PROSJEKT TIMEPLANKVALITET OG AREALEFFEKTIVITET (TARE) RAPPORT FRA GJENNOMGANG OG EVALUERING HØSTEN 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKT TIMEPLANKVALITET OG AREALEFFEKTIVITET (TARE) RAPPORT FRA GJENNOMGANG OG EVALUERING HØSTEN 2013"

Transkript

1 Notat Dato: Saksnr./arkivnr.: 2012/6202 Til: Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering ved Anka Ødegårdshaugen Fra: Ragnvald Thilesen PROSJEKT TIMEPLANKVALITET OG AREALEFFEKTIVITET (TARE) RAPPORT FRA GJENNOMGANG OG EVALUERING HØSTEN 2013 På oppdrag fra studieavdelingen er det høsten 2013 foretatt en gjennomgang av arbeidet med timeplanlegging ved høgskolens fire fakulteter og en evaluering av de rammene for dette arbeidet som TARE la grunnlag for. Gjennomgangen og evalueringen har bestått av to deler; dels en samtale med de administrativt ansvarlige ved fakultetene og dels en kort spørreundersøkelse med dekaner, instituttledere, fakultetsdirektører, seksjonssjefer for studieadministrasjon og administrative timeplankoordinatorer som målgrupper. Hensikten med gjennomgangen og evalueringen har vært å avklare hvordan rammene for virksomheten har virket og i hvilken grad arbeidet med timeplanlegging for studieåret har skjedd i tråd med målene for TARE. Målene for TARE-prosjektet Til grunn for prosjektet lå en rekke ønsker og behov knyttet til en ny ordning for timeplanleggingen ved HiOA. Studentene ønsket først og fremst større forutsigbarhet gjennom tidligere tilgang til timeplanene og færre endringer gjennom studieåret samt tidligere og bedre informasjon om endringer. Fakultetenes timeplankoordinatorer ønsket en mer strukturert arbeidssituasjon, der flere tok ansvar og der lærerne forholdt seg til gitte rammer. Fakultetene ønsket ellers at det ble gitt felles rammer som regulerte dette arbeidet og at den samlede arealutnyttelsen ble bedre. Suksesskriteriene for prosjektet kan oppsummeres slik: Økt studenttilfredshet gjennom økt forutsigbarhet, altså tidligere tilgang til timeplanene og færre endringer Økt effektivitet gjennom lavere ressursbruk og tydeligere ansvarsforhold Mer optimal arealbruk gjennom mer effektiv planlegging Det overordnede målet for prosjektet var å oppnå bedre kvalitet i timeplanarbeidet og å øke studenttilfredsheten samtidig som arbeidet utføres mer effektivt og med mer optimal arealbruk. Hovedleveransene fra prosjektet var et sett med felles bestemmelser for timeplanleggingen ved høgskolen, en veiledning for arbeidet med timeplaner og, som et biprodukt, regler for utleie og utlån av lokaler ved Høgskolen i Oslo og Akershus Postadresse: PB. 4 St. Olavsplass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 46. Telefon: ,

2 høgskolen. Bestemmelsene ble fastsatt av høgskolens ledelse og veiledningen ble fastsatt av studiedirektøren Reglene for utleie mv. ble fastsatt av høgskoledirektøren Begrensninger i evalueringen Som nevnt foran står studenttilfredshet sentralt i prosjektet. Et vesentlig forbedringsområde her har vært endringer i timeplanene. Studentene melder om hyppige endringer og dårlig informasjon om endringer. Dette fører til sterk frustrasjon og manglende muligheter for å planlegge studiene. Det har derfor vært viktig å legge til rette for bedre kvalitetssikring av timeplanene og bedre systemer for informasjon om nødvendige endringer. Disse forholdene har det ikke vært mulig å ta full høyde for ved denne gjennomgangen siden den skjer i oktober måned. Det må gå noe mer av studieåret før det er mulig å avklare om omfanget av endringer er blitt mindre. Forholdet må derfor tas med i studentevalueringer våren Gjennomgang med fakultetene Årets arbeid med timeplanlegging ble gjennomgått i møter med fakultetene i perioden Det er utarbeidet en oppsummering fra hvert møte (vedlegg 1-4). Et hovedinntrykk er at fakultetene er godt fornøyd med at det foreligger et felles rammeverk for timeplanleggingen og at endringer som følger av bestemmelsene stort sett har vært lettere å implementere enn antatt. Forankringen i ledelsen ved fakultetene ser ut til å være god, om enn litt variabel, mens forankringen «nedenfor» ledergruppene synes svakere. Dette innebærer at oppgaveforståelsen blant studieledere, koordinatorer og andre ikke er god nok. Dette kan skyldes manglende enighet i at arbeidet med timeplaner er en faglig oppgave, manglende delegering av ansvar for kvalitetssikring, manglende rutiner eller at oppgavene ikke er utført av andre årsaker. Det må arbeides mer med å holde frister og bedre kvaliteten på bestillinger til timeplankoordinator. En viktig oppgave for prosjektet var å legge til rette for en bedre arbeidssituasjon for koordinatorene og derfor inneholder bestemmelsenes pkt.4 begrensinger i enkeltlæreres kontakt med koordinator. Fakultetene melder om at det fortsatt er enkeltlærere som går direkte til koordinator, men omfanget av dette synes noe redusert. I noen av møtene ble spørsmål knyttet til endringer i programplanene tatt opp. Nye programplaner og endringer i eksisterende planer som kommer sent på våren kan svekke kvaliteten og hindre effektivitet i timeplanleggingen. Det bør derfor settes en tidlig frist for slike endringer. Alle fakulteter melder at de vil arbeide videre med forbedringspunktene. To av fakultetene vil også vurdere å omorganisere arbeidet for å oppnå større effektivitet og bedre kvalitetssikring. Arealmessige forhold Før samtalene med fakultetene ble det kjørt ut beleggsoversikter som viser fakultetenes bruk av de undervisningsrommmene de disponerer for perioden i tiden i henhold til de godkjente timeplanene. Beleggsoversiktene vedlegges (vedlegg 1A-4A). Oversiktene viser at det belegget i undervisningsrommene i Pilestredet varierer og at det til dels er mye ledig kapasitet særlig etter kl 1430 og på fredager. Utnyttelsen på fredager ser likevel ut til å ha blitt større når vi sammenlikner med tidligere undersøkelser. Utnyttelsen er mest optimal i P35, der rommene nyttes av SAM og TKD, mens det er til dels mye ledig kapasitet i de bygningene der HF og LUI holder til. Det er derfor fortsatt liten tvil om at det er rom for en betydelig økning i antall studenter innenfor den nåværende arealrammen for undervisning. På Kjeller er arealkapasiteten for undervisningsrom også god og også der er det rom for ekspansjon når det gjelder slike rom. Høgskolen i Oslo og Akershus side 2

3 I møtene med fakultetene ble det tatt opp en del forhold knyttet til arealdisponering som forutsettes fulgt opp av fakultetene og studieavdelingen. I etterkant har studieavdelingen bedt fakultetene vurdere sine behov for endringer i arealdisponeringen. Slike vurderinger bør gjøres jevnlig etter som endringer i studenttall og studieopplegg innebærer endrede behov for arealer. Spørreundersøkelsen I uke 42 og 43 ble det gjennomført en spørreundersøkelse med dekaner, instituttledere, fakultetsdirektører, seksjonssjefer for studieadministrasjon og administrative timeplankoordinatorer som målgrupper. Undersøkelsen omfattet 6 spørsmål og var delt i fire deler; overordnede mål, felles bestemmelser om timeplanlegging, systemet for timeplanlegging og ressurser. Spørreundersøkelsen er vedlagt (vedlegg 2). Ved svarfristens utløp hadde det kommet inn i alt 46 svar, herav 30 fra faglige ledere, 8 fra administrative ledere og 8 fra administrative timeplankoordinatorer. Dette innebærer at svarprosenten er tilnærmet 100. Ikke alle hadde besvart samtlige spørsmål. Svarene viser at det er store variasjoner mellom vurderingene innen de tre gruppene og mellom fakultetene. Nedenfor er det angitt laveste og høyeste score for hvert spørsmål og gjennomsnittsscore for gruppen. 1. Studentene er mer tilfreds med timeplanene nå enn tidligere fordi forutsigbarheten er bedre For faglige ledere varierer scoren mellom 1 og 8 med 2,6 i snitt. Tilsvarende tall for administrative ledere er 2 og 5 med 3,4 i snitt og for koordinatorer 1 og 5 med 2,6 i snitt. 2. Timeplanene er bedre kvalitetssikret nå slik at studentene vil oppleve færre endringer enn tidligere For faglige ledere varierer scoren mellom 1 og 9 med 2,4 i snitt. Tilsvarende tall for administrative ledere er 2 og 8 med 5,3 i snitt og for koordinatorer 1 og 9 med 3,4 i snitt. 3. Ansvarsforholdene for timeplanene er klarere nå enn tidligere For faglige ledere varierer scoren mellom 1 og 10 med 3,5 i snitt. Tilsvarende tall for administrative ledere er 2 og 9 med 7,0 i snitt og for koordinatorer 1 og 8 med 4,4 i snitt. 4. Arealbruken er mer optimal nå enn tidligere som følge av bedre planlegging For faglige ledere varierer scoren mellom 1 og 10 med 3,2 i snitt. Tilsvarende tall for administrative ledere er 2 og 8 med 5,3 i snitt og for koordinatorer 1 og 6 med 3,8 i snitt. 5. Jeg kjenner godt til de sentrale bestemmelsene om timeplanlegging som ledelsen ved høgskolen fastsatte i desember 2012 For faglige ledere varierer scoren mellom 1 og 10 med 7,3 i snitt. Tilsvarende tall for administrative ledere er 7 og 10 med 9 i snitt og for koordinatorer 1 og 10 med 6,9 i snitt. 6. Bestemmelsene har gitt nyttige rammer for arbeidet med timeplanlegging For faglige ledere varierer scoren mellom 1 og 10 med 4,3 i snitt. Tilsvarende tall for administrative ledere er 5 og 9 med 7,6 i snitt og for koordinatorer 1 og 10 med 4,9 i snitt. 7. Bestemmelsene trenger revisjon Høgskolen i Oslo og Akershus side 3

4 For faglige ledere varierer scoren mellom 1 og 10 med 7,6 i snitt. Tilsvarende tall for administrative ledere er 2 og 10 med 5,8 i snitt og for koordinatorer 1 og 10 med 6,1 i snitt. 8. Bestemmelsene har vært drøftet i ledermøter o.l. ved fakultetet For faglige ledere varierer scoren mellom 1 og 10 med 5,7 i snitt. Tilsvarende tall for administrative ledere er 7 og 10 med 9,5 i snitt og for koordinatorer 1 og 9 med 4,5 i snitt. 9. Jeg har brukt systemet Uni-Untis/Web-Untis For faglige ledere varierer scoren mellom 1 og 10 med 7,9 i snitt. Tilsvarende tall for administrative ledere er 1 og 9 med 3,4 i snitt og for koordinatorer Uni-Untis/Web-Untis ser ut til å være et effektivt system for timeplanlegging For faglige ledere varierer scoren mellom 1 og 8 med 2,8 i snitt. Tilsvarende tall for administrative ledere er 1 og 8 med 4,1 i snitt og for koordinatorer 1 og 10 med 2,6 i snitt. 11. Det er en del forbedringsområder i systemet For faglige ledere varierer scoren mellom 1 og 10 med 8,2 i snitt. Tilsvarende tall for administrative ledere er 5 og 10 med 7,6 i snitt og for koordinatorer 5 og 10 med 9,3 i snitt. 12. Informasjon om det nye systemet fra fellesadministrasjonen til fakultetene har vært dekkende For faglige ledere varierer scoren mellom 1 og 9 med 3,1 i snitt. Tilsvarende tall for administrative ledere er 6 og 10 med 7 i snitt og for koordinatorer 1 og 9 med 4,4 i snitt. 13. Informasjonen internt på fakultetet har vært dekkende For faglige ledere varierer scoren mellom 1 og 9 med 4,7 i snitt. Tilsvarende tall for administrative ledere er 6 og 9 med 7,3 i snitt og for koordinatorer 1 og 8 med 4,0 i snitt. 14. Lærerne ved fakultetet har fått god kjennskap til systemet For faglige ledere varierer scoren mellom 1 og 10 med 3,3 i snitt. Tilsvarende tall for administrative ledere er 5 og 9 med 7,1 i snitt og for koordinatorer 1 og 10 med 3,8 i snitt. 15. Jeg har vært inne på nettsidene om timeplanlegging flere ganger For faglige ledere varierer scoren mellom 3 og 10 med 7,7 i snitt. Tilsvarende tall for administrative ledere er 7 og 10 med 7,1 i snitt og for koordinatorer 5 og 10 med 7,4 i snitt. 16. Nettsidene gir meg den informasjonen jeg trenger For faglige ledere varierer scoren mellom 1 og 10 med 5,0 i snitt. Tilsvarende tall for administrative ledere er 2 og 8 med 6,3 i snitt og for koordinatorer 1 og 7 med 4,1 i snitt. 17. Jeg har benyttet veiledningen om timeplanlegging som ligger på nettsidene For faglige ledere varierer scoren mellom 1 og 10 med 5,5 i snitt. Tilsvarende tall for administrative ledere er 1 og 8 med 4,7 i snitt og for koordinatorer 2 og 10 med 6,6 i snitt. 18. Det er lett å få svar på spørsmål om timeplanlegging når jeg henvender med til fellesadministrasjonen Høgskolen i Oslo og Akershus side 4

5 For faglige ledere varierer scoren mellom 1 og 10 med 4,4 i snitt. Tilsvarende tall for administrative ledere er 2 og 10 med 6,4 i snitt og for koordinatorer 1 og 10 med 6,5 i snitt. Oppsummering av spørreundersøkelsen Et av de tydeligste trekk ved svarene er den enorme variasjonen det er, særlig innenfor gruppen faglige ledere. Selv på spørsmål om emnet har vært tema på ledermøter o.l. ved fakultetet varierer svarene, også innenfor samme fakultet. Også innenfor gruppen administrative koordinatorer er det signifikante ulikheter som det kan være vanskelig å forstå. Svarene viser ellers at den forutsatte kvalitetsforbedringen for studentene ikke kan spores ennå. Administrative ledere er gjennomgående noe mer optimistiske på disse punktene enn de andre gruppene. Også på spørsmål om avklarte ansvarsforhold er de administrative lederne mer positive enn de to andre gruppene. Dette kan muligens være uttrykk for at ansvarsforholdene er avklart, men at ansvaret ikke er implementert ennå. Det er noe overraskende at en del faglige ledere og til om med koordinatorer svarer at de ikke kjenner de sentrale bestemmelsene om timeplanlegging. Det er i alt 7 faglige ledere og 2 koordinatorer som scorer 1,2 eller 3 på dette spørsmålet. Det er ikke så overraskende at mange er i tvil om hvorvidt Uni-Untis er et effektivt system for timeplanlegging. Til det er systemet for nytt samtidig som det var en del svakheter i første fase. Det er da også bred enighet om at systemet har forbedringsområder. Svarene viser at de fleste faglige lederne og samtlige koordinatorer bruker systemet. Når det gjelder informasjon om det nye dataverktøyet gir de administrative lederne bedre score enn de andre gruppene. Her kan det være grunn til å vurdere hvordan informasjonen til faglige ledere kan bedres, særlig siden informasjonsmengden til fakultetene har vært relativt stor. Mange oppgir at de har vært inne på nettsidene om timeplanlegging flere ganger men de oppgir samtidig at nettsidene ikke gir den informasjonen de trenger. Det kan være av interesse å kartlegge nærmere hvilken informasjon gruppene føler at de mangler på nettsidene. Uansett vil kontinuerlig arbeid med informasjon og utvikling av nettsidene være en viktig oppgave for studieavdelingen. Dersom det er ønskelig, er det mulig å gå dypere inn i svarene og lage profiler for hvert av fakultetene. Vurderinger og anbefalinger Gjennomgangen med fakultetene viste igjen tydelig den nære kvalitetsmessige sammenhengen det er mellom timeplanarbeidet på den ene siden og programplaner og studie- og undervisningsorganisering på den andre siden. Endringer i programplaner i mai/juni fører ofte til svakheter i kvaliteten på timeplanene samtidig som måten det enkelte studietilbud er organisert på og måten man organiserer undervisningen på får betydelige konsekvenser for arealdisponeringen. Det er derfor nødvendig å øke forståelsen for denne sammenhengen hos alle ledere og medarbeidere som har ansvar for studie- og undervisningsorganisering. Videre er det behov for å sette tidlige frister for nye programplaner og endringer i slike planer. TKD har opplyst at de for kommende studieår vil sette fristen til desember måned og det er et godt tiltak i denne sammenheng. Det ser ut til at de sentrale bestemmelsene er til dels godt forankret i ledergruppene, mens forankringen er svak på nivåene under instituttlederne. Det er derfor behov for å arbeide mer med forankringen, ikke minst når det gjelder studieledere og koordinatorer som har fått delegert ansvar for timeplanarbeid. Med henvisning Høgskolen i Oslo og Akershus side 5

6 til det som er sagt i avsnittet foran, er det behov for at alle de sentrale personene på dette området tar et faglig ansvar for at timeplanene er pedagogisk hensiktsmessige og kvalitetssikret. Erfaringene til nå er at mange av de «bestillingene» timeplankoordinatorene har fått i 2013 ikke har vært godt kvalitetssikret og har kommet etter fristen fakultetene har satt. I tillegg fungerer ikke alltid den forutsatte strukturen, som innebærer at det bare er faglige ansvarlige etter en delegert rutine som skal kommunisere direkte med timeplankoordinator. Bortsett fra at disse forholdene innebærer dårligere effektivitet enn ønskelig og nødvendig, fører de til en dårlig arbeidssituasjon for timeplankoordinatorene og i verste fall til timeplaner med lav kvalitet og ikke-optimal arealdisponering. Selv om det i utgangspunktet er forholdsvis mye ledig kapasitet i undervisningsrommene, er spørsmålet om optimal arealbruk helt sentralt i det videre arbeidet. Den arealdisponeringen som nå ligger til grunn i Pilestredet, har sin basis i arealdisponeringen mellom de «gamle» avdelingene på HiO med enkelte justeringer. Imidlertid er arealbruken, som nevnt foran, en følge av studie- og undervisningsorganiseringen ved fakultetene og arealbruken utfordres følgelig hver gang det skjer endringer i organiseringen eller det kommer til nye studietilbud eller antall studenter i et studium øker. Slike endringer har forekommet flere ganger de siste årene og det er derfor oppstått et økende misforhold mellom den måten studiene er organisert på og antall studenter og størrelsen på de undervisningsrommene som vedkommende fakultet disponerer. Arealsituasjonen har i liten grad vært hensyntatt når det har vært på tale å øke studenttallene eller reorganisere studiene. Det er således behov for å arbeide videre for å redusere avstanden mellom ønskelige størrelser på studentgrupper og ønskelige måter å organisere studiene på og den reelle arealdisponeringen. Høsten 2013 vil det bli foretatt en kartlegging av hvilke undervisningsrom fakultetene kan si fra seg og hvilke rom de har behov for etter sin nåværende organisering og sitt nåværende studenttall. Slike justeringer må foretas med jevne mellomrom, eventuelt må undervisningsarealene samlet redistribueres mellom fakultetene etter gitte rammer. Alternativt kan man tenke seg at alle fakulteter timeplanlegger alle rom. En slik ordning vil kunne gi mer optimal arealutnyttelse, men vil bli oppfattet som uheldig, ikke minst av studentene og må derfor gjennomtenkes nøye. Studieavdelingen må arbeide videre med informasjon til fakultetene og utvikling av nettsidene om timeplanlegging. Det er vesentlig at samspillet mellom fellesadministrasjonen og fakultetene er godt for å sikre høy kvalitet og god studenttilfredshet. Det er ellers gledelig at det synes å være optimisme når det gjelder arbeidet med timeplanlegging og bruken av nytt dataverktøy på området. Senest i referat fra SAL-møte går det fram at fakultetene er fornøyd med samarbeidet med fellesadministrasjonen om systemet og at de ser store, framtidige gevinster ved bruk av systemet. Samlet sett kan noen sentrale anbefalinger oppsummeres slik: Fakultetene må sørge for bedre forankring av de felles bestemmelsene og tenkningen bak disse. Særlig gjelder dette nivåene under instituttlederne som studieledere, fagkoordinatorer og andre som er faglig ansvarlig for timeplanene. Det må settes frister og fastsettes rutiner for behandling av programplaner som bidrar til økt kvalitet i timeplanleggingen. Arbeidet med studie- og undervisningsorganisering må sees i sammenheng med timeplanlegging og arealutnyttelse. Avvik mellom disponible arealer til undervisningsformål og behov for arealer må sjekkes ut jevnlig slik at arealdisponeringen korrigeres så langt råd er. Studenttilfredshet mht timeplaner, særlig omfang av endringer og informasjon om endringene, må tas opp i studentevalueringer våren 2014 (og senere). Høgskolen i Oslo og Akershus side 6

7 Fakultetene må sette frister for meldinger om behov fra faglige ansvarlige til timeplankoordinator og legge vinn på å følge fastsatte rutiner for å sikre god kvalitet. Studieavdelingen må prioritere arbeidet med god informasjon og videre utvikling av nettsidene om timeplanlegging. Med vennlig hilsen Ragnvald Thilesen Høgskolen i Oslo og Akershus side 7

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Dato: 9. september 2013 DISKUSJONSSAK Saksnr.: 41/13 Journalnr.: 2013/4196 Saksbehandler: Unn Målfrid H. Rolandsen og Ann Sofie Winther Nytt kvalitetssikringssystem

Detaljer

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU SU-sak 16/2014 Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Katarina Klarén Forslag til vedtak: Studieutvalget

Detaljer

HØRING OM UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING

HØRING OM UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING Til høringsinstansene ved HiOA - Fakultetene - Sentrene (SPS og SVA) - Avdelinger i Fellesadministrasjonen - Studentparlamentet - Tjenestemannsorganisasjonene - Hovedverneombudet Dato 03.09.2014 Vår ref.:

Detaljer

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold 1. Innledning... 1 1.1 Målsetting... 1 1.2 Roller og ansvar... 1 2.

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Møte nr. A/11 Dato: 27. oktober 2011 Tid: 12.30 Sted: P46, rom 308

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Møte nr. A/11 Dato: 27. oktober 2011 Tid: 12.30 Sted: P46, rom 308 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Møte nr. A/11 Dato: 27. oktober 2011 Tid: 12.30 Sted: P46, rom 308 Tilstede: Hovedverneombud Nils Gunnerød Høgskolelærer Ellen Krogstad

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING RETNINGSLINJER FOR EVALUERING Kvalitetssikringssystem: Kap. 1.3 Versjon: 6 Godkjent av høgskolestyret første gang 22.mai 2006. Ansvarlig for revisjon: Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLMU). Revidert/justert

Detaljer

Suzanne Helen Nordgård William G. Sæbø. Ellen Merethe Magnus Anne Løken

Suzanne Helen Nordgård William G. Sæbø. Ellen Merethe Magnus Anne Løken 3/2014 REFERAT Studieutvalget ved Høgskolen i Oslo og Akershus Møte torsdag 3. april 2014, kl. 12.30 14.30, møterom 301, Pilestredet 46 Til stede: Forfall: Til stede fra administrasjonen: Olgunn Ransedokken,

Detaljer

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 103/10 16.12.2010 Arkivreferanse: 2010/2058/ Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Behandling: Vedtak: 1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar

Detaljer

Underveisevalueringen Orientering i LAMU 10.juni 2015

Underveisevalueringen Orientering i LAMU 10.juni 2015 10.06.2015 Underveisevalueringen Orientering i LAMU 10.juni 2015 Sak 39 - Styringsmodell på institusjonsnivå, inkludert vedtak om HiOAs organisasjonsstruktur fra 01.08.15 FØLGENDE BLE VEDTATT i. Styret

Detaljer

Studenttilfredshet Høgskolen i Harstad

Studenttilfredshet Høgskolen i Harstad Studenttilfredshet Høgskolen i Harstad 1. Bakgrunn og sammenheng Ved gjennomføring av undersøkelsen benchmarkes resultatene med en database som er bygd opp over flere år. Man får på denne måten sammenlignet

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

Notat HØRINGSSVAR UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING

Notat HØRINGSSVAR UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING Notat Dato: 07.10.2014 Saks Saksnr./arkivnr.: 2013/4726 (ephorte) ssaksbeh: Tormod A Furuseth/Kari Kjenndalen Til: Ellinor D Kasahara Kopi: Anne E. Wedø, Torbjørn Larsen Fra: FoUseksjonen ved Morten Irgens

Detaljer

Referat fra IDF-møte Fakultet for helsefag, 11. juni 2015 kl. 12.30-14.00

Referat fra IDF-møte Fakultet for helsefag, 11. juni 2015 kl. 12.30-14.00 Referat fra IDF-møte Fakultet for helsefag, 11. juni 2015 kl. 12.30-14.00 Tilstede: Kristin Nordseth Fakultetsdirektør, møteleder Nina Waaler Dekan Simen Nørstebø Seksjonssjef ØK Anne K. Blikra Seksjonssjef

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fakultet for samfunnsfag (SAM) om prodekanrollen i ny ledelsesmodell ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Høringsuttalelse fra Fakultet for samfunnsfag (SAM) om prodekanrollen i ny ledelsesmodell ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Høgskolen i Oslo og Akershus v/ rektor Curt Rice Dato: 05.11.2015 Vår ref.: SAK 03/15 Saksbehandler: Unn Målfrid H.Rolandsen Deres ref.: 14/05865 unn.rolandsen@hioa.no Høringsuttalelse fra Fakultet for

Detaljer

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport Bakgrunn og formål skal gi relevant informasjon og veiledning til aktører, publikum og myndigheter på lotteri- og pengespillområdet og på stiftelsesområdet.

Detaljer

Brukerundersøkelser og kvalitetsforbedring

Brukerundersøkelser og kvalitetsforbedring Brukerundersøkelser og kvalitetsforbedring Tyrili FOU har utviklet bruker- og medarbeiderundersøkelser som er tilpasset Tyrilis behandlingsmodell og innhold. Formålet med å gjennomføre denne type brukerundersøkelser

Detaljer

Privatister. Opptak, registrering og oppfølging

Privatister. Opptak, registrering og oppfølging Privatister Opptak, registrering og oppfølging Hva en er privatist? 4-7. Privatist (1) Person som ikke har studierett, men som fyller kravene til opptak, kan søke fakultetet om adgang til å gå opp til

Detaljer

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Referat Dato: 12.06.2015 Saksnr./arkivnr.: Til: Studieutvalget ved LUI Fra: Hege Hovda (sekretær for studieutvalget) Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra:

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra: Notat Til: Fra: Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport Ut fra vår rolle i dette bistandsprosjektet som er: Kvalitetssikring av høgskolens

Detaljer

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall HMS-revisjon 2014 Internkontroll HMS ved HiOA Internkontroll HMS er hjemlet i Internkontrollforskriften (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter) og er definert som de

Detaljer

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Rapport 7/2011 Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Utdanningsavdelingen Forord Denne utviklingsrapporten bygger på en kvantitativ spørreundersøkelse som er gjennomført i utdanningsavdelingen

Detaljer

Referat: Allmøte ved Fakultet for teknologi, kunst og design

Referat: Allmøte ved Fakultet for teknologi, kunst og design Referat: Allmøte ved Fakultet for teknologi, kunst og design Tid: Mandag 16. februar 2015, kl. 10.30-11.30 Sted: Lille auditorium N010_023, Pilestredet 32 (Andrea Arntzens hus), Oslo Møteledelse: Fungerende

Detaljer

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 15. august kl. 12-15.30 i p32, N100.037

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 15. august kl. 12-15.30 i p32, N100.037 Dato: 15.8.2013 Vår ref.: 2013/149 Saksbehandler: Elin Holter Anthonisen Deres ref.: ref. Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 15. august kl. 12-15.30 i p32, N100.037

Detaljer

Rapport fra intern systemrevisjon Eksamensplanlegging

Rapport fra intern systemrevisjon Eksamensplanlegging Rapport fra intern systemrevisjon Eksamensplanlegging Bakgrunn Internrevisjoner er en viktig del i høgskolens kvalitetssikringssystem og ment å og en uavhengig rådgivningsfunksjon som har til hensikt å

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2006/462 UTLYSING AV ÅREMÅLSSTILLINGER SOM DEKAN, INSTITUTTLEDER, INSTITUTTNESTLEDER OG STUDIELEDERE

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER Høsten 2014 Masterstudiet i økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon INFORMASJONSKANALER http://www.hioa.no

Detaljer

Metodeskriv for undersøkelsen «Digital tilstand i høyere utdanning 2014», Norgesuniversitetets monitor

Metodeskriv for undersøkelsen «Digital tilstand i høyere utdanning 2014», Norgesuniversitetets monitor Metodeskriv for undersøkelsen «Digital tilstand i høyere utdanning 2014», Norgesuniversitetets monitor 1. Innledning Ipsos MMI har gjennomført en nasjonal undersøkelse om omfang, utbredelse og bruk av

Detaljer

HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag

HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag HiOA utdanner kandidater som raskt kommer ut i jobber som svarer godt til det de er utdannet for. Blant HiOA-kandidatene innen utdanningene allmennlærer, barnevern,

Detaljer

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING Innhold NOKUTBESØK TRINN FOR TRINN... 1 NOKUTS EVALUERINGSKRITERIER... 2 FORBEREDELSE HVA SA NOKUT FORRIGE GANG... 3 FORBEREDELSE IDENTIFISERE SUKSESS

Detaljer

Harbachelor-ogmasterstudenter ulikeoppfatningeravkvaliteti studieprogrammenesine?

Harbachelor-ogmasterstudenter ulikeoppfatningeravkvaliteti studieprogrammenesine? NOKUTssynteserogaktueleanalyser Harbachelor-ogmasterstudenter ulikeoppfatningeravkvaliteti studieprogrammenesine? SteinErikLid,juni2014 Datagrunnlaget for Studiebarometeret inkluderer en rekke bakgrunnsvariabler

Detaljer

Utredning om sammenslåing av Institutt for radiografi og tannteknikk og Institutt for farmasi og bioingeniørfag

Utredning om sammenslåing av Institutt for radiografi og tannteknikk og Institutt for farmasi og bioingeniørfag Utredning om sammenslåing av Institutt for radiografi og tannteknikk og Institutt for farmasi og bioingeniørfag Bakgrunn for arbeidet: Mandat Utredningsgruppen har fra dekan fått følgende mandat: 1) Utrede

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

-Notat. Referat fra møte i studieutvalget 2. mai 2013. Sted: Kjeller, B346. Tid: Kl. 0900-1200

-Notat. Referat fra møte i studieutvalget 2. mai 2013. Sted: Kjeller, B346. Tid: Kl. 0900-1200 -Notat Referat fra møte i studieutvalget 2. mai 2013 Dato: 14.05.2013 Saksnr./arkivnr.: STU 13-38 Til: Studieutvalget Saksbehandler: Anne Brændshøi 64849612 Sted: Kjeller, B346 Tid: Kl. 0900-1200 Til stede:

Detaljer

Reglement for godkjenning og registrering av studentforeninger ved Universitetet i Oslo

Reglement for godkjenning og registrering av studentforeninger ved Universitetet i Oslo Reglement for godkjenning og registrering av studentforeninger ved Universitetet i Oslo 1) Registrering av studentforeninger Studentforeninger ved Universitetet i Oslo (UiO) skal være registrert i henhold

Detaljer

Studieutvalg for teknologi, kunst og design

Studieutvalg for teknologi, kunst og design Møtebok Studieutvalg for teknologi, kunst og design Organ: Type referat: Møtebok Møtested: Møterom PS639, Høgskolen i Oslo og Akershus i Pilestredet P35 Dato: 23.05.2012 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende

Detaljer

Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat. FKTs Sekretariatssamling

Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat. FKTs Sekretariatssamling Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat FKTs Sekretariatssamling Scandic Oslo City, 12. mars 2015 Bire Bjørkelo, Director i Deloitte Agenda Planlegging av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Detaljer

Møtebok sentralt IDF-møte 18. november 2011. Informasjon IDF 49/11. Administrasjonen informerer. Til stede

Møtebok sentralt IDF-møte 18. november 2011. Informasjon IDF 49/11. Administrasjonen informerer. Til stede Møtebok sentralt IDF-møte 18. november 2011 Til stede Fra organisasjonene Fra administrasjonen Vera Berg FF Ragnvald Thilesen Eldbjørg Schøn (bisitter) FF Anders Dahle Anne Thorsen Akademikerne Brita Bye

Detaljer

NTNU S-sak 29/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.05.2008 SA/AMS Arkiv: 8/1094 N O T A T

NTNU S-sak 29/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.05.2008 SA/AMS Arkiv: 8/1094 N O T A T NTNU S-sak 29/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.05.2008 SA/AMS Arkiv: 8/1094 Til: Styret Fra: Rektor Om: Gjentak av bestått eksamen N O T A T Tilråding: Styret vedtar endring i Forskrift

Detaljer

RAPPORT 2011 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE RØYKEFORBUDET

RAPPORT 2011 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE RØYKEFORBUDET RAPPORT 2011 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE RØYKEFORBUDET Edvard Velsvik Bele og Ingvild Syversten Innhold INNLEDNING... 1 DELTAKELSE... 2 INFORMASJON... 2 PRAKTISERING... 3 LEDERHÅNDTERING... 4 HELSEFREMMENDE

Detaljer

Referat fra LAMU-møte 07.12.2015

Referat fra LAMU-møte 07.12.2015 Referat fra LAMU-møte 07.12.2015 Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus Møtested:P35-PS739 Dato: 07.12.2015 Kl.: 09.45 12.00 Tilstede: Fra arbeidstakersiden: Fakultetsverneombud

Detaljer

I tillegg kan studentforeninger benytte seg av blogg.hioa.no som publiseringskanal.

I tillegg kan studentforeninger benytte seg av blogg.hioa.no som publiseringskanal. Det islamske nettverk for studenter i Oslo Høgskolen i Oslo avd IU Islam Net Student 0130 Oslo Dato: 15.05.2013 Vår ref.: 2013/2246 Saksbehandler: Marianne Brattland Deres ref.: AVSLAG PÅ SØKNAD OM REGISTRERING

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Arkivsaksnr.: 14/2207-28 Arkivnr.: 034 Saksbehandler: kommunalsjef, Idun Eid ORGANISATORISK INNPLASSERING AV VOKSENOPPLÆRINGEN Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

Forslag til svar på spm ifm det administrative prosjektet. Fra personalseksjonene i Buskerud og Vestfold, 3 april 2013

Forslag til svar på spm ifm det administrative prosjektet. Fra personalseksjonene i Buskerud og Vestfold, 3 april 2013 Forslag til svar på spm ifm det administrative prosjektet Fra personalseksjonene i Buskerud og Vestfold, 3 april 2013 Bestilling fra det administrative prosjektet: Prinsippskisse administrative saksområder

Detaljer

11. AUGUST 2015. Veiledning til programrapport

11. AUGUST 2015. Veiledning til programrapport 11. AUGUST 2015 Veiledning til programrapport Beskrivelse: programrapport, instituttrapport og fakultetsrapport Programrapport: I programrapporten skal det oppsummeres og analyseres funn som gjelder programmet,

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Endringsoppgave. Kartlegging og optimalisering av ressursplanlegging for leger. Nasjonalt topplederprogram. Gro Jensen

Endringsoppgave. Kartlegging og optimalisering av ressursplanlegging for leger. Nasjonalt topplederprogram. Gro Jensen Endringsoppgave Kartlegging og optimalisering av ressursplanlegging for leger Nasjonalt topplederprogram Gro Jensen Tromsø, 2.11.2015 1 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven I styrevedtak

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 6/11 22.02.2011 Dato: 14.02.2011 Arkivsaksnr: 2010/925/lae Helse, miljø og sikkerhet

Detaljer

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Høgskolen i Lillehammer Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap Kvalitetsrapport 2009 Innledning 2009 er første driftsår for Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap etter delingen av gamle

Detaljer

ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR

ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR Til fakultetsstyret ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR Dato: 24. august 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 24/14 Journalnr.: 2014/92 Saksbehandlere: Knut Sverre Bjørndalen Røang SAMFUNNSFAG

Detaljer

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETSDIREKTØREN Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 5 Møtenr. 2/2011 Møtedato: 01.03.11 Notatdato: 22.02.11 Arkivsaksnr.:

Detaljer

STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE

STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE 1. INNLEDNING Kontrollutvalget er hjemlet i kommunelovens 77 med tilhørende forskrift om kontrollutvalg av 15.juni 2004. Kommunestyret har det overordnede

Detaljer

Byrådsavdeling for helse og omsorg har følgende merknader til forslaget/utkastet:

Byrådsavdeling for helse og omsorg har følgende merknader til forslaget/utkastet: Fra: Jacobsen, Christine Barth Sendt: 14. juni 2013 14:32 Til: Postmottak HR-seksjonen Kopi: Henriksen, Sissel; Kårbø, Bjørg; Schei, Albert; Stoutland, Jan-Petter Emne: VS: Uttalelse til Forslag til nye

Detaljer

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet Til stede: Eksterne Loveleen Rihel Brenna Rolf Aslaksrud Kristiansen Repr. for UF-personalet

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

Søknad om fritak for instituttstyrer

Søknad om fritak for instituttstyrer FS-128/2013 Søknad om fritak for instituttstyrer Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot Vedlegg: 1. Søknad fra instituttlederne ved NVH 2. Utdrag

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. juni 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Brev 2/2012 fra revisor datert 23. april 2011 SAK 44/2012 REVISORS NUMMERERTE

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene DRG forum Høstkonferansen, 11. november 2011 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Innhold Bakgrunn og formål Prosess og metode Konklusjoner

Detaljer

Retningslinjer for sikring og utvikling av studienes og læringsmiljøets kvalitet

Retningslinjer for sikring og utvikling av studienes og læringsmiljøets kvalitet Versjonsnr. Forfattere Dato Kommentar 1.0 Micheline Egge Grung 10.06. 2008 Grunnlagsdokument vedtatt av høgskolestyret 1.1 Micheline Egge Grung, Arve Thorsberg og Kjell Magne Enget 13.11.2008 Grunnlagsdokument

Detaljer

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE Hovedrapport 2012 KORT OM UNDERSØKELSEN Metode: Web-undersøkelse: E-mail via lenke Utvalg: Ansatte ved UiB Antall intervju: n=684 Svarprosent: 34 % Datainnsamlingsperiode:

Detaljer

Saksnummer: 39/2011 Studiekvalitetsrapport 2010 rapport fra arbeidsgruppe

Saksnummer: 39/2011 Studiekvalitetsrapport 2010 rapport fra arbeidsgruppe SN-SAK NR: 39/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STUDIEDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØREN ARKIVSAK NR: Saksnummer: 39/2011 Studiekvalitetsrapport 2010 rapport

Detaljer

Eksempel på resultater fra fire store og viktige utdanninger:

Eksempel på resultater fra fire store og viktige utdanninger: Pressemelding Dato: 3. februar 2015 Studentene fortsatt ikke fornøyde oppfølgingen Norske studenter er i snitt fornøyde eget studieprogram, men det er store variasjoner mellom ulike utdanninger og institusjoner.

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 2015-2017

Kommunikasjonsplan for Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 2015-2017 Kommunikasjonsplan for Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 2015-2017 Hovedsatsinger Planen forholder seg særlig til følgende satsinger fra fakultetets overordnede planverk, spesifikt

Detaljer

skal håndteres, jfr sak 11-23 og ak 11-32E. Viktig at en sak om dette tas opp på fakultetsstyremøtet i januar 2012.

skal håndteres, jfr sak 11-23 og ak 11-32E. Viktig at en sak om dette tas opp på fakultetsstyremøtet i januar 2012. PROTOKOLL LUIS FAKULTETSSTYRE Torsdag 15. desember 2011 kl. 11.30 16.30 Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet Til stede: Eksterne Loveleen Rihel Brenna (leder) Rolf Aslaksrud Kristiansen (tilstede

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Mandat og sammensetning av utvalgene

Mandat og sammensetning av utvalgene FAST 11-16 VEDLEGG 1 Mandat og sammensetning av utvalgene Studiekvalitetsutvalg på fakultetsnivå: Mandat i. Studiekvalitetsutvalget er rådgivende overfor fakultetsledelsen. ii. Styret delegerer myndighet

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Fastsatt av styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus 18. desember 2014 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2014

Studieprogramundersøkelsen 2014 1 Studieprogramundersøkelsen 2014 Alle studier skal i henhold til høgskolens kvalitetssystem være gjenstand for studentevaluering ca. hvert tredje år. Alle studentene på studiene blir oppfordret til å

Detaljer

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Notat NOTAT Til: Styret Fra: Senterleder Sakstype: Orienteringssak Saksnr: O-sak 4 Møtedato: 21.10.2013 Notatdato: 14.10.2013 Saksbehandler:

Detaljer

Kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø Rapport fra revisjon av kvalitetssikringssystemet

Kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø Rapport fra revisjon av kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø Rapport fra revisjon av kvalitetssikringssystemet Oppdraget fra Styret ved høgskolen i Bodø Både Studiekvalitetsutvalget (SKU) og Styret har i løpet av vårsemesteret

Detaljer

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH.

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH. Kunngjøringstekst: 100 % stilling som instituttleder ved Institutt for samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, med tiltredelse fra 1.8.2013. Om Institutt

Detaljer

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen REFERAT 1. Godkjenning av dagsorden, ordstyrer og referent. - Ingen innvendinger på dagsorden. Remi Iversen ble valgt til ordstyrer. Ole Martin Loe

Detaljer

HANDLINGSPLAN FAKULTET FOR DESIGN, KHIO Drøftet 28.04.09 på kollegiemøte og vedtatt i samarbeidsutvalget 1.05.09

HANDLINGSPLAN FAKULTET FOR DESIGN, KHIO Drøftet 28.04.09 på kollegiemøte og vedtatt i samarbeidsutvalget 1.05.09 ARBEIDSMILJØUNDERSØKELSEN PÅ KUNSTHØGSKOLEN mars 2009 HANDLINGSPLAN FAKULTET FOR DESIGN, KHIO Drøftet 28.04.09 på kollegiemøte og vedtatt i samarbeidsutvalget 1.05.09 Saksnr. og dato Sak Tiltak Frist Ansvar

Detaljer

MÅL: Denne rutinen skal sikre at alle barn i Lunner kommune med rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven 5.1 får dette.

MÅL: Denne rutinen skal sikre at alle barn i Lunner kommune med rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven 5.1 får dette. Pr...0 LUNNER KOMMUNE Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: SPESIALUNDERVISNING ETTER OPPLÆRINGSLOVEN. Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato:..0 Tidspunkt for neste revisjon:

Detaljer

Høring studieårets inndeling

Høring studieårets inndeling 23. mars 2007 Alle institutter + SEVU Studieavdelingen Alle fagutvalg Studentstyret, Ukestyret, Samfunnsstyret, SiÅs Høring studieårets inndeling Bakgrunn Kvalitetsreformen i høgere utdanning ble i all

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Strategiområde Hovedmål Delmål

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Strategiområde Hovedmål Delmål Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 11.03.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-07/15 Implementering av ordning med tilsatte instituttledere Saksbehandler/-sted: Tidligere

Detaljer

Den 8. mars 2012 ble det avholdt IDF-møte mellom administrasjonen og tjenestemannsorganisasjonene.

Den 8. mars 2012 ble det avholdt IDF-møte mellom administrasjonen og tjenestemannsorganisasjonene. Møtebok fra IDF-møte 8. mars 2012 Den 8. mars 2012 ble det avholdt IDF-møte mellom administrasjonen og tjenestemannsorganisasjonene. Til stede Fra organisasjonene Fra administrasjonen Eldbjørg Schøn FF

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013/2014 FOR LAMU VED FAKULTET FOR HELSEFAG. 1. Sammensetning/antall møter, ledervervet og saker til behandling

ÅRSRAPPORT 2013/2014 FOR LAMU VED FAKULTET FOR HELSEFAG. 1. Sammensetning/antall møter, ledervervet og saker til behandling ÅRSRAPPORT 2013/2014 FOR LAMU VED FAKULTET FOR HELSEFAG 1. Sammensetning/antall møter, ledervervet og saker til behandling Følgende personer har vært medlemmer/varamedlemmer av LAMU i perioden desember

Detaljer

S TYRES AK u nntatt o ffe n t lig h et 0. 00

S TYRES AK u nntatt o ffe n t lig h et 0. 00 S TYRES AK u nntatt o ffe n t lig h et 0. 00 Styremøte - 09-22. oktober 2007 Saksnr.: 105/07 Byggetrinn 2 organisering av arbeidet KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47)

Detaljer

Rudolf Steinerhøyskolen

Rudolf Steinerhøyskolen Rudolf Steinerhøyskolen Rudolf Steiner University College Undersøkelse blant tidligere studenter ved Rudolf Steinerhøyskolen Foreløpig rapport 2008 Arve Mathisen Bakgrunn På forsommeren 2008 ble alle studenter

Detaljer

ORIENTERING OM RESULTATENE AV ARBEIDSMILJØKARTLEGGINGEN VED NMBU

ORIENTERING OM RESULTATENE AV ARBEIDSMILJØKARTLEGGINGEN VED NMBU US 79/0 ORIENTERING OM RESULTATENE AV ARBEIDSMILJØKARTLEGGINGEN VED NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Birger Kruse Saksbehandler: Torborg Storaas Arkiv nr: /0606 Vedlegg:. Resultat; NMBU. Resultat:

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 48 OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 Vedtatt av Kollegiet 27. april 1999, med endring av 29. mars 2000 og 28.

Detaljer

Møtereferat Konstituerende møte i Tjenesterådet

Møtereferat Konstituerende møte i Tjenesterådet Møtereferat Konstituerende møte i Tjenesterådet Referat Tid og sted: 9. april 2015, P659 i P46, Pilestredet. Deltagere til stede: Deltagere til stede: Torbjørn Larsen (møteleder, møtte for Ann Elisabeth

Detaljer

Lederkonferansen 2013. Organisering og oppgaveløsning

Lederkonferansen 2013. Organisering og oppgaveløsning Lederkonferansen 2013 Organisering og oppgaveløsning Organisasjonen ØRU Styret RU Sekretariatet Nettverk Nettverk Styret Styret gir oppdrag til administrasjonen i ØRU eller til RU i henhold til strategiplanen

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Studier Saksnr: O-sak 3 Møtedato: 12. desember 2013 Notatdato: 5. desember 2013 Saksbehandler:

Detaljer

Veileder for samhandling

Veileder for samhandling Veileder for samhandling Entreprenørens interesser/mål Rådgivers interesse/mål Byggherrens interesser/mål Vegdirektoratet, 03. desember 2015. Veileder for samhandling Generelt. Å avsette tid til en samhandlingsperiode

Detaljer

Kontinuerlig forbedring Implementering av kontinuerlig forbedring i Pasientreiser HSØ - Enhet for reiseoppgjør Sammendrag for styret.

Kontinuerlig forbedring Implementering av kontinuerlig forbedring i Pasientreiser HSØ - Enhet for reiseoppgjør Sammendrag for styret. Kontinuerlig forbedring Implementering av kontinuerlig forbedring i Pasientreiser HSØ - Enhet for reiseoppgjør Sammendrag for styret Prosjektet har nådd formålet med å bygge kompetanse i forbedringsarbeid,

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS. Innhold... 1 1. Innledning... 2 2. Arbeidsmiljøutvalget (AMU)... 2

ARBEIDSMILJØUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS. Innhold... 1 1. Innledning... 2 2. Arbeidsmiljøutvalget (AMU)... 2 ARBEIDSMILJØUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS ÅRSRAPPORT 2013 2014 Innhold Innhold... 1 1. Innledning... 2 2. Arbeidsmiljøutvalget (AMU)... 2 Oppnevning og sammensetning...2 Arbeidsmiljøutvalgets

Detaljer

NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T

NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas Til: Styret Fra: Rektor Om: Organisering av NTNUs ledelse N O T A T Tilråding:

Detaljer

Utviklingsprosjekt. Fungerer avdelingens ledelsesmodell optimalt både for lederne og legene? Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt. Fungerer avdelingens ledelsesmodell optimalt både for lederne og legene? Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt Fungerer avdelingens ledelsesmodell optimalt både for lederne og legene? Nasjonalt topplederprogram Siren Hoven Avdelingsleder Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Universitetssykehuset

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

Praksishåndtering i FS

Praksishåndtering i FS Praksishåndtering i FS Karin Stormo Høgskolen i Oslo og Akershus 2012 Praksishåndtering i FS Dagens situasjon Praksisprosjekt Eksempler på praksishåndtering i FS i dag Eksempel på studieprogram med praksis

Detaljer

Vurderingsrapport 3. studieår GLU 1.-7.

Vurderingsrapport 3. studieår GLU 1.-7. 1 Vurderingsrapport 3. studieår GLU 1.-7. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen av praksis

Detaljer