Vurdering av arbeidsmiljørisikoer knyttet til sammenslåing av instituttene SP og HEL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vurdering av arbeidsmiljørisikoer knyttet til sammenslåing av instituttene SP og HEL"

Transkript

1 Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for helsefag Vurdering av arbeidsmiljørisikoer knyttet til sammenslåing av instituttene SP og HEL Kjeller og Oslo 15. mars 2015

2 2

3 Arbeidsgruppen for vurdering av arbeidsmiljørisikoer knyttet til sammenslåing av instituttene SP og HEL legger med dette fram sin rapport. Georg Schjelderup (leder) (sign.) Kari Almendingen Sigrun Berge Kristin Dille (sign.) (sign.) (sign.) Magne Haukland Liv Hovelsrud May Karin Rognstad (sign.) (sign.) (sign.) Anne Øverland (sign.) Kjeller og Oslo

4 Innhold Vedtak om sammenslåing Medlemmer 5 Arbeidsgruppens mandat 5 Antall møter i gruppen... 6 Informasjon til tilsatte og medvirkning... 6 Notatet 6 Eksisterende risikoreduserende tiltak... 6 Risiko. 7 Anbefaling... 8 Vedlegg: Risikoanalysen, samt kriterier for vurdering av konsekvens og sannsynlighet.. 9 4

5 Vedtak om sammenslåing Høgskolestyret vedtok på sitt møte at Institutt for helse, ernæring og ledelse (HEL) (unntatt Facility Management) og Institutt for sykepleierutdanning (SP) slås sammen til ett institutt fra Vedtaket om sammenslåing inneholdt en presisering av at det ikke var et vedtak om samlokalisering. Dekan Nina Waaler oppnevnte ved årsskiftet 2014/2015 en arbeidsgruppe for å vurdere hvilke arbeidsmiljømessige risikoer som følger med en sammenslåing av HEL og SP. Arbeidet har tatt utgangspunkt i den interne organiseringen som ble anbefalt av fakultetsstyret i møtet. Medlemmer Georg Schjelderup (SP) Leder av gruppen Kari Almendingen (HEL) Magne Haukland (HEL) Liv Hovelsrud (SP) May Karin Rognstad (Fakultetsverneombud HF) Kristin Dille (Stamina Helse) Sigrun Berge (Adm. Kjeller) Anne Øverland (Adm. P32) Sekretær for gruppen har vært Inger Langeggen (Adm. HF) Arbeidsgruppens mandat Arbeidsgruppen har arbeidet iht. følgende mandat: Risikovurderingen har som formål å iverksette tiltak for å fjerne eller redusere risikoelementer, gjøre organisasjonen mer robust og bidra til økt engasjement. Vurderingen skal også bidra til å gi økt kontroll med forhold som må ivaretas under gjennomføringen av sammenslåingen. Arbeidsgruppen skal vurdere hvilke risikoer en sammenslåing av SP og HEL medfører for ulike aspekter ved arbeidsmiljøet til ulike grupper av berørte tilsatte. Gruppen skal ta som utgangspunkt at den en interne organiseringen av det nye instituttet blir som anbefalt av fakultetsstyret i møte Både psykososiale og fysiske arbeidsmiljøforhold skal vurderes. Arbeidet skal munne ut i en oversikt som angir hva arbeidsgruppen mener er viktige risikoer ved sammenslåingen, sannsynligheten for at disse vil inntreffe og hvor alvorlige konsekvenser det får hvis de inntreffer. Videre skal oversikten inneholde forslag til konkrete tiltak som kan settes inn for å redusere risiko og begrense negative konsekvenser. Det anbefales at arbeidsgruppen benytter skjema til bruk ved risikoanalyse, utviklet av Stamina Helse, og tilpasser det til den aktuelle problemstillingen. 5

6 Antall møter i gruppen Det har vært avholdt i alt 4 møter i arbeidsgruppen, hvorav ett som videokonferanse. Informasjon til tilsatte og medvirkning Utkast til risikoanalyse har blitt sendt ut til tilsatte ved SP og HEL, og det er gitt mulighet til å komme med innspill. Saken var oppe på personalmøte ved SP og ved HEL Ved HEL har instituttleder gjennomgått et tidlig utkast sammen med verneombud og tillitsvalgte. Notatet Dette notatet og tabell med risikovurdering og tiltak utgjør dokumentene som oppfyller mandatet til arbeidsgruppen som har vurdert risikoer ved sammenslåing av SP og HEL. Oversikten over risikoer og forslag til tiltak står for seg selv, men vi vil i dette notatet peke på de viktigste forholdene som risikoanalysen har avdekket og komme med noen anbefalinger. I tillegg har det kommet inn flere innspill vedrørende viktige forhold som må tas i betraktning ved fusjonen, men som ikke har direkte relevans når man vurderer risiko knyttet til arbeidsmiljø. Disse innspillene er samlet i en egen oversikt som sendes dekan, fakultetsdirektør og instituttlederne ved SP og HEL. Oversikten over risikoer er tredelt: 1. Overordnet, 2. Før sammenslåing og 3. I den nye organisasjonen/fakultetet. Mange av tiltakene som er knyttet til risikoer som står under «Før sammenslåing» må videreføres inn i den nye organisasjonen. Risikoene er rangert etter alvorlighetsgrad innenfor de tre delene av analysen. Eksisterende risikoreduserende tiltak Det er viktig å ta med seg at det allerede eksisterer tiltak som kan bidra til å redusere en del av arbeidsmiljørisikoene som arbeidsgruppen har avdekket. Dette kan det bygges videre på: Det er etablert en skyttelbuss og muligheten for videokonferanser er bedret. Det inviteres ofte til felles arrangementer med faglig og/eller kulturelt innhold som samler tilsatte fra alle institutter ved HiOA. Fakultetet har også noen egne arrangementer som favner tilsatte på tvers av institutter, som frokostseminarer, julelunsj og sommerfest. Fagmiljøene innenfor psykisk helsearbeid ved Kjeller og i Pilestredet innledet et samarbeid allerede etter HiO-HiAK fusjonen. Dette har gitt konkrete resultater bl.a. ved at det er gjort tilpasninger i videreutdanningene på begge campus for å sikre muligheten for overgang fra begge videreutdanningene til masteren. De to delene av studieadministrasjonen som er knyttet til HEL og SP samarbeider om å etablere felles rutiner og føringer, og har etter hvert tilsatte som kjenner programmene i begge institutter godt. Dialogen om sammenslåingen er også i gang ved at instituttlederne ved HEL og SP har jevnlige lunsjmøter med dekan der sammenslåingen er tema. Felles ledermøter der HEL og SPs ledere møtes er planlagt. Det er også planlagt informasjonsmøter for tilsatte ved HEL og SP. 6

7 Risiko Det følgende er en sammenfatning av hva som er de viktigste risikoene ved sammenslåingen av HEL og SP. Usikkerhet og uklarhet Per i dag er inntrykket at det er mange uavklarte spørsmål knyttet til sammenslåing av HEL og SP. Det er noe uro blant tilsatte pga. dette og det er en risiko for at uroen øker hvis man ikke er raske med å gjøre nødvendige avklaringer og informere tilsatte om hvilke beslutninger som er tatt. I utredningen av sammenslåing av SP og HEL og i styresaken har man noen modeller, men disse er laget med det formål å fungere som beslutningsgrunnlag. Når man nå skal implementere organisasjonsendringene reiser det mange spørsmål som gjør at det er behov for å gå mer konkret inn i problemstillinger knyttet til valgt modell. I tillegg er det ikke tatt stilling til en rekke viktige spørsmål rundt studieportefølje, felles eller adskilte programplaner på sykepleierutdanningen og plassering av tilsatte i de nye studielederområdene i Pilestredet. Arbeidsgruppen er bekymret for at det blir knapt med tid til planlegging av sammenslåingen, og at dette kan få arbeidsmiljømessige konsekvenser. Eksterne prosesser, som Grund-utvalgets utredning vil også påvirke utviklingen av arbeidssituasjonen, og bidra til usikkerhet. Arbeidsforholdene for tilsatte ved Kjeller og HEL Mange av risikoene som er avdekket i analysen dreier seg om risiko for en forverring av arbeidsforholdene for de tilsatte på Kjeller, og bekymringer rundt dette. Bekymringen dreier seg blant annet om at de skal måtte drive sine utdanninger på premisser som legges i Pilestredet, og at både omfanget av og kvaliteten på studietilbudet vil forringes. Tilsatte på Kjeller har opplevd at rammebetingelsene har blitt dårligere etter HiOA-HiAk fusjonen, og frykter ytterligere forverring i form av tap av administrativ støtte og servicefunksjoner og mer reising. Arbeidsbelastning Det er stor risiko for at arbeidsbelastningen på de tilsatte i instituttledelsen ved SP og HEL og det nye instituttet blir svært stor i forberedelses- og implementeringsfasen av sammenslåingen. Det kan virke som om man har kommet kort i implementeringsprosessen, slik at man vil oppleve betydelig tidspress. Man ser for seg at det er en risiko for en mer oppstykket arbeidshverdag for en del tilsatte i det nye instituttet som følge av mer reising mellom campusene til møter og til undervisning. Det er også en bekymring knyttet til om man får tilstrekkelig god AV og IT-støtte på begge campus, da dette påvirker arbeidshverdagen i stor grad. AV-støtte blir spesielt viktig i forbindelse med videokonferanse. Innflytelse Sammenslåingen medfører at mange tilsatte opplever at de blir påført endringer som de er uenige i og som de har liten innflytelse over. Mindre stedlig ledelse på Kjeller kan medføre at tilsatte på Kjeller får liten innflytelse i instituttet. Det er en risiko for at instituttet får liten innflytelse på 7

8 fakultetet sett i forhold til instituttets størrelse. God og lik informasjon til alle tilsatte er en viktig forutsetning for å gi tilsatte mulighet til å involvere seg i beslutninger som skal tas. Personalledelse i endringstider I tider med mye endring oppstår det mye usikkerhet. Noen lider mer enn andre under dette, og det er viktig å ha ledere som ser dem det gjelder slik at de kan gis støtte. Dette handler dels om en kompetanse og bevissthet hos dem som har personalansvar. Det handler imidlertid vel så mye om hvorvidt lederne har en arbeidssituasjon som gjør det mulig for dem å ta dette ansvaret. Det er en bekymring knyttet til dette både fordi ledernes arbeidssituasjon må forventes å bli krevende når sammenslåing skal planlegges og implementeres. Videre ser man at selv om studielederområdene i Pilestredet blir mer håndterlige i det nye instituttet så er det fortsatt flere studieledere som vil ha svært mange tilsatte. Kultur og informasjon Arbeidsgruppen ser en risiko for at det kan oppstå motsetninger som følge av at ulike kulturer skal smelte sammen. Videre at det vil kunne skje at tilsatte opplever seg som fremmedgjorte overfor det store instituttet. Å sikre god og felles informasjon til alle tilsatte blir viktig og vil være en utfordring å få til. Anbefaling Som det fremgår av risikoanalysen foreslår utvalget en rekke tiltak knyttet til de ulike risikoene. Vi anbefaler at fakultetsledelsen så snart som mulig utarbeider en handlings- og milepælsplan for planlegging og implementering av sammenslåing av HEL og SP, og at denne kommuniseres ut til alle berørte tilsatte. Vi anbefaler at det umiddelbart settes i verk tiltak for å begrense de negative arbeidsmiljøkonsekvensene av sammenslåingsprosessen. 8

9 Risikoanalyse knyttet til arbeidsmiljø ved sammenslåing av SP og HEL ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse) Nr Farekilder/aktuelle risikomomenter Kommentarer OVERORDNET Konsekvens Sannsynligh et Risiko Foreslåtte tiltak 1 Uklarhet i organisasjonen mht. 1. Organisasjonsstruktur 2. Planer for utdanning og forskning i det nye instituttet skaper usikkerhet 3. Varigheten av parallelle organisatoriske prosesser ved HiOA Det er behov for å klargjøre for å skape ro og for å få rettet energien mot kjerneoppgavene Lage en handlingsplan som bygger på tiltakene som fremkommer i risikoanalysen - Lage en informasjonsplan som sikrer bred informasjon om: 1. Beslutninger som er tatt 2. Viktige beslutninger som skal tas senere 3. Når dette vil skje - Informere om HiOA-prosesser og klargjøre betydningen av disse for det nye instituttet - Sette opp de nye studielederområdene og personalsemmensetning i områdene så tidlig som mulig 1 Ledere ser ikke at tilsatte er bekymret for fremtidig arbeidssituasjon, samtidig som mange endringer i organisasjonen muligens har gitt en viss grad av endringstrøtthet FØR SAMMENSLÅING Ledere må ivareta sine tilsatte og trygge dem der dette er mulig. Ta opp dette i berørte lederteam for å sikre bevissthet rundt behovet - Jevnlige allmøter - Jobbe ekstra med å tydeliggjøre visjoner for instituttet og styrke de tilsattes motivasjon - Instituttlederstøte som kan bidra til at ledere får tid til sine tilsatte 2 Bekymring for at det skal lages felles programplan på BA sykepleie. Bekymringen er knyttet til tap av autonomi, samt at man frykter at fordelene ved å være en middels stor utdanning blir borte, slik at man får mindre fornøyde studenter (jf. resultatene for sykepleierutdanningene i Studiebarometeret). Bekymring på Kjeller for å måtte drive på premisser som fastsettes i Pilestredet Identifisere suksessfaktorer både ved Kjeller og Pilestredet gjennom sykepleieprosjektet som SPS gjennomfører. Avvente resultat av prosjektet samt resultat av nasjonale prosesser knyttet til felles innholdsdel og praksisstudier før man tar beslutninger om felles eller separate programplaner. - Gi god jevnlig informasjon om status i lokale og relevante nasjonale prosesser

10 3 Økt arbeidsbelastning for lederne ved SP og HEL i forbindelse med implementering av den nye organisasjonen. 4 Usikkerhet rundt hvorvidt administrativ støtte og servicefunksjoner på Kjeller blir dårligere enn tidligere På Kjeller har man opplevd at dette er tilfelle etter fusjonen. Eksempler på dette er at IT- og AV-støtte oppleves som svekket, FoUseksjonen har gått bort fra å ha noe fast tilstedeværelse på Kjeller og at administrativ stilling for internasjonalisering på Kjeller holdes vakant Erstatte en del møter med videokonferanser, og sikre teknisk støtte til dette - Vurdere forlengelse av studielederstillinger for å sikre kontinuitet - Få på plass instituttlederstøtte raskt - Ferdigstille og ta i bruk felles maler for arbeidsplaner Bestemme konkret hvorvidt alle 4 administrative seksjoner skal eller ikke skal være fysisk til stede på Kjeller for å skape en forutsigbar situasjon, innen utgangen av mai - Sikre likeartet studieadministrativ innsats ved campusene - Sikre støtte til bruk av videokonferanser - Instituttlederstøtte på begge campus 5 Mangel på innflytelse over planer og prosessen Mange tilsatte opplever at de er og blir påført endringer som de er uenige i Innflytelse gjennom etablerte fora med arbeidstakerrepresentasjon - Felles personalmøter før sommeren 6 Mer reising mellom campusene Sikre stabil og forutsigbar teknisk støtte til gjennomføring av videokonferanser. - Synliggjøre reising i arbeidsplaner og på annet vis. - Arbeide for hyppigere skyttelbussavganger 7 Bekymring for at utdanningsporteføljen blir redusert på Kjeller Tydeliggjøre beslutninger rundt utdanningsporteføljen og lokalisering av utdanninger, se tiltak under risiko nr. 1 - Opprettholde helhetlige studieløp på Kjeller - Styrke utdanninger på Kjeller for å opprettholde lokal rekruttering av studenter og samarbeid med nærmiljøet - God informasjon til tilsatte om Grund-utvalgets arbeid 8 Usikkerhet knyttet til endring av studielederområder Sette opp de nye studielederområdene og personalsemmensetning i områdene innen utgangen av mai - Lage og publisere organisasjonskart 9 Nedbemanning på SP og HEL samtidig med sammenslåing Tilføre ekstra ressurser fra fakultetet som skal benyttes til arbeidet med sammenslåing - Gjøre en helhetsvurdering av hvordan aktiviteten i utdanningene skal samsvare med tilgjengelige ressurser 10 Knappe tidsfrister i planleggingsarbeidet Gjøre tydelige prioriteringer av hva som må gjøres til 1/8-2015, i en milepælsplan

11 11 Utfordringer pga. eventuelle kulturforskjeller Kartlegge konkrete ulikheter mht. ulike typer møter, sosiale markeringer, kulturelle arrangementer o.l. ved SP og HEL - Møte hverandre på tvers av campuser for å bli bedre kjent - Sikre gjennomtenkte og effektive prosesser - Invitere HR og/eller bedriftshelsetjenesten til å foreslå tiltak som kan fremme en felles kultur I NY ORGANISASJON 1 Det nye instituttet får for liten innflytelse på HF sett ift. størrelse Ha med en studieleder i ledergruppen i tillegg til instituttleder - Gjøre klart hva som er denne studielederens rolle - Sikre representasjon iht. størrelse i fakultetets råd og utvalg - Sikre faglige beslutningsprosesser som ivaretar de ulike fagmiljøenes perspektiver 2 Tap av utdanning/profil man har bygget opp og endring av kompetansemiljøer. Tap av faglig autonomi Fare for tap av toppkompetanse Starte en diskusjon om nåværende og fremtidige faglige profiler for de ulike utdanningene - Sikre faglige beslutningsprosesser som ivaretar de ulike fagmiljøenes perspektiver - Kompetansekartlegging og plan for kompetanseutvikling 3 Lang avstand til instituttledelse og mindre stedlig ledelse på Kjeller Møteplaner som sikrer tilstedeværelse fra instituttleder på begge campus - Sikre administrativ støtte til studielederne ved campus Kjeller 4 Utilstrekkelig AV og IT-støtte til undervisning og møtevirksomhet Kan skape samarbeidsproblemer Arbeide for tilstrekkelig IT- og AV-støtte på begge campus 5 For stort lederspenn i noen av studielederområdene (for lite støtte fra leder) 6 Nytilsatte ledere som ikke er kjent med risikoene knyttet til sammenslåing Opprettholde og revurdere ressurser til koordinatorer ved de enkelte utdanninger - Harmonisere koordinatorers ansvars- og arbeidsoppgaver Gjøre nye ledere kjent med risikoene knyttet til sammenslåingen og planer for redusere og fjerne risikoene

12 7 Mer reising mellom campusene (gir større arbeidspress og mindre mulighet til å jobbe konsentrert og sammenhengende) 8 Urettferdig fordeling av goder og byrder Ulike ordninger for f.eks. frukt og kaffe på samme institutt. Faglige spennende seminarer etc. blir nesten utelukkende lagt til Pilestredet. Tilsatte på Kjeller må reise mer enn tilsatte i Pilestredet. 9 Ikke god nok informasjonsflyt i ny organisasjon. Stor og kompleks organisasjon som fordrer et godt felles informasjonssystem Møteplan som er rettferdig mht. reising - Erstatte en del møter med videokonferanser - Sørge for gjestekontorplasser på begge campuser - Synliggjøre ressursbruk i arbeidsplanene - Ta hensyn til behovet for en arbeidsdag som ikke er oppstykket ved planlegging av undervisning og møter Etablere lik praksis på ordninger for f.eks. kantine, kaffe og frukt - Etablere lik praksis mht. deltagelse på gratis HiOA arrangementer og tilsvarende - Sørge for streaming og videooverføring slik at tilsatte slipper å pendle til og fra møter - Møteplan som gavner begge campus - Legge reiser mellom campusene inn i arbeidsplanene Etablere nye informasjonsrutiner som sikrer felles informasjon - Tydelig informasjon om felles møteplan som avspeiles i rombestilling ved bruk av videokonferanser - Oppgradere flere rom til videokonferanserom 10 Vanskeligere å sikre tette relasjoner og kontinuitet i samarbeidet med praksisstedene Bruk av plassene veksler mellom Pilestredet og Kjeller Utvikle gode programplaner som ivaretar optimal bruk av praksisstedene - Se på bruk av samarbeidsmidler for å optimalisere bruken til beste for studentene i praksis 11 Opplevelse av fremmedgjøring Tilsatte identifiserer seg ikke med instituttet Jobbe med felles visjoner - Semesteråpning på begge campus - Felles faglige, kulturelle og sosiale arrangementer - Bevissthet rundt språkbruk ved at ledere unngår "vi" og "dem" 12 Fagmiljøene i samfunnsernæring, psykisk helsearbeid og paramedics blir lite synlige i et stort sykepleieinstitutt* Gi instituttet et navn som synliggjør samfunnsernæring, psykisk helsearbeid og paramedics - Gi det nye instiuttet et navn som inkluderer alle fagmiljøene

13 13 Ulike kulturer internt i instituttet Kan skape motsetninger, manglende opplevelse av fellesskap, og utfordringer mht. å trekke i samme retning for å oppnå faglige og organisatoriske mål Felles faglige, kulturelle og sosiale arrangementer - Involvere medarbeidere i diskusjoner om hva de vil bringe inn i fellesskapet - Bevissthet rundt språkbruk ved at ledere unngår "vi" og "dem" - Etablere forskningsgrupper som inkluderer tilsatte fra begge campusene 14 Færre utdanninger på Kjeller Færre folk, mindre levende miljø og færre tjenester Bevare sosiale aktiviteter på Kjeller, og være realistiske ift. å samle hele instituttet sosialt - Få inn ny aktivitet på Kjeller 15 FoU-aktiviteten på Kjeller "dras" mot Pilestredet Bevare og videreutvikle FoU aktiviteten på Kjeller - Tilstedeværelse fra FoU-seksjonen på Kjeller minst en dag per uke - Forskningsgruppeledermøter legges til begge campus *Kari Almendingen ønsket denne formuleringen: "Samfunnsernæring og Paramedics blir lite synlige i nytt institutt".

14 Kriterier for vurdering av konsekvens og sannsynlighet Konsekvens Psykososialt 1 Ubetydelig Ubetydelig helseplage / slitenhet/ til å leve med i miljøet. Ikke fravær. Påvirker ikke prestasjonsnivået. 2 Mindre alvorlig Mindre forbigående helseplage / slitenhet / sykdom/kortvarig, forbigående slitasje/belastning på arbeidsmiljøet. Fravær maks tre dager. Påvirker prestasjonsniviået i liten grad for enkelte. 3 Alvorlig Betydelig helseplage/sykdom / utmattelse / psykisk reaksjon / alvorlig, langvarig belastning på omgivelsene/ arbeidsmiljøet. Lengre fravær hos enkeltpersoner. Påvirker prestasjonsnivået for flere. 4 Kritisk Flere enkelttilfeller av langvarige helseplager/ vedvarende, stor og langvarig belastning på arbeidsmiljøet. Flere langtidssykemeldte. Påvirker prestasjonsnivået for hele avdelingen. 5 Meget kritisk Mange alvorlig, langvarige syke / stor mistrivsel med omfattende effekt på miljøet. Prestasjonsnivået for avdelingen er betydelig nedsatt. Sannsynlighet Psykososialt 1 Lite sannsynlig Vil sannsynligvis ikke skje. Har aldri hørt om. 2 Mindre sannsynlig Vil sannsynligvis ikke skje. Har hørt om. 3 Sannsynlig Vil kunne skje en eller flere ganger i tidsperioden (+/- 3 år) 4 Meget sannsynlig 5 Svært sannsynlig Vil kunne skje flere ganger i året Vil kunne skje ukentlig/daglig Akseptkriterier 1-5 Lav risiko Aksepteres. Tiltak ikke påkrevd. 6-9 Middels risiko Risikoreduserende tiltak vurderes (kost/nytte). Risiko overvåkes. Kombinasjonen av flere uønskede hendelser kan ha en forsterkende virkning Høy risiko Ikke akseptabelt. Risikoreduserende tiltak skal iverksettes (umiddelbart)

Framtidens fakultet. Prosess og status organisasjonsplan

Framtidens fakultet. Prosess og status organisasjonsplan Universitetet i Bergen Det medisinsk-odontologiske fakultet Styresak: 105/2012 Sak nr.: 2010/13430 Møte: 7.11.2012 Framtidens fakultet. Prosess og status organisasjonsplan 1. Innledning Det vises til fakultetsstyresaker

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013/2014 FOR LAMU VED FAKULTET FOR HELSEFAG. 1. Sammensetning/antall møter, ledervervet og saker til behandling

ÅRSRAPPORT 2013/2014 FOR LAMU VED FAKULTET FOR HELSEFAG. 1. Sammensetning/antall møter, ledervervet og saker til behandling ÅRSRAPPORT 2013/2014 FOR LAMU VED FAKULTET FOR HELSEFAG 1. Sammensetning/antall møter, ledervervet og saker til behandling Følgende personer har vært medlemmer/varamedlemmer av LAMU i perioden desember

Detaljer

Risikovurdering av fag- og arbeidsmiljøkonsekvenser

Risikovurdering av fag- og arbeidsmiljøkonsekvenser Risikovurdering av fag- og arbeidsmiljøkonsekvenser Samhandlingsprosjektet, alternativ A og B Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) utføres for å avdekke mulige risiko og

Detaljer

Referat fra IDF-møte Fakultet for helsefag, 11. juni 2015 kl. 12.30-14.00

Referat fra IDF-møte Fakultet for helsefag, 11. juni 2015 kl. 12.30-14.00 Referat fra IDF-møte Fakultet for helsefag, 11. juni 2015 kl. 12.30-14.00 Tilstede: Kristin Nordseth Fakultetsdirektør, møteleder Nina Waaler Dekan Simen Nørstebø Seksjonssjef ØK Anne K. Blikra Seksjonssjef

Detaljer

HANDLINGSPLAN FAKULTET FOR DESIGN, KHIO Drøftet 28.04.09 på kollegiemøte og vedtatt i samarbeidsutvalget 1.05.09

HANDLINGSPLAN FAKULTET FOR DESIGN, KHIO Drøftet 28.04.09 på kollegiemøte og vedtatt i samarbeidsutvalget 1.05.09 ARBEIDSMILJØUNDERSØKELSEN PÅ KUNSTHØGSKOLEN mars 2009 HANDLINGSPLAN FAKULTET FOR DESIGN, KHIO Drøftet 28.04.09 på kollegiemøte og vedtatt i samarbeidsutvalget 1.05.09 Saksnr. og dato Sak Tiltak Frist Ansvar

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 27. april 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 17/2012 Journalnr.: 2012/3193 Saksbehandler: Kari Almendingen/Ewelyn Jordal NY INTERN ORGANISERING INSTITUTT FOR HELSE, ERNÆRING

Detaljer

Informasjon fra tjenestemannsorganisasjonene

Informasjon fra tjenestemannsorganisasjonene Referat fra IDF-møte ved Fakultet for helsefag 10. mars 2015 Til stede: Kristin Nordseth Nina Waaler Anne Blikra Simen Nørstebø Stefan Johnsen Inger Langeggen Ewelyn Jordal Hege Bergersen Asta Bye Heidi

Detaljer

Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus Saksnr 2012/3177 Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus Tid: Fredag 23. mars kl 10-12 Sted: Rom 311 (KK-senteret), Pilestredet 46 Tilstede: Prorektor

Detaljer

Referat fra IDF-møte Fakultet for helsefag, 23. april 2015 kl. 10:

Referat fra IDF-møte Fakultet for helsefag, 23. april 2015 kl. 10: Referat fra IDF-møte Fakultet for helsefag, 23. april 2015 kl. 10:00 11.30 Tilstede: Kristin Nordseth Nina Waaler Claudia S. Talgo Inger Langeggen Ewelyn Jordal Liv Ingunn Bråten Asta Bye Inger Lise Neslein

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Strategiområde Hovedmål Delmål

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Strategiområde Hovedmål Delmål Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 11.03.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-07/15 Implementering av ordning med tilsatte instituttledere Saksbehandler/-sted: Tidligere

Detaljer

SAKSNOTAT Fakultetsstyremøte ved FHS

SAKSNOTAT Fakultetsstyremøte ved FHS Dato: 19.8.2015 Arkiv: 2015/02811 SAKSNOTAT Fakultetsstyremøte ved FHS Til: Fakultetsstyret FHS Fra:Dekan Møtedato: 28.8.2015 Saksbehandler: dekan F-sak: 2/2015- Fordeling av program i fakultetets institutt

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 84/2009 STATUS SAMMENSLÅINGSAKTIVITETER Tidsplan Programmets og prosjektenes

Detaljer

Utredning om sammenslåing av Institutt for radiografi og tannteknikk og Institutt for farmasi og bioingeniørfag

Utredning om sammenslåing av Institutt for radiografi og tannteknikk og Institutt for farmasi og bioingeniørfag Utredning om sammenslåing av Institutt for radiografi og tannteknikk og Institutt for farmasi og bioingeniørfag Bakgrunn for arbeidet: Mandat Utredningsgruppen har fra dekan fått følgende mandat: 1) Utrede

Detaljer

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15 Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte 16.12.15 sak 67/15 HF 2018 PROSJEKT STUDIEPROGRAMPORTEFØLJE Prosjektplan og organisering Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen skal ha en framtidsrettet

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark.

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. 1 Høgskolen I Telemark Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. Høringsuttalelsen omhandler følgende delprosjekt: Delprosjekt

Detaljer

RISIKOVURDERING. Ansvarlig: Seksjonsleder Randi Ottestad Iversen. Risikoreduserende tiltak

RISIKOVURDERING. Ansvarlig: Seksjonsleder Randi Ottestad Iversen. Risikoreduserende tiltak Risikovurdering: Drift lokasjon Rjukan fra 20.06.15, dialyse, medisinsk og kirurgiskortopedisk poliklinikk, Pasientskade Pasientsikkerhet 1 Rjukan sykehus mangler relevant, forsvarlig medisinskhelsefaglig

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Møte nr. A/11 Dato: 27. oktober 2011 Tid: 12.30 Sted: P46, rom 308

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Møte nr. A/11 Dato: 27. oktober 2011 Tid: 12.30 Sted: P46, rom 308 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Møte nr. A/11 Dato: 27. oktober 2011 Tid: 12.30 Sted: P46, rom 308 Tilstede: Hovedverneombud Nils Gunnerød Høgskolelærer Ellen Krogstad

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet Til stede: Eksterne Loveleen Rihel Brenna Rolf Aslaksrud Kristiansen Repr. for UF-personalet

Detaljer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Tidspunkt/ Møtearena Beslutningspunkt Prosess / aktivitet Kommentarer Frist 14. januar

Detaljer

Etablering av Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912

Etablering av Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912 Etablering av (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912 HiBV Ringerike VI skal. HiBV Bakkenteigen HiBV Drammen HiBV Kongsberg Etablering av (HiBV) fra 010114 Kortversjonen av Sikker

Detaljer

Samarbeid for et godt arbeidsmiljø. Arbeidstilsynets satsing i sykehussektoren Januar 2014 Anita Gomnæs Foretakshovedverneombud

Samarbeid for et godt arbeidsmiljø. Arbeidstilsynets satsing i sykehussektoren Januar 2014 Anita Gomnæs Foretakshovedverneombud Samarbeid for et godt arbeidsmiljø Arbeidstilsynets satsing i sykehussektoren 2014 29.Januar 2014 Anita Gomnæs Foretakshovedverneombud Helse Nord Helse Midt Helse Sør Vestre Viken Enkel kartlegging Generelt:

Detaljer

Referat: Allmøte ved Fakultet for teknologi, kunst og design

Referat: Allmøte ved Fakultet for teknologi, kunst og design Referat: Allmøte ved Fakultet for teknologi, kunst og design Tid: Mandag 16. februar 2015, kl. 10.30-11.30 Sted: Lille auditorium N010_023, Pilestredet 32 (Andrea Arntzens hus), Oslo Møteledelse: Fungerende

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Dato: 9. september 2013 DISKUSJONSSAK Saksnr.: 41/13 Journalnr.: 2013/4196 Saksbehandler: Unn Målfrid H. Rolandsen og Ann Sofie Winther Nytt kvalitetssikringssystem

Detaljer

Arbeidsplan PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD

Arbeidsplan PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD Psykisk helsevern - Oppfølging av styresak traumebehandling i Helse Nord Sist lagret: 24.02.2014 07:52:00 Side: 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV

Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV Bakgrunn Kunnskapsdepartementet (KD) har igangsatt en restruktureringsprosess av universitets- og høgskolesektoren. I brev fra KD 19.6.2015 står det

Detaljer

Underveisevalueringen Orientering i LAMU 10.juni 2015

Underveisevalueringen Orientering i LAMU 10.juni 2015 10.06.2015 Underveisevalueringen Orientering i LAMU 10.juni 2015 Sak 39 - Styringsmodell på institusjonsnivå, inkludert vedtak om HiOAs organisasjonsstruktur fra 01.08.15 FØLGENDE BLE VEDTATT i. Styret

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 05.12. 2013 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Ingrid Venanger Tor Strømme Kari

Detaljer

Fusjon UiT-HiTø - hvordan ivaretas personalet?

Fusjon UiT-HiTø - hvordan ivaretas personalet? Fusjon UiT-HiTø - hvordan ivaretas personalet? Seminar FBF/FAP 12. desember 2008 Personalbehandling i forhold til endringsprosesser Vilkår for den enkeltes engasjement og deltakelse i endringsprosesser

Detaljer

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra:

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra: Notat Til: Fra: Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport Ut fra vår rolle i dette bistandsprosjektet som er: Kvalitetssikring av høgskolens

Detaljer

Veiledning i gjennomføring av medarbeidersamtaler

Veiledning i gjennomføring av medarbeidersamtaler 1. Hensikt En medarbeidersamtale har fire hensikter: 1. Å ha en konstruktiv dialog om arbeid og arbeidsutførelse både for medarbeider og leder 2. Å bedre kontakt og mulighet for tilbakemelding mellom medarbeider

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2006/462 UTLYSING AV ÅREMÅLSSTILLINGER SOM DEKAN, INSTITUTTLEDER, INSTITUTTNESTLEDER OG STUDIELEDERE

Detaljer

NTNU S-sak 42/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 31.05.2013 SVT/soa Arkiv: NOTAT

NTNU S-sak 42/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 31.05.2013 SVT/soa Arkiv: NOTAT NTNU S-sak 42/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 31.05.2013 SVT/soa Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor NOTAT Om: Overføring av Institutt for bevegelsesvitenskap (BEV) fra Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

Bakgrunn for saken N O T A T. NTNU S-sak 62/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 25.11.2011 PEK Arkiv: 2010/19407

Bakgrunn for saken N O T A T. NTNU S-sak 62/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 25.11.2011 PEK Arkiv: 2010/19407 NTNU S-sak 62/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 25.11.2011 PEK Arkiv: 2010/19407 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Fusjon mellom RBUP og BUS i Midt-Norge Tilråding: NTNU tilrår at ved

Detaljer

Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune. Skole:. Dato:..

Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune. Skole:. Dato:.. Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune Skole:. Dato:.. Veiledere: Ansvarlig leder: Verneombud: Tillitsvalgt: Øvrige deltakere: Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Bakgrunn 3.

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Fakultetstyrene og dekaner, prodekan Instituttstyrene og instituttledere Vår ref. 16/00948 Deres ref. Dato 07.07.16 Informasjon

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

HØRING OM UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING

HØRING OM UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING Til høringsinstansene ved HiOA - Fakultetene - Sentrene (SPS og SVA) - Avdelinger i Fellesadministrasjonen - Studentparlamentet - Tjenestemannsorganisasjonene - Hovedverneombudet Dato 03.09.2014 Vår ref.:

Detaljer

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 1. Forholdet til samarbeidspartnere styrke og videreutvikle samhandlingen med og være

Detaljer

Tilknytning av Facility Management til Institutt for økonomi og administrasjon

Tilknytning av Facility Management til Institutt for økonomi og administrasjon Tilknytning av Facility Management til Institutt for økonomi og administrasjon Rapport delprosjekt A i prosjektet Ny faglig organisering ved Fakultet for helsefag 1 2 Innhold 1. Innledning... 4 Bakgrunn...

Detaljer

Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet

Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet (april 2008) 1 Innledning Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på

Detaljer

HØRINGSSVAR HF UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING

HØRINGSSVAR HF UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING Notat Dato: 12.11.2014 Saksnr./arkivnr.: 14/05865 Til: Sekretariatet for Underveisevalueringen, underveis-prosjektet@hioa.no Fra: Fakultet for helsefag HØRINGSSVAR HF UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG

Detaljer

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH.

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH. Kunngjøringstekst: 100 % stilling som instituttleder ved Institutt for samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, med tiltredelse fra 1.8.2013. Om Institutt

Detaljer

MØTEREFERAT. Gruppen, oppnevnt 4. februar, består av

MØTEREFERAT. Gruppen, oppnevnt 4. februar, består av MØTEREFERAT Møte i: Undergruppe Helse- og omsorgsfag Møtedato: 18.02.2013 Arkivref.: Referent: Toril Hansen Til stede: Gyrd Thrane (GT), Siw Blix (SB), Marta Grongstad (MG), Tove Størdal(TS), Toril Hansen(TH),

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT)

Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Organisasjonsprosjekt for utvikling av tjenestesenteret Forslag til målbilde for FSAT Målbilde for FSAT Et målbilde kan forstås som beskrivelsen av en

Detaljer

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,

Detaljer

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Som markedsutsatt virksomhet er BIs evne til innovasjon og tilpasning til markedet

Detaljer

4 Resultatrapportene - en veileder til tolkning av resultater

4 Resultatrapportene - en veileder til tolkning av resultater 4 Resultatrapportene - en veileder til tolkning av resultater Revisjon: 01-2014 1 Hovedlinjer i modellen Krav og ressurser påvirker hverandre både positivt og negativt Høye krav og lite ressurser kan gi

Detaljer

Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm

Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm For hvert utsagn, velg svaralternativet som best beskriver din situasjon. - Helt uenig - Uenig - Verken/eller - Enig - Helt enig 6 7 8 9 0. Jeg blir motivert

Detaljer

Risikovurdering ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Risikovurdering ved Høgskolen i Oslo og Akershus Risikovurdering ved Høgskolen i Oslo og Akershus Innledning... 2 Hva skal risikovurderes?... 2 Hvem skal utføre risikovurderingen?... 2 Hvordan skal risikovurderingen gjennomføres?... 3 Oppfølging... 4

Detaljer

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT:

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: SAMMENHENG OG SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Vedtatt av styringsgruppen 17. 02. 2011 1. Mål

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte ved Fakultet for helsefag 26. april 2012. Til stede: Erik Dahlgren. Vivi Volden. Dagsorden

Referat fra informasjonsmøte ved Fakultet for helsefag 26. april 2012. Til stede: Erik Dahlgren. Vivi Volden. Dagsorden Referat fra informasjonsmøte ved Fakultet for helsefag 26. april 2012 Til stede: Nina Waaler Kristin Nordseth Claudia Steidl Talgo Simen Nørstebø Agnes Myklebostad Stefan Andre Johnsen Ewelyn Jordal Ingunn

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Fra uønsket til deltid til fleksibel arbeidstid

Utviklingsprosjekt: Fra uønsket til deltid til fleksibel arbeidstid Frank Meland Utviklingsprosjekt: Fra uønsket til deltid til fleksibel arbeidstid Nasjonalt topplederprogram 20.4.2012 1 Bakgrunn og forankring Det har i en lengre periode vært stort trykk på helsesektoren

Detaljer

Sammenslåing av to avdelinger innen psykisk helsevern

Sammenslåing av to avdelinger innen psykisk helsevern Utviklingsprosjekt Sammenslåing av to avdelinger innen psykisk helsevern Nasjonalt topplederprogram Kull 9, høst 2010 Mette Bengtson Bakgrunn og organisatorisk forankring av prosjektet Ved Lovisenberg

Detaljer

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger US 63/2016 Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Heidi Blom Arkiv nr: 16/00948 Forslag til vedtak: Universitetsstyret

Detaljer

Høringssvar Akademikerne - Underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering

Høringssvar Akademikerne - Underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering Notat Dato: Saksnr./arkivnr.: 14/05865 (Public 360) Til: Sekretariatet Fra: Akademikerne Høringssvar Akademikerne - Underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering

Detaljer

S T Y R E S A K # 27/13. STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN

S T Y R E S A K # 27/13. STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN S T Y R E S A K # 27/13 STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapporten for organisasjonsutviklingsprosessen ved Avdeling

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Etablere en god kommunikasjonskultur blant ledere på Sunnaas sykehus HF

Utviklingsprosjekt: Etablere en god kommunikasjonskultur blant ledere på Sunnaas sykehus HF Utviklingsprosjekt: Etablere en god kommunikasjonskultur blant ledere på Sunnaas sykehus HF Nasjonalt topplederprogram Nina Olkvam Oslo, 20. april 2012 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Protokoll fra drøftingsmøte om føringer for organisering av nivå 4 i klinikkene.

Protokoll fra drøftingsmøte om føringer for organisering av nivå 4 i klinikkene. PROTOKOLL FRA DRØFTINGSMØTE Protokoll fra drøftingsmøte om føringer for organisering av nivå 4 i klinikkene. Hjemmel: HA 31 Dato: 12. Mai 2010 Tilstede: Fra arbeidsgiver: Fra organisasjonene: Viseadministrerende

Detaljer

Innkalling til prosjektgruppemøte

Innkalling til prosjektgruppemøte Innkalling til prosjektgruppemøte Tid: 23. april kl. 12 14 Sted: Møterom NYER i kjelleren i Hovedbygningen Gløshaugen Saksliste Beslutningssaker Sak 19/15 Ledelsesfunksjon fra 1.1.2016 Styringsgruppa la

Detaljer

Til fakultetsstyret. A. Satsingsforslag innenfor rammen VEDTAKSSAK BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG

Til fakultetsstyret. A. Satsingsforslag innenfor rammen VEDTAKSSAK BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 14. oktober 2011 VEDTAKSSAK Saksnr: FSFH-sak 10/2011 Journalnr.: 2011/3310 Saksbehandler: Martin Engesrønning BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG A. Satsingsforslag innenfor

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Lærerteamet- hvordan Lærerteamet spille på lag?

Lærerteamet- hvordan Lærerteamet spille på lag? Lærerteamet- hvordan Lærerteamet spille på lag? hvordan spille på lag? Kirsten Vistnes, 19.05.16 Kirsten Vistnes, 20.05.16 Erfaringer fra en sykepleieutdanning Profesjonsutdanning fra 1895 Inn i høgskolesystemet

Detaljer

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune.

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjer for omstilling 1. Innledning Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjene viser saksgang i omstillingssaker,

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 49/15 Studieportefølje ved UiS, opptaksrammer og dimensjonering av studier 2016 Saksnr: 15/02525-1 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung. utdanningsdirektør

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG. Orientering v/bendheim Referat HiST2020 Styringsgruppen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG. Orientering v/bendheim Referat HiST2020 Styringsgruppen HiST2020 Utredning av administrative tjenester Presentasjon av arbeidsgruppens rapport, 20. april 2015 Mål for utredningen Rektors bestilling reduseres* i vedtak 05.02.2015 til å omhandle overflyttingen

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Rapport fra intern systemrevisjon Eksamensplanlegging

Rapport fra intern systemrevisjon Eksamensplanlegging Rapport fra intern systemrevisjon Eksamensplanlegging Bakgrunn Internrevisjoner er en viktig del i høgskolens kvalitetssikringssystem og ment å og en uavhengig rådgivningsfunksjon som har til hensikt å

Detaljer

Underveisevalueringen Orientering i AMU 3.juni 2015

Underveisevalueringen Orientering i AMU 3.juni 2015 04.06.2015 Underveisevalueringen Orientering i AMU 3.juni 2015 Sak 39 - Styringsmodell på institusjonsnivå, inkludert vedtak om HiOAs organisasjonsstruktur fra 01.08.15 FØLGENDE BLE VEDTATT i. Styret vedtar

Detaljer

O-sak 13/10 Arbeidsmiljøet ved ALT

O-sak 13/10 Arbeidsmiljøet ved ALT Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kjell Hansen, organisasjons- og personaldirektør, HiST Dato: 08.06.10 O-sak 13/10 Arbeidsmiljøet ved ALT Det vises til avdelingsstyremøtet den 25. mai

Detaljer

Referat fra LAMU-møte 07.12.2015

Referat fra LAMU-møte 07.12.2015 Referat fra LAMU-møte 07.12.2015 Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus Møtested:P35-PS739 Dato: 07.12.2015 Kl.: 09.45 12.00 Tilstede: Fra arbeidstakersiden: Fakultetsverneombud

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØ UTVALGET 2009/10

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØ UTVALGET 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØ UTVALGET 2009/10 Læringsmiljøutvalgets oppdrag er hjemlet i Lov om universiteter og høyskoler 4.3. Høgskolens strategiske plan er utgangspunkt for det arbeidet Læingsmiljøutvalget

Detaljer

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi

Detaljer

Høring: Innstilling fra arbeidsgruppen for faglig organisering, styring og ledelse av det nye universitetet

Høring: Innstilling fra arbeidsgruppen for faglig organisering, styring og ledelse av det nye universitetet Til: Styret Dato: 12.05.2011 Fra: Adm. direktør Styresak: S-27/11 Møtedato: 19. mai 2011 Saksbehandler: Birger Kruse/Hans Gran Ref.: 2011/192 Høring: Innstilling fra arbeidsgruppen for faglig organisering,

Detaljer

R102 Retningslinjer for gjennomføring av risikovurderinger

R102 Retningslinjer for gjennomføring av risikovurderinger R102 Retningslinjer for gjennomføring av 1. HENSIKT 1.1 Formål Formålet med retningslinjen er å sikre at det gjennomføres årlig risikovurdering av arbeidsoppgavene som utføres på gjenvinningsstasjonene

Detaljer

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Bakgrunn og formål Evalueringen baserer seg på vurdering av måloppnåelse av kriteriene satt i styresak

Detaljer

I samme sak fikk administrerende direktør ved Ahus følgende fullmakt (vedtakspunkt 4):

I samme sak fikk administrerende direktør ved Ahus følgende fullmakt (vedtakspunkt 4): Saksredegjørelse Bakgrunn Styret i Helse Sør-Øst RHF fattet i styresak 108/2008 om hovedstadsprosessen vedtak om inndeling i sykehusområder. Vedtaket innebar bl.a. at befolkningen i bydel Alna i Oslo og

Detaljer

HMS-HANDLINGSPLAN 2016 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

HMS-HANDLINGSPLAN 2016 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Enhet: Universitetsbiblioteket Leder: Maria-Carme Torras Dato: 26. januar 2016 Verneombud: Øystein Eeg Ustad AL: avd.leder/seksj.sjef Gode arbeidsfellesskap 1.0 Verneområder Arbeide videre med gjennomgang

Detaljer

Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser.

Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser. Samsvar mellom oppgaver og ressurser legers situasjon, spesielt assistentlegene Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og

Detaljer

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling Pulje lll,18.09.08 Hvorfor er det så

Detaljer

Roller og ansvar for Tjenesterådet Tjenesterådet er opprettet for å sikre god forvaltning av HiOAs administrative tjenesteportefølje.

Roller og ansvar for Tjenesterådet Tjenesterådet er opprettet for å sikre god forvaltning av HiOAs administrative tjenesteportefølje. Sak 27/2015: Revidert versjon av «Roller og ansvar for Tjenesterådet» Sammendrag Notatet er oppdatert på bakgrunn av innspill fra forrige Tjenesteråd. Det er gjort flere mindre endringer i teksten, med

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Fra gruppe av ledere til ledergruppe - HR-avdelingen Nordlandssykehuset

Utviklingsprosjekt: Fra gruppe av ledere til ledergruppe - HR-avdelingen Nordlandssykehuset Utviklingsprosjekt: Fra gruppe av ledere til ledergruppe - HR-avdelingen Nordlandssykehuset Nasjonalt topplederprogram Liss Eberg Bodø, 21.mars 2015 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Nord universitet med regionalt fokus. Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag

Nord universitet med regionalt fokus. Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag Nord universitet med regionalt fokus Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag Først en gladnyhet. Nord universitet tilbyr utdanninger på bachelor-, master- og phdnivå, bl.a innen profesjonsfag 1 200

Detaljer

Prosjektplan Strategisk personalplanlegging ved DMF

Prosjektplan Strategisk personalplanlegging ved DMF 1 Prosjektplan Strategisk personalplanlegging ved DMF Innledning I Styresak 19/07 ble NTNUs personalpolitikk vedtatt og som en oppfølging og implementering av denne ble HR-prosjektet Fra personal til HR

Detaljer

AÅ rsrapport fra Hovedverneombudet studiea ret 2013-14

AÅ rsrapport fra Hovedverneombudet studiea ret 2013-14 AÅ rsrapport fra Hovedverneombudet studiea ret 2013-14 Hovedverneombudet skal hvert år avgi rapport til Arbeidsmiljøutvalget om arbeidsmiljøsituasjonen ved høgskolen, sett fra hovedverneombudets ståsted.

Detaljer

Omstilling og innplassering i stilling ved det nye universitetet

Omstilling og innplassering i stilling ved det nye universitetet Omstilling og innplassering i stilling ved det nye universitetet Seminar i Tromsø November 2015 Rammer for omstillingsarbeidet Melding til Stortinget nr. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet Kongelig

Detaljer

HMS-internrevisjonsrapporter. Det er ikke gjennomført HMS-internrevisjoner ved UiO i 2012. -

HMS-internrevisjonsrapporter. Det er ikke gjennomført HMS-internrevisjoner ved UiO i 2012. - HMSstab, OPA Ledelsens gjennomgang underlag, møtereferat og tiltaksplan Sammenfatning ephorte prosedyredokumentet 2012/1145436 Side : 1 av 8 Utfylt av HMSkoordinator ved fakultetet 18/032013 Dato : 24.09.2012

Detaljer

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING Innhold NOKUTBESØK TRINN FOR TRINN... 1 NOKUTS EVALUERINGSKRITERIER... 2 FORBEREDELSE HVA SA NOKUT FORRIGE GANG... 3 FORBEREDELSE IDENTIFISERE SUKSESS

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2015

Handlingsplan HR-strategi 2015 Handlingsplan HR-strategi 2015 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet, Trygghet,

Detaljer

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU SU-sak 16/2014 Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Katarina Klarén Forslag til vedtak: Studieutvalget

Detaljer

Faglig referansegruppe. 21. september 2016 Cecilie Ohm, Kari Fuglseth, Henrik Tøndel

Faglig referansegruppe. 21. september 2016 Cecilie Ohm, Kari Fuglseth, Henrik Tøndel Faglig referansegruppe 21. september 2016 Cecilie Ohm, Kari Fuglseth, Henrik Tøndel Agenda Organisering av prosessen og referansegruppens mandat, Cecilie Premissene fra fase II, Cecilie Delprosessene i

Detaljer

OPTIMA studie. OPTIMA Studie - delprosjektets vurdering og sammenstilling av forslag til framtidige løsninger for fokusområdene

OPTIMA studie.  OPTIMA Studie - delprosjektets vurdering og sammenstilling av forslag til framtidige løsninger for fokusområdene OPTIMA studie OPTIMA studie har som overordnet mål å sørge for at de tjenester som leveres av administrativ karakter på HiST er på riktig nivå i forhold til kvalitet og service: På bakgrunn av dette skal

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Forslag til prosjekter Fornyelsen av studieadministrasjonen. Arbeidsgruppens tiltak strukturert i prosjekter

Forslag til prosjekter Fornyelsen av studieadministrasjonen. Arbeidsgruppens tiltak strukturert i prosjekter Forslag til prosjekter Fornyelsen av studieadministrasjonen Arbeidsgruppens tiltak strukturert i prosjekter Forslag til prosjekter 12.02.2014 Tjenester i studieadministrasjonen 1. Internasjonalisering

Detaljer

Hva er risikostyring?

Hva er risikostyring? Hva er risikostyring? EBL workshop - DNV innlegg Tore Magler Wiggen, Senior Consultant / Lawyer, Cleaner Energy, DNV Energy. 22.10.2008 Agenda Risiko definisjon og begreper Risikovurdering risikoanalyse

Detaljer

Fusjon faggruppe helse- og omsorgsfag Instituttleder Nina Emaus / kontorsjef Vibeke Guddingsmo

Fusjon faggruppe helse- og omsorgsfag Instituttleder Nina Emaus / kontorsjef Vibeke Guddingsmo Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2015/2954 VGU001 Dato: 28.08.2015 MØTEREFERAT Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 28.08.2015 Til stede: Fusjon faggruppe helse- og omsorgsfag Instituttleder

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2014

Handlingsplan HR-strategi 2014 Handlingsplan HR-strategi 2014 Mål Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Kvalitet, Trygghet, Respekt

Detaljer