INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE"

Transkript

1 INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 131 Dato: Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel Tid Side 49/2014 Godkjenning av innkalling og sakliste /2014 Godkjenning av protokoll fra /2014 Referat fra IDF møtet (deles ut i møtet) 52/2014 Orienteringssaker fra Styreleder Valg av studenter til US kjønnsbalanse Rektor Studentsøkertallene Oppfølging av institutter i ubalanse HMS handlingsplan tilbakemelding på spørsmål stilt i US møtet 53/2014 Faglig presentasjon av Arild Angelsen, Handelshøyskolen Strategi og ledelse /2014 Forberedelse til etatsstyringsmøtet /2014 NMBUs oppfølging av byggeprosjektene på Campus Ås /2014 Orientering om resultatmål for rektor /2014 Orientering om administrative systemer Økonomi og eiendom 58/2014 Rapport om økonomiforvaltninga /2014 Forslag til kandidater til styrene i aksjeselskaper der NMBU har eierandeler Studie og forskning 60/2014 Rapport om studiekvalitet og Rapport om Studiegjennomstrømming og Studiekvalitet ved UMB 61/2014 Orientering om EAEVE evalueringen 62/2014 Open Access ved NMBU NMBU Universitetsstyret Møtedato

2 2 av Saksnr. Sakstittel Tid Side 63/2014 Forskningstermin NMBU retningslinjer 64/2014 Forskrift for graden philosofhiae doctor (ph.d.) ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet Organisasjon 65/2014 Tilpasningsavtale /2014 Referatsaker (legges kun ut på internett): 67/2014 Eventuelt a) Oppdatert plan for styresaker 2014 (legges på bordet) b) Brev fra KD datert : Supplerende tildelingsbrev statsbudsjettet 2014 kap. 281 post 01 styrking av kapasitet i UH sektorens etter og videreutdanningstilbud for lærere, prosjekt c) Referat fra Forskningsutvalgets møte Eventuelt forfall meldes Lise Gorseth på epost eller tlf Siri B. Hatlen styreleder NMBU Universitetsstyret Møtedato

3 US-sak 50/2014 UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET 3 av 131 Dato: Onsdag Sted: Campus Ås, Styrerommet Tid: Tilstede: Alf Bjørseth, Anne Storset, Camilla Kielland (unntatt sakene 46 47), Marianne Harg, Marit Engelsjord Negård (unntatt sakene 46 47), Morten Sørlie, Per Rønning, Ruth Haug, Siri B. Hatlen, Trond Langseth, Alf Bjørseth, Jens Oddershede (unntatt sak 47) Administrasjonen: Mari Sundli Tveit, Halvor Hektoen, Siri Margrethe Løksa, Birger Kruse, Jan Olav Aasbø, Lise Gorseth, Øystein Johnsen. På deler av møtet deltok: Terje Holsen, Knut Moksnes, Kjersti Sørlie Rimer, Kristin Kreul, Jan Aldal, Hans Christian Sundby, Ragnar Øygard, Evensen, Hans Gran, Paul Stray Protokoll: Lise Gorseth 34/2014 Godkjenning av sakliste, samt protokoll fra Vedtak: Universitetsstyret godkjenner sakslisten og protokollen fra godkjennes. 35/2014 Referat fra IDF møtet Referat fra sentralt IDF møte 31. mars 2014 ble delt ut i møtet. Punktene fra referatet ble orientert om under hver enkelt sak. Referatet legges ved protokollen. Rektor orienterer på neste styremøte om utviklingen av dialogen med de tillitsvalgte. 36/2014 Orienteringssaker fra Styreleder Ingen orienteringer Rektor EAEVE akkrediteringen Oppfølging institutter i økonomisk ubalanse Utviklingen av NMBU til én organisasjon Siden sist Svart arbeid underleverandører Søråsjordet NMBU Universitetsstyret Møtedato

4 4 av EAEVE akkrediteringen Universitetsstyret registrerer med tilfredshet at NMBU ble innstilt til EAEVE akkreditering. Styret retter en stor takk til alle som har bidratt til å få realisert dette. Svart arbeid underleverandører På vegne av rektor ga økonomi og eiendomsdirektøren følgende orientering: Gjennom bekjentgjøring av krav i konkurransegrunnlag og kontrakt arbeider NMBU for å forebygge ulovligheter og uetisk handel med vekt på følgende tiltak: Vi inngår ikke kontrakt med leverandører som har en rettskraftig dom mot seg. Vi krever skatteattester og HMS attest fra alle tilbydere. Ved anskaffelser hvor vi vurderer risiko, krever vi at leverandøren fyller ut følgende skjema: Sosiale kontraktsvilkår, Retningslinjer for etisk handel, Egenrapportering etter kontraktsinngåelse På vegne av en rekke offentlige virksomheter, deriblant NMBU, har Oslo kommune inngått en rammeavtale om kjøp av bistand til kontraktsoppfølging av etiske krav i leverandørkjedene. Dette gjør NMBU i stand til å følge opp firmaer og underleverandører for å se om de krav vi har stilt i forhold til etikk, er i tråd med kontrakt. Dette gjøres på mistanke, eller andre forhold som kan utløse en slik undersøkelse. Vi har tatt kontakt med Initiativ for etisk handel (IEH) med tanke på å melde universitetet inn. Dette er en organisasjon som kan hjelpe oss med å forbedre arbeidet på dette området. Disse tiltakene koster noe, både økonomisk og personressurser, men de siste dagers begivenheter viser med all tydelighet hvor raskt en virksomhet kan komme i et negativt søkelys. En bedre struktur på det etiske arbeidet vil langt på vei sikre oss mot slik oppmerksomhet, men vi har ikke tilstrekkelig kompetanse og ressurser til å klare dette i egen regi. Vi har begrenset mulighet til å oppspore og avdekke skjulte ulovligheter. Vi vil umiddelbart stille krav om en egenerklæring fra aktuelle leverandører om at de ikke, på noen måte driver ulovlig eller benytter underleverandører som driver ulovlig. I kontrakten vil vi gjøre oppmerksom på at dersom ulovligheter avdekkes, vil vi betrakte dette som et kontraktsbrudd og grunnlag for å si opp avtalen med øyeblikkelig virkning. NMBU Universitetsstyret Møtedato

5 5 av Søråsjordet Rektor orienterte Universitetsstyret om medieoppslag den siste tiden om eventuelt salg av Søråsjordet for utbyggingsformål. Rektor redegjorde for UMB styrets tidligere behandling av dette spørsmålet. Rektor orienterte om at det har vært en dialog og vil være en dialog med Ås kommune om behov for utbyggingsarealer. Rektors vurdering er at i denne styreperioden er det ingen aktuell problemstilling at Søråsjordet skal selges til utbyggingsformål. Imidlertid kan andre deler av eiendomsmassen til universitetet være aktuelle for avhending. Styret tok rektors orientering til etterretning. 37/2014 Faglig presentasjon av Øystein Evensen, Institutt for basalfag og akvamedisin (BasAM), Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap (VetBio), Tema: immunologi og fiskevaksiner. Universitetsstyret takker Evensen for en god og interessant presentasjon. Styret ser at denne type faglige presentasjoner på styremøtene er nyttig for styrets arbeid. 38/2014 Kunnskapsdepartementets nye rapporteringskrav til årsrapport 2014 Universitetsstyret ber om at årsplanen for styrearbeidet, om nødvendig, justeres slik at den tilpasses den prosess som må legges til grunn for å rapportere etter Kunnskapsdepartementets nye bestemmelser. Vedtak: Kunnskapsdepartementets nye Rapporteringskrav for årsrapport 2014 tas til etterretning. 39/2014 Etatsstyringsmøte deltakelse fra styret Vedtak: Fra universitetsstyret møter følgende på etatsstyringsmøtet med Kunnskapsdepartementet 3. juni 2014: Styreleder Siri Hatlen Student Marit Engelsjord Negård Trond Langseth (teknisk administrativt ansatte), Camilla Kielland (midlertidig ansatte), Anne Storset, Morten NMBU Universitetsstyret Møtedato

6 6 av Sørlie (begge vitenskapelige ansatte), Marianne Harg (eksternt styremedlem) Rektor Mari Sundli Tveit 40/2014 Presentasjon av Senter for Husdyrforsøk (SHF), Brukerutstyrsprosjektet og Rehabiliteringen av Urbygningen v/prosjektdirektør Erik Antonsen, Statsbygg Presentasjon av Samlokaliseringsprosjektet (SLP) v/ Rolf Erik Wahlstrøm, Prosjektgruppa Representantene fra Statsbygg og Prosjektgruppa orienterte Universitetsstyret om status for byggeprosjektene. Deretter var det en guidet busstur for Universitetsstyret på Campus Ås. 41/2014 Ambisjonsnivå for vedlikehold og utvikling av eksisterende bygningsmasse oppfølging Universitetsstyret viser til sak 29/2014 hvor det ble uttrykt en ambisjon om at det samlede arealbehovet kan reduseres med 10%. Denne ambisjonen opprettholdes. Universitetsstyret ber rektor, når saken kommer tilbake til styret, om å ha gjennomført en kreativ prosess hvor ulike scenarier og løsningsmuligheter vurderes i et helhetlig perspektiv. Det ble spesielt pekt på mulighetene for en mer intensiv arealbruk, herunder undervisningstid og former, prioritering av oppgaver, mv. Det er viktig at dekanene får en aktiv rolle i dette arbeidet i samarbeid med rektor. Vedtak: Universitetsstyret tar saken til orientering. Innspillene gitt fra Universitetsstyret følges opp av rektor. 42/2014 Orientering om budsjettmodellen ved NMBU Ragnar Øygard, instituttleder ved NMBU Handelshøyskolen, presenterte NMBUs budsjettmodell. Hans Christian Sundby, økonomiavdelingen, viste beregninger av budsjettmodellvirkningen for Det forventes en resultatuttelling fra Kunnskapsdepartementets finansieringssystem i 2015 på netto ca 4,5 mill. kr. Vedtak: Presentasjonen tas til orientering NMBU Universitetsstyret Møtedato

7 7 av /2014 Redegjørelse status på anskaffelsesområdet på Adamstuen Universitetsstyret viser til at det kan tas ut betydelige besparelser på godt gjennomførte anskaffelser. Når det gjelder internkontroll ved anskaffelser, vises det til sak 44/2014. Vedtak: Universitetsstyret tar redegjørelsen til foreløpig orientering. Universitetsstyret ber rektor i tertialrapportene om å komme tilbake med nærmere redegjørelse om: Kapasitet og kompetanse innen anskaffelsesfunksjonen Delstrategi for anskaffelser Plan for anskaffelser for nye bygg og brukerutstyr 44/2014 Internrevisjon NMBU førstegangsbehandling Vedtak: Saken ble drøftet og det ble gitt innspill til rektor. Med bakgrunn i innspillene kommer rektor tilbake til Universitetsstyret med en anbefaling før sommeren om hvordan NMBU kan videreutvikle internkontrollsystemet. 45/2014 Revisjon årsregnskap 2013 (utsatt off. jf. rr.lov 18(2) Det vises til at Universitetsstyret i sak 44/2014 har drøftet spørsmålet om hvordan internkontrollen ved NMBU kan videreutvikles. Vedtak: Universitetsstyret tar revisjonsbrev til årsregnskap 2103 for UMB og NVH fra Riksrevisjonen og utkast til NMBUs svarbrev til etterretning. 46/2014 HMS årsrapport og handlingsplan Universitetsstyret peker på at det gjøres mye godt HMS arbeid i organisasjonen, men ber administrasjonen spesielt følge opp disse punktene: Alle enheter skal gjennomføre en risikovurdering hvert år. Alle ansatte skal ha en medarbeidersamtale årlig Øke bevisstheten rundt å melde avvik og arbeide for å redusere antall skader/ulykker. Utregning av H verdi på skader og flere grafiske fremstillinger i rapporten (eks. på sykefravær) NMBU Universitetsstyret Møtedato

8 8 av Vedtak: Årsrapport for helse, miljø og sikkerhet tas til etterretning. Status for handlingsplanen legges frem for Universitetsstyret i september /2014 Referatsaker a) Oppdatert plan for styresaker 2014 b) Brev fra Kunnskapsdepartementet datert : Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen c) Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) d) Referat fra møte i Forskningsutvalget e) Dekanenes oppsummering av seminardiskusjonen f) Møtebok fakultetsstyre VetBio g) Møtebok fakultetsstyre MiljøTek h) Møtebok fakultetsstyre VetBio i) Møtebok fakultetsstyre SamVit j) Møtebok fakultetsstyre MiljøTek Vedtak: Universitetsstyret tar sakene til orientering. 48/2014 Eventuelt Det var ingen saker under eventuelt. (sign.) Siri B. Hatlen styreleder NMBU Universitetsstyret Møtedato

9 9 av 131 Referat Til stede fra hovedsammenslutningene: Anne Gravdahl, Akademikerne Katharina Løken, Akademikerne Elin Pålerud, Parat Lise Thoen, Hovedverneombud Kurt R. Johansen, Parat Signe Kroken, LO Manfred Heun, LO Mette Wik, UNIO Lena Marie Kjøbli, UNIO Fra arbeidsgiver: Administrasjonsdirektør Birger Kruse (møteleder) Personal- og organisasjonsdirektør Jan Olav Aarflot Seksjonssjef arbeidsliv og medbestemmelse Torborg Storaas Referent: Anne Marie Bjørkeng, POA Vår ref. 14/ Vår saksbehandler Deres ref. Anne Marie Bjørkeng, tlf. Vår dato Referat; sentralt IDF-møte den Saker: 28/14 Godkjenning av innkalling og referat fra Ingen merknader til innkallingen. Referatet er godkjent. 1 av 7

10 29/14 Informasjon fra tjenestemannsorganisasjonene 10 av 131 UNIO: FF UMB har valgt ny leder: Lena Marie Kjøbli Lederen vært på landsråd og refererte kort fra dette møtet. LO: Janniche Thom går ut i permisjon. Haakon Aaen fortsetter som nestleder i NTL NMBU. Manfred Heun og Lena Fossen orienterte om deltakelse på seminar. Signe Kroken og Haakon Aaen skal på omstillingsseminar 10 og 11 april i regi av NTL. YS: Orienterte om deltakelse på tariffkonferanse i regi av Parat og YSkonferanse hvor medbestemmelse var på dagsorden. Akademikerne: Orienterte om nylig avholdt NITO- konferanse. Planlegger årsmøte NITO i juni. 30/14 Tilpasningsavtalen - signering Tilpasningsavtalen ble signert av partene. UNIO viste til innsendt felles innspill fra hovedsammenslutningene: For å få til det som avtalen tar opp under formål og intensjoner ba de om at det lages en handlingsplan og et eget seminar på hvordan vi kan få til reell medbestemmelse ved NMBU. Fagforeningene mente at det er et stort forbedringspotensial på dette området og foreslo at ledelsen setter opp et seminar på dette området hvor tillitsvalgte, styreleder, rektor, administrasjonsdirektør, økonomi- og eiendomsdirektør, utvalgte medlemmer sekretariatet og av POA deltar. Fagforeningene ba også om en redegjørelse fra ledelsen for valg av sammensetning av Rektors ledergruppe og Rektors utvidete ledergruppe. I begge gruppene har en valgt å ha med leder i Studentstyret. Fagforeningene setter pris på at studentene blir hørt og kan uttale seg direkte til øverste ledelse, mens syns ikke det er greit at fagforeningene ikke har denne muligheten. Fagforeningene møter heller ikke rektor eller prorektor i sentrale IDF-møter. Administrasjonsdirektøren vil ta dette videre. 31/14 Særavtale; kompensasjon tillitsvalgte F Det ble orientert om fremdrift. Forhandlingen skal finne sted neste møte. 2 av 7

11 11 av /14 Gjennomgang av styresakene til US-møte Utsendt til organisasjonene fra ledelsessekretariatet den Link: /node/4965 US 36/2014 Orienteringssaker fra styreleder og rektor Hovedsammenslutningene ber om en orientering knyttet til punktene om «oppfølging av institutter i ubalanse» og «utviklingen av NMBU til én organisasjon». US- 37/2014 Faglig presentasjon av Øystein Evensen, BasAM, VetBio Birger Kruse orienterte kort. US - 38/2014 Kunnskapsdepartementets nye rapporteringskrav til årsrapport 2014 Rapporteringsregime legges om fra Dette vil arbeidsgiver komme tilbake til i et senere møte. US 39/2014 Etatsstyringsmøte deltakelse fra styret UNIO bemerket at ansattrepresentanter fra US bør delta i dette møtet. Hovedsammenslutningene anbefaler at minst to ansatte representanter deltar, en vitenskapelig og en teknisk administrativt fra US. US 40/2014 Presentasjon av Senter for husdyrforsøk(shf) Presentasjon av Samlokaliseringsprosjektet (SLP Hovedverneombudet uttrykker bekymring for om det planlagte fellesbygget blir realisert. Hovedsammenslutningene ber om en avklaring på dette. Administrasjonsdirektøren er ikke orientert om at Fellesbygget er tatt ut av planene for SLP. Knut Moksnes vil orientere om SLP på et snarlig IDF-møte. US - 41/2014 Ambisjonsnivå for vedlikehold og utvikling av eksisterende bygningsmasse oppfølgning Hovedsammenslutningene ber om at orienteringer som gis i US, også mottas av hovedsammenslutningene i etterkant av 3 av 7

12 12 av 131 møtet evt. ber man om at aktuelle direktører informerer i sentralt IDF om de samme sakene. Administrasjonsdirektøren minnet om at styremøtene er åpne, og at presentasjoner lagt frem for US, følger protokoll fra møtet. US 42/2014 Orientering om budsjettmodellen ved NMBU Administrasjonsdirektøren orienterte kort. Instituttleder Ragnar Øygard vil orientere US om dette. US 43/2014 Redegjørelse status på anskaffelsesområdet på Adamstuen Akademikerne ber om en avklaring av om opplæring i e-handel er gjennomført slik det fremgår av US- dokumentene. Stiller spørsmål ved om NMBUs kompetanse på e-handel er god nok. UNIO: viser til HA 14: innføring av nye datasystemer - settes opp som sak til neste møte. US 44/2014 Internrevisjon NMBU førstegangsbehandling Fagforeningene ved NMBU viser til sak 44/2014 «Internrevisjon NMBU første gangs behandling». Hvor forslag til vedtak er: «Universitetsstyret gir følgende innspill til spørsmålet om det skal etableres en internrevisjon og i tilfelle hvilke elementer som er viktig å utvikle i en slik modell.» Ett av alternativene som Universitetsstyret kan velge mellom er: «NMBU oppretter egen enhet for internrevisjon, det tilsettes det nødvendige antall medarbeidere samt utarbeider intern instruks, metodikk og malverk.». Dette innebærer både en ny boks i organisasjonen og nye stillinger. Nye stillinger er en forhandlingssak i henhold til hovedavtalens paragraf 13 Forhandlinger, punkt b. opprettelse av ny stilling (bemanningssøking). Universitetsstyret kan derfor ikke foreta et vedtak som binder NMBU i denne saken, uten å ha forhandlet dette med tjenestemannsorganisasjonene. Vi minner også om følgende tekst fra rapport og planer som ble behandlet på mars-møtet 2014: «I effektmålene som er satt for samlokaliseringsprosjektet er det forutsatt at det innen 5 år etter at bygningene er tatt i bruk er foretatt en effektivisering innen administrasjon på 20 % og hvor 4 av 7

13 13 av 131 ressursene er overfør til faglig virksomhet. NMBU må allerede nå sørge for at det ikke foretas disposisjoner som hindrer en i nå dette effektmålet selv om dette er et langsiktig mål.» Storparten av institusjonene innen universitets og høyskolesektoren har per i dag ikke egen enhet for internkontroll. Vi ber om at Universitetsstyret ser på løsninger som gjør at NMBU kan løse denne oppgaven innenfor de ressursene som i dag disponeres av Økonomiavdelingen. Vi viser til utdrag fra sak 44: «Et alternativ for NMBU er ikke å opprette egen enhet for internrevisjon. Dette er modellen som de to institusjonene brukte frem til fusjonstidspunktet, det har fungert tilfredsstillende og uten kommentarer fra Riksrevisjonen.» Fagforeningene ved NMBU mener det er andre, viktigere oppgaver innen undervisning og forskning å bruke ressurser på i kommende år. Vi vil derfor ikke støtte en opprettelse av en internkontrollenhet ved NMBU eller bruk av midler på eksterne tjenester. US 45/2014 Revisjon årsregnskap 2013 (utsatt offentlighet jf. RR. Lov 18(2) Fagforeningene har tidligere fått forelagt slike saker i IDF møtene. Hovedsammenslutningene ber om at dette gjøres i denne saken og i fremtidige saker av samme karakter US - 46/2014 HMS-rapport og handlingsplan UNIO viser til plan sendt RLG i dag hvor HMS er omtalt. Her er det to tiltak som ikke er omtalt i HMS rapporten. LO: viser til s 77 og 78 tabell II og stiller spørsmål ved høyt sykefravær (legemeldt) ved UMB og økningen fra Hovedsammenslutningene ønsker informasjon om dette gjelder spesielle avdelinger/grupper på TA campus Ås. 33/2014 Informasjonssaker I 5 av 7

14 14 av Campusbuss: Personal- og organisasjonsdirektør Jan Olav Aarflot orienterte. Det foregår nå en undersøkelse av behov for en slik ordning. - Internpost-Campus Ås; UNIO ved Mette Wik orienterte om at internpostsystemet ikke fungerer tilfredsstillende. Ber om at det blir gitt tilbakemelding til Økonomi og Eiendomsdirektøren og FR om dette. - Bruk av rekrutteringsbyrå ved IHA LO stiller spørsmålstegn ved bruk av rekrutteringsfirma for stillinger ved IHA. Personal- og organisasjonsdirektør Jan Olav Aarflot orienterte. Meldt inn av LO den : Tidsplan i vår og når eventuelle lønnsendring skal gjelde fra. Personal- og organisasjonsdirektør Jan Olav Aarflot orienterte. Det vil være vanskelig å gjennomføre forhandlinger før en lønns- og personalpolitikk for NMBU foreligger. Tidspunkt for når lønnsendringer skal gjelde fra avtales i forbindelse med forhandlingene. PoA informerer alle ansatte om at lønnsforhandlinger er utsatt inntil videre. Arbeidet med urimelige lønnsforskjeller som følge av fusjonen Hovedsammenslutningene viste til siste referat fra RUL, hvor det fremgår at instituttene skal dekke kostnaden. Dette spørsmålet er ikke diskutert partene imellom. UNIO viste til at utarbeidelse av lønns- og personalpolitikk ved NMBU er et viktig punkt i dette. Ber om at legges frem en tidsplan for gjennomføring av alle tiltak knyttet til lønn og lønnsforhandlinger på neste møte. Personal- og organisasjonsdirektøren orienterte om arbeidet i den partssammensatte gruppen som har sett på urimelige lønnsforskjeller. Arbeidet tar tid både fordi det er omfattende og fordi det har vært nødvendig med noen avklaringer underveis. Omstillingssamtaler for de som er berørt av omstillingen Tas i neste møte Kontor for tillitsvalgte på Adamstuen. Administrasjonsdirektøren vil avklare kontor innen kort tid. Registrering i samband med parkeringsoblat Personal- og organisasjonsdirektør Jan Olav Aarflot orienterte. Hovedsammenslutningene stiller seg kritisk til merknaden i skjemaet: «Registrering av oblat vil i tillegg kunne brukes for å analysere 6 av 7

15 15 av 131 reisevaner og reisevei» og bemerker at saken vedrørende parkeringsoblat burde vært tatt opp med de tillitsvalgte i forkant. LO ba om svar på hva som er formålet med å analysere reisevanene og reisevei for ansatte og hvordan registeringen skal gjennomføres og om dette er hjemlet i forhold til personalopplysningsloven ( 11). Arbeidsgiver orienterte om at saken vil bli tatt opp med økonomi og eiendomsdirektør Siri Margrethe Løksa og vil komme tilbake med nærmere informasjon om saken. Meldt inn av UNIO den : Notat til rektors ledergruppe «Administrativ støtte til dekanenes saksforberedelse til fakultetet», med spesielt fokus på medbestemmelse og fare for byråkratisering. UNIO ber om at sekretariatet møter hovedsammenslutningene for å orientere om dette notatet på neste møte. Man bemerker også at medbestemmelse må innarbeides i dokumentet. Oppslag om bruk av underleverandør som hvitvasker penger hvordan følges dette opp (hovedtariffavtalen 5.10) Administrasjonsdirektøren orienterte om hvordan denne saken så langt er fulgt opp. HVO ba om en tilbakemelding på om NMBU har oversikt over hvem som til enhver tid utfører arbeid ved campus Ås og Adamstuen. 7 av 7

16 16 av 131 Universitetsledelsen US 54/2014 Forberedelse til etatsstyringsmøtet Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 14/00989 Vedlegg: 1. Tildelingsbrev for Kunnskapsdepartementets oppsummering fra etatsstyringsmøtet i Notat om status for oppfølgingen av tildelingsbrevet for 2014 Forslag til vedtak: Utformes på styrets møte 7. mai 2014 Mari Sundli Tveit Rektor NMBU Universitetsstyret Møtedato

17 17 av NMBU skal i etatsstyringsmøte med KD 3. juni. Styreleder ønsker å benytte US møtet 15.5 til forberedelse. NMBU møter med en delegasjon på 7 personer fra US + rektor på etatsstyringsmøtet. Styreleder ønsker at hele US skal være med på forberedelsene. Vedlagt følger tildelingsbrevet for 2014 (vedlegg 1) og KDs oppsummering fra etatsstyremøtet i 2013 (vedlegg 2). Begge er viktige grunnlagsdokumenter. Det er utarbeidet et eget dokument (vedlegg 3) som oppsummerer NMBUs status for oppfølging av tiltakene i tildelingsbrevet. Rapport og planer ( ), som ble delt ut på forrige styremøte (US medlemmene bes ta med seg Rapport og planer på styremøtet) viser oppfølgingen av fjorårets etatsstyringsmøte. Tildelingsbrevet beskriver etatsstyringsmøtet slik: Etatsstyringsmøtene skal være en strategisk dialog mellom departementet og institusjonenes styre om institusjonens utvikling. Sentrale punkter vil være profil og ambisjoner, strategiske prioriteringer og utfordringer, sett i lys av nasjonale mål og prioriteringer, samt institusjonens resultater og rammebetingelser. En del av denne dialogen vil være videre utvikling av målstrukturen og bruk av denne som styringsverktøy. Videre har KD bedt institusjonene om å melde inn strategisk viktige saker til møtet ifm innsending av Rapport og planer. NMBU har meldt inn følgende saker: Arbeidet med å bygge en ny, integrert organisasjon i to campusperioden. Dimensjonering av utdanning etter samfunnets behov, spesielt behov for fullfinansierte studieplasser. Rammer og muligheter for å redusere vedlikeholdsetterslepet. Universitetets rolle og medvirkning inn mot byggeprosjektene. Kunnskapsdepartementets planer for oppfølging av evalueringen av NFR. KDs tilstandsrapport for UH sektoren blir lagt fram 7. mai. På styrets møte vil rektor tilrettelegge for en gjennomgang av rapporten. Rektor vil på styrets møte gjennomgå områdene punkt for punkt etter følgende disposisjon: Gjennomgang av KDs tilstandsrapport for UH sektoren. Hvor plasserer NMBU seg? Arbeidet med å bygge en ny, integrert organisasjon i to campusperioden Dimensjonering av utdanning etter samfunnets behov, spesielt behov for fullfinansierte studieplasser. Rammer og muligheter for å redusere vedlikeholdsetterslepet Universitetets rolle og medvirkning inn mot byggeprosjektene. Kunnskapsdepartementets planer for oppfølging av evalueringen av NFR Status oppfølging av tildelingsbrevet Kort «blaing» i Rapport og planer Praktisk rundt oppmøtet etc NMBU Universitetsstyret Møtedato

18 US-sak 54/2014 vedlegg 1 18 av 131 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Postboks Ås Deres ref Vår ref Dato 13/ Statsbudsjettet for 2014 kap Tildelingsbrev for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Tildelingsbrevet for 2014 består av følgende deler: 1. Innledning Regjeringens prioriteringer Mål og budsjett for Andre forutsetninger og krav Rapportering og resultatoppfølging Postadresse Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Kontoradresse Kirkeg. 18 Telefon * Org no Universitets- og høyskoleavdelingen Telefon Telefaks Saksbehandler Immanuel Olaussen

19 Tildelingsbrev 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 19 av INNLEDNING På bakgrunn av Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2014 sender Kunnskapsdepartementet med dette tildelingsbrev til institusjonen. Tildelingsbrevet er Kunnskapsdepartementets årlige styringsdokument til institusjonen og skal distribueres til alle medlemmer av institusjonens styre. Eventuelle endringer eller ytterligere tildelinger vil bli formidlet gjennom supplerende tildelingsbrev i løpet av året. 2. REGJERINGENS PRIORITERINGER 2.1 Regjeringen satser på kunnskap Regjeringen har valgt Kunnskap gir muligheter for alle som et av de åtte sentrale prosjektene i Regjeringsplattformen. Kunnskap er også en bærebjelke gjennom de andre satsingsområdene. Universitets- og høyskolesektoren spiller en stadig viktigere rolle i videreutviklingen av kunnskapssamfunnet. Vi trenger universiteter og høyskoler som er selvstendige, strategiske aktører med kraft til å sette seg høye ambisjoner og gjennomføre egne prioriteringer. Institusjonene har ansvar for å foreta nødvendige prioriteringer, sørge for at beslutninger blir gjennomført og sikre at planer blir til handlinger. Hvert år går tusenvis av kandidater fra universiteter og høyskoler ut i arbeidslivet med oppdatert kunnskap og relevante ferdigheter. Dette bidrar til at arbeidslivet får tilført nødvendig kompetanse og øker sin kapasitet for å ta i bruk ny kunnskap. Samtidig øker samfunnets omstillingsevne. Gjennomgående høy kvalitet og relevans i alle studier ved alle læresteder er et viktig mål. Tydelig samarbeid med arbeids- og næringsliv er en styrke i denne sammenheng. Institusjonene skal utvikle profil i tråd med styrke og egenart. Prioritering er vesentlig for å lykkes med å profilere virksomheten. Slik profilering gir grunnlag for å etablere en gjennomgående kvalitetskultur ved institusjonene. Institusjoner som har grunnlag for det, forventes å dyrke frem utdannings- og forskningsmiljøer som kan hevde seg helt i verdenstoppen. Regjeringen mener det er nødvendig å foreta en ny vurdering av hva slags institusjonsstruktur Norge trenger for å møte fremtidens behov. Regjeringen er usikker på om dagens system for at høyskoler kan bli universiteter gir de beste utdanningene, og er bekymret for at ønsket om å bli universitet kan flytte ressurser fra satsning på grunnutdanninger med høy kvalitet. Inntil det er gjort en grundigere vurdering av dette, vil regjeringen ikke godkjenne søknader om å endre kategori fra høyskole til universitet. Endringsbehovene er store i privat og offentlig sektor, og som et høykostland må Norge konkurrere på kunnskap. Sterkere koblinger mellom forskning, høyere utdanning og innovasjon er viktig for vår omstillingsevne ved at samfunns- og næringsliv får tilgang til Side 2

20 Tildelingsbrev 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 20 av 131 den kunnskapen som frembringes på institusjonene. Samtidig er samarbeid med krevende virksomheter en viktig driver for kvaliteten i utdanningen og i selve kunnskapsproduksjonen. Norge skal delta fullt ut i EUs neste rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020 og i EUs program for utdanning, ungdom og idrett, Erasmus +. EUs programmer byr på store muligheter for institusjonene og fagmiljøene og er viktige for å delta i forskningsfronten, i internasjonalt utdanningssamarbeid, og for å få tilgang til internasjonal kunnskapsutvikling. Regjeringen vil legge frem en langtidsplan for forskning og høyere utdanning i løpet av høsten Denne vil øke forutsigbarheten i myndighetenes prioriteringer og langsiktigheten i videreutviklingen av sektoren. 2.2 Prioriteringer i statsbudsjettet for 2014 Nedenfor følger en omtale av de viktigste satsingene for universitets- og høyskolesektoren i statsbudsjettet for For en mer utfyllende oversikt vises det til Prop. 1 S ( ) for Kunnskapsdepartementet, Prop. 1 S Tillegg 1 ( ) og Innst. 12 S ( ). Kvalitet i utdanning og forskning For å styrke grunnfinansieringen av universiteter og høyskoler økes rammen for den resultatbaserte omfordelingen knyttet til forskningsinsentivene (RBO) med 100 mill. kroner til om lag 1,7 mrd. kroner totalt. Det satses på økt kvalitet i norsk høyere utdanning, og det bevilges blant annet midler til styrking av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT). Studieplasser For å møte behovet for større utdanningskapasitet på spesifikke fagområder økes bevilgningen til nye studieplasser med 19 mill. kroner i Dette innebærer om lag 400 nye studieplasser i 2014 og en økt kapasitet med om lag studieplasser i 2019 når studieplassene er fullt utbygget. For at kapasitetsøkningen i høyere utdanning skal fortsette, bevilges 238 mill. kroner i 2014 til videreføring og opptak av nye kull for studieplasser opprettet i forbindelse med budsjettene for 2009, 2011 og Til sammen gir dette om lag flere studieplasser i 2014 enn i Den resultatbaserte uttellingen knyttet til utdanningsinsentivene øker med 228 mill. kroner i Rekrutteringsstillinger Det er stort behov for doktorgradsutdannede i matematiske, naturvitenskaplige og teknologiske fag (MNT-fag), og det er behov for å øke kompetansen og forskning i Side 3

21 Tildelingsbrev 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 21 av 131 profesjonsfagene. Det bevilges derfor totalt 52 mill. kroner til 148 nye rekrutteringsstillinger med vekt på MNT-fag og profesjonsfag. Nærings-ph.d.-ordningen stimulerer til forskning i næringslivet og styrker mobiliteten mellom næringslivet og forskningsmiljøene. Offentlig sektor trenger innovasjon og økt kunnskap for å modernisere og utvikle velferdstjenestene. Det bevilges derfor 7,8 mill. kroner til 50 nye rekrutteringsstillinger i nærings-ph.d.-ordningen og en tilsvarende ordning som etableres for offentlig sektor. Matematiske, naturvitenskaplige og teknologiske fag Oppdatert og relevant utstyr er en forutsetning for at universiteter og høyskoler skal kunne tilby utdanning av høy kvalitet. Dette er særlig viktig innenfor ingeniørutdanning. Det bevilges derfor 50 mill. kroner i 2014 til modernisering av utstyrsparken i ingeniørutdanningene, samt 100 mill. kroner til NTNU for oppgradering og rehabilitering av bygg og laboratorier. Lærerutdanning For å styrke kompetanse og kapasitet innenfor etter- og videreutdanning for lærere bevilges 50 mill. kroner til institusjoner som tilbyr lærerutdanning. Midlene skal bidra til økt samarbeid mellom lærerutdanningene og skolen om skolebasert kompetanseutvikling. Bygg For å følge opp behovet for effektiv og tidsriktig infrastruktur bevilges 1,2 mrd. kroner over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett til videreføring av åtte pågående byggeprosjekter, samt 30 mill. kroner til startbevilgning for rehabilitering av Norges idrettshøgskole og 50 mill. kroner til nybygg for medisin og helsefag ved Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet. I tillegg bevilges 20 mill. kroner for videre prosjektering av et nytt forsknings- og undervisningsanlegg for livsvitenskap, farmasi og kjemi ved Universitetet i Oslo. Over Kunnskapsdepartementets budsjett bevilges 135,6 mill. kroner til utstyr og inventar til tre byggeprosjekter. Studentboliger En av de viktigste studentvelferdsoppgavene til studentsamskipnadene er å tilby studentboliger. Det bevilges 359 mill. kroner til bygging av om lag nye studentboliger i Robuste fagmiljøer Samarbeid, tydeligere arbeidsdeling og faglig konsentrasjon er nødvendig for å bidra til robuste og bærekraftige fagmiljøer i utdanning og forskning. Det bevilges derfor 50 mill. kroner til dette formålet i Av disse midlene tildeles 43 mill. kroner i støtte til fusjoner med konkrete resultat. Resterende midler vil bli prioritert til andre tiltak som kan bidra til mer samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i sektoren. Side 4

22 Tildelingsbrev 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 22 av MÅL OG BUDSJETT FOR Mål for 2014 Stortinget har vedtatt fem overordnede sektormål som universiteter og høyskoler samlet skal medvirke til. I tillegg har departementet fastsatt nasjonale styringsparametre innenfor sektormålene på områder der institusjonene skal ha særskilt oppmerksomhet på resultatutviklingen. Institusjonene skal innenfor den nasjonale målstrukturen og regjeringens forventninger og prioriteringer, fastsette egne virksomhetsmål tilpasset institusjonens egenart/profil og utvikle egne strategier og planer for å nå målene. Det vises forøvrig til departementets tilbakemelding på institusjonens Rapport og planer ( ). Det vises for øvrig til finansieringssystemet med resultatbasert uttelling på utdanningsinsentiver og forskningsinsentiver som skal stimulere institusjonene til å forbedre sine resultater. Det er viktig fortsatt å styrke forskningsinnsatsen i MNT- og profesjonsfag. Departementet har derfor tilføyd en ny styringsparameter under sektormål 2 som gjelder forskningen på disse områdene. Departementet viser til samfunns- og effektmålene som er satt for større bygge- og rehabiliteringsprosjekter i sektoren og forutsetter at aktuelle institusjoner tar hensyn til disse målene i sin virksomhetsstyring og planverk, jf. rapporteringskrav. Departementet legger opp til en prosess med revidering av målstruktur for universiteter og høyskoler for 2015 med sikte på forenkling og tydeliggjøring. Sektoren vil bli involvert i dette arbeidet. For 2014 gjelder følgende sektormål med tilhørende styringsparametre: Sektormål 1 Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov. kvantitativ styringsparameter: gjennomføring på normert tid kvantitativ styringsparameter: andel uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år tidligere kvalitativ styringsparameter: studentene skal lykkes med å oppnå læringsutbyttet som er definert for studieprogrammene Sektormål 2 Universiteter og høyskoler skal i tråd med sin egenart utføre forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet. kvalitativ styringsparameter: resultatoppnåelse på forskning ut fra institusjonens egenart kvalitativ styringsparameter: samspill mellom forskning og utdanning Side 5

23 Tildelingsbrev 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 23 av 131 kvalitativ styringsparameter: forskningsinnsats i MNT-fag og profesjonsfag Sektormål 3 Universiteter og høyskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til internasjonal, nasjonal og regional utvikling, formidling, innovasjon og verdiskaping. kvantitativ styringsparameter: andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)utenom forskningsfinansiering fra EU og NFR kvalitativ styringsparameter: samarbeid med samfunns- og arbeidsliv kvalitativ styringsparameter: fleksibel utdanning Sektormål 4 Universiteter og høyskoler skal ha effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle. kvalitativ styringsparameter: langsiktig økonomisk planlegging kvalitativ styringsparameter: robuste fagmiljøer kvantitativ styringsparameter: andel kvinner i dosent- og professorstillinger kvantitativ styringsparameter: andel midlertidig ansatte Sektormål 5 Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet skal bygge opp, drive og vedlikeholde museum med vitenskapelige samlinger og utstillinger for publikum. kvantitativ styringsparameter: andel av samlingene og objektene som er tilfredsstillende sikret kvantitativ styringsparameter: andel av samlingene og objektene som er tilfredsstillende bevart Innenfor sektormålene legger regjeringen i 2014 særlig vekt på at sektoren prioriterer: økt kvalitet i høyere utdanning, særlig i MNT-utdanning og profesjonsutdanning økt forskningsinnsats i MNT-fag og profesjonsfag økt samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon 3.2 Budsjett for Budsjettvedtak kap. 260 post 50 - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Stortinget har gjort vedtak om bevilgning for 2014, jf. Innst. 12 S ( ), Prop. 1 S ( ) og Prop. 1 S Tillegg 1 ( ). Det bevilges totalt 28,1 mrd. kroner over kap. 260 post 50 til universiteter og statlige høyskoler i Side 6

24 Tildelingsbrev 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 24 av 131 Følgende tildeling stilles med dette til disposisjon for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet: kroner. Tabellen nedenfor viser endringene i budsjettrammen fra 2013 til 2014, jf. Innst. 12 S ( ), Prop. 1 S ( ) og Prop. 1 S Tillegg 1 ( ). Tabell 1 Endring Beløp (i kr 1 000) Konsekvensjustering Pris- og lønnsjustering Nye studieplasser 739 Nye rekrutteringsstillinger Andre endringer Resultatbasert uttelling utdanningsinsentiver Resultatbasert uttelling forskningsinsentiver For en forklaring av de enkelte endringer i budsjettrammen fra 2013 til 2014 vises det til Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler. Orienteringen finnes på departementets nettside. Se nettadresse på slutten av brevet. Fusjonen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap og Norges veterinærhøgskole tildeles i tillegg kroner i Kandidatmåltall Fra og med 2014 endrer departementet styringen av dimensjonering for enkelte utdanninger ved å erstatte tidligere aktivitetskrav med kandidatmåltall. I tillegg til de utdanningene det tidligere var aktivitetskrav for, innføres kandidatmåltall på ernæringsutdanningen og de ulike lærerutdanningene. Lektorutdanningen og yrkesfaglærerutdanningen er under særskilt oppbygging, og det legges til grunn at kandidatmåltallene for disse utdanningene over tid må justeres opp i samråd med institusjonene. Det presiseres at kandidatmåltallet for den enkelte institusjon kun er et minstekrav. Departementet legger til grunn som hovedregel at det ikke er hensiktsmessig å gi undervisningstilbud til grupper under 20 studenter. Laveste kandidatmåltall settes derfor til 20. For noen institusjoner med spesielle utfordringer med å oppnå minstekravet på 20 kandidater ber departementet om at det legges fram planer i Årsrapport for økning til 20 kandidater over en periode på tre år. Ved endrede behov for kandidater ved helse- og lærerutdanningene kan kandidatmåltallene endres i dialog med departementet. Side 7

25 Tildelingsbrev 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 25 av 131 Vi viser til Orientering om forslag til statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler med forslag til kandidatmåltall for den enkelte institusjon. Kandidatmåltallene for enkelte utdanninger er endret etter høringsrunde med institusjonene i oktober. Se Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler for oversikt over endelige kandidatmåltall for 2014 og omtale av metoden for beregning av disse. Orienteringen finnes på departementets nettside, jf. nettadresse på slutten av brevet Rekrutteringsstillinger Siden høsten 2009 har institusjoner med rett til å tildele doktorgrad hatt mulighet til å gjøre om inntil fem prosent av stipendiatstillinger som er tildelt fra Kunnskapsdepartementet, til postdoktorstillinger. Fra og med 2014 kan disse institusjonene fritt disponere sitt samlede antall tildelte rekrutteringsstillinger mellom stipendiat- og postdoktorstillinger. Departementet forventer at institusjonene i rammebevilgningen finansierer stipendiat- og postdoktorstillinger minst tilsvarende antallet tildelte rekrutteringsstillinger, jf. tabell med oversikt over rekrutteringsstillinger i Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler. Departementet vil følge med på utviklingen Midler over kap. 281 Det bevilges totalt 457,6 mill. kroner over kap. 281 i 2014 til felles tiltak for universiteter og høyskoler. For å styrke kompetanse og kapasitet innenfor etter- og videreutdanning bevilges 50 mill. kroner til institusjoner som tilbyr lærerutdanning. Midlene skal benyttes til å gjennomføre regjeringens lærerløft. Departementet vil etter dialog med relevante aktører fordele midlene til universiteter og høyskoler for å styrke deres evne til å levere etter- og videreutdanning. 7,8 mill. kroner bevilges til 50 nye rekrutteringsstillinger i nærings-ph.d.-ordningen og en tilsvarende ordning som etableres for offentlig sektor. Ordningene innebærer at virksomhetene som deltar, finansierer halvparten av kostnadene og at resten er offentlige tilskudd. Midlene tildeles Norges forskningsråd, som lyser ut midlene i Tildelingen som står oppført i tabellen nedenfor, stilles med dette til disposisjon for institusjonen. Tabell 2 Midler over kap. 281 Tiltak Beløp (i kroner) Utstyrsmidler Sum tildeling over kap Side 8

26 Tildelingsbrev 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 26 av 131 Utstyrsmidler Midlene skal benyttes til vitenskapelig utstyr innenfor ingeniør- og teknologiutdanningene. Insentivordningen for kvinner i MNT- fag Den treårige prøveordningen med insentiver for å øke kvinneandelen i høyere vitenskapelige stillinger i matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske (MNT) fag ble satt i verk i Hver tilsetting av en kvinne i fast stilling som førstelektor, førsteamanuensis, professor eller dosent i MNT- fag utløser inntil kroner til institusjonen. Den øvre rammen for ordningen er 10 mill. kroner. Ansettelser omfattet av ordningen i 2012 har budsjetteffekt i Tabellen under viser institusjoner omfattet av ordningen, antall årsverk innenfor stillingstype, samt uttellingen per institusjon. Ansettelser omfattet av ordningen i 2012 er de siste som gir uttelling, ettersom ordningen blir lagt ned, jf. evaluering gjort av Proba og omtale av dette i Prop. 1 S ( ). Tabell 3 Midler over kap. 281 Førstelektor (antall Institusjon årsverk) Førsteamanuensis (antall årsverk) Professor (antall årsverk) Uttelling (i kroner) Norges tekniskvitenskapelige universitet Universitetet i Agder Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Stavanger Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Telemark Departementet gjør oppmerksom på at de tildelte midlene kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt dersom de ikke benyttes i samsvar med forutsetningene Fullmakter Stortinget har gitt de statlige universitetene og høyskolene særskilte fullmakter som fornyes for ett år av gangen i forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet. I tillegg har departementet delegert en rekke administrative fullmakter til institusjonene. En Side 9

27 Tildelingsbrev 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 27 av 131 fullstendig oversikt over delegerte fullmakter finnes på departementets hjemmesider sammen med tildelingsbrevene for i år. Se nettadresse på slutten av brevet. Departementet gjør spesielt oppmerksom på revidert fullmakt til å møte i retten under pkt ANDRE FORUTSETNINGER OG KRAV 4.1 Åpen tilgang Som oppfølging av Stortingets behandlingen av Meld. St. 18 ( ) Lange linjer kunnskap gir muligheter, vil departementet forvente at institusjonene sørger for at alle vitenskapelige artikler som er helt eller delvis offentlig finansiert, enten publiseres åpent eller egenarkiveres etter avtale med utgiver, likevel slik at dette ikke kommer i konflikt med forskernes akademiske frihet til å velge de faglig foretrukne publiseringskanalene. 4.2 Økning av antallet lærlinger i statsforvaltningen Regjeringen har sammen med partene i arbeidslivet satt som mål å øke antall lærekontrakter med 20 prosent fra 2011 til Det bør, innenfor virksomhetens rammer, legges til rette for økt inntak av lærlinger sammenlignet med Virksomhetene skal i årsrapporten rapportere om hvilke lærefag som vurderes som aktuelle for virksomheten og antall lærlinger fordelt pr. lærefag. Det vises til PM Om oppfølging av arbeidet med å øke antallet læreplasser i statsforvaltningen og rapportering av lærlinger til Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Det vises for øvrig til Statens personalhåndbok, kap Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lærekandidater i staten. Kunnskapsdepartementet vil vurdere å sette eget måltall på lærlinger i sektoren. 4.3 Eiendomsforvaltning for selvforvaltende institusjoner Riksrevisjonen har gjennomført en undersøkelse om statens forvaltning av eiendomsmasse i universitets- og høyskolesektoren, jf. Riksrevisjonens Dokument 3:4 ( ). Som en oppfølging forventer Kunnskapsdepartementet at institusjonene sørger for tilstrekkelig informasjon om bygningsmassens tilstand og utvikling, og at institusjonene har langtidsplaner for nødvendig verdibevarende vedlikehold. Kunnskapsdepartementet ønsker mer informasjon om hvordan ordninger med internhusleie er brukt og hvilken effekt disse har hatt. Departementet vil derfor sette ut et evalueringsoppdrag på anbud. Oppdraget gjennomføres i løpet av Oppfølging av revisjon og kartlegginger i sektoren Dok. 1 ( ) fra Riksrevisjonen for regnskapsåret 2012 tar opp en del generelle forbedringsområder for uh-sektoren. Side 10

28 Tildelingsbrev 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 28 av 131 Gode og effektive administrative tjenester ved universiteter og høyskoler støtter opp under kvaliteten i utdanning, forskning og formidling. Den administrative forvaltningen i sektoren holder gjennomgående en god standard, men det registreres fortsatt avvik spesielt på anskaffelsesområdet og når det gjelder bidrags- og oppdragsaktivitet. Departementet ber om at institusjonene følger opp på disse områdene, slik at avvik forebygges. Når det gjelder bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet, er gjeldende reglement revidert. Departementet ber institusjonen være spesielt oppmerksom når det gjelder riktig klassifisering av prosjektene og sørge for at prosjektene belastes alle direkte og indirekte kostnader. Belastning av indirekte kostnader skal beregnes gjennom TDI-modellen 1 med mindre prosjektets omfang eller kompleksitet er av en slik art at en enklere beregningsmodell kan legges til grunn. Kunnskapsdepartementet vil vurdere å gjøre TDImodellen obligatorisk fra Institusjonene må sørge for å etablere tilstrekkelige rutiner og kontroll for å forebygge eventuelle misligheter når det gjelder bierverv og roller i offentlige og private virksomheter. 4.5 Samfunnssikkerhet og beredskap Institusjonen skal utføre virksomhetstilpassede risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) minimum annet hvert år, ha oppdaterte krise- og beredskapsplaner og gjennomføre årlige kriseøvelser. Institusjonen skal påse at informasjonssikkerhetsarbeidet er i samsvar med den nasjonale strategien for informasjonssikkerhet samt tilhørende handlingsplan, jf. brev av 21. juni2013 fra Kunnskapsdepartementet. Institusjonen skal fortsette arbeidet med oppfølgingen av 22. juli-kommisjonens anbefaling om å styrke holdninger og kultur knyttet til risikoerkjennelse, gjennomføringsevne, samhandling, IKT-utnyttelse og resultatorientert lederskap. Kunnskapsdepartementets styringsdokument for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren (http://www.regjeringen.no/upload/kd/vedlegg/styringsdokumenthele.pdf) skal ligge til grunn for institusjonens arbeid på dette feltet. Departementet vil for øvrig gjøre oppmerksom på Veiledning i beredskapsplanlegging, som er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet og Politidirektoratet, og som finnes her: 1 TDI-modellen, TDI= tid, direkte kostnader og indirekte kostnader, er en totalkostnadsmodell som beregner institusjonens reelle utgifter i prosjektene. Modellen er utarbeidet gjennom et samarbeid mellom sektoren og NFR Side 11

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET Dato: Onsdag 02.04.2014 Sted: Campus Ås, Styrerommet Tid: 09.00 15.30 Tilstede: Alf Bjørseth, Anne Storset, Camilla Kielland (unntatt sakene 46 47), Marianne

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 NMBU

Statsbudsjettet 2014 NMBU Statsbudsjettet 2014 NMBU Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet Siri Margrethe Løksa Tildelingsbrev NMBU 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Formålet med tildelingsbrevet NMBUs budsjettramme

Detaljer

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 - Tildelingsbrev for Universitetet i Oslo

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 - Tildelingsbrev for Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Postboks 1072 Blindern 0316 Oslo Deres ref Vår ref Dato 13/5142 20.12.2013 Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 - Tildelingsbrev for Universitetet i Oslo Tildelingsbrevet for 2014 består

Detaljer

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58 3045 Drammen Deres ref Vår ref Dato 13/5142 20.12.2013 Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Tildelingsbrevet

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 S T Y R E S A K # 51/12 A Vedrørende: STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 Forslag til vedtak: Styret tar departementets tildelingsbrev 2014 til Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 23.02.2016 Sted: Styrerommet og per telefon Tid: Kl. 09.00 10.00 Tilstede: Siri B. Hatlen, Camilla Kielland (tlf), Jørgen Skeide, Erik Ropstad, Trond Langseth

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET

PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET Dato: Tirsdag 28.01.2014 Sted: Campus Adamstuen, Spiserom bygg 14 Tid: 09.00 15.00 (16.00) Tilstede: Alf Bjørseth, Anne Storset, Camilla Kielland, Marianne Harg, Marit

Detaljer

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler Private høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/5143-23.12.13 Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler Tilskuddsbrevet for 2014 består av følgende deler: 1. Innledning...

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene for

Detaljer

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås,

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås, US-SAK NR: 128/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2011/1958 Ny målstruktur for UMB Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg:

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET US 46/2016 FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 19.04.2016 om Dagsorden

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 13/

Deres ref Vår ref Dato 13/ Universitetet for miljø- og biovitenskap Postboks 5003 1432 ÅS Deres ref Vår ref Dato 13/285-19.06.13 Etatsstyring 2013 Tilbakemelding til Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Vi viser til tildelingsbrevet

Detaljer

Budsjett og Målstruktur. Styreseminar

Budsjett og Målstruktur. Styreseminar Budsjett og Målstruktur Styreseminar 24.08.2011 Økonomisk hovedtall 2011(beløp i mill kroner) Beløp 2011 Midler tildelt fra KD 646 Tilskudd/overføringer fra andre 230 Salgs- og leieinntekter 50 Andre driftsinntekter

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene

Detaljer

S Statsbudsjettet tildelingsbrev og sammensetning av delegasjon til etatsstyringsmøtet.

S Statsbudsjettet tildelingsbrev og sammensetning av delegasjon til etatsstyringsmøtet. UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 02-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.13 Arkivref.: 2012/5093 SJO063/115 S 02-13 Statsbudsjettet 2013 -tildelingsbrev og sammensetning av delegasjon

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 24.11.2016 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 10.00-15.15 Tilstede: Siri B. Hatlen, Thea Klem, Ole Johan R. Holtet, Ruth Haug, Marianne

Detaljer

Statsbudsjettet for 2014 kap. 280 post - Tildelingsbrev for Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT)

Statsbudsjettet for 2014 kap. 280 post - Tildelingsbrev for Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT) Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Postboks 1708 Vika 0121 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/2489-20.12.13 Statsbudsjettet for 2014 kap. 280 post - Tildelingsbrev for Nasjonalt organ for kvalitet

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET US-sak 18/2015 UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 29.01.2015 Sted: Styrerommet, Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-15.10 Tilstede: Siri B. Hatlen, Anne Storset, Camilla Kielland, Morten

Detaljer

US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme

US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø, Paul Stray Arkiv nr: 16/04737 Forslag til vedtak: Det framlagte forslag

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA UNIVERSITETSSTYREMØTE 5. 6. MARS 2014

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA UNIVERSITETSSTYREMØTE 5. 6. MARS 2014 UTKAST TIL PROTOKOLL FRA UNIVERSITETSSTYREMØTE 5. 6. MARS 2014 Sted: Hotell Refsnes Gods, Jeløya (Moss) Tilstede: Siri B. Hatlen (ikke tilstede under sakene 18 20/2014), Marianne Harg (ledet møtet under

Detaljer

Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015

Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tilskuddsbrevet og rapporteringskravene for 2015.

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 10.03.2016 Sted: Spiserommet, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00 16.00 Tilstede: Siri B. Hatlen, Camilla Kielland, Jørgen Skeide (unntatt sakene 31-33/2016),

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201003468 23.06.11

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201003468 23.06.11 iw DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Ho3.3ko!e^ i Teleniart; ^ 2 7 JUN 2011 Sa `^^,; Reg.da:o ^; Statlige universiteter og høyskoler Private høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201003468 23.06.11 Orientering

Detaljer

Universitetsstyret Universitetet i Bergen. Arkivkode: Styresak: 6/14 Sak nr.: Møte: for 2014 fra Kunnskapsdepartementet

Universitetsstyret Universitetet i Bergen. Arkivkode: Styresak: 6/14 Sak nr.: Møte: for 2014 fra Kunnskapsdepartementet Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 6/14 Sak nr.: Møte: 13.02.14 Tildelingsbrev for 2014 fra Kunnskapsdepartementet Bakgrunn Tildelingsbrevet er Kunnskapsdepartementets sentrale

Detaljer

Saken legges fram uten forslag til vedtak fra administrasjonen.

Saken legges fram uten forslag til vedtak fra administrasjonen. US-SAK NR: 3/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: REKTOR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 10/1095 Styrets evaluering av eget arbeid

Detaljer

I samråd med rektor utformer universitetsdirektøren de endelige spørsmålene på bakgrunn av universitetsstyrets drøfting.

I samråd med rektor utformer universitetsdirektøren de endelige spørsmålene på bakgrunn av universitetsstyrets drøfting. US-SAK NR: 32/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: ASS UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 12/576 Etatsstyringsmøtet

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Universitetet i Stavanger

Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger v/styret 4036 Stavanger Deres ref Vår ref Dato 12/6066-IMO 19.12.2012 Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Universitetet i Stavanger Tildelingsbrevet for 2013

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 07.05.2015 Sted: Gjesteserveringen, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-14.40 Tilstede: Siri B. Hatlen, Wenche Farstad (vara for Øystein Evensen), Camilla

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap. Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap. Tid: torsdag 22. mai kl

Fakultet for samfunnsvitenskap. Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap. Tid: torsdag 22. mai kl Fakultet for samfunnsvitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap Tid: torsdag 22. mai kl. 10.00 12.00 Til stede: Jon P. Knudsen (styreleder), representanter for faste vitenskapelig

Detaljer

Referat fra sentralt IDF- møte den Sted: Campus Ås, Styrerommet, tid:

Referat fra sentralt IDF- møte den Sted: Campus Ås, Styrerommet, tid: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdelingen Til stede fra tjenestemannsorganisasjonene; Lena M. Kjøbli, Forskerforbundet Mette Wik, Forskerforbundet Marit Nesje,

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr.: 7/2015 Møtedato: 20. oktober 2015 Notatdato: 9. oktober

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen.

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen. RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT (2015 2016) Universiteter og høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende dokumentet Årsrapport (2015-2016) elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

Deres ref 16/

Deres ref 16/ Universitetet i Oslo Boks 1072 Blindern 0316 OSLO CERES Postboks 1059 Blindern 0316 Oslo Vår ref Dato Deres ref 16/7406 21.12.2016 Statsbudsjettet for 2017 kap. 280 post 51 Tildelingsbrev for CERES 1.

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: UMB, Styrerommet Tid: fredag 25.1.13, kl. 09.30 13.00 Til stede: Arbeidstakersiden: Arbeidsgiversiden: Fra Sekretariatet: Referent: Saksliste:

Detaljer

Statsbudsjettet for 2017 kap. 280 post 51 Tildelingsbrev for Norgesuniversitetet

Statsbudsjettet for 2017 kap. 280 post 51 Tildelingsbrev for Norgesuniversitetet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 9037 TROMSØ Norgesuniversitetet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 9037 TROMSØ Deres ref Vår ref Dato 16/7406-21.12.2016 Statsbudsjettet

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 04.09.2015 Sted: Gabelshus hotell Tid: Kl. 08.00-10.20 Tilstede: Siri B. Hatlen, Øystein Evensen, Camilla Kielland, Morten Sørlie, Jørgen Skeide,

Detaljer

Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Universitetet i Oslo

Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo v/styret Pb 1072 Blindern 0316 Oslo Deres ref Vår ref Dato 12/6066-IMO 19.12.2012 Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Universitetet i Oslo Tildelingsbrevet for 2013

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr.: 6/2016 Møtedato: 18. oktober 2016 Notatdato: 7. oktober

Detaljer

Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Vestfold

Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Vestfold v/styret Pb 2243 3103 Tønsberg Deres ref Vår ref Dato 12/6066-IMO 19.12.2012 Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Vestfold Tildelingsbrevet for 2013 består

Detaljer

RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT

RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT (2014 2015) Universiteter og høyskoler skal innen 15. mars 2015 sende inn dokumentet Årsrapport (2014-2015) elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 05.09.2014 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-14.15 Tilstede: Siri B. Hatlen, Anne Storset, Camilla Kielland, Marianne

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 12. mars 2013

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 12. mars 2013 UTKAST MØTEBOK GODKJENNES 30.04.2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 12. mars 2013 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 19.01.2017 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-15.30 Tilstede: Siri B. Hatlen (ikke sak 12/2017), Thea Klem, Ole Johan R. Holtet,

Detaljer

Rapport om styrets arbeid i 2009

Rapport om styrets arbeid i 2009 US-SAK NR: 13 /2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STABSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 09/187 Rapport om styrets arbeid i 2009 Dokumenter:

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-saks 6/2014

Detaljer

Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo v/styret Pb 6768 St.Olavs pl. 0130 Oslo Deres ref Vår ref Dato 12/6066-IMO 19.12.2012 Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: UMB Tid: Tirsdag den 23.4.2013, kl. 09.30 13.00 Til stede: Signe Kroken, NTL UMB Mette Wik, Forskerforbundet UMB Ole Gjølberg Forskerforbundet

Detaljer

Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Postboks 5003 1432 Ås Deres ref Vår ref Dato 14/5309 19.12.2014 Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Norges miljø- og biovitenskapelige

Detaljer

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 Strategi SAMVIT Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 US møte 25. september 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 SAMVITs faglige profil utvikling forvaltning mennesker organis

Detaljer

Saken legges fram uten forslag til vedtak fra administrasjonen.

Saken legges fram uten forslag til vedtak fra administrasjonen. US-SAK NR: 3/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: REKTOR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: Styrets evaluering av eget arbeid Dokumenter:

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 18.06.2015 Sted: Styrerommet, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-16.00 Tilstede: Siri B. Hatlen, Wenche Farstad (vara for Øystein Evensen), Camilla Kielland,

Detaljer

Separat vedlegg til sak: STY 64/14 Orientering om statsbudsjettet

Separat vedlegg til sak: STY 64/14 Orientering om statsbudsjettet Separat vedlegg til sak: STY 64/14 Orientering om statsbudsjettet Ekstraordinært styremøte nr. 4a/2014, 27.10.14 Orientering - foreløpig tildelingsbrev Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Finansieringssystem Handlingsrom

Finansieringssystem Handlingsrom Finansieringssystem Handlingsrom Ragnar Øygard Instituttleder Handelshøyskolen Presentasjon for US 2.april 2014 Rammen Bevilget over statsbudsjettet til NMBU i 2014: Kr 1 038 000 000 + bevilgning til byggeprosjektene

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 87/16 25.08.2016 Dato: 04.08.2016 Arkivsaksnr: 2014/10614 Etatsstyring 2016 departementets tilbakemelding Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 20.10.2016 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 10.00-15.50 Tilstede: Siri B. Hatlen (fra kl. 12.15), Thea Klem, Ole Johan R. Holtet,

Detaljer

PROTOKOLL. Følgende to saker var gjenstand for forhandling:

PROTOKOLL. Følgende to saker var gjenstand for forhandling: 1 PROTOKOLL I forhandlingsmøte den 25.1.12 har det vært ført forhandlinger mellom arbeidsgiversiden ved universitetsdirektør Siri Margrethe Løksa UMB og Birger Kruse NVH og arbeidstakersiden ved NVH og

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: UMB, Styrerommet Tid: torsdag 20.6.12, kl. 09.00 12.00 Til stede: Arbeidstakersiden: Kurt R. Johansen, Parat UMB Anne Gravdahl, Akademikerne

Detaljer

Statsbudsjettet for 2013 kap Tildelingsbrev for Universitetet i Tromsø

Statsbudsjettet for 2013 kap Tildelingsbrev for Universitetet i Tromsø Universitetet i Tromsø v/styret 9037 Tromsø Deres ref Vår ref Dato 12/6066-IMO 19.12.2012 Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Universitetet i Tromsø Tildelingsbrevet for 2013 består

Detaljer

Statlige universiteter og høyskoler

Statlige universiteter og høyskoler Styrets ansvar Ekspedisjonssjef Toril Johansson Styreseminar 2016 for universitets- og høyskolesektoren 13. januar 2016 - UiO Statlige universiteter og høyskoler Forvaltningsorganer med særskilte fullmakter,

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret MØTEBOK GODKJENT 3.12.2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 4.11.2010 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie Professor

Detaljer

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger US 63/2016 Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Heidi Blom Arkiv nr: 16/00948 Forslag til vedtak: Universitetsstyret

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Strategisk styring av universitets- og høyskolesektoren. Ekspedisjonssjef Toril Johansson DFØs styringskonferanse 22. januar 2014

Strategisk styring av universitets- og høyskolesektoren. Ekspedisjonssjef Toril Johansson DFØs styringskonferanse 22. januar 2014 Strategisk styring av universitets- og høyskolesektoren Ekspedisjonssjef Toril Johansson DFØs styringskonferanse 22. januar 2014 Disposisjon Kort om UH-sektoren, hovedvekt på statlige institusjoner Noen

Detaljer

Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk

Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Postboks 2110 6402 Molde Deres ref Vår ref Dato 14/5309 19.12.2014 Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Fakultetstyrene og dekaner, prodekan Instituttstyrene og instituttledere Vår ref. 16/00948 Deres ref. Dato 07.07.16 Informasjon

Detaljer

Evaluering av dagens styringsmodell

Evaluering av dagens styringsmodell US 98/2015 Evaluering av dagens styringsmodell Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 15/03694-1 Forslag til vedtak: 1. Universitetsstyret

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 1. november 2012

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 1. november 2012 MØTEBOK GODKJENT 06.12.2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 1. november 2012 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie Professor

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN S T Y R E S A K # 48/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Forslag til vedtak: Styret tar tilbakemeldingen om etatsstyring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Kunst i offentlige rom - KORO Postboks 6994 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Vi viser til budsjettsøknaden

Detaljer

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Ragnar Øygard 27.02.13 Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Utvalget som foreslo ny budsjettmodell for NMBU, foreslo at instituttenes basisbevilgning bør være langsiktig, men kriteriebasert.

Detaljer

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Universitets- og høgskolerådet Pilestredet 46 0167 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/3112-02.07.14 Revidert målstruktur for universiteter og høyskoler Departementet har satt i gang en prosess med revidering

Detaljer

US 47/2016 Ubrukte midler 2015

US 47/2016 Ubrukte midler 2015 US 47/2016 Ubrukte midler 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Hans Chr Sundby Arkiv nr: 16/00285 Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar redegjørelsen

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

ORIENTERING OM RESULTATENE AV ARBEIDSMILJØKARTLEGGINGEN VED NMBU

ORIENTERING OM RESULTATENE AV ARBEIDSMILJØKARTLEGGINGEN VED NMBU US 79/0 ORIENTERING OM RESULTATENE AV ARBEIDSMILJØKARTLEGGINGEN VED NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Birger Kruse Saksbehandler: Torborg Storaas Arkiv nr: /0606 Vedlegg:. Resultat; NMBU. Resultat:

Detaljer

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler Orientering - foreløpig tildelingsbrev Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler Mål Finansiering Budsjettforslag og bevilgningsendringer Dokumentasjon av finansieringen

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 6. oktober 2011

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 6. oktober 2011 MØTEBOK GODKJENT 03.11.2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 6. oktober 2011 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie Professor

Detaljer

NMBUs styrings- og ledelsesstruktur. AOS234 - Studenter i ledelse Lasse Hjelle,

NMBUs styrings- og ledelsesstruktur. AOS234 - Studenter i ledelse Lasse Hjelle, NMBUs styrings- og ledelsesstruktur AOS234 - Studenter i ledelse Lasse Hjelle, 11.02.15 2 Innhald Styrene sitt formelle ansvar Rollene til råd og utvalg Erfaringar frå studentsynspunkt 3 4 Universitetsstyrets

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 05.03.2015 Sted: Styrerommet, Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-15.10 Tilstede: Siri B. Hatlen, Wenche Farstad (vara for Øystein Evensen), Camilla

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

Søknad om fritak for instituttstyrer

Søknad om fritak for instituttstyrer FS-128/2013 Søknad om fritak for instituttstyrer Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot Vedlegg: 1. Søknad fra instituttlederne ved NVH 2. Utdrag

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET US-sak 27/2017 UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 19.01.2017 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-15.30 Tilstede: Siri B. Hatlen (ikke sak 12/2017), Thea Klem, Ole

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 2 Møtenr.: 6/2017 Møtedato: 24. oktober 2017 Notatdato: 12. oktober

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

Statsbudsjettet for 2015 Tildelingsbrev for Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT)

Statsbudsjettet for 2015 Tildelingsbrev for Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT) Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Postboks 578 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 14/6134 1 19.12.2014 Statsbudsjettet for 2015 Tildelingsbrev for Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT)

Detaljer

S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR

S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN 03.05.16 Vedrørende: STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om styrets ansvar, oppgaver og rolle til orientering. Vedlegg:

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 100 Dato: 02.04.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 9 15 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel Side 34/2014 Godkjenning av

Detaljer

NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen

NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen AOS234 Studenter i ledelse Studiedirektør Ole-Jørgen Torp 12 februar, 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato /HEB

Deres ref Vår ref Dato /HEB Gáldu -Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Bredbuktnesveien 50 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 200805013-/HEB 28.01.2009 Tildelingsbrev - statsbudsjettet 2009 1. Innledning Gáldu - Kompetansesenteret

Detaljer

Utredning av fakultetsorganisering: Mandat og oppnevning av UMBs representanter i prosjektgruppe

Utredning av fakultetsorganisering: Mandat og oppnevning av UMBs representanter i prosjektgruppe 1302 1901 US-SAK NR: 170/2009 SAKSANSVARLIG:UNIVERSITETSDIREKTØR SIRI M LØKSA SAKSBEHANDLER(E): PERSONAL-OG ORGANISASJONSDIREKTØR ELIZABETH DE JONG ARKIVSAK NR: 2009/1462 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP

Detaljer

Overordnet plan for finansiering av NMBUs vedlikeholdsetterslep

Overordnet plan for finansiering av NMBUs vedlikeholdsetterslep US-SAK NR: 70/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 2013/ Overordnet plan for finansiering

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe 25.05.12 MBa Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe I Bakgrunn for arbeidet med budsjettmodell for det nye universitetet Det vises til FS sak 30/12 Fellesstyrets reviderte

Detaljer

US 40/2017 Evaluering av omorganiseringsprosessen 2016

US 40/2017 Evaluering av omorganiseringsprosessen 2016 US 40/2017 Evaluering av omorganiseringsprosessen 2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Heidi Blom og Jan Olav Aarflot Arkiv nr: 16/00966-29 Vedlegg: 1. Notat fra styreleder

Detaljer

NMBUs målstruktur

NMBUs målstruktur NMBUs målstruktur Oppbygging av en målstruktur Stortinget har fastsatt sektormål for U H-sektoren Hver institusjon har virksomhetsmål innenfor hver sektor. Virksomhetsmålene skal profilere institusjonene

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet v/ Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 15/162 Vår ref.: Dato: 09.02.15 Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Vi viser

Detaljer