Stangevegen/Brugata - Espern v/hamjern GS-Bru Stangevegen til Espern

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stangevegen/Brugata - Espern v/hamjern GS-Bru Stangevegen til Espern"

Transkript

1 Statens vegvesen Stangevegen/Brugata - Espern v/hamjern GS-Bru Stangevegen til Espern Kostnadsoverslag etter Anslagmetoden. Kontrollnivå: Prosjektets Anslag 28. januar 2011

2 Kontrollnivå: Prosjektets Anslag Revisjonsdato: (Ikke revidert) Rapportdato: 28. januar 2011 Fylke: Kommuner: Hedmark Fylke Hamar Kommune Vegnr.: Meter, fra til: 0,00 0,00 Vegnavn: Sted, fra til: Gang- og sykkelbru Stangevegen/Brugata Stangevegen/Brugata Espern v/hamjern Plannivå: Prosjektleder: Prosessleder: Johanne Aasnæs Sørum Knut Carlsen Godkjennelser Dato Signatur Prosessleder Prosjektleder Avdelingsdirektør Regionvegsjef GS-Bru Stangevegen til Espern 2

3 Forord Det er utført en anslagprosess for kostnadsestimering av ny hovedadkomst til ny bydel v/espern i Hamar sentrum. Hovedadkomsten til området består av 2 ulike alternativer. Sammen med det ene alternativet er det også vurdert en gang- og sykkelbru. Dette er et kostnadsnadsoverslag som skal være mest mulig likeverdig for begge alternativene. Anslaget skal primært brukes til å danne seg et bilde av kostnadene for sammenligning av konsekvensene av de ulike alternativene. En må forutsette at det er handlingsrom for tilpasninger senere for det alternativet som velges realisering. Reinertsen AS har fra Hamar kommune fått i oppdrag å optimalisere tidligere utredning som er omtalt som alternativ (øst) B3-3, hovedadkomst til Strandsonen ved Åkersvika (Rv222). I tillegg er det også laget skisseforslag for adkomst gang- og sykkelbru fra Espern og tilslutning v/kryss Stangevegen/Brugata. Av praktiske årsaker ble anslaget utført i 3 separate omganger på samme dag med de alternativer som foreligger. Alternativ 3, Kjørebru m/fortau på en side Espern - Kryss Stangevegen/Brugata. (Plan Arkitekter./Sweco) Alternativ 2.(øst B3-3). Optimalisert forbindelse, Kjørebru med fortau på en side, Espern - Åkersvika. (Reinertsen AS) Gang- og sykkelbru fra Espern - kryss Stangevegen/Brugata (Reinertsen AS) Denne forbindelsen er et følgeprosjekt av Alt. 2 for å gi bedre kommunikasjon/tilgjengelighet mot sentrumsområdet for gående og syklende. Resultat av Alt. 2 og GS-bru blir slått sammen og skal sammenlignes mot Alt. 3. I dette anslaget er det Gang- og sykkelbru fra Espern - kryss Stangevegen/Brugata som utføres. GS-Bru Stangevegen til Espern 3

4 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag og konklusjon Prosjektinformasjon Prosjektbeskrivelse Oversiktskart Anslagprosessen Metode og gjennomføring Program/dagsorden Program / Dagsorden Befaring Målsetting Anslag-deltakere Prosjektgjennomgang Forutsetninger Interessenter Ambisjonsnivå Kompleksitetsfaktorer I / Y påvirkninger Vurdere usikkerhet Kalkulasjon Kalkylestruktur Kalkyletabell Resultat Kalkyleresultat S-kurve Usikkerhetsprofilet Prosesslederens kommentarer GS-Bru Stangevegen til Espern 4

5 6.5 Konklusjon Bilag Kalkyleposter GS-Bru Stangevegen til Espern 5

6 1 Sammendrag og konklusjon Overslag Prisnivå 2010 Krav til nøyaktighet 25,0 % P50 kostnad 59,23 mill. kr. Forventet kostnad 59,56 mill. kr. Standardavvik 10,72 mill. kr. Relativt standardavvik 18,0 % Det er 83 % sannsynlighet for at kalkylen ligger mellom Nedre verdi Øvre verdi 44,42 mill. kr. 74,04 mill. kr. Hovedposter Veg i dagen (GSV) Bru / Konstruksjoner Byggherrekostnader Usikkerhetsfaktorer 5,75 mill. kr. 38,23 mill. kr. 10,56 mill. kr. 5,02 mill. kr. Beregningsparametre Antall iterasjoner Oppnådd konvergens 0,000 Tidspunkt for beregning :26 Antall poster 19 Antall aktive poster 14 Antall samvariasjonsgrupper 0 GS-Bru Stangevegen til Espern 6

7 2 Prosjektinformasjon 2.1 Prosjektbeskrivelse Gang- og sykkelbru fra kryss Stangevegen/Brugata til Espern ved Hamjern. Det er valgt en kjørbar GSV bru med netto bredde 3.0m. Konstruksjonen er tenkt utført i stål-elementer med en total brulengde på ca 237m. Tilkobling av GSV brua mot Stangevegen forutsetter en utvidelse med fortau mot jernbanespor. I tillegg må samme strekning heves noe for å tilpasses universell utforming. Terrenget/vegen nærmest "Smågårdene" vil ikke bli berørt av "utvidelsen" På Espern siden ved Hamjern vil brua splitte seg (y-form) og finne "løp" på hver side av Hamjern-bygget. Dette for å gi en god funksjonalitet for brukerne. Det er ikke foretatt noen detaljprosjektering av plassering av peler/fundamenter på dette plannivået. Frihøyde over Dovrebanen er satt til 6.70m, for Rørosbanen er høyden 5.42m. Stigning er 5% på begge sider. Denne forbindelsen er et følgeprosjekt av Alt. 2 (B3-3) for å gi bedre kommunikasjon/tilgjengelighet mot sentrumsområdet for gående og syklende. Resultat av Alt. 2 (B3-3) og GS-bru blir slått sammen og skal sammenlignes mot Alt. 3. GS-Bru Stangevegen til Espern 7

8 2.2 Oversiktskart GS-Bru Stangevegen til Espern 8

9 3 Anslagprosessen 3.1 Metode og gjennomføring Metoden som benyttes (Anslagsprosessen) er nærmere beskrevet i håndbok nr. 217 der hovedhensikten er å utarbeide kvalitetssikrede kostnadsoverslag som kan forelegges beslutningstakere og legges til grunn for videre prosjektstyring og usikkerhetshåndtering. Metoden benyttes både ved utarbeidelse av kostnadsoverslag, og til å kvalitetssikre allerede eksisterende kostnadsoverslag. GS-Bru Stangevegen til Espern 9

10 3.2 Program/dagsorden Program / Dagsorden Sted Møterom hos Sjåtil & Fornæss AS i Strandgt. 31, Hamar Dato 28. januar 2011 Tid 09:00-16:00 Dagsorden Ansvarlig Tid Varighet 1. Velkommen Knut C 09:00 Rask orientering av om prosjektet/dagens oppgave Knut C 10 Presentasjon av deltakerne Alle Mål for samlingen Knut C 09:20 Ambisjonsnivå/Grunnlag/Kalkylestruktur 0 Faste forutsetninger / Indre/Ytre påvirkninger 0 (beinstrekk) Kalkyle Alle 10:15 Gjennomgår kalkylepostene, Alt. 1 Kjørebru m/fortau ved Brugata /Sweco) 4. Lunch Alle 11:30 (Noe kort lunch, men tida er knapp dersom vi skal ble ferdig til kl. 16) 5. Kalkyle Alle 12:05 Fortsetter med Alt. 2 Kjørebru m/fortau ved Åkersvika/Espern Beinstrekk Etter behov?? 13: Kalkyle Alle 13:30 Fortsetter med Alt. 2 Supplerende gangbru ved Espern mor kryss Stangeveien/Brugata F-faktorer Alle 14:30 Går gjennom usikkerhetsfaktorer, vurderer disse Gjennomgang av resultat Knut C/alle 15:00 Ser over resultatet og diskuterer dette Evaluering av prosessen Alle 15: Slutt for dagen Alle 16:00 GS-Bru Stangevegen til Espern 10

11 3.3 Befaring Det er ikke utført felles befaring med denn nye kostnadsgruppen. Deltakere fra Reinertsen har tidligere vært på befaring i dette aktuelle område (sept.2010). Øvrige deltakere har svært god kjenskap til området ut fra tidligere befaring og medvirking/deltakelse til prosjektet. 3.4 Målsetting Å komme fram til et sammenlignbart kostnadsoverslag for de 2 ulike alternativene på foreliggende detaljeringsnivå. Å belyse flest mulig av usikkerhetsfaktorene som kan påvirke prosjektet, herunder konflikter med tekniske anlegg, flomproblematikk, grunnforhold, forholdet tol jernbane og øvrige premisser som f.eks utbyggingsområder, kulturminner og verneområder. Sikre at forutsetningene som legges til grunn er riktige og realistiske Identifisere de mest usikre faktorene og påvirkningene i prosjektet Sette tall på usikkerhetene i kostnadsoverslaget Finne det realistiske kostnadsnivået med usikkerhet for prosjektet, inkludert alle tiltak Identifisere tiltak som kan forbedre kostnadsoverslaget og prosjektet 3.5 Anslag-deltakere Navn Firma Mobil Rolle i anslag Abrahamsen, Rune Sweco Bru, konstruksjon Andreassen, Ståle Hamar Kommune, Teknisk Drift og Anlegg Infrastruktur, kommunalteknikk, geoteknikk/grunnforhold mm Bakir, Karim (syk) Reinertsen AS Bru, konstruksjon Bøe, Beate Reinertsen AS Observatør Carlsen, Knut Reinertsen AS Prosessleder Dehlie, Hans Jacob Sjåtil & Fornæss AS Strandsonen infrastruktur Hamar KF Stensby, Trond Arne Statens Vegvesen Bru, konstruksjon Sætre, Åge Statens Vegvesen Veg inkl elektro (belysning, evt gatevarme etc): GS-Bru Stangevegen til Espern 11

12 4 Prosjektgjennomgang 4.1 Forutsetninger Prisnivå: 2010 Plannivå: 2010 Nøyaktighetskrav: +/- 25% (Det var enighet i gruppen om å benytte +/-25% i dette anslaget, også for å begrense usikkerheten, selv om noen av alternativene er nærmere utredningsnivå.) Kalkylemessig plassering og behandling av: o Mva o Entreprenørens rigg og drift o Byggeledelse og byggherrens rigg o Prosjekterings- og undersøkelseskostnader Byggherre: Finansieringsform: Utlysning/konkurranseform: Antatt byggestart: 2011/2012 Forventet anleggsperiode: 12 mnd Spesielle avgrensninger/eksterne arbeider: Viktige tekniske forutsetninger: Trafikkavvikling: Kompleks/bygging i eks. veger. Full drift av Dovrebanen/Rørosbanen under byggingen Adkomsten gir store utfordringer i forhold til krav med universell utforming. Det skal krysses over mange jernbanespor samt finne løsninger for fundamenter/pilarer til bru. Frihøyder over jernbanespor Dovrebanen i alle alternativer baserer seg på 6.70m. Frihøyde over Rørosbanen er satt til 5.42m over spor For Gang- og sykkelbru (Kryss Stangevegen/Brugata - Espern v/hamjern) gjelder følgende forutsetninger: Vegbredde (bru): 3.0m + rekkverksbredde Byggetid: 12 mnd. Nødvendig å etablere et brufundament i trekanten mellom Rørosbanen/Dovrebanen. Bru vil ha mange likhetstrekk med Alt. 3. GS-Bru Stangevegen til Espern 12

13 4.2 Interessenter Interessent Påvirkingskraft Interesse Miljøverndepartementet Påse at regelverk blir fullt Nærføring og konflikt med foreslåtte vernede/fredete områder/bygg Interessent Påvirkingskraft Interesse Riksantikvaren Viktige verneinteresser Pådriver til at overordnede verninteresser blir fulgt opp Interessent Påvirkingskraft Interesse Jernbaneverket (JBV) Eierskap til planlangt anleggsområde Påse at framtidige løsninger blir ivaretatt på best mulig måte Interessent Påvirkingskraft Interesse Grunneiere Eierskap til bygninger/grunn Sørge for tilstrekkelig erstatninger/vern om egne eiendommer Interessent Påvirkingskraft Interesse Kommunen Pådriver, forvaltning Ønske om fortetning av sentrumsområde. Tilby attraktive tomter i Strandsonen 4.3 Ambisjonsnivå Ambisjonsfaktor Nivå 1 - Framkommelighet Høy 2 - Sikkerhet Høy 3 - Service Middels 4 - Miljø Middels 5 - Teknisk/funksjonell Middels 6 - Estetikk Høy 7 - Styringsmessig Høy GS-Bru Stangevegen til Espern 13

14 4.4 Kompleksitetsfaktorer Kompleksitetsfaktor Vurdering 1 - Topografi Middels 2 - Fjellboring og -sprengning Høy 3 - Grunnforhold Middels 4 - Masseflytting Lav 5 - Adkomst/tilgjengelighet Middels 6 - Trafikkavvikling Høy 7 - Naturgitte forhold Lav 8 - Interessenter Veldig høy 9 - Krav til miljø Høy 10 - Bomiljø, eksisterende bebyggelse og infrastruktur Høy 11 - Teknisk kompleksitet Høy 4.5 I / Y påvirkninger Brainstorming Gruppe Planlegging, Prosjektering Markedsituasjon Hensyn til miljø Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad Grunnforhold - Geologi Nye lover/forskrifter Uforutsett Hensyntagende Miljøvern Dept. Hensyntagende Riksantikvaren Byggetid Usikker høyde på Rørosbanen GS-Bru Stangevegen til Espern 14

15 4.6 Vurdere usikkerhet Gruppering Planlegging, Prosjektering Stikkord/momenter Evaluering Hvorfor ikke Postkode 0 U1 Markedsituasjon 0 U5 Hensyn til miljø 0 U2 Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad Grunnforhold - Geologi 0 U3 0 - Nye lover/forskrifter 0 U4 Uforutsett 0 - Hensyntagende Miljøvern Dept. Hensyntagende Riksantikvaren Byggetid 0 - Usikker høyde på Rørosbanen 0 - GS-Bru Stangevegen til Espern 15

16 5 Kalkulasjon 5.1 Kalkylestruktur GS-Bru Stangevegen til Espern 16

17 5.2 Kalkyletabell Postkode Postnavn Type Kategori, sum Kostnad Rel. std. avvik A Veg i dagen (GSV) Sum A1 A2 A3 Ombygging av Stangevegen - ny veg Ny GSV - Espern v/hamjern MVA - GSV + utvidelse Stangevegen Spesifisert % Spesifisert % Mva % B Bru / Konstruksjoner Sum B1 Jernbanerelaterte kostnader Spesifisert % B2 Stålbru - konstruksjon Spesifisert % B3 MVA - Bru / konstruksjoner Mva % P Byggherrekostnader Sum P1 P2 Planlegging og prosjektering Byggeledelse inkl. rigg og drift Avledet kostnad % Avledet kostnad % P3 Administrasjon Avledet kostnad % U Usikkerhetsfaktorer Sum U1 Planlegging, Prosjektering Usikkerhetsfaktor % U2 Hensyn til miljø Usikkerhetsfaktor % U3 Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad Usikkerhetsfaktor % U4 Nye lover/forskrifter Usikkerhetsfaktor % U5 Markedsituasjon Usikkerhetsfaktor % Totalsum: GS-Bru Stangevegen til Espern 17

18 6 Resultat 6.1 Kalkyleresultat Overslag Prisnivå 2010 Krav til nøyaktighet 25,0 % P50 kostnad 59,23 mill. kr. Forventet kostnad 59,56 mill. kr. Standardavvik 10,72 mill. kr. Relativt standardavvik 18,0 % Det er 83 % sannsynlighet for at kalkylen ligger mellom Nedre verdi Øvre verdi 44,42 mill. kr. 74,04 mill. kr. Hovedposter Veg i dagen (GSV) Bru / Konstruksjoner Byggherrekostnader Usikkerhetsfaktorer 5,75 mill. kr. 38,23 mill. kr. 10,56 mill. kr. 5,02 mill. kr. Beregningsparametre Antall iterasjoner Oppnådd konvergens 0,000 Tidspunkt for beregning :26 Antall poster 19 Antall aktive poster 14 Antall samvariasjonsgrupper 0 GS-Bru Stangevegen til Espern 18

19 6.2 S-kurve GS-Bru Stangevegen til Espern 19

20 GS-Bru Stangevegen til Espern 20

21 6.3 Usikkerhetsprofilet GS-Bru Stangevegen til Espern 21

22 6.4 Prosesslederens kommentarer Helheten: Anslaget ble holdt fredag 28.januar Det var på forhånd satt opp en stram tidsplan, men vi kom gjennom anslaget, så vidt. Gruppens sammensetning syntes å være godt fordelt i ulike fagfelt. Kunnskaper om lokale forhold er svært viktig i slike sammensetninger, dette kom godt til uttrykk på anslaget. Vi gikk gjennom planleggingsnotatet som var sendt ut til deltakerne noen dager i forveien. Vi gjorde endringer og ble enige på en rekke forhold som listet opp under: Forutsetninger Interessenter Ambisjonsnivå Kompleksitetsfaktorer I/Y påvirkninger Det var satt opp en kalkylestruktur som vi sammen gjennomgikk og gjorde noen endringer som forenklet detaljeringsgraden for hovedelementene en del. GS-Bru Stangevegen til Espern 22

23 I vegelementene inngår det også støttemurer der hvor det er påkrevd. Denne kostnadskalkylen for gang- og sykkelbru fra Stangevegen/Brugata til Espern v/hamjern må sees i sammenheng med kjørebruforbindelse i Åkersvika (Alt. 2) 6.5 Konklusjon Et sammendrag av kostnadestimeringen: GS-Bru Stangevegen - Espern (Reinertsen AS) Forventet kostnad = 59,56 mill Hovedposter: Veg i dagen (tilpasning Stangevegen/Brugata, utvidelse Stangevegen, tilpasning gs-veger på Espern side, støttemurer) 5,75 mill Bru/konstruksjoner (tatt med landkar, belysning etc) 38,23 mill Byggherrekostnader 10,56 mill Usikkerhetsfaktorer 5,02 mill Dette alternativet må justeres noe i forhold til estetikk, design, valg av fundamentering etc. Bærer preg av noe "umoden" utvikling på dette plannivå. GS-Bru Stangevegen til Espern 23

24 7 Bilag 7.1 Kalkyleposter A Veg i dagen (GSV) Sum Forventet kostnad denne post A1 Ombygging av Stangevegen - ny veg Spesifisert Utvidelse av eks. kryss Brugata/Stangevegen. Fortau mot jernbane ca 350m (fylling). Bredde 5.0m Heving av Stangevegen spesielt mot jernbanesiden i ca175m Håper Frykter Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Underlagskalkulasjon Post/Prosess Enhet Mengde Pris Kostnad Enhetspriskontroll 300,00 m á kr 0,00 Lav verdi Sannsynlig verdi Høy verdi Forventet Mengde (m) 250,0 300,0 350,0 300,0 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post GS-Bru Stangevegen til Espern 24

25 A2 Ny GSV - Espern v/hamjern Spesifisert Etablering av ny GSV langs Dovrebanen og langs Hamjern Overgang støttemur - terreng, begge "løp" Ca. 120m, bredde 3.5m Støttemur =240m2 Håper Frykter Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Underlagskalkulasjon Post/Prosess Enhet Mengde Pris Kostnad Enhetspriskontroll 120,00 m á kr 0,00 Lav verdi Sannsynlig verdi Høy verdi Forventet Mengde (m) 120,0 120,0 180,0 144,9 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post A3 MVA - GSV + utvidelse Stangevegen Mva Håper Frykter Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Underlagskalkulasjon Post/Prosess Enhet Mengde Pris Kostnad Enhetspriskontroll 0,00 á kr 0,00 Lav verdi Sannsynlig verdi Høy verdi Forventet Påslag (%) 12,00 14,00 17,00 14,41 Forventet kostnad denne post GS-Bru Stangevegen til Espern 25

26 B Bru / Konstruksjoner Sum Forventet kostnad denne post B1 Jernbanerelaterte kostnader Spesifisert Kostnader som følge av arbeider nær spor, sikkerhetsvakter, tilpasning KL-master, tilpasning sporvekslere Håper Frykter Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Underlagskalkulasjon Post/Prosess Enhet Mengde Pris Kostnad Enhetspriskontroll 0,00 á kr 0,00 Lav verdi Sannsynlig verdi Høy verdi Forventet Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post GS-Bru Stangevegen til Espern 26

27 B2 Stålbru - konstruksjon Spesifisert Total lengde ca 237m, Innvendig bredde 3.0m Sikringsskjermer over spor ca 65m Rekkverk Brulager, fugekonstruksjon, fuktisolering, slitelag avvanning Sannsynlig areal ca 750m2 Håper Frykter Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Underlagskalkulasjon Post/Prosess Enhet Mengde Pris Kostnad Enhetspriskontroll 750,00 m² á kr 0,00 Lav verdi Sannsynlig verdi Høy verdi Forventet Mengde (m²) 700,0 750,0 850,0 770,6 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post B3 MVA - Bru / konstruksjoner Mva Håper Frykter Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Underlagskalkulasjon Post/Prosess Enhet Mengde Pris Kostnad Enhetspriskontroll 0,00 á kr 0,00 Lav verdi Sannsynlig verdi Høy verdi Forventet Påslag (%) 10,00 12,00 15,00 12,41 Forventet kostnad denne post GS-Bru Stangevegen til Espern 27

28 P Byggherrekostnader Sum Forventet kostnad denne post P1 Planlegging og prosjektering Avledet kostnad Byggeplanlegging Konkurransegrunnlag Grunn- og miljøundersøkelser Tilstandsregistreringer av eksisterende bygninger Ekstern kvalitetssikring Håper Frykter Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Underlagskalkulasjon Post/Prosess Enhet Mengde Pris Kostnad Enhetspriskontroll 0,00 á kr 0,00 Lav verdi Sannsynlig verdi Høy verdi Forventet Påslag (%) 7,000 9,000 11,000 9,000 Forventet kostnad denne post GS-Bru Stangevegen til Espern 28

29 P2 Byggeledelse inkl. rigg og drift Avledet kostnad Antatt byggetid ca 1 år 1 årsverk Håper Frykter Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Underlagskalkulasjon Post/Prosess Enhet Mengde Pris Kostnad Enhetspriskontroll 0,00 á kr 0,00 Lav verdi Sannsynlig verdi Høy verdi Forventet Påslag (%) 7,000 9,000 11,000 9,000 Forventet kostnad denne post P3 Administrasjon Avledet kostnad Håper Frykter Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Underlagskalkulasjon Post/Prosess Enhet Mengde Pris Kostnad Enhetspriskontroll 0,00 á kr 0,00 Lav verdi Sannsynlig verdi Høy verdi Forventet Påslag (%) 5,000 6,000 7,000 6,000 Forventet kostnad denne post GS-Bru Stangevegen til Espern 29

30 U Usikkerhetsfaktorer Sum Forventet kostnad denne post U1 Planlegging, Prosjektering Usikkerhetsfaktor Håper Frykter Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Underlagskalkulasjon Post/Prosess Enhet Mengde Pris Kostnad Enhetspriskontroll 0,00 á kr 0,00 Lav verdi Sannsynlig verdi Høy verdi Forventet Faktor 0,990 1,000 1,020 1,004 Forventet kostnad denne post U2 Hensyn til miljø Usikkerhetsfaktor Håper Frykter Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Underlagskalkulasjon Post/Prosess Enhet Mengde Pris Kostnad Enhetspriskontroll 0,00 á kr 0,00 Lav verdi Sannsynlig verdi Høy verdi Forventet Faktor 1,000 1,000 1,100 1,041 Forventet kostnad denne post GS-Bru Stangevegen til Espern 30

31 U3 Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad Usikkerhetsfaktor Håper Frykter Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Underlagskalkulasjon Post/Prosess Enhet Mengde Pris Kostnad Enhetspriskontroll 0,00 á kr 0,00 Lav verdi Sannsynlig verdi Høy verdi Forventet Faktor 1,000 1,030 1,050 1,028 Forventet kostnad denne post U4 Nye lover/forskrifter Usikkerhetsfaktor Håper Frykter Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Underlagskalkulasjon Post/Prosess Enhet Mengde Pris Kostnad Enhetspriskontroll 0,00 á kr 0,00 Lav verdi Sannsynlig verdi Høy verdi Forventet Faktor 1,000 1,000 1,020 1,008 Forventet kostnad denne post GS-Bru Stangevegen til Espern 31

32 U5 Markedsituasjon Usikkerhetsfaktor Håper Frykter Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Underlagskalkulasjon Post/Prosess Enhet Mengde Pris Kostnad Enhetspriskontroll 0,00 á kr 0,00 Lav verdi Sannsynlig verdi Høy verdi Forventet Faktor 0,990 1,020 1,080 1,032 Forventet kostnad denne post GS-Bru Stangevegen til Espern 32

Stangevegen/Brugata - Espern v/hamjern Espern Bru (Alt.3)

Stangevegen/Brugata - Espern v/hamjern Espern Bru (Alt.3) Statens vegvesen Stangevegen/Brugata - Espern v/hamjern Espern Bru (Alt.3) Kostnadsoverslag etter Anslagmetoden. Kontrollnivå: Prosjektets Anslag 28. januar 2011 Kontrollnivå: Prosjektets Anslag Revisjonsdato:

Detaljer

Forbindelse til fv. 17 Alternativ 4 - ferge til Skorpa - Alternativ 4

Forbindelse til fv. 17 Alternativ 4 - ferge til Skorpa - Alternativ 4 Utredning Statens vegvesen Forbindelse til fv. 17 Alternativ 4 - ferge til Skorpa - Alternativ 4 Kostnadsoverslag etter Anslagmetoden. Kontrollnivå: Prosjektets Anslag 23. oktober 2014 Kontrollnivå: Prosjektets

Detaljer

Rv 560 Viset - Sjøholt Børdalslinja alt C sør

Rv 560 Viset - Sjøholt Børdalslinja alt C sør Kommune(del)plan Statens vegvesen Rv 560 Viset - Sjøholt Børdalslinja alt C sør Kostnadsoverslag etter Anslagmetoden. Planleggingsnotat 29. mai 2015 Planleggingsnotat Revisjonsdato: (Ikke revidert) Rapportdato:

Detaljer

Forbindelse til fv. 17 Alternativ 1 - flytebru - Alternativ 1

Forbindelse til fv. 17 Alternativ 1 - flytebru - Alternativ 1 Utredning Statens vegvesen Forbindelse til fv. 17 Alternativ 1 - flytebru - Alternativ 1 Kostnadsoverslag etter Anslagmetoden. Kontrollnivå: Prosjektets Anslag 20. november 2014 Kontrollnivå: Prosjektets

Detaljer

Tema 5: Kostnadsestimering

Tema 5: Kostnadsestimering Tema 5: Kostnadsestimering Foredragsholdere: Geir Enersen, Statens vegvesen Vegdirektoratet Frode Drevland, NTNU, inst. for bygg, anlegg og transport Erling Graarud, ViaNova Plan og Trafikk AS Hovedtemaer

Detaljer

Vedlegg 5, Håndbok R764: Anslagsmetoden

Vedlegg 5, Håndbok R764: Anslagsmetoden Vedlegg 5, Håndbok R764: Anslagsmetoden Eksempler på samvariasjon og hva endringer i input gjør med resultat i Anslag 4.0 Samvariasjon Faste mengder Detaljert vs. Grovere detaljgrad Utvidet spenn Det er

Detaljer

Optimalisering/vurdering av hovedadkomst Åkersvika - Espern Strandsonen, Hamar

Optimalisering/vurdering av hovedadkomst Åkersvika - Espern Strandsonen, Hamar Optimalisering/vurdering av hovedadkomst Åkersvika - Espern Mars 2011 Fra Reinertsen AS har følgende medarbeidere deltatt i prosjektet: Karim Bakir Siv.ing Knut Carlsen Ing. Tor Odd Gaukerud Siv.ing Sigurdur

Detaljer

Vurdering av optimal plassering av gang- og sykkelforbindelse mellom ny bydel og eksisterende bydeler

Vurdering av optimal plassering av gang- og sykkelforbindelse mellom ny bydel og eksisterende bydeler DELRAPPORT TIL PLAN- OG KONSEKVENSUTREDNING FOR NY BYDEL I HAMAR STRANDSONE 24.11.2010, siste revisjon mars 2011. Vurdering av optimal plassering av gang- og sykkelforbindelse mellom ny bydel og eksisterende

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 01.11.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 01.11.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Bygg- og miljøutvalget Dato: 01.11.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 SAKSKART Vedlegg til saker til behandling 131/12 11/05060-2 132/12 12/03371-9

Detaljer

Hamar kommune. ANSLAG Linjevalg Espern bru øst

Hamar kommune. ANSLAG Linjevalg Espern bru øst Hamar kommune ANSLAG Linjevalg Espern bru øst RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 712321 Kunde: Hamar kommune Kvalitetssikring av kostnadsverslag med ANSLAG-metoden for østre linjer til Espern 3

Detaljer

Konsekvens for bebyggelse og bomiljø Veglinjen er noe justert i forhold til kommunedelplanen for å tilpasse den bedre til byplan og bebyggelsen.

Konsekvens for bebyggelse og bomiljø Veglinjen er noe justert i forhold til kommunedelplanen for å tilpasse den bedre til byplan og bebyggelsen. INFORMASJON OM PROSJEKT RINGGATAS FORLENGELSE Forlengelsen av Ringgata vil gi en sammenhengende ringveg i ytterkant av sentrumsbebyggelsen. Forlengelsen betyr ny veg fra Vangsvegen ved CC til Stangevegen

Detaljer

Bru for rv. 23 Anslagsrapport, Håøya nord

Bru for rv. 23 Anslagsrapport, Håøya nord Bru for rv. 23 Anslagsrapport, Håøya nord 120 163 Bærums verk E 16 150 162 166 Sandvika 159 191 Oslo Nesoddtangen K V U fo r k ryss i n g av O s lo fj o r d e n 2 0 14 Sem Asker Kolbotn Buskerud 22 Akershus

Detaljer

Espern Bro Strandsonen Hamar. Støyutredning

Espern Bro Strandsonen Hamar. Støyutredning Espern Bro Strandsonen Hamar Støyutredning Divisjon Engineering Prosjektnummer: 2730566 Dok. nr. RAP-RE-RIA-001 Rev.: 1 Dato: 27.05.2011 Utarbeidet av: Lars Oftedahl Kontrollert av: Kristian E. Meisingset

Detaljer

Tverrforbindelse Losen- Ler

Tverrforbindelse Losen- Ler E 6 Røskaft- Skjerdingstad Tverrforbindelse Losen- Ler Vurdering av forkastede løsninger Kommune: Melhus Region midt Trondheim kontorsted UTFYLLENDE ALTERNATIVSVURDERING VEDRØRENDE TVERRFORBINDELSEN FRA

Detaljer

Alle innspill til alternative hovedadkomster Strandsonen NOTAT ENKEL VURDERING AV INNSPILL VEDRØRENDE NY HOVEDADKOMST TIL STRANDSONEN.

Alle innspill til alternative hovedadkomster Strandsonen NOTAT ENKEL VURDERING AV INNSPILL VEDRØRENDE NY HOVEDADKOMST TIL STRANDSONEN. Alle innspill til alternative hovedadkomster Strandsonen NOTAT ENKEL VURDERING AV INNSPILL VEDRØRENDE NY HOVEDADKOMST TIL STRANDSONEN. Innnspill som har kommet i forbindelse med uttalelser til oppstart

Detaljer

Prosjekt:Tjøme GS Lengde: 2850 m Trafikkmengde

Prosjekt:Tjøme GS Lengde: 2850 m Trafikkmengde Prosjekt:Tjøme GS Lengde: 2850 m Trafikkmengde Revidert 19.02.2015 (ÅDT): 2200 Kollektiv Sykkel Presterød, Teie, Tjøme og Hogsness Fastlandsforbindelse Bompenge Fartsgrense: 40-60 km x x Oversiktskart

Detaljer

Vågan Kommune. Forprosjekt Oppgradering Doktorbakken - Kabelvåg. Utgave: 1 Dato:

Vågan Kommune. Forprosjekt Oppgradering Doktorbakken - Kabelvåg. Utgave: 1 Dato: Forprosjekt Oppgradering Doktorbakken - Kabelvåg Utgave: 1 Dato: 2014-02-17 Forprosjekt Oppgradering Doktorbakken - Kabelvåg 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Forprosjekt Oppgradering Doktorbakken

Detaljer

Kostnadskalkyler og usikkerhetsanalyser i store industriprosjekt. Olav Torp Førsteamanuensis NTNU, Institutt for bygg, anlegg og transport

Kostnadskalkyler og usikkerhetsanalyser i store industriprosjekt. Olav Torp Førsteamanuensis NTNU, Institutt for bygg, anlegg og transport 1 Kostnadskalkyler og usikkerhetsanalyser i store industriprosjekt Olav Torp Førsteamanuensis NTNU, Institutt for bygg, anlegg og transport 2 Struktur på presentasjonen Litt om kostnadskalkyler Usikkerhetsanalyser

Detaljer

Byggesak over disk i Sørum kommune - hva må søker levere - hva leverer vi

Byggesak over disk i Sørum kommune - hva må søker levere - hva leverer vi Byggesak over disk i Sørum kommune - hva må søker levere - hva leverer vi Hva vi leverer: Du kan bestille time ved å besøke oss, ringe eller sende en e-post. I dette skriv følger veiledning om behandlingsmåten,

Detaljer

Anslagmetoden RETNINGSLINJER. Håndbok 217. Nytenkning. Uklare mål. Mangel på aksept. Kompleksitet. Gjennomføringsintensitet. Interesser.

Anslagmetoden RETNINGSLINJER. Håndbok 217. Nytenkning. Uklare mål. Mangel på aksept. Kompleksitet. Gjennomføringsintensitet. Interesser. Anslagmetoden RETNINGSLINJER Håndbok 217 Uklare mål Nytenkning Mangel på aksept Kompleksitet Interesser Gjennomføringsintensitet Organisasjon Størrelse Marked Varighet Håndbøker i Statens vegvesen Dette

Detaljer

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 Reguleringsplan Prosjekt: E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 TEKNISKE TEGNINGER Rennebu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato:20.10.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KVU-prosessen fra A til Å

KVU-prosessen fra A til Å KVU for kryssing av Oslofjorden KVU-prosessen fra A til Å I KVU for kryssing av Oslofjorden utredes muligheter for mer effektiv transport over Oslofjorden, blant annet mulighet for faste forbindelser for

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Statens Vegvesen Region Sør. Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan 20.02.2007. Forslagstiller: Statens Vegvesen

PLANBESKRIVELSE. Statens Vegvesen Region Sør. Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan 20.02.2007. Forslagstiller: Statens Vegvesen Statens Vegvesen Region Sør PLANBESKRIVELSE Rv35 GS-kulvert Nakkerud Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan Side 1 av 10 Innhold: Side: 1 ORIENTERING...3 1.1 FREMLAGT PLANMATERIALE...3 2 TIDLIGERE

Detaljer

Samhandling i kontrakter. - Entreprenørens syn

Samhandling i kontrakter. - Entreprenørens syn Samhandling i kontrakter - Entreprenørens syn Forretningsidé REINERTSEN skal være en attraktiv leverandør av multidisiplin engineering, totalprosjekter (EPCI) og drift- og vedlikeholdstjenester. Firmaet

Detaljer

2012-02 - 03. KVU Intercity Østfoldbanen. Kostnadsberegninger

2012-02 - 03. KVU Intercity Østfoldbanen. Kostnadsberegninger 2012-02 - 03 KVU Intercity Østfoldbanen Kostnadsberegninger 2 KOSTNADSBEREGNINGER ØSTFOLDBANEN - INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1 Kostnader 5 1.1 Oppdrag 5 1.2 Overordnet omfang og avgrensninger

Detaljer

E39 Rogfast Oppstart av arbeidet med reguleringsplaner Åpent møte i Bokn kommune 27. september 2011

E39 Rogfast Oppstart av arbeidet med reguleringsplaner Åpent møte i Bokn kommune 27. september 2011 E39 Rogfast Oppstart av arbeidet med reguleringsplaner Åpent møte i Bokn kommune 27. september 2011 Bjørn Åmdal, Statens vegvesen planleggingsleder Dagsorden Del 1 informasjon - ca. 40 min 1. Hensikt med

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

SKISSEPROSJEKT NY HAMMEREN BRU

SKISSEPROSJEKT NY HAMMEREN BRU SKISSEPROSJEKT NY HAMMEREN BRU UTARBEIDET AV SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF MED BISTAND FRA RAMBØLL NORGE AS 1 Innhold 1 INNHOLD 3 2 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 5 3 ALTERNATIVER OG MULIGE PLASSERINGER AV DEN NYE

Detaljer

1. SAK NR 12 SØKNAD FRA LANGØY UTVIKLING

1. SAK NR 12 SØKNAD FRA LANGØY UTVIKLING 1. SAK NR 12 SØKNAD FRA LANGØY UTVIKLING 1.1. Forslag til vedtak Styret vedtar å bevilge kr 200.000 som tilskudd til reguleringsarbeid for å utvikle broforbindelse til Langøy. 1.2. Vurdering av daglig

Detaljer

Oppsummering av merknadsbehandlingen

Oppsummering av merknadsbehandlingen Oppsummering av merknadsbehandlingen Stange kommunestyre 23.11.16 JBV v/ Lars Eide, Marit K. Bjørke og Sverre Setvik Agenda Merknadsbehandlingen samlet sett Merknadsbehandlingen i Stange Endringer i revidert

Detaljer

Forprosjektrapport side 1 av 11

Forprosjektrapport side 1 av 11 Forprosjektrapport side 1 av 11 Forprosjektrapport side 2 av 11 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 OPPDRAGET... 3 1.2 BESKRIVELSE AV BRUSTEDET... 3 1.3 ESTETISK UTTRYKK... 4 2 BESKRIVELSE AV BRULØSNINGEN...

Detaljer

E 16 / Rv. 2 Kongevegen Tjernsbergs veg

E 16 / Rv. 2 Kongevegen Tjernsbergs veg E 16 / Rv. 2 Kongevegen Tjernsbergs veg v/ prosjektleder Amund Sjøvik Norsenga bru Kongevegen Tjernsbergs veg E 16 / Rv 2 Kongevegen Presentasjon av byggeledelsen Statens vegvesen, Avdeling Hedmark, utbygging

Detaljer

Reguleringsplan for gang/sykkelbru over jernbanen, Eie 1. gangsbehandling

Reguleringsplan for gang/sykkelbru over jernbanen, Eie 1. gangsbehandling Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 17.08.2009 Arkiv: :PL-, FA-L12, GBR- Arkivsaksnr.: 08/3069 Journalpostløpenr.: 09/62830 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

PROSJEKTPLAN PRINSENKRYSSET KOLLEKTIVKNUTEPUNKT

PROSJEKTPLAN PRINSENKRYSSET KOLLEKTIVKNUTEPUNKT 1. Prosjektdetaljer Prosjektnavn Prosjektbeskrivelse Prinsenkrysset kollektivknutepunkt Ombygging av kryssområdet Prinsens gt./ Kongens gt. til kollektivknutepunkt iht. vedtak i Trondheim Bystyre og Sør-

Detaljer

Forprosjekt Prosjekt: Fv. 279; Støvin - Fetsund sentrum

Forprosjekt Prosjekt: Fv. 279; Støvin - Fetsund sentrum Prosjekt: Fv. 279; Støvin - Fetsund sentrum August 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 2. FORUTSETNINGER... 3 2.1. GEOMETRI... 3 2.2. GRUNNFORHOLD... 3 2.3. PROSJEKTERINGSGRUNNLAG... 3 3. KONSTRUKSJONER...

Detaljer

Reguleringsplan. E39 Smiene-Harestad. Prosjektpresentasjon TUNGENESMØTET SEP.2014. Planleggingsleder Laila Løkken Christensen-Dreyer

Reguleringsplan. E39 Smiene-Harestad. Prosjektpresentasjon TUNGENESMØTET SEP.2014. Planleggingsleder Laila Løkken Christensen-Dreyer Reguleringsplan E39 Smiene-Harestad TUNGENESMØTET SEP.2014 Prosjektpresentasjon Planleggingsleder Laila Løkken Christensen-Dreyer , reguleringsplan Organisasjon Statens vegvesen er byggherre. Tor Geir

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

Sørum Kommunalteknikk KF NY HAMMEREN BRU

Sørum Kommunalteknikk KF NY HAMMEREN BRU Sørum Kommunalteknikk KF NY HAMMEREN BRU EVALUERINGSRAPPORT 1. INNLEDNING...3 2. FREMDRIFT...4 3. KVALITET...5 4. ØKONOMI...5 5. BRUKERTILFREDSHET...6 3 1. INNLEDNING Hammeren bru ligger i Sørum kommune

Detaljer

Østre tangent Nordenga bru

Østre tangent Nordenga bru Nordenga bru v/kåre Johan Kirkevik E18 mellom Festningstunnelen og Ekebergtunnelen Etappe 1 Ortofoto viser utbygging etappe 1 Her inngår hovedarbeidene på Havnelageret, senketunnelen og Sørenga samt tekniske

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Flyktningeboliger 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

Prosjekt: Bru Side E1.1

Prosjekt: Bru Side E1.1 Prosjekt: Bru Side E1.1 Hovedprosess 1: FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER 1 FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER Komplett rigg og drift av arbeidene. Skal også inkludere alle nødvendige

Detaljer

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak...

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR 4-047 DETALJPLAN FOR HEGRENESET Dato: 13.03.14 Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på

Detaljer

OPPSUMMERING AV BEFARING PÅ ETTERSTAD

OPPSUMMERING AV BEFARING PÅ ETTERSTAD Oslo kommune Samferdselsetaten Møtereferat Til stede: Etterstad Vel ved Knud Torkildsen Borettslaget Etterstad Vest v/ Alna Terrasse Boligsameie v/lasse Anderson Møtested: Gressletten på Etterstad Møtetid:

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. N22 Saksbehandler: Per Olav Bakken UTREDNING AV MULIG TOGTRIKK MELLOM HAMAR OG ELVERUM. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. N22 Saksbehandler: Per Olav Bakken UTREDNING AV MULIG TOGTRIKK MELLOM HAMAR OG ELVERUM. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/1129-4 Ark.nr. N22 Saksbehandler: Per Olav Bakken Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkestinget tar rapport fra konsulentselskapet Atkins, versjon

Detaljer

Vurdering av rampeløsning, E6 Soknedal sentrum. Linje for rampe med kostnadsoverslag. E6 Soknedal sentrum Side 1 Maldato: september 10

Vurdering av rampeløsning, E6 Soknedal sentrum. Linje for rampe med kostnadsoverslag. E6 Soknedal sentrum Side 1 Maldato: september 10 Vurdering av rampeløsning, E6 Soknedal sentrum Linje for rampe med kostnadsoverslag E6 Soknedal sentrum Side 1 Maldato: september 10 10.september 2010 Forord Prosjektet omhandler opptegning av rampe for

Detaljer

frf1ljfldhfrug NOTAT ALTERNATIV la - KOSTNADSENDRINGER 1. Innledning

frf1ljfldhfrug NOTAT ALTERNATIV la - KOSTNADSENDRINGER 1. Innledning NOTAT frf1ljfldhfrug CONSULT Oppdrag: Polarporten AS ANLEGGSKOSTNADER TINDTUNNELEN Tema: Dato: 19.06.2008 ALTERNATIV la - KOSTNADSENDRINGER Til: Fra: Kopi til: Polarporten AS v/terje Walnum Barlindhaug

Detaljer

FOU, Statens vegvesen, Region sør, Kjetil Nergaard Universell utforming i drift og vedlikehold, fase 2

FOU, Statens vegvesen, Region sør, Kjetil Nergaard Universell utforming i drift og vedlikehold, fase 2 FOU, Statens vegvesen, Region sør, Kjetil Nergaard Universell utforming i drift og vedlikehold, fase 2 Universell utforming i drift og vedlikehold, fase 1 og 2 Bakgrunn Fase 2 (2013-2014) er en fortsettelse

Detaljer

Geoteknikk. E6/fv.118 Grålum Kryss, Sarpsborg Datarapport. Ressursavdelingen. Nr. 2011184511. Region øst. Veg- og geoteknisk seksjon 2013-03-20

Geoteknikk. E6/fv.118 Grålum Kryss, Sarpsborg Datarapport. Ressursavdelingen. Nr. 2011184511. Region øst. Veg- og geoteknisk seksjon 2013-03-20 Geoteknikk E6/fv.118 Grålum Kryss, Sarpsborg Datarapport O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi ne gn e n Nr. 2011184511 Region øst Ressursavdelingen Veg- og geoteknisk seksjon

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Sett spor i Gudbrandsdalen

Sett spor i Gudbrandsdalen Tryggere E6 - triveligere lokalsamfunn Store entrepriser på ny E6 i Gudbrandsdalen BODØ TRONDHEIM MOLDE E6 FRYA-SOJA LEIKANGER LILLEHAMMER OSLO Illustrasjon: Multiconsult To av de største entreprisene

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

Sett spor i Gudbrandsdalen

Sett spor i Gudbrandsdalen Tryggere E6 Ringebu-Otta Sett spor i Gudbrandsdalen Tofeltsveg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. To lange tunneler. Tre store bruer. Mer enn 80 andre små og store konstruksjoner. Teknisk krevende

Detaljer

Brandangersundbrua utfordrende design og montering

Brandangersundbrua utfordrende design og montering Brandangersundbrua utfordrende design og montering av dr. ing. Rolf Magne Larssen fra Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS Presentasjon på Norsk Ståldag 2010 28. oktober 2010 Hva? Brukryssing med nettverksbue Hovedspenn

Detaljer

Espern bru, Hamar Parallelloppdrag november 2007: Ny bru over jernbanen

Espern bru, Hamar Parallelloppdrag november 2007: Ny bru over jernbanen Espern bru, Hamar Parallelloppdrag november 2007: Ny bru over jernbanen Innhold Brusted-situasjon... s. 3 Situasjonsplan... s. 4 Konstruksjon - oversikt 3D-modell... s. 5 Konstruksjon - generelt... s.

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2012 Mandag 7.5.2012, KL. 17.00 18.40 på Fosen Fjord Hotell, Åfjord

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2012 Mandag 7.5.2012, KL. 17.00 18.40 på Fosen Fjord Hotell, Åfjord 1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2012 Mandag 7.5.2012, KL. 17.00 18.40 på Fosen Fjord Hotell, Åfjord Tilstede: Styreleder Hallgeir Grøntvedt, nestleder Albert Larsen, styremedlem Joar Nordtug, styremedlem

Detaljer

Sandvika. Nesoddtangen. Drammen Båtstø Ski. ( Åros Vassum Håøya Sætre. Drøbak. Filtvet. Tofte. Son. Breiangen 121. Jeløy. ( Horten.

Sandvika. Nesoddtangen. Drammen Båtstø Ski. ( Åros Vassum Håøya Sætre. Drøbak. Filtvet. Tofte. Son. Breiangen 121. Jeløy. ( Horten. K2 Anslagsrapport Bærums verk E 16 120 163 159 Undersjøisk tunnel og bru; E18 Kopstad E6 Tømte 150 162 166 Sandvika 191 Oslo Nesoddtangen K V U fo r k ryss i n g av O s lo fj o r d e n 2 0 14 Sem Asker

Detaljer

Undersjøisk tunnel E18 Undrumsdal E6 Patterrød. Sandvika. Nesoddtangen. Drammen Båtstø Ski. ( Åros Vassum Håøya Sætre. Drøbak. Filtvet. Tofte.

Undersjøisk tunnel E18 Undrumsdal E6 Patterrød. Sandvika. Nesoddtangen. Drammen Båtstø Ski. ( Åros Vassum Håøya Sætre. Drøbak. Filtvet. Tofte. K4 Anslagsrapport Bærums verk E 16 120 163 159 Undersjøisk tunnel E18 Undrumsdal E6 Patterrød 150 162 166 Sandvika 191 Oslo Nesoddtangen K V U fo r k ryss i n g av O s lo fj o r d e n 2 0 14 Sem Asker

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. TVERRFORBINDELSE HEIMDALSVEGEN-INDUSTRIVEGEN Arkivsaksnr.: 05/09197 Saksbehandler: Torry Unsgård. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. TVERRFORBINDELSE HEIMDALSVEGEN-INDUSTRIVEGEN Arkivsaksnr.: 05/09197 Saksbehandler: Torry Unsgård. Forslag til vedtak: Saksframlegg TVERRFORBINDELSE HEIMDALSVEGEN-INDUSTRIVEGEN Arkivsaksnr.: 05/09197 Saksbehandler: Torry Unsgård Forslag til vedtak: Bygningsrådet anbefaler at Smedbrua fornyes i samsvar med alternativ 1.2.

Detaljer

Skorpa. Forprosjekt Vei og VA

Skorpa. Forprosjekt Vei og VA Skorpa Forprosjekt Vei og VA Juni 2008 220 0008 Side: 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1.0 SAMMENDRAG... 3 2.0 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 3.0 VEI... 4 3.1 Generelt...4 3.2 Dimensjoneringskriterier... 4 3.3 Alternativsvurderinger...

Detaljer

Lørenskog kommune. TEMA: Leverandørmøte Tverrveien Ødegården 30. mai 2016 TEKNISK

Lørenskog kommune. TEMA: Leverandørmøte Tverrveien Ødegården 30. mai 2016 TEKNISK Lørenskog kommune PUBLISERT: 30. MAI 2016 TEMA: Leverandørmøte Tverrveien Ødegården 30. mai 2016 MARIT LIV SOLBJØRG, PROSJEKTLEDER OMRÅDE: PROSJEKT TEKNISK Informasjonsmøte for leverandører 30. mai 2016,

Detaljer

Forprosjekt E18 Rugtvedt Dørdal - Tiltak eksisterende veg

Forprosjekt E18 Rugtvedt Dørdal - Tiltak eksisterende veg 1 Forprosjekt E18 Rugtvedt Dørdal - Tiltak eksisterende veg Asplan Viak AS Dato: 12.10.2012 Asplan Viak as DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Statens vegvesen Rapportnavn: Forprosjekt E18 Rugtvedt Dørdal

Detaljer

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT NOTAT DRAMMEN PARKERING KF/DRAMMEN EIENDOM KF 11.02.09 P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT 1. Sammendrag og anbefalinger Det legges opp til raskest mulig framdrift slik at igangsettingsbeslutning

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Over- og underbygning 2. Underbygning 5. Støttemurer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Over- og underbygning 2. Underbygning 5. Støttemurer Side: 1 / 5 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering B. Over- og underbygning 2. Underbygning 5. Støttemurer Side: 2 / 5 Innholdsfortegnelse B Overbygning/Underbygning... 3 B.2 Underbygning... 3

Detaljer

BYGGETOMT I KARIBAKKEN MASSEUTTAK, ØVRE ALTA

BYGGETOMT I KARIBAKKEN MASSEUTTAK, ØVRE ALTA NOTAT Oppdrag 1350007501 Kunde Alta kommune Notat nr. G-not-01 Til Alta kommune v/ Reidar Andre Olsen Fra Kopi Rambøll Norge AS v/eirin Husdal GEOTEKNISK VURDERING BYGGETOMT I KARIBAKKEN MASSEUTTAK, ØVRE

Detaljer

GEOTEKNSIK NOTAT. Notat nr.: 1 Vår ref.: 660.12c/mw Dato: 8.12.2014. Oppdragsnavn:

GEOTEKNSIK NOTAT. Notat nr.: 1 Vår ref.: 660.12c/mw Dato: 8.12.2014. Oppdragsnavn: GEOTEKNSIK NOTAT Notat nr.: 1 Vår ref.: 660.12c/mw Dato: 8.12.2014 Enebakk kommune Flateby sentrumsutvikling AS Til: v/ byggesaksavdeling v/vidar Kolstad Oppdragsnavn: Emne: Tiltaksklasse (SAK10): Oppdragsgiver:

Detaljer

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812)

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812) DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 1820.20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.2014 JMA Revisjon: Rev. ihht. planutvalgets vedtak i sak 13/14 JMA Rev. ihht.

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 84 X JERNBANEN X FV 212, NY GANG- OG SYKKELVEG REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 84 X JERNBANEN X FV 212, NY GANG- OG SYKKELVEG REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 84 X JERNBANEN X FV 212, NY GANG- OG SYKKELVEG REGULERINGSBESTEMMELSER Dato ArkivsakID Ringsaker kommune: 15/1697 Sist revidert Plan nr. 886 Vedtatt av kommunestyret, sak.

Detaljer

Vedlegg 3 Usikkerhetsanalyse. Kvalitetssikring (KS1) av KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge

Vedlegg 3 Usikkerhetsanalyse. Kvalitetssikring (KS1) av KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge Vedlegg 3 Usikkerhetsanalyse Kvalitetssikring (KS1) av KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge Terramar og Oslo Economics Side 1 av 17 22. april 2013 Innhold 1 Innledning... 3 2 Basisestimatet... 3 2.1

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 Privat detaljregulering Bilsentret Finnsnes - merknadsbehandling - gnr. 46 bnr. 107, 33 mfl.... Sett inn saksutredningen

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna. Fall Søndre Land kommune

Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna. Fall Søndre Land kommune Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna Fall Søndre Land kommune Statens vegvesen Region øst Vestoppland distrikt - februar 2008 Forslag til reguleringsplan fortau fv.

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Arne Gunnar Sem - 32214457 2014/023341-004 2014/1501

Detaljer

Sammendrag fra åpent møte på Larvik Museum 30.11.15

Sammendrag fra åpent møte på Larvik Museum 30.11.15 Mulighetsanalyse Larvik - Forstudie InterCity Larvik Sammendrag fra åpent møte på Larvik Museum 30.11.15 Alle innspillene fra møtet er referert i dette notatet. Vi tar med oss alle kommentarer videre inn

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

STATENS VEGVESEN REGION ØST

STATENS VEGVESEN REGION ØST STATENS VEGVESEN REGION ØST E16/ RV. 2 FORPROSJEKT KONSTRUKSJONER Desember 2012 RAPPORT Norsenga bru over Solørbanen og Grensebanen Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255221 18.12.2012 Kunde: Statens vegvesen

Detaljer

Langset bru Bruksmønster - Kapasitet - kjørebredde/gang-sykkelveg - Alternativer

Langset bru Bruksmønster - Kapasitet - kjørebredde/gang-sykkelveg - Alternativer Minnesund Vel Notat Langset bru Bruksmønster - Kapasitet - kjørebredde/gang-sykkelveg - Alternativer Det store trafikkbilde Før ny E6 RV 33 knyttet sammen med fv 177 til Vormsund og Trondheim, via 501,

Detaljer

Jerusalem bru. Oslo. 4mur+ Spor Arkitekter AS. Tekst: Sivilarkitekt Amund Vik, Foto: nispe@ datho. no

Jerusalem bru. Oslo. 4mur+ Spor Arkitekter AS. Tekst: Sivilarkitekt Amund Vik, Foto: nispe@ datho. no Jerusalem bru Oslo Spor arkitekter Tekst: Sivilarkitekt Amund Vik, Spor Arkitekter AS Foto: nispe@ datho. no 4mur+ Jerusalem bru ble åpnet i september 2011. Med det fikk Sandaker/Torshov en ny og mer direkte

Detaljer

IC Espa Sørli Planforum Hedmark 2. desember 2015

IC Espa Sørli Planforum Hedmark 2. desember 2015 IC Espa Sørli Planforum Hedmark 2. desember 2015 Reguleringsplan for dobbeltsporet jernbane mellom Espa og Sørli i Stange kommune Ny trasé på strekningen Espa-Fv. 222 Norges lengste jernbanebru over Tangenvika

Detaljer

E6 Gardermoen-Biri. FOU Mulighetsstudie for ny 4-felt Mjøsbru i tre

E6 Gardermoen-Biri. FOU Mulighetsstudie for ny 4-felt Mjøsbru i tre E6 Gardermoen-Biri FOU Mulighetsstudie for ny 4-felt Mjøsbru i tre E6 Gardermoen-Biri Norge har allerede verdensrekorder for trebruer: lengst spenn, størst totallengde, sterkest osv. Ei ny Mjøsbru i tre

Detaljer

Rapport fra TS-revisjon. Reguleringsplan E105 Bjørkheim - Storskog Parsell 1B: Ternevann - Elvenes

Rapport fra TS-revisjon. Reguleringsplan E105 Bjørkheim - Storskog Parsell 1B: Ternevann - Elvenes Rapport fra TS-revisjon Reguleringsplan E105 Bjørkheim - Storskog Parsell 1B: Ternevann - Elvenes Region nord Bodø, R.vegktr Miljø og trafikksikkerhet 25.10.2012 1. Innledning Etter henvendelse fra Vegavdeling

Detaljer

UTFORMING AV GATER OMRÅDEPLAN FOR SPIKKESTAD SENTRUM

UTFORMING AV GATER OMRÅDEPLAN FOR SPIKKESTAD SENTRUM UTFORMING AV GATER OMRÅDEPLAN FOR SPIKKESTAD SENTRUM 02.02.2015 Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Formannskapet 12.2.2015 Frist for høringsuttalelser: Områdeplan for Spikkestad sentrum 1 1 INNLEDNING...

Detaljer

PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad

PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad Åpent møte i høringsperioden Onsdag 12. februar 2014 kl 19.00-21.00 Samfunnsalen Moss Rådhus 1. PRAKTISK INFORMASJON Tidsramme: 19.00-21.00

Detaljer

Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm. Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm. Kommuner: Verran og Steinkjer

Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm. Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm. Kommuner: Verran og Steinkjer PLANPROGRAM - Del av reguleringsplan SVV Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm Kommuner: Verran og Steinkjer Region midt Steinkjer kontorsted Høringsutgave

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

InterCity-prosjektet krever BIM

InterCity-prosjektet krever BIM InterCity-prosjektet krever BIM Foredrag på X, Y og Z 2016 Kristin Lysebo, Fagansvarlig 3D InterCity-prosjektet i Jernbaneverket InterCity-prosjektet skal i hovedtrekk: Bygge 230 km dobbeltspor 22 byer

Detaljer

Hamar katedralskole Byggeprosess og samspill

Hamar katedralskole Byggeprosess og samspill Hamar katedralskole Per Kr. Ljødal Prosjektleder Eiendom og Innkjøp 4 VIDEREGÅENDE SKOLER I HAMAR Ajer videregående skole Hamar katedralskole Ankerskogen videregående skole Storhamar videregående skole

Detaljer

Beskrivelse av Anslagsmetoden og dagens bruk av denne (11.3.2013)

Beskrivelse av Anslagsmetoden og dagens bruk av denne (11.3.2013) Vedlegg 3 (til evalueringsgruppas rapport) Beskrivelse av Anslagsmetoden og dagens bruk av denne (11.3.2013) 1 Innledning Alle kostnadsanslag som utarbeides i Statens Vegvesen for investeringsprosjekter

Detaljer

Rønvikfjellet - Løp Alternativ 1 via Løpsmark /

Rønvikfjellet - Løp Alternativ 1 via Løpsmark / Hovedvannverk Nordsia. Vurderinger og kostnadsoverslag.. Parsell Enhetskostnad Rønvikfjellet Løp Alternativ 1 via Løpsmark / Rønvikfjellet Løp Alternativ 2 via Skivika til Rv 834 Rønvikfjellet Løp Alternativ

Detaljer

E16 Varpe bru - Smedalsosen AnslagEksempel

E16 Varpe bru - Smedalsosen AnslagEksempel Reguleringsplan Statens vegvesen E16 Varpe bru - Smedalsosen AnslagEksempel Kostnadsoverslag etter Anslagmetoden. Kontrollnivå: Revidert etter Vegdirektoratets vurdering 9. juli 2012 Kontrollnivå: Revidert

Detaljer

TINDTUNNELEN KOSTNADSVURDERING

TINDTUNNELEN KOSTNADSVURDERING Oppdragsgiver Polarporten AS Rapporttype Kostnadsvurdering 20120620 TINDTUNNELEN KOSTNADSVURDERING KOSTNADSVURDERING 2 (21) TINDTUNNELEN KOSTNADSVURDERING Oppdragsnr.: 7120246 Oppdragsnavn: Kostnadsberegning

Detaljer

E39 Svegatjørn - Rådal

E39 Svegatjørn - Rådal E39 Svegatjørn - Rådal Presentasjon av prosjektet / planlagt gjennomføring. Folkemøte på Oseana Kunst & Kultursenter 24.09.15 Prosjektleder Sverre Ottesen Byggeleder Kari Bremnes E39 Svegatjørn - Rådal

Detaljer

Statens vegvesen. «Statens Vegvesen skrev følgende i en rapport fra april 2011:

Statens vegvesen. «Statens Vegvesen skrev følgende i en rapport fra april 2011: Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: 15420 Utbygging Hedmark Frode Bakken Saksbehandler/innvalgsnr: Frode Bakken - 62553662 Vår dato: 21.03.2013 Vår referanse: 2012/129340-074 RV 3 Alvdal Situasjonsbeskrivelse

Detaljer

PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad. Moss tirsdag 28. januar 2014

PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad. Moss tirsdag 28. januar 2014 PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad Moss tirsdag 28. januar 2014 1. STATUS IC 2. PLANPROGRAMMET 3. TIDLIGERE ARBEID 4. VEIEN VIDERE 5. BYGGETILTAKET 1. STATUS - IC-prosjektet

Detaljer

Geoteknikk. E16 Hønenkrysset, ny rundkjøring OPPDRAG. Oppdrag. Teknologiavdelingen. Ressursavdelingen. Nr. 2013084090-15

Geoteknikk. E16 Hønenkrysset, ny rundkjøring OPPDRAG. Oppdrag. Teknologiavdelingen. Ressursavdelingen. Nr. 2013084090-15 Geoteknikk E16 Hønenkrysset, ny rundkjøring OPPDRAG Oppdrag Teknologiavdelingen Ressursavdelingen Nr. 2013084090-15 Region sør Ressursavdelingen Vegteknisk seksjon 2014-01-29 Oppdragsrapport Nr. 2013084090-15

Detaljer

Schous Plass 10-Anskaffelse av Prosjekteringsgruppe Deichmanske bibliotek avd. Grünerløkka. HC-tiltak-(universell utforming)

Schous Plass 10-Anskaffelse av Prosjekteringsgruppe Deichmanske bibliotek avd. Grünerløkka. HC-tiltak-(universell utforming) Schous Plass 10-Anskaffelse av Prosjekteringsgruppe Deichmanske bibliotek avd. Grünerløkka HC-tiltak-(universell utforming) Ytelsesbeskrivelse - Prosjekteringsgruppe Generelt om prosjektet Innledning Omsorgsbygg

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Aslaug Tomelthy Nastad OPPRETTET AV. Ole Kristian Haug Bjølstad

OPPDRAGSLEDER. Aslaug Tomelthy Nastad OPPRETTET AV. Ole Kristian Haug Bjølstad NOTAT OPPDRAG E6 Ranheim - Værnes OPPDRAGSNUMMER 13713001 TIL Hilde Marie Prestvik og Grete Ørsnes OPPDRAGSLEDER Aslaug Tomelthy Nastad OPPRETTET AV Ole Kristian Haug Bjølstad DATO 15.01.2015 KOPI TIL

Detaljer

PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad

PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad Orientering for Rygge og Moss kommuner, formannskapene mandag 13. januar 2014 1. STATUS 2. PLANPROGRAMMET 3. TIDLIGERE ARBEID 4.

Detaljer

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma.

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Presentasjon av ulike alternativer og status for rv. 22. Statens vegvesen region øst. Oslo 12.12.2012. Edgar Sande Disposisjon: Status for rv. 22; Isakveien-Garderveien.

Detaljer

Storfjordbrua Muligheter, utfordringer, kostnader og gjennomføring. ved Dr. ing. Rolf Magne Larssen Møte på Storfjorden Kulturhus

Storfjordbrua Muligheter, utfordringer, kostnader og gjennomføring. ved Dr. ing. Rolf Magne Larssen Møte på Storfjorden Kulturhus Storfjordbrua Muligheter, utfordringer, kostnader og gjennomføring ved Dr. ing. Rolf Magne Larssen Møte på Storfjorden Kulturhus 14.09.2010 Muligheter Rørbru Flytebru Høgbru Hengebru Brusymfoni Muligheter

Detaljer