UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET"

Transkript

1 UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET Dato: Onsdag Sted: Campus Ås, Styrerommet Tid: Tilstede: Alf Bjørseth, Anne Storset, Camilla Kielland (unntatt sakene 46 47), Marianne Harg, Marit Engelsjord Negård (unntatt sakene 46 47), Morten Sørlie, Per Rønning, Ruth Haug, Siri B. Hatlen, Trond Langseth, Alf Bjørseth, Jens Oddershede (unntatt sak 47) Administrasjonen: Mari Sundli Tveit, Halvor Hektoen, Siri Margrethe Løksa, Birger Kruse, Jan Olav Aasbø, Lise Gorseth, Øystein Johnsen. På deler av møtet deltok: Terje Holsen, Knut Moksnes, Kjersti Sørlie Rimer, Kristin Kreul, Jan Aldal, Hans Christian Sundby, Ragnar Øygard, Evensen, Hans Gran, Paul Stray Protokoll: Lise Gorseth 34/2014 Godkjenning av sakliste, samt protokoll fra Universitetsstyret godkjenner sakslisten og protokollen fra godkjennes. 35/2014 Referat fra IDF møtet Referat fra sentralt IDF møte 31. mars 2014 ble delt ut i møtet. Punktene fra referatet ble orientert om under hver enkelt sak. Referatet legges ved protokollen. Rektor orienterer på neste styremøte om utviklingen av dialogen med de tillitsvalgte. 36/2014 Orienteringssaker fra Styreleder Ingen orienteringer Rektor EAEVE akkrediteringen Oppfølging institutter i økonomisk ubalanse Utviklingen av NMBU til én organisasjon Siden sist Svart arbeid underleverandører Søråsjordet NMBU Universitetsstyret Møtedato

2 2 EAEVE akkrediteringen Universitetsstyret registrerer med tilfredshet at NMBU ble innstilt til EAEVE akkreditering. Styret retter en stor takk til alle som har bidratt til å få realisert dette. Svart arbeid underleverandører På vegne av rektor ga økonomi og eiendomsdirektøren følgende orientering: Gjennom bekjentgjøring av krav i konkurransegrunnlag og kontrakt arbeider NMBU for å forebygge ulovligheter og uetisk handel med vekt på følgende tiltak: Vi inngår ikke kontrakt med leverandører som har en rettskraftig dom mot seg. Vi krever skatteattester og HMS attest fra alle tilbydere. Ved anskaffelser hvor vi vurderer risiko, krever vi at leverandøren fyller ut følgende skjema: Sosiale kontraktsvilkår, Retningslinjer for etisk handel, Egenrapportering etter kontraktsinngåelse På vegne av en rekke offentlige virksomheter, deriblant NMBU, har Oslo kommune inngått en rammeavtale om kjøp av bistand til kontraktsoppfølging av etiske krav i leverandørkjedene. Dette gjør NMBU i stand til å følge opp firmaer og underleverandører for å se om de krav vi har stilt i forhold til etikk, er i tråd med kontrakt. Dette gjøres på mistanke, eller andre forhold som kan utløse en slik undersøkelse. Vi har tatt kontakt med Initiativ for etisk handel (IEH) med tanke på å melde universitetet inn. Dette er en organisasjon som kan hjelpe oss med å forbedre arbeidet på dette området. Disse tiltakene koster noe, både økonomisk og personressurser, men de siste dagers begivenheter viser med all tydelighet hvor raskt en virksomhet kan komme i et negativt søkelys. En bedre struktur på det etiske arbeidet vil langt på vei sikre oss mot slik oppmerksomhet, men vi har ikke tilstrekkelig kompetanse og ressurser til å klare dette i egen regi. Vi har begrenset mulighet til å oppspore og avdekke skjulte ulovligheter. Vi vil umiddelbart stille krav om en egenerklæring fra aktuelle leverandører om at de ikke, på noen måte driver ulovlig eller benytter underleverandører som driver ulovlig. I kontrakten vil vi gjøre oppmerksom på at dersom ulovligheter avdekkes, vil vi betrakte dette som et kontraktsbrudd og grunnlag for å si opp avtalen med øyeblikkelig virkning. NMBU Universitetsstyret Møtedato

3 3 Søråsjordet Rektor orienterte Universitetsstyret om medieoppslag den siste tiden om eventuelt salg av Søråsjordet for utbyggingsformål. Rektor redegjorde for UMB styrets tidligere behandling av dette spørsmålet. Rektor orienterte om at det har vært en dialog og vil være en dialog med Ås kommune om behov for utbyggingsarealer. Rektors vurdering er at i denne styreperioden er det ingen aktuell problemstilling at Søråsjordet skal selges til utbyggingsformål. Imidlertid kan andre deler av eiendomsmassen til universitetet være aktuelle for avhending. Styret tok rektors orientering til etterretning. 37/2014 Faglig presentasjon av Øystein Evensen, Institutt for basalfag og akvamedisin (BasAM), Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap (VetBio), Tema: immunologi og fiskevaksiner. Universitetsstyret takker Evensen for en god og interessant presentasjon. Styret ser at denne type faglige presentasjoner på styremøtene er nyttig for styrets arbeid. 38/2014 Kunnskapsdepartementets nye rapporteringskrav til årsrapport 2014 Universitetsstyret ber om at årsplanen for styrearbeidet, om nødvendig, justeres slik at den tilpasses den prosess som må legges til grunn for å rapportere etter Kunnskapsdepartementets nye bestemmelser. Kunnskapsdepartementets nye Rapporteringskrav for årsrapport 2014 tas til etterretning. 39/2014 Etatsstyringsmøte deltakelse fra styret Fra universitetsstyret møter følgende på etatsstyringsmøtet med Kunnskapsdepartementet 3. juni 2014: Styreleder Siri Hatlen Student Marit Engelsjord Negård Trond Langseth (teknisk administrativt ansatte), Camilla Kielland (midlertidig ansatte), Anne Storset, Morten NMBU Universitetsstyret Møtedato

4 4 Sørlie (begge vitenskapelige ansatte), Marianne Harg (eksternt styremedlem) Rektor Mari Sundli Tveit 40/2014 Presentasjon av Senter for Husdyrforsøk (SHF), Brukerutstyrsprosjektet og Rehabiliteringen av Urbygningen v/prosjektdirektør Erik Antonsen, Statsbygg Presentasjon av Samlokaliseringsprosjektet (SLP) v/ Rolf Erik Wahlstrøm, Prosjektgruppa Representantene fra Statsbygg og Prosjektgruppa orienterte Universitetsstyret om status for byggeprosjektene. Deretter var det en guidet busstur for Universitetsstyret på Campus Ås. 41/2014 Ambisjonsnivå for vedlikehold og utvikling av eksisterende bygningsmasse oppfølging Universitetsstyret viser til sak 29/2014 hvor det ble uttrykt en ambisjon om at det samlede arealbehovet kan reduseres med 10%. Denne ambisjonen opprettholdes. Universitetsstyret ber rektor, når saken kommer tilbake til styret, om å ha gjennomført en kreativ prosess hvor ulike scenarier og løsningsmuligheter vurderes i et helhetlig perspektiv. Det ble spesielt pekt på mulighetene for en mer intensiv arealbruk, herunder undervisningstid og former, prioritering av oppgaver, mv. Det er viktig at dekanene får en aktiv rolle i dette arbeidet i samarbeid med rektor. Universitetsstyret tar saken til orientering. Innspillene gitt fra Universitetsstyret følges opp av rektor. 42/2014 Orientering om budsjettmodellen ved NMBU Ragnar Øygard, instituttleder ved NMBU Handelshøyskolen, presenterte NMBUs budsjettmodell. Hans Christian Sundby, økonomiavdelingen, viste beregninger av budsjettmodellvirkningen for Det forventes en resultatuttelling fra Kunnskapsdepartementets finansieringssystem i 2015 på netto ca 4,5 mill. kr. Presentasjonen tas til orientering NMBU Universitetsstyret Møtedato

5 5 43/2014 Redegjørelse status på anskaffelsesområdet på Adamstuen Universitetsstyret viser til at det kan tas ut betydelige besparelser på godt gjennomførte anskaffelser. Når det gjelder internkontroll ved anskaffelser, vises det til sak 44/2014. Universitetsstyret tar redegjørelsen til foreløpig orientering. Universitetsstyret ber rektor i tertialrapportene om å komme tilbake med nærmere redegjørelse om: Kapasitet og kompetanse innen anskaffelsesfunksjonen Delstrategi for anskaffelser Plan for anskaffelser for nye bygg og brukerutstyr 44/2014 Internrevisjon NMBU førstegangsbehandling Saken ble drøftet og det ble gitt innspill til rektor. Med bakgrunn i innspillene kommer rektor tilbake til Universitetsstyret med en anbefaling før sommeren om hvordan NMBU kan videreutvikle internkontrollsystemet. 45/2014 Revisjon årsregnskap 2013 (utsatt off. jf. rr.lov 18(2) Det vises til at Universitetsstyret i sak 44/2014 har drøftet spørsmålet om hvordan internkontrollen ved NMBU kan videreutvikles. Universitetsstyret tar revisjonsbrev til årsregnskap 2103 for UMB og NVH fra Riksrevisjonen og utkast til NMBUs svarbrev til etterretning. 46/2014 HMS årsrapport og handlingsplan Universitetsstyret peker på at det gjøres mye godt HMS arbeid i organisasjonen, men ber administrasjonen spesielt følge opp disse punktene: Alle enheter skal gjennomføre en risikovurdering hvert år. Alle ansatte skal ha en medarbeidersamtale årlig Øke bevisstheten rundt å melde avvik og arbeide for å redusere antall skader/ulykker. Utregning av H verdi på skader og flere grafiske fremstillinger i rapporten (eks. på sykefravær) NMBU Universitetsstyret Møtedato

6 6 Årsrapport for helse, miljø og sikkerhet tas til etterretning. Status for handlingsplanen legges frem for Universitetsstyret i september /2014 Referatsaker a) Oppdatert plan for styresaker 2014 b) Brev fra Kunnskapsdepartementet datert : Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen c) Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) d) Referat fra møte i Forskningsutvalget e) Dekanenes oppsummering av seminardiskusjonen f) Møtebok fakultetsstyre VetBio g) Møtebok fakultetsstyre MiljøTek h) Møtebok fakultetsstyre VetBio i) Møtebok fakultetsstyre SamVit j) Møtebok fakultetsstyre MiljøTek Universitetsstyret tar sakene til orientering. 48/2014 Eventuelt Det var ingen saker under eventuelt. (sign.) Siri B. Hatlen styreleder NMBU Universitetsstyret Møtedato

7 Referat Til stede fra hovedsammenslutningene: Anne Gravdahl, Akademikerne Katharina Løken, Akademikerne Elin Pålerud, Parat Lise Thoen, Hovedverneombud Kurt R. Johansen, Parat Signe Kroken, LO Manfred Heun, LO Mette Wik, UNIO Lena Marie Kjøbli, UNIO Fra arbeidsgiver: Administrasjonsdirektør Birger Kruse (møteleder) Personal- og organisasjonsdirektør Jan Olav Aarflot Seksjonssjef arbeidsliv og medbestemmelse Torborg Storaas Referent: Anne Marie Bjørkeng, POA Vår ref. 14/ Vår saksbehandler Deres ref. Anne Marie Bjørkeng, tlf. Vår dato Referat; sentralt IDF-møte den Saker: 28/14 Godkjenning av innkalling og referat fra Ingen merknader til innkallingen. Referatet er godkjent. 1 av 7

8 29/14 Informasjon fra tjenestemannsorganisasjonene UNIO: FF UMB har valgt ny leder: Lena Marie Kjøbli Lederen vært på landsråd og refererte kort fra dette møtet. LO: Janniche Thom går ut i permisjon. Haakon Aaen fortsetter som nestleder i NTL NMBU. Manfred Heun og Lena Fossen orienterte om deltakelse på seminar. Signe Kroken og Haakon Aaen skal på omstillingsseminar 10 og 11 april i regi av NTL. YS: Orienterte om deltakelse på tariffkonferanse i regi av Parat og YSkonferanse hvor medbestemmelse var på dagsorden. Akademikerne: Orienterte om nylig avholdt NITO- konferanse. Planlegger årsmøte NITO i juni. 30/14 Tilpasningsavtalen - signering Tilpasningsavtalen ble signert av partene. UNIO viste til innsendt felles innspill fra hovedsammenslutningene: For å få til det som avtalen tar opp under formål og intensjoner ba de om at det lages en handlingsplan og et eget seminar på hvordan vi kan få til reell medbestemmelse ved NMBU. Fagforeningene mente at det er et stort forbedringspotensial på dette området og foreslo at ledelsen setter opp et seminar på dette området hvor tillitsvalgte, styreleder, rektor, administrasjonsdirektør, økonomi- og eiendomsdirektør, utvalgte medlemmer sekretariatet og av POA deltar. Fagforeningene ba også om en redegjørelse fra ledelsen for valg av sammensetning av Rektors ledergruppe og Rektors utvidete ledergruppe. I begge gruppene har en valgt å ha med leder i Studentstyret. Fagforeningene setter pris på at studentene blir hørt og kan uttale seg direkte til øverste ledelse, mens syns ikke det er greit at fagforeningene ikke har denne muligheten. Fagforeningene møter heller ikke rektor eller prorektor i sentrale IDF-møter. Administrasjonsdirektøren vil ta dette videre. 31/14 Særavtale; kompensasjon tillitsvalgte F Det ble orientert om fremdrift. Forhandlingen skal finne sted neste møte. 2 av 7

9 32/14 Gjennomgang av styresakene til US-møte Utsendt til organisasjonene fra ledelsessekretariatet den Link: /node/4965 US 36/2014 Orienteringssaker fra styreleder og rektor Hovedsammenslutningene ber om en orientering knyttet til punktene om «oppfølging av institutter i ubalanse» og «utviklingen av NMBU til én organisasjon». US- 37/2014 Faglig presentasjon av Øystein Evensen, BasAM, VetBio Birger Kruse orienterte kort. US - 38/2014 Kunnskapsdepartementets nye rapporteringskrav til årsrapport 2014 Rapporteringsregime legges om fra Dette vil arbeidsgiver komme tilbake til i et senere møte. US 39/2014 Etatsstyringsmøte deltakelse fra styret UNIO bemerket at ansattrepresentanter fra US bør delta i dette møtet. Hovedsammenslutningene anbefaler at minst to ansatte representanter deltar, en vitenskapelig og en teknisk administrativt fra US. US 40/2014 Presentasjon av Senter for husdyrforsøk(shf) Presentasjon av Samlokaliseringsprosjektet (SLP Hovedverneombudet uttrykker bekymring for om det planlagte fellesbygget blir realisert. Hovedsammenslutningene ber om en avklaring på dette. Administrasjonsdirektøren er ikke orientert om at Fellesbygget er tatt ut av planene for SLP. Knut Moksnes vil orientere om SLP på et snarlig IDF-møte. US - 41/2014 Ambisjonsnivå for vedlikehold og utvikling av eksisterende bygningsmasse oppfølgning Hovedsammenslutningene ber om at orienteringer som gis i US, også mottas av hovedsammenslutningene i etterkant av 3 av 7

10 møtet evt. ber man om at aktuelle direktører informerer i sentralt IDF om de samme sakene. Administrasjonsdirektøren minnet om at styremøtene er åpne, og at presentasjoner lagt frem for US, følger protokoll fra møtet. US 42/2014 Orientering om budsjettmodellen ved NMBU Administrasjonsdirektøren orienterte kort. Instituttleder Ragnar Øygard vil orientere US om dette. US 43/2014 Redegjørelse status på anskaffelsesområdet på Adamstuen Akademikerne ber om en avklaring av om opplæring i e-handel er gjennomført slik det fremgår av US- dokumentene. Stiller spørsmål ved om NMBUs kompetanse på e-handel er god nok. UNIO: viser til HA 14: innføring av nye datasystemer - settes opp som sak til neste møte. US 44/2014 Internrevisjon NMBU førstegangsbehandling Fagforeningene ved NMBU viser til sak 44/2014 «Internrevisjon NMBU første gangs behandling». Hvor forslag til vedtak er: «Universitetsstyret gir følgende innspill til spørsmålet om det skal etableres en internrevisjon og i tilfelle hvilke elementer som er viktig å utvikle i en slik modell.» Ett av alternativene som Universitetsstyret kan velge mellom er: «NMBU oppretter egen enhet for internrevisjon, det tilsettes det nødvendige antall medarbeidere samt utarbeider intern instruks, metodikk og malverk.». Dette innebærer både en ny boks i organisasjonen og nye stillinger. Nye stillinger er en forhandlingssak i henhold til hovedavtalens paragraf 13 Forhandlinger, punkt b. opprettelse av ny stilling (bemanningssøking). Universitetsstyret kan derfor ikke foreta et vedtak som binder NMBU i denne saken, uten å ha forhandlet dette med tjenestemannsorganisasjonene. Vi minner også om følgende tekst fra rapport og planer som ble behandlet på mars-møtet 2014: «I effektmålene som er satt for samlokaliseringsprosjektet er det forutsatt at det innen 5 år etter at bygningene er tatt i bruk er foretatt en effektivisering innen administrasjon på 20 % og hvor 4 av 7

11 ressursene er overfør til faglig virksomhet. NMBU må allerede nå sørge for at det ikke foretas disposisjoner som hindrer en i nå dette effektmålet selv om dette er et langsiktig mål.» Storparten av institusjonene innen universitets og høyskolesektoren har per i dag ikke egen enhet for internkontroll. Vi ber om at Universitetsstyret ser på løsninger som gjør at NMBU kan løse denne oppgaven innenfor de ressursene som i dag disponeres av Økonomiavdelingen. Vi viser til utdrag fra sak 44: «Et alternativ for NMBU er ikke å opprette egen enhet for internrevisjon. Dette er modellen som de to institusjonene brukte frem til fusjonstidspunktet, det har fungert tilfredsstillende og uten kommentarer fra Riksrevisjonen.» Fagforeningene ved NMBU mener det er andre, viktigere oppgaver innen undervisning og forskning å bruke ressurser på i kommende år. Vi vil derfor ikke støtte en opprettelse av en internkontrollenhet ved NMBU eller bruk av midler på eksterne tjenester. US 45/2014 Revisjon årsregnskap 2013 (utsatt offentlighet jf. RR. Lov 18(2) Fagforeningene har tidligere fått forelagt slike saker i IDF møtene. Hovedsammenslutningene ber om at dette gjøres i denne saken og i fremtidige saker av samme karakter US - 46/2014 HMS-rapport og handlingsplan UNIO viser til plan sendt RLG i dag hvor HMS er omtalt. Her er det to tiltak som ikke er omtalt i HMS rapporten. LO: viser til s 77 og 78 tabell II og stiller spørsmål ved høyt sykefravær (legemeldt) ved UMB og økningen fra Hovedsammenslutningene ønsker informasjon om dette gjelder spesielle avdelinger/grupper på TA campus Ås. 33/2014 Informasjonssaker I 5 av 7

12 - Campusbuss: Personal- og organisasjonsdirektør Jan Olav Aarflot orienterte. Det foregår nå en undersøkelse av behov for en slik ordning. - Internpost-Campus Ås; UNIO ved Mette Wik orienterte om at internpostsystemet ikke fungerer tilfredsstillende. Ber om at det blir gitt tilbakemelding til Økonomi og Eiendomsdirektøren og FR om dette. - Bruk av rekrutteringsbyrå ved IHA LO stiller spørsmålstegn ved bruk av rekrutteringsfirma for stillinger ved IHA. Personal- og organisasjonsdirektør Jan Olav Aarflot orienterte. Meldt inn av LO den : Tidsplan i vår og når eventuelle lønnsendring skal gjelde fra. Personal- og organisasjonsdirektør Jan Olav Aarflot orienterte. Det vil være vanskelig å gjennomføre forhandlinger før en lønns- og personalpolitikk for NMBU foreligger. Tidspunkt for når lønnsendringer skal gjelde fra avtales i forbindelse med forhandlingene. PoA informerer alle ansatte om at lønnsforhandlinger er utsatt inntil videre. Arbeidet med urimelige lønnsforskjeller som følge av fusjonen Hovedsammenslutningene viste til siste referat fra RUL, hvor det fremgår at instituttene skal dekke kostnaden. Dette spørsmålet er ikke diskutert partene imellom. UNIO viste til at utarbeidelse av lønns- og personalpolitikk ved NMBU er et viktig punkt i dette. Ber om at legges frem en tidsplan for gjennomføring av alle tiltak knyttet til lønn og lønnsforhandlinger på neste møte. Personal- og organisasjonsdirektøren orienterte om arbeidet i den partssammensatte gruppen som har sett på urimelige lønnsforskjeller. Arbeidet tar tid både fordi det er omfattende og fordi det har vært nødvendig med noen avklaringer underveis. Omstillingssamtaler for de som er berørt av omstillingen Tas i neste møte Kontor for tillitsvalgte på Adamstuen. Administrasjonsdirektøren vil avklare kontor innen kort tid. Registrering i samband med parkeringsoblat Personal- og organisasjonsdirektør Jan Olav Aarflot orienterte. Hovedsammenslutningene stiller seg kritisk til merknaden i skjemaet: «Registrering av oblat vil i tillegg kunne brukes for å analysere 6 av 7

13 reisevaner og reisevei» og bemerker at saken vedrørende parkeringsoblat burde vært tatt opp med de tillitsvalgte i forkant. LO ba om svar på hva som er formålet med å analysere reisevanene og reisevei for ansatte og hvordan registeringen skal gjennomføres og om dette er hjemlet i forhold til personalopplysningsloven ( 11). Arbeidsgiver orienterte om at saken vil bli tatt opp med økonomi og eiendomsdirektør Siri Margrethe Løksa og vil komme tilbake med nærmere informasjon om saken. Meldt inn av UNIO den : Notat til rektors ledergruppe «Administrativ støtte til dekanenes saksforberedelse til fakultetet», med spesielt fokus på medbestemmelse og fare for byråkratisering. UNIO ber om at sekretariatet møter hovedsammenslutningene for å orientere om dette notatet på neste møte. Man bemerker også at medbestemmelse må innarbeides i dokumentet. Oppslag om bruk av underleverandør som hvitvasker penger hvordan følges dette opp (hovedtariffavtalen 5.10) Administrasjonsdirektøren orienterte om hvordan denne saken så langt er fulgt opp. HVO ba om en tilbakemelding på om NMBU har oversikt over hvem som til enhver tid utfører arbeid ved campus Ås og Adamstuen. 7 av 7

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 23.02.2016 Sted: Styrerommet og per telefon Tid: Kl. 09.00 10.00 Tilstede: Siri B. Hatlen, Camilla Kielland (tlf), Jørgen Skeide, Erik Ropstad, Trond Langseth

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET

PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET Dato: Tirsdag 28.01.2014 Sted: Campus Adamstuen, Spiserom bygg 14 Tid: 09.00 15.00 (16.00) Tilstede: Alf Bjørseth, Anne Storset, Camilla Kielland, Marianne Harg, Marit

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 131 Dato: 15.05.2014 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00 15.00 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel Tid Side 49/2014

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA UNIVERSITETSSTYREMØTE 5. 6. MARS 2014

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA UNIVERSITETSSTYREMØTE 5. 6. MARS 2014 UTKAST TIL PROTOKOLL FRA UNIVERSITETSSTYREMØTE 5. 6. MARS 2014 Sted: Hotell Refsnes Gods, Jeløya (Moss) Tilstede: Siri B. Hatlen (ikke tilstede under sakene 18 20/2014), Marianne Harg (ledet møtet under

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 24.11.2016 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 10.00-15.15 Tilstede: Siri B. Hatlen, Thea Klem, Ole Johan R. Holtet, Ruth Haug, Marianne

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET US-sak 18/2015 UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 29.01.2015 Sted: Styrerommet, Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-15.10 Tilstede: Siri B. Hatlen, Anne Storset, Camilla Kielland, Morten

Detaljer

Referat fra sentralt IDF- møte den Sted: Campus Ås, Styrerommet, tid:

Referat fra sentralt IDF- møte den Sted: Campus Ås, Styrerommet, tid: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdelingen Til stede fra tjenestemannsorganisasjonene; Lena M. Kjøbli, Forskerforbundet Mette Wik, Forskerforbundet Marit Nesje,

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 10.03.2016 Sted: Spiserommet, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00 16.00 Tilstede: Siri B. Hatlen, Camilla Kielland, Jørgen Skeide (unntatt sakene 31-33/2016),

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 04.09.2015 Sted: Gabelshus hotell Tid: Kl. 08.00-10.20 Tilstede: Siri B. Hatlen, Øystein Evensen, Camilla Kielland, Morten Sørlie, Jørgen Skeide,

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: UMB Tid: Tirsdag den 23.4.2013, kl. 09.30 13.00 Til stede: Signe Kroken, NTL UMB Mette Wik, Forskerforbundet UMB Ole Gjølberg Forskerforbundet

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 07.05.2015 Sted: Gjesteserveringen, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-14.40 Tilstede: Siri B. Hatlen, Wenche Farstad (vara for Øystein Evensen), Camilla

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: UMB, Styrerommet Tid: torsdag 20.6.12, kl. 09.00 12.00 Til stede: Arbeidstakersiden: Kurt R. Johansen, Parat UMB Anne Gravdahl, Akademikerne

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 05.09.2014 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-14.15 Tilstede: Siri B. Hatlen, Anne Storset, Camilla Kielland, Marianne

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 05.03.2015 Sted: Styrerommet, Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-15.10 Tilstede: Siri B. Hatlen, Wenche Farstad (vara for Øystein Evensen), Camilla

Detaljer

PROTOKOLL. Følgende to saker var gjenstand for forhandling:

PROTOKOLL. Følgende to saker var gjenstand for forhandling: 1 PROTOKOLL I forhandlingsmøte den 25.1.12 har det vært ført forhandlinger mellom arbeidsgiversiden ved universitetsdirektør Siri Margrethe Løksa UMB og Birger Kruse NVH og arbeidstakersiden ved NVH og

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Styrerommet UMB Tid: Tirsdag den 18.9.2013, kl. 09.30-12.00.

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Styrerommet UMB Tid: Tirsdag den 18.9.2013, kl. 09.30-12.00. Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Styrerommet UMB Tid: Tirsdag den 18.9.2013, kl. 09.30-12.00. Til stede: Fra tjenestemannsorganisasjonene og hovedverneombud: Kurt Johansen, Parat

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 18.06.2015 Sted: Styrerommet, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-16.00 Tilstede: Siri B. Hatlen, Wenche Farstad (vara for Øystein Evensen), Camilla Kielland,

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: UMB, Styrerommet Tid: fredag 25.1.13, kl. 09.30 13.00 Til stede: Arbeidstakersiden: Arbeidsgiversiden: Fra Sekretariatet: Referent: Saksliste:

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 25.09.2014 Sted: Styrerommet, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-17.20 Tilstede: Siri B. Hatlen, Anne Storset, Camilla Kielland, Morten Sørlie, Jørgen Skeide,

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 19.01.2017 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-15.30 Tilstede: Siri B. Hatlen (ikke sak 12/2017), Thea Klem, Ole Johan R. Holtet,

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Cirkus UMB Tid: Onsdag den 27.11.2013, kl. 09.30-12.00.

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Cirkus UMB Tid: Onsdag den 27.11.2013, kl. 09.30-12.00. Referat fra felles DF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Cirkus UMB Tid: Onsdag den 27.11.2013, kl. 09.30-12.00. Til stede: Fra tjenestemannsorganisasjonene og hovedverneombud: Kurt Johansen, Parat UMB

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 20.10.2016 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 10.00-15.50 Tilstede: Siri B. Hatlen (fra kl. 12.15), Thea Klem, Ole Johan R. Holtet,

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap. Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap. Tid: torsdag 22. mai kl

Fakultet for samfunnsvitenskap. Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap. Tid: torsdag 22. mai kl Fakultet for samfunnsvitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap Tid: torsdag 22. mai kl. 10.00 12.00 Til stede: Jon P. Knudsen (styreleder), representanter for faste vitenskapelig

Detaljer

Referat fra sentralt IDF- møte

Referat fra sentralt IDF- møte Norges miljø- og biovitenskapelige universitet POA - Personal- og organisasjonsavdelingen Til stede fra tjenestemannsorganisasjonene Trude Wicklund, Akademikerne Anne Gravdahl, Akademikerne Catherine Trangerud,

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 1. november 2012

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 1. november 2012 MØTEBOK GODKJENT 06.12.2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 1. november 2012 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie Professor

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Hemsen NVH Tid: Onsdag den , kl

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Hemsen NVH Tid: Onsdag den , kl Referat fra felles DF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Hemsen NVH Tid: Onsdag den 23.10.2013, kl. 09.30-13.10. Til stede: Fra tjenestemannsorganisasjonene og hovedverneombud: Kurt Johansen, Parat UMB

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET US-sak 27/2017 UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 19.01.2017 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-15.30 Tilstede: Siri B. Hatlen (ikke sak 12/2017), Thea Klem, Ole

Detaljer

Fra Universitetsadministrasjonen: Ole-Jørgen Torp, studiedirektør Bodil Norderval, seksjonsleder studieavdelingen

Fra Universitetsadministrasjonen: Ole-Jørgen Torp, studiedirektør Bodil Norderval, seksjonsleder studieavdelingen Til stede Ingrid Wigestrand, nestleder AU (ledet møtet) Siri Margrethe Løksa, økonomi og eiendomsdirektør Birger Kruse, vara for Halvor Hektoen Kjersti Sørli Rimer, avdelingsdirektør DSA Øystein Johnsen,

Detaljer

US 40/2017 Evaluering av omorganiseringsprosessen 2016

US 40/2017 Evaluering av omorganiseringsprosessen 2016 US 40/2017 Evaluering av omorganiseringsprosessen 2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Heidi Blom og Jan Olav Aarflot Arkiv nr: 16/00966-29 Vedlegg: 1. Notat fra styreleder

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen

NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen AOS234 Studenter i ledelse Studiedirektør Ole-Jørgen Torp 12 februar, 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 100 Dato: 02.04.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 9 15 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel Side 34/2014 Godkjenning av

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 23. august 2012

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 23. august 2012 UTKAST MØTEBOK GODKJENNES 20.09.2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 23. august 2012 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Søknad om fritak for instituttstyrer

Søknad om fritak for instituttstyrer FS-128/2013 Søknad om fritak for instituttstyrer Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot Vedlegg: 1. Søknad fra instituttlederne ved NVH 2. Utdrag

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 12. mars 2013

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 12. mars 2013 UTKAST MØTEBOK GODKJENNES 30.04.2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 12. mars 2013 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 26.11.2015 Sted: Styrerommet, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-16.00 Tilstede: Siri B. Hatlen, Wenche Farstad, Camilla Kielland, Jørgen Skeide, Ruth Haug,

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret MØTEBOK GODKJENT 3.12.2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 4.11.2010 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie Professor

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 21.01.2016 Sted: Lysebu hotell Tid: Kl. 09.00 18.00, kombinert styreseminar og styremøte Tilstede: Siri B. Hatlen, Wenche Farstad, Camilla Kielland, Jørgen

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Fakultetstyrene og dekaner, prodekan Instituttstyrene og instituttledere Vår ref. 16/00948 Deres ref. Dato 07.07.16 Informasjon

Detaljer

Prosjekt Campus. Universitetsstyret 22.oktober 2015

Prosjekt Campus. Universitetsstyret 22.oktober 2015 Prosjekt Campus Universitetsstyret 22.oktober 2015 Universitetsstyremøte 22.oktober 2015 2 Prosjektstyret pr. oktober 2015 Prosjektstyreleder: Olaf Melbø Eksternt representant: Nina Kristiansen Professor

Detaljer

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 13. februar kl

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 13. februar kl Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 13. februar kl. 09.00 15.30 Til stede: Odd Magne Rødseth (leder),

Detaljer

Møtebok IDF-møte 19. september 2011

Møtebok IDF-møte 19. september 2011 Møtebok IDF-møte 19. september 2011 Til stede Fra organisasjonene Fra administrasjonen Vera Berg FF Ann Elisabeth Wedø Eldbjørg Schøn (bisitter) FF Ragnvald Thilesen Anne Thorsen Akademikerne Torill Erikson

Detaljer

Orientering om omorganiseringen

Orientering om omorganiseringen US 9/2017 Orientering om omorganiseringen Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør Siri M. Løksa Saksbehandler(e): Seniorrådgiver Heidi Blom og avdelingsdirektør Jan Olav Aarflot Arkiv

Detaljer

Referat fra sentralt IDF- møte den

Referat fra sentralt IDF- møte den Møtereferat Til stede fra fagforeningene: Lise Thoen, Hovedverneombud Trond Langseth, NTL Anne Gravdahl, Akademikerne Cathrine Trangerud, Akademikerne Trude Wicklund, Akademikerne Marit Nesje, UNIO Forskerforbundet

Detaljer

DET NYE UNIVERSITETET

DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NR. 20, 21. MARS 2013 2 INFORMASJON 3 ET STRATEGIDOKUMENT FOR SÆRPREG OG TVERRFAGLIG SATSING 4 LEDIGE INSTITUTTLEDERSTILLINGER

Detaljer

Utredning av fakultetsorganisering: Mandat og oppnevning av UMBs representanter i prosjektgruppe

Utredning av fakultetsorganisering: Mandat og oppnevning av UMBs representanter i prosjektgruppe 1302 1901 US-SAK NR: 170/2009 SAKSANSVARLIG:UNIVERSITETSDIREKTØR SIRI M LØKSA SAKSBEHANDLER(E): PERSONAL-OG ORGANISASJONSDIREKTØR ELIZABETH DE JONG ARKIVSAK NR: 2009/1462 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP

Detaljer

Evaluering av dagens styringsmodell

Evaluering av dagens styringsmodell US 98/2015 Evaluering av dagens styringsmodell Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 15/03694-1 Forslag til vedtak: 1. Universitetsstyret

Detaljer

Fakultetsstyre - Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning - MINA

Fakultetsstyre - Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning - MINA Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MØTEBOK Fakultetsstyre - Fakultet for miljøvitenskap og Dato: 30.01.2017 kl. 9:00-1445 Sted: Tilstede: Sørhellinga, S257 Arne Rørå, Brit Lisa Skjelkvåle,

Detaljer

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40 Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40 Til stede: Odd Magne Rødseth (leder), representanter

Detaljer

Gjelder: Informasjon, drøfting og forhandlingsmøte (IDF) - FUSAM onsdag , kl , Styrerommet, 2. etg. Hovedbygningen, Gløshaugen

Gjelder: Informasjon, drøfting og forhandlingsmøte (IDF) - FUSAM onsdag , kl , Styrerommet, 2. etg. Hovedbygningen, Gløshaugen NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitetet Personalavdelingen MØTEREFERAT Tilstede: Tjenestemannsorganisasjonene Parat: Morten Mørch, Parat NTNU Anita Brækken, Parat HiST Arbeidsgiver:

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 26.11.2015 Sted: Styrerommet, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 16.00 Tilstede: Siri B. Hatlen, Wenche Farstad, Camilla Kielland, Jørgen Skeide, Ruth Haug,

Detaljer

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger US 63/2016 Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Heidi Blom Arkiv nr: 16/00948 Forslag til vedtak: Universitetsstyret

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 24. april 2012 Tid: 10:30 13.40 Sted: NVH PROTOKOLL 03/12 Til stede: Styremedlemmer: Finn Bergesen

Detaljer

Frafall: Siri Margrethe Løksa, økonomi- og eiendomsdirektør Lea Lietenant, studentrepresentant Adamstuen Erling Bjurbeck, leder SiÅs

Frafall: Siri Margrethe Løksa, økonomi- og eiendomsdirektør Lea Lietenant, studentrepresentant Adamstuen Erling Bjurbeck, leder SiÅs Til stede Halvor Hektoen, prorektor og leder av LMU Eva Falleth, konstituert dekan, Landskap og samfunn Kjersti Sørli Rimer, avdelingsdirektør teknisk avdeling Halvor Kongevold, velferdsansvarlig AU Ina

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:30 13:40 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: NVH, Gjesteserveringen Tid: fredag 30.11.12, kl. 12.00 15.00 Til stede: Arbeidstakersiden: Arbeidsgiversiden: Kurt R. Johansen, Parat UMB Anne

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 6. oktober 2011

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 6. oktober 2011 MØTEBOK GODKJENT 03.11.2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 6. oktober 2011 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie Professor

Detaljer

styreleder medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem

styreleder medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 25.05.2011 Tidspunkt: kl 08.30 11.30 Til stede: Navn Magnus Rindal Åshild Nordnes Marit Sundet Terje Fallmyr Maja Jensvoll Ellen

Detaljer

UTKAST TIL MØTEREFERAT. Referat fra prosjektstyremøte Prosjekt Campus. MØTETYPE: Prosjektstyremøte Møte 11

UTKAST TIL MØTEREFERAT. Referat fra prosjektstyremøte Prosjekt Campus. MØTETYPE: Prosjektstyremøte Møte 11 UTKAST TIL MØTEREFERAT PROSJEKT: Referat fra prosjektstyremøte Prosjekt Campus SAKSNR: 16/01558 MØTETYPE: Prosjektstyremøte Møte 11 DATO/TID: 06.04.2016 kl. 1200 1500 STED: Adamstuen, Bygg 1, 3.etg, Hemsen

Detaljer

Referatsak 36/2010 a) Dokument: Oppfølging universitetsstyret Til: Universitetsstyret

Referatsak 36/2010 a) Dokument: Oppfølging universitetsstyret Til: Universitetsstyret Referatsak 36/2010 a) Dokument: Oppfølging universitetsstyret 28.01.2010 Til: Universitetsstyret Møtedato 28.1. 2010 4/2010 Rutine for behandling av intern varsling av kritikkverdige forhold ved UMB Rutiner

Detaljer

ORIENTERING OM RESULTATENE AV ARBEIDSMILJØKARTLEGGINGEN VED NMBU

ORIENTERING OM RESULTATENE AV ARBEIDSMILJØKARTLEGGINGEN VED NMBU US 79/0 ORIENTERING OM RESULTATENE AV ARBEIDSMILJØKARTLEGGINGEN VED NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Birger Kruse Saksbehandler: Torborg Storaas Arkiv nr: /0606 Vedlegg:. Resultat; NMBU. Resultat:

Detaljer

Omorganiseringen. Overgangsordninger

Omorganiseringen. Overgangsordninger US 85/2016 Omorganiseringen. Overgangsordninger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør Saksbehandler(e): POA/Jan Olav Aarflot Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Informasjon sendt ledere,

Detaljer

Årsplan for 2016, samt langtidsutsikter (S-sak 42/15)

Årsplan for 2016, samt langtidsutsikter (S-sak 42/15) NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitetet Personalavdelingen MØTEREFERAT Tilstede: Tjenestemannsorganisasjonene Parat: Morten Mørch, Parat NTNU Anita Brækken, Parat HiST Andreas Sylte,

Detaljer

US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme

US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø, Paul Stray Arkiv nr: 16/04737 Forslag til vedtak: Det framlagte forslag

Detaljer

MØTEBOK. Ekstraordinært møte i Universitetsstyret

MØTEBOK. Ekstraordinært møte i Universitetsstyret MØTEBOK UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET 1302 1901 MØTEBOK Ekstraordinært møte i Universitetsstyret 25.01.2007 Til stede: Rektor Knut Hove Professor Brit Salbu Professor Birger

Detaljer

Saker som skal behandles på fellesstyrets møte 30. januar 2013 Sak Kommentar Forslag til fremdrift og vedtak

Saker som skal behandles på fellesstyrets møte 30. januar 2013 Sak Kommentar Forslag til fremdrift og vedtak 1 FS-12/13 Fellesstyrets arbeidsplan 2013 Fellesstyrets arbeidsplan viser hvilke vedtak fellesstyret må fatte på vegne av de to institusjonene i 2013 for at NMBU skal fungere som universitet fra 1. januar

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 06.11.2014 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-17.15 Tilstede: Siri B. Hatlen, Anne Storset, Camilla Kielland (gikk kl.

Detaljer

I samråd med rektor utformer universitetsdirektøren de endelige spørsmålene på bakgrunn av universitetsstyrets drøfting.

I samråd med rektor utformer universitetsdirektøren de endelige spørsmålene på bakgrunn av universitetsstyrets drøfting. US-SAK NR: 32/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: ASS UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 12/576 Etatsstyringsmøtet

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppen angående arbeidsoppgaver for ledelsessekretariatsfunksjonen ved NMBU pr

Rapport fra arbeidsgruppen angående arbeidsoppgaver for ledelsessekretariatsfunksjonen ved NMBU pr Til: Rektor Fra: Arbeidsgruppen v/birger Kruse Dato: 05.12.16 Rapport fra arbeidsgruppen angående arbeidsoppgaver for ledelsessekretariatsfunksjonen ved NMBU pr 01.01.17 1 Arbeidsgruppe og mandat I oktober

Detaljer

Utlysning av stilling som Personal- og organisasjonsdirektør

Utlysning av stilling som Personal- og organisasjonsdirektør 1302 1901 US-SAK NR: 176/2009 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2009/1060 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR Utlysning av stilling som Personal-

Detaljer

Byggeprosjektene på Campus Ås. Status pr. 1. mars 2014 Prosjektleder Knut Moksnes

Byggeprosjektene på Campus Ås. Status pr. 1. mars 2014 Prosjektleder Knut Moksnes Byggeprosjektene på Campus Ås Status pr. 1. mars 2014 Prosjektleder Knut Moksnes Styremøte 05.03.14 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Samlokaliseringsprosjektet - nøkkeltall Kostnadsramme

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) 1 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 4. desember 2012 Tid: 10:30 15:40 Sted: UMB PROTOKOLL 07/12 Til stede: Styremedlemmer: Siri Hatlen

Detaljer

MØTEBOK 25.3.2010. Møte i Universitetsstyret

MØTEBOK 25.3.2010. Møte i Universitetsstyret MØTEBOK GODKJENNES UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK 25.3.2010 Møte i Universitetsstyret Til stede: Rektor Knut Hove Professor Anne Marte Tronsmo Professor Birger Solberg

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 28.04.2016 Sted: Styrerommet, Campus Ås Tid: Kl. 10.00 15.50 Tilstede: Siri B. Hatlen (ikke sakene 35-43), Camilla Kielland, Jørgen Skeide, Ruth

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 10/13

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 10/13 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 25. oktober 2013 Tid: 09:00 15.00 Sted: NVH Utkast til PROTOKOLL 10/13 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer

Fra Administrasjonen: adm. direktør Birger Kruse, prorektor Halvor Hektoen, økonomisjef Jan E. Aldal (i sak 3 og 10) og avdelingsleder Hans Gran

Fra Administrasjonen: adm. direktør Birger Kruse, prorektor Halvor Hektoen, økonomisjef Jan E. Aldal (i sak 3 og 10) og avdelingsleder Hans Gran STYRET VED NORGES VETERINÆRHØGSKOLE Styremøte: torsdag 29. mars 2012 Tid: Kl. 10.00 14.45 Sted: Hemsen PROTOKOLL 3/12 Til stede: rektor professor Yngvild Wasteson, førsteamanuensis Trine L Abee-Lund, professor

Detaljer

Status fra Prosjektstyret

Status fra Prosjektstyret US 22/2016 Status fra Prosjektstyret Universitetsledelsen Saksansvarlig: Olaf Melbø Saksbehandler(e): Trond Furuberg Arkiv nr: 16/01206 Forslag til vedtak: Saken tas til orientering 01.03.2016 Mari Sundli

Detaljer

Status fra Prosjektstyret

Status fra Prosjektstyret US 78/2016 Status fra Prosjektstyret Universitetsledelsen Saksansvarlig: Olaf Melbø Saksbehandler(e): Trond Furuberg Arkiv nr: 16/01206- Forslag til vedtak: Saken tas til orientering 31.08.2016 Mari Sundli

Detaljer

Møte i Forskningsutvalget 27.05.2014

Møte i Forskningsutvalget 27.05.2014 Møtebok Noregs miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsutvalget møtedato 27.05. 2014 For godkjenning per e-post innen 10.06.2014 Møte i Forskningsutvalget 27.05.2014 Til stede: Halvor Hektoen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:30 12:50. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:30 12:50. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 09:30 12:50 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Brynjolv Anke varamedlem ekstern Inge

Detaljer

Mandat for programråd/studieutvalg

Mandat for programråd/studieutvalg FS-58/203 Mandat for programråd/studieutvalg Møtedato: 29. november 203 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Notat fra prorektor ved NVH, Halvor Hektoen Forslag til vedtak: Fellesstyret vedtar

Detaljer

INTERIMSSTYRET FOR SAMORGANISERING OG SAMLOKALISERING AV NVH OG UMB

INTERIMSSTYRET FOR SAMORGANISERING OG SAMLOKALISERING AV NVH OG UMB INTERIMSSTYRET FOR SAMORGANISERING OG SAMLOKALISERING AV NVH OG UMB Dato: tirsdag 27. januar 2009 Tid: Kl. 09.00 17.00 Sted: Cirkus, UMB PROTOKOLL 01/09 Til stede: Arild Underdal (leder), Karen Johanne

Detaljer

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft?

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft? 1302 1901 LMU-SAK NR: 13/2006 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 29.08.2013

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 29.08.2013 MØTEBOK GODKJENT 11.09.2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 29.08.2013 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Brit Salbu Professor Morten

Detaljer

NMBUs oppfølging og VetBiofakultetets. byggeprosjektene på Campus Ås

NMBUs oppfølging og VetBiofakultetets. byggeprosjektene på Campus Ås US-sak 55/2014 NMBUs oppfølging og VetBiofakultetets medvirkning i byggeprosjektene på Campus Ås Øystein Lie Terje Holsen Knut Moksnes Siri Margrethe Løksa Disposisjon Bakgrunn og målsetting for hele prosjektet

Detaljer

Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle

Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle Kari Tove Elvbakken Administrasjonsseminar 27.09.11 Universitetets styrer og utvalg Universitetsstyret Fakultetsstyrene Styret ved Bergen museum Universitetsbibliotekets

Detaljer

FS-56/13 Orienteringssaker fra styreleder rektorene sekretariatsleder, herunder orientering om revidert nasjonalbudsjett

FS-56/13 Orienteringssaker fra styreleder rektorene sekretariatsleder, herunder orientering om revidert nasjonalbudsjett FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 23. mai 2013 Tid: 10:00 15:30 Sted: UMB PROTOKOLL 05/13 Til stede: Styremedlemmer: Siri Hatlen (leder),

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET US 46/2016 FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 19.04.2016 om Dagsorden

Detaljer

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. oktober 2016

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. oktober 2016 Direktøren Styresak 094-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. oktober 2016 Saksbehandler: Gro Ankill Dato dok: 08.11.2016 Møtedato: 16.11.2016 Vår ref: 2016/315 Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte

Detaljer

ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET

ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET Dette reglement bygger på Normalregler for institutter ved Universitetet i Oslo. Se lenke: http://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/normalreglerinstitutter.html

Detaljer

Bjørn Stordrange. Merknader Onsdag 21. september var det styreseminar for det nye styret. Det er ikke skrevet referat fra dette seminaret.

Bjørn Stordrange. Merknader Onsdag 21. september var det styreseminar for det nye styret. Det er ikke skrevet referat fra dette seminaret. Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 31. januar 2012 Tid: 10:30 14.30 Sted: NVH PROTOKOLL 01/12 Til stede: Styremedlemmer: Finn Bergesen

Detaljer

Saken legges fram uten forslag til vedtak fra administrasjonen.

Saken legges fram uten forslag til vedtak fra administrasjonen. US-SAK NR: 3/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: REKTOR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 10/1095 Styrets evaluering av eget arbeid

Detaljer

Forslag til saksliste:

Forslag til saksliste: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 ÅS Norge Ledelsesstab Vår ref. 14/00750-1 Deres ref. Vår dato 19.02.2014 Innkalling

Detaljer

Protokoll fra AMU-møte onsdag 19. mars kl. 09.00 11.00 Store møterom administrasjonen/telestudio Ve/Lo

Protokoll fra AMU-møte onsdag 19. mars kl. 09.00 11.00 Store møterom administrasjonen/telestudio Ve/Lo Protokoll fra AMU-møte onsdag 19. mars kl. 09.00 11.00 Store møterom administrasjonen/telestudio Ve/Lo Arbeidsgivers representanter Til Vararepresentanter Til stede stede Direktør Paul M Strand Forfall

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 63/16 Lønnsoppgjøret i staten - lokale lønnsforhandlinger 2016 Saksnr: 15/06843-7 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 08.06.2016

Detaljer

Universitetsstyret vedtar å sette i gang areal- og funksjonsprogrammer ihht. de rammer som er gitt i saksframlegget til denne saken.

Universitetsstyret vedtar å sette i gang areal- og funksjonsprogrammer ihht. de rammer som er gitt i saksframlegget til denne saken. US-SAK NR: 47/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): KRISTIN KREUL, TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 2013/1133 Areal- og funksjonsprogram

Detaljer

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger US 89/2016 Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v. personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler(e): Catherine Caillé,

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 31. januar 2013

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 31. januar 2013 MØTEBOK GODKJENT 12.03.2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 31. januar 2013 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie Professor

Detaljer