Årsrapport Hammerfest kommune. Årsrapport Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.** Vedlegg: Innhold: Hammerfest Kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2014. Hammerfest kommune. Årsrapport 2010. Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011. Vedlegg: Innhold: Hammerfest Kommune"

Transkript

1 Årsrapport 2010 Hammerfest kommune Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011 Årsrapport 2014 Innhold: Vedlegg: Hammerfest Kommune Årsrapporter Sentraladministrasjon Årsrapporter Barn og Unge Årsrapporter Helse og omsorg Årsrapporter Kultur og samfunn

2

3 Innhold 3 INNHOLD INNHOLD...3 KOMMUNESTYRET PR.31 DESEMBER RÅDMANNENSKOMMENTARER...5 ØKONOMI...6 MEDARBEIDERE...19 BRUKEREOGTJENESTER SAMFUNN...27 SENTRALADMINISTRASJO N...30 NAV...35 BARNOGUNGE...37 HELSEOGOMSORG KULTUROGSAMFUNN SELVKOST...52 HAMMERFESTEIENDOMKF...53 HAMMERFESTPARKERINGKF...54 HAMMERFESTHAVNKF... 55

4 4 ÅRSRAPPORT2014HAMMERFESTKOMMUNE KOMMUNESTYRET PR. 31 DESEMBER 2014 Antall politiske møter og saker Kommunestyret Antall møter Antall saker Formannskapet Antall møter Antall saker KOU Antall møter Antall saker MU Antall møter Antall saker

5 RÅDMANNENS KOMMENTARER 5 RÅDMANNENS KOMMENTARER Denpositivebefolkningsutviklingenfortsetteri Hammerfest,og folketalletvar vedårsslutt2014på10.417innbyggere.dette er enøkningpå1,3 %. Enmilepelfor Hammerfestble nåddi 2012.Folketalletpasserte og var vedårsslutt2012på Hammerfestharengunstigbefolkningssammensetning. Andelenbarn0-5 år og år er høyereennlandssnitt. Andelenskolebarnøkerog vil passerelandssnitti 2015.Andelen70+ er lavereennlandsnitt. De mestsentraleområdenefor å holdefølgemedutviklingeni Hammerfester godøkonomistyringog nok kompetente medarbeidere.utviklingen pådisseområdeneutdypesnoeunder.påenkelteundersøkelserkommervi ikke spesieltgodtut nårdetgjelderkvalitet påvåretjenester.to sentraleområdersomkannevneser karaktererfra grunnskolenog antallansatte medfagkompetanseinnenpleietjenesten.dettesøkesforbedretvedå jobbemålretteti organisasjonen. Økonomiskharkommunenfortsattenutfordring,spesieltnårdetgjeld. Det er tre forhold somer viktige å vurderei forhold til økonomiskutvikling; nettodriftsresultat,disposisjonsfondog gjeld. I 2014utviklet bådenettodrift og disposisjonsfondet segpositivt, menvi harfor myegjeld og gjeldsgradenvurderessomkritisk. En viktig indikatorfor hvordankommunenutvikler segøkonomisk,er utviklingenav nettodriftsresultat.figurenunderviser utviklingenav regnskapetsnettodriftsresultat(i 1000kr) i perioden det regnskapsmessig e nettodriftsresultatet harutviklet segpositivt fra 2009til 2014.For å gi et korrektbilde av resultatet,måtallenekorrigeresog detvisestil kapitteletøkonomi Netto drift Sentraltfor kommunener å hanok kvalifisertemedarbeidere.figurenundergir et bilde av situasjonenog viserforbruk overtidstimerog forbruk kjøp av vikartjenester(i 1000kr) i perioden bruk av overtidharhattenøkningpå2400 timer fra 2013til 2014.Det tilsvarer7,2 % økning.det er enøkningi alle sektorerbortsett fra sentraladministrasjonen. Den størsteøkningenharkultur og samfunn.utgiftenetil kjøp av tjenesterutviklesfortsattpositivt Vikartjn.i 1000kr Overtidstimer Sykefraværetgikk opp fra 2013til 2014med0,7prosentpoeng.Korttidsfraværetgårned,menslangtidsfraværetgår oppmed 1,3prosentpoeng.Sykefraværetvurderesfor høyt,og organisasjonenarbeideraktivt meddenneutfordringen. KonsernetHammerfestkommunebestårblantannetav tre kommunaleforetak;havn,eiendomog parkering.hammerfest EiendomKF s drift og çkonomioppfølginger av storbetydningfor morselskapet.

6 6 ÅRSRAPPORT2014HAMMERFESTKOMMUNE ØKONOMI Hammerfestkommunehaddeogsåi 2014 et bedredriftsresultatenntidligereår. Nettodriftsresultatble positivt. Kommunensfond er desisteåreneredusertmedover60 mill, noesomogsåhar bidratttil at kommunenshandlefrihetog renteinntekterer vesentligredusert.hammerfester i sterkvekst,og detvil væremulig åforbedredriftsresultatetog oppnåen tilfredsstillendehandlefrihetutenstorekostnadsreduserende tiltak. Det er imidlertid ikke rom for kostnadsøkningerpånoenområderog alle politiskeog administrativebeslutningerfremover måta hensyntil kommunensvanskeligeøkonomiskesituasjon.investeringerog driftstiltak somikke er helt nødvendigfor å sikreenfortsattveksti Hammerfestmåvurderes,og eventueltutsettes. Driftsregnskapeter gjort opp i balanse. HANDLINGSREGLER Hammerfestkommunestyrevedtoki juni 2011økonomiskehandlingsreglermed6 hovedpunkter: Brutto driftsresultat Nettodriftsresultat Finansieringav investeringer Bruk av eiendomsskatt Størrelsenpådisposisjonsfondet Gjeldsgrad BRUTTO DRIFTSRESULTAT Korrigertbrutto driftsresultat (heletusen) Mål -64,1-52,0-42,0-32,0-22,0-12,0 Resultat -77,4-63,6-72,3-57,6-65,3 Brutto driftsresultat er korrigert for: Eiendomsskatt MVA -kompinvestering(til og med2013) Avskrivninger EgenkapitalinvesteringerHammerfest eiendomkf (Kun 2011) Husleietil HammerfesteiendomKF som skyldesfinanskostnader(til og med2013) Premieavvikog amortiseringpensjon Resultatselvkost Korrigert bruttodriftsresultatviserenliten negativutvikling i 2014.Detteskyldesi all hovedsaksvikt i skatteinngangen.

7 ØKONOMI 7 NETTO DRIFTSRESULTAT Korrigerthandlefrihet Mål 0,5% 4,4% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% Resultat -2,4% -0,5% -1,2% 0,7% 5,9% Brutto driftsresultat er korrigert for: MVA -kompinvestering(til og med2013) EgenkapitalinvesteringerHammerfest eiendomkf (Kun 2011) Resultatselvkost Premieavvikog amortiseringpensjon 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% Korrigert nettodriftsresultatharhattenmegetpositiv utvikling, og godtinnenfordemål vi harsattoss. DISPOSISJONSFOND Disposisjonsfondi % Mål 2,6% 5,4% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% Resultat 3,4% 2,5% 2,4% 2,7% 3,2% Disposisjonsfondetbørligge mellom7 og 10 prosentav kommunensbruttodriftsinntekter. Ogsåpådetteområdeter utviklingenpositiv ogsåi ,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% GJELDSGRAD Langsiktiggjeld i % av brutto driftsinntekter Mål Resultat Dettemåletbørbyttesut mednettolånegjeld.nettolånegjelder blantannetkorrigertfor ubruktelånemidlerog videreutlån til andre. ANTALL VIRKSOM HETER MED NEGATIVT BUDSJETT AVVIK Antall virksomhetermed negativt budsjettavvik Mål Resultat

8 8 ÅRSRAPPORT2014HAMMERFESTKOMMUNE RESULTATREGNSKAP Regnskap Reg.budsjett Oppr.budsjet Regnskapi fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger Andresalgs-ogleieinntekter Overføringermedkravtil motytelse Rammetilskudd Andrestatligeoverføringer Andreoverføringer Skattpå inntekt ogformue Eiendomsskatt Andredirekteogindirekteskatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosialeutgifter Kjøp av varerogtj sominngåri tj.produksjon Kjøp av tjenestersomerstattertj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelteutgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekterogutbytte Gevinstpå finansielleinstrumenter(omløpsmidler) Mottatte avdragpå utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifteroglåneomkostninger Tap på finansielleinstrumenter(omløpsmidler) Avdragpå lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligereårsregnsk.m.mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundnefond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk avavsetninger Overførttil investeringsregnskapet Dekningav tidligereårsregnsk.m.merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundnefond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessigmer/mindreforbruk Resultatregnskapet viserutviklingeni driftsinntekter,driftsutgifter,finansinntekter,finansutgifter,samtinterne finanstransaksjoner. Revidertbudsjett2014 er inkludertpolitiskeog administrativerevideringersomer gjort gjennomhele året.

9 ØKONOMI 9 SAMMENDRAG SEKTORENE Netto forbruk R:2013 R:2014 B:2014 Avvik Sentraladminstrasjon NAV Barnogunge Helseogomsorg Kultur ogsamfunn Totalt Kommentarertil tallenefinnesunderdenenkeltesektor. MOMSKOMPENSASJON Momskompensasjon MVA kompensasjoninvestering MVA kompensasjondrift Sum MVA-kompensasjon * Tall i hele tusen SKATT OG RAMMETILSKUD D Skatt og rammetilskudd Skattpå inntekt ogformue Ordinærtrammetilskudd Sum skatt og rammetilskudd * Tall i hele tusen Skatt i % av landsgjennomsnittet Skatteinngangi % avlandssnitt 106,7% 98,2% 98,2% 98,6% 99,0% 97,0%

10 10 ÅRSRAPPORT2014HAMMERFESTKOMMUNE BALAN SEREGNSKAP R:2014 R:2013 R:2012 EIENDELER Anleggsmidler Herav: * Fasteeiendommeroganlegg * Utstyr, maskinerogtransportmidler * Utlån * Konserninternelangsiktigefordringer - * Aksjer ogandeler * Pensjonsmidler Omløpsmidler Herav: * Kortsiktigefordringer * Konserninternekortsiktigefordringer * Premieavvik * Aksjer ogandeler * Sertifikater * Obligasjoner * Derivater * Kasse,postgiro,bankinnskudd SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Herav: * Disposisjonsfond * Bundnedriftsfond * Ubundneinvesteringsfond * Bundneinvesteringsfond * Endringi regnskapsprinsippsompåvirkerak Drift * Endringi regnskapsprinsippsompåvirkerak Invest * Regnskapsmessigmindreforbruk * Regnskapsmessigmerforbruk * Udisponerti inv.regnskap * Udekketi inv.regnskap * Likviditetsreserve * Kapitalkonto Langsiktig gjeld Herav: * Pensjonsforpliktelser * Ihendehaverobligasjonslån * Sertifikatlån * Andrelån * Konserninternlangsiktiggjeld - - Kortsiktig gjeld Herav: * Kassekredittlån * Annenkortsiktiggjeld * Derivater * Konserninternkortsiktig gjeld * Premieavvik SUM EGENKAPITAL OG GJELD Balanseregnskapskalgi enmestmulig korrektuttrykk for verdieneav eiendelene.for fleredetaljerog noterhenvisestil regnskapsrapport.

11 ØKONOMI 11 FINANSANALYSE Långiver Lånenummer Restlån Rente Forfall fastr. Kommunalbanken ,25% Kommunalbanken ,11% Kommunalbanken ,11% Kommunalbanken ,11% Kommunalbanken ,25% Kommunalbanken ,25% Kommunalbanken ,25% Kommunalbanken ,25% Kommunalbanken ,25% Kommunalbanken ,25% Kommunalbanken ,25% Kommunalbanken ,25% Kommunalbanken ,25% Kommunalbanken ,25% SertefikatlånDNB ,73% SertefikatlånDNB ,82% KLP Kreditt AS ,43% KLP Kreditt AS ,55% KLP Kreditt AS ,00% KLP Kreditt AS ,94% Totalt eks startlån Startlån Husbanken ,18% Husbanken ,18% Husbanken ,18% Husbanken ,18% Husbanken ,38% Husbanken ,38% Husbanken ,38% Husbanken ,38% Husbanken ,18% Husbanken ,18% Husbanken ,18% Totale startlån Totale lån Rentebytteavtaler Nordea ,71% Nordea ,09% Totale rentebytteavtaler Totalelån Fastrentelån Andel fastrentelån 20,01% Kommunenslikvide midler er plassertsombankinnskudd. I henholdtil kommunensfinansreglementskalmellom20 og 50 % av kommunenslån værei fastrente.etteroverførselav lån til HammerfesteiendomKF er kommunenoverdennegrensen,mentar vi meddekommunalekf er vil vi samletsett væreinnenforgrensene.

12 12 ÅRSRAPPORT2014HAMMERFESTKOMMUNE Total gjeld Hammerfestkommune HammerfesteiendomKF HammerfestparkeringKF HammerfesthavnKF Totalt Innbyggereper 1/ Gjeld pr.innbygger inkl. KF'er * Alle tall i hele tusen INVESTERINGER Regnskap Reg.budsjett Oppr.budsjet Regnskapi fjor Inntekter Salgav driftsmidler og fast eiendom Andresalgsinntekter Overføringermedkrav til motytelse Kompensasjonfor merverdiavgift Statligeoverføringer Andreoverføringer Renteinntekter,utbytte og eieruttak Suminntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosialeutgifter Kjøpav varer ogtj sominngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter,provisjoner og andre fin.utg Fordelteutgifter Sumutgifter Finanstransaksjoner Avdragsutgifter Utlån Kjøpav aksjer og andeler Dekningav tidligere års udekket Avsetningertil ubundneinvesteringsfond Avsetningertil bundnefond Avsetningertil likviditetsreserve Sumfinansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekketslik: Brukav lån Salgav aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundnedriftsfond Bruk av ubundneinvesteringsfond Bruk av bundneinvesteringsfond Bruk av likviditetsreserve Sumfinansiering Udekket/udisponert Samletinvesteringvar i 2014 påkr.276 mill. Denstoreøkningenfra 2013skyldesat detmesteav investeringenesom tidligerevar i Hammerfest eiendomkf nu er flyttet til Hammerfestkommune.I tillegg innbefatterinvesteringsregnskapet ogsåstartlånsordningen, kjøp/salgav aksjerog andeler.kjøp av aksjerog andelergjelderblantannetegenkapitalinnskuddi KLP.

13 ØKONOMI 13 KOMMENTARER TIL INVESTERINGSPROSJEKTENE. Felleskostnader Diversesmåinvesteringer.Utkjøp av leasedebiler, kopimaskinerol. 1150Felleskostnader R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader IT Investeringer 1350IT-avdelingen R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader(kjøp av grunn) Refusjoner/inntekter Netto kostnader Utbyggingsavtaler 1541Utbyggingsavtaler R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader(kjøp av grunn) Refusjoner/inntekter Netto kostnader Inventar og utstyr helseog omsorg Ikke benytteti INVENTAR OG UTSTYR HELSE OG OMSORG R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter - Netto kostnader AKS 4560AKS R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Kulturskolen Ikke benyttet Kulturskolen R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter - Netto kostnader Erosjonssikring av skråning mot Storelven 5072EROSJONSSIKRING AV SKRÅNING MOT STORELVA R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader

14 14 ÅRSRAPPORT 2014 HAMMERFEST KOMMUNE Sikring av gamle murer mot bebyggelse og vei 5220 SIKRING AV GAMLE MURER MOT BEBYGGELSE OG VEI R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Maskiner til veivedlikehold 5232 MASKINER TIL VEIVEDLIKEHOLD R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Gang og sykkelvei Fortau langs Storvannsveien. Påbegynt 2012, Ferdigstilt Prosjektet er gjennomført innenfor rammen GANG OG SYKKELVEI R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter - Netto kostnader Opprustning sentrumsgater 5235 OPPRUSTNING SENTRUMSGATER R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Ny veibelysning 5242 NY VEIBELYSNING R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Trafikksikkerhetstiltak Fartsregulerende tiltak i flere kommunale gater (Fartshumper). Intensivbelysning ved 3 stk fotgjengerfelt i Idrettsveien. Nytt fortau langs Turistveien fra Skaidiveien til Høyden. Nytt oppgradert fortau fra Idrettsveien til Blinken ferdigstilt. Ca 10 fartshumper etablert i 30 soner hvor hastigheter er store. Budsjett ok TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Storsvingen vest/infrastrukturtiltak Kommunen har gjort klart for vann og avløp til feltet i løpet av STORSVINGEN VEST/INFRASTRUKTUR R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader - - -

15 ØKONOMI 15 Hovedplan vann 5300VANNVERK R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Hovedplan avløp Vannog avløpnedrerairoer for detmesteferdigstilt. Noerestarbeidergjenstår.Ferdigmedio2015 Pumpestasjoner for avløpsentrumpåstartetokt 2014.ferdigstillesila 2015.Nyeprosjekterknyttettil etableringenav RossmollaRenseanleggstartesoppila vår 2015.Prosjekteter inklusiverenseanlegg, 7 km sjøledningerog landanleggmed pumpestasjonerog tilknytningertil eksisterendeanlegg.total kostnadfor disseentrepriseneknyttettil Rossmolla Renseanleggbeløpersegopp mot estimert Anleggetskaletterplanværeferdigstillt innen2015,menkan nok forventeat noeav detteikke er klart før ut pånyåret AVLØP R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter - - Netto kostnader Hovedplan vei 5340HOVEDPLAN VEG R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Salgkommunale eiendommer 6002KOMMUNALE EIENDOMMER R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader - - Refusjoner/inntekter Netto kostnader Mellomvannet boligfelt Ferdigstillt.1 årsbefaringforetasmedio MELLOMVANNET BOLIGFELT R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Boligfelt Fjoradalen eneboliger 6050BOLIGFELT FJORADALEN ENEBOLIGER R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter - - Netto kostnader Boligfelt Bekkeli Det bevilgendebeløpettil etableringav strømtil de17 resterendetomtene,samtbarnehagetomtvar ikke tilstrekkelig. Bevilgningenble øketog gjennomføresi juni/juli 2015.Det blir lagt strømtil tomteneinnenjuli 2015.Kostnadkr BOLIGFELT BEKKELI R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter - - Netto kostnader Industriområde Leirvika 6055INDUSTRIOMRÅDE LEIRVIKA R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader

16 16 ÅRSRAPPORT 2014 HAMMERFEST KOMMUNE Industriområde Rypklubben Det ses nå på muligheten for å lage tunell i stedenfor veiskjæring til Rypklubben. Plan avd har ansvaret INDUSTRIOMRÅDET RYPKUBBEN R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Industriområde Strømsnes/Akkarfjord 6060 INDUSTRIOMRÅDE STRØMSNES/AKKARFJORD R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Sneskjermer/skredforebygging 6070 SNESKJERMER/SKREDFORBYGNINGER R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Nye sneskjermer 6071 NYE SNESKJERMER R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Baksalen skole Skisseprosjekt ble utarbeidet i 2014 og prosjektet videreføres gjennom og ferdigstilling i BAKSALEN SKOLE R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Klasserominventar skole Kjøp av diverse utstyr til skolene. Ikke benyttet i KLASSEROMSINVENTAR SKOLE R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter - Netto kostnader Håja bernehage Håja Barnehage ble tatt i bruk i august 2014 og sluttarbeider/sluttregnskap foretas i HÅJA BARNEHAGE R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Rypefjord sykehjem Ombygging foretas i RYPEFJORD SYKEHJEM R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader

17 ØKONOMI 17 Sentralkjøkken Rypefjord sykehjem Byggingenav nytt SentralkjøkkenvedRypefjordSykehjemble påbegynthøsten2014og ferdigstillesmai SENTRALKJØKKEN RYPEFJORDSYKEHJEM R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Omsorgsboligermellomvannet 6261OMSORGSBOLIG MELLOMVANNET R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Fortausvarme 6315OPPGRADERINGSKIFTER / FORTAUSVARME R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter - Netto kostnader Kirkeparken omsorgssenter Byggingenav KirkeparkenOmsorgssenter foregikk gjennomhele2014og ferdigstilles1.halvår KIRKEPARKEN OMSORGSSENTER R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Branngarasje Akkarfjord Byggingenav branngarasjeble endrethøsten2014til å omfattebedretbrannberedskapi distrikteneog gjennomføresi BRANNGARASJEAKKARFJORD R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Ny turnhall 6740TURNHALL R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Lyssetting Nissenskogen 6745LYSSETTING NISSENSKOGEN R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Hammerfest fotballstadion 6751HAMMERFEST FORTBALLSTADION R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader - Refusjoner/inntekter Netto kostnader Breidablikk kunstgressbane 6753BREIDABLIKK KUNSTGRESSBANE R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader - Refusjoner/inntekter Netto kostnader

18 18 ÅRSRAPPORT2014HAMMERFESTKOMMUNE AKS Fuktanlegg plan AKS - FUKTANLEGG PLAN 3 R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter - Netto kostnader Finduspromenaden Oppstartav arbeideneskjeddehøsten2014og prosjektetvidereføresi FINDUSPROMENADEN R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Sjøgata/Rådhusplassengatebruksplan Prosjekteringferdigstillesapr/mai oppstartanleggsarbeiderokt SJØGATA/RÅDHUSPLASSENGATEBRUKSPLAN R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Kjøp /salgav aksjer EgenkapitalinnskuddKLP +kjøp av aksjerarealutvikling og J Kvalsvik AS 9210KJØP / SALG AV AKSJER OG ANDELER R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter - Netto kostnader Utlån Startlån 9200UTLÅN R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Totale investeinger R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Finansieres R:2014 B:2014 Avvik Bruk av eksternelånemidler Bruk av investeringsfond Avsatt til fond Mottatte avdragstartlån Betalteavdragstarlån Overførtfra drift Totalt

19 MEDARBEIDERE 19 MEDARBEIDERE STRATEGI: ATTRAKTIV ARBEIDSGIVE R En av vårestoreutfordringerharværtrekrutteringog stabiliseringav enkeltetyperpersonell.konkurransenom arbeidskraft er stori enkommunesomhammerfest,og samtidiger arbeidsledigheteni kommunenlav. Dettebetyrat vi måjobbeaktivt for å fremståsomenattraktivarbeidsgiverog for nåvåremål i arbeidsgiverpolitikken. De gruppenevi serat detbådelokalt og nasjonalter utfordrendeå rekrutteretil er innenfordeto storesektorenehelse- og omsorgog barn- og unge.dettebetyrat vi i tillegg til å hagoderekrutteringsstrategier ogsåmåsatsepåkompetanseheving blantegneansatte.kommunenmåværebevisstpåutvikling av godeog tydeligeledere,bådepolitisk og administrativt. Detteer nødvendighvis vi skallykkesi rekrutteringog stabiliseringsarbeidet. Arbeidetmedtilsettings- og rekrutteringsprosesserer sentralisertil ett egetrekrutteringsteamknyttettil lønnog personalavdelinga.dettefor å sikreat prosesseneomkringrekrutteringog tilsettingforegåri trådmedgjeldende retningslinjer,og for å sikrehelhetligog effektiv likebehandlingi dettearbeidet. For åværeenattraktivarbeidsgiverer detviktig at våretjenesterer av godkvalitet, og at våremedarbeiderefår muligheten til faglig utvikling. Vi vil leggetil rettefor etter- og videreutdanningpåalle nivå. Vi hari 2014gitt utdanningspermisjoner, delt ut flereutdanningsstipendog dermedharflere harfått mulighettil etter- og videreutdanning. Det arbeidesfortsattfor å redusereuønsketdeltid, spesielt i sektorenehelse- og omsorgog barn- og unge. Ulike alternative arbeidstidsordningerharerfaringsmessigvist segå haenpositiv effekt sommuliggjørstørre/helestillinger. Målsetningfor arbeidetmedå redusereantalldeltidsstillingerer ogsåå bedretjenestekvaliteten.detteskjervedat en sikrerkontinuitetpå arbeidsplasseneog tjenestemottaker får færreå forholdesegtil. Dettevil ogsåkunnebidratil bedrearbeidsmiljø,kvalitet i tjenestene,sikrerekrutteringog stabiliseringog godtomdømme. Overtideni 2014for helekommunenvar på36340timer,detutgjordeoppgangfra 2013på7,2 % Goderesultater på arbeidsgledeog trivsel Resultatetav enundersøkelseom medarbeidertilfredshet blantvåreansatteforelåi januar2014. Av totalt 1200medarbeidere besvarteca.600undersøkelsen, noesomgir enrepresentativbesvarelse. I medarbeiderundersøkelsen ble detsjekketom Hammerfestkommunesvisjon og verdierpregetdetdagligearbeidettil den enkeltemedarbeiderog arbeidsplassen. Hvorvidt arbeidsplassener pregetav arbeidsgledeog trivsel og hvor godtomdømme denenkeltesarbeidsplassharblantinnbyggerei kommunen.vi sjekketut hvor fornøyddenenkelteansattetror at brukerne er medtjenestenefra egenarbeidsplass.vi ønsketå vite om denansattesnakker positivt om jobbentil andreog om deansatte vil anbefaleandretil å søkejobbpåegenarbeidsplass. Resultatetav undersøkelsenviserarbeidsplassersomi storgrader pregetav Hammerfestkommunesvisjon og verdier, arbeidsgledeog trivsel. Det høyestesnittetligger påtrivsel sammenmedkollegaer.det fremkommerogsåat våre medarbeiderer godeambassadører og omdømmebyggerefor sinearbeidsplasser. Det er førstegangvi gjennomførerenundersøkelsedermålgruppener alle medarbeiderei kommunen.vi ønskerå skape grunnlagfor utvikling og internorganisasjonslæringog sammenligneresultaterovertid. Denneførsteundersøkelsener en liten undersøkelse. Nestemedarbeiderundersøkelse skalutvidestil å ogsåomfattespørsmålom organiseringav arbeidet, innholdi jobben,fysiskeog psykiskearbeidsforhold,ledelse,arbeidstidsordninger, lønnog personligutvikling. Den langsiktigemålsettingener at dette verktøyetskalgi ossmulighetfor å vurdereledersresultatoppnåelse, vurdere arbeidsgiverpolitikkenog sepåsammenhengermellommedarbeidertilfredshet, kvalitet påtjenesteneog brukertilfredshet. Etikk Hammerfestkommunehargjennomenet trepartssamarbeidmedpolitikere,tillitsvalgteog lederehøsten2014utarbeidet forslagtil etiskereglersomble vedtattav kommunestyret i februar2015. Reglenesiernoeom kommunensverdigrunnlag,hvilke holdningerog adferdvi holderhøytsamthabilitet. De inneholder ogsåbestemmelserom hvordanmanforholdersegtil kommunensverdierog eiendeler,og hvordanvi tenkermedhensyntil gaverog representasjon.de etiskereglenegjelderfor alle somhararbeideller vervfor kommunenog deskalsikregode, etiskeholdningerog handlingerfor bådemedarbeidereog folkevalgte. Vi er gladfor å få etiskereglerpåplassogsåi Hammerfestkommune.De hjelperosså værebevisstpåat vårehandlingerog holdningerpåvirkerkommunensomdømme,og reglenesetterenstandardfor hvordanvi skalutførevåreoppdragslik at innbyggernekanhatillit til oss.

20 20 ÅRSRAPPORT2014HAMMERFESTKOMMUNE SYKEFRAVÆR For åopprettholdeet godttjenestetilbud er vi avhengigav godeledere,høykompetanseblantansatteog et redusert sykefravær.sykefraværethari 2014harøkt med0,7 % i forhold til Dettetil trossfor at de flesteenheterjobber systematiskmedia oppfølgningog nærværsarbeid. Felles innsatsfor reduksjon av sykefraværetmed0,5 % hvert år i økonomiplanperioden Storledergruppebeslutteti januar2013å jobbesærskiltmedreduksjonav sykefravær.prosjektetfellesfokus fra fraværtil nærværsomledesfra Lønnog personalavdelingenble derforigangsatt.prosjektetsmål er blantannetå sikresystematiskog planmessigarbeidfor å reduseresykefraværet,skaffetil å veieverktøytilpassetdenenkelteledersbehovog utfordringer samtutarbeidelseav enmetodikksomkanværeenvarig arbeidsmetodei nærværsarbeidet. Det ble satt nedenstøttegruppesomi 2014harhattdialogmøtermedledere.Støtteteametharhattdialogsamtalermed48 lederepåulike nivå i kommunen,hvor enharkartlagthvilke utfordringerdenenkeltearbeidsplas ståroverforog hvilke behovorganisasjonenharknyttettil å styrkenærværsarbeidet. Hver lederhari etterkantutarbeidetentiltaksplanmed prioritertetiltak i egenavdeling,mangeav disseer iverksatt. Det harogsåværtgjennomførtfraværsspillog permisjonsspilli flere virksomheter,hovedtillitsvalgtesforum, verneombudsforumog storledergruppe.detteer enmetodesombidrartil refleksjonfor å dannefelles holdningog kultur omkringfraværog nærværpåarbeidsplassen. Direkteveiledningknyttet til arbeidsmiljøproblematikker ogsågitt til enkeltledereog påarbeidsplasser.det harogsåværtgjennomførtstørreopplæringssamlinger slik somia dag,kursi relasjonsledelseog temadagermedprosjektet«fellesfokus»i storledergruppe.påtross av detteservi ensvakøkningi sykefraværettotalt i Hammerfestkommune,detvil si at korttidsfraværetgårnedsamtidigsomdetlegemeldtefraværetøker. 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % dager 4-16 dager dager >=41 dager Sykefravær dager 1,6% 1,6% 1,7% 1,9% 1,6% 1,4 % 4-16 dager 3,0% 3,2% 3,2% 3,6% 1,9% 1,5 % dager 2,3% 2,6% 2,6% 3,3% 1,3% 1,3 % >=41 dager 2,9% 2,1% 2,5% 0,8% 4,7% 6,0 % Totalt kvinner 11,4% 11,0% 11,5% 10,8% 10,7% 11,6% Totalt menn 6,1% 5,9% 6,3% 6,5% 6,3% 6,9 % Totalt 9,7% 9,5% 10,0% 9,6% 9,5% 10,2% HMS Kommunenskvalitets- og avvikssystemquality Manager+(QM+) er godtimplementerti heleorganisasjonen.opplæringog oppfølgingav samtligeansattei kommunener i enkontinuerligprosess.systemetblir hovedsakeligbrukt til avviksregistreringog tiltaksbehandling,menogsåsomet dokumenthåndteri ngssystemderdeflesteav kommunesprosedyrer, rutinerog dokumenterharnåblitt implementert.fraog med2014tok vi ogsåi bruk enegen«knapp»for Varslingav kritikkverdigeforhold. I tillegg harledernemulighetfor å meldeavvik pårammeavtalenevedinnkjøp. I 2014ble kommunensfemtehms-pris tildelt av AMU. Detteåret var detkun to kandidatersomble nominerttil prisensom gikk til BaksalenskoleDe ble kårettil vinnerfor å hasattstortfokuspådetsosialearbeidsmiljøet.premiener en vandrepokal, diplom og et beløpav 500,- pr. ansatttil arbeidsmiljøtiltak. Ansattei Hammerfestkommunehardeltatti aksjonen å sykleeller gåtil jobben,og harpremiert3 av kandidatenesom haddegåtteller syklettil eller fra jobb i merennhalvpartenav arbeidsdagenei løpetav 3 månedersommeren2014.

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Årsrapport 2013. Hammerfest kommune. Årsrapport 2010. Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011. Vedlegg: Innhold: Hammerfest Kommune

Årsrapport 2013. Hammerfest kommune. Årsrapport 2010. Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011. Vedlegg: Innhold: Hammerfest Kommune Årsrapport 2010 Hammerfest kommune Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011 Årsrapport 2013 Innhold: Vedlegg: Hammerfest Kommune Strategisk analyse Årsrapporter Sentraladministrasjon Årsrapporter

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Kvartalsrapport 3.kvartal 2012 Hammerfest kommune INNHOLD 3 1 INNHOLD 1 INNHOLD... 3 2 INNLEDNING... 4 3 HOVEDOVERSIKT DRIFT... 5 4 DETALJOVERSIKT

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Kvartalsrapport 1.kvartal 2012 Hammerfest kommune INNHOLD 3 1 INNHOLD 1 INNHOLD... 3 2 INNLEDNING... 4 3 HOVEDOVERSIKT DRIFT... 5 4 DETALJOVERSIKT

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Kvartalsrapport 2.kvartal 2012 Hammerfest kommune INNHOLD 3 1 INNHOLD 1 INNHOLD... 3 2 INNLEDNING... 4 3 HOVEDOVERSIKT DRIFT... 5 4 DETALJOVERSIKT

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Tertialrapport Hammerfest kommune

Tertialrapport Hammerfest kommune Tertialrapport 1.tertial 2011 Tertialrapport Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Hovedoversikt drift... 4 3. Detaljoversikt investering... 5 4. Finansiering... 6 5. Sykefravær... 9 6. Sentraladministrasjon...

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Hammerfest Kommune. Årsrapport 2010

Hammerfest Kommune. Årsrapport 2010 Hammerfest Kommune Årsrapport 2010 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 KOMMUNESTYRET PR. 31 DESEMBER 2010... 4 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 6 ORGANISASJON... 7 VISJON, STRATEGI OG MÅL... 8 ØKONOMI...12 MEDARBEIDERE...34

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Tertialrapport 2.tertial 2011 Hammerfest kommune INNHOLD 3 1 INNHOLD 1 INNHOLD... 3 2 INNLEDNING... 4 3 HOVEDOVERSIKT DRIFT... 5 4 DETALJOVERSIKT

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

3. kvartal 2013. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2013. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2013 Hammerfest Eiendom KF 30.09.2013 Side2 Side3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 3...4 Driftsregnskapet...4 Investeringsregnskapet...5 Investeringsprosjekt2013...6 Bestillingsoppdragfra

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Årsrapport. Hammerfest kommune. Årsrapport 2010. Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011. Hammerfest kommune

Årsrapport. Hammerfest kommune. Årsrapport 2010. Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011. Hammerfest kommune Årsrapport 2010 Hammerfest kommune Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011 Årsrapport 2011 Hammerfest kommune Hammerfest eiendom KF Hammerfest parkering KF Hammerfest havn KF INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD...

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) (- ) Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Lånenummer Lånenummer brukes

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 14.12.2006 Økonomisk oversikt - investering 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Hammerfest kommune INNHOLD 3 1 I NNHOLD 1 INNHOLD...3 2 INNLEDNING...4 3 HOVEDOVERSIKT DRIFT...5 4 DETALJOVERSIKT

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012. Budsjett Forslag Förslåg nytt. 2 012 Regulering reg. blldsj 2012

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012. Budsjett Forslag Förslåg nytt. 2 012 Regulering reg. blldsj 2012 SAKSpApIR FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.:. 12/2304 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 158/12 FORMANNSKAP Dato: 26.11.2012 164/12 FORMANNSKAP

Detaljer

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Økonomi Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Innsparingsmuligheter/Harmonisering g g Oppsummering Eiendeler,

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23, K3-&01 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 IUA Vestfolds medlemskommuner INNKALLING

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF M95? /(Z/o 7/zo/3 Petter Dass Eiendom KF "4/559 o L5/«Pg./ W all; w '4? I I Regnskap 212 \ Økonomisk oversikt - drift 1 PETTER DASS EIENDOM KF - 212 4.6.213 Regnskap Reg. budsjett Oppnbudsjett Regnskap

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN Frøyland og Orstad kyrkjelyd Orstadbakken 33 Postboks 43 4356 Kvernaland tlf 52 97 31 50 e-post: kontoret@fok.no www.fok.no Økonomiske oversikter 6 Frøyland/Orstad

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012. Buclsjett Forslag Forslag nytt. 2012 Regulering reg.

FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012. Buclsjett Forslag Forslag nytt. 2012 Regulering reg. ,- SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I I Arkiv J0ura1postID: saki.: 12/2304 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sak nr.: 158/12 FORMANSKAP Dato: 26.11.2012 164/12 FORMANNSKAP

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS)

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1. Noter - Regelverk 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1 1.3 Anbefaling fra GKRS: Kommunal Regnskapsstandard nr. 6 2.

Detaljer

Årsberetning 2012. Regnskap og noter

Årsberetning 2012. Regnskap og noter Årsberetning 2012 Regnskap og noter Innhold 1 Årsberetning for 2012... 3 Innledning... 3 Likestilling... 3 Mangfold... 3 Verdier... 3 Lønn... 4 Sektorenes driftsresultat... 4 Kommunens «frie inntekter»

Detaljer

Årsrapport Hammerfest kommune

Årsrapport Hammerfest kommune Årsrapport 2010 Hammerfest kommune Årsrapport 2015 2 ÅRSRAPPORT 2015 HAMMERFEST KOMMUNE Visjonen Sammen for Hammerfest er vår felles drivkraft til å skape et godt samfunn for alle i kommunen. Visjonen

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2016 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr.

Detaljer