Årsrapport 2011 fra Finnmark fylkeskommune - pilotfylke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2011 fra Finnmark fylkeskommune - pilotfylke"

Transkript

1 Finnmark

2 Årsrapprt 2011 fra Finnmark fylkeskmmune - piltfylke 1. Innledning Miljøverndepartementet (MD) gjennmførte i periden et piltprsjekt fr kmmunene innen universell utfrming (uu). I regjeringens nye handlingsplan fr periden Nrge universelt utfrmet 2025 fastslås det at man skal videreføre piltprsjekt m universell utfrming, nå i samarbeid mellm fylkeskmmunene g fylkesmennene. Det sies følgende i handlingsplanen: Universell utfrming utvikles sm en strategi i kmmunal g reginal planlegging g frvaltning. Tiltaket inkluderer ressurskmmuner, piltfylker g nye piltkmmuner. Alle fylker g 25 % av kmmunene bør aktivt med innen MD ønsker at piltfylkene skal legge vekt på å: integrere universell utfrming i reginalplitiske mål g strategier i fylket innveve universell utfrming sm strategi både i egne virksmhetsmråder g i sine ppgaver i frhld til kmmunene sette av egne ressurser til satsingen sm piltfylke etablere enighet mellm fylkeskmmune g fylkesmann m å satse sammen på universell utfrming gjennm et piltfylkeprsjekt I tillegg ønsker departementet følgende mål i handlingsplanen: Alle kmmuner bør ha vedtatt kmmuneplan med retningslinjer fr universell utfrming innen Universell utfrming bør være et integrert prinsipp i alle reginale planer innen Alle fylker g 25 % av kmmunene bør delta aktiv i nasjnalt utviklingsprsjekt med kmmune- g fylkesrettet satsing innen Alle kmmuner bør ha deltatt aktivt i veiledning m ny plan- g bygningslv innen Fylkesutvalget i Finnmark vedtk på sitt møte 24. mars 2009 (sak 09/21) at fylkeskmmunen skulle søke m deltakelse i prsjektet. Finnmark ble sammen med syv andre fylker utvalgt til å delta i prsjektet. I prsjektet i Finnmark jbber vi langs t hvedstrategier; 1) veiledning g infrmasjn. 2) utviklingsarbeid. Utviklingsarbeidet skjer gjennm tre definerte delprsjekt: 1. Delprsjekt Samferdsel 2. Delprsjekt Friluftsliv 3. Delprsjekt Gjenreisingsbygg 2. Organisering g frankring Prsjektet i Finnmark er rganisert med styringsgruppe, prsjektgruppe g prsjektledelse. Styringsgruppa består av relevante samarbeidspartnere på reginalt nivå. KS Finnmark skal ivareta kmmunenes interesser. De øvrige aktørene er valgt ut i fra hensyn til faglig kmpetanse g spesielle frhld g utfrdringer i Finnmark, sm igjen gjenspeiles i pririteringer i prsjektet. Styringsgruppa skal utfrme rammene fr prsjektet. Styringsgruppa har følgende sammensetning: Rådet fr likestilling av funksjnshemmede i Finnmark v/leder Finnmark fylkeskmmune v/ fylkesrådmann Fylkesmannen i Finnmark v/ ass fylkesmann Statens Vegvesen Finnmark v/ leder

3 KS Finnmark v/ styreleder Husbanken regin Bdø Prsjektgruppa fungerer sm en faglig ressurs i det daglige arbeidet i prsjektet. Prsjektgruppas medlemmer har gså frdelt ansvarsmråder pp mt ppfølging av kmpetansehevingstiltak, ressurskmmunen g delprsjekter. Gruppa har følgende sammensetning: Prsjektkrdinatr kultur- g idrettsavdelingen, fylkeskmmunen Helse- g ssialavdeling, Fylkesmannen i Finnmark Planavdeling, fylkeskmmunen Samferdselsavdeling, fylkeskmmunen Rådgiver flkehelse g friluftsliv, kultur- g idrettsavdelingen, fylkeskmmunen Areal- g kulturvernavdelinga, fylkeskmmunen Alta kmmune sm ressurskmmune Utver styrings- g prsjektgruppene har fylkeskmmunens nye g eksisterende relevante prsjekter g aktiviteter blitt knyttet til prsjektet fr universell utfrming. Blant de mest sentrale er: 1. Knutepunkt Finnmark Knutepunkt Finnmark er frankret i Regjeringens handlingsplan fr miljøg samfunnsansvar i ffentlige anskaffelser FOT Samarbeid mellm 6 fylkeskmmuner m utvikling av en kmmunal bransjeløsning i tilknytning til fylkeskmmunens dkumenthåndteringssystem (sak-/arkivsystem), g administrasjnens daglige arbeidsverktøy. Andre relevante aktører g ressurser er reginale råd sm Rådet fr likestilling av funksjnshemmede, Eldrerådet g Ungdmsplitisk utvalg. 3. Metde Prsjektet er rganisert mkring et sektransvarsprinsipp. Kultur- g idrettsavdelinga har ansvaret fr prsjektledelse g krdinatrrllen i prsjektet, herunder dialg med nasjnalt nivå, styringsgruppe, prsjektgruppe g andre partnere. Det knkrete utviklingsarbeidet har hver enkelt fagavdeling ansvar fr, i samarbeid med ressurs- g piltkmmuner. Erfaringene med denne metdiske tilnærmingen har generelt vært gd. Selv i fravær av prsjektkrdinatr, sm har vært situasjnen deler av vinteren 2011, har delprsjektene generelt hatt tilfredsstillende prgresjn. Kmmunikasjnen mellm delprsjektene, styringsgruppa g prsjektgruppa fungerer gdt, g det samme gjelder dialgen med nasjnalt nivå. I prsjektledelsen g prsjektgruppa freligger arbeidsfrdeling med persnlig ansvar fr sentrale ppfølgingsppgaver. 4. Oppnådde resultater Delprsjekt friluftsliv Delprsjekt friluftsliv er faglig sett nært knyttet til flkehelsearbeidet i Finnmark fylkeskmmune. Finnmark fylkeskmmune har ansvar fr partnerskap fr flkehelse, der fysisk aktivitet g friluftsliv er ett av flere pririterte mråder. 14 av 19 Finnmarks kmmunen er med i partnerskapet. Gjennm samarbeid g kntakt med kmmune sm er med i partnerskapet, frmidler fylkeskmmunen verdier g viktigheten av at alle skal ha mulighet til deltakelse i samfunnet. I dette arbeidet er det spesielt fkus på deltakelsesmuligheter fr alle når det gjelder fysisk aktivitet g friluftsliv. Reginale samarbeidspartnere sm Frum fr natur- g friluftsliv, Nrges Jeger g fiskerfrbund Finnmark, Fylkesmannen i Finnmark g Finnmarkseiendmmen

4 (FeF) inviteres inn i dette arbeidet. Vi skal utvikle et friluftsliv med mål m å bidra til at flere har mulighet til å utøve friluftsliv i fylket. Finnmark fylkeskmmune ivaretar g har universell utfrming sm priritert satsing i spesielt i t tilskuddsrdninger: 1. Tilskudd til friluftstiltak -kr ,-. (Direktratet fr naturfrvaltning) Målet med tilskuddsrdninga er å medvirke til stimuleringstiltak g hldningsskapende arbeid fr friluftsliv, med vekt på å styrke allmennheta sine interesser. Tiltak rettet første rekke rettest inn mt barn, unge, funksjnshemma g etniske minriteter. Ordning fr lkale lag g freninger, rganisasjner, kmmuner g private. 2. Tilskudd til lavterskel fysisk aktivitet i regi av frivillige rganisasjner kr ,-. (Helsedirektratet) Disse midlene blir frdelt på de kmmunene sm tegner partnerskapsavtale fr flkehelse g kmmunene deler ut midlene til lkale lag g rganisasjner g tiltakene skal hvedsakelig treffe inaktive eller funksjnshemmede. Sør-Varanger kmmune er piltkmmune fr prsjektet universell utfrming, gjennm sin deltagelse i delprsjektet friluftsliv. Dette innebærer at kmmunen frplikter seg til å delta i samarbeid med piltfylket, gjennmføre kmpetanseheving m universell utfrming internt i kmmunen, bidra med versikt ver aktiviteter g prsjekter skriftlig g med billedmateriale, til bruk i erfaringsdeling reginalt g nasjnalt. Kmmunen er psitiv til å få muligheten til kmpetanseppbygging på universell utfrming, g de ønsker å ha et spesielt fkus på friluftsliv g til rettelegging i utbygging av nye bligmråder g skleutbyggingsprsjekter. Frisksatsing er et samarbeidsprsjekt mellm Nrges jeger- g fiskefrbund (NJFF) Finnmark, Sør-Varanger kmmune g Finnmark fylkeskmmune. Det er et lavterskeltilbud til persner sm er i risik fr å utvikle rusprblemer, har utviklet rusavhengighet g fr persner i en rusrehabiliteringsfase. Målsettingen med tiltaket er å kunne gi tilrettelagte friluftslivsaktiviteter fr persner sm har lite aktivitet g sm har vansker med å kmme i rdinære tiltak/arbeid/skle i en krtere eller lengre peride. Tiltaket skal gi deltakerne en meningsfylt hverdag, de skal få trening i ulike grunnleggende friluftslivsaktiviteter sm; kart g kmpass, turplanlegging, mat på tur, lære seg å frhlde seg til ulike nrmer g regler på tur alene g sammen med andre. Det er gså innledet samarbeid med Inn på tunet- gårdbrukere i Pasvik, sm driver med grønn msrg. Gjennm samarbeid g ne øknmisk støtte har gårdbrukerne fkus på universell utfrming. Den øknmiske støtten har gått til fysiske tilpasninger slik at flere brukergrupper kan benytte seg av tilbudene på gården. Gårdbrukerne frpliktet seg til å delta på knferanser eller kurs g bidra med erfaring fra ditt arbeid med universell utfrming. De skal bidra til å synliggjøre g markedsføre uu tiltak på egen nettside eller brsjyremateriale. Bidra med bilder g skriftlig materiale i til Finnmark fylkeskmmune sin nettside (FFK tillatelse til å publisere bilder g infrmasjn) Delprsjekt samferdsel Finnmark fylkeskmmune har arbeidet sammen med tre finnmarkskmmuner fr å få til praktiske løsninger i frlengelse av prsjektet Med avstand sm premiss, sm ble gjennmført i samarbeid med Nrdland g Sgn g Fjrdane samt Nrges Taxifrbund. Kmmunene Nrdkapp, Tana g Prsanger var i utgangspunktet piltkmmuner i et delprsjekt samferdsel. Prsanger har valgt å gå ut av prsjektet da de ikke

5 har ressurser til deltakelse Prsjektet har et særlig fkus på den yngre g den eldre delen av beflkningen. I et flkehelseperspektiv er det viktig å gi et tilbud til de sm br alene g sm ellers ikke har anledning til å delta i samfunnslivet. Fr distriktene er ensmhet en str trussel mt flkehelsa. Transprtløsningene sm ønskes prøvd ut i de utvalgte kmmuner vil samtidig bidra til å ppretthlde et drsjetilbud ute i distriktene, sm i dag er meget sårbare Det ble søkt m midler fra Samferdselsdepartementet fra rdningen med Kllektivtransprt i distriktene (KID). Finnmark fylkeskmmune fikk avslag på sin søknad. Det er bare å knstatere at de ulike departementene ikke snakker sammen, slik at samferdselsdepartementets manglende tildeling her får knsekvenser fr delprsjekt samferdsel et prsjekt i regi av Miljøverndepartementet. Tana g Nrdkapp klarte ikke å priritere friske midler i prsjektet i sin budsjettbehandling fr budsjett Det arbeides med å finne alternative finansieringsløsninger fr prsjektet. Samferdselsavdelinga har hatt vakanser i stillinger i 2011 sm har blant annet har gått utver fremdriften i dette prsjektet. Arbeidet pririteres i Delprsjekt gjenreisningsbygg Dette delprsjektet inngår i fylkeskmmunens arbeid med bygningsvern. Finnmark fylkeskmmune har et nasjnalt ansvar fr å ivareta gjenreisningsbebyggelsen. Arbeidet rganiseres slik at bygningsvernet i fylkeskmmunen utvikler kmpetanse g erfaring ut ifra case g saker i sitt daglige arbeid. Det er gjrt tilrettelegging ved flere bygg. Vedlagt følger ft av brakker ved Banak flystasjn sm et eksempel g dkumentasjn. Hensikten er å utfrme materiale sm kan fungere sm veiledere fr eierne av gjenreisningsbygg med tanke på tilgjengelighet. Det er stre utfrdringer med kapasitet til å utarbeide en slik veileder, da bygningsvernet i Finnmark fylkeskmmune bruker alle sine ressurser på saksbehandling g ppfølging av enkelt saker. Piltkmmunen Alta Alta kmmune ble piltkmmune i desember 2010 g har brukt størstedelen av 2011 til å rganisere arbeidet g sklere sine ansatte g plitikere i universell utfrming, blant annet gjennm K5-prgrammet sm ble avviklet i august. Kmmunen har deltatt på de sentrale samlingene sm har vært aktuelle fr dem, g inngår i den reginale prsjektgruppen i prsjektet. Statens Kartverk fretk en kartlegging av Alta sentrum smmeren 2011, nettpp med tanke på et tilgjengelig sentrum. Alta har i år drøftet ppstart av arbeidet med en designmanual fr Alta sentrum hvr universell utfrming vil være et spesielt fkusmråde. Kmmunen ser fr seg å starte arbeidet med designmanualen g muligens en handlingsplan fr Alta universelt utfrmet 2025 i 2012, men dette vil blant annet avhenge av den kmmunale planstrategien kmmuneplitikerne vedtar før smmeren. Universell utfrming inngår sm sentralt tema i kmmunens reviderte kmmunedelplan fr helse g ssial, hvr planarbeidet hvedsakelig på pågått i Kmmunens virksmhetsmråde fr barn g unge følger aktivt pp universell utfrming med ulike tiltak i skler g barnehager.

6 uu nrd På reginalt nivå i de tre nrdligste fylkene er det frmalisert et nettverk fr å styrke arbeidet med kmpetanseheving i kmmunene. I dette samarbeidet sm har fått navnet «uunrd» er det deltakere fra Nrdland fylkeskmmune, Finnmark fylkeskmmune, fylkesmannen i Trms, Husbanken i Bdø g Srtland kmmune. Prsjektet har fått tildelt midler fra sentralt hld. Reginalt kmpetanseutviklingstiltak I juni 2011 gjennmførte vi et kmpetanseutviklingstiltak rettet mt ansatte i Husbanken, Statens vegvesen, fylkeskmmunene, fylkesmennene i Nrd-Nrge. Det var kick ff fr uu nrd den sammen dagen. Kmmunikasjn/intranett Nettredaktøren i Finnmark fylkeskmmune har deltatt på kurs m uu på nett. Grunnkunnskapen viser seg å være nyttig i arbeidet med egne nettsider. I tillegg har dette hatt str verdi fr kursing i nettarbeid internt, i veiledning av virksmheter g tilknyttede rganisasjner g i utarbeidinga av helt nye nettsider fr FFK. Vi jbber bevisst fr å etterfølge kravene til Difi. Fylkeskmmunen skal i 2012 ta i bruk ny internettside g denne er lagt pp til å kunne betjene synshemmede/blind både gjennm skrift g tale. Egen nettside fr prsjektet; uufinnmark.n Vi lanserte egen nettside fr uu piltprsjektet her i Finnmark. Dette skal være et virkemiddel fr infrmasjn g veiledning. Det er svært beklagelig at nettsiden ikke er universelt utfrmet, da bedriften sm utviklet siden ikke hadde kmpetansen til det. Vi jbber frtsatt med å få dette helt på plass. Planarbeid I arbeidet med utarbeidelsen av reginal planstrategi fr Finnmark er universell utfrming freslått sm ett av flere innsatsmråder. Kartlegging av sentrum i kmmuner i Finnmark Statens kartverk var på møte i styringsgruppa høsten 2010 fr uu pilt prsjektet fr å rientere m kartleggingsprsjekter innen uu. Styringsgruppa var tydelig på at de frventet at kartverket fretk en kartlegging i kmmuner i Finnmark, sm er pilt fylke. Alta, Hammerfest, Karasjk, Tana, Sør-Varanger g Vadsø ble kartlagt smmeren Øknmi Prsjektet er finansiert med fylkeskmmunale midler, i tillegg til prsjektmidler fra departementet. Det er øknmi til drift av prsjektet, men begrenset med midler til utviklingsarbeid. I delprsjektet friluftsliv er det brukt kr ,- av fylkeskmmunale midler til utviklingstiltak i 2011 sm i hvedsak er kanalisert inn prsjekter i piltkmmunen Sør-Varanger. De største utgiftspstene på budsjettet har vært prsjektledelse, reginale kmpetansetiltak g deltakelse på nasjnale g reginale møter g samlinger. 6. Gevinstrealisering Det er blitt en større frståelse fr at universell utfrming må være integrert i planarbeid g i virksmhetene. 7. Endringer g tillegg 8. Prsjektfaglig evaluering Prsjektet er lagt pp slik at det mest mulig skal være en del av det daglige arbeidet slik at man etter prsjektperiden ikke bare «slipper» disse ppgavene, men tar de med videre. Det er viktig at universell utfrming i så str grad sm mulig «ligger i fingrene» på den enkelte saksbehandler/rådgiver, g dermed kmmer det alltid med i det arbeidet sm gjøres.

7 9. Dkumentasjn Kmmunikasjnen mellm prsjektgruppen g styringsgruppen er gd. Banak flystasjn. Ft Inger Ka. Nrm gård. Ft Trmd Hle.

8 Hedmark g Oppland

9 Rapprt fra 2011 piltfylkene Hedmark g Oppland 15.februar 2012 Ingen hemmes ingen glemmes Verdighet gjennm tilgjengelighet 1. Innledning Fylkeskmmunene g fylkesmannsembetene i Hedmark g Oppland sendte felles søknad av m piltfylkestatus. Søknaden var underskrevet av fylkesmennene, fylkesrdfører i Oppland g fylkesrådsleder i Hedmark. Søknadene ble plitisk behandlet i fylkeskmmunene. Fellessøknaden anses sm et dkument sm sikrer den plitiske frankringen g viser det felles ansvaret fr gjennmføringen av prsjektet. Prsjektbeskrivelsen finner du på nettsiden Om Prsjektet: Handlingsplan : Handlingsplan : Se 2. Organisering g frankring Piltfylkene Hedmark g Oppland er rganisert med Styringsgruppe Prsjektgruppe Ressursgruppe reiseliv Ressursgruppe stedsutvikling Ressursgruppe transprt Ressursgruppe flkehelse Prsjektgruppe Terningen Arena, HIH, Elverum IKT, E-helse g velferdsteknlgi Prsjektbeskrivelsen ble utarbeidet i en gruppe bestående av representanter fra fylkeskmmunen (fk) g fylkesmannen (fm) i Hedmark g Oppland. Planen er frankret plitisk. Randi K. Øverland er ansatt i 100% stilling sm prsjektkrdinatr (PK), g dekker begge fylkene. Prsjektkrdinatr deltar i alle disse, g i arbeidsgrupper ved behv. 1

10 Rådene fr likestilling av mennesker med nedsatt funksjnsevne (RLF) er representert fra begge fylker. Reidun Gravdahl (Op) er leder av styringsgruppa (prsjektansvarlig - PA) Styringsgruppa Reidun Gravdahl (PA), Randi Katharina Øverland (PK), Kjell Erik Slbakken (Hfk), Jan Lånkan (fmhe), Bjug Ringstad (RLF,Op), Maj C. Stenersen Lund (RLF, He), Sigurd Tremen (fmop) 2 medlemmer byttes fra 2012 til: Bernhard Caspari (fmhe), Anders Paulsen (Hfk) Det har vært avhldt 2 møter i styringsgruppa. 2011: 23.mars g 25. august 2012: 8.febr Møtereferater ligger på under Prsjektet / Styringsgruppemøter 2.2. Prsjektgruppa Randi Katharina Øverland (PK), Kristin Le Kjelstad (Ofk), Øystein Sjølie (Hfk), Hilde Smestad (fmhe), Therese Gjersøe Hle (fmop), Magne Flø(Ofk), Hans Petter Olsen (PL, UU-Gjøvikreginen), Wenche Lindberg/ Bjørn Karsten Lien (Eidskg kmmune), Maj C. Stenersen Lund (RLF, He), Bjug Ringstad (RLF, Op) Det har vært avhldt 12 møter i prsjektgruppa: 2011:1.mars, 12.april, 16.juni, 19.aug., 24.nv 2012: 18.jan. Møtereferater ligger på under Prsjektet / Prsjektgruppemøter 2.3. Ressursgruppene Gruppene fungerer delvis med begge fylker til stede g delvis i hvert enkelt fylke. Fylkene er bygget pp g fungerer frskjellig, både administrativt g plitisk. Det kan være en utfrdring, men effekten av å være parfylke er gd i den frstand at gruppene bruker det beste av hverandres innspill g arbeidsmåter i arbeidet. Nen ganger, fr eksempel i stedsutvikling velger ressursgruppene å gjøre ting frskjellig, men de deltar g presenterer sine resultater g trekker lærdm av det sm er gjrt Ressursgruppe transprt Kåre Chatrick Østlie (Hedmark-trafikk), Øystein Sjølie (Rådgiver, Hfk, samferdsel), Magne Flø (Rådgiver Ofk, samferdsel), Hans Thynnerstedt (RLF He) Geir Hestetræet (Opplandstrafikk), Svein Tre Iversen (blindefrbundet/ofk), Reidun Aaben (RLF, Op), Randi K. Øverland (PK) Fkus på universell utfrming av hele transprtkjeden vil bidra til å systematisere g kvalitetssikre det arbeidet sm nå gjøres i flere etater g rganisasjner. Målsetting i prsjektperiden er å utarbeide en strategi fr å se hele reisekjeden i sammenheng g å sikre universell utfrming i alle ledd. Vi skal ppnå knkrete resultater hvr det er mulig å hevde at en reise fra A til B er universelt utfrmet. Både infrastruktur, materiell g kundebehandling skal ivareta alle. Møter 2011: Felles møte med Hedmark g Oppland den 15.juni g 25.nvember Møtereferater ligger på under Transprt Kartleggingsverktøy sm brukes: Håndbk 278 Vedlegg - kartleggingsskjema: I Hedmark fylkeskmmune er det t grupper sm har jevnlig møter med fkus på universell utfrming. 2

11 1. Transprt g universell utfrming: Hedmarktrafikk, Hedmark fylkeskmmune, samferdsel, Rådet fr mennesker med nedsatt funksjnsevne, Statens vegvesen 2. Tverrsektriell gruppe: Reiseliv, flkehelse, eiendm, samferdsel, friluftsliv, kmmunikasjnsavdelingen g rådet fr mennesker med nedsatt funksjnsevne. Oppland har ikke tilsvarende grupper Sjåførpplæring (Østfld-kurset): Hedmark: 212 påmeldte 35 har gjennmført. Oppland: 659 påmeldte 162 har gjennmført. Det purres jevnlig Prsjekter i transprtsektren Oppland: Lillehammer skysstasjn: Åpning av Mrgendagens skysstasjn, med betydelige mbygninger både utendørs g innendørs. Stasjnsbygningen var ferdig i september 2011 (finansieres blant annet med uu-midler fra KID) 5 milliner. Blindefrbundet g Handicapfrbundet har vært med på gjennmgang av skisser før det ble igangsatt byggearbeider. Utmhus på jernbanestasjnen hadde ffisiell åpning ved Magnhild Meltveit Kleppa i desember Senere blir Jernbanegata g den parallelle Wiesesgate (så langt det går) pprustet etter prinsippene m universell utfrming, slik at veien fra Skysstasjnen til gågata blir lett å finne. Skysstasjnen har fått tilgjengelig kafe, sanntidsinfrmasjn, lyddusjer ute g inne g ledelinjer, slik at det skal være lett å rientere seg mt sentrumsmrådene g inne på stasjnsmrådet. Plattfrmene er fr lave i henhld til anbefalingene i Håndbk 278, men det jbbes med å finne en løsning Prsjekter i transprtsektren Hedmark: Hedmark er rganisert annerledes enn Oppland. Hedmark har en liten sentraladministrasjn, g på transprtmrådet er mye av arbeidet satt ut til Hedmark Trafikk g Statens Vegvesen. Hittil har arbeidet med universell utfrming vært lite krdinert, g etatene har ikke snakket nk sammen, men det er en egen ressursgruppe sm består av Hedmark trafikk, Rådet fr likestilling av mennesker med nedsatt funksjnsevne, g Samferdsel i Hedmark fylkeskmmune (Hfk). Ressursgruppen har hatt møter 12.september 2010, 1.juni 2011 g september 2011, samt januar Utarbeidelse av strategidkument: Dkumentet er under utarbeidelse, med føringer sm er gitt i prsjektplanen fr universell utfrming g det sm står i samferdselsplanen. Universell utfrming i reisekjeden er verrdnet. Mål g strategier kmmer etter hvert Hedmark begynner der behvet er størst (i de største byene). Hamar, Elverum, Kngsvinger g Eidskg. Det har fregått mye i Statens Vegvesens g Hedmark trafikks regi, g det er viktig at ressursgruppa fungerer sm et samlende rgan med Hedmark fylkeskmmune. Samfunnsplan: Det arbeides med en samfunnsplan sm skal vedtas plitisk smmeren 2012 Anbudsrundene på materiell stiller strengere krav til universell utfrming (busser - fargekder, str skrift sv) Sanntidsinfrmasjn: Det er ønskelig med samme system i Hedmark g Oppland Leskur på hldeplasser: Vegvesenet har t typer et fr by g et fr land Man følger mal Standard krav fr hldeplasser Ressursgruppe flkehelse Ane Bjørnsgaard (flkehelserådgiver, Ofk) Tm Henning Hvi (flkehelsekrdinatr, Ofk), Jn Halvr Midtmageli (rådgiver plan, Ofk), Wibeke Grpen (rådgiver plan, Hfk), Randi Wahlsten (flkehelserådgiver, Hfk), Berit Staff Jhnsen (flkehelserådegiver, fmhe), Therese Gjersøe Hle (flkehelserådgiver, fmop), Marthe Kraabøl (RLF, He), Randi K. Øverland (PK) 3

12 Møter: 2011: 17.mars, 4.mai, 16.juni (alle tre møtene ble avlyst) Prsjektkrdinatr har hatt spntane møter mellm enkeltpersner i Ofk g Hfk. Det ble avhldt møter 24.august, 12.kt, 26.kt, 15.des, samt småmøter innimellm fr å ferdigstille Universell utfrming i kmmunal planlegging. Referatene ligger på under flkehelse Innspill ny flkehelselv: Det påpektes at lven ikke innehar ett eneste knkret rd m universell utfrming. Det drøftes hvrdan vi kan implementere/ øke kmpetansen på universell utfrming g flkehelse i videregående skler. UU i dkument: Føringer fr det fylkeskmmunale flkehelsearbeidet i Hedmark UU er med i den nye Reginal flkehelseplan fr Oppland Hefte er utarbeidet g utgitt Universell utfrming i kmmunal planlegging Det er sendt til alle sm jbber med plan g til de sm gir høringsutttalelser i kmmunene g fylkene (rehabilitering, brukerrganisasjner med mer) Det er gitt en rientering m kravene til universell utfrming fr de fleste sm arbeider med spillemiddelsøknader i kmmunene i Hedmark g Oppland (75 deltagere). Det har vært avhldt kurs i Oppland m steder man kan søke midler til tiltak utver spillemidlene. Det har vært frsøkt å samarbeide med høysklene fr å få implementert universell utfrming g flkehelse i mange aktuelle studieretninger på alle høysklene i Hedmark g Oppland. Dette arbeidet skal videreføres i Det gjelder blant annet reiselivsstudiet, idrett, friluftsliv, helsefaglige studieretninger med mer på høysklene i Rena, Elverum, Hamar, Gjøvik g Lillehammer. Brsjyre er utarbeidet m universell utfrming av utemråder/ turmråder. Denne er gitt til de sm arbeider med plan, kultur g idrett, den er sendt til kntaktpersnene i kmmuner På fagsamling direktratet fr naturfrvaltning (Haugesund) sm hadde tema friluftsliv deltk 7 persner fra He/Op. Prsjektkrdinatr har hatt kntakt med mange sm arbeider med tilgjengelige friluftsmråder. Søknad på midler til blant annet universelt utfrmet sti til Klimapark 2469 i Lm, gav en utelling på kr fra Sparebankstiftelsen. Der utredes ulike frmer fr ramper (metall, tre, ulik struktur sv). Femund/ Engerdal har hatt et frprsjekt g hvedprsjekt sm går på friluftsliv g universell utfrming i Femundsmarka. Det et mfattende arbeid sm viser gd detaljkunnskap g innsikt i universell utfrming av utemråder, vernatting g transprt. Dette vil kunne gi kmmunene et gdt næringsgrunnlag. De har søkt midler hs Innvasjn Nrge g mange andre rganisasjner, men har fått avslag. Det arbeides med en strategi fr å få til finansiering av de tiltakene sm er utredet. Alle kmmunene har fått en frespørsel m de ønsker å få kartlagt friluftsmråde, g mange har gitt tilbakemelding. Leder fr stedutvikling (He) g prsjektkrdinatr (RØ) satte pp en liste i samarbeid med en ingeniør/gis-student fra HIG. Deler av kartleggingen frgikk sept-nv.2011, men ble ikke fullført pga sykdm. Se vedlagt liste (www.ppland.n Q: Universell utfrming/ Piltfylke/ Kartlegging av utemråder/turplanlegger UU Høst 2011) Kartlagte friluftsmråder i 2011 En student har kartlagt følgende friluftsmråder g lagt resultatene inn i Statens Kartverk sin Tilgjengelighetsprtal : Fagernes - Tur langs sjøen i sentrum Beitstølen - Beitstølen Helsesprtsenter Dkka Flkestien Vaset - Tur langs Vasetvannet 4

13 Trysil - Flmvllen i sentrum g Knerterunden ved glfbanen Engerdal - Jhnsgård ved Femunden Drevsjø - Blkkdden villmarksmuseum Brumunddal - Tur langs Mjøsa Hamar - Tur fra Skibladnerbrygga til Dmkirkedden Lillehammer - Strandprmenaden fra E6 til campingplass sør fr sentrum Ressursgruppe reiseliv Gruppen er felles fr begge fylkene g består av Liv Bjerke (Reiseliv, Ofk), Kjetil Nrdheim (Reiseliv, Hfk), Tre Haug (NHO, innlandet), Jan Pallin (RLF He), Randi K. Øverland (PK). Møter: 2011: 30.mars, 21.juni, 18.august, 22.aug, 26.aug, 8.sept, 29.sept, 11.kt, 20.kt, 18.nv. 2012: 11.jan Neste møte 14.februar Referatene ligger på Det er kartlagt 30 vernattingsbedrifter (www.ppland.n Q: Universell utfrming/ Piltfylke/Kartlegging av reiselivsbedrifter) Se 4.1. Det er avhldt knferanse fr reiselivsbedrifter den 11.ktber (35 deltagere) Innkjøpsavdelingen i Ofk har hatt en gjennmgang av kriteriene med leder av Nrges Handicapfrbund innlandet Bjug Ringstad. Det er mange hensyn sm må ivaretas, både spredning av møter, knferanser i de ulike reginene, pris sv. Men så langt det lar seg gjøre g spesielt dersm det er ansatte eller kursdeltagere sm trenger tilgjengelighetstiltak må universell utfrming veie tungt i valg av lkaliteter. Det har vært avhldt møte med Nærings- g Handelsdepartementet ved Lasse Billingtn, Dag Hller (reiselivsdirektør), Tre Haug (NHO innlandet), Trhild Slbakken (Nrsk Turistutvikling) g Randi K. Øverland (PK) Det har vært avhldt møter med Innvasjn Nrge ved Ingunn Sørnes (sentralt), Anne Cathrine Mrseth (He), Bjørn Jhnsen (Op) samt næringssjefene i Hedmark g Oppland fr å få uu inn i ppdragsbrevet til Innvasjn Nrge. Det søkes m midler fra Innvasjn Nrge til etablering av Nettverksgruppe i reiselivet. 8 bedrifter ønsker å delta g de ønsker å ha en prsjektleder. Bedriftene er spredt på Engerdal/ Kngsvinger, Grue, Elverum/ Øyer. Dette samsvarer med de mål vi satte fr prsjektet, med fkus på Trysil/Engerdal g Lillehammerreginen. Kartlagte vernattingsbedrifter våren 2011 Rica Victria Htell - Lillehammer, First Htel Breiseth, Radissn Blu Lillehammer Htel, Dalseter Høyfjellshtell, Quality htel & resrt Hunderfssen, Hnne Htell g Knferansesenter, Hafjell Resrt AS, Rndane Haukeliseter Fjellhtell, Fefr høifjellshtell g hytter, Nrlandia Otta Htell, Spiterstulen, Nythun Høyfjellstue, Fagernes Camping AS, Ankalterud Gård, Gmbu Fjellstue AS, Brennabu AS, Scandic Htels, Olrud Rica htel, Mjøsa Ferie g Fritidssenter, Staur Gård as, Vinger Htel g spa, Htel Central, Elverum, Trysil-Knut Htell, Radissn Blu Resrt, Trysil, Malmplassen,Taverna Alvdal AS, Jhnsgård Turistsenter AS, Savalen Fjellhtell & Spa, Fjellheimen Leirskle Prsjektkrdinatr deltk på 8 kartlegginger. Resultatene er sendt hver bedrift på et skjema. Kartlegger har kmmet med knkrete tips til tilgjengelighetstiltak. Hun har gså snakket med ansvarlige på bedriften m kartleggingen generelt g ppsummert resultatene. Bedriftene er ppfrdret til å legge inn resultatene på sine hjemmesider g bruke det i markedsføringen av sitt reiselivsprdukt. Resultatene kan brukes i frbindelse med stjernerdningen, hvr tilgjengelighet etter Nrsk Standard er en av ntasjnene. Resultatene er lagret i Oppland fylkeskmmune : Q:\Universellutfrming\Piltfylke\Kartlegging av reiselivsbedrifter 5

14 Mediafkus i 2011 Nrk Østnytt Kartlegging av reiselivsbedrifter 2.mai Om universell utfrming i bygg 28.nv Våren 2011: Reprtasje m kartlegging av reiselivsbedrifter Kartlegger reiselivet (GD) Høsten 2011: Artikkel i lkalavis Endring av vaner gir enda bedre helse Ressursgruppe stedsutvikling Møter: Det har vært avhldt 2 fellesmøter fr stedsutvikling i Hedmark g Oppland i 2011, g ett møte den 20.januar Deltagere: Per Erik Fnkalsrud (Ofk), Tve Krattebøl (Hfk), Randi K. øverland (PK), Tril Heggen Munk (RLF He) g Liv Leine (RLF Op) har møtt. Ellers har hvert fylke sine egne ressursgrupper. Ressursgruppe Hedmark: Tve Krattebøl (krdinatr), Hedmark fylkeskmmune (plan/prsess) Frde Bakken, Statens vegvesen (utfrming gater g plasser/universell utfrming) Tne Gerd Bratland, Hedmark fylkeskmmune, (kmmunikasjn/prsess/barn g unge) Elise Kristensen, Hedmark fylkeskmmune (kultur), Magne Kvam, Hedmark fylkeskmmune (kulturminnevern), Hilde Smedstad, Fylkesmannen I Hedmark (landbruk), Per Ove Væråmen, Hedmark fylkeskmmune, (næringsutvikling/innvasjn Nrge), Liv Wilsn, Hedmark fylkeskmmune (FUNK- prsjektet = førstelinje næringsutvikling i kmmunene), Kristian Aasbrenn, Høgsklen I Hedmark (terier/frskning) Ressursgruppe Oppland: Per Erik Fnkalsrud (krdinatr) Liv Leine(brukerrepresentant); Brænd Marit, Sent.adm OFK; Berge Stian, Sent.adm OFK; Berger Paul Høistad; Bø, Runa; Flø Magne, Sent.adm OFK; Henriksen Dag Arne, Sent.adm OFK; Jnny Nersveen; Apeland Magnhild, Sent.adm OFK; 'Raddum Nils Kristian'; Klaas Tne, Sent.adm OFK; Tr.Selstad (HIL) Trunn Aass Taralrud (Innvasjn Nrge), Øverland Randi Katharina (He/Op) Hedmark: I Hedmark var planen å kartlegge en del sentrumsmråder. Da brukes Statens Kartverk sitt kartleggingsverktøy. På grunn av sykdm blir dette utsatt til LUK-kmmuner er priritert i første mgang. Det ble arrangert en knferanse fr alle kmmunene / rådene den 14.september, med befaring til steder med gde eksempler på universell utfrming (Magnr, Kngsvinger).Tve Krattebøl har sendt ut et spørreskjema/ ringt til alle kmmuner g hørt hvrdan de jbber med universell utfrming. Det er str variasjn i arbeidet g bruken av uukntaktpersnen. Kmmunene er blitt bedt m å vurdere sin kmpetanse g jbbing med universell utfrming. Oppland: I Oppland er Sel kmmune (Otta) blitt grundig kartlagt blant annet etter Statens Vegvesens Håndbk 278 g arkitekt Jan Gehls bk m gde steder. Resultatet ble presentert på en knferanse fr alle kmmunene i Oppland den 3.nvember på Otta. Knferansen var ment å gi økt fkus på i hvilken grad universell utfrming er implementert i utermmene i sentrumsmråder, g hva sm kreves fr å kunne defineres sm universelt utfrmet. Kartleggingen avdekket både fysiske frhld g lesbarhet i sentrumsmrådet g presentasjnen gav gdt innblikk i utfrdringer når det gjelder universell utfrming. I neste mgang vil man jbbe med å se nye, gde løsninger g muligheter. 6

15 I begge fylker er universell utfrming lagt inn sm kriterium i tildeling av LUK-midler g stedsutviklingsmidler 3. Metde Prsjektkrdinatr samarbeider med aktørene i de ulike ressursgruppene g setter pp nye mål i samarbeid med disse. Vi følger prsjektplanen med målsettingene g ansvar fr de enkelte målene blir frdelt på møtene. Det blir satt tidsfrister, men fte tar ting lengre tid enn antatt, da det er mange invlverte, g langvarige prsesser. Prsjektkrdinatr har ansvar fr møteinnkallinger, skriver referater fra møtene g samrdner saker. De enkelte sektrene har ansvar fr å gjennmføre målene på sine aktuelle fagmråder. Det er åpenhet fr diskusjn g endringer underveis. Det har vært en skjevfrdeling i tidsbruk på de 4 ulike hvedmålene i prsjektbeskrivelsen, men det betyr ikke at det ikke har vært aktivitet på alle mrådene. Internt i rganisasjnen er det mange samarbeidsmøter med utveksling av kmpetanse, med gd fkus på universell utfrming. Eksternt er prsjektkrdinatr rådgiver i en del utvalgte prsjekter i begge fylkene. Mye kntakt fregår på mail. Mange kmmuner g enkeltpersner ber m råd i frhld til knkrete prblemstillinger g m lvverk, ideutveksling, mulige løsninger g annet. Nettsiden blir brukt til frmidling av arbeidet i ressursgruppene, g til nyheter generelt i fylkene g kmmunene. Her kan kmmunene bli enda bedre på å gi innspill på gde eksempler. 4. Oppnådde resultater Kartlagte vernattingsbedrifter: 29 Kartlagte rådhus: 21 Kartlagte sentrumsmråder fram til 2012 (Statens kartverk): 22 Kartlagte friluftsmråder: 10 Kartlagt Sel kmmune- Otta sentrum grundig, med gjennmgang av resultater/metde fr andre kmmuner i Oppland (knferanse 3.nv. 2011) Knferanse fr kmmuner i Hedmark 14.sept Knferanse i syn/ synshemming/ labratriet i universell utfrming Knferanse i Hørsel Akustikk Knferanse i reiseliv Knferanser i plan- g bygningslven Hedmark g Oppland Knferanser i flkehelse i Hedmark g Oppland Videreutdanning i flkehelse g plan i Oppland 32 fredrag på ulike arenaer i begge fylker Universell utfrming i kriterier fr stedsutvikling i Hedmark g Oppland Universell utfrming i kriterier fr LUK-midler Universell utfrming sm kriterier fr friluftspris i Oppland Arbeider med at universell utfrming skal kmme inn i ppdragsbrevet til Innvasjn Nrge 4.1. Månedsbrev til uu-kntaktpersner Det er sendt ut månedlige brev til kntaktpersnene fr universell utfrming i kmmunene. Det er blitt fretatt en evaluering av kntaktpersnfunksjnene i Hedmark fylke, g det viser seg at de sm hvedsaklig er mest aktive, g tar tak i de sm blir tatt pp i brevene, er de 9 kmmunene sm er pilter i universell utfrming / LUK-kmmuner. 7

16 4.2. Kmpetanseheving i fylkene (fredrag) januar 2011: Plan- g bygningslv - knferanse Oppland 2.-3.mars 2011: Plan- g bygningslv - knferanse Hedmark Samlinger, seminarer g knferanser i fylkene: 32 fredrag på ulike arenaer. Se vedlagt liste 4.3. Kmpetansehevende samlinger MD Det har vært gd deltagelse fra fylkene g kmmunene på de kmpetansehevende samlingene sm Miljøverndepartementet har arrangert i 2011: Se vedlagt liste 4.4. Kmpetansekurset K5 samlinger g planlegging Det ble sendt ut brev til alle rådmenn i alle kmmuner med kntaktinfrmasjn til K5- instruktørene, slik at det skal være greit å invitere til kursing av ulike grupper innen kmmunen, samt plitikere. Det har vært t samlinger med K5 instruktørene i 2011 (9.juni g 8.nvember) Hild Kristin Mrvik fra Miljøverndepartementet deltk på samlingen i nvember. Instruktørene gikk igjennm hvrdan de tenker seg å gjennmføre kursene i kmmunene, g ønsker et samarbeid mellm de sm har teknisk g de sm har helsefaglig bakgrunn fr å kunne kmplettere hverandre. Instruktører er: Mnica Slheim Wenche Lindberg Trnd Grønvld Rnny Sørensen (Møre g Rmsdal fylke) Stein Vidar Bekkelund Randi Østhagen Det har vært relativt få frespørsler fra kmmunene freløpig Kartlegging av fylkeskmmunale bygg. Fullført i Oppland. Påbegynt i Hedmark Hedmark fylkeskmmune har gjrt mange knkrete tiltak på sitt fylkeskmmunale bygg. De har synlig inngangsparti med elektrisk skyvedør, taktil ledelinje til resepsjn g kantine, skranke i t høyder, heis etter de nye kravene (lyd/ størrelse)g terskelfri inngang til alle kntrer. De har bygget m tingsalen med blant annet regulerbar talerstl, teleslynge g lydanlegg, kntraster mellm møbler g underlag, ingen løse ledninger ved brdene, PCtilgang/ strøm til hver plass. Fylkesmannen i Hedmark har startet med kartlegging av sine lkaler. Oppland fylkeskmmune har kartlagt alle videregående skler g fylkeskmmunale bygg. Kursrm er bygget m med fkus på universell utfrming Kartlegging av rådhus, kmmunesenter g friluftsmråde i kmmunene (se liste) Se vedlagt liste. Der hvr det står Høst 2011, vil det bli satt i gang kartlegging av friluftsmråder i (Kartlegger ble sykemeldt). Det er lagt inn ønsker til Statens kartverk (ved ) m kartlegging av sentrumsmråder smmeren Oppfølging av Piltkmmunene På piltkmmunesamlingene i 2011 deltk lederne av piltkmmunen med sine ressursgrupper. I tillegg til de nye piltkmmunene ble gså Gjøvik-reginen (Gjøvik, Østre g Vestre Tten, Søndre Land g Nrdre Land) Til sammen utgjør dette en gruppe på persner. Medlemmene i kmmunenes ressursgrupper har ulik fagbakgrunn, fra plan, drift/vedlikehld, helse/rehabilitering, flkehelse, brukerrepresentanter, strategisk utvikling g eiendm. 8

17 Tema på samlingene i piltkmmunene 2011 har vært: K5 (pplæringsprgram i universell utfrming fra BE) Lvverk Plan- g bygningslven: Steinar Myrdal i Nhf m lvverk. Hamar (34 deltagere) 14.feb. Ekskursjn uu labratrium & belysning/syn Gjøvik (34 deltagere) 23. mai Knferanse fr reiseliv g piltkmmunene, Hamar (32 deltagere)11. kt. Akustikk/ hørselshemming Stange: (30deltagere) 25.kt. Oppsummering av året med piltkmmunelederne Hamar (6deltagere)28.nv. Neste piltkmmunesamling: 19.mars 2012 Løten kl Erik Mberget innkaller. Piltkmmunen Tynset skal arrangerte en reginal knferanse m universell utfrming16.nv Høyskler Kmpetanseheving/ bevisstgjøring på universell utfrming på høysklene i Hedmark g Oppland ( HIH, HIL, HIG) Høysklen i Rena deltk på et reiselivsseminar g ønsker samarbeid på etterutdanningen på studiet i markedsføring/reiseliv. Høysklen på Rena ved Daniela Lundesgaard skal ha m universell utfrming på utdanning i markedsføring i reiselivet på utdanningen i reiseliv i mars Prsjektkrdinatr (RØ) ble spurt, men slutter 1.mars. Freslått kartlegger av vernattingsbedrifter sm freleser. Høysklen i Lillehammer: IKT g uu i en Antlgi (bk) m universell utfrming sm skal utgis av Reidulf Watten. Kapittelet er skrevet av infrmasjnsrådgiver i Oppland fylkeskmmune Siri Segelstad. Det har vært frsøkt kntakt med reiselivsstudiet på høysklen i Lillehammer, men de har freløpig ikke gitt nen respns. HIL avdeling Otta har avhldt et studiepenggivende kurs i flkehelse i plan sm er satt i gang av blant annet Ane Bjørnsgaard g Jn Halvr Midtmageli i Ofk. Hans Hlmengen (HIL) deltk på reiselivsknferanse 11.kt Irene Thrsplass ved reiselivsstudiet på Otta (HIL) har fått med universell utfrming i Oppland Arbeiderparti s reiselivsmanifest, kapittel 7 Høysklen i Gjøvik: Bachelrppgave i gematikk med uu sm tema: Kartlegging av utemråder. Samarbeid med Anne Kristin Kvitle(HIG) g Statens Kartverk. Begge studentene utsatte eksamen til våren Kartlegger av utemråder, student fra HIG ingeniør/gis. Oppland g Hedmark fylkeskmmuner støtter uu-labratriet øknmisk i en 5- årsperide. Prsjektkrdinatr (RØ) ble spurt m å hlde innlegg m universell utfrming g IK på HIG, men slutter før det blir aktuelt. Høysklen i Gjøvik har en uu-gruppe på tvers av fagmråder sm ledes av Jnny Nersveen. Høysklen i Elverum: Terningen Arena har initiert et samarbeid med prsjektkrdinatr (RØ). IKT, de helsefaglige g de idrettsfaglige emnene g Nav hjelpemiddelsentral er invlvert i et prsjekt sm går blant annet på barn med funksjnsnedsettelser g fysisk aktivitet. De ønsker gså å samarbeide m å lage kurs fr kmmuner g andre m tilgjengelige nettsider fr publikum Videregående skler/ fagskler Det er hldt en rientering m universell utfrming på rektrmøter i Hedmark g Oppland i Det ble gså vist til nettbasert pplæringsprgram i universell utfrming (K5), sm er utarbeidet av Statens byggtekniske etat (http://uukurs.be.n/) På fagsklen i Gjøvik er det et pågående kurs ver 2 år fr Drift g vedlikehldspersnale. Disse kmmer fra mange ulike kmmuner i hele landet. Kurset består av 4 mduler, 3. g 4.mdul kmmer i gang våren 2012, g ansvarlig fr denne utdanningen ønsker kntakt 9

18 med uu-prsjektet / K5 instruktørene fr å gi kunnskap m universell utfrming. Det er tatt kntakt med Kjetil Knarlag NTNU. Han presenterte sitt prsjekt i Stavanger, hvr han ønsker samarbeid med høyskler i frhld til implementering av universell utfrming. Det gjelder spesielt på utdanninger sm ingeniør g arkitekt, men kan gså være aktuelt på andre studieretninger. Det fins en del øknmiske midler her, men prsjektet kan ikke brukes i frhld til fagskler g videregående skler. 5. Øknmi Regnskap g budsjett er innsendt til Miljøverndepartementet 15.februar Det var et verskudd på regnskapet på kr Dette skyldes at kartleggingen av friluftsmråder ikke ble gjennmført, slik vi hadde planlagt. I tillegg fikk vi refundert sykelønn på kr i frbindelse med prsjektkrdinatrs perasjn/sykemelding våren Prsjektsalden ttalt fra tidligere år er på kr Av dette vil det bli ekstrautgifter i frbindelse med skifte av krdinatr i mars I prsjektbeskrivelsen er det gså freslått en pris til en reiselivsdestinasjn sm har utpekt seg når det gjelder universell utfrming (50.000). Dette må diskuteres i prsjektgruppa. Det blir sannsynligvis en del utgifter knyttet til besøk i kmmunene / samling fr uu-kntakter sm er freslått på handlingsplanen i i tillegg er det freslått å subsidiere reginale kmpetansehevende uu-kurs, g eventuelt studietur. 6. Gevinstrealisering Se punkt 4. I tillegg beskrives reiselivsmrådet sm det mrådet prsjektkridinatr (+ ressursgruppe) har arbeidet mest med. Det har resultert i Bevisstgjøring hs reiselivsaktørene Ønske m nettverksgruppe (det er 8 bedrifter sm skal søke nettverksmidler i Innvasjn Nrge) Bevisstgjøringsprsess i Innvasjn Nrge i Hedmark/Oppland g sentralt (Osl) Bevisstgjøring i NHD (Nærings- g handelsdepartementet). Møte/ referat er videresendt til Einar Lund fr videre behandling i MD g BLD. Kartlegging på mange mråder (vernatting i 2011 g frberedelser til kartlegging av 30 spisesteder g 30 aktiviteter/ pplevelser g museer/ gallerier med mer i Det er et gdt grunnlag fr å kunne arbeide målrettet fr å bedre reiselivsprduktet, g gså tilbudet m tilgjengelighet fr de sm br i kmmunene. Dette vil kunne føre til flere g mer stabile arbeidsplasser i innlandet (reiseliv g transprt) g bedre flkehelse fr brukere av tilbudet. Det har vært et begynnende samarbeid med Buskerud m universell utfrming i reiselivet. 7. Endringer g tillegg Vi hadde planlagt å få kartlagt en del sentrums- g friluftsmråder. Da snøen innhentet ss i nvember + sykdm hs kartlegger, blir dette utsatt til Det blir brudd i kntinuiteten pga. skifte av prsjektkrdinatr 1.mars Det er 5 søkere g freløpig uvisst m den vil kmme på plass 1. mars. Det har gså vært nen utskiftninger i prsjektgruppe, styringsgruppe g i ressursgruppene. Det har gså tatt en del ekstra tid å få penger på plass til kartleggingen, da Innvasjn Nrge avsl søknaden høsten Prsessen med å få penger på plass via fylkeskmmunene er i gang. 8. Prsjektfaglig evaluering Det har vært hensiktsmessig å rganisere prsjektet på den valgte måten, via ressursgruppene g i direkte samarbeid med fylkenes administrasjn g andre aktører. Manglende øknmi har begrenset aktiviteten til å perere på allerede faste arenaer, g dette har fungert bra. Takket være øknmisk innsats fra reiselivsseksjnen i fylkeskmmunene har vi kunnet freta nødvendig kartlegging g bevisstgjøring utenm ffentlig virksmhet. Da dette dreier seg m publikumsrettede tilbud har det vært en nødvendig g nyttig investering. 10

19 9. Dkumentasjn Piltfylkene He/Op: 3 hefter uu i kmmunal planlegging uu i pparbeidede friluftsmråder uu i publikumsbygg Hefter: 1. Universell utfrming i kmmunal planlegging 2. Universell utfrming av utemråder 3. Universell utfrming i reiselivet Knferanser/ temadager: 1. Temadag hørsel & akustikk: 2. Universell utfrming i reiselivet: 11

20 Vedlegg 1. Fredrag utført (Prsjektkrdinatr Hedmark g Oppland 2011) 2011 Sted Tema/ Hva Antall Innlegg deltagere piltfylket jan Fagernes Arena helse -Valdres 60 8min jan Trysil Frkstmøte reiselivet + rdfører 35 40min jan Gjøvik HIG- bachelrstudenter 3 1time jan Valdres Reiseliv Frivilligsentral min 20min feb Hamar Piltkmmunesamling 36 15min feb Elverum Knferanse kmmune/fylke Hedmark Plan- g 45 15min bygningslven mars Gran Flkehelseknferanse Oppland 50 25min april Hamar Innkjøpsleder Hedmark fylkeskmmune 1 20min 5.-6.april Undredal Sgn g fjrdane/ Undredal Flkehelse g 36 20min stedsutvikling- Wrkshp Innlegg g prgram-medarbeider 12.april Lillehammer Kulturvern Oppland fylkeskmmune 12 25min 28.april Valdres Opptak Nrk Østnytt: Kartlegging av reiseliv 1 dag 29.april Hamar IKT Hedmark fylkeskmmune 5.mai Lillehammer Om K5- fylkespplæringssjef Oppland fylkeskmmune 1 20min 9.juni Lillehammer K5 instruktører Hed/Op 5 20min 22.juni Hamar Hedmark fylkeskmmune: Rektrmøte 18 30min 24.aug Lillehammer Innvasjn Nrge- rientering m universell utfrming 1 20min /møte 26.aug Osl Orientering i Nærings- g handelsdepartementet / 6 15min møte 2.sept Gjøvik RLF + plitikere 16 3 timer Rapprtering/ handlingsplan framver 6.sept Lillehammer Inf m Lillehammer skysstasjn/ uu min 12.sept Elverum Terningen Arena. Om IKT g universell utfrming 8 15min 19.sept Osl Nrsk Standard evaluering av kartleggingsverktøyet 4 (3timer) i Reiseliv (Møte) 19.sept Osl Innvasjn Nrge 3 (1 time) Infrmasjn m piltfylket g kartlegging av reiseliv 27.sept Hamar Felles fylkesting fr He/Op time Rapprtering/ m universell utfrming 11.kt Hamar Reiselivsknferanse universell utfrming/ 35 20min kartleggingsresultater av NTU på 30 vernattingsbedrifter Innlegg/Arrangør/ møteleder 25.kt Stange Temadag m høreselshemming/akustikk fr fylket g 32 30min kmmunene i He/Op Arrangør/ møteleder 31.kt Hamar Fylkesmannen i Hedmark ledergruppa 12 35min Infrmasjn m universell utfrming/ m piltfylkene 3.nv Otta Stedsutvikling g universell utfrming/ 35 30min knutepunktsutvikling. Resultater av Asplanviak s kartlegging med Håndbk 278). Innlegg m stedsutvikling g universell utfrming 8.nv. Hamar K5- møte. Møteleder 6 9.nv Biri Fredrag fr entreprenører EBA/ NHO 14 45min 16.nv Tynset Reginal knferanse i Nrd- Østerdal. Innlegg m 45min piltprsjetets målppnåelse g universell i kmmunal planlegging. 30.nv Trysil Flkehelseknferanse fr Hedmark fylke/ kmmune 45min Innlegg m universell i kmmunal planlegging ,januar Hamar Knferanse m utemråder Hamar/Stange/Løten 15min 13.febr. Hamar Avdelingsmøte fylkesmannen He 15min 12

21 Vedlegg 2 Kmpetansehevende samlinger MD Deltagere fra fylkene g kmmunene på de kmpetansehevende samlingene sm Miljøverndepartementet har arrangert: 2011 Sted Tema Deltagere fra Hed/Op 7.-9.feb Mlde Prduktutvikling/ bærekraftige prdukter Innvasjn/ ungt entreprenørskap Statens Kartverk kartlegg av sentrumsmråder g friluftsmråder Finansieringsrdninger (Deltasenteret) mai 5.-6.sept Stavanger (Sla) Lillehammer/ Øyer Implementering av universell utfrming i kmmuner g fylker Bevisstgjøring g frankring Gde eksempler på bygg g utemråder Transprtknferanse universell utfrming i transprtkjeden Befaring Lillehammer skyssstasjn 2.-3.nv Haugesund Friluftsliv fr alle Flkehelse 22.- Gjøvik 23.nv jan Gardermen Om prsesser med å implementere universell utfrming i kmmuner g fylker Medarrangør Frankring av arbeidet med universell utfrming i kmmune g fylker Bjørn Karsten Lien, Eidskg Irene Hwden, Gran Tril Heggen Munk, Hfk Randi K. Øverland, He/Op Hans Petter Olsen, Gjøvik Bjug Ringstad, Nhf Innlandet Rigmr Myhre, Ofk Hilde Smestad fmhe Wibeke B.Grpen, Hfk Randi K. Øverland He/Op Wenche Lindberg, Eidskg Hans Petter Olsen, Gjøvikreginen Elin Marie Slaatsveen, Gjøvik Bdil Høistad, Hamar Anne Marie Stenmark, Hamar Erik Mberget, Løten Stein Vidar Bekkelund, Ø-Tten Anne Merete Andresen, V-Tten Deltasenteret Mange fra Hedmark g Opland Direktratet fr naturfrvaltning 7 fra Hedmark g Oppland Wenche Lindberg, Eidskg Hilde Smestad, fmhe Hans-Petter Olsen, Gjøvik Elin Marie Slåtsveen, Gjøvik Sven Sandvik, Gran Bdil Høistad, Hamar Terje Hffstad RLF He Mari Mette Slheim, Hfk Randi Sletnes Bjørl, Hfk Randi K. Øverland He/Op Erik Mberget, Løten Anna Ekrem, N-Land Bjug Ringstad Nhf Innlandet Petter Håknsen, Rlf Gjøvik Anne Lene Trsviken, Stange Tre Stenseng, Søndre Land Anne Merethe Adresen, V-Tten Stein Vidar Bekkelund, Ø-Tten Øystein Sjølie, Hfk Stein Vidar Bekkelund, Ø.Tten Anne Merethe Andresen, V.Tten Bdil Høistad, Hamar Randi K. Øverland Piltfylkene He/Op Anne Marie Stenmark, Hamar Wenche Lindberg, Eidskg Øystein Sjølie, Hedmark fylkeskmmune Randi Sletnes Bjørl, Hedmark fk Kjell Vada, Hamar kmmune Sven Sandvik, Gran kmmune Gerd Wang, Oppland fylkeskmmune (pl) Ingvild Aarhldt Hegna, Oppland fylkeskmmune Per Gunnar Krgh (?) 13

22 Vedlegg 3 Kartlegging av kmmunesenter, rådhus g friluftsmråder i kmmuner i Hedmark g Oppland Kartlegging av friluftsmråder Høst 2011 er flyttet til vår Oppland Kmmune Kartlagt kmmunesenter Kartlagt rådhus Kartlagt friluftsmråde Dvre Smmer 2012 OK Etnedal Gausdal Gjøvik OK OK Høst 2011 Gran OK OK Høst 2011 Jevnaker OK OK Høst 2011 Lesja Smmer 2012 OK Lillehammer OK OK Lm Smmer 2012 Lunner Høst -11 Nrd Frn Nrd Aurdal OK OK OK Nrdre Land OK juni OK Ringebu Smmer 2012 Høst 2011 Sel OK OK Skjåk OK Søndre Land OK Høst 2011 Sør Aurdal OK OK Sør Frn Vang Smmer 2012 Vestre Slidre Vestre Tten OK Vågå OK Østre Tten OK OK Øyer Smmer 2012 OK Høst 2011 Øystre Slidre Smmer 2012 OK OK Hedmark Kmmune Kartlagt kmmunesenter Kartlagt rådhus Kartlagt friluftsmråde Alvdal Smmer 2012 Høst 2011 Eidskg OK OK Elverum OK Flytter i nytt Engerdal OK (ikke lagt inn) OK Flldal 3.priritet Grue 3.priritet Hamar OK OK OK Kngsvinger OK OK Løten OK OK Nrd Odal Smmer 2012 Høst 2011 Os 3.priritet Rendalen Smmer 2012 Høst 2011 Ringsaker OK OK Stange OK OK Høst 2011 Str Elvdal 3.priritet Sør Odal 3.priritet Tlga Smmer 2012 OK Høst 2011 Trysil OK OK Tynset OK OK Høst 2011 Våler 3.priritet Åmt OK Høst 2011 Åsnes 3.priritet 14

23 15

24 Møre g Rmsdal

25 Piltfylket Møre g Rmsdal Årsrapprt 2011 Venstre: Ørskg kmmune, Elvastien. Ftgraf: Edmund Melkild, bygdebladet. Høyre: Stranda kmmune. Ftgraf: Arne-Dag Gjerde, Møre g Rmsdal fylkeskmmune

26 1. Tiltak K1 Nasjnalt utviklingsprsjekt i fylkeskmmuner g kmmuner. Miljøverndepartementet pekte i 2009 ut sju piltfylker fr universell utfrming i Nrge, der Møre g Rmsdal er et av disse. Frmålet med etableringen av piltfylker er blant annet å virkeliggjøre nasjnale mål i Regjeringens handlingsplan "Nrge universelt utfrmet 2025". Tiltaket skal være med på å implementere universell utfrming i reginal- g kmmunalvirksmhet. Piltfylkeprsjektet er med på å synliggjøre Møre g Rmsdal sin ambisjn g viser knkrete mål fr arbeidet med universell utfrming. Gjennm en rekke tiltak vil vi blant annet styrke kmpetansen i egne rganisasjner, skape møteplasser g øke kunnskapen m universell utfrming både lkalt g reginalt. Møre g Rmsdal fylke har gde muligheter til å skape merverdi innenfr universell utfrming. Universell utfrming er et gjennmgående perspektiv i gjeldende fylkesplan, dette betyr at universell utfrming skal ligge til grunn fr verdier g hldninger i den fylkeskmmunale planlegging g virksmhet. Arbeidet med universell utfrming er et langsiktig g dynamisk arbeid. Møre g Rmsdal fikk piltfylkestatus i 2009, g satsingen avsluttes i 2012 med levering av rapprt i juni Prsjektplanen fr prsjektperiden g de årlige handlingsplanene finnes på: 2. Organisering g frankring. Søknaden m å bli piltfylke er et samarbeid mellm Fylkesmannen i Møre g Rmsdal g Møre g Rmsdal fylkeskmmune, da disse var enhetsfylke på søknadstidspunktet. Prsjektleder har 50 % stilling til dette prsjektet fr årene Fylkesutvalget er sm ppdragsgiver ansvarlig fr å sikre plitisk eierskap, frankring g legitimitet. Styringsgruppe: Styringsgruppa er sammensatt av prsjekteierne. Styringsgruppa hadde tre møter i Lederen fr styringsgruppa er assisterende fylkesrådmann i Møre g Rmsdal fylkeskmmune. Fra Fylkesmannen deltk direktøren fr Miljøvernavdelinga fram til smmeren Fra høsten 2011 har fylkeslegen vært Fylkesmannen sin representant i styringsgruppa. Prsjektleder fungerer sm sekretær g er bindeleddet mellm styringsgruppe g prsjektgruppe. Prsjektgruppe Prsjektgruppa har endra størrelse underveis i prsjektet g har i 2011 hatt åtte faste administrative representanter fra fylkeskmmunen g fylkesmannen. Prsjektgruppa hadde seks møter i 2011, i tillegg ble det gjennmført flere adhc-møter med enkelte prsjektgruppemedlemmer ved behv. Brukerrganisasjnene g de fylkeskmmunale rådene sm er en del av referansegruppa er kntaktet i frhld til nen av tiltakene.

27 3. Metde Iverksettinga av vår handlingsplan følger sektransvarsprinsippet. Handlingsplanen er bygget pp etter seks satsingsmråder, der de berørte avdelingene er ansvarlige fr gjennmføring av sine satsingsmråder. Avdelingene sm er invlvert i et satsingsmråde har en persn med i prsjektgruppa. Disse er ansvarlige fr kntakt med samarbeidspartnere, fr at tidsfrister blir hldt g fr statusrapprteringa fr sitt satsingsmråde. Prsjektleder har ansvaret fr framdrifta i prsjektet. 4. Oppnådde resultat Prsjektgruppa har arbeidet etter reginal handlingsplan fr Nedenfr følger våre resultater i frhld til K1-tiltaket sine hvedmål: Hvedmål 1 Integrere universell utfrming i reginal virksmhet g være frbilde fr fylker g kmmuner Det er gjennm arbeidet med reginal planstrategi vurdert m det skal utarbeides reginal delplan fr universell utfrming. I stedet fr en reginal delplan er universell utfrming lagt inn sm gjennmgående perspektiv i Fylkesplan sm blir den verrdna reginale planen i planperiden. Det er videre besluttet at det skal utarbeides et resultatmål sm alle sektrene skal rapprtere på årlig. Universell utfrming sm gjennmgående perspektiv er med på å synliggjøre at den enkelte sektr selv er ansvarlig fr å gjennmføre universell utfrmingstiltak innenfr eget sektrmråde. I februar 2011 ble det arrangert et fellesmøte fr flkehelseutvalget, likestillingutvalget, rådet fr likestilling av funksjnshemma g eldrerådet der temaet var universell utfrming. Hver avdeling i fylkeskmmunen ble utfrdra til å hlde et innlegg ut i fra disse spørsmålene: Hva er de viktigste utfrdringene fr universell utfrming innen ditt fagmråde? Hva synes du skal pririteres fr å bedre situasjnen fr universell utfrming innenfr ditt fagmråde? Fylkeskmmunale råd g utvalg fikk anledning til å kmmentere innleggene g det fylkeskmmunale arbeidet med universell utfrming. Det var en nyttig g lærerik dag. Hvedmål 2 Bistå kmmunene innenfr eget fylke til å bli gde på universell utfrming. Mlde, Kristiansund g Ålesund er med sm piltkmmuner i K1-tiltaket. Det ble gjennmført t fellesmøter med piltkmmunene i Prsjektleder har gså vært i møter med de ulike kmmunene i frhld til deres videre arbeid g ytt hjelp til utarbeidelse av handlingsplaner. På bakgrunn av de innsendte handlingsplanene har Møre g Rmsdal fylkeskmmune

28 viderefrmidla det ekstrardinære tilskuddet fra Miljøverndepartementet til piltkmmunene. Alle planene er innenfr piltfylkets egne satsingsmråder, sm er en del av kriteriene fr å bli piltkmmune. Ålesund har deltatt på alle nettverksamlinger i 2011, Mlde har deltatt på en, mens Kristiansund ikke har deltatt. I september 2011 ble alle kmmunene i Møre g Rmsdal gjennm brev invitert til å være vertskmmune fr K5-samlinger i fylket. Piltkmmunene ble spesielt ppfrdret til å være verter. Det er planlagt fire K5-samlinger våren 2012, i Kristiansund, Mlde, Ulstein g Ålesund. Vi vil bruke K5 i frhld til vårt satsingsmråde kmpetanseheving g på denne måten tilby lik pplæring til alle kmmuner. Både administrativ g plitisk ledelse i kmmunene g lkale byggherrer/byggefirma vil bli invitert til å delta. Vi vil bruke K5- kursinstruktørene i Møre g Rmsdal til dette arbeidet. Møre g Rmsdal fylkeskmmune arrangerer plannettverk 2-3 ganger i året. Plannettverkene er et ufrmelt nettverk fr planleggere, plitikere g andre sm er invlvert i planarbeid. Prsjektleder var med på de første samlingene i 2011 g rienterte m piltfylkeprsjektet i Møre g Rmsdal. Møre g Rmsdal fylkeskmmune gir uttalelser m universell utfrming i alle plansaker. Rapprteringer fra KOSTRA (pr 31. mars 2011) viser at 13 kmmuner i fylket har retningslinjer m universell utfrming i sine vedtatte kmmuneplaner. Gjennm tettstedsprgrammet jbber fylkeskmmunen med å stimulere til utvikling av livskraftige g bærekraftige kmmunesentrum, i dette arbeidet har man gså mye fkus på universell utfrming. 6. ktber 2011 var by- g tettstadskrdinatr i avisa der han ppfrdrer kmmunene til å utarbeide lysplanar sm en del av den universelle utfrming i sentrum. Tettstedsprgrammet har i 2011 stilt krav m universell utfrming sm standard i tilsagnsbrevene fra reginal- g næringsavdelinga. Det er gså økt fkus g krav til universell utfrming ved tildeling av spillemidler g i planarbeidet på kulturavdelinga. Fylkesrådsmøtene ble i 2011 lagt ut i kmmunene der en har invitert inn mliggende kmmuner, temaet på disse møtene har vært universell utfrming. Blant annet har erfaringer fra nen kmmuner blitt presentert. Dette har vært med på å øke interessen fr emnet g vært særlig viktig fr å belyse hva den enkelte kmmune gjør g kartlegge utfrdringene de har i frhld til arbeidet med universell utfrming. Hvedmål 3 Være dialgpartner g bidragsyter i det nasjnale arbeidet fr universell utfrming ved å ta initiativ g medvirke i ulike nettverk g samarbeidsfra På bakgrunn av wrkshp på en nettverksamling på Sla i 2011 ble det i slutten av 2011 ppretta kntakt mellm Møre g Rmsdal g Nrd-Trøndelag fylkeskmmune, Verdal g Trndheim kmmune g Statens Vegvesen m å arrangere en reginal samling i Midt- Nrge, med tema universell utfrming-drift g vedlikehld av veier g utemråder. I slutten av 2011 satt Deltasenteret ned en prgramkmite sm skal arbeide frem en knferanse i Mlde i september I prgramkmiteen er piltfylkeprsjektet i Møre g

29 Rmsdal, Sgn g Fjrdane fylkeskmmune g Rgaland fylkeskmmune representert. Kmiteen hadde t møter i 2011 g vil ha løpende kntakt frem mt knferanse Hvedmål 4 Initiere g delta i delprsjekter sammen med kmmuner, nasjnale g/eller reginale kmpetansemiljøer Prsjektleder har vært på flere befaringer g i møter med ulike kmmuner i fylket, blant annet har prsjektleder vært i Nesset kmmune på befaring i frhld til deres ønske m å skape friluftsmråder fr alle. Sula biblitek i Sula kmmune er valgt til fylket sitt eksempelbiblitek g fra plan- g samhandlingsmidlene til fylkeskmmunen har vi tildelt øknmiske midler til Fylkesbibliteket g Sula biblitek. I frbindelse med dette arbeidet vil prsjektleder delta i nen arbeidsmøter fr å sikre at universell utfrming blir ivaretatt. Prsjektleder har gså hatt innlegg m universell utfrming g piltfylkeprsjektet på en biblitekleiarsamling i mars Tilstede var gså funksjnsknsulenten på Deichmanske bibliteket g frtalte m det tilgjengelige biblitek g deres erfaringar med et tilgjengeleg biblitek. Piltfylkeprsjektet var ppdragsgiver på Ungt Entreprenørskap sin gründer camp på høgsklen i Mlde i mai. Gründercampen var fr sykepleieg vernepleiestudenter g i alt 75 studenter deltk. Vi var med på å frme det faglige innhldet g i utarbeidelse av ppdraget. Onny Eikhaug fra Nrsk Designråd var blant annet med g hldt fredrag g deltk i juryen. På bildet til venstre er Ingar Aas, leder Eldreråd i Mlde, i dialg med studentene, han var med sm veileder. Møre g Rmsdal var vert fr piltfylkesamlingen sm Miljøverndepartementet arrangerte i Mlde i mars Temaet fr denne samlinga var Design g universell utfrming i reginal utvikling hvr ligger mulighetene? Flere reginale aktører var tilstede g hldt innlegg på samlinga. Hvedmål 5 Aktiv g utadrettet kunnskaps- g resultatfrmidling Møre g Rmsdal Fylkeskmmune gir i samarbeid med Mørefrskning AS ut RISS. RISS skal gjennm fagartikler belyse tema sm er av betydning fr samfunnsutviklinga i fylket vårt. I 2011 var det t artikler i RISS der universell utfrming var tema. Stina Søvinsen fra Husbanken ble engasjert g skrev artikkelen Hundre bursdager i egen bustad, mens Evastina Björk skrev artikkel nummer t med tittel Why did it tak fur times lnger t create the Universal design slutin. Prsjektleder krdinerte dette arbeidet. RISS 2011 g artiklene i sin heilhet finnes på denne nettsida:

30 Prsjektleder skrev selv en krnikk i Rmsdals Budstikke i Krnikken belyste de ulike utfrdringene persner med redusert funksjnsevne kan møte i friluftslivet. Piltfylkeprsjektet har delt ut t priser i Prisen fr best universelt utfrma tursti ble tildelt Ørskg kmmune g Elvastien, mens Stranda kmmune fikk pris fr best universelt utfrma byrm. Mer m Elvastien i Ørskg kmmune her: Plass fr best universelt utfrmet friluftsmråde i Møre g Rmsdal. Prisene ble delt ut på knferansen Universell utfrming langs land g vatn sm piltfylkeprsjektet arrangerte i Ålesund nvember persner deltk fra i alt 21 ulike kmmuner i fylket, i tillegg var en del brukerrganisasjner g plitiske råd representert. Det ble i regi av piltfylkeprsjektet arrangert et seminar m universell utfrming på nettsider fr webredaktører g webskribenter i administrasjnen i fylkeskmmunen g på de videregående sklene i Møre g Rmsdal. Funka Nu deltk sm fredragshldere. Til dette tiltaket fikk vi støtte fra dei sentrale pplæringsmidlene i fylkeskmmunen. Satsingsmråder Møre g Rmsdal sin handlingsplan er bygget pp etter satsingsmråder, blant annet har vi et satsingsmråde innenfr friluftsliv. Nettprtalen mrtur.n er mellmanna etablert, i nettprtalen graderes turløyper etter fire frskjellige vanskelighetsgrader, der den grønne presenterer de turer g ruter sm er tilnærmet universelt utfrma. Innenfr samferdsel er det startet pp et arbeid med å kartlegge tilkmsten langs Timesekspresstraseen (E-39), på ni trafikkterminaler g på 13 ilandstigningsanlegg fr

31 hurtigbåt. Kartlegginga av hldeplasser langs E39 er utført av Statens vegvesen. Trafikkterminalene g ilandstigningsanleggene fr hurtigbåt skal gjennmføres av handikapg blindefrbundet i Frbundene skal benytte egne sjekklister fr universell utfrming i kartlegginga. De andre satsingsmrådene er beskrevet i rapprteringa venfr, i frhld til de nasjnale hvedmål. Mer m piltfylket Møre g Rmsdal kan leses på hvr vi jevnlig publiserer artikler m universell utfrming g arbeidet i reginen. Øknmi I 2011 fikk prsjektet krner i basistilskudd fra Miljøverndepartementet, disse midlene er i hvedsak brukt til tiltak jmfr. handlingsplanen fr Møre g Rmsdal fylkeskmmune dekker lønnsutgifter til prsjektleder (50 %). Gevinstrealisering Piltfylkeprsjektet i Møre g Rmsdal vil ha gd nytte fr fylkeskmmunen, fylkesmannen, kmmunene g plitikerne reginalt. I tillegg vil piltfylkeprsjektet ha nytte fr Miljøverndepartementet g et viktig bidrag fr at de nasjnale hved- g resultatmål skal ppnås. I piltfylkeprsjektet er det i hvedsak kvalitative gevinster. I Møre g Rmsdal satses det fr eksempel mye på kmpetanseheving. Kmpetanseheving er slik vi ser det et viktig mråde, men et mråde sm ikke nødvendigvis gir gevinster direkte. Vi håper at en m nen år kan se at flere kmmuner i fylket har kmmunale planer med vedtatte retningslinjer m universell utfrming, dette vil være en direkte målbar gevinst i prsjektet. Prsjektfaglig evaluering Prsjektrganiseringen i Møre g Rmsdal er hensiktsmessig i frhld til våre arbeidsfelt g rganisering til daglig, der de ulike avdelingene sm er med i prsjektet har sine satsingsmråde i handlingsplanen g derigjennm et ekstra fkus på universell utfrming. Det er svært nyttig at prsjektleder har 50 % arbeidstid til prsjektet, dette gir muligheter til å følge pp prsjektet på tvers av avdelinger, i kmmunene g delta på de nasjnale samlingene.

32 Nrd-Trøndelag

33 Universell utfrming sm reginal utfrdring Piltfylket Nrd- Trøndelag K1: Nasjnalt utviklingsprsjekt i fylkeskmmuner g kmmuner Nrd- Trøndelag er piltfylke fr universell utfrming under tiltak K1 i Regjeringens handlingsplan Nrge universelt utfrmet Universell utfrming inngår i fylkenes rdinære ansvar g ppgaver, både gjennm egne ppgaver g ved veiledning verfr kmmunene, men sm piltfylke skal vi øke innsatsen på reginalt nivå utver det rdinære g tilføre den nasjnale satsningen på universell utfrming en merverdi. Samhandling mellm fylket, kmmuner, nasjnale instanser, interesserganisasjner g private aktører har stått sentralt i Piltfylkesatsingen er et samarbeid mellm Fylkesmannen g fylkeskmmunen. Her er lenke til prsjektplanen fra 2009 g revidert plan fra 2011: 2. Organisering g frankring I juni 2011 ble prsjektplanen fra 2009 revidert g knkretisert med hved- g resultatmål, pririterte tiltak g milepæler. Revidert plan ble gdkjent av Fylkesrådet 27. juni Prsjektleder, sm er ansatt i 50 % stilling fr de tre årene , jbbet deler av %. Prsjektleder har kntr på Reginal utviklingsavdeling på Fylkets hus, Steinkjer. Styringsgruppa hadde møte i juni 2011, hvr revidert prsjektplan ble gdkjent. Lederen fr styringsgruppa er Fylkesråd fr helse g miljø. Fra Fylkesmannen deltar kmmunaldirektøren, fra fylkeskmmunen fylkesutviklingssjefen, fra RLF deltar leder (plitisk valgt) g brukerrepresentant. Prsjektleder er sekretær. Referansegruppa er, sm rganiseringsmdellen på neste side viser, bredt sammensatt. Gruppa har hatt t møter i Møtene ble kmbinert med befaring, til Verdal videregående skle, Statped Røstad g Trønderhallen. Prsjektgruppa inviteres til møtene. Prsjektgruppa har seks faste deltakere fra ulike avdelinger hs FM g FK, i tillegg til prsjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i Det utarbeides møtereferat fra alle møter, disse arkivføres i fylkeskmmunens arkiv. 1

34 Organiseringsmdellen fra planen fungerer gdt g er videreført i Frkrtelser: FM/FMNT: Fylkesmannen i Nrd- Trøndelag FK/ NTFK: Nrd-Trøndelag fylkeskmmune RLF: Rådet fr likestilling av funksjnshemmede KS: Kmmunesektrens rganisasjn NAV: Arbeids- g velferdsetaten PA: Prsjektansvarlig PL: Prsjektleder RUA: Reginal utviklingsavdeling Illustrasjnen viser rganisasjnsmdellen til piltfylkeprsjektet. 3. Metde Prsjektplanen, både g versjnen, er basert på PLP- metden, Prsjektlederprsessen, eid av Innvasjn Nrge. Prsjektet er rganisert med utgangspunkt i sektransvarsprinsippet, ne sm gjenspeiles i rganiseringsmdellen ver. Prsjektleder har hvedansvar fr framdrift i prsjektet, men er avhengig av initiativ g støtte fra de ulike gruppene g deres medlemmer. Prsjektgruppa er særlig viktig fr den daglige driften med sin sammensetning av medarbeidere fra NTFK g FMNT g jevnlige møter. 4. Oppnådde resultater Nrd- Trøndelag arbeider etter prsjektplanen fra 2009/2011, den nasjnale prsjektbeskrivelsen fra MD datert 17. mars 2010 g Regjeringens handlingsplan. Punktene under refererer til den nasjnale prsjektbeskrivelsen, mens K1/K4 etc. refererer til Regjeringens handlingsplan. K1: Nasjnale utviklingsprsjekt Pkt Etablere nye piltkmmuner i eget fylke. Aktiviteten i kmmunene har variert i De fleste har arrangert temamøter g hatt fkus på intern sklering. Flere har i tillegg fkus på kartlegging g utbedring av kmmunale bygg/ kmmunesentra. Satsingen er frankret både plitisk g administrativt i kmmunene. Alle piltkmmunene planlegger videre aktivitet i

35 I januar møttes de seks piltkmmunene i fylket på et møte i Steinkjer. Tema var føringer fr arbeidet videre, erfaringsutveksling g rapprtering. Ressurskmmunen Verdal bidr med praktiske erfaringer g råd på vegen. Aktiviteten i kmmunene bidrar psitivt g øker fkuset på universell utfrming i fylket.. Piltkmmune Ressurskmmune Kartet viser piltkmmunene i fylket. Nrd-Trøndelag har ppnådd K1- målet m at fylkene g 25 % av kmmunene bør aktivt med det nasjnale utviklingsprsjektet innen Pkt Bidra til samarbeid kmmune/nasjnalt arbeid friluftsmråder/luftkvalitet Friluftsmidler g 10 tips Ved utdelingen av NTFK s friluftsmidler ble tiltak sm retter seg mt alle, uavhengig av alder g funksjnsevne, priritert. Flderen 10 tips fr bedre tilgjengelighet i friluftsmråder, utarbeidet i pilten, ble lagt ved samtlige tilsagnssvar. I tillegg ligger den på NTFKs hjemmesider i tilknytning til søknadsskjema g infrmasjn m friluftsmidlene: Over dørstkken Nrd-Trøndelag bidr med stand g hldt innlegg på den nasjnale knferansen m friluftsliv, universell utfrming g nærmiljø, Over dørstkken, i Haugesund i nvember, med fkus på fylkenes påvirkningsmuligheter gjennm egne plan- g gjennmføringsverktøy: Øknmisk støtte fra piltfylket til piltkmmunene til ppgradering av friluftsmråder De ,- sm piltkmmunene mttk fra piltfylket i 2010 er blitt brukt til ppgradering av sentrale friluftsmråder i kmmunene i Dette støtter pp under punkt i Regjeringens handlingsplan, m at kmmunene bør ha universelt ufrmede friluftsmråder fr allmenn bruk. Stjørdal har investert i rullestlmatte fr å bedre tilgjengeligheten i frimrådet Strvika. Ft: J. Engan. 3

36 Pkt Tiltak K5, kmpetanseprgram fr plitikere g ansatte i kmmunene. Brev til KS Nrd-Trøndelag Pilten har, etter vedtak i referansegruppa, skrevet brev til KS Nrd-Trøndelag med kpi til alle kmmunene i fylket, g ppfrdret til å bruke K5 i frbindelse med plitikerpplæringa. Ambassadør Piltfylket har prmtert prgrammet g lkale instruktører i ulike sammenhenger, fr eksempel ved møter internt i NTFK/FMNT, i RLF, g på Plandag fr alle kmmunene i fylket. Pkt Tiltak P1. Universell utfrming i kmmunesentrene Vegen til et universelt utfrma kmmunesenter I juni arrangerte vi i samarbeid med ressurskmmunen Verdal fagdag Vegen til et universelt utfrma kmmunesenter. Både befaring, intrduksjn til K5 g infrmasjn m Verdals arbeid med sentrum std på prgrammet. Alle kmmunene i fylket ble invitert. Se vedlegg. Pkt Initiere/delta i delprsjekt kmmuner, nasjnale/reginale kmpetansemiljøer. Pris fr gd universell utfrming Etter frslag fra referansegruppa ppretta RLF i 2011 en pris fr gd universell utfrming. Det var tre gde kandidater med til finalen, g Værnesreginen legevakt trakk det lengste strået. Prisen ble delt ut av fylkesrdføreren på KS sin høstknferanse i nvember. Faksimile fra Trønder- Avisa. Etterutdanningskurs ved NTNU Frans Lundqvist (NTFK) g prsjektleder deltk på kurset AAR6051 Universell utfrming: Planlegging g utfrming av våre fysiske mgivelser ved NTNU i En ppsummering av eksamensppgavene er lagt ved sm vedlegg bakerst i rapprten. Studietur til Barcelna Tril Bj. Skjørhlm (FMNT) g prsjektleder deltk på KS sin studietur til Barcelna i mai. Vi har hldt i ettertid hldt innlegg g fredrag i ulike sammenhenger, med bilder fra Barcelna g infrmasjn m byens mangeårige g psitivt fkuserte arbeid med universell utfrming, g ser at det virker inspirerende. Reginal knferanse 2012 I etterkant av MDs samling på Sla i mai ble det satt i gang et arbeid med å planlegge en reginal knferanse m universell utfrming, drift g vedlikehld av veger g utemråder i Dette er i samarbeid med fylkeskmmunen i Sør-Trøndelag g Møre g Rmsdal, ressurskmmunene Verdal g Trndheim, samt Statens vegvesen regin Midt. 4

37 Pkt Frmidling på kurs g knferanser. Prsjektleder har infrmert m universell utfrming g piltfylkearbeidet internt ved de ulike avdelingene hs Fylkesmann g fylkeskmmune, g i flere eksterne fra, fr eksempel: - Landsknferanse fr fylkeskmmunale råd fr likestilling av funksjnshemmede. - Spillemiddelknferansen i Trøndelag. Uu i Trøndelag g Barcelna. - Over dørstkken, nasjnal knferansen m friluftsliv, universell utfrming g nærmiljø. Her hadde vi i tillegg til innlegg egen stand, med rllup g 10 tips. - KS sin nasjnale temadag på Lillestrøm 2. desember. Erfaringer g strategier fra NT. K4: Bidra til at reginale utviklingsmidler kan gå til investeringer g planlegging i tråd med uu - I 2011 ble universell utfrming løftet pp sm et sentralt perspektiv i RUP (reginalt utviklingsprgram i Nrd- Trøndelag), fra 2010 ble det et tildelingskriterium. - Avdeling fr kultur har fkus på uu g stiller krav til dkumentasjn ved tildeling av spillemidler til bygging g rehabilitering av idrettsanlegg g til kulturbygg. - Om midler til friluftsfrmål, se punkt 2.3 på side Øknmi I 2011, sm i 2010, bidr MD med kr ,-. FMNT g NTFK bidr med kr ,- hver. Vi hadde med ss et verskudd fra Piltprsjektet har hatt et frbruk på ca kr ,- i 2011, sm budsjettert. Se fr øvrig egen regnskapsversikt sendt MD i januar Gevinstrealisering Arbeidet med piltfylkeprsjektet er prsessrientert g sektrvergripende, g knkret nytteverdi er vanskelig å måle. Vi hevder likevel at økt kmpetanse g fkus på uu- satsingen i fylket g piltkmmunene, samt bevisst bruk av planer g tilskuddsmidler gjør at Nrd- Trøndelag har kmmet lenger i arbeidet med uu i 2011 enn m fylket ikke hadde vært pilt. 7. Endringer g tillegg Arbeidet i 2011 har i str grad vært i tråd med prsjektplanen fra 2009, men med ne ulikt fkus på de enkelte mrådene. Opprettelsen av piltkmmunene km sm en ny ppgave i 2010 g ble fulgt pp med en samling i januar, ne ppfølging undervegs (i hvedsak per e- pst g telefn), samt rapprtering ved årsskiftet. Alle piltkmmunene planlegger videre aktivitet i Aktiviteten i kmmunene bidrar psitivt g øker fkuset på uu i fylket. 8. Prsjektfaglig evaluering Sektrvergripende prsessarbeid tar tid, g ikke abslutt alle milepælene i 2011 er nådd. Likevel mener vi prsjektets rganisering g grupper jevnt ver fungerer bra. I løpet av 2012 vil Nrd-Trøndelag kmme enda et stykke nærmere et universelt utfrma Nrge Vi har gd erfaring med å kmbinere ulike aktiviteter g arenaer, eksempelvis ble piltkmmunemøtet i januar lagt i frbindelse fylkesmøte i RLF, prsjektgruppa inviteres med på møter i referansegruppa, g Tilgjengelighetsprisen ble delt ut på KS sin høstknferanse. Halvvegsevaluering g revidering av prsjektplanen i juni var nyttig fr å spisse satsingsmrådene, g særlig knkretiseringen med milepæler har bidratt psitivt til framdriften i prsjektet. 5

38 9. Dkumentasjn Ett av hvedmålene er å øke kunnskapen m universell utfrming blant medarbeiderne i fylkeskmmunen g Fylkesmannen. Dette har stått i fkus i Her vil vi trekke fram t tiltak fra 2011, hvr målet var å kunne nå flest mulig av medarbeiderne, ved knsentrert bruk av tid g ressurser. Intern kampanje på fylkeskmmunens intranett; Visste du at. Desember I samarbeid med kmmunikasjnsavdelinga hadde vi fkus på universell utfrming i en drøy måned. I denne periden std en rllup med infrmasjn m universell utfrming g piltfylket Nrd-Trøndelag sentralt plassert i fjaeen. Ukentlig ble det lagt ut faktainfrmasjn m temaet på intranett, under verskriften Visste du at. Dette rettet seg mt alle de ansatte i fylkeskmmunen, gså de videregående sklene. Kampanjen ble avsluttet med en uhøytidelig quiz med 10 spørsmål, g alle de sm svarte g samtidig ppgav navnet sitt (ca 70 stk) var med i trekningen av en universelt utfrma premie. En gjennmgang viste at alle avdelingene ved Fylkets hus var representert i svarbunken, samt 9 av 11 videregående skler. Ft fra treffpunkt, et ukentlig møte fr lederne på Fylkets hus. Fylkesutviklingssjefen, prsjektansvarlig fr piltfylkeprsjektet, trakk tre heldige vinnere av tannbørster fra Jrdan. Tannbørste g innpakning er prisbelønt fr gd design g en utviklingsprsess i samarbeid med elitebrukere sm barn, revmatikere g svaksynte. Temalunsj hs Fylkesmannen. Fra Verdal til Barcelna. Juni Vi var gdt frnøyd med respnsen, med ca 25 deltakere, g alle avdelinger var representert. I løpet av t timer ble det servert en spanskinspirert lunsj g det ble gitt en innføring i universell utfrming via tekst, film g bilder, med særlig fkus på Fylkesmannens arbeidsppgaver g arbeidshverdag. Tril Bjørken Skjørhlm (ssial, helse g barnevernsavdeligen hs Fylkesmannen) g prsjektleder frtalte m Barcelnas satsing på inclusive design. Den lkale vinklingen mt Verdal skyldes at kmmunen i en årrekke har jbbet fr å få et mer inkluderende bysentrum. Invitasjnen ligger sm vedlegg i rapprten. 6

39 Vedlegg INVITASJON TIL FAGLUNSJ UNIVERSELL UTFORMING Til: Alle ansatte hs Fylkesmannen Tid: Trsdag 23. juni klkka 10:00 12:00 Sted: Møterm Stiklestad Fra Verdal til Barcelna Prgram: Universell utfrming. Hva, hvem, hvrfr? Piltfylket Nrd- Trøndelag Bilder fra Barcelna / design fr all Film: Universell utfrming fr flk flest Kmpetanseprgram fr universell utfrming Verdal Ft: Øivind Hland Barcelna Ft: Anne Carline Haugan Det blir servert enkel, spanskinspirert lunsj. Kaffe g te. Arrangementet er gratis. Påmeldingsfrist er satt til 15. juni 2011: Tril Bjørken Skjørhlm eller 7 Universell utfrming sm reginal utfrdring Piltfylket Nrd- Trøndelag

40 Vedlegg VEIEN TIL ET UNIVERSELT UTFORMET KOMMUNESENTER Ressurskmmunen Verdal g Piltfylket Nrd-Trøndelag inviterer til fagdag Tid: Tirsdag 21. juni kl Sted: Kmmunestyresalen i Verdal rådhus Prgram: Planarbeid av utemråder g byrm i Verdal Presentasjn av relevante mduler i Statens bygningstekniske etats kmpetanseprgram fr universell utfrming Lunsj på Verdal Htell Byvandring i sentrum g den nye passasjen under jernbanen Oppsummering/ diskusjn Målgruppe: Kmmunene i Nrd- Trøndelag, Fylkesmannen g Fylkeskmmunen i Nrd-Trøndelag, piltkmmunen Malvik g ressurskmmunen Trndheim, KS i Nrd-Trøndelag, Statens vegvesen, Planavdelingen i Innherred Samkmmune, Teknisk g Helse i Verdal g Levanger, Rådene fr likestilling av funksjnshemmede i Verdal, Levanger g N-T. VELKOMMEN! Pris: Gratis BYROM OG HJERTEROM Verdal en by fr ALLE Påmelding: Innen 10. juni til 8

41 Studentppgaver fra NTNU: Kurset AAR6051 Universell utfrming: Planlegging g utfrming av våre fysiske mgivelser. Vedlegg Prsjektlederen fr piltfylkeprsjektet, AC Haugan, tk utgangspunkt i ett av tiltakene fra prsjektplanen g evaluerte en avgrenset del av transprtkjeden ved fire videregående skler i fylket. Fylkeskmmunen eier g drifter de videregående sklene, g har samtidig ansvar fr skleskyssen. De fysiske løsningene ble vurdert etter befaring g intervju med prsjektlederne. Oppgaven peker på viktigheten av å ha fkus på uu gjennm hele prsessen, samt utfrdringer ved samarbeid på tvers av sektrene i fylkeskmmunens rganisasjn. Dette arbeides det videre med nå. Flere av funnene er av mer generell karakter g er ppsummert i 5 råd : Fem universelle råd fr transprt g hvedatkmst ved skleutbygginger 1. Løft blikket utver bygningskrppen. En skle er ikke bare en bygning, men gså utearealer fr leik g trafikale løsninger. Bygningen vil aldri fungere ptimalt m ikke mgivelsene fungerer. 2. Avklar de verrdnede trafikkfrhldene tidlig i prsessen. Invlver berørte parter, både interne etater g eksterne aktører, så sm det kmmunale rådet fr mennesker med nedsatt funksjnsevne, Statens vegvesen, NTFK, busselskap etc. 3. Krt avstand g gd rienterbarhet mellm busshldeplass g hvedinngang er et viktig premiss fr å få en gd universell utfrming. 4. Øknmisk ramme må mfatte kstnader til utendørs anlegg g trafikale løsninger. 5. Hld fkus, gså på detaljutfrmingen! Gde universelt utfrmede løsninger krever systematisk arbeid gjennm hele prsessen. 9

42 Studentppgaver fra NTNU: Kurset AAR6051 Universell utfrming: Planlegging g utfrming av våre fysiske mgivelser. Vedlegg Frans Lundqvist, arkitekt ved eiendmsavdelingen i NTFK g medlem i prsjektgruppa, valgte å skrive m universell utfrming i bygningene sm huser yrkesfag. Frmålet med ppgaven var å finne ut g belyse hvrdan universell utfrming kan implementeres på en hensiktsmessig måte i de videregående sklenes yrkesfaglige arealer. I tillegg var det et mål å skape ppmerksmhet g øke bevisstheten ved universell utfrming internt i NTFK. Status qu ble undersøkt ved tre skler i Nrd- Trøndelag ved hjelp av befaring g intervju av administrasjnen i Fylkets hus g av ansatte ved sklene. Oppgaven viser flere interessante funn m: - Ulike hldninger. - Tlkning av lvverket. - Kunnskapsnivå. - Utfrdringer knyttet til diskusjnen m hvr langt en skal strekke universell utfrming. Knklusjnen, i krte trekk: - NTFK bør gå videre med prblemstillingene: - Det er behv fr bevisstgjøring g kmpetanseheving fr planleggere, det administrative g det pedaggiske persnalet. - Det er ønskelig med et utviklingsprsjekt eller lignende fr tilgjengelighet g inkludering, i samarbeid med byggplanleggere, pedagger g ergterapeuter. 10

43 Rgaland

44 Piltfylket Rgaland Verbal rapprtering fr 2011 Tegning: Egil Bjørgøen Likeverdige levekår fr alle, i alle faser av livet.

45 1. Innledning Rgaland fylkeskmmune ble valgt sm ett av åtte piltfylker i Nrge i mai Dette er ihht tiltak K1 i Regjeringens handlingsplan fr universell utfrming Universell utfrming utvikles sm en strategi i kmmunal g reginal planlegging g frvaltning. Tiltaket inkluderer ressurskmmuner, piltfylker g nye piltkmmuner. Fylkesdelplan fr universell utfrming fr Rgaland ble enstemmig vedtatt i Fylkestinget mars Senere på høsten ble planen gdkjent i Miljøverndepartementet. I vedtaket fra fylkestinget ble det samtidig vedtatt å fremme en søknad m at Rgaland får status sm spydspissfylke fr universell utfrming. Det var på grunnlag av dette vedtaket at Rgaland fylkeskmmune søkte m å bli et piltfylke etter invitasjn fra Miljøverndepartementet januar Prsjektplanen fr piltfylket Rgaland er lagt ut på Miljøverndepartementets nettsider eller se linken her 2. Organisering/frankring Fylkesdelplanen fr universell utfrming Fylkesdelplanen er retningsgivende fr kmmunal g statlig planlegging g frpliktende fr fylkeskmmunens egen virksmhet. Sektransvarsprinsippet ligger til grunn fr ppfølging av fylkesdelplanen. Fylkesrådet fr funksjnshemmede har en aktiv rlle i å følge pp arbeidet med universell utfrming i Rgaland. Fylkesrådmannen g fylkesrådet fr funksjnshemmede er styringsgruppe i dette prsjektet. I tråd med fylkesdelplanens tiltak er det ansatt en rådgiver g prsjektleder i 100 % stilling fr ppfølging av tiltak i fylkesdelplanen. Prsjektleder fr ppfølgingen av fylkesdelplanen fr universell utfrming er gså prsjektleder i piltfylkeprsjektet. Hver seksjn har ansvar fr universell utfrming innen sitt ansvarsmråde. En representant fra hver seksjn har deltatt i de månedlige gruppemøtene siden høsten 2008, der ppfølgingen av planen har vært g er i fkus. Høsten 2010 ble denne gruppa utnevnt sm referansegruppe med ca 4 møter i året. Rgaland fylkeskmmune 2

46 En representant fra hvert av satsningsmrådene i fylkesdelplanen utgjør nå en prsjektgruppe. Denne gruppa har møter en gang i måneden g er gså prsjektgruppe fr piltfylkeprsjektet. Dette med bakgrunn i at arbeidet med ppfølgingen av fylkesdelplanen fr universell utfrming pågår parallelt, g samrdnet med arbeidet i piltfylkeprsjektet. Se vedlagt rganisasjnskart. Møtereferatene fra denne gruppa i tillegg til rapprteringer til Miljøverndepartementet brukes sm rapprtering til styringsgrupppa g leder. Piltfylkeprsjektet Ansvarlig fr piltfylkeprsjektet er Rgaland fylkeskmmune i samarbeid med Fylkesmannen i Rgaland. Styringsgruppen er fylkesrdfører sammen med gruppelederne fr de plitiske partiene i fylket. Referansegruppa har representanter fra fylkesmannen, fylkesrådet fr funksjnshemmede, brukerrganisasjnene, friluftsrådene, Reiselivsnæringen ved regin Stavanger, Klumbus g Statens vegvesen, NHO, LO g KS i tillegg til deltakere fra satsningsmrådene i administrasjnen. Det er dannet arbeidsgrupper på flere mråder. Se vedlagt rganisasjnskart. Det utarbeides årlig en plitisk sak til fylkesutvalget g fylkesrådet fr funksjnshemmede med rientering m status i arbeidet med universell utfrming i fylkeskmmunen. I saksfremlegget blir blant annet denne verbale rapprteringen til Miljøverndepartementet vedlagt. Frankring Fylkesdelplan fr universell utfrming fr Rgaland ble enstemmig vedtatt i Fylkestinget mars Senere på høsten ble planen gdkjent i Miljøverndepartementet. I vedtaket fra fylkestinget ble det samtidig vedtatt å fremme en søknad m at Rgaland får status sm spydspissfylke fr universell utfrming. Det var på grunnlag av dette vedtaket at Rgaland søkte m å bli et piltfylke. Rgaland fylkeskmmune 3

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet Realfagskmmuner Gardermen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektratet Bakgrunn plitisk frankret Kunnskapsdepartementet har satt av midler på 2015-budsjettet til etablering g gjennmføring av rdningen

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM JUNI 2012 Side 1 av 5 Innhld 1 Bakgrunn fr planarbeidet... 3 2 Mål g hensikter med planarbeidet... 3 3 Lvverk, verrdna føringer

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 ETABLERING AV HELGELAND FRILUFTSRÅD UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- g styringssystemer Sted: Dat: Tid: Referent: Grønt møterm, rådhuset 19.11.12 10:00 12:00 Bjørn Dkken Til stede: Ikke til stede: Referat sendes:

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Planutvalget Kommunestyret Saksdkument Saksmappenr: 2015/5271 Saksbehandler: Rannveig Kildal Ramtvedt Arkivkde: 140 Behandles av: Utvalg Møtedat Utvalgssaksnr. Frmannskapet 24.11.2015 Planutvalget 02.12.2015 Kmmunestyret 17.12.2015

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Arbeidsprogram studieåret 2015/2016. Studentorganisasjonen StOr

Arbeidsprogram studieåret 2015/2016. Studentorganisasjonen StOr Arbeidsprgram studieåret 2015/2016 Studentrganisasjnen StOr Vedtatt av Studentparlamentet 08.05.2015 StudentOrganisasjnen ved Universitetet i Stavanger Arbeidsprgrammet er et styringsdkument sm beskriver

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid og lokal iverksettelse... 5 Resultatmål Tiltak 2018:...

innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid og lokal iverksettelse... 5 Resultatmål Tiltak 2018:... HANDLINGSPLAN 2018 INNHOLD innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid g lkal iverksettelse... 5 Resultatmål 2018... 5 Tiltak 2018:... 5 Kmpetanse g infrmasjn... 6 Resultatmål 2018...

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING REISELIV - KARTLEGGING AV UNIVERSELL UTFORMING I 30 REISELIVSBEDRIFTER I HEDMARK OG OPPLAND

UNIVERSELL UTFORMING REISELIV - KARTLEGGING AV UNIVERSELL UTFORMING I 30 REISELIVSBEDRIFTER I HEDMARK OG OPPLAND Saknr. 11/5420-2 Ark.nr. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim UNIVERSELL UTFORMING REISELIV - KARTLEGGING AV UNIVERSELL UTFORMING I 30 REISELIVSBEDRIFTER I HEDMARK OG OPPLAND Fylkesrådets innstilling

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

Samhandlingsreformen. Erfaringer og utfordringer sett fra Fylkesmannen

Samhandlingsreformen. Erfaringer og utfordringer sett fra Fylkesmannen Samhandlingsrefrmen Erfaringer g utfrdringer sett fra Fylkesmannen Oppdrag fra Helsedirektratet Tilby pplæring i lv m kmmunale helse- g msrgstjenester g spesialisthelsetjenestelven med hensyn til samarbeidsavtaler

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 INNHOLD Strategiplan fr Høgsklen i Ålesund 2012 2015 Kunnskapsnav i en innvativ regin 3 Verdier 4 Utdanning 5 Frskning g frmidling 7 Interaksjn i reginen 8 Frvaltning

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT 214 Infrmatikk - et delprsjekt i «FIBO-prsjektet» ved å ta i bruk infrmasjn bl.a. fr å øke kunnskap til kmmunens ungdm. Namsskgan kmmune 3.12.14. Bakgrunn Hvedmål Bygge

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Kari Christensen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2004

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2004 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2004 1 MANDAT Det fylkeskmmunale eldrerådet skal være et rådgivende rgan fr fylkeskmmunen, g skal ha til behandling alle saker sm gjelder levekårene fr eldre

Detaljer

Tolga kommune kommune med tæl. Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Side 1

Tolga kommune kommune med tæl. Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Side 1 Strategisk Næringsplan fr Tlga kmmune 2013-2020 Strategisk Næringsplan fr Tlga kmmune 2013 2020 Side 1 Innhldsfrtegnelse: Frrd s. 3 Visjn s. 5 Overrdnet målsettinger s. 5 Verdier s. 5 Målgrupper s. 6 Samarbeidspartnere

Detaljer

Innledning Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid Samarbeid og lokal iverksettelse Kompetanse og informasjon Kommunikasjon...

Innledning Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid Samarbeid og lokal iverksettelse Kompetanse og informasjon Kommunikasjon... HANDLINGSPLAN 2017 INNHOLD Innledning... 3 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 4 Samarbeid g lkal iverksettelse... 4 Kmpetanse g infrmasjn... 5 Kmmunikasjn... 6 Pririterte mråder... 7 Alkvett... 7 Samvær

Detaljer

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 RØYKEN KOMMUNE HØRINGSUTKAST Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 1 INNHOLD 1 Frmålet med planarbeidet... 3 1.1 Utviklingstrekk i røyken kmmune... 3 1.2

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.11.2007 kl. 11.00 i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.11.2007 kl. 11.00 i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Frmannskapet har møte den 28.11.2007 kl. 11.00 i Frmannskapssalen Eventuelle frfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste Saksnr.

Detaljer

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen Vedlegg 1 Ajurføring av samarbeidsavtalen, justeringer er merket med rødt Samarbeidsavtale m klimavennlig areal- g transprtutvikling i bymrådet Lier Kngsberg Areal, transprt g miljøprsjekt Buskerudbyen

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Regionalt samarbeidsutvalg et organ for samarbeid mellom KS Nord-Norge og Helse Nord RHF, revidert mandat

Regionalt samarbeidsutvalg et organ for samarbeid mellom KS Nord-Norge og Helse Nord RHF, revidert mandat Møtedat: 14. juni 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dat: Finn Henry Hansen, 95721825 Bdø, 2.6.2017 Styresak 76-2017 Reginalt samarbeidsutvalg et rgan fr samarbeid mellm KS Nrd-Nrge g Helse Nrd RHF, revidert

Detaljer

Referat for styremøte i FNF Akershus

Referat for styremøte i FNF Akershus Referat fr styremøte i FNF Tid: nsdag 13. ktber 2016, kl. 17.00 19:00 Sted: Osl g Omland Friluftsråd, Strgata 28 Tilstede: Sverre A. Larssen (DNT Osl g Omegn), Bjørn Faafeng (NOA), Lisa Näshlm (Skifreningen),

Detaljer

Idrettsglede for alle, også for døve og tunghørte!

Idrettsglede for alle, også for døve og tunghørte! Oppdatert 12.06.12 HANDLINGSPLAN FOR NORGES DØVEIDRETTSUTVALG 2011-2015 Idrettsglede fr alle, gså fr døve g tunghørte! Nrges idrettsfrbund g lympiske g paralympiske kmité Innledning Nrges Døveidrettsutvalg

Detaljer

Tips til oppstartsfasen

Tips til oppstartsfasen 1 Tips til ppstartsfasen Friluftslivskartlegging i Buskerud 2015-2017 Dette tipsheftet bygger på viktige erfaringer fra andre fylker g prblemstillinger sm ble tatt pp på ppstartsseminaret i Buskerud 12.

Detaljer

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen TJT, 22.01.13/Arkivnr. 2013-321 Referat fra møte 15.01.13 i krdineringsgruppen i Oslreginen Til stede:. Hallvard Lunde, Byrådslederens kntr, Osl kmmune (møteleder) Kjersti Helene Garberg, Østfld fylkeskmmune

Detaljer

AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS. nn KOMMUNE

AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS. nn KOMMUNE AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS OG nn KOMMUNE 1. AVTALEPARTENE Firmanavn: Business Regin Bergen AS Org. nr: 992 159 790MVA Pstadresse: Strandgaten 6, 5013

Detaljer

Litt om Riksantikvarens arbeid med verdiskaping og kulturminnenes samfunnsnytte

Litt om Riksantikvarens arbeid med verdiskaping og kulturminnenes samfunnsnytte Litt m Riksantikvarens arbeid med verdiskaping g kulturminnenes samfunnsnytte Verdiskaping i km-frvaltningen Prgram 2006-2010 Tilskuddspst 2011-2015 Tjene penger Metde fr kulturminnefrvaltningen Interne

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

Nytt og nyttig om RMP. Fagsamling for landbruksforvaltningen 25.April 2017

Nytt og nyttig om RMP. Fagsamling for landbruksforvaltningen 25.April 2017 Nytt g nyttig m RMP Fagsamling fr landbruksfrvaltningen 25.April 2017 RMP 2017 NY SØKNADSFRIST 2017-15.OKTOBER Veileder er under revidering Ingen stre endringer Få mer av teksten fra rundskriv 1/2016 inn

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Slik skal planarbeidet gjøres! Planprogram

Slik skal planarbeidet gjøres! Planprogram Lppa kmmune Slik skal planarbeidet gjøres! Planprgram fr Kmmuneplanens samfunnsdel 2013-2024 Innhld 1. Bakgrunn fr planarbeidet... 3 1.1 Kmmuneplan... 3 1.1.1 Planprgram... 3 1.1.2 Kmmuneplanens samfunnsdel...

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Status Trøndelagsprosessen

Status Trøndelagsprosessen Status Trøndelagsprsessen KS Vårknferanse 20.05.15 Odd Inge Mjøen, fylkesrådmann Bakgrunn Strtinget fastsl i juni 2014 at det skal være et flkevalgt mellmnivå. Regjeringen har fulgt pp dette med Utredninger

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013.

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013. Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene... 2 2 Visjn... 2 Frmål... 3 3

Detaljer

Nr. Sak Type sak Underlag 08/14 Godkjenne referat møte 12. mars 2014. Leder ønsket velkommen til møtet og redegjorde for agendaen.

Nr. Sak Type sak Underlag 08/14 Godkjenne referat møte 12. mars 2014. Leder ønsket velkommen til møtet og redegjorde for agendaen. Dat 12.03.2014 Emne Referat møte i frnyingsstyret Side 1 f 5 Tilstede frnyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På sak HF-direktører: Bjørn Erikstein, Osl universitetssykehus HF (møteleder),

Detaljer

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør Frberedende kurs fr VG3 eksamen Energiperatør Bakgrunn Energi Nrge har på vegne av energibransjen ver en peride arbeidet med å perasjnalisere energifagene fr på den måten tilrettelegge fr en mer målrettet

Detaljer

Utgårdskilen regionale fiskerihavn (BR1004)

Utgårdskilen regionale fiskerihavn (BR1004) Hvaler kmmune Utgårdskilen reginale fiskerihavn (BR1004) INFORMASJONSPLAN versjn 1.0 Ole Kristian Helgesen, prsjektleder 05.10.2010 Innhld 1 Innledning... 3 2 Prinsipper... 4 3 Målgrupper... 4 4 Mål...

Detaljer

Arbeidsutvalget (ordførerne) i Lister.

Arbeidsutvalget (ordførerne) i Lister. Arbeidsutvalget (rdførerne) i Lister. Referat Møtested Kvinesdal rådhus, møterm Strekvina Møtetidspunkt Dat: mandag 19.11.12 Klkken: 0900 1400 Ansvar fr ppfølgning Tilstede Frfall Leder/rdfører Odd Omland

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Stiftelsen Kirkens Bymisjn, bymisjnstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rm g med en frdig hage utenfr, er vår ide g verrdnede hensikt at Tysvær

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus

Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus Diskusjnsntat Reginrådets rlle g fkus Diskusjnsntat Reginrådets rlle g fkus Sm følge av at Felles strategi fr samarbeid g eierstyring i Salten er vedtatt, innspill fra Arbeidsutvalget i Salten Reginråd

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM)

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) MMMM i 2026 Hedmark (%) Oppland (%) Elverum 11,2 Lunner 10,1 Hamar 8,0 Gjøvik 9,1 Stange 7,9 Lillehammer 9,0 Sør-Odal 7,7 Gran 7,9 Tynset 6,7

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Osl Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedat ST 09/11 Havnestyre 27.01.2011 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Per Gisle Rekdal Dat: 17.01.2011 Saksnummer: 2010/229 Sak: NTP-2014-2023.

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Helgeland Reginråd - Møtebk Side 1 Styre, råd utvalg m Møtested Møtedat v Styret Sandnessjøen, Alstahaug 26.januar 2012 Sak nr.: 03/12 Planprgram til reginal plan fr internasjnalisering I fylkesplan fr

Detaljer

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 REFERAT 1 MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 Dat / sted: Til stede: Fredag 13. mai 2016, Akershus fylkeskmmune fylkestingssalen Lars Salvesen (Akershus), Hanne Lisa Matt g Sandra

Detaljer

Irene Kronkvist, Unio, KTV Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen.

Irene Kronkvist, Unio, KTV Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen. Side 1 f 5 Tilstede frnyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På sak HF-direktører: Bjørn Erikstein, Osl universitetssykehus HF (møteleder), Mrten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF, Nils Fredrik

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

Samdok samla SamfunnsDokumentasjon

Samdok samla SamfunnsDokumentasjon Samdk samla SamfunnsDkumentasjn D E L P R O S J E K T Status pr 1. ktber 2013 ntat til strategigruppa Delprsjekt Frfatter Status pr 1. ktber 2013 ntat til strategigruppa Dat 2 av 5 1. Hva er gjrt så langt?

Detaljer

Forslag til. Planprogram. for revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel

Forslag til. Planprogram. for revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel Vennesla kmmune Frslag til Planprgram fr revisjn av Kmmuneplanens samfunnsdel 20-2026 Vedtak m ffentlig høring i plan- g øknmiutvalget 13.05.20 Vedtatt av kmmunestyret xx.xx.xxxx Sist revidert: 28.4.20

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 3/12

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 3/12 RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 3/12 Organ: Samarbeid-LHR 2012-2015 Møtested: Haugestad, Lierbyen Møtedat: 08.10.2012 Tid: 09.30 Etter møtet vil det være anledning til å delta på rientering m statsbudsjettet

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Hege Cecilie Bjørnerud

Hege Cecilie Bjørnerud Hege Cecilie Bjørnerud Hvaler har økt med 300 fler innbyggere de siste 5 årene - 4 384 fastbende Større økning enn Østflds største kmmuner - 7.7% siden 2010 Str g økende andel av senirer - Antall innbyggere

Detaljer

Revisjon av kommuneplan for Kongsvinger. Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn Kongsvinger kommune

Revisjon av kommuneplan for Kongsvinger. Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn Kongsvinger kommune Revisjn av kmmuneplan fr Kngsvinger. Erik Dahl, kmmunalsjef Samfunn Kngsvinger kmmune Dette er et åpent møte m K planen, sm er under arbeid. Kngsvinger har en kmmuneplan fra 2003. Kmmuneplanens arealdel

Detaljer

SAK 6: Handlingsplan for 2014

SAK 6: Handlingsplan for 2014 SAK 6: Handlingsplan fr 2014 Handlingsplanen fr 2014 har sm hvedmål å øke ppslutningen m alkvett g alkhlfrie sner. Det er utarbeidet delmål g ulike tiltak knyttet til disse. Handlingsplanen vil brukes

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Region Viken. Fra naboprat til forhandlinger

Region Viken. Fra naboprat til forhandlinger Regin Viken Fra nabprat til frhandlinger Utgangspunkt Diagnse: Redusert legitimitet g valgppslutning Tømmes fr ppgaver (sykeshus, vgs, tannhelse.) Regjering ville legge ned fylkene Økt byråkratisering

Detaljer

Handlingsplan 2016 for AV-OG-TIL

Handlingsplan 2016 for AV-OG-TIL Handlingsplan 2016 fr AV-OG-TIL Handlingsplanen knkretiserer hvilke tiltak sm skal gjennmføres g pririteres i 2016 fr å ppnå hvedmålet fr AV-OG-TIL, sm er å redusere negative knsekvenser av alkhlbruk.

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprtkll Utvalg: Råd fr funksjnshemmede Møtested: Frmannskapssal, Rådhuset Dat: 22.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjn Representerer Jhn Kuløy Leder Turid Helland Pleym

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer