UTKAST TIL PROTOKOLL FRA UNIVERSITETSSTYREMØTE MARS 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTKAST TIL PROTOKOLL FRA UNIVERSITETSSTYREMØTE 5. 6. MARS 2014"

Transkript

1 UTKAST TIL PROTOKOLL FRA UNIVERSITETSSTYREMØTE MARS 2014 Sted: Hotell Refsnes Gods, Jeløya (Moss) Tilstede: Siri B. Hatlen (ikke tilstede under sakene 18 20/2014), Marianne Harg (ledet møtet under sakene 18 20/2014), Alf Bjørseth (ikke sak 24/2014), Anne Storset (ikke sak 24/2014), Camilla Kielland (sak 24/2014), Endre Hofstad Hansen (ikke sak 24/2014), Marit Engelsjord Negård, Morten Sørlie, Per Rønning, Ruth Haug, Trond Langseth, Jens Oddershede Administrasjonen: Mari Sundli Tveit, Halvor Hektoen, Siri Margrethe Løksa, Birger Kruse, Jan Olav Aasbø, Lise Gorseth, Terje Holsen, Knut Moksnes, Kjersti Sørlie Rimer, Kristin Kreul, Jan Aldal, Hans Christian Sundby, Eva Falleth, Øystein Johnsen, Øystein Lie Protokoll: Lise Gorseth INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel 18/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 30/2014 går ut. Universitetsstyret godkjenner innkalling og saksliste. 19/2014 Godkjenning av protokoll fra US sak 9/2014 Tildelingsbrev 2014 skal tas til etterretning (ikke til orientering). Når det gjelder rektors avlønning, US sak 16/2014, orienterte styreleder om resultatet av lønnsfastsettingen. Universitetsstyret godkjenner protokollen med endringen som framkom. 20/2014 Referat fra IDF møtet 4. mars 2014 Referat fra sentralt IDF møte 4. mars 2014 ble delt ut i møtet. Punktene fra referatet ble orientert om under hver enkelt sak. Referatet legges ved protokollen. 21/2014 Orienteringssaker fra Rektor Byggeprosjektene på Campus Ås Samlokaliseringsprosjektet og nytt Senter for husdyrforsøk v/knut Moksnes

2 2 Saksnr. Sakstittel Rehabilitering av Urbygningen v/kristin Kreul Status administrative systemer v/siri Margrethe Løksa Styret ber om å få en orientering om status for administrative systemer i forbindelse med 1. tertialrapport. Styret ber rektor på hvert møte gi en generell situasjonsrapport for utviklingen av NMBU til én organisasjon. 22/2014 Oppfølging av møteplan for Universitetsstyret /2014 Målstruktur Universitetsstyret har møte 12. desember Forslag til målstruktur godkjennes med de endringer som framkom i møtet. 2. De 8 utvalgte områdene som er listet opp i NMBUs strategi utgår. Fakultetsstyrene vil i løpet av første halvdel av 2014 gi universitetsstyret råd om hvilke faglig strategiske satsingsområder NMBU skal prioritere. 24/2014 Rapport og planer ( ) Rektor orienterte styret om hvor man sto i arbeidet med Rapport og planer og den videre prosess. Styret gav innspill til dokumentet, spesielt til kapittel 1 Innledning. Administrasjonen sender ut en bearbeidet versjon av Rapport og planer tidlig påfølgende uke som styrets medlemmer kan respondere på med en kort frist. Styreleder får deretter fullmakt, i samråd med rektor, til å godkjenne det endelige dokumentet som skal oversendes Kunnskapsdepartementet per 15. mars Styrets innspill innarbeides i Rapport og planer ( ). Styrets leder får, i samråd med rektor, fullmakt til å godkjenne det endelige dokumentet. 25/2014 Avlagt årsregnskap for 2013 Norges Veterinærhøgskole Universitetsstyret slutter seg til styreleders godkjenning av det avlagte årsregnskapet for Norges veterinærhøgskole for 2013.

3 3 Saksnr. Sakstittel 26/2014 Avlagt årsregnskap for 2013 Universitetet for miljø og biovitenskap Universitetsstyret slutter seg til styreleders godkjenning av det avlagte årsregnskapet for UMB for /2014 Rapport for 3. tertial overføring av midler fra 2013 til 2014 Norges Veterinærhøgskole Rektor orienterte om at man hadde lagt til grunn en streng praksis for overføring av ubrukte midler fra 2013 til Styret legger til grunn at dekanene i samarbeid med rektor, har en særskilt oppfølging av institutter som ikke er i økonomisk balanse. I forbindelse med tertialrapporteringen bes det om særskilt tilbakemelding om situasjonen og oppfølgingstiltakene som er etablert ved disse instituttene. Universitetsstyret tar 3. tertialrapport 2013 for Norges veterinærhøgskole til orientering og vedtar å disponere restmidler i henhold til foreslått fordeling i tabellen under. Institutt/avdeling 3T 2013 Videreføres 2014 Salderes/omdisponeres Sekretariat Studieavdeling Teknisk avdeling Info Rektorat SEVU IT avdeling Bibliotek Økonomi Sum administrasjonen Styrets reserve Sum NVH Minus = overforbruk/underskudd. Alle tall i tusen 28/2014 Rapport for 3. tertial overføring av midler fra 2013 til 2014 Universitetet for miljø og biovitenskap Rektor orienterte om at man hadde lagt til grunn en streng praksis for overføring av ubrukte midler fra 2013 til Styret legger til grunn at dekanene i samarbeid med rektor, har en særskilt oppfølging av institutter som ikke er i økonomisk balanse. I forbindelse

4 4 Saksnr. Sakstittel med tertialrapporteringen bes det om særskilt tilbakemelding om situasjonen og oppfølgingstiltakene som er etablert ved disse instituttene. Følgende ubrukte tildelinger overføres til 2014: Budsjettenhet 1000 kroner Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plante- og miljøvitenskap Institutt for matematiske realfag og teknologi IMT - Senter for fiskeforsøk 675 IMT- Biogasslabben Handelshøyskolen Noragric Sum instituttene Hovedadministrasjonen - IT- og serviceavdelingen Universitetsbiblioteket -147 Drifts- og serviceavdelingen Senter for etter- og videreutdanning Senter for husdyrforsøk Senter for husdyrforsøk-fortek -698 Senter for klimaregulert planteforskning CIGENE Bioenergi-senteret 81 Sum støtteavdelingene og sentre Sum stedvis Vedlikehold og bygningsmessige investeringer Sentrale disponeringer/avsetninger Sum diverse Totalt /2014 Ambisjonsnivå for vedlikehold og utvikling av eksisterende bygningsmasse Styret henviser til sak 12/2014 der styret ba om at det utarbeides en eiendomsstrategi for NMBU for perioden Riksrevisjonens undersøkelse fra 2014 av statens forvaltning av eiendomsmasse i UHsektoren viser stort vedlikeholdsetterslep generelt og NMBU kommer spesielt dårlig ut. Styret viser til Kunnskapsdepartementets omtale av dette i tildelingsbrevet for Styret ønsker en oversikt som viser samlet ny (inkl. planlagt) eiendomsmasse i m2 fordelt på tilstandsgrad, samt oversikt over hva de dårligste byggene brukes til, og hvor de ligger. Styret deler rektors bekymring over det store vedlikeholdsetterslepet og understreker viktigheten av at det blir utarbeidet en samlet plan for prioritering og finansiering av nødvendige tiltak for å sikre at bygningsmassen har akseptabel standard. Muligheter for alternativ finansiering vurderes særskilt. Styret mener at man må foreta en samlet

5 5 Saksnr. Sakstittel vurdering av fremtidig arealbehov der eks. bygningsmasse sees i sammenheng med den betydelige nye bygningsmassen som vil stå klar i årene framover. Det skal særskilt vurderes om/hvordan den dårligste bygningsmassen kan fases ut, og hvordan det samlede arealbehovet kan reduseres med 10%. 30/2014 NMBUs vedlikeholdsbudsjett 2014 Det ble informert om at saken kun gjelder anbefalt fordeling av midler som er avsatt i ordinær budsjettbehandling til dette formål. Budsjett for vedlikehold og utvikling av bygningsmassen for 2014 tas til etterretning. Alt i 1000 kroner Rapport Rammetildeling Ås/Adamstuen Overskudd/merforbruk fra foregående år ( 2013 og 2014) Forskuttering Inntekter/nedbetaling utlegg Midler til disposisjon for tiltak Sum Lov og forskriftspålagte tiltak Ås Prosjekter fra forrige år som må ferdigstilles Miljøtiltak Utbedring av fasader, tak, ventilasjon, toaletter, garderober og annen infrastruktur i bygninger Prosjekter og tiltak i uteområder, Som utbedring fredede parkområder, veier, drenering, renovasjonsløsninger Læringsmiljøtiltaksmidler Uforutsette tiltak Sum Verdibevarende vedlikehold Ås Utviklingsprosjekter Ås Aud Max /festsal/tilpassing undervisning Følgekostnader ved Ur/fjernvarmeanlegg mm Uforutsette utviklingstiltak Sum vedlikeholds og utviklingskostnader Ås Adamstuen/Sandnes Adamstuen/utfasing av oljefyr på Dal (miljøtiltak) Adamstuen, reparasjoner av bygg og infrastruktur for å opprettholde godt arbeidsmiljø, uforutsette tiltak Sum vedlikehold Adamstuen Total sum tiltak /2014 Personalsak

6 6 Saksnr. Sakstittel Saken utgår. 32/2014 Referatsaker (legges kun ut på internett): a) Oppdatert plan for styresaker 2014 b) Referat fra møte i Studieutvalget c) Referat fra møte i Forskningsutvalget d) Brev fra Kunnskapsdepartementet (KD) datert : Brukerutstyr for nybygg for Norges miljø og biovitenskapelige universitet og Veterinærinstituttet Oppdragsbrev e) Brev fra KD datert : Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning f) Universitetet for miljø og biovitenskaps klagenemnd årsrapport /2014 Eventuelt Universitetsstyret tar sakene til orientering. Gjennomgang av NMBUs budsjettmodell v/jan Aldal Styret fikk en gjennomgang av Kunnskapsdepartementets finansieringssystem for UH sektoren og NMBUs budsjettmodell. Styret ønsker å komme tilbake til hvordan man kan øke handlingsrommet og hvordan et økt handlingsrom kan brukes inn mot faglig strategiske satsinger. Styret ber om å få presentert nøkkeltall for økonomiske størrelser som illustrerer hvordan NMBU plasserer seg i forhold til de øvrige norske universitetene. Presentasjon av fakultetene (post på styreseminaret) Dekanene for SamVit, VetBio og MiljøTek presenterte sine fakulteter og la vekt på fakultetenes muligheter og utfordringer, samt hvordan man ville legge opp arbeidet med å utvikle faglig strategiske mål. Dekanene oppsummerer seminardiskusjonen i eget dokument. Siri B. Hatlen styreleder

7 Notat Fra tjenestemannsorganisasjonene: Elin Kristin Findeisen Pålerud, Parat Annie Aasen, Parat Cathrine Trangerud, Akademikerne Bente Aspeholen Åby, NITO Anne Gravdahl NITO Lise Thoen hovedverneombud NMBU Gry Tove Jæger vara hovedverneombud NMBU Jan Erik Paulsen, FF Mette Wik, FF Lena Marie Kjøbli, FF Signe Kroken, NTL Fra arbeidsgiver: Administrasjonsdirektør Birger Kruse(møteleder) Personal og organisasjonsdirektør, Jan Olav Aarflot Seksjonssjef Torborg Storaas Referent: Anne Marie Bjørkeng, POA NMBU Vår ref. 14/ Vår saksbehandler Deres ref. Anne Marie Bjørkeng, tlf. Vår dato Referat fra sentralt IDF den /2014 Godkjenning av innkalling og referat datert Godkjent referat. NTL meldte inn følgende eventuelt saker: Avtale om kompensasjon for hovedtillitsvalgte Ny avtale om ordning for seniordager Rette til tjenestefri ved deltakelse på årsmøte i medlemsorganisasjonen FF: ønsker referat fra styringsdialogene med instituttene 1

8 20/2014 Tilpasningsavtale for NMBU F Avklaring fra Akademikerne/NITO i forhold til evt. lokal samarbeidsavtale Avklaring omkring representasjon i sentrale IDF møter fra Hovedsammenslutningene Saken utsettes til neste møte. 21/2014 US sakene til US møte US sak 22/2014 Oppfølging av møteplan for Universitetsstyret 2014 Administrerende direktør orienterte. US sak 23/2014 Målstruktur Administrerende direktør orienterte. NITO påpekte at mangel på tilstrekkelig store undervisningslokaler (laboratorier/ forelesningsrom mv.) burde beskrives som et faktum og ikke en risiko og burde slik sett vært omtalt på en annen måte. NTL pekte på at det viktige er at det foreligger en balanse mellom administrativt personell i forhold til vitenskapelige. US sak 24/2014 Rapport og planer ( ) Parat NMBU stilte spørsmål ved om det er riktig å si at NMBU har vært funksjonsdyktig fra første dag. Det er i rapport og planer lite fokus på instituttene (ressurser og økonomi bistand til å få forskningsmiljøene opp å gå). Dette bør fokuseres på i 2014 det er her produksjonen foregår. Tiltakene som er foreslått er hovedsakelig for universitetsadministrasjonen og vil bidra lite til økt forskning og studieproduksjon. Parat NMBU pekte på at man i beskrivelse av «Felles faglige initiativer» burde omtale samarbeid opp mot andre samarbeidspartnere bl.a. veterinærinstituttet. FF NMBU anbefaler at man avventer å igangsette organisasjonsutvikling på det administrative området med sikte på å bygge opp robuste enheter, slik det er beskrevet i sektormål 4. Det er viktig å gi de administrativt ansatte ro og få daglig drift optimalisert. NTL NMBU pekte på at slike prosesser må forankres både hos de tillitsvalgte og ansatte. HVO ved NMBU viste til at deler av bygningsmassens beskaffenhet er dårlig og til dels farlig og utgjør en arbeidsmiljøbelastning for ansatte enkelte steder. 2

9 Tjenestemannsorganisasjonene pekte på at man pr i dag har for små undervisningslokaler og at det ikke synes å være noen planer for hvordan dette skal håndteres. Dette burde vært omtalt under dette punktet. US sak 25/2014 Avlagt årsregnskap for 2013 Norges Veterinærhøgskole 163 Administrasjonsdirektørens orienterte kort. Parat NMBU: Med referanse til det handlingsromarbeidet som ble gjennomført ved NVH i 2013 ber man om at tjenestemanns organisasjonene får informasjon om hva man oppnådde med de innsparinger som ble vedtatt i dette arbeidet. Informasjon om dette er viktig også dersom arbeidsgiver senere ønsker å initiere slike prosesser. FF NMBU pekte på at det bør gjennomføres en gjennomgang av de samlede administrative ressursene for instituttene ved Adamstuen også sett i forhold til instituttene på Ås. US sak 26/2014 Avlagt årsregnskap for 2013 Universitetet for miljø og biovitenskap FF NMBU peker på at inntektene fra salget av SEM gjestegård ikke kommer til uttrykk i regnskapet. Selv om salget ble effektuert etter tilsier god regnskapsskikk at dette allikevel omtales i en fotnote til regnskapet. FF NMBU: Det fremgår en nedgang i oppdragsfinansierte inntekter beskrevet i rapport og planer på 20 millioner ved tidligere UMB. Dette viser at NMBU er sårbar på dette området og at denne sårbarheten må reduseres kommende år. NITO ønsket å rose styreleder og rektor for formuleringen "På sikt vil gapet mellom reinvesteringer og kapitalslitet utfordre universitetenes evne til å tiltrekke seg de beste studentene og vitenskapelig personell i verdensklasse. Sett i lys av disse utfordringene vil Universitetsstyret gjenta sin oppfordring om at departementet sammen med universitetene må finne bærekraftige løsninger på de store kapitalslitutfordringene knyttet til bygninger og vitenskapelig utstyr, som sektoren opplever." US sak 27/2014 Rapport for 3. tertial overføring av midler fra 2013 til 2014 Norges Veterinærhøgskole US sak 28/2014 Rapport for 3. tertial overføring av midler fra 2013 til 2014 Universitetet for miljø og biovitenskap FF NMBU mener man sender et uheldig signal hvis Universitetsadministrasjonen får sin gjeld saldert, mens dette ikke er tilfellet for produksjonsenhetene på Universitetet. NTL NMBU 3

10 viser i denne sammenheng til IMT hvor studenttallene øker for hvert år. Også dette instituttet bør få strøket deler av sin gjeld. US sak 29/2014 Ambisjonsnivå for vedlikehold og utvikling av eksisterende bygningsmasse FF NMBU viste til et meget stort og uheldig sprik mellom ambisjonene i sak 29/2014 og praksis i sak 30/2014. Vara HVO etterlyser noe mer detaljert informasjon omkring tallene knyttet til Adamstuen, og synes budsjettet for vedlikehold Adamstuen mangler en post for uforutsette tiltak. US sak 30/2014 NMBUs vedlikeholdsbudsjett 2014 FF NMBU ba om en forklaring på hvorfor det kun var bevilget 50 mill til vedlikehold mens Fellesstyret i sak 152/13 bevilget 53,288 mill til vedlikehold i Alle tjenestemannsorganisasjonene var enige om at man ønsker å øke budsjettet til vedlikehold, med vekt på undervisningslokaler, undervisningsrom, laboratorier og forskningsfasiliteter. 22/2014 Eventuelt Sakene under behandles i neste møte. Bruk av rekrutteringsbyrå ved IHA Campusbuss Informasjon om lønnsendringer Kontorkabalen Cirkus Internpost Campus Ås Avtale om kompensasjon for hovedtillitsvalgte Ny avtale om ordning for seniordager NTL: mulighet for deltakelse på årsmøte i medlemsorganisasjonen Ønsker referat fra styringsdialogene med instituttene 4

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 130 Dato: 06.11.2014 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-17.00. Lunsj kl. 11.45 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel

Detaljer

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 ÅS Vår ref. 14/00750-9 Deres ref. Dato 04.02.2015 Innkalling

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE Dato: 05.03.2015 Sted: Styrerommet, Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-15.00. Lunsj kl. 12.00 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel Tid Side 17/2015

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) PROTOKOLL 12/13

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) PROTOKOLL 12/13 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 19. desember 2013 Tid: 10:00 17.00 Sted: Sem Gjestegård PROTOKOLL 12/13 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer

Innkalling. Fullmaktssaker: FS-122/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Valg

Innkalling. Fullmaktssaker: FS-122/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Valg 1 av 160 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 17. oktober 2013 Fellesstyrets medlemmer Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

Delstrategi innovasjon, sluttbehandling

Delstrategi innovasjon, sluttbehandling Plan for styresaker Saker som er årlig gjentagende (inngår i årshjulet) er markert i oversikten med uthevet og kursiv skrift. Oversikten viser de «større» sakene utover årshjulsakene. Møte Strategi og

Detaljer

Innkalling. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU med utfyllende bestemmelser

Innkalling. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU med utfyllende bestemmelser 1 av 234 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 11. desember 2013 Fellesstyrets medlemmer Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige og private er og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/3296 19.03.14 Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige

Detaljer

Innkalling. styreleder rektorene sekretariatsleder nominasjonskomiteens leder om rektorvalget

Innkalling. styreleder rektorene sekretariatsleder nominasjonskomiteens leder om rektorvalget 1 av 248 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 18. april 2013 Til medlemmer av fellesstyret Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 06/13 Dato: 18. juni 2013 Tid: Del I: 08:00 09:00 og del II: 12:00 15:00 Sted: KD

Detaljer

Rapport for 3. tertial 2011 Overføring av midler fra 2011 til 2012

Rapport for 3. tertial 2011 Overføring av midler fra 2011 til 2012 1302 1901 US-SAK NR: 23/2012 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY ARKIVSAK NR: 2011/1194 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN

Detaljer

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015)

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Avdelingen i universitetsadministrasjonen Arkiv nr: 14/01810 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 12.02.14

Detaljer

Plan for bruk av midler til vedlikehold og utvikling av UMBs bygninger

Plan for bruk av midler til vedlikehold og utvikling av UMBs bygninger US-SAK NR: 9/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): KJERSTI SØRLIE RIEMER ARKIVSAK NR:11/1194 Plan for bruk av midler

Detaljer

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Med utgangspunkt i vedtakene i FS-05 og FS-06 på fellesstyrets møte 31.01.12, vedtaket i sak FS-28/12

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Årsrapport (2014-2015)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Årsrapport (2014-2015) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Årsrapport (2014-2015) Innhold I Styrets beretning 3 II Introduksjon til virksomheten og hovedtall 7 III Årets aktiviteter og resultater 15 Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12 MØTEINNKALLING Styret for Universitetet i Nordland Dato: 30.04.2015 kl. 9:00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Arkivsak: 15/01372 Arkivkode: SAKSKART Side Vedtakssaker 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll

Detaljer

STYRESAK SAK 01/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD. Møtedato 23.01.2014. Dokumentdato 15.01.14. Saksnummer 14/00886

STYRESAK SAK 01/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD. Møtedato 23.01.2014. Dokumentdato 15.01.14. Saksnummer 14/00886 STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 23.01.2014 Dokumentdato 15.01.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 01/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Mulig fakultetsorganisering av UMB

Mulig fakultetsorganisering av UMB Utkast 06.05.10 ÅAa/RH Mulig fakultetsorganisering av UMB Rapport fra prosjektgruppa som har utredet organisering av UMB i det nye universitetet som skal etableres på Ås Mai 2010 Universitetet for miljø-

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem Peter Nicolai

Detaljer

Styremøte nr. 1/2013

Styremøte nr. 1/2013 Styremøte nr. 1/2013 Tid: Tirsdag 5. mars 2013 kl. 09:00 15:00 Sted: HiG (Ørneredet/ G-bygget 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 01/13 Innkalling til styremøte nr. 1/2013... 3 Sak STY 02/13

Detaljer

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011...

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011... Styremøte nr 6/2011 Tid: Torsdag 29. september kl. 12:00-17:00 Fredag 30. september kl. 09:00-14:00 Sted: Torsdag: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Fredag: Honne konferansesenter, Biri, Gjøvik Saksliste

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Universitetsledelsen. Administrasjonsdirektør v/personaldirektør. Saksbehandler(e): Gro Holter og Lena Marie Kjøbli Arkiv nr: 15/00844

Universitetsledelsen. Administrasjonsdirektør v/personaldirektør. Saksbehandler(e): Gro Holter og Lena Marie Kjøbli Arkiv nr: 15/00844 US 24/2015 HMS årsrapport Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/personaldirektør Saksbehandler(e): Gro Holter og Lena Marie Kjøbli Arkiv nr: 15/00844 Vedlegg: 1. Helse, miljø og

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Eventuelt forfall meldes snarest på tlf. 51831720

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Innst. S. nr. 176. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr.

Innst. S. nr. 176. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr. Innst. S. nr. 176 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.prp. nr. 30 (2007-2008) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om framtidig

Detaljer

Styremøte nr. 6/2010

Styremøte nr. 6/2010 Styremøte nr. 6/2010 Tid: Mandag 13 desember 2010, kl 10.00 til kl 16.00 med påfølgende middag på Gamletorvet Spiseri. Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 67/10 Innkalling

Detaljer