Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Cirkus UMB Tid: Onsdag den , kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Cirkus UMB Tid: Onsdag den 27.11.2013, kl. 09.30-12.00."

Transkript

1 Referat fra felles DF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Cirkus UMB Tid: Onsdag den , kl Til stede: Fra tjenestemannsorganisasjonene og hovedverneombud: Kurt Johansen, Parat UMB Lise Thoen, HVO UMB Anne Gravdahl NTO UMB Marit Nesje, Forskerforbundet NVH Greta ndahl, Parat NVH Signe Kroken, NTL UMB Mette Wik Forskerforbundet UMB Birger Svihus, Forskerforbundet UMB Gry T. Jæger, HVO NVH Borghild Hillestad, Akademikerne UMB Fra arbeidsgiversiden: Universitetsdirektør Siri Margrethe Løksa, UMB(møteleder) Administrerende direktør Birger Kruse, NVH Personal og organisasjonsdirektør Jan Olav Aarflot, UMB Personalsjef Torborg Storaas, NVH Avdelingsleder Hans Gran, NVH Økonomisjef Jan Aldal NVH (FS-152/2013) Fra Sekretariatet: Sekretariatsleder Jan Olav Aasbø Referent: Anne Marie Bjørkeng, UMB Saksliste: **** 126/2013 Godkjenning av innkalling og saksliste 127/2013 Referat fra DF-møtet /2013 Utkast til tilpasningsavtale for NMBU- første drøfting D 129/2013 Organisering av enheter på avdelingsnivå F 130/2013 FS150-/13 Orientering fra Sekretariatsleder 131/2013 FS-152/13 Budsjett NMBU 2014 D 132/2013 FS-153/13 nstruks for økonomiforvaltningen ved NMBU 133/2013 FS-154/13 Etablering av Sandnes Educational and Research Center, D Høyland SEARCH 134/2013 FS-155/13 Merkevarebygging og profilprogram- logo 135/2013 FS-156/13 Plan og budsjett for lansering av NMBU D 136/2013 FS-157/13 Studieprogramportefølje 2014/ /2013 FS-158/13 Mandat for programråd 138/2013 FS-159/13 Senter for forskningsdriven innovasjon(sf): Orientering om initiativ til SF ved NMBU. Forslag til retningslinjer for Senter for forskningsdriven innovasjon(sf) ved NMBU 139/2013 FS-160/13 Status for implementering av administrative systemer

2 140/2013 FS-161/13 Status for byggeprosjektene 141/2013 FS-166/13 Orientering om val 142/2013 Eventuelt Sakspapirer ble sendt direkte fra sekretariatet den , med ettersendelse av papirene til FS sak 158/13 den nnkalling ble sendt fra POA UMB den Sakspapirene finnes på følgende side: 126/2013 Godkjenning av innkalling og saksliste nnkalling og saksliste godkjennes. 127/2013 Referat fra DF-møtet Referatet er godkjent. Høringsuttalelse om endring i universitetsloven er sendt tjenestemannsorganisasjonene i dag den /2013 Utkast til tilpasningsavtale for NMBU- første drøfting D Universitetsdirektøren orienterte iht. utsendt forslag. Tjenestemannsorganisasjonene fikk anledning til å komme med innspill. Disse sendes skriftlig til POA v/ Bjørkeng. Det innkalles til eget forhandlingsmøte vedrørende denne saken. 129/2013 Organisering av enheter på avdelingsnivå F Saken blir likevel ikke fremlagt til forhandling nå. Universitetsdirektøren orienterte om årsaken til dette. Det vil bli fremlagt et nytt grunnlagsdokument som vil bli drøftet med tjenestemannsorganisasjonene. Personal og organisasjonsdirektøren orienterte om protokoll fra bemanningsgruppen. Det ble presisert at mht. Jan Olav Aasbø så omfattes han av en annen protokoll og skulle ikke stått i denne. Tjenestemannsorganisasjonene påpekte at man skal forhandle organisasjonen først og at innplassering i stilling skal skje iht. fremforhandlet organisasjonsstruktur. Dette er et viktig prinsipp som må ivaretas. En forhandling vil fremstå som overflødig om flere ansatte allerede er innplassert i stillinger som medfører nye seksjoner i organisasjonen. Av denne grunn kan ingen slike innplasseringer gjennomføres før vi har hatt en grundig ny gjennomgang av organisasjonsstruktur. Det ble vist til at det ikke er likebehandling ved at noen har fått en personlig avtale og andre ikke. Tjenestemanns-

3 organisasjonene presiserte at organisasjonskartet må forhandles og deretter skal innplassering skje. Administrasjonen bør være så liten og effektiv som mulig, slik at mest ressurser kan gå til forskning og undervisning. Viktig å ta vare på arbeidstakerne, dog bør dette ikke skape presedens for en organisering som er ineffektiv og har for mange lederstrukturer. Tjenestemannsorganisasjonene viste til en skepsis til at organiseringen av universitetsadministrasjonene gir for mange lederbokser- sett i forhold til at FS har pålagt innsparing av ressurser og at den ansattes vei til lederen blir for lang. NTL-UMB og FF-UMB er innstilt på å gå til tvisteløsning dersom man ikke blir enig i forhandlingene om organisasjonskartet. NTO støtter at hver avdeling kan forhandles for seg, når avdelingslederstillingene som er utlyst er besatt. Hovedverneombudet UMB minnet om at informasjon må gis til ansatte om omstillingsprosessen som pågår nå. 130/2013 FS-150/13 Orientering fra Sekretariatsleder Sekretariatsleder jan Olav Aasbø orienterte. Pr dato ikke avklart fra KD mht eksterne styremedlemmer og ekstern styreleder. 131/2013 FS-152/13 Budsjett NMBU 2014 Påtroppende økonomidirektør Jan Aldal og sekretariatsleder Jan Olav Aasbø orienterte. Kommentar fra Forskerforbundet om behovet for større reserver: Forskerforbundet mener det er unødvendig med store reserver da det er fullt mulig å låne av likviditetsreserven dersom uforutsette behov skulle oppstå. En slik forsiktig budsjettering som Fellesstyret legger opp til vil sannsynligvis føre til at vi står igjen med ubrukte midler på slutten av året som så må overføres til påfølgende år. Dette vil på sikt kunne føre til lavere overføringer fra KD. Hvorfor skal KD tro på våre argumenter om at vi trenger midler dersom vi ikke engang bruker det vi har? Disse midlene burde heller brukes i produksjon (forskning og undervisning) eller til vedlikehold av våre bygninger. Kommentar fra FF til forslaget om økt budsjettramme til Universitetsadministrasjonen: saksframlegget brukes

4 uttrykkene underbudsjettering om den budsjettpraksisen som UMB har brukt og fullbudsjettering om den praksis som har vært vanlig ved NVH. virkeligheten representerer UMB modellen en realbudsjettering, mens NVHs metode er en overbudsjettering der en sitter igjen med oppsparte midler på slutten av året. Forskerforbundet er imot at universitetsadministrasjonen på denne måten øker sin budsjettramme med 2,5 millioner og mener at disse pengene heller burde brukes aktivt i produksjon eller til vedlikehold av våre bygninger. Forskerforbundet mente også at hele ekstrabevilgningen på 6,5 millioner fra Solberg-regjeringen bør gå til instituttene. NTO viste til s. 31- og punktet som omhandler nedbemanning ved nstitutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi. Har NMBU økonomisk mulighet til å finne en annen løsning enn det som skisseres i budsjettet? NTL støtter NTOs innspill- det er viktig med gode rutiner i forhold til å finne passende arbeid i slike situasjoner. Administrerende direktør Birger Kruse redegjorde for bakgrunnen for dette. Tjenestemannsorganisasjonene pekte på at avtalte forhandlinger knytta til HTA 234 bokstav c) om ubegrunnede lønnsforskjeller ikke er en del av budsjettet og viste til at det fremgår av HTA at den aktuelle bestemmelsen krever at det er budsjettmessig dekning. Jan Olav Aasbø opplyste at FS vil komme tilbake til dette. 132/2013 FS-153/13 nstruks for økonomiforvaltningen ved NMBU Tjenestemannsorganisasjonene stiller spørsmål ved behovet for å opprette en ny enhet for å ivareta internkontroll /revisjon, når NMBU vil bli gjenstand for grundig oppfølging fra Riksrevisjonens side og også sett i forhold til NMBUs størrelse, 133/2013 FS-154/13 Etablering av Sandnes Educational and Research Center, Høyland SEARCH Sekretariatsleder Jan Olav Aasbø orienterte. FF UMB: Stiller spørsmål ved hva man faglig får ut av å bygge opp en slik virksomhet innen humanmedisin. Dette

5 burde vært utredet bedre, dvs. hvordan man skal lykkes med dette prosjektet og om det er strategisk klokt. NTO viste til at risikoen er liten og at NMBU bør satse på slike samarbeidsprosjekter. Viktig at NMBU i fremtiden samarbeider med omverdenen. Det kan skade NMBUs omdømme å trekke seg ut av prosjektet nå. Parat: Peker på at det kan fremstå som underlig at NMBU ønsker å inngå slike konsortium avtaler som ikke forplikter samarbeidspartnerne. 134/2013 FS-155/13 Merkevarebygging og profilprogram- logo Universitetsdirektøren orienterte om at saken presenteres på FS møte den og allmøte den /2013 FS-156/13 Plan og budsjett for lansering av NMBU D FF UMB- stilte spørsmål ved om man ikke burde velge andre aviser enn Nationen når man skal synliggjøre fusjonen og NMBU. 136/2013 FS-157/13 Studieprogramportefølje 2014/ /2013 FS-158/13 Mandat for programråd Personal og organisasjonsdirektør Jan Olav Aarflot orienterte. FF UMB: Viktig at man ser på mulighetene for synergier mellom de to fusjonerende enhetene, hvor formålet er å bli bedre. De formelle strukturene slik de er beskrevet bør avklares. 138/2013 FS-159/13 Senter for forskningsdriven innovasjon(sf): Orientering om initiativ til SF ved NMBU. Forslag til retningslinjer for Senter for forskningsdriven innovasjon(sf) ved NMBU FF UMB: Det må avklares/redegjøres for hvilke forpliktelser man kan påta seg i andres SF og hva slags støtte man kan forvente fra NMBU når man er med i andres SF.

6 139/2013 FS-160/13 Status for implementering av administrative systemer NTO viste til at det er viktig at man har en lempelig holdning til Agresso i en startfase. Akademikerne stilte spørsmål ved om man vil ha samme policy mht nedlasting av programmer- er det endringer til måten man ser på dette nå i forhold til tidligere? FF pekte på at det må på plass gode ordninger slik at det blir lett for ansatte å håndtere overgangen til NMBU i forhold til kontakt med eksterne samarbeidspartnere ved bruk av e-poster. Dette for lette situasjonen for bl.a. forskere og andre som har stor grad av ekstern kommunikasjon. 140/2013 FS-161/13 Status for byggeprosjektene 141/2013 FS-162/13 Orientering om val. 142/2013 Eventuelt

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) PROTOKOLL 12/13

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) PROTOKOLL 12/13 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 19. desember 2013 Tid: 10:00 17.00 Sted: Sem Gjestegård PROTOKOLL 12/13 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer

Innkalling. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU med utfyllende bestemmelser

Innkalling. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU med utfyllende bestemmelser 1 av 234 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 11. desember 2013 Fellesstyrets medlemmer Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 130 Dato: 06.11.2014 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-17.00. Lunsj kl. 11.45 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel

Detaljer

Delstrategi innovasjon, sluttbehandling

Delstrategi innovasjon, sluttbehandling Plan for styresaker Saker som er årlig gjentagende (inngår i årshjulet) er markert i oversikten med uthevet og kursiv skrift. Oversikten viser de «større» sakene utover årshjulsakene. Møte Strategi og

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 06/13 Dato: 18. juni 2013 Tid: Del I: 08:00 09:00 og del II: 12:00 15:00 Sted: KD

Detaljer

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige og private er og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/3296 19.03.14 Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige

Detaljer

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 ÅS Vår ref. 14/00750-9 Deres ref. Dato 04.02.2015 Innkalling

Detaljer

Bakgrunnen for forslag om å fusjonere Normisjon region Telemark og Normisjon

Bakgrunnen for forslag om å fusjonere Normisjon region Telemark og Normisjon Bakgrunnen for forslag om å fusjonere Normisjon region Telemark og Normisjon Tanken om å slå Normisjon region Telemark sammen med andre enheter innen Normisjon er ikke ny, og det har pågått mer eller mindre

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Utlysningstekst. Leder av Studieavdelingen, Kommunikasjons- og markedsavdelingen, ITavdelingen og Felles ressurssenter

Utlysningstekst. Leder av Studieavdelingen, Kommunikasjons- og markedsavdelingen, ITavdelingen og Felles ressurssenter 103 av 124 FS-83/2013 Utlysningstekst. Leder av Studieavdelingen, Kommunikasjons- og markedsavdelingen, ITavdelingen og Felles ressurssenter Møtedato: Saksansvarlig: Saksbehandlere: 18. juni Jan Olav Aarflot

Detaljer

20. november 2012. Statusrapporter fra arbeidsgrupper under delprosjektene S 1, S 2 og S 3 per 25.10. 2012

20. november 2012. Statusrapporter fra arbeidsgrupper under delprosjektene S 1, S 2 og S 3 per 25.10. 2012 20. november 2012 Statusrapporter fra arbeidsgrupper under delprosjektene S 1, S 2 og S 3 per 25.10. 2012 1 Om rapporten OPAD 2014 er opprettet for å samorganisere administrasjonene ved UMB og NVH til

Detaljer

FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED

FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 1 2. Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Mål... 3 3. SINTEF Unimed... 4 4. Gjennomføring...

Detaljer

Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune

Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Definisjoner... 4 Roller i omstilling... 5 Rettslig grunnlag... 7 Overordnede

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-15-028 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Forslag til budsjettinnsparinger fra handlingsromkomite.

Forslag til budsjettinnsparinger fra handlingsromkomite. Til: Styret Dato: 18. august 2011 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-61/11 Møtedato: 25.8.2011 Saksbehandler: JEA Forslag til budsjettinnsparinger fra handlingsromkomite. 10. februar gjorde styret

Detaljer

OMSTILLINGSAVTALE FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

OMSTILLINGSAVTALE FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD Dato: 23.02.2009 Saksnr: 2009/252 OMSTILLINGSAVTALE FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD 1. Avtaleparter Det er i dag inngått en omstillingsavtale ved Høgskolen i Buskerud mellom følgende parter: Høgskolen i Buskerud

Detaljer

MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014

MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 Godkjent av divisjonsdirektør Gunn Gotland Bakke 15. februar 2013. 1 Forord Utkast til for divisjon Psykisk helsevern ble lagt fram for styret

Detaljer

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET Sak 04/12 Organisering av foretaket Saksbeh: Arkivkode: Saksmappe: Lars Magnussen Forslag til vedtak: 1. Styret for Ambulanse Midt-Norge HF slutter seg til at det jobbes

Detaljer

Stor omstilling på kort tid

Stor omstilling på kort tid Rapport 2002:7 Stor omstilling på kort tid En dokumentasjon av opprettelsen av Sosial- og helsedirektoratet Forord På oppdrag fra prosjektledelsen for opprettelse av det nye Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

HOVEDAVTALEN. i staten

HOVEDAVTALEN. i staten HOVEDAVTALEN i staten TA R I F F P E R I O D E N 0 1. j a n 2 0 1 3 3 1. d e s e m b e r 2 0 1 5 Gjeldende fra 1. januar 2013 Hovedavtalen i staten Inngått mellom staten ved Fornyings-, administrasjons-

Detaljer

Kommunikasjons- og kulturplan for 2013 for fellesstyret for NVH og UMB

Kommunikasjons- og kulturplan for 2013 for fellesstyret for NVH og UMB Kommunikasjons- og kulturplan for 2013 for fellesstyret for Fastsatt av fellesstyret i sak FS-10/13, 30. januar 2013 Formål Dekke fellesstyrets behov for å informere om fusjonsprosessen internt ved UMB

Detaljer

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet www.pwc.no Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer Prosjekt Innlandsuniversitetet Sluttrapport 23. mars 2012. Denne rapporten er utarbeidet av PwC for Prosjekt Innlandsuniversitetet i samsvar

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Retningslinjer for omstilling og organisasjonsendring i Sykehusapotek Nord HF

Retningslinjer for omstilling og organisasjonsendring i Sykehusapotek Nord HF UTKAST til styrebehandling 01.10.09 Retningslinjer for omstilling og organisasjonsendring i Sykehusapotek Nord HF 1 Bakgrunn Styret i Helse Nord RHF har i sak 120/2003 behandlet og vedtatt regionale retningslinjer

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

Den 20. september 2012 ble det avholdt IDF-møte mellom administrasjonen og tjenestemannsorganisasjonene.

Den 20. september 2012 ble det avholdt IDF-møte mellom administrasjonen og tjenestemannsorganisasjonene. Møtebok fra IDF-møte 20. september 2012 Den 20. september 2012 ble det avholdt IDF-møte mellom administrasjonen og tjenestemannsorganisasjonene. Til stede Fra organisasjonene Fra administrasjonen Vera

Detaljer

Opprettelse av utredningsprosjekt, kommunalt eiendomsforetak

Opprettelse av utredningsprosjekt, kommunalt eiendomsforetak HR-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.01.2014 4514/2014 2013/1292 610 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/3 Organisasjonsutvalget 28.01.2014 14/4 Formannskapet 29.01.2014 14/5 Bystyret 13.02.2014

Detaljer