Pensjonstrygden for sjømenn - PTS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pensjonstrygden for sjømenn - PTS"

Transkript

1 Huldt & Lillevik System 4 Pensjonstrygden for sjømenn - PTS Aditro HRM AS Beskrivelsen er oppdatert pr

2

3 Innholdsfortegnelse Generelt omkring sjømenn...2 Pensjonstrygden for sjømenn... 2 Avlønning... 2 Sjømannsfradrag... 2 Rederiavgiften reders tilskudd til pensjonstrygen...3 Ta i bruk pensjonstrygden for sjømenn PTS...4 Opprette faste register...5 Avdelinger - båter... 5 Registrere opplysninger på personer... 5 Angi stilling... 6 Opprette lønnsarter... 7 Hyre... 7 Sjømannsfradrag...8 Kostpenger - trekkfrie... 8 Kostpenger - trekkpliktige... 9 Reders andel pensjonstrygden Reders andel pensjonstrygden fiske og fangst Arbeidstakeravgift pensjonstrekk Antall dager PTS Antall døgn om bord Opprette fordingshaver PTS...13 Registrere fast lønn/trekk...14 Rapportering til PTS

4 Generelt omkring sjømenn Pensjonstrygden for sjømenn Pensjonstrygden for sjømenn er en kollektiv pensjonsordning. Den ansattes trekkes et fast beløp i egenandel pr. måned, som fastsettes ut fra personens stilling om bord. Får arbeidstakeren hyre for 15 dager eller mindre i en kalendermåned beregnes halv avgift. Reder betaler et tilskudd på 3,3% til pensjonstrygden, og dette er nærmere beskrevet på side 3. Reder skal etter hver termin, som er to måneder (samme som terminoppgjør for skattetrekk og arbeidsgiveravgift), sende oppgave over pensjonstrekk og reders tilskudd til Pensjonstrygden for sjømenn. Avlønning Ved avlønning av sjømenn brukes begrepet hyre istedenfor lønn. Hyre er inkludert feriepenger. I tillegg til hyre har en del sjømenn avtale om kostpenger både når de er ombord og når de er på land. Sjømannsfradrag I henhold til trekkreglenes 9 kan arbeidsgiver redusere trekkgrunnlaget med 29 %, begrenset til kr 4 200,- pr måned. Ved ligningen av personen er fradraget 30% av skattepliktig inntekt ombord - begrenset til kr ,-. Hva som forstås med sjømann i relasjon til sjømannsfradraget er i hovedtrekk følgende: Person som har som hovedbeskjeftigelse arbeid om bord på skip i fart og arbeidet utgjør minst 130 dager i samme inntektsår. Det kan ikke kreves fradrag for arbeid om bord på ferge eller passasjertrafikk i rutetrafikk mellom norske havner når rutens distanse mellom første og siste anløpssted er under 300 nautiske mil. Enhver skattepliktig godtgjørelse som skattyter får utbetalt og som gjelder vederlag for arbeid om bord, eller skal erstatte slikt vederlag, inngår i grunnlaget for beregning av sjømannsfradraget, som f.eks.: brutto lønn ligningsmessig overskudd på utbetalte utgiftsgodtgjørelser som skal behandles etter nettometoden ved ligningen serverings- og drikkepenger fødselspenger under forutsetning av at arbeidsforholdet ikke er opphørt sykepenger som trer i stedet for hyre hyre og likestilte ytelser ved sykdom eller skade som trer i stedet for inntekt ombord kurshyre (ekstra lønn betalt av arbeidsgiver ved kurs i avspaseringsperioder) verdien på skattepliktige naturalytelser som er innvunnet ved arbeid om bord som sjømann. Dette gjelder selv om naturalytelsen gjelder ytelser på land, som f.eks. fri bil eller fri bolig fortjeneste ved salgsvirksomhet om bord 2

5 Rederiavgiften reders tilskudd til pensjonstrygen Rederiavgiften beregnes av samme grunnlag som arbeidsgiveravgiften og omfatter bl.a.: - hyre i dødsfallsmåned fram til dødsdato - hyre med faste og variable tillegg, overtid, salgsfortjeneste osv. - dreiende hyre under avspasering av fridager og ekstraferie - særutbetalinger - feriegodtgjøring (også for eventuell ekstraferie), fritidskompensasjon og kostpenger beregnet for tidsrom med slik godtgjøring/kompensasjon - ventehyre - sykehyre og sykepenger fra rederiet - forlishyre - ekstrahyre etter sjømannslovens bestemmelser - hyre i oppsigelsestid - inntekt ved salg om bord (slappkiste) - gruppelivsforsikring, individuell pensjonsforsikring og «loss of licence» - kostpenger Det skal ikke beregnes rederiavgift av: - dødsfallshyre/kompensasjon etter dødsdag - uniformsgodtgjøring - reiseutlegg - sluttvederlag - krigsrisikotillegg - bergelønn 3

6 Ta i bruk pensjonstrygden for sjømenn PTS Pensjonstrygden er en tilleggsmodul som du tar i bruk slik: 1. Sett opp bruk av pensjonstrygden for sjømenn på kundemeldingen: a) Velg menyvalg Verktøy Kundemelding. b) Gå til vinduet der du velger program-modell og merk av feltet Pensjonstrygden for sjømenn (PTS). c) Send kundemeldingen til Aditro HRM AS. Adresse og faksnummer står på kundemeldingen. Du får et nytt kontrollsiffer fra Aditro HRM AS. Dette kontrollsifferet trenger du neste gang du godkjenner lønn. Registrer kontrollsifferet i menyvalg Verktøy Kontrollsiffer. Du vil motta en tilleggsfaktura på oppgraderingen av systemet. 2. Sett opp bruk av pensjonstrygden for sjømenn i systemet: a) Velg oppgaven Kartotek Satser, firmaoppsett Firmaopplysninger Registrere og klikk mappen Parametre. b) Velg Ja i feltet Sjømenn. b) Velg Ja i feltet Benytte PTS. c) Oppgi redernummer. Redernummer - tildeles av PTS, og er 5 siffer. Du må nå avslutte programmet og starte på nytt for å få tilgang til aktuell funksjonalitet. 4

7 Opprette faste register Avdelinger - båter Du benytter avdeling som identifikasjon av båt. 1. Velg oppgaven Kartotek Kostnadsbærere Avdelinger Registrere. 2. Gjør følgende for hver båt: a) Klikk Ny. b) Registrer båtens nummer, navn og kjenningssignal. c) Registrer hvor båten går i fart. d) Klikk Lagre. De enkelte felt fylles ut på bakgrunn av følgende: Kjenningssignal: Fart: Båtens radiokallesignal som tildeles av Telenor Innenriks Utenriks Fiske/fangst Opplag Verksted Registrere opplysninger på personer 1. Velg oppgaven Kartotek Personer Registrere hovedopplysninger. 2. For utenlandske sjømenn merker du av feltet Utlending og velger nasjonalitet i feltet Land. 3. I feltet Sjømann velger du om personen skal ha sjømannskryss på LT-oppgaven og/eller skal være med på pensjonslisten. Se skjermbildet på neste side. 5

8 Følgende felt er aktuelle for sjømenn: Adresse Er dette en sjømann som ikke er norsk statsborger må du angi landkode. Dette kan angis ved å velge Utenlandsk under feltet adresse. Sjømann I dette feltet velger du definisjon ut fra følgende: Ja Kun PTS Kun l/t-oppg Personen skal ha avmerket sjømannkryss på lønns- og trekkoppgaven og skal omfattes av PTS Personen skal kun omfattes av PTS Personen skal kun ha sjømannskryss på lønns- og trekkopgaven Angi stilling 1. Velg oppgaven Kartotek Personer Registrere personalopplysninger. 2. I mappen Stilling oppgir du personens stilling i feltet Betegnelse. Her registreres aktuell stilling i henhold til overenskomst. Pensjonstrygden for sjømenn skal ha opplysninger om stilling fordi arbeidstakeravgiften til pensjonstrygden trygden bestemmes ut fra stilling. Stillingsangivelsene kan være ulike ut fra hvilken type båt det gjelder. 6

9 Opprette lønnsarter Hyre Lønnsarter for behandling av pensjonstrygden er ikke i standard lønnsartregister. Du må derfor opprette disse selv. I vårt eksempel har vi tatt i bruk Grunnlag 1 for automatisk beregning av sjømannsfradrag. Navnet på grunnlaget angir du i oppgavevalg Kartotek Satser, firmaoppsett Grunnlagstekster Registrere. Lønnsarten for hyre anbefales opprettet som vist nedenfor: Alle lønnsarter som danner grunnlag for rederiavgift må defineres med Ja i feltet Pensjon. NB! Kode for PTS må angis på aktuelle lønnsarter. I dette tilfelle er angitt at beløp på denne arten skal danne grunnlag for rederiavgiften og i tillegg skal antall fra lønnsarten innberettes som antall dager på oppgaven. Klikk mappen utvidet beregning og angi følgende: Du kan bruke ovennevnte lønnsart som utgangspunkt for ulike ytelser som skal inngå I grunnlag for beregning av sjømannsfradrag og rederiavgift. 7

10 Sjømannsfradrag Kostpenger - trekkfrie Kostpenger (hyretillegg) er skattefritt og trekkfritt inntil kr ,- pr år. For arbeidstakere som har vært ansatt i deler av inntektsåret reduseres det skattefrie beløpet forholdsmessig basert på antall dager vedkommende har vært om bord. Det anbefales å registrere kostpengene som trekkfritt inntil maks beløp pr år er nådd. Dette kan registreres på lønnsarter som viste nedenfor: 8

11 Kostpenger - trekkpliktige Når det trekkfrie beløpet pr år/forholdsmessig er nådd, må du registrere kostpengene på lønnsarter som vist nedenfor. 9

12 NB! Du må manuelt kontrollere når det trekkfrie beløpet er nådd. Dette kan enklest kontrolleres i oppgaven Termin Lønnsstatistikker Generell statistikk. Reders andel pensjonstrygden 10

13 Reders andel pensjonstrygden fiske og fangst Arbeidstakeravgift pensjonstrekk 11

14 Antall dager PTS Antall døgn om bord Antall faktiske døgn ombord skal innberettes på LT-kode 922. Lønnsarten er som vist nedenfor: 12

15 Opprette fordingshaver PTS Vi anbefaler at du oppretter Pensjonstrygden for sjømenn som tre fordringshavere. Eksempelvis slik: - PTS arbeidstakeravgift gruppe 1 - PTS arbeidstakeravgift gruppe 2 - PTS reders andel Dette vil forenkle oppdatering ved endring av satser. Du oppretter fordringshavere som beskrevet i Kom i gang-heftet på side

16 Registrere fast lønn/trekk 1. Velg oppgaven Kartotek Fast lønn/trekk Registrere. 2. Velg aktuell person. 3. Registrerer eksempelvis faste opplysninger slik: Antall dager pr måned anbefales angitt på lønnsarten for hyre. Dersom antallet skal korrigeres kan dette gjøres i oppgaven Daglig Periodens lønn/trekk Registrere pr.person. Benytt da enten lønnsarten for Hyre eller lønnsarten for Antall dager PTS. 4. Klikk mappen Fordringer. 5. Gå til første ledige linje. 6. Trykk [F12] eller [ENTER] i feltet Endre. 7. Velg Pensjon og klikk OK. 8. Registrer opplysninger om pensjonstrekket: a) Påse at Aktiv er avmerket for feltet Status. b) Trykk [F12] for å se en liste med alle fordringshavere. c) Velg aktuell PTS.gruppe fra listen og klikk OK. d) Angi aktuell lønnsart 184 i feltet lønnsart. e) Angi skip nr i feltet skip f) Klikk OK. Du skal nå registrere arbeidsgivers andel. 9. Gå til neste ledige linje. 10. Trykk [F12] eller [ENTER] i feltet Endre. 11. Velg Pensjon og klikk OK. 12. Registrer opplysninger om arbeidsgivers andel: a) Påse at Aktiv er avmerket for feltet Status. b) Trykk [F12] for å se en liste med alle fordringshavere. c) Velg PTS - rederiavgift fra listen og klikk OK. d) Angi lønnsart183 i feltet lønnsart. e) Angi skip nr i feltet skip f) Klikk OK g) Klikk Lagre når du er ferdig med registreringene på personen.. Registrering av periodens lønn/trekk og lønnsberegning gjennomføres på ordinær måte. 14

17 Rapportering til PTS Rapporteringen forutsetter at du har installert Microsoft Excel 97 eller nyere. 1. Påse at all lønn som skal med på avgiftsoppgaven er godkjent. 2. Velg oppgaven Termin Terminlister PTS. 3. Velg aktuell termin. 4. Merk av aktuelle utskrifter. 5. Merk av feltet Lag fil. 6. Oppgi hvor filen skal plasseres i feltet Til diskett/harddisk. Hvis du skal lage en diskett pr. firma, velger du aktuell diskettstasjon (vanligvis A:) i feltet og setter inn en tom diskett i diskettstasjonen. Systemet lager da PTS Avgiftsoppgave på fil og legger filen på disketten. Hvis du skal sende filen pr. mail, velger du Kun Harddisk i feltet. 7. Klikk OK. Systemet lager PTS Avgiftsoppgave som en Excel-fil som viser ett ark pr. båt. Du må selv skrive ut Excel-arkene. 8. Kontroller at utskriften av PTS Avgiftsoppgave på papir er korrekt. Systemet lager PTS Avgiftsoppgave på fil. Filen heter PTSxxxxtåååå.DAT. xxxx er firmanummer, t er termin og åååå er årstall. Filen plasseres på området der programmet er installert. Hvis du valgte å kopiere filen på diskett, har systemet laget filen AVGIFT.TXT på disketten. Du kan velge om du sender oppgave på papir eller via fil. Sender du oppgaven på fil kan du velge om du sender denne som vedlegg til mail eller på diskett. Sender du oppgaven på mail kan du velge å skrive PTS Spesifikasjon av innbetaling til til skjerm. Denne må da lagres som fil med nytt navn og vedlegges mailen. Dersom du sender oppgave for flere redere, kan oppgavene samkopieres til en fil i menyvalg Verktøy Samkopiering under mappen PTS. 15

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2010 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2011 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis Innhold Del 6 - Årsoppgjøret i praksis... 2 Kjørejournal... 2 1. Installere årsoppgjørsversjonen 5.13.4... 4 1.1 Starte årsoppgjørsversjonen... 5 1.2 Lønn i 2014 før årsavslutning... 5 2. Forberede årsoppgjøret...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Årsoppgjør i praksis 2014 Aditro AS 1 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Aditro AS 2 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Forslag til korrekt rekkefølge på årsoppgjør

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet Versjon 1.1 Copyright Aditro Side 1 av 40 Innhold Del 1 Kom i gang med systemet... 3 Starte systemet første gang... 3 Single Sign-On (SSO)...11 Arbeidsområdet...13

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Praktisk bruk

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Praktisk bruk Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 Praktisk bruk Huldt & Lillevik er trygghet Trygghet er å vite at løsningen du bruker virker, hver eneste dag, enkelt og intuitivt. Trygghet er å vite at du klarer

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal

Huldt & Lillevik Ansattportal Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2012-05-04 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Lønn 5.0. Nyheter og endringer fra System 4

Lønn 5.0. Nyheter og endringer fra System 4 Lønn 5.0 Nyheter og endringer fra System 4 Innholdsfortegnelse Innhold Huldt & Lillevik Lønn endringer fra System 4... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Finn oppgave... 3 Verktøylinjen...

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2012. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2012. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2012 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2012...

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2011...

Detaljer

Konvertere fra System 4. Innhold

Konvertere fra System 4. Innhold Innhold Konvertere fra System 4... 2 Installere konverteringsprogrammet... 2 Laste ned fra våre hjemmesider... 2 Installere fra CD... 2 Forberedelser i System 4... 3 Overføre data fra System 4... 4 Kontrollere

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Altinn Monitor Brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering via Altinn...2 Altinn Monitor...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3 Versjon 5.09.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.3 og Altinn Monitor 2.6.4... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Remittering utland...

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

Easy-Regn versjon 18.00.00 VIKTIG OPPDATERING årsoppgjøret 2014/2015

Easy-Regn versjon 18.00.00 VIKTIG OPPDATERING årsoppgjøret 2014/2015 Kongsgaard Allè 61 4632 Kristiansand Telefon: 38 14 44 55 Telefax: 38 14 44 50 Bankgiro: 9480.05.00758 Org.nr: 953 162 490 MVA www.easy-regn.no e-post: firmapost@easy-regn.no Til våre kunder Kristiansand,

Detaljer

Sist oppdatert: 23. juli 2014

Sist oppdatert: 23. juli 2014 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2014 16. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2014 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2015) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert:

Detaljer

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS Årsavslutningsveiledning Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2007 Versjon 7.xx Visma Software Norge AS INNHOLD I nnledning...... 1 Visma Lønnssenter... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2007......

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 2009-03-03. Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Versjon 2009.1

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 2009-03-03. Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Versjon 2009.1 Versjon 2009.1 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2009.1 og Altinn Monitor 2.6.3... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Terminoppgave

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Praktisk bruk

Huldt & Lillevik Reise. Praktisk bruk Huldt & Lillevik Reise Praktisk bruk Huldt & Lillevik er trygghet Trygghet er å vite at løsningen du bruker virker, hver eneste dag, enkelt og intuitivt. Trygghet er å vite at du klarer å gjøre jobben

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

Sist oppdatert 27. juni 2012

Sist oppdatert 27. juni 2012 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2012 14. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2012 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2013) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Sist oppdatert 5. desember 2014

Sist oppdatert 5. desember 2014 Særskilt kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2014 til bruk for Skatteoppkrever utland og Sentralskattekontoret for utenlandssaker Utdrag av 16. utgave gjelder fra og med inntektsåret 2014 (lønns- og

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Installasjon. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Reise. Installasjon. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Reise Installasjon Aditro HRM AS Oppdatert pr. 13. juni 2008 Innholdsfortegnelse Om denne veiledningen...2 Beslutninger før du tar i bruk systemet...2 Skal de reisende kunne registrere

Detaljer

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn INNHOLD Side FERIE OG FERIEPENGER... 1 INNHOLD... 2 HVORDAN BEHANDLES FERIEPENGER I VISMA LØNN?... 1 Ansatt... 1 Lønnskontosett... 2 Satser og grenser...

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Installasjon. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Reise. Installasjon. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Reise Installasjon Aditro HRM AS Oppdatert pr. 11. juni 2007 Innholdsfortegnelse Om denne veiledningen...2 Beslutninger før du tar i bruk systemet...2 Skal de reisende kunne registrere

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønns- og trekkoppgaver 1 Lønns- og trekkoppgaver... 1 Endring av lønns- og trekkoppgaver...

Detaljer

Sist oppdatert 3. desember 2012

Sist oppdatert 3. desember 2012 Særskilt kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2012 til bruk for Skatteoppkrever utland og Sentralskattekontoret for utenlandssaker Utdrag av 14. utgave gjelder fra og med inntektsåret 2012 (lønns- og

Detaljer