Vurdering av arbeidsmiljørisikoer knyttet til sammenslåing av instituttene SP og HEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vurdering av arbeidsmiljørisikoer knyttet til sammenslåing av instituttene SP og HEL"

Transkript

1 Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for helsefag Vurdering av arbeidsmiljørisikoer knyttet til sammenslåing av instituttene SP og HEL Kjeller og Oslo 15. mars 2015

2 2

3 Arbeidsgruppen for vurdering av arbeidsmiljørisikoer knyttet til sammenslåing av instituttene SP og HEL legger med dette fram sin rapport. Georg Schjelderup (leder) (sign.) Kari Almendingen Sigrun Berge Kristin Dille (sign.) (sign.) (sign.) Magne Haukland Liv Hovelsrud May Karin Rognstad (sign.) (sign.) (sign.) Anne Øverland (sign.) Kjeller og Oslo

4 Innhold Vedtak om sammenslåing Medlemmer 5 Arbeidsgruppens mandat 5 Antall møter i gruppen... 6 Informasjon til tilsatte og medvirkning... 6 Notatet 6 Eksisterende risikoreduserende tiltak... 6 Risiko. 7 Anbefaling... 8 Vedlegg: Risikoanalysen, samt kriterier for vurdering av konsekvens og sannsynlighet.. 9 4

5 Vedtak om sammenslåing Høgskolestyret vedtok på sitt møte at Institutt for helse, ernæring og ledelse (HEL) (unntatt Facility Management) og Institutt for sykepleierutdanning (SP) slås sammen til ett institutt fra Vedtaket om sammenslåing inneholdt en presisering av at det ikke var et vedtak om samlokalisering. Dekan Nina Waaler oppnevnte ved årsskiftet 2014/2015 en arbeidsgruppe for å vurdere hvilke arbeidsmiljømessige risikoer som følger med en sammenslåing av HEL og SP. Arbeidet har tatt utgangspunkt i den interne organiseringen som ble anbefalt av fakultetsstyret i møtet. Medlemmer Georg Schjelderup (SP) Leder av gruppen Kari Almendingen (HEL) Magne Haukland (HEL) Liv Hovelsrud (SP) May Karin Rognstad (Fakultetsverneombud HF) Kristin Dille (Stamina Helse) Sigrun Berge (Adm. Kjeller) Anne Øverland (Adm. P32) Sekretær for gruppen har vært Inger Langeggen (Adm. HF) Arbeidsgruppens mandat Arbeidsgruppen har arbeidet iht. følgende mandat: Risikovurderingen har som formål å iverksette tiltak for å fjerne eller redusere risikoelementer, gjøre organisasjonen mer robust og bidra til økt engasjement. Vurderingen skal også bidra til å gi økt kontroll med forhold som må ivaretas under gjennomføringen av sammenslåingen. Arbeidsgruppen skal vurdere hvilke risikoer en sammenslåing av SP og HEL medfører for ulike aspekter ved arbeidsmiljøet til ulike grupper av berørte tilsatte. Gruppen skal ta som utgangspunkt at den en interne organiseringen av det nye instituttet blir som anbefalt av fakultetsstyret i møte Både psykososiale og fysiske arbeidsmiljøforhold skal vurderes. Arbeidet skal munne ut i en oversikt som angir hva arbeidsgruppen mener er viktige risikoer ved sammenslåingen, sannsynligheten for at disse vil inntreffe og hvor alvorlige konsekvenser det får hvis de inntreffer. Videre skal oversikten inneholde forslag til konkrete tiltak som kan settes inn for å redusere risiko og begrense negative konsekvenser. Det anbefales at arbeidsgruppen benytter skjema til bruk ved risikoanalyse, utviklet av Stamina Helse, og tilpasser det til den aktuelle problemstillingen. 5

6 Antall møter i gruppen Det har vært avholdt i alt 4 møter i arbeidsgruppen, hvorav ett som videokonferanse. Informasjon til tilsatte og medvirkning Utkast til risikoanalyse har blitt sendt ut til tilsatte ved SP og HEL, og det er gitt mulighet til å komme med innspill. Saken var oppe på personalmøte ved SP og ved HEL Ved HEL har instituttleder gjennomgått et tidlig utkast sammen med verneombud og tillitsvalgte. Notatet Dette notatet og tabell med risikovurdering og tiltak utgjør dokumentene som oppfyller mandatet til arbeidsgruppen som har vurdert risikoer ved sammenslåing av SP og HEL. Oversikten over risikoer og forslag til tiltak står for seg selv, men vi vil i dette notatet peke på de viktigste forholdene som risikoanalysen har avdekket og komme med noen anbefalinger. I tillegg har det kommet inn flere innspill vedrørende viktige forhold som må tas i betraktning ved fusjonen, men som ikke har direkte relevans når man vurderer risiko knyttet til arbeidsmiljø. Disse innspillene er samlet i en egen oversikt som sendes dekan, fakultetsdirektør og instituttlederne ved SP og HEL. Oversikten over risikoer er tredelt: 1. Overordnet, 2. Før sammenslåing og 3. I den nye organisasjonen/fakultetet. Mange av tiltakene som er knyttet til risikoer som står under «Før sammenslåing» må videreføres inn i den nye organisasjonen. Risikoene er rangert etter alvorlighetsgrad innenfor de tre delene av analysen. Eksisterende risikoreduserende tiltak Det er viktig å ta med seg at det allerede eksisterer tiltak som kan bidra til å redusere en del av arbeidsmiljørisikoene som arbeidsgruppen har avdekket. Dette kan det bygges videre på: Det er etablert en skyttelbuss og muligheten for videokonferanser er bedret. Det inviteres ofte til felles arrangementer med faglig og/eller kulturelt innhold som samler tilsatte fra alle institutter ved HiOA. Fakultetet har også noen egne arrangementer som favner tilsatte på tvers av institutter, som frokostseminarer, julelunsj og sommerfest. Fagmiljøene innenfor psykisk helsearbeid ved Kjeller og i Pilestredet innledet et samarbeid allerede etter HiO-HiAK fusjonen. Dette har gitt konkrete resultater bl.a. ved at det er gjort tilpasninger i videreutdanningene på begge campus for å sikre muligheten for overgang fra begge videreutdanningene til masteren. De to delene av studieadministrasjonen som er knyttet til HEL og SP samarbeider om å etablere felles rutiner og føringer, og har etter hvert tilsatte som kjenner programmene i begge institutter godt. Dialogen om sammenslåingen er også i gang ved at instituttlederne ved HEL og SP har jevnlige lunsjmøter med dekan der sammenslåingen er tema. Felles ledermøter der HEL og SPs ledere møtes er planlagt. Det er også planlagt informasjonsmøter for tilsatte ved HEL og SP. 6

7 Risiko Det følgende er en sammenfatning av hva som er de viktigste risikoene ved sammenslåingen av HEL og SP. Usikkerhet og uklarhet Per i dag er inntrykket at det er mange uavklarte spørsmål knyttet til sammenslåing av HEL og SP. Det er noe uro blant tilsatte pga. dette og det er en risiko for at uroen øker hvis man ikke er raske med å gjøre nødvendige avklaringer og informere tilsatte om hvilke beslutninger som er tatt. I utredningen av sammenslåing av SP og HEL og i styresaken har man noen modeller, men disse er laget med det formål å fungere som beslutningsgrunnlag. Når man nå skal implementere organisasjonsendringene reiser det mange spørsmål som gjør at det er behov for å gå mer konkret inn i problemstillinger knyttet til valgt modell. I tillegg er det ikke tatt stilling til en rekke viktige spørsmål rundt studieportefølje, felles eller adskilte programplaner på sykepleierutdanningen og plassering av tilsatte i de nye studielederområdene i Pilestredet. Arbeidsgruppen er bekymret for at det blir knapt med tid til planlegging av sammenslåingen, og at dette kan få arbeidsmiljømessige konsekvenser. Eksterne prosesser, som Grund-utvalgets utredning vil også påvirke utviklingen av arbeidssituasjonen, og bidra til usikkerhet. Arbeidsforholdene for tilsatte ved Kjeller og HEL Mange av risikoene som er avdekket i analysen dreier seg om risiko for en forverring av arbeidsforholdene for de tilsatte på Kjeller, og bekymringer rundt dette. Bekymringen dreier seg blant annet om at de skal måtte drive sine utdanninger på premisser som legges i Pilestredet, og at både omfanget av og kvaliteten på studietilbudet vil forringes. Tilsatte på Kjeller har opplevd at rammebetingelsene har blitt dårligere etter HiOA-HiAk fusjonen, og frykter ytterligere forverring i form av tap av administrativ støtte og servicefunksjoner og mer reising. Arbeidsbelastning Det er stor risiko for at arbeidsbelastningen på de tilsatte i instituttledelsen ved SP og HEL og det nye instituttet blir svært stor i forberedelses- og implementeringsfasen av sammenslåingen. Det kan virke som om man har kommet kort i implementeringsprosessen, slik at man vil oppleve betydelig tidspress. Man ser for seg at det er en risiko for en mer oppstykket arbeidshverdag for en del tilsatte i det nye instituttet som følge av mer reising mellom campusene til møter og til undervisning. Det er også en bekymring knyttet til om man får tilstrekkelig god AV og IT-støtte på begge campus, da dette påvirker arbeidshverdagen i stor grad. AV-støtte blir spesielt viktig i forbindelse med videokonferanse. Innflytelse Sammenslåingen medfører at mange tilsatte opplever at de blir påført endringer som de er uenige i og som de har liten innflytelse over. Mindre stedlig ledelse på Kjeller kan medføre at tilsatte på Kjeller får liten innflytelse i instituttet. Det er en risiko for at instituttet får liten innflytelse på 7

8 fakultetet sett i forhold til instituttets størrelse. God og lik informasjon til alle tilsatte er en viktig forutsetning for å gi tilsatte mulighet til å involvere seg i beslutninger som skal tas. Personalledelse i endringstider I tider med mye endring oppstår det mye usikkerhet. Noen lider mer enn andre under dette, og det er viktig å ha ledere som ser dem det gjelder slik at de kan gis støtte. Dette handler dels om en kompetanse og bevissthet hos dem som har personalansvar. Det handler imidlertid vel så mye om hvorvidt lederne har en arbeidssituasjon som gjør det mulig for dem å ta dette ansvaret. Det er en bekymring knyttet til dette både fordi ledernes arbeidssituasjon må forventes å bli krevende når sammenslåing skal planlegges og implementeres. Videre ser man at selv om studielederområdene i Pilestredet blir mer håndterlige i det nye instituttet så er det fortsatt flere studieledere som vil ha svært mange tilsatte. Kultur og informasjon Arbeidsgruppen ser en risiko for at det kan oppstå motsetninger som følge av at ulike kulturer skal smelte sammen. Videre at det vil kunne skje at tilsatte opplever seg som fremmedgjorte overfor det store instituttet. Å sikre god og felles informasjon til alle tilsatte blir viktig og vil være en utfordring å få til. Anbefaling Som det fremgår av risikoanalysen foreslår utvalget en rekke tiltak knyttet til de ulike risikoene. Vi anbefaler at fakultetsledelsen så snart som mulig utarbeider en handlings- og milepælsplan for planlegging og implementering av sammenslåing av HEL og SP, og at denne kommuniseres ut til alle berørte tilsatte. Vi anbefaler at det umiddelbart settes i verk tiltak for å begrense de negative arbeidsmiljøkonsekvensene av sammenslåingsprosessen. 8

9 Risikoanalyse knyttet til arbeidsmiljø ved sammenslåing av SP og HEL ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse) Nr Farekilder/aktuelle risikomomenter Kommentarer OVERORDNET Konsekvens Sannsynligh et Risiko Foreslåtte tiltak 1 Uklarhet i organisasjonen mht. 1. Organisasjonsstruktur 2. Planer for utdanning og forskning i det nye instituttet skaper usikkerhet 3. Varigheten av parallelle organisatoriske prosesser ved HiOA Det er behov for å klargjøre for å skape ro og for å få rettet energien mot kjerneoppgavene Lage en handlingsplan som bygger på tiltakene som fremkommer i risikoanalysen - Lage en informasjonsplan som sikrer bred informasjon om: 1. Beslutninger som er tatt 2. Viktige beslutninger som skal tas senere 3. Når dette vil skje - Informere om HiOA-prosesser og klargjøre betydningen av disse for det nye instituttet - Sette opp de nye studielederområdene og personalsemmensetning i områdene så tidlig som mulig 1 Ledere ser ikke at tilsatte er bekymret for fremtidig arbeidssituasjon, samtidig som mange endringer i organisasjonen muligens har gitt en viss grad av endringstrøtthet FØR SAMMENSLÅING Ledere må ivareta sine tilsatte og trygge dem der dette er mulig. Ta opp dette i berørte lederteam for å sikre bevissthet rundt behovet - Jevnlige allmøter - Jobbe ekstra med å tydeliggjøre visjoner for instituttet og styrke de tilsattes motivasjon - Instituttlederstøte som kan bidra til at ledere får tid til sine tilsatte 2 Bekymring for at det skal lages felles programplan på BA sykepleie. Bekymringen er knyttet til tap av autonomi, samt at man frykter at fordelene ved å være en middels stor utdanning blir borte, slik at man får mindre fornøyde studenter (jf. resultatene for sykepleierutdanningene i Studiebarometeret). Bekymring på Kjeller for å måtte drive på premisser som fastsettes i Pilestredet Identifisere suksessfaktorer både ved Kjeller og Pilestredet gjennom sykepleieprosjektet som SPS gjennomfører. Avvente resultat av prosjektet samt resultat av nasjonale prosesser knyttet til felles innholdsdel og praksisstudier før man tar beslutninger om felles eller separate programplaner. - Gi god jevnlig informasjon om status i lokale og relevante nasjonale prosesser

10 3 Økt arbeidsbelastning for lederne ved SP og HEL i forbindelse med implementering av den nye organisasjonen. 4 Usikkerhet rundt hvorvidt administrativ støtte og servicefunksjoner på Kjeller blir dårligere enn tidligere På Kjeller har man opplevd at dette er tilfelle etter fusjonen. Eksempler på dette er at IT- og AV-støtte oppleves som svekket, FoUseksjonen har gått bort fra å ha noe fast tilstedeværelse på Kjeller og at administrativ stilling for internasjonalisering på Kjeller holdes vakant Erstatte en del møter med videokonferanser, og sikre teknisk støtte til dette - Vurdere forlengelse av studielederstillinger for å sikre kontinuitet - Få på plass instituttlederstøtte raskt - Ferdigstille og ta i bruk felles maler for arbeidsplaner Bestemme konkret hvorvidt alle 4 administrative seksjoner skal eller ikke skal være fysisk til stede på Kjeller for å skape en forutsigbar situasjon, innen utgangen av mai - Sikre likeartet studieadministrativ innsats ved campusene - Sikre støtte til bruk av videokonferanser - Instituttlederstøtte på begge campus 5 Mangel på innflytelse over planer og prosessen Mange tilsatte opplever at de er og blir påført endringer som de er uenige i Innflytelse gjennom etablerte fora med arbeidstakerrepresentasjon - Felles personalmøter før sommeren 6 Mer reising mellom campusene Sikre stabil og forutsigbar teknisk støtte til gjennomføring av videokonferanser. - Synliggjøre reising i arbeidsplaner og på annet vis. - Arbeide for hyppigere skyttelbussavganger 7 Bekymring for at utdanningsporteføljen blir redusert på Kjeller Tydeliggjøre beslutninger rundt utdanningsporteføljen og lokalisering av utdanninger, se tiltak under risiko nr. 1 - Opprettholde helhetlige studieløp på Kjeller - Styrke utdanninger på Kjeller for å opprettholde lokal rekruttering av studenter og samarbeid med nærmiljøet - God informasjon til tilsatte om Grund-utvalgets arbeid 8 Usikkerhet knyttet til endring av studielederområder Sette opp de nye studielederområdene og personalsemmensetning i områdene innen utgangen av mai - Lage og publisere organisasjonskart 9 Nedbemanning på SP og HEL samtidig med sammenslåing Tilføre ekstra ressurser fra fakultetet som skal benyttes til arbeidet med sammenslåing - Gjøre en helhetsvurdering av hvordan aktiviteten i utdanningene skal samsvare med tilgjengelige ressurser 10 Knappe tidsfrister i planleggingsarbeidet Gjøre tydelige prioriteringer av hva som må gjøres til 1/8-2015, i en milepælsplan

11 11 Utfordringer pga. eventuelle kulturforskjeller Kartlegge konkrete ulikheter mht. ulike typer møter, sosiale markeringer, kulturelle arrangementer o.l. ved SP og HEL - Møte hverandre på tvers av campuser for å bli bedre kjent - Sikre gjennomtenkte og effektive prosesser - Invitere HR og/eller bedriftshelsetjenesten til å foreslå tiltak som kan fremme en felles kultur I NY ORGANISASJON 1 Det nye instituttet får for liten innflytelse på HF sett ift. størrelse Ha med en studieleder i ledergruppen i tillegg til instituttleder - Gjøre klart hva som er denne studielederens rolle - Sikre representasjon iht. størrelse i fakultetets råd og utvalg - Sikre faglige beslutningsprosesser som ivaretar de ulike fagmiljøenes perspektiver 2 Tap av utdanning/profil man har bygget opp og endring av kompetansemiljøer. Tap av faglig autonomi Fare for tap av toppkompetanse Starte en diskusjon om nåværende og fremtidige faglige profiler for de ulike utdanningene - Sikre faglige beslutningsprosesser som ivaretar de ulike fagmiljøenes perspektiver - Kompetansekartlegging og plan for kompetanseutvikling 3 Lang avstand til instituttledelse og mindre stedlig ledelse på Kjeller Møteplaner som sikrer tilstedeværelse fra instituttleder på begge campus - Sikre administrativ støtte til studielederne ved campus Kjeller 4 Utilstrekkelig AV og IT-støtte til undervisning og møtevirksomhet Kan skape samarbeidsproblemer Arbeide for tilstrekkelig IT- og AV-støtte på begge campus 5 For stort lederspenn i noen av studielederområdene (for lite støtte fra leder) 6 Nytilsatte ledere som ikke er kjent med risikoene knyttet til sammenslåing Opprettholde og revurdere ressurser til koordinatorer ved de enkelte utdanninger - Harmonisere koordinatorers ansvars- og arbeidsoppgaver Gjøre nye ledere kjent med risikoene knyttet til sammenslåingen og planer for redusere og fjerne risikoene

12 7 Mer reising mellom campusene (gir større arbeidspress og mindre mulighet til å jobbe konsentrert og sammenhengende) 8 Urettferdig fordeling av goder og byrder Ulike ordninger for f.eks. frukt og kaffe på samme institutt. Faglige spennende seminarer etc. blir nesten utelukkende lagt til Pilestredet. Tilsatte på Kjeller må reise mer enn tilsatte i Pilestredet. 9 Ikke god nok informasjonsflyt i ny organisasjon. Stor og kompleks organisasjon som fordrer et godt felles informasjonssystem Møteplan som er rettferdig mht. reising - Erstatte en del møter med videokonferanser - Sørge for gjestekontorplasser på begge campuser - Synliggjøre ressursbruk i arbeidsplanene - Ta hensyn til behovet for en arbeidsdag som ikke er oppstykket ved planlegging av undervisning og møter Etablere lik praksis på ordninger for f.eks. kantine, kaffe og frukt - Etablere lik praksis mht. deltagelse på gratis HiOA arrangementer og tilsvarende - Sørge for streaming og videooverføring slik at tilsatte slipper å pendle til og fra møter - Møteplan som gavner begge campus - Legge reiser mellom campusene inn i arbeidsplanene Etablere nye informasjonsrutiner som sikrer felles informasjon - Tydelig informasjon om felles møteplan som avspeiles i rombestilling ved bruk av videokonferanser - Oppgradere flere rom til videokonferanserom 10 Vanskeligere å sikre tette relasjoner og kontinuitet i samarbeidet med praksisstedene Bruk av plassene veksler mellom Pilestredet og Kjeller Utvikle gode programplaner som ivaretar optimal bruk av praksisstedene - Se på bruk av samarbeidsmidler for å optimalisere bruken til beste for studentene i praksis 11 Opplevelse av fremmedgjøring Tilsatte identifiserer seg ikke med instituttet Jobbe med felles visjoner - Semesteråpning på begge campus - Felles faglige, kulturelle og sosiale arrangementer - Bevissthet rundt språkbruk ved at ledere unngår "vi" og "dem" 12 Fagmiljøene i samfunnsernæring, psykisk helsearbeid og paramedics blir lite synlige i et stort sykepleieinstitutt* Gi instituttet et navn som synliggjør samfunnsernæring, psykisk helsearbeid og paramedics - Gi det nye instiuttet et navn som inkluderer alle fagmiljøene

13 13 Ulike kulturer internt i instituttet Kan skape motsetninger, manglende opplevelse av fellesskap, og utfordringer mht. å trekke i samme retning for å oppnå faglige og organisatoriske mål Felles faglige, kulturelle og sosiale arrangementer - Involvere medarbeidere i diskusjoner om hva de vil bringe inn i fellesskapet - Bevissthet rundt språkbruk ved at ledere unngår "vi" og "dem" - Etablere forskningsgrupper som inkluderer tilsatte fra begge campusene 14 Færre utdanninger på Kjeller Færre folk, mindre levende miljø og færre tjenester Bevare sosiale aktiviteter på Kjeller, og være realistiske ift. å samle hele instituttet sosialt - Få inn ny aktivitet på Kjeller 15 FoU-aktiviteten på Kjeller "dras" mot Pilestredet Bevare og videreutvikle FoU aktiviteten på Kjeller - Tilstedeværelse fra FoU-seksjonen på Kjeller minst en dag per uke - Forskningsgruppeledermøter legges til begge campus *Kari Almendingen ønsket denne formuleringen: "Samfunnsernæring og Paramedics blir lite synlige i nytt institutt".

14 Kriterier for vurdering av konsekvens og sannsynlighet Konsekvens Psykososialt 1 Ubetydelig Ubetydelig helseplage / slitenhet/ til å leve med i miljøet. Ikke fravær. Påvirker ikke prestasjonsnivået. 2 Mindre alvorlig Mindre forbigående helseplage / slitenhet / sykdom/kortvarig, forbigående slitasje/belastning på arbeidsmiljøet. Fravær maks tre dager. Påvirker prestasjonsniviået i liten grad for enkelte. 3 Alvorlig Betydelig helseplage/sykdom / utmattelse / psykisk reaksjon / alvorlig, langvarig belastning på omgivelsene/ arbeidsmiljøet. Lengre fravær hos enkeltpersoner. Påvirker prestasjonsnivået for flere. 4 Kritisk Flere enkelttilfeller av langvarige helseplager/ vedvarende, stor og langvarig belastning på arbeidsmiljøet. Flere langtidssykemeldte. Påvirker prestasjonsnivået for hele avdelingen. 5 Meget kritisk Mange alvorlig, langvarige syke / stor mistrivsel med omfattende effekt på miljøet. Prestasjonsnivået for avdelingen er betydelig nedsatt. Sannsynlighet Psykososialt 1 Lite sannsynlig Vil sannsynligvis ikke skje. Har aldri hørt om. 2 Mindre sannsynlig Vil sannsynligvis ikke skje. Har hørt om. 3 Sannsynlig Vil kunne skje en eller flere ganger i tidsperioden (+/- 3 år) 4 Meget sannsynlig 5 Svært sannsynlig Vil kunne skje flere ganger i året Vil kunne skje ukentlig/daglig Akseptkriterier 1-5 Lav risiko Aksepteres. Tiltak ikke påkrevd. 6-9 Middels risiko Risikoreduserende tiltak vurderes (kost/nytte). Risiko overvåkes. Kombinasjonen av flere uønskede hendelser kan ha en forsterkende virkning Høy risiko Ikke akseptabelt. Risikoreduserende tiltak skal iverksettes (umiddelbart)

Fakultetsstyret Fakultet for helsefag 16. september 2014

Fakultetsstyret Fakultet for helsefag 16. september 2014 Fakultetsstyret Fakultet for helsefag 16. september 2014 Til stede: Hilde Lurås (leder) Sølvi Andersen Finn Nortvedt Audun Sanderud Stine Marie Ulven Lars Helliksen Oda Cecilie Pettersen Grip Carl Alexander

Detaljer

Referat fra IDF-møte ved Fakultet for helsefag 11. september 2014

Referat fra IDF-møte ved Fakultet for helsefag 11. september 2014 Referat fra IDF-møte ved Fakultet for helsefag 11. september 2014 Til stede: Nina Waaler Dekan (ikke tilstede under informasjonssaker 23-24) Kristin Nordseth Fakultetsdirektør, møteleder Anne K. Blikra

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 05.09.143 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 14/2014 Journalnr.: 2014/2755 (Ephorte) og 14/05176 (Public360) Saksbehandler: Ewelyn Jordal NY FAGLIG ORGANISERING VED FAKULTET FOR

Detaljer

Underveisrapport OU-arbeidet ved det nye SV-fakultetet

Underveisrapport OU-arbeidet ved det nye SV-fakultetet SV-fakultetet 19.01.2017 Underveisrapport OU-arbeidet ved det nye SV-fakultetet Denne rapporten beskriver status for arbeidet rundt organisering av den nye SVfakultetet i henhold til direktørens mandat

Detaljer

Høringsuttalelse. Til Rapport fra faggruppen helse og omsorgsfag. Anne Clancy- representant, Høgskolen i Harstad

Høringsuttalelse. Til Rapport fra faggruppen helse og omsorgsfag. Anne Clancy- representant, Høgskolen i Harstad Høringsuttalelse Til Rapport fra faggruppen helse og omsorgsfag Anne Clancy- representant, Høgskolen i Harstad Linda Løvdal- representant, Høgskolen i Harstad Gunn K. Stenhaug HTV, Norsk sykepleierforbundet

Detaljer

Framtidens fakultet. Prosess og status organisasjonsplan

Framtidens fakultet. Prosess og status organisasjonsplan Universitetet i Bergen Det medisinsk-odontologiske fakultet Styresak: 105/2012 Sak nr.: 2010/13430 Møte: 7.11.2012 Framtidens fakultet. Prosess og status organisasjonsplan 1. Innledning Det vises til fakultetsstyresaker

Detaljer

Referat fra IDF-møte Fakultet for helsefag, 11. juni 2015 kl. 12.30-14.00

Referat fra IDF-møte Fakultet for helsefag, 11. juni 2015 kl. 12.30-14.00 Referat fra IDF-møte Fakultet for helsefag, 11. juni 2015 kl. 12.30-14.00 Tilstede: Kristin Nordseth Fakultetsdirektør, møteleder Nina Waaler Dekan Simen Nørstebø Seksjonssjef ØK Anne K. Blikra Seksjonssjef

Detaljer

Risikovurdering av fag- og arbeidsmiljøkonsekvenser

Risikovurdering av fag- og arbeidsmiljøkonsekvenser Risikovurdering av fag- og arbeidsmiljøkonsekvenser Samhandlingsprosjektet, alternativ A og B Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) utføres for å avdekke mulige risiko og

Detaljer

HANDLINGSPLAN FAKULTET FOR DESIGN, KHIO Drøftet 28.04.09 på kollegiemøte og vedtatt i samarbeidsutvalget 1.05.09

HANDLINGSPLAN FAKULTET FOR DESIGN, KHIO Drøftet 28.04.09 på kollegiemøte og vedtatt i samarbeidsutvalget 1.05.09 ARBEIDSMILJØUNDERSØKELSEN PÅ KUNSTHØGSKOLEN mars 2009 HANDLINGSPLAN FAKULTET FOR DESIGN, KHIO Drøftet 28.04.09 på kollegiemøte og vedtatt i samarbeidsutvalget 1.05.09 Saksnr. og dato Sak Tiltak Frist Ansvar

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013/2014 FOR LAMU VED FAKULTET FOR HELSEFAG. 1. Sammensetning/antall møter, ledervervet og saker til behandling

ÅRSRAPPORT 2013/2014 FOR LAMU VED FAKULTET FOR HELSEFAG. 1. Sammensetning/antall møter, ledervervet og saker til behandling ÅRSRAPPORT 2013/2014 FOR LAMU VED FAKULTET FOR HELSEFAG 1. Sammensetning/antall møter, ledervervet og saker til behandling Følgende personer har vært medlemmer/varamedlemmer av LAMU i perioden desember

Detaljer

Forslag til prosess for oppfølging av universitetsstyrets vedtak vedrørende klinikk og praksis ved Psykologisk institutt

Forslag til prosess for oppfølging av universitetsstyrets vedtak vedrørende klinikk og praksis ved Psykologisk institutt 1 2 3 4 5 6 7 Til Instituttstyret Fra: Styreleder Sakstype: Vedtaksnotat Saks.nr. Vsak 68/ Møtedato: 4. desember Notatdato: 27. november Saksbehandler: Birgitte Bøgh-Olsen/Joakim Dyrnes 8 9 10 11 12 13

Detaljer

Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus Saksnr 2012/3177 Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus Tid: Fredag 23. mars kl 10-12 Sted: Rom 311 (KK-senteret), Pilestredet 46 Tilstede: Prorektor

Detaljer

Fakultet for helsefag. Organisering, status og kort om utvalg ved institusjonen

Fakultet for helsefag. Organisering, status og kort om utvalg ved institusjonen Fakultet for helsefag Organisering, status og kort om utvalg ved institusjonen Fakultet for helsefag 530 tilsatte 5000 studenter 7 institutter 2 campus 9 bygninger Dekan Dir Stab SS ØK SS SA SS HR Pro

Detaljer

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2017 2019 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS-handlingsplan) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er forankret i universitetets HMS - handlingsplan,

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 27. april 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 17/2012 Journalnr.: 2012/3193 Saksbehandler: Kari Almendingen/Ewelyn Jordal NY INTERN ORGANISERING INSTITUTT FOR HELSE, ERNÆRING

Detaljer

PROSJEKT TIMEPLANKVALITET OG AREALEFFEKTIVITET (TARE) RAPPORT FRA GJENNOMGANG OG EVALUERING HØSTEN 2013

PROSJEKT TIMEPLANKVALITET OG AREALEFFEKTIVITET (TARE) RAPPORT FRA GJENNOMGANG OG EVALUERING HØSTEN 2013 Notat Dato: 14.11.13 Saksnr./arkivnr.: 2012/6202 Til: Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering ved Anka Ødegårdshaugen Fra: Ragnvald Thilesen ragnvald.thilesen@hioa.no PROSJEKT

Detaljer

HF2018 Prosjekt studieprogramportefølje Allmøte

HF2018 Prosjekt studieprogramportefølje Allmøte U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet HF2018 Prosjekt studieprogramportefølje Allmøte 13.06.2016 TO GRUNNLEGGENDE SPØRSMÅL HVORFOR? - Nødvendig prosess eller et politisk valg?

Detaljer

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak.

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak. Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Styringsgruppa møte 14.09. 2015, kl 1200-1600. Saksliste 38/15 Administrativ organisering fra 2017 Styringsgruppa har tidligere oppnevnt en egen arbeidsgruppe for å utrede NTNUs

Detaljer

Handlingsplan med tiltak for arbeidsmiljø- og klimakartlegging (ARK) for Det kunstfaglige fakultet

Handlingsplan med tiltak for arbeidsmiljø- og klimakartlegging (ARK) for Det kunstfaglige fakultet Det kunstfaglige fakultet Arkivref.:2014/5408 Dato: 29.01.2015 Til: POA Fra: Det kunstfaglige fakultet Handlingsplan med tiltak for arbeidsmiljø- og klimakartlegging (ARK) for Det kunstfaglige fakultet

Detaljer

Informasjon til tjenestemannsorganisasjonene. Informasjon om sammenslåing Inst. HEL og SP. Arbeidsgruppe for risikovurdering.

Informasjon til tjenestemannsorganisasjonene. Informasjon om sammenslåing Inst. HEL og SP. Arbeidsgruppe for risikovurdering. Referat fra IDF-møte ved Fakultet for helsefag 22. januar 2015 Til stede: Kristin Nordseth Simen Nørstebø Ewelyn Jordal Asta Bye Bjarne Hjeltnes Vigdis Holmberg Hilde Lund Kordahl Tore Kr. Schjølberg Hilde

Detaljer

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 22. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: 34/2012 Journalnr.: 2012/4793 Saksbehandlere: Stefan André Johnsen, Inger Langeggen og Simen Nørstebø FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT 2013-2015,

Detaljer

Framtidens fakultet modell for ledelse ved fakultet og institutt og struktur ved instituttene.

Framtidens fakultet modell for ledelse ved fakultet og institutt og struktur ved instituttene. Universitetet i Bergen Det medisinsk-odontologiske fakultet Styresak: 115/12 Sak nr.: 2010/13430 Møte: 12.12.2012 Framtidens fakultet modell for ledelse ved fakultet og institutt og struktur ved instituttene.

Detaljer

Organisering av UiT Norges arktiske universitet - Intern høring om rapporter fra arbeidsgrupper. Høringssvar fra HSL-fakultetet

Organisering av UiT Norges arktiske universitet - Intern høring om rapporter fra arbeidsgrupper. Høringssvar fra HSL-fakultetet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.: 2016/712 Dato: 13.03.2017 Universitetsledelsen v/odd Arne Paulsen Organisering av UiT Norges arktiske universitet - Intern høring

Detaljer

Referat fra IDF-møte Fakultet for helsefag, 23. april 2015 kl. 10:

Referat fra IDF-møte Fakultet for helsefag, 23. april 2015 kl. 10: Referat fra IDF-møte Fakultet for helsefag, 23. april 2015 kl. 10:00 11.30 Tilstede: Kristin Nordseth Nina Waaler Claudia S. Talgo Inger Langeggen Ewelyn Jordal Liv Ingunn Bråten Asta Bye Inger Lise Neslein

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Strategiområde Hovedmål Delmål

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Strategiområde Hovedmål Delmål Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 11.03.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-07/15 Implementering av ordning med tilsatte instituttledere Saksbehandler/-sted: Tidligere

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

Administrativt utviklingsarbeid ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Hva gjør vi nå? Møter i Styringsgruppen og

Administrativt utviklingsarbeid ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Hva gjør vi nå? Møter i Styringsgruppen og Administrativt utviklingsarbeid ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Hva gjør vi nå? Møter i Styringsgruppen 14.03.05 og 16.03.05 1 Mål med utviklingsarbeidet Styringsgruppen skal legge til

Detaljer

Prosjektplan prosjekt ny instituttstruktur for SVT fakultetet

Prosjektplan prosjekt ny instituttstruktur for SVT fakultetet Prosjektplan prosjekt ny instituttstruktur for SVT fakultetet Bakgrunn Instituttstrukturen ved SVT fakultetet har stort sett vært uendret de siste 10 15 åra, og det er i dag en heterogen instituttstruktur

Detaljer

Referat fra IDF-møte ved Fakultet for helsefag 27. mai 2014

Referat fra IDF-møte ved Fakultet for helsefag 27. mai 2014 Referat fra IDF-møte ved Fakultet for helsefag 27. mai 2014 Til stede: Nina Waaler Simen Nørstebø Claudia Talgo Ewelyn Jordal Dekan Administrasjonen - seksjonssjef ØK Administrasjonen - seksjonssjef STU

Detaljer

SAKSNOTAT Fakultetsstyremøte ved FHS

SAKSNOTAT Fakultetsstyremøte ved FHS Dato: 19.8.2015 Arkiv: 2015/02811 SAKSNOTAT Fakultetsstyremøte ved FHS Til: Fakultetsstyret FHS Fra:Dekan Møtedato: 28.8.2015 Saksbehandler: dekan F-sak: 2/2015- Fordeling av program i fakultetets institutt

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 27.04.2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: 18/2012 Journalnr.: 12/375 Saksbehandler: Inger Langeggen STRATEGIPLAN 2012-2020 FOR FAKULTET FOR HELSEFAG I. FORSLAG TIL VEDTAK Fakultetsstyrets

Detaljer

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15 Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte 16.12.15 sak 67/15 HF 2018 PROSJEKT STUDIEPROGRAMPORTEFØLJE Prosjektplan og organisering Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen skal ha en framtidsrettet

Detaljer

Informasjon fra tjenestemannsorganisasjonene

Informasjon fra tjenestemannsorganisasjonene Referat fra IDF-møte ved Fakultet for helsefag 10. mars 2015 Til stede: Kristin Nordseth Nina Waaler Anne Blikra Simen Nørstebø Stefan Johnsen Inger Langeggen Ewelyn Jordal Hege Bergersen Asta Bye Heidi

Detaljer

1 Overordnet status. Omstillingsprogrammet. Hovedstadsprosessen

1 Overordnet status. Omstillingsprogrammet. Hovedstadsprosessen Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene OUS AHUS, OUS - Vestre Viken og AHUS - Vestre Viken Delrapport 2 for overføringsprosjektet mellom OUS og AHUS statusrapport

Detaljer

Fakultet for helsefag viser til høringsbrev av og avgir med dette sin høringsuttalelse.

Fakultet for helsefag viser til høringsbrev av og avgir med dette sin høringsuttalelse. Til: Studiedirektør marianne.brattland@hioa.no Fra: Fakultet for helsefag Dato: 20. mai 2014 Vår ref.: 2014/1755 Saksbehandler: Ewelyn Jordal, ewelyn.jordal@hioa.no Deres ref.: 2014/1755 Høringssvar: Fornyelse

Detaljer

Rapport AG 2. Forslag til organisering av tekniske og administrative funksjoner ved MOF i fremtidens fakultet Synnøve Myhre Leder av AG 2

Rapport AG 2. Forslag til organisering av tekniske og administrative funksjoner ved MOF i fremtidens fakultet Synnøve Myhre Leder av AG 2 Rapport AG 2. Forslag til organisering av tekniske og administrative funksjoner ved MOF i fremtidens fakultet 20.09.12 Synnøve Myhre Leder av AG 2 AG2 sammensetning Synnøve Myhre, administrasjonssjef,

Detaljer

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet Til stede: Eksterne Loveleen Rihel Brenna Rolf Aslaksrud Kristiansen Repr. for UF-personalet

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 84/2009 STATUS SAMMENSLÅINGSAKTIVITETER Tidsplan Programmets og prosjektenes

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Klinikksammenslåing hvordan få til en faglig og organisatorisk vellykket prosess? Nasjonalt topplederprogram.

Utviklingsprosjekt: Klinikksammenslåing hvordan få til en faglig og organisatorisk vellykket prosess? Nasjonalt topplederprogram. Utviklingsprosjekt: Klinikksammenslåing hvordan få til en faglig og organisatorisk vellykket prosess? Nasjonalt topplederprogram Kari Holthe Høst 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Referat fra fakultetsstyremøte, Fakultet for helsefag 21. november kl

Referat fra fakultetsstyremøte, Fakultet for helsefag 21. november kl Referat fra fakultetsstyremøte, Fakultet for helsefag 21. november kl. 09.00 Til stede: Hilde Lurås Sølvi Andersen Jakob Loe Suzanne Bancel Vibeke Lohne Finn Nortvedt Dag Willy Tallaksen Stine Marie Ulven

Detaljer

Oppgave- og rolledeling mellom instituttleder og kontorsjef. Sett i en instituttleders perspektiv (Jarl Giske, BIO)

Oppgave- og rolledeling mellom instituttleder og kontorsjef. Sett i en instituttleders perspektiv (Jarl Giske, BIO) Oppgave- og rolledeling mellom instituttleder og kontorsjef Sett i en instituttleders perspektiv (Jarl Giske, BIO) Universitetsstyret v/rektor Universitetsdirektør Fakultetsstyret v/dekanus Fakultetsdirektør

Detaljer

RISIKOVURDERING. Ansvarlig: Seksjonsleder Randi Ottestad Iversen. Risikoreduserende tiltak

RISIKOVURDERING. Ansvarlig: Seksjonsleder Randi Ottestad Iversen. Risikoreduserende tiltak Risikovurdering: Drift lokasjon Rjukan fra 20.06.15, dialyse, medisinsk og kirurgiskortopedisk poliklinikk, Pasientskade Pasientsikkerhet 1 Rjukan sykehus mangler relevant, forsvarlig medisinskhelsefaglig

Detaljer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Tidspunkt/ Møtearena Beslutningspunkt Prosess / aktivitet Kommentarer Frist 14. januar

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 16/14 Møtedato: 13.10.14 Notatdato: 3.10.14 Saksbehandler: Jarle Nygard Sakstittel:

Detaljer

Utredning om sammenslåing av Institutt for radiografi og tannteknikk og Institutt for farmasi og bioingeniørfag

Utredning om sammenslåing av Institutt for radiografi og tannteknikk og Institutt for farmasi og bioingeniørfag Utredning om sammenslåing av Institutt for radiografi og tannteknikk og Institutt for farmasi og bioingeniørfag Bakgrunn for arbeidet: Mandat Utredningsgruppen har fra dekan fått følgende mandat: 1) Utrede

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Instituttrådenes og fakultetsstyrets størrelse og sammensetning

Instituttrådenes og fakultetsstyrets størrelse og sammensetning Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Arkivkode: 011.1 Fak.sak: 22/2009 Sak nr.: 2009/2588 Møte: 09.06.09 Instituttrådenes og fakultetsstyrets størrelse og sammensetning

Detaljer

Risikovurdering av arbeidsmiljøet. - omstillingsprosessen mot Trøndelag Fylkeskommune

Risikovurdering av arbeidsmiljøet. - omstillingsprosessen mot Trøndelag Fylkeskommune Risikovurdering av arbeidsmiljøet - omstillingsprosessen mot Trøndelag Fylkeskommune Gunn Robstad Andersen Iboende faktorer ved jobben Stor arbeidsmengde Tidspress (og) Høye kvalitative krav Rollestress

Detaljer

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Mandag 9. september kl i p32, N

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Mandag 9. september kl i p32, N Dato: 9.9.2013 Vår ref.: 2013/149 Saksbehandler: Elin Holter Anthonisen Deres ref.: 6T Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Mandag 9. september kl. 12-14.50 i p32, N100.037 Til

Detaljer

Arbeidsplan PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD

Arbeidsplan PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD Psykisk helsevern - Oppfølging av styresak traumebehandling i Helse Nord Sist lagret: 24.02.2014 07:52:00 Side: 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV

Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV Bakgrunn Kunnskapsdepartementet (KD) har igangsatt en restruktureringsprosess av universitets- og høgskolesektoren. I brev fra KD 19.6.2015 står det

Detaljer

Ny organisering av utdanningene og fagmiljøene ved SP og HEL

Ny organisering av utdanningene og fagmiljøene ved SP og HEL Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for helsefag Ny organisering av utdanningene og fagmiljøene ved SP og HEL Rapport fra delprosjekt under Prosjekt ny faglig organisering ved Fakultet for helsefag FAKULTET

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Synergieffekter ved sammenslåing av 4 staber ved UNN

Utviklingsprosjekt: Synergieffekter ved sammenslåing av 4 staber ved UNN Utviklingsprosjekt: Synergieffekter ved sammenslåing av 4 staber ved UNN Nasjonalt topplederprogram Gøril Bertheussen, stabssjef UNN Mars 2015 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Helsefaglig

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Styringsstruktur

Styringsstruktur Styringsstruktur 2017-2021 Styringsstrukturen ved ISS skal gi en kort beskrivelse av de ulike organ og roller som er sentrale i ledelse og styring av instituttet, deres ansvars- og myndighetsområde, samt

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte!

Velkommen til informasjonsmøte! Velkommen til informasjonsmøte! Underveisevaluering August 2014 16.09.2014 Underveisevaluering - agenda Velkommen ved Ann Elisabeth Wedø Hvor er vi i prosessen, høringsprosess og styrevedtak ved prosjektledelsen

Detaljer

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 1. Forholdet til samarbeidspartnere styrke og videreutvikle samhandlingen med og være

Detaljer

Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Fakultet for helsefag 8. mai 2012, kl , Rom V634 Pilestredet

Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Fakultet for helsefag 8. mai 2012, kl , Rom V634 Pilestredet Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Fakultet for helsefag 8. mai 2012, kl. 13.00-14.30, Rom V634 Pilestredet Til stede: Hilde Lurås (styreleder) Paul Chaffey Vibeke Lohne Finn Nortvedt Suzanne Bancel Dag

Detaljer

LUIs høringssvar til høringen om administrativ organisering av Fellesadministrasjonen

LUIs høringssvar til høringen om administrativ organisering av Fellesadministrasjonen Notat Dato: 01.09.15 Saksnr./arkivnr.: saksnr 14/05865 Til: Underveisprosjektet LUIs høringssvar til høringen om administrativ organisering av Fellesadministrasjonen I høringsnotatet bes høringsinstansene

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

Endringsoppgave: Opprettelse av «Internservicesenter» i UNN. Nasjonalt topplederprogram. Kristina Bratrein

Endringsoppgave: Opprettelse av «Internservicesenter» i UNN. Nasjonalt topplederprogram. Kristina Bratrein Endringsoppgave: Opprettelse av «Internservicesenter» i UNN. Nasjonalt topplederprogram Kristina Bratrein Tromsø, 8. mars 2016 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven UNN ønsker å opprette

Detaljer

Etablering av Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912

Etablering av Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912 Etablering av (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912 HiBV Ringerike VI skal. HiBV Bakkenteigen HiBV Drammen HiBV Kongsberg Etablering av (HiBV) fra 010114 Kortversjonen av Sikker

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Pensjonærhjemmet, Alderspensjonatet/ Bokollektivet og Sykehjemmet omstilling / sammenslåing Risiko- og sårbarhetsanalyse 1.12.2014 Bestilt av: Marit Halvorsen Sekretær: Nina Moen Olsen Analyseområde: Hammerfest

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder v/arbeidsgruppen for ARK-undersøkelsen Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: 44/2016 Møtenr. 6/2016 Møtedato: 13.

Detaljer

Referat: Allmøte ved Fakultet for teknologi, kunst og design

Referat: Allmøte ved Fakultet for teknologi, kunst og design Referat: Allmøte ved Fakultet for teknologi, kunst og design Tid: Mandag 16. februar 2015, kl. 10.30-11.30 Sted: Lille auditorium N010_023, Pilestredet 32 (Andrea Arntzens hus), Oslo Møteledelse: Fungerende

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Møte nr. A/11 Dato: 27. oktober 2011 Tid: 12.30 Sted: P46, rom 308

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Møte nr. A/11 Dato: 27. oktober 2011 Tid: 12.30 Sted: P46, rom 308 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Møte nr. A/11 Dato: 27. oktober 2011 Tid: 12.30 Sted: P46, rom 308 Tilstede: Hovedverneombud Nils Gunnerød Høgskolelærer Ellen Krogstad

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 25 Saksnr.: 2016/2748 Møte: 28. april 2016 SCENARIO 2030 FOR ET STYRKET FAKULTET - UTVIDELSE AV OPPNEVNT ARBEIDSGRUPPE

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 25 Saksnr.: 2016/2748 Møte: 28. april 2016 SCENARIO 2030 FOR ET STYRKET FAKULTET - UTVIDELSE AV OPPNEVNT ARBEIDSGRUPPE UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 25 Saksnr.: 2016/2748 Møte: 28. april 2016 SCENARIO 2030 FOR ET STYRKET FAKULTET - UTVIDELSE AV OPPNEVNT

Detaljer

Sak RR Organisering, ledelse og styring av det fusjonerte universitetet

Sak RR Organisering, ledelse og styring av det fusjonerte universitetet MØTEREFERAT Møte: Rektorrådet for fusjonen mellom HiN, HiH og UiT Møtedato: 19.10.2105 Møteleder/referent: Rektor Anne Husebekk/seniorrådgiver Bjarte Toftaker Arkivref.: 2015/1550 Referat fra møte i rektorrådet

Detaljer

Endringsoppgave: Etablering av ny ledergruppe i Nevrologisk avdeling, Molde, Helse Møre og Romsdal

Endringsoppgave: Etablering av ny ledergruppe i Nevrologisk avdeling, Molde, Helse Møre og Romsdal Endringsoppgave: Etablering av ny ledergruppe i Nevrologisk avdeling, Molde, Helse Møre og Romsdal Nasjonalt topplederprogram Åse Hagen Morsund Molde 290316 1 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret 67/15 16.12. 2015 Dato: 09.12.2015 Arkivsaksnr: 2015/12606-RAL Prosjekt studieprogramportefølje ved HF: HF 2020 Dokumenter i saken: Fakultetsstyresak

Detaljer

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Dato: 9. september 2013 DISKUSJONSSAK Saksnr.: 41/13 Journalnr.: 2013/4196 Saksbehandler: Unn Målfrid H. Rolandsen og Ann Sofie Winther Nytt kvalitetssikringssystem

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset

SAKSFREMLEGG. Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset Sentral stab Administrasjonsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 17/15 Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 04.06.2015 Saksansvarlig:

Detaljer

UiT Ved universitetsledelsen Tromsø

UiT Ved universitetsledelsen Tromsø UiT Ved universitetsledelsen Tromsø 13.03.2017 Høring Organisering av UiT Norges arktiske universitet takker for muligheten til å komme med innspill til rapportene fra arbeidsgruppene som vurderer ulike

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 10.05.07 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2007/494 LEDELSE, MEDVIRKNING OG MEDBESTEMMELSE VED HØGSKOLEN I TELEMARK Saken i korte trekk Styret

Detaljer

Samarbeid for et godt arbeidsmiljø. Arbeidstilsynets satsing i sykehussektoren Januar 2014 Anita Gomnæs Foretakshovedverneombud

Samarbeid for et godt arbeidsmiljø. Arbeidstilsynets satsing i sykehussektoren Januar 2014 Anita Gomnæs Foretakshovedverneombud Samarbeid for et godt arbeidsmiljø Arbeidstilsynets satsing i sykehussektoren 2014 29.Januar 2014 Anita Gomnæs Foretakshovedverneombud Helse Nord Helse Midt Helse Sør Vestre Viken Enkel kartlegging Generelt:

Detaljer

1. Bakgrunn for saken Fakultet for samfunnsfag etablerte i april 2012 et utredningsutvalg om internasjonalisering. Utvalget hadde som mandat:

1. Bakgrunn for saken Fakultet for samfunnsfag etablerte i april 2012 et utredningsutvalg om internasjonalisering. Utvalget hadde som mandat: Til fakultetsstyret Dato: 01.10.2013 ORIENTERINGSSAK Saksnr.: 25-c/13 Journalnr.: 2013/ Saksbehandler: Ken Henry Hyttemoen/Bjørg Halvorsen ADMINISTRATIVE RESSURSER TIL INTERNASJONALISERING SAKSFRAMSTILLING

Detaljer

UiB og Uni Research utredning

UiB og Uni Research utredning U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N UiB og Uni Research utredning Rk Møte i arbeidsgruppe 22.1.2016 Anne Lise Fimreite Bakgrunn Universitetsstyret har ansvar for at vedtak som institusjonen fatter

Detaljer

Høringsuttalelse 2015

Høringsuttalelse 2015 Høringsuttalelse 2015 Kommentarer på rapporter fra faggrupper levert 5.oktober 2015 Fra Lisa Øien Programområdeleder og studiekoordinator sykepleie Avdeling for helse og samfunn Høgskolen i Narvik Tlf.

Detaljer

Underveisevalueringen Orientering i LAMU 10.juni 2015

Underveisevalueringen Orientering i LAMU 10.juni 2015 10.06.2015 Underveisevalueringen Orientering i LAMU 10.juni 2015 Sak 39 - Styringsmodell på institusjonsnivå, inkludert vedtak om HiOAs organisasjonsstruktur fra 01.08.15 FØLGENDE BLE VEDTATT i. Styret

Detaljer

4 Resultatrapportene - en veileder til tolkning av resultater

4 Resultatrapportene - en veileder til tolkning av resultater 4 Resultatrapportene - en veileder til tolkning av resultater Revisjon: 01-2014 1 Hovedlinjer i modellen Krav og ressurser påvirker hverandre både positivt og negativt Høye krav og lite ressurser kan gi

Detaljer

Notat. Høringsuttalelse fra Fakultet for teknologi, kunst og design(tkd) om prodekan i ny ledelsesmodell. Innledning

Notat. Høringsuttalelse fra Fakultet for teknologi, kunst og design(tkd) om prodekan i ny ledelsesmodell. Innledning Notat Dato: 05.11.2015 Saksnr./arkivnr.: 14/05865 Til: Underveis-prosjektet@hioa.no Høringsuttalelse fra Fakultet for teknologi, kunst og design(tkd) om prodekan i ny ledelsesmodell Innledning Det vises

Detaljer

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark.

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. 1 Høgskolen I Telemark Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. Høringsuttalelsen omhandler følgende delprosjekt: Delprosjekt

Detaljer

Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus Saksnr 2012/3177 Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus Tid: Tirsdag 16. juni kl 13-15 Sted: Rom 308 (KK-senteret), Pilestredet 46 Tilstede: Prorektor

Detaljer

Status og videre planer

Status og videre planer Administrativt utviklingsarbeid ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Status og videre planer Solstrandsamlingen 21.- 22.april 2005 1 Utviklingsarbeidets målsetning: å legge til rette for en

Detaljer

Rapport Arbeidsgruppe «Styring og ledelse»

Rapport Arbeidsgruppe «Styring og ledelse» Rapport Arbeidsgruppe «Styring og ledelse» Innholdsfortegnelse: 1. Bakgrunn 2. Mandat 3. Beskrivelse av aktivitet 4. prinsipielle synspunkter 5. Nærmere om de enkelte funksjoner 6. Oppgaver frem til fusjonstidspunktet

Detaljer

Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet : Tiltaksliste for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet : Tiltaksliste for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 1 Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet 2014-2015: Tiltaksliste for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Tiltakslisten blir evaluert årlig i forbindelse med den årlige HMS-status rapporteringen

Detaljer

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,

Detaljer

Sak nr.:2013/6256 Møte: FRAMTIDENS FAKULTET ORGANISERING AV TEKNISK TJENESTER

Sak nr.:2013/6256 Møte: FRAMTIDENS FAKULTET ORGANISERING AV TEKNISK TJENESTER UNIVERSITETET I BERGEN Det medisinsk-odontologiske fakultet Styresak: 49/13 Sak nr.:2013/6256 Møte: 12.6.2013 FRAMTIDENS FAKULTET ORGANISERING AV TEKNISK TJENESTER Det vises til fakultetsstyre-sak 105/2012,

Detaljer

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra:

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra: Notat Til: Fra: Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport Ut fra vår rolle i dette bistandsprosjektet som er: Kvalitetssikring av høgskolens

Detaljer

Fusjon UiT-HiTø - hvordan ivaretas personalet?

Fusjon UiT-HiTø - hvordan ivaretas personalet? Fusjon UiT-HiTø - hvordan ivaretas personalet? Seminar FBF/FAP 12. desember 2008 Personalbehandling i forhold til endringsprosesser Vilkår for den enkeltes engasjement og deltakelse i endringsprosesser

Detaljer

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT:

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: SAMMENHENG OG SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Vedtatt av styringsgruppen 17. 02. 2011 1. Mål

Detaljer

HØRINGSSVAR HF UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING

HØRINGSSVAR HF UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING Notat Dato: 12.11.2014 Saksnr./arkivnr.: 14/05865 Til: Sekretariatet for Underveisevalueringen, underveis-prosjektet@hioa.no Fra: Fakultet for helsefag HØRINGSSVAR HF UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG

Detaljer

Ny modell ny virkelighet?

Ny modell ny virkelighet? 25.06.2015 Ny modell ny virkelighet? Anne Christel Johnsgaard Sak 39 - Styringsmodell på institusjonsnivå, inkludert vedtak om HiOAs organisasjonsstruktur fra 01.08.15 FØLGENDE BLE VEDTATT i. Styret vedtar

Detaljer

Vedlegg 1. Vurdering av risiko ihht. sannsynlighet og konsekvens Strategi 2020

Vedlegg 1. Vurdering av risiko ihht. sannsynlighet og konsekvens Strategi 2020 Vedlegg 1. Vurdering av risiko ihht. sannsynlighet og konsekvens Strategi 2020 Mål: Oppfyllelse av strategi 2020 Ev.delmål: Kritiske suksessfaktorer A. Et godt omdømme og en tydelig institusjonsprofil,

Detaljer

Svar - Forslag til fornyelse av det studieadministrative arbeidet - Fakultet for samfunnsfag

Svar - Forslag til fornyelse av det studieadministrative arbeidet - Fakultet for samfunnsfag Notat Dato: 20.05.2014 Saksnr./arkivnr.: 2014/1755 Til: Brita Bye Fra: Ann Sofie Winther Svar - Forslag til fornyelse av det studieadministrative arbeidet - Fakultet for samfunnsfag Det vises til brev

Detaljer

Veiledning i gjennomføring av medarbeidersamtaler

Veiledning i gjennomføring av medarbeidersamtaler 1. Hensikt En medarbeidersamtale har fire hensikter: 1. Å ha en konstruktiv dialog om arbeid og arbeidsutførelse både for medarbeider og leder 2. Å bedre kontakt og mulighet for tilbakemelding mellom medarbeider

Detaljer

ALLMØTE 12. NOVEMBER 2012 Bemanningsplan

ALLMØTE 12. NOVEMBER 2012 Bemanningsplan U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det medisinsk-odontologiske fakultet. Ny kunnskap for bedre helse. ALLMØTE 12. NOVEMBER 2012 Bemanningsplan. 1 Dette møtet handler om Framtidens fakultet-prosjektet

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2006/462 UTLYSING AV ÅREMÅLSSTILLINGER SOM DEKAN, INSTITUTTLEDER, INSTITUTTNESTLEDER OG STUDIELEDERE

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design 8/17 19.1.2017 Dato: 10.01.2017 Arkivsaksnr: Prosess for revisjon

Detaljer

FAGLIG & ADMINISTRATIV ORGANISERING NIVÅ3 - FAKULTET H

FAGLIG & ADMINISTRATIV ORGANISERING NIVÅ3 - FAKULTET H FAGLIG & ADMINISTRATIV ORGANISERING NIVÅ3 - FAKULTET H Styrevedtak NTNU 15. februar NTNU-styret vedtar på nivå 2 i fusjonerte NTNU. Ekstraordinært dekanmøte etter styremøtet. Mandat fra rektor om hvilke

Detaljer