 Saksmappe 2014/41 Avd Oppvekst- og kulturetaten Saksbehandler Ann Mari Stjernløw MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for livsløp og kultur /14 kommunestyret Rådmannens anbefaling: 1. Godkjenning etter gjeldende lovverk av midlertidig drift i forbindelse med utbygging av Svene barnehage delegeres til rådmannen. Godkjenning skal gjøres før oppstart i den midlertidige barnehagen. 2. Barnehagens vedtekter og andre styringsdokumenter skal gjelde i den midlertidige driften. Vedlegg: Saksopplysninger: I denne saken ønsker rådmannen å avklare myndighet knyttet til godkjenning av midlertidig barnehage i Svene. I økonomiplanen ble utbygging av Svene barnehage behandlet. Det ble satt av 11 mill. i investeringsbudsjettet for 2014 inkl. midlertidig løsning. Arbeidet med utbyggingen er i rute. En er også godt i gang med arbeidet med å finne midlertidig løsning av drift og plassering av barnehage. Den må være på plass innen utbyggingen starter. I utgangspunktet var midlertidig barnehage tenkt å være i drift fra august Dersom siktemålet om ferdigstillelse av ny 3 avdelings-barnehage innen skal nås, må en midlertidig løsning være på plass allerede i mars, da byggestart er fremskyndet. En har sett det som viktig for alle involverte å prøve å finne en midlertidig ordning i Svene. Dette fordi at det praktiske i hverdagen blir mest mulig likt, samt at nærområdet som er kjent, kan brukes med barna. Løsninger som er under vurdering, eller har blitt vurdert: -Sør-Svene grendehus. Befaring er gjennomført. -Barnehagebrakker på parkeringsplass v/ Svene fotballbane. Møtet med styret i Svene IL er avholdt. -Solvoll -Flesbergheimen Uansett valg av midlertidig løsning må den godkjennes etter ulike lovverk. Blant annet Lov om barnehager, Forskrift om miljørettet helsevern og Plan og bygningsloven.

6 10-Godkjenning i Lov om barnehager sier blant annet at det er kommunen som avgjør søknad om godkjenning etter en vurdering av barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold, jf 1,1a og 2. Flesberg kommune har hatt som praksis at godkjenning av barnehager foretas av kommunestyret, og denne myndigheten er ikke delegert. Lovverket hindrer ikke at godkjenning av barnehager, herunder midlertidig drift, kan foretas administrativt. Dette gjøres bl.a. i Kongsberg kommune. Vurdering: En stram og fremskyndet tidsplan m.h.t. midlertidig drift og plassering av Svene barnehage gjør at rådmannen ønsker at godkjenning i denne saken foretas administrativt. Godkjenningen etter de ulike lovverk vil gjøres før barnehagens oppstart. En midlertidig barnehage i perioden mars-desember 2014 vil ikke ha bygningsmessig samme standard som et ordinært barnehagebygg. Det blir heller ikke opparbeidet uteområde på lik linje med et ordinært uteområde i en barnehage. Rådmannen vil allikevel sørge for nødvendig sikkerhet og god drift både for barn/foresatte og ansatte, samt ivaretakelse av barns ulike funksjonsnivå. Barna skal ha mulighet for lek, livsutfoldelse og meningsfulle opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. Uansett valg av løsning ser en for seg å bruke eksisterende, eller deler av eksisterende uteområde i Svene barnehage. En ser det som naturlig at dagens vedtekter og plandokumenter er gjeldende slik at en kan oppfylle barnehagelovens og rammeplanens krav. Valg av midlertidig løsning må gi rom for at det er plass til nye barn som ønsker plass fra august 2014 (søknadsfrist er 1. mars), og bemanning må ansettes i samsvar med økt antall plasser. Bemanning frem til august vil være som i dag. Rådmannen ser det som viktig for foresatte, ansatte og ikke minst barna at den midlertidige løsningen er den samme i hele perioden mars-desember. Etter rådmannens vurdering er det viktig i denne saken at godkjenningen kan foretas administrativt av hensyn til tidsplanen for utbygging og etablering av midlertidig løsning. En administrativ godkjenning av en midlertidig drift og plassering av Svene barnehage vil gjøres i forhold til aktuelle lover og forskrifter og den skal foreligge før oppstart i midlertidig barnehage. Det kan være aktuelt å vurdere delegasjon av denne sakstypen når kommunens delegasjonsreglement skal opp til revidering (vår 2014). Side 6 av 17

7 FLESBERG KOMMUNE Lampeland Arkiv U63 Saksmappe 2013/729 Avd Fellestjenesten Saksbehandler Kristin Hammershaug Søknad om serveringsbevilling for Blefjellheisen varmestue/gatekjøkken MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for livsløp og kultur /14 kommunestyret Rådmannens anbefaling: 1. Enkeltpersonforetaket Sjuvasslia Camping Kjetil Gjellerud org.nr , gis serveringsbevilling fra og med 20.februar 2014 i forbindelse med drift av gatekjøkken/varmestue i lokaler til Blefjellheisen AS, på Søre Ble, Lampeland. 2. Kjetil Gjellerud f godkjennes som daglig leder for serveringsbevillingen. Vedlegg: Saksopplysninger: Enkeltpersonforetaket Sjuvasslia Camping Kjetil Gjellerud, org.nr v/ Kjetil Gjellerud, f , adresse 3350 Prestfoss i Sigdal søker om ny serveringsbevilling i forbindelse med drift av varmestue gatekjøkken i Bjefjellheisens lokaler på Blefjell. Søknad er registrert , vedlegg ble mottatt Driftskonsept: Det er plass til servering av 100 personer innendørs. Åpningstid Type driftskonsept: Varmestue/gatekjøkken. Kjetil Gjellerud søker om å bli daglig leder i henhold til serveringsloven. (tidligere benevnt styrer). Det er ikke lenger krav om stedfortreder. Påkrevde vedlegg er mottatt. Søker har avlagt og bestått etablererprøven etter serveringsloven Søknaden er oversendt til lensmannen til uttalelse. Innhenting av uttalelse fra sosialsjefen er ikke nødvendig da dette kun gjelder servering. Mht til mattilsynet er det kun meldeplikt om å starte en serveringsvirksomhet, fra søker som gjelder. Godkjenningsplikten bortfalt pr Det er 30 år siden det for første gang ble gitt overnattings- og serveringsbevilling for å drive Sjuvasslia vintercamping / Sjuvasslia varmestue. Siste bevillingshaver ga skriftlig beskjed om avsluttet drift vinteren Siden det ikke ble søkt på dennes bevilling innen 30 dager bortfalt bevillingen. Søknaden i dag dreier seg derfor om en ny søknad. Vurdering: Lensmannen har ingen merknader til søkers vandel, ei heller til ordensmessige eller trafikale forhold. Rådmannen går inn for at søknaden godkjennes.

8 FLESBERG KOMMUNE Vestre Viken HF - idèfaserapport - høring Lampeland Arkiv G20 Saksmappe 2013/240 Avd Rådmann Saksbehandler Jon Gj. Pedersen MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for livsløp og kultur /14 kommunestyret Rådmannens anbefaling: Flesberg kommune avgir følgende uttalelse til Vestre Viken HF`s idèfaserapport: Dersom et eventuelt nytt sykehus ikke kommer vest for Drammen må Kongsberg sykehus opprettholdes som fullverdig lokalsykehus med fødeavdeling og beredskap innen kirurgi og medisin, anestesi, laboratorietjenester og røntgen. I tiden fram til et eventuelt nytt sykehus lokalisert vest for Drammen står ferdig, må befolkningen tilbys fullgode helsetjenester. Vi krever derfor at den pågående prosess med nedbygging av Kongsberg sykehus stanses, og at sykehuset omgående får tilbakeført de funksjoner som det siste året er overført til Drammen. Numedalskommunene synes det igjen er viktig å presisere viktigheten av at Vestre Viken sørger for å tilføre Kongsberg Sykehus tilstrekkelige ressurser til at det skal fungere som et fullverdig lokalsykehus. Vedlegg: 1. Side 1 8 i Idèfaserapport dat (Hele rapporten kan lastes ned på: 2. Særutskrift av k.sak 17/13. Saksopplysninger: Styret i Vestre Viken HF har besluttet å legge helseforetakets Idéfaserapport ut på høring. Frist for å sende inn høringsuttalelse er 28. februar ldéfaserapporten omtaler følgende områder: Dimensjonering av somatikk i nytt Vestre Viken sykehus (NVVS) Strukturendringer og dimensjonsendringer i klinikk psykisk helse og rus Dimensjonering og lokalisering av 5 distriktspsykiatriske sentre (DPS`er) Spesialisthelsetjenestetilbud på Kongsberg sykehus Lokalisering av nytt Vestre Viken sykehus Styret i Vest Viken HF har i møte gjort følgende vedtak: 1. Styret konstaterer at den framlagte Idéfaserapporten i all hovedsak svarer på

9 mandatet som ble gitt for denne fasen for utviklingen av Vestre Viken HF (se styresak 36 og 37 i Vestre Viken 19. juni 2013 vedlegg 4 og godkjenning av oppstart av idéfasearbeidet i styret i Helse Sør-øst i sak september vedlegg 5). Idéfaserapporten (vedlegg 8) inkludert saksfremlegg sendes på høring med frist 28. februar Høringsbrev er vedlegg Planlegging av det nye sykehuset legger til grunn samlokalisering av somatikk og psykisk helse og rus på sykehusnivå. Det vurderes et alternativ om at alderspsykiatri kan lokaliseres til Bærum. 3. De fem distriktspsykiatriske sentrene (DPS`ene) bygges ut med mest mulig samling av poliklinikk og sengeposter og så langt som mulig knyttet til lokalsykehusene. DPS Asker legges til Blakstad i nytt bygg. Det fremmes en samlet plan for utbyggingene av DPS`ene våren I tråd med Idéfaserapporten legger styret til grunn for det videre planarbeidet at det så snart som praktisk mulig skal bygges et nytt sykehus som skal ta opp i seg nåværende akuttfunksjoner ved sykehusene i Drammen og Kongsberg. Funksjonene ved dagens Drammen sykehus skal i sin helhet inn i det nye sykehuset, mens det i konseptfasen nærmere skal utredes omfang og dimensjonering av de spesialisthelsetjenestefunksjonene som skal opprettholdes og utvikles ved Kongsberg sykehus. Styret legger til grunn at følgende funksjoner videreføres ved Kongsberg sykehus Et diagnostisk senter (røntgen, laboratorievirksomhet med mer) Et bredt poliklinisk tilbud (dialyse, blodbank, oppfølging av kreftpasienter og pasienter med andre kroniske sykdommer, skadepoliklinikk med mer) Elektiv virksomhet som dagbehandling innenfor kirurgi / ortopedi Opprettholde noen senger for eksempel rehabilitering Medisinsk service til Kongsberg DPS Nødvendig investeringsbehov for Kongsberg sykehus skal også utredes i konseptfasen. 5. Pågående regionale prosjekter vedrørende kapasitet i hovedstadsområdet og i Helse Sør-øst frem mot 2030 er ikke fullført på nåværende tidspunkt og må innarbeides i neste planfase. 6. Styret konstaterer at Idéfaseutredningen foreslår at det nye sykehuset etableres på Brakerøya i Drammen. Styret er av den oppfatning at Brakerøya har «tilstrekkelig nærhet» til opptaksområdene for Kongsberg og Drammen (viser til protokollene fra foretaksmøte i Helse Sør-øst , i Vestre Viken og , vedlegg 1, 2 og 3) og at lokaliseringen på Brakerøya er den gunstigste plassering når en tar hensyn til de samlede pasienttilbud og funksjoner som skal gis ved det nye sykehuset. Styret ber administrerende direktør så langt det er mulig før endelig vedtak i idéfasen kvalitetssikre de vurderinger som er gjort i idéfasen med hensyn til Reguleringsmessige forhold Miljømessige forhold (grunnforhold og jordvern) Flomsikring Jernbanetilknytning og vegløsning Ervervskostnader Side 9 av 17

10 Styret tar sitt endelige standpunkt til lokaliseringen av nytt sykehus etter høringsrunden. 7. Bærum og Ringerike sykehus skal videreføres og må sikres eiendomsutvikling i tråd med Helse Sør-østs eiendomsstrategi. 8. Økonomisk bærekraft gjennomgås av administrerende direktør i samarbeid med Helse Sør-øst basert på nytt rente og avdragsregime for store investeringer (økning av statlig låneandel til 70 %, utvidet avdragstid til 25 år og full rentebelastning av interne lån i Helse Sør-øst). Dette legges fram i forbindelse med endelig vedtak i styremøtet i mars Idèfaserapporten kan lastes ned på se under menyvalget «Nytt sykehus» på høyre side. Det vises spesielt til side 1-8 som inneholder hovedkonklusjon og sammendrag. Disse sidene vedlegges også saken her. Idefaserapporten for nytt sykehus i Vestre Viken HF omfatter tre hovedproblemstillinger: 1. Etterprøving av kapasiteter, arealer, kostnader og Vestre Viken HF sin «bærekraft» for å bygge et nytt sykehus. 2. Utredning av fem alternativer (0-alternativet og fire variasjoner for løsning for psykisk helse og rus) for videreutvikling av hensiktsmessig bygningsmasse i Vestre Viken HF. Dette er med sikte på å skape de beste forutsetninger for den framtidige spesialisthelsetjenesten i sykehusområdet, i tråd med målbildet for helseforetaket, Helse Sør-Øst og nasjonalt. 3. For de alternativene som samler virksomheten i nybygg, er det utredet hva som vil være den mest gunstige lokalisering for Nytt Vestre Viken sykehus (NVVS), gitt de tomtealternativene som er framkommet som tilgjengelige og realistiske, og har en robusthet for framtida. Kommunestyret ga i k.sak 17/13 uttalelse til utviklingsplan for Vest Viken HF (vedlegg). Ordførerne i Numedalskommunene har sendt brev til styret i Vestre Viken der de minner om tidligere uttalelse til utviklingsplanen, og der det bl.a. står: Dersom et eventuelt nytt sykehus ikke kommer vest for Drammen må Kongsberg sykehus opprettholdes som fullverdig lokalsykehus med fødeavdeling og beredskap innen kirurgi og medisin, anestesi, laboratorietjenester og røntgen. I tiden fram til et eventuelt nytt sykehus lokalisert vest for Drammen står ferdig, må befolkningen tilbys fullgode helsetjenester. Vi krever derfor at den pågående prosess med nedbygging av Kongsberg sykehus stanses, og at sykehuset omgående får tilbakeført de funksjoner som det siste året er overført til Drammen. Ordførerne i Numedal synes det igjen er viktig å presisere viktigheten av at Vestre Viken sørger for å tilføre Kongsberg Sykehus tilstrekkelige ressurser til at det skal fungere som et fullverdig lokalsykehus. Kongsberg formannskap drøftet høringsgrunnlaget i møte , og har understreket betydningen av Kongsberg sykehus som områdesykehus for et stort omland, herunder Numedalskommunene. Vurdering: Rådmannen har vurdert saken, og finner det vanskelig å kunne foreta inngående vurderinger av rapportens innhold i forhold til det medisinskfaglige. Side 10 av 17

11 Imidlertid har lokalisering og tomtevalg fått en forholdsvis stor plass i hovedkonklusjon og sammendrag. Rådmannen vil derfor vise til tidligere uttalelser til utviklingsplanen, jfr. k.sak 17/13 og Numedalsordførernes brev av til Vestre Viken HF. Rådmannen finner ingen grunn til å avvike nevnte uttalelser og vil foreslå at en fremmer følgende uttalelse: Dersom et eventuelt nytt sykehus ikke kommer vest for Drammen må Kongsberg sykehus opprettholdes som fullverdig lokalsykehus med fødeavdeling og beredskap innen kirurgi og medisin, anestesi, laboratorietjenester og røntgen. I tiden fram til et eventuelt nytt sykehus lokalisert vest for Drammen står ferdig, må befolkningen tilbys fullgode helsetjenester. Vi krever derfor at den pågående prosess med nedbygging av Kongsberg sykehus stanses, og at sykehuset omgående får tilbakeført de funksjoner som det siste året er overført til Drammen. Numedalskommunene synes det igjen er viktig å presisere viktigheten av at Vestre Viken sørger for å tilføre Kongsberg Sykehus tilstrekkelige ressurser til at det skal fungere som et fullverdig lokalsykehus. Side 11 av 17

12 FLESBERG KOMMUNE Høring - utviklingsplan Vestre Viken Helseforetak Lampeland Arkiv G20 Saksmappe 2013/240 Avd Rådmann Saksbehandler Jon Gj. Pedersen MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for livsløp og kultur /13 kommunestyret /13 Behandling i kommunestyret : Repr. Knut Klev, Sp la fram følgende primærforslag til alternativ uttalelse: To av tre pasienter har behandlingsbehov som kan gis på et fullverdig lokalsykehus med fødeavdeling og beredskap innen kirurgi og medisin, anestesi, laboratorietjenester og røntgen. Nærhet til lokalsykehuset er best for pasient, pårørende og samfunnsøkonomien. Buskerudbefolkningens sykehusbehov dekkes derfor best ved å opprettholde fullverdige lokalsykehus på Kongsberg, Ringerike, og i Drammen. Drammen sykehus må i tillegg dekke funksjonen som områdesykehus med spesialistfunksjoner. Repr. Klev ba om det ble foretatt en prøvevotering over hans forslag. Dersom hans forslag ville falle, ville han legge fram følgende som et tillegg til komiteens forslag til uttalelse: Dersom et eventuelt nytt sykehus ikke kommer vest for Drammen må Kongsberg sykehus opprettholdes som fullverdig lokalsykehus med føde avdeling og beredskap innen kirurgi og medisin, anestesi, laboratorietjenester og røntgen. I tiden til fram et eventuelt nytt sykehus lokalisert vest for Drammen står ferdig, må befolkningen tilbys fullgode helsetjenester. Flesberg kommunestyre krever derfor at den pågående prosess med nedbygging av Kongsberg sykehus stanses, og at sykehuset omgående får tilbakeført de funksjoner som det siste året er overført til Drammen. Repr. Bjørg Berget, H, ba om gruppemøte. Det ble avholdt 10 minutters gruppemøte. Repr. Arve Nesthorne, V, foreslo å bytte ut bør med skal i uttalelsens første og siste kulepunkt. Ved alternativ votering på prøveavstemming mellom komiteens uttalelse og repr. Klevs primærforslag, falt repr. Klevs forslag med 11 mot 10 stemmer. Repr. Egil Langgård, AP, la fram følgende forslag til endring i komiteens uttalelse, 2 avsnitt: Ved alternativ 2 Buskerudsykehuset med en samlokalisering av Drammen og Kongsberg sykehus ses det som vesentlig at nedbyggingen av Kongsberg sykehus må nedbyggingen av Kongsberg stanses, sikres rammebetingelser og vilkår, som gjør det mulig å videreføre driften på en mer stabil og forutsigbar måte. Repr. Knut Klev, trakk deretter sitt primærforslag og la fram sitt sekundærforslag. Repr. Egil Langgård, Ap, ba om gruppemøte. Side 12 av 17

13 Etter gruppemøtet, trakk deretter repr. Langgårds sitt endringsforslag. Repr. Knut Klev, opprettholdt sitt primærforslag på nytt og ba om at dette ble votert over. Votering: Ved alternativ votering mellom komiteens anbefaling og repr. Knut Klevs forslag (primærforslag), ble komiteens anbefaling vedtatt med 11 mot 10 stemmer. Repr. Arve Nesthornes forslag om å bruke skal i stedet for bør, ble enstemmig vedtatt. Det ble deretter votert over komiteens anbefaling, med repr. Knut Klevs sekundærforslag som et tillegg, og dette ble deretter enstemmig vedtatt. Vedtak i kommunestyret : Flesberg kommune avgir følgende høringsuttalelse til utviklingsplan for Vestre Viken Helseforetak: Til utviklingsplanen: Kommunestyret i Flesberg kommune merker seg arbeidet og konklusjonene i utviklingsplanen og vil støtte alternativet med nytt sykehus. Mye tyder på at et nytt og sentralt sykehus som angitt i alternativ 4 vil være best i stand til å tjene nåværende og kommende utfordringer, men det er viktig at følgende ivaretas: Dersom valget faller på 1 sykehus -alternativet, skal sykehuset legges vest for Drammen. Somatikk og sykehuspsykiatri bør være samlokalisert. Spesialisthelsetjenesten må utvikles slik at samhandlingen mellom foretak og kommuner kan videreføres som forutsatt uavhengig av kommunestørrelse Med de avstandene som fortsatt vil finnes innen dekningsområdet, vil Flesberg kommune peke på behovet for å ha tilfredsstillende dekning av ambulanser, og må be om at styrking av tjenesten blir vurdert om behovet viser seg å øke. Både vanlig tjeneste og luftambulanse er av stor betydning. Det vises i denne forbindelsen til at Kongsbergregionen (der også kommunene Kongsberg, Rollag og Nore og Uvdal deltar) arbeider for å få plassert stasjon for luftambulanse på Notodden flyplass. Tilleggsvurdering etterbruk av Kongsberg sykehus: Ved alternativ 2 Buskerudsykehuset med en samlokalisering av Drammen og Kongsberg sykehus ses det som vesentlig at nedbyggingen av Kongsberg sykehus stanses, og at sykehuset kan sikres rammebetingelser og vilkår, som gjør det mulig å videreføre driften på en mer stabil og forutsigbar måte. Det vises til at representanter fra de tre numedalskommunene har deltatt i et eget arbeid om mulig etterbruk der det blant annet er pekt på følgende behov: Bortfall eller reduksjon av akuttmedisinske tjenester må oppveies med styrking av ambulansetjenesten Det må tas hensyn til pålagt følgetjeneste for jordmor for fødende Muligheter for å utvide tilbud om rehabilitering og tilbud til grupper av kronisk syke Muligheter for å utvikle deler av Kongsberg sykehus til et distriktsmedisinsk senter Også ved alternativet Buskerudsykehuset skal et eventuelt nytt sykehus plasseres vest for Drammen. Dersom et eventuelt nytt sykehus ikke kommer vest for Drammen må Kongsberg sykehus opprettholdes som fullverdig lokalsykehus med føde avdeling og beredskap innen kirurgi og medisin, anestesi, laboratorietjenester og røntgen. Side 13 av 17

14 I tiden til fram et eventuelt nytt sykehus lokalisert vest for Drammen står ferdig, må befolkningen tilbys fullgode helsetjenester. Flesberg kommunestyre krever derfor at den pågående prosess med nedbygging av Kongsberg sykehus stanses, og at sykehuset omgående får tilbakeført de funksjoner som det siste året er overført til Drammen. Behandling i komiteen for livsløp og kultur : Komiteen for livsløp og kultur foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling, med følgende endring: Ordet sentralt strykes i kulepunkt 1. Anbefaling i komiteen for livsløp og kultur : Flesberg kommune avgir følgende høringsuttalelse til utviklingsplan for Vestre Viken Helseforetak: Til utviklingsplanen: Kommunestyret i Flesberg kommune merker seg arbeidet og konklusjonene i utviklingsplanen og vil støtte alternativet med nytt sykehus. Mye tyder på at et nytt og sentralt sykehus som angitt i alternativ 4 vil være best i stand til å tjene nåværende og kommende utfordringer, men det er viktig at følgende ivaretas: Dersom valget faller på 1 sykehus -alternativet, bør sykehuset legges vest for Drammen. Somatikk og sykehuspsykiatri bør være samlokalisert. Spesialisthelsetjenesten må utvikles slik at samhandlingen mellom foretak og kommuner kan videreføres som forutsatt uavhengig av kommunestørrelse Med de avstandene som fortsatt vil finnes innen dekningsområdet, vil Flesberg kommune peke på behovet for å ha tilfredsstillende dekning av ambulanser, og må be om at styrking av tjenesten blir vurdert om behovet viser seg å øke. Både vanlig tjeneste og luftambulanse er av stor betydning. Det vises i denne forbindelsen til at Kongsbergregionen (der også kommunene Kongsberg, Rollag og Nore og Uvdal deltar) arbeider for å få plassert stasjon for luftambulanse på Notodden flyplass. Tilleggsvurdering etterbruk av Kongsberg sykehus: Ved alternativ 2 Buskerudsykehuset med en samlokalisering av Drammen og Kongsberg sykehus ses det som vesentlig at nedbyggingen av Kongsberg sykehus stanses, og at sykehuset kan sikres rammebetingelser og vilkår, som gjør det mulig å videreføre driften på en mer stabil og forutsigbar måte. Det vises til at representanter fra de tre numedalskommunene har deltatt i et eget arbeid om mulig etterbruk der det blant annet er pekt på følgende behov: Bortfall eller reduksjon av akuttmedisinske tjenester må oppveies med styrking av ambulansetjenesten Det må tas hensyn til pålagt følgetjeneste for jordmor for fødende Muligheter for å utvide tilbud om rehabilitering og tilbud til grupper av kronisk syke Muligheter for å utvikle deler av Kongsberg sykehus til et distriktsmedisinsk senter Også ved alternativet Buskerudsykehuset bør et eventuelt nytt sykehus plasseres vest for Drammen. Rådmannens anbefaling: Flesberg kommune avgir følgende høringsuttalelse til utviklingsplan for Vestre Viken Helseforetak: Til utviklingsplanen: Kommunestyret i Flesberg kommune merker seg arbeidet og konklusjonene i utviklingsplanen og vil støtte alternativet med nytt sykehus. Mye tyder på at et nytt og sentralt sykehus som angitt i alternativ 4 vil være best i stand til å tjene nåværende og kommende utfordringer, men det er viktig at følgende ivaretas: Dersom valget faller på 1 sykehus -alternativet, bør sykehuset legges sentralt vest for Drammen. Side 14 av 17

15 Somatikk og sykehuspsykiatri bør være samlokalisert. Spesialisthelsetjenesten må utvikles slik at samhandlingen mellom foretak og kommuner kan videreføres som forutsatt uavhengig av kommunestørrelse Med de avstandene som fortsatt vil finnes innen dekningsområdet, vil Flesberg kommune peke på behovet for å ha tilfredsstillende dekning av ambulanser, og må be om at styrking av tjenesten blir vurdert om behovet viser seg å øke. Både vanlig tjeneste og luftambulanse er av stor betydning. Det vises i denne forbindelsen til at Kongsbergregionen (der også kommunene Kongsberg, Rollag og Nore og Uvdal deltar) arbeider for å få plassert stasjon for luftambulanse på Notodden flyplass. Tilleggsvurdering etterbruk av Kongsberg sykehus: Ved alternativ 2 Buskerudsykehuset med en samlokalisering av Drammen og Kongsberg sykehus ses det som vesentlig at nedbyggingen av Kongsberg sykehus stanses, og at sykehuset kan sikres rammebetingelser og vilkår, som gjør det mulig å videreføre driften på en mer stabil og forutsigbar måte. Det vises til at representanter fra de tre numedalskommunene har deltatt i et eget arbeid om mulig etterbruk der det blant annet er pekt på følgende behov: Bortfall eller reduksjon av akuttmedisinske tjenester må oppveies med styrking av ambulansetjenesten Det må tas hensyn til pålagt følgetjeneste for jordmor for fødende Muligheter for å utvide tilbud om rehabilitering og tilbud til grupper av kronisk syke Muligheter for å utvikle deler av Kongsberg sykehus til et distriktsmedisinsk senter Også ved alternativet Buskerudsykehuset bør et eventuelt nytt sykehus plasseres vest for Drammen. Vedlegg: Utviklingsplanen: Innledning, sammendrag og anbefalinger Saksopplysninger: Styret i Vestre Viken Helseforetak har sendt sin utviklingsplan på en bred høring med uttalefrist Foretakets oversendelse er svært omfattende, og kapitel 1 Innledning, sammendrag og anbefalinger legges ved saken. Helsedirektoratet forutsetter at nybygging av sykehus skal baseres på en utviklingsplan og fra innledningen siteres: Nytt sykehus i Vestre Viken HF er lagt til grunn i Helse Sør-Øst RH`s økonomiske langtidsplan, og foretaksmøtet understreker at det er viktig at helseforetaket fortsetter sin planlegging, slik at det foreligger et godt beslutningsgrunnlag når utbyggingsplanene skal vedtas. Foretaket omfatter i dag sykehusene Kongsberg, Ringerike, Bærum, Drammen, Lier og Blakstad og hovedalternativene er skissert i vedleggets tabell 1. Styret i Vestre Viken HF behandlet utviklingsplanen 28. januar 2013, sak 02/2013, og vedtok: 1. Styret er av den oppfatning at den foreliggende Utviklingsplanen danner et godt grunnlag for en høringsprosess om den framtidige utformingen av spesialisthelsetjenestene i Vestre Viken HF. 2. Styret understreker at hovedformålet med høringsprosessen er få fram synspunkter på utformingen av foretakets framtidige faglige tilbud, herunder den strukturelle utviklingen og behovet for å bygge et nytt sykehus. Formålet med høringsprosessen er ikke å ta stilling til lokaliseringen av nytt sykehus. 3. Styret legger til grunn en åpen høringsprosess hvor de ulike strukturelle utviklingsalternativene blir vurdert av høringsinstansene. Styret vil i forbindelse med utformingen av mandatet for idéfasen ta stilling til hvilke strukturelle løsninger som skal nærmere utredes. 4. Styret ber administrasjonen foreta en tilleggsvurdering når det gjelder alternativet «Buskerudsykehuset» hvor det bes om nærmere vurdering av hvordan infrastrukturen ved Side 15 av 17

16 Kongsberg sykehus kan utnyttes til spesialisthelsetjenester når et nytt sykehus er etablert (eksempelvis polikliniske tilbud, dagbehandling, elektiv ortopedi, røntgentilbud, dialyse, tilbud innen psykisk helsevern etc). Erfaringer fra virksomheten på Hallingdal Sjukestugu tas med i utredningen og utredningen skal skje i dialog med kommunen/regionen. 5. Styret legger til grunn at beslutningene i Strategi 2025 legges til grunn når det gjelder funksjonsfordelingen mellom klinikkene/sykehusene. 6. Styret vil sterkt påpeke nødvendigheten av at foretaket klarer å oppnå de driftsmessige og økonomiske målsettinger som er nedfelt i «Økonomisk langtidsplan », noe som mellom annet betyr krav om et regnskap i balanse for 2013 og overskudd fra og med Styret ber om det søkes Helse Sør-Øst om fullmakt til å starte idéfasen for nytt sykehus i Vestre Viken og for nytt distriktspsykiatrisk senter i Drammen slik at idéfasen kan gjennomføres så snart som mulig etter at høringsprosessen er gjennomført. Styret ser det som særdeles viktig å holde framdriften i prosessen slik at byggestart i 2016 kan gjennomføres. 8. Styret tar sikte på å behandle mandatet for idéfasen i sitt møte den 17. juni For øvrige opplysninger vises det til vedlegget. Rapportene Utviklingsplanen og Tilleggsutredning etterbruk av Kongsbergsykehus, kan leses i sin helhet på Vestre Viken HF sine nettsider Vurdering: Det oppfattes at høringen skal gi to svar; 1. en uttalelse til utviklingsplanen 2. en egen uttalelse om tilleggsvurderingen for Kongsberg sykehus, jfr. punkt 4 ovenfor. Utviklingsplanen ses som et grundig og omfattende dokument og rådmannen antar at fakta og tilstandsbeskrivelser peker i retning av at det bør bygges et nytt sykehus som kan gi et framtidsrettet tilbud. Dette alternativet synes å være det som best kan ivareta brukernes behov, og ventet befolkningsøkning, samtidig som det er tilpasset den teknisk-medisinske utviklingen og kravet til økt spesialisering. Det bes ikke eksplisitt om merknader til plassering av et mulig nytt sykehus, men rådmannen har i forslaget gitt en kort merknad til lokaliseringsspørsmålet ettersom dette nødvendigvis vil ha stor betydning for innbyggere og tilreisende i kommunen. Forslag til uttalelse Til utviklingsplanen Kommunestyret i Flesberg kommune merker seg arbeidet og konklusjonene i utviklingsplanen og vil støtte alternativet med nytt sykehus. Mye tyder på at et nytt og sentralt sykehus som angitt i alternativ 4 vil være best i stand til å tjene nåværende og kommende utfordringer, men det er viktig at følgende ivaretas: Dersom valget faller på 1 sykehus -alternativet, bør sykehuset legges sentralt vest for Drammen. Somatikk og sykehuspsykiatri bør være samlokalisert. Spesialisthelsetjenesten må utvikles slik at samhandlingen mellom foretak og kommuner kan videreføres som forutsatt uavhengig av kommunestørrelse Med de avstandene som fortsatt vil finnes innen dekningsområdet, vil Flesberg kommune peke på behovet for å ha tilfredsstillende dekning av ambulanser, og må be om at styrking av tjenesten blir vurdert om behovet viser seg å øke. Både vanlig tjeneste og luftambulanse er av stor betydning. Det vises i denne forbindelsen til at Kongsbergregionen (der også kommunene Kongsberg, Rollag og Nore og Uvdal deltar) arbeider for å få plassert stasjon for luftambulanse på Notodden flyplass. Tilleggsvurdering etterbruk av Kongsberg sykehus Side 16 av 17

17 Ved alternativ 2 Buskerudsykehuset med en samlokalisering av Drammen og Kongsberg sykehus ses det som vesentlig at nedbyggingen av Kongsberg sykehus stanses, og at sykehuset kan sikres rammebetingelser og vilkår, som gjør det mulig å videreføre driften på en mer stabil og forutsigbar måte. Det vises til at representanter fra de tre numedalskommunene har deltatt i et eget arbeid om mulig etterbruk der det blant annet er pekt på følgende behov: Bortfall eller reduksjon av akuttmedisinske tjenester må oppveies med styrking av ambulansetjenesten Det må tas hensyn til pålagt følgetjeneste for jordmor for fødende Muligheter for å utvide tilbud om rehabilitering og tilbud til grupper av kronisk syke Muligheter for å utvikle deler av Kongsberg sykehus til et distriktsmedisinsk senter Også ved alternativet Buskerudsykehuset bør et eventuelt nytt sykehus plasseres vest for Drammen. Side 17 av 17

Ved møtets begynnelse vil det bli en presentasjon av forstudien for ny skole og flerbrukshall. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Ved møtets begynnelse vil det bli en presentasjon av forstudien for ny skole og flerbrukshall. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunehuset, Lampeland Møtedato: 20.02.2014 kl. 17:00 Ved møtets begynnelse vil det bli en presentasjon av forstudien for ny skole og flerbrukshall. Saksliste:

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Utviklingsplan Vestre Viken bystyresak om høringsuttalelse. NB: Foreløpig skisse

Utviklingsplan Vestre Viken bystyresak om høringsuttalelse. NB: Foreløpig skisse Utviklingsplan Vestre Viken bystyresak om høringsuttalelse. NB: Foreløpig skisse Skisse til innstilling/høringsuttalelse til formannskapet 7. mai / bystyret 22.mai: 1. Sykehusstruktur og sykehustilbud

Detaljer

LIV ANSVAR BARN PLEIE FORSKNING MENNESKER TRIVSEL ERFARING VARME OPPMERKSOMHET TRYGGHET FRAMTID BARN&UNGE KVALITET HELBREDELSE DIAGNOSE TRYGGE FRAMTID

LIV ANSVAR BARN PLEIE FORSKNING MENNESKER TRIVSEL ERFARING VARME OPPMERKSOMHET TRYGGHET FRAMTID BARN&UNGE KVALITET HELBREDELSE DIAGNOSE TRYGGE FRAMTID EKSPERTISE KVALITET MENNESKER 2050 LIV TRYGGHET BARN&UNGE 2040 OMTANKE ERFARING ANSVAR MENNESKER FRAMTID OPPMERKSOMHET HELBREDELSE DIAGNOSE FREDELIGHET EKSPERTISE FRED OMTANKE LIV 2025 PLEIE TRIVSEL TRIVSEL

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.11.2014 kl.

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.11.2014 kl. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.11.2014 kl. 13:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 25.10.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 18/12 Tertialrapport 2-2012 Jon Olav Berget PS 19/12

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 83/14 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 14/19 Lars Magnussen Daniel Haga Dato for styremøte 18.12.2014 Foreløpig innstilling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 04.02.2015 kl. 13:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Stavanger DPS - nybygg

Stavanger DPS - nybygg Stavanger DPS - nybygg Bakgrunn Alle nye utbyggingsprosjekter skal planlegges og utredes i tråd med veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter som ble utgitt i 2009 og erstattet flere rundskriv

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk.

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunstyresalen Møtedato: TORSDAG 16.06.2011 kl. 13:00 Kl. 13.00: Kommunestyret starter Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument SYKEHUSET INNLANDET HF: Strategisk fokus 2025 Foto: Siv Johanne Seglem Høringsdokument 2 Innhold 1. Innledning........................................................ 4 Oppdraget fra styret..................................................

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07 Sak 82/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 82/07 Sakstittel: NY BARNEHAGE I MIDTBYGDA VALG AV LOKALISERING Arkivsaknr: 07/3118 Saksbehandler: BHG/BHG/MNICO Mona Nicolaysen

Detaljer

Innst. 137 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:24 S (2011 2012)

Innst. 137 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:24 S (2011 2012) Innst. 137 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:24 S (2011 2012) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya Herredshus 08.12.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya Herredshus 08.12.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya Herredshus 08.12.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Mandag 05.11.2012 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Mars 2014 Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Innholdsfortegnelse 0. STYRINGSGRUPPENS VEDTAK... 4 1. OPPSUMMERING... 5 1.1 HELSETILSTAND, HELSETJENESTEFORBRUK OG TILSTANDEN

Detaljer

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Agenda 1. Vestre Viken i dag 2. Vi bygger for fremtiden Vestre Viken mot 2040 3. Utviklingsplanen og alternativene 4. Sykehustilbud til befolkningens beste

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Besøk: Kl. 13.00: Jona Evju og Anita Stevning kommer og vil fortelle om sine planer for Inn på tunet satsning.

Besøk: Kl. 13.00: Jona Evju og Anita Stevning kommer og vil fortelle om sine planer for Inn på tunet satsning. FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.10.2010 kl. 13:00 Besøk: Kl. 13.00: Jona Evju og Anita Stevning kommer og vil fortelle om sine planer for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Leder for administrasjon av eiendomsskatt, Per Torstein Hellumbråten, orienterer om status eiendomsskatt.

MØTEINNKALLING. Leder for administrasjon av eiendomsskatt, Per Torstein Hellumbråten, orienterer om status eiendomsskatt. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG 06.11.2014 kl. 17:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf 31 02 20 00.

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 28.11.2012 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Representant for Nes Prestegjelds Sparebank inviteres til behandlingen av sak 16/11 Kulturprisen 2011. Nr. Sakstittel Saksordfører

Representant for Nes Prestegjelds Sparebank inviteres til behandlingen av sak 16/11 Kulturprisen 2011. Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 OPPDATERT 26.05.11 Representant for Nes Prestegjelds Sparebank inviteres til behandlingen

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssalen, Arktisk kultursenter Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer