SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM"

Transkript

1 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/05 05/00842 REFERATSAK 0072/05 05/00110 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM 0073/05 05/00331 SØKNAD OM INNLØSNING AV 1000 M2 FESTETOMT (GNR 28 BNR 7 FNR 1) OG UTVIDELSE MED FRADELING AV 1400 M TILLEGGSTOMT FRA 0074/05 05/00512 SØKNAD OM FORPROSJEKTMIDLER - UTREDNING AV SKJELLNÆRINGEN 0075/05 05/00725 SØKNAD OM TILSKUDD TIL AVSLUTTET FORSØKSFANGST AV KONGESNEGLER I NORD-TROMS I PERIODEN MAI-AUGUST /05 05/00750 SØKNAD OM TILSKUDD/LÅN - OMBYGGING PUB/KAFE 0077/05 05/00648 Unntatt offentlighet 5A 0078/05 05/00766 Unntatt offentlighet 5A 0079/05 05/00857 Unntatt offentlighet 5A 0080/05 05/00870 Unntatt offentlighet 5A SAK TATT DIREKTE OPP I MØTE

2 Gáivuona suohkan Sak 0071/05 Kåfjord kommune REFERATSAK Saksbehandler: Gerd Molund Olsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 05/00842 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0071/05 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Bilag: Saksutredning: 1. Aktivitetsbudsjett 2006 for Nærings- og miljøtiltak i skogbruket og Spesielle miljøtiltak i jordbruket Rådmannens innstilling: Referatsaken tas til orientering Utvalg: Næringsstyret Møtedato: Sak: PS 0071/05 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Referatsaken tas til orientering Rett utskrift bekreftes. Kåfjord kommune, Servicekontoret 9148 Olderdalen, Side 2 av 24

3 Sak 0071/05 Gerd Molund Olsen Sekr. Side 3 av 24

4 Gáivuona suohkan Sak 0072/05 Kåfjord kommune SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM Saksbehandler: Wilmar Johnsen Arkiv: GNR/B 39/5 Arkivsaksnr.: 05/00110 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0043/05 Næringsstyret /05 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Odelsloven, konsesjonsloven Bilag: Søknad - Kart Saksutredning: PARTER: Eier: Helene Henriksen, Svensby Marie Alida Iversen, Langfjordbotn Eli Pauline Henriksen, Dødsbo Ingrid Rasmine Nilsen, Skibotn Klara Sylvia Salo, Samuelsberg Ragnhild Valborg Johansen Nils Ivar Isaksen, Nordnes, 9144 Samuelsberg (registrert leier) EIENDOM: Gnr/ 39/5 bnr.: 39/9 39/10 Ideell andel: 1/6 Eiendomsnavn: Jættan Formål: Totalt bruket: Totalt bruket: Fulldyrka jord: 30.0 da Overflate dyrka/ Gjødsla beite: Skog S og H: Skog M: da Skog L: da Annet areal: da Areal i alt: da EIENDOMMENS BYGNINGSMASSE: Bygningstype: Byggeår: Grunnflate: Etasjer: Teknisk tilstand: Bolighus kvm 1,5 Middels Driftsbygning kvm 1,0 Dårlig FAKTISKE OPPLYSNINGER: Side 4 av 24

5 Sak 0072/05 Eiendomstype: Landbruk Jordbruksvilkår: Middels Sameie/eneeie: Sameie Skogbruksvilkår: Middels Type drift på bruket: Jorda blir bortleid Type drift i området: Husdyrhold SØKNADSOPPLYSNINGER. Overtakelsesdato Boplikt: Tidligere gitt fritak: Tidsbegrenset til dato: Frem til Driveplikt: Tidsbegrenset til dato: Søkeren bor på bruket: Nei Jorda er bortleid: Ja Bolig for søkeren på bruket: Ja Driveplikten oppfylles ved bortleie: Ja Eiendommen er løst på odel: Nei P.g.a ressursmangel har saken blitt liggende unødig lenge ubehandlet noe som er beklagelig. Sen saksbehandling gir grunnlag for behandling av saken uten at behandlingsgebyr blir innkrevd. Det søkes om konsesjon for erverv av eiendommen Jettan 39/5 i Kåfjord. Søkeren er datter av avdøde Eli Henriksen. Eiendommen ligger på Nordnes ca. 10 km fra Løkvoll sentrum i Manndalen. Jorda på eiendommen har vært leid ut til nabobruk på langtidskontrakt. Leieren av jordbruksarealene (30 da) har hatt 15 års leiekontrakt som utløp 14/4 99 men med mulighet for forlengelse. Det er gitt konsesjon for leieavtalen som er tinglyst og påført grunnboka som heftelse. Erververne har tidligere vært gitt midlertidig fritak for bo- og driveplikt frem til for å få bedre tid til å ordne opp i eierforholdene på eiendommen. Driveplikten blir i dag oppfylt ved at jorda blir bortleid. Boplikten er ikke oppfylt. Tidligere søknader om varig fritak fra bo- og driveplikt jfr. egenerklæring er avslått. Sak om mislighold av bo- og driveplikt ble behandlet under sak 0079/04 med vedtak om at det gis pålegg om å søke konsesjon med frist Av totalt 6 nye erververe av eiendommen foreligger det pr. dato kun denne søknad om konsesjon sjøl om frist for søknad var satt til Konsesjonssøknaden er fremmet innen fristen. Av konsesjonssøknaden fremgår det at vedlikehold av dyrkningsarealene oppfylles ved bortleie av jorda til nabo som driver aktiv jordbruk og som har leid jord i lang tid. Søkeren ønsker selv å nytte skogsarealene til vedproduksjon. Det påpekes at søkeren med familie har kompentanse for skogsdrift. På sikt kan det bli aktuelt med salg av hyttetomter event. til eget fritidsformål. Jfr. søknaden er boligen på eiendommen av middels teknisk standard noe som tilsier utbedring av boligen for permanent bosetting kan realiseres. Eiendommen ligger i området som kan karaktiseres som mulig rasområde. Området er pr. dato under overvåkning av NGU. Side 5 av 24

6 Sak 0072/05 Det kan ikke påregnes byggetillatelser på eiendommen før rasvurdering foreligger. Konsesjonssøknader skal behandles etter Lov 28.november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom. (konsesjonsloven) Konsesjonsloven har som formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbruks produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest ganglige for samfunnet. (Konsesjonslovens 1.) Videre er loven et redskap som bygger opp om samfunnspolitiske mål. Loven gir en vid ramme som kan trekkes inn. Loven selv nevner utbyggingsgrunn, hensynet til miljøet, almenne naturnverninteresser og friluftsinteresser og hensynet til bosettingen. Samfunnshensynene skal være det mest sentrale i vurderingen sjøl om individuelle forhold er relevante momenter i vurderingen, men da som korrigerende moment. Hensynet til landbruksnæringen er en del av helheten som må veies mot andre hensyn. Søkerens formål med ervervet danner utgangspunkt for vurderingen av konsesjonssøknad, enten ervervet gjelder landbrukseiendom eller annen type eiendom. Etter loven har ingen krav på konsesjon, men konsesjon må gis med mindre det er saklig grunn for avslag. Det fremgår også av konsesjonslovens formål at hensynet til bosettingen skal tilgodesees. Videre skal det legges vekt på om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning. I alminnelighet skal det ikke gis konsesjon dersom det ved ervervet oppstår sameie på eiendommen eller at antallet sameiere øker. Jordleier har gitt uttrykk for interesse av å kjøpe eiendommen til jordbruksformål. De øvrige interessenter ønsker eiendommen som fritidseiendom. VURDERING: Konsesjonsloven skal som nevnt sikre effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer. Eiendommen Jettan har ca. 30 da fulldyrket jord som i dag er leid av nabobruk. Vi har bragt i erfaring av nabobruket er avhengig av jordbruksarealene på eiendommen for å sikre videre drift. Det finnes flere som har vist interesse for å kjøpe eiendommen til fritidsformål.. Av søknad fremgår at nabobruk kan sikres langtidsleie (10 år)noe som vil holde produkssjonsarealene på eiendommen holdes i hevd. Kåfjord kommunes praksis er streng med hensyn til å sikre at landbruksarealer holdes i hevd. Videre oppfatter kommunen det som uheldig at eiere av jordbrukseiendommer ikke har tilhørighet til kommunen. Dette kan styrke eventuelt avslag på konsesjon da dette i stor grad kan berøre samfunnsinteressene i området. Av lovens formål står bl.a: Samfunnsinteressene skal relateres til nåtid og fremtidige generasjoners behov. Samfunnsnytten skal etter dette sees i langsiktig perspektiv. Dette har bl.a praktisk betydning når virkemidlene i loven brukes for å sikre langsiktig ressursvern, herunder jordsmonnet som produkssjonsfaktor. Innvilgelse av konsesjon i dette tilfelle vil på sikt gi usikkerhet om at jordsmonnet som produkssjonsfaktor blir sikret da søkeren på sikt kan kunne nytte jordbruksarealene fritt og til formål som kan forringe verdiene av dyrkningsarealene. Landbruket i Kåfjord er prioritert område. Kommunen praksis i lignende saker er å bidra til å sikre landbruket dyrkningsarealene i området, dette med bakgrunn i at kommunen mener landbruket bidrar til å sikre de samfunnspolitiske mål. Kun 1 av de 6 erververne har søkt konsesjon innen satt frist. Side 6 av 24

7 Sak 0072/05 Ut fra lovens formål om å styre sameie mot eneeie vil innvilgelse av konsesjon jfr. søknad bidra til dette. Lovens formål om å arbeide mot eneeie vil også kunne sikres dersom andre overtar eiendommen. Med bakgrunn i konsesjonsloven 18 vil erververe uten konsesjon bli pålagt å tilbakeføre sine eierandeler eller overføre dette til andre som kan få konsesjon. Bosettingsspørsmålet må vurderes i forhold til reell mulighet for videreutvikling av eiendommen. Eiendommen ligger i område som etter NGU`s uttalelser kan være rasfarlig. Inntil rasvurdering foreligger vil det for kommunen være vanskelig å forsvare eventuelle byggetillatelser på eiendommen. Boligen på eiendommen trenger utbedringer for å tilfredsstille dagens krav til bolig. I dette tilfelle vil eiendommen gi grunnlag for å sikre videre drift på nabobruk. Samfunnsinteresser med bl.a tiltak i utmarka blir ofte hemmet av at grunneiere bor utenfor kommunen. Kåfjord kommune har en streng praksis med bl.a bo- og driveplikt der etablere bor utenfor kommunen. Det er et stort ønske fra kommunen at nye etablerere er positive til fellestiltak i utmarka. Formålet med ervervet er jfr. søknaden bl. drift av skogbruksarealene samt på sikt selge hyttetomter og selv nytte eiendommen til fritidsformål. Jordbruksarealene er ønsket videre bortleid til nabobruk. Samfunnshensyn synes i dette tilfelle å være en faktor som alene kan være vektig nok for å gi avslag på søknaden. Landbruksinteressene med å sikre framtidig ressursgrunnlag samt å sikre at jordbruksarealene holdes i hevd vil styrkes med et vedtak om avslag. Prisen for eiendommen vil ved kjøp til landbruket føre til stor likviditetsbelastning for kjøper. Dette sammen med de usikre boforhold på eiendommen kan være faktor for å innvilge konsesjonssøknaden. Normalt skal konsesjon gis når det ikke er nødvendig å hindre den aktuelle eiendommen blir brukt til fritidsformål. Som det fremgår av søknaden kan det bli aktuelt å bruke eiendommen til eget fritidsformål. Dette vil jfr. forord for loven 7.2 gi grunnlag for avslag. Det følges av bestemmelsen at kommunen skal gi konsesjon når det ikke er nødvendig for å hindre at den aktuelle eiendommen blir brukt til fritidsformål. I dette tilfelle vil det være nødvendig for å hindre at eiendommen blir tatt som fritidseiendom. At det ut fra søknaden er planlagt salg av hyttetomter vil ikke styrke søknaden all den stund det er rasområde som det vil ta flere år å få utredet. Byggetillatelser kan ikke påregnes før rasvurdering foreligger. Med bortleie av dyrket jord på langtidskontrakt samt egen drift av skog vil det ikke etter kommunens vurdering gi en god nok driftsmessig god løsning for eiendommen. Her må det vektlegges at det kreves store investeringer for å oppnå dette. Dette med bakgrunn i hovedmål for landbrukspolitikken å skape et robust landbruk med stabile arbeidsplasser og lønnsomhet. Eksisterende landbruksdrift kan sikres landbruksarealene slik at de kan få en bedre mulighet for en bedre langsiktig planlegging med sikker arealgrunnlag. Leieren må jfr. forord til loven (9.3.1)karaktiseres som part i saken. nabo med interesse for jorda som tilleggsjord som hovedregel ikke har rettslig klageinteresse over vedtak om å gi konsesjon. Det er normalt heller ikke tilrekkelig at naboen har vist interesse for eiendommen, eller er det blitt tilskrevet av kommunen med forespørsel om interesse for overtakelse av hele eller deler av eiendommen. Det avgjørende må være vedkommendes tilknytning til jorda som overdras og det vil i denne vurdering eventuelt være et moment at jorda inngår som viktig moment i vedkommendes ressursgrunnlag. Dette må komme til anvendelse for leier av jorda på eiendommen. Side 7 av 24

8 Sak 0072/05 Kjøpesum for eiendommen er satt til kr ,- uten at takst foreligger. Prissettingen jfr. søknaden er innafor de rammer loven setter. Kommunen har ut fra eiendommens karakter ingen innvendinger mot kjøpesummen. En mulig skisse til løsning av saken ville være å sikre erververne en romslig tomt med alt av bygg på eiendommen mot at landbruksinteressene ble sikret jordbruksarealene og utmarka. For en slik løsning kan realiseres må det etableres ny jordbruksveg fra nordsiden av eiendommen. Rådmannens innstilling: 1. Med hjemmel i konsesjonslovens gis Lilli Mari Lillestad, Mohaug, 9027 Ramfjordbotn avslag på søknad om konsesjon på erverv av eiendommen Jettan 39/5 i Kåfjord. Begrunnelse for avslaget: Innvilgelse av konsesjonssøknaden vil gi et negativt effekt for de samfunnspolitiske mål kommunen har. Signalene fra søker om at eiendommen på sikt kan nyttes til fritidsformål er i mot det formålet konsesjonsloven innehar. Utvalg: Næringsstyret Møtedato: Sak: PS 0072/05 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Med hjemmel i konsesjonslovens gis Lilli Mari Lillestad, Mohaug, 9027 Ramfjordbotn avslag på søknad om konsesjon på erverv av eiendommen Jettan 39/5 i Kåfjord. Begrunnelse for avslaget: Innvilgelse av konsesjonssøknaden vil gi et negativt effekt for de samfunnspolitiske mål kommunen har. Signalene fra søker om at eiendommen på sikt kan nyttes til fritidsformål er i mot det formålet konsesjonsloven innehar. Rett utskrift bekreftes I henhold til Forvaltningslovens 28 og 29 er det anledning til å påklage vedtaket. Side 8 av 24

9 Sak 0072/05 Vedlagt følger klageskjema. Kåfjord kommune, Servicekontoret 9148 Olderdalen, Gerd Molund Olsen Sekr. Melding til: Lilli Mari Lillestad, Mohaug, 9027 Ramfjordbotn Fylkesmannen i Troms, Landbruksavdelingen, 9291 Tromsø Side 9 av 24

10 Gáivuona suohkan Sak 0073/05 Kåfjord kommune SØKNAD OM INNLØSNING AV 1000 M2 FESTETOMT (GNR 28 BNR 7 FNR 1) OG UTVIDELSE MED FRADELING AV 1400 M TILLEGGSTOMT FRA EIENDOMMEN GNR 28 BNR 7 NYMOEN SKARDALEN Saksbehandler: Birger Olsen Arkiv: G/BNR 28/7 Arkivsaksnr.: 05/00331 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0073/05 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Jordloven Bilag: Søknad Saksutredning: PARTER: Eier: Uskifta dødsbo - Olufine Johansen, gnr. 28 bnr. 7 Festetomt Hjalmar Johansen, gnr. 28 bnr. F.nr. 1 Erverver: Hjalmar Johansen, Skardalen, 9144 Samuelsberg EIENDOM: Gnr/ bnr.: 28/7 Ideell andel: 1/1 Eiendomsnavn: Nymoen PARSELLER: Formål: Fradeling av 1000 m2 festetomt og tilleggstomt 1400 m2 Parsell: 1 Parsell: 2 Totalt parseller: Totalt bruket: Fulldyrka jord: Overflate dyrka/ 1,0 18,0 Gjødsla beite: Skog S og H: Skog M: 42,0 Skog L: 10,0 Annet areal: 1,4 134,0 Areal i alt: 2,4 204,0 Derav dyrkbart: 0 0 Bebygd: Ja. Omdisp.skogloven Nei Side 10 av 24

11 Sak 0073/05 Atkomst: Flere våningshus: Samsvar med godkjent plan Adkomst fra hovedvg Verneskog: Nei Ev6 Nei Grenser bolig/hytte: Nei Henv.arealplan LNF-område Grenser dyrka mark: Ivaretar kulturlandskapshensyn: Nei Nei EIENDOMMENS BYGNINGSMASSE: Bygningstype: Byggeår: Grunnflate: Etasjer: Teknisk tilstand: Bolig ca. 45 (28-7-1) Driftsbygning ca. 40 Uthus ca. 10 Bolig 75 (28-7) Driftsbygning Uthus FAKTISKE OPPLYSNINGER: Eiendomstype: Landbruk Jordbruksvilkår: Middels Sameie/eneeie: Uoppgjort dødsbo Skogbruksvilkår: Middels Type drift på bruket: Nedlagt bruk. Type drift i området: Nedlagte bruk Eiendommen ligger i Skardalen i et brattlendt jordbruksområde, som har kulturlandskapsstatus. Eiendommen har vært drevet som småbruk, men er nedlagt for mange år siden. Jordbruksdrifta er også nedlagt på nabobruka. Festekontrakten ble inngått i 1961 med 99 års varighet.tomten er bebygd med bolig, gml. driftsbygning og uthus. Bernt Edvin Johansen, Kvaløysletta er gitt skriftlig fullmakt til å ordne alt i forbindelse med bobehandlingen og bopppgjøret herunder undertegne og kvittere på boets vegne samt gi og motta ale meldinger til og fra arveavgiftsmyndighetene - ved privat skifte av dødsbo, jfr. kopier av 5 fullmakter. Fullmakten gjelder ikke rett til å disponere over fast eiendom i boet. VURDERING: Jordlovens 12 inneholder et generelt forbud mot å dele eiendommer som er nyttet eller som kan nyttes til jord- eller skogbruk. Det kan bare gjøres unntak fra dette forbudet dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller dersom delingen er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Selv om en eller begge betingelsene er oppfylt, gir ikke dette noen ubetinget rett til å få delingssamtykke. Side 11 av 24

12 Sak 0073/05 Ved avgjørelsen skal det bl.a. tas hensyn til om delingen kan føre til drifts- og miljømessige ulemper. Det skal også tas hensyn til godkjente planer for arealbruken etter plan- og bygningsloven og til kulturlandskapet. Kulturlandskapsstatusen i Skardalen er i ferd med å svekkes, da landskapet gror igjen, grunnet mangelfull skjøtsel - ingen driver aktivt med grovforberging og konsentrert beiting. Festetomta og resterende er alt areal til gnr. 28 bnr. 7 nedenfor Ev6, som har vært disponert av festetomta. Plassering er akseptabel i forhold til eiendomsgrense gnr. 28 bnr. 1, 12, Skardalselva og Ev6. Rådmannens innstilling: 1. Søknad om innløsning av 1000 m2 festetomt gnr.28 bnr. 7 fnr. 1 og fradeling av 1400 m2 tilleggstomt til boligformål på eiendommen gnr. 28 bnr. 7 innvilges jfr. jordlovens Det er ved avgjørelsen lag vekt på at delingen ikke fører til nevneverdig reduksjon av eiendommens avkastning. Det fører heller ikke til drifts- og miljømessige ulemper av betydning. 3. Dersom delingen ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort jfr. jordlovens ledd. Utvalg: Næringsstyret Møtedato: Sak: PS 0073/05 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Søknad om innløsning av 1000 m2 festetomt gnr.28 bnr. 7 fnr. 1 og fradeling av 1400 m2 tilleggstomt til boligformål på eiendommen gnr. 28 bnr. 7 innvilges jfr. jordlovens Det er ved avgjørelsen lag vekt på at delingen ikke fører til nevneverdig reduksjon av eiendommens avkastning. Det fører heller ikke til drifts- og miljømessige ulemper av betydning. 3 Dersom delingen ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort jfr. jordlovens ledd. Rett utskrift bekreftes I henhold til Forvaltningslovens 28 og 29 er det anledning til å påklage vedtaket. Vedlagt følger klageskjema. Kåfjord kommune, Servicekontoret 9148 Olderdalen, Side 12 av 24

13 Sak 0073/05 Gerd Molund Olsen Sekr. Melding til: Bernt E. Johansen, Nymohagen 38, 9100 Kvaløysletta Hjalmar Johansen, Skardalen, 9144 Samuelsberg Fylkesmannen i Troms, Landbruksavdelingen, 9291 Tromsø Side 13 av 24

14 Gáivuona suohkan Sak 0074/05 Kåfjord kommune SØKNAD OM FORPROSJEKTMIDLER - UTREDNING AV SKJELLNÆRINGEN Saksbehandler: Aina Myrvoll Arkiv: FOND Arkivsaksnr.: 05/00512 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0074/05 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Retningslinjer for bruk av kommunale utviklingsmidler Retningslinjer for bruk av kommunale utviklingsfond i Troms Bilag: Søknad journalført Saksutredning: Lyngsskjellan v/arne Samuelsen, Ishavsskjell AS v/roger Johansen og Torab v/adler Bårdsen søker om midler til utredning av skjellnæringen. De produserer blåskjell i kommunene Skjervøy, Kvænangen, Nordreisa og Kåfjord. Søkerne er på forskjellige nivå i produksjonsprosessen. Felles for alle er at de ikke har nødvendig produksjonsutstyr på plass og mangler lokalt mottaks og salgsapparat. De har søkt bistand fra Halti Næringshage AS for å få laget et forprosjekt hvor en kartlegger flaskehalser i produksjonslinjen. Deretter må en over i en hovedprosjektfase knyttet til de enkelte problemstillingene som blir avdekket. Forprosjektfasen skal ta for seg problemstillinger knyttet til de forskjellige fasene i produksjonsprosessen, kartlegge og beskrive problemstillingene. Kostnadsramme Kjøp av utredningstjenester kr ,- Egenandel kr ,- Sum kostnader kr ,- Finansieringsplan Tilskudd Kvænangen kommune kr 6.000,- Nordreisa kr 6.000,- Kåfjord kr 6.000,- Skjervøy kr 6.000,- Egenandel bedriftene (eget arb. og kjøring) kr ,- kr ,- Side 14 av 24

15 Sak 0074/05 Kåfjord kommune synes det er positivt at det satses på nye næringer for å skaffe arbeidsplasser. Skjelldyrking er en ny næring i Nord-Troms og det er derfor ikke etablert mottaksanlegg og salgsapparat. Produsentene går nå aktivt inn for å finne løsninger for å få produktene ut på markedet. Utviklingsfondet har begrensa med midler. Det er stor pågang med søknader, så det må tas en streng prioritering for bruken av disse. Rådmannens innstilling: 1. Lyngsskjellan v/arne Samuelsen, Ishavsskjell v/roger Johansen og Torab v/adler Bårdsen, innvilges 20% inntil kr 6.000,- i utviklingstilskudd til forprosjekt utredning av skjellnæringen. Tilskuddet beregnes av budsjettert kjøp av utredningstjenester kr ,-. 2. Tilskuddet gis under forutsetning at Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen kommune gir det samme beløp. 3. Tilskuddet utbetales over post ved skriftlig anmodning om utbetaling og framlegg av dokumenterte utgifter. 4. Tilsagn om tilskudd bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen Utvalg: Næringsstyret Møtedato: Sak: PS 0074/05 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Lyngsskjellan v/arne Samuelsen, Ishavsskjell v/roger Johansen og Torab v/adler Bårdsen, innvilges 20% inntil kr 6.000,- i utviklingstilskudd til forprosjekt utredning av skjellnæringen. Tilskuddet beregnes av budsjettert kjøp av utredningstjenester kr ,-. 2. Tilskuddet gis under forutsetning at Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen kommune gir det samme beløp. 3. Tilskuddet utbetales over post ved skriftlig anmodning om utbetaling og framlegg av dokumenterte utgifter. 4. Tilsagn om tilskudd bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen Side 15 av 24

16 Sak 0074/05 Rett utskrift bekreftes. I henhold til Forvaltningslovens 28 og 29 er det anledning til å påklage vedtaket. Vedlagt følger klageskjema. Kåfjord kommune, Servicekontoret 9148 Olderdalen, Gerd Molund Olsen Sekr. Melding til: Arne Samuelsen, Nord-Troms sjellnettverk, Djupvik, 9146 Olderdalen Nordreisa kommune, Boks 174, 9156 Storslett Kvænangen kommune, 9161 Burfjord Skjervøy kommune, Boks 145 G, 9189 Skjervøy Halti Næringshage AS, Hovedvn. 2, 9151 Storslett Kommunekassa, her Kommunerevisjonen Side 16 av 24

17 Gáivuona suohkan Sak 0075/05 Kåfjord kommune SØKNAD OM TILSKUDD TIL AVSLUTTET FORSØKSFANGST AV KONGESNEGLER I NORD-TROMS I PERIODEN MAI AUGUST 05 Saksbehandler: Birger Olsen Arkiv: FOND Arkivsaksnr.: 05/00725 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0075/05 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Prinsipper og retningslinjer for næringsfondet Bilag: Søknad Bilag i saksmappe: Nordreisa kommunes saksutredning med vedtak. Saksutredning: Nordic Intermaritim A/S, Havnegata 24, 9180 Skjervøy, søkers om à kr ,- i tilskudd fra Skjervøy, Nordreisa, Kåfjord, Lyngen, Kvænangen og Karlsøy kommune, til forsøksfiske på kongesnegler. Hele prosjektet ble kostnadsberegnet til kr ,-, der Innovasjon Norge godkjente kr ,- Finansieringsplan: Tilskudd Innovasjon Norge 33,6 % Kr ,- Salg av fangst Kr ,- Tilskudd Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening v/lur Kr ,- Nordic Intermaritim A/S Kr ,- Vurdering: Prosjektet ble igangsatt og gjennomført etter oppsatt prosjektkostnad og finansieringsplan. Prøvefisket ble igangsatt i mai og avsluttet i august 05, og var begrenset til 200 fangstdøgn. Området som ble prøvefisket er stort. For å få en bredere og mer grundig kartlegging har Nordic Intermaritim A/S utvidet forsøksfisket noe. Sluttrapporten er under utarbeidelse og vil være ferdig i løpet av oktober Tiltaket ble gjennomført med kostnader som først beregnet - kr ,-, en merkostnad på kr ,- i forhold til finansiering fra Innovasjon Norge. Nordreisa kommune har gitt kr ,- i tilsagn til prøvefiske etter kongesnegler. Kåfjord kommune er positive til prosjektet, og dette kan være med på å skape nye arbeidsplasser og ringvirkninger i Kåfjord med fangsting av kongesnegler. Side 17 av 24

18 Sak 0075/05 Næringsfondet har begrenset med midler, så det må tas en streng prioritering for bruken av disse. Rådmannens innstilling: 1. Nordic Intermaritim A/S, Havnegata 24, 9180 SKJERVØY, innvilges 1% eller inntil kr ,- i tilskudd til forsøksfiske etter kongesnegler. 2. Tilskuddet utbetales over kommunalt utviklingsfond post , ved skriftlig anmodning om utbetaling med framlegg av rapport og godkjent prosjektregnskap. 3. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen Utvalg: Næringsstyret Møtedato: Sak: PS 0075/05 Resultat: Annet forslag vedtatt Behandling i utvalget: Næringsstyret fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Søknad fra Nordic Intermaritim A/S, Havnegata 24, 9180 SKJERVØY om tilskudd avslås. 2. Dette begrunnes med begrensede midler i næringsfondet. Næringsstyrets forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Søknad fra Nordic Intermaritim A/S, Havnegata 24, 9180 SKJERVØY om tilskudd avslås. 2. Dette begrunnes med begrensede midler i næringsfondet. Rett utskrift bekreftes I henhold til Forvaltningslovens 28 og 29 er det anledning til å påklage vedtaket. Vedlagt følger klageskjema. Kåfjord kommune, Servicekontoret 9148 Olderdalen, Gerd Molund Olsen Sekr. Side 18 av 24

19 Sak 0075/05 Melding til: Nordic Intermaritim A/S, Havnegata 24, 9180 Skjervøy Side 19 av 24

20 Gáivuona suohkan Sak 0076/05 Kåfjord kommune SØKNAD OM TILSKUDD/LÅN - OMBYGGING PUB/KAFE Saksbehandler: Einar Eriksen Arkiv: FOND Arkivsaksnr.: 05/00750 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0076/05 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Retningslinjer for Kåfjord næringsfond Bilag: Søknad med vedlegg Saksutredning: Viser til søknad fra Manndalskroa A/S, 9144 Samuelsberg. Der det søkes om tilskudd kr ,- og rentefritt lån kr ,- fra næringsfondet til ombygging av deres lokaler i Manndalen. Totale kostnader på prosjektet er beregnet til kr ,-. Ut fra søknaden ønsker Manndalskroa A/S å foreta en ombygging og restaurering av deres pub/kafe i Manndalen. Etter 18 års drift begynner lokalene å bli nedslitt samt at de ønsker å tilfredsstille kravene fra brannforskriftene og næringsmiddeltilsynet. I hht. ombyggingen ønsker de å bygge en ny veranda med vinterhage til gjestene som røyker. Disse ble etter at røykeloven trådte i kraft henvist til å røyke på utsiden av lokalet. Søker mener at den nye røykeloven har ført til reduksjon i omsetningen og svekket lønnsomhet. Videre ønsker Manndalskroa A/S å satse mer på kafe delen av deres virksomhet, de håper det er mulig å ha denne åpen med matservering hele året. Vil lage et bedre tilbud til Kåfjords befolkning i forhold til kafe og resturantmat. Ved å foreta de ovennevnte investeringene og endringene i driften håper søker at det vil være mulig å øke omsetningen og trygge driften av Manndalskroa A/S. Kostnaden til ombygging og fornyelse av Manndalskroa er beregnet til kr ,- u/mva, dette søkes finansiert som gjengitt nedenfor: Tilskudd Kåfjord kommune (20% av tot. Kost) kr ,- Tilskudd SUF (20% av tot. Kost) kr ,- Egenkap/egenarbeid kr ,- Lån næringsfond rentefritt kr ,- Banklån sparebanken NN kr ,- Finansiering til sammen kr ,- Side 20 av 24

21 Side 21 av 24 Sak 0076/05 Vurdering: Manndalskroa A/S ønsker som nevnt ovenfor å bygge en ny veranda med vinterhage, denne skal i hovedsak benyttes til røykerom for stedets gjester. Dette er en av hovedinvesteringene som de ønsker å foreta, og er sammens med en del restaurering/vedlikehold settet opp i kostnadsoverslaget for deres totale investeringer. Som nevnt i søknaden har de hatt en nedgang i omsetningen fra årene 2002, 2003 til 2004 dette fremkommer også i deres årsregnskap for samme periode, samt at årsresultatet har blitt svekket. Om dette alene skyldes nevnte røykelov som ble innført i 2004 hefter det en del usikkerhet ved. Nedgangen i omsetningen var på ca. kr ,- fra år 2003 til 2004 i følge Årsregnskapet for Manndalskroa A/S. Nedgangen er relativt stor i forhold til deres totale omsetning, som i årene 2002 og 2003 har ligget på ca ,- kr. Ut fra et bedriftsøkonomisk synspunkt vil en nedgang som ovenfor og hvis denne negative trenden fortsetter, føre til en svekket lønnsomhet for bedriften samt i verste fall nedleggelse av virksomheten. Bedriften har de siste tre årene gått med overskudd, men har som nevnt hatt en nedgang i omsetningen som har ført til et dårligere årsresultat. Søker mener at de endringene/investeringene som er nevnt i søknaden vil gjøre det mulig å få opp omsetningen til det nivået de hadde i årene 2002 og Omsetningen var da på ca ,- og årsresultatet før skatt varierte fra ,- til ,- kr. Dette er ut i fra omsetningen og størrelsen på bedriften et bra resultat. De investeringene som er skissert i søknaden og som er laget et kostnadsoverslag på, vil en del av disse være å betrakte som ordinært vedlikehold. Kåfjord kommune ser allikevel at det vil være nødvendig med de endringene som er planlagt for å sikre den fremtidige driften av Manndalskroa A/S. Kåfjord kommune er også positiv til at bedrifter videreutvikler seg og spesielt at det etableres et tilbud om matservering til lokalbefolkningen, forbipasserende og turister. Kommunen har tidligere støttet lignende virksomhet, men disse hadde en mye høyere kostnadsramme. Kåfjord kommune har en praksis med å avvente til fullfinansiering foreligger før det gis evt. tilsagn på midler fra næringsfondet, dette for best mulig aktiv bruk av næringsmidlene uten å binde opp midler i tilsagn som kanskje ikke blir fullfinansiert og kan realiseres. Næringsfondet har begrenset med midler. Det er stor pågang med søknader, så det må foretas en streng prioritering for bruken av disse. Næringsfondets status pr i dag er at det meste av årets tilskuddsmidler er oppbrukt, mens det enda er en del igjen av det som var avsatt til utlån fra næringsfondet. Manndalskroa A/S søker totalt om kr ,- i lån og tilskudd fra kommunen. Jmf. Prinsipper og retningslinjer for næringsfondet pkt. 18, kan rådmannen innstille med inntil 20 % og maksimalt kr ,- i lån/tilskudd fra næringsfondet/utviklingsmidler. Rådmannen velger å innstille til delvis positivt vedtak. Dette begrunnes i at det vil være nødvendig for bedriften å få utført de planlagte investeringene for å kunne sikre framtidig drift og arbeidsplasser. Investeringene som er planlagt vil ut fra deres forventede økning i omsetning og lønnsomhet sannsynligvis ha mulighet til å betjene et lån tilsvarende investeringsbeløpet.

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.06.04 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.06.06 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Jani

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2006 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Frode

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.04 Tid: 10.00

MØTEBOK. Næringsstyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.04 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Frode

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.04.2006 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 68/11 Arkivsaksnr.: 12/532 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GNR 68 BNR 11

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 68/11 Arkivsaksnr.: 12/532 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GNR 68 BNR 11 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 68/11 Arkivsaksnr.: 12/532 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GNR 68 BNR 11 Rådmannens innstilling: 1. Det gis tillatelse til fradeling av en bebygd parsell

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/01 00/00601 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 20 - BNR 15

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/01 00/00601 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 20 - BNR 15 Gáivuona suohkan Sak 0001/01 Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/01 00/00601 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 20 - BNR 15 0002/01 00/00894 SØKNAD OM DELING AV DRIFTSENHETEN

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Gáivuona suohkan Sak 0021/01 Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0021/01 00/00711 SØKNAD OM FRITAK FRA BO- OG DRIVEPLIKT - GNR./BNR. 24/23 ANTON N. BERG, 9147 BIRTAVARRE.

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/383 14/2334 Hilgunn Anita Iversen 31.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr.

Detaljer

SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 31 BNR.

SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 31 BNR. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0065/05 05/00529 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 31 BNR. 32 0066/05 04/00619 OPPRUSTING AV VEI TIL SETRA - SVARTSKOGEN 0067/05

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/164 14/877 Hilgunn Anita Iversen 17.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/624 14/5168 Ragnhild Haugen 08.09.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapsalen, Rådhuset Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0016/04 03/00667 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - GNR. 22/BNR. 27

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0016/04 03/00667 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - GNR. 22/BNR. 27 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.04 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Formannskap 03.06.14

Formannskap 03.06.14 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 19.05.2014 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato Formannskap 03.06.14 Saknr. Tittel: 43/14 Søknad om konsesjon fra Bjørn Kvalø for kjøp av landbrukseiendommen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.01.03 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK:

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Møtedato FORMANNSKAP 07.02.2012 Saknr. Tittel:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 28.10.2014 033/14 Kommunestyret 26.11.2014 061/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 28.10.2014 033/14 Kommunestyret 26.11.2014 061/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/798 14/5951 Ragnhild Haugen 17.10.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.04 Tid: 10.00

MØTEBOK. Næringsstyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.04 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/07 06/00498 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV STRØ-/SNØBRØYTEUTSTYR

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/07 06/00498 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV STRØ-/SNØBRØYTEUTSTYR Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/07 06/00498 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV STRØ-/SNØBRØYTEUTSTYR 0002/07 06/00555 SØKNAD OM TILSKUDD TIL VANNINGSANLEGG 0003/07

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.08.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Frode

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 130/15 15/709 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GBNR. 38/13

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 130/15 15/709 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GBNR. 38/13 Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.09.2015 Tid: 13:00 14:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.04 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL.

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL. GÅIVUONA SUOHKAN 0 KAFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 10:00 Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Svein Oddvar

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 72/2012 10.05.2012 Jordlovsbehandling - deling av driftsenhet

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - JORDLOVSBEHANSDLING GNR/BNR 16/1 I DØNNA. ROLF OLE FORSLAND Rådmannens innstilling: Med hjemmel

Detaljer

Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no til sentraladministrasjonen, som sørger for innkalling av varamenn.

Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no til sentraladministrasjonen, som sørger for innkalling av varamenn. RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 20.11.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll. Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep.

Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll. Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep. Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep.no Konsesjonsloven Lov av 28.11.2003 nr 98, sist endret i 2009. 1 formål:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: F.SKAPET-NÆRINGSSSAKER Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

Leka kommune Møteinnkalling

Leka kommune Møteinnkalling Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 08.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN Gáivuona suohkan Sak 0071/06 Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN 0073/06 06/00753 SØKNAD

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.02.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.02.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.02.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.08.2009 kl. 09.00 KL. 09.00 FELLES ORIENTERING RV 250 - FORMANNSKAPSSALEN STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte:

Detaljer

FORMANNSKAP 11.02.14 VEDTAK:

FORMANNSKAP 11.02.14 VEDTAK: LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 03.02.2014 Referanse Vår saksbehandler Per Helge Johansen Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 11.02.14 Saknr. Tittel: 03/14 Tor Audun Kvaløy, landbruskeiendommen gnr 14

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 88 BNR 1

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 88 BNR 1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Løvmo Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Rita S. Mathisen Medlem KÅAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Rita S. Mathisen Medlem KÅAP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen

Detaljer

Klage på avslag - søknad om fradeling av eiendom gnr. 88 bnr. 8 på Tuv i Saltstraumen til boligformål, Ruth Thuv.

Klage på avslag - søknad om fradeling av eiendom gnr. 88 bnr. 8 på Tuv i Saltstraumen til boligformål, Ruth Thuv. Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.12.2008 70850/2008 2007/6676 88/8 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/71 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 09/15 Planutvalget 27.01.2009

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen

Detaljer

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 08.08.2013 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato FORMANNSKAP 20.08.13 Saknr. Tittel: 54/13 Søknad om konsesjon fra Atle Nielsen for kjøp av

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0003/03 03/00114 NYE KRITERIER FOR TILDELING AV KULTURMIDLER - ETTER HØRINGSRUNDE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0003/03 03/00114 NYE KRITERIER FOR TILDELING AV KULTURMIDLER - ETTER HØRINGSRUNDE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 02/00750 TILBYGG BOLIG GNR 6/BNR 41 0002/03 03/00110 SØKNAD OM TILSKUDD 0003/03 03/00114 NYE KRITERIER FOR TILDELING

Detaljer

Møteprotokoll. Primærnæringsutvalget. Frammøteliste. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. Møtende fra administrasjonen: 2

Møteprotokoll. Primærnæringsutvalget. Frammøteliste. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. Møtende fra administrasjonen: 2 Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 26.10.2010, Tidspunkt: fra kl. 09:15 Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 2, etg., møterom Østfold Fra til saksnr.: 10/40 10/45 Frammøteliste Merknader Antall

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/1169-5 Sakstittel: 56/1 - SØKNAD OM ENDRING AV VILKÅR FOR KONSESJON K-kode: V63 Saksbehandler: Torunn Engebretsen Hoel

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/1169-5 Sakstittel: 56/1 - SØKNAD OM ENDRING AV VILKÅR FOR KONSESJON K-kode: V63 Saksbehandler: Torunn Engebretsen Hoel Saksfremlegg Arkivsak: 08/1169-5 Sakstittel: 56/1 - SØKNAD OM ENDRING AV VILKÅR FOR KONSESJON K-kode: V63 Saksbehandler: Torunn Engebretsen Hoel Innstilling: Med hjemmel i konsesjonslovens 11 innvilges

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Detaljer

MØTEBOK. F.skapet-Næringsssaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. F.skapet-Næringsssaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK F.skapet-Næringsssaker Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM GNR 35, BNR 1,5,15 OG GNR 1, BNR 8. Rådmannens innstilling: Formannskapet vedtar med hjemmel i jordloven

Detaljer

SAKSFRAMLEGG VEDR. FRADELING AV RUNDTOM FRA DRIFTSENHETEN SVARTERUD/RUNDTOM GNR. 163 BNR. 4 OG 27, 161/22, 160/10 OG 11 OG 161/4

SAKSFRAMLEGG VEDR. FRADELING AV RUNDTOM FRA DRIFTSENHETEN SVARTERUD/RUNDTOM GNR. 163 BNR. 4 OG 27, 161/22, 160/10 OG 11 OG 161/4 SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: 08/2443 Arkivnummer: SNR gnr. 163 bnr. 4 og 27 Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green VEDR. FRADELING AV RUNDTOM FRA DRIFTSENHETEN SVARTERUD/RUNDTOM GNR. 163 BNR. 4 OG 27, 161/22,

Detaljer

Konsesjon på erverv av fast eiendom gnr. 78 bnr. 8 i Hattfjelldal. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.06.12 055/12 Kommunestyret 27.06.

Konsesjon på erverv av fast eiendom gnr. 78 bnr. 8 i Hattfjelldal. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.06.12 055/12 Kommunestyret 27.06. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FA-V60 12/165 12/3170 Hilgunn Anita Iversen 30.04.12 Konsesjon på erverv av fast eiendom gnr. 78 bnr. 8 i Hattfjelldal Utvalg

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Åfjord landbruks- og utmarksnemnd Møtested: Åfjord rådhus Stokksund Møtedato: 13.01.2016 Tid: 12:00

Møteinnkalling. Utvalg: Åfjord landbruks- og utmarksnemnd Møtested: Åfjord rådhus Stokksund Møtedato: 13.01.2016 Tid: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Åfjord landbruks- og utmarksnemnd Møtested: Åfjord rådhus Stokksund Møtedato: 13.01.2016 Tid: 12:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Solgunn Barsleth som sørger for innkalling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: V63 Arkivsaksnr.: 14/1234 HØRING- FORSLAG OM Å OPPHEVE KONSESJONSLOVA OG BOPLIKTA

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: V63 Arkivsaksnr.: 14/1234 HØRING- FORSLAG OM Å OPPHEVE KONSESJONSLOVA OG BOPLIKTA SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: V63 Arkivsaksnr.: 14/1234 HØRING- FORSLAG OM Å OPPHEVE KONSESJONSLOVA OG BOPLIKTA Rådmannens forslag til vedtak: Gjeldende konsesjonslov

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.06.06 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.02.2016 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Møterom Elingaard Rådhuset Tidspunkt: 09.07.2008 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Karin Løken Torp, telefon 69 30 56 40 / 41 26 51 88, e-post kalt@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMEN GNR 54, BNR 2 OG 29

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMEN GNR 54, BNR 2 OG 29 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201005382 : E: V62 : Daniela Dobbert Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og 21.10.2010 15/10 innlandsfiskenemnd SØKNAD

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 2.etg, møterom Østfold Tidspunkt: 23.03.2010 kl. 09:15 Eventuelle forfall meldes til Mariann Gagnås, telefon 69 305680, e-post maga@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.2008 Tid: 11.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.2008 Tid: 11.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.2008 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Lisa M. Pedersen Karl Idar Berg

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0006/01 00/00119 SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKTET "ALTERNATIVE DRIFTSFORMER I NORD-NORSKE GEITEHALD" 0007/01 00/00938

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.07.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.07.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.07.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Karl

Detaljer

Saksbehandler: Anette Ludahl Arkiv: V60 &18 Arkivsaksnr.: 12/956 SØKNAD OM KONSESJON PÅ STALSBERG G/NR 89/3 I ØYER KOMMUNE

Saksbehandler: Anette Ludahl Arkiv: V60 &18 Arkivsaksnr.: 12/956 SØKNAD OM KONSESJON PÅ STALSBERG G/NR 89/3 I ØYER KOMMUNE Saksbehandler: Anette Ludahl Arkiv: V60 &18 Arkivsaksnr.: 12/956 SØKNAD OM KONSESJON PÅ STALSBERG G/NR 89/3 I ØYER KOMMUNE... Sett inn saksutredningen under denne linja Vedlegg: Kart over eiendommen M1:5000

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026 FRADELING AV KÅRBOLIG - KLAGE PÅ VEDTAK GNR 29 BNR 4 Rådmannens innstilling: Modum kommune opprettholder avslag på Frode

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Arkivsaksnr.: 10/1871-1 Arkivnr.: GNR 51/97 Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Hjemmel: Konsesjonsloven

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0051/05 05/00100 ELLEN LAVOLD: KJØP OG OVERTAKELSE AV GRØNNLISKARET

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0051/05 05/00100 ELLEN LAVOLD: KJØP OG OVERTAKELSE AV GRØNNLISKARET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 09.02.2005 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: ---------------------------------- ------------------------------------

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: ---------------------------------- ------------------------------------ Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.02.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karl Idar Berg Frode Lervoll Bjørn

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd 31.01.2013. 12/1 - Søknad om konsesjon ved erverv. Søker: Michael Hummel

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd 31.01.2013. 12/1 - Søknad om konsesjon ved erverv. Søker: Michael Hummel Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2012/1818-6 Saksbehandler: Grete Mari Sand, Landbruksrådgiver Ansvarlig leder: Alf Petter Reitan, Enhetsleder samfunnsutvikling Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309 SØKNAD DELING AV EIENDOM GNR/BNR 54/1. Rådmannens innstilling: Med hjemmel i jordlovens 1 og 12 gis det tillatelse til fradeling

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/571 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 42 BNR 1

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/571 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 42 BNR 1 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 11/571 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 42 BNR 1 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.2015 Tid: Kl. 09.00 Etter vedtaksmøtet: informasjon til valgstyret Seterbesøk på Åsan. Informasjon om framføring

Detaljer

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 13.03.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

Klage på vedtak konsesjon på erverv av fast eiendom, gnr. 58 bnr. 9 i Hattfjelldal

Klage på vedtak konsesjon på erverv av fast eiendom, gnr. 58 bnr. 9 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 1 av 6 FA-V60 12/38 12/3939 Hilgunn Anita Iversen 04.06.2012 Klage på vedtak konsesjon på erverv av fast eiendom, gnr.

Detaljer

Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsplikten og boplikten

Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsplikten og boplikten Saksframlegg Arkivnr. V60 Saksnr. 2014/3011-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Formannskapet Saksbehandler: Aril Røttum Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsplikten og boplikten

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anna Arneberg Arkiv: V62 &13 Arkivsaksnr.: 14/5278

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anna Arneberg Arkiv: V62 &13 Arkivsaksnr.: 14/5278 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anna Arneberg Arkiv: V62 &13 Arkivsaksnr.: 14/5278 HØRING ANG KONSESJONSLOVEN OG BOPLIKT Rådmannens innstilling: Modum kommune mener at dagens konsesjonslov bidrar til å ivareta

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.05.2008 Tid: 14.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.05.2008 Tid: 14.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.05.2008 Tid: 14.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. 90/3, 256/8 og 20/8 Mæla nedre østre ofl.

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. 90/3, 256/8 og 20/8 Mæla nedre østre ofl. STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 90/3 Arkivsaksnr: 2014/901-21 Saksbehandler: Knut Krokann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø 90/3, 256/8 og 20/8 Mæla nedre østre ofl. - odelsfrigjøring

Detaljer

Saksfremlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& ... &&& Sett inn saksutredningen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Saksfremlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& ... &&& Sett inn saksutredningen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/236 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV LANDBRUKSEIENDOMMEN SANDNES GNR 54 BNR 3 og 1/6- DEL I GNR 54 BNR 7 I GRATANGEN Innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.05.2008 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten

Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anne Bjørg Rian L.nr.: 32153/2014 Arkivnr.: 611 Saksnr.: 2014/5058 Utvalgssak Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten Utvalg Møtedato

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD

AVTALE OM LEIE AV JORD AVTALE OM LEIE AV JORD 1. AVTALENS PARTER: Eier (den som leier ut jord) Navn som eier av eiendommen Mellom og Leier (den som skal leie jord) Navn som eier av eiendommen gnr bnr kommune gnr bnr kommune

Detaljer

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 10.12.2008, Tidspunkt: fra kl. 14:00 til kl. 15:45 Møtested: Møterom Elingaard, Rådhuset Fra til saksnr.: 08/59 08/71 REPRESENTANTER: FOLKETS

Detaljer