FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG kl.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.11.2014 kl."

Transkript

1 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG kl. 13:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Reglement for politiske organer pkt 4.2 Forfall, varamedlemmer: Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter med mindre det foreligger gyldig forfall. Med gyldig forfall menes sykdom eller andre vektige grunner. a) Kan et medlem eller innkalt varamedlem ikke møte på grunn av lovlig forfall, skal vedkommende uten unødig opphold melde fra til politisk sekretariat, med opplysning om forfallsgrunnen. Politisk sekretariat kaller straks inn varamedlem. Varamedlemmer møter i den nummerorden de er valgt. Det samme skal skje når det er avklart på forhånd at noen må fratre som inhabil i sak som skal behandles i møtet. b) Må noen på grunn av lovlig forfall forlate møtet under forhandlingene, melder vedkommende straks fra til møtelederen. Tilstedeværende - eller om mulig tilkalt - varamedlem trer inn i stedet. c) Har et varamedlem lovlig tiltrådt møtet, kan fast medlem eller foranstående varamedlem ikke tiltre i stedet før den påbegynte sak er ferdigbehandlet. Flesberg kommune, 13. november 2014 Thomas Fosen ordfører Orienteringer: Orientering om gjennomført brukerundersøkelse i hjemmetjenesten ved helse- og omsorgssjef Helen C. Cuenoud. Kompetanseutvikling i skole og barnehage v/ oppvekst- og kultursjef Ragnhild Vihovde Kaldestad.

2 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/14 PS 17/14 Søknad om godkjenning av utvidelse av Svene barnehage fra Søknader om spillemidler til idrett og fysisk aktivitet 2015 Anne Hay Simensen Ingunn Garaas

3 FLESBERG KOMMUNE Lampeland Arkiv A10 Saksmappe 2014/640 Avd Oppvekst- og kulturetaten Saksbehandler Ann Mari Stjernløw Søknad om godkjenning av utvidelse av Svene barnehage fra MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for livsløp og kultur /14 kommunestyret Rådmannens anbefaling: 1. Svene barnehage godkjennes fra 1. januar 2015 med fastsatt totalt innendørs lekeog oppholdsareal til 252 m2. 2. Barns daglige oppholdstid settes til inntil 9,5 timer pr dag. Åpningstiden er kl Godkjenning av barnehagen gis under forutsetning av at til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer som omfatter barnehagedrift følges. Vedlegg: Utrykt vedlegg ligger i saksmappen: Søknad fra styrer i Svene barnehage med årsplan barnehagens vedtekter og tegninger av barnehagens inne-/ og uteareal. Saksopplysninger: I forbindelse med at Svene barnehage utvides søkes det om ny godkjenning jf. barnehageloven. Svene barnehage er godkjent for 30 plasser i bruk, men har i dag en godkjenning for 54 plasser i midlertidige lokaler på Søre Moen eiendom. Godkjenning av barnehage gjøres etter ulike lovverk. Blant annet barnehageloven, plan- og bygningsloven, lov om brannvern, forskrift om miljørettet helsevern og godkjenning fra arbeidstilsynet. Dette er blant annet ivaretatt i møter med arkitekt, entreprenører og Flesberg kommune. Det er gitt en foreløpig plangodkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern og endelig befaring/godkjenning gjøres umiddelbart etter at barnehagen er tatt i bruk. I dette arbeidet brukes fagkompetanse fra Notodden kommune. Godkjenning fra arbeidstilsynet er gitt. I denne saken omhandles hovedsakelig godkjenning etter barnehageloven. I barnehagelovens 10 står det at kommunen avgjør søknad om godkjenning etter en vurdering av barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold, jf. 1, 1a og 2. Dette medfører blant annet krav til utforming, innhold og bemanning. Flesberg kommune har mottatt søknad om ny godkjenning fra av styreri Svene barnehage Anne-Line Ringhus. Søknaden er datert Saksopplysningene legges frem i tabellform:

4 HOVEDPUNKTER, Opplysninger fra barnehagens styrer Antall barn, barnas alder og areal Barnehagen vil bestå av 3 avdelinger: 1 avdeling for barn 3-6 år med 24 barn. Leke- og oppholdsareal 107 m2 2 småbarnsavdelinger for barn opptil 3 år, med 12 barn (24 plasser) på hver avdeling. Leke- og oppholdsareal pr avd. er 72,6 m2. Det gir mulighet for 13 barn pr avdeling Åpningstid/oppholdstid. Barnehagens åpningstid er kl og barns oppholdstid er 9,5 t pr dag innenfor åpningstiden Bemanningsplan: 1 avdeling for barn 3-6 år, 24 barn: 2 pedagoger samt 2 assistenter/fagarbeidere, alle i fulle stillinger. 2 småbarnsavdelinger for barn opptil 3 år, med 12 barn/24 plasser på hver avdeling: 2 pedagoger, samt 2 assistenter/fagarbeidere, alle i fulle stillinger på hver avdeling. Lokaler og uteområde: Styrer har i søknaden vedlagt plan- og fasade tegninger og avmerket funksjoner i ulike rom (lekerom, kjøkken-/ spiserom, hvil-/stillerom) Skisse over uteareal er også vedlagt. Gjeldende norm, jf barnehagens vedtekter er at uteområdet skal være 6 ganger samlet leke- og oppholdsareal inne. KOMMENTARER I følge barnehageloven 10 andre ledd kan kommunen sette vilkår for drift med hensyn til antall barn, barns alder og oppholdstid. Barn under 3 år teller 2 plasser. Oppgitt leke- og arealnorm i barnehagens vedtekter: Barn under 3 år: 5,5m2 pr barn Barn over 3 år:4 m2 pr barn Grovgarderober, kontorer, toalett etc medregnes ikke Av hensyn til barn har en ønske om å begrense oppholdstiden til 9,5 t pr dag. Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet jf. barnehagelovens 18 femte ledd. Det er krav til utdanning både til styrer og pedagogisk leder. Styrers stilling øker til 100% st. Bemanningsplanen imøtekommer kravene i lovverket, blant annet kravet om en pedagogisk leder per barn når barna er over 3 år og en pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under 3 år. Uteområdet er variert og gir mulighet for ulik type leik og avskjerming med egen base for de minste. I tillegg har barnehagen bålplass, gamme, gapahuker og aktivitetsløype for de eldste rett på utsiden av barnehagens gjerde. Lekeplassutstyr og annet utstyr i barnehagen er ikke gjenstand for godkjenning etter barnehageloven. Det er barnehageeiers ansvar jf produktkontrolloven og forskrift om sikkerhet ved FORSLAG TIL VEDTAK Det gis godkjenning for totalt leke- og oppholdsareal inne på 252 m2 Leke- /oppholdsareal: Barns oppholdsrom, soverom og fingarderober Barns daglige oppholdstid er inntil 9,5 t pr dag Godkjenning gis under forutsetning av at bemanningsplan følges Side 2 av 3

5 Vedtekter: Barnehagens vedtekter medfølger søknaden lekeplassutstyr og forskrift om internkontroll. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen, herunder: a) Eierforhold b) Formål, jf. 1 og 1a c) Opptakskriterier d) Antall medlemmer i samarbeidsutvalget e) Barnehagens åpningstid Vurdering: Disse punktene ivaretas Vurdering av barnehagens egnethet i forhold til barnehagelovens formåls- og innholds paragraf krever en vurdering av mange forhold. Rådmannen har valgt å ta med utdrag fra lovteksten, men viser ellers i sin helhet til barnehagelovens 1, 1a og 2, hvorav 1a ikke er aktuell i denne saken. Formål 1: Barnehagen skal blant annet i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling, og motarbeide alle former for diskriminering. Innhold 2: Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal blant annet gi barn mulighet for lek, meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Barnehagen skal ta hensyn til alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn. Barnehagen skal formidle verdier og kultur. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten. Både formåls- og innholdsparagrafen krever at barnehagens fysiske rammer, det vil si lokaler, inventar og uteområde må utformes på en måte som tar hensyn til små barns behov for fysiske utfordringer og som fremmer lek, læring og omsorg. Svene barnehage vil nå ta i bruk både det som har vært den eksisterende barnehagen, samt et tilbygg hvor det etableres 2 nye småbarnsavdelinger. Uteområdet, både funksjonelt og sikkerhetsmessig endres i samsvar med behovet. Uteområdet med bålplass, gapahuk etc, samt turer i nærmiljøet vil fremdeles benyttes. Tilbygget er, på hver avdeling, tilrettelagt for de minste barna med plass til lek, aktiviteter og måltider, stelleplass og rom for hvile både innen- og utendørs. Departementet har fastsatt en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen er en forskrift til loven som gir retningslinjer for innhold og oppgaver. Det er viktig at kravet til kvalifisert og tilstrekkelig bemanning er på plass for å være i stand til å planlegge, gjennomføre og evaluere barnehagens mange oppgaver og mangfoldige innhold. Både bemanningsplanen, samt årsplan for Svene barnehage 2014/2015 viser at dette ivaretas. Rådmannen anbefaler at utvidelsen av Svene barnehage godkjennes da en vurderer barnehagen som godt egnet i forhold til formål og innhold jf. Barnehagelovens 1 og 2. Side 3 av 3

6 FLESBERG KOMMUNE Søknader om spillemidler til idrett og fysisk aktivitet 2015 Lampeland Arkiv 243 Saksmappe 2014/656 Avd Kulturkontoret Saksbehandler Kristin Hammershaug MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for livsløp og kultur /14 kommunestyret Rådmannens anbefaling: Flesberg kommunestyre har følgende prioritering av for søknader om spillemidler til idrett og fysisk aktivitet 2015: 1. Ordinære anlegg, rehabilitering: a. Utvidelse fra 27 til 32 skiskytterskiver på standplass, skiskytteranlegg, Stevningsmogen Fritidspark, Lampeland. Anleggsnr Søker Svene IL. Fornyet søknad. b. Utvidelse av standplass med utendørs 50 meters bane for rifle, rifleanlegg, skiskytteranlegg, Stevningsmogen Fritidspark, Lampeland. Anleggsnr Søker Numedal Sportsskyttere. Fornyet søknad. c. Tennisbane, Stevningsmogen Fritidspark, Lampeland. Anleggsnr Søker Flesberg kommune. Fornyet søknad. d. 7 er bane fotball, minibane 40x60 m, Stevningsmogen Fritidspark, Lampeland. Anleggsnr Søker Flesberg kommune. Fornyet søknad. e. Rulleskiløype, utvidelse av eksisterende. Stevningsmogen Fritidspark, Lampeland. Anleggsnr xxx. Søker Svene IL. Ny søknad. f. Lysløype 1 km, stadion.stevningsmogen Fritidspark, Lampeland. Anleggsnr xxx. Søker Svene IL. Ny søknad. g. Lysløype 6 km, Stevningsmogen Fritidspark, Lampeland. Anleggsnr xxx. Søker Svene IL. Ny søknad. 2. Ordinære anlegg, nytt anlegg: a. Friidrett løp/kast, Stevningsmogen Fritidspark, Lampeland. Anleggsnr Søker Flesberg kommune. Fornyet søknad. 3. Nærmiljøanlegg, nye anlegg: a. Skitunnel/bro, Stevningsmogen Fritidspark, Lampeland.Anleggsnr Søker Flesberg kommune. Fornyet søknad. b. Sandvolleyball, skiskytteranlegg, Stevningsmogen Fritidspark, Lampeland. Anleggsnr Søker Flesberg kommune. Fornyet søknad.

7 4. Flesberg kommunestyre vedtar prioritert handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet Vedlegg: Prioritert handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet Saksopplysninger: Kommunen satte frist 3.november for å sende inn søknader om spillemidler for idrett og fysisk aktivitet for Det har kommet inn 3 nye søknader fra Svene IL, på ordinære anlegg, rehabilitering, alle på Stevningsmogen Fritidspark: 1 søknad rulleskiløype og 2 søknader om lysløype 1 og 6 km. I tillegg har det kommet inn 7 søknader som er fornyet fra Søknaden om kunstgressbane og lysanlegg på Stevningsmogen Fritidspark fikk tilsagn om spillemidler på nær 1,8 mill. i h.h.t. til budsjett/finansiering etter politisk vedtak i fylkeskommunens politiske utvalg i mai 2014, og står følgelig ikke lenger på listen. Fristen for å sende inn søknader om spillemidler til fylkeskommunen for 2015 er 15.januar Prioritert handlingsprogram skal årlig rulleres i h.h.t. gjeldende vedtatt plan for idrett og fysisk aktivitet, se forslag til handlingsprogram for Nåværende idrettsplan er revidert for perioden På grunn av etterslep, vil en søker måtte påregne 3-4 års ventetid før utbetaling av spillemidler, selv om søknaden formelt er godkjent og tilsagn er gitt av fylkeskommunen. Faktorer som spiller inn er totalt antall søknader som sendes inn i Buskerud, og hvor mye midler fylkeskommunen har fått tildelt av staten til fordeling. Det samme gjelder om det er enkelte store og kostnadskrevende anlegg som det gjenstår restbevilgning på.dette kan forlenge køen for andre anlegg. M.h.t. til budsjett og finansiering for de 3 nye søknadene, foreslås det følgende finansiering. Finansieringsplanen er pt. medio november ikke komplett, vi mangler noen opplysninger, blant annet om det påregnes en kommunal egenandel. Vi påregner å få plass fullstendig finansieringsforslag innen saken kommer til politisk behandling. Anlegg Kostnad i 1000 kr. (avrundet) Kommuneandel Spillemidler 1/3 Egenkapital/dugnad Rulleskiløype Rehabilitering lysløype. 1 km stadion Rehabilitering lysløype. 6 km Dersom kommunen prioriterer og sender disse 3 søknadene har de også akseptert finansieringsplanen, inkl. evt. kommunal egenandel og er forpliktet til å følge opp denne. Vurdering: Rådmannen følger opp fjorårets prioritering av spillemidler, ved å sette opp utvidelse av skyteskiver og rifleanlegg på Stevningsmogen Fritidspark på de to øverste plassene i kategorien for ordinære anlegg, rehabilitering. Rådmannen fremmer til sammen 7 søknader til fornyet behandling som ikke oppnådde tilsagn i M.h.t. til kommunal finansiering, er dette oppfylt for de 7 fornyede søknadene. Det ligger derfor ingen økonomiske vurderinger for disse, da kommunen gjennom tidligere vedtak har bevilget sin egenandel for å oppfylle søknadenes finansieringsplan. Side 2 av 3

8 M.h.t. til budsjett og finansiering for de 3 nye søknadene, foreslår rådmannen at saken vurderes under sak om budsjettrammer for 2015/økonomiplan , som skal behandles på samme kommunestyremøte, Vedr. disse søknadene tar rådmannen forbehold om at det kan komme nye saksopplysninger innen kommunestyret behandler saken. Side 3 av 3

Besøk: Kl. 13.00: Jona Evju og Anita Stevning kommer og vil fortelle om sine planer for Inn på tunet satsning.

Besøk: Kl. 13.00: Jona Evju og Anita Stevning kommer og vil fortelle om sine planer for Inn på tunet satsning. FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.10.2010 kl. 13:00 Besøk: Kl. 13.00: Jona Evju og Anita Stevning kommer og vil fortelle om sine planer for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 04.02.2015 kl. 13:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på

Detaljer

MØTEINNKALLING. Leder for administrasjon av eiendomsskatt, Per Torstein Hellumbråten, orienterer om status eiendomsskatt.

MØTEINNKALLING. Leder for administrasjon av eiendomsskatt, Per Torstein Hellumbråten, orienterer om status eiendomsskatt. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG 06.11.2014 kl. 17:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf 31 02 20 00.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 03.12.2009 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

Kippermoen Friluftsbarnehage AS er en privateid barnehage for barn i alder 1-6 år.

Kippermoen Friluftsbarnehage AS er en privateid barnehage for barn i alder 1-6 år. VEDTEKTER 05.09.2011 Kippermoen Friluftsbarnehage AS er en privateid barnehage for barn i alder 1-6 år. 1. BARNEHAGENS EIERORM OG GJELDENDE LOVVERK Barnehagens driftsform er aksjeselskap Eiers/eierrepresentantens

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: kl. 17:00 20:15

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: kl. 17:00 20:15 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: kl. 17:00 20:15 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Jon Olav Berget Wenche Låg Breivik Brynjulf

Detaljer

Vedtekter. for. Eplehagan barnehage SA

Vedtekter. for. Eplehagan barnehage SA Vedtekter for Eplehagan barnehage SA Vedtatt på Årsmøtet i Eplehagan barnehage SA 15.03.2012 VEDTEKTER for samvirkeforetaket Eplehagan Barnehage SA, org. nr. [880 711 792] vedtatt på årsmøte den [15.03.2012],

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 09.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985,

Detaljer

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage.

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage. Vedtekter for de kommunale barnehagene i Eidsvoll Vedtatt av kommunestyret 03.02.15 1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA Vedtatt på årsmøtet 20.05.2014 Org.nr. 971 375 914 (SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet

Detaljer

Harstad kommune Dok.id.: I.6.6.1-2 Side: 1

Harstad kommune Dok.id.: I.6.6.1-2 Side: 1 Harstad kommune Dok.id.: I.6.6.1-2 Side: 1 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HARSTAD Sist revidert i kommunestyret 14.4.2011. 1 Innledning Harstad kommune er eier av de kommunale barnehagene i Harstad

Detaljer

VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Bergheim Barnehage SA med andelskapital...3 1 Navn og forretningssted...3 2 Formål...3 3 Andelshavere...3 4 Rettslig disposisjonsevne.

Detaljer

Lov om barnehager med forskrifter

Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (med endringer senest ved lov 4. juli 2003 nr. 73) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak 10/15 Gang og sykkelveg Svene Lampeland godkjenning av avtale, ettersendes. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. NB! Sak 10/15 Gang og sykkelveg Svene Lampeland godkjenning av avtale, ettersendes. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 30.04.2015 kl. 13:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf 31 02 20 00.

Detaljer

Vedtekter SKAUGDALEN BARNEHAGE

Vedtekter SKAUGDALEN BARNEHAGE Vedtekter SKAUGDALEN BARNEHAGE 2012 Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Skaugdalen barnehage... 1 1 Eierforhold... 2 2 Formål... 2 3 Opptaksmyndighet... 2 4 Opptakskrets og opptakskriterier...

Detaljer

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.11 Kommunale og private barnehager

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.11 Kommunale og private barnehager STOKKE KOMMUNE Virksomhet barnehager Postboks 124 3161 STOKKE Telefon: 33 29 56 00 E-post: post.barnehage@stokke.kommune.no Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.11 Kommunale og private barnehager

Detaljer

Birkenes kommune Kommunestyret

Birkenes kommune Kommunestyret Birkenes kommune Kommunestyret Innkalles til møte tirsdag 12.03.2013, kl. 17:00 i Kommunehuset, Heimdal Møtet er åpent for publikum. Møtet starter med orientering om Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder

Detaljer

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Barnehageløftet Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2015

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2015 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. mars 2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Reviderte vedtekter gjøres gjeldende fra 1. mars 2015 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 1 DRIFT Barnehagene eies av Skedsmo kommune og drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005, kommunale

Detaljer

V E D T E K T E R. 11. februar 2009. En ULNA barnehage

V E D T E K T E R. 11. februar 2009. En ULNA barnehage VEDTEKTER FOR U - utvikling L - lek N - nærhet A - ansvar A S Oversikt over våre barnehager: www.ulna.no 1 Lovgrunnlag Ulna as sine barnehager drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr.

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985,

Detaljer

Saker til behandling. Orientering om status i arbeidet med lovpålagte samarbeidsavtaler med SSHF

Saker til behandling. Orientering om status i arbeidet med lovpålagte samarbeidsavtaler med SSHF VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 24.11.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/01585 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

Det Norske Veritas Barnehage 2015

Det Norske Veritas Barnehage 2015 REGLEMENT FOR STIFTELSEN DET NORSKE VERITAS BARNEHAGE Fastsatt av Stiftelsestyret i Det Norske Veritas Barnehage den 22.05.2013 Revidert 12.02.2015 12.02.2015 Page 1 Table of Contents DEL 1 FORMÅL OG ORGANISERING...

Detaljer

DRIFTS VEDTEKTER FOR LYSAKER IDRETTSBARNEHAGE AS (LIB) 2. FORRETNINGSKONTOR Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune.

DRIFTS VEDTEKTER FOR LYSAKER IDRETTSBARNEHAGE AS (LIB) 2. FORRETNINGSKONTOR Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune. DRIFTS VEDTEKTER FOR LYSAKER IDRETTSBARNEHAGE AS (LIB) 1. SELSKAPETS FIRMA Selskapets navn er Lysaker Idrettsbarnehage AS (LIB). Selskapet er et aksjeselskap og skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

Detaljer

Vedtatt på samarbeidsutvalgsmøte 10 september 2012.

Vedtatt på samarbeidsutvalgsmøte 10 september 2012. Driftsvedtekter for Gapatrosten barnehage SA Vedtatt på samarbeidsutvalgsmøte 10 september 2012. 1 Barnehagen eies og drives av Gapatrosten barnehage SA. 2 Formål Lagets formål er på best mulig måte å

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg.

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-66 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SNIKKEDALEN FAMILIEBARNEHAGE AS

VEDTEKTER FOR SNIKKEDALEN FAMILIEBARNEHAGE AS VEDTEKTER FOR SNIKKEDALEN FAMILIEBARNEHAGE AS 1. Selskapets firma, eierforhold og forvaltning Selskapets firma er Snikkedalen Familiebarnehage as. Selskapet er et aksjeselskap og skal ikke registreres

Detaljer