Årsrapport Hammerfest kommune. Årsrapport Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.** Vedlegg: Innhold: Hammerfest Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2014. Hammerfest kommune. Årsrapport 2010. Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011. Vedlegg: Innhold: Hammerfest Kommune"

Transkript

1 Årsrapport 2010 Hammerfest kommune Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011 Årsrapport 2014 Innhold: Vedlegg: Hammerfest Kommune Årsrapporter Sentraladministrasjon Årsrapporter Barn og Unge Årsrapporter Helse og omsorg Årsrapporter Kultur og samfunn

2

3 Innhold 3 INNHOLD INNHOLD...3 KOMMUNESTYRET PR.31 DESEMBER RÅDMANNENSKOMMENTARER...5 ØKONOMI...6 MEDARBEIDERE...19 BRUKEREOGTJENESTER SAMFUNN...27 SENTRALADMINISTRASJO N...30 NAV...35 BARNOGUNGE...37 HELSEOGOMSORG KULTUROGSAMFUNN SELVKOST...52 HAMMERFESTEIENDOMKF...53 HAMMERFESTPARKERINGKF...54 HAMMERFESTHAVNKF... 55

4 4 ÅRSRAPPORT2014HAMMERFESTKOMMUNE KOMMUNESTYRET PR. 31 DESEMBER 2014 Antall politiske møter og saker Kommunestyret Antall møter Antall saker Formannskapet Antall møter Antall saker KOU Antall møter Antall saker MU Antall møter Antall saker

5 RÅDMANNENS KOMMENTARER 5 RÅDMANNENS KOMMENTARER Denpositivebefolkningsutviklingenfortsetteri Hammerfest,og folketalletvar vedårsslutt2014på10.417innbyggere.dette er enøkningpå1,3 %. Enmilepelfor Hammerfestble nåddi 2012.Folketalletpasserte og var vedårsslutt2012på Hammerfestharengunstigbefolkningssammensetning. Andelenbarn0-5 år og år er høyereennlandssnitt. Andelenskolebarnøkerog vil passerelandssnitti 2015.Andelen70+ er lavereennlandsnitt. De mestsentraleområdenefor å holdefølgemedutviklingeni Hammerfester godøkonomistyringog nok kompetente medarbeidere.utviklingen pådisseområdeneutdypesnoeunder.påenkelteundersøkelserkommervi ikke spesieltgodtut nårdetgjelderkvalitet påvåretjenester.to sentraleområdersomkannevneser karaktererfra grunnskolenog antallansatte medfagkompetanseinnenpleietjenesten.dettesøkesforbedretvedå jobbemålretteti organisasjonen. Økonomiskharkommunenfortsattenutfordring,spesieltnårdetgjeld. Det er tre forhold somer viktige å vurderei forhold til økonomiskutvikling; nettodriftsresultat,disposisjonsfondog gjeld. I 2014utviklet bådenettodrift og disposisjonsfondet segpositivt, menvi harfor myegjeld og gjeldsgradenvurderessomkritisk. En viktig indikatorfor hvordankommunenutvikler segøkonomisk,er utviklingenav nettodriftsresultat.figurenunderviser utviklingenav regnskapetsnettodriftsresultat(i 1000kr) i perioden det regnskapsmessig e nettodriftsresultatet harutviklet segpositivt fra 2009til 2014.For å gi et korrektbilde av resultatet,måtallenekorrigeresog detvisestil kapitteletøkonomi Netto drift Sentraltfor kommunener å hanok kvalifisertemedarbeidere.figurenundergir et bilde av situasjonenog viserforbruk overtidstimerog forbruk kjøp av vikartjenester(i 1000kr) i perioden bruk av overtidharhattenøkningpå2400 timer fra 2013til 2014.Det tilsvarer7,2 % økning.det er enøkningi alle sektorerbortsett fra sentraladministrasjonen. Den størsteøkningenharkultur og samfunn.utgiftenetil kjøp av tjenesterutviklesfortsattpositivt Vikartjn.i 1000kr Overtidstimer Sykefraværetgikk opp fra 2013til 2014med0,7prosentpoeng.Korttidsfraværetgårned,menslangtidsfraværetgår oppmed 1,3prosentpoeng.Sykefraværetvurderesfor høyt,og organisasjonenarbeideraktivt meddenneutfordringen. KonsernetHammerfestkommunebestårblantannetav tre kommunaleforetak;havn,eiendomog parkering.hammerfest EiendomKF s drift og çkonomioppfølginger av storbetydningfor morselskapet.

6 6 ÅRSRAPPORT2014HAMMERFESTKOMMUNE ØKONOMI Hammerfestkommunehaddeogsåi 2014 et bedredriftsresultatenntidligereår. Nettodriftsresultatble positivt. Kommunensfond er desisteåreneredusertmedover60 mill, noesomogsåhar bidratttil at kommunenshandlefrihetog renteinntekterer vesentligredusert.hammerfester i sterkvekst,og detvil væremulig åforbedredriftsresultatetog oppnåen tilfredsstillendehandlefrihetutenstorekostnadsreduserende tiltak. Det er imidlertid ikke rom for kostnadsøkningerpånoenområderog alle politiskeog administrativebeslutningerfremover måta hensyntil kommunensvanskeligeøkonomiskesituasjon.investeringerog driftstiltak somikke er helt nødvendigfor å sikreenfortsattveksti Hammerfestmåvurderes,og eventueltutsettes. Driftsregnskapeter gjort opp i balanse. HANDLINGSREGLER Hammerfestkommunestyrevedtoki juni 2011økonomiskehandlingsreglermed6 hovedpunkter: Brutto driftsresultat Nettodriftsresultat Finansieringav investeringer Bruk av eiendomsskatt Størrelsenpådisposisjonsfondet Gjeldsgrad BRUTTO DRIFTSRESULTAT Korrigertbrutto driftsresultat (heletusen) Mål -64,1-52,0-42,0-32,0-22,0-12,0 Resultat -77,4-63,6-72,3-57,6-65,3 Brutto driftsresultat er korrigert for: Eiendomsskatt MVA -kompinvestering(til og med2013) Avskrivninger EgenkapitalinvesteringerHammerfest eiendomkf (Kun 2011) Husleietil HammerfesteiendomKF som skyldesfinanskostnader(til og med2013) Premieavvikog amortiseringpensjon Resultatselvkost Korrigert bruttodriftsresultatviserenliten negativutvikling i 2014.Detteskyldesi all hovedsaksvikt i skatteinngangen.

7 ØKONOMI 7 NETTO DRIFTSRESULTAT Korrigerthandlefrihet Mål 0,5% 4,4% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% Resultat -2,4% -0,5% -1,2% 0,7% 5,9% Brutto driftsresultat er korrigert for: MVA -kompinvestering(til og med2013) EgenkapitalinvesteringerHammerfest eiendomkf (Kun 2011) Resultatselvkost Premieavvikog amortiseringpensjon 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% Korrigert nettodriftsresultatharhattenmegetpositiv utvikling, og godtinnenfordemål vi harsattoss. DISPOSISJONSFOND Disposisjonsfondi % Mål 2,6% 5,4% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% Resultat 3,4% 2,5% 2,4% 2,7% 3,2% Disposisjonsfondetbørligge mellom7 og 10 prosentav kommunensbruttodriftsinntekter. Ogsåpådetteområdeter utviklingenpositiv ogsåi ,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% GJELDSGRAD Langsiktiggjeld i % av brutto driftsinntekter Mål Resultat Dettemåletbørbyttesut mednettolånegjeld.nettolånegjelder blantannetkorrigertfor ubruktelånemidlerog videreutlån til andre. ANTALL VIRKSOM HETER MED NEGATIVT BUDSJETT AVVIK Antall virksomhetermed negativt budsjettavvik Mål Resultat

8 8 ÅRSRAPPORT2014HAMMERFESTKOMMUNE RESULTATREGNSKAP Regnskap Reg.budsjett Oppr.budsjet Regnskapi fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger Andresalgs-ogleieinntekter Overføringermedkravtil motytelse Rammetilskudd Andrestatligeoverføringer Andreoverføringer Skattpå inntekt ogformue Eiendomsskatt Andredirekteogindirekteskatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosialeutgifter Kjøp av varerogtj sominngåri tj.produksjon Kjøp av tjenestersomerstattertj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelteutgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekterogutbytte Gevinstpå finansielleinstrumenter(omløpsmidler) Mottatte avdragpå utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifteroglåneomkostninger Tap på finansielleinstrumenter(omløpsmidler) Avdragpå lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligereårsregnsk.m.mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundnefond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk avavsetninger Overførttil investeringsregnskapet Dekningav tidligereårsregnsk.m.merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundnefond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessigmer/mindreforbruk Resultatregnskapet viserutviklingeni driftsinntekter,driftsutgifter,finansinntekter,finansutgifter,samtinterne finanstransaksjoner. Revidertbudsjett2014 er inkludertpolitiskeog administrativerevideringersomer gjort gjennomhele året.

9 ØKONOMI 9 SAMMENDRAG SEKTORENE Netto forbruk R:2013 R:2014 B:2014 Avvik Sentraladminstrasjon NAV Barnogunge Helseogomsorg Kultur ogsamfunn Totalt Kommentarertil tallenefinnesunderdenenkeltesektor. MOMSKOMPENSASJON Momskompensasjon MVA kompensasjoninvestering MVA kompensasjondrift Sum MVA-kompensasjon * Tall i hele tusen SKATT OG RAMMETILSKUD D Skatt og rammetilskudd Skattpå inntekt ogformue Ordinærtrammetilskudd Sum skatt og rammetilskudd * Tall i hele tusen Skatt i % av landsgjennomsnittet Skatteinngangi % avlandssnitt 106,7% 98,2% 98,2% 98,6% 99,0% 97,0%

10 10 ÅRSRAPPORT2014HAMMERFESTKOMMUNE BALAN SEREGNSKAP R:2014 R:2013 R:2012 EIENDELER Anleggsmidler Herav: * Fasteeiendommeroganlegg * Utstyr, maskinerogtransportmidler * Utlån * Konserninternelangsiktigefordringer - * Aksjer ogandeler * Pensjonsmidler Omløpsmidler Herav: * Kortsiktigefordringer * Konserninternekortsiktigefordringer * Premieavvik * Aksjer ogandeler * Sertifikater * Obligasjoner * Derivater * Kasse,postgiro,bankinnskudd SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Herav: * Disposisjonsfond * Bundnedriftsfond * Ubundneinvesteringsfond * Bundneinvesteringsfond * Endringi regnskapsprinsippsompåvirkerak Drift * Endringi regnskapsprinsippsompåvirkerak Invest * Regnskapsmessigmindreforbruk * Regnskapsmessigmerforbruk * Udisponerti inv.regnskap * Udekketi inv.regnskap * Likviditetsreserve * Kapitalkonto Langsiktig gjeld Herav: * Pensjonsforpliktelser * Ihendehaverobligasjonslån * Sertifikatlån * Andrelån * Konserninternlangsiktiggjeld - - Kortsiktig gjeld Herav: * Kassekredittlån * Annenkortsiktiggjeld * Derivater * Konserninternkortsiktig gjeld * Premieavvik SUM EGENKAPITAL OG GJELD Balanseregnskapskalgi enmestmulig korrektuttrykk for verdieneav eiendelene.for fleredetaljerog noterhenvisestil regnskapsrapport.

11 ØKONOMI 11 FINANSANALYSE Långiver Lånenummer Restlån Rente Forfall fastr. Kommunalbanken ,25% Kommunalbanken ,11% Kommunalbanken ,11% Kommunalbanken ,11% Kommunalbanken ,25% Kommunalbanken ,25% Kommunalbanken ,25% Kommunalbanken ,25% Kommunalbanken ,25% Kommunalbanken ,25% Kommunalbanken ,25% Kommunalbanken ,25% Kommunalbanken ,25% Kommunalbanken ,25% SertefikatlånDNB ,73% SertefikatlånDNB ,82% KLP Kreditt AS ,43% KLP Kreditt AS ,55% KLP Kreditt AS ,00% KLP Kreditt AS ,94% Totalt eks startlån Startlån Husbanken ,18% Husbanken ,18% Husbanken ,18% Husbanken ,18% Husbanken ,38% Husbanken ,38% Husbanken ,38% Husbanken ,38% Husbanken ,18% Husbanken ,18% Husbanken ,18% Totale startlån Totale lån Rentebytteavtaler Nordea ,71% Nordea ,09% Totale rentebytteavtaler Totalelån Fastrentelån Andel fastrentelån 20,01% Kommunenslikvide midler er plassertsombankinnskudd. I henholdtil kommunensfinansreglementskalmellom20 og 50 % av kommunenslån værei fastrente.etteroverførselav lån til HammerfesteiendomKF er kommunenoverdennegrensen,mentar vi meddekommunalekf er vil vi samletsett væreinnenforgrensene.

12 12 ÅRSRAPPORT2014HAMMERFESTKOMMUNE Total gjeld Hammerfestkommune HammerfesteiendomKF HammerfestparkeringKF HammerfesthavnKF Totalt Innbyggereper 1/ Gjeld pr.innbygger inkl. KF'er * Alle tall i hele tusen INVESTERINGER Regnskap Reg.budsjett Oppr.budsjet Regnskapi fjor Inntekter Salgav driftsmidler og fast eiendom Andresalgsinntekter Overføringermedkrav til motytelse Kompensasjonfor merverdiavgift Statligeoverføringer Andreoverføringer Renteinntekter,utbytte og eieruttak Suminntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosialeutgifter Kjøpav varer ogtj sominngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter,provisjoner og andre fin.utg Fordelteutgifter Sumutgifter Finanstransaksjoner Avdragsutgifter Utlån Kjøpav aksjer og andeler Dekningav tidligere års udekket Avsetningertil ubundneinvesteringsfond Avsetningertil bundnefond Avsetningertil likviditetsreserve Sumfinansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekketslik: Brukav lån Salgav aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundnedriftsfond Bruk av ubundneinvesteringsfond Bruk av bundneinvesteringsfond Bruk av likviditetsreserve Sumfinansiering Udekket/udisponert Samletinvesteringvar i 2014 påkr.276 mill. Denstoreøkningenfra 2013skyldesat detmesteav investeringenesom tidligerevar i Hammerfest eiendomkf nu er flyttet til Hammerfestkommune.I tillegg innbefatterinvesteringsregnskapet ogsåstartlånsordningen, kjøp/salgav aksjerog andeler.kjøp av aksjerog andelergjelderblantannetegenkapitalinnskuddi KLP.

13 ØKONOMI 13 KOMMENTARER TIL INVESTERINGSPROSJEKTENE. Felleskostnader Diversesmåinvesteringer.Utkjøp av leasedebiler, kopimaskinerol. 1150Felleskostnader R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader IT Investeringer 1350IT-avdelingen R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader(kjøp av grunn) Refusjoner/inntekter Netto kostnader Utbyggingsavtaler 1541Utbyggingsavtaler R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader(kjøp av grunn) Refusjoner/inntekter Netto kostnader Inventar og utstyr helseog omsorg Ikke benytteti INVENTAR OG UTSTYR HELSE OG OMSORG R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter - Netto kostnader AKS 4560AKS R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Kulturskolen Ikke benyttet Kulturskolen R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter - Netto kostnader Erosjonssikring av skråning mot Storelven 5072EROSJONSSIKRING AV SKRÅNING MOT STORELVA R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader

14 14 ÅRSRAPPORT 2014 HAMMERFEST KOMMUNE Sikring av gamle murer mot bebyggelse og vei 5220 SIKRING AV GAMLE MURER MOT BEBYGGELSE OG VEI R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Maskiner til veivedlikehold 5232 MASKINER TIL VEIVEDLIKEHOLD R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Gang og sykkelvei Fortau langs Storvannsveien. Påbegynt 2012, Ferdigstilt Prosjektet er gjennomført innenfor rammen GANG OG SYKKELVEI R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter - Netto kostnader Opprustning sentrumsgater 5235 OPPRUSTNING SENTRUMSGATER R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Ny veibelysning 5242 NY VEIBELYSNING R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Trafikksikkerhetstiltak Fartsregulerende tiltak i flere kommunale gater (Fartshumper). Intensivbelysning ved 3 stk fotgjengerfelt i Idrettsveien. Nytt fortau langs Turistveien fra Skaidiveien til Høyden. Nytt oppgradert fortau fra Idrettsveien til Blinken ferdigstilt. Ca 10 fartshumper etablert i 30 soner hvor hastigheter er store. Budsjett ok TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Storsvingen vest/infrastrukturtiltak Kommunen har gjort klart for vann og avløp til feltet i løpet av STORSVINGEN VEST/INFRASTRUKTUR R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader - - -

15 ØKONOMI 15 Hovedplan vann 5300VANNVERK R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Hovedplan avløp Vannog avløpnedrerairoer for detmesteferdigstilt. Noerestarbeidergjenstår.Ferdigmedio2015 Pumpestasjoner for avløpsentrumpåstartetokt 2014.ferdigstillesila 2015.Nyeprosjekterknyttettil etableringenav RossmollaRenseanleggstartesoppila vår 2015.Prosjekteter inklusiverenseanlegg, 7 km sjøledningerog landanleggmed pumpestasjonerog tilknytningertil eksisterendeanlegg.total kostnadfor disseentrepriseneknyttettil Rossmolla Renseanleggbeløpersegopp mot estimert Anleggetskaletterplanværeferdigstillt innen2015,menkan nok forventeat noeav detteikke er klart før ut pånyåret AVLØP R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter - - Netto kostnader Hovedplan vei 5340HOVEDPLAN VEG R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Salgkommunale eiendommer 6002KOMMUNALE EIENDOMMER R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader - - Refusjoner/inntekter Netto kostnader Mellomvannet boligfelt Ferdigstillt.1 årsbefaringforetasmedio MELLOMVANNET BOLIGFELT R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Boligfelt Fjoradalen eneboliger 6050BOLIGFELT FJORADALEN ENEBOLIGER R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter - - Netto kostnader Boligfelt Bekkeli Det bevilgendebeløpettil etableringav strømtil de17 resterendetomtene,samtbarnehagetomtvar ikke tilstrekkelig. Bevilgningenble øketog gjennomføresi juni/juli 2015.Det blir lagt strømtil tomteneinnenjuli 2015.Kostnadkr BOLIGFELT BEKKELI R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter - - Netto kostnader Industriområde Leirvika 6055INDUSTRIOMRÅDE LEIRVIKA R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader

16 16 ÅRSRAPPORT 2014 HAMMERFEST KOMMUNE Industriområde Rypklubben Det ses nå på muligheten for å lage tunell i stedenfor veiskjæring til Rypklubben. Plan avd har ansvaret INDUSTRIOMRÅDET RYPKUBBEN R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Industriområde Strømsnes/Akkarfjord 6060 INDUSTRIOMRÅDE STRØMSNES/AKKARFJORD R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Sneskjermer/skredforebygging 6070 SNESKJERMER/SKREDFORBYGNINGER R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Nye sneskjermer 6071 NYE SNESKJERMER R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Baksalen skole Skisseprosjekt ble utarbeidet i 2014 og prosjektet videreføres gjennom og ferdigstilling i BAKSALEN SKOLE R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Klasserominventar skole Kjøp av diverse utstyr til skolene. Ikke benyttet i KLASSEROMSINVENTAR SKOLE R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter - Netto kostnader Håja bernehage Håja Barnehage ble tatt i bruk i august 2014 og sluttarbeider/sluttregnskap foretas i HÅJA BARNEHAGE R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Rypefjord sykehjem Ombygging foretas i RYPEFJORD SYKEHJEM R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader

17 ØKONOMI 17 Sentralkjøkken Rypefjord sykehjem Byggingenav nytt SentralkjøkkenvedRypefjordSykehjemble påbegynthøsten2014og ferdigstillesmai SENTRALKJØKKEN RYPEFJORDSYKEHJEM R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Omsorgsboligermellomvannet 6261OMSORGSBOLIG MELLOMVANNET R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Fortausvarme 6315OPPGRADERINGSKIFTER / FORTAUSVARME R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter - Netto kostnader Kirkeparken omsorgssenter Byggingenav KirkeparkenOmsorgssenter foregikk gjennomhele2014og ferdigstilles1.halvår KIRKEPARKEN OMSORGSSENTER R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Branngarasje Akkarfjord Byggingenav branngarasjeble endrethøsten2014til å omfattebedretbrannberedskapi distrikteneog gjennomføresi BRANNGARASJEAKKARFJORD R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Ny turnhall 6740TURNHALL R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Lyssetting Nissenskogen 6745LYSSETTING NISSENSKOGEN R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Hammerfest fotballstadion 6751HAMMERFEST FORTBALLSTADION R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader - Refusjoner/inntekter Netto kostnader Breidablikk kunstgressbane 6753BREIDABLIKK KUNSTGRESSBANE R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader - Refusjoner/inntekter Netto kostnader

18 18 ÅRSRAPPORT2014HAMMERFESTKOMMUNE AKS Fuktanlegg plan AKS - FUKTANLEGG PLAN 3 R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter - Netto kostnader Finduspromenaden Oppstartav arbeideneskjeddehøsten2014og prosjektetvidereføresi FINDUSPROMENADEN R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Sjøgata/Rådhusplassengatebruksplan Prosjekteringferdigstillesapr/mai oppstartanleggsarbeiderokt SJØGATA/RÅDHUSPLASSENGATEBRUKSPLAN R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Kjøp /salgav aksjer EgenkapitalinnskuddKLP +kjøp av aksjerarealutvikling og J Kvalsvik AS 9210KJØP / SALG AV AKSJER OG ANDELER R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter - Netto kostnader Utlån Startlån 9200UTLÅN R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Totale investeinger R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Finansieres R:2014 B:2014 Avvik Bruk av eksternelånemidler Bruk av investeringsfond Avsatt til fond Mottatte avdragstartlån Betalteavdragstarlån Overførtfra drift Totalt

19 MEDARBEIDERE 19 MEDARBEIDERE STRATEGI: ATTRAKTIV ARBEIDSGIVE R En av vårestoreutfordringerharværtrekrutteringog stabiliseringav enkeltetyperpersonell.konkurransenom arbeidskraft er stori enkommunesomhammerfest,og samtidiger arbeidsledigheteni kommunenlav. Dettebetyrat vi måjobbeaktivt for å fremståsomenattraktivarbeidsgiverog for nåvåremål i arbeidsgiverpolitikken. De gruppenevi serat detbådelokalt og nasjonalter utfordrendeå rekrutteretil er innenfordeto storesektorenehelse- og omsorgog barn- og unge.dettebetyrat vi i tillegg til å hagoderekrutteringsstrategier ogsåmåsatsepåkompetanseheving blantegneansatte.kommunenmåværebevisstpåutvikling av godeog tydeligeledere,bådepolitisk og administrativt. Detteer nødvendighvis vi skallykkesi rekrutteringog stabiliseringsarbeidet. Arbeidetmedtilsettings- og rekrutteringsprosesserer sentralisertil ett egetrekrutteringsteamknyttettil lønnog personalavdelinga.dettefor å sikreat prosesseneomkringrekrutteringog tilsettingforegåri trådmedgjeldende retningslinjer,og for å sikrehelhetligog effektiv likebehandlingi dettearbeidet. For åværeenattraktivarbeidsgiverer detviktig at våretjenesterer av godkvalitet, og at våremedarbeiderefår muligheten til faglig utvikling. Vi vil leggetil rettefor etter- og videreutdanningpåalle nivå. Vi hari 2014gitt utdanningspermisjoner, delt ut flereutdanningsstipendog dermedharflere harfått mulighettil etter- og videreutdanning. Det arbeidesfortsattfor å redusereuønsketdeltid, spesielt i sektorenehelse- og omsorgog barn- og unge. Ulike alternative arbeidstidsordningerharerfaringsmessigvist segå haenpositiv effekt sommuliggjørstørre/helestillinger. Målsetningfor arbeidetmedå redusereantalldeltidsstillingerer ogsåå bedretjenestekvaliteten.detteskjervedat en sikrerkontinuitetpå arbeidsplasseneog tjenestemottaker får færreå forholdesegtil. Dettevil ogsåkunnebidratil bedrearbeidsmiljø,kvalitet i tjenestene,sikrerekrutteringog stabiliseringog godtomdømme. Overtideni 2014for helekommunenvar på36340timer,detutgjordeoppgangfra 2013på7,2 % Goderesultater på arbeidsgledeog trivsel Resultatetav enundersøkelseom medarbeidertilfredshet blantvåreansatteforelåi januar2014. Av totalt 1200medarbeidere besvarteca.600undersøkelsen, noesomgir enrepresentativbesvarelse. I medarbeiderundersøkelsen ble detsjekketom Hammerfestkommunesvisjon og verdierpregetdetdagligearbeidettil den enkeltemedarbeiderog arbeidsplassen. Hvorvidt arbeidsplassener pregetav arbeidsgledeog trivsel og hvor godtomdømme denenkeltesarbeidsplassharblantinnbyggerei kommunen.vi sjekketut hvor fornøyddenenkelteansattetror at brukerne er medtjenestenefra egenarbeidsplass.vi ønsketå vite om denansattesnakker positivt om jobbentil andreog om deansatte vil anbefaleandretil å søkejobbpåegenarbeidsplass. Resultatetav undersøkelsenviserarbeidsplassersomi storgrader pregetav Hammerfestkommunesvisjon og verdier, arbeidsgledeog trivsel. Det høyestesnittetligger påtrivsel sammenmedkollegaer.det fremkommerogsåat våre medarbeiderer godeambassadører og omdømmebyggerefor sinearbeidsplasser. Det er førstegangvi gjennomførerenundersøkelsedermålgruppener alle medarbeiderei kommunen.vi ønskerå skape grunnlagfor utvikling og internorganisasjonslæringog sammenligneresultaterovertid. Denneførsteundersøkelsener en liten undersøkelse. Nestemedarbeiderundersøkelse skalutvidestil å ogsåomfattespørsmålom organiseringav arbeidet, innholdi jobben,fysiskeog psykiskearbeidsforhold,ledelse,arbeidstidsordninger, lønnog personligutvikling. Den langsiktigemålsettingener at dette verktøyetskalgi ossmulighetfor å vurdereledersresultatoppnåelse, vurdere arbeidsgiverpolitikkenog sepåsammenhengermellommedarbeidertilfredshet, kvalitet påtjenesteneog brukertilfredshet. Etikk Hammerfestkommunehargjennomenet trepartssamarbeidmedpolitikere,tillitsvalgteog lederehøsten2014utarbeidet forslagtil etiskereglersomble vedtattav kommunestyret i februar2015. Reglenesiernoeom kommunensverdigrunnlag,hvilke holdningerog adferdvi holderhøytsamthabilitet. De inneholder ogsåbestemmelserom hvordanmanforholdersegtil kommunensverdierog eiendeler,og hvordanvi tenkermedhensyntil gaverog representasjon.de etiskereglenegjelderfor alle somhararbeideller vervfor kommunenog deskalsikregode, etiskeholdningerog handlingerfor bådemedarbeidereog folkevalgte. Vi er gladfor å få etiskereglerpåplassogsåi Hammerfestkommune.De hjelperosså værebevisstpåat vårehandlingerog holdningerpåvirkerkommunensomdømme,og reglenesetterenstandardfor hvordanvi skalutførevåreoppdragslik at innbyggernekanhatillit til oss.

20 20 ÅRSRAPPORT2014HAMMERFESTKOMMUNE SYKEFRAVÆR For åopprettholdeet godttjenestetilbud er vi avhengigav godeledere,høykompetanseblantansatteog et redusert sykefravær.sykefraværethari 2014harøkt med0,7 % i forhold til Dettetil trossfor at de flesteenheterjobber systematiskmedia oppfølgningog nærværsarbeid. Felles innsatsfor reduksjon av sykefraværetmed0,5 % hvert år i økonomiplanperioden Storledergruppebeslutteti januar2013å jobbesærskiltmedreduksjonav sykefravær.prosjektetfellesfokus fra fraværtil nærværsomledesfra Lønnog personalavdelingenble derforigangsatt.prosjektetsmål er blantannetå sikresystematiskog planmessigarbeidfor å reduseresykefraværet,skaffetil å veieverktøytilpassetdenenkelteledersbehovog utfordringer samtutarbeidelseav enmetodikksomkanværeenvarig arbeidsmetodei nærværsarbeidet. Det ble satt nedenstøttegruppesomi 2014harhattdialogmøtermedledere.Støtteteametharhattdialogsamtalermed48 lederepåulike nivå i kommunen,hvor enharkartlagthvilke utfordringerdenenkeltearbeidsplas ståroverforog hvilke behovorganisasjonenharknyttettil å styrkenærværsarbeidet. Hver lederhari etterkantutarbeidetentiltaksplanmed prioritertetiltak i egenavdeling,mangeav disseer iverksatt. Det harogsåværtgjennomførtfraværsspillog permisjonsspilli flere virksomheter,hovedtillitsvalgtesforum, verneombudsforumog storledergruppe.detteer enmetodesombidrartil refleksjonfor å dannefelles holdningog kultur omkringfraværog nærværpåarbeidsplassen. Direkteveiledningknyttet til arbeidsmiljøproblematikker ogsågitt til enkeltledereog påarbeidsplasser.det harogsåværtgjennomførtstørreopplæringssamlinger slik somia dag,kursi relasjonsledelseog temadagermedprosjektet«fellesfokus»i storledergruppe.påtross av detteservi ensvakøkningi sykefraværettotalt i Hammerfestkommune,detvil si at korttidsfraværetgårnedsamtidigsomdetlegemeldtefraværetøker. 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % dager 4-16 dager dager >=41 dager Sykefravær dager 1,6% 1,6% 1,7% 1,9% 1,6% 1,4 % 4-16 dager 3,0% 3,2% 3,2% 3,6% 1,9% 1,5 % dager 2,3% 2,6% 2,6% 3,3% 1,3% 1,3 % >=41 dager 2,9% 2,1% 2,5% 0,8% 4,7% 6,0 % Totalt kvinner 11,4% 11,0% 11,5% 10,8% 10,7% 11,6% Totalt menn 6,1% 5,9% 6,3% 6,5% 6,3% 6,9 % Totalt 9,7% 9,5% 10,0% 9,6% 9,5% 10,2% HMS Kommunenskvalitets- og avvikssystemquality Manager+(QM+) er godtimplementerti heleorganisasjonen.opplæringog oppfølgingav samtligeansattei kommunener i enkontinuerligprosess.systemetblir hovedsakeligbrukt til avviksregistreringog tiltaksbehandling,menogsåsomet dokumenthåndteri ngssystemderdeflesteav kommunesprosedyrer, rutinerog dokumenterharnåblitt implementert.fraog med2014tok vi ogsåi bruk enegen«knapp»for Varslingav kritikkverdigeforhold. I tillegg harledernemulighetfor å meldeavvik pårammeavtalenevedinnkjøp. I 2014ble kommunensfemtehms-pris tildelt av AMU. Detteåret var detkun to kandidatersomble nominerttil prisensom gikk til BaksalenskoleDe ble kårettil vinnerfor å hasattstortfokuspådetsosialearbeidsmiljøet.premiener en vandrepokal, diplom og et beløpav 500,- pr. ansatttil arbeidsmiljøtiltak. Ansattei Hammerfestkommunehardeltatti aksjonen å sykleeller gåtil jobben,og harpremiert3 av kandidatenesom haddegåtteller syklettil eller fra jobb i merennhalvpartenav arbeidsdagenei løpetav 3 månedersommeren2014.

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Årsrapport 2013. Hammerfest kommune. Årsrapport 2010. Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011. Vedlegg: Innhold: Hammerfest Kommune

Årsrapport 2013. Hammerfest kommune. Årsrapport 2010. Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011. Vedlegg: Innhold: Hammerfest Kommune Årsrapport 2010 Hammerfest kommune Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011 Årsrapport 2013 Innhold: Vedlegg: Hammerfest Kommune Strategisk analyse Årsrapporter Sentraladministrasjon Årsrapporter

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Kvartalsrapport 2.kvartal 2012 Hammerfest kommune INNHOLD 3 1 INNHOLD 1 INNHOLD... 3 2 INNLEDNING... 4 3 HOVEDOVERSIKT DRIFT... 5 4 DETALJOVERSIKT

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Kvartalsrapport 3.kvartal 2012 Hammerfest kommune INNHOLD 3 1 INNHOLD 1 INNHOLD... 3 2 INNLEDNING... 4 3 HOVEDOVERSIKT DRIFT... 5 4 DETALJOVERSIKT

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Kvartalsrapport 1.kvartal 2012 Hammerfest kommune INNHOLD 3 1 INNHOLD 1 INNHOLD... 3 2 INNLEDNING... 4 3 HOVEDOVERSIKT DRIFT... 5 4 DETALJOVERSIKT

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Tertialrapport Hammerfest kommune

Tertialrapport Hammerfest kommune Tertialrapport 1.tertial 2011 Tertialrapport Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Hovedoversikt drift... 4 3. Detaljoversikt investering... 5 4. Finansiering... 6 5. Sykefravær... 9 6. Sentraladministrasjon...

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Hammerfest Kommune. Årsrapport 2010

Hammerfest Kommune. Årsrapport 2010 Hammerfest Kommune Årsrapport 2010 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 KOMMUNESTYRET PR. 31 DESEMBER 2010... 4 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 6 ORGANISASJON... 7 VISJON, STRATEGI OG MÅL... 8 ØKONOMI...12 MEDARBEIDERE...34

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

3. kvartal 2013. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2013. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2013 Hammerfest Eiendom KF 30.09.2013 Side2 Side3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 3...4 Driftsregnskapet...4 Investeringsregnskapet...5 Investeringsprosjekt2013...6 Bestillingsoppdragfra

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Tertialrapport 2.tertial 2011 Hammerfest kommune INNHOLD 3 1 INNHOLD 1 INNHOLD... 3 2 INNLEDNING... 4 3 HOVEDOVERSIKT DRIFT... 5 4 DETALJOVERSIKT

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Årsrapport. Hammerfest kommune. Årsrapport 2010. Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011. Hammerfest kommune

Årsrapport. Hammerfest kommune. Årsrapport 2010. Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011. Hammerfest kommune Årsrapport 2010 Hammerfest kommune Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011 Årsrapport 2011 Hammerfest kommune Hammerfest eiendom KF Hammerfest parkering KF Hammerfest havn KF INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD...

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 Regnskap Budsjett Budsjett 2010 2011 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger 82 922 409 83 984 000 88 900 000 Andre salgs- og leieinntekter 150 162 986 177 065

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) (- ) Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Lånenummer Lånenummer brukes

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kv Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 3. kv Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 3. kv 2014 Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 3. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 5 6 Klagebehandling og HC behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2015

Årsmelding med årsregnskap 2015 Årsmelding med årsregnskap 2015 Presentasjon for komiteene 09.05.2016 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Årsrapporter fra kommunalområdene Komiteene 09.05.2016 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer