Stangevegen/Brugata - Espern v/hamjern GS-Bru Stangevegen til Espern

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stangevegen/Brugata - Espern v/hamjern GS-Bru Stangevegen til Espern"

Transkript

1 Statens vegvesen Stangevegen/Brugata - Espern v/hamjern GS-Bru Stangevegen til Espern Kostnadsoverslag etter Anslagmetoden. Kontrollnivå: Prosjektets Anslag 28. januar 2011

2 Kontrollnivå: Prosjektets Anslag Revisjonsdato: (Ikke revidert) Rapportdato: 28. januar 2011 Fylke: Kommuner: Hedmark Fylke Hamar Kommune Vegnr.: Meter, fra til: 0,00 0,00 Vegnavn: Sted, fra til: Gang- og sykkelbru Stangevegen/Brugata Stangevegen/Brugata Espern v/hamjern Plannivå: Prosjektleder: Prosessleder: Johanne Aasnæs Sørum Knut Carlsen Godkjennelser Dato Signatur Prosessleder Prosjektleder Avdelingsdirektør Regionvegsjef GS-Bru Stangevegen til Espern 2

3 Forord Det er utført en anslagprosess for kostnadsestimering av ny hovedadkomst til ny bydel v/espern i Hamar sentrum. Hovedadkomsten til området består av 2 ulike alternativer. Sammen med det ene alternativet er det også vurdert en gang- og sykkelbru. Dette er et kostnadsnadsoverslag som skal være mest mulig likeverdig for begge alternativene. Anslaget skal primært brukes til å danne seg et bilde av kostnadene for sammenligning av konsekvensene av de ulike alternativene. En må forutsette at det er handlingsrom for tilpasninger senere for det alternativet som velges realisering. Reinertsen AS har fra Hamar kommune fått i oppdrag å optimalisere tidligere utredning som er omtalt som alternativ (øst) B3-3, hovedadkomst til Strandsonen ved Åkersvika (Rv222). I tillegg er det også laget skisseforslag for adkomst gang- og sykkelbru fra Espern og tilslutning v/kryss Stangevegen/Brugata. Av praktiske årsaker ble anslaget utført i 3 separate omganger på samme dag med de alternativer som foreligger. Alternativ 3, Kjørebru m/fortau på en side Espern - Kryss Stangevegen/Brugata. (Plan Arkitekter./Sweco) Alternativ 2.(øst B3-3). Optimalisert forbindelse, Kjørebru med fortau på en side, Espern - Åkersvika. (Reinertsen AS) Gang- og sykkelbru fra Espern - kryss Stangevegen/Brugata (Reinertsen AS) Denne forbindelsen er et følgeprosjekt av Alt. 2 for å gi bedre kommunikasjon/tilgjengelighet mot sentrumsområdet for gående og syklende. Resultat av Alt. 2 og GS-bru blir slått sammen og skal sammenlignes mot Alt. 3. I dette anslaget er det Gang- og sykkelbru fra Espern - kryss Stangevegen/Brugata som utføres. GS-Bru Stangevegen til Espern 3

4 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag og konklusjon Prosjektinformasjon Prosjektbeskrivelse Oversiktskart Anslagprosessen Metode og gjennomføring Program/dagsorden Program / Dagsorden Befaring Målsetting Anslag-deltakere Prosjektgjennomgang Forutsetninger Interessenter Ambisjonsnivå Kompleksitetsfaktorer I / Y påvirkninger Vurdere usikkerhet Kalkulasjon Kalkylestruktur Kalkyletabell Resultat Kalkyleresultat S-kurve Usikkerhetsprofilet Prosesslederens kommentarer GS-Bru Stangevegen til Espern 4

5 6.5 Konklusjon Bilag Kalkyleposter GS-Bru Stangevegen til Espern 5

6 1 Sammendrag og konklusjon Overslag Prisnivå 2010 Krav til nøyaktighet 25,0 % P50 kostnad 59,23 mill. kr. Forventet kostnad 59,56 mill. kr. Standardavvik 10,72 mill. kr. Relativt standardavvik 18,0 % Det er 83 % sannsynlighet for at kalkylen ligger mellom Nedre verdi Øvre verdi 44,42 mill. kr. 74,04 mill. kr. Hovedposter Veg i dagen (GSV) Bru / Konstruksjoner Byggherrekostnader Usikkerhetsfaktorer 5,75 mill. kr. 38,23 mill. kr. 10,56 mill. kr. 5,02 mill. kr. Beregningsparametre Antall iterasjoner Oppnådd konvergens 0,000 Tidspunkt for beregning :26 Antall poster 19 Antall aktive poster 14 Antall samvariasjonsgrupper 0 GS-Bru Stangevegen til Espern 6

7 2 Prosjektinformasjon 2.1 Prosjektbeskrivelse Gang- og sykkelbru fra kryss Stangevegen/Brugata til Espern ved Hamjern. Det er valgt en kjørbar GSV bru med netto bredde 3.0m. Konstruksjonen er tenkt utført i stål-elementer med en total brulengde på ca 237m. Tilkobling av GSV brua mot Stangevegen forutsetter en utvidelse med fortau mot jernbanespor. I tillegg må samme strekning heves noe for å tilpasses universell utforming. Terrenget/vegen nærmest "Smågårdene" vil ikke bli berørt av "utvidelsen" På Espern siden ved Hamjern vil brua splitte seg (y-form) og finne "løp" på hver side av Hamjern-bygget. Dette for å gi en god funksjonalitet for brukerne. Det er ikke foretatt noen detaljprosjektering av plassering av peler/fundamenter på dette plannivået. Frihøyde over Dovrebanen er satt til 6.70m, for Rørosbanen er høyden 5.42m. Stigning er 5% på begge sider. Denne forbindelsen er et følgeprosjekt av Alt. 2 (B3-3) for å gi bedre kommunikasjon/tilgjengelighet mot sentrumsområdet for gående og syklende. Resultat av Alt. 2 (B3-3) og GS-bru blir slått sammen og skal sammenlignes mot Alt. 3. GS-Bru Stangevegen til Espern 7

8 2.2 Oversiktskart GS-Bru Stangevegen til Espern 8

9 3 Anslagprosessen 3.1 Metode og gjennomføring Metoden som benyttes (Anslagsprosessen) er nærmere beskrevet i håndbok nr. 217 der hovedhensikten er å utarbeide kvalitetssikrede kostnadsoverslag som kan forelegges beslutningstakere og legges til grunn for videre prosjektstyring og usikkerhetshåndtering. Metoden benyttes både ved utarbeidelse av kostnadsoverslag, og til å kvalitetssikre allerede eksisterende kostnadsoverslag. GS-Bru Stangevegen til Espern 9

10 3.2 Program/dagsorden Program / Dagsorden Sted Møterom hos Sjåtil & Fornæss AS i Strandgt. 31, Hamar Dato 28. januar 2011 Tid 09:00-16:00 Dagsorden Ansvarlig Tid Varighet 1. Velkommen Knut C 09:00 Rask orientering av om prosjektet/dagens oppgave Knut C 10 Presentasjon av deltakerne Alle Mål for samlingen Knut C 09:20 Ambisjonsnivå/Grunnlag/Kalkylestruktur 0 Faste forutsetninger / Indre/Ytre påvirkninger 0 (beinstrekk) Kalkyle Alle 10:15 Gjennomgår kalkylepostene, Alt. 1 Kjørebru m/fortau ved Brugata /Sweco) 4. Lunch Alle 11:30 (Noe kort lunch, men tida er knapp dersom vi skal ble ferdig til kl. 16) 5. Kalkyle Alle 12:05 Fortsetter med Alt. 2 Kjørebru m/fortau ved Åkersvika/Espern Beinstrekk Etter behov?? 13: Kalkyle Alle 13:30 Fortsetter med Alt. 2 Supplerende gangbru ved Espern mor kryss Stangeveien/Brugata F-faktorer Alle 14:30 Går gjennom usikkerhetsfaktorer, vurderer disse Gjennomgang av resultat Knut C/alle 15:00 Ser over resultatet og diskuterer dette Evaluering av prosessen Alle 15: Slutt for dagen Alle 16:00 GS-Bru Stangevegen til Espern 10

11 3.3 Befaring Det er ikke utført felles befaring med denn nye kostnadsgruppen. Deltakere fra Reinertsen har tidligere vært på befaring i dette aktuelle område (sept.2010). Øvrige deltakere har svært god kjenskap til området ut fra tidligere befaring og medvirking/deltakelse til prosjektet. 3.4 Målsetting Å komme fram til et sammenlignbart kostnadsoverslag for de 2 ulike alternativene på foreliggende detaljeringsnivå. Å belyse flest mulig av usikkerhetsfaktorene som kan påvirke prosjektet, herunder konflikter med tekniske anlegg, flomproblematikk, grunnforhold, forholdet tol jernbane og øvrige premisser som f.eks utbyggingsområder, kulturminner og verneområder. Sikre at forutsetningene som legges til grunn er riktige og realistiske Identifisere de mest usikre faktorene og påvirkningene i prosjektet Sette tall på usikkerhetene i kostnadsoverslaget Finne det realistiske kostnadsnivået med usikkerhet for prosjektet, inkludert alle tiltak Identifisere tiltak som kan forbedre kostnadsoverslaget og prosjektet 3.5 Anslag-deltakere Navn Firma Mobil Rolle i anslag Abrahamsen, Rune Sweco Bru, konstruksjon Andreassen, Ståle Hamar Kommune, Teknisk Drift og Anlegg Infrastruktur, kommunalteknikk, geoteknikk/grunnforhold mm Bakir, Karim (syk) Reinertsen AS Bru, konstruksjon Bøe, Beate Reinertsen AS Observatør Carlsen, Knut Reinertsen AS Prosessleder Dehlie, Hans Jacob Sjåtil & Fornæss AS Strandsonen infrastruktur Hamar KF Stensby, Trond Arne Statens Vegvesen Bru, konstruksjon Sætre, Åge Statens Vegvesen Veg inkl elektro (belysning, evt gatevarme etc): GS-Bru Stangevegen til Espern 11

12 4 Prosjektgjennomgang 4.1 Forutsetninger Prisnivå: 2010 Plannivå: 2010 Nøyaktighetskrav: +/- 25% (Det var enighet i gruppen om å benytte +/-25% i dette anslaget, også for å begrense usikkerheten, selv om noen av alternativene er nærmere utredningsnivå.) Kalkylemessig plassering og behandling av: o Mva o Entreprenørens rigg og drift o Byggeledelse og byggherrens rigg o Prosjekterings- og undersøkelseskostnader Byggherre: Finansieringsform: Utlysning/konkurranseform: Antatt byggestart: 2011/2012 Forventet anleggsperiode: 12 mnd Spesielle avgrensninger/eksterne arbeider: Viktige tekniske forutsetninger: Trafikkavvikling: Kompleks/bygging i eks. veger. Full drift av Dovrebanen/Rørosbanen under byggingen Adkomsten gir store utfordringer i forhold til krav med universell utforming. Det skal krysses over mange jernbanespor samt finne løsninger for fundamenter/pilarer til bru. Frihøyder over jernbanespor Dovrebanen i alle alternativer baserer seg på 6.70m. Frihøyde over Rørosbanen er satt til 5.42m over spor For Gang- og sykkelbru (Kryss Stangevegen/Brugata - Espern v/hamjern) gjelder følgende forutsetninger: Vegbredde (bru): 3.0m + rekkverksbredde Byggetid: 12 mnd. Nødvendig å etablere et brufundament i trekanten mellom Rørosbanen/Dovrebanen. Bru vil ha mange likhetstrekk med Alt. 3. GS-Bru Stangevegen til Espern 12

13 4.2 Interessenter Interessent Påvirkingskraft Interesse Miljøverndepartementet Påse at regelverk blir fullt Nærføring og konflikt med foreslåtte vernede/fredete områder/bygg Interessent Påvirkingskraft Interesse Riksantikvaren Viktige verneinteresser Pådriver til at overordnede verninteresser blir fulgt opp Interessent Påvirkingskraft Interesse Jernbaneverket (JBV) Eierskap til planlangt anleggsområde Påse at framtidige løsninger blir ivaretatt på best mulig måte Interessent Påvirkingskraft Interesse Grunneiere Eierskap til bygninger/grunn Sørge for tilstrekkelig erstatninger/vern om egne eiendommer Interessent Påvirkingskraft Interesse Kommunen Pådriver, forvaltning Ønske om fortetning av sentrumsområde. Tilby attraktive tomter i Strandsonen 4.3 Ambisjonsnivå Ambisjonsfaktor Nivå 1 - Framkommelighet Høy 2 - Sikkerhet Høy 3 - Service Middels 4 - Miljø Middels 5 - Teknisk/funksjonell Middels 6 - Estetikk Høy 7 - Styringsmessig Høy GS-Bru Stangevegen til Espern 13

14 4.4 Kompleksitetsfaktorer Kompleksitetsfaktor Vurdering 1 - Topografi Middels 2 - Fjellboring og -sprengning Høy 3 - Grunnforhold Middels 4 - Masseflytting Lav 5 - Adkomst/tilgjengelighet Middels 6 - Trafikkavvikling Høy 7 - Naturgitte forhold Lav 8 - Interessenter Veldig høy 9 - Krav til miljø Høy 10 - Bomiljø, eksisterende bebyggelse og infrastruktur Høy 11 - Teknisk kompleksitet Høy 4.5 I / Y påvirkninger Brainstorming Gruppe Planlegging, Prosjektering Markedsituasjon Hensyn til miljø Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad Grunnforhold - Geologi Nye lover/forskrifter Uforutsett Hensyntagende Miljøvern Dept. Hensyntagende Riksantikvaren Byggetid Usikker høyde på Rørosbanen GS-Bru Stangevegen til Espern 14

15 4.6 Vurdere usikkerhet Gruppering Planlegging, Prosjektering Stikkord/momenter Evaluering Hvorfor ikke Postkode 0 U1 Markedsituasjon 0 U5 Hensyn til miljø 0 U2 Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad Grunnforhold - Geologi 0 U3 0 - Nye lover/forskrifter 0 U4 Uforutsett 0 - Hensyntagende Miljøvern Dept. Hensyntagende Riksantikvaren Byggetid 0 - Usikker høyde på Rørosbanen 0 - GS-Bru Stangevegen til Espern 15

16 5 Kalkulasjon 5.1 Kalkylestruktur GS-Bru Stangevegen til Espern 16

17 5.2 Kalkyletabell Postkode Postnavn Type Kategori, sum Kostnad Rel. std. avvik A Veg i dagen (GSV) Sum A1 A2 A3 Ombygging av Stangevegen - ny veg Ny GSV - Espern v/hamjern MVA - GSV + utvidelse Stangevegen Spesifisert % Spesifisert % Mva % B Bru / Konstruksjoner Sum B1 Jernbanerelaterte kostnader Spesifisert % B2 Stålbru - konstruksjon Spesifisert % B3 MVA - Bru / konstruksjoner Mva % P Byggherrekostnader Sum P1 P2 Planlegging og prosjektering Byggeledelse inkl. rigg og drift Avledet kostnad % Avledet kostnad % P3 Administrasjon Avledet kostnad % U Usikkerhetsfaktorer Sum U1 Planlegging, Prosjektering Usikkerhetsfaktor % U2 Hensyn til miljø Usikkerhetsfaktor % U3 Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad Usikkerhetsfaktor % U4 Nye lover/forskrifter Usikkerhetsfaktor % U5 Markedsituasjon Usikkerhetsfaktor % Totalsum: GS-Bru Stangevegen til Espern 17

18 6 Resultat 6.1 Kalkyleresultat Overslag Prisnivå 2010 Krav til nøyaktighet 25,0 % P50 kostnad 59,23 mill. kr. Forventet kostnad 59,56 mill. kr. Standardavvik 10,72 mill. kr. Relativt standardavvik 18,0 % Det er 83 % sannsynlighet for at kalkylen ligger mellom Nedre verdi Øvre verdi 44,42 mill. kr. 74,04 mill. kr. Hovedposter Veg i dagen (GSV) Bru / Konstruksjoner Byggherrekostnader Usikkerhetsfaktorer 5,75 mill. kr. 38,23 mill. kr. 10,56 mill. kr. 5,02 mill. kr. Beregningsparametre Antall iterasjoner Oppnådd konvergens 0,000 Tidspunkt for beregning :26 Antall poster 19 Antall aktive poster 14 Antall samvariasjonsgrupper 0 GS-Bru Stangevegen til Espern 18

19 6.2 S-kurve GS-Bru Stangevegen til Espern 19

20 GS-Bru Stangevegen til Espern 20

21 6.3 Usikkerhetsprofilet GS-Bru Stangevegen til Espern 21

22 6.4 Prosesslederens kommentarer Helheten: Anslaget ble holdt fredag 28.januar Det var på forhånd satt opp en stram tidsplan, men vi kom gjennom anslaget, så vidt. Gruppens sammensetning syntes å være godt fordelt i ulike fagfelt. Kunnskaper om lokale forhold er svært viktig i slike sammensetninger, dette kom godt til uttrykk på anslaget. Vi gikk gjennom planleggingsnotatet som var sendt ut til deltakerne noen dager i forveien. Vi gjorde endringer og ble enige på en rekke forhold som listet opp under: Forutsetninger Interessenter Ambisjonsnivå Kompleksitetsfaktorer I/Y påvirkninger Det var satt opp en kalkylestruktur som vi sammen gjennomgikk og gjorde noen endringer som forenklet detaljeringsgraden for hovedelementene en del. GS-Bru Stangevegen til Espern 22

23 I vegelementene inngår det også støttemurer der hvor det er påkrevd. Denne kostnadskalkylen for gang- og sykkelbru fra Stangevegen/Brugata til Espern v/hamjern må sees i sammenheng med kjørebruforbindelse i Åkersvika (Alt. 2) 6.5 Konklusjon Et sammendrag av kostnadestimeringen: GS-Bru Stangevegen - Espern (Reinertsen AS) Forventet kostnad = 59,56 mill Hovedposter: Veg i dagen (tilpasning Stangevegen/Brugata, utvidelse Stangevegen, tilpasning gs-veger på Espern side, støttemurer) 5,75 mill Bru/konstruksjoner (tatt med landkar, belysning etc) 38,23 mill Byggherrekostnader 10,56 mill Usikkerhetsfaktorer 5,02 mill Dette alternativet må justeres noe i forhold til estetikk, design, valg av fundamentering etc. Bærer preg av noe "umoden" utvikling på dette plannivå. GS-Bru Stangevegen til Espern 23

24 7 Bilag 7.1 Kalkyleposter A Veg i dagen (GSV) Sum Forventet kostnad denne post A1 Ombygging av Stangevegen - ny veg Spesifisert Utvidelse av eks. kryss Brugata/Stangevegen. Fortau mot jernbane ca 350m (fylling). Bredde 5.0m Heving av Stangevegen spesielt mot jernbanesiden i ca175m Håper Frykter Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Underlagskalkulasjon Post/Prosess Enhet Mengde Pris Kostnad Enhetspriskontroll 300,00 m á kr 0,00 Lav verdi Sannsynlig verdi Høy verdi Forventet Mengde (m) 250,0 300,0 350,0 300,0 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post GS-Bru Stangevegen til Espern 24

25 A2 Ny GSV - Espern v/hamjern Spesifisert Etablering av ny GSV langs Dovrebanen og langs Hamjern Overgang støttemur - terreng, begge "løp" Ca. 120m, bredde 3.5m Støttemur =240m2 Håper Frykter Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Underlagskalkulasjon Post/Prosess Enhet Mengde Pris Kostnad Enhetspriskontroll 120,00 m á kr 0,00 Lav verdi Sannsynlig verdi Høy verdi Forventet Mengde (m) 120,0 120,0 180,0 144,9 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post A3 MVA - GSV + utvidelse Stangevegen Mva Håper Frykter Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Underlagskalkulasjon Post/Prosess Enhet Mengde Pris Kostnad Enhetspriskontroll 0,00 á kr 0,00 Lav verdi Sannsynlig verdi Høy verdi Forventet Påslag (%) 12,00 14,00 17,00 14,41 Forventet kostnad denne post GS-Bru Stangevegen til Espern 25

26 B Bru / Konstruksjoner Sum Forventet kostnad denne post B1 Jernbanerelaterte kostnader Spesifisert Kostnader som følge av arbeider nær spor, sikkerhetsvakter, tilpasning KL-master, tilpasning sporvekslere Håper Frykter Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Underlagskalkulasjon Post/Prosess Enhet Mengde Pris Kostnad Enhetspriskontroll 0,00 á kr 0,00 Lav verdi Sannsynlig verdi Høy verdi Forventet Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post GS-Bru Stangevegen til Espern 26

27 B2 Stålbru - konstruksjon Spesifisert Total lengde ca 237m, Innvendig bredde 3.0m Sikringsskjermer over spor ca 65m Rekkverk Brulager, fugekonstruksjon, fuktisolering, slitelag avvanning Sannsynlig areal ca 750m2 Håper Frykter Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Underlagskalkulasjon Post/Prosess Enhet Mengde Pris Kostnad Enhetspriskontroll 750,00 m² á kr 0,00 Lav verdi Sannsynlig verdi Høy verdi Forventet Mengde (m²) 700,0 750,0 850,0 770,6 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post B3 MVA - Bru / konstruksjoner Mva Håper Frykter Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Underlagskalkulasjon Post/Prosess Enhet Mengde Pris Kostnad Enhetspriskontroll 0,00 á kr 0,00 Lav verdi Sannsynlig verdi Høy verdi Forventet Påslag (%) 10,00 12,00 15,00 12,41 Forventet kostnad denne post GS-Bru Stangevegen til Espern 27

28 P Byggherrekostnader Sum Forventet kostnad denne post P1 Planlegging og prosjektering Avledet kostnad Byggeplanlegging Konkurransegrunnlag Grunn- og miljøundersøkelser Tilstandsregistreringer av eksisterende bygninger Ekstern kvalitetssikring Håper Frykter Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Underlagskalkulasjon Post/Prosess Enhet Mengde Pris Kostnad Enhetspriskontroll 0,00 á kr 0,00 Lav verdi Sannsynlig verdi Høy verdi Forventet Påslag (%) 7,000 9,000 11,000 9,000 Forventet kostnad denne post GS-Bru Stangevegen til Espern 28

29 P2 Byggeledelse inkl. rigg og drift Avledet kostnad Antatt byggetid ca 1 år 1 årsverk Håper Frykter Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Underlagskalkulasjon Post/Prosess Enhet Mengde Pris Kostnad Enhetspriskontroll 0,00 á kr 0,00 Lav verdi Sannsynlig verdi Høy verdi Forventet Påslag (%) 7,000 9,000 11,000 9,000 Forventet kostnad denne post P3 Administrasjon Avledet kostnad Håper Frykter Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Underlagskalkulasjon Post/Prosess Enhet Mengde Pris Kostnad Enhetspriskontroll 0,00 á kr 0,00 Lav verdi Sannsynlig verdi Høy verdi Forventet Påslag (%) 5,000 6,000 7,000 6,000 Forventet kostnad denne post GS-Bru Stangevegen til Espern 29

30 U Usikkerhetsfaktorer Sum Forventet kostnad denne post U1 Planlegging, Prosjektering Usikkerhetsfaktor Håper Frykter Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Underlagskalkulasjon Post/Prosess Enhet Mengde Pris Kostnad Enhetspriskontroll 0,00 á kr 0,00 Lav verdi Sannsynlig verdi Høy verdi Forventet Faktor 0,990 1,000 1,020 1,004 Forventet kostnad denne post U2 Hensyn til miljø Usikkerhetsfaktor Håper Frykter Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Underlagskalkulasjon Post/Prosess Enhet Mengde Pris Kostnad Enhetspriskontroll 0,00 á kr 0,00 Lav verdi Sannsynlig verdi Høy verdi Forventet Faktor 1,000 1,000 1,100 1,041 Forventet kostnad denne post GS-Bru Stangevegen til Espern 30

31 U3 Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad Usikkerhetsfaktor Håper Frykter Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Underlagskalkulasjon Post/Prosess Enhet Mengde Pris Kostnad Enhetspriskontroll 0,00 á kr 0,00 Lav verdi Sannsynlig verdi Høy verdi Forventet Faktor 1,000 1,030 1,050 1,028 Forventet kostnad denne post U4 Nye lover/forskrifter Usikkerhetsfaktor Håper Frykter Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Underlagskalkulasjon Post/Prosess Enhet Mengde Pris Kostnad Enhetspriskontroll 0,00 á kr 0,00 Lav verdi Sannsynlig verdi Høy verdi Forventet Faktor 1,000 1,000 1,020 1,008 Forventet kostnad denne post GS-Bru Stangevegen til Espern 31

32 U5 Markedsituasjon Usikkerhetsfaktor Håper Frykter Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Underlagskalkulasjon Post/Prosess Enhet Mengde Pris Kostnad Enhetspriskontroll 0,00 á kr 0,00 Lav verdi Sannsynlig verdi Høy verdi Forventet Faktor 0,990 1,020 1,080 1,032 Forventet kostnad denne post GS-Bru Stangevegen til Espern 32

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG KONSEKVENSUTREDNING KU og KDP for ny bru over Glomma i Sarpsborg fase 3 HØRINGSUTGAVE RAPPORT NR. 10057000/7 10.09.2014 Endringsliste VER. DATO STATUS KONTR. AV UTARB. AV 01 09.09.2014 1. utkast Mette

Detaljer

ØSTLANDET. HENSETTING ØSTLANDET Delrapport fase 3

ØSTLANDET. HENSETTING ØSTLANDET Delrapport fase 3 ØSTLANDET HENSETTING ØSTLANDET Delrapport fase 3 Rapport - revidert KaKLa KSt MaVei 01A Rapport - revidert 12.05.2015 KaKLa MaVei MaVei 00A Rapportutkast 18.03.2015 MaVei KSt MaVei Revisjon Revisjonen

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT

BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT Prosjektleder: Siv. ing. Jan Atle Strand, Brødrene Strand Ingeniørfirma AS Prosjektansvarlig:

Detaljer

System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5

System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5 System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5 V D r a p p o r t Vegdirektoratet Nr.35 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen Byggherreseksjonen September 2011 VD rapport VD report Tittel

Detaljer

Forprosjekt kryssing av Hammerdalen

Forprosjekt kryssing av Hammerdalen Jernbaneverket Forprosjekt kryssing av Hammerdalen 2013-09-11 Dokument nr.iup-00-a-04093: Revisjon: 01 A Innhold 1 Bakgrunn og hensikt 6 1.1 Bakgrunn 6 1.2 Hensikt og formål 7 2 Rammer og metode 8 2.1

Detaljer

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane i Forord Det har vært gjennomført flere utredninger som omhandler bane til Ahus og ulike tverrforbindelser med bane mellom linje 5 til Vestli og linje 2 til Ellingsrudåsen. Denne utredningen er en videreføring

Detaljer

Veien gjennom KS2. Kvalitetssikring av store statlige investeringsprosjekter. Håndbok. 2. utgave

Veien gjennom KS2. Kvalitetssikring av store statlige investeringsprosjekter. Håndbok. 2. utgave Veien gjennom KS2 Kvalitetssikring av store statlige investeringsprosjekter Håndbok 2. utgave Copyright 2008 Norsk senter for prosjektledelse Norsk senter for prosjektledelse er et løpende forskningsprogram

Detaljer

Temarapport Lokal og regional utvikling

Temarapport Lokal og regional utvikling Region sør Prosjektavdelingen 18.12.2014 E39 Volleberg-Døle bru Temarapport Lokal og regional utvikling Foto: Sweco Konsekvensutredning (KU) Forord Statens vegvesen planlegger ny veg på strekningen E

Detaljer

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert:

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert: side 1 Forord Statens vegvesen, Region midt har i samarbeid med Steinkjer kommune utarbeidet reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak og forskjønning av fv. 17 gjennom Vellamelen sentrum i Steinkjer

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda

Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda Lier kommune/ Drammen kommune Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda 2014-05-07 5140660 5140660 Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda Rapport 01 01 2014-05-07

Detaljer

OPS som mulighet for gjennomføring

OPS som mulighet for gjennomføring Ruterrapport 2011:12 Rapport utarbeidet av KPMG på vegne av Ruter AS Juni 2011 OPS som mulighet for gjennomføring av Fornebubanen Forord Når Fornebu utviklingsområde står ferdig, vil det bestå av ca 20.000

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Frode Drevland. Rett og riktig. En gjennomgang av Statens vegvesens analysemodell

Frode Drevland. Rett og riktig. En gjennomgang av Statens vegvesens analysemodell Frode Drevland Rett og riktig En gjennomgang av Statens vegvesens analysemodell Concept-programmet 2005 Concept rapport nr. 1070-6 Rett og riktig En gjennomgang av Statens Vegvesens analysemodell Frode

Detaljer

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Vegdirektoratet, Byggherreseksjonen Mai 2010 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kap. 1 Formålet med samhandlingskontrakt... 4 Konkurransegrunnlag

Detaljer

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave/dato:

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

IS-1369. Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter

IS-1369. Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter IS-1369 Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter 1 Heftets tittel: Veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter Utgitt: 12/2011 Produksjonsnummer: IS-1369 Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Når kunnskap gir resultater--- Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering

Detaljer

Smidig utvikling med PS2000. Veileder

Smidig utvikling med PS2000. Veileder Smidig utvikling med PS2000 Veileder med fokus på hjelp til begge parter for å gjennomføre utviklingsprosjekter basert på PS2000 og smidig systemutviklingsmetodikk DEN NORSKE DATAFORENING Ver. : 1.31 Dato

Detaljer

Samfunnsmessige konsekvenser av ulikt innsatsnivå i drift og vedlikehold

Samfunnsmessige konsekvenser av ulikt innsatsnivå i drift og vedlikehold Samfunnsmessige konsekvenser av ulikt innsatsnivå i drift og vedlikehold Veg- og ferjerapport Nr 1-2006 Vegdirektoratet Veg- og trafikkavdelingen Seksjon for veg- og ferjeforvaltning Dato: 2006-08-15 Samfunnsmessige

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene? Jan Usterud Hanssen Jørgen Aarhaug Nils Fearnley TØI rapport 1169/2011

Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene? Jan Usterud Hanssen Jørgen Aarhaug Nils Fearnley TØI rapport 1169/2011 Jan Usterud Hanssen Jørgen Aarhaug Nils Fearnley TØI rapport 1169/2011 Foto Flemming Dahl Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene? En sammenstilling av utredet behov i ni byområder TØI rapport

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

EFFEKTIV KNUTEPUNKTSUTVIKLING Metoder og modeller for utvikling av gode knutepunkter. Rapport per 1. desember 2014. Prosjektet er støttet av

EFFEKTIV KNUTEPUNKTSUTVIKLING Metoder og modeller for utvikling av gode knutepunkter. Rapport per 1. desember 2014. Prosjektet er støttet av EFFEKTIV KNUTEPUNKTSUTVIKLING Metoder og modeller for utvikling av gode knutepunkter Rapport per 1. desember 2014 Prosjektet er støttet av RAPPORT PER 01.12.2014 EFFEKTIV KNUTEPUNKTSUTVIKLING Metoder

Detaljer

ITS på veg. En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger

ITS på veg. En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger ITS på veg En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger ITS veileder En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger Produksjon: Statens Vegvesen i samarbeid med Sweco Layout & grafisk produktion:

Detaljer