SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN"

Transkript

1 Gáivuona suohkan Sak 0071/06 Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN 0073/06 06/00753 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV MELKEKVOTE- 22/7 0074/06 06/00836 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV MELKEKVOTE 0075/06 06/00841 SØKNAD OM LÅN/TILSKUDD TIL KJØP AV MELKEKVOTE 0076/06 06/00858 SØKNAD OM DELING GNR. 20 BNR BIRGER OLSEN 0077/06 06/00872 NY EVALUERING AV LANDBRUKSVIKARORDNINGEN 0078/06 06/00793 Unntatt offentlighet 5A 0079/06 06/00804 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - GNR. 31/BNR.1 Side 1 av 24

2 Sak 0071/06 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE Saksbehandler: Einar Eriksen Arkiv: FOND Arkivsaksnr.: 06/00217 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0071/06 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Prinsipper og retningslinjer for bruk av Næringsfondet Bilag: Søknad Saksutredning: Hans Øyvind Jensen, Djupvik,9146 Olderdalen og Idar Johannessen, Rotsund, 9156 Storslett søker om etablererstøtte/tilskudd i forbindelse med etableringen av firmaet Haviknes DA. Firmaet deres skal kjøpe inn en sjark m/to kvoter. Kåfjord kommune har tidligere gitt tilskudd og lån til investering i nevnte sjark m/kvoter, saken ble behandlet i næringsstyresak. 0069/06. Her ble det vedtatt å innvilge investeringstilskudd til Hans Øyvind Jensen, Djupvik med kr ,- og investeringslån på kr ,- til firmaet Haviknes DA. Når det gjelder deres søknad om etableringsstøtte, fremgår det av søknaden at de har en del kostnader i forhold til etableringen av selskapet osv. De søker konkret om støtte til konsulenthjelp som de har brukt i forbindelse med etableringen, utstyr som bærbar pc og div. kontorutstyr. Gjengir nedenfor deres oppsett på etableringskostnader: Etableringskostnader Konsulent kr ,- Bærbar pc kr ,- Div. kontorutstyr kr ,- Tot. etableringskostnader kr ,- Det er ikke oppgitt om disse kostnadene er uten eller med mva, men saksbehandler betrakter disse som kostnader uten mva. Evt. tilskudd fra næringsfondet beregnes ut fra kostnader u/mva. I hht. ordningen med etableringstilskudd som Kåfjord kommune har, gis dette tilskuddet til kostnader i forbindelse med etableringen/oppstarten av bedrifter. Fysiske investeringer i utstyr, maskiner, bygninger osv. samt ordinære driftskostnader vil derfor ikke være etableringskostnader. Av Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet pkt. 6 Etablering, står det at midlene skal brukes til ideutvikling, kompetanseheving, markedsundersøkelser og markedsføring. Inne i disse punktene kan kostnader til kontorhold, data, kjøring, konsulenthjelp, markedsundersøkelser, markedsføring/annonsering osv. i forbindelse med oppstarten/etableringen av bedrifter tas med. I hht. retningslinjene kan det innstilles med inntil 75% av kostnaden max kr ,- i etableringsstipend. Side 2 av 24

3 Sak 0071/06 Vurderingen av deres etablering med opprettelsen av firmaet Haviknes DA, er grundig gjennomgått i saksfremlegget til næringsstyre sak 0069/06. Her fremgår det at de ønsker å kjøpe en nyoppusset fiske båt m/kvote, samt en tilleggskvote. Firmaet blir registrert i Kåfjord og tenkte investeringer står i samsvar med de forventede inntekter og kostnader som beregnes gjennom driftsbudsjettene. Det vises for øvrig til saksfremlegget og vedtaket i saken. Når det gjelder søkerne er Hans Øyvind Jensen bosatt i Kåfjord og Idar Johannessen er bosatt i Rotsund. Kåfjord kommune har praksis på at næringsfondet i hovedsak skal benyttes på personer bosatt i Kåfjord og bedrifter som etableres i Kåfjord. Næringsstyret vedtok også i deres søknad om investeringstilskudd, å kun gi dette til Hans Øyvind Jensen som er bosatt i Kåfjord. I denne saken vil det bli innstilt på et halvt etableringstilskudd til søkeren som er bosatt i Kåfjord, for øvrig oppfordres Idar Johannessen som tilhører Nordreisa å søke dem om tilsvarende tilskudd. Næringsfondet har begrenset med midler. Det har vært og er stor pågang med søknader på fondets midler, det må derfor tas en streng prioritering for bruken av disse. Rådmannens innstilling: 1. Hans Øyvind Jensen, Djupvik, 9146 Olderdalen, innvilges 75% - inntil kr ,- i etableringstilskudd av godkjente kostnader jmf. saksframlegg. 2. Tilskuddet utbetales over post kommunalt utviklingsfond, når skriftlig anmodning om utbetaling og dokumentasjon på medgåtte utgifter foreligger. 3. Hvis søker avslutter sitt driftsforhold i løpet av de 3 kommende årene, kan hele eller deler a etableringstilskuddet bli krevd tilbakebetalt av kommunen 4. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen Utvalg: Næringsstyret Møtedato: Sak: PS 0071/06 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Hans Øyvind Jensen, Djupvik, 9146 Olderdalen, innvilges 75% - inntil kr ,- i etableringstilskudd av godkjente kostnader jmf. saksframlegg. 2. Tilskuddet utbetales over post kommunalt utviklingsfond, når skriftlig anmodning om utbetaling og dokumentasjon på medgåtte utgifter foreligger. 3. Hvis søker avslutter sitt driftsforhold i løpet av de 3 kommende årene, kan hele eller deler a etableringstilskuddet bli krevd tilbakebetalt av kommunen 4. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen Side 3 av 24

4 Sak 0071/ Rett utskrift bekreftes. I henhold til Forvaltningslovens 28 og 29 er det anledning til å påklage vedtaket. Vedlagt følger klageskjema. Kåfjord kommune, Servicekontoret 9146 Olderdalen, Gerd Molund Olsen Sekr. Melding til: Hans Øyvind Jenssen, Djupvik, 9146 Olderdalen Kommunekassa Side 4 av 24

5 Gáivuona suohkan Sak 0072/06 Kåfjord kommune SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN Saksbehandler: Einar Eriksen Arkiv: FOND Arkivsaksnr.: 06/00794 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0072/06 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet Bilag: Søknad Saksutredning: Jan Otto Karlens, Rønning Østgårdsvei 28, 9180 Skjervøy søker om stipend til å delta på etablererskolen i Troms. Søker er bosatt og arbeider på Skjervøy, men planlegger å etablere oppstillingsplass for campingvogner og hytteutleie i Manndalen på Løkvollstranda. Søker er opprinnelig fra Manndalen og ønsker å starte bedrift her, men det framgår ikke av søknaden om han vil bosette seg i Kåfjord etter en evt. bedriftsetablering. Søker gir heller ingen signaler om at han ønsker å bosette seg her. Ettablererskolen i Troms arrangeres i regi av Innovasjon Norge og vil bli gjennomført over tre fagsamlinger på stedene Tromsø, Bardu og Harstad. Kurset startet opp nå i høst. Kostnader som det søkes stipend på er vist nedenfor; Kursavgift kr ,- Reiseutgifter (reise, overnatting og kost) kr ,- Tapt arbeidsfortjeneste (6 d. à 1152,-) kr ,- Tot kostnader etablererskolen kr ,- Kåfjord kommune v/næringsstyret har i saker som gjelder støtte til deltakelse på etablererskolen, gitt administrasjonen myndighet til å fatte vedtak i slike saker. Vedtakene har blitt avgjort i hht. Kåfjord kommunes retningslinjer og prinsipper for bruk av næringsfondet. Her har spesielt pkt. 18 blitt brukt, punktet angir finansieringsandelen (tilskuddet) i forhold til gjennomføring av etablererskolen er 75% av dokumenterte utgifter og maksimalt kr ,-. Når det gjelder denne saken, tas den opp til politiske behandling fordi søker er bosatt og jobber i en annen kommune enn Kåfjord, men ønsker å etablere et firma i Kåfjord. Søknaden har en enkel beskrivelse av tenkt etablering med oppstillingsplass og hytteutleie på Løkvollstranda. Det fremgår ikke hvilken næringsmessig betydning denne etableringen vil ha for Kåfjord og om denne etableringen vil gi flere arbeidsplasser. Side 5 av 24

6 Sak 0072/06 Næringsfondet har begrenset med midler. Det har vært stor pågang med søknader på fondet i år, så det må tas en streng prioritering for bruken av disse. Kåfjord kommune benytter i hovedsak fondets midler på personer som er bosatt i kommunen og som tenker å etablere virksomhet her. Rådmannens innstilling: Kåfjord kommune avslår søknaden fra Jan Otto Karlsen, Rønning Østgårdsvei 28, 9180 Skjervøy om stipend til å delta på etablererskolen i Troms. Dette begrunnes med at slik støtte normalt kun gis til personer som er bosatt i Kåfjord kommune. Utvalg: Næringsstyret Møtedato: Sak: PS 0072/06 Resultat: Saken utsatt Behandling i utvalget: Næringsstyret fremmet følgende forslag til vedtak: Saken utsettes. Søker henvises til pågående reiselivsutviklingsprosjekt i Kåfjord kommune, v/hilde Johnsen. Vedtak: Saken utsettes. Søker henvises til pågående reiselivsutviklingsprosjekt i Kåfjord kommune, v/hilde Johnsen Rett utskrift bekreftes. Kåfjord kommune, Servicekontoret 9146 Olderdalen, Gerd Molund Olsen Sekr. Orientering til: Jan Otto Karlsen, Rønning Østgårdsvei 28, 9180 Skjervøy Side 6 av 24

7 Gáivuona suohkan Sak 0073/06 Kåfjord kommune SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV MELKEKVOTE- 22/7 Saksbehandler: Birger Olsen Arkiv: FOND Arkivsaksnr.: 06/00753 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0073/06 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Prinsipper og retningslinjer for kommunalt næringsfond Bilag: Søknad Saksutredning: Frans L. Pedersen, 9147 Birtavarre, søker om 30 % tilskudd kr ,- til privat kjøp av liter tilleggskvote geitmelk. Literpris kr. 12,- eks. mva. der total investering utgjør kr ,- eks. mva. Familien Pedersen har ved generasjonsskifte overtatt gården fra Det drives med rundt 85 melkegeiter og høstes vel 120 dekar jordbruksareal. Totalt jfr. søker er det investert rundt 2 mill. kr. i etableringsåret, og det vil påregnes ytterlige investering- og andre kostnader i forbindelse med utbygging av bolig, driftsbygning, prosjekt friskere geit, mv.. Kvotestørrelse ved overtakelse var liter. Det er meldt og innvilget kjøp av tilleggskvote i 2006 på omsøkt liter kvote kjøpt privat, og 6118 liter Statskvote til kr ,- + kr. 200,- i gebyr eks. mva. Kommunen har jfr. Næringsstyresak 02/05 innført en ordning med 30 % tilskudd til kjøp av tilleggskvote, der tilskuddet gis etter Satsens satser, som pt. er kr. 3,50,- eks. mva. per liter + gebyr kr. 200,-. Tidligere kommunal støtteordning for kjøp av tilleggskvote var rentefritt lån på 70 % av kjøpesum eks. mva. Næringsfondet har begrenset med midler, så det må tas en streng prioritering for bruken av disse.. Kåfjord kommune er positive til at nye krefter etabler og satser i jordbruket. Støtte til kvotekjøp utgjør årlig en stor pott av kommunalt næringsfond. Støtte skal prioriteres til etablering- og til direkte risikoprosjekt. Rådmannen, ønsker søker velkommen med søknader - utvikling av gården, og vil bistå med hjelp til finansiering og lignende, om mulig kommunal støtte innenfor begrensa rammer. Rådmannen innstiller søknad med støtte i hht. N.sak 02/05. Side 7 av 24

8 Sak 0073/06 Rådmannens innstilling: 1. Frans L. Pedersen, 9147 Birtavarre, innvilges 30 % tilskudd kr ,- over kommunalt næringsfond post til kjøp av liter geitmelk. 2. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon på kjøp av melkekvote til minimum à kr. 3,50 per liter. 3. Tilsagnet gjelder til Utvalg: Næringsstyret Møtedato: Sak: PS 0073/06 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Frans L. Pedersen, 9147 Birtavarre, innvilges 30 % tilskudd kr ,- over kommunalt næringsfond post til kjøp av liter geitmelk. 2. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon på kjøp av melkekvote til minimum à kr. 3,50 per liter. 3. Tilsagnet gjelder til Rett utskrift bekreftes I henhold til Forvaltningslovens 28 og 29 er det anledning til å påklage vedtaket. Vedlagt følger klageskjema. Kåfjord kommune, Servicekontoret 9146 Olderdalen, Gerd Molund Olsen Sekr. Melding til: Frans L. Pedersen, 9147 Birtavarre Kommunekassa Side 8 av 24

9 Gáivuona suohkan Sak 0074/06 Kåfjord kommune SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV MELKEKVOTE Saksbehandler: Birger Olsen Arkiv: FOND Arkivsaksnr.: 06/00836 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0074/06 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Prinsipper og retningslinjer for kommunalt næringsfond Bilag: Søknad Saksutredning: Siv Nina og Roald Myrvoll, 9147 Birtavarre, søker om 30 % tilskudd kr ,- til kjøp av 5056 liter privat à kr. 10,50 (à sum kr ,-) og fra Staten 4455 liter à kr. 3,50,- + gebyr kr. 200,- eks. mva. (à sum kr ,-) Søkere eier og driver gården gnr. 25 bnr. 101 med geitmelke. Kvotestørrelse ved årskiftet 2005/2006 var liter. Det er meldt og innvilget kjøp av tilleggskvote i 2006 med 4455 liter fra staten og 5056 liter privat. Kåfjord kommune har jfr. Næringsstyresak 02/05 vedtatt en ordning med 30 % tilskudd til kjøp av tilleggskvote, gitt etter Statens satser, som pt. er 3,50 per liter eks. mva. + gebyr kr. 200,- Næringsfondet har begrensa med midler, så det må tas en streng prioritering for bruken av disse. Avsatt støtte til kvotekjøp utgjør en relativ stor andel av kommunalt næringsfond. Det er fremmet flere søknader med 30% tilskudd til kjøp av privat kvote, der rådmannen har innstilt med støtte jfr. næringsstyresak 02/05. Rådmannens innstilling: 1. Siv Nina og Roald Myrvoll, 9147 Birtavarre, innvilges 30 % tilskudd kr ,- over kommunalt næringsfond post til kjøp av 9511 liter geitmelk. 2. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon på kjøp av statlig og privat kvote. 3. Tilsagnet gjelder til Utvalg: Næringsstyret Møtedato: Sak: PS 0074/06 Resultat: Innstilling vedtatt Side 9 av 24

10 Sak 0074/06 Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Siv Nina og Roald Myrvoll, 9147 Birtavarre, innvilges 30 % tilskudd kr ,- over kommunalt næringsfond post til kjøp av 9511 liter geitmelk. 2. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon på kjøp av statlig og privat kvote. 3. Tilsagnet gjelder til Rett utskrift bekreftes. I henhold til Forvaltningslovens 28 og 29 er det anledning til å påklage vedtaket. Vedlagt følger klageskjema. Kåfjord kommune, Servicekontoret 9146 Olderdalen, Gerd Molund Olsen Sekr. Melding til: Siv Nina og Roald Myrvoll, 9147 Birtavarre Kommunekassa Side 10 av 24

11 Gáivuona suohkan Sak 0075/06 Kåfjord kommune SØKNAD OM LÅN/TILSKUDD TIL KJØP AV MELKEKVOTE Saksbehandler: Birger Olsen Arkiv: FOND Arkivsaksnr.: 06/00841 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0075/06 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Prinsipper og retningslinjer for kommunalt næringsfond. Bilag: Søknad Saksutredning: Jim Ivar Hansen, 9144 Samuelsberg, søker om 70% i rentefritt lån kr ,-, evt. maksimalt i tilskudd, av totale kostnader kr ,- eks. mva. Søker eier og driver gården gnr. 35 bnr. 2 med kumelk. Kvotestørrelsen ved årsskiftet 2005/2006 var liter. Det er meldt og innvilget kjøp av tilleggskvote i 2006 med liter privat a kr. 9,10 + meglerkostnader kr ,- og 2606 liter fra staten a kr. 3,50 + gebyr kr. 200,- eks. mva. Kåfjord kommune har jfr. Næringsstyresak 02/05 vedtatt en ordning med 30% tilskudd til kjøp av tilleggskvote, gitt etter statens satser, som pt. er kr 3,50 + kt. 200,- i gebyr eks. mva. Næringsfondet har begrensa med midler, så det må tas en streng prioritering for bruken av disse. Avsatt støtte til kvotekjøp utgjør en relativ stor andel av kommunalt næringsfond. Det er fremmet flere søknader til næringsfondet om utvida tilskudd jfr. ordningen til kjøp av melkekvote, der rådmannen har innstilt med støtte jfr. næringsstyresak 02/05. Rådmannens innstilling: 1. Jim Ivar Hansen, 9144 Samuelsberg, innvilges 30 % tilskudd kr ,- over kommunalt næringsfond post til kjøp av liter kumelk. 2. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon på kjøp av statlig og privat kvote. 3. Tilsagnet gjelder til Utvalg: Næringsstyret Møtedato: Sak: PS 0075/06 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Side 11 av 24

12 Sak 0075/06 Vedtak: 1. Jim Ivar Hansen, 9144 Samuelsberg, innvilges 30 % tilskudd kr ,- over kommunalt næringsfond post til kjøp av liter kumelk. 2. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon på kjøp av statlig og privat kvote. 3. Tilsagnet gjelder til Rett utskrift bekreftes I henhold til Forvaltningslovens 28 og 29 er det anledning til å påklage vedtaket. Vedlagt følger klageskjema. Kåfjord kommune, Servicekontoret 9146 Olderdalen, Gerd Molund Olsen Sekr. Melding til: Jim Ivar Hansen, 9144 Samuelsberg Kommunekassa Side 12 av 24

13 Sak 0075/06 SØKNAD OM DELING GNR. 20 BNR BIRGER OLSEN Saksbehandler: Håkon Jørgensen Arkiv: G/BNR 20/10 Arkivsaksnr.: 06/00858 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0076/06 Næringsstyret Sakens dokumenter: I 20/10 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM Kåfjord kommune S 20/10 - BIRGER OLSEN KÅFJORD KOMMUNE - SØKNAD OM DELING Saksopplysninger: Saken ble oversendt til Lyngen kommune for saksutredning på grunn av inhabilitet i Kåfjord kommune da søker er jordbrukssjef i kommunen. Det opplyses på telefon fra Kåfjord kommune at området er LNF-område med spredt boligbygging i kommunens arealplan, og det er ikke nødvendig med en dispensasjon fra arealplanen. Saksfremlegget tar derfor bare hensyn til delingsforbudet i jordlovens 12. Det vises til telefonsamtale med eier, Birger Olsen den 27/ der det presiseres at søknaden gjelder fradeling av 1175 m² slik at tomten på gnr/bnr 20/32 til sammen vil bli på 2000 m². Eiendom Kommune Gnr Bnr Fnr Snr Andel Eiendomsnavn Kåfjord Aspeli Parter: Eier: Birger Olsen Erverver: Hildur Olsen Parseller Parsell Formål Fylldyrket jord Overflatedyrket/gjødsla beite Skog S og H Skog M Skog L Annet areal Areal i alt Derav dyrkbart Avstand tun Bebygd Atkomst dyrka b Atkomst gårdsvei Atkomst gjennom tun Omdeling etter skoglovens 50 Flere våningshus Verneskog Grenser bolig/hytte Grenser dyrka jord Samsvar med godkjent plan Ivaretar. 6,8 16,2 16,1 78,1 164,8 225,8 Totalt parseller: Totalt bruket: Side 13 av 24

14 Sak 0075/06 Faktiske opplysninger: Eiendomstypen er landbrukseiendom og ligger i Birtavarre i Kåfjord kommune. Eiendommen eies av Birger Olsen. Formålet med delingen: Erverver har en garasje som pr i dag står på gnr/bnr 20/10. Hun ønsker å få denne inn på egen tomt. Hun disponerer også potetland på 20/10, og ønsker også å få dette på egen tomt. Erverver har pr i dag en tomt på 825 m² på gnr/bnr 20/32. Merknad om drift: Parsellen ligger i et viktig landbruksområde i Kåfjord Bosettingen er synkende i kommunen Administrasjonens vurderinger: Den som skal dele en eiendom som er nyttet til eller som kan nyttes til jordbruk eller skogbruk skal ha delingssamtykke etter jordloven Deling Eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk kan ikkje delast utan samtykke frå departementet. Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i sameige. Forbodet mot deling gjeld òg forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren (utleigaren). Departementet kan gi samtykke dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarleg ut frå omsynet til den avkasting eigedomen kan gi. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal òg takast omsyn til godkjende planer som ligg føre for arealbruken etter plan- og bygningslova og omsynet til kulturlandskapet. Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla som lova skal fremja. Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når eigedomen eller ideell del av han er på same eigarhand og etter departementet sitt skjønn må reknast som ei driftseining. Samtykke til deling er ikkje nødvendig når særskild registrert del av eigedom vert seld på tvangssal. Det same gjeld dersom det i samband med offentleg jordskifte er nødvendig å dela eigedom. Dersom deling ikkje er rekvirert innan tre år etter at samtykke til deling er gitt, fell samtykket bort. Formålet med delingsforbudet er å sikre og samle ressursene på bruket for nåværende og framtidige eiere. Vilkårene for fradeling innebærer en garanti for at landbrukseiendommer ikke mister eller får redusert sitt ressursgrunnlag på en uheldig måte. Side 14 av 24

15 Sak 0075/06 Arealet som ønskes fradelt er fulldyrka areal og dyrkbart areal. Parsellen ligger likevel i nær tilknytning til boligen. Erverver har pr i dag en garasje på gnr/bnr 20/10. Denne garasjen vil etter eventuell deling komme på tomten sammen med bolighuset. Det vil være en fordel for erverver at bygningene er samlet på egen tomt. Det å ha mulighet til å dyrke poteter og grønnsaker på egen tomt er et gode som en har mulighet til i spredtbygde strøk. Dette vil kunne være med på å øke trivselen med å bo på bygda, og i neste omgang være med på å opprettholde bosettingen på bygda. Dette vil kunne anses som en samfunnsinteresse av stor vekt. Fradelingen anses som forsvarlig ut fra hensynet til den avkastningen som den eiendommen gir. Fradelingen vil ikke føre til vesentlige drifts- eller miljømessige konsekvenser for landbruket i området. Rådmannens innstilling: Etter samlet vurdering gis det i medhold av jordlovens 12 tillatelse til fradeling av 1175 m² fra gnr/bnr 20/10 som tilleggsareal til tomt på gnr/bnr 20/32. Utvalg: Næringsstyret Møtedato: Sak: PS 0076/06 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Etter samlet vurdering gis det i medhold av jordlovens 12 tillatelse til fradeling av 1175 m² fra gnr/bnr 20/10 som tilleggsareal til tomt på gnr/bnr 20/32. Rett utskrift bekreftes I henhold til Forvaltningslovens 28 og 29 er det anledning til å påklage vedtaket. Vedlagt følger klageskjema. Kåfjord kommune, Servicekontoret 9146 Olderdalen, Gerd Molund Olsen Sekr. Melding til: Birger Olsen, 9147 Birtavarre Hildur Olsen, 9147 Birtavarre Drift og utvikling v/harald Grønnvoll Fylkesmannen i Troms, Landbruksavdelingen, 9291 Troms Side 15 av 24

16 Gáivuona suohkan Sak 0077/06 Kåfjord kommune NY EVALUERING AV LANDBRUKSVIKARORDNINGEN Saksbehandler: Birger Olsen Arkiv: V14 Arkivsaksnr.: 06/00872 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0077/06 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Forskrift om tilskudd til landbruksvikarvirksomhet Bilag i saksmappe: Næringsstyresak 0016/02 (kommunestyret 0037/02) Næringsstyresak 0003/05 - Evaluering av landbruksvikarordningen Brev fra Kåfjord Avløserlag Bilag i saken: Svar fra Kåfjord Avløserlag utkast evaluering landbruksvikar Rutinebeskrivelse for landbruksvikarordningen Saksutredning: I møte i mellom avløserlaget og kommunen den 13. juni 2005, kom det til enighet at Kåfjord kommune, sammen med avløserlaget skulle gjennomgå ordningen på nytt. Kåfjord kommune har siden 19. mai 2003 drevet landbruksvikarordningen med beredskapsvakter, lik brannvaktordningen i kommunen. Dette er en ny måte å drive denne ordningen på som ikke har vært gjennomført i andre kommuner. Ordningen har hovedsakelig blitt gjennomført med 4 landbruksvikarer med ukesvakt hver 4 uke. Dette utgjør à 24 % beredskapsstilling med fast avlønning, der stillingsprosenten øker utover 24 % når landbruksvikaren er ute på oppdrag. Dette utgjør mellom à % stilling per år. Arbeid under 30 % stilling gir ikke rett til statstilskudd. Landbruksvikar skal benyttes først og fremst når krisesituasjoner oppstår, og vikaren kan bare benyttes for et begrenset tidsrom. Bruker skal betale timepris til kommunen for det antall timer som vikaren har avløst, etter normer og timepris fastsatt av kommunen. Oversikt over landbruksvikarenes aktivitet i 2005: Antall dager med avløsning; Sykdom: 108,5 (antall oppdrag 28) Ferie/fritid og annet: 36,5 (antall oppdrag 16) 12 foretak har benyttet seg av landbruksvikartilbudet. Side 16 av 24

17 Sak 0077/06 Inntekter: Betaling fra brukerne ved avløsning under sykdom (inkl. kjøring) Kr ,- Betaling fra brukerne for andre oppdrag (inkl. kjøring) Kr ,- Tilskudd fra SLF Kr ,- Sum Kr ,- Utgifter: Lønn, reise og sosialeutg. Kr ,- Adm. Kåfjord Avløserlag Kr ,- Sum Kr ,- Netto kostnad for Kåfjord kommune Kr ,- Vurdering: Dagens ordning Ordninger per i dag har relativt god beredskap til bøndene og som samla sett (beredskap/oppdrag) utgjør vel 1,5 årsverk, til en nettokostnad for Kåfjord kommune på rundt kr ,- per årsverk. Timeprisen for bruk av landbruksvikar justert for 2006: Sykdomsavløsning: (fra kr. 130,-) Ferie/fritid og annen avløsning (fra kr. 150,-) Kr. 139, % mva. Kr. 154, % mva. Utgangspunkt i 2005 tall: 52 ukers beredskapsvakt koster kommunen Kr ,- Lønn, tillegg, reise og sosiale utgifter ca. Kr ,- * betaling fra bøndene Sum Kr ,- (kr ,-) * Kåfjord kommune har subsidiert fakturert mellomlegg for timesbetaling inkl. kjøring med ca. kr ,- Side 17 av 24

18 Sak 0077/06 Det har vært avløst 145 dager til en gjennomsnittlig kostnad per dag på kr ,- (pluss beredskapslønn per dag gjennom hele året med kr. 644,-). Med en fordeling per arbeida time med 7 timers arbeidsdag, utgjør dette i sum 1015 timer, vil dette utgjøre en kostnad på kr. 265,- per arbeida time (inkl. kjøring, sos.utg. etc.). Kostnader til adm. av avløserlaget og arbeid for kommunen kommer i tillegg. Kostnader til kjøring utgjør kr ,-. Kostnader eks. kjøring kr. 231,- per time. Kåfjord kommune dekker reise ved sykdomsavløsning til/fra foretaket utover 1 gang per dag, men ved ferie/fritid og annen avløsning faktureres foretaket for all kjøring. Grovt regna subsidierer kommunen med utgangspunkt i kr. 231,- per time: Sykdomsavløsning; kr. 231,- minus kr. 139,- = Kr. 92,- Ferie/fritid og annen avløsning; kr. 231,- minus kr. 154,- = Kr. 77,- Noen vurderinger (muligheter) for evt. bedre utnyttelse og kostnadsbesparelse av denne ordning: 1. Landbruksvikarene får egen bil og mobiltelefon som brukes etter tur (stafett) 2. Landbruksvikarene adm. seg selv, i samarbeid med avløserlaget og kommunen. 3. Landbruksvikarene blir adm. via beredskapstelefon i kommunen 4. Landbruksvikarene får fastlønn med 7 dagers arbeidsuke hver 4 uke (evt. 5 dager + beredskap), og møter opp til annet arbeid i kommunen/avløserlaget hvis det ikke er arbeidsoppdrag. Belastes annet budsjett f.eks. avløserlaget/teknisk med kr. 230,- per time + mva. og kjøring. To landbruksvikarer i % stillinger Ansettelse av for eksempel 2 landbruksvikarer i à 60 % stilling. Her vil stillingsprosenten måtte økes til ca. à 80 % for å kunne ha samme beredskap, og min. 76 % stilling for å være berettiget statstilskudd på kr ,-. Hvis stillingene blir mellom % vil statstilskuddet bli redusert til kr ,-. Lønn/kjøring for 2 landbruksvikarer i à 76 % stilling vil være ca. kr ,- Landbruksvikar i 100 % stilling Landbruksvikar kan arbeide: 1) 5 ukedager 2) turnus (10 dager på arbeid / 4 dager fri) og med tilleggsdaget til ferie/fritid Det har vært vurdert flere mulige løsninger, der landbruksvikarene har arbeid/oppmøteplikt i sin arbeidsuke, på dager uten avløseroppdrag. Landbruksvikarene tar forefallende-/annet arbeid for teknisk/uteseksjonen eller andre i organisasjonen Kåfjord kommune eller Avløserlaget. Kommunen er ikke mottakelig for en slik ordning, uten nøyere vurdering nytte = kostnad. Det må innarbeides midler på aktuelt budsjettkapittel, og det kreves ressurser til administrering mv. Side 18 av 24

19 Sak 0077/06 Avløserlaget har ikke mulighet for å gi andre arbeidsoppgaver, utover arbeid på brukene avhengig av etterspørsel, der pristerskel for leid arbeid er avgjørende faktor. Det som kan tale negativt for å leie landbruksvikar på andre oppdrag, er usikkerheten for om vikaren kommer eller må avbryte oppdraget for å dra ut i sykdomsavløsning. Rådmannen har gått gjennom ordningen, og konkludert at inntil videre bør ordningen videreføres som i dag, men med noe oppjustering av timeprisen. Sammenlignbart har kommunen vedtatt for kommunalt budsjett 2007 økonomiplan pkt. 20. at timeprisen for privat tjenesteyting utført av teknisk sektor er kr. 345,- eks. mva. for arbeider med utstyr, og arbeider med utstyr og hjelpemann kr. 490,- eks. mva. For bruk av landbruksvikar pkt. 21 er timeprisen økt til kr. 144,- eks. mva. Ordningen - en beredskap og velferdsordnig for gårdbrukerne, bør fortsatt ha en timepris med differanse mellom sykdomsavløsning og velferd som 1) ferie og fritid og 2) annen avløsning (til frikjøpte verv etc.) Pristerskelen for bruk av landbruksvikar må ikke brytes, men ha en akseptabel kjøpbar timepris for bøndene. Jordbruket er en viktig næring og bærebjelke for Kåfjord kommune, og med et stort utviklingspotensiale. Landbrukvikarordningen gir god beredskap og trygghet til bøndene hvis en krisesituasjon skulle inntreffe. Økonomisk kan ordningen forsvares så lenge nytten er større enn kostnaden, og bruken av landbruksvikarene fortsetter. Rådmannen legger saken frem til politisk behandling med innstilling å videreføre ordningen som nå, men med 4 % økning fra kr. 144,- til kr. 150,- for bruk av landbruksvikar til sykdomsavløsning, og økning til kr. 200,- for annen avløsning (25 % mer enn timepris sykdomsavløsning). Rådmannens innstilling: 1. Kåfjord kommune viderefører ordningen med 4 landbruksvikarer med arbeid hver fjerde uke med 24 % beredskapsvakt klar for mulige arbeidsoppdrag i 7 arbeidsdager. 2. Landbruksvikar skal hovedsakelig brukes til sykdomsavløsning, men vil være tilgjengelig for andre oppdrag. Landbruksvikaren må ved kort varsel kunne forlate annet arbeid til fordel for sykdomsavløsning. 3. Avløserlaget eller den kommunen bemynder administrerer ordningen. 4. Betaling av landbruksvikar ved sykdomsavløsning beregnes ut fra en pris p.t. kr. 150,- per time + 25 % mva. Ved annen avløsning faktureres bruket med kr. 200,- per time + 25 % mva. Differansen mellom sykdomsavløsning og annen avløsning holdes med 25 % ved justering av timeprisen. 5. Det beregnes ikke tillegg for kjøregodtgjørelse ved sykdomsavløsning til/fra bruket for mer enn 1 gang per døgn. Ved annen avløsning belastes bruker for all kjøring. Kjøregodtgjørelse regnes ut etter gjeldende statssatser p.t. kr. 3, % mva.. Side 19 av 24

20 Sak 0077/06 6. Timeforbruket avrundes til nærmeste halve-/hele time. Det beregnes minimum 2 timer ved hvert husdyrstell. Nødvendig tilsyn utover ordinært husdyrstell ved sykdom, fødsel m.m. utføres etter behov, og belastes for reelt tidsforbruk. Kjøretid inngår i arbeidstiden og dermed også i grunnlaget for beregning av tiden som belastes hver bruker. 7. Utarbeida rutinebeskrivelse i 8 punkt jfr. notat fra Kåfjord kommune, datert , følges inntil annet er vedtatt. Utvalg: Næringsstyret Møtedato: Sak: PS 0077/06 Resultat: Saken utsatt Behandling i utvalget: Næringsstyret fremmet følgende forslag til vedtak: Saken utsettes. Ordfører sammen med administrasjon og rådmann vurderer saken på nytt. Det ble diskutert om en løsning kan være med 3 landbruksvikarer ansatt i delstillinger med fast oppmøte, med annet/forefallende arbeid i kommunen utenom avløseroppdrag. Arbeidsforhold under 40 % stilling gir ikke pensjonspoeng. Næringsstyrets utsettelsesforslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes. Ordfører sammen med administrasjon og rådmann vurderer saken på nytt. Rett utskrift bekreftes Kåfjord kommune, Servicekontoret 9146 Olderdalen, Gerd Molund Olsen Sekr. Melding til: Ordfører Rådmann Jordbrukssjef Side 20 av 24

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 72/2012 10.05.2012 Jordlovsbehandling - deling av driftsenhet

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Frode

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.06.06 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Jani

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2006 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - JORDLOVSBEHANSDLING GNR/BNR 16/1 I DØNNA. ROLF OLE FORSLAND Rådmannens innstilling: Med hjemmel

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM GNR 35, BNR 1,5,15 OG GNR 1, BNR 8. Rådmannens innstilling: Formannskapet vedtar med hjemmel i jordloven

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/1358 Sakstittel: SØKNAD OM FRADELING AV VÅNINGSHUS OG NAUSTOMT FRA GNR 61 BNR 34 I GRATANGEN

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/1358 Sakstittel: SØKNAD OM FRADELING AV VÅNINGSHUS OG NAUSTOMT FRA GNR 61 BNR 34 I GRATANGEN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 10/1358 Sakstittel: SØKNAD OM FRADELING AV VÅNINGSHUS OG NAUSTOMT FRA GNR 61 BNR 34 I GRATANGEN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 24.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.06.04 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Frode

Detaljer

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 13.03.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK:

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 13.08.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Lisa Grenlund Langebro Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 21.08.12 Saknr.

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309 SØKNAD DELING AV EIENDOM GNR/BNR 54/1. Rådmannens innstilling: Med hjemmel i jordlovens 1 og 12 gis det tillatelse til fradeling

Detaljer

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL.

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL. GÅIVUONA SUOHKAN 0 KAFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 10:00 Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Svein Oddvar

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/01 00/00601 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 20 - BNR 15

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/01 00/00601 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 20 - BNR 15 Gáivuona suohkan Sak 0001/01 Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/01 00/00601 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 20 - BNR 15 0002/01 00/00894 SØKNAD OM DELING AV DRIFTSENHETEN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Hans Løvmo SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. I tillegg til den jorda som ønskes kjøpt fra bnr. 5, leies det også areal fra bnr. 18.

SAKSFRAMLEGG. I tillegg til den jorda som ønskes kjøpt fra bnr. 5, leies det også areal fra bnr. 18. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: x Ja Nei Etter

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: ---------------------------------- ------------------------------------

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: ---------------------------------- ------------------------------------ Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.02.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karl Idar Berg Frode Lervoll Bjørn

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.11.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort.

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort. LEKA KOMMUNE Dato: 22.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 68/11 Arkivsaksnr.: 12/532 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GNR 68 BNR 11

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 68/11 Arkivsaksnr.: 12/532 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GNR 68 BNR 11 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 68/11 Arkivsaksnr.: 12/532 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GNR 68 BNR 11 Rådmannens innstilling: 1. Det gis tillatelse til fradeling av en bebygd parsell

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid

Saksframlegg. Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid Søgne kommune Arkiv: 19/3 Saksmappe: 2013/1629-4751/2014 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 04.02.2014 Saksframlegg Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapsalen, Rådhuset Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 15/5 Arkivsaksnr.: 11/824 DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 15 BNR 5 BEHANDLING ETTER JORDLOVEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 15/5 Arkivsaksnr.: 11/824 DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 15 BNR 5 BEHANDLING ETTER JORDLOVEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 15/5 Arkivsaksnr.: 11/824 DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 15 BNR 5 BEHANDLING ETTER JORDLOVEN Rådmannens innstilling: 1. Viser til søknad om fradeling

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.11.2012 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.11.2012 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.11.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 45/2 Arkivsaksnr.: 15/1048 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK -DELING ETTER JORDLOVEN - GNR/BNR 45/2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 45/2 Arkivsaksnr.: 15/1048 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK -DELING ETTER JORDLOVEN - GNR/BNR 45/2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 45/2 Arkivsaksnr.: 15/1048 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK -DELING ETTER JORDLOVEN - GNR/BNR 45/2 Rådmannens innstilling: Formannskapet vedtar med hjemmel

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0016/04 03/00667 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - GNR. 22/BNR. 27

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0016/04 03/00667 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - GNR. 22/BNR. 27 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.04 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: F.SKAPET-NÆRINGSSSAKER Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Søgne kommune Arkiv: 75/2 Saksmappe: 2014/1381-3336/2015 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 26.01.2015 Saksframlegg Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 38/15

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.04 Tid: 10.00

MØTEBOK. Næringsstyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.04 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.02.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.02.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.02.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.05.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Gáivuona suohkan Sak 0021/01 Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0021/01 00/00711 SØKNAD OM FRITAK FRA BO- OG DRIVEPLIKT - GNR./BNR. 24/23 ANTON N. BERG, 9147 BIRTAVARRE.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK:

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 08.08.2013 Referanse Vår saksbehandler Tove Rørmark Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 20.08.13 Saknr. Tittel: 50/13 Søknad om fradeling av to parseller til boliger landbrukseiendommen

Detaljer

FORMANNSKAP 11.02.14 VEDTAK:

FORMANNSKAP 11.02.14 VEDTAK: LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 03.02.2014 Referanse Vår saksbehandler Per Helge Johansen Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 11.02.14 Saknr. Tittel: 03/14 Tor Audun Kvaløy, landbruskeiendommen gnr 14

Detaljer

Leka kommune Møteinnkalling

Leka kommune Møteinnkalling Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 08.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

Saksfremlegg. Søker/eier: Svein Kyrre Karlsen, Nordsiveien 980, 9470 GRATANGEN Erverver: Roger Kristiansen, Marihansstien 20, 8515 NARVIK

Saksfremlegg. Søker/eier: Svein Kyrre Karlsen, Nordsiveien 980, 9470 GRATANGEN Erverver: Roger Kristiansen, Marihansstien 20, 8515 NARVIK GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 14/507 Sakstittel: NY BEHANDLING AV SØKNAD OM FRADELING AV CA 5,5 DAA INNMARKSBEITE OG SKRINN FASTMARK FRA GNR 36 BNR 3 - TILLEGGSAREAL TIL GNR 36 BNR 33 Innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.08.2009 kl. 09.00 KL. 09.00 FELLES ORIENTERING RV 250 - FORMANNSKAPSSALEN STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte:

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Rita S. Mathisen Medlem KÅAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Rita S. Mathisen Medlem KÅAP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 31.08.05 Tid: kl. 09.00 TILLEGG SAKSLISTE. Stange, den 24.08.

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 31.08.05 Tid: kl. 09.00 TILLEGG SAKSLISTE. Stange, den 24.08. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 31.08.05 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til telefon 62 57 36 80 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. TILLEGG

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 31 BNR.

SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 31 BNR. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0065/05 05/00529 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 31 BNR. 32 0066/05 04/00619 OPPRUSTING AV VEI TIL SETRA - SVARTSKOGEN 0067/05

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

FORMANNSKAP 08.04.2014

FORMANNSKAP 08.04.2014 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 24.03.14 Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato FORMANNSKAP 08.04.2014 Saknr. Tittel: 24/14 Ester Kvalø, landbruskeiendommen gnr 14 bnr 2, i

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sak: SØKNAD OM DELING AV LANDBRUKSEIENDOM- HOFSLIEN, GBNR 92/1 OG 2

SAKSFRAMLEGG. Sak: SØKNAD OM DELING AV LANDBRUKSEIENDOM- HOFSLIEN, GBNR 92/1 OG 2 SAKSFRAMLEGG Ark: Arkivsaksnr.: 12/220 l.nr. 14/2856 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Formannskapet Rådhuset Saksbehandler: Einar Struksnæs Sak: SØKNAD OM DELING AV LANDBRUKSEIENDOM-

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.01.03 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 31.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.12.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.04.2006 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.03.2006 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/07 06/00498 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV STRØ-/SNØBRØYTEUTSTYR

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/07 06/00498 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV STRØ-/SNØBRØYTEUTSTYR Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/07 06/00498 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV STRØ-/SNØBRØYTEUTSTYR 0002/07 06/00555 SØKNAD OM TILSKUDD TIL VANNINGSANLEGG 0003/07

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.01.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026 FRADELING AV KÅRBOLIG - KLAGE PÅ VEDTAK GNR 29 BNR 4 Rådmannens innstilling: Modum kommune opprettholder avslag på Frode

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.08.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Frode

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.05.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000.. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.02.2016 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.05.2008 Tid: 14.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.05.2008 Tid: 14.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.05.2008 Tid: 14.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

JØRN BAKKEN, BØDAL. SØKNAD OM FRADELING AV SETERTUN FRA G/BNR 87/28 OG FRADELING AV DRIFTSENHETEN SOLHAUG G/BNR 115/1 M.FL. I SVATSUM.

JØRN BAKKEN, BØDAL. SØKNAD OM FRADELING AV SETERTUN FRA G/BNR 87/28 OG FRADELING AV DRIFTSENHETEN SOLHAUG G/BNR 115/1 M.FL. I SVATSUM. Ark.: GNR 87/28 Lnr.: 9314/10 Arkivsaksnr.: 10/1167-7 Saksbehandler: Bjørn Nyfløtt JØRN BAKKEN, BØDAL. SØKNAD OM FRADELING AV SETERTUN FRA G/BNR 87/28 OG FRADELING AV DRIFTSENHETEN SOLHAUG G/BNR 115/1

Detaljer

Roar Jenssen 11/21Lii- /3 531b/)2 Myrvold 8800 SANDNESSJØEN

Roar Jenssen 11/21Lii- /3 531b/)2 Myrvold 8800 SANDNESSJØEN Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Margrethe Benson, 75 54 78 62 13.04.2012 2012/2125 422.5 fmnombe@fylkesmannen.no Deres dato Deres

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0003/03 03/00114 NYE KRITERIER FOR TILDELING AV KULTURMIDLER - ETTER HØRINGSRUNDE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0003/03 03/00114 NYE KRITERIER FOR TILDELING AV KULTURMIDLER - ETTER HØRINGSRUNDE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 02/00750 TILBYGG BOLIG GNR 6/BNR 41 0002/03 03/00110 SØKNAD OM TILSKUDD 0003/03 03/00114 NYE KRITERIER FOR TILDELING

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

MØTEBOK. F.skapet-Næringsssaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. F.skapet-Næringsssaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK F.skapet-Næringsssaker Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget. Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl. Fredrikstad 28.06.

Saksliste. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget. Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl. Fredrikstad 28.06. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl.. Fredrikstad 28.06.05 Primærnæringsutvalgets møte 30.06.2005 Saksliste PS 05/27 Sandbek gnr.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Landbruksnemda for Alta har møte den 25.2.2010 kl. 10.30 i møterom Kåfjord (DU) Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Landbruksnemda for Alta har møte den 25.2.2010 kl. 10.30 i møterom Kåfjord (DU) Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Landbruksnemda for Alta har møte den 25.2.2010 kl. 10.30 i møterom Kåfjord (DU) Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455188 eller POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.04 Tid: 10.00

MØTEBOK. Næringsstyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.04 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2015/3626 Dato: 21.10.2015 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG VEDR. FRADELING AV RUNDTOM FRA DRIFTSENHETEN SVARTERUD/RUNDTOM GNR. 163 BNR. 4 OG 27, 161/22, 160/10 OG 11 OG 161/4

SAKSFRAMLEGG VEDR. FRADELING AV RUNDTOM FRA DRIFTSENHETEN SVARTERUD/RUNDTOM GNR. 163 BNR. 4 OG 27, 161/22, 160/10 OG 11 OG 161/4 SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: 08/2443 Arkivnummer: SNR gnr. 163 bnr. 4 og 27 Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green VEDR. FRADELING AV RUNDTOM FRA DRIFTSENHETEN SVARTERUD/RUNDTOM GNR. 163 BNR. 4 OG 27, 161/22,

Detaljer

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Arkivsaksnr.: 10/1871-1 Arkivnr.: GNR 51/97 Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Hjemmel: Konsesjonsloven

Detaljer

Andre myndigheter: Søknaden er sendt for høring/behandling til Fylkesmannen, Fylkeskommunen og lokal landbruksmyndighet.

Andre myndigheter: Søknaden er sendt for høring/behandling til Fylkesmannen, Fylkeskommunen og lokal landbruksmyndighet. Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Cathrine Vik Gabels gate 18 0272 OSLO Deres ref: Vår ref: ODGO 2009/9394 Dato: 30.09.20101 Sakstype: Delegert delingssak Eiendom:229/7

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11. Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Alstahaug kommune, ved landbruks- og miljøvernenhet, gjorde 28.01.2015 følgende vedtak:( For saksutgreiing se nedenfor)

Alstahaug kommune, ved landbruks- og miljøvernenhet, gjorde 28.01.2015 følgende vedtak:( For saksutgreiing se nedenfor) Til sameiere i gnr. 29 bnr. 1 og 17 i Alstahaug Melding om vedtak Alstahaug kommune, ved landbruks- og miljøvernenhet, gjorde 28.01.2015 følgende vedtak:( For saksutgreiing se nedenfor) Med henvisning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/3851-6 Arkiv: LBR 274/27

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/3851-6 Arkiv: LBR 274/27 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 11/3851-6 Arkiv: LBR 274/27 GNR.274/27 - JUTERUD - FRADELING AV KÅRBOLIG KLAGE PÅ VEDTAK

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Næring/infrastruktur Møtested: Møterom I Dato: 13.10.2010 Tidspunkt: 08:30-11:00 Merk klokkeslett!

SORTLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Næring/infrastruktur Møtested: Møterom I Dato: 13.10.2010 Tidspunkt: 08:30-11:00 Merk klokkeslett! SORTLAND KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Næring/infrastruktur Møtested: Møterom I Dato: 13.10.2010 Tidspunkt: 08:30-11:00 Merk klokkeslett! Forfall meldes på tlf. 76 10 90 09 til sekretær Herløy Schultz

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 31.08.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 31.08.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 31.08.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter

Detaljer

44/3 - Svedal nordre - dispensasjon og fradeling - klage

44/3 - Svedal nordre - dispensasjon og fradeling - klage Arkiv: 44/20 Arkivsaksnr: 2015/528-12 Saksbehandler: Johan Forbord/Svein Stræte Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 44/3 - Svedal nordre - dispensasjon og fradeling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 130/15 15/709 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GBNR. 38/13

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 130/15 15/709 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GBNR. 38/13 Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.09.2015 Tid: 13:00 14:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer