Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.11.2014 Tidspunkt: 09:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Kåfjord kommune, Olderdalen For Bjørn Inge Mo (s.) Ordfører Greta Larsen e.f. (s.) Sekretær Side 1

2 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 53/14 Delegerte vedtak i perioden /243 PS 54/14 Søknad om deling av eiendommen gnr. 24 bnr. 3, tilleggsareal til eiendommen gnr. 24 bnr. 22. PS 55/14 Invitasjon til tegning av aksjer i Visit Lyngenfjord AS 2014/ /2576 Side 2

3 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2014/243-8 Arkiv: FOND Saksbehandler: Ann Karin Pedersen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 53/14 Kåfjord Formannskap - Næringssaker Delegerte vedtak i perioden Henvisning til lovverk: Rådmannens innstilling Tatt til orientering. Saksopplysninger Delegerte vedtak Seleksjon: Utvalg: 79 - Kåfjord Delegert Formannskap Næring, Utvalgssaksår: 2014 Rapport generert: Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato Tittel KÅFSN 39097/ /14 DS Søknad om deling av eiendommen gnr. 25 bnr. 41, tilleggsareal til eiendommen gnr. 25 bnr J Kåre Pedersen ÆR-DE Vedtak: I medhold av Jordlovens 12 tillates fradeling av areal på ca. 1,0 daa på eiendommen gnr. 25 bnr. 41 som tilleggsareal til eiendommen gnr. 25 bnr Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at omsøkte fradeling er en formalisering av dagens bruk av området og som ikke berører andre interesser. Videre gis det tillatelse til omdisponering av ca. 0,2 daa dyrka mark til boligformål jfr. 9 i Jordloven. Tillatelse til omdisponering begrunnes med at dette dreier seg om et mindre areal som Side 3

4 ligger tett opp til bolighus og er brukt til hage. Det forutsettes at det fradelte arealet sammenføyes til eiendommen gnr. 25 bnr KÅFSN 39906/ /14 DS Søknad om tilskudd/støtte til prosjekt "gå i Rallarens fostspor" J Einar Eriksen ÆR-DE Vedtak: 1. LHL Kåfjord v/villy Ballovarre, 9147 Birtavarre innvilges kr ,- i støtte til gjennomføring av prosjektet Gå i Rallarens fotspor i hht. innsendt prosjektplan og budsjett. 2. Tilskuddet utbetales over post Kommunalt næringsfond, når skriftlig anmodning om utbetaling foreligger og dokumentasjon på medgått kostnader foreligger. Det kan foretas delutbetaling på inntil 75% av tilskuddet når prosjektet er igangsatt, videre skal det leveres en kort sluttrapport når prosjektet er avsluttet. Tilskuddet gis i hht. EØS reglene om bagatellmessig støtte. 3. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen Vurdering Side 4

5 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2014/ Arkiv: 1940/24/3 Saksbehandler: Kåre Å. Pedersen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 54/14 Kåfjord Formannskap - Næringssaker Søknad om deling av eiendommen gnr. 24 bnr. 3, tilleggsareal til eiendommen gnr. 24 bnr. 22. Henvisning til lovverk: Jordlovens 1, 9 og 12 Rådmannens innstilling I medhold av Jordlovens 12 tillates fradeling av areal på ca. 1,0 daa på eiendommen gnr. 24 bnr. 3 som tilleggsareal til eiendommen gnr. 24 bnr. 22. Det er ved avgjørelsen lagt vekt på søkers behov for tilleggsareal til boligtomta som kun er på 0,489 dekar. Videre gis det tillatelse til omdisponering av ca. 0,8 daa dyrka mark til boligformål jfr. 9 i Jordloven. Tillatelse til omdisponering begrunnes med at dette dreier seg om et areal som ligger tett opp til bolighus og søkers behov for tilleggsareal. Det forutsettes at det fradelte arealet sammenføyes til eiendommen gnr. 24 bnr. 22. Saksopplysninger Det søkes om fradeling av ca. 1,0 dekar av eiendommen gnr. 24 bnr. 3. Formålet med fradelingen er å skaffe tilleggsareal til boligeiendom gnr. 24 bnr. 22. Boligeiendommen er på 0, 489 dekar. Eiendommen gnr. 24 bnr. 3 er en hovedeiendom PARTER: Eier: Erverver: Hermod Eliassen Geir Rune Larsen Holmtun EIENDOM: Gnr/bnr: 24/3 Ideell andel: 1/1 Eiendomsnavn: Holmesletten Formål: Tilleggsareal til Side 5

6 * Fulldyrka jord: Overflate dyrka jord: Innmarksbeite: Produktiv skog: Annet markslag: Totalt: gnr. 24 bnr ,2 daa 14,4 daa 10,5 daa 129,2 daa 198,0 daa 370,3 daa *Arealopplysninger iflg. Gårdskart, Skog og Landskap Eiendommen gnr. 24 bnr. 3 utgjør totalt 370,3 daa. Eiendommen består av 3 parseller i Kåfjorddalen. Omsøkte areal ligger på Holmen. Jordbruksarealet på eiendommen blir høstet av bruk i drift. Det omsøkte arealet består av ca 0,2 dekar jorddekt fastmark og ca. 0,8 dekar fulldyrka jord og kommer dermed i konflikt med 9 i Jordloven, bruk av dyrka og dyrkbar jord. Søknaden behandles etter 1 og 12 i Jordloven som har følgende ordlyd: 1.Føremål Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med skog og fjell og alt som høyrer til (arealressursane), kan verte brukt på den måten som er mest gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket. Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar. Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjonar sine behov. Forvaltinga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg og mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter. 12.Deling Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må godkjennast av departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i sameige. Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar jord takast i bruk slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida, kan samtykke til deling ikkje givast utan at det er gitt samtykke til omdisponering etter 9. Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova. Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan samtykke givast dersom deling vil vareta omsynet til busetjinga i området. Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla som lova skal fremja. Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når eigedomen eller ideell del av han er på same eigarhand og etter departementet sitt skjønn må reknast som ei driftseining. Samtykke til deling er ikkje nødvendig når særskild registrert del av eigedom vert seld på tvangssal. Det same gjeld dersom det i samband med offentleg jordskifte er nødvendig å dela eigedom. Dersom deling ikkje er rekvirert innan tre år etter at samtykke til deling er gitt, fell samtykket bort. Side 6

7 Side 7

8 Vurdering Jordlovens 12 krever en godkjenning for å kunne å dele eiendommer som er nyttet eller som kan nyttes til jord- og skogbruk. Jordloven ble endret i Hensikten med endringen var å flytte oppmerksomheten bort fra forbud. Det skal være enklere å dele eiendommer dersom søknaden gjelder fradeling til tilleggsjord eller bosetting. Ved fradeling av tilleggsjord kan det generelt legges vekt på at jord som ellers leies bort skal overføres til eie for en aktiv næringsutøver. Ved avgjørelsen skal det blant annet ta hensyn til om delingen medfører en tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket. Formålet med omsøkte fradeling er å skaffe tilleggsareal til boligeiendom gnr. 24 bnr. 22. Dette er en liten boligeiendom på 0,489 dekar. En har derfor stor forståelse for behovet for tilleggsareal. Omsøkte fradeling berører ca. 0,8 dekar fulldyrka jord som ligger inn til bolighuset. En utvidelse av eiendommen gnr. 34 bnr. 22 må nødvendigvis berøre dyrket areal fordi en utvidelse i en annen retning ikke lar seg gjøre. I utgangspunktet finner en det merkelig at det er gitt tillatelse til etablering av en boligtomt på under 0,5 dekar. En anser i dette tilfelle derfor det som forsvarlig at det gis tillatelse til omdisponering fra 9 i Jordloven (bruk av dyrka og dyrkbar jord). Søknaden har ikke vært sendt ut til høring blant berørte sektormyndigheter da dette ikke har vært ansett som nødvendig. Omsøkte fradeling er likevel sjekket opp mot databaser for ulike sektormyndigheter. En kan ikke se at delingen kommer i berøring med aktuelle sektorinteresser. Søknaden også vurdert i forhold til 8-12 i Naturmangfoldloven. Områdene er sjekket ut mot aktuelle databaser. Søknaden berører ikke arealer som kan karakteriseres som naturmangfold. Side 8

9 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/ Arkiv: U64 Saksbehandler: Gunn Andersen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 55/14 Kåfjord Formannskap - Næringssaker Invitasjon til tegning av aksjer i Visit Lyngenfjord AS Henvisning til lovverk: Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet. Vedlegg 1 Følgeskriv ifm tegningsinnbydelse (signert) 2 Tegningsblankett Visit Lyngenfjord 3 Protokoll (signert) fra GF i Visit Lyngenfjord AS Rådmannens innstilling 1. Kåfjord kommune tegner aksjer i selskapet Visit Lyngenfjord AS for NOK ,- fordelt på aksjer til tegningskurs kr. 1,- pr aksje. Tegningen gjøres hht. tegningsinnbydelse og i forbindelse med at selskapets totale aksjekapital økes til inntil NOK ,-. 2. Aksjeinnskuddet kr ,- belastes kommunalt næringsfond Tegningsdokumentet underskrives av Ordføreren og sendes inn innen tegningsfristen , aksjekapitalen innbetales til konto innen Aksjetegningen forutsetter at det samlet tegnes nye aksjer for minimum NOK ,-, og at videre drift egenfinansieres gjennom økte inntekter og reduserte kostnader. Saksopplysninger Kåfjord kommune har fått invitasjon fra Visit Lyngenfjord AS til å delta i tegning av aksjer i selskapet. Bakgrunnen for invitasjonen er at generalforsamlingen til Visit Lyngenfjord AS har besluttet å øke aksjekapitalen i selskapet fra kr ,- og inntil kr ,-. Side 9

10 Kåfjord kommune, Storfjord kommune, Lyngen kommune og en del reiselivsbedrifter stiftet i 2012 selskapet Visit Lyngenfjord AS, formålet med selskapet er jmf. vedtektene sitat; Selskapets virksomhet er utvikling, markedsføring og salg av reiselivsbaserte tjenester og tilrettelegging for reiselivsaktører ved Lyngenfjorden og nærliggende områder. Videre er det vedtatt en egen reiselivsplan for Lyngenfjorden, denne er også en del av styringsdokumentene til selskapet. Kåfjord, Storfjord og Lyngen har pr i dag lik eierandel i selskapet og er også største eiere, ved stiftelsen tegnet nevnte kommuner aksjer for kr ,- hver og deres eierandel er ca 28,50%. Totalt eier de nevnte kommunene 85,50% og de resterende 14,50% eies av næringslivet. I hht. invitasjonsbrevet fra Selskapet har som nevnt generalforsamlingen (eierne) i selskapet besluttet å øke aksjekapitalen, begrunnelsen for dette er at flest mulig av selskapets medlemmer og brukere også blir medeiere i selskapet. Noe som vil gi nye eiere større mulighet til å delta i beslutninger og styre selskapet, dette er også i tråd med generalforsamlingens tidligere ønsker. Videre skal selskapet i tiden framover iverksette flere tiltak, herunder markedstiltak, og trenger økonomiske ressurser for å gjennomføre dette. Lyngen kommune har vedtatt å kjøpe aksjer for kr ,-. Aksjenes pålydende er NOK 1,- og tegningskursen er det samme. Fristen for å tegne aksjer er og frist for innbetaling er Vurdering Kåfjord og de andre kommunene rundt Lyngenfjorden stiftet som kjent selskapet i 2012, noe av bakgrunnen for selskapsdannelsen var felles reiselivsplan som var utarbeidet. Noe av konklusjonen fra denne, var behov for et felles reiselivsselskap som kunne markedsføre, selge og tilrettelegge for reiselivsbedrifter rundt Lyngenfjorden. Selskapet har nå vært i drift i to år og har hatt en relativt høy aktivitet, det er opprettet egen nettside (www.visit-lyngenfjord.com) med booking løsning samt profilering av aktiviteter og bedrifter. Videre har selskapet deltatt på reiselivsmesser og gjennomført kurs for reiselivet i området. Selskapet har det siste året hatt noe dårlig likviditet og ønsker å styrke likviditeten ved at eksisterende og nye eiere gjennom aksjetegning tilfører selskapet ny kapital. Det vil videre bli gjort tiltak for å øke inntektene og redusere kostnadene i selskapet, for å bedre likviditeten og styrke selskapets økonomi. Generalforsamlingens invitasjon til tegning av aksjer i selskapet vurderes som et nødvendig tiltak for å videreutvikle selskapet og styrke selskapets likviditet/økonomi. Rådmannen vi i hht. invitasjonen, innstille med at Kåfjord kommune øker sin aksjekapital i selskapet med kr ,-. Side 10

11 Side 11

12 Side 12

13 Side 13

14 Side 14

15 Side 15

16 Side 16

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.11.2012 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.11.2012 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.11.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen Rådhuset Dato: 11052015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.05.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000.. Vararepresentanter

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 22/14 Plan- og miljøutvalget 26.02.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 22/14 Plan- og miljøutvalget 26.02.2014 Søgne kommune Arkiv: 28/22 Saksmappe: 2014/60-6673/2014 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 18.02.2014 Saksframlegg Søknad om deling etter jordlovens 12, GB 28/22 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 22/14 Plan-

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 04.11.2015 Tidspunkt: 09:00 15:30. Side 1 av 64.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 04.11.2015 Tidspunkt: 09:00 15:30. Side 1 av 64. Side 1 av 64 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 04.11.2015 Tidspunkt: 09:00 15:30 Medlemmer: Forfall: SP Harald Lie (Ordfører) SP Malin Torgersen (representant)

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN Gáivuona suohkan Sak 0071/06 Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN 0073/06 06/00753 SØKNAD

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: NB: 08:15

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: NB: 08:15 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: NB: 08:15 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 72/2012 10.05.2012 Jordlovsbehandling - deling av driftsenhet

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for miljø, plan og ressurs

Møteinnkalling. Utvalg for miljø, plan og ressurs Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg for miljø, plan og ressurs Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 11.02.2014 Kl 09:00 på Foss gård

INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 11.02.2014 Kl 09:00 på Foss gård Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 11.02.2014 Kl 09:00 på Foss gård Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon 32220100 eller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 101/08 08/1279 DELEGERTE VEDTAK I PERIODEN 23.09.08-18.11.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 101/08 08/1279 DELEGERTE VEDTAK I PERIODEN 23.09.08-18.11.08 Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: PLAN- OG RESSURSUTVALGET I STEIGEN Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 24.11.2008 Tid: kl. 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 101/08 08/1279 DELEGERTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 31.08.05 Tid: kl. 09.00 TILLEGG SAKSLISTE. Stange, den 24.08.

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 31.08.05 Tid: kl. 09.00 TILLEGG SAKSLISTE. Stange, den 24.08. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 31.08.05 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til telefon 62 57 36 80 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. TILLEGG

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 01/15

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 01/15 RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 01/15 Organ: Bygningsrådet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 27.01.2015 Tid: 18:00 Vararepresentantene vil få nærmere beskjed hvis de skal møte. Møtesakstype/nr.

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Røsvatn Dato: 28.10.2014 Tidspunkt: 19:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Røsvatn Dato: 28.10.2014 Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 25 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Røsvatn Dato: 28.10.2014 Tidspunkt: 19:00 Medlemmer AP- Finn Ove Hofstad (leder) AP- Sølvi Andersen SP-

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.01.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.01.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa driftsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.01.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 31.03.2009 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 31.03.2009 Tid: Kl. 09:00 Sak 17/09 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 31.03.2009 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhusalen, Tana Rådhus Dato: 18.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 02.02.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 31.08.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 31.08.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 31.08.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.03.2006 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VANNFORSYNING SPRINKLERANLEGG - LAND SAG SØKNAD OM TILSKUDD INVITASJON TIL EIERMØTE I RANDSFJORDMUSEENE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VANNFORSYNING SPRINKLERANLEGG - LAND SAG SØKNAD OM TILSKUDD INVITASJON TIL EIERMØTE I RANDSFJORDMUSEENE Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 18.11.2009 Tid: kl. 08.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.01.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309 SØKNAD DELING AV EIENDOM GNR/BNR 54/1. Rådmannens innstilling: Med hjemmel i jordlovens 1 og 12 gis det tillatelse til fradeling

Detaljer

Saksframlegg KARI KIRKEBØ, SØKNAD OM FRADELING AV GAMMELT GARDSTUN PÅ EIENDOMMEN KIRKEBØ G/BNR 85/1 I SVATSUM

Saksframlegg KARI KIRKEBØ, SØKNAD OM FRADELING AV GAMMELT GARDSTUN PÅ EIENDOMMEN KIRKEBØ G/BNR 85/1 I SVATSUM Saksframlegg Ark.: GNR 85/1 Lnr.: 7093/14 Arkivsaksnr.: 14/667-10 Saksbehandler: Bjørn Nyfløtt KARI KIRKEBØ, SØKNAD OM FRADELING AV GAMMELT GARDSTUN PÅ EIENDOMMEN KIRKEBØ G/BNR 85/1 I SVATSUM Vedlegg:

Detaljer