MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE"

Transkript

1 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0037/07 07/00603 BOPLIKT SAKSLISTE 0038/07 07/00213 BRUK AV NÆRINGSFOND TIL FORSKUTTERING 0039/07 06/00872 NY EVALUERING AV LANDBRUKSVIKARORDNINGEN 0040/07 06/00386 KLAGE PÅ VEDTAK OM FRITAK FRA BO- OG DRIVEPLIKT GNR 36/7,10,23,24, /07 06/00097 SØKNAD FRITAK FRA BO- OG DRIVEPLIKT, GNR 28/3 0042/07 07/00370 SØKNAD OM KONSESJON GNR. 6 BNR. 6 OG BNR 53 Kåfjord kommune, 9148 Olderdalen, Bjørn Inge Mo (s. ordfører Gerd Molund Olsen e.f.

2 Gáivuona suohkan Sak 0037/07 Kåfjord kommune BOPLIKT Saksbehandler: Eirik Djupvik Arkiv: V63 Arkivsaksnr.: 07/00603 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0037/07 Næringsstyret Saksutredning: 1. Om konsesjon ved erverv av eiendom. 2. Pbl konsesjonslova 3. Erfaring fra Gildeskål Det har blitt ytret politisk ønske om å ta opp temaet boplikt og mulig innføring av nullgrenseforskrift. I denne saksutredningen vil temaet utredes samt et forslag til videre arbeid. På grunn av kort saksbehandlingstid er det kontaktet en kommune av lignende karakter (Gildeskål) som innførte nullgrenseforskrift i 1986, og som fjernet denne igjen i Det er i tillegg gjort en del juridisk og statistisk undersøking. Boplikt blir som regel innført fordi en ønsker flest mulig hus tilgjengelig for bosetting, og hindre for mange hus i å bli fritidsbolig, slik at det ikke blir for dyrt å etablere seg. Mange kan være interessert i småbruk og eldre eiendommer, disse er også svært attraktive for fritidsbruk. Fritt salg vil kunne bety at flere hus ikke blir tilgjengelig for bosetting, og at prisen blir høyere. Ideelt sett hører diskusjonen om boplikt hjemme i arbeidet med strategisk plan, og utfallet av denne saken bør derfor bakes inn i den kommende kommune / strategiplan 1. Oppsummering av de viktigste prinsipper i Lov om konsesjon av 28. NOVEMBER 2003, SOM ER RELEVANT FOR BOPLIKTEN. KONSESJON = (i denne sammenheng) tillatelse til å erverve fast eiendom. Hovedregel er konsesjonsplikt. Konsesjonsloven gjelder for hele landet. I utgangspunktet er all overdragelse av fast eiendom konsesjonspliktig. Kjøper må søke konsesjon for erverv av eiendom. Dette gjøres på eget skjema. Erverver får ikke tinglyst skjøte på eiendommen uten å forevise vedtak på at konsesjon er gitt, eller dokumentasjon på at konsesjon ikke er nødvendig. Kommunen er konsesjonsmyndighet. Lovens formål er essensiell i vurderingen av om konsesjon skal gis. Lovteksten i 1(formålsparagrafen) er: Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet, bl.a. for å tilgodese: Side 2 av 16

3 Sak 0037/07 1. framtidige generasjoners behov 2. landbruksnæringen 3. behovet for utbyggingsgrunn 4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser 5. hensynet til bosettingen Etter 11 kan det settes vilkår som finnes påkrevd av hensyn til lovens formål. Ved erverv til landbruksformål skal det i tillegg til formålsbestemmelsen legges særlig vekt på forhold som nevnt i 9. Unntak fra konsesjonsplikt. Konsesjonsloven gir flere unntak fra konsesjonsplikten. Konsesjonsfriheten følger enten eiendommens karakter ( 4) eller erververs stilling ( 5). 5, erververs stilling: Gjelder oftest ved nærmere bestemte slektskapsforhold mellom tidligere og ny eier. Merk at hvis eiendommen er over 100 dekar eller har mer enn 20 dekar fulldyrka jord, medfølger det bo- og driveplikt i minst 5 år. Denne boplikten er personlig; erverver må selv bo på eiendommen og oppfylle driveplikten (driveplikt kan oppfylles ved bortleie). Kommunen kan gi fritak fra bo- og driveplikten, etter søknad fra den enkelte innen 1 år etter overtakelse. 4, eiendommens karakter: Av de 4 punktene for når konsesjon ikke er nødvendig nevner vi de to mest aktuelle: - pkt 1. ubebygde enkelttomter for bolig eller fritidshus når tomta er 2 dekar eller mindre. Tomten må bebygges innen 5 år. - pkt. 4. bebygd eiendom på 100 dekar eller mindre, der ikke mer enn 20 dekar er fulldyrket. Siste punktum i 4 lyder: Konsesjonsfriheten etter første ledd nr. 4 kan settes ut av kraft ved forskrift etter 7 første ledd. Bruk av egenerklæring. Ved konsesjonsfrie erverv skal en såkalt egenerklæring fylles ut. Denne erstatter konsesjonsvedtak og må medbringes skjøte for tinglysing. Her skal erverver erklære at vilkår for konsesjonsfriheten er oppfylt og/eller at vedkommende er kjent med vilkårene (for eksempel bo- og driveplikt). Kommunen skal også gi bekreftelser på visse forhold ved eiendommen. Etter tinglysing får kommunen tilsendt erklæringene. Disse brukes som grunnlag for å ta opp bo- og drivepliktssak dersom det foreligger. Oftest er egenerklæringen den eneste befatningen kommunen har ved eiendomsoverdragelser. Boplikt for helårsboliger. (Nulkonsesjonforskrifta) Første ledd av 7 lyder: Kongen kan ved forskrift sette konsesjonsfriheten etter 4 første ledd nr. 4 ut av kraft for: 1. bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig. 2. eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, herunder eiendom med bebyggelse under oppføring, i områder som i reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er regulert til boligformål. Resten av 7 inneholder presiseringer, vilkår og andre bestemmelser. Dette betyr at det gjelder altså ingen arealgrense for bebygd eiendom som har vært helårsbolig og som skal brukes til andre formål. En som skal bruke en tidligere helårsbolig til fritidsformål, må søke konsesjon. Men også her gjelder konsesjonsfrihet ved slektskap, Side 3 av 16

4 Sak 0037/07 dersom overdrager har eid den i minst 5 år. Ovenstående pkt. 2 er nytt i konsesjonsloven. Bestemmelsen er innført for å tette et hull i loven; muligheten av å kjøpe en boligtomt for så å oppføre fritidshus. Nytt er det også at konsesjonsloven ( 10) inneholder bestemmelser om hvilke momenter det kan legges vekt på ved avgjørelsen av konsesjonssøknader etter 7. Tidligere hadde en kun forvaltnings- og rettspraksis å forholde seg til. Boplikten etter 7 er ikke personlig. En trenger ikke bo der selv, men kan oppfylle boplikten ved bortleie til helårsbolig. Vi minner om at dersom eiendommen er over 100 dekar/20 dekar fulldyrket, er den konsesjonspliktig uansett, hvis det ikke er nær familie. Overdragelse av helårsbolig er ofte konsesjonsfri av ulike årsaker, mest vanlig pga overdragelser innen familien. Til slutt noen begreper som ofte brukes feil: Erverver søker konsesjon, ikke konsesjonsfritak eller konsesjonsfrihet. Det samme gjelder vedtaket; kommunen gir konsesjon, eller avslår å gi konsesjon. Bo- og driveplikt gjelder bare landbrukseiendommer over en viss størrelse. Man må ikke dyrke poteter på 2 mål tomt! Reglene om bo- og driveplikt gjelder for hele landet men kan praktiseres noe ulikt. Begrepet dispensasjon brukes bare i forbindelse med gjeldende arealplan. Hvis formål med ervervet (fritidsbruk) er i strid med vedtatt arealbruk, må det samtidig med konsesjonsvedtaket gis dispensasjon fra arealplanen. 2. Arealplanens/pbl`s rettsstyrke i forhold til konsesjonsloven. - Behandlingsrekkefølge: Konsesjonsspørsmålet behandles først, deretter spørsmål om bruksendring. - Dersom bruksformålet (fritid) er i strid med arealplanen, og dispensasjon fra plan dermed er nødvendig, kan dispensasjon gis i samme vedtak uten forutgående høringsrunde til fylkesmannen. En kan altså klare seg med èn behandling i planutvalget. - Når det gjelder spørsmål om bruksendring, er dette en meget uklar og vanskelig materie i plan- og bygningsloven. Ingen kommuner håndhever søknadsplikt for bruksendringer fra bolig til fritid. Både pga av omfanget, men også fordi loven er begrenset mht sanksjonsmulighet (kan ikke nekte opphør av bruk, å pålegge noen ikke-bruk er meningsløst). - Hvis kommunen ønsker å begrense boplikten geografisk, må dette gjøres ved å endre forskriften til å gjelde konkrete gårdsnummer. Kommunen kan ikke vise til områder i arealplanen fordi det blir for lite forutsigbart over tid (gir dårlig rettssikkerhet). 3. Erfaringer fra Gildeskål kommune Argumenter og spørsmål som taler for boplikten. Pris på eldre brukte boliger kan bli for høy til unge nyetablerere, ofte fordi de må bruke en vesentlig sum på istandsetting straks, mens fritidsbrukere kan bruke lenger tid på dette. Blir tilgangen på leiebolig eller brukt bolig til overkommelig pris så liten at tilflyttere får problemer med å skaffe seg bolig uten å bygge selv? Side 4 av 16

5 Sak 0037/07 Vi har ikke fått bekreftet at noen faktisk har latt være å bygge pga boplikten. Vi vet heller ikke hvordan fjerning av boplikten vil slå ut blir det et betydelig prishopp? Blir brukte boliger så dyre at folk tvert imot tvinges til å bygge selv? Boplikten har helt klart en viss preventiv effekt. Den er lite målbar, men vi har noen gode eksempler på sentrale og/eller nyere bolighus som ellers ville vært solgt som fritidshus. Gildeskål kommune er i en særstilling i regionen når det gjelder interesse for fritidsboliger. Sammenligning med andre er derfor vanskelig. Kan man oppleve et ras av gode boliger som ender som fritidsbolig? Kan et økende antall hyttetomter etter hvert føre til mindre etterspørsel av bolighus til fritid? Flere eksempler på at det bygges enebolig, i og utenfor regulerte felt, som kun brukes som fritidsbolig. Skal kommunen akseptere å legge ned grunnlagsinvesteringer til fritidsformål? Hva gjør det med bomiljøet hvis det blir sterk innblanding av fritidsboliger? Plan- og bygningsloven kan i praksis bare regulere utforming og tekniske krav til en bolig; ikke bruken. Kan fjerning av boplikten oppfattes som om kommunen ikke lenger satser på fast bosetting? Det er mange mindre gårdsbruk i Gildeskål som er i drift ved utleie, og som fritt vil kunne selges som fritidseiendom. Kan det føre til problemer for gårdbrukernes drift, for eksempel tilgang til leiejord? Jordloven vil gjelde, men vanhevdsparagrafen er i praksis svak. Kan boplikten være et egnet virkemiddel sammen med andre tiltak? Argumenter og spørsmål som taler mot boplikten. Pris på boliger blir høy nok til at folk tas sjansen på kjøp, evt. i konkurranse med fritidsmarkedet, fordi de kan regne med å få investeringen igjen. Pris blir høy nok til at det er interessant å selge, særlig eldre hus. Kan det bli flere boliger i markedet, og reduksjon i antall eiere på hver eiendom? Ressurskrevende i administrasjonen, både - å følge opp et økende antall som ikke søker konsesjon, men som overtar ved egenerklæring og som da har ett år på seg til å bosette seg - å behandle søknader om konsesjon (avslag blir alltid påklaget) - informasjon og veiledning til selger og kjøper, og ikke minst til meglere Står effekten av boplikten i forhold til ressursbruken? Kan frigjorte ressurser brukes på andre måter som gir større effekt på bosettingen? Vi har ingen eksempler på at bolig ved avslag på konsesjon faktisk er blitt helårsbolig. Kjøper har da overtatt ved egenerklæring. Mer rettferdig fordi alle mennesker behandles likt alle steder. Gjelder boplikten i praksis bare de som ønsker å etterfølge den? Noen foretar kreative krumspring for å sno seg unna og mange klarer det. Det er andre forhold som veier tyngre enn boplikt for at folk skal bosette seg. Boplikten gir neppe flere innbyggere, men kan medvirke til at flere brukte boliger fortsatt er helårsbolig. Boplikten på landbrukseiendommer over en viss størrelse kan fortsatt ivaretas gjennom andre lovverk. Skremmer boplikten folk fra å bygge nytt, fordi salgsverdien blir lavere? Medias framstilling setter kommunen i et dårlig lys. Side 5 av 16

6 Sak 0037/07 Boplikten utfordrer folks rettsfølelse. Mange sier de kommer til å bruke fritidsboligen mye, noen skal ta med seg jobben i perioder og andre sier de skal flytte hit når de blir pensjonister hva sier vi til det? Har samfunnsutviklingen ellers medført at boplikten er uegnet som virkemiddel? Erfaringene fra Gildeskål viser at innføring av nullkonesjonsforskrift gir administrasjonen mer arbeid og mer negativ mediaoppmerksomhet, konsesjonssaker er relativt ressurskrevende og følelsesladde. Det er i tillegg vanskelig å sjå effektene av boplikten, den største utfordringen ser allikevel ut til å være rettssikkerhet pga forskjellsbehandling, som følge av mangelfull oppfølging og lite virkemiddel i lovverket. I praksis kan de sies at boplikten kun gjelder for de som i utgangspunktet respekterer den og innretter seg deretter. De viser derimot til en del enkelt eksempler der forskriften har fungert etter formålet samt en god preventiv effekt. Gildeskål oppheva boplikten i 2006: Gildeskål kommune ber departementet oppheve boplikten for kommunen etter konsesjonslovens 7, med virkning fra dato for kommunestyrets vedtak. Årsaken er i hovedsak stor ressursbruk i forhold til oppnådd resultat, manglende virkemidler til reell oppfølging og fare for at rettsikkerheten ikke blir god nok. Innføring av nullkonsesjonsforskrift? Boplikten kan helt klart kunne brukes som et av flere virkemiddel til å bygge opp og videreutvikle lokalsamfunnsentrene. Det vil antagelig fungere heller mot sin hensikt i utkantstrøk. Boplikten bør derfor gjelde utvalgte gårds og bruksnummer rundt bygdesentrene. Om det skal innføres må det settes av ressurser til arbeidet og spesielt til oppfølging av vedtakene. Det må i tillegg huskes på at nullkonsesjonsforskriften er et tvangstiltak og er i utgangspunktet negativt ladet. En annen mulighet vil nok kunne være å bruke de samme ressurser på andre virkemiddel som fastsettes i strategisk plan og som fokuserer på godene ved bygdene og utvikling av disse. Rådmannens innstilling: Saken berører mange og har på samfunnsmessige og private konsekvenser. Saken bør derfor gå gjennom en prosess der innbyggere i Kåfjord kan få sakt sine meninger. Saka bør derfor sendes på høring til grendeutvalg og politiske parti. Samt utredes grundigere fra administrasjonen. Side 6 av 16

7 Gáivuona suohkan Sak 0038/07 Kåfjord kommune BRUK AV NÆRINGSFOND TIL FORSKUTTERING Saksbehandler: Håkon Jørgensen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 07/00213 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0038/07 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Saksutredning: Næringsavdelinga får ved enkelte anledninger henvendelser i saker hvor der er en akutt men kortsiktig kapitalmangel. Dette kan oppstå i tilfeller hvor det søkes om tilskudd og tilskuddsgiver krever dokumentasjon på at utgiftene er betalt før tilskuddet utbetales. Samtidig kan ikke tilskuddsmottaker betale før tilskuddet er mottatt. Situasjonen kan dermed bli håpløs for enkelte og det er da behov for mellomfinansiering. Næringsstyret bør derfor delegere myndighet til rådmannen til å benytte næringsfondet til slik kortsiktig finansiering. For å sikre at kommunen får tilbake sine midler så må det inngås avtale mellom kommunen og tilskuddsmottaker slik at utestående tilskudd betales direkte til kommunen. En slik ordning vil være av stor betydning og vil være en god hjelp til næringsdrivende. Rådmannens innstilling: 1. Næringsstyret delegerer til rådmannen å benytte næringsfondet til forskuttering av tilskudd som gis til næringsdrivende. For eks fra Sametinget, Innovasjon Norge mv. 2. Forskuttering etter punkt 1 kan gis når det kreves dokumentasjon for at utgifter er betalt før tilskudd kan utbetales. 3. Det inngås i hvert enkelt tilfelle en avtale om at tilskudd utbetales direkte til kommunen. Side 7 av 16

8 Gáivuona suohkan Sak 0039/07 Kåfjord kommune NY EVALUERING AV LANDBRUKSVIKARORDNINGEN Saksbehandler: Birger Olsen Arkiv: V14 Arkivsaksnr.: 06/00872 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0077/06 Næringsstyret /07 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Forskrift om tilskudd til landbruksvikarvirksomhet Bilag: Næringsstyresak 0077/06 og brev datert fra rådmann til Kåfjord Avløserlag, v/styreleder, Finn Vik, 9147 Birtavarre. Saksutredning: Viser til tidligere gjeldende saksutredning næringsstyresak 0077/06. Saken ble vedtatt utsatt til ny behandling, med vurdering om en løsning kan være 3 landbruksvikarer i delstillinger med fast oppmøte, med annet/forefallende arbeid i kommunen utenom avløseroppdrag. Arbeidsforhold under 40 % stilling gir ikke pensjonspoeng. Avløserlaget v/vik, tok jfr. tlf. kontakt med rådmann, der de ønsket saken oversendt for å komme med eventuelle synspunkter. Frist for tilbakemelding ble satt til 15. januar Det er ikke registrert noen tilbakemelding. Saken har vært diskutert og vurdert på nytt. Landbruksvikarer uten avløseroppdrag bør kunne ta andre arbeidsoppdrag i kommunen. Utfordringa med dette kan være rasjonell administrering og utnytting. Forefallende og andre arbeidsoppdrag som kan avsluttes på kort varsel, bør kunne utføres av landbruksvikar. Rådmannens innstilling: 1. Kåfjord kommune, ansetter 3 landbruksvikarer i 40 % stillinger. 2. Landbruksvikar skal hovedsakelig brukes til sykdomsavløsning, men vil uten oppdrag være tilgjengelig for andre oppdrag for kommunen. Landbruksvikar må på kort varsel kunnne forlate annet arbeid til fordel for sykdomsavløsning. 3. Avløserlaget eller den kommunen bemynder administrerer ordningen. 4. Betaling av landbruksvikar ved sykdomsavløsning p.t. kr. 144,- per time + 25 % mva. Ved annen avløsning eller oppdrag faktureres p.t. kr. 180, % mva (20 % over sykdomsavløsning). Det beregnes ikke tillegg for kjøring ved sykdomsavløsning for til/fra bruket for mer enn 1 gang per døgn. Ved annen avløsning faktureres bruker for all kjøring. Kjøregodtgjørelse etter gjeldende statssatser p.t. kr. 3, % mva. 5. Timeforbruket avrundes til nærmeste halve-/hele time. Det beregnes minimum 2 timer ved hver påbegynt arbeidsoppdrag. Kjøretid inngår i arbeidstiden og dermed også i grunnlaget for beregning av tiden som belastes hver bruker. 6. Utarbeida rutinebeskrivelse revideres og godkjennes etter denne ordningen. 7. Oppstart Side 8 av 16

9 Side 9 av 16 Sak 0039/07

10 Gáivuona suohkan Sak 0040/07 Kåfjord kommune KLAGE PÅ VEDTAK OM FRITAK FRA BO- OG DRIVEPLIKT GNR 36/7,10,23,24,26 Saksbehandler: Birger Olsen Arkiv: GNR/B 36/7,10,23,24,26 Arkivsaksnr.: 06/00386 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0018/07 Næringsstyret /07 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Konsesjonsloven 5 Bilag: Klage på næringsstyresak 0018/07 og 0019/07. Bilag i saksmappe: Næringsstyresak 0018/07 og 0019/07 og søknader om fritak fra bo- og driveplik. Saksutredning: Viser til næringsstyresak 18/07 for Per Gustav Eriksen, 9020 Tromsdalen og 19/07 for Knut Henning Eriksen, 9017 Tromsø, og vedlagt klage journalført i kommunen og godkjennes innenfor klagefristen. Søkere var i muntlig kontakt med undertegnede om klagen, og det ble innvilget utsatt klagefrist til 15. mai -07 Klagesøknaden er fremmet samla for begge søkere, og kommunen velger å behandle den som en sak, siden den er likelydende for begge søkere. Søkere har vær i møte med fylkesmannen om saken. Eiendommen er behandlet med vedtak som om det var en odelseiendom, jfr. odelslovens 27 a. Dette var feil av kommunen da eiendommens størrelse og produksjonsevne vil være noe for liten til å drive selvstendig landbruksvirksomhet på en regningssvarendemåte. Utdrag odelslovens 2. En eiendom blir regna som odlingsjord når enten jordbruksarealet er minst 20 dekar, eller det hører retter og lunner til at den produksjonsmessige verdi tilsvarer minst 20 dekar jordbruksareal. Søkere ble innvilget midlertidig fritak for boplikten til og driveplikten til (etter evt. innhøsting). Kåfjord kommune ønsker å opprettholde eller styrke bosettingen i kommunen. Eiendommer egnet for fast bosetting bør ikke tas i bruk til fritidsbebyggelse. Kommunen er i gang med rullering av arealplan og arbeider samtidig med å vurdere innføring 0-konsesjonsgrense for fast bosetting. Eiendommen har relativt lite drivbart og dyrkbart jordbruksareal, er brattlendt og har lite maskinell drivbar skog. Bolig på eiendommen er dårlig. Det er lite påregnelig at eiendommen vil kunne drives økonomisk selvstendig uten betydelig leiejord.. Rådmannen legges saken fram til ny behandling, med hensyn til momenter i klagen. Side 10 av 16

11 Sak 0040/07 Rådmannens innstilling: Per Gustav Eriksen og Knut Henning Eriksens, søknad om varig fritak fra boplikt avslås, men innvilges redusert til , jfr. konsesjonslovens 5. Det er i avgjørelsen lagt vekt på at kommunen skal få tid til å gjennomføre rullering av arealplan og evt. innføring av forskrift for 0-konsesjonsgrense for boplikt. Per Gustav Eriksen og Knut Henning Eriksens, søknad om varig fritak for driveplikten innvilges. Side 11 av 16

12 Gáivuona suohkan Sak 0041/07 Kåfjord kommune SØKNAD FRITAK FRA BO- OG DRIVEPLIKT, GNR 28/3 Saksbehandler: Karin Karlsen Arkiv: Gnr./Bnr. 28/3 Arkivsaksnr.: 06/00097 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0041/07 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Konsesjonslovens 5 Bilag: Søknad med kart Saksutredning: Anne Marie Solberg søker om varig fritak fra bo- og driveplikt. PARTER: Eier: Anne Marie Solberg, Torasvei 42, 9022 Krokelvdalen EIENDOM: Gnr/ 28/3 Ideell bnr.: andel: 1/1 Eiendomsnavn: Skardal Formål: Totalt bruket: Totalt bruket: Fulldyrka jord: 0.6 Overflate dyrka/ Gjødsla beite: Skog S og H: Skog M: Skog L: Annet areal: Areal i alt: Arealopplysninger jfr. skog + landskap (nijos) EIENDOMMENS BYGNINGSMASSE: Bygningstype: Byggeår: Grunnflate: Etasjer: Teknisk tilstand: Bolig m2 Middels Uthus Dårlig FAKTISKE OPPLYSNINGER: Eiendomstype: Landbruk Jordbruksvilkår: Dårlig Sameie/eneeie: Eneeie Skogbruksvilkår: Dårlig Type drift på bruket: Ingen SØKNADSOPPLYSNINGER. Type drift i området: Ingen i Skardalen. Aktuelt kan være leiejord. Side 12 av 16

13 Sak 0041/07 Overtakelsesdato Boplikt: Tidligere gitt fritak: Tidsbegrenset til dato: Driveplikt: Tidsbegrenset til dato: Søkeren bor på bruket: Nei Jorda er bortleid: Nei Bolig for søkeren på bruket: Ja Driveplikten oppfylles ved bortleie: Nei Eiendommen er løst på odel: Nei Eiendommen gnr 28, bnr 3 ligger i Skardalen. Eiendommen er ikke egnet for maskinell drift, og skogen er tungdrevet da det er bratt i området. Driftbygning ble skadet under en storm, da deler av den blåste vekk, resterende del av bygningen ble revet etter overtakelsen. Ved avgjørelse av søknad om fritak fra boplikt skal det legges særlig vekt på ønsket om å styrke eller opprettholde bosettingen i området der eiendommen ligger, og på hvor nær tilknytning søkeren har til eiendommen og erververs livssituasjon. Videre skal det blant annet tas hensyn til boligen og bruksstørrelsen med mulighet for å kunne drive selvstendig landbruksvirksomhet på eiendommen på en regningsvarende måte. Ved avgjørelse av søknad fra driveplikten skal det tas hensyn til om det i området der eiendommen ligger er bruk for jordbruksarealet som tilleggsareal. Det må også tas hensyn til hvor viktig det er å holde det aktuelle jordbruksarealet i hevd. Kommunen håndhever fritakssøknader om bo- og driveplikt strengt. Dette ut fra hensynet om å opprettholde eller styrke bosettingen i området eller i kommunen forøvrig. Folketallet har de siste 10 år vært synkende. Det er et økende problem at landbruksbrukseiendommer i Kåfjord blir overtatt av folk utenom kommunen, og ikke til næringsformål. Dette påfører ofte landbruket usikre driftsforhold. Ofte blir eiendommene også overtatt i sameie noe som er uheldig landbruksmessig sett, bla vil fremtidig drift og vedlikehold av eiendommen kunne vanskeliggjøres. Av den grunn bør eneeie etableres på sikt. Søker påpeker at det er rasfare i området og at tidligere eier er blitt evakuert opp til flere ganger. Det er ikke foretatt slik rasfarevurdering at området ikke skal bebos, imidlertid kan det ved store snømengder og spesielle vindforhold være fare for snøras. Eiendommen ligger i en grend som er fraflyttingstruet, og kommunen er særlig interessert i å opprettholde bosettinga i bygda. Imidlertid er nå arealplan under utarbeiding, og en slik plan vil omfatte hvor i kommunen det er ønskelig med fritidsbebyggelse, fast bebyggelse etc. Eiendommen er ikke maskinelt drivverdig, er brattlendt slik at uttak av skog ikke vil være drivverdig næringsmessig. Deler av driftsbygning ble tatt av en storm, og resterende revet. Det er for tiden ikke etterspørsel etter jordbruksareal eller beiterettigheter og lignende fra omsøkt eiendom, eller stor etterspørsel av leiejord i området Skardalen. Side 13 av 16

14 Sak 0041/07 Rådmannens innstilling: 1. Anne Marie Solberg s søknad om varig fritak fra boplikt på gnr. 28 bnr. 3 i Skardalen, innvilges som omsøkt, jfr. konsesonslovens 5. Dette begrunnes med at det ikke er mulig å drive tradisjonell selvstendig landbruksvirksomhet på eiendommen på en regningsvarende måte og mulig rasfare. 2. Anne Marie Solberg s søknad om varig fritak fra driveplikten på gnr 28, bnr 3 i Skardalen avslås som omsøkt, da det settes som vilkår at; - jordbruksareal kan leies bort på kontrakt i kommende 10 års periode til og med 2016, dersom det der interesse for det. Utmarksgjerder og gjerder med nyttefunksjon må vedlikeholdes, hvis ikke annet er avklart juridisk. Det må ikke motsettes fellestiltak på eiendommen slik som bygging Av skogsveg, sperregjerde og felles utnytting av utmarksarealer mv. Skogen på eiendommen bør drives i samråd med skogbruksforvaltningen. Side 14 av 16

15 Gáivuona suohkan Sak 0042/07 Kåfjord kommune SØKNAD OM KONSESJON GNR. 6 BNR. 6 OG BNR 53 Saksbehandler: Birger Olsen Arkiv: Gnr./Bnr. 6/6/53 Arkivsaksnr.: 07/00370 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0042/07 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Konsesjonsloven Bilag: Søknad med beskrivelse og kart Saksutredning: PARTER: Eiere: Erverver: Asbjørn Iversen, Øverveien 60, 9146 OLDERDALEN, med 3 søsken. Kjell Gunnar Åbyholm, Kapteinoppegaardsveg 20, 1152 OSLO EIENDOM: Gnr/ 6 / 6 Ideell bnr.: andel: 1/1 Eiendomsnavn: Ysteby Formål: Utvikling av eiendom med å etablere senter for alternativ behandling med mer. Totalt bruket: Totalt bruket: Arealopplysninger jfr. skog + landskap (nijos) Fulldyrka 4 Overflate dyrka/ 1 jord: Gjødsla beite: Skog S og H: Skog M: 480 Skog L: Annet areal: 41 Areal i alt: 526 EIENDOMMENS BYGNINGSMASSE: Bygningstype: Byggeår: Grunnflate: Etasjer: Teknisk tilstand: Bolig Middels Div. uthus Dårlig FAKTISKE OPPLYSNINGER: Eiendomstype: Landbruk Jordbruksvilkår: Middels Sameie/eneeie: eneeie/stiftelse Skogbruksvilkår: Middels Type drift på bruket: Saksutredning: Ingen Type drift i området: Spredt jordbruk basert på grasproduksjon og husdyrhold Side 15 av 16

16 Sak 0042/07 Eiendommen består av 2 teiger, en teig med bolig rett nord for Olderdalen/Ysteby og en brattlendt skog-/utmarksteig på Kåfjordbergan, ca. 5 kilometer fra Olderdalen sentrum. Bolig av eldre dato tilfredsstiller ikke dagens krav som helårsbolig. Erverv av eiendom er som følge av tvangssalg. Kjøpesum kr ,- Konsesjonssøker bor i Oslo. Formålet med ervervet er mulig næringsetablering med alternativt senter på Kåfjordbergan. Innholdet baseres på ulike miljøhensyn, undervisning, informasjonsutveksling, bioteknologier, kosthold, livsstil, vann, byggematerialer/utforming med mer. Vurdering: Eiendommen beskaffenhet, størrelse og produksjonsevne gjør det vanskelig å drive selvstendig landbruksvirksomhet på en regningsvarende måte, uten å drive med betydelig leiejord. Eiendommen egner seg lite som tilleggsjord, med få dyrka- og dyrkningsareal. Boligen er sentrumsnær og kan etter påkostninger egne seg for fast bosetting. Totalareal på vel 526 dekar, utgjør relativt mye sett i forhold til andre landbrukseiendommer i kommunen. Storparten av arealet er ikke maskinelt drivbar, men egner seg godt til planlagt virksomhet. Konsesjonslovens formål 1, er å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og sikre eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet. Dette ervervet virker å skape en gunstig næringsutvikling av eiendommen, selv om hovedformål ikke er landbruk. Deler av virksomheten vil være relatert til jordbruk, med økologisk dyrkning av ulike vekster mv.. Planlagt virksomhet skaper flere arbeidsplasser og gir ringvirkninger. Rådmannens innstilling: Kjell Gunnar Åbyholm, Oslo, innvilges konsesjon for erverv av gnr. 6 bnr. 6 Ysteby i Kåfjord kommune, jfr. konsesjonslovens 1 nr. 3 og 21. Det settes som vilkår at det innen år 2012 er etablert næringsvirksomhet på eiendommen, jfr. konsesjonslovens 11. Side 16 av 16

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/1062 Sakstittel: SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 49 BNR1 OG 5 I GRATANGEN KOMMUNE

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/1062 Sakstittel: SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 49 BNR1 OG 5 I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/1062 Sakstittel: SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 49 BNR1 OG 5 I GRATANGEN KOMMUNE Innstilling:... &&& Sett inn saksutredningen over (IKKE RØR DENNE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0049/03 03/00541 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 29/BNR 3-7

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0049/03 03/00541 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 29/BNR 3-7 Gáivuona suohkan Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Jordlov, konsesjonslov. Ingebjørg Haug

Jordlov, konsesjonslov. Ingebjørg Haug Jordlov, konsesjonslov Ingebjørg Haug Tema 1. Driveplikt etter jordlova 2. Deling etter jordlova 3. Konsesjon virkemiddel ved omsetting av fast eiendom Konsesjonsplikt Overdragelser som ikke trenger konsesjon

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen

Detaljer

Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak fra lovbestemt boplikt - Tor Arne Tisløv

Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak fra lovbestemt boplikt - Tor Arne Tisløv Midtre Namdal samkommune Miljø og landbruk Saksmappe: 2010/4967-3 Saksbehandler: Elin Skard Øien Saksframlegg Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak

Detaljer

Boplikt på boligeiendommer i Tana kommune - Vurdering av innføring av nedsatt konsesjonsgrense (nullgrense) etter 7 i konsesjonsloven.

Boplikt på boligeiendommer i Tana kommune - Vurdering av innføring av nedsatt konsesjonsgrense (nullgrense) etter 7 i konsesjonsloven. Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: L70 Arkivsaksnr: 2016/840-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 46/2016 02.06.2016 Boplikt på boligeiendommer i Tana kommune

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Arkivsaksnr.: 10/1871-1 Arkivnr.: GNR 51/97 Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Hjemmel: Konsesjonsloven

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 130/15 15/709 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GBNR. 38/13

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 130/15 15/709 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GBNR. 38/13 Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.09.2015 Tid: 13:00 14:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 28.10.2014 033/14 Kommunestyret 26.11.2014 061/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 28.10.2014 033/14 Kommunestyret 26.11.2014 061/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/798 14/5951 Ragnhild Haugen 17.10.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato E: V04 200400263-15/LANDICB 20.04.2006

Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato E: V04 200400263-15/LANDICB 20.04.2006 Landbruk Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato E: V04 200400263-15/LANDICB 20.04.2006 VEDTATTE RETNINGSLINJER FOR PRAKTISERING AV KONSESJONSLOVEN AV 28. NOVEMBER 2003 I VÅLER KOMMUNE VEDTAK: Viser til behandling

Detaljer

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK:

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Møtedato FORMANNSKAP 07.02.2012 Saknr. Tittel:

Detaljer

Formannskap 03.06.14

Formannskap 03.06.14 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 19.05.2014 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato Formannskap 03.06.14 Saknr. Tittel: 43/14 Søknad om konsesjon fra Bjørn Kvalø for kjøp av landbrukseiendommen

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING NY BEHANDLING - SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR.85 BNR.2. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkivsak: 09/1232-7 Arkivkode: GBNR 085/002 Klageadgang:

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Frode

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/383 14/2334 Hilgunn Anita Iversen 31.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR - 8/2 16/1250 16/8667 Ragnhild Haugen 25.11.2016 Konsesjon på eiendom, Kvalpskarmo Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Astri Christine Bævre Istad Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Astri Christine Bævre Istad Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten Averøy kommune Landbruks- og matdepartementet postboks 8007 Dep 0030 OSLO Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/2405-4 Astri Christine Bævre Istad 18.12.2014 Høring - Forslag om

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 8/2 Arkivsak: JournalpostID: 16/8667 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 25.11.2016 Konsesjon på eiendom, Kvalpskarmo Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 16/302 Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SAK 107/16 - SØKNAD OM FRITAK FOR BO VED ERVERV AV GBNR 42/27, 47 I GRATANGEN

Saksfremlegg. Arkivsak: 16/302 Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SAK 107/16 - SØKNAD OM FRITAK FOR BO VED ERVERV AV GBNR 42/27, 47 I GRATANGEN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 16/302 Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SAK 107/16 - SØKNAD OM FRITAK FOR BO VED ERVERV AV GBNR 42/27, 47 I GRATANGEN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/624 14/5168 Ragnhild Haugen 08.09.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Hindbjørgen gbnr 231/2

Søknad om konsesjon på erverv av Hindbjørgen gbnr 231/2 Saksframlegg Arkivnr. V62 Saksnr. 2010/1236-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om konsesjon på erverv av Hindbjørgen gbnr Dokumenter i saken:

Detaljer

Forslag fra regjeringen om oppheving av konsesjonsloven og enkelte bestemmelser om boplikt - høring.

Forslag fra regjeringen om oppheving av konsesjonsloven og enkelte bestemmelser om boplikt - høring. Ås kommune Forslag fra regjeringen om oppheving av konsesjonsloven og enkelte bestemmelser om boplikt - høring. Saksbehandler: Lars Martin Julseth Saksnr.: 14/03827-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet

Detaljer

Søknad om konsesjon for erverv av eiendom gbnr 34/9 og 34/59 i Sandlia, Tana kommune.

Søknad om konsesjon for erverv av eiendom gbnr 34/9 og 34/59 i Sandlia, Tana kommune. Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2017/107-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Delegert landbruk 3/17 Søknad om konsesjon for erverv av eiendom gbnr 34/9

Detaljer

Dykkar ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Jermund Vågen

Dykkar ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Jermund Vågen Fræna kommune Landbruk Det kongelige landbruks- og matdepartement Postboks 8007 Dep. 0030 OSLO Melding om vedtak Dykkar ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/2841-3 Jermund Vågen 16.12.2014 Høringsuttalelse

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.04.2006 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 16/321 Sakstittel: SØKNAD OM FRITAK FRA BOPLIKT FOR G/BNR 61/40

Saksfremlegg. Arkivsak: 16/321 Sakstittel: SØKNAD OM FRITAK FRA BOPLIKT FOR G/BNR 61/40 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 16/321 Sakstittel: SØKNAD OM FRITAK FRA BOPLIKT FOR G/BNR 61/40 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen kommune innvilget

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Frode

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 49/7/15 Arkivsak: JournalpostID: 16/6585 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 28.10.2016 Konsesjon på erverv av eiendom Sørflata Utvalg Møtedato

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR - 49/7/15 16/914 16/6585 Ragnhild Haugen 28.10.2016 Konsesjon på erverv av eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 5 BNR

SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 5 BNR SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 5/164 Arkivsaksnr.: 11/598 SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 5 BNR 164 Rådmannens innstilling: 1. Skånland kommune vedtar i medhold

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/3090-5 Arknr.: V60 &13 Saksbehandler: Tove Næs BEHANDLING: SAKNR. DATO Formannskapet 75/14 19.11.2014 Kommunestyret 102/14 03.12.2014 OPPHEVELSE AV KONSESJONSLOVEN

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2006 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl

Detaljer

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 4/17 Teknisk utvalg Retningslinjer for praktisering av konsesjonsloven

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 4/17 Teknisk utvalg Retningslinjer for praktisering av konsesjonsloven Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2017/14-1 Arkiv: V60 Saksbehandler: Åsmund Austarheim Dato: 11.01.2017 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 4/17 Teknisk utvalg 08.02.2017 Retningslinjer for praktisering

Detaljer

Konsesjon på erverv av fast eiendom gnr. 78 bnr. 8 i Hattfjelldal. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.06.12 055/12 Kommunestyret 27.06.

Konsesjon på erverv av fast eiendom gnr. 78 bnr. 8 i Hattfjelldal. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.06.12 055/12 Kommunestyret 27.06. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FA-V60 12/165 12/3170 Hilgunn Anita Iversen 30.04.12 Konsesjon på erverv av fast eiendom gnr. 78 bnr. 8 i Hattfjelldal Utvalg

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 174/4 og 174/10 - Anita B Flatås og Esten I Flatås

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 174/4 og 174/10 - Anita B Flatås og Esten I Flatås Saksframlegg Arkivnr. 174/4 Saksnr. 2016/1361-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 174/4 og 174/10

Detaljer

KLAGE PÅ VEDTAK I KONSESJONSSAK G/BNR. 27/7 I TROMSØ KOMMUNE

KLAGE PÅ VEDTAK I KONSESJONSSAK G/BNR. 27/7 I TROMSØ KOMMUNE KLAGE PÅ VEDTAK I KONSESJONSSAK G/BNR. 27/7 I TROMSØ KOMMUNE Innstilling til vedtak: Byrådet tar ikke klagen til følge og opprinnelig vedtak står. Saken sendes Fylkesmannen i Troms til endelig avgjørelse.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 100/33/87 Arkivsaksnr.: 17/215-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 100/33/87 Arkivsaksnr.: 17/215-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 100/33/87 Arkivsaksnr.: 17/215-2 GUNN SYNNØVE STRØMME BJØRAVÅG - SØKNAD OM KONSESJON UTEN BOPLIKT VED ERVERV AV FAST EIENDOM. Ferdigbehandles i: Driftsutvalget

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER KONSESJONSLOVEN AV

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER KONSESJONSLOVEN AV Teknisk, Landbruk og Utvikling RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER KONSESJONSLOVEN AV 28.11.2003 Vedtatt av kommunestyret i Folldal kommune xx.xx.20xx, sak xxxxx Loven 1. LOVGRUNNLAGET Lov om

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Erik Bjøre Arkiv: V04 Arkivsaksnr.: 14/917

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Erik Bjøre Arkiv: V04 Arkivsaksnr.: 14/917 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Erik Bjøre Arkiv: V04 Arkivsaksnr.: 14/917 VURDERING AV BOPLIKT (NEDSATT KONSESJONSGRENSE) Bakgrunn Kommunestyret bad i sak 98/14 administrasjonen om å legge fram en sak med

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 16/1064 Sakstittel: SØKNAD OM FRITAK BOPLIKTEN VED ERVERV AV EIENDOMMEN GNR 34 BNR 6 og 57 I GRATANGEN

Saksfremlegg. Arkivsak: 16/1064 Sakstittel: SØKNAD OM FRITAK BOPLIKTEN VED ERVERV AV EIENDOMMEN GNR 34 BNR 6 og 57 I GRATANGEN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 16/1064 Sakstittel: SØKNAD OM FRITAK BOPLIKTEN VED ERVERV AV EIENDOMMEN GNR 34 BNR 6 og 57 I GRATANGEN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.06.04 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/164 14/877 Hilgunn Anita Iversen 17.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/10 10/19 REFERATER 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/10 10/19 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: HERREDSHUSET : 20. 01.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Melding om politisk vedtak - Høring - Endring i odelsloven, konsesjonsloven og jordloven - Bestemmelser om bo- og driveplikt m.m.

Melding om politisk vedtak - Høring - Endring i odelsloven, konsesjonsloven og jordloven - Bestemmelser om bo- og driveplikt m.m. MELDAL KOMMUNE ORKLA LANDBRUK Det kongelige Landbruks- og Matdepartement Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref: Oppgis ved henvendelse hit Arkivkode: Dato: 08/359-4/JORA FA-V63/ Meldal, 08.04.2008

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll. Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep.

Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll. Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep. Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep.no Konsesjonsloven Lov av 28.11.2003 nr 98, sist endret i 2009. 1 formål:

Detaljer

Konsesjonsloven, med hovedvekt på boplikt og grense bebygd/ubebygd eiendom. Fagsamling i Loen Anne Pernille Asplin

Konsesjonsloven, med hovedvekt på boplikt og grense bebygd/ubebygd eiendom. Fagsamling i Loen Anne Pernille Asplin Konsesjonsloven, med hovedvekt på boplikt og grense bebygd/ubebygd eiendom Fagsamling i Loen 23.10.13 Anne Pernille Asplin Hvorfor konsesjon? 1 (lovens formål) Loven har til formål å regulere og kontrollere

Detaljer

Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no til sentraladministrasjonen, som sørger for innkalling av varamenn.

Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no til sentraladministrasjonen, som sørger for innkalling av varamenn. RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 20.11.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 45/25 Arkivsaksnr.: 15/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 45/25 Arkivsaksnr.: 15/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 45/25 Arkivsaksnr.: 15/1913-11 ROLV VIDAR OG JAN EVEN LIAN. SØKNAD OM KONSESJON. Ferdigbehandles i: Driftsutvalget Saksdokumenter: Søknad om konsesjon

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/571 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 42 BNR 1

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/571 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 42 BNR 1 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 11/571 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 42 BNR 1 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Grønn Nemnd MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Malm. Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Verran kommune. Grønn Nemnd MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Malm. Dato: Tidspunkt: 17:00 Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Grønn Nemnd Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Verran Servicekontor, møterom: Malm Medlemmene ble innkalt pr. telefon 13.02.14. Malm

Detaljer

59/11 - Aursjømyr i Verran kommune - Søknad om konsesjon

59/11 - Aursjømyr i Verran kommune - Søknad om konsesjon Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 21.01.2015 2014/1931-3 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 98244043 Odd Arne Tangstad Almåvegen 5 7580 SELBU Melding om vedtak

Detaljer

Høring Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten. Utvalg Saksnummer Møtedato Formannskapet 014/

Høring Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten. Utvalg Saksnummer Møtedato Formannskapet 014/ JournalpostID 14/5204 Sakspapir Vår saksbehandler: Erik Stenhammer 62 43 31 12 Sektor for teknikk og miljø Høring Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten Utvalg Saksnummer Møtedato Formannskapet

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet foreslår å oppheve lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv., Lov-2003-11-28-98.

Landbruks- og matdepartementet foreslår å oppheve lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv., Lov-2003-11-28-98. Byrådssak 1008 /15 Høringsuttalelse til forslag om oppheving av lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) og endringer i lov om odelsretten og åseteretten ESDR ESARK-03-201400052-44

Detaljer

Konsesjonsloven, med hovedvekt på boplikt og grense bebygd/ubebygd eiendom

Konsesjonsloven, med hovedvekt på boplikt og grense bebygd/ubebygd eiendom Konsesjonsloven, med hovedvekt på boplikt og grense bebygd/ubebygd eiendom FMHEs fagligsamling for kommunal landbruksforvaltning 3.10.2013 aud-ingrid.krefting@slf.dep.no Konsesjonsloven 1 formål: Loven

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 88 BNR 1

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 88 BNR 1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Løvmo Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 08/493-5/CA V60 &18 03.11.2008 FORSLAG TIL ENDRINGER AV FORSKRIFT FOR NEDSATT KONSESJONSGRENSE FOR BEBYGD EIENDOM

Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 08/493-5/CA V60 &18 03.11.2008 FORSLAG TIL ENDRINGER AV FORSKRIFT FOR NEDSATT KONSESJONSGRENSE FOR BEBYGD EIENDOM HAMARØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 08/493-5/CA V60 &18 03.11.2008 MELDING OM POLITISK VEDTAK FORSLAG TIL ENDRINGER AV FORSKRIFT FOR NEDSATT KONSESJONSGRENSE FOR BEBYGD EIENDOM Kommunestyret

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Gáivuona suohkan Sak 0021/01 Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0021/01 00/00711 SØKNAD OM FRITAK FRA BO- OG DRIVEPLIKT - GNR./BNR. 24/23 ANTON N. BERG, 9147 BIRTAVARRE.

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 19.03.2015 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Saksfremlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& ... &&& Sett inn saksutredningen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Saksfremlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& ... &&& Sett inn saksutredningen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/236 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV LANDBRUKSEIENDOMMEN SANDNES GNR 54 BNR 3 og 1/6- DEL I GNR 54 BNR 7 I GRATANGEN Innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 08.08.2013 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato FORMANNSKAP 20.08.13 Saknr. Tittel: 54/13 Søknad om konsesjon fra Atle Nielsen for kjøp av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 16/572 og 716 Arkivsaksnr.: 13/3 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 16 BNR 572 OG 716

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 16/572 og 716 Arkivsaksnr.: 13/3 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 16 BNR 572 OG 716 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 16/572 og 716 Arkivsaksnr.: 13/3 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 16 BNR 572 OG 716 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsplikten og boplikten

Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsplikten og boplikten Saksframlegg Arkivnr. V60 Saksnr. 2014/3011-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Formannskapet Saksbehandler: Aril Røttum Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsplikten og boplikten

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 14/1349 Sakstittel: SØKNAD OM UTSETTESLE FRA BOPLIKTEN GRN 61 BNR 20 I GRATANGEN

Saksfremlegg. Arkivsak: 14/1349 Sakstittel: SØKNAD OM UTSETTESLE FRA BOPLIKTEN GRN 61 BNR 20 I GRATANGEN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 14/1349 Sakstittel: SØKNAD OM UTSETTESLE FRA BOPLIKTEN GRN 61 BNR 20 I GRATANGEN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen

Detaljer

Konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - egenerklæring

Konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - egenerklæring Froland ved erverv av fast eiendom - egenerklæring Rettledning Opplysning om erverver: Er det flere som erverver eiendommen sammen (sameiere), må hver enkelt fylle ut hvert sitt skjema. Hvis du bare overtar

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR - 1/8, GBNR - 1/216 16/1193 16/8169 Ragnhild Haugen 03.11.2016 Konsesjon på erverv av eiendom, Utigård Utvalg Møtedato

Detaljer

Utvalgssaker Høring - Forslag om endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten og åsetesretten Saken gjelder:

Utvalgssaker Høring - Forslag om endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten og åsetesretten Saken gjelder: Sandnes kommune - rådmannen Arkivsak-dok. 16/08886-2 Saksbehandler Daniela Dobbert Behandles av Sakstype Møtedato Formannskapet 2015-2019 Utvalgssaker 29.08.2016 Høring - Forslag om endring av lov om konsesjon,

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 111/14 14/1186 EIENDOM GNR 10 BNR 8 M. FL. SØKNAD OM KONSESJON

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 111/14 14/1186 EIENDOM GNR 10 BNR 8 M. FL. SØKNAD OM KONSESJON Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Skriftlig saksbehandling innen 10.09.14 kl. 12.00 Møtedato: 10.09.2014 Klokkeslett: Innen kl. 12.00 Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no.

Detaljer

OSEN KOMMUNE Arkiv: 1633/26/2

OSEN KOMMUNE Arkiv: 1633/26/2 OSEN KOMMUNE Arkiv: 1633/26/2 Dato: 19.01.2017 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalget for Utvikling og Miljø Saksbehandler: Ivar Dybdahl 1633/26/2. SØKNAD OM KONSESJON GRUNNET MANGLENDE BOSETTING

Detaljer

Kommunen som landbruksmyndighet

Kommunen som landbruksmyndighet Kommunen som landbruksmyndighet Konsesjonsloven Gravberget, 25. oktober 2017 Seniorrådgiver Jon Jamtli 1 Konsesjonsloven av 28. november 2003 nr. 98 1 Lovens formål Loven har til formål å regulere og kontrollere

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Jorde Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/2046 SØKNAD OM KONSESJON PÅ GNR/BNR 59/2 I ØYER KOMMUNE SØKER: FRANTS EIRIK KVAM

Saksbehandler: Øystein Jorde Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/2046 SØKNAD OM KONSESJON PÅ GNR/BNR 59/2 I ØYER KOMMUNE SØKER: FRANTS EIRIK KVAM Saksbehandler: Øystein Jorde Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/2046 SØKNAD OM KONSESJON PÅ GNR/BNR 59/2 I ØYER KOMMUNE SØKER: FRANTS EIRIK KVAM Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): -Søknad om

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.06.06 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Jani

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 44 bnr. 2 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 44 bnr. 2 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/189 14/1881 Hilgunn Anita Iversen 17.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 44 bnr. 2 i Hattfjelldal

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 78/8 Arkivsak: JournalpostID: 16/6128 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 03.08.2016 Konsesjon på erverv av eiendom som tilleggsjord Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR - 59/1 16/1252 16/8681 Ragnhild Haugen 25.11.2016 Konsesjon på eiendom, Linvik i Varntresk Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

HØRINGSNOTAT: ENDRINGER I ODELSLOVEN, KONSESJONSLOVEN OG JORD- LOVEN. BESTEMMELSER OM BO- OG DRIVEPLIKT.

HØRINGSNOTAT: ENDRINGER I ODELSLOVEN, KONSESJONSLOVEN OG JORD- LOVEN. BESTEMMELSER OM BO- OG DRIVEPLIKT. Ark.: V04 Lnr.: 2591/08 Arkivsaksnr.: 08/371 Saksbehandler: Jan Johnsplass HØRINGSNOTAT: ENDRINGER I ODELSLOVEN, KONSESJONSLOVEN OG JORD- LOVEN. BESTEMMELSER OM BO- OG DRIVEPLIKT. Vedlegg: http://www.regjeringen.no/upload/lmd/vedlegg/horinger/horingsnotat_050208_odel_kon

Detaljer

Høringssvar til forslag om opphevinga av konsesjonsloven og boplikt

Høringssvar til forslag om opphevinga av konsesjonsloven og boplikt ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 14/189 18.12.2014 Kommunestyret Arkivref: 2014/1099-2 Saksbeh.: Ida Karlstrøm, Jordbruksrådgjevar Avdeling: Plan- og næringsavdelinga Dir.tlf.: 37185252

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 4/23 Arkivsaksnr.: 12/497

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 4/23 Arkivsaksnr.: 12/497 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 4/23 Arkivsaksnr.: 12/497 SØKNAD OM DELING AV DRIFTDENHET, EIENDOM - GNR. 4 BNR. 23, GNR 6 BNR 2 OG GNR 10 BNR 7. Rådmannens innstilling: 1. Det vises

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd 31.01.2013. 12/1 - Søknad om konsesjon ved erverv. Søker: Michael Hummel

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd 31.01.2013. 12/1 - Søknad om konsesjon ved erverv. Søker: Michael Hummel Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2012/1818-6 Saksbehandler: Grete Mari Sand, Landbruksrådgiver Ansvarlig leder: Alf Petter Reitan, Enhetsleder samfunnsutvikling Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg

Detaljer

Konsesjon for erverv av Vangen, gnr 9 bnr 6 og 12 i Ørjedal

Konsesjon for erverv av Vangen, gnr 9 bnr 6 og 12 i Ørjedal Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 9/6 9/12 Arkivsak: JournalpostID: 16/6614 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 30.08.2016 Konsesjon for erverv av Vangen, gnr 9 bnr 6 og 12 i Ørjedal

Detaljer

Tønsberg kommune «Soa_Navn»

Tønsberg kommune «Soa_Navn» Tønsberg kommune «Soa_Navn» Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: «Sbr_Navn» «Sbr_Tlf» «Sdo_DokID» «Sas_ArkivID» «Sdo_AMReferanse» Det kongelige landbruks. og matdepartement Postboks

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2016/1562-4 Arkiv: V60 Dato: 26.09.2016 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Ann-Kathrine Kristensen Utv.saksnr Utvalg Møtedato 134/16 Formannskapet

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 187/3 og 5 og 193/9 - søker Maren Røe

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 187/3 og 5 og 193/9 - søker Maren Røe Saksframlegg Arkivnr. 187/3 Saksnr. 2010/3397-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 187/3 og 5 og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.12.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

3 U Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 232/1 - Bård Henrik Hinsverk

3 U Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 232/1 - Bård Henrik Hinsverk Saksframlegg Arkivnr. 232/1 Saksnr. 2016/2411-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 232/1 - Bård

Detaljer

Hovedutvalg for nærmiljø og kultur behandlet i møte sak 8/14. De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

Hovedutvalg for nærmiljø og kultur behandlet i møte sak 8/14. De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: Randaberg kommune Det Kongelige Landbruks- og Matdepartement Postboks 8007, Dep 0030 OSLO postmottak@lmd.dep.no Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato: 13/2529-5 105 V60 &13 PLA/JOR/AGBC 29.01.2014

Detaljer

Forslag til endringer odelsloven, konsesjonsloven og jordloven Bo- og driveplikt og arealgrenser

Forslag til endringer odelsloven, konsesjonsloven og jordloven Bo- og driveplikt og arealgrenser Forslag til endringer odelsloven, konsesjonsloven og jordloven Bo- og driveplikt og arealgrenser Pressekonferanse 5. februar 2008 Høringsnotat Ut på høring i dag Høringsfrist 5. mai Forslag til Stortinget

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2017/1089 Dato: 19.04.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE LANDBRUK UTMARK OG KULTURVERN

BÆRUM KOMMUNE LANDBRUK UTMARK OG KULTURVERN BÆRUM KOMMUNE LANDBRUK UTMARK OG KULTURVERN Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato: 15/16624/BEPED 27.01.2015 Høringsuttalelse - Forslag om å oppheve konsesjonsloven

Detaljer

ved erverv av fast eiendom mv.

ved erverv av fast eiendom mv. Statens landbruksforvaltning Les rettledningen på side 3 og 4 før blanketten fylles ut. Erververs (ny eiers) navn (slektsnavn, for- og mellomnavn) Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom

Detaljer

Hurum kommune. Møteprotokoll SAKSLISTE: Utvalg: Natur- og landbruksnemnda i Hurum Møtested Hovtun Dato: Tidspunkt: 16:00 17:15

Hurum kommune. Møteprotokoll SAKSLISTE: Utvalg: Natur- og landbruksnemnda i Hurum Møtested Hovtun Dato: Tidspunkt: 16:00 17:15 Hurum kommune Møteprotokoll Utvalg: Natur- og landbruksnemnda i Hurum Møtested Hovtun Dato: 10.03.2008 Tidspunkt: 16:00 17:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Sverre Georgsen Leder Odd

Detaljer

Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 28.01.2015 002/15

Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 28.01.2015 002/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-483, TI-&13 14/1007 15/124 Ragnhild Haugen 07.01.2015 Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/635 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOM GNR 30 BNR 1 I GRATANGEN

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/635 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOM GNR 30 BNR 1 I GRATANGEN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 10/635 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOM GNR 30 BNR 1 I GRATANGEN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.04 Tid: 10.00

MØTEBOK. Næringsstyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.04 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl

Detaljer

Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen gnr./bnr. - 114/1 og 112/ 5 - Håkon Øglend

Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen gnr./bnr. - 114/1 og 112/ 5 - Håkon Øglend Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 08.06.2012 Arkiv: :GBR-112/5, gbr114/1, FA-V62, TI-&18 Arkivsaksnr.: 12/1265 Journalpostløpenr.: 12/16917 Saksnummer Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling:

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2010/960-11 Arkiv: 14/14/1 Saksbeh: Liv Kirsten Eide Dato: 24.11.2011 Søknad om konsesjon for erverv av fast eiendomsøker: Kari Moe Dalen og Karl Tore

Detaljer