Endringer i Nettpensjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endringer i Nettpensjon"

Transkript

1 Endringer i Nettpensjon Det er foretatt noen små endringer i Nettpensjon i forbindelse med nye innmeldingsregler. Det er foretatt endringer på skjemaene for innmelding og endring. Skjemaene har fått en ny verdi som må fylles ut ved manuell registrering. Endringen går ut på at man ved innmelding og endring må oppgi en Årsakskode. Hvis en innmelding eller endring foretas på grunnlag av nye innmeldingsregler om småstillinger, så skal man oppgi Årsakskode = Småstilling. Alle øvrige innmeldinger og endringer har årsakskode = Ordinær. De samme endringene er foretatt på feilrettingsskjemaene ved filkjøring. Lønnssystemleverandørene er informert om at de må foreta endringer på lønnsfilene for å ivareta den nye årsakskoden. Er koden satt riktig så vil man ikke legge merke til noen forskjell fra tidligere rapporteringer. Alt annet er som tidligere på lønnsrapportering. Innmeldingsskjema

2 Endringsskjema Se i venteregister Alle registrerte transaksjoner som ligger på vent for å bli ajourført i KLPs medlemssystem finner man under menypunktet Se i venteregister. Det er foretatt en liten endring i denne oversikten i form av at det er lagt ett nytt felt for å vise hvilke transaksjoner som meldes pga Småstilling.

3 Medlemsoversikt Det er også blitt foretatt en liten endring i Medlemsoversikten i Nettpensjon. Det er lagt til et nytt felt Småstilling. Alle medlemmer som er innmeldt på grunnlag av de nye innmeldingsreglene vi få er merke i feltet Småstilling. Som før så vil man kunne eksportere medlemsoversikten over til Excel. Excelarket vil også inneholde det nye feltet Småstilling.

4 Nytt på Kundeside Medlemsoversikt Medlemsoversikt er et menypunkt i Kundeside som gir bruker mulighet til å søke opp enkeltmedlemmer tilknyttet en kunde som bruker har tilgang til. I Medlemsoversikten får en bruker også mulighet til å hente liste ut en oversikt over medlemmer som er tilknyttet deres avtale ut fra forhåndsdefinerte verdier. Hva kan man gjøre i Medlemsoversikten? I Medlemsoversikten kan en bruker foreta følgende handlinger: 1. Søke opp ett medlem/tidligere medlem/pensjonist 2. Få ut en liste over medlemmer som er tilknyttet avtalen, denne listen kan eksporteres til regneark 3. Se detaljerte opplysninger på medlem/pensjonist - Personalia 4. Se lønns og stillingshistorikk 5. Se Pensjonsoversikt for pensjonist 6. Foreta beregning av fremtidig pensjon med reelle nav tall 7. Foreta innmelding av ansatt 8. Foreta endring av medlem 9. Foreta utmelding av medlem 10. Se/slette registrerte transaksjoner 11. Se små stillinger Søk etter medlem (søke opp ett medlem) I Medlemsoversikten er det mulig å søke etter et medlem. Dette gjøres ved å taste inn fødsels og personnummer på medlemmet man ønsker å søke opp i feltet Søk etter fødselsnummer. Som bruker kan man velge å søke med fullt fødsels og personnummer eller fødselsnummer som starter med.

5 Søkeresultatet vil bli vist i selve oversikten. Søk etter medlem (Oversikt over medlemmer) I Medlemsoversikten får en bruker også mulighet til å liste ut medlemmer og eksportere disse over til ett regneark. Dette gjøres ved å velge en verdi man ønsker at listen skal filtreres etter ved å gå på nedtrekksliten som ligger ved siden av fødselsnummer feltet. Nedtrekksliten inneholder følgende verdier(se fig. 1.5): - Vis alle - Aktive - Utmeldte - Alderspensjonister - Døde Fig. 1.5 Bruker velger en status som vedkommende ønsker og Medlemsoversikten vil liste ut en oversikt med medlemmer med valgte status.

6 Medlemsoversikten vil i utgangspunktet kun liste ut de 50 første med den statusen som brukeren har valgt. Brukeren kan be om å få listet ut de 50 neste. Hvis brukeren ønsker å få ut hele listen så anbefales det at man eksporterer hele listen over til regneark. Dette gjøres ved å taste på ikonet Eksporter til Excel. Funksjonen Eksporter til Excel fungerer på følgende måte. Hvis listen er på kun 50 rader eller under så vil bruker få listen åpnet i et Excelark. Hvis listen inneholder veldig mange rader så vil Excelarket bli lagret under Mitt arkiv øverst i høyre hjørne på Kundesiden. Bruker kan da gå inn på Mitt arkiv å hente ut oversikten. Excelarket blir liggende inne på Mitt arkiv til bruker sletter den.

7 Se detaljerte opplysninger på medlem/pensjonist - Personalia Under detaljert medlemsinformasjon så finner man en fane som heter Personalia. På Personalia så vil man finne en oppsummering av medlemsforholdet tilknyttet den enkelte ordning. Her vil man finne de siste oppdaterte opplysningene på ett medlem tilknyttet den enkelte ordning.

8 Se lønn og stillingshistorikk Under detaljert medlemsinformasjon finner man en fane som heter Lønn- og stillingshistorikk. Under denne fanen vil man kunne se detaljerte og historiske opplysninger om lønn og stillingsprosent for valgte medlem. Historikken er skilt pr ordning og som bruker så vil man kunne skifte mellom ordninger i Lønn- og stillingshistorikk bildet.

9 Se Pensjonsoversikt for pensjonist (visning av utregnet pensjon og tilhørende grunnlagsdata) Under Detaljert medlemsinformasjon finner man også er fane som heter Pensjonsoversikt. Pensjonsoversikt viser hvilke grunnlagsdata som er benyttet i utregnig av pensjonistens pensjon. Dette kan være en pensjon som utbetales i dag eller en historisk utbetaling som medlemmet har hatt. Som standard så viser Pensjonsoversikt siste vedtak. Ønsker man å se på historiske vedtak, så kan man velge de ulike vedtaksdatoene i høyre hjørne. Pensjonsoversikten er alltid synlig, men på medlemmer som ikke mottar noen pensjon eller aldri har hatt en pensjon så vil Pensjonsoversikten gi melding om dette. Pensjonsoversikten viser bruttopensjon fra KLP før samordning, samordningsfradrag og netto pensjon fra KLP. Den viser hvilke grunnlagsdata som er benyttet i utregning av de ulike delene av pensjonen. For å se på grunnlagsdataene så trenger bruker bare å taste delene av pensjonsutregningen man ønsker å se på. Da vil skjermen utvide seg og vise grunnlagsdataene.

10 Beregn pensjon med reelle nav tall Under Detaljert medlemsinformasjon så finner man en flik som heter Beregn pensjon. Beregningen er nøyaktig det samme som medlemmet selv vil kunne få simulert på Min Side. Denne fliken vil man finne på alle aktive medlemmer. Beregn pensjon er foreløpig ikke implementert for utmeldte medlemmer, dette vil bli implementert på ett senere tidspunkt. Under Beregn pensjon så vil kan kunne foreta beregninger med reelle nav tall. Det er mulig å få beregnet følgende ytelser. 1. Alderspensjon 2. AFP 3. Uførepensjon 4. Etterlattepensjon (kun netto pensjon, ikke samordnet med etterlattepensjon fra nav) Alderspensjon Når man først går inn på fliken Beregn pensjon så vil man automatisk få opp en beregning av alderspensjon ved fylte 67 år. Det er mulig å endre beregning av ytelse ved å gå på rullgardinen under valget Velg pensjonstype. I alderspensjonsberegningen så er det mulig å foreta justeringer på følgende forutsetninger. 1. Tidspunkt for uttak av pensjon fra KLP ved å velge avgangsår på glidebryteren. 2. Sivilstatus gift satt som standard. 3. Antall barn under 18 år. 4. Nåværende inntekt ved annet inntekt ved siden av det som er rapportert til KLP så burde denne justeres for å få så riktig beregning som mulig av pensjonen fra NAV. 5. Velge uttak av alderspensjon fra folketrygden samt graden av uttak, det er ikke mulig å ta ut alderpensjon fra folketrygden etter uttak av KLP pensjon. 6. Arbeid etter uttak av pensjon fra KLP Her fylles det ut hvor lenge man har tenkt til å jobbe etter uttak, hvor mye og hvor mye inntekt man vil ha i fortsatt stilling.

11 Størrelsen på pensjon fra KLP og NAV vil man se i søylene i beregningen. Detaljene vil man finne under søylene fordelt på pensjon fra KLP og fra NAV i både årlig og månedlig beløp. For å se beløpene for de ulike årene, klikk på søylen for det året man ønsker detaljer om. Ønsker man å se på forutsetningene som er lagt i grunn for beregningen, tast på linken Forutsetning for beregning. Eksempel på beregning av alderspensjon med uttak fra folketrygden fra 63 år.

12 Eksempel på beregning av alderpensjon der man tar ut delvis pensjon fra KLP fra 67 år til 69 år. Beregningen vil da vise delvis pensjon fra KLP, full pensjon fra NAV og inntekt ved siden av pensjon.

13 AFP For å beregne AFP så velger man pensjonstype AFP. Man vil da få en forhåndsberegnet pensjon fra fylte 62 år. Ved beregning av AFP så får man de samme mulighetene til å justere på forutsetningene som for alderpensjon, med unntak av uttak fra folketrygden. Eksempel på beregning av AFP fra fylte 62 år.

14 Eksempel på beregning av delvis AFP ved fortsatt arbeid i 50% stilling og med fremtidig inntekt.

15 Uførepensjon Beregning av uførepensjon foretas ved å velge pensjonstype Uførepensjon. Løsningen beregner kun full uførepensjon. Mulighet for å justere på forutsetninger er færre. Det er mulig å foreta justering på følgende forutsetninger: 1. Sivilstatus gift som standard 2. Antall barn under 18 år 3. Nåværende inntekt Eksempel på beregning av uførepensjon.

16 Etterlattepensjon/Barnepensjon Beregning av etterlattepensjon foretas ved å velge pensjonstype Etterlattepensjon. Løsningen beregner kun netto etterlattepensjon, dvs. at løsningen ikke beregner samordning av etterlattepensjon fra NAV og KLP. For beregninger som krever samordning av etterlattepensjon fra nav og KLP vennligst ta kontakt med KLP. For å få utregning av etterlatte/barnepensjon så må følgende forutsetninger utfylles: 1. Antall barn under 20 år hvis medlemmet har barn under 20 år 2. Sivilstatus 3. Er ekteskap inngått etter ved ja på ektefelle/samboer 4. Når gjenlevende ektefelle er født Eksempel på beregning av etterlattepensjon/barnepensjon der medlemmet er gift og har 2 barn under 20 år.

17 Foreta innmelding av ansatt For å foreta innmelding av ansatt tast på knappen Meld inn medlem. Når man taster på meld inn medlem så vil man bli ført til et innmeldingsskjema det noen obligatoriske felter må utfylles, alle felter med * må fylles ut. Innmeldingsskjemaet er tilpasset nye regler for småstillinger. For å registrere innmelding av ansatt med småstilling, velg årsakskode Småstilling. Det er også mulig å hente adresse fra folkeregisteret for medlemmet ved å taste på Hent fra folkeregisteret, da må navnet på medlemmet være helt korrekt. På innmeldingsskjemaet består av følgende felter: - Fødselsnummer* - Fornavn* - Etternavn* - Adresse - Adresse 2 - Postnummer* - Poststed - Ordning* - Aktiv stillingsprosent* - Hovedlønn* - Tilleggslønn - Aldersgrense* - Stillingskode - Gjelder fra dato*

18 Innmeldingsskjemaet har en del kontroller for å sikre god datakvalitet. Her er det lagt inn de samme kontrollene som ligger inne på Nettpensjon. Fyller man ut noe som ikke er i henhold til fastsatte regler eller der løsningen ser at verdien kan være feil, så vil du som bruker få umiddelbar melding. Meldingen kan komme som feil eller advarsel. Som i Nettpensjon så kan advarsler godtas og feil må rettes før man får lov til å foreta innmelding.

19 Når alle feil er rettet og advarsler godtatt så taster man Meld inn på nytt. Da vil innmeldingen bli registrert og den vil ligge på vent til den blir kjørt inn i KLPs medlemssystem. Foreta endringer på medlem Endringer på aktive medlemmer foretas ved å gå på Endre lønn og stilling under Valg. Da vil man få opp ett endringsskjema der man kan foreta endringer på: 1. Aktiv stillingsprosent 2. Årsakskode Ordinær endring/småstilling 3. Hovedlønn 4. Tilleggslønn 5. Aldersgrense 6. Stillingskode 7. Gjelder fra dato Som på innmeldingsskjemaet så inneholder endringsskjemaet også de samme kontrollene.

20 Endringsskjema via Medlemsoversikt: Foreta utmelding av medlem Utmelding av aktive medlemmer fortas ved å gå på Meld ut under Valg. Da vil man bli ført til et utmeldingsskjema der man må fylle ut Utmeldingsårsak og Gjelder fra dato. Et medlem kan meldes ut pga følgende årsaker: 1. Ordinær 2. Overgang til alderspensjon 3. Overgang til uførepensjon 4. Død 5. Permisjon uten lønn

21 Se/slette registrerte transaksjoner Når transaksjoner blir registrert så vil de ligge på vent før den blir oppdatert i KLPs medlemssystem. Alle registrerte transaksjoner vil bli vist på en egen oversikt som synliggjøres under Medlemsoversikt når systemet ser at det er transaksjoner som ikke ennå er oppdatert i KLPs medlemssystem. Det er mulig å slette disse transaksjonene helt frem til de kjøres inn til KLP. Kjøringene foretas hver kveld utenom torsdager rundt kl Tast søppelbøtte ikonet for å slette transaksjon. Alle slettinger må bekreftes.

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging Søke om pensjon trinn for trinn Som arbeidsgiver er man ansvarlig for å sende inn pensjonssøknad på aktive arbeidstakere, dette gjelder alle pensjonsytelser. For å gjøre denne jobbe enklere og mer oversiktlig

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert november 2014 Oppdatert november 2014 # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 4 Hvordan finne barn/ledere som

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Innhold Introduksjon...3 Administrator grensesnittet...3 Registrere medlemskategorier...5 Informasjonsfelter...6 Registrere et Kontingent...6 Kontingent:...7

Detaljer

Attførings-/ uførepensjon

Attførings-/ uførepensjon Attførings-/ uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Kort om KLP KLP er et av Norges største livsforsikringsselskap med offentlige tjenestepensjoner som spesialfelt. De fleste kommuner, fylkeskommuner og helseforetak

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere # 4 Hvordan finne barn/ledere som tidligere har vært aktive # 5 Dublett-feilmelding

Detaljer

FOR DAGENE SOM KOMMER

FOR DAGENE SOM KOMMER Etterlattepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 2 Offentlig tjenestepensjon 2 Oppbygging av brosjyren 3 Generell informasjon for alle 6 Hvem har rett til barnepensjon? 7 Størrelsen på etterlattepensjon

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

Årsrevisjon Løsningsbeskrivelse

Årsrevisjon Løsningsbeskrivelse Årsrevisjon Løsningsbeskrivelse Fra 1.januar skal årsrevisjon utføres på en ny måte blant annet i Norge. Selve årsrevisjonen skal utføres i perioden 1.januar til og meg 31.januar. Klubben får i denne perioden

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart SJEKKLISTE VED OPPSTART OPPDATERT EGEN PROFIL (kap 2) OPPDATERT INFORMASJON OM LAGET (kap 3) TILDELT RETTIGHETER TIL STYRET (kap

Detaljer

Brukerveiledning for bruk av skjemaet krav om refusjon til annen ordning i Altinn

Brukerveiledning for bruk av skjemaet krav om refusjon til annen ordning i Altinn Brukerveiledning for bruk av skjemaet krav om refusjon til annen ordning i Altinn Innhold Brukerveiledning for bruk av skjemaet krav om refusjon til annen ordning i Altinn... 1 1. Innledning... 2 2. Krav

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart INNHOLDFORTEGNELSE Side 1: Innlogging 2 2: Oppdatering av egen profil 3 3: Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 4 4:

Detaljer

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Redigert 12.7.12 Enterprise HRM - Nyheter og endringer i windows Side 2 av 57 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. SKJERMBILDET FORSLAG... 5 3. FREMLEGGE FORSLAG... 13. 3.3.1. Registrere ny fastlønn... 17. 3.3.2. Kommentar til forslag...

1. INNLEDNING... 3 2. SKJERMBILDET FORSLAG... 5 3. FREMLEGGE FORSLAG... 13. 3.3.1. Registrere ny fastlønn... 17. 3.3.2. Kommentar til forslag... Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. FORUTSETNINGER FOR BRUK AV MODULEN... 3 1.2. OPPSTART AV MODULEN... 4 2. SKJERMBILDET FORSLAG... 5 2.1. VELG FORHANDLING... 5 2.2. VELG UTVALG... 6 2.3. ANSVARSOMRÅDETS

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Brukerveiledning lisensregistrering 2007

Brukerveiledning lisensregistrering 2007 Brukerveiledning lisensregistrering 2007 Registrering og oppdatering av lisensierte utøvere på internett Pr. 21. desember 2006 Brukerveiledning lisensregistrering 2007 - Norges Svømmeforbund Innlogging

Detaljer

Brukerveiledning til korpsdrift

Brukerveiledning til korpsdrift Brukerveiledning til korpsdrift Innledning Etter en lang utviklingsperiode har NMF nå lansert nye tjenester for korpsdrift på nett. Dette dokumentet vil utvikles etter hvert som mer funksjonalitet legges

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

Bedriftsansvarliges rolle i godkjenningsordningen og autorisasjonsordningen

Bedriftsansvarliges rolle i godkjenningsordningen og autorisasjonsordningen Bedriftsansvarliges rolle i godkjenningsordningen og autorisasjonsordningen Oppdatert manual og viktige nyheter finnes på www.finaut.no Side 1 av 30 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok

FagAdmin Brukerhåndbok FagAdmin Brukerhåndbok Ansatt modul Programversjon: 1.0 Håndbok, versjon: 1.0 Antall sider: 23 Dato: 03.02.2011 Innhold 1. FORORD... 3 2. ANSATT MODULEN... 4 3. REGISTRERING AV ANSATT... 5 ANSATTKORT...

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web.

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web. Web funksjoner Innhold Web funksjoner... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Generelle funksjoner... 4 Personlig brukeroppsett... 2 Personec Lønn Web... 3 Personopplysninger...

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer