UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET"

Transkript

1 UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET Dato: Onsdag Sted: Campus Ås, Styrerommet Tid: Tilstede: Alf Bjørseth, Anne Storset, Camilla Kielland (unntatt sakene 46 47), Marianne Harg, Marit Engelsjord Negård (unntatt sakene 46 47), Morten Sørlie, Per Rønning, Ruth Haug, Siri B. Hatlen, Trond Langseth, Alf Bjørseth, Jens Oddershede (unntatt sak 47) Administrasjonen: Mari Sundli Tveit, Halvor Hektoen, Siri Margrethe Løksa, Birger Kruse, Jan Olav Aasbø, Lise Gorseth, Øystein Johnsen. På deler av møtet deltok: Terje Holsen, Knut Moksnes, Kjersti Sørlie Rimer, Kristin Kreul, Jan Aldal, Hans Christian Sundby, Ragnar Øygard, Evensen, Hans Gran, Paul Stray Protokoll: Lise Gorseth 34/2014 Godkjenning av sakliste, samt protokoll fra Universitetsstyret godkjenner sakslisten og protokollen fra godkjennes. 35/2014 Referat fra IDF møtet Referat fra sentralt IDF møte 31. mars 2014 ble delt ut i møtet. Punktene fra referatet ble orientert om under hver enkelt sak. Referatet legges ved protokollen. Rektor orienterer på neste styremøte om utviklingen av dialogen med de tillitsvalgte. 36/2014 Orienteringssaker fra Styreleder Ingen orienteringer Rektor EAEVE akkrediteringen Oppfølging institutter i økonomisk ubalanse Utviklingen av NMBU til én organisasjon Siden sist Svart arbeid underleverandører Søråsjordet NMBU Universitetsstyret Møtedato

2 2 EAEVE akkrediteringen Universitetsstyret registrerer med tilfredshet at NMBU ble innstilt til EAEVE akkreditering. Styret retter en stor takk til alle som har bidratt til å få realisert dette. Svart arbeid underleverandører På vegne av rektor ga økonomi og eiendomsdirektøren følgende orientering: Gjennom bekjentgjøring av krav i konkurransegrunnlag og kontrakt arbeider NMBU for å forebygge ulovligheter og uetisk handel med vekt på følgende tiltak: Vi inngår ikke kontrakt med leverandører som har en rettskraftig dom mot seg. Vi krever skatteattester og HMS attest fra alle tilbydere. Ved anskaffelser hvor vi vurderer risiko, krever vi at leverandøren fyller ut følgende skjema: Sosiale kontraktsvilkår, Retningslinjer for etisk handel, Egenrapportering etter kontraktsinngåelse På vegne av en rekke offentlige virksomheter, deriblant NMBU, har Oslo kommune inngått en rammeavtale om kjøp av bistand til kontraktsoppfølging av etiske krav i leverandørkjedene. Dette gjør NMBU i stand til å følge opp firmaer og underleverandører for å se om de krav vi har stilt i forhold til etikk, er i tråd med kontrakt. Dette gjøres på mistanke, eller andre forhold som kan utløse en slik undersøkelse. Vi har tatt kontakt med Initiativ for etisk handel (IEH) med tanke på å melde universitetet inn. Dette er en organisasjon som kan hjelpe oss med å forbedre arbeidet på dette området. Disse tiltakene koster noe, både økonomisk og personressurser, men de siste dagers begivenheter viser med all tydelighet hvor raskt en virksomhet kan komme i et negativt søkelys. En bedre struktur på det etiske arbeidet vil langt på vei sikre oss mot slik oppmerksomhet, men vi har ikke tilstrekkelig kompetanse og ressurser til å klare dette i egen regi. Vi har begrenset mulighet til å oppspore og avdekke skjulte ulovligheter. Vi vil umiddelbart stille krav om en egenerklæring fra aktuelle leverandører om at de ikke, på noen måte driver ulovlig eller benytter underleverandører som driver ulovlig. I kontrakten vil vi gjøre oppmerksom på at dersom ulovligheter avdekkes, vil vi betrakte dette som et kontraktsbrudd og grunnlag for å si opp avtalen med øyeblikkelig virkning. NMBU Universitetsstyret Møtedato

3 3 Søråsjordet Rektor orienterte Universitetsstyret om medieoppslag den siste tiden om eventuelt salg av Søråsjordet for utbyggingsformål. Rektor redegjorde for UMB styrets tidligere behandling av dette spørsmålet. Rektor orienterte om at det har vært en dialog og vil være en dialog med Ås kommune om behov for utbyggingsarealer. Rektors vurdering er at i denne styreperioden er det ingen aktuell problemstilling at Søråsjordet skal selges til utbyggingsformål. Imidlertid kan andre deler av eiendomsmassen til universitetet være aktuelle for avhending. Styret tok rektors orientering til etterretning. 37/2014 Faglig presentasjon av Øystein Evensen, Institutt for basalfag og akvamedisin (BasAM), Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap (VetBio), Tema: immunologi og fiskevaksiner. Universitetsstyret takker Evensen for en god og interessant presentasjon. Styret ser at denne type faglige presentasjoner på styremøtene er nyttig for styrets arbeid. 38/2014 Kunnskapsdepartementets nye rapporteringskrav til årsrapport 2014 Universitetsstyret ber om at årsplanen for styrearbeidet, om nødvendig, justeres slik at den tilpasses den prosess som må legges til grunn for å rapportere etter Kunnskapsdepartementets nye bestemmelser. Kunnskapsdepartementets nye Rapporteringskrav for årsrapport 2014 tas til etterretning. 39/2014 Etatsstyringsmøte deltakelse fra styret Fra universitetsstyret møter følgende på etatsstyringsmøtet med Kunnskapsdepartementet 3. juni 2014: Styreleder Siri Hatlen Student Marit Engelsjord Negård Trond Langseth (teknisk administrativt ansatte), Camilla Kielland (midlertidig ansatte), Anne Storset, Morten NMBU Universitetsstyret Møtedato

4 4 Sørlie (begge vitenskapelige ansatte), Marianne Harg (eksternt styremedlem) Rektor Mari Sundli Tveit 40/2014 Presentasjon av Senter for Husdyrforsøk (SHF), Brukerutstyrsprosjektet og Rehabiliteringen av Urbygningen v/prosjektdirektør Erik Antonsen, Statsbygg Presentasjon av Samlokaliseringsprosjektet (SLP) v/ Rolf Erik Wahlstrøm, Prosjektgruppa Representantene fra Statsbygg og Prosjektgruppa orienterte Universitetsstyret om status for byggeprosjektene. Deretter var det en guidet busstur for Universitetsstyret på Campus Ås. 41/2014 Ambisjonsnivå for vedlikehold og utvikling av eksisterende bygningsmasse oppfølging Universitetsstyret viser til sak 29/2014 hvor det ble uttrykt en ambisjon om at det samlede arealbehovet kan reduseres med 10%. Denne ambisjonen opprettholdes. Universitetsstyret ber rektor, når saken kommer tilbake til styret, om å ha gjennomført en kreativ prosess hvor ulike scenarier og løsningsmuligheter vurderes i et helhetlig perspektiv. Det ble spesielt pekt på mulighetene for en mer intensiv arealbruk, herunder undervisningstid og former, prioritering av oppgaver, mv. Det er viktig at dekanene får en aktiv rolle i dette arbeidet i samarbeid med rektor. Universitetsstyret tar saken til orientering. Innspillene gitt fra Universitetsstyret følges opp av rektor. 42/2014 Orientering om budsjettmodellen ved NMBU Ragnar Øygard, instituttleder ved NMBU Handelshøyskolen, presenterte NMBUs budsjettmodell. Hans Christian Sundby, økonomiavdelingen, viste beregninger av budsjettmodellvirkningen for Det forventes en resultatuttelling fra Kunnskapsdepartementets finansieringssystem i 2015 på netto ca 4,5 mill. kr. Presentasjonen tas til orientering NMBU Universitetsstyret Møtedato

5 5 43/2014 Redegjørelse status på anskaffelsesområdet på Adamstuen Universitetsstyret viser til at det kan tas ut betydelige besparelser på godt gjennomførte anskaffelser. Når det gjelder internkontroll ved anskaffelser, vises det til sak 44/2014. Universitetsstyret tar redegjørelsen til foreløpig orientering. Universitetsstyret ber rektor i tertialrapportene om å komme tilbake med nærmere redegjørelse om: Kapasitet og kompetanse innen anskaffelsesfunksjonen Delstrategi for anskaffelser Plan for anskaffelser for nye bygg og brukerutstyr 44/2014 Internrevisjon NMBU førstegangsbehandling Saken ble drøftet og det ble gitt innspill til rektor. Med bakgrunn i innspillene kommer rektor tilbake til Universitetsstyret med en anbefaling før sommeren om hvordan NMBU kan videreutvikle internkontrollsystemet. 45/2014 Revisjon årsregnskap 2013 (utsatt off. jf. rr.lov 18(2) Det vises til at Universitetsstyret i sak 44/2014 har drøftet spørsmålet om hvordan internkontrollen ved NMBU kan videreutvikles. Universitetsstyret tar revisjonsbrev til årsregnskap 2103 for UMB og NVH fra Riksrevisjonen og utkast til NMBUs svarbrev til etterretning. 46/2014 HMS årsrapport og handlingsplan Universitetsstyret peker på at det gjøres mye godt HMS arbeid i organisasjonen, men ber administrasjonen spesielt følge opp disse punktene: Alle enheter skal gjennomføre en risikovurdering hvert år. Alle ansatte skal ha en medarbeidersamtale årlig Øke bevisstheten rundt å melde avvik og arbeide for å redusere antall skader/ulykker. Utregning av H verdi på skader og flere grafiske fremstillinger i rapporten (eks. på sykefravær) NMBU Universitetsstyret Møtedato

6 6 Årsrapport for helse, miljø og sikkerhet tas til etterretning. Status for handlingsplanen legges frem for Universitetsstyret i september /2014 Referatsaker a) Oppdatert plan for styresaker 2014 b) Brev fra Kunnskapsdepartementet datert : Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen c) Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) d) Referat fra møte i Forskningsutvalget e) Dekanenes oppsummering av seminardiskusjonen f) Møtebok fakultetsstyre VetBio g) Møtebok fakultetsstyre MiljøTek h) Møtebok fakultetsstyre VetBio i) Møtebok fakultetsstyre SamVit j) Møtebok fakultetsstyre MiljøTek Universitetsstyret tar sakene til orientering. 48/2014 Eventuelt Det var ingen saker under eventuelt. (sign.) Siri B. Hatlen styreleder NMBU Universitetsstyret Møtedato

7 Referat Til stede fra hovedsammenslutningene: Anne Gravdahl, Akademikerne Katharina Løken, Akademikerne Elin Pålerud, Parat Lise Thoen, Hovedverneombud Kurt R. Johansen, Parat Signe Kroken, LO Manfred Heun, LO Mette Wik, UNIO Lena Marie Kjøbli, UNIO Fra arbeidsgiver: Administrasjonsdirektør Birger Kruse (møteleder) Personal- og organisasjonsdirektør Jan Olav Aarflot Seksjonssjef arbeidsliv og medbestemmelse Torborg Storaas Referent: Anne Marie Bjørkeng, POA Vår ref. 14/ Vår saksbehandler Deres ref. Anne Marie Bjørkeng, tlf. Vår dato Referat; sentralt IDF-møte den Saker: 28/14 Godkjenning av innkalling og referat fra Ingen merknader til innkallingen. Referatet er godkjent. 1 av 7

8 29/14 Informasjon fra tjenestemannsorganisasjonene UNIO: FF UMB har valgt ny leder: Lena Marie Kjøbli Lederen vært på landsråd og refererte kort fra dette møtet. LO: Janniche Thom går ut i permisjon. Haakon Aaen fortsetter som nestleder i NTL NMBU. Manfred Heun og Lena Fossen orienterte om deltakelse på seminar. Signe Kroken og Haakon Aaen skal på omstillingsseminar 10 og 11 april i regi av NTL. YS: Orienterte om deltakelse på tariffkonferanse i regi av Parat og YSkonferanse hvor medbestemmelse var på dagsorden. Akademikerne: Orienterte om nylig avholdt NITO- konferanse. Planlegger årsmøte NITO i juni. 30/14 Tilpasningsavtalen - signering Tilpasningsavtalen ble signert av partene. UNIO viste til innsendt felles innspill fra hovedsammenslutningene: For å få til det som avtalen tar opp under formål og intensjoner ba de om at det lages en handlingsplan og et eget seminar på hvordan vi kan få til reell medbestemmelse ved NMBU. Fagforeningene mente at det er et stort forbedringspotensial på dette området og foreslo at ledelsen setter opp et seminar på dette området hvor tillitsvalgte, styreleder, rektor, administrasjonsdirektør, økonomi- og eiendomsdirektør, utvalgte medlemmer sekretariatet og av POA deltar. Fagforeningene ba også om en redegjørelse fra ledelsen for valg av sammensetning av Rektors ledergruppe og Rektors utvidete ledergruppe. I begge gruppene har en valgt å ha med leder i Studentstyret. Fagforeningene setter pris på at studentene blir hørt og kan uttale seg direkte til øverste ledelse, mens syns ikke det er greit at fagforeningene ikke har denne muligheten. Fagforeningene møter heller ikke rektor eller prorektor i sentrale IDF-møter. Administrasjonsdirektøren vil ta dette videre. 31/14 Særavtale; kompensasjon tillitsvalgte F Det ble orientert om fremdrift. Forhandlingen skal finne sted neste møte. 2 av 7

9 32/14 Gjennomgang av styresakene til US-møte Utsendt til organisasjonene fra ledelsessekretariatet den Link: /node/4965 US 36/2014 Orienteringssaker fra styreleder og rektor Hovedsammenslutningene ber om en orientering knyttet til punktene om «oppfølging av institutter i ubalanse» og «utviklingen av NMBU til én organisasjon». US- 37/2014 Faglig presentasjon av Øystein Evensen, BasAM, VetBio Birger Kruse orienterte kort. US - 38/2014 Kunnskapsdepartementets nye rapporteringskrav til årsrapport 2014 Rapporteringsregime legges om fra Dette vil arbeidsgiver komme tilbake til i et senere møte. US 39/2014 Etatsstyringsmøte deltakelse fra styret UNIO bemerket at ansattrepresentanter fra US bør delta i dette møtet. Hovedsammenslutningene anbefaler at minst to ansatte representanter deltar, en vitenskapelig og en teknisk administrativt fra US. US 40/2014 Presentasjon av Senter for husdyrforsøk(shf) Presentasjon av Samlokaliseringsprosjektet (SLP Hovedverneombudet uttrykker bekymring for om det planlagte fellesbygget blir realisert. Hovedsammenslutningene ber om en avklaring på dette. Administrasjonsdirektøren er ikke orientert om at Fellesbygget er tatt ut av planene for SLP. Knut Moksnes vil orientere om SLP på et snarlig IDF-møte. US - 41/2014 Ambisjonsnivå for vedlikehold og utvikling av eksisterende bygningsmasse oppfølgning Hovedsammenslutningene ber om at orienteringer som gis i US, også mottas av hovedsammenslutningene i etterkant av 3 av 7

10 møtet evt. ber man om at aktuelle direktører informerer i sentralt IDF om de samme sakene. Administrasjonsdirektøren minnet om at styremøtene er åpne, og at presentasjoner lagt frem for US, følger protokoll fra møtet. US 42/2014 Orientering om budsjettmodellen ved NMBU Administrasjonsdirektøren orienterte kort. Instituttleder Ragnar Øygard vil orientere US om dette. US 43/2014 Redegjørelse status på anskaffelsesområdet på Adamstuen Akademikerne ber om en avklaring av om opplæring i e-handel er gjennomført slik det fremgår av US- dokumentene. Stiller spørsmål ved om NMBUs kompetanse på e-handel er god nok. UNIO: viser til HA 14: innføring av nye datasystemer - settes opp som sak til neste møte. US 44/2014 Internrevisjon NMBU førstegangsbehandling Fagforeningene ved NMBU viser til sak 44/2014 «Internrevisjon NMBU første gangs behandling». Hvor forslag til vedtak er: «Universitetsstyret gir følgende innspill til spørsmålet om det skal etableres en internrevisjon og i tilfelle hvilke elementer som er viktig å utvikle i en slik modell.» Ett av alternativene som Universitetsstyret kan velge mellom er: «NMBU oppretter egen enhet for internrevisjon, det tilsettes det nødvendige antall medarbeidere samt utarbeider intern instruks, metodikk og malverk.». Dette innebærer både en ny boks i organisasjonen og nye stillinger. Nye stillinger er en forhandlingssak i henhold til hovedavtalens paragraf 13 Forhandlinger, punkt b. opprettelse av ny stilling (bemanningssøking). Universitetsstyret kan derfor ikke foreta et vedtak som binder NMBU i denne saken, uten å ha forhandlet dette med tjenestemannsorganisasjonene. Vi minner også om følgende tekst fra rapport og planer som ble behandlet på mars-møtet 2014: «I effektmålene som er satt for samlokaliseringsprosjektet er det forutsatt at det innen 5 år etter at bygningene er tatt i bruk er foretatt en effektivisering innen administrasjon på 20 % og hvor 4 av 7

11 ressursene er overfør til faglig virksomhet. NMBU må allerede nå sørge for at det ikke foretas disposisjoner som hindrer en i nå dette effektmålet selv om dette er et langsiktig mål.» Storparten av institusjonene innen universitets og høyskolesektoren har per i dag ikke egen enhet for internkontroll. Vi ber om at Universitetsstyret ser på løsninger som gjør at NMBU kan løse denne oppgaven innenfor de ressursene som i dag disponeres av Økonomiavdelingen. Vi viser til utdrag fra sak 44: «Et alternativ for NMBU er ikke å opprette egen enhet for internrevisjon. Dette er modellen som de to institusjonene brukte frem til fusjonstidspunktet, det har fungert tilfredsstillende og uten kommentarer fra Riksrevisjonen.» Fagforeningene ved NMBU mener det er andre, viktigere oppgaver innen undervisning og forskning å bruke ressurser på i kommende år. Vi vil derfor ikke støtte en opprettelse av en internkontrollenhet ved NMBU eller bruk av midler på eksterne tjenester. US 45/2014 Revisjon årsregnskap 2013 (utsatt offentlighet jf. RR. Lov 18(2) Fagforeningene har tidligere fått forelagt slike saker i IDF møtene. Hovedsammenslutningene ber om at dette gjøres i denne saken og i fremtidige saker av samme karakter US - 46/2014 HMS-rapport og handlingsplan UNIO viser til plan sendt RLG i dag hvor HMS er omtalt. Her er det to tiltak som ikke er omtalt i HMS rapporten. LO: viser til s 77 og 78 tabell II og stiller spørsmål ved høyt sykefravær (legemeldt) ved UMB og økningen fra Hovedsammenslutningene ønsker informasjon om dette gjelder spesielle avdelinger/grupper på TA campus Ås. 33/2014 Informasjonssaker I 5 av 7

12 - Campusbuss: Personal- og organisasjonsdirektør Jan Olav Aarflot orienterte. Det foregår nå en undersøkelse av behov for en slik ordning. - Internpost-Campus Ås; UNIO ved Mette Wik orienterte om at internpostsystemet ikke fungerer tilfredsstillende. Ber om at det blir gitt tilbakemelding til Økonomi og Eiendomsdirektøren og FR om dette. - Bruk av rekrutteringsbyrå ved IHA LO stiller spørsmålstegn ved bruk av rekrutteringsfirma for stillinger ved IHA. Personal- og organisasjonsdirektør Jan Olav Aarflot orienterte. Meldt inn av LO den : Tidsplan i vår og når eventuelle lønnsendring skal gjelde fra. Personal- og organisasjonsdirektør Jan Olav Aarflot orienterte. Det vil være vanskelig å gjennomføre forhandlinger før en lønns- og personalpolitikk for NMBU foreligger. Tidspunkt for når lønnsendringer skal gjelde fra avtales i forbindelse med forhandlingene. PoA informerer alle ansatte om at lønnsforhandlinger er utsatt inntil videre. Arbeidet med urimelige lønnsforskjeller som følge av fusjonen Hovedsammenslutningene viste til siste referat fra RUL, hvor det fremgår at instituttene skal dekke kostnaden. Dette spørsmålet er ikke diskutert partene imellom. UNIO viste til at utarbeidelse av lønns- og personalpolitikk ved NMBU er et viktig punkt i dette. Ber om at legges frem en tidsplan for gjennomføring av alle tiltak knyttet til lønn og lønnsforhandlinger på neste møte. Personal- og organisasjonsdirektøren orienterte om arbeidet i den partssammensatte gruppen som har sett på urimelige lønnsforskjeller. Arbeidet tar tid både fordi det er omfattende og fordi det har vært nødvendig med noen avklaringer underveis. Omstillingssamtaler for de som er berørt av omstillingen Tas i neste møte Kontor for tillitsvalgte på Adamstuen. Administrasjonsdirektøren vil avklare kontor innen kort tid. Registrering i samband med parkeringsoblat Personal- og organisasjonsdirektør Jan Olav Aarflot orienterte. Hovedsammenslutningene stiller seg kritisk til merknaden i skjemaet: «Registrering av oblat vil i tillegg kunne brukes for å analysere 6 av 7

13 reisevaner og reisevei» og bemerker at saken vedrørende parkeringsoblat burde vært tatt opp med de tillitsvalgte i forkant. LO ba om svar på hva som er formålet med å analysere reisevanene og reisevei for ansatte og hvordan registeringen skal gjennomføres og om dette er hjemlet i forhold til personalopplysningsloven ( 11). Arbeidsgiver orienterte om at saken vil bli tatt opp med økonomi og eiendomsdirektør Siri Margrethe Løksa og vil komme tilbake med nærmere informasjon om saken. Meldt inn av UNIO den : Notat til rektors ledergruppe «Administrativ støtte til dekanenes saksforberedelse til fakultetet», med spesielt fokus på medbestemmelse og fare for byråkratisering. UNIO ber om at sekretariatet møter hovedsammenslutningene for å orientere om dette notatet på neste møte. Man bemerker også at medbestemmelse må innarbeides i dokumentet. Oppslag om bruk av underleverandør som hvitvasker penger hvordan følges dette opp (hovedtariffavtalen 5.10) Administrasjonsdirektøren orienterte om hvordan denne saken så langt er fulgt opp. HVO ba om en tilbakemelding på om NMBU har oversikt over hvem som til enhver tid utfører arbeid ved campus Ås og Adamstuen. 7 av 7

PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET

PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET Dato: Tirsdag 28.01.2014 Sted: Campus Adamstuen, Spiserom bygg 14 Tid: 09.00 15.00 (16.00) Tilstede: Alf Bjørseth, Anne Storset, Camilla Kielland, Marianne Harg, Marit

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 131 Dato: 15.05.2014 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00 15.00 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel Tid Side 49/2014

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA UNIVERSITETSSTYREMØTE 5. 6. MARS 2014

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA UNIVERSITETSSTYREMØTE 5. 6. MARS 2014 UTKAST TIL PROTOKOLL FRA UNIVERSITETSSTYREMØTE 5. 6. MARS 2014 Sted: Hotell Refsnes Gods, Jeløya (Moss) Tilstede: Siri B. Hatlen (ikke tilstede under sakene 18 20/2014), Marianne Harg (ledet møtet under

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 07.05.2015 Sted: Gjesteserveringen, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-14.40 Tilstede: Siri B. Hatlen, Wenche Farstad (vara for Øystein Evensen), Camilla

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: UMB Tid: Tirsdag den 23.4.2013, kl. 09.30 13.00 Til stede: Signe Kroken, NTL UMB Mette Wik, Forskerforbundet UMB Ole Gjølberg Forskerforbundet

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 05.09.2014 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-14.15 Tilstede: Siri B. Hatlen, Anne Storset, Camilla Kielland, Marianne

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 05.03.2015 Sted: Styrerommet, Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-15.10 Tilstede: Siri B. Hatlen, Wenche Farstad (vara for Øystein Evensen), Camilla

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: UMB, Styrerommet Tid: fredag 25.1.13, kl. 09.30 13.00 Til stede: Arbeidstakersiden: Arbeidsgiversiden: Fra Sekretariatet: Referent: Saksliste:

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Styrerommet UMB Tid: Tirsdag den 18.9.2013, kl. 09.30-12.00.

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Styrerommet UMB Tid: Tirsdag den 18.9.2013, kl. 09.30-12.00. Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Styrerommet UMB Tid: Tirsdag den 18.9.2013, kl. 09.30-12.00. Til stede: Fra tjenestemannsorganisasjonene og hovedverneombud: Kurt Johansen, Parat

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 25.09.2014 Sted: Styrerommet, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-17.20 Tilstede: Siri B. Hatlen, Anne Storset, Camilla Kielland, Morten Sørlie, Jørgen Skeide,

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Cirkus UMB Tid: Onsdag den 27.11.2013, kl. 09.30-12.00.

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Cirkus UMB Tid: Onsdag den 27.11.2013, kl. 09.30-12.00. Referat fra felles DF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Cirkus UMB Tid: Onsdag den 27.11.2013, kl. 09.30-12.00. Til stede: Fra tjenestemannsorganisasjonene og hovedverneombud: Kurt Johansen, Parat UMB

Detaljer

Fra Universitetsadministrasjonen: Ole-Jørgen Torp, studiedirektør Bodil Norderval, seksjonsleder studieavdelingen

Fra Universitetsadministrasjonen: Ole-Jørgen Torp, studiedirektør Bodil Norderval, seksjonsleder studieavdelingen Til stede Ingrid Wigestrand, nestleder AU (ledet møtet) Siri Margrethe Løksa, økonomi og eiendomsdirektør Birger Kruse, vara for Halvor Hektoen Kjersti Sørli Rimer, avdelingsdirektør DSA Øystein Johnsen,

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Søknad om fritak for instituttstyrer

Søknad om fritak for instituttstyrer FS-128/2013 Søknad om fritak for instituttstyrer Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot Vedlegg: 1. Søknad fra instituttlederne ved NVH 2. Utdrag

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 100 Dato: 02.04.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 9 15 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel Side 34/2014 Godkjenning av

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

Prosjekt Campus. Universitetsstyret 22.oktober 2015

Prosjekt Campus. Universitetsstyret 22.oktober 2015 Prosjekt Campus Universitetsstyret 22.oktober 2015 Universitetsstyremøte 22.oktober 2015 2 Prosjektstyret pr. oktober 2015 Prosjektstyreleder: Olaf Melbø Eksternt representant: Nina Kristiansen Professor

Detaljer

Møtebok IDF-møte 19. september 2011

Møtebok IDF-møte 19. september 2011 Møtebok IDF-møte 19. september 2011 Til stede Fra organisasjonene Fra administrasjonen Vera Berg FF Ann Elisabeth Wedø Eldbjørg Schøn (bisitter) FF Ragnvald Thilesen Anne Thorsen Akademikerne Torill Erikson

Detaljer

DET NYE UNIVERSITETET

DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NR. 20, 21. MARS 2013 2 INFORMASJON 3 ET STRATEGIDOKUMENT FOR SÆRPREG OG TVERRFAGLIG SATSING 4 LEDIGE INSTITUTTLEDERSTILLINGER

Detaljer

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40 Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40 Til stede: Odd Magne Rødseth (leder), representanter

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 6. oktober 2011

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 6. oktober 2011 MØTEBOK GODKJENT 03.11.2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 6. oktober 2011 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie Professor

Detaljer

styreleder medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem

styreleder medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 25.05.2011 Tidspunkt: kl 08.30 11.30 Til stede: Navn Magnus Rindal Åshild Nordnes Marit Sundet Terje Fallmyr Maja Jensvoll Ellen

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: NVH, Gjesteserveringen Tid: fredag 30.11.12, kl. 12.00 15.00 Til stede: Arbeidstakersiden: Arbeidsgiversiden: Kurt R. Johansen, Parat UMB Anne

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET US 46/2016 FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 19.04.2016 om Dagsorden

Detaljer

ORIENTERING OM RESULTATENE AV ARBEIDSMILJØKARTLEGGINGEN VED NMBU

ORIENTERING OM RESULTATENE AV ARBEIDSMILJØKARTLEGGINGEN VED NMBU US 79/0 ORIENTERING OM RESULTATENE AV ARBEIDSMILJØKARTLEGGINGEN VED NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Birger Kruse Saksbehandler: Torborg Storaas Arkiv nr: /0606 Vedlegg:. Resultat; NMBU. Resultat:

Detaljer

MØTEBOK 25.3.2010. Møte i Universitetsstyret

MØTEBOK 25.3.2010. Møte i Universitetsstyret MØTEBOK GODKJENNES UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK 25.3.2010 Møte i Universitetsstyret Til stede: Rektor Knut Hove Professor Anne Marte Tronsmo Professor Birger Solberg

Detaljer

Saker som skal behandles på fellesstyrets møte 30. januar 2013 Sak Kommentar Forslag til fremdrift og vedtak

Saker som skal behandles på fellesstyrets møte 30. januar 2013 Sak Kommentar Forslag til fremdrift og vedtak 1 FS-12/13 Fellesstyrets arbeidsplan 2013 Fellesstyrets arbeidsplan viser hvilke vedtak fellesstyret må fatte på vegne av de to institusjonene i 2013 for at NMBU skal fungere som universitet fra 1. januar

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 26.11.2015 Sted: Styrerommet, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 16.00 Tilstede: Siri B. Hatlen, Wenche Farstad, Camilla Kielland, Jørgen Skeide, Ruth Haug,

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 10/13

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 10/13 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 25. oktober 2013 Tid: 09:00 15.00 Sted: NVH Utkast til PROTOKOLL 10/13 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer

Fra Administrasjonen: adm. direktør Birger Kruse, prorektor Halvor Hektoen, økonomisjef Jan E. Aldal (i sak 3 og 10) og avdelingsleder Hans Gran

Fra Administrasjonen: adm. direktør Birger Kruse, prorektor Halvor Hektoen, økonomisjef Jan E. Aldal (i sak 3 og 10) og avdelingsleder Hans Gran STYRET VED NORGES VETERINÆRHØGSKOLE Styremøte: torsdag 29. mars 2012 Tid: Kl. 10.00 14.45 Sted: Hemsen PROTOKOLL 3/12 Til stede: rektor professor Yngvild Wasteson, førsteamanuensis Trine L Abee-Lund, professor

Detaljer

Utlysning av stilling som Personal- og organisasjonsdirektør

Utlysning av stilling som Personal- og organisasjonsdirektør 1302 1901 US-SAK NR: 176/2009 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2009/1060 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR Utlysning av stilling som Personal-

Detaljer

Mandat for programråd/studieutvalg

Mandat for programråd/studieutvalg FS-58/203 Mandat for programråd/studieutvalg Møtedato: 29. november 203 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Notat fra prorektor ved NVH, Halvor Hektoen Forslag til vedtak: Fellesstyret vedtar

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 29.08.2013

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 29.08.2013 MØTEBOK GODKJENT 11.09.2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 29.08.2013 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Brit Salbu Professor Morten

Detaljer

Møte i Forskningsutvalget 27.05.2014

Møte i Forskningsutvalget 27.05.2014 Møtebok Noregs miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsutvalget møtedato 27.05. 2014 For godkjenning per e-post innen 10.06.2014 Møte i Forskningsutvalget 27.05.2014 Til stede: Halvor Hektoen,

Detaljer

Protokoll fra AMU-møte onsdag 19. mars kl. 09.00 11.00 Store møterom administrasjonen/telestudio Ve/Lo

Protokoll fra AMU-møte onsdag 19. mars kl. 09.00 11.00 Store møterom administrasjonen/telestudio Ve/Lo Protokoll fra AMU-møte onsdag 19. mars kl. 09.00 11.00 Store møterom administrasjonen/telestudio Ve/Lo Arbeidsgivers representanter Til Vararepresentanter Til stede stede Direktør Paul M Strand Forfall

Detaljer

NMBUs oppfølging og VetBiofakultetets. byggeprosjektene på Campus Ås

NMBUs oppfølging og VetBiofakultetets. byggeprosjektene på Campus Ås US-sak 55/2014 NMBUs oppfølging og VetBiofakultetets medvirkning i byggeprosjektene på Campus Ås Øystein Lie Terje Holsen Knut Moksnes Siri Margrethe Løksa Disposisjon Bakgrunn og målsetting for hele prosjektet

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Radisson SAS Lillehammer Hotell Torsdag 1. juni 2006 kl. 10.00 16.00 Hovedstyremøtet etterfølger institusjonsbesøk onsdag 31. mai 06 (se eget program).

Detaljer

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia 1. / 2. desember 2006 Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Ragnhild Elster Einar Jebens Svein Kristiansen Monica Martinussen

Detaljer

Personal- og organisasjonsavdelingen REFERAT FRA DRØFTINGSMØTE Mandag 16. april 2012, Gimlemoen, kl. 14:30. Innkalling til møte i henhold til rettigheter ifølge Hovedavtalen. Tilstede fra tjenestemannsorganisasjonene:

Detaljer

Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad.

Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad. Høgskolestyret Ref: 15/01190 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2015 Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Møtestad: Til stades: Forfall: Sekretær: Referent: Dessutan møtte: Styrerommet, Campus Kronstad. Rektor

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

Universitetsstyret vedtar å sette i gang areal- og funksjonsprogrammer ihht. de rammer som er gitt i saksframlegget til denne saken.

Universitetsstyret vedtar å sette i gang areal- og funksjonsprogrammer ihht. de rammer som er gitt i saksframlegget til denne saken. US-SAK NR: 47/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): KRISTIN KREUL, TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 2013/1133 Areal- og funksjonsprogram

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 15.20 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset (til kl 14.50)

Detaljer

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg Foreløpig godkjent protokoll fra høgskolestyrets møte 28. februar Saksnr 2011/392 Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl (fra kl 15.30), Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum (fra kl. 14.45), Marianne

Detaljer

Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle

Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle Kari Tove Elvbakken Administrasjonsseminar 27.09.11 Universitetets styrer og utvalg Universitetsstyret Fakultetsstyrene Styret ved Bergen museum Universitetsbibliotekets

Detaljer

Styresak 2-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. desember 2014

Styresak 2-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. desember 2014 Direktøren Styresak 2-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. desember 2014 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2015/464 Dato: 11.02.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 15. september 2014 Sted: Kalnes, nytt østfoldsykehus Tilstede: Hans Jørn Rønningen styreleder Petter Brelin nestleder Per Skaugen Bleikelia Nina

Detaljer

FAPs seminar 15.-16. mars 2012, Mastemyr hotell, Kolbotn. Hovedtema: Hva kan du selv gjøre for egen lønnsutvikling

FAPs seminar 15.-16. mars 2012, Mastemyr hotell, Kolbotn. Hovedtema: Hva kan du selv gjøre for egen lønnsutvikling FAPs seminar 15.-16. mars 2012, Mastemyr hotell, Kolbotn Hovedtema: Hva kan du selv gjøre for egen lønnsutvikling DAG 1: Lønnsstruktur Lønnspolitikk - Lønnskrav Hvordan påvirke lønnsutviklingen? v/frank

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret 3.9.2012 i sak FS-48/12. Revidert 30.1.2013 i sak FS-09/13. 1. Universitetets sentrale organisering 2014

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 29.01.2015 Sted: Gjesteserveringen, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-15.10 Tilstede: Siri B. Hatlen, Anne Storset, Camilla Kielland, Morten Sørlie, Jørgen Skeide,

Detaljer

Prosjekt Campus US 26.november 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2

Prosjekt Campus US 26.november 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Prosjekt Campus Universitetsstyremøte 26.november 2015 Prosjekt Campus US 26.november 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Saksliste fra prosjektstyremøtet 11.11.2015 Saksnr. PC 57/2015

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen.

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen. RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT (2015 2016) Universiteter og høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende dokumentet Årsrapport (2015-2016) elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 12. september 2013

Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 12. september 2013 Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 12. september 2013 Til stede: Forfall: Fra sekretariatet: Møtested: Møteleder: Referent: Møtetid: Kl. 11.30 17.00 Ottar Grepstad, Åse Lill Kimestad (ikke S 81/13 og

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 10/13

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 10/13 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 25. oktober 2013 Tid: 09:00 15.00 Sted: NVH Utkast til PROTOKOLL 10/13 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Gunvor Helene Johansen (leder) Arnold Ruud (nestleder) Frøydis Brekke Hege Kristiansen Nettum Arild Hagen Kopi av innkallingen sendes: Ordfører Rådmann Revisor Anne-Ragni K.

Detaljer

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens Hovedstyremøte/-seminar torsdag16. og fredag 17. februar 2012 på Lysebu.

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens Hovedstyremøte/-seminar torsdag16. og fredag 17. februar 2012 på Lysebu. Godkjent R E F E R A T fra møte i Studentsamskipnadens Hovedstyremøte/-seminar torsdag16. og fredag 17. februar 2012 på Lysebu. Til stede: Marianne Høva Rustberggard (leder), Magnus Nystrand, Torkil Vederhus,

Detaljer

Protokoll fra Styremøte 7. november 2013

Protokoll fra Styremøte 7. november 2013 Protokoll fra Styremøte 7. november 2013 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Svein Ove Blix X Nestleder Astrid Bjørgaas X Styremedlem Erik Arne Hansen X Styremedlem Tove Buschmann-Rise X Styremedlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 13. mars 2012 Tid: 10:30 14.30 Sted: UMB PROTOKOLL 02/12 Til stede: Styremedlemmer: Finn Bergesen

Detaljer

Forfall: Jørn Ove Sæternes Medlem PARAT Tove Opdal Medlem NTL Turid Nilsen Medlem TEKNA

Forfall: Jørn Ove Sæternes Medlem PARAT Tove Opdal Medlem NTL Turid Nilsen Medlem TEKNA Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Møteprotokoll Fra møte i: DMF - LOSAM Møtested: BM35 - Bevegelsessenteret, Det medisinske fakultet Dato: 21.01.2015 Tidspunkt: 12:30-14:00 Faste medlemmer

Detaljer

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15.

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15. Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2004 Tid: 14. juni 2004 kl 1800 2030 - Styreseminar 15. juni 2004 kl 0830 1130 Styremøte Sted: Strand Hotel, Gjøvik Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt,

Detaljer

NMBU Rektors ledergrupper. Ledersamling 8.okt.2013

NMBU Rektors ledergrupper. Ledersamling 8.okt.2013 NMBU Rektors ledergrupper Ledersamling 8.okt.2013 Rektors ledergrupper Presentasjon av ledergruppene Rolle og arbeidsform Samspillet mellom ledergruppene Forankring i strategiprosessene Hvordan sikre god

Detaljer

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 22.03.2010 Sted: Sykehuset Østfold Fredrikstad, undervisningssenteret Tilstede: Styreleder Peder Olsen, Olav Mugaas, Inger-Christin Torp, Petter

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 20. oktober 2009 Tid: Kl. 12.00 15.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF

REFERAT FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF REFERAT FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF STED: St. Svithun hotell, møterom Gløden MØTETIDSPUNKT: 04.06.2015 Styremøte kl. 0800-1130 Styreseminar kl. 1130 1330 Styremøte var åpent for publikum og presse

Detaljer

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU SU-sak 16/2014 Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Katarina Klarén Forslag til vedtak: Studieutvalget

Detaljer

Møtebok fra IDF-møte 22. august 2011

Møtebok fra IDF-møte 22. august 2011 Møtebok fra IDF-møte 22. august 2011 Til stede Fra organisasjonene Fra administrasjonen Vera Berg FF Ann Elisabeth Wedø Eldbjørg Schøn FF Tore Dæhlin Anne Thorsen Akademikerne Live K. Pedersen Ingunn Haavardsholm

Detaljer

SAKER TIL BEHANDLING

SAKER TIL BEHANDLING MØTEREFERAT Møtedag: Møtested: Til stede: Forfall: STYREMØTE - GODKJENT 12. februar 2013 kl.10.00 13.15 Kunsthøgskolen i Oslo Ole Jacob Bull (OJB) Karen Disen (KD) Inger Lise Eid (ILE) Svenn Gjerde (SG)

Detaljer

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011 US-SAK NR: 64/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): TURID INDREBØ ARKIVNR: 11/80 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Statusrapport

Detaljer

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14.

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14. MØTEBOK FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Fredag 13.februar 2015 - Campus Kongsberg Styreleder/rektor Petter Aasen, varamedlem Christian Brørs,

Detaljer

Møtedag: Møtested: 6. mai 2014 kl.10.00 13.00 Kunsthøgskolen i Oslo. Til stede:

Møtedag: Møtested: 6. mai 2014 kl.10.00 13.00 Kunsthøgskolen i Oslo. Til stede: MØTEREFERAT Møtedag: Møtested: Til stede: Forfall: STYREMØTE UTKAST 6. mai 2014 kl.10.00 13.00 Kunsthøgskolen i Oslo Ida Børresen (IB) Kristoffer Christiansen (KC) Karen Disen (KD) Inger Lise Eid (ILE)

Detaljer

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet Til stede: Eksterne Loveleen Rihel Brenna Rolf Aslaksrud Kristiansen Repr. for UF-personalet

Detaljer

TILPASNINGSAVTALE FOR ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN

TILPASNINGSAVTALE FOR ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN TILPASNINGSAVTALE FOR ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN 1. FORMÅL OG INTENSJONER MED TILPASNINGSAVTALEN Denne avtalens siktemål er å legge grunnlag for en medbestemmelsesordning i Arbeids- og velferdsetaten som

Detaljer

SAKER TIL BEHANDLING

SAKER TIL BEHANDLING MØTEREFERAT Møtedag: Møtested: Til stede: STYREMØTE UTKAST 28. april 2014 kl.10.00 14.00 Kunsthøgskolen i Oslo Alva Brosten (AB) Ida Børresen (IB) Karen Disen (KD) Inger Lise Eid (ILE) Hans Henriksen (HH)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 12.02.2008 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 12.02.2008 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 12.02.2008 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR.12/14 MØTE 13. november 2014 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Kari Bø Henriette Øien Egil Ivar Johansen Oddbjørn Alstad Mari Kristin Sisjord Tomas Kristensen

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13. SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13. SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13 SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03.13 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Møtet ble 27. februar holdt i klasserom 104, Biohus på Campus Hamar. Der ble sakene HS 2012/7 til 2012/13 behandlet. Møtet ble 28.

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 8. april 2013 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Hans Jørn Rønningen styreleder Petter Brelin nestleder Rune Jakobsen Jon E. Johnsen

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE OG SEMINAR

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE OG SEMINAR INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE OG SEMINAR Dato: 5. 6.3.214 1 av 329 Sted: Hotell Refsnes Gods, Jeløya (Moss) Tid: Lunsj kl. 12. den 5.3.214. Styremøtet starter kl. 13.. INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 5/13 MØTE 30. juni 2013 KL. 13:00 15:30 Til stede fra styret: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil Johansen Seniorrådgiver

Detaljer

Styresak 63-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mai 2015

Styresak 63-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mai 2015 Direktøren Styresak 63-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mai 2015 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2015/464 Dato: 27.05.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte 20.

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 12.09.2013. Møtet ble holdt på Bjørnefjorden Gjestetun og varte fra kl. 09:00-14:00. Til stede

Detaljer

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN S T Y R E S A K # 20/01 Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapport for byggesaken til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Utkast til mandat for

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør Vedtatt på fullmakt, 08.03. 2012

Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør Vedtatt på fullmakt, 08.03. 2012 1302 1901 US-SAK NR: 27/2012 SAKSANSVARLIG: MARI SUNDLI TVEIT SAKSBEHANDLER(E): TOR ÅGE DISERUD ARKIVSAK NR:2011/1452 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN Fullmaktssak: -US-sak

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 2/14 MØTE 13. februar 2014 KL. 12:00 15:00 Til stede fra styret: Kari Bø Yngvar Ommundsen Egil Ivar Johansen Oddbjørn Alstad Tonje Fjogstad Langnes Tomas Kristensen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 13. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 13. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 13. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (H), nestleder

Detaljer

Styresak 70-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2014

Styresak 70-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2014 Direktøren Styresak 70-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2014 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2014/336 Dato: 11.09.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte

Detaljer

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Innkallingen ble godkjent uten merknader. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2005 Tid: 14. juni 2005 kl. 09.00-16.00 Sted: Høgskolen i Lillehammer Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, ansatt, styrets nestleder

Detaljer

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 16. MARS 2005

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 16. MARS 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 16. 3.2005 200400457-23 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15 SAK NR 22-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 25.03.15 og 15.04.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Omstillingsavtale knyttet til fusjonen mellom Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Norges veterinærhøgskole (NVH)

Omstillingsavtale knyttet til fusjonen mellom Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Norges veterinærhøgskole (NVH) US-REFERATSAK NR: 112E/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: ANNE MARIE BJØRKENG

Detaljer

Protokoll. Kunnskapsdepartementet. Norsk tjenestemannslag. Arkitektenes fagforbund. Norsk sykepleierforbund

Protokoll. Kunnskapsdepartementet. Norsk tjenestemannslag. Arkitektenes fagforbund. Norsk sykepleierforbund Protokoll 13. mai 2013 ble det med hjemmel i Hovedavtalen i staten 2 nr. 2 holdt forhandlingsmøte mellom Kunnskapsdepartementet og berørte organisasjoner om omstillingsavtale i forbindelse med fusjon av

Detaljer

Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune.

Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune. Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune. MØTEPROTOKOLL Referent: Mette Rushfeldt Dato: 5. oktober 2015 Tid: 12.00-13.34 Sted: Møterom 1, rådhuset Disse møtte: Leder Kåre Breivik, Anja Aslaksen og Steinar

Detaljer

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2 Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00 UHRs lokaler, Stortorvet 2 Medlemmer Innkjøpssjef Lisbeth Gussiås, NTNU (leder) Innkjøpssjef Merete Berger Håkonsen, UiT Innkjøpssjef

Detaljer

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013 Møtedato: 24.- Seminardag: 24.06.13 kl 0830-1700 Møtested: Britannia Hotel Styremøte kl 0900-1600 ihht. sakliste Møtested: Styrerommet, Schnitlergården Saksliste

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Gerd Myklebust Wang og Kirsten Eva Male. Eva Røise og Terje Odden

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Gerd Myklebust Wang og Kirsten Eva Male. Eva Røise og Terje Odden Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 20.06.2011 Tid: Kl. 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer