Mekanisme for lån av NMBUs likviditetsreserve til større strategiske investeringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mekanisme for lån av NMBUs likviditetsreserve til større strategiske investeringer"

Transkript

1 US 82/2016 Mekanisme for lån av NMBUs likviditetsreserve til større strategiske investeringer Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Siri Margrethe Løksa, Jan Aldal Arkiv nr: 15/03679 Vedlegg: 1. Retningslinjer for bruken av NMBUs likviditetsreserve Forslag til vedtak: 1. Universitetsstyret etablerer en mekanisme for lån av NMBUs likviditetsreserve til større strategiske investeringer. 2. Universitetsstyret godkjenner retningslinjene for lån av likviditetsreserven. Retningslinjene vedlegges protokollen Mari Sundli Tveit Rektor

2 2 Innledning De selvforvaltende universitetene har behov for mekanismer som muliggjør store strategiske investeringer og andre lønnsomme investeringer som vanskelig kan gjøres innenfor ordinær ramme. Universitetene i Norge har ikke mulighet til å lånefinansiere dette gjennom ordinære banklån. Flere av universitetene har derfor etablert en mekanisme for å låne fra beholdningen av forskuddsinnbetalte budsjettmidler. Universitetene har store likvide reserver. Dette er budsjettmidler tildelt ulike formål ved universitetene, men der igangsettelsen av aktiviteten er forsinket. Ved siden av å fungere som en langsiktig finansieringskilde, er lånevirksomheten også et svar på KD sin forventning og kritikk mot universitetene. KD har ved flere anledninger påpekt at universitetene har for mye ubrukte midler som burde vært satt i aktivitet. Universitetene har alltid en reserve som vi som institusjon skal tilstrebe å ha på et laveste mulig forsvarlig nivå. KD har akseptert universitetenes lånepraksis. Departementet ser at dette over tid bidrar til bedre realisering av universitetenes mål og strategier. Universitetsstyret blir i denne saken bedt om å vurdere om disponering av NMBUs likviditetsreserve er et mulig verktøy for strategiske finansieringstiltak. Rektor legger i saken frem anbefalinger til hvordan en slik forhåndsdisponering av NMBUs likviditetsreserve kan utformes og retningslinjer for dette. Tidligere saksbehandling Universitetsstyret ble i US-sak 97/2015, 22. oktober 2015, orientert om NMBUs økonomiske reserver og hvilke frihetsgrader institusjonen har til å benytte disse i finansiering av NMBUs aktiviteter. US la følgende føringer til grunn for den videre saksbehandlingen: «Styret legger til grunn at beslutning om eventuelle lån av NMBUs kapitalreserver kun kan fattes av Universitetsstyret. Tilbakebetalinger på lån fra NMBUs kapitalreserver må innarbeides i langtidsbudsjettet». US fattet følgende vedtak i saken: «Universitetsstyret tar det framlagte forslag til orientering og ber rektor legge frem forslag til retningslinjer for lån fra NMBUs kapitalreserver som legger vekt på ansvarlighet, risiko, formål og tilbakebetalingsordninger. Retningslinjene skal legge til grunn at lån fra NMBUs kapitalreserver avgrenses til unntakssituasjoner, andre ekstraordinære tiltak samt tiltak som med stor grad av sannsynlighet vil kunne redusere kostnader/øke inntekter i et flerårig perspektiv».

3 3 Universitetsstyret vedtok 16. juni 2016 under den innledende behandling av rammer for budsjett 2017 (US-sak 59/2016) følgende: «Universitetsstyret ber rektor utrede og vurdere å etablere en NMBU-bank for håndtering av langsiktige finansieringstiltak gjennom disponering av NMBUs likviditetsreserve». Vurdering i bruk av NMBUs likviditetsreserve. Kunnskapsdepartementet (KD) sitt regelverk, andre universiteters praksis, sunne økonomiske prinsipper og risikovurderinger er lagt til grunn når rektor legger frem anbefalinger på hvordan NMBUs likvide reserver kan benyttes. Definisjon og omfang NMBUs likviditetsreserve består primært av forskuddsinnbetalte midler fra statlig og bidragsfinansiert aktivitet. Per. 1 tertial 2016 hadde NMBU totalt 345,4 mill. kr i ubrukte bevilgningsmidler (note 15 i tertialregnskapet). Av disse var 194 mill. kr midler bevilget fra KD, 83,7 mill. kr forskningsrådsmidler og 67,7 mill. kr midler fra diverse andre bevilgninger (EU, fylkeskommuner, stiftelser og gaver). Midlene er fordelt på ulike budsjettenheter ved NMBU og med varierende tidshorisont for når de vil bli anvendt. NMBU tilstreber å sette pengene i arbeid. Etter hvert som noen midler blir brukt, kommer det inn nye som ikke blir anvendt i perioden de blir tildelt. Det skyldes ofte unngåelige forsinkelse som for eksempel tilsettinger og anskaffelser. NMBU vil derfor alltid ha likvide midler som venter på å bli anvendt. Siden 2012 har likviditetsreserven utgjort mellom mill. kr, inkludert særbevilgningene til renovering av Urbygningen og Senter for husdyrforsøk. Tabell 1 viser utviklingen i likviditetsreserven. Ubrukte bevilgninger til bygg og BOA er markert med egne kategorier i tabellen.

4 4 Ubrukte midler ,2 59, , ,6 151, ,1 91,1 92, ,4 92,9 122,4 149,3 134, tertial 2016 BFV BOA UR, Sem ol. Tabell 1. Ubrukte midler fra statlig og bidragsfinansiert aktivitet. NMBU har også virksomhetskapital (VK) som består av henholdsvis opptjent og innbetalt virksomhetskapital. Virksomhetskapitalen er NMBUs egenkapital og disponeres av universitetsstyret. Midlene kan blant annet disponeres til investeringer i aksjeselskaper i NMBU regi. Per 1. tertial 2016 utgjorde virksomhetskapitalen 27,4 mill. 4,5 mill. kr er bundet i aksjeinvesteringer, mens 8,4 mill. kr disponeres av Vetinstituttene (opptjent før 2014). Universitetsstyret disponerer dermed 14,5 mill. kr av virksomhetskapitalen. NMBUs virksomhetskapital innregnes ikke som en del av likviditetsreserven. Virksomhetskapitalen er de eneste midlene NMBU kan bruke som innskudd i aksjeselskaper. NMBU har vedtatt en offensiv strategi for innovasjon, nyskaping og kommersialisering. Disponibel virksomhetskapital er en forutsetning for å kunne realisere denne strategien. De andre universitetene betrakter heller ikke virksomhetskapitalen som en del av likviditetsreserven. UMB forhåndsdisponerte i perioden deler av sin likviditetsreserve etter påtrykk fra KD om å redusere mengden ubrukte midler ved institusjonen. Per i dag står 15 mill. kr som forhåndsdisponert i NMBUs regnskaper. KD har i lang tid påpekt ovenfor universitetene at de har for mye ubrukte midler som ikke er satt i aktivitet. Flere universiteter har fått beskjed om å vurdere å bruke

5 5 likviditetsmidlene primært til delfinansiering av nybygg, rehabiliteringer og tung infrastruktur. KD har foreløpig ikke valgt å trekke inn ubrukte midler fra institusjonene. Det de selvforvaltende universitetene imidlertid må gjøre er å stille med en betydelig egenkapital for å få tilsvarende byggebevilgning fra KD. Bruk av likviditetsreserven ved de 3 største universitetene. De store universitetene bruker likviditetsreserven aktivt til langsiktige formål. Dette gjør de i forståelse med KD. Lån fra likviditetsreserven gjøres uten å bryte økonomireglementet i Staten. Universitet i Oslo (UIO). Lånene benyttes til investeringer i bygg og tung infrastruktur. Investeringene skal primært føre til lavere driftskostnader eller bidra til å realisere større satsninger. UiO har etablert det de kaller for UiO Bank til å håndtere lånevirksomheten. Fra 2015 vedtok styret å øke lånevirksomheten betydelig, først og fremst gjennom at universitetet kjøpte et større bygg i Gaustadbekkdalen. UiO hadde per over 669 mill. kr. i ubrukte midler mot statlig og bidragsfinansiert aktivitet. Uten lån fra likviditetsreserven ville avsetningen utgjort nærmere 1,5 mrd. kr. Den samlede forhåndsdisponeringen er nå på over 850 mill. kr. (tilsvarer ca. 17 % av UiO sin årlige KD-ramme) UiO innfrir forhåndsdisponeringen gjennom en fast årlig sum som per i dag er på 50 mill. kr. Fra 2017 økes den til 100 mill. kr, hovedsakelig på grunn av større økonomisk risiko (da er kortere nedbetalingstid ønsket), men også på grunn av investeringer i flere bygg. UiO orienterer KD gjennom den årlige styringsdialogen om nedbetalingsplanen for lån av likviditetsreserven. UiO sitt styret informeres årlig om lånevirksomheten. Rapporteringen er koblet sammen med orientering om realisering av UiOs masterplan for Campus og bygg. Universitet i Bergen (UiB) UiB ser på likviditetsreserven som et handlingsrom til å realisere universitetets strategi Universitetsstyret har i en årrekke benyttet reserven til å gjøre investeringer i bygg og tyngre infrastruktur. UiB har en mindre formalisert og strukturert praksis til dette enn hva UiO har. Per 2014 hadde UiB forhåndsdisponert 100 mill. kr til ulike byggeprosjekter. Dette utgjør 4 % av UiB sin årlige KD-ramme.

6 6 Nedbetaling av likviditetslånet skjer delvis ved å øke internhusleien hos enhetene, delvis gjennom en fast årlig avsatt sum. KD orienteres årlig. UiB sitt styre orienteres gjennom årlig budsjettbehandling. Norges teknisk-naturvitenskapelig Universitet (NTNU) NTNU følger samme praksis som de to andre universitetene, der ubrukte bevilgninger inngår som en del av den langsiktige planleggingen ved institusjonen. Praksisen ved NTNU er mindre formell enn ved UiO. Lik de to øvrige universitetene forhåndsdisponeres ubrukte midler til nybygg, påbygg, tyngre vedlikehold og infrastruktur. Dette skjer delvis ved at igangsettingen av større vedlikeholdsprosjekter fremskyndes. Nedbetaling av lånene skjer ved at det ordinære vedlikeholdsbudsjettet reduseres tilsvarende i senere budsjettår. I langtidsplanen frem mot 2018 planlegges en økt forhåndsdisponering til ca. 154 mill. kr. Følges denne planen vil det utgjøre ca. 5 % av den årlige KD-rammen. NTNU planlegger dermed en lavere belåningsgrad enn det UiO praktiserer. Også ved NTNU orienteres KD og universitetsstyret årlig om forhåndsdisponeringen. Styret får særlig orientering når nye disponeringer gjøres. Rektor er gitt fullmakt til å avgjøre hvor mye og når forhåndsdisponering skal benyttes. Fakultetene ved NTNU har et maksimal tak på ubrukte midler i forhold til årlig bevilgningsramme. Enheter med ubrukte midler på over 12 % av årlig bevilgningsramme har mulighet til å vedta interne forskutteringer i henhold til egne prioriteringer. Rektor mener NMBU kan ta med seg noen viktige erfaringer fra de tre store universitetene: 1. Ved UiB og UiO gjør universitetsstyrene vedtak om lån fra likviditetsreserven, NTNU har delegert dette til Rektor. 2. KD informeres gjennom de faste rapporteringslinjene Universitetsstyrene informeres årlig gjennom budsjettprosessene eller via årsregnskapet. 3. Lånene går utelukkende til finansiering av nybygg, påbygg, oppgradering bygg eller tung infrastruktur. 4. Lånene betales ned årlig. Dermed får også fremtidige styrer muligheter til å ha likviditetsreserven som et finansieringsalternativ. UiO lar risikovurderingene rundt fremtidig økonomi påvirke størrelsen på den årlige nedbetalingsavsetningen. 5. Hvor raskt et lån skal tilbakebetales varierer mellom universitetene. Alle avsetter et årlig nedbetalingsbeløp men beløpet justeres opp ved større

7 7 lånevedtak. 6. Lånevirksomheten utgjør mellom 4-17 % av den årlige bevilgningsrammen fra KD (belåningsgrad). For NMBU vil dette svare til en samlet lånegrense på mellom mill. kr. Risikovurderinger ved å låne fra likviditetsreserven. 1. NMBU får et noe begrenset økonomisk handlingsrom i kommende år når noen av de likvide midlene forhåndsdisponeres. Jo høyere belåningsgrad, jo høyere risiko. Universitetsstyret begrenser risikoen ved å sette et tak på hvor høy belåningsgrad NMBU kan ha i forhold til tilgjengelig likvide midler. 2. En annen risiko er at et universitetsstyret begrenser fremtidige universitetsstyrer sin strategisk handlefrihet ved å binde opp for mye av det langsiktige økonomiske handlingsrommet. Risikoen håndteres ved at universitetsstyret unngår å utnytte likviditetsreserven maksimalt, krever tilbakebetalingsplan bak alle lånevedtak og setter av midler fra ordinært driftsbudsjett i langtidsbudsjettet. 3 Det er også risikabelt å ikke bruke noe av likviditetsreserven til denne typen strategiske satsinger. Dersom dette skal dekkes over ordinært budsjett, vil det kunne i for stor grad gå ut over kjernevirksomheten. Rektors anbefalinger til universitetsstyret ved forhåndsdisponering av NMBUs kapitalreserver. NMBU skal finansiere egenandelen i samlokaliseringsprosjektet (SLP) og fremskaffe kapital til å realisere eventuelle store strategiske investeringer til tung infrastruktur relatert til forskning, utdanning og innovasjon. Det er ønskelig at dette finansieres uten at det medfører større negative konsekvenser for den øvrige faglige virksomheten ved NMBU. Med bakgrunn i KD sitt regelverk, andre universiteters praksis, sunne økonomiske prinsipper og en risikovurdering anbefaler rektor deler av NMBUs likviditetsreserve kan benyttes til bygg og tung infrastruktur deriblant egenandelen i Samlokaliseringsprosjektet (SLP).

8 8 Rektor foreslår følgende retningslinjer for bruken av likviditetsreserven: 1. Fullmakt til forhåndsdisponering av likviditetsreserven: Beslutning om forhåndsdisponering av NMBUs ubrukte likvide midler fattes av Universitetsstyret. 2. Definisjon på tilgjengelige midler: Likviditetsreserven består av ubrukte midler fra statlig og bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet. 3. Begrensning av formål med lånevirksomheten: Forhåndsdisponering av midler fra NMBUs likviditetsreserve skal fortrinnsvis brukes til nybygg, påbygg, renovering av bygg eller tung infrastruktur relatert til forskning, utdanning og innovasjon. 4. Maksimal låneramme: NMBU skal ha en maksimal belåningsgrad på 8 % av rammen fra KD. For 2017 utgjør dette 92 mill. kr i låneramme. 5. Vedtak om lån fra likviditetsreserve skal inneholde vurderinger rundt: a. Størrelse på lånebeløpet, nedbetalingstid og størrelsen på det årlige nedbetalingsbeløpet. Maksimal nedbetalingstid er 8 år. b. Nedbetaling som helt eller delvis følger av reduserte kostnader eller økte inntekter skal spesifiseres. c. Risikovurderinger skal følge investeringssaken. 6. Rapportering om forhåndsdisponering av NMBUs likviditetsreserve skal skje samtidig med den ordinære årsoppgjørsrapporteringen. Før nye lånevedtak skal universitetsstyret få innsikt i samlet låneomfang og nedbetalingshorisont. 7. Kunnskapsdepartementet informeres årlig om låneaktiviteten gjennom ordinær rapportering. 8. Alle disponeringer knyttet til forhåndsdisponering av NMBUs likviditetsreserve innarbeides i langtidsbudsjettet. Rektors vurdering. Rektor ber universitetsstyret bruke likviditetsreserven som et verktøy til å finansiere nødvendige strategiske investeringer og andre større lønnsomme finansieringstiltak. Rektor anbefaler at NMBU legger seg på samme praksis som de store universitetene, der forhåndsdisponering av midler benyttes som et strategisk verktøy til å realisere strategi

9 9 og satsninger. Rektor vil sørge for at det etableres gode administrative rutiner rundt vedtak og disponering av likviditetsreserven for å sikre universitetsstyret nødvendig informasjon og kontroll. Rektor vurderer det som forsvarlig å sette en maksimal låneramme på 8% av rammetildelingen fra KD. Maksimal tilbakebetalingstid settes til 8 år. Til å eksemplifisere en slik praksis viser Rektor til hvordan egenandelen i Samlokaliseringsprosjektet (SLP) kan tilbakebetales. Tallene er hentet fra budsjettforslaget for 2017 som ble behandlet i universitetsstyret 16. juni i år. Aktivitet (mill. kroner) Tot Prosjektadministrasjon / SLP / BUT Flytte- og ibruktakelsesprosjektet SLP/BUT IKT prosjekt Nødstrøm & kjøling Totalt Prosjekt Campus Tabell 2. Estimerte kostnader/egenandel tilknyttet samlokaliseringsprosjektet. Den estimerte egenandelen på 158 mill. kr kan for eksempel finansieres slik tabell 3 under viser, med en foreslått forhåndsdisponering av likviditetsreserven på totalt 108 mill. kr i perioden Finansiering Tot Ordinære midler Avsatte ordinære budsjettmidler Bruk av likviditetsreserven Sum finansiering Tabell 3. Eksempel på finansiering av egenandel i samlokaliseringsprosjektet. I eksempelet er dagens avsetning til SLP/BUT med 16 mill. kombinert med et samlet lån fra likviditetsreserven på 92 mill. kr. I 2019 avsettes en økt egenandel på 16 mill. kr fra ordinære budsjettmidler. Tilbakebetaling kan finansieres med de avsatte SLP-midlene (16 mill. kr) over 7 år.

10 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Retningslinjer for bruken av NMBUs likviditetsreserve. 1. Fullmakt til forhåndsdisponering av likviditetsreserven: Beslutning om forhåndsdisponering av NMBUs ubrukte likvide midler fattes av Universitetsstyret. 2. Definisjon på tilgjengelige midler: Likviditetsreserven består av ubrukte midler fra statlig og bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet. 3. Begrensning av formål med lånevirksomheten: Forhåndsdisponering av midler fra NMBUs likviditetsreserve skal fortrinnsvis brukes til nybygg, påbygg, renovering av bygg eller tung infrastruktur relatert til forskning, utdanning og innovasjon. 4. Maksimal låneramme: NMBU skal ha en maksimal belåningsgrad på 8 % av rammen fra KD. 5. Vedtak om lån fra likviditetsreserve skal inneholde vurderinger rundt: a. Størrelse på lånebeløpet, nedbetalingstid og størrelsen på det årlige nedbetalingsbeløpet. Maksimal nedbetalingstid er 8 år. b. Nedbetaling som helt eller delvis følger av reduserte kostnader eller økte inntekter skal spesifiseres. c. Risikovurderinger skal følge investeringssaken. 6. Rapportering om forhåndsdisponering av NMBUs likviditetsreserve skal skje samtidig med den ordinære årsoppgjørsrapporteringen. Før nye lånevedtak skal universitetsstyret få innsikt i samlet låneomfang og nedbetalingshorisont. 7. Kunnskapsdepartementet informeres årlig om låneaktiviteten gjennom ordinær rapportering. 8. Alle disponeringer knyttet til forhåndsdisponering av NMBUs likviditetsreserve innarbeides i langtidsprognosene.

Bruk av NMBUs kapitalreserver

Bruk av NMBUs kapitalreserver US 97/2015 Bruk av NMBUs kapitalreserver Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal Arkiv nr: 15/03679 Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar det framlagte

Detaljer

US 47/2016 Ubrukte midler 2015

US 47/2016 Ubrukte midler 2015 US 47/2016 Ubrukte midler 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Hans Chr Sundby Arkiv nr: 16/00285 Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar redegjørelsen

Detaljer

US 80/2016 Langtidsprognose NMBU

US 80/2016 Langtidsprognose NMBU US 80/2016 Langtidsprognose NMBU 2017-2021 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal Arkiv nr: 16/04002-1 Vedlegg: Forslag til vedtak: Universitetsstyret

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 91 Dato: 08.09.2016 Sted: Styrerommet, Campus Ås Tid: 09.00-17.00. Omvisning i Urbygningen kl. 12 med påfølgende lunsj. INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

US 60/2015 Langtidsprognose NMBU

US 60/2015 Langtidsprognose NMBU US 60/2015 Langtidsprognose NMBU 2015-2017 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Torgeir Pedersen, Jan E. Aldal Arkiv nr: 15/02317 Vedlegg: (legges kun på nett)

Detaljer

Budsjett 2017 innledende behandling

Budsjett 2017 innledende behandling US 59/2016 Budsjett 2017 innledende behandling Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal, Hans Chr. Sundby Arkiv nr: 16/02458 Vedlegg: Forslag til vedtak:

Detaljer

Overordnet plan for finansiering av NMBUs vedlikeholdsetterslep

Overordnet plan for finansiering av NMBUs vedlikeholdsetterslep US-SAK NR: 70/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 2013/ Overordnet plan for finansiering

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

Langtidsbudsjett VetBio

Langtidsbudsjett VetBio S16 / Langtidsbudsjett VetBio Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Økonomi og eiendomsdirektør og dekan Torgeir Pedersen Forslag til vedtak: Langtidsbudsjettet

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 24.11.2016 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 10.00-15.15 Tilstede: Siri B. Hatlen, Thea Klem, Ole Johan R. Holtet, Ruth Haug, Marianne

Detaljer

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET US 46/2016 FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 19.04.2016 om Dagsorden

Detaljer

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme

US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø, Paul Stray Arkiv nr: 16/04737 Forslag til vedtak: Det framlagte forslag

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

US 59/2015 Foreløpig budsjett NMBU 2016

US 59/2015 Foreløpig budsjett NMBU 2016 US 59/2015 Foreløpig budsjett NMBU 2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal Arkiv nr: 15/02313 Vedlegg: Forslag til vedtak: Under forutsetning av

Detaljer

Finansieringsmodeller

Finansieringsmodeller Finansieringsmodeller 1. Kunnskapsdepartementet har siden 2003 brukt en delvis incentivbasert modell til å fordele budsjettmidlene til institusjonene i Universitets- og høyskolesektoren (UHR) a) sentrale

Detaljer

Rom for et fremragende, grønt universitet - og for kunnskapsbyen Oslo. Masterplan for UiOs eiendommer

Rom for et fremragende, grønt universitet - og for kunnskapsbyen Oslo. Masterplan for UiOs eiendommer Rom for et fremragende, grønt universitet - og for kunnskapsbyen Oslo Masterplan for UiOs eiendommer Agenda Visjon og mål Dagens situasjon Dagens finansieringsordning Viktige prosjekter som trenger finansiering

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 30.03.06 05/01003-123.1 Saksbehandler: Tone Elisabeth Østvedt GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET FOR 2005 MED ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER Bakgrunn

Detaljer

Intern husleie ved UMB. a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Ås, 27.11.2013. Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør

Intern husleie ved UMB. a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Ås, 27.11.2013. Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør US-SAK NR: 140/200 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: SAKSBEHANDLER(E): ARKIVSAK NR:12/756 KJERSTI SØRLIE RIMER TERJE HOLSEN K SØRLIE RIMER, Intern

Detaljer

Prosjekt Campus US 26.november 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2

Prosjekt Campus US 26.november 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Prosjekt Campus Universitetsstyremøte 26.november 2015 Prosjekt Campus US 26.november 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Saksliste fra prosjektstyremøtet 11.11.2015 Saksnr. PC 57/2015

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

NTNU S-sak 3/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 13.02. 2014 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Inger Beate Madsvåg N O T A T

NTNU S-sak 3/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 13.02. 2014 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Inger Beate Madsvåg N O T A T NTNU S-sak 3/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 13.02. 2014 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Inger Beate Madsvåg N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Årsregnskapet 2013 og budsjettkonsekvenser

Detaljer

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar UTKAST: Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter og om institusjonenes forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet og aksjer.

Detaljer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Universitetsledelsen Avdeling for økonomi Arkivref: Dato: 10.2.2016 Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Virksomhetens formål: Virksomheten ved UIT Norges arktiske universitet

Detaljer

Til: Høgskolestyret Saksbehandler: Atle Helberg/SØR

Til: Høgskolestyret Saksbehandler: Atle Helberg/SØR Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Drøftingssak HS-møte 20.02.2013 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Saksbehandler: Atle Helberg/SØR HS-D-02/13 Årshjul budsjettprosess 2014 Forslag til vedtak: Saken

Detaljer

Status fra Prosjektstyret

Status fra Prosjektstyret US 22/2016 Status fra Prosjektstyret Universitetsledelsen Saksansvarlig: Olaf Melbø Saksbehandler(e): Trond Furuberg Arkiv nr: 16/01206 Forslag til vedtak: Saken tas til orientering 01.03.2016 Mari Sundli

Detaljer

NTNU S-sak 5/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ØK/TVR N O T A T

NTNU S-sak 5/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ØK/TVR N O T A T NTNU S-sak 5/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 18.02.2009 ØK/TVR N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Årsregnskapet for 2008 Tilrådning: Styret vedtar det fremlagte årsregnskapet som viser

Detaljer

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner 2012 2013 2014 Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd 286 999 317 139 276 981 Prosjekter finansiert av

Detaljer

Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP

Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP S 5/2014 Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP Fakultet for samfunnsvitenskap Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør og dekan Saksbehandler: Torgeir Pedersen Arkiv nr: 14/00480 Vedlegg 1.

Detaljer

NTNU S-sak 15/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 15/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 15/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 17.03.2009 Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Avsetninger knyttet til bevilgningsøkonomien ved NTNU - prinsipper og tiltak Tilrådning:

Detaljer

Prosjekt Campus. Universitetsstyret 22.oktober 2015

Prosjekt Campus. Universitetsstyret 22.oktober 2015 Prosjekt Campus Universitetsstyret 22.oktober 2015 Universitetsstyremøte 22.oktober 2015 2 Prosjektstyret pr. oktober 2015 Prosjektstyreleder: Olaf Melbø Eksternt representant: Nina Kristiansen Professor

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 54 309 53 556 142 429 Tilskudd fra NFR 1 751 602 1 035 Inntekt fra

Detaljer

NTNU Trondheim S-sak 54/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GL, TTV Arkiv: NOTAT

NTNU Trondheim S-sak 54/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GL, TTV Arkiv: NOTAT NTNU Trondheim S-sak 54/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 24.10.11 GL, TTV Arkiv: NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Statsbudsjettet for 2013 - budsjettforslag for 2013 og forslag til satsinger

Detaljer

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe 25.05.12 MBa Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe I Bakgrunn for arbeidet med budsjettmodell for det nye universitetet Det vises til FS sak 30/12 Fellesstyrets reviderte

Detaljer

Budsjett for vedlikehold og utvikling av UMBs eiendommer 2013 2017

Budsjett for vedlikehold og utvikling av UMBs eiendommer 2013 2017 US-SAK NR: 141/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): KJERSTI SØRLIE RIEMER, ENHETSLEDERE VED DSA ARKIVSAK NR: 12/2061

Detaljer

Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell

Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell 1 av 12 US 15/2016 Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Overordnet

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Status fra Prosjektstyret

Status fra Prosjektstyret US 78/2016 Status fra Prosjektstyret Universitetsledelsen Saksansvarlig: Olaf Melbø Saksbehandler(e): Trond Furuberg Arkiv nr: 16/01206- Forslag til vedtak: Saken tas til orientering 31.08.2016 Mari Sundli

Detaljer

2014/5319-SVB 05.06.2014

2014/5319-SVB 05.06.2014 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det medisinsk-odontologiske fakultet Det humanistiske fakultet

Detaljer

Evaluering av dagens styringsmodell

Evaluering av dagens styringsmodell US 98/2015 Evaluering av dagens styringsmodell Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 15/03694-1 Forslag til vedtak: 1. Universitetsstyret

Detaljer

Mandat for internrevisjonsgjennomgang av NMBUs arbeid med avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttet

Mandat for internrevisjonsgjennomgang av NMBUs arbeid med avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttet US 38/2017 Mandat for internrevisjonsgjennomgang av NMBUs arbeid med avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttet NMBUs oppfølging av internrevisjonsrapportene Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr.: 6/2016 Møtedato: 18. oktober 2016 Notatdato: 7. oktober

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 NMBU

Statsbudsjettet 2014 NMBU Statsbudsjettet 2014 NMBU Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet Siri Margrethe Løksa Tildelingsbrev NMBU 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Formålet med tildelingsbrevet NMBUs budsjettramme

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 20.10.2016 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 10.00-15.50 Tilstede: Siri B. Hatlen (fra kl. 12.15), Thea Klem, Ole Johan R. Holtet,

Detaljer

I samråd med rektor utformer universitetsdirektøren de endelige spørsmålene på bakgrunn av universitetsstyrets drøfting.

I samråd med rektor utformer universitetsdirektøren de endelige spørsmålene på bakgrunn av universitetsstyrets drøfting. US-SAK NR: 32/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: ASS UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 12/576 Etatsstyringsmøtet

Detaljer

Finansieringssystem Handlingsrom

Finansieringssystem Handlingsrom Finansieringssystem Handlingsrom Ragnar Øygard Instituttleder Handelshøyskolen Presentasjon for US 2.april 2014 Rammen Bevilget over statsbudsjettet til NMBU i 2014: Kr 1 038 000 000 + bevilgning til byggeprosjektene

Detaljer

Erfaringer fra styrerommet. Høst 15/vår 16 Siri Bakøy

Erfaringer fra styrerommet. Høst 15/vår 16 Siri Bakøy Erfaringer fra styrerommet Høst 15/vår 16 Siri Bakøy Agenda Styret Bakgrunn Studentsamarbeid Utvalgte saker: Smådyrklinikken Byggeprosjektet Økonomi/Budsjett Colbjørnsenrapporten Omorganisering Valgt eller

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 2 Møtenr.: 6/2017 Møtedato: 24. oktober 2017 Notatdato: 12. oktober

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

investeringsregime HMN

investeringsregime HMN investeringsregime HMN Finansieringsmodellen Magnussen-modellen Finansieringsmodellen skal gi en inntektsfordeling til HF-ene som reflekterer likhet i tilbudet av tjenester uavhengig av hvor vi bor. Dette

Detaljer

Tomt til studentboliger. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak:

Tomt til studentboliger. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: US-SAK NR: 131/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 04/1762 Tomt til studentboliger Dokumenter:

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

Riksrevisjonen møter styret

Riksrevisjonen møter styret US 60/2017 Riksrevisjonen møter styret Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/03135 Vedlegg: Riksrevisjonens beretning til årsregnskapet

Detaljer

Presentasjon: Økonomistyring og fordeling ved UiO Møte med SAB-gruppe 4 tirsdag 29. september 2015

Presentasjon: Økonomistyring og fordeling ved UiO Møte med SAB-gruppe 4 tirsdag 29. september 2015 Presentasjon: Økonomistyring og fordeling ved UiO Møte med SAB-gruppe 4 tirsdag 29. september 2015 Enhet for lederstøtte / Gruppe for virksomhets- og økonomistyring Marianne Løken UiOs Årshjul Sentrale

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 S T Y R E S A K # 51/12B Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 Forslag til vedtak: BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 Styret godkjenner det fremlagte forslaget til disposisjon av

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000)

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 1 60 774 65 714 180 409 Tilskudd fra NFR 1 293 0 Inntekt fra ekstern finansiert virksomhet

Detaljer

N O T A T. Om: Årsrapport og årsregnskap for 2015, fra Høgskolen i Sør-Trøndelag til Kunnskapsdepartementet

N O T A T. Om: Årsrapport og årsregnskap for 2015, fra Høgskolen i Sør-Trøndelag til Kunnskapsdepartementet NTNU S-sak 11/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 02.03.2016 Saksansvarlig: Helge Klungland Saksbehandler: Ingrid Volden og Kirsten B. Prestøy N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Årsrapport

Detaljer

Eksternfinansiert husleiebasert utbygging. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg - ingen

Eksternfinansiert husleiebasert utbygging. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg - ingen US-SAK NR: 190/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 10/1840 Eksternfinansiert husleiebasert utbygging Dokumenter: a) Saksframlegg

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 1. november 2012

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 1. november 2012 MØTEBOK GODKJENT 06.12.2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 1. november 2012 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie Professor

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 12. mars 2013

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 12. mars 2013 UTKAST MØTEBOK GODKJENNES 30.04.2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 12. mars 2013 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger US 63/2016 Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Heidi Blom Arkiv nr: 16/00948 Forslag til vedtak: Universitetsstyret

Detaljer

INNHOLD RESULTATREGNSKAP 13 BALANSE 14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 16 STATSREGNSKAPSRAPPORTERING 18 NOTER 19 GENERELLE REGNSKAPSPRINSIPPER 39

INNHOLD RESULTATREGNSKAP 13 BALANSE 14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 16 STATSREGNSKAPSRAPPORTERING 18 NOTER 19 GENERELLE REGNSKAPSPRINSIPPER 39 INNHOLD LEDELSESKOMMENTARER 5 Sammendrag 5 Institusjonens formål 5 Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene 5 Omtale av vesentlige endringer i resultat-

Detaljer

Forslag til fordeling for HF i 2017

Forslag til fordeling for HF i 2017 Forslag til fordeling for HF i 2017 HF har mottatt foreløpig disponeringsskriv for 2017 fra UiO. Dette viser en tildeling på 596,626 mill. kroner, noe som er en reduksjon på 15,7 mill. fra 2016. (vedlegg

Detaljer

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 28.08.09 A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Vedlegg: 1. Forslag til revidert budsjett 2009 2. Langtidsbudsjett

Detaljer

1. Oppsummering årsregnskap 2015 for det nye NTNU

1. Oppsummering årsregnskap 2015 for det nye NTNU NTNU O-sak 11/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 01.03.2016 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Hanne Bergfjord N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Oppsummering av årsregnskap

Detaljer

Status i arbeidet med fordeling av strategi- og omstillingsmidler

Status i arbeidet med fordeling av strategi- og omstillingsmidler NTNU O-sak 24/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.11.2006 TWB Arkiv: 2006/8247 N O T A T Til: Fra: Om: Styret Rektor Status i arbeidet med fordeling av strategi- og omstillingsmidler Innledning

Detaljer

Fakultetet er svært bekymret for instituttets reelle underskudd på 16,2 mill kroner i 2013, og vil innkalle til et eget møte om saken.

Fakultetet er svært bekymret for instituttets reelle underskudd på 16,2 mill kroner i 2013, og vil innkalle til et eget møte om saken. MED IMB Institutt for medisinske basalfag Tilbakemelding på ledelseskommentar 3.tertial 2013 Det vises til instituttets ledelseskommentar for 3. tertial 2013. Fakultetsledelsen har store forventninger

Detaljer

US-sak 69/2013 Status i aksjeselskap der UMB har eierinteresser

US-sak 69/2013 Status i aksjeselskap der UMB har eierinteresser US-SAK NR: 69/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: HANS CHRISTIAN SUNDBY SAKSBEHANDLER: TORGEIR PEDERSEN ARKIVSAK NR.: 2004/1023 US-sak 69/2013

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Sak nr. 05/6480/MN KBR G:\OKONOMI\Budsjettforslagene\2006\Rundskriv institutt2006.doc Bergen, 17. juni 2005 Institutter og avdelinger

Detaljer

2010/6455-STVE

2010/6455-STVE U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Fakultetene Administrative avdelinger Senter for farmasi Bergen Museum Universitetsbiblioteket Odontologisk Universitetsklinikk Referanse

Detaljer

Fakultetets oppgaver for 2016 er beskrevet slik i oppdragsbrevet:

Fakultetets oppgaver for 2016 er beskrevet slik i oppdragsbrevet: Til fakultetsrådet Dato: 16. februar 2016 MELDINGSSAK Saksnr.: 02/16 Journalnr.: 15/07238 Saksbehandler: Knut Sverre Bjørndalen Røang OPPDRAGSBREV FOR 2015 I statlig sektor gir overordnet myndighet sine

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: SFF, Senter for immunregulering Stillingskategori: Vitenskapelig Enhet: Rapport: MED En organisasjons- og beslutningsstruktur

Detaljer

Økonomirapport etter oktober 2012

Økonomirapport etter oktober 2012 Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: Sak nr: Møte: 29.11.12 Økonomirapport etter oktober 212 Tertialregnskapet for andre tertial og økonomirapport for andre tertial ble behandlet

Detaljer

Instruks for internrevisjon NMBU

Instruks for internrevisjon NMBU US 112/2015 Instruks for internrevisjon NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Arkiv nr: 15/03211-9 Vedlegg: 1. Instruks for internrevisjon 2. Brev fra

Detaljer

INNHOLD RESULTATREGNSKAP 11 BALANSE 12 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 14 STATSREGNSKAPSRAPPORTERING 16 NOTER 17 GENERELLE REGNSKAPSPRINSIPPER 37

INNHOLD RESULTATREGNSKAP 11 BALANSE 12 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 14 STATSREGNSKAPSRAPPORTERING 16 NOTER 17 GENERELLE REGNSKAPSPRINSIPPER 37 INNHOLD LEDELSESKOMMENTARER 5 Sammendrag 5 Økonomistyringens formål ved UMB 5 Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene 5 Omtale av vesentlige endringer

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: 30.04.2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 34 584 35 523 106 593 Gebyrer og lisenser 1 0 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Årets tilskudd fra UFD 494 955 464 845 Årets tilskudd fra andre departement og statlige etater

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2015 Møtedato: 08.10.2015 Notatdato: 30.09.2015 Saksbehandler: JSC Økonomisk ramme for

Detaljer

FRIPRO Toppforsk forslag til finansiering av fakultetets egenandel

FRIPRO Toppforsk forslag til finansiering av fakultetets egenandel FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET SAK 18 Til: Det medisinske fakultets styre Fra: Dekan Sakstype (O/D/V): V Arkivsaksnr: Vedlegg: Plan for finansiering Møtedato: 9. mai 2017 Sakstittel: FRIPRO Toppforsk

Detaljer

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9 Resultatregnskap pr.: 1. tertial 2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger KD - rammetildeling 1 68 438 67 950 204 589 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Saker som skal behandles på fellesstyrets møte 30. januar 2013 Sak Kommentar Forslag til fremdrift og vedtak

Saker som skal behandles på fellesstyrets møte 30. januar 2013 Sak Kommentar Forslag til fremdrift og vedtak 1 FS-12/13 Fellesstyrets arbeidsplan 2013 Fellesstyrets arbeidsplan viser hvilke vedtak fellesstyret må fatte på vegne av de to institusjonene i 2013 for at NMBU skal fungere som universitet fra 1. januar

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: Pål Kraft, instituttleder Stillingskategori: Vitenskapelig Enhet: Rapport: SV En organisasjons- og beslutningsstruktur

Detaljer

Introduksjonskurs for økonomicontroller. Delemne 1: Virksomhets- og økonomistyring ved UiO

Introduksjonskurs for økonomicontroller. Delemne 1: Virksomhets- og økonomistyring ved UiO Introduksjonskurs for økonomicontroller Delemne 1: Virksomhets- og økonomistyring ved UiO Formålet Formålet med delemne 1 er å gå gjennom hovedprosessene innen virksomhets- og økonomistyringen for å få

Detaljer

Tilsetting av rektor. Notat til foreløpig drøfting i US

Tilsetting av rektor. Notat til foreløpig drøfting i US US 86/2016 Tilsetting av rektor. Notat til foreløpig drøfting i US Universitetsledelsen Saksansvarlig: Styreleder Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 16/04133 Vedlegg: 1. Stillingsbeskrivelse

Detaljer

Budsjettforslag innspill fra institutt og sentre

Budsjettforslag innspill fra institutt og sentre U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Senter for vitenskapsteori Institutt for filosofi og førstesemesterstudier Institutt

Detaljer

En samtale mellom ordfører og økonomisjef

En samtale mellom ordfører og økonomisjef Veileder budsjettering av investeringer, avslutning av investeringsregnskapet og prosjektregnskap NKK Kommuneregnskap 2011 22. november 2011 Kl. 12:15 15:00 BDO v/øyvind Sunde Telemarksforsking v/ailin

Detaljer

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Ragnar Øygard 27.02.13 Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Utvalget som foreslo ny budsjettmodell for NMBU, foreslo at instituttenes basisbevilgning bør være langsiktig, men kriteriebasert.

Detaljer

Rammer og retningslinjer for årsplan 2015

Rammer og retningslinjer for årsplan 2015 Rammer og retningslinjer for årsplan 2015 Styremøte 12. juni Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Prosess hovedsteg Budsjettvedtak: 12. juni tekniske rammer og prosess 6. nov førstegangsvedtak

Detaljer

Tertialrapportering 1. tertial 2017

Tertialrapportering 1. tertial 2017 Tertialrapportering 1. tertial 2017 Oversikten under viser det opprinnelige budsjettet for 2017. Det ble budsjettert med et overskudd på RD på 8,373 mill. som i hovedsak var knyttet til estimert tildeling

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 92/16 25.08.2016 Dato: 12.08.2016 Arkivsaksnr: 2014/11584 Universitetet i Bergens infrastrukturutvalg, aktiviteter og planer Henvisning

Detaljer

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås,

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås, US-SAK NR: 128/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2011/1958 Ny målstruktur for UMB Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg:

Detaljer

UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: Møtenr.: 6/2011 Møtedato: 18.10.2011 Notatdato: 6.10.2011 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Prosjekt Campus. Universitetsstyremøte 21.januar Universitetsstyremøte 21.januar

Prosjekt Campus. Universitetsstyremøte 21.januar Universitetsstyremøte 21.januar Universitetsstyremøte 21.januar 2016 Universitetsstyremøte 21.januar 2016 2 Presentasjon til universitetsstyremøte 21.januar 2016 Sak Tittel 1 SLP/BUT Historikk 2 Status 3 Utfordringer 4 Driftsutgifter

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMIRAPPORT FOR 2013. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til orientering. II.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMIRAPPORT FOR 2013. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til orientering. II. Til styret Dato: 26. februar 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 9/2014 Journalnr.: 2013/2537 Saksbehandler: Anne Berit Grindstad m/fl ØKONOMIRAPPORT FOR 2013 I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til

Detaljer

Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket

Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: 113.2 Styresak: 04/2012 Sak nr.: /4910 Møtedato: 17.01. 2012 Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket 1. Resultat UB startet med en samlet negativ

Detaljer