MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE"

Transkript

1 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0037/07 07/00603 BOPLIKT SAKSLISTE 0038/07 07/00213 BRUK AV NÆRINGSFOND TIL FORSKUTTERING 0039/07 06/00872 NY EVALUERING AV LANDBRUKSVIKARORDNINGEN 0040/07 06/00386 KLAGE PÅ VEDTAK OM FRITAK FRA BO- OG DRIVEPLIKT GNR 36/7,10,23,24, /07 06/00097 SØKNAD FRITAK FRA BO- OG DRIVEPLIKT, GNR 28/3 0042/07 07/00370 SØKNAD OM KONSESJON GNR. 6 BNR. 6 OG BNR 53 Kåfjord kommune, 9148 Olderdalen, Bjørn Inge Mo (s. ordfører Gerd Molund Olsen e.f.

2 Gáivuona suohkan Sak 0037/07 Kåfjord kommune BOPLIKT Saksbehandler: Eirik Djupvik Arkiv: V63 Arkivsaksnr.: 07/00603 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0037/07 Næringsstyret Saksutredning: 1. Om konsesjon ved erverv av eiendom. 2. Pbl konsesjonslova 3. Erfaring fra Gildeskål Det har blitt ytret politisk ønske om å ta opp temaet boplikt og mulig innføring av nullgrenseforskrift. I denne saksutredningen vil temaet utredes samt et forslag til videre arbeid. På grunn av kort saksbehandlingstid er det kontaktet en kommune av lignende karakter (Gildeskål) som innførte nullgrenseforskrift i 1986, og som fjernet denne igjen i Det er i tillegg gjort en del juridisk og statistisk undersøking. Boplikt blir som regel innført fordi en ønsker flest mulig hus tilgjengelig for bosetting, og hindre for mange hus i å bli fritidsbolig, slik at det ikke blir for dyrt å etablere seg. Mange kan være interessert i småbruk og eldre eiendommer, disse er også svært attraktive for fritidsbruk. Fritt salg vil kunne bety at flere hus ikke blir tilgjengelig for bosetting, og at prisen blir høyere. Ideelt sett hører diskusjonen om boplikt hjemme i arbeidet med strategisk plan, og utfallet av denne saken bør derfor bakes inn i den kommende kommune / strategiplan 1. Oppsummering av de viktigste prinsipper i Lov om konsesjon av 28. NOVEMBER 2003, SOM ER RELEVANT FOR BOPLIKTEN. KONSESJON = (i denne sammenheng) tillatelse til å erverve fast eiendom. Hovedregel er konsesjonsplikt. Konsesjonsloven gjelder for hele landet. I utgangspunktet er all overdragelse av fast eiendom konsesjonspliktig. Kjøper må søke konsesjon for erverv av eiendom. Dette gjøres på eget skjema. Erverver får ikke tinglyst skjøte på eiendommen uten å forevise vedtak på at konsesjon er gitt, eller dokumentasjon på at konsesjon ikke er nødvendig. Kommunen er konsesjonsmyndighet. Lovens formål er essensiell i vurderingen av om konsesjon skal gis. Lovteksten i 1(formålsparagrafen) er: Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet, bl.a. for å tilgodese: Side 2 av 16

3 Sak 0037/07 1. framtidige generasjoners behov 2. landbruksnæringen 3. behovet for utbyggingsgrunn 4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser 5. hensynet til bosettingen Etter 11 kan det settes vilkår som finnes påkrevd av hensyn til lovens formål. Ved erverv til landbruksformål skal det i tillegg til formålsbestemmelsen legges særlig vekt på forhold som nevnt i 9. Unntak fra konsesjonsplikt. Konsesjonsloven gir flere unntak fra konsesjonsplikten. Konsesjonsfriheten følger enten eiendommens karakter ( 4) eller erververs stilling ( 5). 5, erververs stilling: Gjelder oftest ved nærmere bestemte slektskapsforhold mellom tidligere og ny eier. Merk at hvis eiendommen er over 100 dekar eller har mer enn 20 dekar fulldyrka jord, medfølger det bo- og driveplikt i minst 5 år. Denne boplikten er personlig; erverver må selv bo på eiendommen og oppfylle driveplikten (driveplikt kan oppfylles ved bortleie). Kommunen kan gi fritak fra bo- og driveplikten, etter søknad fra den enkelte innen 1 år etter overtakelse. 4, eiendommens karakter: Av de 4 punktene for når konsesjon ikke er nødvendig nevner vi de to mest aktuelle: - pkt 1. ubebygde enkelttomter for bolig eller fritidshus når tomta er 2 dekar eller mindre. Tomten må bebygges innen 5 år. - pkt. 4. bebygd eiendom på 100 dekar eller mindre, der ikke mer enn 20 dekar er fulldyrket. Siste punktum i 4 lyder: Konsesjonsfriheten etter første ledd nr. 4 kan settes ut av kraft ved forskrift etter 7 første ledd. Bruk av egenerklæring. Ved konsesjonsfrie erverv skal en såkalt egenerklæring fylles ut. Denne erstatter konsesjonsvedtak og må medbringes skjøte for tinglysing. Her skal erverver erklære at vilkår for konsesjonsfriheten er oppfylt og/eller at vedkommende er kjent med vilkårene (for eksempel bo- og driveplikt). Kommunen skal også gi bekreftelser på visse forhold ved eiendommen. Etter tinglysing får kommunen tilsendt erklæringene. Disse brukes som grunnlag for å ta opp bo- og drivepliktssak dersom det foreligger. Oftest er egenerklæringen den eneste befatningen kommunen har ved eiendomsoverdragelser. Boplikt for helårsboliger. (Nulkonsesjonforskrifta) Første ledd av 7 lyder: Kongen kan ved forskrift sette konsesjonsfriheten etter 4 første ledd nr. 4 ut av kraft for: 1. bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig. 2. eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, herunder eiendom med bebyggelse under oppføring, i områder som i reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er regulert til boligformål. Resten av 7 inneholder presiseringer, vilkår og andre bestemmelser. Dette betyr at det gjelder altså ingen arealgrense for bebygd eiendom som har vært helårsbolig og som skal brukes til andre formål. En som skal bruke en tidligere helårsbolig til fritidsformål, må søke konsesjon. Men også her gjelder konsesjonsfrihet ved slektskap, Side 3 av 16

4 Sak 0037/07 dersom overdrager har eid den i minst 5 år. Ovenstående pkt. 2 er nytt i konsesjonsloven. Bestemmelsen er innført for å tette et hull i loven; muligheten av å kjøpe en boligtomt for så å oppføre fritidshus. Nytt er det også at konsesjonsloven ( 10) inneholder bestemmelser om hvilke momenter det kan legges vekt på ved avgjørelsen av konsesjonssøknader etter 7. Tidligere hadde en kun forvaltnings- og rettspraksis å forholde seg til. Boplikten etter 7 er ikke personlig. En trenger ikke bo der selv, men kan oppfylle boplikten ved bortleie til helårsbolig. Vi minner om at dersom eiendommen er over 100 dekar/20 dekar fulldyrket, er den konsesjonspliktig uansett, hvis det ikke er nær familie. Overdragelse av helårsbolig er ofte konsesjonsfri av ulike årsaker, mest vanlig pga overdragelser innen familien. Til slutt noen begreper som ofte brukes feil: Erverver søker konsesjon, ikke konsesjonsfritak eller konsesjonsfrihet. Det samme gjelder vedtaket; kommunen gir konsesjon, eller avslår å gi konsesjon. Bo- og driveplikt gjelder bare landbrukseiendommer over en viss størrelse. Man må ikke dyrke poteter på 2 mål tomt! Reglene om bo- og driveplikt gjelder for hele landet men kan praktiseres noe ulikt. Begrepet dispensasjon brukes bare i forbindelse med gjeldende arealplan. Hvis formål med ervervet (fritidsbruk) er i strid med vedtatt arealbruk, må det samtidig med konsesjonsvedtaket gis dispensasjon fra arealplanen. 2. Arealplanens/pbl`s rettsstyrke i forhold til konsesjonsloven. - Behandlingsrekkefølge: Konsesjonsspørsmålet behandles først, deretter spørsmål om bruksendring. - Dersom bruksformålet (fritid) er i strid med arealplanen, og dispensasjon fra plan dermed er nødvendig, kan dispensasjon gis i samme vedtak uten forutgående høringsrunde til fylkesmannen. En kan altså klare seg med èn behandling i planutvalget. - Når det gjelder spørsmål om bruksendring, er dette en meget uklar og vanskelig materie i plan- og bygningsloven. Ingen kommuner håndhever søknadsplikt for bruksendringer fra bolig til fritid. Både pga av omfanget, men også fordi loven er begrenset mht sanksjonsmulighet (kan ikke nekte opphør av bruk, å pålegge noen ikke-bruk er meningsløst). - Hvis kommunen ønsker å begrense boplikten geografisk, må dette gjøres ved å endre forskriften til å gjelde konkrete gårdsnummer. Kommunen kan ikke vise til områder i arealplanen fordi det blir for lite forutsigbart over tid (gir dårlig rettssikkerhet). 3. Erfaringer fra Gildeskål kommune Argumenter og spørsmål som taler for boplikten. Pris på eldre brukte boliger kan bli for høy til unge nyetablerere, ofte fordi de må bruke en vesentlig sum på istandsetting straks, mens fritidsbrukere kan bruke lenger tid på dette. Blir tilgangen på leiebolig eller brukt bolig til overkommelig pris så liten at tilflyttere får problemer med å skaffe seg bolig uten å bygge selv? Side 4 av 16

5 Sak 0037/07 Vi har ikke fått bekreftet at noen faktisk har latt være å bygge pga boplikten. Vi vet heller ikke hvordan fjerning av boplikten vil slå ut blir det et betydelig prishopp? Blir brukte boliger så dyre at folk tvert imot tvinges til å bygge selv? Boplikten har helt klart en viss preventiv effekt. Den er lite målbar, men vi har noen gode eksempler på sentrale og/eller nyere bolighus som ellers ville vært solgt som fritidshus. Gildeskål kommune er i en særstilling i regionen når det gjelder interesse for fritidsboliger. Sammenligning med andre er derfor vanskelig. Kan man oppleve et ras av gode boliger som ender som fritidsbolig? Kan et økende antall hyttetomter etter hvert føre til mindre etterspørsel av bolighus til fritid? Flere eksempler på at det bygges enebolig, i og utenfor regulerte felt, som kun brukes som fritidsbolig. Skal kommunen akseptere å legge ned grunnlagsinvesteringer til fritidsformål? Hva gjør det med bomiljøet hvis det blir sterk innblanding av fritidsboliger? Plan- og bygningsloven kan i praksis bare regulere utforming og tekniske krav til en bolig; ikke bruken. Kan fjerning av boplikten oppfattes som om kommunen ikke lenger satser på fast bosetting? Det er mange mindre gårdsbruk i Gildeskål som er i drift ved utleie, og som fritt vil kunne selges som fritidseiendom. Kan det føre til problemer for gårdbrukernes drift, for eksempel tilgang til leiejord? Jordloven vil gjelde, men vanhevdsparagrafen er i praksis svak. Kan boplikten være et egnet virkemiddel sammen med andre tiltak? Argumenter og spørsmål som taler mot boplikten. Pris på boliger blir høy nok til at folk tas sjansen på kjøp, evt. i konkurranse med fritidsmarkedet, fordi de kan regne med å få investeringen igjen. Pris blir høy nok til at det er interessant å selge, særlig eldre hus. Kan det bli flere boliger i markedet, og reduksjon i antall eiere på hver eiendom? Ressurskrevende i administrasjonen, både - å følge opp et økende antall som ikke søker konsesjon, men som overtar ved egenerklæring og som da har ett år på seg til å bosette seg - å behandle søknader om konsesjon (avslag blir alltid påklaget) - informasjon og veiledning til selger og kjøper, og ikke minst til meglere Står effekten av boplikten i forhold til ressursbruken? Kan frigjorte ressurser brukes på andre måter som gir større effekt på bosettingen? Vi har ingen eksempler på at bolig ved avslag på konsesjon faktisk er blitt helårsbolig. Kjøper har da overtatt ved egenerklæring. Mer rettferdig fordi alle mennesker behandles likt alle steder. Gjelder boplikten i praksis bare de som ønsker å etterfølge den? Noen foretar kreative krumspring for å sno seg unna og mange klarer det. Det er andre forhold som veier tyngre enn boplikt for at folk skal bosette seg. Boplikten gir neppe flere innbyggere, men kan medvirke til at flere brukte boliger fortsatt er helårsbolig. Boplikten på landbrukseiendommer over en viss størrelse kan fortsatt ivaretas gjennom andre lovverk. Skremmer boplikten folk fra å bygge nytt, fordi salgsverdien blir lavere? Medias framstilling setter kommunen i et dårlig lys. Side 5 av 16

6 Sak 0037/07 Boplikten utfordrer folks rettsfølelse. Mange sier de kommer til å bruke fritidsboligen mye, noen skal ta med seg jobben i perioder og andre sier de skal flytte hit når de blir pensjonister hva sier vi til det? Har samfunnsutviklingen ellers medført at boplikten er uegnet som virkemiddel? Erfaringene fra Gildeskål viser at innføring av nullkonesjonsforskrift gir administrasjonen mer arbeid og mer negativ mediaoppmerksomhet, konsesjonssaker er relativt ressurskrevende og følelsesladde. Det er i tillegg vanskelig å sjå effektene av boplikten, den største utfordringen ser allikevel ut til å være rettssikkerhet pga forskjellsbehandling, som følge av mangelfull oppfølging og lite virkemiddel i lovverket. I praksis kan de sies at boplikten kun gjelder for de som i utgangspunktet respekterer den og innretter seg deretter. De viser derimot til en del enkelt eksempler der forskriften har fungert etter formålet samt en god preventiv effekt. Gildeskål oppheva boplikten i 2006: Gildeskål kommune ber departementet oppheve boplikten for kommunen etter konsesjonslovens 7, med virkning fra dato for kommunestyrets vedtak. Årsaken er i hovedsak stor ressursbruk i forhold til oppnådd resultat, manglende virkemidler til reell oppfølging og fare for at rettsikkerheten ikke blir god nok. Innføring av nullkonsesjonsforskrift? Boplikten kan helt klart kunne brukes som et av flere virkemiddel til å bygge opp og videreutvikle lokalsamfunnsentrene. Det vil antagelig fungere heller mot sin hensikt i utkantstrøk. Boplikten bør derfor gjelde utvalgte gårds og bruksnummer rundt bygdesentrene. Om det skal innføres må det settes av ressurser til arbeidet og spesielt til oppfølging av vedtakene. Det må i tillegg huskes på at nullkonsesjonsforskriften er et tvangstiltak og er i utgangspunktet negativt ladet. En annen mulighet vil nok kunne være å bruke de samme ressurser på andre virkemiddel som fastsettes i strategisk plan og som fokuserer på godene ved bygdene og utvikling av disse. Rådmannens innstilling: Saken berører mange og har på samfunnsmessige og private konsekvenser. Saken bør derfor gå gjennom en prosess der innbyggere i Kåfjord kan få sakt sine meninger. Saka bør derfor sendes på høring til grendeutvalg og politiske parti. Samt utredes grundigere fra administrasjonen. Side 6 av 16

7 Gáivuona suohkan Sak 0038/07 Kåfjord kommune BRUK AV NÆRINGSFOND TIL FORSKUTTERING Saksbehandler: Håkon Jørgensen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 07/00213 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0038/07 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Saksutredning: Næringsavdelinga får ved enkelte anledninger henvendelser i saker hvor der er en akutt men kortsiktig kapitalmangel. Dette kan oppstå i tilfeller hvor det søkes om tilskudd og tilskuddsgiver krever dokumentasjon på at utgiftene er betalt før tilskuddet utbetales. Samtidig kan ikke tilskuddsmottaker betale før tilskuddet er mottatt. Situasjonen kan dermed bli håpløs for enkelte og det er da behov for mellomfinansiering. Næringsstyret bør derfor delegere myndighet til rådmannen til å benytte næringsfondet til slik kortsiktig finansiering. For å sikre at kommunen får tilbake sine midler så må det inngås avtale mellom kommunen og tilskuddsmottaker slik at utestående tilskudd betales direkte til kommunen. En slik ordning vil være av stor betydning og vil være en god hjelp til næringsdrivende. Rådmannens innstilling: 1. Næringsstyret delegerer til rådmannen å benytte næringsfondet til forskuttering av tilskudd som gis til næringsdrivende. For eks fra Sametinget, Innovasjon Norge mv. 2. Forskuttering etter punkt 1 kan gis når det kreves dokumentasjon for at utgifter er betalt før tilskudd kan utbetales. 3. Det inngås i hvert enkelt tilfelle en avtale om at tilskudd utbetales direkte til kommunen. Side 7 av 16

8 Gáivuona suohkan Sak 0039/07 Kåfjord kommune NY EVALUERING AV LANDBRUKSVIKARORDNINGEN Saksbehandler: Birger Olsen Arkiv: V14 Arkivsaksnr.: 06/00872 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0077/06 Næringsstyret /07 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Forskrift om tilskudd til landbruksvikarvirksomhet Bilag: Næringsstyresak 0077/06 og brev datert fra rådmann til Kåfjord Avløserlag, v/styreleder, Finn Vik, 9147 Birtavarre. Saksutredning: Viser til tidligere gjeldende saksutredning næringsstyresak 0077/06. Saken ble vedtatt utsatt til ny behandling, med vurdering om en løsning kan være 3 landbruksvikarer i delstillinger med fast oppmøte, med annet/forefallende arbeid i kommunen utenom avløseroppdrag. Arbeidsforhold under 40 % stilling gir ikke pensjonspoeng. Avløserlaget v/vik, tok jfr. tlf. kontakt med rådmann, der de ønsket saken oversendt for å komme med eventuelle synspunkter. Frist for tilbakemelding ble satt til 15. januar Det er ikke registrert noen tilbakemelding. Saken har vært diskutert og vurdert på nytt. Landbruksvikarer uten avløseroppdrag bør kunne ta andre arbeidsoppdrag i kommunen. Utfordringa med dette kan være rasjonell administrering og utnytting. Forefallende og andre arbeidsoppdrag som kan avsluttes på kort varsel, bør kunne utføres av landbruksvikar. Rådmannens innstilling: 1. Kåfjord kommune, ansetter 3 landbruksvikarer i 40 % stillinger. 2. Landbruksvikar skal hovedsakelig brukes til sykdomsavløsning, men vil uten oppdrag være tilgjengelig for andre oppdrag for kommunen. Landbruksvikar må på kort varsel kunnne forlate annet arbeid til fordel for sykdomsavløsning. 3. Avløserlaget eller den kommunen bemynder administrerer ordningen. 4. Betaling av landbruksvikar ved sykdomsavløsning p.t. kr. 144,- per time + 25 % mva. Ved annen avløsning eller oppdrag faktureres p.t. kr. 180, % mva (20 % over sykdomsavløsning). Det beregnes ikke tillegg for kjøring ved sykdomsavløsning for til/fra bruket for mer enn 1 gang per døgn. Ved annen avløsning faktureres bruker for all kjøring. Kjøregodtgjørelse etter gjeldende statssatser p.t. kr. 3, % mva. 5. Timeforbruket avrundes til nærmeste halve-/hele time. Det beregnes minimum 2 timer ved hver påbegynt arbeidsoppdrag. Kjøretid inngår i arbeidstiden og dermed også i grunnlaget for beregning av tiden som belastes hver bruker. 6. Utarbeida rutinebeskrivelse revideres og godkjennes etter denne ordningen. 7. Oppstart Side 8 av 16

9 Side 9 av 16 Sak 0039/07

10 Gáivuona suohkan Sak 0040/07 Kåfjord kommune KLAGE PÅ VEDTAK OM FRITAK FRA BO- OG DRIVEPLIKT GNR 36/7,10,23,24,26 Saksbehandler: Birger Olsen Arkiv: GNR/B 36/7,10,23,24,26 Arkivsaksnr.: 06/00386 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0018/07 Næringsstyret /07 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Konsesjonsloven 5 Bilag: Klage på næringsstyresak 0018/07 og 0019/07. Bilag i saksmappe: Næringsstyresak 0018/07 og 0019/07 og søknader om fritak fra bo- og driveplik. Saksutredning: Viser til næringsstyresak 18/07 for Per Gustav Eriksen, 9020 Tromsdalen og 19/07 for Knut Henning Eriksen, 9017 Tromsø, og vedlagt klage journalført i kommunen og godkjennes innenfor klagefristen. Søkere var i muntlig kontakt med undertegnede om klagen, og det ble innvilget utsatt klagefrist til 15. mai -07 Klagesøknaden er fremmet samla for begge søkere, og kommunen velger å behandle den som en sak, siden den er likelydende for begge søkere. Søkere har vær i møte med fylkesmannen om saken. Eiendommen er behandlet med vedtak som om det var en odelseiendom, jfr. odelslovens 27 a. Dette var feil av kommunen da eiendommens størrelse og produksjonsevne vil være noe for liten til å drive selvstendig landbruksvirksomhet på en regningssvarendemåte. Utdrag odelslovens 2. En eiendom blir regna som odlingsjord når enten jordbruksarealet er minst 20 dekar, eller det hører retter og lunner til at den produksjonsmessige verdi tilsvarer minst 20 dekar jordbruksareal. Søkere ble innvilget midlertidig fritak for boplikten til og driveplikten til (etter evt. innhøsting). Kåfjord kommune ønsker å opprettholde eller styrke bosettingen i kommunen. Eiendommer egnet for fast bosetting bør ikke tas i bruk til fritidsbebyggelse. Kommunen er i gang med rullering av arealplan og arbeider samtidig med å vurdere innføring 0-konsesjonsgrense for fast bosetting. Eiendommen har relativt lite drivbart og dyrkbart jordbruksareal, er brattlendt og har lite maskinell drivbar skog. Bolig på eiendommen er dårlig. Det er lite påregnelig at eiendommen vil kunne drives økonomisk selvstendig uten betydelig leiejord.. Rådmannen legges saken fram til ny behandling, med hensyn til momenter i klagen. Side 10 av 16

11 Sak 0040/07 Rådmannens innstilling: Per Gustav Eriksen og Knut Henning Eriksens, søknad om varig fritak fra boplikt avslås, men innvilges redusert til , jfr. konsesjonslovens 5. Det er i avgjørelsen lagt vekt på at kommunen skal få tid til å gjennomføre rullering av arealplan og evt. innføring av forskrift for 0-konsesjonsgrense for boplikt. Per Gustav Eriksen og Knut Henning Eriksens, søknad om varig fritak for driveplikten innvilges. Side 11 av 16

12 Gáivuona suohkan Sak 0041/07 Kåfjord kommune SØKNAD FRITAK FRA BO- OG DRIVEPLIKT, GNR 28/3 Saksbehandler: Karin Karlsen Arkiv: Gnr./Bnr. 28/3 Arkivsaksnr.: 06/00097 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0041/07 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Konsesjonslovens 5 Bilag: Søknad med kart Saksutredning: Anne Marie Solberg søker om varig fritak fra bo- og driveplikt. PARTER: Eier: Anne Marie Solberg, Torasvei 42, 9022 Krokelvdalen EIENDOM: Gnr/ 28/3 Ideell bnr.: andel: 1/1 Eiendomsnavn: Skardal Formål: Totalt bruket: Totalt bruket: Fulldyrka jord: 0.6 Overflate dyrka/ Gjødsla beite: Skog S og H: Skog M: Skog L: Annet areal: Areal i alt: Arealopplysninger jfr. skog + landskap (nijos) EIENDOMMENS BYGNINGSMASSE: Bygningstype: Byggeår: Grunnflate: Etasjer: Teknisk tilstand: Bolig m2 Middels Uthus Dårlig FAKTISKE OPPLYSNINGER: Eiendomstype: Landbruk Jordbruksvilkår: Dårlig Sameie/eneeie: Eneeie Skogbruksvilkår: Dårlig Type drift på bruket: Ingen SØKNADSOPPLYSNINGER. Type drift i området: Ingen i Skardalen. Aktuelt kan være leiejord. Side 12 av 16

13 Sak 0041/07 Overtakelsesdato Boplikt: Tidligere gitt fritak: Tidsbegrenset til dato: Driveplikt: Tidsbegrenset til dato: Søkeren bor på bruket: Nei Jorda er bortleid: Nei Bolig for søkeren på bruket: Ja Driveplikten oppfylles ved bortleie: Nei Eiendommen er løst på odel: Nei Eiendommen gnr 28, bnr 3 ligger i Skardalen. Eiendommen er ikke egnet for maskinell drift, og skogen er tungdrevet da det er bratt i området. Driftbygning ble skadet under en storm, da deler av den blåste vekk, resterende del av bygningen ble revet etter overtakelsen. Ved avgjørelse av søknad om fritak fra boplikt skal det legges særlig vekt på ønsket om å styrke eller opprettholde bosettingen i området der eiendommen ligger, og på hvor nær tilknytning søkeren har til eiendommen og erververs livssituasjon. Videre skal det blant annet tas hensyn til boligen og bruksstørrelsen med mulighet for å kunne drive selvstendig landbruksvirksomhet på eiendommen på en regningsvarende måte. Ved avgjørelse av søknad fra driveplikten skal det tas hensyn til om det i området der eiendommen ligger er bruk for jordbruksarealet som tilleggsareal. Det må også tas hensyn til hvor viktig det er å holde det aktuelle jordbruksarealet i hevd. Kommunen håndhever fritakssøknader om bo- og driveplikt strengt. Dette ut fra hensynet om å opprettholde eller styrke bosettingen i området eller i kommunen forøvrig. Folketallet har de siste 10 år vært synkende. Det er et økende problem at landbruksbrukseiendommer i Kåfjord blir overtatt av folk utenom kommunen, og ikke til næringsformål. Dette påfører ofte landbruket usikre driftsforhold. Ofte blir eiendommene også overtatt i sameie noe som er uheldig landbruksmessig sett, bla vil fremtidig drift og vedlikehold av eiendommen kunne vanskeliggjøres. Av den grunn bør eneeie etableres på sikt. Søker påpeker at det er rasfare i området og at tidligere eier er blitt evakuert opp til flere ganger. Det er ikke foretatt slik rasfarevurdering at området ikke skal bebos, imidlertid kan det ved store snømengder og spesielle vindforhold være fare for snøras. Eiendommen ligger i en grend som er fraflyttingstruet, og kommunen er særlig interessert i å opprettholde bosettinga i bygda. Imidlertid er nå arealplan under utarbeiding, og en slik plan vil omfatte hvor i kommunen det er ønskelig med fritidsbebyggelse, fast bebyggelse etc. Eiendommen er ikke maskinelt drivverdig, er brattlendt slik at uttak av skog ikke vil være drivverdig næringsmessig. Deler av driftsbygning ble tatt av en storm, og resterende revet. Det er for tiden ikke etterspørsel etter jordbruksareal eller beiterettigheter og lignende fra omsøkt eiendom, eller stor etterspørsel av leiejord i området Skardalen. Side 13 av 16

14 Sak 0041/07 Rådmannens innstilling: 1. Anne Marie Solberg s søknad om varig fritak fra boplikt på gnr. 28 bnr. 3 i Skardalen, innvilges som omsøkt, jfr. konsesonslovens 5. Dette begrunnes med at det ikke er mulig å drive tradisjonell selvstendig landbruksvirksomhet på eiendommen på en regningsvarende måte og mulig rasfare. 2. Anne Marie Solberg s søknad om varig fritak fra driveplikten på gnr 28, bnr 3 i Skardalen avslås som omsøkt, da det settes som vilkår at; - jordbruksareal kan leies bort på kontrakt i kommende 10 års periode til og med 2016, dersom det der interesse for det. Utmarksgjerder og gjerder med nyttefunksjon må vedlikeholdes, hvis ikke annet er avklart juridisk. Det må ikke motsettes fellestiltak på eiendommen slik som bygging Av skogsveg, sperregjerde og felles utnytting av utmarksarealer mv. Skogen på eiendommen bør drives i samråd med skogbruksforvaltningen. Side 14 av 16

15 Gáivuona suohkan Sak 0042/07 Kåfjord kommune SØKNAD OM KONSESJON GNR. 6 BNR. 6 OG BNR 53 Saksbehandler: Birger Olsen Arkiv: Gnr./Bnr. 6/6/53 Arkivsaksnr.: 07/00370 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0042/07 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Konsesjonsloven Bilag: Søknad med beskrivelse og kart Saksutredning: PARTER: Eiere: Erverver: Asbjørn Iversen, Øverveien 60, 9146 OLDERDALEN, med 3 søsken. Kjell Gunnar Åbyholm, Kapteinoppegaardsveg 20, 1152 OSLO EIENDOM: Gnr/ 6 / 6 Ideell bnr.: andel: 1/1 Eiendomsnavn: Ysteby Formål: Utvikling av eiendom med å etablere senter for alternativ behandling med mer. Totalt bruket: Totalt bruket: Arealopplysninger jfr. skog + landskap (nijos) Fulldyrka 4 Overflate dyrka/ 1 jord: Gjødsla beite: Skog S og H: Skog M: 480 Skog L: Annet areal: 41 Areal i alt: 526 EIENDOMMENS BYGNINGSMASSE: Bygningstype: Byggeår: Grunnflate: Etasjer: Teknisk tilstand: Bolig Middels Div. uthus Dårlig FAKTISKE OPPLYSNINGER: Eiendomstype: Landbruk Jordbruksvilkår: Middels Sameie/eneeie: eneeie/stiftelse Skogbruksvilkår: Middels Type drift på bruket: Saksutredning: Ingen Type drift i området: Spredt jordbruk basert på grasproduksjon og husdyrhold Side 15 av 16

16 Sak 0042/07 Eiendommen består av 2 teiger, en teig med bolig rett nord for Olderdalen/Ysteby og en brattlendt skog-/utmarksteig på Kåfjordbergan, ca. 5 kilometer fra Olderdalen sentrum. Bolig av eldre dato tilfredsstiller ikke dagens krav som helårsbolig. Erverv av eiendom er som følge av tvangssalg. Kjøpesum kr ,- Konsesjonssøker bor i Oslo. Formålet med ervervet er mulig næringsetablering med alternativt senter på Kåfjordbergan. Innholdet baseres på ulike miljøhensyn, undervisning, informasjonsutveksling, bioteknologier, kosthold, livsstil, vann, byggematerialer/utforming med mer. Vurdering: Eiendommen beskaffenhet, størrelse og produksjonsevne gjør det vanskelig å drive selvstendig landbruksvirksomhet på en regningsvarende måte, uten å drive med betydelig leiejord. Eiendommen egner seg lite som tilleggsjord, med få dyrka- og dyrkningsareal. Boligen er sentrumsnær og kan etter påkostninger egne seg for fast bosetting. Totalareal på vel 526 dekar, utgjør relativt mye sett i forhold til andre landbrukseiendommer i kommunen. Storparten av arealet er ikke maskinelt drivbar, men egner seg godt til planlagt virksomhet. Konsesjonslovens formål 1, er å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og sikre eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet. Dette ervervet virker å skape en gunstig næringsutvikling av eiendommen, selv om hovedformål ikke er landbruk. Deler av virksomheten vil være relatert til jordbruk, med økologisk dyrkning av ulike vekster mv.. Planlagt virksomhet skaper flere arbeidsplasser og gir ringvirkninger. Rådmannens innstilling: Kjell Gunnar Åbyholm, Oslo, innvilges konsesjon for erverv av gnr. 6 bnr. 6 Ysteby i Kåfjord kommune, jfr. konsesjonslovens 1 nr. 3 og 21. Det settes som vilkår at det innen år 2012 er etablert næringsvirksomhet på eiendommen, jfr. konsesjonslovens 11. Side 16 av 16

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/07 06/00498 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV STRØ-/SNØBRØYTEUTSTYR

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/07 06/00498 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV STRØ-/SNØBRØYTEUTSTYR Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/07 06/00498 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV STRØ-/SNØBRØYTEUTSTYR 0002/07 06/00555 SØKNAD OM TILSKUDD TIL VANNINGSANLEGG 0003/07

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN Gáivuona suohkan Sak 0071/06 Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN 0073/06 06/00753 SØKNAD

Detaljer

SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM

SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/05 05/00842 REFERATSAK 0072/05 05/00110 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM 0073/05 05/00331 SØKNAD OM INNLØSNING AV

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: F.SKAPET-NÆRINGSSSAKER Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015. Fillan den: 10.04.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015. Fillan den: 10.04.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 10.04.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015 Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Møterom

Detaljer

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0022/05 05/00303 REFERATSAK 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5

Detaljer

Nr. M/2-2009 Vår ref: Dato: 24. juni 2009

Nr. M/2-2009 Vår ref: Dato: 24. juni 2009 Rundskriv Til kommunene, fylkesmennene, Statens landbruksforvaltning og Tinglysingen Nr. M/2-2009 Vår ref: Dato: 24. juni 2009 Rundskriv M-2/2009 Konsesjon og boplikt (lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8-14 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til

Detaljer

Klage på vedtak konsesjon på erverv av fast eiendom, gnr. 58 bnr. 9 i Hattfjelldal

Klage på vedtak konsesjon på erverv av fast eiendom, gnr. 58 bnr. 9 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 1 av 6 FA-V60 12/38 12/3939 Hilgunn Anita Iversen 04.06.2012 Klage på vedtak konsesjon på erverv av fast eiendom, gnr.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Landbruksnemda for Alta har møte den 08.05.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Landbruksnemda for Alta har møte den 08.05.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Landbruksnemda for Alta har møte den 08.05.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455194. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orienteringer:

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Skjervøy kommune Driftsutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2008 Tidspunkt: 9:30

Skjervøy kommune Driftsutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2008 Tidspunkt: 9:30 Skjervøy kommune Driftsutvalget Møteinnkalling Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2008 Tidspunkt: 9:30 Saksnr Innhold PS 17/08 Søknad om deling av eiendommen Sotnes 61/1 på

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Sak 0095/07 Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/12 09/298 SØKNAD OM FORLENGELSE AV BESTANDSPLANPERIODE FOR HJORT OG ELG - NORDBYGDA BESTANDSPLANOMRÅDE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/12 09/298 SØKNAD OM FORLENGELSE AV BESTANDSPLANPERIODE FOR HJORT OG ELG - NORDBYGDA BESTANDSPLANOMRÅDE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2012 Tid: Kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer.

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-16 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:00 Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 47/15 15/123 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - GBNR. 62/115

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 47/15 15/123 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - GBNR. 62/115 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.05.2015 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

Skatteetaten. Landbruk

Skatteetaten. Landbruk Skattedirektoratets Håndbok i arveavgift [juni 2010] Skatteetaten Landbruk juni 2010: språklig gjennomgang punkt 1.1 - presisering punkt 1.2 - begrepet landbruksdrift uaktuelt punkt 3 - nye konesjonsgrenser

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: F.SKAPET-NÆRINGSSSAKER Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Møterom Elingaard, Rådhuset Tidspunkt: 10.12.2008 kl. 14:00 NB! BEFARING Det vil bli befaring av sak 08/62, 08/69 og 08/70. Vi møter op utenfor rådhuset kl

Detaljer

Odels-, konsesjonslov og jordlov

Odels-, konsesjonslov og jordlov Odels-, konsesjonslov og jordlov Skrevet av: Ingvild Nesset, Birgit Sundal, May-Alice Bjurstrøm, Anne Mette Laurendz Lov av 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten (odelsloven) Loven er inndelt

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 7/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte onsdag den 19.12.2007 kl. 19.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

En gjennomgang av odelsloven, konsesjonsloven og jordloven og endringer i nyere tid

En gjennomgang av odelsloven, konsesjonsloven og jordloven og endringer i nyere tid En gjennomgang av odelsloven, konsesjonsloven og jordloven og endringer i nyere tid Magnar Forbord Notat nr. 5/06, ISSN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll N-7491 Trondheim

Detaljer

Vedlagt oversendes som beskrevet i mail 15.1.15 vedtaket fra Kristiansand Byutviklingsstyre 15.1.15

Vedlagt oversendes som beskrevet i mail 15.1.15 vedtaket fra Kristiansand Byutviklingsstyre 15.1.15 Fra: Ann Elin Teksdal [Ann.Elin.Teksdal@kristiansand.kommune.no] Sendt: 28. januar 2015 14:40 Til: Postmottak LMD Emne: VS: Høring forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikt Kristiansand Formannskaps

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer