Årsrapport Hammerfest kommune. Årsrapport Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.** Vedlegg: Innhold: Hammerfest Kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2014. Hammerfest kommune. Årsrapport 2010. Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011. Vedlegg: Innhold: Hammerfest Kommune"

Transkript

1 Årsrapport 2010 Hammerfest kommune Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011 Årsrapport 2014 Innhold: Vedlegg: Hammerfest Kommune Årsrapporter Sentraladministrasjon Årsrapporter Barn og Unge Årsrapporter Helse og omsorg Årsrapporter Kultur og samfunn

2

3 Innhold 3 INNHOLD INNHOLD...3 KOMMUNESTYRET PR.31 DESEMBER RÅDMANNENSKOMMENTARER...5 ØKONOMI...6 MEDARBEIDERE...19 BRUKEREOGTJENESTER SAMFUNN...27 SENTRALADMINISTRASJO N...30 NAV...35 BARNOGUNGE...37 HELSEOGOMSORG KULTUROGSAMFUNN SELVKOST...52 HAMMERFESTEIENDOMKF...53 HAMMERFESTPARKERINGKF...54 HAMMERFESTHAVNKF... 55

4 4 ÅRSRAPPORT2014HAMMERFESTKOMMUNE KOMMUNESTYRET PR. 31 DESEMBER 2014 Antall politiske møter og saker Kommunestyret Antall møter Antall saker Formannskapet Antall møter Antall saker KOU Antall møter Antall saker MU Antall møter Antall saker

5 RÅDMANNENS KOMMENTARER 5 RÅDMANNENS KOMMENTARER Denpositivebefolkningsutviklingenfortsetteri Hammerfest,og folketalletvar vedårsslutt2014på10.417innbyggere.dette er enøkningpå1,3 %. Enmilepelfor Hammerfestble nåddi 2012.Folketalletpasserte og var vedårsslutt2012på Hammerfestharengunstigbefolkningssammensetning. Andelenbarn0-5 år og år er høyereennlandssnitt. Andelenskolebarnøkerog vil passerelandssnitti 2015.Andelen70+ er lavereennlandsnitt. De mestsentraleområdenefor å holdefølgemedutviklingeni Hammerfester godøkonomistyringog nok kompetente medarbeidere.utviklingen pådisseområdeneutdypesnoeunder.påenkelteundersøkelserkommervi ikke spesieltgodtut nårdetgjelderkvalitet påvåretjenester.to sentraleområdersomkannevneser karaktererfra grunnskolenog antallansatte medfagkompetanseinnenpleietjenesten.dettesøkesforbedretvedå jobbemålretteti organisasjonen. Økonomiskharkommunenfortsattenutfordring,spesieltnårdetgjeld. Det er tre forhold somer viktige å vurderei forhold til økonomiskutvikling; nettodriftsresultat,disposisjonsfondog gjeld. I 2014utviklet bådenettodrift og disposisjonsfondet segpositivt, menvi harfor myegjeld og gjeldsgradenvurderessomkritisk. En viktig indikatorfor hvordankommunenutvikler segøkonomisk,er utviklingenav nettodriftsresultat.figurenunderviser utviklingenav regnskapetsnettodriftsresultat(i 1000kr) i perioden det regnskapsmessig e nettodriftsresultatet harutviklet segpositivt fra 2009til 2014.For å gi et korrektbilde av resultatet,måtallenekorrigeresog detvisestil kapitteletøkonomi Netto drift Sentraltfor kommunener å hanok kvalifisertemedarbeidere.figurenundergir et bilde av situasjonenog viserforbruk overtidstimerog forbruk kjøp av vikartjenester(i 1000kr) i perioden bruk av overtidharhattenøkningpå2400 timer fra 2013til 2014.Det tilsvarer7,2 % økning.det er enøkningi alle sektorerbortsett fra sentraladministrasjonen. Den størsteøkningenharkultur og samfunn.utgiftenetil kjøp av tjenesterutviklesfortsattpositivt Vikartjn.i 1000kr Overtidstimer Sykefraværetgikk opp fra 2013til 2014med0,7prosentpoeng.Korttidsfraværetgårned,menslangtidsfraværetgår oppmed 1,3prosentpoeng.Sykefraværetvurderesfor høyt,og organisasjonenarbeideraktivt meddenneutfordringen. KonsernetHammerfestkommunebestårblantannetav tre kommunaleforetak;havn,eiendomog parkering.hammerfest EiendomKF s drift og çkonomioppfølginger av storbetydningfor morselskapet.

6 6 ÅRSRAPPORT2014HAMMERFESTKOMMUNE ØKONOMI Hammerfestkommunehaddeogsåi 2014 et bedredriftsresultatenntidligereår. Nettodriftsresultatble positivt. Kommunensfond er desisteåreneredusertmedover60 mill, noesomogsåhar bidratttil at kommunenshandlefrihetog renteinntekterer vesentligredusert.hammerfester i sterkvekst,og detvil væremulig åforbedredriftsresultatetog oppnåen tilfredsstillendehandlefrihetutenstorekostnadsreduserende tiltak. Det er imidlertid ikke rom for kostnadsøkningerpånoenområderog alle politiskeog administrativebeslutningerfremover måta hensyntil kommunensvanskeligeøkonomiskesituasjon.investeringerog driftstiltak somikke er helt nødvendigfor å sikreenfortsattveksti Hammerfestmåvurderes,og eventueltutsettes. Driftsregnskapeter gjort opp i balanse. HANDLINGSREGLER Hammerfestkommunestyrevedtoki juni 2011økonomiskehandlingsreglermed6 hovedpunkter: Brutto driftsresultat Nettodriftsresultat Finansieringav investeringer Bruk av eiendomsskatt Størrelsenpådisposisjonsfondet Gjeldsgrad BRUTTO DRIFTSRESULTAT Korrigertbrutto driftsresultat (heletusen) Mål -64,1-52,0-42,0-32,0-22,0-12,0 Resultat -77,4-63,6-72,3-57,6-65,3 Brutto driftsresultat er korrigert for: Eiendomsskatt MVA -kompinvestering(til og med2013) Avskrivninger EgenkapitalinvesteringerHammerfest eiendomkf (Kun 2011) Husleietil HammerfesteiendomKF som skyldesfinanskostnader(til og med2013) Premieavvikog amortiseringpensjon Resultatselvkost Korrigert bruttodriftsresultatviserenliten negativutvikling i 2014.Detteskyldesi all hovedsaksvikt i skatteinngangen.

7 ØKONOMI 7 NETTO DRIFTSRESULTAT Korrigerthandlefrihet Mål 0,5% 4,4% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% Resultat -2,4% -0,5% -1,2% 0,7% 5,9% Brutto driftsresultat er korrigert for: MVA -kompinvestering(til og med2013) EgenkapitalinvesteringerHammerfest eiendomkf (Kun 2011) Resultatselvkost Premieavvikog amortiseringpensjon 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% Korrigert nettodriftsresultatharhattenmegetpositiv utvikling, og godtinnenfordemål vi harsattoss. DISPOSISJONSFOND Disposisjonsfondi % Mål 2,6% 5,4% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% Resultat 3,4% 2,5% 2,4% 2,7% 3,2% Disposisjonsfondetbørligge mellom7 og 10 prosentav kommunensbruttodriftsinntekter. Ogsåpådetteområdeter utviklingenpositiv ogsåi ,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% GJELDSGRAD Langsiktiggjeld i % av brutto driftsinntekter Mål Resultat Dettemåletbørbyttesut mednettolånegjeld.nettolånegjelder blantannetkorrigertfor ubruktelånemidlerog videreutlån til andre. ANTALL VIRKSOM HETER MED NEGATIVT BUDSJETT AVVIK Antall virksomhetermed negativt budsjettavvik Mål Resultat

8 8 ÅRSRAPPORT2014HAMMERFESTKOMMUNE RESULTATREGNSKAP Regnskap Reg.budsjett Oppr.budsjet Regnskapi fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger Andresalgs-ogleieinntekter Overføringermedkravtil motytelse Rammetilskudd Andrestatligeoverføringer Andreoverføringer Skattpå inntekt ogformue Eiendomsskatt Andredirekteogindirekteskatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosialeutgifter Kjøp av varerogtj sominngåri tj.produksjon Kjøp av tjenestersomerstattertj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelteutgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekterogutbytte Gevinstpå finansielleinstrumenter(omløpsmidler) Mottatte avdragpå utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifteroglåneomkostninger Tap på finansielleinstrumenter(omløpsmidler) Avdragpå lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligereårsregnsk.m.mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundnefond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk avavsetninger Overførttil investeringsregnskapet Dekningav tidligereårsregnsk.m.merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundnefond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessigmer/mindreforbruk Resultatregnskapet viserutviklingeni driftsinntekter,driftsutgifter,finansinntekter,finansutgifter,samtinterne finanstransaksjoner. Revidertbudsjett2014 er inkludertpolitiskeog administrativerevideringersomer gjort gjennomhele året.

9 ØKONOMI 9 SAMMENDRAG SEKTORENE Netto forbruk R:2013 R:2014 B:2014 Avvik Sentraladminstrasjon NAV Barnogunge Helseogomsorg Kultur ogsamfunn Totalt Kommentarertil tallenefinnesunderdenenkeltesektor. MOMSKOMPENSASJON Momskompensasjon MVA kompensasjoninvestering MVA kompensasjondrift Sum MVA-kompensasjon * Tall i hele tusen SKATT OG RAMMETILSKUD D Skatt og rammetilskudd Skattpå inntekt ogformue Ordinærtrammetilskudd Sum skatt og rammetilskudd * Tall i hele tusen Skatt i % av landsgjennomsnittet Skatteinngangi % avlandssnitt 106,7% 98,2% 98,2% 98,6% 99,0% 97,0%

10 10 ÅRSRAPPORT2014HAMMERFESTKOMMUNE BALAN SEREGNSKAP R:2014 R:2013 R:2012 EIENDELER Anleggsmidler Herav: * Fasteeiendommeroganlegg * Utstyr, maskinerogtransportmidler * Utlån * Konserninternelangsiktigefordringer - * Aksjer ogandeler * Pensjonsmidler Omløpsmidler Herav: * Kortsiktigefordringer * Konserninternekortsiktigefordringer * Premieavvik * Aksjer ogandeler * Sertifikater * Obligasjoner * Derivater * Kasse,postgiro,bankinnskudd SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Herav: * Disposisjonsfond * Bundnedriftsfond * Ubundneinvesteringsfond * Bundneinvesteringsfond * Endringi regnskapsprinsippsompåvirkerak Drift * Endringi regnskapsprinsippsompåvirkerak Invest * Regnskapsmessigmindreforbruk * Regnskapsmessigmerforbruk * Udisponerti inv.regnskap * Udekketi inv.regnskap * Likviditetsreserve * Kapitalkonto Langsiktig gjeld Herav: * Pensjonsforpliktelser * Ihendehaverobligasjonslån * Sertifikatlån * Andrelån * Konserninternlangsiktiggjeld - - Kortsiktig gjeld Herav: * Kassekredittlån * Annenkortsiktiggjeld * Derivater * Konserninternkortsiktig gjeld * Premieavvik SUM EGENKAPITAL OG GJELD Balanseregnskapskalgi enmestmulig korrektuttrykk for verdieneav eiendelene.for fleredetaljerog noterhenvisestil regnskapsrapport.

11 ØKONOMI 11 FINANSANALYSE Långiver Lånenummer Restlån Rente Forfall fastr. Kommunalbanken ,25% Kommunalbanken ,11% Kommunalbanken ,11% Kommunalbanken ,11% Kommunalbanken ,25% Kommunalbanken ,25% Kommunalbanken ,25% Kommunalbanken ,25% Kommunalbanken ,25% Kommunalbanken ,25% Kommunalbanken ,25% Kommunalbanken ,25% Kommunalbanken ,25% Kommunalbanken ,25% SertefikatlånDNB ,73% SertefikatlånDNB ,82% KLP Kreditt AS ,43% KLP Kreditt AS ,55% KLP Kreditt AS ,00% KLP Kreditt AS ,94% Totalt eks startlån Startlån Husbanken ,18% Husbanken ,18% Husbanken ,18% Husbanken ,18% Husbanken ,38% Husbanken ,38% Husbanken ,38% Husbanken ,38% Husbanken ,18% Husbanken ,18% Husbanken ,18% Totale startlån Totale lån Rentebytteavtaler Nordea ,71% Nordea ,09% Totale rentebytteavtaler Totalelån Fastrentelån Andel fastrentelån 20,01% Kommunenslikvide midler er plassertsombankinnskudd. I henholdtil kommunensfinansreglementskalmellom20 og 50 % av kommunenslån værei fastrente.etteroverførselav lån til HammerfesteiendomKF er kommunenoverdennegrensen,mentar vi meddekommunalekf er vil vi samletsett væreinnenforgrensene.

12 12 ÅRSRAPPORT2014HAMMERFESTKOMMUNE Total gjeld Hammerfestkommune HammerfesteiendomKF HammerfestparkeringKF HammerfesthavnKF Totalt Innbyggereper 1/ Gjeld pr.innbygger inkl. KF'er * Alle tall i hele tusen INVESTERINGER Regnskap Reg.budsjett Oppr.budsjet Regnskapi fjor Inntekter Salgav driftsmidler og fast eiendom Andresalgsinntekter Overføringermedkrav til motytelse Kompensasjonfor merverdiavgift Statligeoverføringer Andreoverføringer Renteinntekter,utbytte og eieruttak Suminntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosialeutgifter Kjøpav varer ogtj sominngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter,provisjoner og andre fin.utg Fordelteutgifter Sumutgifter Finanstransaksjoner Avdragsutgifter Utlån Kjøpav aksjer og andeler Dekningav tidligere års udekket Avsetningertil ubundneinvesteringsfond Avsetningertil bundnefond Avsetningertil likviditetsreserve Sumfinansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekketslik: Brukav lån Salgav aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundnedriftsfond Bruk av ubundneinvesteringsfond Bruk av bundneinvesteringsfond Bruk av likviditetsreserve Sumfinansiering Udekket/udisponert Samletinvesteringvar i 2014 påkr.276 mill. Denstoreøkningenfra 2013skyldesat detmesteav investeringenesom tidligerevar i Hammerfest eiendomkf nu er flyttet til Hammerfestkommune.I tillegg innbefatterinvesteringsregnskapet ogsåstartlånsordningen, kjøp/salgav aksjerog andeler.kjøp av aksjerog andelergjelderblantannetegenkapitalinnskuddi KLP.

13 ØKONOMI 13 KOMMENTARER TIL INVESTERINGSPROSJEKTENE. Felleskostnader Diversesmåinvesteringer.Utkjøp av leasedebiler, kopimaskinerol. 1150Felleskostnader R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader IT Investeringer 1350IT-avdelingen R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader(kjøp av grunn) Refusjoner/inntekter Netto kostnader Utbyggingsavtaler 1541Utbyggingsavtaler R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader(kjøp av grunn) Refusjoner/inntekter Netto kostnader Inventar og utstyr helseog omsorg Ikke benytteti INVENTAR OG UTSTYR HELSE OG OMSORG R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter - Netto kostnader AKS 4560AKS R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Kulturskolen Ikke benyttet Kulturskolen R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter - Netto kostnader Erosjonssikring av skråning mot Storelven 5072EROSJONSSIKRING AV SKRÅNING MOT STORELVA R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader

14 14 ÅRSRAPPORT 2014 HAMMERFEST KOMMUNE Sikring av gamle murer mot bebyggelse og vei 5220 SIKRING AV GAMLE MURER MOT BEBYGGELSE OG VEI R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Maskiner til veivedlikehold 5232 MASKINER TIL VEIVEDLIKEHOLD R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Gang og sykkelvei Fortau langs Storvannsveien. Påbegynt 2012, Ferdigstilt Prosjektet er gjennomført innenfor rammen GANG OG SYKKELVEI R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter - Netto kostnader Opprustning sentrumsgater 5235 OPPRUSTNING SENTRUMSGATER R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Ny veibelysning 5242 NY VEIBELYSNING R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Trafikksikkerhetstiltak Fartsregulerende tiltak i flere kommunale gater (Fartshumper). Intensivbelysning ved 3 stk fotgjengerfelt i Idrettsveien. Nytt fortau langs Turistveien fra Skaidiveien til Høyden. Nytt oppgradert fortau fra Idrettsveien til Blinken ferdigstilt. Ca 10 fartshumper etablert i 30 soner hvor hastigheter er store. Budsjett ok TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Storsvingen vest/infrastrukturtiltak Kommunen har gjort klart for vann og avløp til feltet i løpet av STORSVINGEN VEST/INFRASTRUKTUR R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader - - -

15 ØKONOMI 15 Hovedplan vann 5300VANNVERK R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Hovedplan avløp Vannog avløpnedrerairoer for detmesteferdigstilt. Noerestarbeidergjenstår.Ferdigmedio2015 Pumpestasjoner for avløpsentrumpåstartetokt 2014.ferdigstillesila 2015.Nyeprosjekterknyttettil etableringenav RossmollaRenseanleggstartesoppila vår 2015.Prosjekteter inklusiverenseanlegg, 7 km sjøledningerog landanleggmed pumpestasjonerog tilknytningertil eksisterendeanlegg.total kostnadfor disseentrepriseneknyttettil Rossmolla Renseanleggbeløpersegopp mot estimert Anleggetskaletterplanværeferdigstillt innen2015,menkan nok forventeat noeav detteikke er klart før ut pånyåret AVLØP R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter - - Netto kostnader Hovedplan vei 5340HOVEDPLAN VEG R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Salgkommunale eiendommer 6002KOMMUNALE EIENDOMMER R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader - - Refusjoner/inntekter Netto kostnader Mellomvannet boligfelt Ferdigstillt.1 årsbefaringforetasmedio MELLOMVANNET BOLIGFELT R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Boligfelt Fjoradalen eneboliger 6050BOLIGFELT FJORADALEN ENEBOLIGER R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter - - Netto kostnader Boligfelt Bekkeli Det bevilgendebeløpettil etableringav strømtil de17 resterendetomtene,samtbarnehagetomtvar ikke tilstrekkelig. Bevilgningenble øketog gjennomføresi juni/juli 2015.Det blir lagt strømtil tomteneinnenjuli 2015.Kostnadkr BOLIGFELT BEKKELI R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter - - Netto kostnader Industriområde Leirvika 6055INDUSTRIOMRÅDE LEIRVIKA R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader

16 16 ÅRSRAPPORT 2014 HAMMERFEST KOMMUNE Industriområde Rypklubben Det ses nå på muligheten for å lage tunell i stedenfor veiskjæring til Rypklubben. Plan avd har ansvaret INDUSTRIOMRÅDET RYPKUBBEN R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Industriområde Strømsnes/Akkarfjord 6060 INDUSTRIOMRÅDE STRØMSNES/AKKARFJORD R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Sneskjermer/skredforebygging 6070 SNESKJERMER/SKREDFORBYGNINGER R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Nye sneskjermer 6071 NYE SNESKJERMER R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Baksalen skole Skisseprosjekt ble utarbeidet i 2014 og prosjektet videreføres gjennom og ferdigstilling i BAKSALEN SKOLE R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Klasserominventar skole Kjøp av diverse utstyr til skolene. Ikke benyttet i KLASSEROMSINVENTAR SKOLE R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter - Netto kostnader Håja bernehage Håja Barnehage ble tatt i bruk i august 2014 og sluttarbeider/sluttregnskap foretas i HÅJA BARNEHAGE R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Rypefjord sykehjem Ombygging foretas i RYPEFJORD SYKEHJEM R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader

17 ØKONOMI 17 Sentralkjøkken Rypefjord sykehjem Byggingenav nytt SentralkjøkkenvedRypefjordSykehjemble påbegynthøsten2014og ferdigstillesmai SENTRALKJØKKEN RYPEFJORDSYKEHJEM R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Omsorgsboligermellomvannet 6261OMSORGSBOLIG MELLOMVANNET R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Fortausvarme 6315OPPGRADERINGSKIFTER / FORTAUSVARME R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter - Netto kostnader Kirkeparken omsorgssenter Byggingenav KirkeparkenOmsorgssenter foregikk gjennomhele2014og ferdigstilles1.halvår KIRKEPARKEN OMSORGSSENTER R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Branngarasje Akkarfjord Byggingenav branngarasjeble endrethøsten2014til å omfattebedretbrannberedskapi distrikteneog gjennomføresi BRANNGARASJEAKKARFJORD R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Ny turnhall 6740TURNHALL R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Lyssetting Nissenskogen 6745LYSSETTING NISSENSKOGEN R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Hammerfest fotballstadion 6751HAMMERFEST FORTBALLSTADION R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader - Refusjoner/inntekter Netto kostnader Breidablikk kunstgressbane 6753BREIDABLIKK KUNSTGRESSBANE R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader - Refusjoner/inntekter Netto kostnader

18 18 ÅRSRAPPORT2014HAMMERFESTKOMMUNE AKS Fuktanlegg plan AKS - FUKTANLEGG PLAN 3 R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter - Netto kostnader Finduspromenaden Oppstartav arbeideneskjeddehøsten2014og prosjektetvidereføresi FINDUSPROMENADEN R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Sjøgata/Rådhusplassengatebruksplan Prosjekteringferdigstillesapr/mai oppstartanleggsarbeiderokt SJØGATA/RÅDHUSPLASSENGATEBRUKSPLAN R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Kjøp /salgav aksjer EgenkapitalinnskuddKLP +kjøp av aksjerarealutvikling og J Kvalsvik AS 9210KJØP / SALG AV AKSJER OG ANDELER R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter - Netto kostnader Utlån Startlån 9200UTLÅN R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Totale investeinger R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Finansieres R:2014 B:2014 Avvik Bruk av eksternelånemidler Bruk av investeringsfond Avsatt til fond Mottatte avdragstartlån Betalteavdragstarlån Overførtfra drift Totalt

19 MEDARBEIDERE 19 MEDARBEIDERE STRATEGI: ATTRAKTIV ARBEIDSGIVE R En av vårestoreutfordringerharværtrekrutteringog stabiliseringav enkeltetyperpersonell.konkurransenom arbeidskraft er stori enkommunesomhammerfest,og samtidiger arbeidsledigheteni kommunenlav. Dettebetyrat vi måjobbeaktivt for å fremståsomenattraktivarbeidsgiverog for nåvåremål i arbeidsgiverpolitikken. De gruppenevi serat detbådelokalt og nasjonalter utfordrendeå rekrutteretil er innenfordeto storesektorenehelse- og omsorgog barn- og unge.dettebetyrat vi i tillegg til å hagoderekrutteringsstrategier ogsåmåsatsepåkompetanseheving blantegneansatte.kommunenmåværebevisstpåutvikling av godeog tydeligeledere,bådepolitisk og administrativt. Detteer nødvendighvis vi skallykkesi rekrutteringog stabiliseringsarbeidet. Arbeidetmedtilsettings- og rekrutteringsprosesserer sentralisertil ett egetrekrutteringsteamknyttettil lønnog personalavdelinga.dettefor å sikreat prosesseneomkringrekrutteringog tilsettingforegåri trådmedgjeldende retningslinjer,og for å sikrehelhetligog effektiv likebehandlingi dettearbeidet. For åværeenattraktivarbeidsgiverer detviktig at våretjenesterer av godkvalitet, og at våremedarbeiderefår muligheten til faglig utvikling. Vi vil leggetil rettefor etter- og videreutdanningpåalle nivå. Vi hari 2014gitt utdanningspermisjoner, delt ut flereutdanningsstipendog dermedharflere harfått mulighettil etter- og videreutdanning. Det arbeidesfortsattfor å redusereuønsketdeltid, spesielt i sektorenehelse- og omsorgog barn- og unge. Ulike alternative arbeidstidsordningerharerfaringsmessigvist segå haenpositiv effekt sommuliggjørstørre/helestillinger. Målsetningfor arbeidetmedå redusereantalldeltidsstillingerer ogsåå bedretjenestekvaliteten.detteskjervedat en sikrerkontinuitetpå arbeidsplasseneog tjenestemottaker får færreå forholdesegtil. Dettevil ogsåkunnebidratil bedrearbeidsmiljø,kvalitet i tjenestene,sikrerekrutteringog stabiliseringog godtomdømme. Overtideni 2014for helekommunenvar på36340timer,detutgjordeoppgangfra 2013på7,2 % Goderesultater på arbeidsgledeog trivsel Resultatetav enundersøkelseom medarbeidertilfredshet blantvåreansatteforelåi januar2014. Av totalt 1200medarbeidere besvarteca.600undersøkelsen, noesomgir enrepresentativbesvarelse. I medarbeiderundersøkelsen ble detsjekketom Hammerfestkommunesvisjon og verdierpregetdetdagligearbeidettil den enkeltemedarbeiderog arbeidsplassen. Hvorvidt arbeidsplassener pregetav arbeidsgledeog trivsel og hvor godtomdømme denenkeltesarbeidsplassharblantinnbyggerei kommunen.vi sjekketut hvor fornøyddenenkelteansattetror at brukerne er medtjenestenefra egenarbeidsplass.vi ønsketå vite om denansattesnakker positivt om jobbentil andreog om deansatte vil anbefaleandretil å søkejobbpåegenarbeidsplass. Resultatetav undersøkelsenviserarbeidsplassersomi storgrader pregetav Hammerfestkommunesvisjon og verdier, arbeidsgledeog trivsel. Det høyestesnittetligger påtrivsel sammenmedkollegaer.det fremkommerogsåat våre medarbeiderer godeambassadører og omdømmebyggerefor sinearbeidsplasser. Det er førstegangvi gjennomførerenundersøkelsedermålgruppener alle medarbeiderei kommunen.vi ønskerå skape grunnlagfor utvikling og internorganisasjonslæringog sammenligneresultaterovertid. Denneførsteundersøkelsener en liten undersøkelse. Nestemedarbeiderundersøkelse skalutvidestil å ogsåomfattespørsmålom organiseringav arbeidet, innholdi jobben,fysiskeog psykiskearbeidsforhold,ledelse,arbeidstidsordninger, lønnog personligutvikling. Den langsiktigemålsettingener at dette verktøyetskalgi ossmulighetfor å vurdereledersresultatoppnåelse, vurdere arbeidsgiverpolitikkenog sepåsammenhengermellommedarbeidertilfredshet, kvalitet påtjenesteneog brukertilfredshet. Etikk Hammerfestkommunehargjennomenet trepartssamarbeidmedpolitikere,tillitsvalgteog lederehøsten2014utarbeidet forslagtil etiskereglersomble vedtattav kommunestyret i februar2015. Reglenesiernoeom kommunensverdigrunnlag,hvilke holdningerog adferdvi holderhøytsamthabilitet. De inneholder ogsåbestemmelserom hvordanmanforholdersegtil kommunensverdierog eiendeler,og hvordanvi tenkermedhensyntil gaverog representasjon.de etiskereglenegjelderfor alle somhararbeideller vervfor kommunenog deskalsikregode, etiskeholdningerog handlingerfor bådemedarbeidereog folkevalgte. Vi er gladfor å få etiskereglerpåplassogsåi Hammerfestkommune.De hjelperosså værebevisstpåat vårehandlingerog holdningerpåvirkerkommunensomdømme,og reglenesetterenstandardfor hvordanvi skalutførevåreoppdragslik at innbyggernekanhatillit til oss.

Hammerfest Kommune. Årsrapport 2009

Hammerfest Kommune. Årsrapport 2009 Hammerfest Kommune Årsrapport 2009 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 INNLEDNING... 3 3 ORGANISASJON... 4 4 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 6 5 STYRINGSPERSPEKTIV... 7 5.1 Økonomi... 7 5.2 Medarbeidere... 9 5.3 Likestilling,

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 FORMANNSKAPETS VEDTAK TIL ENDRINGER I ØKONOMIPLANEN... 4 RÅDMANNENS INNLEDNING...

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2013 2016 Budsjett 2013 Formannskapets innstilling INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 FORMANNSKAPETS

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 -

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 - KLÆBU KOMMUNE Dokument 1: ÅRSBERETNING 2009 Dokument 2: ÅRSREGNSKAP 2009-1 - FORORD Rådmannen legger med dette fram årsberetning og årsregnskap for 2009. Årsberetningen og årsregnskapet er utarbeidet etter

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

Årsberetning 2014. Andebu kommune

Årsberetning 2014. Andebu kommune INTRODUKSJON... 3 RÅDMANNENS FORORD... 5 FELLES MÅLEKORT FOR KOMMUNEN 2014 2017... 6 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 8 ORGANISASJONEN... 9 ORGANISERING OG LIKESTILLING... 9 INTERNKONTROLL... 10 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

Detaljer

Årsrapport 2012. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for Meløy kommune

Årsrapport 2012. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for Meløy kommune Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for Innhold Rådmannens kommentar... 2 Årsregnskap og årsberetning... 3 Helse, miljø og sikkerhet... 18 Likestilling... 19 Politisk virksomhet... 21 Rådmannens stabsavdelinger...

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Kulturmidler i Måsøy kommune Vedtatt av Oppvekstkomiteen i møte 18.04.1996 sak 19/96 Endret i møte 27.02.97 sak 2/97 siste gang endret i møte 25.10.01 sak 0036/01 1 Målet

Detaljer

Kommuneblomst: Linnea

Kommuneblomst: Linnea Innholdsfortegnelse RÅDMANNENS BETRAKTNINGER... 3 ØKONOMISK RESULTAT... 4 Driftsregnskapet... 5 Investeringsregnskapet... 12 Balanseregnskapet... 16 Balansen... 17 MEDARBEIDERE... 21 ORGANISASJON... 26

Detaljer

Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013

Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013 Årsmelding 2013 2 Innhold Hammerfest Eiendom KF... 4 Styret... 4 Antall møter og saker... 4 Daglig leder kommenterer... 4 Organisasjon... 6 Formål... 6 Økonomi... 7 Regnskap... 7 Investering... 9 Likviditet...

Detaljer

Årsmelding 2012 Bamble kommune

Årsmelding 2012 Bamble kommune Bamble kommune Årsmelding Årsmelding Bamble kommune Brotorvet fra sjøsiden Foto: Varden 05.03.2013 Side 1 av 121 Bamble kommune Årsmelding INNHOLD DEL 1 HOVEDTREKK... 3 R Å D M A N N E N S K O M M E N

Detaljer

Årsmelding 2013. www.alta.kommune.no

Årsmelding 2013. www.alta.kommune.no Årsmelding 2013 www.alta.kommune.no Rådmannens kommentar / innledning Innholdsfortegnelse 2. Rådmannens kommentar / innledning 3 3. Alta VIL: Mål og styring 6 4. Samfunn og livskvalitet 9 5. Medarbeidere

Detaljer

Hemnes kommune Sentrumsvegen 1 8646 Korgen Tlf: 75 19 70 00 Faks: 75 19 71 01 E-post: postmottak@hemnes.kommune.no Web: www.hemnes.kommune.

Hemnes kommune Sentrumsvegen 1 8646 Korgen Tlf: 75 19 70 00 Faks: 75 19 71 01 E-post: postmottak@hemnes.kommune.no Web: www.hemnes.kommune. kommune Sentrumsvegen 1 8646 Korgen Tlf: 75 19 70 00 Faks: 75 19 71 01 E-post: postmottak@hemnes.kommune.no Web: www.hemnes.kommune.no Årsmelding for kommune Ansvarlig utgiver: kommune Redaktører: Gerd

Detaljer

13/1000-1 REGNSKAP ÅRSBERETNING 2012

13/1000-1 REGNSKAP ÅRSBERETNING 2012 13/1000-1 REGNSKAP ÅRSBERETNING 2012 For regnskapetåret 2012 utarbeides følgende dokumenter: Regnskap/årsberetning for 2012. er utarbeidet etter føringer i kommuneloven 48 samt bestemmelser i regnskapsforskriften

Detaljer

RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT...

RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT... Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT... 7 DRIFTSREGNSKAPET... 7 INVESTERINGSREGNSKAPET... 16 BALANSEN... 20 FINANSFORVALTNING... 23 MEDARBEIDERE... 25 MEDARBEIDERTILFREDSHET...

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 2 1.1. INNLEDNING......2 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 5 1.3. UTVIKLINGSTREKK... 10 2. STYRINGSVERKTØYET... 11 2.1. ÅRSHJULET

Detaljer

Årsberetning 2009. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2009. Sammen om Porsgrunn Årsberetning 2009 Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Arbeidet i Porsgrunn kommune i 2009.................................... 2 2. Resultater og økonomisk utvikling......................................

Detaljer

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Årsberetning 2012 Bodø kommune 1. Kommunens økonomiske stilling Årsregnskap for Bodø kommune for 2012 er gjort opp med et resultat (regnskapsmessig merforbruk) på -2,5

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1. INNLEDNING... 3 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 7 1.3. VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2008 - FORKLARINGER... 12

Detaljer

Innledning Sentrale utviklingstrekk Folkevalgte og politisk sekretariat Overordnet ledelse, miljø og kriminalitetsforebyggende arbeid

Innledning Sentrale utviklingstrekk Folkevalgte og politisk sekretariat Overordnet ledelse, miljø og kriminalitetsforebyggende arbeid ÅRSBERETNING Innhold Innledning... 4 Sentrale utviklingstrekk... 5 Befolkning... 5 Arbeidsledighet... 7 Folkehelseprofilen... 7 Sykefravær :... 9 Likestilling... 9 Etiske retningslinjer... 11 Organisering...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 20. juni 2014, kl. 12.00 ved rådhuset i Hol. Sakskart Sak 05/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 14. mars 2014. Sak 06/14

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2012

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2012 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2012 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Årsmelding 2010. Nordre land kommune. Fra åpningen av Dokka Barneskole 19. november 2010. Foto: Kolbjørn Nilsen

Årsmelding 2010. Nordre land kommune. Fra åpningen av Dokka Barneskole 19. november 2010. Foto: Kolbjørn Nilsen Årsmelding Nordre land kommune 0538 Foto: Kolbjørn Nilsen Fra åpningen av Dokka Barneskole 19. november Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens innledning... 3 2. Økonomisk status... 6 kommunalsjefens kommentarer...

Detaljer