Stangevegen/Brugata - Espern v/hamjern GS-Bru Stangevegen til Espern

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stangevegen/Brugata - Espern v/hamjern GS-Bru Stangevegen til Espern"

Transkript

1 Statens vegvesen Stangevegen/Brugata - Espern v/hamjern GS-Bru Stangevegen til Espern Kostnadsoverslag etter Anslagmetoden. Kontrollnivå: Prosjektets Anslag 28. januar 2011

2 Kontrollnivå: Prosjektets Anslag Revisjonsdato: (Ikke revidert) Rapportdato: 28. januar 2011 Fylke: Kommuner: Hedmark Fylke Hamar Kommune Vegnr.: Meter, fra til: 0,00 0,00 Vegnavn: Sted, fra til: Gang- og sykkelbru Stangevegen/Brugata Stangevegen/Brugata Espern v/hamjern Plannivå: Prosjektleder: Prosessleder: Johanne Aasnæs Sørum Knut Carlsen Godkjennelser Dato Signatur Prosessleder Prosjektleder Avdelingsdirektør Regionvegsjef GS-Bru Stangevegen til Espern 2

3 Forord Det er utført en anslagprosess for kostnadsestimering av ny hovedadkomst til ny bydel v/espern i Hamar sentrum. Hovedadkomsten til området består av 2 ulike alternativer. Sammen med det ene alternativet er det også vurdert en gang- og sykkelbru. Dette er et kostnadsnadsoverslag som skal være mest mulig likeverdig for begge alternativene. Anslaget skal primært brukes til å danne seg et bilde av kostnadene for sammenligning av konsekvensene av de ulike alternativene. En må forutsette at det er handlingsrom for tilpasninger senere for det alternativet som velges realisering. Reinertsen AS har fra Hamar kommune fått i oppdrag å optimalisere tidligere utredning som er omtalt som alternativ (øst) B3-3, hovedadkomst til Strandsonen ved Åkersvika (Rv222). I tillegg er det også laget skisseforslag for adkomst gang- og sykkelbru fra Espern og tilslutning v/kryss Stangevegen/Brugata. Av praktiske årsaker ble anslaget utført i 3 separate omganger på samme dag med de alternativer som foreligger. Alternativ 3, Kjørebru m/fortau på en side Espern - Kryss Stangevegen/Brugata. (Plan Arkitekter./Sweco) Alternativ 2.(øst B3-3). Optimalisert forbindelse, Kjørebru med fortau på en side, Espern - Åkersvika. (Reinertsen AS) Gang- og sykkelbru fra Espern - kryss Stangevegen/Brugata (Reinertsen AS) Denne forbindelsen er et følgeprosjekt av Alt. 2 for å gi bedre kommunikasjon/tilgjengelighet mot sentrumsområdet for gående og syklende. Resultat av Alt. 2 og GS-bru blir slått sammen og skal sammenlignes mot Alt. 3. I dette anslaget er det Gang- og sykkelbru fra Espern - kryss Stangevegen/Brugata som utføres. GS-Bru Stangevegen til Espern 3

4 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag og konklusjon Prosjektinformasjon Prosjektbeskrivelse Oversiktskart Anslagprosessen Metode og gjennomføring Program/dagsorden Program / Dagsorden Befaring Målsetting Anslag-deltakere Prosjektgjennomgang Forutsetninger Interessenter Ambisjonsnivå Kompleksitetsfaktorer I / Y påvirkninger Vurdere usikkerhet Kalkulasjon Kalkylestruktur Kalkyletabell Resultat Kalkyleresultat S-kurve Usikkerhetsprofilet Prosesslederens kommentarer GS-Bru Stangevegen til Espern 4

5 6.5 Konklusjon Bilag Kalkyleposter GS-Bru Stangevegen til Espern 5

6 1 Sammendrag og konklusjon Overslag Prisnivå 2010 Krav til nøyaktighet 25,0 % P50 kostnad 59,23 mill. kr. Forventet kostnad 59,56 mill. kr. Standardavvik 10,72 mill. kr. Relativt standardavvik 18,0 % Det er 83 % sannsynlighet for at kalkylen ligger mellom Nedre verdi Øvre verdi 44,42 mill. kr. 74,04 mill. kr. Hovedposter Veg i dagen (GSV) Bru / Konstruksjoner Byggherrekostnader Usikkerhetsfaktorer 5,75 mill. kr. 38,23 mill. kr. 10,56 mill. kr. 5,02 mill. kr. Beregningsparametre Antall iterasjoner Oppnådd konvergens 0,000 Tidspunkt for beregning :26 Antall poster 19 Antall aktive poster 14 Antall samvariasjonsgrupper 0 GS-Bru Stangevegen til Espern 6

7 2 Prosjektinformasjon 2.1 Prosjektbeskrivelse Gang- og sykkelbru fra kryss Stangevegen/Brugata til Espern ved Hamjern. Det er valgt en kjørbar GSV bru med netto bredde 3.0m. Konstruksjonen er tenkt utført i stål-elementer med en total brulengde på ca 237m. Tilkobling av GSV brua mot Stangevegen forutsetter en utvidelse med fortau mot jernbanespor. I tillegg må samme strekning heves noe for å tilpasses universell utforming. Terrenget/vegen nærmest "Smågårdene" vil ikke bli berørt av "utvidelsen" På Espern siden ved Hamjern vil brua splitte seg (y-form) og finne "løp" på hver side av Hamjern-bygget. Dette for å gi en god funksjonalitet for brukerne. Det er ikke foretatt noen detaljprosjektering av plassering av peler/fundamenter på dette plannivået. Frihøyde over Dovrebanen er satt til 6.70m, for Rørosbanen er høyden 5.42m. Stigning er 5% på begge sider. Denne forbindelsen er et følgeprosjekt av Alt. 2 (B3-3) for å gi bedre kommunikasjon/tilgjengelighet mot sentrumsområdet for gående og syklende. Resultat av Alt. 2 (B3-3) og GS-bru blir slått sammen og skal sammenlignes mot Alt. 3. GS-Bru Stangevegen til Espern 7

8 2.2 Oversiktskart GS-Bru Stangevegen til Espern 8

9 3 Anslagprosessen 3.1 Metode og gjennomføring Metoden som benyttes (Anslagsprosessen) er nærmere beskrevet i håndbok nr. 217 der hovedhensikten er å utarbeide kvalitetssikrede kostnadsoverslag som kan forelegges beslutningstakere og legges til grunn for videre prosjektstyring og usikkerhetshåndtering. Metoden benyttes både ved utarbeidelse av kostnadsoverslag, og til å kvalitetssikre allerede eksisterende kostnadsoverslag. GS-Bru Stangevegen til Espern 9

10 3.2 Program/dagsorden Program / Dagsorden Sted Møterom hos Sjåtil & Fornæss AS i Strandgt. 31, Hamar Dato 28. januar 2011 Tid 09:00-16:00 Dagsorden Ansvarlig Tid Varighet 1. Velkommen Knut C 09:00 Rask orientering av om prosjektet/dagens oppgave Knut C 10 Presentasjon av deltakerne Alle Mål for samlingen Knut C 09:20 Ambisjonsnivå/Grunnlag/Kalkylestruktur 0 Faste forutsetninger / Indre/Ytre påvirkninger 0 (beinstrekk) Kalkyle Alle 10:15 Gjennomgår kalkylepostene, Alt. 1 Kjørebru m/fortau ved Brugata /Sweco) 4. Lunch Alle 11:30 (Noe kort lunch, men tida er knapp dersom vi skal ble ferdig til kl. 16) 5. Kalkyle Alle 12:05 Fortsetter med Alt. 2 Kjørebru m/fortau ved Åkersvika/Espern Beinstrekk Etter behov?? 13: Kalkyle Alle 13:30 Fortsetter med Alt. 2 Supplerende gangbru ved Espern mor kryss Stangeveien/Brugata F-faktorer Alle 14:30 Går gjennom usikkerhetsfaktorer, vurderer disse Gjennomgang av resultat Knut C/alle 15:00 Ser over resultatet og diskuterer dette Evaluering av prosessen Alle 15: Slutt for dagen Alle 16:00 GS-Bru Stangevegen til Espern 10

11 3.3 Befaring Det er ikke utført felles befaring med denn nye kostnadsgruppen. Deltakere fra Reinertsen har tidligere vært på befaring i dette aktuelle område (sept.2010). Øvrige deltakere har svært god kjenskap til området ut fra tidligere befaring og medvirking/deltakelse til prosjektet. 3.4 Målsetting Å komme fram til et sammenlignbart kostnadsoverslag for de 2 ulike alternativene på foreliggende detaljeringsnivå. Å belyse flest mulig av usikkerhetsfaktorene som kan påvirke prosjektet, herunder konflikter med tekniske anlegg, flomproblematikk, grunnforhold, forholdet tol jernbane og øvrige premisser som f.eks utbyggingsområder, kulturminner og verneområder. Sikre at forutsetningene som legges til grunn er riktige og realistiske Identifisere de mest usikre faktorene og påvirkningene i prosjektet Sette tall på usikkerhetene i kostnadsoverslaget Finne det realistiske kostnadsnivået med usikkerhet for prosjektet, inkludert alle tiltak Identifisere tiltak som kan forbedre kostnadsoverslaget og prosjektet 3.5 Anslag-deltakere Navn Firma Mobil Rolle i anslag Abrahamsen, Rune Sweco Bru, konstruksjon Andreassen, Ståle Hamar Kommune, Teknisk Drift og Anlegg Infrastruktur, kommunalteknikk, geoteknikk/grunnforhold mm Bakir, Karim (syk) Reinertsen AS Bru, konstruksjon Bøe, Beate Reinertsen AS Observatør Carlsen, Knut Reinertsen AS Prosessleder Dehlie, Hans Jacob Sjåtil & Fornæss AS Strandsonen infrastruktur Hamar KF Stensby, Trond Arne Statens Vegvesen Bru, konstruksjon Sætre, Åge Statens Vegvesen Veg inkl elektro (belysning, evt gatevarme etc): GS-Bru Stangevegen til Espern 11

12 4 Prosjektgjennomgang 4.1 Forutsetninger Prisnivå: 2010 Plannivå: 2010 Nøyaktighetskrav: +/- 25% (Det var enighet i gruppen om å benytte +/-25% i dette anslaget, også for å begrense usikkerheten, selv om noen av alternativene er nærmere utredningsnivå.) Kalkylemessig plassering og behandling av: o Mva o Entreprenørens rigg og drift o Byggeledelse og byggherrens rigg o Prosjekterings- og undersøkelseskostnader Byggherre: Finansieringsform: Utlysning/konkurranseform: Antatt byggestart: 2011/2012 Forventet anleggsperiode: 12 mnd Spesielle avgrensninger/eksterne arbeider: Viktige tekniske forutsetninger: Trafikkavvikling: Kompleks/bygging i eks. veger. Full drift av Dovrebanen/Rørosbanen under byggingen Adkomsten gir store utfordringer i forhold til krav med universell utforming. Det skal krysses over mange jernbanespor samt finne løsninger for fundamenter/pilarer til bru. Frihøyder over jernbanespor Dovrebanen i alle alternativer baserer seg på 6.70m. Frihøyde over Rørosbanen er satt til 5.42m over spor For Gang- og sykkelbru (Kryss Stangevegen/Brugata - Espern v/hamjern) gjelder følgende forutsetninger: Vegbredde (bru): 3.0m + rekkverksbredde Byggetid: 12 mnd. Nødvendig å etablere et brufundament i trekanten mellom Rørosbanen/Dovrebanen. Bru vil ha mange likhetstrekk med Alt. 3. GS-Bru Stangevegen til Espern 12

13 4.2 Interessenter Interessent Påvirkingskraft Interesse Miljøverndepartementet Påse at regelverk blir fullt Nærføring og konflikt med foreslåtte vernede/fredete områder/bygg Interessent Påvirkingskraft Interesse Riksantikvaren Viktige verneinteresser Pådriver til at overordnede verninteresser blir fulgt opp Interessent Påvirkingskraft Interesse Jernbaneverket (JBV) Eierskap til planlangt anleggsområde Påse at framtidige løsninger blir ivaretatt på best mulig måte Interessent Påvirkingskraft Interesse Grunneiere Eierskap til bygninger/grunn Sørge for tilstrekkelig erstatninger/vern om egne eiendommer Interessent Påvirkingskraft Interesse Kommunen Pådriver, forvaltning Ønske om fortetning av sentrumsområde. Tilby attraktive tomter i Strandsonen 4.3 Ambisjonsnivå Ambisjonsfaktor Nivå 1 - Framkommelighet Høy 2 - Sikkerhet Høy 3 - Service Middels 4 - Miljø Middels 5 - Teknisk/funksjonell Middels 6 - Estetikk Høy 7 - Styringsmessig Høy GS-Bru Stangevegen til Espern 13

14 4.4 Kompleksitetsfaktorer Kompleksitetsfaktor Vurdering 1 - Topografi Middels 2 - Fjellboring og -sprengning Høy 3 - Grunnforhold Middels 4 - Masseflytting Lav 5 - Adkomst/tilgjengelighet Middels 6 - Trafikkavvikling Høy 7 - Naturgitte forhold Lav 8 - Interessenter Veldig høy 9 - Krav til miljø Høy 10 - Bomiljø, eksisterende bebyggelse og infrastruktur Høy 11 - Teknisk kompleksitet Høy 4.5 I / Y påvirkninger Brainstorming Gruppe Planlegging, Prosjektering Markedsituasjon Hensyn til miljø Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad Grunnforhold - Geologi Nye lover/forskrifter Uforutsett Hensyntagende Miljøvern Dept. Hensyntagende Riksantikvaren Byggetid Usikker høyde på Rørosbanen GS-Bru Stangevegen til Espern 14

15 4.6 Vurdere usikkerhet Gruppering Planlegging, Prosjektering Stikkord/momenter Evaluering Hvorfor ikke Postkode 0 U1 Markedsituasjon 0 U5 Hensyn til miljø 0 U2 Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad Grunnforhold - Geologi 0 U3 0 - Nye lover/forskrifter 0 U4 Uforutsett 0 - Hensyntagende Miljøvern Dept. Hensyntagende Riksantikvaren Byggetid 0 - Usikker høyde på Rørosbanen 0 - GS-Bru Stangevegen til Espern 15

16 5 Kalkulasjon 5.1 Kalkylestruktur GS-Bru Stangevegen til Espern 16

17 5.2 Kalkyletabell Postkode Postnavn Type Kategori, sum Kostnad Rel. std. avvik A Veg i dagen (GSV) Sum A1 A2 A3 Ombygging av Stangevegen - ny veg Ny GSV - Espern v/hamjern MVA - GSV + utvidelse Stangevegen Spesifisert % Spesifisert % Mva % B Bru / Konstruksjoner Sum B1 Jernbanerelaterte kostnader Spesifisert % B2 Stålbru - konstruksjon Spesifisert % B3 MVA - Bru / konstruksjoner Mva % P Byggherrekostnader Sum P1 P2 Planlegging og prosjektering Byggeledelse inkl. rigg og drift Avledet kostnad % Avledet kostnad % P3 Administrasjon Avledet kostnad % U Usikkerhetsfaktorer Sum U1 Planlegging, Prosjektering Usikkerhetsfaktor % U2 Hensyn til miljø Usikkerhetsfaktor % U3 Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad Usikkerhetsfaktor % U4 Nye lover/forskrifter Usikkerhetsfaktor % U5 Markedsituasjon Usikkerhetsfaktor % Totalsum: GS-Bru Stangevegen til Espern 17

18 6 Resultat 6.1 Kalkyleresultat Overslag Prisnivå 2010 Krav til nøyaktighet 25,0 % P50 kostnad 59,23 mill. kr. Forventet kostnad 59,56 mill. kr. Standardavvik 10,72 mill. kr. Relativt standardavvik 18,0 % Det er 83 % sannsynlighet for at kalkylen ligger mellom Nedre verdi Øvre verdi 44,42 mill. kr. 74,04 mill. kr. Hovedposter Veg i dagen (GSV) Bru / Konstruksjoner Byggherrekostnader Usikkerhetsfaktorer 5,75 mill. kr. 38,23 mill. kr. 10,56 mill. kr. 5,02 mill. kr. Beregningsparametre Antall iterasjoner Oppnådd konvergens 0,000 Tidspunkt for beregning :26 Antall poster 19 Antall aktive poster 14 Antall samvariasjonsgrupper 0 GS-Bru Stangevegen til Espern 18

19 6.2 S-kurve GS-Bru Stangevegen til Espern 19

20 GS-Bru Stangevegen til Espern 20

21 6.3 Usikkerhetsprofilet GS-Bru Stangevegen til Espern 21

22 6.4 Prosesslederens kommentarer Helheten: Anslaget ble holdt fredag 28.januar Det var på forhånd satt opp en stram tidsplan, men vi kom gjennom anslaget, så vidt. Gruppens sammensetning syntes å være godt fordelt i ulike fagfelt. Kunnskaper om lokale forhold er svært viktig i slike sammensetninger, dette kom godt til uttrykk på anslaget. Vi gikk gjennom planleggingsnotatet som var sendt ut til deltakerne noen dager i forveien. Vi gjorde endringer og ble enige på en rekke forhold som listet opp under: Forutsetninger Interessenter Ambisjonsnivå Kompleksitetsfaktorer I/Y påvirkninger Det var satt opp en kalkylestruktur som vi sammen gjennomgikk og gjorde noen endringer som forenklet detaljeringsgraden for hovedelementene en del. GS-Bru Stangevegen til Espern 22

23 I vegelementene inngår det også støttemurer der hvor det er påkrevd. Denne kostnadskalkylen for gang- og sykkelbru fra Stangevegen/Brugata til Espern v/hamjern må sees i sammenheng med kjørebruforbindelse i Åkersvika (Alt. 2) 6.5 Konklusjon Et sammendrag av kostnadestimeringen: GS-Bru Stangevegen - Espern (Reinertsen AS) Forventet kostnad = 59,56 mill Hovedposter: Veg i dagen (tilpasning Stangevegen/Brugata, utvidelse Stangevegen, tilpasning gs-veger på Espern side, støttemurer) 5,75 mill Bru/konstruksjoner (tatt med landkar, belysning etc) 38,23 mill Byggherrekostnader 10,56 mill Usikkerhetsfaktorer 5,02 mill Dette alternativet må justeres noe i forhold til estetikk, design, valg av fundamentering etc. Bærer preg av noe "umoden" utvikling på dette plannivå. GS-Bru Stangevegen til Espern 23

24 7 Bilag 7.1 Kalkyleposter A Veg i dagen (GSV) Sum Forventet kostnad denne post A1 Ombygging av Stangevegen - ny veg Spesifisert Utvidelse av eks. kryss Brugata/Stangevegen. Fortau mot jernbane ca 350m (fylling). Bredde 5.0m Heving av Stangevegen spesielt mot jernbanesiden i ca175m Håper Frykter Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Underlagskalkulasjon Post/Prosess Enhet Mengde Pris Kostnad Enhetspriskontroll 300,00 m á kr 0,00 Lav verdi Sannsynlig verdi Høy verdi Forventet Mengde (m) 250,0 300,0 350,0 300,0 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post GS-Bru Stangevegen til Espern 24

25 A2 Ny GSV - Espern v/hamjern Spesifisert Etablering av ny GSV langs Dovrebanen og langs Hamjern Overgang støttemur - terreng, begge "løp" Ca. 120m, bredde 3.5m Støttemur =240m2 Håper Frykter Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Underlagskalkulasjon Post/Prosess Enhet Mengde Pris Kostnad Enhetspriskontroll 120,00 m á kr 0,00 Lav verdi Sannsynlig verdi Høy verdi Forventet Mengde (m) 120,0 120,0 180,0 144,9 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post A3 MVA - GSV + utvidelse Stangevegen Mva Håper Frykter Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Underlagskalkulasjon Post/Prosess Enhet Mengde Pris Kostnad Enhetspriskontroll 0,00 á kr 0,00 Lav verdi Sannsynlig verdi Høy verdi Forventet Påslag (%) 12,00 14,00 17,00 14,41 Forventet kostnad denne post GS-Bru Stangevegen til Espern 25

26 B Bru / Konstruksjoner Sum Forventet kostnad denne post B1 Jernbanerelaterte kostnader Spesifisert Kostnader som følge av arbeider nær spor, sikkerhetsvakter, tilpasning KL-master, tilpasning sporvekslere Håper Frykter Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Underlagskalkulasjon Post/Prosess Enhet Mengde Pris Kostnad Enhetspriskontroll 0,00 á kr 0,00 Lav verdi Sannsynlig verdi Høy verdi Forventet Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post GS-Bru Stangevegen til Espern 26

27 B2 Stålbru - konstruksjon Spesifisert Total lengde ca 237m, Innvendig bredde 3.0m Sikringsskjermer over spor ca 65m Rekkverk Brulager, fugekonstruksjon, fuktisolering, slitelag avvanning Sannsynlig areal ca 750m2 Håper Frykter Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Underlagskalkulasjon Post/Prosess Enhet Mengde Pris Kostnad Enhetspriskontroll 750,00 m² á kr 0,00 Lav verdi Sannsynlig verdi Høy verdi Forventet Mengde (m²) 700,0 750,0 850,0 770,6 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post B3 MVA - Bru / konstruksjoner Mva Håper Frykter Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Underlagskalkulasjon Post/Prosess Enhet Mengde Pris Kostnad Enhetspriskontroll 0,00 á kr 0,00 Lav verdi Sannsynlig verdi Høy verdi Forventet Påslag (%) 10,00 12,00 15,00 12,41 Forventet kostnad denne post GS-Bru Stangevegen til Espern 27

28 P Byggherrekostnader Sum Forventet kostnad denne post P1 Planlegging og prosjektering Avledet kostnad Byggeplanlegging Konkurransegrunnlag Grunn- og miljøundersøkelser Tilstandsregistreringer av eksisterende bygninger Ekstern kvalitetssikring Håper Frykter Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Underlagskalkulasjon Post/Prosess Enhet Mengde Pris Kostnad Enhetspriskontroll 0,00 á kr 0,00 Lav verdi Sannsynlig verdi Høy verdi Forventet Påslag (%) 7,000 9,000 11,000 9,000 Forventet kostnad denne post GS-Bru Stangevegen til Espern 28

29 P2 Byggeledelse inkl. rigg og drift Avledet kostnad Antatt byggetid ca 1 år 1 årsverk Håper Frykter Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Underlagskalkulasjon Post/Prosess Enhet Mengde Pris Kostnad Enhetspriskontroll 0,00 á kr 0,00 Lav verdi Sannsynlig verdi Høy verdi Forventet Påslag (%) 7,000 9,000 11,000 9,000 Forventet kostnad denne post P3 Administrasjon Avledet kostnad Håper Frykter Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Underlagskalkulasjon Post/Prosess Enhet Mengde Pris Kostnad Enhetspriskontroll 0,00 á kr 0,00 Lav verdi Sannsynlig verdi Høy verdi Forventet Påslag (%) 5,000 6,000 7,000 6,000 Forventet kostnad denne post GS-Bru Stangevegen til Espern 29

30 U Usikkerhetsfaktorer Sum Forventet kostnad denne post U1 Planlegging, Prosjektering Usikkerhetsfaktor Håper Frykter Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Underlagskalkulasjon Post/Prosess Enhet Mengde Pris Kostnad Enhetspriskontroll 0,00 á kr 0,00 Lav verdi Sannsynlig verdi Høy verdi Forventet Faktor 0,990 1,000 1,020 1,004 Forventet kostnad denne post U2 Hensyn til miljø Usikkerhetsfaktor Håper Frykter Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Underlagskalkulasjon Post/Prosess Enhet Mengde Pris Kostnad Enhetspriskontroll 0,00 á kr 0,00 Lav verdi Sannsynlig verdi Høy verdi Forventet Faktor 1,000 1,000 1,100 1,041 Forventet kostnad denne post GS-Bru Stangevegen til Espern 30

31 U3 Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad Usikkerhetsfaktor Håper Frykter Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Underlagskalkulasjon Post/Prosess Enhet Mengde Pris Kostnad Enhetspriskontroll 0,00 á kr 0,00 Lav verdi Sannsynlig verdi Høy verdi Forventet Faktor 1,000 1,030 1,050 1,028 Forventet kostnad denne post U4 Nye lover/forskrifter Usikkerhetsfaktor Håper Frykter Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Underlagskalkulasjon Post/Prosess Enhet Mengde Pris Kostnad Enhetspriskontroll 0,00 á kr 0,00 Lav verdi Sannsynlig verdi Høy verdi Forventet Faktor 1,000 1,000 1,020 1,008 Forventet kostnad denne post GS-Bru Stangevegen til Espern 31

32 U5 Markedsituasjon Usikkerhetsfaktor Håper Frykter Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Underlagskalkulasjon Post/Prosess Enhet Mengde Pris Kostnad Enhetspriskontroll 0,00 á kr 0,00 Lav verdi Sannsynlig verdi Høy verdi Forventet Faktor 0,990 1,020 1,080 1,032 Forventet kostnad denne post GS-Bru Stangevegen til Espern 32

Stangevegen (rv222) - Espern v/åkersvika Alt2 Kjørebru Åkersvika til Espern

Stangevegen (rv222) - Espern v/åkersvika Alt2 Kjørebru Åkersvika til Espern Statens vegvesen Stangevegen (rv222) - Espern v/åkersvika Alt2 Kjørebru Åkersvika til Espern Kostnadsoverslag etter Anslagmetoden. Kontrollnivå: Prosjektets Anslag 28. januar 2011 Kontrollnivå: Prosjektets

Detaljer

Stangevegen/Brugata - Espern v/hamjern Espern Bru (Alt.3)

Stangevegen/Brugata - Espern v/hamjern Espern Bru (Alt.3) Statens vegvesen Stangevegen/Brugata - Espern v/hamjern Espern Bru (Alt.3) Kostnadsoverslag etter Anslagmetoden. Kontrollnivå: Prosjektets Anslag 28. januar 2011 Kontrollnivå: Prosjektets Anslag Revisjonsdato:

Detaljer

Kostnadsoverslag etter Anslagmetoden.

Kostnadsoverslag etter Anslagmetoden. Utredning Statens vegvesen Rv. 999 Sletta - Plassen Eksempel 1: - Lite prosjekt - Elementbasert - Hurtigkalkyle Kostnadsoverslag etter Anslagmetoden. Kontrollnivå: Prosjektets Anslag 31. desember 2010

Detaljer

Forbindelse til fv. 17 Alternativ 4 - ferge til Skorpa - Alternativ 4

Forbindelse til fv. 17 Alternativ 4 - ferge til Skorpa - Alternativ 4 Utredning Statens vegvesen Forbindelse til fv. 17 Alternativ 4 - ferge til Skorpa - Alternativ 4 Kostnadsoverslag etter Anslagmetoden. Kontrollnivå: Prosjektets Anslag 23. oktober 2014 Kontrollnivå: Prosjektets

Detaljer

Rv 560 Viset - Sjøholt Børdalslinja alt C sør

Rv 560 Viset - Sjøholt Børdalslinja alt C sør Kommune(del)plan Statens vegvesen Rv 560 Viset - Sjøholt Børdalslinja alt C sør Kostnadsoverslag etter Anslagmetoden. Planleggingsnotat 29. mai 2015 Planleggingsnotat Revisjonsdato: (Ikke revidert) Rapportdato:

Detaljer

Forbindelse til fv. 17 Alternativ 1 - flytebru - Alternativ 1

Forbindelse til fv. 17 Alternativ 1 - flytebru - Alternativ 1 Utredning Statens vegvesen Forbindelse til fv. 17 Alternativ 1 - flytebru - Alternativ 1 Kostnadsoverslag etter Anslagmetoden. Kontrollnivå: Prosjektets Anslag 20. november 2014 Kontrollnivå: Prosjektets

Detaljer

Kostnadsoverslag etter Anslagmetoden.

Kostnadsoverslag etter Anslagmetoden. Reguleringsplan Statens vegvesen Rv. 999 Sletta - Plassen Eksempel 2: - Lite prosjekt - Samleprosessbasert - Enkel Anslag-prosess Kostnadsoverslag etter Anslagmetoden. Kontrollnivå: Prosjektets Anslag

Detaljer

Fv. 253 Minde Allé - Fabrikkgaten Sykkelveg Mindemyren-Anbefalt-løsning

Fv. 253 Minde Allé - Fabrikkgaten Sykkelveg Mindemyren-Anbefalt-løsning Reguleringsplan Statens vegvesen Fv. 253 Minde Allé - Fabrikkgaten Sykkelveg Mindemyren-Anbefalt-løsning Kostnadsoverslag etter Anslagmetoden. Kontrollnivå: Prosjektets Anslag 28. januar 2011 Kontrollnivå:

Detaljer

Tema 5: Kostnadsestimering

Tema 5: Kostnadsestimering Tema 5: Kostnadsestimering Foredragsholdere: Geir Enersen, Statens vegvesen Vegdirektoratet Frode Drevland, NTNU, inst. for bygg, anlegg og transport Erling Graarud, ViaNova Plan og Trafikk AS Hovedtemaer

Detaljer

Optimalisering/vurdering av hovedadkomst Åkersvika - Espern Strandsonen, Hamar

Optimalisering/vurdering av hovedadkomst Åkersvika - Espern Strandsonen, Hamar Optimalisering/vurdering av hovedadkomst Åkersvika - Espern Mars 2011 Fra Reinertsen AS har følgende medarbeidere deltatt i prosjektet: Karim Bakir Siv.ing Knut Carlsen Ing. Tor Odd Gaukerud Siv.ing Sigurdur

Detaljer

Vedlegg 5, Håndbok R764: Anslagsmetoden

Vedlegg 5, Håndbok R764: Anslagsmetoden Vedlegg 5, Håndbok R764: Anslagsmetoden Eksempler på samvariasjon og hva endringer i input gjør med resultat i Anslag 4.0 Samvariasjon Faste mengder Detaljert vs. Grovere detaljgrad Utvidet spenn Det er

Detaljer

Vannavalen fiskerihavn

Vannavalen fiskerihavn Hovedprosjekt Vannavalen fiskerihavn Kostnadsoverslag etter Anslagmetoden. Kontrollnivå: Prosjektets Anslag 29. november 2016 Kontrollnivå: Prosjektets Anslag Revisjonsdato: (Ikke revidert) Rapportdato:

Detaljer

Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping

Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping Hovedprosjekt Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping Kostnadsoverslag etter Anslagmetoden. Planleggingsnotat 31. august 2016 Planleggingsnotat Revisjonsdato: (Ikke revidert) Rapportdato: 31. august 2016 Fylke:

Detaljer

Konseptvalgutredning

Konseptvalgutredning Konseptvalgutredning E6 Oppland grense Jaktøya Rv.3 Hedmark grense - Ulsberg VEDLEGG 5 Beregning av anleggskostnader ved Anslagsmetoden Strategi-, veg- og transportavdelingen nr. 2010176305 Region midt

Detaljer

Vurdering av optimal plassering av gang- og sykkelforbindelse mellom ny bydel og eksisterende bydeler

Vurdering av optimal plassering av gang- og sykkelforbindelse mellom ny bydel og eksisterende bydeler DELRAPPORT TIL PLAN- OG KONSEKVENSUTREDNING FOR NY BYDEL I HAMAR STRANDSONE 24.11.2010, siste revisjon mars 2011. Vurdering av optimal plassering av gang- og sykkelforbindelse mellom ny bydel og eksisterende

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 08/3477 SAMLET SAKSFRAMSTILLING FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR REGULERINGSPLAN FOR JERNBANEVERKSTEDET,GODSOMRÅDET OG ESPERN BRU - ORIENTERING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv:

Detaljer

Anslagsrapport, Arm til rv. 23 Verpen E Sandvika. Nesoddtangen. Drammen Båtstø Ski. ( Åros Vassum Håøya Sætre. Drøbak. Filtvet. Tofte.

Anslagsrapport, Arm til rv. 23 Verpen E Sandvika. Nesoddtangen. Drammen Båtstø Ski. ( Åros Vassum Håøya Sætre. Drøbak. Filtvet. Tofte. Bru for rv. 23 120 163 Anslagsrapport, Arm til rv. 23 Verpen Bærums verk E 16 150 162 166 Sandvika 159 191 Oslo Nesoddtangen K V U fo r k ryss i n g av O s lo fj o r d e n 2 0 14 Sem Asker Kolbotn Buskerud

Detaljer

HAMAR KOMMUNE ESPERN BRU

HAMAR KOMMUNE ESPERN BRU HAMAR KOMMUNE ESPERN BRU Rev. Dato Beskrivelse Utført Kontr. Godkj. Firma DOKUMENT TITTEL: Kostnadsstipulering DOKUMENT NO.: Oppdragsnr: 1220011 Aktivitetsnr.. 01 Org. RE Utført JBS Disiplin Konstr. Kontr.

Detaljer

Finansieringsmodell for utvikling av Vestby sentrum Vedlegg 2: Beskrivelse av kostnadskalkyler for fellestiltak

Finansieringsmodell for utvikling av Vestby sentrum Vedlegg 2: Beskrivelse av kostnadskalkyler for fellestiltak Finansieringsmodell for utvikling av Vestby sentrum Vedlegg 2: Beskrivelse av kostnadskalkyler for fellestiltak 16.6.2016 Planavdelingen, Vestby kommune 1 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: 20.05.2016 Skrevet

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 01.11.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 01.11.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Bygg- og miljøutvalget Dato: 01.11.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 SAKSKART Vedlegg til saker til behandling 131/12 11/05060-2 132/12 12/03371-9

Detaljer

Hamar kommune. ANSLAG Linjevalg Espern bru øst

Hamar kommune. ANSLAG Linjevalg Espern bru øst Hamar kommune ANSLAG Linjevalg Espern bru øst RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 712321 Kunde: Hamar kommune Kvalitetssikring av kostnadsverslag med ANSLAG-metoden for østre linjer til Espern 3

Detaljer

Konsekvens for bebyggelse og bomiljø Veglinjen er noe justert i forhold til kommunedelplanen for å tilpasse den bedre til byplan og bebyggelsen.

Konsekvens for bebyggelse og bomiljø Veglinjen er noe justert i forhold til kommunedelplanen for å tilpasse den bedre til byplan og bebyggelsen. INFORMASJON OM PROSJEKT RINGGATAS FORLENGELSE Forlengelsen av Ringgata vil gi en sammenhengende ringveg i ytterkant av sentrumsbebyggelsen. Forlengelsen betyr ny veg fra Vangsvegen ved CC til Stangevegen

Detaljer

NOTAT Linjevalg Espern bru øst/åkersvika

NOTAT Linjevalg Espern bru øst/åkersvika NOTAT Notat nr.: 1 Navn Firma Fork. Anmerkning Til: Johanne Aasnes Sørum Kopi til: Dato Fra: Ola Sivert Brandvold Yngve Aartun SWECO Norge AS Plan arkitekter as Kriterier for og anbefaling for valg av

Detaljer

Uttalelsen var basert på det planmaterialet som forelå før høringsfristen.

Uttalelsen var basert på det planmaterialet som forelå før høringsfristen. 1 Vi har avgitt uttalelse til KDP for dobbeltspor ut fra forutsetning om at det er korridor som skal velges på dette plannivået. Mange detaljer er uavklart og kommer i reguleringsfasen. Uttalelsen var

Detaljer

Reguleringsplan: Rv 3 Nåverdal bru

Reguleringsplan: Rv 3 Nåverdal bru Rv 3 Nåverdal bru Side i Reguleringsplan: Rv 3 Nåverdal bru FORORD Statens vegvesen Region midt har utarbeidet reguleringsplan for ny bru på rv 3 i Nåverdalen. Rennebu kommune er ansvarlig planmyndighet

Detaljer

Bru for rv. 23 Anslagsrapport, Håøya nord

Bru for rv. 23 Anslagsrapport, Håøya nord Bru for rv. 23 Anslagsrapport, Håøya nord 120 163 Bærums verk E 16 150 162 166 Sandvika 159 191 Oslo Nesoddtangen K V U fo r k ryss i n g av O s lo fj o r d e n 2 0 14 Sem Asker Kolbotn Buskerud 22 Akershus

Detaljer

Vurderinger knyttet til Skogvegens forlengelse.

Vurderinger knyttet til Skogvegens forlengelse. NOTAT Notat nr.: 8 13.03.2008 Til:Styringsgruppa Veg- og trafikkplan Hamar Navn Firma Fork. Anmerkning Dato Kopi til: Ellen A. Huse Norconsult Fra: Ola Sivert Brandvold SWECO Norge AS Vurderinger knyttet

Detaljer

Hvordan ivaretas universell utforming i Harstadpakken? Universell utforming

Hvordan ivaretas universell utforming i Harstadpakken? Universell utforming Universell utforming 24.04.2013 Fagdag universell utforming Planleggingsleder Wibeke Knudsen, prosjekt Harstadpakken Introduksjon Hva er Harstadpakken? Status pr. i dag Hvordan arbeider vi med universell

Detaljer

Espern Bro Strandsonen Hamar. Støyutredning

Espern Bro Strandsonen Hamar. Støyutredning Espern Bro Strandsonen Hamar Støyutredning Divisjon Engineering Prosjektnummer: 2730566 Dok. nr. RAP-RE-RIA-001 Rev.: 1 Dato: 27.05.2011 Utarbeidet av: Lars Oftedahl Kontrollert av: Kristian E. Meisingset

Detaljer

Tilbakeblikk på beslutninger om hovedadkomst til Strandsonen/Espern Notat fra Hamar kommune Arealplan 13. mars 2009

Tilbakeblikk på beslutninger om hovedadkomst til Strandsonen/Espern Notat fra Hamar kommune Arealplan 13. mars 2009 Tilbakeblikk på beslutninger om hovedadkomst til Strandsonen/Espern Notat fra Hamar kommune Arealplan 13. mars 2009 Notatet oppsummerer utredninger og beslutninger forut for utforming av plandokumenter

Detaljer

Alle innspill til alternative hovedadkomster Strandsonen NOTAT ENKEL VURDERING AV INNSPILL VEDRØRENDE NY HOVEDADKOMST TIL STRANDSONEN.

Alle innspill til alternative hovedadkomster Strandsonen NOTAT ENKEL VURDERING AV INNSPILL VEDRØRENDE NY HOVEDADKOMST TIL STRANDSONEN. Alle innspill til alternative hovedadkomster Strandsonen NOTAT ENKEL VURDERING AV INNSPILL VEDRØRENDE NY HOVEDADKOMST TIL STRANDSONEN. Innnspill som har kommet i forbindelse med uttalelser til oppstart

Detaljer

Tverrforbindelse Losen- Ler

Tverrforbindelse Losen- Ler E 6 Røskaft- Skjerdingstad Tverrforbindelse Losen- Ler Vurdering av forkastede løsninger Kommune: Melhus Region midt Trondheim kontorsted UTFYLLENDE ALTERNATIVSVURDERING VEDRØRENDE TVERRFORBINDELSEN FRA

Detaljer

Vågan Kommune. Forprosjekt Oppgradering Doktorbakken - Kabelvåg. Utgave: 1 Dato:

Vågan Kommune. Forprosjekt Oppgradering Doktorbakken - Kabelvåg. Utgave: 1 Dato: Forprosjekt Oppgradering Doktorbakken - Kabelvåg Utgave: 1 Dato: 2014-02-17 Forprosjekt Oppgradering Doktorbakken - Kabelvåg 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Forprosjekt Oppgradering Doktorbakken

Detaljer

Rv. 3 / rv. 25 Ommangsvollen Grundset/Basthjørnet

Rv. 3 / rv. 25 Ommangsvollen Grundset/Basthjørnet Rv. 3 / rv. 25 Ommangsvollen Grundset/Basthjørnet Prosjektspesifikk informasjon markedsmøte Arne Meland Statens vegvesen Region øst 1 Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen Grundset/Basthjørnet Hvor er vi? 2 Rv. 3/rv.

Detaljer

Prosjekt:Tjøme GS Lengde: 2850 m Trafikkmengde

Prosjekt:Tjøme GS Lengde: 2850 m Trafikkmengde Prosjekt:Tjøme GS Lengde: 2850 m Trafikkmengde Revidert 19.02.2015 (ÅDT): 2200 Kollektiv Sykkel Presterød, Teie, Tjøme og Hogsness Fastlandsforbindelse Bompenge Fartsgrense: 40-60 km x x Oversiktskart

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG. Bygg & Infrastruktur

NOTAT SAMMENDRAG. Bygg & Infrastruktur NOTAT OPPDRAG Fv. 260 Frogner Bru DOKUMENTKODE 126495-RIG-NOT-005 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen Region øst OPPDRAGSLEDER Ingrid Christensen KONTAKTPERSON Håkon Håversen SAKSBEH

Detaljer

Kostnadskalkyler og usikkerhetsanalyser i store industriprosjekt. Olav Torp Førsteamanuensis NTNU, Institutt for bygg, anlegg og transport

Kostnadskalkyler og usikkerhetsanalyser i store industriprosjekt. Olav Torp Førsteamanuensis NTNU, Institutt for bygg, anlegg og transport 1 Kostnadskalkyler og usikkerhetsanalyser i store industriprosjekt Olav Torp Førsteamanuensis NTNU, Institutt for bygg, anlegg og transport 2 Struktur på presentasjonen Litt om kostnadskalkyler Usikkerhetsanalyser

Detaljer

Samhandling i kontrakter. - Entreprenørens syn

Samhandling i kontrakter. - Entreprenørens syn Samhandling i kontrakter - Entreprenørens syn Forretningsidé REINERTSEN skal være en attraktiv leverandør av multidisiplin engineering, totalprosjekter (EPCI) og drift- og vedlikeholdstjenester. Firmaet

Detaljer

Byggesak over disk i Sørum kommune - hva må søker levere - hva leverer vi

Byggesak over disk i Sørum kommune - hva må søker levere - hva leverer vi Byggesak over disk i Sørum kommune - hva må søker levere - hva leverer vi Hva vi leverer: Du kan bestille time ved å besøke oss, ringe eller sende en e-post. I dette skriv følger veiledning om behandlingsmåten,

Detaljer

Region nord, avdeling Finnmark

Region nord, avdeling Finnmark Region nord, avdeling Finnmark 1. Forord Statens vegvesen legger med dette fram forslag til planprogram på reguleringsplan for gangog sykkelveg langs rv. 93 Lakshusbakken Skillemo i Alta kommune. Planprogrammet

Detaljer

KVU-prosessen fra A til Å

KVU-prosessen fra A til Å KVU for kryssing av Oslofjorden KVU-prosessen fra A til Å I KVU for kryssing av Oslofjorden utredes muligheter for mer effektiv transport over Oslofjorden, blant annet mulighet for faste forbindelser for

Detaljer

Anslagmetoden RETNINGSLINJER. Håndbok 217. Nytenkning. Uklare mål. Mangel på aksept. Kompleksitet. Gjennomføringsintensitet. Interesser.

Anslagmetoden RETNINGSLINJER. Håndbok 217. Nytenkning. Uklare mål. Mangel på aksept. Kompleksitet. Gjennomføringsintensitet. Interesser. Anslagmetoden RETNINGSLINJER Håndbok 217 Uklare mål Nytenkning Mangel på aksept Kompleksitet Interesser Gjennomføringsintensitet Organisasjon Størrelse Marked Varighet Håndbøker i Statens vegvesen Dette

Detaljer

Rapport_. Trondheim kommune, kommunalteknikk. OPPDRAG Fredlybekken. EMNE Kostnadsberegninger med usikkerhetsanalyse Anslag

Rapport_. Trondheim kommune, kommunalteknikk. OPPDRAG Fredlybekken. EMNE Kostnadsberegninger med usikkerhetsanalyse Anslag Rapport_ Trondheim kommune, kommunalteknikk OPPDRAG Fredlybekken EMNE Kostnadsberegninger med usikkerhetsanalyse Anslag DOKUMENTKODE 415223 TVF RAP 003 Reguleringsplan Statens vegvesen - Anslag Fredlybekken

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Statens Vegvesen Region Sør. Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan 20.02.2007. Forslagstiller: Statens Vegvesen

PLANBESKRIVELSE. Statens Vegvesen Region Sør. Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan 20.02.2007. Forslagstiller: Statens Vegvesen Statens Vegvesen Region Sør PLANBESKRIVELSE Rv35 GS-kulvert Nakkerud Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan Side 1 av 10 Innhold: Side: 1 ORIENTERING...3 1.1 FREMLAGT PLANMATERIALE...3 2 TIDLIGERE

Detaljer

E6 Åsen - Kleiva

E6 Åsen - Kleiva E6 Åsen - Kleiva 1 Bakgrunn og problemstillinger Eksisterende bru ved Grennebakken og Følkesgrenda er ikke høye nok for å få etablert nødvendig kjøreledning med tilhørende mastesystem for jernbanen i forbindelse

Detaljer

Forord. Gang og sykkelveg

Forord. Gang og sykkelveg Forord Statens vegvesen region øst har utarbeidet reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Rv172 fra Svingen til Fråstad i Fet kommune. Strekningen er 1420 meter og kobles sammen med eksisterende gang

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

TEKNISK SLUTTRAPPORT PROSJEKTNAVN PARSELL. Rv** i Region ****

TEKNISK SLUTTRAPPORT PROSJEKTNAVN PARSELL. Rv** i Region **** TEKNISK SLUTTRAPPORT PROSJEKTNAVN PARSELL Rv** i Region **** Teknisk sluttrapport Innhold Prosjektoversikt Sammendrag Prosjektbeskrivelse Bru og andre konstruksjoner Tunnel Veg Gjennomføring HMS Estetikk

Detaljer

E39 Rogfast Oppstart av arbeidet med reguleringsplaner Åpent møte i Bokn kommune 27. september 2011

E39 Rogfast Oppstart av arbeidet med reguleringsplaner Åpent møte i Bokn kommune 27. september 2011 E39 Rogfast Oppstart av arbeidet med reguleringsplaner Åpent møte i Bokn kommune 27. september 2011 Bjørn Åmdal, Statens vegvesen planleggingsleder Dagsorden Del 1 informasjon - ca. 40 min 1. Hensikt med

Detaljer

2012-02 - 03. KVU Intercity Østfoldbanen. Kostnadsberegninger

2012-02 - 03. KVU Intercity Østfoldbanen. Kostnadsberegninger 2012-02 - 03 KVU Intercity Østfoldbanen Kostnadsberegninger 2 KOSTNADSBEREGNINGER ØSTFOLDBANEN - INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1 Kostnader 5 1.1 Oppdrag 5 1.2 Overordnet omfang og avgrensninger

Detaljer

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 Reguleringsplan Prosjekt: E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 TEKNISKE TEGNINGER Rennebu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato:20.10.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Opsjon 1 - Grunnlag for sikkerhetsgodkjenning: Beskrive søknads- og arbeidsprosess overfor veimyndighetene mht innhold, budsjett og fremdrift

Opsjon 1 - Grunnlag for sikkerhetsgodkjenning: Beskrive søknads- og arbeidsprosess overfor veimyndighetene mht innhold, budsjett og fremdrift Oslo kommune VEDLEGG 1 Plan- og bygningsetaten Fjordby- og Bjørvikaenheten KRAVSPESIFIKASJON OMRÅDEREGULERING PÅ FILIPSTAD SAMFERDSEL- OG MILJØRÅDGIVNING FOR NY E18 Plan- og bygningsetaten ved Fjordby-

Detaljer

Øst. Midt. Vest. Befaringskart Hamar 2. mars 2017, Kommunedelplan for dobbeltspor Sørli - Brumunddal. Alternativ stasjonslokalisering

Øst. Midt. Vest. Befaringskart Hamar 2. mars 2017, Kommunedelplan for dobbeltspor Sørli - Brumunddal. Alternativ stasjonslokalisering Befaringskart Hamar 2. mars 2017, Kommunedelplan for dobbeltspor Sørli - Brumunddal Øst Midt Vest Alternativ stasjonslokalisering Stoppunkt på befaring 1 Koigen (ca 127 moh på toppen) Vest med kulvert:

Detaljer

Overskrift. linje Bru- to og tunnelkonstruksjoner. Ressursavdelingen. Region midt. Bru- og ferjekaiseksjonen Dato:

Overskrift. linje Bru- to og tunnelkonstruksjoner. Ressursavdelingen. Region midt. Bru- og ferjekaiseksjonen Dato: Overskrift linje Forprosjekt to Forklarende Rv. 710 Ingdal tittel Valset eller undertittel linje Bru- to og tunnelkonstruksjoner R A P P O R T Ve R e g s s u- ro sg a vt dr ae fl i nk kg ae vn d e l i

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

SKISSEPROSJEKT NY HAMMEREN BRU

SKISSEPROSJEKT NY HAMMEREN BRU SKISSEPROSJEKT NY HAMMEREN BRU UTARBEIDET AV SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF MED BISTAND FRA RAMBØLL NORGE AS 1 Innhold 1 INNHOLD 3 2 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 5 3 ALTERNATIVER OG MULIGE PLASSERINGER AV DEN NYE

Detaljer

1. SAK NR 12 SØKNAD FRA LANGØY UTVIKLING

1. SAK NR 12 SØKNAD FRA LANGØY UTVIKLING 1. SAK NR 12 SØKNAD FRA LANGØY UTVIKLING 1.1. Forslag til vedtak Styret vedtar å bevilge kr 200.000 som tilskudd til reguleringsarbeid for å utvikle broforbindelse til Langøy. 1.2. Vurdering av daglig

Detaljer

Forprosjekt Prosjekt: Fv. 279; Støvin - Fetsund sentrum

Forprosjekt Prosjekt: Fv. 279; Støvin - Fetsund sentrum Prosjekt: Fv. 279; Støvin - Fetsund sentrum August 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 2. FORUTSETNINGER... 3 2.1. GEOMETRI... 3 2.2. GRUNNFORHOLD... 3 2.3. PROSJEKTERINGSGRUNNLAG... 3 3. KONSTRUKSJONER...

Detaljer

Kostnadsanslag. Hamnsundsambandet AS Hamnsundsambandet. Oppdragsgivar. Hamnsundsambandet AS Oppdrag. Hamnsundsambandet Rapport type

Kostnadsanslag. Hamnsundsambandet AS Hamnsundsambandet. Oppdragsgivar. Hamnsundsambandet AS Oppdrag. Hamnsundsambandet Rapport type Hamnsundsambandet AS Hamnsundsambandet Oppdragsgivar Hamnsundsambandet AS Oppdrag Hamnsundsambandet Rapport type Anslag kostnader Prosjektnr. 12142 Dato 22.08.2016 Kostnadsanslag Nordplan side 2 Hamnsundsambandet

Detaljer

Oppsummering av merknadsbehandlingen

Oppsummering av merknadsbehandlingen Oppsummering av merknadsbehandlingen Stange kommunestyre 23.11.16 JBV v/ Lars Eide, Marit K. Bjørke og Sverre Setvik Agenda Merknadsbehandlingen samlet sett Merknadsbehandlingen i Stange Endringer i revidert

Detaljer

E 16 / Rv. 2 Kongevegen Tjernsbergs veg

E 16 / Rv. 2 Kongevegen Tjernsbergs veg E 16 / Rv. 2 Kongevegen Tjernsbergs veg v/ prosjektleder Amund Sjøvik Norsenga bru Kongevegen Tjernsbergs veg E 16 / Rv 2 Kongevegen Presentasjon av byggeledelsen Statens vegvesen, Avdeling Hedmark, utbygging

Detaljer

3. parts kontroll utført av Norconsult AS

3. parts kontroll utført av Norconsult AS Side: 1 av 12 3. parts kontroll utført av Norconsult AS Side: 2 av 12 Til: Fra: Hamar kommune ved Johanne Aasnæs Sørum Norconsult AS ved Einar Rønnes Dato: 13. mai 2009 Kopi til: 3. PARTS KONTROLL ADKOMSTLØSNINGER

Detaljer

Overskrift. linje Parsell: to Åsnes bru. nr: xxxxxxxxxxx

Overskrift. linje Parsell: to Åsnes bru. nr: xxxxxxxxxxx Overskrift linje Forprosjekt to Forklarende Rv. 766 HP 01 tittel Sjøåsen eller undertittel linje Parsell: to Åsnes bru R A P P O R T Ve N og r d- - Tr o g ø nt dr ae fl ia kg k a v d e l i n g e n nr:

Detaljer

Områdemodell for Sande sentrum. Program for gjennomføring av områdereguleringsplan vedtatt 9.nov 2015

Områdemodell for Sande sentrum. Program for gjennomføring av områdereguleringsplan vedtatt 9.nov 2015 Områdemodell for Sande sentrum Program for gjennomføring av områdereguleringsplan vedtatt 9.nov 2015 Hvorfor områdemodell Langsiktig utvikling tidshorisont mot 2040 Plan angir muligheter og rammer - ikke

Detaljer

Forprosjektrapport side 1 av 11

Forprosjektrapport side 1 av 11 Forprosjektrapport side 1 av 11 Forprosjektrapport side 2 av 11 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 OPPDRAGET... 3 1.2 BESKRIVELSE AV BRUSTEDET... 3 1.3 ESTETISK UTTRYKK... 4 2 BESKRIVELSE AV BRULØSNINGEN...

Detaljer

PROSJEKTPLAN PRINSENKRYSSET KOLLEKTIVKNUTEPUNKT

PROSJEKTPLAN PRINSENKRYSSET KOLLEKTIVKNUTEPUNKT 1. Prosjektdetaljer Prosjektnavn Prosjektbeskrivelse Prinsenkrysset kollektivknutepunkt Ombygging av kryssområdet Prinsens gt./ Kongens gt. til kollektivknutepunkt iht. vedtak i Trondheim Bystyre og Sør-

Detaljer

FV 64 KÅRVÅG - BRUHAGEN FORELØPIG KONSEKVENSANALYSE BRUHAGEN 21. APRIL 2015

FV 64 KÅRVÅG - BRUHAGEN FORELØPIG KONSEKVENSANALYSE BRUHAGEN 21. APRIL 2015 FV 64 KÅRVÅG - BRUHAGEN FORELØPIG KONSEKVENSANALYSE BRUHAGEN 21. APRIL 2015 BAKGRUNN Rambøll utarbeider reguleringsplan for strekningen Fv 64 Kårvåg Bruhagen på oppdrag for AS Snarveien. Utgangspunkt for

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

Tilbudskonferanse. Rv.83 Margrethe Jørgensens vei kryssområde, delprosjekt S2

Tilbudskonferanse. Rv.83 Margrethe Jørgensens vei kryssområde, delprosjekt S2 Tilbudskonferanse Rv.83 Margrethe Jørgensens vei kryssområde, Agenda for dagen Åpning Informasjon om Harstadpakken Informasjon om delprosjektet Spørsmål fra tilbydere Harstadpakken Harstadpakken for alle

Detaljer

NY GEITHUSBRU KONSEPTSTUDIE

NY GEITHUSBRU KONSEPTSTUDIE Oppdragsgiver Modum Kommune Rapporttype Konseptstudie 2015-11-24 rev. 1 NY GEITHUSBRU KONSEPTSTUDIE 2 (20) NY GEITHUSBRU Oppdragsnr.: 1350009886 Oppdragsnavn: Konseptstudie ny Geithusbru Dokument nr.:

Detaljer

Reguleringsplan for gang/sykkelbru over jernbanen, Eie 1. gangsbehandling

Reguleringsplan for gang/sykkelbru over jernbanen, Eie 1. gangsbehandling Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 17.08.2009 Arkiv: :PL-, FA-L12, GBR- Arkivsaksnr.: 08/3069 Journalpostløpenr.: 09/62830 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Geoteknikk. E6/fv.118 Grålum Kryss, Sarpsborg Datarapport. Ressursavdelingen. Nr. 2011184511. Region øst. Veg- og geoteknisk seksjon 2013-03-20

Geoteknikk. E6/fv.118 Grålum Kryss, Sarpsborg Datarapport. Ressursavdelingen. Nr. 2011184511. Region øst. Veg- og geoteknisk seksjon 2013-03-20 Geoteknikk E6/fv.118 Grålum Kryss, Sarpsborg Datarapport O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi ne gn e n Nr. 2011184511 Region øst Ressursavdelingen Veg- og geoteknisk seksjon

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen OPPDRAG Vurdering trafikk Nordre Labo Son OPPDRAGSLEDER Sara Polle DATO 09.05.2016 OPPDRAGSNUMMER 21982001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Sara Polle Nordre Labo i Son trafikkvurderinger 1 Innledning

Detaljer

NORMANNSET HAVN KOSTNADSBEREGNING - ETABLERING AV HAVN FOR HAVBASERT INDUSTRI

NORMANNSET HAVN KOSTNADSBEREGNING - ETABLERING AV HAVN FOR HAVBASERT INDUSTRI Oppdragsgiver Gamvik kommune Rapporttype Kostnadsberegning Dato 2017-03-20 NORMANNSET HAVN KOSTNADSBEREGNING - ETABLERING AV HAVN FOR HAVBASERT INDUSTRI KOSTNADSBEREGNING - ETABLERING AV HAVN FOR HAVBASERT

Detaljer

Reguleringsplan. E39 Smiene-Harestad. Prosjektpresentasjon TUNGENESMØTET SEP.2014. Planleggingsleder Laila Løkken Christensen-Dreyer

Reguleringsplan. E39 Smiene-Harestad. Prosjektpresentasjon TUNGENESMØTET SEP.2014. Planleggingsleder Laila Løkken Christensen-Dreyer Reguleringsplan E39 Smiene-Harestad TUNGENESMØTET SEP.2014 Prosjektpresentasjon Planleggingsleder Laila Løkken Christensen-Dreyer , reguleringsplan Organisasjon Statens vegvesen er byggherre. Tor Geir

Detaljer

Espern, Hamar. Vurderinger knyttet til lokalisering av tilknytningspunkt for ny adkomst.

Espern, Hamar. Vurderinger knyttet til lokalisering av tilknytningspunkt for ny adkomst. NOTAT Notat nr.: 1 17.06.2008 Til:Strandsonen Infrastruktur Hamar KF Navn Firma Fork. Anmerkning Dato Kopi til: Geir Pedersen Johanne Aasnæs Sørum Geir Cock Ståle Andreassen Fra: Ola Sivert Brandvold SWECO

Detaljer

Sørum Kommunalteknikk KF NY HAMMEREN BRU

Sørum Kommunalteknikk KF NY HAMMEREN BRU Sørum Kommunalteknikk KF NY HAMMEREN BRU EVALUERINGSRAPPORT 1. INNLEDNING...3 2. FREMDRIFT...4 3. KVALITET...5 4. ØKONOMI...5 5. BRUKERTILFREDSHET...6 3 1. INNLEDNING Hammeren bru ligger i Sørum kommune

Detaljer

DETALJREGULERING AV SYKKELEKSPRESSVEG ØST, DELSTREKNING BROMSTADVEGEN ARKITEKT EBBELLLS VEG

DETALJREGULERING AV SYKKELEKSPRESSVEG ØST, DELSTREKNING BROMSTADVEGEN ARKITEKT EBBELLLS VEG DETALJREGULERING AV SYKKELEKSPRESSVEG ØST, DELSTREKNING BROMSTADVEGEN ARKITEKT EBBELLLS VEG REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 25.11.2013 Dato for godkjenning av bygningsrådet

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. N22 Saksbehandler: Per Olav Bakken UTREDNING AV MULIG TOGTRIKK MELLOM HAMAR OG ELVERUM. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. N22 Saksbehandler: Per Olav Bakken UTREDNING AV MULIG TOGTRIKK MELLOM HAMAR OG ELVERUM. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/1129-4 Ark.nr. N22 Saksbehandler: Per Olav Bakken Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkestinget tar rapport fra konsulentselskapet Atkins, versjon

Detaljer

Prosjekt: Bru Side E1.1

Prosjekt: Bru Side E1.1 Prosjekt: Bru Side E1.1 Hovedprosess 1: FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER 1 FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER Komplett rigg og drift av arbeidene. Skal også inkludere alle nødvendige

Detaljer

Østre tangent Nordenga bru

Østre tangent Nordenga bru Nordenga bru v/kåre Johan Kirkevik E18 mellom Festningstunnelen og Ekebergtunnelen Etappe 1 Ortofoto viser utbygging etappe 1 Her inngår hovedarbeidene på Havnelageret, senketunnelen og Sørenga samt tekniske

Detaljer

E39 Smiene-Harestad, forbedret alternativ 5

E39 Smiene-Harestad, forbedret alternativ 5 , forbedret alternativ 5 Grunneiermøte 04.02.2016 Laila Løkken Christensen-Dreyer Dagsorden Satt av tid fra kl. 18.00-21.00 Generell informasjon om vegprosjektet, framdrift og planprosess. Forprosjektet

Detaljer

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN Oppdrag for Hamar kommune Siv.ark. Geir Egilsson Plan og analyse, Asplan Viak Mars 2014 1 465,6 m 2 489,5 m 2 586,0 m 2 N CC MARTN NY GANG- OG SYKKELVEG NY BEBYGGELSE VED

Detaljer

Vurdering av rampeløsning, E6 Soknedal sentrum. Linje for rampe med kostnadsoverslag. E6 Soknedal sentrum Side 1 Maldato: september 10

Vurdering av rampeløsning, E6 Soknedal sentrum. Linje for rampe med kostnadsoverslag. E6 Soknedal sentrum Side 1 Maldato: september 10 Vurdering av rampeløsning, E6 Soknedal sentrum Linje for rampe med kostnadsoverslag E6 Soknedal sentrum Side 1 Maldato: september 10 10.september 2010 Forord Prosjektet omhandler opptegning av rampe for

Detaljer

OPPSUMMERING AV BEFARING PÅ ETTERSTAD

OPPSUMMERING AV BEFARING PÅ ETTERSTAD Oslo kommune Samferdselsetaten Møtereferat Til stede: Etterstad Vel ved Knud Torkildsen Borettslaget Etterstad Vest v/ Alna Terrasse Boligsameie v/lasse Anderson Møtested: Gressletten på Etterstad Møtetid:

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

frf1ljfldhfrug NOTAT ALTERNATIV la - KOSTNADSENDRINGER 1. Innledning

frf1ljfldhfrug NOTAT ALTERNATIV la - KOSTNADSENDRINGER 1. Innledning NOTAT frf1ljfldhfrug CONSULT Oppdrag: Polarporten AS ANLEGGSKOSTNADER TINDTUNNELEN Tema: Dato: 19.06.2008 ALTERNATIV la - KOSTNADSENDRINGER Til: Fra: Kopi til: Polarporten AS v/terje Walnum Barlindhaug

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning. 2. Grunnlagsmateriale og alternative adkomstløsninger NY BYDEL I HAMARS STRANDSONE - ADKOMST TIL ESPERN

NOTAT. 1. Innledning. 2. Grunnlagsmateriale og alternative adkomstløsninger NY BYDEL I HAMARS STRANDSONE - ADKOMST TIL ESPERN NOTAT Oppdrag 4110044 Kunde Briskebyen vel Notat nr. 01 Til Briskebyen vel Fra Kopi Iver Reistad NY BYDEL I HAMARS STRANDSONE - ADKOMST TIL ESPERN Dato 2011-04-28 1. Innledning Det har vært gjennomført

Detaljer

Undersjøisk tunnel E18 Undrumsdal E6 Patterrød. Sandvika. Nesoddtangen. Drammen Båtstø Ski. ( Åros Vassum Håøya Sætre. Drøbak. Filtvet. Tofte.

Undersjøisk tunnel E18 Undrumsdal E6 Patterrød. Sandvika. Nesoddtangen. Drammen Båtstø Ski. ( Åros Vassum Håøya Sætre. Drøbak. Filtvet. Tofte. K4 Anslagsrapport Bærums verk E 16 120 163 159 Undersjøisk tunnel E18 Undrumsdal E6 Patterrød 150 162 166 Sandvika 191 Oslo Nesoddtangen K V U fo r k ryss i n g av O s lo fj o r d e n 2 0 14 Sem Asker

Detaljer

Sted: Rådhuset Sørumsand Møtedato:

Sted: Rådhuset Sørumsand Møtedato: Møtereferat: Møte nr.: 1 Møte: Ruteplan 2012 og Rånåsfoss stasjon mulig samordning med Auli Saksref.: 201001283 Sted: Rådhuset Sørumsand Møtedato: 09.06.10 Referent: Ann Kristin Raanaas Deltakere: Antall

Detaljer

FOU, Statens vegvesen, Region sør, Kjetil Nergaard Universell utforming i drift og vedlikehold, fase 2

FOU, Statens vegvesen, Region sør, Kjetil Nergaard Universell utforming i drift og vedlikehold, fase 2 FOU, Statens vegvesen, Region sør, Kjetil Nergaard Universell utforming i drift og vedlikehold, fase 2 Universell utforming i drift og vedlikehold, fase 1 og 2 Bakgrunn Fase 2 (2013-2014) er en fortsettelse

Detaljer

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak...

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR 4-047 DETALJPLAN FOR HEGRENESET Dato: 13.03.14 Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på

Detaljer

Sett spor i Gudbrandsdalen

Sett spor i Gudbrandsdalen Tryggere E6 - triveligere lokalsamfunn Store entrepriser på ny E6 i Gudbrandsdalen BODØ TRONDHEIM MOLDE E6 FRYA-SOJA LEIKANGER LILLEHAMMER OSLO Illustrasjon: Multiconsult To av de største entreprisene

Detaljer

Nytt vegkryss på Mære

Nytt vegkryss på Mære Planprogram - folkemøte Nytt vegkryss på Mære 1 Bakgrunn og problemstillinger Eksisterende bru er ikke høy nok for å få etablert nødvendig kjøreledning med tilhørende mastesystem for jernbanen i forbindelse

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Flyktningeboliger 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

Sett spor i Gudbrandsdalen

Sett spor i Gudbrandsdalen Tryggere E6 Ringebu-Otta Sett spor i Gudbrandsdalen Tofeltsveg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. To lange tunneler. Tre store bruer. Mer enn 80 andre små og store konstruksjoner. Teknisk krevende

Detaljer

Statens vegvesen. Referat. Tilbudskonferanse fv. 212 Lindhaugen-Slettebrekka. Kleppestø, Askøy

Statens vegvesen. Referat. Tilbudskonferanse fv. 212 Lindhaugen-Slettebrekka. Kleppestø, Askøy Statens vegvesen Referat Dato: 03.05.2016 Tid: 10:00-13:00 Referent: Håvard Mørch Hunskaar Saksbehandler: Håvard Mørch Hunskaar Vår dato: 18.05.2016 Vår referanse: Tilbudskonferanse fv. 212 Lindhaugen-Slettebrekka

Detaljer

Saknr. 23/16 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 12/14681 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 23/16 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 12/14681 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 23/16 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 12/14681 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 18.04.2016 SAK 23/16: NYTT SENTRALKJØKKEN, SLUTTRAPPORT Innstilling

Detaljer

Oppsummering av merknadsbehandlingen

Oppsummering av merknadsbehandlingen Oppsummering av merknadsbehandlingen Ringsaker kommunestyre 23.11.16 JBV v/ Lars Eide, Marit K. Bjørke og Sverre Setvik Agenda Merknadsbehandlingen samlet sett Merknadsbehandlingen i Ringsaker Endringer

Detaljer

Brandangersundbrua utfordrende design og montering

Brandangersundbrua utfordrende design og montering Brandangersundbrua utfordrende design og montering av dr. ing. Rolf Magne Larssen fra Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS Presentasjon på Norsk Ståldag 2010 28. oktober 2010 Hva? Brukryssing med nettverksbue Hovedspenn

Detaljer