SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/07 06/00498 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV STRØ-/SNØBRØYTEUTSTYR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/07 06/00498 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV STRØ-/SNØBRØYTEUTSTYR"

Transkript

1 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/07 06/00498 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV STRØ-/SNØBRØYTEUTSTYR 0002/07 06/00555 SØKNAD OM TILSKUDD TIL VANNINGSANLEGG 0003/07 06/00777 SØKNAD OM STØTTE TIL VERKSTEDUTSTYR 0004/07 06/00782 SØKNAD OM TILSKUDD TIL RENOVERING 0005/07 06/00791 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV NY RUNDBALLEPRESSE 0006/07 06/00905 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV REDSKAPER 0007/07 07/00151 SØKNAD TILSKUDD - UTBYGGING AV KJØKKEN 0008/07 07/00106 Unntatt offentlighet 5A SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL Å ETABLERE BEDRIFT I KÅFJORD KOMMUNE 0009/07 06/00361 SØKNAD OM FRITAK FRA BO- OG DRIEVEPLIKT GNR./BNR. 35/12 OG 35/ /07 06/00425 SØKNAD OM FRITAK FRA DRIVEPLIKT BNR 3/3 0011/07 06/00568 SØKNAD OM FRITAK FRA BO- OG DRIVEPLIKT GNR 3, BNR /07 06/00684 SØKNAD OM FRITAK FRA BO- OG/ELLER DRIVEPLIKT - GNR.6/BNR /07 06/00732 SØKNAD OM FRITAK FRA BO- OG/ ELLER DRIVEPLIKT

2 0014/07 07/00100 SØKNAD OM FRITAK BO- OG DRIVEPLIKT GNR 3, BNR 3/ /07 07/00101 SØKNAD OM FRITAK BO- OG DRIVEPLIKT GNR 3, BNR /07 07/00102 SØKNAD OM FRITAK BO- OG DRIVEPLIKT GNR 3, BNR 3/17

3 Gáivuona suohkan Sak 0001/07 Kåfjord kommune SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV STRØ-/SNØBRØYTEUTSTYR Saksbehandler: Karin Karlsen Arkiv: FOND Arkivsaksnr.: 06/00498 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0001/07 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Prinsipper og retningslinjer for kommunalt næringsfond Bilag: Søknad datert , med vedlegg Bilag i saksmappe: Tilsagnsbrev av fra Sametinget. Saksutredning: Søker driver eiendommen gnr 8, bnr 9 i Gàivuona Kåfjord, eiendommen eies av søkers ektefelle. Pr var det 179 vinterfora sauer og 2 kalver på gården. Det høsten totalt 239 dekar på gården, hvorav ca 170 dekar er leid mark. Søker har fått anbud på kommunal snøbrøyting i Olderdalen & omegn i 4 år. Stipulert inntekt på et slik anbud er ,-, alt etter nedbørsmengde, og behov for strøing. I tillegg har søker inngått avtale om privat brøyting for til sammen ca ,- pr år. Det søkes om delfinansiering av snøfreser m/kantvinge og hydr.tutklaff, 1000 o/min triangelfester m/triangel 2 triangeldeler kat 2 forsterket for traktor 120 hka 5150 sandstrøer teleskop toppstag ka utkjøring I henhold til vedlagt pristilbud, utgjør samla investering kr ,- uten eks. mva. Total investering: kr ,- Omsøkt finansiering: 25% tilskudd fra SUF kr ,- 20% tilskudd fra Gàivuona Kåfjord (korr. av kommunen) kr ,- Egenkapital kr ,- Gàivuona Kåfjord stiller seg positiv til søknaden, særlig med bakgrunn i å legge forholdene til rette for at kvinner kan ha mulighet til å utvikle sin egen arbeidsplass, og da i så stor stillingsstørrelse som mulig. I brev av gis tilbakemelding fra Sametinget om at Anna Thomassen har fått innvilget et tilskudd på kr ,-. Side 3 av 54

4 Sak 0001/07 Næringsfondet har stor pågang av søknader og det må derfor tas en streng prioritering av tildelingen fra fondet, men når det gjelder denne søknaden er etablereren i den gruppen som kommunen ønsker å prioritere. Kåfjord kommune ønsker å legge til rette for kvinner som ønsker å etablere egne bedrifter, og denne etableringen vil være et postitiv bidrag til dette. Rådmannens innstilling: 1. Anna Thomassen, 9146 Olderdalen, innvilges 20% eller inntil kr ,- i tilskudd til etablering av utstyr til snøbrøyting. 2. Etableringstilskuddet utbetales over post næringsfond, ved skriftlig anmodning om utbetaling og framlegg av dokumentasjon på etablert foretak og medgåtte utgifter. 3. Kåfjord kommune kan kreve tilskuddet helt eller delvis tilbakebetalt ved evt salg av investering, søker avslutter sitt driftsforhold, eller hvis søker flytter ut av kommunen i løpet av 3 år etter at støtten er utbetalt. 4. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen Utvalg: Næringsstyret Møtedato: Sak: PS 0001/07 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: 1 Anna Thomassen, 9146 Olderdalen, innvilges 20% eller inntil kr ,- i tilskudd til etablering av utstyr til snøbrøyting. 2. Etableringstilskuddet utbetales over post næringsfond, ved skriftlig anmodning om utbetaling og framlegg av dokumentasjon på etablert foretak og medgåtte utgifter. 3. Kåfjord kommune kan kreve tilskuddet helt eller delvis tilbakebetalt ved evt salg av investering, søker avslutter sitt driftsforhold, eller hvis søker flytter ut av kommunen i løpet av 3 år etter at støtten er utbetalt. 4. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen Rett utskrift bekreftes I henhold til Forvaltningslovens 28 og 29 er det anledning til å påklage vedtaket. Vedlagt følger klageskjema. Side 4 av 54

5 Sak 0001/07 Kåfjord kommune, Servicekontoret 9146 Olderdalen, Gerd Molund Olsen Sekr. Melding til: Anna Thomassen, 9146 Olderdalen Kommunekassereren, her Kommunerevisjonen Side 5 av 54

6 Gáivuona suohkan Sak 0002/07 Kåfjord kommune SØKNAD OM TILSKUDD TIL VANNINGSANLEGG Saksbehandler: Einar Eriksen Arkiv: FOND Arkivsaksnr.: 06/00555 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0002/07 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet. Bilag: Søknad Saksutredning: Kåfjord kommune har mottatt søknad fra Levin Mikkelsen Pelsdyrfarm, Kåfjordalsveien 78, 9147 Birtavarre om tilskudd kr ,- til vanningsanlegg i pelsdyrfarm. Søknaden er registrert inn hos oss Søker driver pelsdyrfarm - rev på 3 årsverk øverst i Kåfjordalen. Kåfjord kommune har to pelsdyrfarmer oppe i Kåfjordalen og disse har overlevd store svingninger i markedet samt andre utfordringer. Søker har gjennom mange år utviklet og bygd opp farmen. Det har gjennom årenes løp vært investert store beløp for å forbedre dyrevelferden og forenkle driften av farmen. Av søknaden framgår det at søker ønsker å investere i vannanlegg til pelsdyrfarmen. Dette er et automatisk vannanlegg som vil siker pelsdyrfarmen en sikker, stabilt og frostfritt vann. Disse investeringene er nødvendig for å ivareta den generelle dyrevelferden og kravet i stortingsmelding nr. 12 om dyrehold og dyrevelferd. Investeringen i nytt vannanlegg som sikrer farmen et frostfritt vann og god kvalitet på vannet hele året er kostnadsberegnet ut fra tilbud på vannanlegg og montering/ombygging samt egeninnsats. Den totale investeringskostnaden er beregnet til kr ,- Investeringen menes finansiert som vist nedenfor: Innovasjon Norge. Lavrisiko lån 50 % kr ,- Samisk utviklingsfond, tilskudd 20 % kr ,- Kåfjord kommune, tilskudd 15 % kr ,- Egen innsats/egenkap. Kr ,- Total finansiering kr ,- Som det framgår av finansieringsplanen ovenfor søkes det om 15 % tilskudd av tot. Kostnaden på kr ,- fra Kåfjord kommune. Søker er innvilget lavrisiko lån fra innovasjon Norge kr ,- og søknaden til SUF om tilskudd kr ,- er under behandling. Side 6 av 54

7 Sak 0002/07 Vurdering: Kåfjord kommune har tidligere vært med å støtte Levin Mikkelsen og Olaf Olsborg med tilskudd til framføring av vann til deres revefarmer. Søker har også i N-sak 0037/03 fått utviklingstilskudd kr ,- til investering i dyrevelferdstiltak på pelsdyrfarmen. Kåfjord kommune er positiv til at søker ønsker å etterkomme de krav som stilles til pelsdyrfarmer fra statlige og lokale myndigheter. Søker har brukt betydelige midler og ressurser i å bygge opp revefarmen og ivareta dyrevelferden. Investeringen som det søkes støtte til å gjennomføre, vil være med på effektivisere driften av farmen spesielt på vinteren. Det vil også komme både rev og røkter til gode, samt være med på styrke totaløkonomien til revefarmen. Investeringen vil ikke gi flere arbeidsplasser, men vil trolig være med å bevare de som allerede er der i dag. I hht. kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet, som omhandler støtte til eksisterende bedrifter. Bør støtten gis til bedrifter som kan vise til effekt i form av tilfredsstillende bedriftsøkonomisk resultat og ved opprettelse av nye arbeidsplasser. I forhold til pkt. 18 i retningslinjene kan for administrasjonen innstille med maks 20 % av totalkostnaden. Det bemerkes også at Kåfjord kommune i starten av dette året har hatt stor pågang med søknader om tilskudd og lån fra Næringsfondet. Det må derfor tas en streng prioritering på bruken av fondets midler. Rådmannens innstilling: 1. Levin Mikkelsen, Kåfjordalsveien 78, 9147 Birtavarre innvilges 15 %, inntil kr ,- i utviklingstilskudd til nytt vannanlegg på pelsdyrfarmen i hht. investeringsplan. 2. Tilskuddet utbetales over post utviklingsfondet, når skriftlig anmodning om utbetaling og dokumentasjon på medgåtte kostnader foreligger. Tilskuddet reduseres prosentvis ved en evt. reduksjon i forhold til oppsatte investeringskostnader. 3. Hvis søker avslutter sitt driftsforhold i løpet av 5 år etter utbetalingen av tilskuddet, kan hele eller deler av tilskuddet bli krevd tilbakebetalt av kommunen. 4. Tilsagnet bortfaller dersom anmodning om utbetaling ikke er fremmet innen Utvalg: Næringsstyret Møtedato: Sak: PS 0002/07 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Side 7 av 54

8 Sak 0002/07 Vedtak: 1. Levin Mikkelsen, Kåfjordalsveien 78, 9147 Birtavarre innvilges 15 %, inntil kr ,- i utviklingstilskudd til nytt vannanlegg på pelsdyrfarmen i hht. investeringsplan. 2. Tilskuddet utbetales over post utviklingsfondet, når skriftlig anmodning om utbetaling og dokumentasjon på medgåtte kostnader foreligger. Tilskuddet reduseres prosentvis ved en evt. reduksjon i forhold til oppsatte investeringskostnader. 3. Hvis søker avslutter sitt driftsforhold i løpet av 5 år etter utbetalingen av tilskuddet, kan hele eller deler av tilskuddet bli krevd tilbakebetalt av kommunen. 4. Tilsagnet bortfaller dersom anmodning om utbetaling ikke er fremmet innen Rett utskrift bekreftes I henhold til Forvaltningslovens 28 og 29 er det anledning til å påklage vedtaket. Vedlagt følger klageskjema. Kåfjord kommune, Servicekontoret 9146 Olderdalen, Gerd Molund Olsen Sekr. Melding til: Levin Mikkelsen, Kåfjorddalsveien 78, 9147 Birtavarre Kommunekassereren, her Kommunerevisjonen Side 8 av 54

9 Gáivuona suohkan Sak 0003/07 Kåfjord kommune SØKNAD OM STØTTE TIL VERKSTEDUTSTYR Saksbehandler: Einar Eriksen Arkiv: FOND Arkivsaksnr.: 06/00777 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0003/07 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet Bilag: Søknad Bilag i saksmappen: Forretningsplan, pristilbud og regnskaper Saksutredning: Kåfjord kommune har mottatt søknad fra Marthinsen Bil & Lakk AS, 9146 Olderdalen, det søkes om investeringsstøtt på kr ,- til kjøp av verkstedutstyr. Søknaden er registrert inn hos oss Marthinsen Bil & lakk AS overtok i 2001 Albrigtsens Bilverksted i Olderdalen og har siden da drevet og utviklet dette til et moderne bilverksted. Verkstedet har i dag et markedsområde som strekker seg over hele Nord Troms og tilbyr tjenester innenfor mekanisk, oppretting og lakkering av personbiler. Av årsberetningen for 2005 framgår det at firmaet har hatt åtte ansatte i litt variable stillinger, resultatregnskapene for årene 2005 og 2004 viser at bedriften har gode driftsresultat på hhv ,- i 2005 og ,- i Bedriften har i forhold til omsetningen og overskuddene en forholdsvis lav langsiktig- og kortsiktiggjeld. Bedriften søker som ovenfor nevnt om støtte til kjøp av en del verkstedutstyr, dette er i hht. deres søknad nyinvestering i hjulstillingsapparat, nytt lakkanlegg og traversjekk for 4-søyle løftebukk. Når det gjelder investeringen i hjulstillingsapparatet, er dette utstyr som er tilpasset nyere biler og er nødvendig hvis deres firma skal kunne serve nyere biler. Det nye lakkanlegget er nødvendig for å tilfredsstille arbeidsmiljø kravene om at det kun kan benyttes vannløselig lakk. Dagen lakkanlegg kan ikke benyttes til denne typen lakk og lakkering. I hht. arbeidstilsynets krav til løfteanlegg, må det også investeres en ny traversjekk. Alle disse investeringene vil være med på å bedre bedriftens muligheter i markedet, styrke bedriftens videre eksistens og være positivt for arbeidsmiljøet. Bedriften er også i en utredningsfase for en evt. utvidelse av verkstedet, med et større bygg og økning i antall ansatte. I hht. til de investeringene som bedriften har tenkt å utføre, har de utarbeidet investeringsbudsjett og finansieringsbudsjett. De har også settet opp driftsbudsjett og likviditetsbudsjett for årene 2006, 2007 og 2008, noe som er positivt i forhold til behandlingen av søknaden og bedriftens egen økonomistyring. Når det gjelder driftsbudsjettene, forventes det her en realistisk stigning av driftsinntektene fra kr ,- i 2006 til kr ,- i Dette tilsvarer en økning driftsinntekten på kr ,- over en to års periode. Varekostnaden og driftskostnadene har også en liten stigning Side 9 av 54

10 Sak 0003/07 i perioden, noe som anses som realistisk i forhold til økningen i driftsinntekten. Dette gir bedriften et forventet driftsresultat i 2006 på kr ,- og øker til kr ,- i Søker har som nevnt også settet opp et likviditetsbudsjett for perioden 2006 til Her forventes det i all hovedsak en negativ likviditetsreserve i 2006, men i løpet av 2007 og utover er likviditetsreserven positiv. Bedriften har i forhold til en del av det verktøyet/utstyret det søkes støtte på, gått til innkjøp av dette før årsskiftet 2006/2007. Det er gjort for å tilfredsstille de kravene som er gitt i hht. arbeidsmiljøloven og arbeidstilsynets. Deres søknad ble sendt inn i oktober 2006, men behandlingen ble av næringsavdelingen utsatt til 2007 med begrunnelse at næringsfondets midler var brukt opp. Innkjøpene har blitt avklart med næringsavdelingen. Investeringene som det søkes støtte på er dokumentert med tilbud, investeringsbudsjettet og finansieringsbudsjettet som er settet opp i søknaden gjengis nedenfor: Investeringer: Hjulstillingsapparat kr ,- Mixeanlegg lakk kr ,- Traversløfter kr ,- Total investering kr ,- Finansiering: Egne midler/arbeid kr ,- Lån Sp. Bank kr ,- Tilskudd SUF kr ,- Tilskudd Kåfjord Kommune kr ,- Total finansiering kr ,- I hht. telefonsamtale med søker, har SUF gitt avslag på søknaden til dem. Søker har anket dette vedtaket. For å finansiere investeringene i påvente av evt. tilskudd, har firmaet tatt opp lån og benyttet kassakreditt. Vurdering: Marthinsen Bil & Lakk AS har siden oppstarten i 2001 drevet og utviklet deres virksomhet innenfor mekanisk, oppretting og lakkering av personbiler. Det framgår av årsregnskapene for 2003 til 2005 at firmaet har hatt en god stigning i deres driftsinntekter og årsresultatene (etter skatt) har i samme periode ligget på ,-. Dette er i hht. bedriftens omsetning og beliggenhet et normalt og bra resultat. Bedriften har også relativt liten gjeld sett i forhold til de eiendelene og egenkapitalen de er oppført med. Når det gjelder denne søknaden om kr ,- i tilskudd fra Kåfjord kommune, har søker beskrevet og dokumentert sine investeringer godt. Disse investeringene er nødvendig for å henge med i utviklingen i bransjen, samt å tilfredsstille kravene til arbeidsmiljø. Det er også settet opp drifts- og likviditetsbudsjetter for en 3 års periode, noe som gir en god pekepinne på hvilken utvikling bedriften forventer framover. I hht. de budsjettene som bedriften har settet opp i forbindelse med investeringen i nytt utstyr, er disse ut fra saksbehandlers vurdering realistiske. Budsjettene viser at bedriften etter gjennomføringen av tenkte investeringer forventer en viss økning i driftsinntektene og overskuddene. Side 10 av 54

11 Sak 0003/07 Bedriften har opparbeidet seg et renommé og marked som gjør at de trolig i framtiden vil ha gode muligheter for å utvikle seg videre og vokse ytterligere. Kåfjord kommune har tidligere gitt søker støtte i form av lån til kjøp av verksted bygningen og investeringstilskudd til kjøp av verktøy. Kommunen har stor pågang med søknader om tilskudd og lån fra næringsfondet i starten av dette året. Det må derfor tas en streng prioritering på bruken av næringsfondets midler. Rådmannens innstilling: 1. Marthinsen Bil & Lakk AS, 9146 Olderdalen, innvilges 11 %, inntil kr ,- i tilskudd til investering i verktøy og utstyr i hht. investeringplan. 2. Tilskuddet utbetales over post kommunalt næringsfond, når skriftlig anmodning om utbetaling og dokumentasjon på medgåtte kostnader i hht. investeringsplanen foreligger. Tilskuddet reduseres prosentvis ved en evt. reduksjon i forhold til oppsatte investeringskostnader. 3. Hvis søker avslutter sitt driftsforhold i løpet av de 3 kommende årene, kan hele eller deler av investeringstilskuddet bli krevd tilbakebetalt av kommunen. 4. Tilsagnet bortfaller dersom anmodning om utbetaling ikke er fremmet innen Utvalg: Næringsstyret Møtedato: Sak: PS 0003/07 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Marthinsen Bil & Lakk AS, 9146 Olderdalen, innvilges 11 %, inntil kr ,- i tilskudd til investering i verktøy og utstyr i hht. investeringplan. 2. Tilskuddet utbetales over post kommunalt næringsfond, når skriftlig anmodning om utbetaling og dokumentasjon på medgåtte kostnader i hht. investeringsplanen foreligger. Tilskuddet reduseres prosentvis ved en evt. reduksjon i forhold til oppsatte investeringskostnader. 3. Hvis søker avslutter sitt driftsforhold i løpet av de 3 kommende årene, kan hele eller deler av investeringstilskuddet bli krevd tilbakebetalt av kommunen. 4. Tilsagnet bortfaller dersom anmodning om utbetaling ikke er fremmet innen Side 11 av 54

12 Sak 0003/07 Rett utskrift bekreftes. I henhold til Forvaltningslovens 28 og 29 er det anledning til å påklage vedtaket. Vedlagt følger klageskjema. Kåfjord kommune, Servicekontoret 9146 Olderdalen, Gerd Molund Olsen Sekr. Melding til: Marthinsen Bil & Lakk, 9146 Olderdalen Kommunekassa Kommunerevisjonen Side 12 av 54

13 Gáivuona suohkan Sak 0004/07 Kåfjord kommune SØKNAD OM TILSKUDD TIL RENOVERING Saksbehandler: Einar Eriksen Arkiv: FOND Arkivsaksnr.: 06/00782 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0004/07 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet Bilag: Søknad Bilag i saksmappen: Årsmelding og årsregnskap 2005 Saksutredning: Kåfjord kommune v/næringsfondet har mottatt søknad fra Djupvik fiskemottak, Djupvik, 9146 Olderdalen, de søker om tilskudd kr ,- til utbedring/renovering av deres fiskemottak i Djupvik. Søknaden er registrert inn hos oss Av søknaden framgår det at fiskemottaket har vært i drift i 10 år, men har pga. dårlig økonomi ikke kunne utføre nødvendig vedlikehold på utstyr og bygning. Det har kun vært utført nødreperasjoner, samt at en god del arbeid har vært gjort på dugnad. Søker har vedlagt styrets årsberetning og årsregnskapet for Av regnskapet framgår det at fiskemottaket har hatt et underskudd på kr ,- i 2005 og inntektene har vært beskjedne med kr ,- dette året. Styret sier i sin vurdering av økonomien til mottaket, at utgiftene har økt og inntektene har gått ned. Noe av årsaken til dette er at oljeprisene har steget og bortfall av offentlig støtte. Det har også vært en reduksjon i mottatt fisk fra 151 tonn i 2004 til 137 tonn i Når det gjelder framtidsutsiktene for Djupvik fiskemottak sier styret i årsmeldingen for 2005 at det forventes en fortsatt nedgang i levert kvantum. Dette vil gi en betydelig inntekssvikt hvis denne trenden fortsetter i framtiden, noe som igjen vil svekke mottakets økonomi ytterligere. Styret ser behovet for å utføre et nødvendig vedlikehold av bygningen og kjøp av truck til mottaket, men som nevnt har mottaket ikke økonomiske midler til å utføre disse nødvendige tiltakene. Søknaden har et oppsett over nødvendig investeringer og finansieringsplan som gjengis nedenfor: Budsjett over investeringer: El. Arbeid/materiale (fagarbeidere må brukes) kr ,- Bygningsmessige tiltak (takrenner, dører og listverk) kr ,- Truck kr ,- Tot. Investeringsbudsjett (u/mva) kr ,- Side 13 av 54

14 Sak 0004/07 Finansieringsplan: Egenkapital kr ,- Tilskudd Troms fiskarfylking (kun til truck) kr ,- Kåfjord kommune Næringsfondet kr ,- Mottaksfondet kr ,- Norges Råfisklag kr ,- Tot. Finansieringsplan kr ,- Vurdering: Djupvik fiskemottak har et ønske om å renovere deres bygning og gå til innkjøp av truck, men som nevnt ovenfor har de alene ikke økonomi til og gjennomfør disse tiltakene. Fiskemottaket er mottaksstasjon for fiskere i ytre Kåfjord og er en viktig aktør for å kunne opprettholde fjorfisket i denne delen av kommunen. Kåfjord kommune har som kjent også et fiskemottak i Manndalen, men dette har mest leveranser fra fiskere i indre Kåfjord. Kåfjord kommune har i 2002 N-sak 18/02 gitt støtte til Manndalen fiskemottak kr ,- til reparasjon av kjøleanlegget. Dette tilskuddet ble gitt på bakgrunn av feil på deres kjøleanlegg, noe som medførte at mottaket ble stengt av kontrollverket. Kostnaden for å reparere denne feilen var på kr ,- noe som mottaket ikke hadde økonomi til å få utbedret. I hht. Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet, kan administrasjonen innstille med 20 % av total kostnaden. Næringsstyret bør vurdere om det i dette tilfellet skal gis tilskudd i hht. til deres søknad, med begrunnelse i deres vanskelige økonomiske situasjon. Ut fra Djupvik fiskemottaks sitt regnskap og årsmelding, ser framtidsutsikten dårlig ut. Styret antyder også årsmeldingen at, hvis denne trenden fortsetter vil deres egenkapital forsvinne i løpet av få år. Styret mener allikevel at denne investeringen vil være med på å styrke mottakets muligheter for å overleve og ønsker også å iverksette tiltak for å bedre deres inntjening og evt. redusere kostnadene. Det bemerkes også at Kåfjord kommunen i starten av dette året har hatt stor pågang med søknader om tilskudd og lån fra næringsfondet. Det må derfor tas en streng prioritering på bruken av næringsfondets midler. Rådmannens innstilling: 1. Djupvik fiskemottak, Djupvik, 9146 Olderdalen innvilges 20 %, inntil kr ,- i tilskudd til renovering av bygning og innkjøp av truck i hht. investeringsplan. 2. Tilskuddet utbetales over post kommunalt næringsfond, når skriftlig anmodning om utbetaling og dokumentasjon på medgåtte kostnader foreligger. Tilskuddet reduseres prosentvis ved en evt. reduksjon i forhold til oppsatte investeringskostnader. 3. Hvis søker avslutter sitt driftsforhold i løpet av 5 år etter utbetalingen av tilskuddet, kan hele eller deler av tilskuddet bli krevd tilbakebetalt av kommunen. 4. Tilsagnet bortfaller dersom anmodning om utbetaling ikke er fremmet innen Side 14 av 54

15 Sak 0004/07 Utvalg: Næringsstyret Møtedato: Sak: PS 0004/07 Resultat: Innstilling m/tillegg vedtatt Behandling i utvalget: Næringsstyret fremmet følgende endringsforslag i pkt. 1.: Djupvik fiskemottak, Djupvik, 9146 Olderdalen innvilges inntil kr ,- i tilskudd til renovering av bygning og innkjøp av truck i hht. investeringsplan. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt med endring av pkt. 1. Vedtak: 1. Djupvik fiskemottak, Djupvik, 9146 Olderdalen innvilges kr ,- i tilskudd til renovering av bygning og innkjøp av truck i hht. investeringsplan. 2. Tilskuddet utbetales over post kommunalt næringsfond, når skriftlig anmodning om utbetaling og dokumentasjon på medgåtte kostnader foreligger. Tilskuddet reduseres prosentvis ved en evt. reduksjon i forhold til oppsatte investeringskostnader. 3. Hvis søker avslutter sitt driftsforhold i løpet av 5 år etter utbetalingen av tilskuddet, kan hele eller deler av tilskuddet bli krevd tilbakebetalt av kommunen. 4. Tilsagnet bortfaller dersom anmodning om utbetaling ikke er fremmet innen Rett utskrift bekreftes I henhold til Forvaltningslovens 28 og 29 er det anledning til å påklage vedtaket. Vedlagt følger klageskjema. Kåfjord kommune, Servicekontoret 9146 Olderdalen, Gerd Molund Olsen Sekr. Melding til: Djupvik fiskemottak, v/einar Storslett, Djupvik, 9146 Olderdalen Kommunekassereren Kommunerevisjonen Side 15 av 54

16 Gáivuona suohkan Sak 0005/07 Kåfjord kommune SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV NY RUNDBALLEPRESSE Saksbehandler: Birger Olsen Arkiv: FOND Arkivsaksnr.: 06/00791 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0005/07 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Prinsipper og retningslinjer for bruk av kommunalt næringsfond Bilag: Søknad med vedtekter Bilag i saksmappe: Kopi av søknad til Sametinget, pristilbud Saksutredning: Vadja redskapslag v/frode Lervoll og Otto M. Skogheim, 9144 Samuelsberg, søker om tilskudd fra Kåfjord kommune til kjøp av combi-rundballepresse. Pristilbud Orkel GP 1260 Agronic Kr ,- + mva. Finansiering Samisk Utviklingsfond - Innvilget Kr ,- Kåfjord kommune Kr ,- Egenkapital Kr ,- Total finansiering Kr ,- Vadja redskapslag ble stiftet av 2 medlemmer. Jfr. endring av vedtekter er det åpnet for deltakelse med 4 medlemmer. Omsøkt rundballeutstyr som presser og pakker i en opperasjon er meget effektiv og har stor kapasitet, og kan greit sambrukes av flere foretak på en forsvarlig måte, etter god planlegging. Dette vil kunne være med på å forsvare bruk av offentlige midler på en relativt kostbar investering. Dagens medlemmer driver kumelkeproduksjon med henholdsvis ca. 107 og 74 tonn melkekvote. Kåfjord kommune er positive til at det etableres organisert samarbeid om redskaper og annet innenfor landbruket mv. Dette vil være med på å fordele kostnader på flere, og samtidig kunne forbedre økonomien på hvert enkelt gårdsbruk med tilgang på effektive redskaper som de enkeltvis ikke ville ha økonomi å skaffe. Bedre samarbeid på ulikt plan kan være suksessfaktor for fremtidig utvikling av landbruk med lokale ringvirkninger for næringsliv og bosetting i Kåfjord. Næringsfondet har begrensa med midler til disposisjon, så det må foretas en streng prioritering for bruken av disse. Side 16 av 54

17 Sak 0005/07 Rådmannens innstilling: 1. Vadja redskapslag v/frode Lervoll og Otto M. Skogheim, 9144 Samuelsberg, innvilges inntil 20% tilskudd eller kr ,- over kommunalt næringsfond post til kjøp av rundballepresse. 2. Tilskuddet utbetales ved skriftlig anmodning om utbetaling og dokumentasjon på gjennomføret investering foreligger. 3. Dersom redskapslaget avvikles, eller at rundballepresse selges innen 5 år fra utbetalingsdato, kan hele eller deler av tilskuddet kreves tilbakebetalt kommunen. 4. Tilsagnet er gyldig til Utvalg: Næringsstyret Møtedato: Sak: PS 0005/07 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Vadja redskapslag v/frode Lervoll og Otto M. Skogheim, 9144 Samuelsberg, innvilges inntil 20% tilskudd eller kr ,- over kommunalt næringsfond post til kjøp av rundballepresse. 2. Tilskuddet utbetales ved skriftlig anmodning om utbetaling og dokumentasjon på gjennomføret investering foreligger. 3. Dersom redskapslaget avvikles, eller at rundballepresse selges innen 5 år fra utbetalingsdato, kan hele eller deler av tilskuddet kreves tilbakebetalt kommunen. 4. Tilsagnet er gyldig til Rett utskrift bekreftes I henhold til Forvaltningslovens 28 og 29 er det anledning til å påklage vedtaket. Vedlagt følger klageskjema. Kåfjord kommune, Servicekontoret 9146 Olderdalen, Gerd Molund Olsen Sekr. Melding til: Vadja redskapslag v/frode Lervoll og Otto M. Skogheim, 9144 Samuelsberg Kommunekassa Kommunerevisjonen Side 17 av 54

18 Gáivuona suohkan Sak 0006/07 Kåfjord kommune SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV REDSKAPER Saksbehandler: Einar Eriksen Arkiv: FOND Arkivsaksnr.: 06/00905 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0006/07 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet Bilag: Søknad og vedtekter Møkka redskaparing Saksutredning: Kåfjord kommune har mottatt søknad fra Møkka redskapsring v/rudolf Solberg og Ednar Hansen, 9147 Birtavarre, det søker om 20 % investeringstilskudd til kjøp av gjødsel pumpe, gjødselvogn og henger til frakt av rundballer. Søknaden er registrert inn hos oss Søkerne har dannet redskapsring den med formål om å redusere driftskostnadene og effektivisere driften på deres gårdsbruk. Av stiftelsesdokumentet framgår det at redskapsringen kan ha inntil 4 medlemmer, men består foreløpig av to medlemmer. Vedlikeholdet av utstyret utføres og bekostes av medlemmene i redskapsringen. Hvis et av medlemmene slutter med gårdsbruk eller går ut av ringen, har resterende medlemmer forkjøpsrett av utstyret til markedspris. Medlemmene i redskapsringen driver hver sitt gårdsbruk i Birtavarre, Rudolf Solberg driver kumelkeproduksjon samt kjøtt produksjon fra kalver og okser. Ednar Hansen driver produksjon av lammekjøtt samt oppforing av noen okser og kalver. Redskapsringen har innhentet tilbud på utstyret som er nevnt ovenfor og har settet dette opp i et investeringsbudsjett som gjengis nedenfor: Investering: Moi GB 8,0 m3 gjødselvogn kr ,- Moi Universalpumpe kr ,- Tume traktortilhenger kr ,- Frakt (Sørkjosen Birtavarre) stipulert kostnad kr ,- Sum investeringskostnad u/mva kr ,- Investeringene ovenfor søkes finansiert som vist under: Side 18 av 54

19 Sak 0006/07 Finansiering: Samisk utviklingsfond 50 % tilskudd (maks kr ,-) kr ,- Kåfjord kommune 20 % tilskudd kr ,- Egenkapital kr ,- Sum finansieringskostnad kr ,- Når det gjelder søknaden til Samisk utviklingsfond, ble det søkt om 50 % tilskudd i hht. Total investering på kr ,- som utgjør kr ,- i tilskudd. Denne søknaden er nå innvilget med kr ,- som utgjør 45,5 % av total investering. Samisk utviklingsfond har også en klausul i sine retningslinjer om at total offentlig støtte ikke kan overstige 60 % av total investeringskostnad. Kåfjord kommune kan ved et evt. Positivt vedtak om tilskudd gi maks 14,5 % eller kr ,- av total investeringskostnad. Kåfjord kommune har i tidligere og lignende saker gitt tilskudd til ny investeringer i landbruket, samt at investeringene har hatt en økonomisk gevinst for gårdene og har effektivisert brukene. Kommunen er positiv til at det etableres organisert samarbeid om redskaper og annet innenfor landbruket. Dette vil være med på å fordele kostnadene på flere og bedre økonomien til hvert enkelt gårdsbruk. De to gårdsbrukene som her har dannet redskapsring, er enkeltvis av en slik størrelse at det vil være en betydelig investering hvis de hver for seg skulle ha dette utstyret. Dette ville også medføre at utstyret ikke ville blitt utnyttet i den grad det er mulig. Det vil være en styrke for begge gårdsbrukene å ha felles utstyr, samt at det også er mulig å ta inn flere i redskapsringen. Noe som gjør at utnyttelsen blir enda bedre og kostnadene reduseres ytterligere. Kommunen har hatt stor pågang med søknader om tilskudd og lån fra kommunalt næringsfond i starten av dette året, det må derfor tas en streng prioritering på bruken av næringsfondets midler. Rådmannens innstilling: 1. Møkka redskapsring v/rudolf Solberg, 9147 Birtavarre, innvilges 14,5 %, inntil kr ,- i tilskudd til kjøp av gjødselvogn, universalgjødselpumpe og traktortilhenger. 2. Tilskuddet utbetales over post kommunalt næringsfond, når skriftlig anmodning om utbetaling og dokumentasjon på gjennomført investering foreligger. Tilskuddet reduseres prosentvis ved en evt. reduksjon i forhold til oppsatte investeringskostnader. 3. Hvis Møkka redskapsring avslutter sin drift/opphører i løpet av 5 år etter utbetalingen av tilskuddet, kan hele eller deler av tilskuddet bli krevd tilbakebetalt av kommunen. Tilsagnet bortfaller dersom anmodning om utbetaling ikke er fremmet innen Side 19 av 54

20 Gáivuona suohkan Sak 0006/07 Kåfjord kommune Utvalg: Næringsstyret Møtedato: Sak: PS 0006/07 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Møkka redskapsring v/rudolf Solberg, 9147 Birtavarre, innvilges 14,5 %, inntil kr ,- i tilskudd til kjøp av gjødselvogn, universalgjødselpumpe og traktortilhenger. 2. Tilskuddet utbetales over post kommunalt næringsfond, når skriftlig anmodning om utbetaling og dokumentasjon på gjennomført investering foreligger. Tilskuddet reduseres prosentvis ved en evt. reduksjon i forhold til oppsatte investeringskostnader. 3. Hvis Møkka redskapsring avslutter sin drift/opphører i løpet av 5 år etter utbetalingen av tilskuddet, kan hele eller deler av tilskuddet bli krevd tilbakebetalt av kommunen. Tilsagnet bortfaller dersom anmodning om utbetaling ikke er fremmet innen Rett utskrift bekreftes I henhold til Forvaltningslovens 28 og 29 er det anledning til å påklage vedtaket. Vedlagt følger klageskjema. Kåfjord kommune, Servicekontoret 9146 Olderdalen, Gerd Molund Olsen Sekr. Melding til: Møkka Redskapsring v/rudolf Solberg, 9147 Birtavarre Kommunekassa Kommunerevisjonen Side 20 av 54

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Frode

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.06.06 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Jani

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Frode

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0049/03 03/00541 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 29/BNR 3-7

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0049/03 03/00541 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 29/BNR 3-7 Gáivuona suohkan Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.04.2006 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2006 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.06.04 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Gáivuona suohkan Sak 0021/01 Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0021/01 00/00711 SØKNAD OM FRITAK FRA BO- OG DRIVEPLIKT - GNR./BNR. 24/23 ANTON N. BERG, 9147 BIRTAVARRE.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA

Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapsalen, Rådhuset Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: F.SKAPET-NÆRINGSSSAKER Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.04 Tid: 10.00

MØTEBOK. Næringsstyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.04 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.02.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.02.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.02.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEBOK. F.skapet-Næringsssaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. F.skapet-Næringsssaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK F.skapet-Næringsssaker Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.03.2006 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.05.2008 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.08.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Frode

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.05.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/01 00/00601 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 20 - BNR 15

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/01 00/00601 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 20 - BNR 15 Gáivuona suohkan Sak 0001/01 Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/01 00/00601 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 20 - BNR 15 0002/01 00/00894 SØKNAD OM DELING AV DRIFTSENHETEN

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.04 Tid: 10.00

MØTEBOK. Næringsstyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.04 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.05.2008 Tid: 14.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.05.2008 Tid: 14.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.05.2008 Tid: 14.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 31 BNR.

SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 31 BNR. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0065/05 05/00529 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 31 BNR. 32 0066/05 04/00619 OPPRUSTING AV VEI TIL SETRA - SVARTSKOGEN 0067/05

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 06/38 SNR 46/1 Gunvor Synnøve Green

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 06/38 SNR 46/1 Gunvor Synnøve Green SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 06/38 SNR 46/1 Gunvor Synnøve Green VEDR. BO- OG DRIVEPILKTA PÅ HOLSRUD GNR. 46 BNR. 1 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: I medhold av Odelslova 27

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.06.06 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 04/419 SNR 26/3 Gunvor Synnøve Green

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 04/419 SNR 26/3 Gunvor Synnøve Green SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 04/419 SNR 26/3 Gunvor Synnøve Green SØKNAD OM VARIG FRITAK PÅ BOPLIKTA PÅ AUSTAD SØNDRE GNR. 26 BNR. 3 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: I medhold

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Utvalg: Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.05.2017 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM

SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/05 05/00842 REFERATSAK 0072/05 05/00110 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM 0073/05 05/00331 SØKNAD OM INNLØSNING AV

Detaljer

Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak fra lovbestemt boplikt - Tor Arne Tisløv

Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak fra lovbestemt boplikt - Tor Arne Tisløv Midtre Namdal samkommune Miljø og landbruk Saksmappe: 2010/4967-3 Saksbehandler: Elin Skard Øien Saksframlegg Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN Gáivuona suohkan Sak 0071/06 Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN 0073/06 06/00753 SØKNAD

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Rita S. Mathisen Medlem KÅAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Rita S. Mathisen Medlem KÅAP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD - LANDBRUKETS KULTURLANDSKAP

SØKNAD OM TILSKUDD - LANDBRUKETS KULTURLANDSKAP Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0059/05 04/00691 SØKNAD OM TILSKUDD - LANDBRUKETS KULTURLANDSKAP 0060/05 05/00500 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM 22/11 0061/05 05/00344

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING NY BEHANDLING - SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR.85 BNR.2. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkivsak: 09/1232-7 Arkivkode: GBNR 085/002 Klageadgang:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.10.06 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

59/11 - Aursjømyr i Verran kommune - Søknad om konsesjon

59/11 - Aursjømyr i Verran kommune - Søknad om konsesjon Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 21.01.2015 2014/1931-3 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 98244043 Odd Arne Tangstad Almåvegen 5 7580 SELBU Melding om vedtak

Detaljer

Konsesjon for erverv av Vangen, gnr 9 bnr 6 og 12 i Ørjedal

Konsesjon for erverv av Vangen, gnr 9 bnr 6 og 12 i Ørjedal Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 9/6 9/12 Arkivsak: JournalpostID: 16/6614 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 30.08.2016 Konsesjon for erverv av Vangen, gnr 9 bnr 6 og 12 i Ørjedal

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/624 14/5168 Ragnhild Haugen 08.09.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Fosen landbruk avd. Ørland/Bjugn

Fosen landbruk avd. Ørland/Bjugn Fosen landbruk avd. Ørland/Bjugn «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref. Vår ref. Dato «REF» 7009/2009/483/TROLAN 06.04.2009 AD SØKNAD OM FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 74, BNR. 9

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL.

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL. GÅIVUONA SUOHKAN 0 KAFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 10:00 Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Svein Oddvar

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0203/08 08/00440 SØKNAD OM STØTTE TIL NISGA'A LONGHOUSE - HOVEDPROSJEKT

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0203/08 08/00440 SØKNAD OM STØTTE TIL NISGA'A LONGHOUSE - HOVEDPROSJEKT Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0203/08 08/00440 SØKNAD OM STØTTE TIL NISGA'A LONGHOUSE - HOVEDPROSJEKT 0204/08 08/00525 KÅFJORD TURSENTER - TILSKUDD

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.07.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.07.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.07.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Karl

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.2008 Tid: 11.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.2008 Tid: 11.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.2008 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Lisa M. Pedersen Karl Idar Berg

Detaljer

Formannskap 03.06.14

Formannskap 03.06.14 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 19.05.2014 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato Formannskap 03.06.14 Saknr. Tittel: 43/14 Søknad om konsesjon fra Bjørn Kvalø for kjøp av landbrukseiendommen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 130/15 15/709 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GBNR. 38/13

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 130/15 15/709 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GBNR. 38/13 Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.09.2015 Tid: 13:00 14:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

UTBYGGING AV BREDBÅND - STAMNETT PÅ FIBER TIL INDRE KÅFJORD

UTBYGGING AV BREDBÅND - STAMNETT PÅ FIBER TIL INDRE KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.09.05 Tid: 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/133 SNR gnr. 156 bnr. 8 og 12 Gunvor Synnøve Green

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/133 SNR gnr. 156 bnr. 8 og 12 Gunvor Synnøve Green SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/133 SNR gnr. 156 bnr. 8 og 12 Gunvor Synnøve Green SØKNAD OM KONSESJON PÅ GULLHAUGEN GNR. 156 BNR. 8,12 - VEDR. BOPLIKTA RÅDMANNENS FORSLAG

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Landbruksnemda for Alta har møte den 25.2.2010 kl. 10.30 i møterom Kåfjord (DU) Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Landbruksnemda for Alta har møte den 25.2.2010 kl. 10.30 i møterom Kåfjord (DU) Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Landbruksnemda for Alta har møte den 25.2.2010 kl. 10.30 i møterom Kåfjord (DU) Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455188 eller POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Hindbjørgen gbnr 231/2

Søknad om konsesjon på erverv av Hindbjørgen gbnr 231/2 Saksframlegg Arkivnr. V62 Saksnr. 2010/1236-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om konsesjon på erverv av Hindbjørgen gbnr Dokumenter i saken:

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/164 14/877 Hilgunn Anita Iversen 17.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 45/25 Arkivsaksnr.: 15/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 45/25 Arkivsaksnr.: 15/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 45/25 Arkivsaksnr.: 15/1913-11 ROLV VIDAR OG JAN EVEN LIAN. SØKNAD OM KONSESJON. Ferdigbehandles i: Driftsutvalget Saksdokumenter: Søknad om konsesjon

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.11.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtested: Herredshuset Møtedato: 12.06.2014 Tid: 15.00 Befaringer før møtet Avreise fra Turistinformasjon i Eggedal kl. 09.00

Detaljer

SAKSLISTE 0017/03 03/00627 STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER - NYE SATSER FRA 01.08.2003

SAKSLISTE 0017/03 03/00627 STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER - NYE SATSER FRA 01.08.2003 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0016/03 03/00635 REFERATSAKER 0017/03 03/00627 STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER - NYE SATSER FRA 01.08.2003 0018/03 03/00628 "DEN KULTURELLE

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0006/01 00/00119 SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKTET "ALTERNATIVE DRIFTSFORMER I NORD-NORSKE GEITEHALD" 0007/01 00/00938

Detaljer

OSEN KOMMUNE Arkiv: 1633/26/2

OSEN KOMMUNE Arkiv: 1633/26/2 OSEN KOMMUNE Arkiv: 1633/26/2 Dato: 19.01.2017 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalget for Utvikling og Miljø Saksbehandler: Ivar Dybdahl 1633/26/2. SØKNAD OM KONSESJON GRUNNET MANGLENDE BOSETTING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 8/2 Arkivsak: JournalpostID: 16/8667 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 25.11.2016 Konsesjon på eiendom, Kvalpskarmo Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 28.10.2014 033/14 Kommunestyret 26.11.2014 061/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 28.10.2014 033/14 Kommunestyret 26.11.2014 061/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/798 14/5951 Ragnhild Haugen 17.10.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/10 10/19 REFERATER 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/10 10/19 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: HERREDSHUSET : 20. 01.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.06.2010 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 3/10 Gnr 70/2 - Søknad om konsesjon Anne-Liz Lande

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/1169-5 Sakstittel: 56/1 - SØKNAD OM ENDRING AV VILKÅR FOR KONSESJON K-kode: V63 Saksbehandler: Torunn Engebretsen Hoel

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/1169-5 Sakstittel: 56/1 - SØKNAD OM ENDRING AV VILKÅR FOR KONSESJON K-kode: V63 Saksbehandler: Torunn Engebretsen Hoel Saksfremlegg Arkivsak: 08/1169-5 Sakstittel: 56/1 - SØKNAD OM ENDRING AV VILKÅR FOR KONSESJON K-kode: V63 Saksbehandler: Torunn Engebretsen Hoel Innstilling: Med hjemmel i konsesjonslovens 11 innvilges

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 31.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR - 8/2 16/1250 16/8667 Ragnhild Haugen 25.11.2016 Konsesjon på eiendom, Kvalpskarmo Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.07.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Sak 0103/08 Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.06.2008 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 08.08.2013 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato FORMANNSKAP 20.08.13 Saknr. Tittel: 54/13 Søknad om konsesjon fra Atle Nielsen for kjøp av

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.08.2009 kl. 09.00 KL. 09.00 FELLES ORIENTERING RV 250 - FORMANNSKAPSSALEN STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte:

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/383 14/2334 Hilgunn Anita Iversen 31.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 16/572 og 716 Arkivsaksnr.: 13/3 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 16 BNR 572 OG 716

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 16/572 og 716 Arkivsaksnr.: 13/3 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 16 BNR 572 OG 716 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 16/572 og 716 Arkivsaksnr.: 13/3 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 16 BNR 572 OG 716 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER KONSESJONSLOVEN AV

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER KONSESJONSLOVEN AV Teknisk, Landbruk og Utvikling RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER KONSESJONSLOVEN AV 28.11.2003 Vedtatt av kommunestyret i Folldal kommune xx.xx.20xx, sak xxxxx Loven 1. LOVGRUNNLAGET Lov om

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: ---------------------------------- ------------------------------------

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: ---------------------------------- ------------------------------------ Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.02.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karl Idar Berg Frode Lervoll Bjørn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0003/03 03/00114 NYE KRITERIER FOR TILDELING AV KULTURMIDLER - ETTER HØRINGSRUNDE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0003/03 03/00114 NYE KRITERIER FOR TILDELING AV KULTURMIDLER - ETTER HØRINGSRUNDE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 02/00750 TILBYGG BOLIG GNR 6/BNR 41 0002/03 03/00110 SØKNAD OM TILSKUDD 0003/03 03/00114 NYE KRITERIER FOR TILDELING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00408 KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE VANN- OG AVLØPSANLEGG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00408 KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE VANN- OG AVLØPSANLEGG Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR DRIFT OG UTVIKLING Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.09.03 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77

Detaljer

HOVEDUTSKIRFT SAKSLISTE 0046/06 05/00804 REGULERINGSPLAN "ELVEGROPA HYTTEFELT"/"VIKHAMNA SJØBUER"

HOVEDUTSKIRFT SAKSLISTE 0046/06 05/00804 REGULERINGSPLAN ELVEGROPA HYTTEFELT/VIKHAMNA SJØBUER Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.09.06 Tid: 10.00 HOVEDUTSKIRFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer