Ved møtets begynnelse vil det bli en presentasjon av forstudien for ny skole og flerbrukshall. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ved møtets begynnelse vil det bli en presentasjon av forstudien for ny skole og flerbrukshall. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører"

Transkript

1 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 17:00 Ved møtets begynnelse vil det bli en presentasjon av forstudien for ny skole og flerbrukshall. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 1/14 Meldinger PS 2/14 Vestre Viken HF - idèfaserapport - høring Anne Hay Simensen PS 3/14 Forskrift om kommunalt forsøk med Oddvar Garås snøscooterløyper i Flesberg kommune. PS 4/14 Forprosjekt - Felles avfallshåndtering i Jon Olav Berget Kongsbergregionen PS 5/14 Endring av barnehagepriser Britt Bergan PS 6/14 Godkjenning av midlertidig drift av Svene Anne Berit Ravnås barnehage. PS 7/14 Etablering av IKT driftssamarbeid i Bjørg Homelien Kongsbergregionen PS 8/14 Søknad om serveringsbevilling for Blefjellheisen Ingunn Garaas varmestue/gatekjøkken PS 9/14 Gnr 68/1-2 - Deling av grunneiendom. Signe Ulland Fløtterud PS 10/14 Gnr 9 Bnr 8 Søre Solum - Søknad om utsettelse av Guro Lie boplikt. PS 11/14 Forslag til reguleringsplan for fritidsbebyggelse Gunnar Grette Maugerud, del av GNR/BNR 8/3. Sluttbehandling etter pbl PS 12/14 Oversikt planarbeider Knut Klev Side 1 av 46

2 FLESBERG KOMMUNE Lampeland Arkiv 033 Saksmappe 2014/37 Avd Fellestjenesten Saksbehandler Ranveig Hvila Meldinger MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak kommunestyret /14 Rådmannens anbefaling: Vedlegg: a) Hovedutskrift fra kommunestyrets møte Saksopplysninger: a) Hovedutskrift fra kommunestyrets møte Vurdering: Side 2 av 46

3 FLESBERG KOMMUNE Lampeland Arkiv G20 Saksmappe 2013/240 Avd Rådmann Saksbehandler Jon Gj. Pedersen Vestre Viken HF - idèfaserapport - høring MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for livsløp og kultur /14 kommunestyret /14 Rådmannens anbefaling: Flesberg kommune avgir følgende uttalelse til Vestre Viken HF`s idèfaserapport: Dersom et eventuelt nytt sykehus ikke kommer vest for Drammen må Kongsberg sykehus opprettholdes som fullverdig lokalsykehus med fødeavdeling og beredskap innen kirurgi og medisin, anestesi, laboratorietjenester og røntgen. I tiden fram til et eventuelt nytt sykehus lokalisert vest for Drammen står ferdig, må befolkningen tilbys fullgode helsetjenester. Vi krever derfor at den pågående prosess med nedbygging av Kongsberg sykehus stanses, og at sykehuset omgående får tilbakeført de funksjoner som det siste året er overført til Drammen. Numedalskommunene synes det igjen er viktig å presisere viktigheten av at Vestre Viken sørger for å tilføre Kongsberg Sykehus tilstrekkelige ressurser til at det skal fungere som et fullverdig lokalsykehus. Behandling i komiteen for livsløp og kultur : Komiteen foreslår enstemmig at kommunestyret fatter følgende vedtak: Begrunnelse for å opprettholde Kongsberg Sykehus som fullverdig lokalsykehus. 1. Kongsberg kommune har passert innbyggere, og er den kommunen i Buskerud med høyest prosentvis vekst. Dette skyldes i hovedsak klyngen av de ekspansive og verdensledende høyteknologibedriftene som er lokalisert her, og nye bedrifter som oppstår i kjølvannet av dette innovative, enestående industrimiljøet. For å kunne rekruttere til Kongsbergindustrien og få de til å bosette seg her, er lokalsykehustjenester et av toppkriteriene. (NIBR Notat 2006: Kongsberg: En attraktiv by å bo i?). I tillegg er Numedalskommunene og Kongsberg store hyttekommuner med ca hytter og 2500 byggeklare hyttetomter. Regionen har 2 store skisenter i Kongsberg og Uvdal, og 3 mindre skisenter på Blefjell og Vegglifjell hvor ulykker ofte skjer. Totalt sokner i dag ca mennesker til Kongsberg sykehus. Det er et antall som ventelig vil øke til rundt i 2040 (Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Øvre Eiker og deler av Sigdal). 2. Teknologibedriftene i Kongsberg vil ved hendelser kunne ha behov for den beredskap og medisinsk støtte som et lokalsykehus kan gi. 3. Å flytte lokalsykehusfunksjoner til Drammen, vil medføre store belastninger og usikkerhet for pasienter og pårørende på grunn av reiseavstander for innbyggerne i Side 3 av 46

4 Numedalskommunene (2 timer Uvdal-Kongsberg, og nye 45 minutter Kongsberg- Drammen). I tillegg vil det bety store transportkostnader i form av både tapt arbeidstid og produksjon for næringslivet. 4. Alle de fremlagte alternativene i Idèfaserapporten medfører «større transportarbeid og kommer ut med en merkostnad i forhold til sammenligningsalternativet»,som er opprettholdelse av de nåværende sykehusene i Drammen og Kongsberg. Mens Buskerudbyen ved hjelp av offentlige midler søker å redusere trafikken på veinettet, legger de foreslåtte sykehusalternativene opp til det motsatte. 5. Beliggenhetsmessig ligger Kongsberg Sykehus i den vestre ytterkant av Buskerud fylke, mens den foreslåtte lokaliseringen Brakerøya ligger i østre ytterkant. Sykehusene i Drammen-, og Asker og Bærum sykehus ligger i ganske kort avstand til hverandre og sykehusene i Oslo. Ved at det skal bygges ny Ringeriksbane og ny vei, vil reisetiden mellom disse sykehusene, og sykehusene i Osloområdet kortes ned betraktelig i forhold til i dag. Det er der derfor ingen logikk i at styret i Vestre Viken vil legge ned livsviktige funksjoner ved Kongsberg Sykehus og flytte disse til Drammen. 6. Fremtidens forventede vekst i behov for spesialiserte sykehustjenester tilsier at sykehuskapasiteten i Buskerud og Osloområdet bør bygges opp og ikke ned slik Idefaserapporten legger opp til. Dagens ventelister for å komme til undersøkelse og deretter behandling er altfor lange, og medfører store belastninger for pasientene, og økonomiske belastninger for arbeidsgivere og samfunnet for øvrig. Å legge ned akuttfunksjoner og andre funksjoner ved Kongsberg Sykehus vil ikke bidra til å møte pasientenes behov for rask diagnostisering og behandling, snarere det motsatte. Krav fra kommunestyret i Flesberg. 1. Kongsberg Sykehus skal oppgraderes og utvikles som et moderne og fullverdig lokalsykehus for fremtiden, basert på Den norske legeforenings faglige plattform mht, innhold og funksjoner. 2. Ambulansetjenesten og helikoptertjenesten for Kongsberg og Numedal skal forsterkes. 3. Kongsberg Sykehus skal ha en egen, stedlig ledelse med fokus på rekruttering og utvikling av dyktig fagpersonell innenfor trygge og forutsigbare rammer. De senere års usikkerhet rundt sykehusets fremtid har medført store belastninger og stor utrygghet for alle ansatte, og dermed vanskeligheter med å rekruttere og beholde godt kvalifiserte medarbeidere. 4. Vestre Viken må foreta en ny analyse basert på at Kongsberg Sykehus opprettholdes som et fullverdig lokalsykehus, med de konsekvenser det får for den videre sykehusutbyggingen i Drammen. Anbefaling i komiteen for livsløp og kultur : Begrunnelse for å opprettholde Kongsberg Sykehus som fullverdig lokalsykehus. 1. Kongsberg kommune har passert innbyggere, og er den kommunen i Buskerud med høyest prosentvis vekst. Dette skyldes i hovedsak klyngen av de ekspansive og verdensledende høyteknologibedriftene som er lokalisert her, og nye bedrifter som oppstår i kjølvannet av dette innovative, enestående industrimiljøet. For å kunne rekruttere til Kongsbergindustrien og få de til å bosette seg her, er lokalsykehustjenester et av toppkriteriene. (NIBR Notat 2006: Kongsberg: En attraktiv by å bo i?). I tillegg er Numedalskommunene og Kongsberg store hyttekommuner med ca hytter og 2500 byggeklare hyttetomter. Regionen har 2 store skisenter i Kongsberg og Uvdal, og 3 mindre skisenter på Blefjell og Vegglifjell hvor ulykker ofte skjer. Totalt sokner i dag ca mennesker til Kongsberg sykehus. Det er et antall som ventelig vil øke til rundt i 2040 (Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Øvre Eiker og deler av Sigdal). 2. Teknologibedriftene i Kongsberg vil ved hendelser kunne ha behov for den beredskap og medisinsk støtte som et lokalsykehus kan gi. Side 4 av 46

5 3. Å flytte lokalsykehusfunksjoner til Drammen, vil medføre store belastninger og usikkerhet for pasienter og pårørende på grunn av reiseavstander for innbyggerne i Numedalskommunene (2 timer Uvdal-Kongsberg, og nye 45 minutter Kongsberg- Drammen). I tillegg vil det bety store transportkostnader i form av både tapt arbeidstid og produksjon for næringslivet. 4. Alle de fremlagte alternativene i Idèfaserapporten medfører «større transportarbeid og kommer ut med en merkostnad i forhold til sammenligningsalternativet»,som er opprettholdelse av de nåværende sykehusene i Drammen og Kongsberg. Mens Buskerudbyen ved hjelp av offentlige midler søker å redusere trafikken på veinettet, legger de foreslåtte sykehusalternativene opp til det motsatte. 5. Beliggenhetsmessig ligger Kongsberg Sykehus i den vestre ytterkant av Buskerud fylke, mens den foreslåtte lokaliseringen Brakerøya ligger i østre ytterkant. Sykehusene i Drammen-, og Asker og Bærum sykehus ligger i ganske kort avstand til hverandre og sykehusene i Oslo. Ved at det skal bygges ny Ringeriksbane og ny vei, vil reisetiden mellom disse sykehusene, og sykehusene i Osloområdet kortes ned betraktelig i forhold til i dag. Det er der derfor ingen logikk i at styret i Vestre Viken vil legge ned livsviktige funksjoner ved Kongsberg Sykehus og flytte disse til Drammen. 6. Fremtidens forventede vekst i behov for spesialiserte sykehustjenester tilsier at sykehuskapasiteten i Buskerud og Osloområdet bør bygges opp og ikke ned slik Idefaserapporten legger opp til. Dagens ventelister for å komme til undersøkelse og deretter behandling er altfor lange, og medfører store belastninger for pasientene, og økonomiske belastninger for arbeidsgivere og samfunnet for øvrig. Å legge ned akuttfunksjoner og andre funksjoner ved Kongsberg Sykehus vil ikke bidra til å møte pasientenes behov for rask diagnostisering og behandling, snarere det motsatte. Krav fra kommunestyret i Flesberg. 1. Kongsberg Sykehus skal oppgraderes og utvikles som et moderne og fullverdig lokalsykehus for fremtiden, basert på Den norske legeforenings faglige plattform mht, innhold og funksjoner. 2. Ambulansetjenesten og helikoptertjenesten for Kongsberg og Numedal skal forsterkes. 3. Kongsberg Sykehus skal ha en egen, stedlig ledelse med fokus på rekruttering og utvikling av dyktig fagpersonell innenfor trygge og forutsigbare rammer. De senere års usikkerhet rundt sykehusets fremtid har medført store belastninger og stor utrygghet for alle ansatte, og dermed vanskeligheter med å rekruttere og beholde godt kvalifiserte medarbeidere. 4. Vestre Viken må foreta en ny analyse basert på at Kongsberg Sykehus opprettholdes som et fullverdig lokalsykehus, med de konsekvenser det får for den videre sykehusutbyggingen i Drammen. Vedlegg: 1. Side 1 8 i Idèfaserapport dat (Hele rapporten kan lastes ned på: 2. Særutskrift av k.sak 17/13. Saksopplysninger: Styret i Vestre Viken HF har besluttet å legge helseforetakets Idéfaserapport ut på høring. Frist for å sende inn høringsuttalelse er 28. februar ldéfaserapporten omtaler følgende områder: Dimensjonering av somatikk i nytt Vestre Viken sykehus (NVVS) Strukturendringer og dimensjonsendringer i klinikk psykisk helse og rus Side 5 av 46

6 Dimensjonering og lokalisering av 5 distriktspsykiatriske sentre (DPS`er) Spesialisthelsetjenestetilbud på Kongsberg sykehus Lokalisering av nytt Vestre Viken sykehus Styret i Vest Viken HF har i møte gjort følgende vedtak: 1. Styret konstaterer at den framlagte Idéfaserapporten i all hovedsak svarer på mandatet som ble gitt for denne fasen for utviklingen av Vestre Viken HF (se styresak 36 og 37 i Vestre Viken 19. juni 2013 vedlegg 4 og godkjenning av oppstart av idéfasearbeidet i styret i Helse Sør-øst i sak september vedlegg 5). Idéfaserapporten (vedlegg 8) inkludert saksfremlegg sendes på høring med frist 28. februar Høringsbrev er vedlegg Planlegging av det nye sykehuset legger til grunn samlokalisering av somatikk og psykisk helse og rus på sykehusnivå. Det vurderes et alternativ om at alderspsykiatri kan lokaliseres til Bærum. 3. De fem distriktspsykiatriske sentrene (DPS`ene) bygges ut med mest mulig samling av poliklinikk og sengeposter og så langt som mulig knyttet til lokalsykehusene. DPS Asker legges til Blakstad i nytt bygg. Det fremmes en samlet plan for utbyggingene av DPS`ene våren I tråd med Idéfaserapporten legger styret til grunn for det videre planarbeidet at det så snart som praktisk mulig skal bygges et nytt sykehus som skal ta opp i seg nåværende akuttfunksjoner ved sykehusene i Drammen og Kongsberg. Funksjonene ved dagens Drammen sykehus skal i sin helhet inn i det nye sykehuset, mens det i konseptfasen nærmere skal utredes omfang og dimensjonering av de spesialisthelsetjenestefunksjonene som skal opprettholdes og utvikles ved Kongsberg sykehus. Styret legger til grunn at følgende funksjoner videreføres ved Kongsberg sykehus Et diagnostisk senter (røntgen, laboratorievirksomhet med mer) Et bredt poliklinisk tilbud (dialyse, blodbank, oppfølging av kreftpasienter og pasienter med andre kroniske sykdommer, skadepoliklinikk med mer) Elektiv virksomhet som dagbehandling innenfor kirurgi / ortopedi Opprettholde noen senger for eksempel rehabilitering Medisinsk service til Kongsberg DPS Nødvendig investeringsbehov for Kongsberg sykehus skal også utredes i konseptfasen. 5. Pågående regionale prosjekter vedrørende kapasitet i hovedstadsområdet og i Helse Sør-øst frem mot 2030 er ikke fullført på nåværende tidspunkt og må innarbeides i neste planfase. 6. Styret konstaterer at Idéfaseutredningen foreslår at det nye sykehuset etableres på Brakerøya i Drammen. Styret er av den oppfatning at Brakerøya har «tilstrekkelig nærhet» til opptaksområdene for Kongsberg og Drammen (viser til protokollene fra foretaksmøte i Helse Sør-øst , i Vestre Viken og , vedlegg 1, 2 og 3) og at lokaliseringen på Brakerøya er den gunstigste plassering når en tar hensyn til de samlede pasienttilbud og funksjoner som skal gis ved det nye sykehuset. Styret ber administrerende direktør så langt det er mulig før endelig vedtak i idéfasen kvalitetssikre de vurderinger som er gjort i idéfasen med hensyn til Side 6 av 46

7 Reguleringsmessige forhold Miljømessige forhold (grunnforhold og jordvern) Flomsikring Jernbanetilknytning og vegløsning Ervervskostnader Styret tar sitt endelige standpunkt til lokaliseringen av nytt sykehus etter høringsrunden. 7. Bærum og Ringerike sykehus skal videreføres og må sikres eiendomsutvikling i tråd med Helse Sør-østs eiendomsstrategi. 8. Økonomisk bærekraft gjennomgås av administrerende direktør i samarbeid med Helse Sør-øst basert på nytt rente og avdragsregime for store investeringer (økning av statlig låneandel til 70 %, utvidet avdragstid til 25 år og full rentebelastning av interne lån i Helse Sør-øst). Dette legges fram i forbindelse med endelig vedtak i styremøtet i mars Idèfaserapporten kan lastes ned på se under menyvalget «Nytt sykehus» på høyre side. Det vises spesielt til side 1-8 som inneholder hovedkonklusjon og sammendrag. Disse sidene vedlegges også saken her. Idefaserapporten for nytt sykehus i Vestre Viken HF omfatter tre hovedproblemstillinger: 1. Etterprøving av kapasiteter, arealer, kostnader og Vestre Viken HF sin «bærekraft» for å bygge et nytt sykehus. 2. Utredning av fem alternativer (0-alternativet og fire variasjoner for løsning for psykisk helse og rus) for videreutvikling av hensiktsmessig bygningsmasse i Vestre Viken HF. Dette er med sikte på å skape de beste forutsetninger for den framtidige spesialisthelsetjenesten i sykehusområdet, i tråd med målbildet for helseforetaket, Helse Sør-Øst og nasjonalt. 3. For de alternativene som samler virksomheten i nybygg, er det utredet hva som vil være den mest gunstige lokalisering for Nytt Vestre Viken sykehus (NVVS), gitt de tomtealternativene som er framkommet som tilgjengelige og realistiske, og har en robusthet for framtida. Kommunestyret ga i k.sak 17/13 uttalelse til utviklingsplan for Vest Viken HF (vedlegg). Ordførerne i Numedalskommunene har sendt brev til styret i Vestre Viken der de minner om tidligere uttalelse til utviklingsplanen, og der det bl.a. står: Dersom et eventuelt nytt sykehus ikke kommer vest for Drammen må Kongsberg sykehus opprettholdes som fullverdig lokalsykehus med fødeavdeling og beredskap innen kirurgi og medisin, anestesi, laboratorietjenester og røntgen. I tiden fram til et eventuelt nytt sykehus lokalisert vest for Drammen står ferdig, må befolkningen tilbys fullgode helsetjenester. Vi krever derfor at den pågående prosess med nedbygging av Kongsberg sykehus stanses, og at sykehuset omgående får tilbakeført de funksjoner som det siste året er overført til Drammen. Ordførerne i Numedal synes det igjen er viktig å presisere viktigheten av at Vestre Viken sørger for å tilføre Kongsberg Sykehus tilstrekkelige ressurser til at det skal fungere som et fullverdig lokalsykehus. Side 7 av 46

8 Kongsberg formannskap drøftet høringsgrunnlaget i møte , og har understreket betydningen av Kongsberg sykehus som områdesykehus for et stort omland, herunder Numedalskommunene. Vurdering: Rådmannen har vurdert saken, og finner det vanskelig å kunne foreta inngående vurderinger av rapportens innhold i forhold til det medisinskfaglige. Imidlertid har lokalisering og tomtevalg fått en forholdsvis stor plass i hovedkonklusjon og sammendrag. Rådmannen vil derfor vise til tidligere uttalelser til utviklingsplanen, jfr. k.sak 17/13 og Numedalsordførernes brev av til Vestre Viken HF. Rådmannen finner ingen grunn til å avvike nevnte uttalelser og vil foreslå at en fremmer følgende uttalelse: Dersom et eventuelt nytt sykehus ikke kommer vest for Drammen må Kongsberg sykehus opprettholdes som fullverdig lokalsykehus med fødeavdeling og beredskap innen kirurgi og medisin, anestesi, laboratorietjenester og røntgen. I tiden fram til et eventuelt nytt sykehus lokalisert vest for Drammen står ferdig, må befolkningen tilbys fullgode helsetjenester. Vi krever derfor at den pågående prosess med nedbygging av Kongsberg sykehus stanses, og at sykehuset omgående får tilbakeført de funksjoner som det siste året er overført til Drammen. Numedalskommunene synes det igjen er viktig å presisere viktigheten av at Vestre Viken sørger for å tilføre Kongsberg Sykehus tilstrekkelige ressurser til at det skal fungere som et fullverdig lokalsykehus. Side 8 av 46

9 FLESBERG KOMMUNE Lampeland Arkiv K01 Saksmappe 2013/381 Avd Teknikk, plan og ressurs Saksbehandler Jon Kåre Jonsson Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper i Flesberg kommune. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak formannskapet /14 kommunestyret /14 Rådmannens anbefaling: Rådmannen anbefaler at kommunestyret vedtar Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooter i Flesberg kommune, som den foreligger. Behandling i formannskapet : Formannskapet foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling. Anbefaling i formannskapet : Kommunestyret vedtar Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooter i Flesberg kommune, som den foreligger. Vedlegg: Forskrift. Saksopplysninger: Følgende er i sin helhet hentet fra en mal for kommunens saksbehandling: Klima- og miljøverndepartementet har iverksatt en ny forsøksordning for perioden , som gir kommunen adgang til å etablere snøscooterløyper for fornøyelseskjøring. Den reguleres ved arealplanlegging etter Pbl. Ordningen er utarbeidet som ett forsøk etter forsøksloven. Klima- og miljøverndepartementet har utarbeidet en standardisert forskrift, som gir nærmere bestemmelser for forsøket. Den beskriver planprosessen kommunen må gjennomføre og hvilke begrensiner og hensyn som gjelder for etablering av løypene. Regjeringen har understreket at kommunene i forsøket bør ha som mål å gjennomføre gode lokal prosesser, og vektlegge hensynet til støy og andre ulemper for friluftsliv, naturmangfold, bolig- og hytteområder, kulturminner og kulturmiljø, jamfør forskriftens 3. Forsøket åpner for fornøyelseskjøring i etablerte snøscooterløyper. For all annen motorferdsel i kommunen gjelder fortsatt motorferdselloven. Forsøker omfatter ikke løyper for ATV. Flesberg kommune må først vedta forskriften, for at kommunen skal kunne delta i forsøksordningen. Side 9 av 46

10 Forskriften har vært på høring i forbindelse med utarbeidelsen, jamfør forsøkslovens 5 tredje punktum og forvaltningslovens 37. Det er ikke nødvendig med ytterligere høring av forskriften før fastsetting i kommunene. Kommunenes planforslag må derimot høres etter reglene i plan- og bygningsloven. Etter at kommunestyret har vedtatt forskriften, må den sendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet via Klima- og miljøverndepartementet for stadfesting. Siste frist for innsending av forskriften for stadfesting, og derved for å bli ansett som deltaker i forsøksordningen er den 1. April Kommunen kan starte planprosessen for å etablere løyper før forskriften er stadfestet, dersom den ønsker det. Kommunen kan imidlertid ikke treffe planvedtak om snøscooterløyper eller andre vedtak forskriften er stadfestet. Kommunen velger selv tidspunkt (dato) for når forskriften skal tre i kraft. Tidspunktet kan ikke være før forskriften blir stadfestet. Vi anbefaler at kommunen velger betegnelsen straks for å beskrive tidspunktet for når forskriften skal tre i kraft. I forskriftens 3 settes det som krav at løypene skal angis som arealplan eller reguleringsplan som trase for snøscooterløype. Med arealplan menes følgende: Kommuneplanes arealdel Kommunedelplan for ett område i kommunen Reguleringsplan Ikke tematisk kommunedelplan Planen må inneholde et plankart som viser løypa som linjekode med sosikode 1164, snøscooterløype. Forskriften setter også krav om at kommunen skal gi utfyllende bestemmelser for bruken av løypene, Bestemmelsene skal minst inneholde regler for kjørefart, samt tidspunkt og tidsrom for kjøring. Adgangen til å gi bestemmelser om bruk av løyper er hjemlet i forskriften. Planprosessen: Kommunene skal gjennomføre en planprosess med demokratisk medvirkning, i samsvar med plan- og bygningslovens regler. Det vil si at plan- og bygningslovens bestemmelser om medvirkning, samsrbeid, offentlighet og informasjon skal gjelde for behandling av planer etter forskriften. Det er av stor betydning at kommunen tidlig i planprosessen tar kontakt med aktuelle sektororganer og fylkeskommunen slik loven forutsetter. Innsigelsesmyndighetene er på sin side forpliktet til å medvirke i planprosessen fra et tidlige tidspunkt. En god og ryddig planprosess fra oppstart er nødvendig for å sikre at relevante innspill blir gitt. Og at innspillene blir vurdert i forbindelse med utformingen og behandlingen av planforslagene. Planmyndighetene har plikt til å iverksette aktive tiltak for å få den ønskede medvirkning. Det bør bestemmes tidlig i planprosessen hvordan det skal legges til rette for en aktiv medvirkning. Etablering av løyper gjennom arealplanlegging innebærer at plan- og bygningslovens regler om involvering av berørte interessegrupper kommer til anvendelse. Det åpner for at slike grupper får anledning til å komme til orde i beslutningsprosessen. Det er en forutsetning at næringsinteresser, beboerforeninger, grunneiere, turlag, og andre friluftsorganisasjoner, miljøorganisasjoner, velforeninger, hytteforeninger og lignende får anledning til å uttale seg. Kommunen kan heller ikke treffe vedtak om snøscooterløyper før private og offentlige grunneiere har samtykket i snøscooterkjøring over deres eiendom. Samtykket må være skriftlig og foreligge før planen vedtas. I forskriftens 4 angis en rekke begrensinger i adgangen til å etablere løyper. Snøscooterløyper skal ikke Side 10 av 46

11 a) stride mot arealformålet og bestemmelsene i arealplan, jf Pbl 11-6 og b) legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale villreinområder. c) kreve terrenginngrep. Løypene må ikke kreve terrenginngrep, herunder planering og opparbeiding av terreng i barmarksesongen. Kvisting og rydding av traseer regnes ikke som terrenginngrep og kan tillates. d) legges i skredutsatt områder eller bratt terreng. Særskilte hensyn i planprosessen: I 3 i forskriften angis en rekke forhold/interesser som kommunen skal ta hensyn til i planarbeidet: Støy Ulemper for friluftsliv Bolig- og hytteområder Kulturminner og kulturmiljø Sikkerhet for de som kjører, og andre. Krav til utredning: I planprosessen for avklaring av tillatt arealbruk stilles det en rekke krav til utredninger. Disse kravene følger av ulike regleverk: Pbl. Kap 4 i loven angir generelle utredningskrav, herunder krav om planprogram og planbeskrivelse. Naturmangfoldloven: De miljørettslige prinsipper i kapittel II i loven skal legges til grunn ved alle beslutninger som berører natur. Forvaltningsloven: Loven stiller krav til at en sak skal være tilstrekkelig opplyst før et vedtak fattes, jf 17. I tillegg til utredningskrav som alltid skal utfylles i en planprosess, angir forskriftens spesifikke krav til utredninger. Kommunen skal i planforslaget: Utrede virkningene løypene vil ha for friluftsliv og naturmangfold i plan- og influensområdet. Kartlegge og verdsette friluftsområdene der løypene planlegges og vurdere betydningen av disse områdene opp mot øvrige friluftsområder i kommunen. Videre skal kommunen utrede virkningene løypene vil ha for friluftsliv og naturmangfold i Plan- og influensområdet. Utredningen skal fremgå av planbeskrivelsen når planen sendes på offentlig ettersyn, jf Pbl 4.2 første ledd. Klage: Kommunens vedtak om å etablere snøscooterløyer kan påklages, jamfør Pbl 1-9. Klageretten gjelder uavhengig av om trase for snøscooterløye er lagt inn kommuneplanens arealdel, kommunedelplan eller reguleringsplan, jf forskriftens 6 andre ledd som gjør ett unntak fra Pbl tredje ledd. Innsigelse: Side 11 av 46

12 For myndighet til å fremme innsigelse gjelder reglene i Pbl 5-4. Dette innebærer at berørt statlig og regionalt organ kan fremme innsigelse til forslag som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning, eller som av andre grunner er av vesentlig betydning for vedkommende organs saksområde. I tillegg til innsigelsesgrunnlaget som nevnes i Pbl 5-4, presiseres det i forskriftens 6 tredje ledd at også støy eller andre negative virkninger for lokalt friluftsliv gir grunnlag for innsigelse. En innsigelse mot snøscooterløype kan for eksempel være begrunnet i hensynet til naturmangfold, friluftsliv, kulturminnevern, sikkerhetshensyn, eller at forslaget strider mot begrensinger i forskriftens 4. Ved behandling av innsigelsessaker kan departementet prøve alle sider av saken. Evaluering av ordningen: Kommuner som deltar i forsøket, plikter å medvirke til evalueringen av forsøket ved å opplyse om forvaltningspraksis eller annen informasjon som etterspørres, og gjøre plandokumenter og annet materiale tilgjengelig. Kommuner plikter å føre register over ulykker og brudd på forskriften her og på lov 10. juni 1977 om motorferdsel i utmark og vassdrag med forskrifter som kommunen blir kjent med. Vurdering: Etter at kommunestyret har vedtatt forskriften vil videre arbeide være avhengig av hvor mange løype traseer, som skal være med i prøveordningen i Flesberg kommune. I utgangspunktet anbefaler klima- og miljøverndepartementet at kommunen foretar en revisjon av kommuneplanen, men ettersom Flesberg kommune sin kommuneplan nå ligger hos samme departement til endelig avgjørelse, så vil det trolig å være uaktuelt å starte på nytt med en ny revisjon. Dersom det skal være flere løyper i Flesberg, så må dette skje gjennom en kommunedelplan (arealplan).å utarbeide en slik plan er ett meget omfattende og ressurskrevende arbeide. Dersom det holder med en løype (dep. setter ingen begrensning på hvor lang denne kan være), så kan dette løses gjennom en reguleringsplan. En reguleringsplan skal utarbeides i hht Pbl sine bestemmelser og krever bla en omfattende vurdering og høringsrunde, men vil allikevel være det enkleste alternativet. Ordføreren har allerede tatt initiativet til å kalle inn til ett møte for interesserte på Lyngdal gamle skole, for å lodde interessen. Teknisk sjef har også allerede utarbeidet ett anbudsgrunnlag for å gå ut med i en minikonkurranse til arkitekter/konsulenter, men før det kan gjøres, må omfanget av planarbeidet avklares. Saken legges med dette frem til politisk behandling Side 12 av 46

13 FLESBERG KOMMUNE Forprosjekt - Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Lampeland Arkiv 026 Saksmappe 2011/416 Avd Rådmann Saksbehandler Jon Gj. Pedersen MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for plan, næring og ressurs /14 administrasjonsutvalget /14 formannskapet /14 kommunestyret /14 Rådmannens anbefaling: Flesberg kommune deltar i videre arbeid med å etablere et nytt felles selskap for å ivareta kommunens oppgaver m.h.t. renovasjon i tråd med forutsetninger og beskrivelse i saksframlegget. Behandling i komiteen for plan, næring og ressurs : Representanten Klev fremmet forslag om at Flesberg kommune trekker seg ut av samarbeidet og heller fortsetter etablert samarbeid med Rollag og Nore- og Uvdal kommuner. Ved votering ble Klev sitt forslag enstemmig vedtatt. Uttalelse i komiteen for plan, næring og ressurs : Komiteen for plan, næring og ressurs anbefaler at Flesberg kommune trekker seg ut av samarbeidet og heller fortsetter etablert samarbeid med Rollag og Nore- og Uvdal kommuner. Behandling i administrasjonsutvalget : Administrasjonsutvalget foreslår enstemmig at rådmannens anbefaling vedtas. Anbefaling i administrasjonsutvalget : Flesberg kommune deltar i videre arbeid med å etablere et nytt felles selskap for å ivareta kommunens oppgaver m.h.t. renovasjon i tråd med forutsetninger og beskrivelse i saksframlegget. Behandling i formannskapet : Formannskapet foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling. Vedtak / Anbefaling i formannskapet : Flesberg kommune deltar i videre arbeid med å etablere et nytt felles selskap for å ivareta kommunens oppgaver m.h.t. renovasjon i tråd med forutsetninger og beskrivelse i saksframlegget. Side 13 av 46

14 Vedlegg: Mulighetsstudie (vedlegg til k.sak 32/11) Rapport forprosjekt: Rapport fra forprosjekt Saksopplysninger: En mulighetsstudie ble utarbeidet i perioden juni desember 2010 på oppdrag fra Kongsbergregionen. Oppgaven i mulighetsstudien gikk ut på å besvare følgende spørsmål, stilt av regionens rådmannsutvalg: 1. Hva kan kommunene samarbeide om innen renovasjon og avfallshåndtering/ behandling? 2. Hvilken organisatorisk form kan samarbeidet ha? Studien konkluderer med at kommunene kan samarbeide om alle trinn i avfallets verdikjede og på alle de områder der kommunene har, eller kan ha, oppgaver knyttet til avfall og renovasjon. Ved å inngå et formalisert og langsiktig avfallssamarbeid vil kommunene bli bedre i stand til å utvikle sine avfallstjenester i takt med behov og tekniske muligheter, opptre med tyngde i markedet for avfall og renovasjon, tiltrekke seg kompetent arbeidskraft og bygge et sterkt fagmiljø. Det konkluderes videre, i mulighetsstudien, med at samarbeidet kan ha forskjellige former, men at interkommunalt selskap (IKS) vil være den mest hensiktsmessige formen ut fra kommunenes behov og interesser. Mulighetsstudien var grunnlaget for at det ble fremmet en sak til politisk behandling i alle de syv samarbeidende kommuner i Kongsbergregionen. Og det ble gitt en tilslutning til at kommunene sammen skulle fortsette arbeidet med samarbeid om renovasjon/avfallshåndtering som ambisjon. Men da gjennom å gjennomføre et forprosjekt for ytterligere konkretisering. Flesberg kommunestyre behandlet sak om forstudie (mulighetsstudie) i møte , under sak 32/11, og fattet følgende enstemmige vedtak: Flesberg kommune deltar i forprosjekt «Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen» og forutsetter at forprosjektet gjennomføres i h.h.t. vedlagt plan. Forprosjektet er gjennomført i Og bygger altså videre på resultater fra forstudie utført av Rambøll i 2010 (og fra kartlegging utført av Asplan Viak i 2009). Hensikten med forprosjektet har vært å utrede muligheter og forutsetninger for en vellykket etablering av en felles avfallshåndtering for hele regionen, og å tilrettelegge for etablering av en slik felles interkommunal avfallshåndtering. Sentralt i denne utredningen står vurderingen av kostnader og mulighetene for systemeffektivisering ved å se hele Kongsbergregionen som ett avfallsområde. Det har også vært viktig å få fram konsekvenser og muligheter for alle berørte parter slik som eiere, ansatte, leverandører og brukere av kommunal renovasjon. Forprosjektrapporten anses å stadfeste konklusjonene i forstudiet, og anbefaler altså å etablere et interkommunalt samarbeid knyttet til avfall/renovasjon. Av de foreslåtte samarbeidsmodeller i rapporten, anser rådmennene i Kongsbergregionen det som mest aktuelt å gå videre i en form der dagens IRMAT oppløses, og at Kongsbergregionens kommuner sammen danner et nytt selskap. Det er sett som ønskelig at Sauherad og Bø kommuner også deltar i et slikt selskap (eierkommuner i IRMAT). Rådmennene i Kongsbergregionen legger altså til grunn alternativ 4 i forprosjektrapporten (s. 48) som det aktuelle alternativ. Men det er i arbeidet i etterkant av forprosjektet anført argument som kan aktualisere aksjeselskap som relevant alternativ selskapsform. Kongsbergregionens rådmenn legger derfor til grunn at det i neste fase skal vurderes på nytt om den konkrete selskapsform bør være IKS eller AS. Rådmennene i Kongsbergregionen forutsetter uansett at et nytt selskap overtar alle deler av kommunens oppgaver knyttet til dette ansvars- og oppgaveområde. Det har vært gjennomført aktivitet knyttet til å etablere kontakt med de kommunene på eiersiden i IRMAT som ikke er medlemmer i Kongsbergregionen. Og Kongsbergregionens Side 14 av 46

15 vurdering etter de foreløpige drøftinger, er at det synes å være interesse for samarbeid fra disse kommunene. Og da dertil et mulig grunnlag for etablering av samarbeid mellom 9 kommuner. I etterfølgende arbeid har det fremkommet at det er behov i kommunene for politisk avklaring/forankring før evt. ny fase. Denne saken representerer således et initiativ til oppfølging i tråd med dette (jfr. vedtak i Rådet for Kongsbergregionen , sak 066/13), og der tema for beslutning i kommunene er å avklare tilslutning til, og deltagelse i, en slik videre fase. Denne neste fase er tenkt å forberede nytt beslutningspunkt i kommunene, der den evt. praktiske etablering av ny virksomhet kan realitetsbehandles. Altså bes kommunen nå ta stilling til hvorvidt man ønsker delta i videre arbeid med å etablere et nytt felles selskap for å ivareta kommunenes oppgaver mht renovasjon. Dersom kommunene vedtar slik tilslutning vil rådmennene i de deltagende kommuner sammen organisere arbeidet i neste fase. Og ha ansvar for at det på senere tidspunkt fremmes ny sak til behandling i kommunene der evt. grunnlag for videre samarbeid er dokumentert og forutsetninger for etablering av nytt selskap klargjort. Vurdering: Rådmannen har vurdert saken, og vil anbefale at Flesberg kommune deltar videre i arbeidet med å etablere et nytt felles selskap for å ivareta kommunens oppgaver innenfor renovasjon. Side 15 av 46

16 FLESBERG KOMMUNE Lampeland Arkiv 231 Saksmappe 2014/30 Avd Oppvekst- og kulturetaten Saksbehandler Ann Mari Stjernløw Endring av barnehagepriser MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for livsløp og kultur /14 kommunestyret /14 Rådmannens anbefaling: 1. Følgende oppholdspriser i kommunale barnehager gjøres gjeldende fra og med 1. mars Prisen er pr måned og det betales for 11 måneder. Kostprisene og søskenmoderasjon forblir uendret. 5-dagersplass: kr 2 405,- (gml pris 2 360,-) 4-dagersplass: kr 2 160,- ( gml pris 2 120,-) 3-dagersplass: kr 1 802,- (gml pris 1 768,-) 2-dagersplass: kr 1 441,- (gml pris 1 414,-) 2. Pris på ekstradag i barnehagen sidestilles med pris på tilfeldig dag på SFO. Prisendringen gjøres gjeldende fra og med 1. mars Ekstradag: kr 250,- (gml pris 160,-) Behandling i komiteen for livsløp og kultur : Komiteen foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling. Anbefaling i komiteen for livsløp og kultur : 1. Følgende oppholdspriser i kommunale barnehager gjøres gjeldende fra og med 1. mars Prisen er pr måned og det betales for 11 måneder. Kostprisene og søskenmoderasjon forblir uendret. 5-dagersplass: kr 2 405,- (gml pris 2 360,-) 4-dagersplass: kr 2 160,- ( gml pris 2 120,-) 3-dagersplass: kr 1 802,- (gml pris 1 768,-) 2-dagersplass: kr 1 441,- (gml pris 1 414,-) 2. Pris på ekstradag i barnehagen sidestilles med pris på tilfeldig dag på SFO. Prisendringen gjøres gjeldende fra og med 1. mars Vedlegg: Ekstradag: kr 250,- (gml pris 160,-) Side 16 av 46

17 Saksopplysninger: 18. desember 2013 publiserte Utdanningsdirektoratet på sine nettsider at makspris for foreldrebetaling fra 1. januar 2014 er kroner pr måned og kroner per år for en heltidsplass. Betaling for kost (matpenger) kan komme i tillegg til maksprisen. Det er ingen endring mht søskenmoderasjon. Flesberg kommune vedtok i desember-13 i sitt gebyrregulativ kr 2 360,- for heltidsplass ( 5 dg pr uke) fra 1. januar-14. Denne prisen var i samsvar med den forrige regjerings forslag til makspris. Det betales for 11 måneder, juli er betalingsfri. Vurdering: Flesberg kommune har hatt praksis for å følge makspris når det gjelder betaling for barnehageopphold. Det er en differanse på kr 45,- pr mnd mellom Flesberg kommunes vedtatte pris pr januar 2014 og makspris. Det er ca 100 heltidsplasser i bruk i kommunale barnehager. Dersom en øker prisene til makspris fra og med mars utgjør dette en økning i inntekt på ca kr ,- i Økningen er på 1,9 % og rådmannen foreslår at oppholdsprisene de ulike dagene økes med samme prosentsats, mens kostprisene ikke endres. Rådmannen vurderer dette som en liten økning for hver av familiene det gjelder, men som en viktig inntekstsøkning for kommunale barnehager. Rådmannen ønsker samtidig å sidestille pris for en ekstradag i barnehagen med pris på en tilfeldig fridag på SFO. Det er ingen grunn til at foresatte skal betale ulik pris for samme type tjeneste. Rådmannen opplyser at det er sjelden at ekstradag i barnehagene blir etterspurt og /eller tildelt, men foreslår å øke prisen på tilfeldig dag i barnehagen slik at den blir lik tilfeldig fridag på SFO. Side 17 av 46

18 FLESBERG KOMMUNE Godkjenning av midlertidig drift av Svene barnehage. Lampeland Arkiv A10 Saksmappe 2014/41 Avd Oppvekst- og kulturetaten Saksbehandler Ann Mari Stjernløw MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for livsløp og kultur /14 kommunestyret /14 Rådmannens anbefaling: 1. Godkjenning etter gjeldende lovverk av midlertidig drift i forbindelse med utbygging av Svene barnehage delegeres til rådmannen. Godkjenning skal gjøres før oppstart i den midlertidige barnehagen. 2. Barnehagens vedtekter og andre styringsdokumenter skal gjelde i den midlertidige driften. Behandling i komiteen for livsløp og kultur : Det ble informert om at Svene barnehage skal være på gamle Flesbergheimen i byggeperioden. Komiteen foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling. Vedtak / Anbefaling i komiteen for livsløp og kultur : 1. Godkjenning etter gjeldende lovverk av midlertidig drift i forbindelse med utbygging av Svene barnehage delegeres til rådmannen. Godkjenning skal gjøres før oppstart i den midlertidige barnehagen. 2. Barnehagens vedtekter og andre styringsdokumenter skal gjelde i den midlertidige driften. Vedlegg: Saksopplysninger: I denne saken ønsker rådmannen å avklare myndighet knyttet til godkjenning av midlertidig barnehage i Svene. I økonomiplanen ble utbygging av Svene barnehage behandlet. Det ble satt av 11 mill. i investeringsbudsjettet for 2014 inkl. midlertidig løsning. Arbeidet med utbyggingen er i rute. En er også godt i gang med arbeidet med å finne midlertidig løsning av drift og plassering av barnehage. Den må være på plass innen utbyggingen starter. I utgangspunktet var midlertidig barnehage tenkt å være i drift fra august Dersom siktemålet om ferdigstillelse av ny 3 avdelings-barnehage innen skal nås, må en Side 18 av 46

19 midlertidig løsning være på plass allerede i mars, da byggestart er fremskyndet. En har sett det som viktig for alle involverte å prøve å finne en midlertidig ordning i Svene. Dette fordi at det praktiske i hverdagen blir mest mulig likt, samt at nærområdet som er kjent, kan brukes med barna. Løsninger som er under vurdering, eller har blitt vurdert: -Sør-Svene grendehus. Befaring er gjennomført. -Barnehagebrakker på parkeringsplass v/ Svene fotballbane. Møtet med styret i Svene IL er avholdt. -Solvoll -Flesbergheimen Uansett valg av midlertidig løsning må den godkjennes etter ulike lovverk. Blant annet Lov om barnehager, Forskrift om miljørettet helsevern og Plan og bygningsloven. 10-Godkjenning i Lov om barnehager sier blant annet at det er kommunen som avgjør søknad om godkjenning etter en vurdering av barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold, jf 1,1a og 2. Flesberg kommune har hatt som praksis at godkjenning av barnehager foretas av kommunestyret, og denne myndigheten er ikke delegert. Lovverket hindrer ikke at godkjenning av barnehager, herunder midlertidig drift, kan foretas administrativt. Dette gjøres bl.a. i Kongsberg kommune. Vurdering: En stram og fremskyndet tidsplan m.h.t. midlertidig drift og plassering av Svene barnehage gjør at rådmannen ønsker at godkjenning i denne saken foretas administrativt. Godkjenningen etter de ulike lovverk vil gjøres før barnehagens oppstart. En midlertidig barnehage i perioden mars-desember 2014 vil ikke ha bygningsmessig samme standard som et ordinært barnehagebygg. Det blir heller ikke opparbeidet uteområde på lik linje med et ordinært uteområde i en barnehage. Rådmannen vil allikevel sørge for nødvendig sikkerhet og god drift både for barn/foresatte og ansatte, samt ivaretakelse av barns ulike funksjonsnivå. Barna skal ha mulighet for lek, livsutfoldelse og meningsfulle opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. Uansett valg av løsning ser en for seg å bruke eksisterende, eller deler av eksisterende uteområde i Svene barnehage. En ser det som naturlig at dagens vedtekter og plandokumenter er gjeldende slik at en kan oppfylle barnehagelovens og rammeplanens krav. Valg av midlertidig løsning må gi rom for at det er plass til nye barn som ønsker plass fra august 2014 (søknadsfrist er 1. mars), og bemanning må ansettes i samsvar med økt antall plasser. Bemanning frem til august vil være som i dag. Rådmannen ser det som viktig for foresatte, ansatte og ikke minst barna at den midlertidige løsningen er den samme i hele perioden mars-desember. Etter rådmannens vurdering er det viktig i denne saken at godkjenningen kan foretas administrativt av hensyn til tidsplanen for utbygging og etablering av midlertidig løsning. En administrativ godkjenning av en midlertidig drift og plassering av Svene barnehage vil gjøres i forhold til aktuelle lover og forskrifter og den skal foreligge før oppstart i midlertidig barnehage. Det kan være aktuelt å vurdere delegasjon av denne sakstypen når kommunens delegasjonsreglement skal opp til revidering (vår 2014). Side 19 av 46

20 FLESBERG KOMMUNE Etablering av IKT driftssamarbeid i Kongsbergregionen Lampeland Arkiv 026 Saksmappe 2013/658 Avd Rådmann Saksbehandler Jon Gj. Pedersen MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak administrasjonsutvalget /14 formannskapet /14 kommunestyret /14 Rådmannens anbefaling: 1. Flesberg kommune vil delta i Kongsbergregionen IKT-Drift. 2. Vedtekter for interkommunalt samarbeid i Kongsbergregionen om IKT-drift godkjennes. 3. Samarbeidsavtalen godkjennes. Rådmennene delegeres myndighet til å gjøre endringer i samarbeidsavtalen iht. avtalens pkt. 11 Behandling i administrasjonsutvalget : Administrasjonsutvalget foreslår enstemmig at rådmannens forslag vedtak: Anbefaling i administrasjonsutvalget : 1. Flesberg kommune vil delta i Kongsbergregionen IKT-Drift. 2. Vedtekter for interkommunalt samarbeid i Kongsbergregionen om IKT-drift godkjennes. 3. Samarbeidsavtalen godkjennes. Rådmennene delegeres myndighet til å gjøre endringer i samarbeidsavtalen iht. avtalens pkt. 11 Behandling i formannskapet : Formannskapet foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling. Anbefaling i formannskapet : 1. Flesberg kommune vil delta i Kongsbergregionen IKT-Drift. 2. Vedtekter for interkommunalt samarbeid i Kongsbergregionen om IKT-drift godkjennes. 3. Samarbeidsavtalen godkjennes. Rådmennene delegeres myndighet til å gjøre endringer i samarbeidsavtalen iht. avtalens pkt. 11 Vedlegg: 1. Oversikt regional IKT-samarbeid Kongsbergregionen Rapport videre driftssamarbeid utredning fase 2 3. Vedtektsforslag for interkommunalt samarbeid i Kongsbergregionen om IKT-drift 4. Samarbeidsavtale endelig forslag 5. Struktur for tjenestekatalog Side 20 av 46

Saksmappe 2013/381 Teknikk, plan og ressurs Saksbehandler Jon Kåre Jonsson Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper i Flesberg kommune.

Saksmappe 2013/381 Teknikk, plan og ressurs Saksbehandler Jon Kåre Jonsson Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper i Flesberg kommune. FLESBERG KOMMUNE Lampeland 20.01.2014 Arkiv K01 Saksmappe 2013/381 Avd Teknikk, plan og ressurs Saksbehandler Jon Kåre Jonsson Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper i Flesberg kommune. MØTEBEHANDLING:

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Rollag kommunehus, møterom 4 Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

" Nore og Uvdal kommune

 Nore og Uvdal kommune " Nore og Uvdal kommune SÆR UTSKRIFT Rødberg Arkiv Saksmappe Avd. Saksbehandler 03.01.2014 H11 2013/1133 Rådmann Vidar Torgersen Vestre Viken HF. ldefaserapport. Høring. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: kl.

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: kl. FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: kl. 17:00 20:25 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Niri Baklid Wenche Låg Breivik

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 05.02.2014 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 1/14 Meldinger, 5.2.14 PS 2/14 Endring

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Sigrunn Seltveit, Lars Erik Emrud, Øystein Morten og Ingunn Aarvelta

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Sigrunn Seltveit, Lars Erik Emrud, Øystein Morten og Ingunn Aarvelta Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rollag kommunehus Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 17:00 20:30 Følgende medlemmer møtte: Gunhild Sole Fossan, Viel Jaren Heitmann,

Detaljer

1. Namsskogingen Namsskogan kommune 2. Hva er Namsskogan kjent for? Reindrift Foto: Kjartan Trana Autorisert rovdyrsenter i 2012 Foto: Kjartan Trana Bevaring av fjellrev Informasjon, formidling

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: 25.04.2012 kl. 13:00

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: 25.04.2012 kl. 13:00 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: 25.04.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet foregår på Flesbergtunet. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 5/12

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen Vestre Viken HF 3004 DRAMMEN Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/99 EBG.. 31 02 30 30 H10 10.05.2013 Høring - Utviklingsplan for Vestre Viken helseforetak

Detaljer

Forsøk med snøscooterløyper i Hemnes kommune

Forsøk med snøscooterløyper i Hemnes kommune Forsøk med snøscooterløyper i Hemnes kommune Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper i Hemnes kommune Fastsatt av Hemnes kommunestyre 11.02.2014. Forskriften skal gi grunnlag for å undersøke

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen på Rollag kommunehus Dato: 14.11.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen på Rollag kommunehus Dato: 14.11.2013 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen på Rollag kommunehus Dato: 14.11.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-11 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 10.02.2014 Tidspunkt: 11:00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Anette Lislelid Sevlejordet

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: kl. 17:00 - Frammøte Orienteringer Spørretime Orienteringer fra ordføreren Saksliste

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 13-16 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Bergtun, Rødberg Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 14:00 18:15 Følgende medlemmer møtte: Ole Jørgen Hallingstad

Detaljer

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper Trysil kommune Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen Adresseliste datert 10.03.2014 Vår ref. 2013/4220-5650/2014 Deres ref. Arkiv K01 Saksbehandler Erik Johan Hildrum Direkte telefon 47 47 29 73

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i Fremtidens sykehus for 600 000 innbyggere kan ta imot første pasient i 2020-21 Utviklingsplanen Vestre Viken HF Visjon: Et robust og framtidsrettet sykehustilbud for befolkningen i Vestre Viken HF Prinsipper

Detaljer

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Agenda 1. Vestre Viken i dag 2. Vi bygger for fremtiden Vestre Viken mot 2040 3. Utviklingsplanen og alternativene 4. Sykehustilbud til befolkningens beste

Detaljer

Planprogram for utarbeidelse av en reguleringsplan for snøscooterløyper.

Planprogram for utarbeidelse av en reguleringsplan for snøscooterløyper. Kommunalt forsøk med snøscooterløyper 2014-2018 for Åsnes kommune. Planprogram for utarbeidelse av en reguleringsplan for snøscooterløyper. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Åsnes formannskap,

Detaljer

Forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag Forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag Nærmere om de foreslåtte saksbehandlingsreglene for etablering av snøscooterløyper Av Eivind

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET. Det gjennomføres inntil 30 minutters offentlig spørretime før kommunestyrets møte settes. SAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET. Det gjennomføres inntil 30 minutters offentlig spørretime før kommunestyrets møte settes. SAKLISTE FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Torsdag 13.02.2014 Tid: kl. 19.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Det gjennomføres inntil 30 minutters offentlig spørretime før kommunestyrets møte

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 17:00 - MERK TIDEN!

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 17:00 - MERK TIDEN! Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 17:00 - MERK TIDEN! Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 15.05.2013 Tidspunkt: kl. 17:00 19:50

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 15.05.2013 Tidspunkt: kl. 17:00 19:50 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 15.05.2013 Tidspunkt: kl. 17:00 19:50 HOVEDUTSKRIFT Frammøte Spørretime Siste nytt ved ordfører Saksliste Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 82/ Motorferdsel i utmark - Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 82/ Motorferdsel i utmark - Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper Nesset kommune Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2009/1176-3 Saksbehandler: Hogne Frydenlund Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 82/13 22.08.2013 Motorferdsel i utmark - Forsøksordning med

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunehuset Møtedato: TORSDAG 16.02.2012 kl. 17:00. Orientering:

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunehuset Møtedato: TORSDAG 16.02.2012 kl. 17:00. Orientering: FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunehuset Møtedato: TORSDAG 16.02.2012 kl. 17:00 Orientering: Rådmannen vil orientere om kommunens planressurser og hvilke utfordringer kommunen har

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunehuset Møtedato: TORSDAG 01.12.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 31/11 Meldinger 1.12.11 PS 32/11 Ubrukte bevilgninger 2011 - overføring til

Detaljer

Forsøk med snøscooterløyper - kommunedelplan. Godkjenning av planprogram.

Forsøk med snøscooterløyper - kommunedelplan. Godkjenning av planprogram. ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 14/25 10.06.2014 Planutvalet 14/90 19.06.2014 Kommunestyret Arkivref: 2014/235-32 Saksbeh.: Lars Gangsei, Avdelingsingeniør Avdeling: Plan- og næringsavdelinga

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 054-2014 VESTRE VIKEN HF AVHENDING AV LIER SYKEHUS TRINN 2, GNR. 95, BNR. 14, 19 OG DEL AV 131 I 0626 LIER KOMMUNE

Detaljer

LOVFORSLAG OM KOMMUNALE SNØSCOOTERLØYPER UHOLDBAR PÅSTAND OM GRUNNLOVSSTRID

LOVFORSLAG OM KOMMUNALE SNØSCOOTERLØYPER UHOLDBAR PÅSTAND OM GRUNNLOVSSTRID Oslo, 20. februar 2015 LOVFORSLAG OM KOMMUNALE SNØSCOOTERLØYPER UHOLDBAR PÅSTAND OM GRUNNLOVSSTRID 1 SAMMENDRAG Den 11. februar 2015 var det høring i energi- og miljøkomiteen om endringer i lov 10. juni

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE

UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE Arkivsaksnr.: 13/646 Arkiv: H21 Saksnr.: Utvalg Møtedato 29/13 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 07.05.2013 21/13 Eldrerådet 06.05.2013 58/13

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 23.10.2013 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 25/13 Hjemmehjelpstandard erstattes med individuelt Tom

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, kommunehuset. Dato: Tidspunkt: kl.

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, kommunehuset. Dato: Tidspunkt: kl. FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, kommunehuset. Dato: 27.06.2013 Tidspunkt: kl. 13:00 15:00 Frammøte Spørretime Siste nytt ved ordfører Saksliste Følgende

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 021/2011 03.03.11 Trykte vedlegg: 1. Oversikt over tidligere utredninger

Styret ved Vestre Viken HF 021/2011 03.03.11 Trykte vedlegg: 1. Oversikt over tidligere utredninger Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse 25.02.11 Bård Rasch Haugen Oppdragbeskrivelse Mulighetsanalyse for oppgradering/utvidelse Drammen sykehus Arkivkode Saksnr. Møtedato Styret

Detaljer

Forsøk med etablering av løypenett for snøskuter i Rana kommune. Orientering om bakgrunn og rammer for forsøket

Forsøk med etablering av løypenett for snøskuter i Rana kommune. Orientering om bakgrunn og rammer for forsøket for snøskuter i Rana kommune Orientering om bakgrunn og rammer for forsøket Formålet med ordningen Skal gi grunnlag for å undersøke virkningene av at kommunene gis myndighet til å etablere snøscooterløyper

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: G00 &13 Arkivsaksnr.: 13/15285-2 Dato: 27.01.14 NYTT SYKEHUS FOR VESTRE VIKEN. HØRING AV IDEFASERAPPORT

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: G00 &13 Arkivsaksnr.: 13/15285-2 Dato: 27.01.14 NYTT SYKEHUS FOR VESTRE VIKEN. HØRING AV IDEFASERAPPORT SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: G00 &13 Arkivsaksnr.: 13/15285-2 Dato: 27.01.14 NYTT SYKEHUS FOR VESTRE VIKEN. HØRING AV IDEFASERAPPORT INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET OG BYSTYRET: Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG SØKNAD OM DELTAGELSE I FORSØKSORDNING MED SKUTERLØYPER.

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG SØKNAD OM DELTAGELSE I FORSØKSORDNING MED SKUTERLØYPER. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Håkon Økland Arkiv: SAKNR Arkivsaksnr.: FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG SØKNAD OM DELTAGELSE I FORSØKSORDNING MED SKUTERLØYPER. Innstilling: :::

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 12-19 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 31.03.2014 Tidspunkt: 13:30 15:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 12-19 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 31.03.2014 Tidspunkt: 13:30 15:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 12-19 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 31.03.2014 Tidspunkt: 13:30 15:30 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

Forutsetning og rammer

Forutsetning og rammer Prosjekter Forutsetning og rammer Oppdragsdokument 2013 Helgelandssykehuset HF skal videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en desentralisert spesialisthelsetjeneste på Helgeland, i samarbeid med

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Høringsuttalelse - forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag Det kongelige klima- og miljødepartement Postboks 8013 Dep 0030 OSLO 19.09.2014 Ekspederes kun per e-post: postmottak@kld.dep.no Vår ref. 14/4758 6 Deres ref. 14/523 Ansvarlig advokat Bjørn Terje Smistad

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

REGULERINGSPLAN SNØSCOOTERLED, PLANID 2014001, ÅSNES KOMMUNE. arkitektbua as i samarbeid med åsnes kommune

REGULERINGSPLAN SNØSCOOTERLED, PLANID 2014001, ÅSNES KOMMUNE. arkitektbua as i samarbeid med åsnes kommune PLANPROGRAM Planen skal ha bestemmelser for bruken av løypene og i det minste inneholde regler om kjørefart og tidsrom for kjøring. Utrede virkningene løypene vil ha for friluftsliv og naturmangfold. (Naturmangfoldsloven

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører. PS 4/11 Søknad om fritak fra boplikt Gunnar Grette PS 5/11 Forprosjekt Felles avfallshåndtering i

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører. PS 4/11 Søknad om fritak fra boplikt Gunnar Grette PS 5/11 Forprosjekt Felles avfallshåndtering i FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.05.2011 kl. 13:00 OPPDATERT 26.05.11 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 4/11 Søknad om fritak fra

Detaljer

Referat 18. februar 2011

Referat 18. februar 2011 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 21. februar 2011 Referat 18. februar 2011 Tid: Kl 0900-1130

Detaljer

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764. Formannskapet 09.03.2015

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764. Formannskapet 09.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 09.03.2015 TOMTEVALG - NY BARNEHAGE Rådmannens forslag til vedtak: 1. Formannskapet viser

Detaljer

Nye regler for etablering og behandling av skuterløyper FeFos rolle

Nye regler for etablering og behandling av skuterløyper FeFos rolle Fremlagt på møte 29.04.2016 Styresak 34/2016 Saknr 16/724 Nye regler for etablering og behandling av skuterløyper FeFos rolle Det ble i 2015 vedtatt nye regler for etablering av skuterløyper. Foreløpig

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: kl.

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: kl. FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: kl. 17:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Jon Olav Berget Brynjulf

Detaljer

Saksbehandler: Inger Johanne Flingtorp Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 11/5284-1 Dato: *

Saksbehandler: Inger Johanne Flingtorp Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 11/5284-1 Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Inger Johanne Flingtorp Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 11/5284-1 Dato: * VESTRE VIKEN KOMMUNEHELSESAMARBEIDE - STRATEGIPROSESS I VESTRE VIKEN HELSEFORETAK INNSTILLING TIL: Administrasjonens

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2011/320-16 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Samkommunal organisering av lønn, regnskap, post/arkiv og sentralbord Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/908 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Just Quale Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015 Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. august 2015

Rådmannsutvalget 28. august 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 28. august 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 10:00 12:00 Kongsbergregionen 28.08.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009. 1. Styret for Helse Sør-Øst RHF stifter Vestre Viken HF i tråd med vedlagte stiftelsesdokument.

Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009. 1. Styret for Helse Sør-Øst RHF stifter Vestre Viken HF i tråd med vedlagte stiftelsesdokument. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 021-2009 STIFTELSE AV VESTRE VIKEN HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF. Forslag til vedtak: 1. Styret for Helse Sør-Øst

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent:

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1 2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole, Rødberg Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Anne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: kl. 10:00 15.00 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Jon Olav Berget Oddvar Garås Bjørg Homelien

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 30.04.2013 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/13 Gnr 64/4 Søknad om dispensasjon,

Detaljer

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 01.02.2010 Tidspunkt: 13:00 Agenda til informasjon/drøfting: MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningslov) - plandelen. Organisering av arbeidet og endring av delegasjonsreglement Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Folk Møtested: Veggli barnehage Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Folk Møtested: Veggli barnehage Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Veggli barnehage Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31023000,

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. juni 2014 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Idéfaserapport; Idèfase OUS Campus Oslo SAK 35/2014 IDÉFASERAPPORT

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 18:00 20:30

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 18:00 20:30 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 18:00 20:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, kommunehuset Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: kl.

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, kommunehuset Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: kl. FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, kommunehuset Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: kl. 17:00 18:00 Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Jon Olav Berget Niri Baklid

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Side 1 av 7 Rendalen kommune Arkivsak: 12/32-6 Saksbehandler: Mari Holien SÆRUTSKRIFT HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Vedlegg:

Detaljer

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Spesielle lover og regler gjelder ved utarbeidelse og innlevering av reguleringsplaner og endringer av reguleringsplaner. Her finner du oversikt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT : Orientering fra kvinnenettverket Fentun v/liv Berven.

HOVEDUTSKRIFT : Orientering fra kvinnenettverket Fentun v/liv Berven. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 60-67 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.08.2010 Tidspunkt: 13:00 17:00 13.00 13.30: Orientering fra kvinnenettverket Fentun v/liv

Detaljer

Samkommunal organisering av lønn, regnskap og sentralbord. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Samkommunal organisering av lønn, regnskap og sentralbord. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2011/320-25 Saksbehandler: Ketil Sørvig Saksframlegg Samkommunal organisering av lønn, regnskap og sentralbord Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 18.09.2012

Detaljer

FORTETTING I EKSISTERENDE BOLIGOMRÅDER - UTVIKLING AV STRATEGIER OG RETNINGSLINJER. Utvalg Møtedato Saksnr.

FORTETTING I EKSISTERENDE BOLIGOMRÅDER - UTVIKLING AV STRATEGIER OG RETNINGSLINJER. Utvalg Møtedato Saksnr. SAKSFRAMLEGG FORTETTING I EKSISTERENDE BOLIGOMRÅDER - UTVIKLING AV STRATEGIER OG RETNINGSLINJER Saksbehandler: Leif Sølve Bjørkevoll Arkiv: 144 Arkivsaksnr.: 13/19 Løpenr.: 3772/14 Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

Sign. Støren, den

Sign. Støren, den Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset Møtedato: kl. 14:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset Møtedato: kl. 14:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset Møtedato: 10.05.2011 kl. 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31 02 20 00. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Anser noen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste revidert 30.06.2015: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste revidert 30.06.2015: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested:, kommunehuset, Lampeland Dato: 30.06.2015 Tidspunkt: kl. 13:00 15:00 Følgende medlemmer møtte: Brynjulf Ole Hansen

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.03.2012 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) Kari Kolbræk Ask *Runolv Stegane Torstein

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Nytt Vestre Viken-sykehus (NVVS) Idéfase-rapportens anbefalinger

Nytt Vestre Viken-sykehus (NVVS) Idéfase-rapportens anbefalinger Nytt Vestre Viken-sykehus (NVVS) Idéfase-rapportens anbefalinger Agenda 1. Utviklingsplanens konklusjoner 2. Mål og mandat for idéfasen 3. Idéfase-rapportens anbefalinger 4. Videre prosess Fasene i sykehusplanleggingen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Rådmannens innstilling: Alternativ 1: 1. Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart.

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart. MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart. Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 03.03.14 Sak nr: 004/2014 Sakstype: Beslutningssak Høringsuttalelse til Utviklingsplan 2014 2016 for Sykehuset Telemark HF Trykte vedlegg: Utviklingsplan for Sykehuset

Detaljer

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning.

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning. PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET HØRING Siri Skagestein FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 30.11.2017 Forord Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadm. direktør medisin, helsefag og utvikling Ingen SAK 51/2013: OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS SINE FUNKSJONER VED

Detaljer

Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov

Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov Del I: Plan og prosess Trygg i myndighetsrollen Bruk av kursmateriellet Dette er et kurs/veiledningsmateriell for folkevalgte. Kurset omhandler plan- og bygningsloven

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Oppdatert 29.01.2013. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.02.2013 kl. 09:00

FLESBERG KOMMUNE. Oppdatert 29.01.2013. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.02.2013 kl. 09:00 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.02.2013 kl. 09:00 Oppdatert 29.01.2013 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 1/13 Motorferdsel utmark - snødekt mark

Detaljer

NYTT DRAMMEN SYKEHUS-STATUS

NYTT DRAMMEN SYKEHUS-STATUS NYTT DRAMMEN SYKEHUS-STATUS Prosess siste 2 år 2011-12: Mulighetsanalyse dagens sykehus, 2011 Det er mulig å bygge sykehus på dagens sykehusområde Drammen kommune positiv (bystyret 22.11.11) Foretaksmøte

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 18.08.2011 kl. 15.45 16.30 på Folkemusikksenteret TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Formannskapsalen Dato: 20.03.2014 Tidspunkt: kl. 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Jon Olav Berget Eilev

Detaljer

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 083/14 Kommunestyret PS 11.12.2014 004/14 Administrasjonsutvalget PS 26.11.2014 055/14 Tjenesteutvalget PS 25.11.2014 029/14 Eldrerådet PS 24.11.2014

Detaljer

VEDRØRENDE OPPSTART AV RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL

VEDRØRENDE OPPSTART AV RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL VEDRØRENDE OPPSTART AV RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Saksbehandler: Synne Guldberg Arkivsaknr.: 2015/596-3 RÅDMANNENS

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00 GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00 Forfall: Runar Myrvold (Ap) Kari Marie Engnæs (Sp) Einar Ellefsrud (Frp) Varamedlemmer: Tove Kristin D. Torstensen (Ap)

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 14/523 14/6189 Jan Inge Helmersen FE

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 14/523 14/6189 Jan Inge Helmersen FE Hattfjelldal kommune Næring og teknisk avd. Det kongelige klima og miljødepartement Melding om vedtak Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 14/523 14/6189 Jan

Detaljer

Grane kommune «Soa_Navn» Tlf.: «Soa_Tlf» Fax.: «Soa_Fax»

Grane kommune «Soa_Navn» Tlf.: «Soa_Tlf» Fax.: «Soa_Fax» Grane kommune «Soa_Navn» Tlf.: «Soa_Tlf» Fax.: «Soa_Fax» Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: Dato: 14/2653 Torgar Eggen, 75 18 22 76 FE- 02.09.2014 Melding om vedtak Jfr. delegasjonsreglement for

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Planprogram. for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre

Planprogram. for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre Planprogram for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune 2015 2026 Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre 19.06.14 1 Innhold OM PLANARBEIDET... 2 MÅL FOR PLANARBEIDET... 3 FOKUSOMRÅDER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.06.2010 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 3/10 Gnr 70/2 - Søknad om konsesjon Anne-Liz Lande

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kommunal utvikling 39/14 13.08.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kommunal utvikling 39/14 13.08.2014 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2013/80-37 Saksbehandler: Anne Marie Haneborg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kommunal utvikling 39/14 13.08.2014 Bruk av snøscooter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: kl. 13:00 15:30 Følgende medlemmer møtte: Anne Berit Ravnås Britt Bergan Tom

Detaljer

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015 Utfordringer for dimensjonering Gardermoen 3. september 2015 1 Drammen sykehus 163 076 innbyggere Bærum sykehus 178 665 innbyggere Ringerike sykehus 83 259 innbyggere Kongsberg sykehus 51 716 innbyggere

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2013/465-5 4218/2013 Hilde R. Kirkvold

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2013/465-5 4218/2013 Hilde R. Kirkvold TYDAL KOMMUNE Teknikk og miljø Miljøverndepartementet P.B.8013 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2013/465-5 4218/2013 Hilde R. Kirkvold 08.07.2013 Tlf. 73 815954 Høringsuttalelse

Detaljer