Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører"

Transkript

1 Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 25/13 Hjemmehjelpstandard erstattes med individuelt Tom - Roger Svendsrud tilpassede og verdige tjenester PS 26/13 Søknad om serveringsbevilling Toen gård ANS Anne Hay Simensen PS 27/13 Søknad om serveringsbevilling Ahmad Irfan, Flesberg Grill & servicesenter Anne Hay Simensen

2 Lampeland Arkiv F21 Saksmappe 2013/38 Avd Helse- og omsorgsetaten Saksbehandler Helen Catherine Cuenoud Hjemmehjelpsstandard erstattes med individuelt tilpassede og verdige tjenester MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for livsløp og kultur /13 kommunestyret Rådmannens anbefaling: Tidligere vedtatt standard for hjemmehjelpstjenester blir erstattet med individuelt tilpassede tjenester, jfr. bl.a punkt 1-7 i saksframlegget. Vedlegg: Saksopplysninger: Samhandlingsreformen har gitt kommunene nye og store oppgaver. Pasienter overføres fra sykehus til kommunene på langt tidligere tidspunkt enn tidligere. Sykehusene tar imot pasientene, stiller diagnose og sender dem ut til kommunen igjen med krav om at kommunene fortsetter behandlingen i kommunen. På grunn av at liggetid på sykehus har blitt kortere, har sykehusene økt sin kapasitet. De behandler nå flere pasienter enn tidligere med det resultat at kommunene får ut enda flere pasienter som trenger behandling i kommunen. Før samhandlingsreformen opplevde helse- og omsorgstjenestene et stort press på tjenestene. Flesbergtunet har tidvis vært helt fullt, og brukere som har ønsket plass for korttid eller avlastning, har måttet vente og i noen tilfeller avvises. Etter at samhandlingsreformen trådte i kraft har presset på tjenestene økt betraktelig. Det er overbelegg inne på institusjonen, og det er mange brukere med store behov ute i egne hjem. Hjemmetjenestene har store utfordringer i å mestre å yte tjenester til alle de brukerne som har behov, og som har krav på tjenester. Antall personalressurser er begrenset, og det er viktig at de ressursene som finnes brukes så effektivt og brukerrettet som mulig. Det må nevnes at helse og omsorg ikke har fått tilført friske midler for å møte de økte utfordringene som Samhandlingsreformen fører med seg. Etaten har i budsjettet for 2013 fått bevilget midler for å starte med nattjenester for hjemmeboende fra oktober Det er forventning om at tjenestene skal bli bedre og mer tilpasset brukernes behov gjennom hele døgnet. Etaten har jevnlig orientert om arbeidspresset i tjenesten, der man for eksempel på en kveldsvakt har brukerrettede oppgaver i hjemmetjenestene som tilsvarer 8,5 i tidsbruk. Da er kjøretid ikke tatt med. Det kjøres mellom 7 og 13 mil på en normal kveldsvakt på trange,

3 smale og vanskelige veier. Normal bemanning på kveldstid er budsjettert med en person. Det er åpenbart at det er tilnærmet umulig for en person å mestre oppgavene innenfor en normal arbeidstid på 7,5 timer. For å mestre å gi brukere lovpålagte tjenester leies det inn ekstra bemanning hver eneste kveld. Det er ensbetydende med at etaten bruker mer penger enn det er budsjettert til. Hva gis av tjenester? Institusjon: Pleie, omsorg og behandling av de sykeste. Vi har en minimumsbemanning. 2 personer skal gi fullt stell, mate og gi omsorg til 8 sterkt pleietrengende personer gjennom døgnet. Det er fysisk tungt og krevende, og i noen tilfeller er disse pasientene meget krevende psykisk også. Det er heller ikke uvanlig at pårørende kan være krevende og utfordrende. 2 personale til 8 sterkt pleietrengende er et absolutt minimum. Hjemmetjenestene: Hjemmehjelp. Det heter i loven at de som er helt avhengig av hjelp, de som kan ikke klare oppgavene selv, - de skal få innvilget tilstrekkelig hjelp. I Flesberg kommune har man villet ha en lav terskel for å få tjenester, og ønsket har vært at eldre med ulike plager skal få hjelp til å vaske og stelle i hjemmet. Man har villet at tjenesten skal være av høy kvalitet. Da tjenesten ble gjennomgått i 2005 ble uttrykt misnøye med at eldre skulle få bare 1,5 timer med hjelp til husstell hver 14. dag. Av innsparingshensyn ble dette likevel vedtatt, og det har vært en norm siden da. Tjenester som personlig hygiene og andre tjenester gis også av hjemmetjenestene og omfattes ikke av denne tidsrammen. Hjemmesykepleie gis til de personer som har en medisinsk utfordring. Hjemmesykepleien gir tjenester der det er nødvendig med sykepleiebehandling av forskjellig art: Medisiner, sårbehandling, observasjoner, stell som krever fagkunnskap, legge opp behandlingsplaner m.v. Ergoterapi og fysioterapi gis der det må tilrettelegges i hjemmet for at de andre tjenestene skal kunne fungere, og der det er behov for opptrening på forskjellig nivå. Helt nødvendige tjenester i et rehabiliteringsperspektiv. Tjenester til funksjonshemmede har fått avvik fra fylkesmannen blant annet på bakgrunn av for lav bemanning sett i relasjon til vedtak på tjenester. Dette har medført at tjenesten har blitt styrket. Pr. i dag er forventningene til helse og omsorgstjenestene generelt, og til hjemmehjelpstjenesten spesielt, større enn det tjenesten kan leve opp til. Man har en standard som tilsier at brukere skal få 1,5 time hjemmehjelp hver annen uke. Det er nesten umulig å formulere en standard som tar høyde for alle mulige variasjoner hos brukere. Derfor sier helsedirektoratet/ fylkesmannen at man ikke skal ha standarder. Tjenestene skal utformes og fordeles individuelt - etter den enkelte brukers funksjonsnivå og behov. De siste par år har etaten fordelt tjenester i henhold til den enkelte brukers behov. Noen brukere vil kunne ha behov for tjenester daglig, andre vil kunne ha et behov en gang pr. måned. Det er vedtatt en standard for hjemmehjelpstjenester i Flesberg kommune. Den ligger lett tilgjengelig på kommunens nettsider. Når brukere eller pårørende går inn og ser på standarden og leser at man skal få 1,5 time hver annen uke, mens vedtaket de selv har fått lyder på 2 timer en gang i måneden, kan man forstå at det blir misnøye. Side 3 av 7

4 Det er alltid krevende å avstemme tilbud og forventninger, og en vil i saken fremme følgende forslag til tiltak for å avstemme tilbud og forventninger: 1. Forvaltingen av tjenester må i fremtiden fortsatt være restriktiv på hvem som får hjelp til husstell i hjemmet. De som kan klare å gjøre oppgavene selv, må gjøre det selv. 2. Det gis opplæring i bruk av moderne hjelpemidler til renhold, der dette er et tiltak for at bruker skal kunne klare seg selv. 3. Husstell må sees på som en aktivitet som bidrar til å opprettholde helse hverdagsrehabilitering. Loven sier at vi skal fremme helse gjennom råd og veiledning (Lov om kommunale helse og omsorgstjenester 3.3). 4. Hjemmehjelpstjenester skal ikke lenger gis med tidsramme. I dag får de fleste brukerne 1,5 timer hver 14. dag. Tjenestene må gis i forhold til brukers funksjonsevne. Det må legges vekt på egenmestring, forsvarlighet og kvalitet (Lov om kommunale helse og omsorgstjenester 4.1). 5. Når tjenesten er utført i henhold til vedtak skal hjemmehjelpen dra videre uavhengig av tidsbruk. 6. Tjenestene som gis skal være tilpasset, forsvarlige og verdige. 7. Som et forsøksprosjekt ønsker man å sette inn støvsugerrobot som et tilskudd i noen hjem for å prøve ut dette hjelpemidlet - i tillegg til øvrige tjenester. Vurdering: De foreslåtte endringer og tiltak er nødvendige i forhold til å gi innbyggere/brukere en realistisk forventning til tjenesten. De fleste av kommunens mottakere av tjenester til husstell kan gjøre oppgaver selv. De fleste er eldre mennesker har diverse plager. Smerter i rygg, hofter, knær, skuldre, nakke m.v. Det er kun et fåtall som ikke kan gjøre noen oppgaver i huset. Det lar seg gjøre å lære opp brukere til å bruke metoder som er mindre belastende, og gi støtte på at det er fullt mulig å gjøre litt hver dag for å unngå større belastning på armer, ben og rygg. Aktivitet og bevegelse er sunt for alle, også for eldre brukere. Enkelt husstell er en god måte å bidra til å opprettholde funksjoner og bevegelse. Det er nødvendig å være realistisk i forhold til krav til tjenestene og de ressurser som tjenesten har til disposisjon. Kommunen har fått mange nye og krevende oppgaver, men det følger ikke midler med oppgavene. Dette er et tiltak som kan gi litt mer balanse mellom oppgaver og ressurser og som kan bidra til at ressursene blir bedre fordelt etter behov og at alle våre personalressurser brukes i størst mulig grad der behovet er størst. Side 4 av 7

5 Søknad om serveringsbevilling Toen gård ANS Lampeland Arkiv U63 Saksmappe 2013/562 Avd Fellestjenesten Saksbehandler Kristin Hammershaug MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for livsløp og kultur /13 kommunestyret Rådmannens anbefaling: 1. Toen gård ANS org.nr , gis serveringsbevilling fra og med 7.november 2013 i forbindelse med selskapslokale-virksomhet i første etasje i Toenvegen 79 i Svene og utendørs i hageareal rundt bygningen. 2. Asbjørn Løvstad f godkjennes som daglig leder for serveringsbevillingen. Vedlegg: Saksopplysninger: Foretaket Toen gård ANS, org.nr , v/ Asbjørn Løvstad, f , søker om serveringsbevilling i forbindelse med at de vil drive selskapslokale i første etasje, med selskaper og arrangementer med adresse Toenvegen 79 i Svene. Det skal være plass til servering av hhv 50 personer og 43 personer i 3 stuer. De ønsker også å servere utendørs i hageareal rundt bygningen. Selskapsperiode fra mai september. Åpningstid Type driftskonsept selskapslokale/annet. Søker har kontakt med teknisk etat i forhold til omdisponering av bygningen (1.etg) til formålet. Asbjørn Løvstad søker om å bli daglig leder i henhold til serveringsloven. (tidligere benevnt styrer). Det er ikke lenger krav om stedfortreder. Påkrevde vedlegg er mottatt. Søker har avlagt og bestått etablererprøven etter serveringsloven i april Søknaden er oversendt til lensmannen og skatteoppkreveren på Kongsberg til uttalelse. Innhenting av uttalelse fra sosialsjefen er ikke nødvendig da dette kun gjelder servering. Mht til mattilsynet er det kun meldeplikt om å starte en serveringsvirksomhet, fra søker som gjelder. Godkjenningsplikten bortfalt pr Vurdering: Lensmannen har ingen merknader til søkers vandel, ei heller til ordensmessige eller trafikale forhold. Skatteoppkreveren på Kongsberg har ingen merknader. Rådmannen går inn for at søknaden godkjennes.

6 Lampeland Arkiv U63 Saksmappe 2013/541 Avd Fellestjenesten Saksbehandler Kristin Hammershaug Søknad om serveringsbevilling Ahmad Irfan, Flesberg Grill & servicesenter MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for livsløp og kultur /13 kommunestyret 1. Ahmad Irfan f , gis serveringsbevilling fra og med 7.november 2013 i lokaler til Flesberg Grill & servicesenter, org. nr , type virksomhet gatekjøkken i forbindelse med drift av bensinstasjon/gatekjøkken beliggende i Flesberg sentrum. 2. Ahmad Irfan godkjennes som daglig leder for serveringsbevillingen. Vedlegg: Saksopplysninger: Ahmad Irfan, f , styreleder i Flesberg Grill & servicesenter AS, org.nr , postadresse i Oslo, søker som privatperson om ny serveringsbevilling i forbindelse etter eierskifte av Ny Flesberg servicesenter i Flesberg sentrum (bensinstasjon/gatekjøkken). Dato for overtakelse av virksomheten var Søknaden er journalført Shamin Ahmed er medeier i Flesberg Grill & servicesenter AS Ahman Irfan søker om å bli daglig leder i henhold til serveringsloven. (tidligere benevnt styrer). Det er ikke lenger krav om stedfortreder. Vedr. driftskonsept er det søkt om serveringsbevilling innendørs med 25 sitteplasser med åpningstid mandag-fredag fra kl , lørdag og søndag fra kl Bensinstasjon med take-away og detaljhandel, type virksomhet: Annet Påkrevde vedlegg er mottatt. Søker har avlagt og bestått etablererprøven etter serveringsloven i Søker har i tillegg serverings- og skjenkebevilling for skjenkestedet On the Track i Oslo. Søknaden er oversendt til lensmannen og skatteoppkreveren på Kongsberg til uttalelse. Innhenting av uttalelse fra sosialsjefen er ikke nødvendig da dette kun gjelder servering. Mht til mattilsynet er det kun meldeplikt om å starte en serveringsvirksomhet, fra søker som gjelder. Godkjenningsplikten bortfalt pr Vurdering: I henhold til serveringslovens kapittel 5, Overdragelse av serveringssted, konkurs, død, innstilt drift, 22 Overdragelse av serveringssted står det følgende: Ved overdragelse av serveringssted faller serveringsbevillingen bort så fremt det ikke søkes om ny bevilling innen 30 dager etter at det ble inngått avtale om overdragelse.

7 Dersom søknad om serveringsbevilling er sendt kommunen i samsvar med første ledd, kan driften av serveringsstedet fortsette inntil søknaden er avgjort av kommunen. Søknad er journalført pr og den oppfyller derfor ovennevnte paragraf. Lensmannen anser søker for å være skikket til å inneha serveringsbevilling, og har ingen merknader til ordensmessige eller trafikale forhold. Skatteoppkreveren på Kongsberg har ingen merknader. Rådmannen går inn for at søknaden godkjennes. Side 7 av 7

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 02.05.2013 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 5/13 Meldinger, 2.5.13 PS 6/13 Vegnavn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 04.02.2015 kl. 13:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 05.02.2014 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 1/14 Meldinger, 5.2.14 PS 2/14 Endring

Detaljer

Ved møtets begynnelse vil det bli en presentasjon av forstudien for ny skole og flerbrukshall. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Ved møtets begynnelse vil det bli en presentasjon av forstudien for ny skole og flerbrukshall. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunehuset, Lampeland Møtedato: 20.02.2014 kl. 17:00 Ved møtets begynnelse vil det bli en presentasjon av forstudien for ny skole og flerbrukshall. Saksliste:

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 11.09.2013 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 18/13 Meldinger, 11.9.13 PS 19/13 Høring

Detaljer

Besøk: Kl. 13.00: Jona Evju og Anita Stevning kommer og vil fortelle om sine planer for Inn på tunet satsning.

Besøk: Kl. 13.00: Jona Evju og Anita Stevning kommer og vil fortelle om sine planer for Inn på tunet satsning. FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.10.2010 kl. 13:00 Besøk: Kl. 13.00: Jona Evju og Anita Stevning kommer og vil fortelle om sine planer for

Detaljer

Utredning av kutt innenfor pleie- og omsorg tilsvarende 560.000 (430.000 for 2013)

Utredning av kutt innenfor pleie- og omsorg tilsvarende 560.000 (430.000 for 2013) Utredning av kutt innenfor pleie- og omsorg tilsvarende 560.000 (430.000 for 2013) på grunn av behov for å se kuttene i sammenheng er også andre kutt som er vedtatt i økonomiplanen tatt med - 1 - Innholdsfortegnelse

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 1/15 14/4425 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.12.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 1/15 14/4425 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.12. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: 28.01.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 28.11.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 18/12 Krisesentertilbud for Flesberg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015 Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 20.05.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest

Detaljer

MØTEINNKALLING. kl. 9.00-11.45: Obligatorisk budsjettseminar for kommunestyret. kl 12:00: Servering av lunsj. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. kl. 9.00-11.45: Obligatorisk budsjettseminar for kommunestyret. kl 12:00: Servering av lunsj. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG 27.06.2013 kl. 13:00 kl. 9.00-11.45: Obligatorisk budsjettseminar for kommunestyret. kl 12:00: Servering

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE TID: 12.11.2013 kl. 09.00 STED: MØTEROM LANDMO MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial Sak 6/08 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem 12.03.2008 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 09.05.2012 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

Tilsynsveileder for hjemmebaserte tjenester -------------------------------------------------------------------------------------------------

Tilsynsveileder for hjemmebaserte tjenester ------------------------------------------------------------------------------------------------- Tilsynsveileder for hjemmebaserte tjenester ------------------------------------------------------------------------------------------------- En veileder for folkevalgte tilsynsutvalg i Oslo kommune Pensjonistforbundet

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 18.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200704233 : E: U60 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Formannskapet Bystyret 30.01.2008

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.02.2013 Tid: 18.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.02.2013 Tid: 18.00 Berlevåg kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.02.2013 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.11.2014 kl.

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.11.2014 kl. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.11.2014 kl. 13:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840

Detaljer

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM KVALSUND KOMMUNE FORSLAG TIL ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM FOR OMBYGGING OG UTVIDELSE AV KOKELV BO - OG SERVICESENTER KVALSUND, 8. OKTOBER 203. INNHOLD 2. MANDAT OG ARBEID... s.04.. BAKGRUNN... s.04.2. OPPNEVNELSE

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Rollag kommunehus, møterom 1 Dato: 16.04.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet 1/2010 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet. Forvaltningsrevisjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HJEMMESYKEPLEIE INTERNKONTROLL, DOKUMENTASJON OG KVALITET EIDSVOLL KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HJEMMESYKEPLEIE INTERNKONTROLL, DOKUMENTASJON OG KVALITET EIDSVOLL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HJEMMESYKEPLEIE INTERNKONTROLL, DOKUMENTASJON OG KVALITET EIDSVOLL KOMMUNE MARS 2015 INNHOLD SAMMENDRAG I Formål med prosjektet i Revisjonens oppsummering i Revisjonens samlede

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.07.2010 ekstraordinært Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.07.2010 ekstraordinært Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.07.2010 ekstraordinært Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 70710 eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Halden eldreråd. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storgata 7 Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 13:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Halden eldreråd. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storgata 7 Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 13:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Halden eldreråd Møtested: Møterom 3, Storgata 7 Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-1245/2013 Saksbehandler: Ingjerd Sjøvik Morell Dato: 11.01.2013 Saksframlegg Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtedato/sted: 11.05.2011 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 14.00 SAKLISTE: Godkjenning av protokoll 23/11 UTREDNING - EIENDOMSSKATT I RAKKESTAD

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Saksfremlegg Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Innstilling: Formannskapet

Detaljer