PROSJEKT TIMEPLANKVALITET OG AREALEFFEKTIVITET (TARE) RAPPORT FRA GJENNOMGANG OG EVALUERING HØSTEN 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKT TIMEPLANKVALITET OG AREALEFFEKTIVITET (TARE) RAPPORT FRA GJENNOMGANG OG EVALUERING HØSTEN 2013"

Transkript

1 Notat Dato: Saksnr./arkivnr.: 2012/6202 Til: Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering ved Anka Ødegårdshaugen Fra: Ragnvald Thilesen PROSJEKT TIMEPLANKVALITET OG AREALEFFEKTIVITET (TARE) RAPPORT FRA GJENNOMGANG OG EVALUERING HØSTEN 2013 På oppdrag fra studieavdelingen er det høsten 2013 foretatt en gjennomgang av arbeidet med timeplanlegging ved høgskolens fire fakulteter og en evaluering av de rammene for dette arbeidet som TARE la grunnlag for. Gjennomgangen og evalueringen har bestått av to deler; dels en samtale med de administrativt ansvarlige ved fakultetene og dels en kort spørreundersøkelse med dekaner, instituttledere, fakultetsdirektører, seksjonssjefer for studieadministrasjon og administrative timeplankoordinatorer som målgrupper. Hensikten med gjennomgangen og evalueringen har vært å avklare hvordan rammene for virksomheten har virket og i hvilken grad arbeidet med timeplanlegging for studieåret har skjedd i tråd med målene for TARE. Målene for TARE-prosjektet Til grunn for prosjektet lå en rekke ønsker og behov knyttet til en ny ordning for timeplanleggingen ved HiOA. Studentene ønsket først og fremst større forutsigbarhet gjennom tidligere tilgang til timeplanene og færre endringer gjennom studieåret samt tidligere og bedre informasjon om endringer. Fakultetenes timeplankoordinatorer ønsket en mer strukturert arbeidssituasjon, der flere tok ansvar og der lærerne forholdt seg til gitte rammer. Fakultetene ønsket ellers at det ble gitt felles rammer som regulerte dette arbeidet og at den samlede arealutnyttelsen ble bedre. Suksesskriteriene for prosjektet kan oppsummeres slik: Økt studenttilfredshet gjennom økt forutsigbarhet, altså tidligere tilgang til timeplanene og færre endringer Økt effektivitet gjennom lavere ressursbruk og tydeligere ansvarsforhold Mer optimal arealbruk gjennom mer effektiv planlegging Det overordnede målet for prosjektet var å oppnå bedre kvalitet i timeplanarbeidet og å øke studenttilfredsheten samtidig som arbeidet utføres mer effektivt og med mer optimal arealbruk. Hovedleveransene fra prosjektet var et sett med felles bestemmelser for timeplanleggingen ved høgskolen, en veiledning for arbeidet med timeplaner og, som et biprodukt, regler for utleie og utlån av lokaler ved Høgskolen i Oslo og Akershus Postadresse: PB. 4 St. Olavsplass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 46. Telefon: ,

2 høgskolen. Bestemmelsene ble fastsatt av høgskolens ledelse og veiledningen ble fastsatt av studiedirektøren Reglene for utleie mv. ble fastsatt av høgskoledirektøren Begrensninger i evalueringen Som nevnt foran står studenttilfredshet sentralt i prosjektet. Et vesentlig forbedringsområde her har vært endringer i timeplanene. Studentene melder om hyppige endringer og dårlig informasjon om endringer. Dette fører til sterk frustrasjon og manglende muligheter for å planlegge studiene. Det har derfor vært viktig å legge til rette for bedre kvalitetssikring av timeplanene og bedre systemer for informasjon om nødvendige endringer. Disse forholdene har det ikke vært mulig å ta full høyde for ved denne gjennomgangen siden den skjer i oktober måned. Det må gå noe mer av studieåret før det er mulig å avklare om omfanget av endringer er blitt mindre. Forholdet må derfor tas med i studentevalueringer våren Gjennomgang med fakultetene Årets arbeid med timeplanlegging ble gjennomgått i møter med fakultetene i perioden Det er utarbeidet en oppsummering fra hvert møte (vedlegg 1-4). Et hovedinntrykk er at fakultetene er godt fornøyd med at det foreligger et felles rammeverk for timeplanleggingen og at endringer som følger av bestemmelsene stort sett har vært lettere å implementere enn antatt. Forankringen i ledelsen ved fakultetene ser ut til å være god, om enn litt variabel, mens forankringen «nedenfor» ledergruppene synes svakere. Dette innebærer at oppgaveforståelsen blant studieledere, koordinatorer og andre ikke er god nok. Dette kan skyldes manglende enighet i at arbeidet med timeplaner er en faglig oppgave, manglende delegering av ansvar for kvalitetssikring, manglende rutiner eller at oppgavene ikke er utført av andre årsaker. Det må arbeides mer med å holde frister og bedre kvaliteten på bestillinger til timeplankoordinator. En viktig oppgave for prosjektet var å legge til rette for en bedre arbeidssituasjon for koordinatorene og derfor inneholder bestemmelsenes pkt.4 begrensinger i enkeltlæreres kontakt med koordinator. Fakultetene melder om at det fortsatt er enkeltlærere som går direkte til koordinator, men omfanget av dette synes noe redusert. I noen av møtene ble spørsmål knyttet til endringer i programplanene tatt opp. Nye programplaner og endringer i eksisterende planer som kommer sent på våren kan svekke kvaliteten og hindre effektivitet i timeplanleggingen. Det bør derfor settes en tidlig frist for slike endringer. Alle fakulteter melder at de vil arbeide videre med forbedringspunktene. To av fakultetene vil også vurdere å omorganisere arbeidet for å oppnå større effektivitet og bedre kvalitetssikring. Arealmessige forhold Før samtalene med fakultetene ble det kjørt ut beleggsoversikter som viser fakultetenes bruk av de undervisningsrommmene de disponerer for perioden i tiden i henhold til de godkjente timeplanene. Beleggsoversiktene vedlegges (vedlegg 1A-4A). Oversiktene viser at det belegget i undervisningsrommene i Pilestredet varierer og at det til dels er mye ledig kapasitet særlig etter kl 1430 og på fredager. Utnyttelsen på fredager ser likevel ut til å ha blitt større når vi sammenlikner med tidligere undersøkelser. Utnyttelsen er mest optimal i P35, der rommene nyttes av SAM og TKD, mens det er til dels mye ledig kapasitet i de bygningene der HF og LUI holder til. Det er derfor fortsatt liten tvil om at det er rom for en betydelig økning i antall studenter innenfor den nåværende arealrammen for undervisning. På Kjeller er arealkapasiteten for undervisningsrom også god og også der er det rom for ekspansjon når det gjelder slike rom. Høgskolen i Oslo og Akershus side 2

3 I møtene med fakultetene ble det tatt opp en del forhold knyttet til arealdisponering som forutsettes fulgt opp av fakultetene og studieavdelingen. I etterkant har studieavdelingen bedt fakultetene vurdere sine behov for endringer i arealdisponeringen. Slike vurderinger bør gjøres jevnlig etter som endringer i studenttall og studieopplegg innebærer endrede behov for arealer. Spørreundersøkelsen I uke 42 og 43 ble det gjennomført en spørreundersøkelse med dekaner, instituttledere, fakultetsdirektører, seksjonssjefer for studieadministrasjon og administrative timeplankoordinatorer som målgrupper. Undersøkelsen omfattet 6 spørsmål og var delt i fire deler; overordnede mål, felles bestemmelser om timeplanlegging, systemet for timeplanlegging og ressurser. Spørreundersøkelsen er vedlagt (vedlegg 2). Ved svarfristens utløp hadde det kommet inn i alt 46 svar, herav 30 fra faglige ledere, 8 fra administrative ledere og 8 fra administrative timeplankoordinatorer. Dette innebærer at svarprosenten er tilnærmet 100. Ikke alle hadde besvart samtlige spørsmål. Svarene viser at det er store variasjoner mellom vurderingene innen de tre gruppene og mellom fakultetene. Nedenfor er det angitt laveste og høyeste score for hvert spørsmål og gjennomsnittsscore for gruppen. 1. Studentene er mer tilfreds med timeplanene nå enn tidligere fordi forutsigbarheten er bedre For faglige ledere varierer scoren mellom 1 og 8 med 2,6 i snitt. Tilsvarende tall for administrative ledere er 2 og 5 med 3,4 i snitt og for koordinatorer 1 og 5 med 2,6 i snitt. 2. Timeplanene er bedre kvalitetssikret nå slik at studentene vil oppleve færre endringer enn tidligere For faglige ledere varierer scoren mellom 1 og 9 med 2,4 i snitt. Tilsvarende tall for administrative ledere er 2 og 8 med 5,3 i snitt og for koordinatorer 1 og 9 med 3,4 i snitt. 3. Ansvarsforholdene for timeplanene er klarere nå enn tidligere For faglige ledere varierer scoren mellom 1 og 10 med 3,5 i snitt. Tilsvarende tall for administrative ledere er 2 og 9 med 7,0 i snitt og for koordinatorer 1 og 8 med 4,4 i snitt. 4. Arealbruken er mer optimal nå enn tidligere som følge av bedre planlegging For faglige ledere varierer scoren mellom 1 og 10 med 3,2 i snitt. Tilsvarende tall for administrative ledere er 2 og 8 med 5,3 i snitt og for koordinatorer 1 og 6 med 3,8 i snitt. 5. Jeg kjenner godt til de sentrale bestemmelsene om timeplanlegging som ledelsen ved høgskolen fastsatte i desember 2012 For faglige ledere varierer scoren mellom 1 og 10 med 7,3 i snitt. Tilsvarende tall for administrative ledere er 7 og 10 med 9 i snitt og for koordinatorer 1 og 10 med 6,9 i snitt. 6. Bestemmelsene har gitt nyttige rammer for arbeidet med timeplanlegging For faglige ledere varierer scoren mellom 1 og 10 med 4,3 i snitt. Tilsvarende tall for administrative ledere er 5 og 9 med 7,6 i snitt og for koordinatorer 1 og 10 med 4,9 i snitt. 7. Bestemmelsene trenger revisjon Høgskolen i Oslo og Akershus side 3

4 For faglige ledere varierer scoren mellom 1 og 10 med 7,6 i snitt. Tilsvarende tall for administrative ledere er 2 og 10 med 5,8 i snitt og for koordinatorer 1 og 10 med 6,1 i snitt. 8. Bestemmelsene har vært drøftet i ledermøter o.l. ved fakultetet For faglige ledere varierer scoren mellom 1 og 10 med 5,7 i snitt. Tilsvarende tall for administrative ledere er 7 og 10 med 9,5 i snitt og for koordinatorer 1 og 9 med 4,5 i snitt. 9. Jeg har brukt systemet Uni-Untis/Web-Untis For faglige ledere varierer scoren mellom 1 og 10 med 7,9 i snitt. Tilsvarende tall for administrative ledere er 1 og 9 med 3,4 i snitt og for koordinatorer Uni-Untis/Web-Untis ser ut til å være et effektivt system for timeplanlegging For faglige ledere varierer scoren mellom 1 og 8 med 2,8 i snitt. Tilsvarende tall for administrative ledere er 1 og 8 med 4,1 i snitt og for koordinatorer 1 og 10 med 2,6 i snitt. 11. Det er en del forbedringsområder i systemet For faglige ledere varierer scoren mellom 1 og 10 med 8,2 i snitt. Tilsvarende tall for administrative ledere er 5 og 10 med 7,6 i snitt og for koordinatorer 5 og 10 med 9,3 i snitt. 12. Informasjon om det nye systemet fra fellesadministrasjonen til fakultetene har vært dekkende For faglige ledere varierer scoren mellom 1 og 9 med 3,1 i snitt. Tilsvarende tall for administrative ledere er 6 og 10 med 7 i snitt og for koordinatorer 1 og 9 med 4,4 i snitt. 13. Informasjonen internt på fakultetet har vært dekkende For faglige ledere varierer scoren mellom 1 og 9 med 4,7 i snitt. Tilsvarende tall for administrative ledere er 6 og 9 med 7,3 i snitt og for koordinatorer 1 og 8 med 4,0 i snitt. 14. Lærerne ved fakultetet har fått god kjennskap til systemet For faglige ledere varierer scoren mellom 1 og 10 med 3,3 i snitt. Tilsvarende tall for administrative ledere er 5 og 9 med 7,1 i snitt og for koordinatorer 1 og 10 med 3,8 i snitt. 15. Jeg har vært inne på nettsidene om timeplanlegging flere ganger For faglige ledere varierer scoren mellom 3 og 10 med 7,7 i snitt. Tilsvarende tall for administrative ledere er 7 og 10 med 7,1 i snitt og for koordinatorer 5 og 10 med 7,4 i snitt. 16. Nettsidene gir meg den informasjonen jeg trenger For faglige ledere varierer scoren mellom 1 og 10 med 5,0 i snitt. Tilsvarende tall for administrative ledere er 2 og 8 med 6,3 i snitt og for koordinatorer 1 og 7 med 4,1 i snitt. 17. Jeg har benyttet veiledningen om timeplanlegging som ligger på nettsidene For faglige ledere varierer scoren mellom 1 og 10 med 5,5 i snitt. Tilsvarende tall for administrative ledere er 1 og 8 med 4,7 i snitt og for koordinatorer 2 og 10 med 6,6 i snitt. 18. Det er lett å få svar på spørsmål om timeplanlegging når jeg henvender med til fellesadministrasjonen Høgskolen i Oslo og Akershus side 4

5 For faglige ledere varierer scoren mellom 1 og 10 med 4,4 i snitt. Tilsvarende tall for administrative ledere er 2 og 10 med 6,4 i snitt og for koordinatorer 1 og 10 med 6,5 i snitt. Oppsummering av spørreundersøkelsen Et av de tydeligste trekk ved svarene er den enorme variasjonen det er, særlig innenfor gruppen faglige ledere. Selv på spørsmål om emnet har vært tema på ledermøter o.l. ved fakultetet varierer svarene, også innenfor samme fakultet. Også innenfor gruppen administrative koordinatorer er det signifikante ulikheter som det kan være vanskelig å forstå. Svarene viser ellers at den forutsatte kvalitetsforbedringen for studentene ikke kan spores ennå. Administrative ledere er gjennomgående noe mer optimistiske på disse punktene enn de andre gruppene. Også på spørsmål om avklarte ansvarsforhold er de administrative lederne mer positive enn de to andre gruppene. Dette kan muligens være uttrykk for at ansvarsforholdene er avklart, men at ansvaret ikke er implementert ennå. Det er noe overraskende at en del faglige ledere og til om med koordinatorer svarer at de ikke kjenner de sentrale bestemmelsene om timeplanlegging. Det er i alt 7 faglige ledere og 2 koordinatorer som scorer 1,2 eller 3 på dette spørsmålet. Det er ikke så overraskende at mange er i tvil om hvorvidt Uni-Untis er et effektivt system for timeplanlegging. Til det er systemet for nytt samtidig som det var en del svakheter i første fase. Det er da også bred enighet om at systemet har forbedringsområder. Svarene viser at de fleste faglige lederne og samtlige koordinatorer bruker systemet. Når det gjelder informasjon om det nye dataverktøyet gir de administrative lederne bedre score enn de andre gruppene. Her kan det være grunn til å vurdere hvordan informasjonen til faglige ledere kan bedres, særlig siden informasjonsmengden til fakultetene har vært relativt stor. Mange oppgir at de har vært inne på nettsidene om timeplanlegging flere ganger men de oppgir samtidig at nettsidene ikke gir den informasjonen de trenger. Det kan være av interesse å kartlegge nærmere hvilken informasjon gruppene føler at de mangler på nettsidene. Uansett vil kontinuerlig arbeid med informasjon og utvikling av nettsidene være en viktig oppgave for studieavdelingen. Dersom det er ønskelig, er det mulig å gå dypere inn i svarene og lage profiler for hvert av fakultetene. Vurderinger og anbefalinger Gjennomgangen med fakultetene viste igjen tydelig den nære kvalitetsmessige sammenhengen det er mellom timeplanarbeidet på den ene siden og programplaner og studie- og undervisningsorganisering på den andre siden. Endringer i programplaner i mai/juni fører ofte til svakheter i kvaliteten på timeplanene samtidig som måten det enkelte studietilbud er organisert på og måten man organiserer undervisningen på får betydelige konsekvenser for arealdisponeringen. Det er derfor nødvendig å øke forståelsen for denne sammenhengen hos alle ledere og medarbeidere som har ansvar for studie- og undervisningsorganisering. Videre er det behov for å sette tidlige frister for nye programplaner og endringer i slike planer. TKD har opplyst at de for kommende studieår vil sette fristen til desember måned og det er et godt tiltak i denne sammenheng. Det ser ut til at de sentrale bestemmelsene er til dels godt forankret i ledergruppene, mens forankringen er svak på nivåene under instituttlederne. Det er derfor behov for å arbeide mer med forankringen, ikke minst når det gjelder studieledere og koordinatorer som har fått delegert ansvar for timeplanarbeid. Med henvisning Høgskolen i Oslo og Akershus side 5

6 til det som er sagt i avsnittet foran, er det behov for at alle de sentrale personene på dette området tar et faglig ansvar for at timeplanene er pedagogisk hensiktsmessige og kvalitetssikret. Erfaringene til nå er at mange av de «bestillingene» timeplankoordinatorene har fått i 2013 ikke har vært godt kvalitetssikret og har kommet etter fristen fakultetene har satt. I tillegg fungerer ikke alltid den forutsatte strukturen, som innebærer at det bare er faglige ansvarlige etter en delegert rutine som skal kommunisere direkte med timeplankoordinator. Bortsett fra at disse forholdene innebærer dårligere effektivitet enn ønskelig og nødvendig, fører de til en dårlig arbeidssituasjon for timeplankoordinatorene og i verste fall til timeplaner med lav kvalitet og ikke-optimal arealdisponering. Selv om det i utgangspunktet er forholdsvis mye ledig kapasitet i undervisningsrommene, er spørsmålet om optimal arealbruk helt sentralt i det videre arbeidet. Den arealdisponeringen som nå ligger til grunn i Pilestredet, har sin basis i arealdisponeringen mellom de «gamle» avdelingene på HiO med enkelte justeringer. Imidlertid er arealbruken, som nevnt foran, en følge av studie- og undervisningsorganiseringen ved fakultetene og arealbruken utfordres følgelig hver gang det skjer endringer i organiseringen eller det kommer til nye studietilbud eller antall studenter i et studium øker. Slike endringer har forekommet flere ganger de siste årene og det er derfor oppstått et økende misforhold mellom den måten studiene er organisert på og antall studenter og størrelsen på de undervisningsrommene som vedkommende fakultet disponerer. Arealsituasjonen har i liten grad vært hensyntatt når det har vært på tale å øke studenttallene eller reorganisere studiene. Det er således behov for å arbeide videre for å redusere avstanden mellom ønskelige størrelser på studentgrupper og ønskelige måter å organisere studiene på og den reelle arealdisponeringen. Høsten 2013 vil det bli foretatt en kartlegging av hvilke undervisningsrom fakultetene kan si fra seg og hvilke rom de har behov for etter sin nåværende organisering og sitt nåværende studenttall. Slike justeringer må foretas med jevne mellomrom, eventuelt må undervisningsarealene samlet redistribueres mellom fakultetene etter gitte rammer. Alternativt kan man tenke seg at alle fakulteter timeplanlegger alle rom. En slik ordning vil kunne gi mer optimal arealutnyttelse, men vil bli oppfattet som uheldig, ikke minst av studentene og må derfor gjennomtenkes nøye. Studieavdelingen må arbeide videre med informasjon til fakultetene og utvikling av nettsidene om timeplanlegging. Det er vesentlig at samspillet mellom fellesadministrasjonen og fakultetene er godt for å sikre høy kvalitet og god studenttilfredshet. Det er ellers gledelig at det synes å være optimisme når det gjelder arbeidet med timeplanlegging og bruken av nytt dataverktøy på området. Senest i referat fra SAL-møte går det fram at fakultetene er fornøyd med samarbeidet med fellesadministrasjonen om systemet og at de ser store, framtidige gevinster ved bruk av systemet. Samlet sett kan noen sentrale anbefalinger oppsummeres slik: Fakultetene må sørge for bedre forankring av de felles bestemmelsene og tenkningen bak disse. Særlig gjelder dette nivåene under instituttlederne som studieledere, fagkoordinatorer og andre som er faglig ansvarlig for timeplanene. Det må settes frister og fastsettes rutiner for behandling av programplaner som bidrar til økt kvalitet i timeplanleggingen. Arbeidet med studie- og undervisningsorganisering må sees i sammenheng med timeplanlegging og arealutnyttelse. Avvik mellom disponible arealer til undervisningsformål og behov for arealer må sjekkes ut jevnlig slik at arealdisponeringen korrigeres så langt råd er. Studenttilfredshet mht timeplaner, særlig omfang av endringer og informasjon om endringene, må tas opp i studentevalueringer våren 2014 (og senere). Høgskolen i Oslo og Akershus side 6

7 Fakultetene må sette frister for meldinger om behov fra faglige ansvarlige til timeplankoordinator og legge vinn på å følge fastsatte rutiner for å sikre god kvalitet. Studieavdelingen må prioritere arbeidet med god informasjon og videre utvikling av nettsidene om timeplanlegging. Med vennlig hilsen Ragnvald Thilesen Høgskolen i Oslo og Akershus side 7

Svar - Forslag til fornyelse av det studieadministrative arbeidet - Fakultet for samfunnsfag

Svar - Forslag til fornyelse av det studieadministrative arbeidet - Fakultet for samfunnsfag Notat Dato: 20.05.2014 Saksnr./arkivnr.: 2014/1755 Til: Brita Bye Fra: Ann Sofie Winther Svar - Forslag til fornyelse av det studieadministrative arbeidet - Fakultet for samfunnsfag Det vises til brev

Detaljer

HØRING OM FORSLAG TIL FORNYELSE AV DET STUDIEADMINISTRATIVE ARBEIDET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

HØRING OM FORSLAG TIL FORNYELSE AV DET STUDIEADMINISTRATIVE ARBEIDET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til høringsinstansene ved HiOA - Fakulteter, SPS og SVA - Avdelinger i Fellesadministrasjonen - Studieadministrativt lederforum - Studentparlamentet - Tjenestemannsorganisasjonene - Hovedverneombudet :

Detaljer

LUIs høringssvar til høringen om administrativ organisering av Fellesadministrasjonen

LUIs høringssvar til høringen om administrativ organisering av Fellesadministrasjonen Notat Dato: 01.09.15 Saksnr./arkivnr.: saksnr 14/05865 Til: Underveisprosjektet LUIs høringssvar til høringen om administrativ organisering av Fellesadministrasjonen I høringsnotatet bes høringsinstansene

Detaljer

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Referat Dato: 07.12.2015 Saksnr./arkivnr.: Til: Studieutvalget ved LUI Fra: Hege Hovda (sekretær for studieutvalget) Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Dato: 9. september 2013 DISKUSJONSSAK Saksnr.: 41/13 Journalnr.: 2013/4196 Saksbehandler: Unn Målfrid H. Rolandsen og Ann Sofie Winther Nytt kvalitetssikringssystem

Detaljer

Del A: Beskrivelse av prosjektet. Prosjektets struktur Prosjektleder: Trine Neset Brødremoen, STU. Samfunnsmål fra Strategi2020

Del A: Beskrivelse av prosjektet. Prosjektets struktur Prosjektleder: Trine Neset Brødremoen, STU. Samfunnsmål fra Strategi2020 Sluttrapport for Studentveiledning Dette dokumentet er en kombinert sluttrapport og plan for realisering av nytte og gevinster som følge av prosjektet. Hensikten med sluttrapporten er å sikre at erfaringsoverføring

Detaljer

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU SU-sak 16/2014 Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Katarina Klarén Forslag til vedtak: Studieutvalget

Detaljer

HiOA Forutsigbar studiehverdag mål og planer for tjenesten i 2016

HiOA Forutsigbar studiehverdag mål og planer for tjenesten i 2016 HiOA Forutsigbar studiehverdag mål og planer for tjenesten i 2016 Notat til SAL Mål HiOA Forutsigbar studiehverdag skal bidra til at rammene rundt studiehverdagen ved høgskolen er tydelige og forutsigbare

Detaljer

Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus Saksnr 2012/3177 Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus Tid: Fredag 23. mars kl 10-12 Sted: Rom 311 (KK-senteret), Pilestredet 46 Tilstede: Prorektor

Detaljer

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Dato: 3. juni 2013 ORIENTERINGSSAK Saksnr.: 37/13 Journalnr.: 2013/2569 Saksbehandler: Unn Målfrid H. Rolandsen Arbeidskrav ved fakultet for samfunnsfag 2012-2013

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING RETNINGSLINJER FOR EVALUERING Kvalitetssikringssystem: Kap. 1.3 Versjon: 6 Godkjent av høgskolestyret første gang 22.mai 2006. Ansvarlig for revisjon: Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLMU). Revidert/justert

Detaljer

HØRING OM UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING

HØRING OM UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING Til høringsinstansene ved HiOA - Fakultetene - Sentrene (SPS og SVA) - Avdelinger i Fellesadministrasjonen - Studentparlamentet - Tjenestemannsorganisasjonene - Hovedverneombudet Dato 03.09.2014 Vår ref.:

Detaljer

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold 1. Innledning... 1 1.1 Målsetting... 1 1.2 Roller og ansvar... 1 2.

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret Dato: 14.02.17 1. Om studiebarometeret Studiebarometeret er en årlig nasjonal spørreundersøkelse blant norske studenter på 2. og 5. studieår.

Detaljer

Introduksjon til workshop utdanningskvalitet ved Fakultet for samfunnsfag

Introduksjon til workshop utdanningskvalitet ved Fakultet for samfunnsfag Notat Dato: 18.01.2016 Saksnr./arkivnr.: SAK 40/14 Til: Studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Fra: Unn Målfrid H. Rolandsen 22453592, unn.rolandsen@hioa.no Introduksjon til workshop utdanningskvalitet

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Møte nr. A/11 Dato: 27. oktober 2011 Tid: 12.30 Sted: P46, rom 308

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Møte nr. A/11 Dato: 27. oktober 2011 Tid: 12.30 Sted: P46, rom 308 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Møte nr. A/11 Dato: 27. oktober 2011 Tid: 12.30 Sted: P46, rom 308 Tilstede: Hovedverneombud Nils Gunnerød Høgskolelærer Ellen Krogstad

Detaljer

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Mandag 9. september kl i p32, N

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Mandag 9. september kl i p32, N Dato: 9.9.2013 Vår ref.: 2013/149 Saksbehandler: Elin Holter Anthonisen Deres ref.: 6T Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Mandag 9. september kl. 12-14.50 i p32, N100.037 Til

Detaljer

Studenttilfredshet Høgskolen i Harstad

Studenttilfredshet Høgskolen i Harstad Studenttilfredshet Høgskolen i Harstad 1. Bakgrunn og sammenheng Ved gjennomføring av undersøkelsen benchmarkes resultatene med en database som er bygd opp over flere år. Man får på denne måten sammenlignet

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret, dekanat og PMR Dato: 08.02.16 1. Om studiebarometeret Studiebarometeret er en årlig nasjonal spørreundersøkelse blant norske studenter

Detaljer

Referat fra LAMU-møte

Referat fra LAMU-møte Referat fra LAMU-møte 08.02.2016 Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus Møtested:P35-PS739 Dato: 08.02.2016 Kl.: 09.45 12.00 Tilstede: Fra arbeidstakersiden: Fakultetsverneombud

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 27.04.2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: 18/2012 Journalnr.: 12/375 Saksbehandler: Inger Langeggen STRATEGIPLAN 2012-2020 FOR FAKULTET FOR HELSEFAG I. FORSLAG TIL VEDTAK Fakultetsstyrets

Detaljer

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Referat Dato: 10.06.2014 Saksnr./arkivnr.: STU 14/66 Til: Studieutvalget ved LUI Fra: Hege Hovda (sekretær for studieutvalget) Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

Informasjon til tjenestemannsorganisasjonene. Informasjon om sammenslåing Inst. HEL og SP. Arbeidsgruppe for risikovurdering.

Informasjon til tjenestemannsorganisasjonene. Informasjon om sammenslåing Inst. HEL og SP. Arbeidsgruppe for risikovurdering. Referat fra IDF-møte ved Fakultet for helsefag 22. januar 2015 Til stede: Kristin Nordseth Simen Nørstebø Ewelyn Jordal Asta Bye Bjarne Hjeltnes Vigdis Holmberg Hilde Lund Kordahl Tore Kr. Schjølberg Hilde

Detaljer

Høringssvar Akademikerne - Underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering

Høringssvar Akademikerne - Underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering Notat Dato: Saksnr./arkivnr.: 14/05865 (Public 360) Til: Sekretariatet Fra: Akademikerne Høringssvar Akademikerne - Underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering

Detaljer

Referat fra møtet i Studieutvalget ved Fak. LUI torsdag 28. november kl

Referat fra møtet i Studieutvalget ved Fak. LUI torsdag 28. november kl Referat Dato: 05.12.2013 Saksnr./arkivnr.: STU 13/90 Til: Studieutvalget ved LUI Fra: Hege Hovda Referat fra møtet i Studieutvalget ved Fak. LUI torsdag 28. november kl. 12.30-14.30. Sted: A342 i P52,

Detaljer

Notat. Høringsuttalelse fra Fakultet for teknologi, kunst og design(tkd) om prodekan i ny ledelsesmodell. Innledning

Notat. Høringsuttalelse fra Fakultet for teknologi, kunst og design(tkd) om prodekan i ny ledelsesmodell. Innledning Notat Dato: 05.11.2015 Saksnr./arkivnr.: 14/05865 Til: Underveis-prosjektet@hioa.no Høringsuttalelse fra Fakultet for teknologi, kunst og design(tkd) om prodekan i ny ledelsesmodell Innledning Det vises

Detaljer

Til fakultetsstyret VEDTAKSSAK

Til fakultetsstyret VEDTAKSSAK Til fakultetsstyret Dato: 11. oktober 2013 VEDTAKSSAK Saksnr.: 29/13 Journalnr.: 2013/4540 Saksbehandler: Unn Målfrid H. Rolandsen og Ann Sofie Winther Orientering om system for kvalitet og kvalitetsutvikling

Detaljer

9. NOVEMBER Studiestartundersøkelsen 2017

9. NOVEMBER Studiestartundersøkelsen 2017 9. NOVEMBER 2017 Studiestartundersøkelsen 2017 Om undersøkelsen Undersøkelsen utføres årlig av Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon (SK), for å evaluere tiltak og studentenes opplevelse i forbindelse

Detaljer

HiOA Karriere- på vei

HiOA Karriere- på vei 16. OKTOBER 2014 HiOA Karriere- på vei Eksempel på mulig organisert etter modell for forvaltning Hvis vi våkner opp i morgen og ser at studentene våre: gjennomgående er fornøyd med studievalgene sine gjennomfører

Detaljer

Underveisevalueringen Orientering i AMU 3.juni 2015

Underveisevalueringen Orientering i AMU 3.juni 2015 04.06.2015 Underveisevalueringen Orientering i AMU 3.juni 2015 Sak 39 - Styringsmodell på institusjonsnivå, inkludert vedtak om HiOAs organisasjonsstruktur fra 01.08.15 FØLGENDE BLE VEDTATT i. Styret vedtar

Detaljer

Underveisevalueringen Orientering i LAMU 10.juni 2015

Underveisevalueringen Orientering i LAMU 10.juni 2015 10.06.2015 Underveisevalueringen Orientering i LAMU 10.juni 2015 Sak 39 - Styringsmodell på institusjonsnivå, inkludert vedtak om HiOAs organisasjonsstruktur fra 01.08.15 FØLGENDE BLE VEDTATT i. Styret

Detaljer

Omdømmeundersøkelse 2013

Omdømmeundersøkelse 2013 Omdømmeundersøkelse 2013 Spørreundersøkelse gjennomført for Kommunerevisjonen, Oslo kommune Juni-juli 2013 Presentasjon v/ Henrik Høidahl Oslo, 16.10.13 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

Studieadministrasjonen har foreløpig følgende forslag til endringer og tilføyelser:

Studieadministrasjonen har foreløpig følgende forslag til endringer og tilføyelser: Studiestyresak: 17/2 Saksnr.: 2014/360 Møte: 22. februar 2017 STUDIESTYRETS OG PROGRAMSTYRENES MANDAT Drøftingssak Studiestyrets og programstyrenes mandat trådte i kraft juli 2003 og ble sist oppdatert

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Håndtering av foretaksovergripende saker i Helse Bergen HF

Utviklingsprosjekt: Håndtering av foretaksovergripende saker i Helse Bergen HF Utviklingsprosjekt: Håndtering av foretaksovergripende saker i Helse Bergen HF Nasjonalt topplederprogram Gunn Synnøve Dahl Reisæter Bergen mai 2014 2 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Suzanne Helen Nordgård William G. Sæbø. Ellen Merethe Magnus Anne Løken

Suzanne Helen Nordgård William G. Sæbø. Ellen Merethe Magnus Anne Løken 3/2014 REFERAT Studieutvalget ved Høgskolen i Oslo og Akershus Møte torsdag 3. april 2014, kl. 12.30 14.30, møterom 301, Pilestredet 46 Til stede: Forfall: Til stede fra administrasjonen: Olgunn Ransedokken,

Detaljer

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 103/10 16.12.2010 Arkivreferanse: 2010/2058/ Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Behandling: Vedtak: 1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

ØKONOMISKE TILTAKSPLAN KNYTTET TIL BUDSJETT FOR FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG

ØKONOMISKE TILTAKSPLAN KNYTTET TIL BUDSJETT FOR FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG Til fakultetsstyret Dato: 7. mai 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: 13/12 Journalnr.: 2012/949 Saksbehandlere: Dag Jenssen, Marja Lundell og Knut Sverre Bjørndalen Røang ØKONOMISKE TILTAKSPLAN KNYTTET TIL BUDSJETT

Detaljer

Beskrivelse av sentrale arbeidsprosesser ved NMH med vekt på arbeids- og ansvarsdeling i ny modell

Beskrivelse av sentrale arbeidsprosesser ved NMH med vekt på arbeids- og ansvarsdeling i ny modell VEDLEGG 3 Beskrivelse av sentrale arbeidsprosesser ved NMH med vekt på arbeids- og ansvarsdeling i ny modell Prosess/tema Beskrivelse av arbeidsprosesser og ansvarsdeling Kommentar Studieinformasjon Studieinformasjonen

Detaljer

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: av Hilde-Gunn Londal)

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: av Hilde-Gunn Londal) 1 RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: 10.03.2017 av Hilde-Gunn Londal) Kort om bakgrunnen for undervisningsevaluering Evaluering av

Detaljer

Universitetsstyret Universitetet i Bergen. Reviderte retningslinjer for tverrfakultære program

Universitetsstyret Universitetet i Bergen. Reviderte retningslinjer for tverrfakultære program Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 55 Sak nr.: 2012/4881 Møte: 27.09.2012 Reviderte retningslinjer for tverrfakultære program Bakgrunn Universitetsstyret ble orientert om utdanningsutvalgets

Detaljer

Referat fra IDF-møte Fakultet for helsefag, 11. juni 2015 kl. 12.30-14.00

Referat fra IDF-møte Fakultet for helsefag, 11. juni 2015 kl. 12.30-14.00 Referat fra IDF-møte Fakultet for helsefag, 11. juni 2015 kl. 12.30-14.00 Tilstede: Kristin Nordseth Fakultetsdirektør, møteleder Nina Waaler Dekan Simen Nørstebø Seksjonssjef ØK Anne K. Blikra Seksjonssjef

Detaljer

Referat fra IDF-møte ved Fakultet for helsefag 11. september 2014

Referat fra IDF-møte ved Fakultet for helsefag 11. september 2014 Referat fra IDF-møte ved Fakultet for helsefag 11. september 2014 Til stede: Nina Waaler Dekan (ikke tilstede under informasjonssaker 23-24) Kristin Nordseth Fakultetsdirektør, møteleder Anne K. Blikra

Detaljer

Fakultet for helsefag viser til høringsbrev av og avgir med dette sin høringsuttalelse.

Fakultet for helsefag viser til høringsbrev av og avgir med dette sin høringsuttalelse. Til: Studiedirektør marianne.brattland@hioa.no Fra: Fakultet for helsefag Dato: 20. mai 2014 Vår ref.: 2014/1755 Saksbehandler: Ewelyn Jordal, ewelyn.jordal@hioa.no Deres ref.: 2014/1755 Høringssvar: Fornyelse

Detaljer

Oppsummering av kartlegging av erfaringer med samarbeidet og organisering av Miljøpakken

Oppsummering av kartlegging av erfaringer med samarbeidet og organisering av Miljøpakken KU-vedlegg 58-17: Evaluering av Miljøpakkens organisering Notat Oppsummering av kartlegging av erfaringer med samarbeidet og organisering av Miljøpakken Innledning Kontaktutvalget har bedt om en undersøkelse

Detaljer

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Referat Dato: 12.06.2015 Saksnr./arkivnr.: Til: Studieutvalget ved LUI Fra: Hege Hovda (sekretær for studieutvalget) Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

Notat HØRINGSSVAR UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING

Notat HØRINGSSVAR UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING Notat Dato: 07.10.2014 Saks Saksnr./arkivnr.: 2013/4726 (ephorte) ssaksbeh: Tormod A Furuseth/Kari Kjenndalen Til: Ellinor D Kasahara Kopi: Anne E. Wedø, Torbjørn Larsen Fra: FoUseksjonen ved Morten Irgens

Detaljer

Forslag til prosjekter - Fornyelsen av studieadministrasjonen

Forslag til prosjekter - Fornyelsen av studieadministrasjonen Forslag til prosjekter - Fornyelsen av studieadministrasjonen HiOA Personlig og konfidensielt Innhold Kapittel Tittel Side 1 Tjenester i studieadministrasjonen 1 2 Internasjonalisering 2 3 Informasjon,

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fakultet for samfunnsfag (SAM) om prodekanrollen i ny ledelsesmodell ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Høringsuttalelse fra Fakultet for samfunnsfag (SAM) om prodekanrollen i ny ledelsesmodell ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Høgskolen i Oslo og Akershus v/ rektor Curt Rice Dato: 05.11.2015 Vår ref.: SAK 03/15 Saksbehandler: Unn Målfrid H.Rolandsen Deres ref.: 14/05865 unn.rolandsen@hioa.no Høringsuttalelse fra Fakultet for

Detaljer

Brukerundersøkelser og kvalitetsforbedring

Brukerundersøkelser og kvalitetsforbedring Brukerundersøkelser og kvalitetsforbedring Tyrili FOU har utviklet bruker- og medarbeiderundersøkelser som er tilpasset Tyrilis behandlingsmodell og innhold. Formålet med å gjennomføre denne type brukerundersøkelser

Detaljer

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra:

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra: Notat Til: Fra: Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport Ut fra vår rolle i dette bistandsprosjektet som er: Kvalitetssikring av høgskolens

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Referat Dato: 15.05.2014 Saksnr./arkivnr.: STU 14/44 Til: Studieutvalget ved LUI Fra: Hege Hovda (sekretær for studieutvalget) Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

Eksamensprosedyre #01 Oppfølging av studenter som stryker til eksamen

Eksamensprosedyre #01 Oppfølging av studenter som stryker til eksamen Eksamensprosedyre #01 Oppfølging av studenter som stryker til eksamen Utarbeidet av: Tobias S. Slørdahl, tobias.s.slordahl@ntnu.no Godkjent av: Tobias S. Slørdahl, Eksamensleder Laget/oppdatert: 1. Februar

Detaljer

Her finner du oversikt over aktivitetene i kvalitetssystemet for Det teologiske fakultet. Tid Aktivitet Ansvarlig Kommentar

Her finner du oversikt over aktivitetene i kvalitetssystemet for Det teologiske fakultet. Tid Aktivitet Ansvarlig Kommentar Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Studiedekan Dato: 4. juni 2013 Vedlegg til sak XX møte 13. juni 2013 Forslag til nye studiekvalitetsrutiner for Det teologiske fakultet

Detaljer

Kontrollutvalget legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til

Kontrollutvalget legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 12/1030-3 Ark.nr. 216 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen Forvaltningsrevisjonsprosjekt Etikk i Hedmark fyleskommune Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER Høsten 2014 Masterstudiet i økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon INFORMASJONSKANALER http://www.hioa.no

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/11

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/11 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/11 SAK NR 053-2011 Erfaringer og endelig oppsummering av internkontroll ved pasientreisekontorene

Detaljer

Kurs for studenter i referansegrupper høsten Jannicke Ettema, H2011

Kurs for studenter i referansegrupper høsten Jannicke Ettema, H2011 1 Kurs for studenter i referansegrupper høsten 2011 Jannicke Ettema, H2011 2 Hva skal jeg snakke om? Juridisk bakgrunn Overordnede prinsipper for kvalitetssikring ved NTNU Kvalitetshjulet Referansegruppens

Detaljer

Retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer

Retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer http://www.hioa.no/studier/lov-og-regelverk/retningslinjer-for-oppnevning-og-bruk-avsensorer Retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer Fastsatt av studieutvalget 13. juni 2013 med hjemmel i forskrift

Detaljer

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Rapport 7/2011 Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Utdanningsavdelingen Forord Denne utviklingsrapporten bygger på en kvantitativ spørreundersøkelse som er gjennomført i utdanningsavdelingen

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Organisering av medvirkning og medbestemmelse ved instituttene

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Organisering av medvirkning og medbestemmelse ved instituttene 1 av 6 Det medisinske fakultet 2013/11896 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Saksbehandler: Albert Verhagen S-SAK 13-13 Organisering

Detaljer

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 10. november 2011 kl Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 10. november 2011 kl Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 10. november 2011 kl. 11.30 16.00 Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller Til stede: Eksterne Loveleen Rihel Brenna, styreleder Repr. for UF-personalet Tone Torgrimsby

Detaljer

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport Bakgrunn og formål skal gi relevant informasjon og veiledning til aktører, publikum og myndigheter på lotteri- og pengespillområdet og på stiftelsesområdet.

Detaljer

Foran strategiene på hvert målområde er det gitt en kortfattet situasjonsbeskrivelse

Foran strategiene på hvert målområde er det gitt en kortfattet situasjonsbeskrivelse Notat Dato: 01.10.12 Saksnr./arkivnr.: 2012/375 Fra: Dag Jenssen, SAM Strategier for Fakultet for samfunnsfag Utfordringer for fakultetet, instituttene og utdanningene er løftet fram i strategiprosessen

Detaljer

Møtereferat. fra. Lokalt hovedavtaleutvalg ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Møtereferat. fra. Lokalt hovedavtaleutvalg ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Møtereferat Møtereferat fra Lokalt hovedavtaleutvalg ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: Kjølv Egelands hus, dekankontor D-329 Tid: 30.04.2014, kl. 13:00-14:30

Detaljer

Innkalling til prosjektgruppemøte

Innkalling til prosjektgruppemøte Innkalling til prosjektgruppemøte Tid: 23. april kl. 12 14 Sted: Møterom NYER i kjelleren i Hovedbygningen Gløshaugen Saksliste Beslutningssaker Sak 19/15 Ledelsesfunksjon fra 1.1.2016 Styringsgruppa la

Detaljer

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Referat Dato: 31.03.2016 Saksnr./arkivnr.: Til: Studieutvalget ved LUI Fra: Hege Hovda (sekretær for studieutvalget) Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat. FKTs Sekretariatssamling

Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat. FKTs Sekretariatssamling Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat FKTs Sekretariatssamling Scandic Oslo City, 12. mars 2015 Bire Bjørkelo, Director i Deloitte Agenda Planlegging av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Detaljer

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 9. april 2015 kl i p32, N

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 9. april 2015 kl i p32, N Dato: 17.04.2015 Vår ref.: 15/00620 Saksbehandler: Mona Kolstø Otnæss Deres ref.: ref. Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 9. april 2015 kl. 12-16 i p32, N100.037 Til

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Vedtatt av Styret 13. juni 2012 Innhold 1. Om NTNUs kvalitetssystem... 1 2. Mål for NTNUs kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbeid... 1 3. Organisatoriske

Detaljer

NOTAT. Rutiner for kvalitetssikring av praksis GLU 5 10 Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning.

NOTAT. Rutiner for kvalitetssikring av praksis GLU 5 10 Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. NOTAT Saksbehandler: Kristin Alfer tlf. eget nummer 73 55 98 30 15.03.2013 Ref.: Deres dato: Til NOKUT Rutiner for kvalitetssikring av praksis GLU 5 10, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. Arbeidet

Detaljer

Metodeskriv for undersøkelsen «Digital tilstand i høyere utdanning 2014», Norgesuniversitetets monitor

Metodeskriv for undersøkelsen «Digital tilstand i høyere utdanning 2014», Norgesuniversitetets monitor Metodeskriv for undersøkelsen «Digital tilstand i høyere utdanning 2014», Norgesuniversitetets monitor 1. Innledning Ipsos MMI har gjennomført en nasjonal undersøkelse om omfang, utbredelse og bruk av

Detaljer

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer

MØTEREFERAT Ledermøte

MØTEREFERAT Ledermøte Dato: 26.08.09 Arkiv: MØTEREFERAT Ledermøte Møtedato: Onsdag 02.09.09 Tid: Kl. 0830-1130 Sted: Schnitlergården, Styrerommet Tilstede: - Rektor Trond Michael Andersen - Prorektor Arnulf Omdal - Innleid

Detaljer

Fremtidig ledelse ved og organisering av instituttene

Fremtidig ledelse ved og organisering av instituttene 1 av 5 Det medisinske fakultet 05/15217 (2008/3360) Rådsak 14-08, Fakultetsråd ved DMF, 29.05.08 Til: Fakultetsrådet ved DMF Fra: Dekanus Stig A. Slørdahl Signatur: Per Kjøl/Tone Merete Follum Sak 14-08

Detaljer

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 15. august kl. 12-15.30 i p32, N100.037

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 15. august kl. 12-15.30 i p32, N100.037 Dato: 15.8.2013 Vår ref.: 2013/149 Saksbehandler: Elin Holter Anthonisen Deres ref.: ref. Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 15. august kl. 12-15.30 i p32, N100.037

Detaljer

Instituttrådenes og fakultetsstyrets størrelse og sammensetning

Instituttrådenes og fakultetsstyrets størrelse og sammensetning Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Arkivkode: 011.1 Fak.sak: 22/2009 Sak nr.: 2009/2588 Møte: 09.06.09 Instituttrådenes og fakultetsstyrets størrelse og sammensetning

Detaljer

Referat fra møte i FoU-utvalget på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Referat fra møte i FoU-utvalget på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus Referat Dato: 26.03.12 Saksnr./arkivnr.: 2012/1521 Til: FoU-utvalget Saksbehandler: Else Moe Referat fra møte i FoU-utvalget på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus Tid: Mandag 26.03. kl.12.00

Detaljer

Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus

Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus MØTEBOK 3/12 Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus Møte tirsdag 8. mai 2012 fra kl. 12.15 17.00, studiested Kjeller, rom F 112. Til stede: Kari Toverud Jensen Anton Havnes Ragnar Audunson Vibeke Bjarnø

Detaljer

Referat: Allmøte ved Fakultet for teknologi, kunst og design

Referat: Allmøte ved Fakultet for teknologi, kunst og design Referat: Allmøte ved Fakultet for teknologi, kunst og design Tid: Mandag 16. februar 2015, kl. 10.30-11.30 Sted: Lille auditorium N010_023, Pilestredet 32 (Andrea Arntzens hus), Oslo Møteledelse: Fungerende

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Arkivsaksnr.: 14/2207-28 Arkivnr.: 034 Saksbehandler: kommunalsjef, Idun Eid ORGANISATORISK INNPLASSERING AV VOKSENOPPLÆRINGEN Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

Studieutvalg for teknologi, kunst og design

Studieutvalg for teknologi, kunst og design Møtebok Studieutvalg for teknologi, kunst og design Organ: Type referat: Møtebok Møtested: Møterom PS639, Høgskolen i Oslo og Akershus i Pilestredet P35 Dato: 23.05.2012 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende

Detaljer

Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag.

Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag. Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag. Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus Kapittel 3. Studier generelle og

Detaljer

Administrativt utviklingsarbeid ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Hva gjør vi nå? Møter i Styringsgruppen og

Administrativt utviklingsarbeid ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Hva gjør vi nå? Møter i Styringsgruppen og Administrativt utviklingsarbeid ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Hva gjør vi nå? Møter i Styringsgruppen 14.03.05 og 16.03.05 1 Mål med utviklingsarbeidet Styringsgruppen skal legge til

Detaljer

Kvalitetssikring av utdanning på MatNat i forkant av NOKUT-evalueringen

Kvalitetssikring av utdanning på MatNat i forkant av NOKUT-evalueringen Kvalitetssikring av utdanning på MatNat i forkant av NOKUT-evalueringen 15. mars 2013 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Formål (fra NOKUTs hjemmeside): NOKUT er tilsynsorgan for utdanning ved

Detaljer

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Referat Dato: 16.04.2015 Saksnr./arkivnr.: Til: Studieutvalget ved LUI Fra: Hege Hovda (sekretær for studieutvalget) Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag

HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag HiOA utdanner kandidater som raskt kommer ut i jobber som svarer godt til det de er utdannet for. Blant HiOA-kandidatene innen utdanningene allmennlærer, barnevern,

Detaljer

-Notat. Referat fra møte i studieutvalget 2. mai 2013. Sted: Kjeller, B346. Tid: Kl. 0900-1200

-Notat. Referat fra møte i studieutvalget 2. mai 2013. Sted: Kjeller, B346. Tid: Kl. 0900-1200 -Notat Referat fra møte i studieutvalget 2. mai 2013 Dato: 14.05.2013 Saksnr./arkivnr.: STU 13-38 Til: Studieutvalget Saksbehandler: Anne Brændshøi 64849612 Sted: Kjeller, B346 Tid: Kl. 0900-1200 Til stede:

Detaljer

11. AUGUST 2015. Veiledning til programrapport

11. AUGUST 2015. Veiledning til programrapport 11. AUGUST 2015 Veiledning til programrapport Beskrivelse: programrapport, instituttrapport og fakultetsrapport Programrapport: I programrapporten skal det oppsummeres og analyseres funn som gjelder programmet,

Detaljer

Byrådsavdeling for helse og omsorg har følgende merknader til forslaget/utkastet:

Byrådsavdeling for helse og omsorg har følgende merknader til forslaget/utkastet: Fra: Jacobsen, Christine Barth Sendt: 14. juni 2013 14:32 Til: Postmottak HR-seksjonen Kopi: Henriksen, Sissel; Kårbø, Bjørg; Schei, Albert; Stoutland, Jan-Petter Emne: VS: Uttalelse til Forslag til nye

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus

Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus En MakeSense-rapport Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus Hovedrapport En rapport fra Stamina Census Hvordan lese resultatene Gjennomsnittskåren for respondentgruppen (de som har besvart)

Detaljer

Styring og ledelse ved instituttene Medvirkningsbaserte prosesser for å innføre andre ordninger enn normalordningen

Styring og ledelse ved instituttene Medvirkningsbaserte prosesser for å innføre andre ordninger enn normalordningen 1 av 5 Rektor Notat Til: Rektor Kopi til: Fra: Direktør for organisasjon og informasjon Signatur: Styring og ledelse ved instituttene Medvirkningsbaserte prosesser for å innføre andre ordninger enn normalordningen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7 002, Gimlemoen Dato: Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7 002, Gimlemoen Dato: Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7 002, Gimlemoen Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

Karmøy kommunes omdømme

Karmøy kommunes omdømme Karmøy kommunes omdømme Hovedfunn i omdømmeundersøkelsen 3. september 2007 Undersøkelsen er utført av Apeland Informasjon i samarbeid med Reputation Institute. Undersøkelsen er gjennomført med telefonintervju

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 21/ 2013 16.04.2013 Dato: 02.04.2013 Arkivsaksnr: 2012/1423-LAE Helse, miljø og sikkerhet - årsrapport

Detaljer

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall HMS-revisjon 2014 Internkontroll HMS ved HiOA Internkontroll HMS er hjemlet i Internkontrollforskriften (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter) og er definert som de

Detaljer

Drøftingsnotat IDF-møte 3. mars 2014

Drøftingsnotat IDF-møte 3. mars 2014 Drøftingsnotat IDF-møte 3. mars 2014 Fakultet for samfunnsfag (SAM) fikk tidlig på høsten 2013 informasjon om at det forelå en mulighet for å kunne disponere deler av Stensberggt. 26-28 (NFR-bygget) etter

Detaljer