MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE"

Transkript

1 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0017/07 07/00360 REFERATSAKER SAKSLISTE 0018/07 06/00386 SØKNAD OM FRITAK FRA BO- OG DRIVEPLIKT GNR 36/7,10,23,24, /07 07/00350 SØKNAD OM FRITAK FRA BO- OG DRIVEPLIKT GNR 36/7,10,23,24, /07 06/00804 KLAGE DELING AV GRUNNEIENDOM - GNR. 31/BNR /07 06/00771 SØKNAD OM LÅN/STØTTE TIL KJØP AV AKSJER 0022/07 06/00834 SØKNAD OM TILSKUDD PROSJEKT "FRISKERE GEITER" 0023/07 06/00835 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV TRAKTORTILHENGER 0024/07 07/00159 SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD 0025/07 07/00026 Unntatt offentlighet 5A SØKNAD OM LÅ/STØTTE TIL ETABLERING AV NYTT FIRMA Kåfjord kommune, 9148 Olderdalen, Bjørn Inge Mo (s.) ordfører Gerd Molund Olsen e.f.

2 Gáivuona suohkan Sak 0017/07 Kåfjord kommune REFERATSAKER Saksbehandler: Gerd Molund Olsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/00360 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0017/07 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Bilag: Saksutredning: 1. Sak unntatt off. 5A. FORELØPIG MELDING I FORVALTNINGSSAK. Rådmannens innstilling: Den refererte saken tas til orientering Side 2 av 20

3 Gáivuona suohkan Sak 0018/07 Kåfjord kommune SØKNAD OM FRITAK FRA BO- OG DRIVEPLIKT GNR 36/7,10,23,24,26 Saksbehandler: Karin Karlsen Arkiv: GNR/B 36/7,10,23,24,26 Arkivsaksnr.: 06/00386 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0018/07 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Konsesjonslovens 5, odelsloven 27a Bilag: Kart Bilag i saksmappe: Søknad Saksutredning: Per Gustav Eriksen søker om fritak fra bo- og driveplikt. Søkeren er villig til å drive skogen etter plan i samråd med skogbruksetaten. Saksbehandler gjør oppmerksom som at i vedlegget Nijos gårdskart, kommer kun bnr. 7 og 10 fram på kartet, bnr 23,24 og 36 er slått sammen med bnr 7 og 10. PARTER: Eier: Per Gustav Eriksen, Fergevn. 1 a, 9020 Tromsdalen EIENDOM: Gnr/ 36/7 bnr.: 36/10 36/23 36/24 36/26 Ideell andel: ½ ½ ½ ½ ½ Eiendomsnavn: Sandneset Teigen Formål: Totalt bruket: Totalt bruket: Fulldyrka 4.5 Overflate dyrka/ 7.9 jord: Gjødsla beite: Skog S og H: Skog M: Skog L: Annet areal: 63.2 Areal i alt: EIENDOMMENS BYGNINGSMASSE: Bygningstype: Byggeår: Grunnflate: Etasjer: Teknisk tilstand: Bolig m2 1 Dårlig Side 3 av 20

4 Sak 0018/07 Fjøs m2 Nedfalls FAKTISKE OPPLYSNINGER: Eiendomstype: Land/fritids/industri Jordbruksvilkår: Sameie/eneeie: Skogbruksvilkår: Type drift på bruket: Type drift i området: SØKNADSOPPLYSNINGER. Overtakelsesdato Tidsbegrenset til dato: Boplikt: Nei Driveplikt: Nei Tidligere gitt fritak: Tidsbegrenset til dato: Søkeren bor på bruket: Nei Jorda er bortleid: Nei Bolig for søkeren på bruket: Nei Driveplikten oppfylles ved bortleie: Nei Eiendommen er løst på odel: Nei Eiendommen ligger på helt nede på Samuelsberg, ca 2 km fra krysset E6/Samuelsberg. Eiendommen gnr. 36 bnr. 7, 10,23,24 og 26 har jfr. arealregister 412,4 dekar produktiv skog og 63,2 dekar annet areal. Søker har ved erverv den fått en frist på inntil 1 år ( ) på å oppfylle konsesjonvilkåret for fast bosetting, eller søke om fritak. Søknad om fritak er journalført i kommunen , og godkjennes som innenfor fristen av kommunen. VURDERING: Saker om fritak fra bo- og driveplikt skal behandles etter odelslovens 27 a og konsesjonslovens 5 Ved avgjørelse av søknad om fritak fra boplikt skal det legges særlig vekt på ønsket om å styrke eller opprettholde bosettingen i området der eiendommen ligger, hvor nær tilknytning søkeren har til eiendommen og på eierens livssituasjon. Videre skal det blant annet tas hensyn til bruksstørrelsen og husforhold på eiendommen. Ved avgjørelse av søknad fra driveplikten skal det tas hensyn til om det i området der eiendommen ligger er bruk for jordbruksarealet som tilleggsareal. Det må også tas hensyn til hvor viktig det er å holde det aktuelle jordbruksarealet i hevd. Kommunen håndhever fritakssøknader om bo- og driveplikt strengt. Dette ut fra hensynet om å opprettholde eller styrke bosettingen i området eller i kommunen forøvrig. Folketallet har de siste 10 år vært synkende i kommunen. Det er et økende problem at jordbrukseiendommer i kommunen blir overtatt av folk utenom næringen og dette påfører ofte landbruket usikre driftsforhold. Ofte blir eiendommene også overtatt i sameie noe som er uheldig landbruksmessig sett, bla vil fremtidig drift og Side 4 av 20

5 Sak 0018/07 vedlikehold av eiendommen kunne vanskeliggjøres. Av den grunn bør eneeie etableres på sikt. Boligen på eiendommen ligger i en helt nede på Samuelsberg i Manndalen, og er i dårlig forfatning. For at boligen skal fylle dagens standard må den påkostes betydelige beløp, da det f.eks ikke er sanistærinstallasjoner. Boligen benyttes til fritidsformål. Interessen for kjøp av bolig i Manndalen er svært stor, og interessen for fast bosetting vil aboslutt kunne være tilstede, hvis eiendommen kommer på salg. Dette taler ikke fra fritak for boplikten, men samtidig bør arvingene ha tid på seg til å evt vurdere salg av boligen, vurdere etablering av eneeie, etc. Eiendommen er relativ stor i sum areal, men består gjenggrodd jord, og ikke maskinell drivbar utmark dekar brattlendt areal med lauvskog - middels bonitet, og jordbruksareal på knappe 12.4 dekar og manglende bygningsmasse og driftsapparat, gjør at eiendommen ikke er drivbar selvstendig. Det har ikke vært drevet aktivt jordbruk på eiendommen de siste 40 år, slik at utleie som tilleggsjord ikke vil være aktuelt. Det er ikke mulig å drive selvstendig landbruksvirksomhet på eiendommen på en regningsvarende måte. Dette taler for at det gis fritak fra driveplikten. Rådmannens innstilling: 1. Per Gustav Eriksens søknad om fritak fra boplikten avslås, men innvilges redusert til , jfr Oldelslovens 27a og konsesjonslovens 5. Det er i avgjørelsen lagt vekt på at søker skal få tid å vurdere salg av bolig, vurdere etablering av eneeie, etc. 2. Per Gustav Eriksens søknad om fritak fra driveplikten innvilges som omsøkt. Side 5 av 20

6 Gáivuona suohkan Sak 0019/07 Kåfjord kommune SØKNAD OM FRITAK FRA BO- OG DRIVEPLIKT GNR 36/7,10,23,24, 26 Saksbehandler: Karin Karlsen Arkiv: GNR/BNR Arkivsaksnr.: 07/00350 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0019/07 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Konsesjonslovens 5, odelsloven 27 a Bilag: Kart Bilag i saksmappe: Søknad Saksutredning: Knut Henning Eriksen søker om fritak fra bo- og driveplikt. Søkeren er villig til å drive skogen etter plan i samråd med skogbruksetaten. Saksbehandler gjør oppmerksom som at i vedlegget Nijos gårdskart, kommer kun bnr. 7 og 10 fram på kartet, bnr 23,24 og 36 er slått sammen med bnr 7 og 10. PARTER: Eier: Knut Henning Eriksen, Langbølgen 59, 9017 Tromsø EIENDOM: Gnr/ 36/7 bnr.: 36/10 36/23 36/24 36/26 Ideell andel: ½ ½ ½ ½ ½ Eiendomsnavn: Sandneset Teigen Formål: Totalt bruket: Totalt bruket: Fulldyrka 4.5 Overflate dyrka/ 7.9 jord: Gjødsla beite: Skog S og H: Skog M: Skog L: Annet areal: 63.2 Areal i alt: EIENDOMMENS BYGNINGSMASSE: Bygningstype: Byggeår: Grunnflate: Etasjer: Teknisk tilstand: Bolig m2 1 Dårlig Fjøs m2 Nedfalls Side 6 av 20

7 Sak 0019/07 FAKTISKE OPPLYSNINGER: Eiendomstype: Land/fritids/industri Jordbruksvilkår: Sameie/eneeie: Skogbruksvilkår: Type drift på bruket: Type drift i området: SØKNADSOPPLYSNINGER. Overtakelsesdato Tidsbegrenset til dato: Boplikt: Nei Driveplikt: Nei Tidligere gitt fritak: Tidsbegrenset til dato: Søkeren bor på bruket: Nei Jorda er bortleid: Nei Bolig for søkeren på bruket: Nei Driveplikten oppfylles ved bortleie: Nei Eiendommen er løst på odel: Nei Eiendommen ligger på helt nede på Samuelsberg, ca 2 km fra krysset E6/Samuelsberg. Eiendommen gnr. 36 bnr. 7, 10,23,24 og 26 har jfr. arealregister 412,4 dekar produktiv skog og 63,2 dekar annet areal. Søker har ved erverv den fått en frist på inntil 1 år ( ) på å oppfylle konsesjonvilkåret for fast bosetting, eller søke om fritak. Søknad om fritak er journalført i kommunen , og godkjennes som innenfor fristen av kommunen. VURDERING: Saker om fritak fra bo- og driveplikt skal behandles etter odelslovens 27 a og konsesjonslovens 5 Ved avgjørelse av søknad om fritak fra boplikt skal det legges særlig vekt på ønsket om å styrke eller opprettholde bosettingen i området der eiendommen ligger, hvor nær tilknytning søkeren har til eiendommen og på eierens livssituasjon. Videre skal det blant annet tas hensyn til bruksstørrelsen og husforhold på eiendommen. Ved avgjørelse av søknad fra driveplikten skal det tas hensyn til om det i området der eiendommen ligger er bruk for jordbruksarealet som tilleggsareal. Det må også tas hensyn til hvor viktig det er å holde det aktuelle jordbruksarealet i hevd. Kommunen håndhever fritakssøknader om bo- og driveplikt strengt. Dette ut fra hensynet om å opprettholde eller styrke bosettingen i området eller i kommunen forøvrig. Folketallet har de siste 10 år vært synkende i kommunen. Det er et økende problem at jordbrukseiendommer i kommunen blir overtatt av folk utenom næringen og dette påfører ofte landbruket usikre driftsforhold. Ofte blir eiendommene også overtatt i sameie noe som er uheldig landbruksmessig sett, bla vil fremtidig drift og vedlikehold av eiendommen kunne vanskeliggjøres. Av den grunn bør eneeie etableres på sikt. Side 7 av 20

8 Sak 0019/07 Boligen på eiendommen ligger i en helt nede på Samuelsberg i Manndalen, og er i dårlig forfatning. For at boligen skal fylle dagens standard må den påkostes betydelige beløp, da det f.eks ikke er sanistærinstallasjoner. Boligen benyttes til fritidsformål. Interessen for kjøp av bolig i Manndalen er svært stor, og interessen for fast bosetting vil aboslutt kunne være tilstede, hvis eiendommen kommer på salg. Dette taler ikke for fritak fra boplikten, men samtidig bør arvingene ha tid på seg til å vurdere evt vurdere salg av boligen, etablering av eneeie, etc. Eiendommen er relativ stor i sum areal, men består gjenggrodd jord, og ikke maskinell drivbar utmark dekar brattlendt areal med lauvskog - middels bonitet, og jordbruksareal på knappe 12.4 dekar og manglende bygningsmasse og driftsapparat, gjør at eiendommen ikke er drivbar selvstendig. Det har ikke vært drevet aktivt jordbruk på eiendommen de siste 40 år, slik at utleie som tilleggsjord ikke vil være aktuelt. Det er ikke mulig å drive selvstendig landbruksvirksomhet på eiendommen på en regningsvarende måte. Dette taler for at det gis fritak fra driveplikten. Rådmannens innstilling: 3. Knut Henning Eriksens søknad om fritak fra boplikten avslås, men innvilges redusert til , jfr Oldelslovens 27a og konsesjonslovens 5. Det er i avgjørelsen lagt vekt på at søker skal få tid å vurdere salg av bolig, vurdere etablering av eneeie, etc. 4. Knut Henning Eriksens søknad om fritak fra driveplikten innvilges som omsøkt. Side 8 av 20

9 Gáivuona suohkan Sak 0020/07 Kåfjord kommune KLAGE DELING AV GRUNNEIENDOM - GNR. 31/BNR.1 Saksbehandler: Birger Olsen Arkiv: G/BNR 31/1 Arkivsaksnr.: 06/00804 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0079/06 Næringsstyret /07 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Jordlovens 12 Bilag: Klage Bilag i saksmappe: Næringsstyresak 0079/06 og søknad. Saksutredning: Viser til næringsstyresak 79/06 Åge B. Pedersen, 9144 Samuelsberg, søker om fradeling av bolighus på tomt fra gnr. 31 bnr. 1 til Jøran Pedersen og Weronika Olsen, 9144 Samuelsberg. Gnr. 31 bnr 1. er i størrelse ikke en konsesjonseiendom, og kan derfor omsettes fritt. Jfr. tlf. samtale og klage sier Åge B. Pedersen, at skogsteigen gnr. 31 bnr. 1 i dalen kan drives fra søkers boligeiendom gnr. 34 bnr. 44, etter at boligparsellen på Storvoll er fradelt. Søker kommer med følgende forslag til løsning: - Fradeling av hele arealet på Storvoll ca. 7 dekar, og resten av eiendommen (i sameie med flere eiere) tillegges søkers boligeiendom gnr. 34 bnr. 44 ca. 10 dekar. Parsellen på Storvoll, utenom boligtun, brukes per i dag i jordbruksnæring av Eilif O. Larsen, pga. trangboddhet på Larsens tilgrensende eiendom. Vurdering: Kåfjord kommune har en restriktiv holdning mot å fradele bolig fra eiendom. Omsøkt fradeling i dette tilfelle vil føre til at gnr. 31 bnr. 1 blir uten bolig. I praksis kan gnr. 31 bnr. 1 drives fra søkers bolig som ligger i nærområdet inntil videre, men som selvstendig rettsubjekt kan gnr. 31 bnr. 1 selges konsesjonsfritt videre. For å tilknytte gnr. 31 bnr. 1 til bolig, kan boligtomt gnr. 34 bnr. 44 teknisk slås sammen til en enhet. Saksbehandler har vært i kontakt med Eilif O. Larsen, som opplyser at fra bekk ved bolig, og nedover har Larsens familie disponert muntlig i over 20 år - ca. 4 dekar fulldyrka av gnr. 31 bnr. 1. Dette arealet har stor betydning for jordbruksdrifta, som bruksareal omkring driftsbygning og bolig til Larsen. Side 9 av 20

10 Fradeling av boligtomt på hele 7 dekar er ikke gjeldende praksis for kommunen, der en høvelig generell boligtomt vil være på rundt 1 dekar. Rådmannen har vurdert saken på nytt, og innstiller positivt med å imøtekomme deler av forslaga til Åge B. Pedersen. Sak 0020/07 Rådmannens innstilling: 1. Søknad om fradeling av 7 dekar boligtomt fra eiendommen gnr. 31 bnr. 1 tilrås redusert til inntil 1,5 dekar - boligtun og innvilget, jfr. jordlovens Det settes følgende vilkår: - Resten av teigen ca. 5 dekar selges som tilleggsjord og sammenføyes med hovedeiendom gnr. 31 bnr. 3, ved eier Eilif O. Larsen, 9144 Samuelsberg. - Gnr. 31 bnr. 1 sammenføyes med gnr. 34 bnr. 44 som en enhet. 3. Det er i avgjørelsen lagt vekt på at eiendommen gnr. 31 bnr. 1 blir tilknyttet bolig på gnr. 34 bnr. 44, og med hensyn til jordvern omdisponering av 4 dekar fulldyrket, der naboeiendom har behov for arealet som tilleggsjord, grunnet trangboddhet. Delingsforslag fører ikke til større drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket. 4. Dersom delingen ikke er rekvirert innen 3 år etter at samtykke er gitt, faller tillatelsen bort, jfr. jordlovens 12, 6.ledd. Side 10 av 20

11 Gáivuona suohkan Sak 0021/07 Kåfjord kommune SØKNAD OM LÅN/STØTTE TIL KJØP AV AKSJER Saksbehandler: Einar Eriksen Arkiv: FOND Arkivsaksnr.: 06/00771 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0021/07 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet Bilag: Søknad Bilag i saksmappe: Aksjebok, aksjenes verdi og utg. skriv Saksutredning: Kristin Mathisen, 9146 Olderdalen søker om rentefritt lån kr ,- og tilskudd kr ,- til kjøp av aksjer i firmaet Diddis AS. Søknaden er registrert inn i Kåfjord kommune Kåfjord kommunen ved saksbehandler ba i brev av om en del tilleggsopplysninger før søknaden kunne saksbehandles. Disse opplysningene mottok vi i mars 07, og saken har derfor ikke blitt fremmet til behandling før nå. Søker Kristin Mathisen eier 1/3 av aksjene i Diddis AS og har fått tilbud om å overta resterende 2/3 av aksjene i firmaet fra medeier Gammelhotellet AS. Søker og eierne av Gammelhotellet AS startet våren 2006 opp fergekiosken Diddis AS og sysselsetter i dag 1,5 årsverk. Gammelhotellet AS har siden starten stått som passiv eier og kiosken har blitt drevet av Kristin Mathisen. Søker viser i søknaden til at kåfjord kommune har endret praksis i hht. å gi tilskudd og lån til kjøp av aksjer og viser til lignende sak som det er blitt gitt tilskudd til kjøp av aksjer. Søker fremhever også at det var intensjonen ved oppstart av bedriften at hun skulle stå som eneaksjonær. Av aksjeboken framgår det at firmaet Diddis AS aksjekapital består av 100 aksjer til en verdi pr. aksje på kr. 1000,-, det gir en total aksjekapital på kr ,-. I hht. vedlagt vurdering fra regnskapsfører om aksjens nåværende verdi, vurderes denne til å være kr. 1000,- pr aksje. Søker eier i dag 33 aksjer à kr. 1000,- tot verdi ,-, de resterende 67 aksjene til en total verdi av kr ,- eies av Gammelhotellet AS. Vurdering: Kåfjord kommune har i N-sak 0010/06 gitt støtte til etableringen av Diddis AS. Av punkt 6 i dette vedtaket er det lagt inn en forutsetning at Kristin Mathisen blir majoritets eier i selskapet med minimum 51% av aksjene. Søker Kristin Mathisen har nå fått tilbud fra Gammelhotellet AS om å kjøpe/overta hele deres aksjepost på 67 aksjer til en total verdi av kr ,-. Søker vil da bli stående som eneakjonær av firmaet. Når det gjelder aksjekjøp, er praksisen at Kåfjord kommune vanligvis ikke gir støtte til dette. Det begrunnes i at dette bør være risikokapital for den som skal kjøpe seg inn i AS. I hht. Side 11 av 20

12 Sak 0021/07 kommunens prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet pkt. 7, er det en viss åpning for at det kan gis lån eller tilskudd til kjøp av aksjer. Søker bemerker at kommunen har endret praksisen med å ikke gi støtte til aksjekjøp og viser til N-sak 0068/06. I denne konkrete saken ble det gitt en %-vis støtte til aksjekjøp ut fra en totalvurdering av søknaden, noe også retningslinjene åpner for jf. pkt. 7. Kåfjord kommune vurderer ikke overnevnte vedtak som endring av praksisen ang. aksjekjøp, men at det i enkelt saker kan gis støtte ut fra begrunnede søknader. Søker ber om støtte i form av lån og tilskudd på til sammen kr ,-, noe som tilsvarer verdien av aksjeposten til Gammelhotellet AS. Administrasjonen kan i hht. prinsippene og retningslinjene for bruk av næringsfondet innstille med 20% maks ,- av total investering. Kommunen har stor pågang på søknader om tilskudd og lån fra næringsfondet, det må derfor tas en streng prioritering i bruken av fondets midler. Rådmannens innstilling: 1. Kristin Mathisen, 9146 Olderdalen innvilges 20% - inntil kr ,- i investeringstilskudd til kjøp av aksjer i Diddis AS, forutsatt en aksjemajoritet på minimum 51%. 2. Tilskuddet utbetales over post næringsfond, ved skriftlig anmodning om utbetaling og framlegg om dokumentasjon på medgåtte utgifter. Tilskuddet reduseres %-vis i hht. til evt. reduksjon i investeringen. 3. Søknaden om rentefritt lån kr ,- avslås, dette begrunnes i at dette beløpet ansees som søkers egenandel og risikokapital i investeringen. 4. Kåfjord kommune kan kreve tilskuddet helt eller delvis tilbakebetalt ved evt. salg av aksjekapitalen eller opphør av firmaet i løpet av 3 år etter at støtten er utbetalt. 5. Tilsagnet bortfaller dersom anmodning om utbetaling ikke er fremmet innen Side 12 av 20

13 Gáivuona suohkan Sak 0022/07 Kåfjord kommune SØKNAD OM TILSKUDD PROSJEKT "FRISKERE GEITER" Saksbehandler: Einar Eriksen Arkiv: FOND Arkivsaksnr.: 06/00834 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0022/07 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet Bilag: Søknad Bilag i saksmappen: Skriv og tilleggsopplysninger Saksutredning: Kåfjord kommune har mottatt søknad fra Siv og Roald Myrvoll, Holmen gård, 9147 Birtavarre, om tilskudd på kr ,- til prosjektet Friske geiter. Søknaden er registrert inn Søker ble med i prosjektet friske geiter i 2002 og dette prosjektet pågikk i to år. Som det framkommer av søknaden ble prosjektet ferdigstilt i Søker måtte i prosjektperioden drive to fjøser, med to adskilte besetninger. Prosjektet medførte en god del ekstra kostnader for søker, selv om det ble gitt et eget tilskudd til de som gjennomførte prosjektet. Resultatene og erfaringene etter gjennomføringen av prosjektet er meget gode, gården har blant annet doblet sin melkeproduksjon etter gjennomføringen av prosjektet. Når det gjelder selve prosjektet er det bra finansier gjennom et rekruteringsbidrag, men søker har som nevnt måttet bidra med en del egenkapital og egeninnsats. Prosjektet er bra og har gitt søkerne bedre arbeidsforhold, friske geite og en forbedret lønnsomhet på deres geitbruk. Når det gjelder ekstra kostnadene som søker påpeker at prosjektet har medført og som ikke er blitt dekt av prosjekttilskuddet, er disse beregnet til kr ,-. Søker mener at det er den kostnaden som de selv måtte dekke i prosjektet. Vurdering: Prosjektet friske geiter er et veldig positivt tiltak for å bedre arbeidsforholdene, dyrehelsen og lønnsomheten til geitbrukene som gjennomfører dette. Kommunen har i tidligere sak vært med å gi støtte til et annet gårdsbruk som gjennomførte samme prosjektet. Men da ble det søkt før prosjektet var gjennomført. Som det framgår av søknaden har prosjektet vært meget vellykket og gitt gode resultater i økt melkeproduksjon, forbedret dyrehelse og et bedre arbeidsmiljø. Kommunen er glad for at det gjennomføres slike prosjekter og tror det vil være med på å styrke og opprettholde geit næringen i Kåfjord. Side 13 av 20

14 Sak 0022/07 Prosjektet som det her søkes tilskudd på gikk over to år og ble avsluttet i Kostnadene og investeringene til dette prosjektet er sannsynlig avsluttet i I hht. Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet pkt. 15 sitat det gis normalt ikke støtte til tiltak etter at de er gjennomført eller investeringen er foretatt. Som det framgår av retningslinjene gis det normalt ikke tilskudd til gjennomførte investeringer. Denne investeringen er avsluttet for over to år siden og vil ikke i hht. forskriftene og kommunens praksis, være berettiget tilskudd fra næringsfondet. Det som evt. kan vurderes er å gi et generelt tilskudd til de som gjennomfører et slikt prosjekt. Rådmannens innstilling: Søknaden fra Siv og Roald Myrvoll, Holmen gård, 9147 Birtavarre, om kr ,- i tilskudd til prosjektet friske geiter avslås. Avslaget er fattet i hht. Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet pkt. 15. Side 14 av 20

15 Gáivuona suohkan Sak 0023/07 Kåfjord kommune SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV TRAKTORTILHENGER Saksbehandler: Einar Eriksen Arkiv: FOND Arkivsaksnr.: 06/00835 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0023/07 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet Bilag: Søknad Bilag i saksmappen: pristilbud/faktura og div skriv Saksutredning: Siv og Roald Myrvoll, Holmen gård, 9147 Birtavarre søker om tilskudd til kjøp av traktor tilhenger til gården. Søknaden er registrert inn Kåfjord kommune ba i brev av om en del tilleggsopplysninger før søknaden kunne behandles. Disse opplysningene mottok vi i februar 07 og saken har derfor ikke blitt saksbehandlet før nå. Søker ønsker å gå til innkjøp av en traktortilhenger til gården og ut fra de opplysningene som framkommer av søknaden har de tidligere ikke hatt eller har traktortilhenger på gården. Søknaden begrunnes med at de har utvidet sitt gårdsbruk og i tillegg startet produksjon ved for salg. Ut fra det saksbehandler kjenner til har søkerne økt sin produksjon av geitmelk betraktelig, samt at gården omsatte ved for ca ,- i Gården var en av de første i Kåfjord som var med i friske geiter prosjektet, noe som har vært med på å øke deres produksjon betraktelig. Når det gjelder investeringen i traktortilhengeren er dette ut fra søknaden en ny investering til gården. Av søknaden framgår det at traktorhengeren er kjøp inn før søknaden om tilskudd er sendt inn, det framgår også av fakturaen som er vedlagt. Søknaden har settet opp investering og finansiering, investeringen u/mva og finansieringen gjentas nedenfor. Investering Traktortilhenger u/mva: kr ,- Frakt: kr ,- Total investering kr ,- Finansiering Tilskudd Kåfjord kommune kr ,- Egenkapital kr ,- Total finansiering kr ,- Mva er trekt ut av investeringen, pga at mva er en avgift og ikke en kostnad samt at mva på investeringer blir tilbakebetalt av staten. Vurdering: Det søkes som ovenfor nevnt om tilskudd til kjøp av tilhenger og dette er en ny investering. Hengeren tenkes brukt til den ordinære gårdsdriften og til å frakte ved ut til kundene. Kåfjord Side 15 av 20

16 Sak 0023/07 kommune har i tidligere saker gitt støtte til slike investeringer i landbruket, men under forutsetning av at dette er nyinvesteringer eller har en effektivitets- og lønnsomhets gevinst. I hht. kommunens prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet kan det innstilles med 20% tilskudd eller lån maks ,- til ny investeringer i landbruket. Av søknaden framgår det at tilhengeren er kjøpt inn før søknaden om tilskudd er fremmet. I hht. prinsippene og retningslinjene for bruk av næringsfondet sier pkt. 15 sitat Det gis normalt ikke støtte til tiltak etter at de er gjennomført eller investering foretatt. Kåfjord kommune har i noen tilfeller gitt tillatelse til å foreta investeringer før søknad om tilskudd er behandlet. I denne saken har søker fremmet søknaden om tilskudd etter at investeringen er foretatt og dette er heller ikke avklart med kommunen. Når det gjelder denne konkrete investeringen, har søker behov for en traktortilhenger for å kunne drive lønnsomt og rasjonelt. Det at gårdsbruk har flere bein å stå på er positivt og vil trolig være en styrke for lønnsomheten av gården. Ut fra en totalvurdering kan det vurdere å gi støtte i dette tilfellet, det er heller ikke tidligere gitt støtte til vedutstyret som gården har kjøpt inn. Kåfjord kommune har stor pågang på søknader om tilskudd og lån fra næringsfondet, det må derfor tas en streng prioritering i bruken av fondets midler. Rådmannens innstilling: 1. Siv og Roald Myrvoll, Holmen gård, 9147 Birtavarre innvilges 20 % - inntil kr ,- i investeringstilskudd til investeringer i traktortilhenger jf. investeringsplan. 2. Tilskuddet utbetales over post kommunalt næringsfond, når skriftlig anmodning om utbetaling og dokumentasjon på medgåtte kostnader foreligger. Tilskuddet reduseres prosentvis ved en evt. reduksjon i forhold til oppsettet av godkjente investeringskostnader. 3. Hvis søker avslutter sitt driftsforhold i løpet av 5 år etter utbetalingen av tilskuddet, kan hele eller deler av tilskuddet bli krevd tilbakebetalt av kommunen. 4. Tilsagnet bortfaller dersom anmodning om utbetaling ikke er fremmet innen Side 16 av 20

17 Gáivuona suohkan Sak 0024/07 Kåfjord kommune SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD Saksbehandler: Einar Eriksen Arkiv: FOND Arkivsaksnr.: 07/00159 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0024/07 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Kommunale prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfond Bilag: Søknad Bilag i saksmappen: budsjett, kalkyler, tilbud og lignende Saksutredning: Kåfjord kommune har mottatt søknad om kommunalt investeringslån, driftstilskudd og etableringstilskudd fra Håkon Hansen, Einebakkveien 36, 9147 Birtavarre, det søkes om kr ,- til investering i lastebil m/henger samt diverse tilleggsutstyr. Søknaden er registrert inn Søker har fått tilbud om å overta en godsrute i Nord-Troms fra Nor-Cargo, ruta vil kjøre Tromsø Skjervøy og Tromsø Øksfjord. På bakgrunn av dette tilbudet ønsker søker å etablere eget transportfirma med utgangspunkt i Birtavarre, firmaet skal som ovenfor nevnt investert i en ny lastebil m/henger. Pga. noe leveringstid på den nye lastebilen, må søker i mellomtiden kjøpe/leie en brukt lastebil med henger samt noe utstyr inntil den nye bilen blir levert. Med etableringen av transportfirmaet håper søker å skape en sikker og trygg arbeidsplass for seg selv og en sjåfør til, søker er 36 år, bosatt med familie i Birtavarre og har et sterkt ønske om å kunne bli værende her. Søker har jobbet innenfor bransjen i mange år og har god erfaring fra transportyrket. Han har også jobbet en del som maskinkjører, men dette medførte ofte pendling med lange perioder borte fra familien. Når det gjelder selve etableringen har søker vært i flere møter med Nor-Cargo og har fått muntlig og skriftlig tilsagn om å overta ovenfor nevnte ruter. Det er også gitt lovnader om noen endringer for å forbedre inntjeningen på ruta ytterligere. Konkret skal det kjøres gods fra Tromsø til Skjervøy 4 dager i uken, med mellom levering i Kåfjord og Rotsund samt 1 tur til Øksfjord pr uke. Søker har fått utarbeidet lønnsomhetskalkyler og budsjett over bedriften som han ønsker å starte, her er det tatt høyde for de investeringene som må foretas og inntekter/kostnader i hht. den transportmengeden/oppdragene som tenkes overtatt. Totalt investeringsbehov er på kr ,- i ny lastebil, ny sjassi til hengeren og et brukt termoskap til hengeren. Den nye lastebilen med henger vil ikke bli levert før tidligst til sommeren, søker må derfor leie/kjøpe en eldre bil med henger fram til den nye bilen blir levert. Setter opp nedenfor de totale investeringsbehovene som forventes i forbindelse med etableringen av firmaet. Investering i ny Lastebil: Ny lastebil/trekkvogn kr ,- Side 17 av 20

18 Sak 0024/07 Tremoskap kr ,- Henger kr ,- Brukt termoskap til henger kr ,- Total investering i ny Lastebil kr ,- Investeringen i ny lastebil m/henger tenkes finansiert gjennom leasing med en forskuddsleie/egenkapital på kr ,-. Pga. noe leveringstid på den nye bilen må søker leie/kjøpe en eldre bil med henger i mellomtiden, dette beregnes til en kostnad på kr ,-. Firmaet vil bli registrert som et AS med en aksjekapital på kr ,-. Vurdering: Søker er som nevnt bosatt med familie i Birtavarre og ønsker å starte eget transportfirma med adresse/utgangspunkt samme sted. Han har lang erfaring fra yrket og vurderes til å ha gode kvalifikasjoner for tenkt bedriftsetablering. Ut fra opplysningene i søknaden har firmaet intensjonsavtale på å overta en fast og lønnsom transport rute i Nord-Troms. Firmaet vil kunne drifte denne ruten med to sjåfører og håper på sikt å kunne etablere/skape flere arbeidsplasser i firmaet. Firmaet planlegger å investere i en ny lastebil med henger og skap til en kostnad på kr ,-, samt en del tilleggsutstyr/driftsutstyr. Firmaet har også behov for en del kontorutstyr og totale investeringskostnader antas til å komme på ca kr ,-. Når det gjelder selve lastebilen med henger tenkes den finansiert gjennom leasing og resterende av utstyret må finansieres med egenkapital/lån og evt. tilskudd. Søker har settet opp selvkostkalkyle over alle bildriftskostnadene, her er tatt med variable og faste kostnader ut fra en årlig kjørelengde på km. Total driftskostnad pr. år er beregnet til kr ,-, inne i dette beløpet er hovedkostnadene drivstoff kr ,-, leasingleie bil kr ,- og lønn kr ,-. Dette utgjør en kostnad pr km. på kr. 13,26 og hvis det kjøres flere km pr år vil kostnaden pr. km gå ned og dermed gi en forbedret lønnsomhet for virksomheten. Når det gjelder omsetningen er denne beregnet ut fra de avtalene som tenkes inngått med Norcargo og vil gi en årlig brutto omsetning på ca. kr ,-. Kostnadene og inntektene virker realistiske og er i stor grad dokumenterbare i faktiske kostnader pr. kjørte km og inntekter pr. tonn/m3. Firmaet får ut fra de beregnede inntekter og kostnader et budsjettert overskudd pr år på ca. kr ,-, noe som anses som bra ut fra firmaets størrelse og tenkte investeringer. Som nevnt ovenfor søkes de om etableringstilskudd, driftstilskudd og investeringlån fra Kåfjord kommune. Når det gjelder etableringstilskuddet gis dette til kostnader i forbindelse med etableringen av bedrifter jmf. prinsippene og retningslinjene for bruk av næringsfondet. Her kan det gis 75% av totale etableringakostnader i tilskudd. Søknaden har ikke settet opp et eget oppsett over etableringskostnader, men det framgår at firmaet i etableringsfasen har kostnader til data, div kontorutstyr, kontormøbler, kjøring i forbindelse med etableringen og evt. andre kostnader. Ut fra tidligere søknader anslår saksbehandler disse kostnadene til tot. å komme på ca. kr ,-. Det søkes også om driftstilskudd for det første driftsåret, men her er det ikke spesifisert noe søknadsbeløp. Driftstilskuddet relateres mot de årlige driftskostnadene i firmaet og i hht. Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet, gis det ikke tilskudd til ordinære driftskostnader. Dette har også vært vanlig praksis i all til tildeling fra næringsfondet at det ikke gis tilskudd eller lån på ordinære driftskostnader. Side 18 av 20

19 Sak 0024/07 Når det gjelder investeringslånet, søkes det her om kr ,- i lån til investering i lastebil med henger og utstyr. Kåfjord kommune har tidligere sak gitt støtt til investering i vogntog som er blitt finansiert gjennom leasing (N-sak 0034/04). Leaseningfinansiering kan sees på som en finansieringsform på lik linje med vanlig lånefinansiering, men binder ikke opp søkers kapital i samme grad som lån. Ved leasing betales det en månedlig leie til et leasingsselskap som føres som driftskostnad i regnskapene. Innovasjon Norge og Samisk utviklingsfond gir normalt ikke støtte til investeringer i vogntog/lastebiler, søker har derfor bare mulighet for offentlig tilskudd eller lån fra Kåfjord kommune. I hht. Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet, kan administrasjonen innstille med 20% maks ,- i investerings-tilskudd eller lån av total investering. Kåfjord kommunen er positiv til at unge familier ønsker å etablere egen virksomhet i kommunen og skape nye arbeidsplasser for seg og evt. andre. Unge etablerere skal i hht. retningslinjene prioriteres ved tildeling av midler fra næringsfondet. Kommunen har stor pågang med søknader om tilskudd og lån fra næringsfondet, det må derfor tas en streng prioritering i bruken av fondets midler. Rådmannens innstilling: 1. Håkon Hansen, 9147 Birtavarre, innvilges 75% - inntil kr ,- i etableringstilskudd av anslåtte etableringskostnader jmf. Saksfremlegg. 2. Tilskuddet utbetales over post kommunalt utviklingsfond, når skriftlig anmodning om utbetaling og dokumentasjon på medgått utgifter foreligger. 3. Søknad om driftstilskudd avslås, med henvisning til næringsfondets prinsipper og retningslinjer og vanlig praksis om at det ikke gis tilskudd til driftskostnader. 4. Håkon Hansen, 9147 Birtavarre, innvilges 20 % - inntil kr ,- i rentefritt investeringslån til kjøp av vogntog/lastebil med henger og tilleggsutstyr. Lånets etableringskostnader trekkes fra lånet før utbetaling. Som sikkerhet for lånet tas det pant i privat bolig til søker, med prioritet etter eksisterende heftelser. Lånet har et års betalingsutsettelse og nedbetales deretter i sin helhet i månedlige rater over 5 år. 5. Investeringslånet utbetales over post Næringsfondet ved skriftlig anmodning om utbetaling og når dokumentasjon på medgått kostnader i hht. investeringsplanen foreligger. 6. Hvis søker avslutter sitt driftsforhold i løpet av de 5 kommende årene, kan investeringslånet i sin helhet bli krevd innfridd. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen Side 19 av 20

20 Gáivuona suohkan Sak 0025/07 Kåfjord kommune SØKNAD OM LÅ/STØTTE TIL ETABLERING AV NYTT FIRMA Side 20 av 20

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Frode

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.06.06 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Jani

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2006 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0049/03 03/00541 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 29/BNR 3-7

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0049/03 03/00541 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 29/BNR 3-7 Gáivuona suohkan Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Frode

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.04.2006 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/07 06/00498 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV STRØ-/SNØBRØYTEUTSTYR

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/07 06/00498 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV STRØ-/SNØBRØYTEUTSTYR Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/07 06/00498 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV STRØ-/SNØBRØYTEUTSTYR 0002/07 06/00555 SØKNAD OM TILSKUDD TIL VANNINGSANLEGG 0003/07

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.06.04 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.04 Tid: 10.00

MØTEBOK. Næringsstyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.04 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl

Detaljer

Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA

Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Gáivuona suohkan Sak 0021/01 Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0021/01 00/00711 SØKNAD OM FRITAK FRA BO- OG DRIVEPLIKT - GNR./BNR. 24/23 ANTON N. BERG, 9147 BIRTAVARRE.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: F.SKAPET-NÆRINGSSSAKER Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/01 00/00601 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 20 - BNR 15

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/01 00/00601 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 20 - BNR 15 Gáivuona suohkan Sak 0001/01 Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/01 00/00601 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 20 - BNR 15 0002/01 00/00894 SØKNAD OM DELING AV DRIFTSENHETEN

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapsalen, Rådhuset Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL.

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL. GÅIVUONA SUOHKAN 0 KAFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 10:00 Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Svein Oddvar

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.03.2006 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.02.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.02.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.02.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Utvalg: Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.05.2017 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 72/2012 10.05.2012 Jordlovsbehandling - deling av driftsenhet

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN Gáivuona suohkan Sak 0071/06 Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN 0073/06 06/00753 SØKNAD

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.05.2008 Tid: 14.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.05.2008 Tid: 14.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.05.2008 Tid: 14.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEBOK. F.skapet-Næringsssaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. F.skapet-Næringsssaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK F.skapet-Næringsssaker Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Rita S. Mathisen Medlem KÅAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Rita S. Mathisen Medlem KÅAP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.04 Tid: 10.00

MØTEBOK. Næringsstyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.04 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.06.06 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.05.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309 SØKNAD DELING AV EIENDOM GNR/BNR 54/1. Rådmannens innstilling: Med hjemmel i jordlovens 1 og 12 gis det tillatelse til fradeling

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

Møteprotokoll. innhabilitet i sak.

Møteprotokoll. innhabilitet i sak. Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Rådhuset Dato: 20.10.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo, forfall Ordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 04/419 SNR 26/3 Gunvor Synnøve Green

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 04/419 SNR 26/3 Gunvor Synnøve Green SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 04/419 SNR 26/3 Gunvor Synnøve Green SØKNAD OM VARIG FRITAK PÅ BOPLIKTA PÅ AUSTAD SØNDRE GNR. 26 BNR. 3 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: I medhold

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 130/15 15/709 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GBNR. 38/13

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 130/15 15/709 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GBNR. 38/13 Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.09.2015 Tid: 13:00 14:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Formannskap 03.06.14

Formannskap 03.06.14 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 19.05.2014 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato Formannskap 03.06.14 Saknr. Tittel: 43/14 Søknad om konsesjon fra Bjørn Kvalø for kjøp av landbrukseiendommen

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.05.2008 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 9/09 09/216 2 REFERATER 10/09 09/162 3 GNR 77, BNR 7,12 SØKNAD OM FRADELING AV ETT AV GÅRDSTUNENE

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 9/09 09/216 2 REFERATER 10/09 09/162 3 GNR 77, BNR 7,12 SØKNAD OM FRADELING AV ETT AV GÅRDSTUNENE SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 25.03.2009 Tid:18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806080 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.03.2011 Tid: Kl. 09.00 Kl. 08.30 Orientering om byggeprosjekt FIAS v/morten Sandbakken Til stede på møtet: Medlemmer:

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.08.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Frode

Detaljer

Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom gbnr 12/98 med driftsbygninger

Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom gbnr 12/98 med driftsbygninger Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2016/2171-0 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 25.08.2016 Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.11.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Landbruksnemda for Alta har møte den 25.2.2010 kl. 10.30 i møterom Kåfjord (DU) Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Landbruksnemda for Alta har møte den 25.2.2010 kl. 10.30 i møterom Kåfjord (DU) Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Landbruksnemda for Alta har møte den 25.2.2010 kl. 10.30 i møterom Kåfjord (DU) Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455188 eller POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - JORDLOVSBEHANSDLING GNR/BNR 16/1 I DØNNA. ROLF OLE FORSLAND Rådmannens innstilling: Med hjemmel

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Leder SPA Ludvig Rognli Nestleder MSNBL Einar Eriksen Medlem KRF

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Leder SPA Ludvig Rognli Nestleder MSNBL Einar Eriksen Medlem KRF GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Utvalg: Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.09.2017 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.09.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 31.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 45/25 Arkivsaksnr.: 15/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 45/25 Arkivsaksnr.: 15/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 45/25 Arkivsaksnr.: 15/1913-11 ROLV VIDAR OG JAN EVEN LIAN. SØKNAD OM KONSESJON. Ferdigbehandles i: Driftsutvalget Saksdokumenter: Søknad om konsesjon

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 03.06.2010 Jordlovsbehandling - Søknad om fradeling av

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.10.06 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/10 10/19 REFERATER 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/10 10/19 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: HERREDSHUSET : 20. 01.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET

MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET Møtested: Kommunehuset - Kommunestyresalen Møtedato: 04.02.2009 Tid: 10.00 - kl. 13.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Halvor Sveen, Ingunn Mellesmo,

Detaljer

Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak fra lovbestemt boplikt - Tor Arne Tisløv

Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak fra lovbestemt boplikt - Tor Arne Tisløv Midtre Namdal samkommune Miljø og landbruk Saksmappe: 2010/4967-3 Saksbehandler: Elin Skard Øien Saksframlegg Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 4/23 Arkivsaksnr.: 12/497

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 4/23 Arkivsaksnr.: 12/497 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 4/23 Arkivsaksnr.: 12/497 SØKNAD OM DELING AV DRIFTDENHET, EIENDOM - GNR. 4 BNR. 23, GNR 6 BNR 2 OG GNR 10 BNR 7. Rådmannens innstilling: 1. Det vises

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.08.2009 kl. 09.00 KL. 09.00 FELLES ORIENTERING RV 250 - FORMANNSKAPSSALEN STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 68/11 Arkivsaksnr.: 12/532 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GNR 68 BNR 11

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 68/11 Arkivsaksnr.: 12/532 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GNR 68 BNR 11 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 68/11 Arkivsaksnr.: 12/532 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GNR 68 BNR 11 Rådmannens innstilling: 1. Det gis tillatelse til fradeling av en bebygd parsell

Detaljer

SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM

SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/05 05/00842 REFERATSAK 0072/05 05/00110 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM 0073/05 05/00331 SØKNAD OM INNLØSNING AV

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 06/38 SNR 46/1 Gunvor Synnøve Green

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 06/38 SNR 46/1 Gunvor Synnøve Green SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 06/38 SNR 46/1 Gunvor Synnøve Green VEDR. BO- OG DRIVEPILKTA PÅ HOLSRUD GNR. 46 BNR. 1 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: I medhold av Odelslova 27

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Fosen landbruk avd. Ørland/Bjugn

Fosen landbruk avd. Ørland/Bjugn Fosen landbruk avd. Ørland/Bjugn «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref. Vår ref. Dato «REF» 7009/2009/483/TROLAN 06.04.2009 AD SØKNAD OM FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 74, BNR. 9

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 16/572 og 716 Arkivsaksnr.: 13/3 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 16 BNR 572 OG 716

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 16/572 og 716 Arkivsaksnr.: 13/3 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 16 BNR 572 OG 716 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 16/572 og 716 Arkivsaksnr.: 13/3 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 16 BNR 572 OG 716 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 10.12.2008, Tidspunkt: fra kl. 14:00 til kl. 15:45 Møtested: Møterom Elingaard, Rådhuset Fra til saksnr.: 08/59 08/71 REPRESENTANTER: FOLKETS

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Grønn Nemnd MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Malm. Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Verran kommune. Grønn Nemnd MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Malm. Dato: Tidspunkt: 17:00 Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Grønn Nemnd Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Verran Servicekontor, møterom: Malm Medlemmene ble innkalt pr. telefon 13.02.14. Malm

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.06.2010 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 3/10 Gnr 70/2 - Søknad om konsesjon Anne-Liz Lande

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00408 KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE VANN- OG AVLØPSANLEGG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00408 KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE VANN- OG AVLØPSANLEGG Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR DRIFT OG UTVIKLING Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.09.03 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM GNR 35, BNR 1,5,15 OG GNR 1, BNR 8. Rådmannens innstilling: Formannskapet vedtar med hjemmel i jordloven

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen

Detaljer

SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 31 BNR.

SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 31 BNR. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0065/05 05/00529 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 31 BNR. 32 0066/05 04/00619 OPPRUSTING AV VEI TIL SETRA - SVARTSKOGEN 0067/05

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0051/05 05/00100 ELLEN LAVOLD: KJØP OG OVERTAKELSE AV GRØNNLISKARET

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0051/05 05/00100 ELLEN LAVOLD: KJØP OG OVERTAKELSE AV GRØNNLISKARET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 09.02.2005 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/133 SNR gnr. 156 bnr. 8 og 12 Gunvor Synnøve Green

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/133 SNR gnr. 156 bnr. 8 og 12 Gunvor Synnøve Green SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/133 SNR gnr. 156 bnr. 8 og 12 Gunvor Synnøve Green SØKNAD OM KONSESJON PÅ GULLHAUGEN GNR. 156 BNR. 8,12 - VEDR. BOPLIKTA RÅDMANNENS FORSLAG

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 15/5 Arkivsaksnr.: 11/824 DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 15 BNR 5 BEHANDLING ETTER JORDLOVEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 15/5 Arkivsaksnr.: 11/824 DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 15 BNR 5 BEHANDLING ETTER JORDLOVEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 15/5 Arkivsaksnr.: 11/824 DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 15 BNR 5 BEHANDLING ETTER JORDLOVEN Rådmannens innstilling: 1. Viser til søknad om fradeling

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen

Detaljer

59/11 - Aursjømyr i Verran kommune - Søknad om konsesjon

59/11 - Aursjømyr i Verran kommune - Søknad om konsesjon Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 21.01.2015 2014/1931-3 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 98244043 Odd Arne Tangstad Almåvegen 5 7580 SELBU Melding om vedtak

Detaljer

GBNR.52/1. EVELYN SCHEI. M.FL. KLAGE. AVSLÅTT SØKNAD OM KONSESJON. Vedlagt følger utskrift av ovennevnte sak sammen med alle dokumentene i saken.

GBNR.52/1. EVELYN SCHEI. M.FL. KLAGE. AVSLÅTT SØKNAD OM KONSESJON. Vedlagt følger utskrift av ovennevnte sak sammen med alle dokumentene i saken. Rissa kommune Fylkesmannen i Sør Trøndelag Postboks 4710 Sluppen 7468 Trondheim Deres ref. Vår ref. Dato 36816/2014//5MWA 26.11.2014 GBNR.52/1. EVELYN SCHEI. M.FL. KLAGE. AVSLÅTT SØKNAD OM KONSESJON. Vedlagt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.02.2016 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 111/14 14/1186 EIENDOM GNR 10 BNR 8 M. FL. SØKNAD OM KONSESJON

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 111/14 14/1186 EIENDOM GNR 10 BNR 8 M. FL. SØKNAD OM KONSESJON Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Skriftlig saksbehandling innen 10.09.14 kl. 12.00 Møtedato: 10.09.2014 Klokkeslett: Innen kl. 12.00 Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no.

Detaljer