MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE"

Transkript

1 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0020/06 06/00075 SØKNAD TILSKUDD KJØP AV UTSTYR TIL FISKEBIL 0021/06 06/00221 SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV FAST EIENDOM GNR. 31 BNR /06 06/00281 SØKNAD OM FRITAK FRA BOPLIKT PÅ EIENDOMMEN GNR. 34/BNR, 37,38 OG 41 - NY BEHANDLING 0023/06 06/00298 SØKNAD OM FRITAK FRA BO- OG DRIVEPLIKT - GNR. 13 BNR. 7 I KÅFJORD 0024/06 06/00248 Unntatt offentlighet 5A SØKNAD OM OMGJØRING AV PANTELÅN TIL FAST LÅN (RENTEFRITT) Kåfjord kommune, 9148 Olderdalen, Bjørn Inge Mo (s.) ordfører Gerd Molund Olsen e.f.

2 Gáivuona suohkan Sak 0020/06 Kåfjord kommune SØKNAD TILSKUDD KJØP AV UTSTYR TIL FISKEBIL Saksbehandler: Einar Eriksen Arkiv: FOND Arkivsaksnr.: 06/00075 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0020/06 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet Bilag: Søknad datert Bilag i saksmappe: Forretningsplan, budsjetter og ligningsutskrifter Saksutredning: Kåfjord kommune har mottatt søknad på tilskudd til kjøp av utstyr til fiskebil fra Nils Johan Vik, Lindvallvn. 18, 9146 Olderdalen, søknaden er datert Det søkes om totalt kr ,- i etablerings- og investeringstilskudd i forbindelse med etablering av fiskebil i Kåfjord. Søker ønsker å etablere egen bedrift for salg av fisk fra bil, det søkes som nevnt i hht. denne etableringen om etableringstilskudd på kr ,- og investeringstilskudd kr ,- fra Kåfjord kommune. Av søknaden og forretningsplanen framgår det at tilskuddene søkes på grunnlag av investeringer i utstyr til fiskebilen, total investeringskostnader er på kr ,-. Søker har også investert i egen bil til salg av fisk, kostnaden for denne var på kr ,- men investeringen i bilen er ikke med i grunnlaget for tilskudd søknaden. Når det gjelder søknaden om etableringstilskudd på kr ,- har saksbehandler tilskrevet søker i brev datert Her bes det om opplysninger på kostnader i forbindelse med etableringen/oppstarten av bedriften. I søknaden er det kun settet opp investeringsbudsjett over kjøp av utstyr til fiskebil og ingen kostnader i forhold til etableringen/oppstarten av bedriften. Saken har derfor blitt liggende en tid i påvente av svar fra søker, vi fikk ingen tilbakemelding på vår henvendelse og tok kontakt med søker pr. telefon. Her ble det opplyst at søker i forbindelse med etableringen/oppstarten av bedriften ikke har hatt noen konkrete etableringskostnader, og søknaden endres derfor til å gjelde investeringstilskudd på tot. Kr ,-. Av forretningsplanen fremgår det at firmaet er registret i foretaksregisteret med firmanavnet VIK`S FISKEBOD. Søker ønsker med denne etableringen av egen bedrift å komme ut av arbeidsledighet og skape sin egen arbeidsplass. Markedsområdet for bedriften vil være deler av Nord-Troms og kommunene Kautokeino og Karasjok. Markedsundersøkelser er foretatt i disse områdene ved direktehenvendelse pr. telefon til privatpersoner. Resultatene/konklusjonene av markedsundersøkelsen var at det er stor etterspørsel etter freske og bearbeidede fiskeprodukter i Nord-Troms og Finnmark. I hht. konkurrenter opplyses det i forretningsplanen at det er lignende bedrifter i Tromsø, Skjervøy og Alta som i noen grad dekker det markedsområdet som søker ønsker å drive i, men søker mener Side 2 av 14

3 Side 3 av 14 Sak 0020/06 ut fra statistisk sentralbyrås folketallside at det er et stort markedsgrunnlag for betydelig økning i fiskesalg i dette markedsområdet. I forretningsplanen er det utarbeidet driftsbudsjett og likviditetsbudsjett for de tre første driftsårene. Når det gjelder driftsbudsjettet er det forventet et netto salg pr. år på kr ,-, av dette salget forventes det en brutto fortjeneste på kr ,- som utgjør 67% av netto salg. Netto salg og bruttofortjenesten er i budsjettene for de tre første årene budsjettert med like store beløp. Etter at driftskostnadene er trekt fra forventes det et resultat før skatt som vil ligge på ca. kr ,- til ,- pr år. Vik`s Fiskebod er et enkeltmannsforetak og driftsresultatet eller resultat før skatt vil da bli lønnsinntekten til innehaveren av foretaket. Likviditetsbudsjettet starter med en negativ likviditetsreserve, men er budsjettert med en positiv likviditet etter ca et halvt års drift og holder seg deretter positiv. Total investering i fiskebil og utstyr er beregnet til kr ,- av dette utgjør bilen med utstyr kr ,-, grunnlaget for søknaden om tilskudd fra Kåfjord kommune blir da kr ,-. Finansieringen i forretningsplanen er beregnet ut fra total investeringskostnader på kr ,- og dette planlegges finansiert som vist nedenfor; Finansiering: Samisk utviklingsfond kr ,- Tilskudd Kåfjord kommune kr ,- Lån privat bank kr ,- Egne midler/arbeid kr ,- Tot. Finansiering kr ,- Vurdering: Det søkes som vist ovenfor om kr ,- i investeringstilskudd fra Kåfjord kommune, grunnlaget for dette søknadsbeløpet er investering i utstyr til fiskebil med tot. Kostnad på kr ,-. Denne investeringen sett i forhold til de forventede inntektene er relativt liten og vil ikke utgjøre en stor risiko for søker. Når det gjelder investeringen i selve bilen med fastmontert utstyr (bil kr ,- + fastmontert utstyr kr ,-) er denne ikke med i søknadsgrunnlaget. Dette er også i hht. kommunens vurdering om at biler generelt er lett omsettelig og derfor ikke vil utgjøre noen stor investeringsrisiko. Når det gjelder drifts- og likviditetsbudsjettene er det forventet en brutto fortjeneste på hele 67%, noe som er høyt ut fra en generell vurdering, men det er ikke foretatt noen sammenligning med aktuelle bransjetall. Driftsbudsjettene for de tre første årene viser et positivt resultat i bedriften og vil gi eieren en normal årsinntekt ut fra de budsjetterte tallene. Men hvis netto salg og bruttofortjenesten blir 10% lavere enn budsjettert medfører dette en reduksjon i resultatet før skatt på ca. kr ,-, som også resulterer i at eier får sin inntekt redusert med tilsvarende. Likviditet budsjettet har en positiv utvikling, men likviditetsreserven har en økning i løpet av kort tid som kan virke noe urealistisk i forhold til andre nystartede bedrifter. Men bedriften vil nok over tid kunne bygge seg opp en positiv likviditetsreserve. Positiv likviditet er vesentlig for at bedriften skal kunne betale sine forpliktelser og holde finanskostnadene nede. Søker har som ovenfor nevnt foretatt markedsundersøkelse og dette er bra. Søker har som ovenfor nevnt ringt opp private aktuelle kunder i tenkt salgsområde og forespurt disse om interessen for kjøp

4 Sak 0020/06 av fersk- og bearbeidet fisk. Det konkluderes med at det er et stort potensiale for salg av fisk fra bil i tenkt markedsområde. I forhold til konkurrenter er det ikke pr. i dag noen som driver fiskebil i Kåfjord kommune, og befolkningen i Kåfjord vil ved en slik etablering få god tilgang på fersk fisk og andre fiske produkter. Pr i dag har det vært fiskebiler fra andre kommuner som sporadisk har vært innom kommunen for å selge fiskeprodukter. Kåfjord kommune er positiv til at det etableres nye bedrifter i kommunen, og ser i forhold til denne etableringen at det vil være et potensiale for lønnsom drift hvis de budsjetterte inntektene og kostnadene blir som forventet. I hht. Kåfjord kommunes retningslinjer og prinsipper for bruk av næringsfondet kan det innstilles med inntil 20% av investeringskostnadene i tilskudd/lån fra næringsfondet. Kommunen har begrensede midler i fondet og har til nå i år hatt stor pågang med søknader om tilskudd og lån fra fondet, det må derfor tas en streng prioritering ved tildelingen av evt. tilskudd eller lån. Rådmannens innstilling: 1. Nils Johan Vik, Lindvallvn. 18, 9146 Olderdalen, innvilges 20 % - inntil kr ,- i investeringstilskudd for kjøp av utstyr til fiskebil, det forutsettes at firmaet blir registret i Kåfjord kommune. 2. Investeringstilskuddet utbetales over post næringsfondet, ved skriftlig anmodning om utbetaling og når dokumentasjon på medgått kostnader i hht. investeringsplanen foreligger. Tilskuddet reduseres prosentvis ved reduksjon i oppsatte investeringskostnader. 3. Hvis søker avslutter sitt driftsforhold i løpet av de 3 kommende årene, kan hele eller deler av investeringstilskuddet bli krevd tilbakebetalt av kommunen. 4. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen Side 4 av 14

5 Gáivuona suohkan Sak 0021/06 Kåfjord kommune SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV FAST EIENDOM GNR. 31 BNR. 46 Saksbehandler: Birger Olsen Arkiv: GNR/B 31/46 Arkivsaksnr.: 06/00221 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0021/06 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Konsesjonsloven Bilag: Kart Bilag vedlagt i saksmappe: Søknad Saksutredning: PARTER: Eier: Erverver: Isak Nikolai Isaksen, 9144 Samuelsberg Eilif Oddmund Larsen, 9144 Samuelsberg EIENDOM: Gnr/ bnr.: 31/46 Ideell andel: 1/1 Eiendomsnavn: Formål: Tilleggsjord Totalt bruket: 100 Overflate dyrka/ Gjødsla beite: Totalt bruket: Fulldyrka jord: Skog S og H: Skog M: Skog L: Annet areal: 20 Areal i alt: 120 (tinglyst ) EIENDOMMENS BYGNINGSMASSE: Bygningstype: Byggeår: Grunnflate: Etasjer: Teknisk tilstand: FAKTISKE OPPLYSNINGER: Eiendomstype: Landbruk Jordbruksvilkår: Gode Sameie/eneeie: Eneeie Skogbruksvilkår: Middels Side 5 av 14

6 Sak 0021/06 Type drift på bruket: Melkeproduksjon Type drift i området: Husdyr/gras Det søkes om konsesjon for arv - erverv av jordbruksareal som lenge har vært nyttet av søker til jordbruksdrift. Eiendommen (landbruksteigen) ligger på Storvollen ca. 4 kilometer fra Løkvoll. Isak Isaksen, var gift med søkers mor, inntil hun døde tidligere i år. Eilif Larsen, har drevet felles drift med mor og overdrager fra 1984 til 1997 da Isaksen ble pensjonist. Landbruksteigen ligger med kort avstand til hovedbruket, og har vært en viktig del av arealgrunnlaget på foretaket. Larsen er avhengig av omsøkt jordbruksareal for å kunne holde opp driftsgrunnlaget og sikre eiendommen langsiktig. Søker er i ferd med konsesjonsfri egenerklæring å erverve resten av eiendommen gnr. 31 bnr. 3, 45 og gnr. 32 bnr. 31, etter sin avdøde mor, Anna Isaksen. Hovedeiendom gnr. 31 bnr. 3 m/flere etter Anna Isaksen, består av ca. 54 dekar fulldyrket og 12 dekar innmarksbeite. I tillegg leier søker 59 dekar fulldyrket og 11 dekar innmarksbeite. Det drives i dag med kumelkeproduksjon ca. 2 årsverk. Saken gjelder formalisering av hjemmelsovergang. Isak Isaksen, er hjemmelshaver av tomt gnr. 31 bnr. 47 utskilt fra gnr. 31 bnr. 46. Rådmannens innstilling: Eilif Oddmund Larsen, 9144 Samuelsberg, søknad om konsesjon for gnr. 31 bnr. 46 til jordbruksformål innvilges, jfr. konsesjonslovens 1 og 9. Det settes som vilkår at gnr. 31 bnr. 46 sammenføyes med erverv av gnr. 31 bnr. 3, 45 og gnr. 32 bnr. 31 som en landbrukseiendom. Det vektlegges at kjøperen lenge har disponert og har stort behov for omsøkt tilleggsjord for å sikre nok arealgrunnlag i sin melkeproduksjon. Det settes som vilkår at søker bebor og driver eiendommen i minst 5 år fra overdragelsen finner sted. Side 6 av 14

7 Gáivuona suohkan Sak 0022/06 Kåfjord kommune SØKNAD OM FRITAK FRA BOPLIKT PÅ EIENDOMMEN GNR. 34/BNR, 37,38 OG 41 - NY BEHANDLING Saksbehandler: Wilmar Johnsen Arkiv: G/BNR Arkivsaksnr.: 06/00281 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0022/06 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Odelsloven 27a, konsesjonsloven 5 Bilag: Søknad, kart Saksutredning: Wence Isaksen søker om fritak for boplikten. Det søkes ikke om fritak for driveplikt. Driveplikten oppfylles ikke da det er mangelfulle og flere kortsiktige jordleieavtaler, jfr. brev fra søker journalført i kommunen Kommunen behandler søknaden som søknad om fritak fra bo- og driveplikt. Parsellen 32/32 er av tidligere eier fradelt og solgt som tilleggsjord og er nå overført til ny eier. PARTER: Eier: Wenche Isaksen, Nils Uhlin Hansensvn. 70, 7026 Trondheim Magne Isaksen EIENDOM: Gnr/ bnr.: 34/37,38,41-32/32 Ideell andel: 1/1 og 1/2 Eiendoms-navn: Vatnehaug Arealer: Totalt bruket: Fulldyrka jord: 29 Overflate dyrka/ Gjødsla beite:0 Skog S og H: 26 Skog M: 55 Skog L: 0 Annet areal: 34 Areal i alt: 153 EIENDOMMENS BYGNINGSMASSE: Bygningstype: Byggeår: Grunnflate: Etasjer:Teknisk tilstand: Bolig Ca ,5 Middels Driftsbygning ,0 dårlig Side 7 av 14

8 Sak 0022/06 FAKTISKE OPPLYSNINGER: Eiendomstype: Landbruk Jordbruksvilkår: middels Sameie/eneeie: ja Skogbruksvilkår: dårlig Type drift på bruket: Ingen Type drift i området: Melkeproduksjon,sau SØKNADSOPPLYSNINGER. Overtakelses-dato Tidsbegrenset til dato: Tidsbegrenset til dato: Boplikt: Ja Driveplikt: ja Tidligere gitt fritak: Nei Søkeren bor på bruket: Nei Jorda er bortleid: Ja Bolig for søkeren på bruket: Ja Driveplikten oppfylles ved bortleie: Nei Eiendommen er løst på odel: Nei Eiendommen ligger ved Vatne, Manndalen - ca. 4 km sør for Løkvoll sentrum på vestre side av dalen. Eiendommen ligger i et aktivt jordbruksområde og er iflg. arealdelplanen innen LNF område. I flg. arealdelen til kommuneplanen fremgår følgende bestemmelser for området: Innen disse områdene vil det bli ført en restrektiv holdning til bolig- og hyttebygging. For deler av dette område kan spredt boligbygging likevel bli aktuelt. Bebyggelsen må da ikke komme i konflikt med viktige landbruks- og fritidsinteresser. Eiendommens arealer er fordelt på flere teiger spredt i Manndalen. Driftsbygningen er i en så dårlig forfatning at den bør rives. Parsellen 32/32 er under sak 00/00894 fradelt hovedbruket og skal ikke inngå i arealer på bruket da den i flg. våre opplysninger er/skal overføres til nabobruk. Eiendommene 34/37 og 34/41 er i sameie med søkerens ektefelle med ideell ½ del på hver. Hovedboligen ligger på en av sameieenhetene. Parsellen 34/38 eies kun av søkeren. VURDERING: Saker om fritak fra bo- og driveplikt skal behandles etter odelslovens 27a og konsesjonslovens 5 Ved avgjørelse av søknad om fritak fra boplikt skal det legges særlig vekt på ønsket om å styrke eller opprettholde bosettingen i området der eiendommen ligger, på hvor nær tilknytning søkeren har til eiendommen og på eierens livssituasjon. Videre skal det blant annet tas hensyn til bruksstørrelsen og husforhold på eiendommen. Ved avgjørelse av søknad fra driveplikten skal det tas hensyn til om det i området der eiendommen ligger er bruk for jordbruksarealet som tilleggsareal. Det må også tas hensyn til hvor viktig det er å holde det aktuelle jordbruksarealet i hevd. Kommunen håndhever fritakssøknader om bo- og driveplikt strengt. Dette ut fra hensynet om å opprettholde eller styrke bosettingen i området eller i kommunen forøvrig. Folketallet har de siste 10 år vært synkende. Side 8 av 14

9 Sak 0022/06 Det er et økende problem at jordbrukseiendommer i kommunen blir overtatt av folk utenom næringen og dette påfører ofte landbruket usikre driftsforhold. Ofte blir eiendommene også overtatt i sameie noe som er uheldig landbruksmessig sett, bla vil fremtidig drift og vedlikehold av eiendommen kunne vanskeliggjøres. Av den grunn bør eneeie etableres på sikt. Styrke-/ opprettholde bosettingen. Et avslag på søknaden vil etter kommunens vurdering ikke bidra til å styrke- eller opprettholde bosettingen. Dette med bakgrunn i at ektefellen fra før av eier ideell ½ del av eiendommen. Boligen nyttes pr. dato som feriested for familien. Det vil være vanskelig å få inn ny bosetting i boligen da ektefellen er eier av ideell ½ del. Dersom det hadde vært praktisk mulig for andre å bosette seg i boligen, ville det etter den praksis kommunen har,vært grunnlag for å avslå søknaden. Tilsknytning til eiendommen Søkeren er vokst opp på gården og har etter de opplysninger vi sitter inne med hatt fast bosetting i bolig i nær tilknytning til eiendommen. I de senere år har ekteparet nyttet eiendommen til fritidsformål. Søkerens tilknytning til eiendommen skal i særlig grad vektlegges. Jfr. Rundskriv M 2/2004 heter det under pkt Det skal legges særlig vekt på kor nær tilknytning søkjaren har til eiendommen Tilknytningen til eiendommen kan være av ulik karakter. Et eksempel på nær tilknytning vil en kunne ha dersom en har bodd på eiendommen i hele sin oppvekst. Bestemmelsen åpner imidlertid for å kunne ta hensyn til også annen tilknytning som for eksempel den en kan få gjennom besøk på gården i ferier. Ut fra dette vil søkerens tilknytning som her er skissert grunnlag for å innvilge søknaden. Eierens livssituasjon Av nevnte rundskrivs pkt fremgår at søkerens livssituasjon skal tillegges særlig vekt... grunnene kan være knyttet til arbeids- eller utdannelsessituasjonen. Søkeren med ektefelle er veletablert innen arbeidsmarkedet i Trøndelag. Innen vår region er det begrensede arbeidsplasser for de fagfelt søkeren med ektefelle har. Bruksstørrelse og boforhold Bruksstørrelsen tilsier at eiendommen kan nyttes som base for kombinasjonsnæring. Boforhold på eiendommen er middels. All den stund ektefellen til søkeren eier ideell ½ del av eiendommen vil dette moment være lite anvendelig for å underbygge avslag på søknaden. Tilleggsareal Det er behov for tilleggsjord i området. Eiendommens jordbruksarealer er til dato bortleid til nabobruk. Deler av eiendommen kunne med fordel selges til aktive nabobruk. For en eiendom av denne størrelse er det naturlig og riktig utfra rundskriv M-2/2004 å innvilge fritak for driveplikt med den begrunnelse at dyrket jord vil bli holdt i hevd ved bortleie. Det bør settes vilkår at jordbruksarealene (dyrket jord) bortleies på langtidskontralt.(10 år) Rådmannens innstilling: 1. Søknad om fritak fra bo- og driveplikt fra Wenche Isaksen,Nils Uhlin Hansens vei 70, 7026 Side 9 av 14

10 Trondheim innvilges for eiendommene Gnr. 34/37,38,41 jfr. odelslovens 27a og konsesjonslovens Det settes som vilkår at utmarksgjerder holdes i forskriftsmessig stand og at dyrket areal bortleies til nabobruk på langsiktig kontrakt. (10 år). Sak 0022/06 Vedtaket begrunnes med at søkerens ektefelle allerede er eier av ideell ½ del av 34/37 og 34/41 der bl.a hovedboligen er plassert. Videre begrunnes vedtaket i søkerens tilknytning til eiendommen og arbeids- og livssituasjon. Side 10 av 14

11 Gáivuona suohkan Sak 0023/06 Kåfjord kommune SØKNAD OM FRITAK FRA BO- OG DRIVEPLIKT - GNR. 13 BNR. 7 I KÅFJORD Saksbehandler: Wilmar Johnsen Arkiv: GNR/BNR 13/7 Arkivsaksnr.: 06/00298 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0023/06 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Konsesjonsloven, odelsloven Bilag: Søknad, kart, arealoversikt Saksutredning: PARTER: Eier: Bjørg Johanne Seljevoll, Kirkegårdsvn. 10, 9009 Tromsø Odd Nicolay Nicolaysen, Hansmarkvn. 55, 9013 Tromsø EIENDOM: Gnr/ bnr.: 13/7 Ideell andel: 1/1 Eiendoms-navn: Fosshaug Formål: Fritak fra bo- og driveplikt subsidiært utsettelse av bo-plikt Totalt bruket: Totalt bruket: Fulldyrka jord: 7 da Overflate dyrka/ Gjødsla beite:13 da Skog S og H: Skog M: 85 da Skog L: 189 da Annet areal: 141 da Areal i alt: 435 da EIENDOMMENS BYGNINGSMASSE: Bygningstype: Byggeår: Grunnflate: Etasjer:Teknisk tilstand: Bolig Ca CA.60 2 Middels Driftsbygning dårlig Uthus (dårlig) FAKTISKE OPPLYSNINGER: Eiendomstype: Landbruk Jordbruksvilkår: dårlig Sameie Skogbruksvilkår: dårlig Type drift på bruket: Ingen. Type drift i området: sauehold SØKNADSOPPLYSNINGER. Overtakelses-dato 21.des Side 11 av 14

12 Sak 0023/06 Boplikt: Ja Driveplikt: Ja, skalbortleies avtale skal inngås. Tidligere gitt fritak: Nei Søkeren bor på bruket: Nei Jorda er bortleid: Ja Bolig for søkeren på bruket: Ja Driveplikten oppfylles ved bortleie: Ja Eiendommen er løst på odel: Nei VURDERING: Det søkes om varig fritak fra bo- og driveplikt, subsidiært utsettelse av bo-plikt. Hovedbegrunnelsen for bo- og driveplikt er å sikre at landbrukseiendommer av en viss karakter i størst mulig grad eies og bebos av brukeren. Saker om fritak fra bo- og driveplikt skal behandles etter odelslovens 27a og konsesjonslovens 5 Ved avgjørelse av søknad om fritak fra boplikt skal det legges særlig vekt på ønsket om å styrke eller opprettholde bosettingen i området der eiendommen ligger, på hvor nær tilknytning søkeren har til eiendommen og på eierens livssituasjon. Videre skal det blant annet tas hensyn til bruksstørrelsen og husforhold på eiendommen. Ved avgjørelse av søknad fra driveplikten skal det tas hensyn til om det i området der eiendommen ligger er bruk for jordbruksarealet som tilleggsareal. Det må også tas hensyn til hvor viktig det er å holde det aktuelle jordbruksarealet i hevd. Kommunen håndhever fritakssøknader om bo- og driveplikt strengt. Dette ut fra hensynet om å opprettholde eller styrke bosettingen i området eller i kommunen forøvrig. Folketallet har de siste 10 år vært synkende. Det er et økende problem at jordbrukseiendommer i kommunen blir overtatt av folk utenom næringen og dette ofte påfører landbruket usikre driftsforhold. Ofte blir eiendommene også overtatt i sameie noe som er uheldig landbruksmessig sett, bla vil fremtidig drift og vedlikehold av eiendommen kunne vanskeliggjøres. Av den grunn bør eneeie etableres på sikt. Som nevnt er det momenter det skal legges særlig vekt på ved behandlingen av bo- og drivepliktsaker: - Bosettingshensynet - Søkerens tilknytning til eiendommen - Søkerens livssituasjon Bosettingshensynet. Kåfjord kommune har et sterkt ønske om av samme person er eier og bruker av landbrukseiendommer. Det er for tiden etterspørsel etter småbruk som kan tilflyttes permanent. Ut fra dette har kommunen en streng praksis med å gi fritak fra bo-plikt der landbrukseiendommer har bolig med god standard for fast bosetting. For tiden har kommunen næringskombinasjon og turisme som satsingsområder. Videre har vi erfart at bruk med begrensede arealer er i stand til å finne utkomme i urteproduksjon, hagebruk m.v. Avslag på søknaden vil kunne gi grunnlag for fast bosetting på eiendommen. Med dette som bakgrunn vil bosettingshensynet tale for å ikke innvilge fritak for bo-plikt. Side 12 av 14

13 Sak 0023/06 Tilknytning til eiendommen. Søkerens tilknytning til eiendommen tilsier at det kan gis fritak fra bo-plikt all den stund søkeren har bodd på eiendommen i hele sin oppvekst og har i de senere år nyttet eiendommen som feriested. Søkerens tilknytning til eiendommen gir grunnlag for å innvilge fritak for en begrenset periode. Eierens livssituasjon. Søkerens livssituasjon knyttet til arbeid, utdanning,helsemessige m.v skal i særlig grad vektlegges. Stor arbeidsledighet i Kåfjord tilsier at det er vanskelig å skaffe arbeid innen kommunen. Med det potensiale turisme, næringskombinasjoner har på mindre bruk vil det kunne gi grunnlag for å skape egne aktiviteter med økonomisk utkomme. Av søknaden fremgår at søkerne om få år er pensjonister. Ut fra dette vil en midlertidig fritak kunne forsvares da det kan forventes at de kan ta fast bosetting på eiendommen. Driveplikten kan oppfylles ved bortleie av dyrkningsarealene til nabobruk. Det er behov for tilleggsjord i området. Avkastningsevnen og bruksstørrelsen taler for varig fritak fra bo- og driveplikt. Husforholdene er jfr. våre dataer god for fast bosetting på eiendommen,noe som også bekreftes i skrivet fra adv. Seljevoll. Dette styrker kommunens oppfatning om at midlertidig utsettelse av boplikta kan forsvares. Rådmannens innstilling: 1. Søknad fra Bjørg Johanne Seljevoll og Odd Nicolay Nicolaysen om varig fritak fra bo-plikt på eiendommen 13/7 i Kåfjord avslås jfr. odelslovens 27a og konsesjonslovens Søknad om utsettelse av bo-plikt innvilges på samme eiendom med 2- to år til Det innvilges varig fritak fra driveplikt på 13/7 med vilkår at dyrket jord leies til nabobruk på langsiktig kontrakt.(minst 10 år) Begrunnelse for vedtaket: Mulighet for fast bosetting på eiendommen og den praksis kommunen har gir grunnlag for avslag på varig fritak fra bo-plikt. Søkerens tilknytning og livssituasjon tillegges særlig vekt og gir grunnlag for utsettelsen av boplikta. Rundskriv M-2/2004 bo- og driveplikt støtter opp om innvilgelse av varig fritak av driveplikt dersom dyrket jord leies bort på langsiktig kontrakt. Side 13 av 14

14 Gáivuona suohkan Sak 0024/06 Kåfjord kommune SØKNAD OM OMGJØRING AV PANTELÅN TIL FAST LÅN (RENTEFRITT) UNNTATT OFF. 5a Side 14 av 14