DET NYE UNIVERSITETET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET NYE UNIVERSITETET"

Transkript

1 NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NR. 20, 21. MARS INFORMASJON 3 ET STRATEGIDOKUMENT FOR SÆRPREG OG TVERRFAGLIG SATSING 4 LEDIGE INSTITUTTLEDERSTILLINGER LYSES UT I NMBU MED TO DIREKTØRER 7 OMSTILLINGSHÅNDBOKEN PRESENTERES PÅ FELLES LEDERMØTE 3. APRIL UMB + NVH = NMBU fra 1. januar 2014 Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap blir slått sammen til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) fra 1. januar Det nye universitetets fagområder samles i tre fakulteter: Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap, Fakultet for miljøvitenskap og teknologi og Fakultet for samfunnsvitenskap.

2 INFORMASJON MØTEDAGER FOR FELLESSTYRET I april på NVH 23. mai på UMB 18. juni på NVH 19. august på UMB 20. september på NVH 25. oktober på UMB 29. november på NVH 19. desember på UMB BUDSJETTMODELL FOR NMBU På møtet 5. mars 2013 drøftet fellesstyret et forslag til intern budsjettmodell for NMBU. Forslaget var utarbeidet av et utvalg ledet av instituttleder Ragnar A. Øygard fra UMB på oppdrag fra fellesstyret. Den endelige budsjettmodellen vil bli vedtatt på fellesstyremøtet 23. mai Utvalgets rapport kan leses her. En oppsummering av fellesstyrets drøfting kan leses i utkastet til protokoll fra styremøtet som ligger her. Se sak FS-20/2013. FOR YTTERLIGERE INFORMASJON: Jan Olav Aasbø, sekretariatsleder: Telefon: Mobil: Universitetet for miljø- og biovitenskap Postboks Ås REDAKSJON: Finn-Hugo Markussen (leder) Birgitte Bye og Kai Einar Tilley GRAFISK DESIGN: Åslaug Borgan UTGIVER: Sekretariatet INFORMASJON OM FUSJONSPROSESSEN LEGGES UT SUKSESSIVT PÅ: 2

3 ET STRATEGIDOKUMENT FOR SÆRPREG OG TVERRFAGLIG SATSING Strategien for å etablere NMBU som en fremragende akademisk institusjon innen miljø- og biovitenskapelige fag er vedtatt. Prorektor Mari Sundli Tveit ledet arbeidsgruppen som skrev førsteutkastet til NMBUs strategidokument. Foto: Håkon Sparre SATSINGSOMRÅDER PÅ TVERS Strategidokumentet slår fast at målet skal nås ved en fokusering av NMBUs tverrfaglige kompetanse. Samtidig skal egenarten til de enkelte fagdisiplinene bevares og videreutvikles. NMBU vil spesielt vektlegge satsinger på områder som: Bruk og vern av naturressurser, areal, landskap Energi, miljø og klima Landbruk Mat, mattrygghet og matsikkerhet Folkehelse Dyrehelse og dyrevelferd Akvakultur Vitenskapsteori og etikk Rektor Yngvild Wasteson ledet fellesstyrets redaksjonskomité som ferdigstilte strategidokumentet etter høringen. Foto: Knut Bry AMBISIØST OM KVALITET OG ARBEIDSFORHOLD Strategidokumentet har ambisiøse mål for å heve kvaliteten innen utdanning, forskning, innovasjon og formidling. Utdanningene skal være på høyt internasjonalt nivå, relevante og framtidsrettede. Forskningen skal holde høy kvalitet og høy etisk standard, og kunnskapen skal stilles til rådighet for det globale kunnskapssamfunnet. Fra 2014 skal undervisning og forskning på Ås og Adamstua samordnes. Strategidokumentet vektlegger å gi studenter og ansatte på begge stedene arbeidsforhold som gir trygghet, utviklingsmuligheter og felles kultur. HØRINGEN OG FAKULTETENE BLE AVGJØRENDE Fellesstyret satte i gang arbeidet i januar Førsteutkastet ble skrevet av en arbeidsgruppe ledet av prorektor Mari Sundli Tveit på UMB. Utkastet ble sendt på ekstern høring. Høringsuttalelsene var entydige om at strategidokumentet måtte få fram universitetets særpreg på en tydeligere måte. Instituttlederne på hvert av de tre nye fakultetene har allerede begynt å utvikle det tverrfaglige samarbeidet. De presenterte sine visjoner på fellesstyremøtet i januar Det ble umiddelbart klart at det ligger store muligheter i å utvikle det faglige særpreget gjennom tverrfaglige satsinger. Fellesstyret opprettet derfor en hurtigarbeidende redaksjonskomité som ferdigstilte strategidokumentet på bakgrunn av høringen og fakultetspresentasjonene. Redaksjonskomiteen ble ledet av rektor Yngvild Wasteson på NVH. Strategidokumentet kan leses her. Fakultetspresentasjonene kan leses her. 3

4 LEDIGE INSTITUTTLEDER- STILLINGER LYSES UT I 2013 Fellesstyret ønsker å ha alle instituttlederstillingene på plass ved fusjonstidspunktet 1. januar Fellesstyret behandlet i sitt møte 5. mars hvordan man skal besette de instituttlederstillingene der åremålet går ut i løpet av 2013, eller av andre grunner blir ledige. Fellesstyret vedtok at stillinger som er/eller blir ledige i 2013 lyses ut. Det innebærer at ansettelsen skjer ved UMB eller NVH fram til 1. januar 2014 og at stillingen videreføres når NMBU er opprettes. FØRSTE STILLING ER ALLEREDE LYST UT Det ble vedtatt at instituttlederstillingen ved Institutt for matematiske realfag og teknologi, UMB, lyses ut så raskt som mulig, og stillingen ble dermed lyst ut 17. mars. I tillegg vil det ved delingen av Institutt for plante- og miljøvitenskap, UMB, bli en ledig instituttlederstilling. Instituttlederstillingene som går ut ved fusjonstidspunktet lyses ut med sikte på tiltredelse fra fusjonstidspunktet, men styrene ved NVH og UMB kan fremme forslag om eventuelt forlengelse av åremålsstillingene for disse. De stillingene dette gjelder er: Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi, NVH, og for nåværende leder ved Institutt for plante- og miljøvitenskap, UMB. NMBU FÅR 13 INSTITUTTER FORDELT PÅ TRE FAKULTETER. VETERINÆRMEDISIN OG BIOVITENSKAP Institutt for basalfag og akvamedisin Institutt for produksjonsdyrmedisin Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi Institutt for sports- og familiedyrmedisin. Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for plantevitenskap (nytt) MILJØVITENSKAP OG TEKNOLOGI Institutt for matematiske realfag og teknologi Institutt for naturforvaltning Institutt for miljøvitenskap (nytt) SAMFUNNSVITENSKAP Handelshøyskolen ved NMBU Institutt for landskapsplanlegging Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric 4

5 NMBU MED TO DIREKTØRER Etter forhandlinger med tjenestemannsorganisasjonene la direktørene for NVH og UMB fram et nytt forslag til organisering av administrasjonene på øverste nivå for NMBU. Modellen hadde færre beslutningsnivåer enn modellen i saksframlegget. Forhandlingene med tjenestemannsorganisasjonene tok utgangspunkt i de to alternativene som fulgte saken, og resultatet ligger tett opp mot det ene alternativet. Med et nytt framforhandlet forslag om organisering av administrasjonen på bordet, anbefalte sekretariatet at fellesstyret la forhandlingsresultatet til grunn for sin drøfting. Utfallet av sak FS-25/13 Organisering av den øverste administrative ledelse og det øverste administrative apparat ved NMBU fikk dermed en litt overraskende avslutning. Fellesstyret vedtok forhandlingsresultatet, og organiseringen gjelder i første omgang for perioden 2014 til Faglig organisering og administrativ organisering på øverste nivå er besluttet. NMBU begynner å ta form. US REKTOR PROREKTOR ADMINISTRASJONS- DIREKTØR ØKONOMI OG EIENDOMS- DIREKTØR POA STUDIE FA KA SEVU BIBL ØKO TA IT FR VETERINÆRMEDISIN OG MILJØVITENSKAP OG SAMFUNNSVITENSKAP SHF SKP BIOVITENSKAP TEKNOLOGI HEKTISK MØTEVIRKSOMHET I forkant av styremøtet i mars ble det gjennomført en rekke møter hvor ledelsene ved de to institusjonene innhentet synspunkter og råd om organiseringen av administrasjonen i NMBU. 5

6 SISTE VEDTAK I APRIL Vedtaket i fellesstyrets marsmøte omfatter organiseringen av NMBUs sentrale administrasjon (altså staben rundt universitetets ledelse) og omfatter hovedtyngden av de administrative ressursene ved universitetet. Saken var gjenstand for en foreløpig drøfting i fellesstyrets januarmøte, jf. sak FS-8/13, og på bakgrunn av disse drøftingene fremmet sekretariatet et nytt forslag, FS-25/13. Organiseringen på lavere nivå (fakulteter, sentre og institutter som også omfatter klinikkene ved NVH) skal behandles av fellesstyret i april. FINPUSSING GJENSTÅR Fellesstyret ba sekretariatet komme tilbake med forslag om endelig plassering av øvrige administrative områder i forbindelse med at et samlet organisasjonskart for de administrative funksjoner skal behandles i fellesstyremøte den 25. april. Dette omfatter blant annet plasseringen av lønn og ansvarsplassering av internkontroll, sikkerhet og beredskap. SLUTTSTREK I NESTE STYREMØTE Først i fellesstyremøte i april ses den vedtatte organiseringen av administrasjonen i sammenheng med administrativ organisering på institutter og fakulteter. Til saken i april legges det frem forslag til organisasjonsplan for NMBUs samlete administrasjon. 6

7 OMSTILLINGSHÅNDBOKEN BLIR PRESENTERT PÅ FELLES LEDERMØTE 3. APRIL Det er nå utarbeidet omstillingshåndbok for fusjonsprosessen mellom NVH og UMB. Den skal bidra til trygghet og forutsigbarhet. Universitetsdirektøren på UMB Siri Margrethe Løksa, og administrerende direktør på NVH, Birger Kruse, har ansvar for omstillingsprosessen. IVARETAKELSE AV RETTIGHETER Omstillingshåndboken har som formål å klargjøre begreper og beskrive prosessen ved innplassering i stillinger ved NMBU. Tidsplan for praktisk gjennomføring av omstillingsprosessen, mal for omstillingssamtale og bekreftelse på gjennomført omstillingssamtale er en del av håndboken. Håndboken skal bidra til å skape gode innplasseringsprosesser og legge forholdene til rette for at alle ansatte skal få sine rettigheter ivaretatt på bakgrunn av omstillingsavtalen og de rettsregler som regulerer de aktuelle forholdene i statlig sektor. Håndboken skal i tillegg forklare sentrale begreper og klargjøre hvem som er ansvarlig for fremdriften i de ulike delene av prosessene. Siri Margrethe Løksa Foto: Kjell Chr. Gripstad UTGANGSPUNKT I OMSTILLINGSAVTALEN AV 24. MARS 2011 Håndboken tar utgangspunkt i omstillingsavtalen av 24. mars Omstillingsavtalens formål er å sikre de ansattes medbestemmelsesrett og rettigheter i henhold til lov og kollektive og individuelle avtaler, samt sentrale personalpolitiske retningslinjer for omstillingsprosesser i statlig sektor i forbindelse med fusjonen mellom NVH og UMB. Birger Kruse Foto: Knut Bry TRYGGHET OG FORUTSIGBARHET Et omstillingsarbeid som det man her skal inn i krever samarbeid, rollebevissthet og profesjonalitet for å lykkes. Det er svært viktig at virksomhetens ledelse etablerer et samarbeid mellom de involverte aktører i prosessen som er basert på tillit og kunnskap om spillereglene i arbeidslivet. I henhold til omstillingsavtalen er det universitetsdirektøren på UMB Siri Margrethe Løksa, og administrerende direktør på NVH, Birger Kruse, som er virksomhetens ledelse. De samarbeider imidlertid med sekretariatet for fellesstyret, og har gått sammen om denne prosessen. Det er avgjørende at aktørene har klart for seg hvilket ansvar den enkelte har samt at de blir involvert i prosessen og gis anledning til reell medvirkning. Det er tanken at denne håndboken skal kunne bidra til å skape trygghet og forutsigbarhet under prosessen, noe som er viktig både for den enkelte ansatte og for arbeidsmiljøet. Omstillingshåndboken vil bli presentert for lederne onsdag 3. april på Mastemyr hotell. 7

8 8 God Påske!

NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET

NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NUMMER 3, 11. FEBRUAR 2011 INNHOLD 2 INFORMASJON 3 LEDER VED HANS FREDRIK HOEN OG YNGVILD WASTESON 5 FELLESSTYRETS HØRINGSMØTE MED ANSATTE OG STUDENTER 6 PROGRAM FOR 1.

Detaljer

Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03.

Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03. Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03.2013 Innhold 1 Formål med boken... 2 2 Ansvar... 2 2.1 Virksomhetenes øverste

Detaljer

NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET

NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NUMMER 11, 20. MARS 2012 2 INFORMASJON 3 SPENNENDE ARBEID OM DNUs INSTITUTTSTRUKTUR 4 GOD TONE OM DNUs VISJON 6 ET GODT NAVN 7 KANDIDAT FRA UMB VANT KR 100.000 I ARKITEKTKONKURRANSE

Detaljer

Innkalling. styreleder rektorene sekretariatsleder nominasjonskomiteens leder om rektorvalget

Innkalling. styreleder rektorene sekretariatsleder nominasjonskomiteens leder om rektorvalget 1 av 248 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 18. april 2013 Til medlemmer av fellesstyret Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

DET NYE UNIVERSITETET

DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NR. 13, 30. APRIL 2012 2 INFORMASJON 3 NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET 4 LØSNING FOR OBDUKSJON OG DISSEKSJON 5 NY RUNDE MED ORGANISERING 6 ET FELLES BYGG

Detaljer

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Med utgangspunkt i vedtakene i FS-05 og FS-06 på fellesstyrets møte 31.01.12, vedtaket i sak FS-28/12

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 06/13 Dato: 18. juni 2013 Tid: Del I: 08:00 09:00 og del II: 12:00 15:00 Sted: KD

Detaljer

Innkalling. Fullmaktssaker: FS-122/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Valg

Innkalling. Fullmaktssaker: FS-122/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Valg 1 av 160 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 17. oktober 2013 Fellesstyrets medlemmer Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

Fellesstyret for NVH og UMB. Rapport 2012 og planer 2013

Fellesstyret for NVH og UMB. Rapport 2012 og planer 2013 Fellesstyret for NVH og UMB Rapport 2012 og planer 2013 1 Fellesstyrets mandat Kunnskapsdepartementet har gitt fellesstyret for Norges veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø- og biovitenskap

Detaljer

S 4/10 Budsjettmessige og administrative anbefalinger

S 4/10 Budsjettmessige og administrative anbefalinger Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 4/10 Budsjettmessige og administrative anbefalinger Samorganiseringen av NVH og UMB vil føre til en reorganisering av virksomhetene

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) PROTOKOLL 12/13

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) PROTOKOLL 12/13 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 19. desember 2013 Tid: 10:00 17.00 Sted: Sem Gjestegård PROTOKOLL 12/13 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET Dato: Onsdag 02.04.2014 Sted: Campus Ås, Styrerommet Tid: 09.00 15.30 Tilstede: Alf Bjørseth, Anne Storset, Camilla Kielland (unntatt sakene 46 47), Marianne

Detaljer

Mulig fakultetsorganisering av UMB

Mulig fakultetsorganisering av UMB Utkast 06.05.10 ÅAa/RH Mulig fakultetsorganisering av UMB Rapport fra prosjektgruppa som har utredet organisering av UMB i det nye universitetet som skal etableres på Ås Mai 2010 Universitetet for miljø-

Detaljer

Innkalling. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU med utfyllende bestemmelser

Innkalling. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU med utfyllende bestemmelser 1 av 234 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 11. desember 2013 Fellesstyrets medlemmer Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Årsrapport (2014-2015)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Årsrapport (2014-2015) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Årsrapport (2014-2015) Innhold I Styrets beretning 3 II Introduksjon til virksomheten og hovedtall 7 III Årets aktiviteter og resultater 15 Kunnskapsdepartementets

Detaljer

NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET

NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NUMMER 6, 30. JUNI 2011 INNHOLD 2 INFORMASJON 3 LEDER: MILEPÆLER PÅ VEIEN MOT FAGLIG PROFIL 5 SAMFUNNSOPPDRAGET VEDTATT 6 FELLESSTYRETS MANDAT I BYGGEPROSESSEN 7 STOR AKTIVITET

Detaljer

Omstillingsavtale knyttet til fusjonen mellom Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Norges veterinærhøgskole (NVH)

Omstillingsavtale knyttet til fusjonen mellom Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Norges veterinærhøgskole (NVH) US-REFERATSAK NR: 112E/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: ANNE MARIE BJØRKENG

Detaljer

Innkalling til fakultetsstyremøte Veterinærmedisin og biovitenskap 25. november 2014

Innkalling til fakultetsstyremøte Veterinærmedisin og biovitenskap 25. november 2014 Notat Til Fakultetsstyret for veterinærmedisin og biovitenskap Vår ref. 14/00745 Vår saksbehandler Deres ref. Ingeborg Hauge Høyland, tlf. Ingeborg.hoyland@nmbu.no Vår dato 19.11.2014 Innkalling til fakultetsstyremøte

Detaljer

Utlysningstekst. Leder av Studieavdelingen, Kommunikasjons- og markedsavdelingen, ITavdelingen og Felles ressurssenter

Utlysningstekst. Leder av Studieavdelingen, Kommunikasjons- og markedsavdelingen, ITavdelingen og Felles ressurssenter 103 av 124 FS-83/2013 Utlysningstekst. Leder av Studieavdelingen, Kommunikasjons- og markedsavdelingen, ITavdelingen og Felles ressurssenter Møtedato: Saksansvarlig: Saksbehandlere: 18. juni Jan Olav Aarflot

Detaljer

Årsrapport likestilling

Årsrapport likestilling US 23/2015 Årsrapport likestilling Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ personaldirektør Saksbehandler: Heidi Blom Arkiv nr: 15/00861 Vedlegg: 1. Årsrapport for likestilling ved

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: NVH, Gjesteserveringen Tid: fredag 30.11.12, kl. 12.00 15.00 Til stede: Arbeidstakersiden: Arbeidsgiversiden: Kurt R. Johansen, Parat UMB Anne

Detaljer

Fra sekretariatet: Jan Olav Aasbø, Jan Olav Aarflot, Malena Bakkevold, Paul Stray, Knut Moksnes, Kai Tilley, Geir Tutturen og Lise Gorseth

Fra sekretariatet: Jan Olav Aasbø, Jan Olav Aarflot, Malena Bakkevold, Paul Stray, Knut Moksnes, Kai Tilley, Geir Tutturen og Lise Gorseth FS-sak 107/13 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 19. august 2013 Tid: 09:00 12.00 Sted: Sem Gjestegård Utkast til PROTOKOLL 07/13 Til

Detaljer

Strategi for MATområdet ved UMB første drøfting

Strategi for MATområdet ved UMB første drøfting US-SAK NR: 178/2011 SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: ELIN KUBBERØD ARKIVSAK NR: 2011/1738 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN Strategi for MATområdet ved UMB første

Detaljer

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 ÅS Vår ref. 14/00750-9 Deres ref. Dato 04.02.2015 Innkalling

Detaljer

Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold

Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold Side 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Begrunnelse for å fusjonere... 6 Strategiske utfordringer... 6 Faglige utfordringer... 7 Administrative

Detaljer

Utlysning av direktørstilling for Senter for etter- og videreutdanning

Utlysning av direktørstilling for Senter for etter- og videreutdanning 1302 1901 US-SAK NR: 175/2009 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2009/1060 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR Utlysning av direktørstilling for

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

Delstrategi innovasjon, sluttbehandling

Delstrategi innovasjon, sluttbehandling Plan for styresaker Saker som er årlig gjentagende (inngår i årshjulet) er markert i oversikten med uthevet og kursiv skrift. Oversikten viser de «større» sakene utover årshjulsakene. Møte Strategi og

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 130 Dato: 06.11.2014 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-17.00. Lunsj kl. 11.45 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE Dato: 05.03.2015 Sted: Styrerommet, Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-15.00. Lunsj kl. 12.00 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel Tid Side 17/2015

Detaljer