Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører"

Transkript

1 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 18/12 Krisesentertilbud for Flesberg kommune Ingunn Garaas PS 19/12 Kvalitetsutviklingsplan for grunnskolen i Numedal Anne Hay Simensen PS 20/12 Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet Anne Berit Ravnås 2013 og rullert prioritert handlingsprogram PS 21/12 Rapport salg/etterbruk av Lyngdal skole Sondre Kosmo Paulsen

2 FLESBERG KOMMUNE Krisesentertilbud for Flesberg kommune Lampeland Arkiv 026 Saksmappe 2009/1143 Avd Rådmann Saksbehandler Jon Gj. Pedersen MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for livsløp og kultur /12 kommunestyret Rådmannens anbefaling: Flesberg kommune inngår samarbeidsavtale med Kongsberg Krisesenter om krisesentertilbud i h.h.t. tilbud. Vedlegg: K.sak 74/11 Saksopplysninger: Flesberg kommunestyre behandlet sak om krisesentertilbud i møte , k.sak 74/11, og fattet følgende enstemmige vedtak: 1. Rådmannen får fullmakt til å si opp nåværende avtale med Kongsberg kommune ved utgangen av Rådmannen gis videre fullmakt til å kunne inngå forhandlinger med Kongsberg krisesenter, Ringerike kommune og Betzy krisesenter i Drammen med tilbud om fremtidig samarbeid. 3. Rådmannen skal, etter at forhandlingene er gjennomført, fremme sak for politisk behandling vedrørende valg av krisesentertilknytning. Flesberg kommunes avtale med Kongsberg Krisesenter ble sagt opp i brev av Kommunestyret i Kongsberg kommune vedtok i møte at Kongsberg Krisesenter skal bestå. Dette er senere fulgt opp med vedtak i møte i Kongsberg kommunestyre om å bygge nytt krisesenter, samt forslag til vedtekter og avtale. I etterkant av dette har Numedalskommunene i fellesskap rettet en tilbudsforespørsel til Krisesenteret i Hønefoss, Hallingdal krisesenter og Betzy krisesenter i Drammen. Betzy krisesenter (Drammen) har ikke svart på forespørselen, mens de øvrige har gitt tilbud. Innhenting av tilbud har gått over noe tid, men tilbudene skulle likevel gi et greit bilde av både kostnader og innhold. For øvrig har representant(er) fra Numedalskommunene besøkt krisesentrene for orientering om tilbudet og omvisning. Tilbudene er enkelt oppsummert slik:

3 Hallingdal krisesenter: Organisering: Privat stiftelse med eget styre representanter. Pr. i dag fra politiet, barnevern/bup, en politisk valgt, en fra Gol kommunes helseavdeling, og en fra de ansatte. Lokaler: Huset er delt i to avdelinger, der den ene delen er en adskilt leilighet for menn. I denne delen er det stort oppholdsrom, kjøkken, soverom og bad. Det er plass til menn med eller uten barn. I hoveddelen er det koselige oppholdsrom, kjøkken og eget aktivitetsrom for barn og ungdom. Det er fire brukerrom i denne avdelingen. Ett av rommene har eget bad. De andre rommene benytter seg av felles bad. I denne avdelingen har også personalet sitt kontor og soverom. Senteret er tilrettelagt for funksjonshemmede med eget bad og soverom. Kompetanse: Ikke etterspurt eller oppgitt spesifikt, men medarbeiderne tilhører ulike alders- og yrkesgrupper (ref. hjemmesiden). Pris: Ca. kr. 82,- pr. innbygger (avhengig av styregodkjenning) Andre forhold: Tydelig barnefokus, jobber for å utvikle samarbeidet med barnevernet mer, har et samarbeid med Frelsesarmeen. Gangavstand til Gol sentrum. Krisesenteret i Hønefoss: Organisering: Interkommunalt krisesentersamarbeid der Ringerike kommune er vertskommune. Lokaler: Bygningsmassen var ny i 2007 og spesialtilpasset formålet. Ombygginger foretatt i 2010 for å tilfredsstille lovens krav m.h.t. botilbud også for menn. 3 rom til menn, 9 rom til kvinner, herunder 3 leiligheter og et single rom. Kompetanse: Høyt fokus på personalets kompetanse. Pris: Ca. kr. 62,- pr. innbygger (2013) + 4 % lønns- og prisjustering. Andre forhold: Samarbeid med annet hjelpeapparat for å få til godt og helhetlig tilbud. Samarbeid med bl.a. Hov ungdomsskole for både ordinær undervisning og hjemmeundervisning. Kongsberg Krisesenter: Organisering: Ideell organisasjon med eget styre. Lokaler: Ikke tilfredsstillende pr. i dag, men Kongsberg kommune garanterer i sitt tilbud at samarbeidskommunene får vederlagsfritt stilt til disposisjon et nytt og egnet bygg for krisesenterformål. Kongsberg kommune tar ansvar for investeringer og årlige finanskostnader. Kompetanse: Ikke etterspurt elleroppgitt spesifikt, men generelt oppgis et krisesentertilbud som omfatter lovens krav. Pris: Kr. 100,- pr. innbygger Andre forhold: Har samarbeidsavtale med en barneskole og en barnehage. Nærhet til legevakt/sykehus, politi, offentlige kontorer, skole/barnehage. Tilskudd fra kommunene og koordinering av det årlige budsjettarbeidet vil skje av og gjennom Kongsberg kommune. Vurdering: Rådmannen har vurdert saken og vil anbefale at det inngås avtale med Kongsberg Krisesenter basert på det tilbudet som er gitt. Pr. i dag fremstår Krisesenteret i Hønefoss som rimeligst, og senteret er veldrevet og profesjonelt. Har størst bygningsmasse og er et fullverdig tilbud som tilfredsstiller alle krav i krisesenterloven. Hallingdal krisesenter er nest rimeligst og dekker også lovens krav, og selv om Hønefoss antakelig kan rangeres foran, så gjorde Hallingdal krisesenter et godt inntrykk ved befaring. Kongsberg krisesenter er dyrest pr. innbygger, og har også den usikkerhet at det må investeres i nytt bygg dersom lokalene skal bli tilfredsstillende for formålet/oppfylle lovens krav. Ved kun å vurdere disse forholdene, så ville det vært nærliggende å inngå et samarbeid med Krisesenteret i Hønefoss. I likhet med Hallingdal krisesenter, så har imidlertid Krisesenteret i Hønefoss den bakdel at det vil være en viss reiseavstand for brukere fra Flesberg kommune. Side 3 av 13

4 Dette, samt det forhold at Kongsberg kommune påtar seg et betydelig meransvar ved investering i nytt bygg, trekker i retning av en avtale med Kongsberg Krisesenter. Flesberg kommune har budsjettert med utgifter til dette formålet f.o.m på ca. kr , eller litt i underkant av det nivået som er gitt i tilbudet fra Kongsberg Krisesenter. En avtale med Kongsberg Krisesenter vil m.a.o. ikke innebære vesentlige merutgifter utover det som er budsjettert. På den annen side vil en avtale med Krisesenteret i Hønefoss innebære en besparelse på ca. kr ,- i forhold til budsjett. Regionalpolitisk kan det være et moment å inngå samarbeider som forsterker den samarbeidsregionen vi er en del av (Kongsbergregionen). Likeledes det forhold at Rollag og Flesberg kommuner p.t. samarbeider med Kongsberg kommune om legevakt, og planer for fremtidig tilbud på dette området. Dette kan ikke være argumenter alene i denne saken, og rådmannen har derfor i sin hovedbegrunnelse for anbefalingen vektlagt reiseavstand for brukere. For mennesker i krise bør terskelen for å oppsøke hjelpeapparatet være minst mulig. Hvorvidt reiseavstand er en stor barriere kan selvsagt diskuteres, men rådmannen mener at man ved å inngå avtale med Kongsberg Krisesenter bidrar til å gjøre denne terskelen mindre enn ved valg av de andre alternativene. Rådmannen i Flesberg og rådmannen i Rollag fremmer likelydende anbefalinger i saken. Side 4 av 13

5 FLESBERG KOMMUNE Lampeland Arkiv A20 Saksmappe 2012/774 Avd Oppvekst- og kulturetaten Saksbehandler Ragnhild Vihovde Kaldestad Kvalitetsutviklingsplan for grunnskolen i Numedal MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for livsløp og kultur /12 kommunestyret Rådmannens anbefaling: Framlagte kvalitetsutviklingsplan vedtas som styringsdokument for grunnskolene i Numedal på satsingsområdene læring, folkehelse og trivsel og skoleledelse for perioden Vedlegg: 1. Kvalitetsutviklingsplan for grunnskolen i Numedal Resultatmål innen prioriterte målbare områder for grunnskolen i Numedal Saksopplysninger: Som et ledd i det utvidede samarbeidet mellom de tre kommunene i Numedal, har kommunenivået på skoleområdet og grunnskolene i samarbeid utarbeidet en felles plan for kvalitetsutvikling i skolen. Planen tydeliggjør hva som skal være de viktigste faglige og trivselskapende tiltakene i våre grunnskoler i åra framover. En har valgt å dele inn satsingsområdene i tre hovedområder; læring, folkehelse og trivsel, samt skoleledelse. Denne inndelinga ivaretar føringene i de respektive kommuneplanene, samtidig som en med dette favner de områdene som nasjonale føringer legger opp til. Planens tiltaksområder vil bli å finne igjen i kommunenes økonomiplaner og handlingsprogram, som igjen betyr at politikerne som skoleeiere kan målrette bruken av ressurser og samtidig etterspørre resultater. Planen har et gjennomføringsperspektiv som strekker seg fram til 2020, men vil nødvendigvis bli rullert hvert år. Utover dette finner en hvordan utvalgte mål skal nås, og hvordan de vurderes. I den utstrekning det har latt seg gjøre, er målindikatorene tallfestet. Her har en lagt kartleggingsprøver, nasjonale prøver og Elevundersøkelsen til grunn. Vurdering: Planen kjennetegnes ved å ha tydelige mål knyttet til de utvalgte satsingsområdene, høy detaljeringsgrad i hvordan målene skal nås og hvordan de skal evalueres. Dette gjør planen brukervennlig, noe som er viktig i og med at hver enkelt skole skal lage sine utviklingsplaner på bakgrunn av denne planen. Det er på skolenivå at blant annet rådsorganene blir part i utviklingsarbeidet.

6 FLESBERG KOMMUNE Lampeland Arkiv 243 Saksmappe 2012/639 Avd Kulturkontoret Saksbehandler Kristin Hammershaug Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2013 og rullert prioritert handlingsprogram MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for livsløp og kultur /12 kommunestyret Rådmannens anbefaling: 1. Flesberg kommunestyre prioriterer fornyet søknad om spillemidler for kunstgressbane på Stevningsmogen Fritidspark vedr. spillemidler for idrett og fysisk aktivitet Flesberg kommunestyre vedtar prioritert handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet Vedlegg: Prioritert handlingsplan for idrett og fysisk aktivitet Saksopplysninger: Bekjentgjøring av frist for innsending av søknad om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er gjennomført, og innenfor fristen var det ikke innkommet eksterne søknader, mens kommunen har fremmet på nytt fornyet søknad om tilskudd til kunstgressbane på Stevningsmogen Fritidspark for Kommunen har vært i kontakt med Numedal Sportsskytterlag vedr. behov for skyteanlegg og digitale skiver, men av flere årsaker fremmes ikke noen søknader for Flere avklaringer trengs i forhold til blant annet Flesberg skytterlag. Det er frist med å oversende søknader om spillemidler til Buskerud fylkeskommune. Samtidig med at søknader må saksbehandles digitalt i kommunen, skal det også oversendes kommunens prioritering av evt. flere søknader og kommunens rullering av prioritert handlingsprogram for Dette legges fram i denne saken. Vurdering: Siden det er kun 1 søknad som fremmes for 2013, blir dette kommunens prioritering innen ordinære anlegg. Når det gjelder rullering av det prioriterte handlingsprogrammet, foreslås det at behovene for nye skyteanlegg/digitale skiver (ordinære anlegg), settes inn på handlingsprogrammet. De står inne på det 4-årige handlingsprogrammet Det samme gjelder nærmiljøanlegg og ordinære anlegg på Stevningsmogen Fritidspark som er ferdige og som det kan søkes spillemidler på. Jfr. oversikt som ble fremmet i tilsvarende politisk sak i 2011.

7 Oppdatering av nærmiljøkart ved Stevningsmogen Fritidspark og ved Haugen gård er også fremmet som et behov fra Flesberg skole. (nærmiljøanlegg). Foreslår at dette tas inn i handlingsplanen. Dette er en spesifisering av behov for nærmiljøanlegg for Flesberg skole og Stevningsmogen Fritidspark som har stått som en samlebetegnelse på handlingsprogrammet for og det nevnte fireårige handlingsprogrammet. Det er ikke kommet fram flere konkrete forslag ad Flesberg skole, men foreslår at samlebetegnelsen nærmiljøanlegg Flesberg skole fortsatt står, da dette kan endre seg mot Det har også blitt fremmet ønske fra Haugens Venner, i samarbeid med Flesberg skole, behov for en tarzanløype/turløype (venter på konkret betegnelse) ved Haugen gård/furuflata barnehage, som et forenklet nærmiljøanlegg. (Øvre kostnadsramme kr , det kan søkes om inntil kr ). Her kan det søkes om spillemidler hele året uten spesiell frist. Påregner at det kan komme en evt. søknad i løpet av 1.halvår Det er ingen krav om at forenklede nærmiljøprosjekter skal stå inne i den kommunale idrettsplanen, men det oppfordres fra kulturdepartementets side at de omtales i forhold til prioritet. (det står ikke noe om det menes omtale av prioritet i forhold til innsending av søknader eller i handlingsprogram). Foreslår derfor at dette punktet tas inn på den prioriterte handlingsplanen. Se vedlegg forslag til prioritert handlingsprogram Side 7 av 13

8 FLESBERG KOMMUNE Rapport salg/etterbruk av Lyngdal skole Lampeland Arkiv 614 Saksmappe 2011/801 Avd Rådmann Saksbehandler Jon Gj. Pedersen MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for livsløp og kultur /12 kommunestyret Rådmannens anbefaling: Rapport om salg/etterbruk av Lyngdal skole tas til orientering. Vedlegg: Rapport salg/etterbruk av Lyngdal skole K.sak 78/11 Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok den , sak 78/11, å nedsette en arbeidsgruppe med mandat til å se på muligheter for avhending/etterbruk av Lyngdal skole. Fristen for arbeidet ble satt til 1. juni 2012, men avlevering av rapport har av forskjellige årsaker blitt utsatt. Dette i samråd med kommunestyret som oppdragsgiver. Rapporten ble overlevert Kommunestyret må i saken ta stilling til den videre behandling av rapportens innhold. Vurdering: Rapporten peker på en del muligheter for bruk av bygget basert på ulike brukergrupper. Likeledes er det utarbeidet en takst for anlegget m.h.t. et eventuelt salg. Rådmannen finner det ikke naturlig på dette stadiet å komme med konkrete anbefalinger. Det bør i stedet være en politisk drøfting der man bestemmer videre saksgang, og eventuelt peker på områder som bør utredes videre. Følger man arbeidsgruppens anbefaling om å beholde bygget i kommunens eie, så bør nok saken følges opp med konkrete avklaringer i forhold til de brukergrupper som er nevnt, og ikke minst verifisering av hvilke leiepriser/leieinntekter som er realistiske. Likeledes anslag for fremtidige vedlikeholdsbehov som kan komme med økt brukt av bygget. Eks. om kafèdrift på kommersiell basis vil kreve bygningsmessige tiltak. Ved eventuelt salg, så må forhold beskrevet på s. 7 i rapporten (Avtaler og heftelser) avklares. Videre er det naturlig at rapporten sendes på høring til berørte og aktuelle brukergrupper.

9 Vedlegg FLESBERG KOMMUNE Krisesentertilbud for Flesberg kommune Lampeland Arkiv 026 Saksmappe 2009/1143 Avd Rådmann Saksbehandler Jon Gj. Pedersen MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for livsløp og kultur /11 kommunestyret /11 Behandling i kommunestyret : Komiteens anbefaling ble enstemmig vedtatt. 20 representanter tilstede. Vedtak i kommunestyret : 1. Rådmannen får fullmakt til å si opp nåværende avtale med Kongsberg kommune ved utgangen av Rådmannen gis videre fullmakt til å kunne inngå forhandlinger med Kongsberg krisesenter, Ringerike kommune og Betzy krisesenter i Drammen med tilbud om framtidig samarbeid. 3. Rådmannen skal, etter at forhandlingene er gjennomført, fremme sak for politisk behandling vedrørende valg av krisesentertilknytning. Behandling i komiteen for livsløp og kultur : Notat fra rådmannen ble delt ut til representantene fra komiteen for livsløp og kultur på gruppemøte, Repr. Anne Hay Simensen gikk inn for rådmannens anbefaling med følgende følgende endringer: Pkt. 1 Rådmannens anbefaling strykes. Nytt pkt. 1. Rådmannen får fullmakt til å si opp nåværende avtale med Kongsberg kommune ved utgangen av Pkt. 2. Rådmannen gis videre fullmakt til å kunne inngå forhandlinger med Kongsberg krisesenter, Ringerike kommune og Betzy krisesenter i Drammen med tilbud om framtidig samarbeid. Pkt. 3 Støtter rådmannens anbefaling. Ved alternativ votering mellom rådmannens anbefaling og repr. Anne Hay Simensens endringsforslag, foreslår komiteen enstemmig at kommunestyret vedtar repr. Hay Simensens forslag. Anbefaling i komiteen for livsløp og kultur : 1. Rådmannen får fullmakt til å si opp nåværende avtale med Kongsberg kommune ved utgangen av Side 9 av 13

10 2. Rådmannen gis videre fullmakt til å kunne inngå forhandlinger med Kongsberg krisesenter, Ringerike kommune og Betzy krisesenter i Drammen med tilbud om framtidig samarbeid. 3. Rådmannen skal, etter at forhandlingene er gjennomført, fremme sak for politisk behandling vedrørende valg av krisesentertilknytning. Rådmannens anbefaling: 1. Flesberg kommune vil benytte krisesenteret i Kongsberg i 2012, og videreføre kommunens forpliktelser slik de fremgår i den inngåtte avtalen i Flesberg kommune følger opp vedtaket i Kongsberg kommune om fremtidig krisesenterløsning. Ved en oppsigelse av avtalen fra Kongsberg kommune innen gis rådmannen fullmakt til å si opp avtalen innen samme dato for Flesberg kommunes del. Rådmannen gis videre fullmakt til å kunne inngå forhandlinger med Ringerike kommune og Betzy krisesenter i Drammen om et mulig samarbeid. 3. Rådmannen skal, etter at forhandlingene er gjennomført, fremme sak for politisk behandling vedrørende valg av krisesentertilknytning. Vedlegg: Saksutredning Kongsberg kommune Saksopplysninger: Kommunene har i ny krisesenterlov (2010) fått ansvar for at personer som er utsatt for vold i nære relasjoner får tilfredsstillende og kvalitativt vern, hjelp og oppfølging. Alle kommuner må ha tilknytning til, eller samarbeid med, et krisesenter. Kongsberg krisesenter har hatt samarbeidsavtale med følgende 7 kommuner: Notodden, Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Sigdal, Øvre Eiker og Kongsberg. Som følge av krisesenterloven og ny statlig finansieringsordning for krisesentre må kommunene nå velge hvilket krisesenter en ønsker å ha tilknytning til, eller samarbeide med. Dette ut fra at den statlige finansieringen ikke er tilstrekkelig til å opprettholde dagens 4 tilbud i Buskerud med mindre den kommunale egenfinansieringen økes drastisk. Øvre Eiker kommune og Notodden kommune har sagt opp avtalen med Kongsberg krisesenter, og kanskje velger Sigdal kommune et samarbeid med krisesenteret i Hønefoss. For Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg og Kongsberg kan følgende 3 alternativer være aktuelle: 1. Videreføre og videreutvikle krisesenteret på Kongsberg til et tidsriktig senter i h.h.t. kravene i krisesenterloven. 2. Inngå samarbeid med Betzy krisesenter i Drammen. 3. Inngå samarbeid med Krisesenteret i Hønefoss. Lov om kommunale krisesentertilbud (krisesenterloven) trådte i kraft Året 2010 var et overgangsår med formål å gi kommuner og krisesentre tid og mulighet til å tilpasse seg loven. Krisesenterloven tydeliggjør at det er et kommunalt ansvar å sørge for at personer som er utsatt for vold i nære relasjoner får vern, hjelp og oppfølging. Loven skal sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud for kvinner, menn og barn. Loven pålegger kommunene samarbeid og samordning med det øvrige tjenesteapparat for å sikre nødvendige akuttiltak og mer langsiktig oppfølging. Dagens lokaler for Kongsberg krisesenter er ikke tilfredsstillende egnet for formålet, har ikke tilstrekkelig kapasitet, og oppfyller dermed ikke lovens krav. Kommunene Notodden, Øvre Eiker, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Sigdal og Kongsberg inngikk våren 2010 en intensjonsavtale om utvikling av krisesentertilbud i h.h.t. kravene i krisesenterloven. Det ble nedsatt en prosjektgruppe med representanter oppnevnt av de ovennevnte kommunene som fikk i oppdrag å lage et utrednings- og beslutningsgrunnlag for et mulig fremtidig samarbeid. Side 10 av 13

11 Prosjektgruppa har utført et omfattende og grundig utredningsarbeid, og prosjektgruppas rapport er framlagt i 3 rapporter med konklusjoner og anbefalinger. De 3 rapportene er: 1. Egnede lokaler for krisesenteret a. Vurdering av dagens lokaliteter i Kongsberg krisesenter b. Krav til bygning, romprogram og romfunksjoner c. Forslag til lokalisering av nytt senter 2. Innhold kvalitet og driftsøkonomi 3. Styringsform og samhandling Rapportene har dannet grunnlag for et utfyllende saksframlegg, utarbeidet av saksbehandler i Kongsberg kommune, til møte i deres hovedutvalg og kommunestyremøte i Kongsberg Kopi av saksframlegget følger vedlagt saken. Vurdering: Flesberg kommune har siden 2005 hatt en samarbeidsavtale med Kongsberg krisesenter, som har utviklet seg til et velegnet og godt faglig kompetansesenter til kvinner og barn som har hatt behov for beskyttelse, veiledning og oppfølging. De mest relevante tjenestene som er involverte i oppfølgingen av brukere har samarbeidet bra rundt den enkelte bruker. De kommunale tjenesteytere som barnevern, fastlege, NAV, skole, PPT og helsestasjon i tillegg til politiet har kunnet samarbeide med de statlige instanser som Distriktspsykiatrisk senter, Barne- og ungdomspsykiatrien og familievernkontoret på Kongsberg. Dette har vært til stor fordel for både brukere og hjelpeapparatet. I tillegg har det vært mulig å opprettholde kontakt mellom bruker og nettverket hjemme i kommunen i den perioden brukeren har vært bosatt på krisesenteret. Ut fra både et faglig- og brukerståsted er det svært ønskelig å kunne opprettholde et krisesentertilbud i Kongsberg. Den statlige finansiering av krisesentre, samt rammevilkårene i kommuneøkonomien, tilsier imidlertid at fremtidig samarbeid om krisesenter må være basert på en størrelse som gjør kostnadene overkommelige for den enkelte deltakerkommune. Flesberg kommunes kostnader har økt betraktelig fra 2010 til 2011 for å opprettholde dagens drift ved senteret. Gitt at Kongsberg og Numedalskommunene blir de eneste kommunene i samarbeidet, samt kostnader med nye lokaliteter, så ser rådmannen store økonomiske utfordringer med å kunne opprettholde tilbudet i Kongsberg. Uten et eventuelt samarbeid med Kongsberg kommune anser rådmannen det som urealistisk å kunne tilby en krisesenterløsning i Kongsberg. Innretningen på krisesentertilbudet i Flesberg kommune er dermed avhengig av vedtaket i saken i kommunestyret i Kongsberg. Velger Kongsberg kommune å fortsatt ha et krisesenter i kommunen bør det tas hensyn til de faglige vurderinger, og dermed opprettholde samarbeidsavtalen med Kongsberg kommune. En bør imidlertid ta forbehold i forhold til totaløkonomien m.h.t. nye lokaliteter. Ved en eventuell oppsigelse foretatt av Kongsberg kommune av nåværende samarbeidsavtale og inngåelse av forhandlinger med eksisterende krisesentre i Drammen og på Ringerike, så bør Flesberg kommune velge en lik løsning som Kongsberg kommune. Da samarbeidsavtalen har en oppsigelsesfrist på ett år anbefales det derfor at rådmannen gis fullmakt til å si opp avtalen fra Side 11 av 13

12 Vedlegg FLESBERG KOMMUNE Valg av medlemmer til arbeidsgruppe - Lyngdal skole Lampeland Arkiv 614 Saksmappe 2011/801 Avd Oppvekst- og kulturetaten Saksbehandler Ragnhild Vihovde Kaldestad MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for livsløp og kultur /11 kommunestyret /11 Behandling i kommunestyret : Repr. Eilev Bekjorden, Frp, foreslo et nytt punkt 4: Arbeidsgruppa skal være ferdig med sitt mandat til 1.juni Komiteens anbefaling med repr. Bekordens tillegg pkt. 4 ble enstemmig vedtatt. Vedtak i kommunestyret : 1. Kommunestyret nedsetter en arbeidsgruppe med mandat til å se på muligheter for avhending/etterbruk av Lyngdal skole. 2. Arbeidsgruppa består av følgende personer: a) Grunneier b) Repr. for Lyngdal bygdeutvalg: Sigrid Molia Johannesen c) 2 politiske representanter: Ole Helge Laag Eilev Bekjorden d) En representant fra TPR som sekretær. Sekretæren tar ansvar for å innkalle til 1.møte i arbeidsgruppa. 3. Leieavtalen mellom Flesberg kommune ved TPR og Lyngdal bygdeutvalg forlenges til saken er avklart. 4. Arbeidsgruppa skal være ferdig med sitt mandat til 1.juni Behandling i komiteen for livsløp og kultur : Komiteen gikk inn for rådmannens anbefaling pkt. 1 Komiteen for livsløp og kultur foreslår enstemmig følgende: 2. Arbeidsgruppa består av følgende personer: a) Grunneier b) Repr. for Lyngdal bygdeutvalg: Sigrid Molia Johannesen c) 2 politiske representanter: Ole Helge Laag Side 12 av 13

13 Eilev Bekjorden d) En representant fra TPR som sekretær. Sekretæren tar ansvar for å innkalle til 1.møte i arbeidsgruppa. Nytt pkt Leieavtalen mellom Flesberg kommune ved TPR og Lyngdal bygdeutvalg forlenges til saken er avklart. Anbefaling i komiteen for livsløp og kultur : 1. Kommunestyret nedsetter en arbeidsgruppe med mandat til å se på muligheter for avhending/etterbruk av Lyngdal skole. 2. Arbeidsgruppa består av følgende personer: a. Grunneier b. Repr. for Lyngdal bygdeutvalg: Sigrid Molia Johannesen c. 2 politiske representanter: Ole Helge Laag Eilev Bekjorden d. En representant fra TPR som sekretær. Sekretæren tar ansvar for å innkalle til 1.møte i arbeidsgruppa. 3. Leieavtalen mellom Flesberg kommune ved TPR og Lyngdal bygdeutvalg forlenges til saken er avklart. Rådmannens anbefaling: 1. Kommunestyret nedsetter en arbeidsgruppe med mandat til å se på muligheter for avhending/etterbruk av Lyngdal skole. 2. Arbeidsgruppa består av følgende personer: Vedlegg: Kopi av skjøte mellom Flesberg kommune og Anders Bakke av Saksopplysninger: Det vises til kst-sak 42/11, av , pkt. 2, der kommunestyret enstemmig vedtok følgende: Kommunestyret nedsetter en arbeidsgruppe med mandat til å se på muligheter for avhending/etterbruk av Lyngdal skole. Komiteen for livsløp og kultur ønsker å behandle dette punktet og komme med forslag til medlemmer på neste møte i komiteen Innspill fra rådet for eldre og funksjonshemmede, tas med i den videre saksbehandlingen. Innspill fra rådet for eldre og funksjonshemmede, fra møte : Til rådmannens anbefaling pkt. 2: Rådet for eldre og funksjonshemmede ønsker å tiltre arbeidsutvalget med en representant (en ide er å benytte bygget til Frisklivsentral). Pr. i dag er det inngått en avtale mellom TPR og Lyngdal bygdeutvalg om å bruke Lyngdal skole som kulturarena. Avtalen går ut , med muligheter for forlengelse. Saken legges fram for politisk behandling. Vurdering: Side 13 av 13

MØTEINNKALLING. kl. 9.00-11.45: Obligatorisk budsjettseminar for kommunestyret. kl 12:00: Servering av lunsj. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. kl. 9.00-11.45: Obligatorisk budsjettseminar for kommunestyret. kl 12:00: Servering av lunsj. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG 27.06.2013 kl. 13:00 kl. 9.00-11.45: Obligatorisk budsjettseminar for kommunestyret. kl 12:00: Servering

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 02.05.2013 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 5/13 Meldinger, 2.5.13 PS 6/13 Vegnavn

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 05.02.2014 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 1/14 Meldinger, 5.2.14 PS 2/14 Endring

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Representant for Nes Prestegjelds Sparebank inviteres til behandlingen av sak 16/11 Kulturprisen 2011. Nr. Sakstittel Saksordfører

Representant for Nes Prestegjelds Sparebank inviteres til behandlingen av sak 16/11 Kulturprisen 2011. Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 OPPDATERT 26.05.11 Representant for Nes Prestegjelds Sparebank inviteres til behandlingen

Detaljer

Ved møtets begynnelse vil det bli en presentasjon av forstudien for ny skole og flerbrukshall. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Ved møtets begynnelse vil det bli en presentasjon av forstudien for ny skole og flerbrukshall. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunehuset, Lampeland Møtedato: 20.02.2014 kl. 17:00 Ved møtets begynnelse vil det bli en presentasjon av forstudien for ny skole og flerbrukshall. Saksliste:

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Rollag kommunehus, møterom 1 Dato: 16.04.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.11.2014 kl.

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.11.2014 kl. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.11.2014 kl. 13:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 25.10.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 18/12 Tertialrapport 2-2012 Jon Olav Berget PS 19/12

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk.

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunstyresalen Møtedato: TORSDAG 16.06.2011 kl. 13:00 Kl. 13.00: Kommunestyret starter Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer

Besøk: Kl. 13.00: Jona Evju og Anita Stevning kommer og vil fortelle om sine planer for Inn på tunet satsning.

Besøk: Kl. 13.00: Jona Evju og Anita Stevning kommer og vil fortelle om sine planer for Inn på tunet satsning. FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.10.2010 kl. 13:00 Besøk: Kl. 13.00: Jona Evju og Anita Stevning kommer og vil fortelle om sine planer for

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL middelalderdalen Møteinnkalling Saksnr: 25-27 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Bergtun, Rødberg Dato: 10.10.2013 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært møte Møtedato: 14.12.2010 Tid: Kl. 17.15 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tema/orienteringer Framtidsverksted Mangfoldsåret v/ Berit Berg Larsen fra Flyktningtjenesten for Gran og Lunner SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tema/orienteringer Framtidsverksted Mangfoldsåret v/ Berit Berg Larsen fra Flyktningtjenesten for Gran og Lunner SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 13.11.2008 Tid: 17.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Leder for administrasjon av eiendomsskatt, Per Torstein Hellumbråten, orienterer om status eiendomsskatt.

MØTEINNKALLING. Leder for administrasjon av eiendomsskatt, Per Torstein Hellumbråten, orienterer om status eiendomsskatt. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG 06.11.2014 kl. 17:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf 31 02 20 00.

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 11.06.2012 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

Overhalla kommunestyre

Overhalla kommunestyre Møteinnkalling Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 27.04.2015 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg.

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-66 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 04.02.2015 kl. 13:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

I tillegg vil kultursjef Gerd Hagen orientere om Arktisk kultursenter.

I tillegg vil kultursjef Gerd Hagen orientere om Arktisk kultursenter. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 07/04 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 02.12.04 Tidspunkt: Kl. 18:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen 29. desember 2004 på

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Til formannskapet føres som orienterings-/referatsaker Numedalsbanen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer