Hva er en samfunnskostnad? - En refleksjon basert på studier av samfunnskostnadene av narkotika

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva er en samfunnskostnad? - En refleksjon basert på studier av samfunnskostnadene av narkotika"

Transkript

1 Hva er en samfunnskostnad? - En refleksjon basert på studier av samfunnskostnadene av narkotika Hans Olav Melberg * 1. Innledning I denne artikkelen ønsker jeg å se nærmere på begrepet samfunns kostnad. 1 Dette er et begrep som brukes i forbindelse med studier av hvor mye alkohol og nark otik a koster samfu n n e t. For eksem p el, Harwoo d et al (1999) har regnet ut at samfunnskos tna den av alkohol og narkotika i USA i 1992, var 246 milliarder dollar. Dette tallet får man ved først å beste m m e seg for hvilke kost na d s ka t egorier man skal ta med, for deret ter å esti mere størrel se n på kost na de ne i de ulike kategorien. I denne artikkelen vil jeg fokusere på den første delen (begreps m e s sige problem er), og ikke de empiriske vanskelighetene som oppstår når man prøver å finne tallene. 2 Spørsmålet jeg ønsker å diskutere er dermed: Hvilke kostnadskategorier bør være med og hvilke bør ikke være med når vi prøver å beregne samfunns kostnadene ved alkohol og narkotika? For å svare på spørsmålet ovenfor, vil jeg først gi noen eksempler på kontr over sielle kost na d s ka t egorier. Gitt denne uenighet en, kan man spørr e seg om hvem som har rett og hvem som tar feil. Dette leder til den andre delen i artikkelen hvor jeg prøver å reduser e uenigheten ved å se nær m er e på begrepet samfunnskos tnad. Denne diskusjonen fører til to kritiske kommentarer til vanlige kostnadsstu dier. For det første bruker de en misvisen d e definisjo n på kost n ad e r og for det and re bruker de feil sammenligningsgrunnlag når de beregner kostnader. Den andre delen inneh old er også et forslag til hvord an man kan skille mellom ulike definisjoner av samfunnskostnad (ekstern vs. selvforskylt kostnad) og derm ed reduser e uenigheten som ble beskrevet i den første delen. Det viser seg imidlertid at det å skille mellom ulike begreper ikke er nok til å eliminere uenigheten. Problemet bunner i at svaret på om vi skal ta med en kostnadskategori avhenger av våre synspunkter på minst tre vanskelige spørs m ål. For det første handler det om hva forskeren mener kan defineres som "et fritt valg." For det andre handler det om man mener det er mulig å skille mellom et "egentlig jeg" og et "falskt jeg." For det tredje avhenger valget av kost nad s ka t egori er av hvilke preferans er man mener det er riktig å regne med i en kost na ds a n alyse. Disse tre emnene utgjør artikkelens tredje del og represen te r er artikkelens hovedargu m e n t: Det finnes ikke noe verdiuav h en gig estim at på hvor stor kostn a d narko tik a mi sb r u k påfører * Denne artikkelen er basert på et innlegg ved KBS konferanse n i Oslo i juni Arbeidet med innlegget er en del av et større prosjekt på SIFA der Grethe Lauritzen, Edle Ravndal og forfattere n søker å sam me nligne kostna de r og ulike effekter ved behandling av narkotika misbruk. Forfatteren ønsker også å takke Ole J. Røgeberg, K.O. Moene og Eline Aas for komme nt are r. En takk går også til deltagerne på et internse mi na r ved Uiniversitetet i Oslo som påpekte mangler og misforståelser i et tidligere utkast. Ingen av disse må tas til inntekt for argument ene eller lastes for eventuelle feil.

2 samfu n n e t fordi slike esti mat er avhenger av subjektive svar på vanskelige filosofiske spørs m ål. 2. Uenighet om kostnad skategorien e På et generelt nivå kan man skille mellom fire hovedkat egorier av kost na de r i forbin d else med narko tik am i sb r u k: (a) Tapte arbeidsi n n t e k t er; (b) Utgifter i forbi nd el se med krimin alitet; (c) Helseu tgifter; (d) Andre utgifter (admini str a sj on med mer). Det er imidlertid stor uenighet både om disse hovedk at eg o rien e og om hvilke un der k at eg o rier man skal ta med und er overskriftene. For å fokusere diskusj one n, ønsker jeg å fokusere på fire uenigheter (se Tabell 1). Tabell 1. Noen kontroversielle kostnadskategorier Kostnadskategori Viktighet * Ja Nei (implisit eller eksplisit) Tapte arbeidsinntekter Verdien på tyvgods Penger brukt på narkotika 72% Harwood (1999) Healey et al (1998) 61% Healey et al (1998) Single et al (1998) 35% Collins og Lapsley (1991) Harwood (1999) Mennesk elige 45% Kleinm an (1999) Harwood (1999) lidelser * Kategoriens andel av totalkost na der i en av de studiene som velger å ta med kategorien som en samfunnskostnad. Den viktigste kost na d s ka t egori en i den allerede nevnte studien av Harwood, var tapte arbeidsinntekter. Hele 72% av alle samfunnskostna dene i studien kunn e tilskrives at narko m a n e ikke tjente penger, enten fordi de døde i ung alder eller fordi de var i fengsel eller av andre årsaker ikke jobbet. Det synes klart at hvis det er uenighet om en så stor sum bør regnes som en samfunns kostnad eller ikke, vil man få veldig forskjellige kostnadsestimat. For eksem pel, Healey et al (1998) tar ikke med tapt arbei dsi nnt e kt i sine beregninger av kostnader ved narkotikamisbr uk i Storbritannia. Healey et al (1998) kan også brukes for å illustrere en annen viktig og kontr over siell kost nad s k at egori. I denne studien inkludere r man - i motset ni n g til de fleste and re - verdien på tyvgod s som en kost na d ved narkotikamisbruk. Andre studier argumentere for at dette bare er en (ufrivillig) overføring og derm ed ikke et tap. At denne kategorien også er viktig, ser vi ved at den utgjør 61% at totalkost na d en e i Healey sin studie.

3 Et tredje omdiskut er t tema, er i hvor stor grad utgiftene til stoff i seg selv bør regnes som en kost nad. I følge standar d økono mi sk teori er dette ikke en kost n ad. Når man betaler noe for en vare betyr det per definisjo n at man mener den er verd mins t det den koster. Utgiften vil der med alltid balanser es av en minst like stor økning i velferd og det vil derm ed aldri bli noen netto kost n ad. Andre er uenige i dette. For eksem p el, Collins og Lapsley (1991) mener at det er en kost na d fordi "the consu m e r does not receive a benefit equal to the cost of the product" når man kjøper narkotika (gjengitt i Robson og Single 1995). Nok en gang ser vi at dette er en viktig uenighet fordi utgiftene til stoff utgjør en betydelig del (35%) av de totale samfunns kostnadene ved narkotika i Collins og Lapsley sin studie. Det fjerde og siste ekse m pel et handler om man bør inkludere mennes kelige lidelser i en beregni ng av kost nade ne ved narkoti ka mi s br u k. Harwood, for ekse m p el, inklud ere r ikke dette - kanskj e mest av prak tis ke årsak er (det er vanskelig å måle menneskelig lidelse i penger). I en kommentar til Harwood mener imidlertid Kleinma n (1999) at disse kost nade ne er så viktige at analysen blir misvisende hvis mennes kelige lidelser utelates. Han synes også å mene at det i alle fall er mulig å lage et nedre estimat på hvor mye men n esk elig lidelse koster. Hvis vi antar at hver narko m a n har ti perso ne r som er villige til å betale $1000 årlig for å stoppe sin venns misbr uk, og at 10% av befolkni ngen er avhengige av alkohol eller narkotika, får vi at men n esk elige lidelser utgjør 200 milliarder dollar i USA pr. år. Dette øker Harwood sitt kostnadsestimat med 81% og det representerer 45% av alle kost n ad e n e hvis det tas med i analysen. Det synes derfo r klart at som med de andre kategoriene får spørs m ålet om man skal inkluder e menne skelige lidelser store konsekvens er for størrelsen på samfun n s k os t n a de ne ved narkotikamisbruk. Ovenstående skulle dokumentere både at det finnes ulike synspunkter og at dette har betydelige konsekvenser for estimering av samfunnskos tnadene. Spørs m ålet blir derm ed om det er mulig å løse denne uenighete n. Hvem har rett? Eller, kanskje man kan løse uenighete n på en måte som gjør at alle har rett? Dette er temaet for den neste delen av artikkelen. 3. Hva er det korrekte kostnad sbegrep et? For å finne ut hvem som har rett, kan man se nær m er e på selve definisjonen av samfunns kostnader (Se Buchanan 1969 for en studie av kostnadsbegrepet). Man kunne håpe at en nærmere diskusjon av dette begrepet ville føre til at vi kunne si hvilke kost nad s k at egorier som hører med og hvilke som ikke gjør det. Nå er det slik at begrepet egentlig innehol der to elemen t er. For det første er det snakk om kostn a d. For det andre han dler det om tolkningen av ordet "samf un n." Jeg vil først fokuser e på kostnadsbegrepet, for så å se nærmere på ulike forståelser av begrepet når man legger til "samfun n." 3.1 Tre betydni nger av ordet kostnad Hvis jeg gjør noe - for eksempel å bygge et svømmebasseng - har dette visse negative konsekvense r (pengeutgift) - og i dagligtalen er det vanlig å kalle dette kostanden ved å bygge et svømmebasseng. Kostnaden er med andre

4 ord de pengene man må gi fra seg for å få et svømmebasseng. En noe bredere definisjo n med sam m e mening, ville også inklu dere and re negative konsek ven se r som en kost n ad, for eksem p el bråket i byggeperio d en kan også regnes som en negativ følge av ditt valg om å bygge et svømmebasseng. Jeg vil imidlertid først fokusere på den grunnleggen de intuisj one n om at kost n ad e n er definert ved de direk te pengem es sige utlegg man har ved en han dling. Det er et problem med den intuitive definisjonen på kost na d. Følgende ekse m p el illustrer er dette. Anta at regjeringen vurderer å støtte en indu s t ri. Man kan - grovt sett - gjøre dette på to måter. Enten kan man gi bedrift en subsi dier, eller så kan man gi bedriften skatt elett e. Hvis vi bruker ordet kostan d bare om de pengene vi må betale til andre, så er det bare subsidien som kan kalles en kostna d. Å gi skatt elett e represent e r e jo ingen direkte utgift og der m ed ingen kostna d derso m kost na der defineres ved pengeme s sige utlegg. Dette viser at det kost nad s begre pet vi bruker i dagligtalen har en mangel. Ingen vil vel si at en skattelett e ikke har noen kost n ad selv om det ikke medfør er en utbetaling av penger. For å un ngå problem et beskrevet i eksem p el et ovenfor, kan man bru ke begrepet alternativkos t n a d (engelsk: oppor t u ni ty cost). Dette er definert som nettover dien av det (beste) alternativet man må gi opp når man velger noe. Med dette kost na ds begr epe t har også skat telet te en kostna d for regjeringen. Enten man innfører skattelet te eller en subsidie, så medfører det at myndigh ete n e sitter igjen med min d re penger enn før og det de da må kutte ned på er kostnaden ved skatteletten. Forskjellen mellom de to begrepene kan vises i en figur (Figur 1). Vi antar at både han dli ng A og B har noen positive og noen negative kon sekven s er. Størrelsen på pluss og minus søylene måler de positive og negative konsek ven se n e for hen h old svis A og B, mens "total" søylen viser nettoø k n in g en i velferd. Hvis man så bru ker det første kost na d s b eg re p et, vil man si at kostnaden til handling A er størrelsen på "minus" søylen. Hvis man derimo t bruk er begrepet altern at ivk os t n a d vil man si at kost n ad e n ved å gjøre A er gitt ved nett over dien av det man kunne gjort i stedet for A, dvs. "total" søylen i B. Av figuren kan vi også se et tredje mulig kost nad s begre p, nemlig høyden på total i A. For eksem pel, når man diskuter er kost na de ne ved røyking, er det noen som bare regner ut de negative konsekven sen e. Andre, som Manning et al (1989), argumenterer for at man da glemmer at røykere som dør tidlig også sparer samf un ne t penger i form av mindre pensjonsutbetalinger. Med et slikt kostnadsbegrep hvor man balanserer positive og negative konsekvense r, vil man definere høyden på total i A som samfunnskostnaden. Figur 1: Tre ulike kostnadsb egrep Forklaring: Hvert handlingsalterna tiv (A og B) har noen positive og noen negative følger. Alternativkost na de n ved å velge et alterna tiv er høyden på total til det andre alternativet, ikke størrelsen på negative konsekvenser. I dette ekse mpelet er kostna de n ved å velge A høyden på total i B (dvs. 4), ikke 7 som er høyden på de negative konsekvensene.

5 Hvorfor er det viktig å skille disse begrepene? Først og frem st er det viktig fordi det avslører et vanlig problem med mange studier av samfunns kostnaden av alkohol og narkotika. Selv om de hevder å bruke begrepet alternativkos t n a d, ender de i praksis ofte opp med å bruke dagligtalens kost na d s begre p. For eksem pel så fokusere r de som regel kun på negative konsekvense r av narkotika eller alkohol. Dette blir feil, fordi som figuren viser er alternativkos t n a de n et nett obegrep, det er verdien av de positive konsekvense ne ved en alternativ handling minus de negative. Vi kan også ta utgangs pu n k t i figuren for å illustrer e et annet vanlig problem med kostnadsstudier på dette feltet. For å finne alternativkostnaden, må vi estimere størrel se n på de positive og negative konsekven sen e for et han dling salt er n a tiv: Hvor store skal pluss og minu s sø ylene være? Problem et med mange kostnadsstu dier, er at de beregner størrelsen på søylene på en urealistisk måte. Problemet er illustrer t i figur 2. På den horisont ale aksen måler vi forbruket av et rus mi ddel; På den vertikale aksen måles kost na de ne. Vi kan så dele kostnadene i to typer: De som følger av misbruket (eksterne kost n ad e r i form av krimin alitet og helseu tgifter) og de som følger av forsøk på å begren se bruken (kontrollk os t n a d e r so m utgifter til fengsel, politi, behan d li ng). Derso m vi får flere misbr u k er e, stiger også de ekster ne kost n ad e n e. Kontrollko st n ad e n e stiger den and re veien: Desto min d re misb r u k myn digh ete n e ønsk er, desto mer må de bruke på kon trolltiltak. Problemet med mange studier av samfunnskostna dene ved narkotikamisbruk er at de sammenligner dagens situasjon med en situasjon uten nark otik a OG ingen kont rollk os t n a d e r. I følge modellen er dette helt klart urealistisk. For å oppnå null forbr uk må man bruke mye penger på kontr olltiltak. For eksem pel, i Norge bruker man allerede langt over 1 milliard kroner på kontr olltiltak og man har frem deles omtrent hardt belaste de stoffmis br uk er e (se tabell 2).

6 Figur 2: Kontrollkost nader, eksterne kostnad er og optimalitet Kostnad 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, ,2 0,4 U* 0,6 0,8 1 Mengden misbruk Ekstern kostnad Kontrollkostnad Totalkostnad U* : Det nivået på forbruket som minimerer totalkostnaden Forklaring: Eksterne kostnader (kriminalitet, helsekostna de r osv) stiger når vi får flere misbrukere. Kontrollkostna de ne går motsat t vei fordi vi må betale stadig mer (til å finansiere behandling og politi/ fe ngsel) dersom vi ønsker å redusere antallet misbrukere. Totalkost na de ne er eksterne kostna der pluss private kostna de r. Dersom man bruker det vanlige rammeverke t (hvor man ikke skiller ut kontrollkostna de ne), så er det optimale nivå (det som minimerer total kostnade n) et forbruk på null. Hvis man derimot tar med kontrollkostnadene, blir det optimale nivået U*. Tabell 2: Statlige utgifter i forbindelse med kriminalitet og narkotika, 1998 Total utgift Narkotikaandel Narkotika koster staten Politi kr ,37% kr Domstol kr ,51% kr Fengsel kr ,39% kr TIL SAMMEN kr ,72% kr Kilde: Det norske statsbuds je tt e t for år 2000, regnska pe t, 1998; (http:/ / o din.dep.no/bu d2000 / s b / j d / in dex1.html ) Forklaring: Beregningen tilskriver narkotika en viss andel av de totale utgiftene på justissektoren. Andelen beste m me s ved å se på hvor mange at de totale antall saker som handler om narkotika. Med andre ord, 30% av de som satt i fengsel var dømt for narkotikalovbrudd, så 30% av de totale utgiftene ble tillagt narkotika. Dette er selvfølgelig en forenkling, men poenget er her kun å antyde at utgiftene er betydelige, ikke å si nøyaktig hvor store utgiftene er. 3.2 Tre betydni nger av ordet samf u nns kostnad Så langt har jeg fokusert mest på kost nad s begre pet. For å definere samf u n n s kostna d, må vi også se på den første delen av begrepet. Nok en gang tror jeg det er mulig å skille mellom tre betydni nger. For det første kan man tolke samfunnskostnad som om det handler om kostnadene en gruppe (de som bruker stoff) påfører en annen gruppe (de som ikke bruker stoff).

7 Dette er hva økono m er ofte kaller ekster ne kost nade r. For det andre kunne man snak ke om selvpåfø rt e kost n ad er (ofte kalt private kost na d e r av økonomer). For det tredje har vi totalkostnadene hvis vi ser på samfunnet som helhet, både ekster ne og private kostna der. I formell økonom is k teori tilsvarer totalkos t na d e ne social cost, men man finner ofte at begrepet social cost også brukes når man mener ekster ne kost nade r (for eksem pel i Single et al 1996). Det kan derfor være greit å første bruke ordet totalkos t na d, for derette r å presisere hva man egentlig mener med samfunns kostnad. Ved hjelp av dette skillet mellom eksterne -, private - og total- kostna de r, kan man forsøke å redus ere uenighet en som ble beskrevet tidligere i artikkelen. For eksem pel, verdien på tyvgods er helt klart et tap for de som ikke bruker nark otik a og det kan derfo r kalles en ekster n kostn a d. Det kan imidlertid ikke kalles en kostna d i sam m e forstan d hvis vi med "samfun n" mener alle - både misbrukere og ikke- misbrukere (totalkostnad). Hvis en narkoman stjeler en bil fra en ikke- narko m a n, har ikke samfu n ne t som helhet mistet en bil. Det har bare skjedd en overføring - det er en annen person som kontr ollerer bilen nå enn før. Det samme gjelder tap av arbeidsfortjeneste. Så lenge det er de som bruker nark otik a som også taper i form av red u ser t arbeid si n n t e k t, er dette ikke en ekster n kost na d. Videre, gruppen som ikke bruker narkotika taper i utgang sp u n k t et ikke penger på at and re velger å bru ke sine egne pengene på nark otik a. Dette blir derfo r ikke en ekstern kost n ad, men det kan muligens regnes som en samfunnskos tna d i den andre betydningen av ordet (se diskusjonene nedenfor). Videre, hvis man innvender at de narkomane ofte ikke bruker sine egne penger, men at det er stålne penger, står man i fare for å telle de sam m e pengene to ganger. Først som verdien på tyvgods og derette r som penger brukt på stoff. Slik dobbelt telling blir også feil. Konklu sj o n e n så langt er at man kan redu se re uenighet en ved å skille mellom ulike betydninger av ordet samfunns kostnad. Man kunne så gå ett skritt videre og spør re hvilken av tolkningene man bør velge når man skal beregne samfunnskostna der. Svaret på dette avhenger av formålet med studien. Hvis målet er å få et størst mulig tall og dermed så mye oppmerksomhet som mulig, kunne man velge totalkostnad. Alternativt, hvis man ønsker å beste m m e eller rettferdiggjøre intervensjone r av ulike typer (forbud, behandli ng, avgifter), er man på tryggest grunn ved å bruke estim atet for ekster ne kost na der. Intervensjo n lar seg lettest begrunn e derso m man kan vise at det er skadevirk n ing er for en uskyldig tredjep ar t og det er nettopp dette man måler ved eksterne kostnader. Tabell 3 sammenfatter diskusjonene så langt. Ved å bruke forskjellige kostnadsbegrep kan vi bestemme hvilke kategorier som skal med og vi kan bedre forstå hvorfor det opps tå r uenighet om hvilke kategorier som skal regnes med når man kalkulerer samfunnskostnader. Når man tolker begrepet forskjellig får man ulike svar og løsningen blir da å innføre mer finmaskede begrep med et klarere definert innhold.

8 Tabell 3. Ulike tolkninger av samfun ns k os tn ad og implikasjon er Kostnads kategori Tapte arbeidsinntekter Verdien på tyvgods Penger brukt på narkotika Tolkning av begrepet samfun n sk o st nad Privat (Selvpåført) Ekstern (Påføres andre) Total Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja? Nei? Mennesk elige Ja Ja Ja lidelser Fengsel og politi?? Ja Behandlingskostn?? Ja ader Forklaring: Ulike tolkninger av ordet samfunn skos t na d leder til at man tar med ulike kategorier i kostna dsbe regningen. Svarene avhenger også av hvilken definisjon på kostnad man velger å bruke: brut to negative konsekvense r, netto konsekvenser, eller alternativkostnad. Man kan så stille spørs m å let om hvor langt den begreps m e s sige diskusjone n rekker. Gir den svar på alle de kont rover sielle punkte ne, eller vil det gjenst å uenighet selv etter at vi har innført ulike typer kostna d s begre p? Det er dette spørs m ålet som blir tatt opp i den siste delen av artikkelen. 4. Kostnader, frie valg, "egentlige jeg" og uetisk e ønsk er Det kan opps t å to typer problem er i Tabell 3. For det første, kan man være uenig i om noe bør regnes som en kost nad i det hele tatt. For det andre; selv om man er enig i at noe bør regnes som en kost nad, kan man frem deles være uenig i hva slags kost na d det er (ekstern eller privat). 4.1 Hva slags kostnad? Et eksem pel på uenighet av den andre typen kan være om kontrollkostnadene bør regnes som en ekstern eller en selvpåført kostnad. På den ene siden vil noen hevde at det er innlysen de at dette er en ekster n utgift. Det er jo samfunnet - og ikke de narkomane selv - som må bruke penger på fengsel og behandlings pl as ser. Mot dette vil andre argum e nt e re for at det er like innlysende at det ikke er en ekster n kostna d. Det er samfunnet selv som har valgt å innføre lange (og kostbare) fengselsstraffer. Noen vil også si at det er samfunnet selv som har valgt å se på bruk av nark otik a som et problem so m må behan d les. På den n e bakgru n n e n vil man hevde at kontrollkostnadene er en konsekvens av egne frie valg og at man ikke kan skyve disse utgiftene over på de narko m a ne. Hva er rett? Er fengselsu tgifter og behan d ling sk o s t n a d e r en ekstern kost n ad eller ikke?

9 Jeg vil argumenter for at svaret på spørsmålet avhenger av hvordan man definerer "frie valg." Argumen t et mot å ta med behandlingskos t na d e r som en ekster n kost na d, er at man står fritt til å velge noe annet med andre ord å ikke gi behandling. For å unders øke gyldigheten til dette argume nt et, kan man bruke følgende ekse m pel: Du og en kamer at står på toppen av et fjell og vurderer å hoppe ned (base hopping). Du sier at det er for mye vind, mens han sier at han vil hoppe. Uheldigvis fører hoppet til at han brekker benet og vil dø uten en rask redningsaksjon. Spørsmålet er så om man kan si at du står fritt til ikke å hjelpe den so m har skad et seg. Rent fysisk er dette selvsagt en mulighet, men intuitivt virker det unat u rlig å snakke om at man i en slik sammenheng har et valg. I den grad man mener at man egentlig ikke har noe valg i denne sam m e n h e ngen, vil man også kunne regne utgiftene ved en red ni ngs ak sj o n som en ekster n kostan d ved aktiviteten. Eksem p elet ovenfo r betyr selvsag t ikke at man nødven d igvis vil regne alle kontrollkostnader som eksterne. Å bruke narkotika er ikke det samme som å være dødelig skadet etter en ulykke. Videre synes det ikke naturlig å snakke om at vi ikke har noe valg når det gjelder lengden på fengselsst r affene (og derm ed størrelsen på disse utgiftene). Poenget med eksem pelet var derfor ikke å argumentere for et spesielt syn om hvor kostnadene bør posteres, men å vise at spør s m ål et avhenger av hvorda n man definerer begrepet "et fritt valg." Man kan også åpne for gradvise svar. Hvis det finnes grader av frie valg, kun ne man argu m en t er e for at kost n a d en e splittes mello m kategoriene etter i hvilken grad man mener valget var fritt eller ikke. 4.2 Er det en kostnad? Som nevnt inklude rer Collins og Lapsley pengene som brukes på stoff som en samfunnskostna d. Dette kan synes merkelig fordi i standard økonomisk teori er det slik at derso m man velger å bruke pengene sine på en vare, så betyr det at du verdset te r varen minst like høyt som pengene man bruker. Den positive verdien av rusop pl evelser er med andre ord alltid større enn utgiftene til stoff. Hvis ikke ville man jo heller ikke kjøpt det! Dette er utvilsom t et nyttig generelt utgangs p u nk t, men man kan også argume nt er e for at det finnes unnt ak fra den generelle regelen. Jeg vil diskuter e tre slike unn ta k un der følgend e oversk rifter: Ufrivillige han dli nger, "egentlige jeg" og uetiske ønsker Ufrivillige handli nger Anta at du observerer er person som utfører en handling (A) fremfor en alternativ handling (B). Generelt er det nok klokt å anta at persone n gjorde dette fordi han virkelig foretrakk A fremfor B, men dersom vi får vite at det var en ufrivillig handling holder ikke denne konklusj one n. Hvis man er litt dram at is k, kunne man tenke seg at det sto en person med pistol bak og truet perso ne n til å velge A men s perso ne n egentlig ville foretrek ke B derso m han kunn e velge fritt. Det synes klart at hvis han dlingen er ufrivillig betyr ikke det faktu m at man utført e den at man også fikk oppleve en glede som tilsvar te utlegget ved handlingen. Dermed kunne man regne pengene brukt på aktiviteten som et rent tap; Siden handlingen er ufrivillig kan vi ikke anta at utlegget autom ati sk oppveies av varens positive effekter. Vi ser her hvorda n spørs m ål et om en handling er frivillig eller ikke også er viktig for å

10 avgjøre om noe skal regnes som en kost na d, og ikke bare i hvilken kategori kostnaden skal plasseres. 3 Det er lett å se hvorfor en person som trues med en pistol kan gjøre noe som ikke reflek terer han s egentlige ønsker. Eksisten se n av slike unn t ak, betyr ikke at bruk av narkotika auto m ati sk faller i denne kategorien. Rett nok er det noen som argum en t e re r for at bruk av narkotika er en sykdom, men det er uklart om dett e også er ensbetyden de med at persone n ikke har noe valg. Bak mange sykdom m e r - og i behandlingen av disse - ligger det ulike valg (livsstil, kosthold) slik at begrepene ikke trenger å være inkompatible "Det egentlige jeg" Mennesk er sier noen ganger at de har gjort ting de egentlig ikke ønsket å gjøre. Hvis vi vil godta mulighet en av et slikt skille mellom et "egentlig jeg" og et "falskt jeg" kan man argume nt er e for at penger som brukes på stoff skal regnes som en kost na d. Argum ent e t kunne da være at det var det falske jeg'et som utførte handlingen, men det egentlige jeg'et ikke ønsket å ta stoff. Dermed vil man kunne si at pengene som ble brukt på stoff er et rent tap fordi utgiftene ikke ble oppveiet av en positiv opplevelse for den "egentlige" personen. Dette kan synes som et slags hokus po k us argume nt et. Er det virkelig mulig å skille en person i ulike jeg og å si at noen ganger styres persone n av en annen en den "ekte" personen? De lærde strides om i hvilken grad man skal ta slike argume nt er bokstavelig, men det finnes i hvert fall en måte å se på dette som vi kan gi en viss mening. 4 Anta at du ikke liker å gå til tannlegen, men at du sam ti dig mener at du bør gå. La oss si at du på mandag ringer til tannlegen og gjør en avtale om å komme på fredag. En av grunnene til at du er villig til å gjøre denne avtalen på mandag, er at du ikke legger så stor vekt på smer ten ved besøket fordi det er flere dager til du vil oppleve dette. Du legger mindr e vekt på frem tiden enn du gjør på dagen i dag. Men, når fredagen kom m er gjelder ikke lenger dette argume nt et; Nå er det ikke lenger lenge til smerte n i tannlegst olen og du velger derfor å avlyse timen. Neste uke gjentar det hele seg: På mandag bestiller du en time til fredag og du bekrefter denne avtalen hver dag frem til fredag hvor du på nytt avlyser avtalen. Slik kan det fortset te og i denne situasj onen kan det være naturlig å snak ke om at perso n en er splittet. Man kun n e så si at det egentlig jeg'et var rep rese n t er t ved det perso n en ønsket å gjøre mestep ar t e n av tiden, men det falske jeg et var represent e r t ved øyeblikkene hvor man avbestilte tannlegetimen. Selvsagt kan man her argume nt er e for og mot om det er rett å opphøye den man er mestepar te n av tiden til det eneste viktige og egentlige jeg, men det er ikke poenget her. Viktigheten av ekse m pel et ligger i at dette er en situasj o n som man beviselig vet kan opp st å fordi den kan form aliseres matem ati sk. Det er således intet hokus po k us ved en slik teori om et splittet jeg. Videre er det slik at dett e er en teori som mange mener kan brukes på stoffmisb r u k. Den har derfor relevan s til spø rs m å let om man skal ta med penger som brukes på stoff som en samfu n ns ko s t n a d eller ikke.

11 4.2.3 Uetiske ønsker Selv om du mener både at det å ta narkotika er en frivillig handling og at det rep rese n t er er perso n en es egentlige jeg, så finnes det et tredje mulig argu me n t for å regne pengene som bruk es på narko tik a som en utgift. Argu me n t et kan best forstås ved hjelp av et ekse m p el. Forestill deg at du skal lage en kostnadsstudie av å øke innvandringen til et land. Anta videre at det i landet finnes flere som misliker persone r med en annen hudfarge enn hvit. Betyr dette at man i en kostnadsstudie må regne ubehaget disse menneskene føler ved å se innvandrere som en kostnad? Rent intuitivt vil mange svare negativt på dette. Hvis man så spur te hvorfor det ikke skal regnes som en kost na d, vil svaret kanskj e være at rasis m e ikke er moralsk aksep ta belt. På sam m e måte kun ne man prøve å argu m en t er e for at ønske om å bruke narkotika ikke er en moralsk aksept abl e preferans e og at penger brukt på å tilfreds st ille denne lysten represen te r er et rent tap uten noen gevinst som vi ønsker å ta med i beregni ngen. Som med de to andre argum e nt e ne, kan det virke som om man her bedriver en form for subjektivt hokus pok u s. Hvem skal bestem m e hva som er en er en moral sk uaksept abel preferan se? Inviterer vi ikke til på et ganske vilkårlig gru n nl ag å inklu d er e eller eksklu d ere han dlinger og hold ni nger vi ikke liker? Min resp o n s til dette vil være at det er korrek t at man her foretar subjek tive valg, men at de ikke trenger å være helt vilkårlig hokus pok u s som ligger bak disse valgene. For det første, å velge å ta med en preferan se er like mye et subjektivt verdivalg som å ikke ta den med. Man kan rett og slett ikke unngå å foreta slike subjektive valg i en kostna ds be r egni ng og dette har vært et hovedarg u m e n t i den ne artikkelen. For det andre, disse valgene er ikke nødven digvis helt vilkårlige fordi de må kunne begrunn es på en relevant, infor m er t og logisk riktig måte. Spørsm ålet blir derm ed om det er mulig å finne et velbegru nne t kriteriu m som ekskluder er det å ta narkotika som umo r alsk eller uetisk. Her har jeg ikke noe godt svar, men jeg kan peke på noen mulige relevant e argum e nt e r. Robert Goodin (1986) har skrevet en artikkel hvor han present ere r fem kriterier for å ekskludere visse ønsker og holdninger, eller som han sier fem justifications for censori ng utility functions (Se Goodin 1986, 81-86). Ett av argu me n t en e han dler om at årsak en til at vi bryr oss om andre ikke auto m ati sk medfør er at vi må resp ek t er e alle typer ønsker som for ekse m p el ønske om å ta narko tika. Et annet argu me n t han dler om reciprocal forbear ance: People may reciprocally agree to a rule of mut ual tolerance, each foregoing his meddleso m e preferences on condition that all other s do otherwise. Wherever people agree (explicitly, implicitly, actually or hypot hetically) to such mut ual forbeara nce s, launderi ng their prefere nces accordi ngly is fully justified in term s of their larger prefere nce orderi ng. (Goodin 1986, 82) Hvis man trekker prinsip pet noe lenger, kunne man argum e nt e re for å inkludere eller ekskluder e kun de ønske ne man ble enige om bak et slør av

økonomiske virkninger av bonusprogrammer

økonomiske virkninger av bonusprogrammer økonomiske virkninger av bonusprogrammer Noen kommentarer til Copenhagen Economics rapport om bonusprogrammer Frode Steen og Lars Sørgard Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole Bergen,

Detaljer

Ruspolitikken bør være basert på kunnskap. Dette synes

Ruspolitikken bør være basert på kunnskap. Dette synes Debatt Hans Olav Melberg Ruspolitikk og evidens: Ruspolitikken bør være basert på kunnskap. Dette synes som et innlysende utsagn, men det reiser tre viktige spørsmål. For det første: Hva mener man med

Detaljer

Forbrukeres holdning til pensjonssparing Resultater fra en webundersøkelse

Forbrukeres holdning til pensjonssparing Resultater fra en webundersøkelse Oppdragsrapport nr. 7-2013 Alexander Schjøll og Frode Alfnes Forbrukeres holdning til pensjonssparing Resultater fra en webundersøkelse SIFO 2013 Oppdragsrapport nr. 7 2013 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Hvor gode er evidensene for evidensbasert metode?

Hvor gode er evidensene for evidensbasert metode? KOMMENTARER HANS O. MELBERG Hvor gode er evidensene for evidensbasert metode? Randomiserte forsøk og observasjonsstudier Innledning 1 Det kan se ut som om man på rusfeltet har funnet et nytt mantra: At

Detaljer

SVIKT! - en introduksjon til public choice. Marius Doksheim og Kristian Kjøllesdal

SVIKT! - en introduksjon til public choice. Marius Doksheim og Kristian Kjøllesdal SVIKT! - en introduksjon til public choice Marius Doksheim og Kristian Kjøllesdal SVIKT! - en introduksjon til public choice Marius Doksheim og Kristian Kjøllesdal 1 1. opplag, november 2009 Civita AS

Detaljer

Forord. Fannrem, 20. mai 2013. Kristin Arnesen

Forord. Fannrem, 20. mai 2013. Kristin Arnesen Forord Denne masteroppgaven utgjør den avsluttende delen av min mastergrad i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen i Trondheim. Omfanget av oppgaven utgjør 30 studiepoeng og er skrevet innenfor

Detaljer

Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse

Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse FFI-rapport 2011/00940 Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse Maria Fleischer Fauske Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 10. mai 2011 FFI-rapport 2011/00940 1185 P:

Detaljer

ULIKE METODER FOR BEREGNING AV HVA ET LIV ER VERDT.

ULIKE METODER FOR BEREGNING AV HVA ET LIV ER VERDT. TR 530 Prosjektoppgave ULIKE METODER FOR BEREGNING AV HVA ET LIV ER VERDT. TIL BRUK I NYTTEKOSTNADS ANALYSER. Avgitt av student Bjørnar Aas Studentnummer: 980196 Høgskolen i Molde 11.04.2002 2 1Sammendrag

Detaljer

Unge voksne og personlig økonomi

Unge voksne og personlig økonomi Oppdragsrapport nr. 4-2013 Ragnhild Brusdal SIFO 2013 Oppdragsrapport nr. 4 2013 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen 0405 Oslo www.sifo.no Det må ikke

Detaljer

Narkotikapolitikken: Behov for nye ideer og bedre løsninger

Narkotikapolitikken: Behov for nye ideer og bedre løsninger Narkotikapolitikken: Behov for nye ideer og bedre løsninger INNLEDNING OG AVGRENSNING - Hvorfor er det en prinsipiell forskjell på alkohol og cannabis? (Journalist Gry Blekastad Almås) - Fordi det ene

Detaljer

Notat 2005-052. Kalkulasjonsrenta for vannkraftforvaltning på lang sikt

Notat 2005-052. Kalkulasjonsrenta for vannkraftforvaltning på lang sikt Notat 2005-052 Kalkulasjonsrenta for vannkraftforvaltning på lang sikt ECON-notat nr. 2005-052, Prosjekt nr. 36432 HVE/ÅJE/cjo, EMA, 14. oktober 2005 Offentlig Kalkulasjonsrenta for vannkraftforvaltning

Detaljer

Egenkapitalkrav ved boligkjøp

Egenkapitalkrav ved boligkjøp Egenkapitalkrav ved boligkjøp Bakgrunn for Finanstilsynets vedtak om økt egenkapitalkrav ved opptak av boliglån - Equity to cover margin requirement on residential borrowing The background for the financial

Detaljer

Bachelorgradsoppgave

Bachelorgradsoppgave Bachelorgradsoppgave Hvordan skal Hegra Sparebank oppnå vekst i bedriftsmarkedet i Stjørdal? How should Hegra Sparebank achieve growth in the business market in Stjordal Cato Giske ØKA 390 Bachelorgradsoppgave

Detaljer

Hva er lederskap? og Hva er godt lederskap?

Hva er lederskap? og Hva er godt lederskap? Hva er lederskap? og Hva er godt lederskap? av Leif-Runar Forsth Hovedoppgave i filosofi ved Universitetet i Oslo Våren 2002 Sammendrag Denne oppgaven stiller, begrunner og drøfter spørsmålene: - Hva er

Detaljer

Politikk Schmolitikk? En analyse av norsk politisk mediedekning. Tore Torgrimsen Dato: 31.05.2011

Politikk Schmolitikk? En analyse av norsk politisk mediedekning. Tore Torgrimsen Dato: 31.05.2011 Politikk Schmolitikk? En analyse av norsk politisk mediedekning Tore Torgrimsen Dato: 31.05.2011 Abstract This thesis concerns an important relationship between different actors of the mediated political

Detaljer

Lars Johannessen Kirkebøen Forskjeller i livsløpsinntekt mellom utdanningsgrupper

Lars Johannessen Kirkebøen Forskjeller i livsløpsinntekt mellom utdanningsgrupper Rapporter 43/21 Lars Johannessen Kirkebøen Forskjeller i livsløpsinntekt mellom utdanningsgrupper Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres analyser

Detaljer

Hva er misbruk og avhengighet? Betegnelser, begreper og omfang

Hva er misbruk og avhengighet? Betegnelser, begreper og omfang Redaktør: Ellen J. Amundsen Forfattere: Ingeborg Lund & Anne Line Bretteville-Jensen, Astrid Skretting, Jostein Rise, Sturla Nordlund og Ellen J. Amundsen Hva er misbruk og avhengighet? Betegnelser, begreper

Detaljer

Kjennskap og holdninger til mobilitet i mobilmarkedet resultater fra en spørreundersøkelse 2008

Kjennskap og holdninger til mobilitet i mobilmarkedet resultater fra en spørreundersøkelse 2008 Oppdragsrapport nr. 3-2009 Alexander Schjøll og Randi Lavik Kjennskap og holdninger til mobilitet i mobilmarkedet resultater fra en spørreundersøkelse 2008 SIFO 2009 Oppdragsrapport nr. 3-2009 STATENS

Detaljer

Tiltrekker lav lønn bedre ledere?

Tiltrekker lav lønn bedre ledere? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Tiltrekker lav lønn bedre ledere? Betydningen av lønnsnivå for selvseleksjon av ledere med ulik prososial adferd av Ole Fredrik Sørensen Veileder: Alexander W. Cappelen

Detaljer

Hovedkompendium. Verdi NTNU. Fondsgjengen. Studieår 2009/2010

Hovedkompendium. Verdi NTNU. Fondsgjengen. Studieår 2009/2010 Hovedkompendium Verdi NTNU Fondsgjengen Studieår 2009/2010 Oppdatert: 6.9.2009 Forord Veldedighetsfondet i Verdi styres av studenter ved NTNU. Fondet består både av personer som har god forståelse av de

Detaljer

Kriseatferd svake forbrukeres holdninger til og finansiering av forbruk

Kriseatferd svake forbrukeres holdninger til og finansiering av forbruk Rapport nr. 9-1998 Elling Borgeraas og Per Arne Tufte svake forbrukeres holdninger til og finansiering av forbruk SIFO 1998 Rapport nr. 9 1998 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C,

Detaljer

Hvilke forestillinger kan elever ha om forståelse i matematikk?

Hvilke forestillinger kan elever ha om forståelse i matematikk? Hvilke forestillinger kan elever ha om forståelse i matematikk? Ingebjørg Berglie Master i lærerutdanning med realfag Oppgaven levert: Juni 2009 Hovedveileder: Tine Wedege-Mathiassen, MATH Biveileder(e):

Detaljer

Valg av skole... Foreningen 2 Foreldre. Se side 8. Barnebidrag til barn over 18 år. Paradigmeskifte i tilkytningsteorien

Valg av skole... Foreningen 2 Foreldre. Se side 8. Barnebidrag til barn over 18 år. Paradigmeskifte i tilkytningsteorien Diskuter på Vi skaper trygge familieforhold for barn med to hjem Foreningen 2 Foreldre Medlemsblad nr. 1 Februar 2015 Årgang 29 Barnebidrag til barn over 18 år Side 6 Paradigmeskifte i tilkytningsteorien

Detaljer

Økonomisk likestilling En kvalitativ analyse av gifte og samboende kvinner og menn

Økonomisk likestilling En kvalitativ analyse av gifte og samboende kvinner og menn Fagrapport nr. 1-2015 Anita Borch, Ragnhild Brusdal og Elling Borgeraas Økonomisk likestilling En kvalitativ analyse av gifte og samboende kvinner og menn SIFO 2015 Fagrapport nr. 1 2015 STATENS INSTITUTT

Detaljer

Bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter

Bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter Oppdragsrapport nr. 1-2004 Lisbet Berg Bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter Oppdragsrapport nr.1-2004 Tittel Bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter Antall sider 60 Dato.02.2004 Title Adverse

Detaljer

Finansiering av bedrifter under nedgangstider

Finansiering av bedrifter under nedgangstider EK206E 003 Entreprenørskap og småbedriftsledelse Finansiering av bedrifter under nedgangstider Hva har forandret seg under finanskrisen? av Reno-A. Dybwad Hansen & Anders Sørmo Abstract The main objective

Detaljer

Jeg vil vise andre at jeg er en flink

Jeg vil vise andre at jeg er en flink Camilla Longva Larsen Jeg vil vise andre at jeg er en flink mamma En kvalitativ studie av mødres erfaringer i en hverdag med lavinntekt. Masteroppgave i sosialt arbeid Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet

Detaljer

Forord. http://en.wikipedia.org/wiki/rotating_savings_and_credit_association

Forord. http://en.wikipedia.org/wiki/rotating_savings_and_credit_association Forord At thailendere praktiserer spareklubber i Norge er noe jeg ble introdusert til ved at jeg har en samboer som er i fra Thailand, og som ved en tilfeldighet kom til å nevne denne institusjonen for

Detaljer

Unge voksne og lånefinansiert forbruk

Unge voksne og lånefinansiert forbruk Oppdragsrapport nr. 4-2011 Ragnhild Brusdal & Lisbet Berg SIFO 2011 Oppdragsrapport nr. 4 2011 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen 0405 Oslo www.sifo.no

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer