Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor."

Transkript

1 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Rollag kommunehus, møterom 1 Dato: Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , v/solfrid. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Rollag kommune, 10. april 2013 politisk sekretær

2 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 5/13 Sakstittel Referatsaker Lukket/åpen RS 13/1 Den kulturelle skolesekken - handlingsplan PS 6/13 PS 7/13 PS 8/13 PS 9/13 PS 10/13 PS 11/13 Høring- Utviklingsplan for Vestre Viken helseforetak Etablering av interkommunal legevakt i Numedal og Kongsberg Oppvekst og kultur Numedal - interkommunalt samarbeid i Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal Overgang fra matrikkeladresse til gateadresse (vegnavn) i Rollag Søknad fra FAU Veggli skole Eventuelt PS 5/13 Referatsaker Den kulturelle skolesekken handlingsplan

3 Rollag kommune Rollag : Arkiv : H10 Saksmappe : 2013/99 Avd : Rådmann Saksbehandler : Hans Henrik Thune Høring- Utviklingsplan for Vestre Viken helseforetak MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Folk /13 Kommunestyre Forslag til uttalelse: Til utviklingsplanen Kommunestyret i Rollag kommune merker seg arbeidet og konklusjonene i utviklingsplanen og vil støtte alternativet med nytt sykehus. Mye tyder på at et nytt og sentralt sykehus som angitt i alternativ 4 vil være best i stand til å tjene nåværende og kommende utfordringer, men det er viktig at følgende ivaretas: Dersom valget faller på 1 sykehus -alternativet, bør sykehuset legges sentralt vest for Drammen. Somatikk og sykehuspsykiatri bør være samlokalisert. Spesialisthelsetjenesten må utvikles slik at samhandlingen mellom foretak og kommuner kan videreføres som forutsatt uavhengig av kommunestørrelse Med de avstandene som fortsatt vil finnes innen dekningsområdet, vil Rollag peke på behovet for å ha tilfredsstillende dekning av ambulanser og må be om at styrking av tjenesten blir vurdert om behovet viser seg å øke. Både vanlig tjeneste og luftambulanse er av stor betydning. Det vises i denne forbindelsen til at Kongsbergregionen (der også kommunene Kongsberg, Flesberg og Nore og Uvdal deltar) arbeider for å få plassert stasjon for luftambulanse på Notodden flyplass. Tilleggsvurdering etterbruk av Kongsberg sykehus Ved alternativ 2 Buskerudsykehuset med en samlokalisering av Drammen og Kongsberg sykehus ses det som vesentlig at nedbyggingen av Kongsberg sykehus stanses og at sykehuset kan sikres rammebetingelser og vilkår som gjør det mulig å videreføre driften på en mer stabil og forutsigbar måte. Det vises til at representanter fra de tre

4 numedalskommunene har deltatt i et eget arbeid om mulig etterbruk der det blant annet er pekt på følgende behov: Bortfall eller reduksjon av akuttmedisinske tjenester må oppveies med styrking av ambulansetjenesten Det må tas hensyn til pålagt følgetjeneste for jordmor for fødende Muligheter for å utvide tilbud om rehabilitering og tilbud til grupper av kronisk syke Muligheter for å utvikle deler av Kongsberg sykehus til et distriktsmedisinsk senter Også ved alternativet Buskerudsykehuset bør et eventuelt nytt sykehus plasseres vest for Drammen. Fakta Styret i Vestre Viken Helseforetak har sendt sin utviklingsplan på en bred høring med uttalefrist Foretakets oversendelse er svært omfattende og kapitel 1 Innledning, sammendrag og anbefalinger legges ved herværende framlegg. Helsedirektoratet forutsetter at nybygging av sykehus skal baseres på en utviklingsplan og fra innledningen siteres: Nytt sykehus i Vestre Viken HF er lagt til grunn i Helse Sør-Øst RH`s økonomiske langtidsplan, og foretaksmøtet understreker at det er viktig at helseforetaket fortsetter sin planlegging, slik at det foreligger et godt beslutningsgrunnlag når utbyggingsplanene skal vedtas. Foretaket omfatter i dag sykehusene Kongsberg, Ringerike, Bærum, Drammen, Lier og Blakstad og hovedalternativene er skissert i vedleggets tabell 1. Styret i Vestre Viken HF behandlet utviklingsplanen 28. januar 2013, sak 02/2013, og vedtok: 1. Styret er av den oppfatning at den foreliggende Utviklingsplanen danner et godt grunnlag for en høringsprosess om den framtidige utformingen av spesialisthelsetjenestene i Vestre Viken HF. 2. Styret understreker at hovedformålet med høringsprosessen er få fram synspunkter på utformingen av foretakets framtidige faglige tilbud, herunder den strukturelle utviklingen og behovet for å bygge et nytt sykehus. Formålet med høringsprosessen er ikke å ta stilling til lokaliseringen av nytt sykehus. 3. Styret legger til grunn en åpen høringsprosess hvor de ulike strukturelle utviklingsalternativene blir vurdert av høringsinstansene. Styret vil i forbindelse med utformingen av mandatet for idéfasen ta stilling til hvilke strukturelle løsninger som skal nærmere utredes. 4. Styret ber administrasjonen foreta en tilleggsvurdering når det gjelder alternativet «Buskerudsykehuset» hvor det bes om nærmere vurdering av hvordan infrastrukturen ved Kongsberg sykehus kan utnyttes til spesialisthelsetjenester når et nytt sykehus er etablert (eksempelvis polikliniske tilbud, dagbehandling, elektiv ortopedi, røntgentilbud, dialyse, tilbud innen psykisk helsevern etc). Erfaringer fra virksomheten på Hallingdal Sjukestugu tas med i utredningen og utredningen skal skje i dialog med kommunen/regionen. 5. Styret legger til grunn at beslutningene i Strategi 2025 legges til grunn når det gjelder funksjonsfordelingen mellom klinikkene/sykehusene.

5 6. Styret vil sterkt påpeke nødvendigheten av at foretaket klarer å oppnå de driftsmessige og økonomiske målsettinger som er nedfelt i «Økonomisk langtidsplan », noe som mellom annet betyr krav om et regnskap i balanse for 2013 og overskudd fra og med Styret ber om det søkes Helse Sør-Øst om fullmakt til å starte idéfasen for nytt sykehus i Vestre Viken og for nytt distriktspsykiatrisk senter i Drammen slik at idéfasen kan gjennomføres så snart som mulig etter at høringsprosessen er gjennomført. Styret ser det som særdeles viktig å holde framdriften i prosessen slik at byggestart i 2016 kan gjennomføres. 8. Styret tar sikte på å behandle mandatet for idéfasen i sitt møte den 17. juni For øvrige opplysninger vises det til vedlegget. Rapportene Utviklingsplanen og Tilleggsutredning etterbruk av Kongsbergsykehus, kan leses i sin helhet på Vestre Viken HF sine nettsider Rådmannens vurdering Det oppfattes at høringen skal gi to svar; 1. en uttalelse til utviklingsplanen 2. en egen uttalelse om tilleggsvurderingen for Kongsberg sykehus, jfr. punkt 4 ovenfor. Utviklingsplanen ses som et grundig og omfattende dokument og rådmannen antar at fakta og tilstandsbeskrivelser peker i retning av at det bør bygges et nytt sykehus som kan gi et framtidsrettet tilbud. Dette alternativet synes å være det som best kan ivareta brukernes behov og ventet befolkningsøkning samtidig som det er tilpasset den teknisk-medisinske utviklingen og kravet til økt spesialisering. Det bes ikke eksplisitt om merknader til plassering av et mulig nytt sykehus, men rådmannen har i forslaget gitt en kort merknad til lokaliseringsspørsmålet ettersom dette nødvendigvis vil ha stor betydning for innbyggere og tilreisende i kommunen. Forslag til uttalelse Til utviklingsplanen Kommunestyret i Rollag kommune merker seg arbeidet og konklusjonene i utviklingsplanen og vil støtte alternativet med nytt sykehus. Mye tyder på at et nytt og sentralt sykehus som angitt i alternativ 4 vil være best i stand til å tjene nåværende og kommende utfordringer, men det er viktig at følgende ivaretas: Dersom valget faller på 1 sykehus -alternativet, bør sykehuset legges sentralt vest for Drammen. Somatikk og sykehuspsykiatri bør være samlokalisert. Spesialisthelsetjenesten må utvikles slik at samhandlingen mellom foretak og kommuner kan videreføres som forutsatt uavhengig av kommunestørrelse Med de avstandene som fortsatt vil finnes innen dekningsområdet, vil Rollag peke på behovet for å ha tilfredsstillende dekning av ambulanser og må be om at styrking av tjenesten blir vurdert om behovet viser seg å øke. Både vanlig tjeneste og luftambulanse er av stor betydning. Det vises i denne forbindelsen til at

6 Kongsbergregionen (der også kommunene Kongsberg, Flesberg og Nore og Uvdal deltar) arbeider for å få plassert stasjon for luftambulanse på Notodden flyplass. Tilleggsvurdering etterbruk av Kongsberg sykehus Ved alternativ 2 Buskerudsykehuset med en samlokalisering av Drammen og Kongsberg sykehus ses det som vesentlig at nedbyggingen av Kongsberg sykehus stanses og at sykehuset kan sikres rammebetingelser og vilkår som gjør det mulig å videreføre driften på en mer stabil og forutsigbar måte. Det vises til at representanter fra de tre numedalskommunene har deltatt i et eget arbeid om mulig etterbruk der det blant annet er pekt på følgende behov: Bortfall eller reduksjon av akuttmedisinske tjenester må oppveies med styrking av ambulansetjenesten Det må tas hensyn til pålagt følgetjeneste for jordmor for fødende Muligheter for å utvide tilbud om rehabilitering og tilbud til grupper av kronisk syke Muligheter for å utvikle deler av Kongsberg sykehus til et distriktsmedisinsk senter Også ved alternativet Buskerudsykehuset bør et eventuelt nytt sykehus plasseres vest for Drammen. Vedlegg: Utviklingsplanen: Innledning, sammendrag og anbefalinger

7 Rollag kommune Rollag : Arkiv : G21 Saksmappe : 2013/214 Avd : Helse Saksbehandler : Heidi Irene Ebner Etablering av interkommunal legevakt i Numedal og Kongsberg MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Folk /13 Kommunestyre Utvalgsleders forslag til vedtak : 1. Rollag kommune ønsker å inngå et samarbeid med Kongsberg, Flesberg og Nore og Uvdal kommuner om en interkommunal legevaktstjeneste slik det er beskrevet i rapporten «Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg», datert Samarbeidet skjer gjennom et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelovens 28b med Kongsberg kommune som vertskommune. 2. Det utarbeides forslag til samarbeidsavtale som skal legges fram for kommunestyret før oppstart. Saken gjelder: Fremtidig organisering av legevakttjenesten i Rollag kommune Fakta: I regi av samarbeidsprosjektet Helseløft for Kongsbergområdet, har det på gått et prosjekt for å utrede nytt legevaktsamarbeid mellom kommunene Kongsberg, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal. Både Numedalskommunene og Kongsberg kommune har over år hatt lite tilfredsstillende vaktdekning av egne allmennleger. Vaktbelastningen har vært stor og det har ført til rekrutteringsutfordringer. Vikarer har blitt trukket inn i økende grad. Vikarene er ikke en etablert del av kommunenes helse- og omsorgstjenester. Mange av fastlegene i distriktet har fått fritak for vakt på grunn av høy alder, dette er en utfordring som også øker på i årene som kommer. Med Samhandlingsreformen har det kommet økende krav til kommunenes helsetjenester og i særlig grad de akuttmedisinske tjenester. Forslag til Nasjonal handlingsplan for legevakt setter krav til kompetanse til personell i legevakt for å yte tjenester av god kvalitet til befolkningen. Der kommunene går sammen om å etablere gode og robuste legevakter, er erfaringen at rekruttering av stabile fastleger sikres ute i distriktene. Arbeidet med å utrede ny legevaktsordning i Numedal og Kongsberg har vært organisert som et prosjekt og hvor representanter både fra kommunene og Kongsberg sykehus (Vestre Viken HF) har deltatt aktivt. Det foreligger nå en rapport «Legevaktsamarbeid i Numedal og

8 Kongsberg» datert , med forslag til ny felles organisering av legevakttjenesten i Numedal og Kongsberg. Rapporten følger som vedlegg til saken. Rapporten beskriver status og utfordringer ved dagens modell samt forslag til ny organisering og struktur. Det foreslås å organisere legevaktsamarbeidet mellom Numedal og Kongsberg som et Interkommunalt samarbeid etter kommunelovens 28b med Kongsberg kommune som vertskommune, med mål om etablering senest fra Saksbehandlers vurdering: Fastlegenes virksomhet i legevakt Rollag kommune har i mange år hatt samarbeid om fastlegeordning og legevakt med Flesberg kommune. I helgene har man etablert interkommunalt samarbeid med Nore og Uvdal kommune og Flesberg kommune i Fastlegene i Rollag og Flesberg har utført 5 helgevakter per år, fastlegene i Nore og Uvdal 4, resten av helgene er blitt dekket opp med vikarleger. Fastlegeordning i Rollag og Flesberg har vært stabilt, men pga. alderen har 3 fastleger fått innvilget fritak for vaktplikt i de siste 4 år, den siste fastlegen går ut av vaktordning i mai Man har inngått avtale med Kongsberg legevakt til å dekke opp en del av vaktene på ukedager siden 1.april 2012, dvs. at pasientene måtte reise til Kongsberg på kveld/natt noen av ukedagene ved behov for øyeblikkelig hjelp. Avtalen har også blitt brukt som pilotprosjekt i sammenheng med utredningen av interkommunalt legevakt på Kongsberg. Pilotprosjekt har skaffet en trygg ordning for øyeblikkelig hjelp tilbud på ukedagene på kveld og natt. Antall helger med behov for vikarer har økt betraktelig. Rekruttering og opplæring har ofte vært problematisk. Man mangler en bakvaktordning som garanterer et trygt tilbud om øyeblikkelig hjelp til enhver tid. Fra juni 2013 har Flesberg og Rollag Kommune ingen fastlege som deltar i vaktordning, utfra legebemanning er det dermed umulig å gjennomføre en godkjent vaktordning. Etter saksbehandlers vurdering så gir vedlagte rapport en grundig begrunnelse for valget. Kompensatoriske tiltak lokalt, som samarbeid med vakthavende sykepleier, styrking av hjemmetjenesten med sykepleiefaglig kompetanse, opprusting av sykehjemmet med observasjonspost og nødvendig utstyr til prøvetaking, telemedisinske løsninger knyttet mot legevaktslegen i Kongsberg, og opplæring av brann/redning (First Responder) er også godt beskrevet. En styrking av lokal kompetanse, økte hjemmetjenester og aktivt bruk av telemedisin og brann/redning kan gi økte tjenester for alle, ikke bare i forbindelse med legevakt. Det er stor faglig enighet om at en felles løsning må på plass for å kunne takle de utfordringene som samhandlingsreformen pålegger kommunene i distriktet. Organisering Rollag kommune har gode erfaringer med administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelovens 28b, som f.eks. barneverntjenesten mellom de tre kommunene i Numedal og sosialtjenesten mellom Rollag og Flesberg kommuner. Administrativt samarbeid medfører at vertskommunen inkluderer legevakten som de øvrige lovpålagte tjenester med de sentrale føringer som gjelder til enhver tid. Rådmannen i vertskommunen er øverste leder av tjenesten med delegasjon av myndighet fra hver enkeltrådmann i samarbeidskommunene.

9 Samarbeidskommunene kan gi vertskommunen instruks om utøvelse av den delegerte myndighet som en vertskommuneavtale eller samarbeidsavtale innebærer. Vertskommuneavtalen skal være skriftlig og er underlagt spesifiserte bestemmelser. Avtalen skal vedtas av det enkelte kommunestyre. Driftskostnader Driftsbudsjettet for legevaktsamarbeidet slik det er beskrevet i rapporten, foreslås fordelt pr. kommune etter innbyggertall. Den foreslåtte løsningen til legevaktsamarbeid skal i utgangspunktet ikke gi noen kostnadsøkning for noen av kommunene og vil utgjøre ca. kr. 384 pr. innbygger. Rapporten beskriver imidlertid flere kompensatoriske tiltak lokalt som ikke er innarbeidet i budsjettet. Noen av disse tiltakene vil dog ikke bli etablert fra oppstartstidspunkt av selve legevaktsamarbeidet. Disse tiltakene må også sees i en større sammenheng, bl.a. i forhold til å møte Samhandlingsreformens økende krav. Innføring av nasjonal kvalitetsstandard for legevakt Slik det er i dag er arbeidstidsbestemmelser for legene i legevakt regulert i sentral forbundsvis særavtale mellom Kommunenes Sentralforbund og Den norske Legeforening. I følge 4,2 i denne avtalen er arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser ikke gjeldene i legevaktsarbeid. Det har siste tiden vært en økende bevissthet rundt at det er svært belastende å gå flere døgn i strekk på legevakt. Legeforeningen sentralt har nå startet reforhandlinger av avtalen, og utarbeider en nasjonal kvalitetsstandard for legevakt. Det er en forventning at en ny standard kan innføres i løpet av Dette vil i så fall blant annet innebære at man ikke lenger har lovhjemmel til å kunne jobbe en hel helg som vakthavende lege. Dette vil gjelde både for lokale leger og vikarlegene. Krav til tilknytting til nødnett Stortinget vedtok at Justis- og politidepartementet kunne starte arbeidet med leveranse av et nytt digitalt kommunikasjonsnett Nødnett til 54 kommuner på Østlandsområdet byggetrinn 1/ fase-0, deriblant i Flesberg og Rollag kommuner. Per i dag har ikke Hjelp 24 / STAMINA HOT som nåværende legevaktssentral tatt i bruk nødnett betjeningsutstyr. Det betyr at Numedalskommunene må velge en annen legevaktssentral eller etablere legevaktsentral med nødnett betjeningsutstyr internt for å kunne møte kravet fra helsedirektoratet. I henhold til nasjonal plan, må Numedalskommunene legge til rette for bruk av Nødnett i løpet av Ved valg av foreslåtte organisering av ny legevaktsordning vil dette være på plass. Kongsberg legevakt er allerede per i dag knyttet til nødnett. Krav til etablering av øyeblikkelig hjelp senger i henhold til samhandlingsreform Tilbud må etableres innen Etablering er avhengig av en robust og faglig stabilt legevakt med døgnbemanning av lege og sykepleier. Rollag kommune vil ikke være i stand til å oppfylle disse kravene alene. Konklusjon: 1. Rollag kommune ønsker å inngå et samarbeid med Kongsberg, Flesberg og Nore og Uvdal kommuner om en interkommunal legevaktstjeneste slik det er beskrevet i rapporten «Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg», datert Samarbeidet skjer gjennom et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelovens 28b med Kongsberg kommune som vertskommune. 2. Det utarbeides forslag til samarbeidsavtale som skal legges fram for kommunestyret før oppstart. Vedlegg: Rapport: Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg, datert

10 Rollag kommune Rollag : Arkiv : 026 Saksmappe : 2012/260 Avd : Sentraladministrasjon Saksbehandler : en Ragnhild Vihovde Kaldestad Oppvekst og kultur Numedal - interkommunalt samarbeid i Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Folk /13 Kommunestyre Utvalgsleders forslag til vedtak : 1. Foreslåtte organisasjonsmodell 5 Felleskontor med felles ledelse (vedlegg 1, s. 12 og 13) og ansvarsfordeling som framkommer av plandokument for Oppvekst og kultur Numedal (vedlegg 1) vedtas. 2. Ordningen iverksettes formelt fra og med og gis en prøveperiode på 2 år. Fakta: I sak nr- 26/12 i kommunestyremøte gjorde kommunestyret følgende vedtak: Rådmannen bes utrede modeller for interkommunalt samarbeid mellom kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg innenfor tjenesteområdene kultur, skole og barnehage. Rådmannen skal legge fram forslag til modell som i størst mulig grad sikrer o God kvalitet på tjenestene o God kompetanse o God ressursutnyttelse og en effektiv administrasjon o God folkevalgtstyring (der samarbeidet evt. omhandler prinsipielle saker). I forkant av saksforberedelsen til sak 26/12 hadde administrasjonen i de tre respektive kommuner samarbeidet over et bredt felt på både kultur-, skole- og barnehageområdet. Grunnlaget for å formalisere og samtidig utvide samarbeidet i en avtale var bygd på gode erfaringer over tid. Prosjektet ble støttet økonomisk med kr av KS via organisasjons- utviklingsmidler, og dette bidro sterkt til at en kunne hyre inn prosjektleder fra KS -konsulenter. De

11 kommunale økonomiske bidragene har vært av betydelig mindre omfang. Arbeidet med å gjennomføre prosessen har vært omfattende, og det har vært utstrakt møtevirksomhet i den interkommunale arbeidsgruppa, i tillegg til å involvere lederne i den enkelte enhet. Siste runde i prosessen var å hente inn høringsuttalelser. Plandokumentet ble sendt ut i 27.desember 2012 med høringsfrist 25.januar Prosjektet har vært godt forankret i arbeidstakerorganisasjonene og i enhetene. Likevel vil det i dette prosjektet, som i de fleste andre, være noen ansatte som opplever at de ikke er blitt involvert/informert godt nok underveis i arbeidet. En del av høringsinnspillene bærer nok preg av det. I møte hadde kommunegruppa gjennomgang av høringsuttalelsene, og i den anledning fikk en redigert inn en del av de foreslåtte endringene. Hoveddokumentet og valgt modell som nå legges fram er et resultat av kommunegruppa og KS konsulenter sitt arbeid, rådmennenes innspill til dokumentet og høringsuttalelsene. Vurdering: Generelt Modellen som er valgt er den som avviker minst fra dagens ordning, og det er tenkt at dette skal være ei prøveordning som skal vurderes på nytt innen Da kan en eventuelt vurdere å bygge et enda tettere samarbeid som griper inn i både personellbruk og økonomi i sterkere grad enn valgte modell tilsier. Innen kulturområdet har samarbeidet om Middelalderuka, UKM og Den Blå Timen, (regionalt samarbeid, sammen med helse og omsorgsetaten) og felles informasjonstiltak, blitt ganske omfattende. E har også hatt en del felles deltagelse på kurs og konferanser. Her vil en i fortsettelsen, som en start på samdrifta videre, utarbeide og iverksette felles kulturplan. Denne planen vil kunne avklare nye samarbeidsområder og felles ressursbruk. Samarbeidet på barnehageområdet har til nå dreid seg om felles tilsyn, nettverksarbeid og kompetanseutvikling. Det er blitt gjennomført felles styrermøter og en er allerede i gang med omlegginger som medfører ytterligere deling av oppgaver og ressurser. Så langt har en høstet mest erfaring i samarbeid på skole - og kommunenivå, og de erfaringene trekker en nå over på de øvrige fagfeltene. Eksempel på dette er utarbeidelse av felles kvalitetsutviklingsplan for grunnskolene i dalen, kurs for alle ansatte, innkjøp av ekstern kompetanse, stillingsutlysninger, skoleledermøter og utnytting av sentral kompetanse innen IKT, tilsyn, og pedagogisk veiledning. Samarbeidet gir også rom for at en eller flere ansatte kan representere alle kommunene i arrangementer/nettverk som foregår både innafor og utafor fylkesgrensene. Ledelse I den nye modellen vil etablerte styringslinjer bestå på den måten at fagsjefer og enhetsledere rapporterer til sin rådmann som før. Personalansvar og økonomiansvar flyttes ikke. I de skisserte samarbeidsområdene vil en nå få ei ordning der fagsjef i Nore og Uvdal får et overordnet koordineringsansvar og være leder av Oppvekst- og kultur Numedal. Fagsjefen her skal også ha et særskilt overordnet koordineringsansvar for kulturområdet og barnehagene.

12 Oppvekstsjef i Flesberg skal ha et overordnet koordineringsansvar for samarbeidsoppgaver i grunnskolen. I tillegg vil oppvekstsjefen i Flesberg bidra med særskilt skolefaglig kompetanse i Rollag ved behov. Denne modellen betinger et tett samarbeid mellom fagsjefene og enkelte ansatte på fagkontorene i de respektive kommunene. For å få flyt og forutsigbarhet i dette samarbeidet er det derfor utarbeidet en egen oppgave - og ansvarsoversikt (vedlegg 1, s.6). I den tiden en har arbeidet med prosjektet har antall samarbeidsområder blitt flere, og ressursdelinga både hva personell og økonomi angår har økt. Vi kan lett konkludere med at vi har fått etablert god ressursutnytting, og vi styrker samarbeidet og øker gjennomføringskrafta for hvert tiltak vi deler på. Den modellen og den ansvarsfordelinga som en foreslår vil kunne innfri målsettingene en har satt for hva et samarbeid på tvers av kommunegrensene skal bidra til, nemlig: å skape mer robuste fagmiljøer gjennom en bedre samlet utnyttelse av menneskelige og økonomiske ressurser o herunder å redusere dobbeltarbeid o øke kompetanse på særskilte satsingsområder o forenkle utfordringene en har på rapportering og dokumentasjon lettere å kunne imøtekomme nasjonale krav og føringer som tilligger samarbeidsområdet o å forenkle ansvarslinjene i organisasjonen o å bygge opp en attraktiv organisasjon som kan appellere til søkere på fagstillinger Rådmannens konklusjon: 1. Foreslåtte organisasjonsmodell 5 Felleskontor med felles ledelse (vedlegg 1, s. 12 og 13) og ansvarsfordeling som framkommer av plandokument for Oppvekst og kultur Numedal (vedlegg 1) vedtas. 2. Ordningen iverksettes formelt fra og med og gis en prøveperiode på 2 år. Vedlegg: 1. Plandokument for Oppvekst og kultur Numedal 2. Høringsuttalelser på plandokumentet fra: a. Delta Flesberg b. Buskerud Fylkesbibliotek c. Utdanningsforbundet Rollag d. Veggli skole vi rektor e. Uvdal barnehage v/styrer f. Rødberg barnehage v/styrer g. Kulturkonsulenten i Nore og Uvdal h. Biblioteksjefen i Nore og Uvdal i. Fellestjenesten i Rollag j. Kulturskolen i Nore og Uvdal v/rektor k. Kulturkonsulenten i Flesberg l. Flesberg barnehage avdeling Lampeland v/styrer

13 Rollag kommune Rollag : Arkiv : L32 Saksmappe : 2011/400 Avd : Sentraladministrasjon Saksbehandler : en Einar Engebrethsen Overgang fra matrikkeladresse til gateadresse (vegnavn) i Rollag MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Folk /13 Utvalgsleders forslag til vedtak : Vedlagte forslag til vegnavn godkjennes og oversendes kommunestyret for endelig vedtak. Fakta: I henhold til Lov om Eiendomsregistrering ( Matrikkelloven) er kommunen adressemyndighet. Kommunen har ansvar for adressetildeling, da inkludert navnsetting og skilting av vegnavn på både offentlige og private veger. Det er to typer adresser som kan brukes: Matrikkeladresse - er lik gnr/bnr/fnr på eiendommen bygget står på. Vegadresse består av et vegnavn samt husnummer. I Rollag er det ingen vegadresse, det er kun matrikkeladresser. I forarbeidene til Matrikkelloven er det gitt sterke signaler om at matrikkeladresser skal fases ut, alle adresseverdige bygg skal nå få vegadresser. Statens kartverk følger opp dette, med kurs og veiledning til kommunene. Navnsetting av veger er første del av overgangen fra matrikkeladresser til vegadresser. Navneutvalget, (heretter NU) som ble oppnevnt av kommunestyret/rådmann, kommer nå med forslag til vegnavn på alle veger i bygda der det er bygg som trenger adresse. I sitt forslag har NU i hovedsak tatt utgangspunkt i lokale navn, eks. navn på vegen som er i daglig bruk, bruksnavn, områdenavn. Det er gjort en vurdering på om den aktuelle veg har behov for eget navn, eller om de adresseverdige bygg på vegen kan adresseres direkte til hovedvegen. Ut i fra tilråding fra Statens kartverk har veger med fire eller flere adresseverdige bygg fått eget vegnavn. Det er gjort unntak fra denne rettledningen, eksempelvis der vegen er ekstra lang. Navneforslaga er lagt ut på høring med fire måneders frist for å komme med høringsuttalelser. Lokale lag, samt Statens navnekonsulenttjeneste er tilskrevet direkte i forbindelse med høringen. NU har etter høringen utarbeidet sitt endelige forslag til vegnavn. Selve vegnavnet vedtas av kommunen med hjemmel i Matrikkelloven. Når det gjelder skrivemåte på vegnavnet, følger denne

14 reglene i Lov om Stadnavn. De betyr at kommunen ikke står fritt til å velge skrivemåte på vegnavn der et bruksnavn eller grendenavn utgjør en del av vegnavnet. Da må vedtatt skrivemåte av bruksnavnet/grendenavnet følges. Dette framkommer i sammenstillinga av forslag og høringsuttalelser. Dersom det gjøres vedtak på andre navn enn de som er foreslått fra navneutvalget, må Stednavntjenesten gi sin tilråing før navnet kan tas i bruk. Avvik fra stedsnavntjenesten sin tilråing kan påklages av Statens Kartverk. Vurdering: NU har i sitt forslag i all hovedsak tatt utgangspunkt i navn som er i bruk på den aktuelle veg, eller navn i området rundt vegen, eksempelvis navn på gårdsbruk vegen betjener. Adressenavnet bør følge lokal navneskikk, skal være lett å oppfatte, lokaliserende, ikke støtende. Etter navneutvalgets mening oppfyller de foreslåtte navn disse retningslinjer. Når det gjelder skrivemåte har NU tatt utgangspunkt i uttale av navnet på Rollagsmål. Utvalget foreslår veg, dette er, etter utvalgets mening, den normerte skrivemåte som beskriver rollagsmålets uttale, veig, best. NU har i mange tilfeller tatt høringsuttalelsene til følge, men ikke i alle tilfeller. Mange av disse tilfellene gjelder ønsket skrivemåte på bruksnavn som ikke samsvarer med vedtatt form. Heller ikke alle tilrådinger fra Stedsnavntjenesten er tatt til følge av NU. Vil til slutt nevne muligheten eier av gårdsbruk har til å kreve bruksnavnet som adressetilleggsnavn, slik at bruksnavnet ikke går ut av bruk. Eksempelvis: Eiendommen Nord - Letmolia får etter dette forslaget til vegnavn adressen Østskaugen yyy. Eier kan da kreve å få godkjent form av bruksnavnet med i adressen som adressetilleggsnavn. Adressen blir da: Knut Letmolie Nord - Letmolia Østskaugen yyy 3624 Lyngdal Rådmannens konklusjon: Navneutvalgets forslag til vegnavn, slik de framkommer i kolonnen navneforslag i vedlagte sammenstilling, vedtas med hjemmel i Matrikkellovens 21. Vedlegg: Sammenstilling av navneforslag og høringsuttalelser.

15 Rollag kommune Rollag : Arkiv : 223 Saksmappe : 2013/66 Avd : Sentraladministrasjon Saksbehandler : en Åshild Stanghelle Søknad fra FAU Veggli skole MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Folk /13 Utvalgsleders forslag til vedtak : Rollag kommune er i utgangspunktet positive til å støtte 17.mai-arrangementet. Det anbefales at saken tas opp under budsjettbehandlingen høsten 2013 og at det eventuelt settes av en fast post til dette i budsjettet i årene fremover. Fakta: FAU ved Veggli skole søker om støtte til eventuelt underskudd ved 17.mai arrangement. Det har vært vanskelig å skaffe frivillige til de ulike komitèene og FAU har derfor vedtatt noen endringer i strukturen for dette arbeidet. 4. kl står som hovedkomite, og fordeler folk til de ulike komiteene. Foresatte og elever i 8. kl er bakkemannskap som kan brukes i ulike komiteer, og har hovedansvar for matkomiteen. Overskuddet fra arrangementet, utenom kr til vekslepenger, går til Polenturen. Dette forslaget kan vedtas under forutsetning av at kommunen er villig til å dekke eventuelt underskudd på 17. mai. Ved å bruke foresatte og elever i 8. kl som bakkemannskap kan de brukes i ulike komiteer, og gis hovedansvar for matkomiteen. Dermed kan de tjene noen slanter til Polenturen, samtidig som hovedkomiteen er sikret folk på 17. mai. En trenger da kanskje ikke bruke manntallet for å plukke ut folk til komiteer. Det skal hvert år stå igjen minst kr ,- til neste års 17.-mai arrangement. Matsalg er i tillegg til loddsalg, den største inntektskilden. Forutsetningen for å bruke 8. klasse til denne oppgaven, er at de tjener penger på det. Det vil da ikke være mulig å spare penger et år som kan dekke underskudd et annet år. 17. mai-komiteen må alltid ha ei kasse på kr ,- som buffer.

16 Rådmannens konklusjon: Rollag kommune er i utgangspunktet positive til å støtte 17.mai-arrangementet. Det anbefales at saken tas opp under budsjettbehandlingen høsten 2013 og at det eventuelt settes av en fast post til dette i budsjettet i årene fremover. Vedlegg: Søknad fra FAU Veggli skole

17 Rollag kommune Rollag : Arkiv : Saksmappe : 2013/213 Avd : Sentraladministrasjon Saksbehandler : en Solfrid Holtan Eventuelt MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Folk /13 Utvalgsleders forslag til vedtak :

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 05.02.2014 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 1/14 Meldinger, 5.2.14 PS 2/14 Endring

Detaljer

Ved møtets begynnelse vil det bli en presentasjon av forstudien for ny skole og flerbrukshall. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Ved møtets begynnelse vil det bli en presentasjon av forstudien for ny skole og flerbrukshall. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunehuset, Lampeland Møtedato: 20.02.2014 kl. 17:00 Ved møtets begynnelse vil det bli en presentasjon av forstudien for ny skole og flerbrukshall. Saksliste:

Detaljer

STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR

STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møteinnkalling Møtested: Møterom Kantina Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 15:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

Utviklingsplan Vestre Viken bystyresak om høringsuttalelse. NB: Foreløpig skisse

Utviklingsplan Vestre Viken bystyresak om høringsuttalelse. NB: Foreløpig skisse Utviklingsplan Vestre Viken bystyresak om høringsuttalelse. NB: Foreløpig skisse Skisse til innstilling/høringsuttalelse til formannskapet 7. mai / bystyret 22.mai: 1. Sykehusstruktur og sykehustilbud

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune NUmEDAL fflidelaldep.dalen. Utvalg: Administrasjonsutvalget. Saksnr: 1/2014

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune NUmEDAL fflidelaldep.dalen. Utvalg: Administrasjonsutvalget. Saksnr: 1/2014 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL fflidelaldep.dalen Møteinnkalling Saksnr: 1/2014 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunehuset Dato: 13.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 24.09.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 24.09.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 24.09.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 48/14 13/02937-23 Interkommunalt samarbeid mellom kommunene Evje

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Melhus kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMITE FOR LIV OG LÆRE Møtested: Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. Møtedato: 28.08.2013 Tid: 09.00 Kl. 11.00 Utdeling av Kulturstipend til Sigurd Julius SAKSLISTE

Detaljer

Tillegg - Møteinnkalling

Tillegg - Møteinnkalling STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Tillegg - Møteinnkalling Møtested: Møterom Kantina Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 15:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE

SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE Kommunestyret behandlet saken den 16.09.2014, saksnr. 61/14 Behandling: Saken ble behandlet etter sak 56. Rådmannen redegjorde

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 30.10.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 30.10.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 30.10.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 16.12.2004 Kl. 13:00 STED: Rinnleiret, Hus 46 "Messa" (Stort hvitt hus synlig fra E6)

INNHERRED SAMKOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 16.12.2004 Kl. 13:00 STED: Rinnleiret, Hus 46 Messa (Stort hvitt hus synlig fra E6) Samkommunestyret INNHERRED SAMKOMMUNE MØTEINNKALLING TID: 16.12.2004 Kl. 13:00 STED: Rinnleiret, Hus 46 "Messa" (Stort hvitt hus synlig fra E6) Kl. 13.00 (etter ADM-møte) Kl. 14.00 Kl. 16.00 (ca.) Befaring

Detaljer

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte RØMSKOG KOMMUNE I N N K A L L I N G til kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset torsdag 07.04.2011 kl. 15.00. Til behandling: K-SAK 17/11 K-SAK 18/11 K-SAK 19/11 K-SAK 20/11

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Mandag 05.11.2012 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: Forfall: Kopi: Sakliste Godkjenning av protokoll fra møte 1.6.2011 Saken behandles i Saksbehandler: Arkivkode:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 05/1476 DELTAKELSE I INTERKOMMUNAL LEGEVAKTORDNING KNYTTET TIL ORKDAL SJUKEHUS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 05/1476 DELTAKELSE I INTERKOMMUNAL LEGEVAKTORDNING KNYTTET TIL ORKDAL SJUKEHUS MØTEINNKALLING Utvalg: LIVSLØP Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 05.03.2007 Tid: Kl.09.00 Mulige forfall meldes snarest til tlf. 72 46 00 00, Rådmannskontoret. Saksliste blir også utsendt

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Jægtvolden Fjordhotell, møterom: 3. etasje Dato: 18.03.2009 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 15.10.2014 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

Interkommunalt barnevern i Kongsbergregionen. En mulighetsstudie. AILIN AASTVEDT OG BENT ASLAK BRANDTZÆG TF-rapport nr. 272 2010

Interkommunalt barnevern i Kongsbergregionen. En mulighetsstudie. AILIN AASTVEDT OG BENT ASLAK BRANDTZÆG TF-rapport nr. 272 2010 < Interkommunalt barnevern i Kongsbergregionen En mulighetsstudie AILIN AASTVEDT OG BENT ASLAK BRANDTZÆG TF-rapport nr. 272 2010 TF-rapport Tittel: Interkommunalt barnevern i Kongsbergregionen en mulighetsstudie

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 15/11 11/227 ØKONOMIRAPPORTERING 2/2011 PS 16/11

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 17.06.2011. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 17.06.2011. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 17.06.2011 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 23.06.2011 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 30.08.2006 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer