UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET"

Transkript

1 UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: Sted: Styrerommet, Campus Ås Tid: Kl Tilstede: Siri B. Hatlen, Wenche Farstad, Camilla Kielland, Jørgen Skeide, Ruth Haug, Trond Langseth, Marianne Harg, Siri Bakøy, Jens Oddershede, Morten Sørlie Fraværende: Alf Bjørseth, Øystein Evensen Administrasjonen: Mari Sundli Tveit, Halvor Hektoen, Siri Margrethe Løksa, Jan Olav Aasbø, Birger Kruse Protokoll: Lise Gorseth 102/2015 Godkjenning av innkalling og sakliste Det ble gitt innspill til rekkefølge på utarbeidelse av saklister. Universitetsstyret godkjenner innkalling og saksliste. 103/2015 Godkjenning av protokoll fra Styret ønsker at forslag som i vesentlig grad avviker fra vedtaksforslag fra rektor og eventuelle protokolltilførsler utformes skriftlig i møtet. Universitetsstyret godkjenner protokollen. 104/2015 Referat fra IDF møtet Referat fra sentralt IDF møte ble delt ut i møtet. Punktene fra referatet ble orientert om under hver enkelt sak. Referatet legges ved protokollen. 105/2015 Orienteringssaker fra Styreleder o Ingen saker Rektor o Ut over den skriftlige redegjørelsen opplyste rektor om følgende:

2 2 Arbeidet med pasientgrunnlaget er i gang. Det kom innspill om at kundeorganisasjonene burde inkluderes i det videre arbeidet Statsbudsjettforliket: 8 mill. kroner til SEARCH, Vitenparken 3 mill. kroner (oppnevnt som Norges tiende vitensenter), nye studieplasser, rekrutteringsstillinger To av NMBUs professorer ved Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) er blitt oppnevnt som medlemmer i Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) Brev fra IMT studenter Hvilken posisjon har Institutt for Matematiske Realfag og Teknologi (IMT) på NMBU Kunnskapsdepartementet gjennomførte sikkerhets og beredskapstilsyn på NMBU Styret har registrert bekymringsmeldingene om den administrative organisering og IT situasjonen på Adamstuen. Styret viser til rektors orientering og forutsetter at det er nok ledelsesoppmerksomhet på disse forholdene slik at dette er ordnet innen de fastsatte frister. 106/2015 «Med beina på bakken inn i fremtiden». En presentasjon av NMBUs Masterprogram i By og regionplanlegging ved Elin Børrud, professor ved Institutt for landskapsplanlegging Styret takker professor Elin Børrud for en meget interessant, lærerik og god presentasjon. 107/2015 Status fra prosjektstyret ved prosjektstyreleder Olaf Melbø Leder av Prosjektstyret Olaf Melbø orienterte om status for prosjektene som inngår i Prosjekt Campus. Spesielt ble det redegjort for Prosjektstyrets budsjettforslag for 2016 (anslått til 22,7 mill. kroner) med vekt på «Flytte og ibruktakelsesprosjektet» og «IKT prosjektet». Melbø presiserte at kostnadene Prosjektstyret har presentert for er å betrakte som svært foreløpige estimater. Det samlede kostnadsbildet kan først avklares når kartlegging og videre planlegging er gjort i Styret tar redegjørelsen til Prosjektstyrets leder til etterretning og støtter at det er viktig å benytte 2016 til å utrede plan og kostnader for flytting, ibruktakelse og IKT fram mot 2019 da nybygget skal tas i bruk.

3 3 2. Universitetsstyret er bekymret for at høye kostnader til flytting, ibruktakelse og IKT ikke synes å være tatt høyde for i de budsjetter som er godkjent for prosjektene som Statsbygg er ansvarlig for (Samlokaliseringsprosjektet og Brukerutstyrsprosjektet). Det ligger heller ingen budsjettmidler knyttet til slike kostnader i den ordinære tildelingen til NMBU i foreløpig tildelingsbrev for Universitetsstyret ber styreleder og rektor anmode om møte med Kunnskapsdepartementet for å redegjøre for situasjonen og drøfte mulige løsninger. Universitetsstyret understreker viktigheten av at det etableres forutsigbare rammebetingelser for årene som sikrer at flytte og ibruktakelsesaktiviteter knyttet til samlokalisering av NMBU ikke går på bekostning av kjernevirksomhet og forsvarlig drift i årene framover. 4. Universitetsstyret tar til etterretning at Prosjektstyret jobber videre, i nært samarbeid med Statsbygg, med tanke på å finne ytterligere optimaliseringer som ikke medfører redusert funksjonalitet, og som bidrar til å redusere behovet for egenfinansiering fra NMBUs side. 5. Universitetsstyret viser til sak 114/2015 «Budsjett og tiltaksplan 2016» der Prosjektstyret tildeles 15,8 mill. kroner i /2015 Kuttliste Samlokaliseringsprosjektet Vedtaket er fattet som punkt 4 i sak 107/ /2015 Evaluering av dagens styringsmodell orienteringssak Leder av evalueringsteamet, professor Tom Colbjørnsen, orienterte om opplegget for evalueringen. Evalueringsteamet vil overlevere evalueringsrapporten på styrets seminar 21. januar Universitetsstyret tar saken til etterretning. 110/2015 Orientering om oppfølging av arbeidsmiljøkartleggingen ved NMBU Styret ber om at det i HMS rapporteringen orienteres om oppfølgingstiltakene av arbeidsmiljøkartleggingen.

4 4 Styret tar sak om oppfølging av arbeidsmiljøkartleggingen ved NMBU til orientering. 111/2015 Etiske retningslinjer for NMBU Styrets vedtak omfatter helheten, dvs. både de etiske retningslinjene og oppsummeringen av de etiske retningslinjene. Styret ber om at det legges opp til en evaluering av retningslinjene i løpet av styreperioden. Universitetsstyret slutter seg til det fremlagte forslag til Etiske retningslinjer for NMBU. 112/2015 Instruks for intern revisjon NMBU Ansvarlig internrevisor, Jonas Gaudernack fra PWC, presenterte seg for styret. I januar 2016 vil internrevisor, i samarbeid med rektor, legge fram revisjonsplan for Forslag til instruks for internrevisjon NMBU vedtas. 113/2015 Fordeling av 45 studieplasser 1. Fra høst 2016 fordeles 20 studieplasser i realfag og teknologi til sivilingeniørstudiene ved Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) og 10 studieplasser til i realfag og teknologi til Bachelor i Biologi ved Institutt for plantevitenskap. Videre fordeles 8 studieplasser til Master i innovasjon og Entreprenørskap ved Handelshøyskolen og 7 studieplasser til master i by og regionplanlegging ved Institutt for landskapsplanlegging 2. Styret vedtar følgende fordeling av budsjettmidlene: Kategori sats (1000 kroner) Økning i basis tildeling 2016 (1000 kroner) Antall Kategori Program plasser plassering 20 plasser MNT fag IMT 20 D

5 5 10 plasser MNT fag IPV 10 D plasser HH 8 D plasser ILP 7 D Totalt /2015 Budsjett og tiltaksplan 2016 Styret behandlet ikke kapittel 3 Langtidsprognoser Rektor vil legge fram revidert langtidsprognose på egnet tidspunkt. Rektor vil innarbeide innspill til tiltaksplanen som ble gitt i møtet. Styret ber rektor om å redegjøre for hvilke konsekvenser det reduserte budsjettet i 2016 innebærer for satsingen på Fremragende forskning og utdanning (FFU). Rektor refererte brev av fra instituttlederne om «Budsjett og tiltaksplan 2016». Styrets behandling: Ruth Haug foreslo følgende omdisponeringer av 16 mill. kroner i budsjettforslaget for 2016 framlagt av rektor: «De frigjorte 16 mill. kroner brukes til å unngå de foreslåtte rammekuttene i universitetsadministrasjonen, senterne og instituttene (4,3 mill. kroner + 11,5 mill. kroner). 1. I budsjettforslaget er det til sammen avsatt 15 mill. kroner i reserver (usikkerhetsavsetning og styrets reserver). Det foreslås at disse to postene slås sammen til en felles styrets reserve på 6,5 mill. kroner. Det vil si at det her frigjøres 8,5 mill. kroner (og da har vi ikke rørt rektors reserve på 2,9 mill. kroner). 2. I budsjettforslaget er det til sammen avsatt 9,35 + 3,7 mill. kroner til Fremragende forskning og utdanning (FFU) og rekruttering av fremragende forskere, dvs. 13,05 mill. kroner. Det foreslås at dette beløpet reduseres til 5, 55 mill. kroner til FFU rettede tiltak inkl. rekruttering av fremragende forskere sentralt. Det vil si at det frigjøres 7,5 mill. kroner til ordinært FFU arbeid på instituttene». Styreleder foreslo at styrets reserve og usikkerhetsavsetningen i rektors budsjettforslag blir slått sammen til én post Reserve som til sammen utgjør 15 mill. kroner.

6 6 Jørgen Skeide foreslo følgende endringer til budsjettforslaget for 2016 framlagt av rektor: 1. Styrets reserve og usikkerhetsavsetningen blir slått sammen til én post Reserve og settes til 10,0 mill. kroner. Dette er en reduksjon i forhold til rektors forslag på 5 mill. kroner. 2. Avsetning til FFU settes til 6 mill. kroner. Dette dekkes inn ved å redusere satsingsmidler med 3,35 mill. kroner i forhold til rektors forslag. Satsingsmidlene settes til 31,3 mill. kroner. 3. Reduksjonene i punkt 1 2, til sammen 8,35 mill. kroner, benyttes til å redusere rammekuttet til universitetsadministrasjonen, senterne og instituttene fra 15,8 til 7,45 mill. kroner basert på deres andel av rammekuttet. Votering: Ved prøveavstemming fikk Haugs forslag 2 stemmer, rektors forslag med styreleders endringsforslag fikk 4 stemmer og Skeides forslag fikk 4 stemmer. Ved endelig avstemming falt Haugs forslag med 3 stemmer (Haug, Sørlie og Bakøy) mot 7. Ved alternativ votering fikk rektors forslag med styreleders endringsforslag 4 stemmer (Hatlen, Harg, Oddershede og Farstad), mens 6 (Haug, Sørlie, Skeide, Kielland, Bakøy og Langseth) stemte for Skeides forslag. Det endelig vedtaket er: Rektors forslag til Budsjett og tiltaksplan 2016 vedtas med følgende endringer: 1. Styrets reserve og usikkerhetsavsetningen blir slått sammen til én post Reserve og settes til 10,0 mill. kroner. Dette er en reduksjon i forhold til rektors forslag på 5 mill. kroner. 2. Avsetning til Fremragende forskning og utdanning settes til 6 mill. kroner. Dette dekkes inn ved å redusere satsingsmidler med 3,35 mill. kroner i forhold til rektors forslag. Satsingsmidlene settes til 31,3 mill. kroner. 3. Reduksjonene i punkt 1 2, til sammen 8,35 mill. kroner, benyttes til å redusere rammekuttet til universitetsadministrasjonen, senterne og instituttene fra 15,8 til 7,45 mill. kroner basert på deres andel av rammekuttet. Styreleder fremmet følende protokolltilførsel som fikk tilslutning fra Harg, Oddershede og Farstad: «Rektor har lagt fram et forslag til budsjett i balanse for 2016 i tråd med styrets føringer gitt i møte samt tidligere vedtak. Vi gir vår støtte til dette».

7 7 115/2015 Mandat for arbeidsgrupper for gjennomgang av NMBUs kostnader og muligheter for økte inntekter Saken utsettes til neste møte. Styremedlemmene bes om å komme med innspill på epost til styresekretær. 116/2015 Innføring av TDI modellen og revidering av reglement for bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet ved NMBU Rektor kommer tilbake til styret med orientering om satser for beregning av indirekte kostnader på BOA prosjekter på egnet måte. Universitetsstyret godkjenner det fremlagte forslag til revidering av NMBUs reglement for bidrags og oppdragsaktivitet (BOA). Reglementet gjøres gjeldende fra og retningslinjene vedlegges protokollen. 117/2015 Studieprogramporteføljen 2016/17 for NMBU Styret viser til sin behandling av sak om studieprogramporteføljen i desember 2014 (sak 154/2014) hvor styret ber om at det jobbes videre med innretningen av studieprogramporteføljen for å oppnå primærmålet om bærekraftige programmer med god kvalitet. Styret legger stor vekt på å svare på Kunnskapsdepartementets oppdrag gitt i tildelingsbrevet for Styret vedtar studieprogramporteføljen for 2016/17 i tråd med vedlegg /2015 Referatsaker: a. Årsplan for styresaker 2016 b. Brev fra Kunnskapsdepartementet (KD) til Statsbygg datert : Samlokaliseringsprosjektet Campus Ås Kjøling og reservekraft Bestilling c. Brev fra KD datert : NMBU Søknad om midler Realisering av siloer og redskapshus ved Senter for husdyrsforsøk d. Brev fra KD datert : Høring forslag til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret e. Brev til KD datert : Justert innspill fra NMBU angående tildeling av oppgraderingsmidler 2016 f. Brev fra KD datert : Tilsyn med Norges miljø og biovitenskapelige universitets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap g. Brev fra KD datert : Avvikling av støtteordningen gjennom Statens lånekasse for utdanning for studenter fra utviklingsland, land på Vest Balkan, i Øst Europa og i Sentral Asia (kvoteordningen)

8 8 119/2015 Eventuelt h. Brev fra KD datert : Instruks om avhending av statlig eiendom (avhendingsinstruksen) i. Brev fra KD datert : Høring forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning j. Brev fra KD datert : Foreløpig tildelingsbrev statsbudsjettet 2016, kap 260 post 50 fordeling av studieplasser til PPU k. Brev fra KD datert Høring delrapport Karriereveiledning i en digital verden l. Brev fra NOKUT datert : NOKUTs vurdering vedrørende tillit til syriske dokumenter pr 30. oktober 2015 m. Brev fra NOKUT datert : Syria er lagt i NOKUTs landdatabase n. Brev fra NOKUT datert : Utviklingsplan for NOKUTs tjenester om utenlandsk utdanning og kompetanse o. Protokoll fra møte i fakultetsstyret for miljøvitenskap og teknologi p. Protokoll fra møte i fakultetsstyret for samfunnsvitenskap q. Protokoll fra møte i fakultetsstyret for veterinærmedisin og biovitenskap r. Referat fra møte i Forskningsutvalget s. Referat fra Prosjektråd nr. 8, t. Referat fra Prosjektråd nr. 9, u. Referat fra Prosjektstyremøte Prosjekt Campus v. Referat fra møte i Studieutvalget w. Referat fra Studentting , x. Referat fra Studentting , y. Referat fra Prosjektstyremøte Prosjekt Campus Universitetsstyret tar sakene til orientering. Det var ingen saker til eventuelt.

9 Møtereferat Til stede fra tjenestemannsorganisasjonene: Kirsten Ranheim Berg Parat Gretha Indahl, Parat Kurt R. Johansen, Parat Mette Wik, FF Lena M. Kjøbli, FF Marit Nesje, FF Signe Kroken, NTL Håkon Aaen, NTL Janne Elisabeth Pedersen, NTL Trude Wicklund, Akademikerne Anne Gravdahl, Akademikerne Cathrine Trangerud, Akademikerne Lise Thoen, HVO Fra arbeidsgiver: Administrasjonsdirektør Birger Kruse(møteleder) Rektor Mari Sundli Tveit (sak 152/2015 og 153/2015) Økonomidirektør Jan Aldal Personal og organisasjonsdirektør Jan Olav Aarflot Seksjonsleder Torborg Storaas Seniorrådgiver Anne Marie Bjørkeng Vår ref. 14/ Vår saksbehandler Deres ref. Vår dato Anne Marie Bjørkeng, tlf. Referat fra sentralt IDF den Sted: Styrerommet Campus Ås, kl IDF sak nr HA US sak nr US- sakstittel 142/2015 Godkjenning av agenda. Godkjenning av referat fra av 6

10 Referatet ble godkjent med korrigering av hvem Anne Gravdahl representerer. IDF sak nr 138 Innstegsstillinger: NTL vil skriftlig be om tilbakemelding på om arbeidsgiver mener tiltaket personlighetstester vil gi bedre ledere ved NMBU samt hva som er kostnaden knyttet til hvert intervju. 143/2015 Informasjon fra arbeidsgiver Departementets tilsyn på sikkerhet og beredskap ved NMBU onsdag Jan Olav Aarflot informerte kort Redskaps hus og siloer ved SHF, brev fra KD. Jan Olav Aarflot informerte kort Universitets og høyskolerådet representantskapsmøte. Birger Kruse orienterte kort fra siste samling 144/2015 Informasjon fra tjenestemannsorganisasjonene Utsatt til neste møte. Kommentar til rektors orienteringer: Administrasjonen på Adamstuen: De tillitsvalgte reagerer på at det informeres om en sak som ikke oppleves som landet av hverken fagforeningene, ansatte eller instituttledere. Organisasjonene minner om at dette er en forhandlingssak dersom man skulle lande på opprettelse av en organisatorisk enhet. Tjenestemannsorganisasjonene har registrert at det er mye støy rundt denne saken og anbefaler arbeidsgiver å informere de ansatte om dette. Administrasjonsdirektøren orienterte om status i saken. Rektor har til intensjon om at evt. ny organisering skal tre i verk fra Generelt: Tjenestemannsorganisasjonene etterlyser en forretningsorden for US. 145/2015 I 107/2015 Status fra prosjektstyret ved prosjektstyreleder Olaf Melbø Tjenestemannsorganisasjonene mener de bør orienteres om hva Melbø vil orientere US om. Tjenestemannsorganisasjonene mener det er bekymringsfullt at flere og flere budsjettposter havner på utsiden av SLPprosjektet med det resultat at de faller over på NMBUs driftsbudsjett. Tjenestemannsorganisasjonene stiller spørsmål ved årsaken til at denne situasjonen er oppstått og om dette skyldes dårlig økonomistyring og planlegging. Det er viktig å få klargjort med Statsbygg og Kunnskapsdepartementet hva som ligger i og utenfor prosjektet. Tjenestemannsorganisasjonene registrerer at de stadig økende kostnadene skaper reaksjoner, mistenksomhet og bekymring blant de ansatte. Dette kan forringe den positive organisasjonskulturen vi har bygget opp 2 av 6

11 de siste par årene. Det er viktig at arbeidsgiver går ut med informasjon rundt denne situasjonen. 146/2015 D 108/2015 Kuttliste Samlokaliseringsprosjektet Listen er ikke ferdigstilt pr dato og skal behandles i RLG den Det ble redegjort muntlig for saken. Tjenestemannsorganisasjonene vil få tilsendt dokumentet etter behandling i RLG. 147/2015 I 109/2015 Evaluering av dagens styringsmodell orienteringssak. Birger Kruse orienterte om saken. 148/2015 D 110/2015 Orientering om oppfølging av arbeidsmiljøkartleggingen ved NMBU. Tjenestemannsorganisasjonene mener at orienteringen til US mangler refleksjon over de tingene som har vært utfordrende i forhold til selve undersøkelsen. Tjenestemannsorganisasjonene ber om at US orienteres om tilbakemeldinger gjengitt i IDF referat av : Tidspress i arbeidssituasjonen er omtalt flere ganger som forbedringspunkt fra enhetene. Dette bør diskuteres nærmere med tiltak i notatet. Den enkelte leders ansvar for oppfølgingen er viktig å understreke. Leders leder må også bli minnet på oppfølgingsansvaret, særlig i de tilfeller det er gitt negative tilbakemeldinger med ledelse på nivået under. Tidsplan for prosjektet kunne med fordel vært strammet inn. Noen av tjenestemannsorganisasjonene peker på at det ser ut til å være utfordrende å få alle saker på bordet, ikke minst de som handler om leder selv eller leders tidligere håndtering av enkeltsaker. Hovedverneombudet: NMBU mangler en god kultur for å jobbe kontinuerlig med arbeidsmiljø. Dette må organisasjonen jobbe for å implementere. Oppsummeringen av ARK mangler en plan for hvordan de foreslåtte tiltakene skal implementeres og 3 av 6

12 når/hvordan de skal evalueres og hvordan oppfølgingen av disse skal være 149/2015 D 111/2015 Etiske retningslinjer for NMBU Tjenestemannsorganisasjonene sa ved forrige behandling av de etiske retningslinjene at de var fornøyd med et godt og gjennomarbeidet dokument som kunne brukes til etisk refleksjon. Tjenestemannsorganisasjonene opplever oppsummeringspunktene som en nedgradering av arbeidet som er gjort av etikkutvalget. Resultatet er at de etiske retningslinjer med oppsummering nå er 2 sider lengre enn de opprinnelige. God moralsk eller etisk forståelse følger av gjennomtenkning, kritisk refleksjon og diskusjon av etiske problemer, av etiske dilemmaer og av - etiske regler. Tjenestemannsorganisasjonene mener at det er ikke tilstrekkelig med en oppramsing av retningslinjene. 150/2015 I 112/2015 Instruks for intern revisjon NMBU. Birger Kruse orienterte. 151/2015 I 113/2015 Fordeling av 45 studieplasser. Ingen kommentar fra tjenestemannsorganisasjonene 152/2015 F 114/2015 Budsjett og tiltaksplan Rektor orienterte kort om bakgrunnen for budsjettsaken. Tjenestemannsorganisasjonene: Da universitetsstyret behandlet foreløpig budsjett i juni ble det vedtatt at kjernevirksomheten (forskning og utdanning) skulle skjermes (sak 59/2015). I det fremlagte budsjettet (sak 114/ se lenke) har man gått bort fra dette prinsippet ved at instituttene har fått et samlet rammekutt på 11,5 millioner i Videre legges det opp til årlige kutt på instituttene i langtidsprognosen fram til I tillegg rammer kuttene også sentrale enheter innen både studentrekruttering, studieadministrasjon og forskningsstøtte. Kuttene på budsjettet skal i hovedsak gå til å finansiere ekstra kostnader i forbindelse med byggeprosjektet og satsning på fremragende forskning og utdanning (FFU). Universitetet lever i hovedsak av å undervise studenter. Fagforeningene er dypt bekymret for at rammekutt til instituttene vil gå ut over kvaliteten på utdanningen (færre øvingslærere og øvingstimer, mindre studieveiledning osv). Lavere studiegjennomstrømning og svikt i studentrekruttering kan fort bli en konsekvens av dårligere oppfølging, og føre til 4 av 6

13 reduksjon i rammene fra departementet på sikt. Årlige rammekutt vil også påvirke instituttenes handlingsrom ifbm med faglige aktiviteter, tilsettinger og deltagelse på forskningskonferanser. Langtidsprognosen viser at samlokaliseringsprosjektet vil gi NMBU en akkumulert underbalanse i 2020 på 164 millioner kroner. Ett av tiltakene som nevnes for å dekke dette er å pålegge enhetene større egeninnsats uten at dette dekkes av NMBU. Fagforeningene er sterkt kritiske til at budsjettet og langtidsprognosen ikke tar innover seg konsekvensene for NMBUs kjernevirksomhet hverken på kort eller lang sikt. Universitetsstyret må tenke seg godt om før de gjør rammekutt som på sikt vil svekke vår inntjeningsevne og kvalitet i forskning og utdanning. Det er unødvendig å bygge opp en sikkerhetsreserve. Universitetsstyret må heller låne fra likviditetsreserven, redusere FFU-satsningen og kreve at kunnskapsdepartementet dekker de store ekstrakostnadene på byggeprosjektet. NTL stiller seg kritisk til den store bruken av eksterne tjenester/ konsulenter på NMBU. NTL mente at NMBU i 2014 brukte 73 millioner på slike tjenester. Akademikerne er kritiske til at undervisningstildelingen ved instituttene på Adamstuen er fordelt likt på de fire instituttene til tross for at undervisningsbelastningen er svært ulik. Hovedverneombudet: Det må gjennomføres en organisatorisk gjennomgang av veterinærmiljøene før flytting til Ås, slik at organisering og drift passer inn i de nye fasilitetene - her ligger det en risiko som burde vært omtalt i dokumentet. 153/2015 D 115/2015 Mandat for arbeidsgrupper for gjennomgang av NMBUs kostnader og muligheter for økte inntekter. Tjenestemannsorganisasjonene mener universitetsstyret må ta innover seg den krevende økonomiske situasjonen som universitetet befinner seg i mens byggeprosjektet pågår, og at det i denne perioden derfor ikke bør prioriteres store midler til strategiske satsinger. De støtter ikke saken slik den er beskrevet i dokumentet Tjenestemannsorganisasjonene mener både sammensetning og mandat burde vært drøftet med dem før utsendelse til styret. NMBU burde heller kjøre en bottom-up prosess i organisasjonen, og bruke institutt- og fakultetstyrer til å bidra med forslag til reduksjon av kostnader og muligheter for å øke inntekter. De etterlyser instituttledere både fra Adamstuen og Ås i gruppene, i tillegg til flere personer oppnevnt av de 5 av 6

14 tillitsvalgte Sammensetning av gruppene må gjennomgås på nytt og drøftes før nedsetting. Rektor poengterer at gruppen ikke skal saksbehandle/vedta, men komme med helt nye forslag. De tillitsvalgte mener at saken burde beskrive hvordan forslag skal behandles videre i organisasjonen/ledelsen og beslutninger fattes. 154/2015 I 116/2015 Innføring av TDI-modellen og revidering av reglement for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ved NMBU. Saken tas til etterretning av tjenestemannsorganisasjonene. 155/2015 I 117/2015 Studieprogramporteføljen 2016/17 for NMBU Ingen kommentarer til saken. 156/2015 Eventuelt: NTL: Plan for forhandlinger på IT-avdelingen Jan Olav Aarflot og Torborg Storaas orienterte. Forhandlingene blir i løpet av desember. Arbeidstid i julen for de som går i turnus på Adamstuen. Tas opp direkte med Torborg Storaas. 6 av 6

15 Vedlegg 1: NMBUs reglement for bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) Formål Hensikten med reglementet for bidrags og oppdragsaktiviteten er å legge til rette for effektiv ressursutnyttelse og regeletterlevelse. Reglementet skal bidra til at NMBU oppfattes som en seriøs og attraktiv samarbeidspartner for eksterne aktører. Reglementet tar utgangspunkt i bestemmelsene i Kunnskapsdepartementets Reglement om statlige universiteters og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer,(rundskriv F 07 13), og fungerer som tillegg til rundskriv F Virkeområde Reglementet gjelder for alle typer forpliktende samarbeid med eksterne virksomheter om faglig aktivitet med ekstern finansiering ut over kroner ekskl. mva. Kriterier All aktivitet som helt eller delvis er finansiert av eksterne virksomheter: Skal være av faglig interesse, og i overensstemmelse med enhetens mål og strategier. Skal forvaltes slik at det ivaretar NMBUs økonomiske interesser. Skal ikke svekke NMBUs faglige uavhengighet. Skal ha finansiering av alle kostnader (inkl. godkjenning for ev. egenfinansiering). Skal ikke subsidiere bidragsprosjekter med bevilgninger stilt til rådighet fra Kunnskapsdepartementet der dette kan føre til konkurransevridning i forhold til andre aktører som leverer tilsvarende tjenester. Skal organiseres som prosjekt. Roller Prosjekteier vil være instituttet/enheten ved leder (instituttleder eller tilsvarende) som har godkjent søknaden for prosjektet. Prosjekteier ved institutt /enhetsleder skal underskrive avtalen/kontrakten, og prosjektet tilhører administrativt denne enheten. Bidragsyter kan imidlertid kreve at ansvaret legges til et høyere styringsnivå. Prosjektleder er ansvarlig for gjennomføring av prosjektet. Den enkelte prosjektleder har ingen fullmakter til å inngå bindende avtaler. Det er ikke anledning til å engasjere næringsdrivende som er tilsatt ved NMBU til prosjektarbeid. Det følger av dette at tilsatte ikke kan fakturere NMBU. Tilsatte som lønnes av prosjektmidler må ha arbeidsavtale innenfor prosjektets kontraktsfestede tidsramme. Regler i personalreglementet om utlysing, innstilling og tilsetting av vitenskapelig eller teknisk personale skal følges.

16 2 Dokumentasjon Skriftlig dokumentasjon knytta til bidrags og oppdragsaktivitet skal være enkel å finne ved behov. Det må vurderes om dokumentasjonen er arkivverdig. Følgende skal dokumenteres skriftlig før søknad sendes: Begrunnelse for klassifisering av prosjekt og vurdering av merverdiavgiftsplikt, som skal være avklart før prosjektsøknad sendes. Faglig begrunnelse for eventuell egenfinansiering av bidragsaktivitet, som skal være signert av instituttleder/enhetsleder før prosjektsøknad sendes. Prosjektbudsjett Følgende skal dokumenteres skriftlig etter at søknad er sendt: Prosjektsøknad Alle kontrakter og eventuelle kontraktsendringer, for eksempel kontraktsforlengelse. NMBUs standardkontrakter og budsjetteringsmaler skal benyttes. I særskilte tilfeller kan imidlertid annen skriftlig dokumentasjon (tildelings /gavebrev etc.) være tilstrekkelig. I slike tilfeller skal prosjekteier gi skriftlig tilbakemelding til den eksterne finansieringskilden som bekrefter mottak av midler til prosjektet. Framdriftsrapporter og sluttrapport Økonomi Alle kostnader og inntekter skal budsjetteres og regnskapsføres. Alle oppdragsprosjekt skal være fullfinansiert av oppdragsgiver, og det skal beregnes en rimelig fortjeneste på oppdraget. For alle bidragsprosjekt skal det søkes om ekstern finansiering av en så stor del av kostnadene som mulig. I de tilfeller der bidragsyter ikke finansierer alle kostnader, skal finansiering av resterende kostnader ved hjelp av grunnbevilgning være godkjent av institutt /enhetsleder. NMBU legger TDI modellen til grunn for beregning av indirekte kostnader. Det er en felles sats for indirekte kostnader for hele NMBU utledet av TDI modellen. Satsen oppdateres årlig basert på data to år tilbake i tid. TDI modellen har ikke tilbakevirkende kraft, og vil således ikke være relevant for prosjekt med søknader levert før Prosjektresultat ved over eller underskudd i oppdragsaktivitet overføres til administrativt ansvarlig enhet i sin helhet. Forskuddsbetaling skal avtales så langt det er mulig. Faglig frihet og ansvar NMBU skal sørge for åpenhet om resultater fra forskning innen BOA. Vitenskapelig ansatte har rett til å offentliggjøre sine resultater, og skal sørge for at slik offentliggjøring skjer. Styret kan samtykke til utsatt offentliggjøring, når legitime hensyn tilsier det. Det kan ikke avtales eller fastsettes varige begrensninger i retten til å offentliggjøre resultater utover det som følger av lov, eller i medhold av lov.

17 3 Iverksettelse Retningslinjene for bidrags og oppdragsaktiviteten ved NMBU ble revidert av Universitetsstyret 26. november 2015 og trådte i kraft 1. januar Revidert reglement erstatter reglementet som trådte i kraft 1. januar Definisjoner Med bidragsfinansiert aktivitet forstås prosjekter hvor institusjonen henter støtte fra eksterne finansieringskilder, uten krav om motytelse fra institusjonen når avtale/kontrakt inngås. Bidragsprosjekter kan ikke gå med over eller underskudd. Med oppdragsfinansiert aktivitet forstås prosjekter institusjonen utfører mot betaling fra ekstern(e) oppdragsgiver(e) når det foreligger et krav om motytelse fra institusjonen når avtale/kontrakt inngås. Oppdragsprosjekter skal gå med overskudd. Med aktivitet av faglig interesse forstås aktivitet som styret kan godtgjøre at styrker fagutviklingen internt ved institusjonen, og som er forankret i institusjonens strategi. Med faglig uavhengighet forstås fravær av uønskede eller utilsiktede bindinger på hvordan institusjonen forvalter sine økonomiske ressurser. Faglig uavhengighet innebærer også at forpliktende samarbeid ikke medfører begrensninger i institusjonens selvstendighet i faglige spørsmål. Med indirekte kostnader/dekningsbidrag/overhead forstås de kostnader NMBU har ved bygningsdrift, (lys, varme og vedlikehold). Indirekte kostnader omfatter også itnettverk/infrastruktur, bibliotektjenester, lokal og sentral administrasjon (bl.a. lønn og regnskap), teknisk støtte og IT støtte.

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 26.11.2015 Sted: Styrerommet, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-16.00 Tilstede: Siri B. Hatlen, Wenche Farstad, Camilla Kielland, Jørgen Skeide, Ruth Haug,

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 23.02.2016 Sted: Styrerommet og per telefon Tid: Kl. 09.00 10.00 Tilstede: Siri B. Hatlen, Camilla Kielland (tlf), Jørgen Skeide, Erik Ropstad, Trond Langseth

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 24.11.2016 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 10.00-15.15 Tilstede: Siri B. Hatlen, Thea Klem, Ole Johan R. Holtet, Ruth Haug, Marianne

Detaljer

US 116/2015 Innføring av TDI modellen og revidering av reglementet for bidrags og oppdragsfinansiert

US 116/2015 Innføring av TDI modellen og revidering av reglementet for bidrags og oppdragsfinansiert US 116/2015 Innføring av TDI modellen og revidering av reglementet for bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e):

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 04.09.2015 Sted: Gabelshus hotell Tid: Kl. 08.00-10.20 Tilstede: Siri B. Hatlen, Øystein Evensen, Camilla Kielland, Morten Sørlie, Jørgen Skeide,

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 10.03.2016 Sted: Spiserommet, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00 16.00 Tilstede: Siri B. Hatlen, Camilla Kielland, Jørgen Skeide (unntatt sakene 31-33/2016),

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 18.06.2015 Sted: Styrerommet, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-16.00 Tilstede: Siri B. Hatlen, Wenche Farstad (vara for Øystein Evensen), Camilla Kielland,

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET US-sak 18/2015 UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 29.01.2015 Sted: Styrerommet, Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-15.10 Tilstede: Siri B. Hatlen, Anne Storset, Camilla Kielland, Morten

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 20.10.2016 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 10.00-15.50 Tilstede: Siri B. Hatlen (fra kl. 12.15), Thea Klem, Ole Johan R. Holtet,

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 19.01.2017 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-15.30 Tilstede: Siri B. Hatlen (ikke sak 12/2017), Thea Klem, Ole Johan R. Holtet,

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 07.05.2015 Sted: Gjesteserveringen, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-14.40 Tilstede: Siri B. Hatlen, Wenche Farstad (vara for Øystein Evensen), Camilla

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET

PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET Dato: Tirsdag 28.01.2014 Sted: Campus Adamstuen, Spiserom bygg 14 Tid: 09.00 15.00 (16.00) Tilstede: Alf Bjørseth, Anne Storset, Camilla Kielland, Marianne Harg, Marit

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET US-sak 27/2017 UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 19.01.2017 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-15.30 Tilstede: Siri B. Hatlen (ikke sak 12/2017), Thea Klem, Ole

Detaljer

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar UTKAST: Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter og om institusjonenes forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet og aksjer.

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Referat fra sentralt IDF- møte

Referat fra sentralt IDF- møte Norges miljø- og biovitenskapelige universitet POA - Personal- og organisasjonsavdelingen Til stede fra tjenestemannsorganisasjonene Trude Wicklund, Akademikerne Anne Gravdahl, Akademikerne Catherine Trangerud,

Detaljer

Referat fra sentralt IDF- møte den Sted: Campus Ås, Styrerommet, tid:

Referat fra sentralt IDF- møte den Sted: Campus Ås, Styrerommet, tid: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdelingen Til stede fra tjenestemannsorganisasjonene; Lena M. Kjøbli, Forskerforbundet Mette Wik, Forskerforbundet Marit Nesje,

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 21.01.2016 Sted: Lysebu hotell Tid: Kl. 09.00 18.00, kombinert styreseminar og styremøte Tilstede: Siri B. Hatlen, Wenche Farstad, Camilla Kielland, Jørgen

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 05.03.2015 Sted: Styrerommet, Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-15.10 Tilstede: Siri B. Hatlen, Wenche Farstad (vara for Øystein Evensen), Camilla

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 12. mars 2013

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 12. mars 2013 UTKAST MØTEBOK GODKJENNES 30.04.2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 12. mars 2013 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET Dato: Onsdag 02.04.2014 Sted: Campus Ås, Styrerommet Tid: 09.00 15.30 Tilstede: Alf Bjørseth, Anne Storset, Camilla Kielland (unntatt sakene 46 47), Marianne

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 05.09.2014 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-14.15 Tilstede: Siri B. Hatlen, Anne Storset, Camilla Kielland, Marianne

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Cirkus UMB Tid: Onsdag den 27.11.2013, kl. 09.30-12.00.

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Cirkus UMB Tid: Onsdag den 27.11.2013, kl. 09.30-12.00. Referat fra felles DF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Cirkus UMB Tid: Onsdag den 27.11.2013, kl. 09.30-12.00. Til stede: Fra tjenestemannsorganisasjonene og hovedverneombud: Kurt Johansen, Parat UMB

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: UMB, Styrerommet Tid: torsdag 20.6.12, kl. 09.00 12.00 Til stede: Arbeidstakersiden: Kurt R. Johansen, Parat UMB Anne Gravdahl, Akademikerne

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: UMB, Styrerommet Tid: fredag 25.1.13, kl. 09.30 13.00 Til stede: Arbeidstakersiden: Arbeidsgiversiden: Fra Sekretariatet: Referent: Saksliste:

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET US 46/2016 FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 19.04.2016 om Dagsorden

Detaljer

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 13. februar kl

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 13. februar kl Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 13. februar kl. 09.00 15.30 Til stede: Odd Magne Rødseth (leder),

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Styrerommet UMB Tid: Tirsdag den 18.9.2013, kl. 09.30-12.00.

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Styrerommet UMB Tid: Tirsdag den 18.9.2013, kl. 09.30-12.00. Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Styrerommet UMB Tid: Tirsdag den 18.9.2013, kl. 09.30-12.00. Til stede: Fra tjenestemannsorganisasjonene og hovedverneombud: Kurt Johansen, Parat

Detaljer

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40 Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40 Til stede: Odd Magne Rødseth (leder), representanter

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: UMB Tid: Tirsdag den 23.4.2013, kl. 09.30 13.00 Til stede: Signe Kroken, NTL UMB Mette Wik, Forskerforbundet UMB Ole Gjølberg Forskerforbundet

Detaljer

US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme

US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø, Paul Stray Arkiv nr: 16/04737 Forslag til vedtak: Det framlagte forslag

Detaljer

Langtidsbudsjett VetBio

Langtidsbudsjett VetBio S16 / Langtidsbudsjett VetBio Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Økonomi og eiendomsdirektør og dekan Torgeir Pedersen Forslag til vedtak: Langtidsbudsjettet

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Hemsen NVH Tid: Onsdag den , kl

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Hemsen NVH Tid: Onsdag den , kl Referat fra felles DF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Hemsen NVH Tid: Onsdag den 23.10.2013, kl. 09.30-13.10. Til stede: Fra tjenestemannsorganisasjonene og hovedverneombud: Kurt Johansen, Parat UMB

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen

NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen AOS234 Studenter i ledelse Studiedirektør Ole-Jørgen Torp 12 februar, 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

US 47/2016 Ubrukte midler 2015

US 47/2016 Ubrukte midler 2015 US 47/2016 Ubrukte midler 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Hans Chr Sundby Arkiv nr: 16/00285 Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar redegjørelsen

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA UNIVERSITETSSTYREMØTE 5. 6. MARS 2014

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA UNIVERSITETSSTYREMØTE 5. 6. MARS 2014 UTKAST TIL PROTOKOLL FRA UNIVERSITETSSTYREMØTE 5. 6. MARS 2014 Sted: Hotell Refsnes Gods, Jeløya (Moss) Tilstede: Siri B. Hatlen (ikke tilstede under sakene 18 20/2014), Marianne Harg (ledet møtet under

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 1. november 2012

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 1. november 2012 MØTEBOK GODKJENT 06.12.2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 1. november 2012 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie Professor

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Fakultetstyrene og dekaner, prodekan Instituttstyrene og instituttledere Vår ref. 16/00948 Deres ref. Dato 07.07.16 Informasjon

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 25.09.2014 Sted: Styrerommet, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-17.20 Tilstede: Siri B. Hatlen, Anne Storset, Camilla Kielland, Morten Sørlie, Jørgen Skeide,

Detaljer

UTKAST TIL MØTEREFERAT. Referat fra prosjektstyremøte Prosjekt Campus. MØTETYPE: Prosjektstyremøte Møte 11

UTKAST TIL MØTEREFERAT. Referat fra prosjektstyremøte Prosjekt Campus. MØTETYPE: Prosjektstyremøte Møte 11 UTKAST TIL MØTEREFERAT PROSJEKT: Referat fra prosjektstyremøte Prosjekt Campus SAKSNR: 16/01558 MØTETYPE: Prosjektstyremøte Møte 11 DATO/TID: 06.04.2016 kl. 1200 1500 STED: Adamstuen, Bygg 1, 3.etg, Hemsen

Detaljer

Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark

Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark Dato: 04.06.2014 1 1 Innledning Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) er virksomhet som ikke

Detaljer

Prosjekt Campus. Universitetsstyret 22.oktober 2015

Prosjekt Campus. Universitetsstyret 22.oktober 2015 Prosjekt Campus Universitetsstyret 22.oktober 2015 Universitetsstyremøte 22.oktober 2015 2 Prosjektstyret pr. oktober 2015 Prosjektstyreleder: Olaf Melbø Eksternt representant: Nina Kristiansen Professor

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET OG SAMARBEID MED ANDRE VIRKSOMHETER

RETNINGSLINJER FOR BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET OG SAMARBEID MED ANDRE VIRKSOMHETER Versjon 22.9.14 Høgskolen i Gjøvik (HiG) RETNINGSLINJER FOR BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET OG SAMARBEID MED ANDRE VIRKSOMHETER Retningslinjene er fastsatt av styret 2.10.2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

US 80/2016 Langtidsprognose NMBU

US 80/2016 Langtidsprognose NMBU US 80/2016 Langtidsprognose NMBU 2017-2021 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal Arkiv nr: 16/04002-1 Vedlegg: Forslag til vedtak: Universitetsstyret

Detaljer

PROTOKOLL. Følgende to saker var gjenstand for forhandling:

PROTOKOLL. Følgende to saker var gjenstand for forhandling: 1 PROTOKOLL I forhandlingsmøte den 25.1.12 har det vært ført forhandlinger mellom arbeidsgiversiden ved universitetsdirektør Siri Margrethe Løksa UMB og Birger Kruse NVH og arbeidstakersiden ved NVH og

Detaljer

Erfaringer fra styrerommet. Høst 15/vår 16 Siri Bakøy

Erfaringer fra styrerommet. Høst 15/vår 16 Siri Bakøy Erfaringer fra styrerommet Høst 15/vår 16 Siri Bakøy Agenda Styret Bakgrunn Studentsamarbeid Utvalgte saker: Smådyrklinikken Byggeprosjektet Økonomi/Budsjett Colbjørnsenrapporten Omorganisering Valgt eller

Detaljer

Evaluering av dagens styringsmodell

Evaluering av dagens styringsmodell US 98/2015 Evaluering av dagens styringsmodell Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 15/03694-1 Forslag til vedtak: 1. Universitetsstyret

Detaljer

Finansieringssystem Handlingsrom

Finansieringssystem Handlingsrom Finansieringssystem Handlingsrom Ragnar Øygard Instituttleder Handelshøyskolen Presentasjon for US 2.april 2014 Rammen Bevilget over statsbudsjettet til NMBU i 2014: Kr 1 038 000 000 + bevilgning til byggeprosjektene

Detaljer

Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv nr: 16/03073

Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv nr: 16/03073 US 64/2016 Opptaksrammer Universitetsledelsen Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv nr: 16/03073 Vedlegg: 1. Opptaksrammer 2016 tabeller

Detaljer

Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi

Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og Dato: 30.10.2015 kl. 10:00 Sted: Styrerommet Cirkus Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall:

Detaljer

Orientering om omorganiseringen

Orientering om omorganiseringen US 9/2017 Orientering om omorganiseringen Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør Siri M. Løksa Saksbehandler(e): Seniorrådgiver Heidi Blom og avdelingsdirektør Jan Olav Aarflot Arkiv

Detaljer

TDI-/Leiestedsmodellen

TDI-/Leiestedsmodellen TDI-/Leiestedsmodellen Informasjon våren 2014 Utarbeidet av: Anita Vigstad, rådgiver Kari Eidsheim, seniorrådgiver Økonomiavdelingen Innhold 1. BOA-reglementet fra KD 2. Hva skjer i sektoren 3. Hva er

Detaljer

Nr. Vår ref Dato M-1/ / Retningslinjer for eksternfinansiert aktivitet ved instituttene under Landbruksog matdepartementet

Nr. Vår ref Dato M-1/ / Retningslinjer for eksternfinansiert aktivitet ved instituttene under Landbruksog matdepartementet Rundskriv Norsk institutt for bioøkonomi Veterinærinstituttet Nr. Vår ref Dato M-1/2017 17/261 14.06.2016 Retningslinjer for eksternfinansiert aktivitet ved instituttene under Landbruksog matdepartementet

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret MØTEBOK GODKJENT 3.12.2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 4.11.2010 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie Professor

Detaljer

Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Møteprotokoll Utvalg: Det sentrale forskningsutvalget Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 2. februar 2012 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Dag Gjerløw Aasland Sigbjørn Reidar

Detaljer

Rektors orientering. Universitetstyret Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2

Rektors orientering. Universitetstyret Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Rektors orientering Universitetstyret 15.05.2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 1. Studentsøkertallene 2. Oppfølging av institutter i ubalanse 3. HMS-handlingsplan tilbakemelding på spørsmål

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap. Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap. Tid: torsdag 22. mai kl

Fakultet for samfunnsvitenskap. Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap. Tid: torsdag 22. mai kl Fakultet for samfunnsvitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap Tid: torsdag 22. mai kl. 10.00 12.00 Til stede: Jon P. Knudsen (styreleder), representanter for faste vitenskapelig

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 28.04.2016 Sted: Styrerommet, Campus Ås Tid: Kl. 10.00 15.50 Tilstede: Siri B. Hatlen (ikke sakene 35-43), Camilla Kielland, Jørgen Skeide, Ruth

Detaljer

Status fra Prosjektstyret

Status fra Prosjektstyret US 22/2016 Status fra Prosjektstyret Universitetsledelsen Saksansvarlig: Olaf Melbø Saksbehandler(e): Trond Furuberg Arkiv nr: 16/01206 Forslag til vedtak: Saken tas til orientering 01.03.2016 Mari Sundli

Detaljer

Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret permanente regler

Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret permanente regler Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 66/13 Sak nr.: 2010/10116 Møte: 26.09.2013 Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret permanente regler Bakgrunn Universitetsstyret vedtok

Detaljer

FU-sak 30 MØTEBOK 9. juni 2016

FU-sak 30 MØTEBOK 9. juni 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forsknings- og innovasjonsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 09.06.2016 For godkjenning per e-post innen 22.06.2016 FU-sak 30 MØTEBOK 9. juni 2016 FU

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 21.01.2016 Sted: Lysebu hotell Tid: Kl. 09.00 18.00, kombinert styreseminar og styremøte Tilstede: Siri B. Hatlen, Wenche Farstad, Camilla Kielland, Jørgen

Detaljer

Prosjekt Campus US 26.november 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2

Prosjekt Campus US 26.november 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Prosjekt Campus Universitetsstyremøte 26.november 2015 Prosjekt Campus US 26.november 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Saksliste fra prosjektstyremøtet 11.11.2015 Saksnr. PC 57/2015

Detaljer

Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet

Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet Innhold 1. Virkeområde... 1 2. Styrets ansvar... 1 3. Definisjoner... 2 4. Budsjett... 2 5. Forpliktende samarbeid med andre virksomheter... 3 5.1. Kriterier

Detaljer

Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Universitetet i Nordland

Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Universitetet i Nordland Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Universitetet i Nordland Vedtatt av styret for Universitet i Nordland i styremøte 26.02.2013 1. Fastsettelse av virkeområde Retningslinjene gjelder for

Detaljer

Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell

Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell 1 av 12 US 15/2016 Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Overordnet

Detaljer

Bruk av NMBUs kapitalreserver

Bruk av NMBUs kapitalreserver US 97/2015 Bruk av NMBUs kapitalreserver Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal Arkiv nr: 15/03679 Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar det framlagte

Detaljer

Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Miljøvitenskap og teknologi 25. november 2014

Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Miljøvitenskap og teknologi 25. november 2014 Til Fakultetsstyret for Miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 Ås Kopi til Vår ref. 14/00750 Vår saksbehandler Deres ref. Jan Olav Aasbø, tlf. jan-olav.aasbo@nmbu.no Vår dato 25.11.2014 Møtebok

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Ragnar Øygard 27.02.13 Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Utvalget som foreslo ny budsjettmodell for NMBU, foreslo at instituttenes basisbevilgning bør være langsiktig, men kriteriebasert.

Detaljer

Protokoll fra møtet 21. september 2010

Protokoll fra møtet 21. september 2010 Protokoll fra møtet 21. september 2010 Til stede: Hanne M. Alvsing, Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard (fram til kl 12), Mette Løhren,

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 10/13

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 10/13 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 25. oktober 2013 Tid: 09:00 15.00 Sted: NVH Utkast til PROTOKOLL 10/13 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer

US 60/2015 Langtidsprognose NMBU

US 60/2015 Langtidsprognose NMBU US 60/2015 Langtidsprognose NMBU 2015-2017 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Torgeir Pedersen, Jan E. Aldal Arkiv nr: 15/02317 Vedlegg: (legges kun på nett)

Detaljer

Møtebok IDF-møte 19. september 2011

Møtebok IDF-møte 19. september 2011 Møtebok IDF-møte 19. september 2011 Til stede Fra organisasjonene Fra administrasjonen Vera Berg FF Ann Elisabeth Wedø Eldbjørg Schøn (bisitter) FF Ragnvald Thilesen Anne Thorsen Akademikerne Torill Erikson

Detaljer

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Under følger en oversikt over de aggregerte langtidsbudsjetter per fakultet. Foruten kommentar om handlingsrommet er det også kommentarer

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 22.10.2015 Sted: Gjesteserveringen, Campus Adamstuen Tid: Kl. 10.00 16.00 Tilstede: Siri B. Hatlen (ikke sakene 86 92, 99), Øystein Evensen, Camilla

Detaljer

Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap

Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap Dato: 03.11.2015 kl. 10:00 Sted: Styrerommet Cirkus Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall:

Detaljer

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 15.20 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset (til kl 14.50)

Detaljer

Mekanisme for lån av NMBUs likviditetsreserve til større strategiske investeringer

Mekanisme for lån av NMBUs likviditetsreserve til større strategiske investeringer US 82/2016 Mekanisme for lån av NMBUs likviditetsreserve til større strategiske investeringer Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Siri Margrethe Løksa, Jan

Detaljer

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Møterom A7 001, Campus Kristiansand Dato: Tidspunkt: 09:15 15:00

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Møterom A7 001, Campus Kristiansand Dato: Tidspunkt: 09:15 15:00 Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: Møterom A7 001, Campus Kristiansand Dato: 22.10.2014 Tidspunkt: 09:15 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal LEDER Heidi Kristensen

Detaljer

Referatsak 36/2010 a) Dokument: Oppfølging universitetsstyret Til: Universitetsstyret

Referatsak 36/2010 a) Dokument: Oppfølging universitetsstyret Til: Universitetsstyret Referatsak 36/2010 a) Dokument: Oppfølging universitetsstyret 28.01.2010 Til: Universitetsstyret Møtedato 28.1. 2010 4/2010 Rutine for behandling av intern varsling av kritikkverdige forhold ved UMB Rutiner

Detaljer

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe 25.05.12 MBa Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe I Bakgrunn for arbeidet med budsjettmodell for det nye universitetet Det vises til FS sak 30/12 Fellesstyrets reviderte

Detaljer

Fra Universitetsadministrasjonen: Ole-Jørgen Torp, studiedirektør Bodil Norderval, seksjonsleder studieavdelingen

Fra Universitetsadministrasjonen: Ole-Jørgen Torp, studiedirektør Bodil Norderval, seksjonsleder studieavdelingen Til stede Ingrid Wigestrand, nestleder AU (ledet møtet) Siri Margrethe Løksa, økonomi og eiendomsdirektør Birger Kruse, vara for Halvor Hektoen Kjersti Sørli Rimer, avdelingsdirektør DSA Øystein Johnsen,

Detaljer

MØTEBOK. Ekstraordinært møte i Universitetsstyret

MØTEBOK. Ekstraordinært møte i Universitetsstyret MØTEBOK UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET 1302 1901 MØTEBOK Ekstraordinært møte i Universitetsstyret 25.01.2007 Til stede: Rektor Knut Hove Professor Brit Salbu Professor Birger

Detaljer

F Presentasjon av nytt BOA-reglement Gjeldende fra 1/ KD s regionale økonomiseminarer 2013

F Presentasjon av nytt BOA-reglement Gjeldende fra 1/ KD s regionale økonomiseminarer 2013 F-07-13 Presentasjon av nytt BOA-reglement Gjeldende fra 1/9-2013 KD s regionale økonomiseminarer 2013 Kirsti R. Aarøen, underdirektør/regnskapssjef Universitetet i Bergen, Økonomiavdelingen Agenda Bakgrunn

Detaljer

Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL

Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL Tid: Torsdag 10. desember 2015 kl. 14:00 18:10 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Wenche Aamodt Furuseth Are Strandlie Sigrid

Detaljer

Jan-Oddvar Sørnes (vara kunne ikke møte), Marianne Steinmo

Jan-Oddvar Sørnes (vara kunne ikke møte), Marianne Steinmo MØTEPROTOKOLL Styret for Universitetet i Nordland Dato: 09.09.2015 kl. 14:00 15.00 Sted: Møterom 3003 (hovedbygget) Arkivsak: 15/01372 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 6. oktober 2011

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 6. oktober 2011 MØTEBOK GODKJENT 03.11.2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 6. oktober 2011 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie Professor

Detaljer

US 67/2017 Opptaksrammer for studieåret 2017/18

US 67/2017 Opptaksrammer for studieåret 2017/18 1 US 67/2017 Opptaksrammer for studieåret 2017/18 Saksansvarlig: Studiedirektør Ole Jørgen Torp Saksbehandler: Opptaksleder Benedikte Markussen Universitetsledelsen Arkiv nr: 17/02406 Vedlegg: 1. Opptaksrammer

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FAKULTET FOR KJEMI, BIOTEKNOLOGI OG MATVITENSKAP (KBM)

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FAKULTET FOR KJEMI, BIOTEKNOLOGI OG MATVITENSKAP (KBM) PROTOKOLL FRA STYREMØTE FAKULTET FOR KJEMI, BIOTEKNOLOGI OG MATVITENSKAP (KBM) Fredag 3. februar 2017 kl. 12.00-15.00 Møterom Aksnes, 3. etg. Bioteknologibygningen Tilstede: Roald Gulbrandsen, Johanne

Detaljer

ORIENTERING OM RESULTATENE AV ARBEIDSMILJØKARTLEGGINGEN VED NMBU

ORIENTERING OM RESULTATENE AV ARBEIDSMILJØKARTLEGGINGEN VED NMBU US 79/0 ORIENTERING OM RESULTATENE AV ARBEIDSMILJØKARTLEGGINGEN VED NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Birger Kruse Saksbehandler: Torborg Storaas Arkiv nr: /0606 Vedlegg:. Resultat; NMBU. Resultat:

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet Til stede: Eksterne Loveleen Rihel Brenna Rolf Aslaksrud Kristiansen Repr. for UF-personalet

Detaljer

Overordnet plan for finansiering av NMBUs vedlikeholdsetterslep

Overordnet plan for finansiering av NMBUs vedlikeholdsetterslep US-SAK NR: 70/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 2013/ Overordnet plan for finansiering

Detaljer

US 40/2017 Evaluering av omorganiseringsprosessen 2016

US 40/2017 Evaluering av omorganiseringsprosessen 2016 US 40/2017 Evaluering av omorganiseringsprosessen 2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Heidi Blom og Jan Olav Aarflot Arkiv nr: 16/00966-29 Vedlegg: 1. Notat fra styreleder

Detaljer

Innføring av ny totalkostnadsmodell i BOA-prosjekter (TDImodellen)

Innføring av ny totalkostnadsmodell i BOA-prosjekter (TDImodellen) Avdeling for økonomi Arkivref.: 2012/6168 Dato: 14.01.2015 Det helsevitenskapelige fakultet Avdeling for forskning og utviklingsarbeid Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Det kunstfaglige fakultet

Detaljer