MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE"

Transkript

1 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: F.SKAPET-NÆRINGSSSAKER Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0214/08 08/00988 SØKNAD OM ETABLERERTILSKUDD - DIEHTU A/S 0215/08 08/00678 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 32 BNR /08 08/00719 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR/BNR 31/17,19 OG 29/3,7 0217/08 08/01017 SØKNAD OM TILSKUDD KR TIL FUSJONSPROSESS 0218/08 08/01030 DRIFTSTILSKUDD 2009 Kåfjord kommune, 9148 Olderdalen, Bjørn Inge Mo (s.) ordfører Gerd Molund Olsen e.f.

2 Gáivuona suohkan Sak 0214/08 Kåfjord kommune SØKNAD OM ETABLERERTILSKUDD - DIEHTU A/S Saksbehandler: Einar Eriksen Arkiv: FOND Arkivsaksnr.: 08/00988 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0214/08 F.skapet-Næringsssaker Henvisning til lovverk: Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet Bilag: Søknad Kåfjord kommune har mottatt søknad fra Kjell Knutsen, 9144 Samuelsberg om etablerertilskudd i forbindelse med oppstarten av konsulentfirmaet Diehtu A/S. Søknaden er registrert inn hos oss Konkret søkes det om kr ,- til diverse oppstarts- /etablererkostnader. Når det gjelder søker, framgår det av forretningsplanen at han gjennom utdannelse og arbeidserfaring har tilegnet seg kunnskaper innen de forretningsområdene han ønsker å tilby tjenester. Han har også et stort personlig nettverk som kan og vil bistå med sin kompetanse i virksomheten. Av søknaden og forretningsplan ønsker søker å starte opp konsulentfirma som skal tilby webtjenester innen opprettelse, utforming og drift av hjemmesider til bedrifter. Her kan firmaet ta hele jobben fra domene registrering til driften av fredig hjemmeside. Videre vil firmaet gi rådgivning/bistand til reorganisering og videreutvikling av eksisterende websider, organisasjonsutvikling av små og mellomstore bedrifter og deltakelse i utviklingen og investering i produkter og tjenester fra Kåfjord. Gjennom sitt nettverk, vil firmaet også tilby tjenester innen formidling av forskjellige kulturer og språk (foredrag, oversettinger osv.). Firmaets satsinger vil i startfasen være på webtjenester, da dette er et område som søker har god kunnskap og erfaring innenfor, samt ser et bra markedspotensiale i. På sikt vil han utvide sin virksomhet til de forretningsområdene som er nevnt ovenfor. Kundene han vil rette seg mot er mindre og mellomstore bedrifter og organisasjoner. Når det gjelder markedet, har han vært i kontakt med en del lokale aktuelle kunder og har ut fra tidligere arbeidsforhold en del aktuelle eksterne kunder. I kroner anslås markedet i størrelsesorden ,- til ,- i forhold til salg av webtjenester. Søker har settet opp driftsbudsjett for 2008, 2009 og 2010, det forventes ut fra dette budsjettet en omsetning i første hele driftsår 2009 på kr ,- og samme omsetning i Etter at driftskostnader og lønn er trekt fra, budsjetteres det med et overskudd på kr ,- for 2009 og I søknaden om etableringstilskudd er det settet opp et budsjett over etableringskostnader, her er det tatt med en del kostnader som kommunen normalt ikke har godkjent som Side 2 av 13

3 Sak 0214/08 etableringskostnader (viser til oppsett i vedlagt søknad). Setter nedenfor opp de kostnadene som er relevante i forholdt til et evt. etablerertilskudd fra Kåfjord kommune. Etablererkostnader: En bærbar pc kr ,- Startkostnader(reg. firma ol.) kr ,- Levekost før oppstart (ikke godkjent) kr. 0,- Markeds og nettverksundersøkelser kr ,- Konsulentbistand (regnskap, budsj, marked osv) kr ,- Kompetanse (rettet mot etablering) kr ,- 10% reserve (ikke godkjent) kr. 0,- Sum godkjente etablererkostnader kr ,- Finansiering etableringskost: Tilskudd kåfjord kommune kr ,- Egenkapital/eget innskudd materiell(bærbar pc) kr ,- Sum finansiering kr ,- Vurdering: Som nevnt ovenfor ønsker søker å starte konsulentfirma som i førsteomgang skal tilby webtjenester til små og mellomstore bedrifter. Når det gjelder markedet ser han muligheter for salg av sine tjenester til lokale og eksterne kunder, men har ikke gjennomført en systematisk markedsundersøkelse. Som markedsområde vil firmaet spesielt rette seg mot de samiske områdene, med Kåfjord som utgangspunkt. Når det gjelder denne typen firmaer, er det i dag mange aktører som tilbyr slike tjenester. Markedsområdet som søker ønsker å ha hovedfokus mot, er de samiske områdene i landet. Innenfor dette markedsområdet er det trolig relativt få som tilbyr webtjenester og samtidig har gode kunnskaper om samisk språk og kultur. Noe dette firmaet med sitt nettverk ser ut til å ha. Når det gjelder økonomi, er det lave investeringskostnader og risikoen ved denne etableringen er lav. Tallene som er settet opp i driftsbudsjettene virker realistiske og oppnåelig. Søker har derfor mulighet til å bygge opp firmaet over tid og kan evt. kombinere driften av firmaet med annet arbeid. Søker ser også muligheter for utvikling og utvidelse av firmaet innenfor fagområdet organisasjonsutvikling av bedrifter. Når det gjelder ordningen med etableringstilskudd som Kåfjord kommune har, gis dette tilskuddet til kostnader i forkant og forbindelse med etableringen/oppstarten av bedrifter. Fysiske investeringer i utstyr, maskiner, bygninger osv. samt ordinære driftskostnader vil derfor ikke være etableringskostnader. Av Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet pkt. 6 Etablering, står det at midlene skal brukes til ideutvikling, kompetanseheving, markedsundersøkelser og markedsføring. Inne i disse punktene kan kostnader til kontorhold, data, kjøring, konsulenthjelp, markedsundersøkelser, markedsføring/annonsering osv. i forbindelse med oppstarten/etableringen av bedrifter tas med. I hht. retningslinjene kan det innstilles med inntil 75% av kostnaden maks kr ,- i etableringsstipend. De etableringskostnadene som søker har settet opp, vil i utgangspunktet være relevant i forhold til et evt. etablerertilskudd, med unntak av levekostnader og reserve (viser til godkjente etablerer kostnader). Kommunen er positiv til at unge ser muligheter for etablering av egne virksomheter i Kåfjord, noe også kommunens retningslinjer prioriterer. Side 3 av 13

4 Sak 0214/08 Rådmannens innstilling: 1. Kjell Knudsen, 9144 Samuelsberg, innvilges 75% - inntil kr ,- i etableringstilskudd av godkjente kostnader jmf. saksframlegget. Tilskuddet gis i forbindelse etableringen av konsulentfirmaet Diehtu A/S. 2. Tilskuddet utbetales over post kommunalt utviklingsfond, når skriftlig anmodning om utbetaling, dokumentasjon på etablert firma og medgåtte kostnader foreligger. 3. Hvis søker avslutter sitt driftsforhold i løpet av de 3 kommende år, kan hele eller deler av tilskuddet bli krevd tilbakebetalt av kommunen. 4. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen Side 4 av 13

5 Gáivuona suohkan Sak 0215/08 Kåfjord kommune SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 32 BNR 15 Saksbehandler: Birger Olsen Arkiv: GNR/B 32/15 Arkivsaksnr.: 08/00678 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0215/08 F.skapet-Næringsssaker Henvisning til lovverk: Konsesjonsloven Bilag: Kart PARTER: Eier: Erverver: Solbjørg H. Salo Rødum, Ekornvegen 16, 9017 Tromsø 5/40 ideell del Marius Edvin Salo, 9144 Samuelsberg 5/40 ideell del Rolf Ingvald Salo, 9144 Samuelsberg 5/40 ideell del Norleif Parelius Salo, Knausen 181, 9018 Tromsø 5/40 ideell del Annie Knutsen, Utsikten 75, 9018 Tromsø 5/40 ideell del Vally Irene Salo, 9144 Samuelsberg 5/40 ideell del Tom Kristensen bo 1/40 ideell del Hanne Bertelsen bo 1/40 ideell del Susanne Salo bo 1/40 ideell del Ole Salo bo 1/40 ideell del Kim Salo bo 1/40 ideell del Jan Paulsen, adresse ukjent 5/40 ideell del Bjørn Inge Mo, 9144 SAMUELSBERG EIENDOM: Gnr/ bnr.: 32/15 Ideell andel: Eiendomsnavn: Formål: Tilleggsareal til gnr. 32 bnr. 8 Totalt bruket: Totalt bruket: Fulldyrka 21 Overflate dyrka/ 19 jord: Gjødsla beite: Skog S og H: Skog M: 84 Skog L: Annet areal: 23 Areal i alt: 147 EIENDOMMENS BYGNINGSMASSE: Bygningstype: Byggeår: Grunnflate: Etasjer: Teknisk tilstand: Arealopplysninger skog + landskap og søknad om produksjonstilskudd Side 5 av 13

6 Sak 0215/08 FAKTISKE OPPLYSNINGER: Eiendomstype: Landbruk Jordbruksvilkår: Gode Sameie/eneeie: Sameie Skogbruksvilkår: Middels Type drift på bruket: Kumelk og storfekjøtt produksjon Type drift i området: Jordbruk Bjørn Inge Mo, 9144 Samuelsberg, med eiendom gnr. 32 bnr. 8, søker om konsesjon for erverv av 147 dekar tilleggsjord, som i dag har mange eiere. Kjøpesum kr ,- Selgere har også hjemmel sammen for boligeiendom gnr. 32 bnr. 29 (selvstendig rettsubjekt), som tidligere har vært brukt som bolig og driftssenter på eiendommen. Foretaket til Mo driver rundt 2 årsverk med kumelkeproduksjon kvotegrunnlag liter, og oppforing av ungdyr til slakt. Det er under utvikling salg av melkeprodukter (oster) fra egen produksjon. Gnr. 32 bnr. 8 har 93 dekar fulldyrket, 64 dekar overflatedyrket og 1 dekar innmarksbeite. Totalt høstes det 419 dekar derav 292 dekar fulldyrket, 74 dekar overflatedyrket og 53 dekar innmarksbeite. Omsøkt areal inngår som leiejord. Totalt leies det 8 eiendommer som tilleggsjord. Vurdering: Søker har lite egne areal og har behov for å styrke og sikre arealgrunnlaget på sitt foretak. Omsøkt eiendom egner seg godt som tilleggsjord. Avstanden mellom hovedbruket og omsøkt eiendom er noen hundre meter, og ikke lenger enn at det kan drives med god lønnsomhet fra hovedbruket. Rådmannens innstilling: Bjørn Inge Mo, 9144 Samuelsberg, med hovedeiendom gnr. 32 bnr. 8 innvilges konsesjon for erverv av gnr. 32 bnr. 15, som tilleggsareal jfr. konsesjonslovens 1 og 9. Det settes som vilkår at eiendommen gnr. 32 bnr. 15 sammenføyes med gnr. 32 bnr. 8. Det er i avgjørelsen lagt vekt på at foretaket har behov for å sikre sitt arealgrunnlag, og at omsøkt eiendom egner seg godt som tilleggsjord til gnr. 32 bnr. 8. Det pålegges ikke boplikt da denne oppfylles med at søker bebor og driver eiendommen gnr. 32 bnr. 8. Det settes som vilkår om driveplikt i 5 år fra tinglyst hjemmelsovergang. Side 6 av 13

7 Gáivuona suohkan Sak 0216/08 Kåfjord kommune SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR/BNR 31/17,19 OG 29/3,7 Saksbehandler: Birger Olsen Arkiv: G/BNR 31/17,19 og 29/3,7 Arkivsaksnr.: 08/00719 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0216/08 F.skapet-Næringsssaker Henvisning til lovverk: Konsesjonsloven Bilag: Kart PARTER: Eier: Erverver: Harald Johnsen, 9144 SAMUELSBERG Martin Mandal, 9144 SAMUELSBERG EIENDOM: Gnr/ 31/17 bnr.: m/flere Ideell andel: ½ Eiendomsnavn: Engen (31/17 m/flere) Formål: Bosetting og drift av landbrukseiendom Totalt bruket: Totalt bruket: Fulldyrka 146 Overflate dyrka/ 5 jord: Gjødsla beite: Skog S og H: Skog M: 568 Skog L: Annet areal: 219 Areal i alt: Ca. 938 EIENDOMMENS BYGNINGSMASSE: Bygningstype: Byggeår: Grunnflate: Etasjer: Teknisk tilstand: Bolig Ca. 50 2,0 Middels Driftsbygning Ca ,0 Middels Redskaps-/uthus Ca ,0 Middels FAKTISKE OPPLYSNINGER: Eiendomstype: Landbruk Jordbruksvilkår: Gode Sameie/eneeie: Sameie Skogbruksvilkår: Middels Type drift på bruket: Kumelk og storfekjøtt produksjon Type drift i området: Jordbruk Side 7 av 13

8 Sak 0216/08 Eiendommen med hovednummer gnr. 31 bnr. 17, ligger spredt rundt i Manndalen på flere teiger og gnr./bnr., med hovedsete og driftsbygning på Storvollen ca. 4 kilometer fra (Ev6) Løkvoll sentrum. Eiendommen drives som selvstendig foretak med melkekvote i 2008 på liter. Ervervet gjøres sammen med samboer Vibeke Johnsen, som overtar ved konsesjonsfritt erverv ½ ideell del etter sin onkel. Kjøpesum kr ,-. I søknaden er det kun påført konsesjon for gnr. 31 bnr. 17 og 19 og gnr. 29 bnr. 3 og 7. Dette er ikke riktig da samtlige grunneiendommer under hovednummer også skal overføres jfr. selger Harald Johnsen. Selger beholder fradelte tomter gnr. 29 bnr. 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108 og 109 som sin eiendom. Vurdering: Det er aktiv landbruksdrift i området. Formålet med ervervet er fast bosetting og videre jordbruksdrift av eiendommen. Eiendommen egner seg godt til fast bosetting og selvstendig landbruksdrift, og med utbyggingsmuligheter. Våningshuset egner seg godt som helårsbolig. Søker har sammen med samboer ervervet boligeiendom gnr. 31 bnr. 4 tinglyst , som grenser inntil teig med driftsbygning. Denne boligeiendommen skal sammenføyes med hovedeiendom og bli våningshus på eiendommen. Dagens våningshus er søkt fradelt på egen tomt, med vilkår om at hvis deling kan innvilges hvis gnr. 31 bnr. 4 sammenføyes med hovednummer gnr. 31 bnr. 17 med flere gunneiendommer. Hovedeiendommen gnr. 31 med bnr. 17 er drevet som en enhet med mange grunneiendommer. I landbruksregistret er gnr. 29 med bnr. 3 registrert som hovedeiendom, noe som bør endres i forbindelse med hjemmelsovergang til å ligge under hovedeiendom gnr. 31 bnr. 17. Det er ikke gunstig med sameie av eiendom, men i dette tilfellet er det sammen med samboer. Martin Mandal har landbruksutdanning og fagbrev som snekker jfr. søknad og Vibeke Johnsen, har vokst opp og vært avløser på omsøkt foretak. Rådmannens innstilling: Martin Mandal, 9144 Samuelsberg, innvilges konsesjon for erverv ½ ideell del av eiendommen, gnr. 31 med bnr. 17, 19, 25, 26 og gnr. 29 med bnr. 3, 7 og gnr. 30 med bnr. 80, 82 og gnr. 36 bnr. 27, jfr. konsesjonslovens 21. Kjøpesum 1 million kroner, som kan aksepteres. Det settes som vilkår i forbindelse med hjemmelsovergang at gnr. 31 bnr. 4 og samtlige andre gårdsnummer og bruksnummer sammenføyes som grunneiendom under hovedeiendom gnr. 31 bnr. 17. Side 8 av 13

9 Sak 0216/08 I medhold av konsesjonslovens 11 settes det som vilkår at søker forplikter å bosette seg på eiendommen innen 1 år og selv bebo og drive eiendommen på forsvarlig måte i minst 5 år sammenhengende. Det er i avgjørelsen lagt vekt på at gitt konsesjon vil føre til fast bosetting og selvstendig drift av eiendommen. Side 9 av 13

10 Gáivuona suohkan Sak 0217/08 Kåfjord kommune SØKNAD OM TILSKUDD KR TIL FUSJONSPROSESS Saksbehandler: Birger Olsen Arkiv: FOND Arkivsaksnr.: 08/01017 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0011/08 F.skapet-Næringsssaker /08 F.skapet-Næringsssaker Henvisning til lovverk: Prinsipper og retningslinjer for bruk av kommunalt næringsfond Bilag: Søknad Kåfjord Avløserlag BA, Landbrukstjenester Tromsø BA, og Tromsø & Omeng Forsøksring, setter i gang en omstillingsprosess for evt. fusjonering, og søker om utviklingstilskudd til prosjektet. Viser til søknad og fusjonsdokument. Prosjektkostnader Møtekostnader Kr ,- Reisekostnader Kr ,- Møtegodtgjørelse Kr ,- Revisjonskostnader Kr ,- Kostnader ekstraordinært årsmøte Kr ,- Finansieringsplan Kåfjord kommune Kr ,- Tromsø kommune Kr ,- Kåfjord Avløserlag Kr ,- Landbrukstjenester Tromsø Kr ,- Vurdering: Kostnadsoverslaget innholder i hovedsak interne ekstraordinære driftskostnader, som generelt bør tas innenfor respektive organisasjoner ved omorganiseringer etc. Omsøkt egenandel virker å være liten. Ekstern konsulentbistand etc. burde vært vurdert tatt med for kvalitetssikring. Kåfjord kommune er positive til at det arbeides for å kunne organisere tjenestetilbudet best mulig og styrke tilbudet ut til bøndene. Samling av kompetanse og styrking av økonomi innenfor ny organisasjon er viktig. Dette vil kunne gi faglig, utfordrende og spennende arbeidsmiljø. Kåfjord kommune har årlig bidratt med støtte til Kåfjord Avløserlag. Næringsfondet har begrenset med midler og er nærmest disponert for inneværende år. Side 10 av 13

11 Sak 0217/08 Rådmannen velger i dette tilfellet å innstille positivt med støtte til fusjonsprosjektet. Dette begrunnes med at omsøkt tilbud vil tilbydes til en relativt stor og viktig næring i vår kommune, som pt. utgjør vel 100 årsverk med betydelige ringvirkninger. Rådmannens innstilling: Kåfjord Avløserlag BA og landbrukstjenester BA, 9144 Samuelsberg, innvilges 20 % tilskudd eller inntil kr ,- over post kommunalt utviklingsfond. Tilskuddet utbetales når skriftlig anmodning og dokumentasjon (regnskap) på medgåtte utgifter foreligger. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen Side 11 av 13

12 Gáivuona suohkan Sak 0218/08 Kåfjord kommune DRIFTSTILSKUDD 2009 Saksbehandler: Birger Olsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 08/01030 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0218/08 F.skapet-Næringsssaker Henvisning til lovverk: Prinsipper og retningslinjer for bruk av kommunalt næringsfond Bilag: Søknad Viser til søknad og ref. til næringsstyresak 0016/06. Landbruk Nord BA, Postboks 113, 9059 Storsteinnes, søker om driftstilskudd kr ,- for budsjettåret Tidligere søkte Nord Troms forsøks- og driftsplanring (forsøksringen) om driftsstøtte. Landbruk Nord har fusjonert med forsøksringer og har nå avdelingskontor blant annet på Storslett. Landbruk Nord hadde 772 medlemmer, derav 50 medlemmer fra Kåfjord. Kontigentoversikt Serviceavgift (tidligere grunnkontigent) Kr. 600,- I tillegg betales tjenester/råd eks; - Potet- og grønnsakråd Kr ,- - Grovfôrråd - inntil 100 dekar Kr. 800,- - Grovfôrråd - mellom dekar Kr ,- - Grovfôrråd - over 250 dekar Kr ,- Støtten fra kommunene brukes til arbeid i kommunene, med samfinansiering gjennom serviceavgift, rammetilskudd over jordbruksavtalen, eksternt finansierte prosjekter. Fra og med 2006 har Kåfjord kommune gitt kr ,- i støtte til forsøkstjenesten. Rådmannen har årlig lagt inn beløpet i budsjettet til politisk behandling. Vurdering: Landbruk Nord utfører et svært viktig fagarbeid og førstelinjetjeneste når det gjelder jordkultur, forsøksarbeid, avløsertjeneste, gjødsel- og miljøplanlegging mv. Det stilles stadig større krav og dokumentasjon til produksjon av sikker mat mv. Det er satsing på potet- og grønnsakproduksjon i Troms. For utvikling av kompetanse og styrking av økonomien i dagens og framtidens jordbruk, er det viktig med oppfølging med god rådgivning og ulike forsøksprosjekt. Rådmannens innstilling: Landbruk Nord BA, Postboks 113, 9059 Storsteinnes, budsjetteres med kr ,- i tilskudd for Side 12 av 13

13 Sak 0218/08 Rådmannen øremerker årlig kr ,- i Kåfjords kommunes budsjett til Landbruk Nord BA. Det tas forbehold om at tilskuddet videreføres ved politisk behandling av budsjettet. Hvis driftstilskuddet tas ut av budsjettet vil Landbruk Nord BA bli orientert av kommunen Side 13 av 13

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxxxx. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN 26.11.2013.

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN 26.11.2013. MØTEINNKALLING Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 28.01.2014 Tid: 17:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ-

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 06.02.2013 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøter: AP og SV: kl. 08.00 ØVRIGE: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2011 Tid: Etter ADU møtet Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: TBD ifm formannskapsmøtet som starter 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE VETERINÆRSENTERET AS - SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD TIL UTVIDELSE AV VIRKSOMHETEN

FAUSKE KOMMUNE VETERINÆRSENTERET AS - SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD TIL UTVIDELSE AV VIRKSOMHETEN SAKSPAPIR I Arkiv Jourai.postID: sald.: 13/134 13/582 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskapet II Sak nr.: 022/13 I FQRMANNSKAP FAUSKE KOMMUNE I.. I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir I Dato: 11.03.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 23.04.2009 Tid: Kl 09.00 NB! Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum Drangedal kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 27.11.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær tlf. / sms til 970 12 459 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 Arkivsaksnr. i Formannskapssalen

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.05.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Side 1 av 33 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) SP

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 16.09.2014 Kl 10:00 på Foss gård

INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 16.09.2014 Kl 10:00 på Foss gård Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 16.09.2014 Kl 10:00 på Foss gård Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon 32220100 eller

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.03.2012 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Vedlagt oversendes som beskrevet i mail 15.1.15 vedtaket fra Kristiansand Byutviklingsstyre 15.1.15

Vedlagt oversendes som beskrevet i mail 15.1.15 vedtaket fra Kristiansand Byutviklingsstyre 15.1.15 Fra: Ann Elin Teksdal [Ann.Elin.Teksdal@kristiansand.kommune.no] Sendt: 28. januar 2015 14:40 Til: Postmottak LMD Emne: VS: Høring forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikt Kristiansand Formannskaps

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 10/15: MELDINGER - FORMANNSKAPET 19.03.2015 11/15: SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - KLUBBHUS PÅ

Detaljer