MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE"

Transkript

1 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0017/07 07/00360 REFERATSAKER SAKSLISTE 0018/07 06/00386 SØKNAD OM FRITAK FRA BO- OG DRIVEPLIKT GNR 36/7,10,23,24, /07 07/00350 SØKNAD OM FRITAK FRA BO- OG DRIVEPLIKT GNR 36/7,10,23,24, /07 06/00804 KLAGE DELING AV GRUNNEIENDOM - GNR. 31/BNR /07 06/00771 SØKNAD OM LÅN/STØTTE TIL KJØP AV AKSJER 0022/07 06/00834 SØKNAD OM TILSKUDD PROSJEKT "FRISKERE GEITER" 0023/07 06/00835 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV TRAKTORTILHENGER 0024/07 07/00159 SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD 0025/07 07/00026 Unntatt offentlighet 5A SØKNAD OM LÅ/STØTTE TIL ETABLERING AV NYTT FIRMA Kåfjord kommune, 9148 Olderdalen, Bjørn Inge Mo (s.) ordfører Gerd Molund Olsen e.f.

2 Gáivuona suohkan Sak 0017/07 Kåfjord kommune REFERATSAKER Saksbehandler: Gerd Molund Olsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/00360 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0017/07 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Bilag: Saksutredning: 1. Sak unntatt off. 5A. FORELØPIG MELDING I FORVALTNINGSSAK. Rådmannens innstilling: Den refererte saken tas til orientering Side 2 av 20

3 Gáivuona suohkan Sak 0018/07 Kåfjord kommune SØKNAD OM FRITAK FRA BO- OG DRIVEPLIKT GNR 36/7,10,23,24,26 Saksbehandler: Karin Karlsen Arkiv: GNR/B 36/7,10,23,24,26 Arkivsaksnr.: 06/00386 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0018/07 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Konsesjonslovens 5, odelsloven 27a Bilag: Kart Bilag i saksmappe: Søknad Saksutredning: Per Gustav Eriksen søker om fritak fra bo- og driveplikt. Søkeren er villig til å drive skogen etter plan i samråd med skogbruksetaten. Saksbehandler gjør oppmerksom som at i vedlegget Nijos gårdskart, kommer kun bnr. 7 og 10 fram på kartet, bnr 23,24 og 36 er slått sammen med bnr 7 og 10. PARTER: Eier: Per Gustav Eriksen, Fergevn. 1 a, 9020 Tromsdalen EIENDOM: Gnr/ 36/7 bnr.: 36/10 36/23 36/24 36/26 Ideell andel: ½ ½ ½ ½ ½ Eiendomsnavn: Sandneset Teigen Formål: Totalt bruket: Totalt bruket: Fulldyrka 4.5 Overflate dyrka/ 7.9 jord: Gjødsla beite: Skog S og H: Skog M: Skog L: Annet areal: 63.2 Areal i alt: EIENDOMMENS BYGNINGSMASSE: Bygningstype: Byggeår: Grunnflate: Etasjer: Teknisk tilstand: Bolig m2 1 Dårlig Side 3 av 20

4 Sak 0018/07 Fjøs m2 Nedfalls FAKTISKE OPPLYSNINGER: Eiendomstype: Land/fritids/industri Jordbruksvilkår: Sameie/eneeie: Skogbruksvilkår: Type drift på bruket: Type drift i området: SØKNADSOPPLYSNINGER. Overtakelsesdato Tidsbegrenset til dato: Boplikt: Nei Driveplikt: Nei Tidligere gitt fritak: Tidsbegrenset til dato: Søkeren bor på bruket: Nei Jorda er bortleid: Nei Bolig for søkeren på bruket: Nei Driveplikten oppfylles ved bortleie: Nei Eiendommen er løst på odel: Nei Eiendommen ligger på helt nede på Samuelsberg, ca 2 km fra krysset E6/Samuelsberg. Eiendommen gnr. 36 bnr. 7, 10,23,24 og 26 har jfr. arealregister 412,4 dekar produktiv skog og 63,2 dekar annet areal. Søker har ved erverv den fått en frist på inntil 1 år ( ) på å oppfylle konsesjonvilkåret for fast bosetting, eller søke om fritak. Søknad om fritak er journalført i kommunen , og godkjennes som innenfor fristen av kommunen. VURDERING: Saker om fritak fra bo- og driveplikt skal behandles etter odelslovens 27 a og konsesjonslovens 5 Ved avgjørelse av søknad om fritak fra boplikt skal det legges særlig vekt på ønsket om å styrke eller opprettholde bosettingen i området der eiendommen ligger, hvor nær tilknytning søkeren har til eiendommen og på eierens livssituasjon. Videre skal det blant annet tas hensyn til bruksstørrelsen og husforhold på eiendommen. Ved avgjørelse av søknad fra driveplikten skal det tas hensyn til om det i området der eiendommen ligger er bruk for jordbruksarealet som tilleggsareal. Det må også tas hensyn til hvor viktig det er å holde det aktuelle jordbruksarealet i hevd. Kommunen håndhever fritakssøknader om bo- og driveplikt strengt. Dette ut fra hensynet om å opprettholde eller styrke bosettingen i området eller i kommunen forøvrig. Folketallet har de siste 10 år vært synkende i kommunen. Det er et økende problem at jordbrukseiendommer i kommunen blir overtatt av folk utenom næringen og dette påfører ofte landbruket usikre driftsforhold. Ofte blir eiendommene også overtatt i sameie noe som er uheldig landbruksmessig sett, bla vil fremtidig drift og Side 4 av 20

5 Sak 0018/07 vedlikehold av eiendommen kunne vanskeliggjøres. Av den grunn bør eneeie etableres på sikt. Boligen på eiendommen ligger i en helt nede på Samuelsberg i Manndalen, og er i dårlig forfatning. For at boligen skal fylle dagens standard må den påkostes betydelige beløp, da det f.eks ikke er sanistærinstallasjoner. Boligen benyttes til fritidsformål. Interessen for kjøp av bolig i Manndalen er svært stor, og interessen for fast bosetting vil aboslutt kunne være tilstede, hvis eiendommen kommer på salg. Dette taler ikke fra fritak for boplikten, men samtidig bør arvingene ha tid på seg til å evt vurdere salg av boligen, vurdere etablering av eneeie, etc. Eiendommen er relativ stor i sum areal, men består gjenggrodd jord, og ikke maskinell drivbar utmark dekar brattlendt areal med lauvskog - middels bonitet, og jordbruksareal på knappe 12.4 dekar og manglende bygningsmasse og driftsapparat, gjør at eiendommen ikke er drivbar selvstendig. Det har ikke vært drevet aktivt jordbruk på eiendommen de siste 40 år, slik at utleie som tilleggsjord ikke vil være aktuelt. Det er ikke mulig å drive selvstendig landbruksvirksomhet på eiendommen på en regningsvarende måte. Dette taler for at det gis fritak fra driveplikten. Rådmannens innstilling: 1. Per Gustav Eriksens søknad om fritak fra boplikten avslås, men innvilges redusert til , jfr Oldelslovens 27a og konsesjonslovens 5. Det er i avgjørelsen lagt vekt på at søker skal få tid å vurdere salg av bolig, vurdere etablering av eneeie, etc. 2. Per Gustav Eriksens søknad om fritak fra driveplikten innvilges som omsøkt. Side 5 av 20

6 Gáivuona suohkan Sak 0019/07 Kåfjord kommune SØKNAD OM FRITAK FRA BO- OG DRIVEPLIKT GNR 36/7,10,23,24, 26 Saksbehandler: Karin Karlsen Arkiv: GNR/BNR Arkivsaksnr.: 07/00350 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0019/07 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Konsesjonslovens 5, odelsloven 27 a Bilag: Kart Bilag i saksmappe: Søknad Saksutredning: Knut Henning Eriksen søker om fritak fra bo- og driveplikt. Søkeren er villig til å drive skogen etter plan i samråd med skogbruksetaten. Saksbehandler gjør oppmerksom som at i vedlegget Nijos gårdskart, kommer kun bnr. 7 og 10 fram på kartet, bnr 23,24 og 36 er slått sammen med bnr 7 og 10. PARTER: Eier: Knut Henning Eriksen, Langbølgen 59, 9017 Tromsø EIENDOM: Gnr/ 36/7 bnr.: 36/10 36/23 36/24 36/26 Ideell andel: ½ ½ ½ ½ ½ Eiendomsnavn: Sandneset Teigen Formål: Totalt bruket: Totalt bruket: Fulldyrka 4.5 Overflate dyrka/ 7.9 jord: Gjødsla beite: Skog S og H: Skog M: Skog L: Annet areal: 63.2 Areal i alt: EIENDOMMENS BYGNINGSMASSE: Bygningstype: Byggeår: Grunnflate: Etasjer: Teknisk tilstand: Bolig m2 1 Dårlig Fjøs m2 Nedfalls Side 6 av 20

7 Sak 0019/07 FAKTISKE OPPLYSNINGER: Eiendomstype: Land/fritids/industri Jordbruksvilkår: Sameie/eneeie: Skogbruksvilkår: Type drift på bruket: Type drift i området: SØKNADSOPPLYSNINGER. Overtakelsesdato Tidsbegrenset til dato: Boplikt: Nei Driveplikt: Nei Tidligere gitt fritak: Tidsbegrenset til dato: Søkeren bor på bruket: Nei Jorda er bortleid: Nei Bolig for søkeren på bruket: Nei Driveplikten oppfylles ved bortleie: Nei Eiendommen er løst på odel: Nei Eiendommen ligger på helt nede på Samuelsberg, ca 2 km fra krysset E6/Samuelsberg. Eiendommen gnr. 36 bnr. 7, 10,23,24 og 26 har jfr. arealregister 412,4 dekar produktiv skog og 63,2 dekar annet areal. Søker har ved erverv den fått en frist på inntil 1 år ( ) på å oppfylle konsesjonvilkåret for fast bosetting, eller søke om fritak. Søknad om fritak er journalført i kommunen , og godkjennes som innenfor fristen av kommunen. VURDERING: Saker om fritak fra bo- og driveplikt skal behandles etter odelslovens 27 a og konsesjonslovens 5 Ved avgjørelse av søknad om fritak fra boplikt skal det legges særlig vekt på ønsket om å styrke eller opprettholde bosettingen i området der eiendommen ligger, hvor nær tilknytning søkeren har til eiendommen og på eierens livssituasjon. Videre skal det blant annet tas hensyn til bruksstørrelsen og husforhold på eiendommen. Ved avgjørelse av søknad fra driveplikten skal det tas hensyn til om det i området der eiendommen ligger er bruk for jordbruksarealet som tilleggsareal. Det må også tas hensyn til hvor viktig det er å holde det aktuelle jordbruksarealet i hevd. Kommunen håndhever fritakssøknader om bo- og driveplikt strengt. Dette ut fra hensynet om å opprettholde eller styrke bosettingen i området eller i kommunen forøvrig. Folketallet har de siste 10 år vært synkende i kommunen. Det er et økende problem at jordbrukseiendommer i kommunen blir overtatt av folk utenom næringen og dette påfører ofte landbruket usikre driftsforhold. Ofte blir eiendommene også overtatt i sameie noe som er uheldig landbruksmessig sett, bla vil fremtidig drift og vedlikehold av eiendommen kunne vanskeliggjøres. Av den grunn bør eneeie etableres på sikt. Side 7 av 20

8 Sak 0019/07 Boligen på eiendommen ligger i en helt nede på Samuelsberg i Manndalen, og er i dårlig forfatning. For at boligen skal fylle dagens standard må den påkostes betydelige beløp, da det f.eks ikke er sanistærinstallasjoner. Boligen benyttes til fritidsformål. Interessen for kjøp av bolig i Manndalen er svært stor, og interessen for fast bosetting vil aboslutt kunne være tilstede, hvis eiendommen kommer på salg. Dette taler ikke for fritak fra boplikten, men samtidig bør arvingene ha tid på seg til å vurdere evt vurdere salg av boligen, etablering av eneeie, etc. Eiendommen er relativ stor i sum areal, men består gjenggrodd jord, og ikke maskinell drivbar utmark dekar brattlendt areal med lauvskog - middels bonitet, og jordbruksareal på knappe 12.4 dekar og manglende bygningsmasse og driftsapparat, gjør at eiendommen ikke er drivbar selvstendig. Det har ikke vært drevet aktivt jordbruk på eiendommen de siste 40 år, slik at utleie som tilleggsjord ikke vil være aktuelt. Det er ikke mulig å drive selvstendig landbruksvirksomhet på eiendommen på en regningsvarende måte. Dette taler for at det gis fritak fra driveplikten. Rådmannens innstilling: 3. Knut Henning Eriksens søknad om fritak fra boplikten avslås, men innvilges redusert til , jfr Oldelslovens 27a og konsesjonslovens 5. Det er i avgjørelsen lagt vekt på at søker skal få tid å vurdere salg av bolig, vurdere etablering av eneeie, etc. 4. Knut Henning Eriksens søknad om fritak fra driveplikten innvilges som omsøkt. Side 8 av 20

9 Gáivuona suohkan Sak 0020/07 Kåfjord kommune KLAGE DELING AV GRUNNEIENDOM - GNR. 31/BNR.1 Saksbehandler: Birger Olsen Arkiv: G/BNR 31/1 Arkivsaksnr.: 06/00804 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0079/06 Næringsstyret /07 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Jordlovens 12 Bilag: Klage Bilag i saksmappe: Næringsstyresak 0079/06 og søknad. Saksutredning: Viser til næringsstyresak 79/06 Åge B. Pedersen, 9144 Samuelsberg, søker om fradeling av bolighus på tomt fra gnr. 31 bnr. 1 til Jøran Pedersen og Weronika Olsen, 9144 Samuelsberg. Gnr. 31 bnr 1. er i størrelse ikke en konsesjonseiendom, og kan derfor omsettes fritt. Jfr. tlf. samtale og klage sier Åge B. Pedersen, at skogsteigen gnr. 31 bnr. 1 i dalen kan drives fra søkers boligeiendom gnr. 34 bnr. 44, etter at boligparsellen på Storvoll er fradelt. Søker kommer med følgende forslag til løsning: - Fradeling av hele arealet på Storvoll ca. 7 dekar, og resten av eiendommen (i sameie med flere eiere) tillegges søkers boligeiendom gnr. 34 bnr. 44 ca. 10 dekar. Parsellen på Storvoll, utenom boligtun, brukes per i dag i jordbruksnæring av Eilif O. Larsen, pga. trangboddhet på Larsens tilgrensende eiendom. Vurdering: Kåfjord kommune har en restriktiv holdning mot å fradele bolig fra eiendom. Omsøkt fradeling i dette tilfelle vil føre til at gnr. 31 bnr. 1 blir uten bolig. I praksis kan gnr. 31 bnr. 1 drives fra søkers bolig som ligger i nærområdet inntil videre, men som selvstendig rettsubjekt kan gnr. 31 bnr. 1 selges konsesjonsfritt videre. For å tilknytte gnr. 31 bnr. 1 til bolig, kan boligtomt gnr. 34 bnr. 44 teknisk slås sammen til en enhet. Saksbehandler har vært i kontakt med Eilif O. Larsen, som opplyser at fra bekk ved bolig, og nedover har Larsens familie disponert muntlig i over 20 år - ca. 4 dekar fulldyrka av gnr. 31 bnr. 1. Dette arealet har stor betydning for jordbruksdrifta, som bruksareal omkring driftsbygning og bolig til Larsen. Side 9 av 20

10 Fradeling av boligtomt på hele 7 dekar er ikke gjeldende praksis for kommunen, der en høvelig generell boligtomt vil være på rundt 1 dekar. Rådmannen har vurdert saken på nytt, og innstiller positivt med å imøtekomme deler av forslaga til Åge B. Pedersen. Sak 0020/07 Rådmannens innstilling: 1. Søknad om fradeling av 7 dekar boligtomt fra eiendommen gnr. 31 bnr. 1 tilrås redusert til inntil 1,5 dekar - boligtun og innvilget, jfr. jordlovens Det settes følgende vilkår: - Resten av teigen ca. 5 dekar selges som tilleggsjord og sammenføyes med hovedeiendom gnr. 31 bnr. 3, ved eier Eilif O. Larsen, 9144 Samuelsberg. - Gnr. 31 bnr. 1 sammenføyes med gnr. 34 bnr. 44 som en enhet. 3. Det er i avgjørelsen lagt vekt på at eiendommen gnr. 31 bnr. 1 blir tilknyttet bolig på gnr. 34 bnr. 44, og med hensyn til jordvern omdisponering av 4 dekar fulldyrket, der naboeiendom har behov for arealet som tilleggsjord, grunnet trangboddhet. Delingsforslag fører ikke til større drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket. 4. Dersom delingen ikke er rekvirert innen 3 år etter at samtykke er gitt, faller tillatelsen bort, jfr. jordlovens 12, 6.ledd. Side 10 av 20

11 Gáivuona suohkan Sak 0021/07 Kåfjord kommune SØKNAD OM LÅN/STØTTE TIL KJØP AV AKSJER Saksbehandler: Einar Eriksen Arkiv: FOND Arkivsaksnr.: 06/00771 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0021/07 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet Bilag: Søknad Bilag i saksmappe: Aksjebok, aksjenes verdi og utg. skriv Saksutredning: Kristin Mathisen, 9146 Olderdalen søker om rentefritt lån kr ,- og tilskudd kr ,- til kjøp av aksjer i firmaet Diddis AS. Søknaden er registrert inn i Kåfjord kommune Kåfjord kommunen ved saksbehandler ba i brev av om en del tilleggsopplysninger før søknaden kunne saksbehandles. Disse opplysningene mottok vi i mars 07, og saken har derfor ikke blitt fremmet til behandling før nå. Søker Kristin Mathisen eier 1/3 av aksjene i Diddis AS og har fått tilbud om å overta resterende 2/3 av aksjene i firmaet fra medeier Gammelhotellet AS. Søker og eierne av Gammelhotellet AS startet våren 2006 opp fergekiosken Diddis AS og sysselsetter i dag 1,5 årsverk. Gammelhotellet AS har siden starten stått som passiv eier og kiosken har blitt drevet av Kristin Mathisen. Søker viser i søknaden til at kåfjord kommune har endret praksis i hht. å gi tilskudd og lån til kjøp av aksjer og viser til lignende sak som det er blitt gitt tilskudd til kjøp av aksjer. Søker fremhever også at det var intensjonen ved oppstart av bedriften at hun skulle stå som eneaksjonær. Av aksjeboken framgår det at firmaet Diddis AS aksjekapital består av 100 aksjer til en verdi pr. aksje på kr. 1000,-, det gir en total aksjekapital på kr ,-. I hht. vedlagt vurdering fra regnskapsfører om aksjens nåværende verdi, vurderes denne til å være kr. 1000,- pr aksje. Søker eier i dag 33 aksjer à kr. 1000,- tot verdi ,-, de resterende 67 aksjene til en total verdi av kr ,- eies av Gammelhotellet AS. Vurdering: Kåfjord kommune har i N-sak 0010/06 gitt støtte til etableringen av Diddis AS. Av punkt 6 i dette vedtaket er det lagt inn en forutsetning at Kristin Mathisen blir majoritets eier i selskapet med minimum 51% av aksjene. Søker Kristin Mathisen har nå fått tilbud fra Gammelhotellet AS om å kjøpe/overta hele deres aksjepost på 67 aksjer til en total verdi av kr ,-. Søker vil da bli stående som eneakjonær av firmaet. Når det gjelder aksjekjøp, er praksisen at Kåfjord kommune vanligvis ikke gir støtte til dette. Det begrunnes i at dette bør være risikokapital for den som skal kjøpe seg inn i AS. I hht. Side 11 av 20

12 Sak 0021/07 kommunens prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet pkt. 7, er det en viss åpning for at det kan gis lån eller tilskudd til kjøp av aksjer. Søker bemerker at kommunen har endret praksisen med å ikke gi støtte til aksjekjøp og viser til N-sak 0068/06. I denne konkrete saken ble det gitt en %-vis støtte til aksjekjøp ut fra en totalvurdering av søknaden, noe også retningslinjene åpner for jf. pkt. 7. Kåfjord kommune vurderer ikke overnevnte vedtak som endring av praksisen ang. aksjekjøp, men at det i enkelt saker kan gis støtte ut fra begrunnede søknader. Søker ber om støtte i form av lån og tilskudd på til sammen kr ,-, noe som tilsvarer verdien av aksjeposten til Gammelhotellet AS. Administrasjonen kan i hht. prinsippene og retningslinjene for bruk av næringsfondet innstille med 20% maks ,- av total investering. Kommunen har stor pågang på søknader om tilskudd og lån fra næringsfondet, det må derfor tas en streng prioritering i bruken av fondets midler. Rådmannens innstilling: 1. Kristin Mathisen, 9146 Olderdalen innvilges 20% - inntil kr ,- i investeringstilskudd til kjøp av aksjer i Diddis AS, forutsatt en aksjemajoritet på minimum 51%. 2. Tilskuddet utbetales over post næringsfond, ved skriftlig anmodning om utbetaling og framlegg om dokumentasjon på medgåtte utgifter. Tilskuddet reduseres %-vis i hht. til evt. reduksjon i investeringen. 3. Søknaden om rentefritt lån kr ,- avslås, dette begrunnes i at dette beløpet ansees som søkers egenandel og risikokapital i investeringen. 4. Kåfjord kommune kan kreve tilskuddet helt eller delvis tilbakebetalt ved evt. salg av aksjekapitalen eller opphør av firmaet i løpet av 3 år etter at støtten er utbetalt. 5. Tilsagnet bortfaller dersom anmodning om utbetaling ikke er fremmet innen Side 12 av 20

13 Gáivuona suohkan Sak 0022/07 Kåfjord kommune SØKNAD OM TILSKUDD PROSJEKT "FRISKERE GEITER" Saksbehandler: Einar Eriksen Arkiv: FOND Arkivsaksnr.: 06/00834 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0022/07 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet Bilag: Søknad Bilag i saksmappen: Skriv og tilleggsopplysninger Saksutredning: Kåfjord kommune har mottatt søknad fra Siv og Roald Myrvoll, Holmen gård, 9147 Birtavarre, om tilskudd på kr ,- til prosjektet Friske geiter. Søknaden er registrert inn Søker ble med i prosjektet friske geiter i 2002 og dette prosjektet pågikk i to år. Som det framkommer av søknaden ble prosjektet ferdigstilt i Søker måtte i prosjektperioden drive to fjøser, med to adskilte besetninger. Prosjektet medførte en god del ekstra kostnader for søker, selv om det ble gitt et eget tilskudd til de som gjennomførte prosjektet. Resultatene og erfaringene etter gjennomføringen av prosjektet er meget gode, gården har blant annet doblet sin melkeproduksjon etter gjennomføringen av prosjektet. Når det gjelder selve prosjektet er det bra finansier gjennom et rekruteringsbidrag, men søker har som nevnt måttet bidra med en del egenkapital og egeninnsats. Prosjektet er bra og har gitt søkerne bedre arbeidsforhold, friske geite og en forbedret lønnsomhet på deres geitbruk. Når det gjelder ekstra kostnadene som søker påpeker at prosjektet har medført og som ikke er blitt dekt av prosjekttilskuddet, er disse beregnet til kr ,-. Søker mener at det er den kostnaden som de selv måtte dekke i prosjektet. Vurdering: Prosjektet friske geiter er et veldig positivt tiltak for å bedre arbeidsforholdene, dyrehelsen og lønnsomheten til geitbrukene som gjennomfører dette. Kommunen har i tidligere sak vært med å gi støtte til et annet gårdsbruk som gjennomførte samme prosjektet. Men da ble det søkt før prosjektet var gjennomført. Som det framgår av søknaden har prosjektet vært meget vellykket og gitt gode resultater i økt melkeproduksjon, forbedret dyrehelse og et bedre arbeidsmiljø. Kommunen er glad for at det gjennomføres slike prosjekter og tror det vil være med på å styrke og opprettholde geit næringen i Kåfjord. Side 13 av 20

14 Sak 0022/07 Prosjektet som det her søkes tilskudd på gikk over to år og ble avsluttet i Kostnadene og investeringene til dette prosjektet er sannsynlig avsluttet i I hht. Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet pkt. 15 sitat det gis normalt ikke støtte til tiltak etter at de er gjennomført eller investeringen er foretatt. Som det framgår av retningslinjene gis det normalt ikke tilskudd til gjennomførte investeringer. Denne investeringen er avsluttet for over to år siden og vil ikke i hht. forskriftene og kommunens praksis, være berettiget tilskudd fra næringsfondet. Det som evt. kan vurderes er å gi et generelt tilskudd til de som gjennomfører et slikt prosjekt. Rådmannens innstilling: Søknaden fra Siv og Roald Myrvoll, Holmen gård, 9147 Birtavarre, om kr ,- i tilskudd til prosjektet friske geiter avslås. Avslaget er fattet i hht. Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet pkt. 15. Side 14 av 20

15 Gáivuona suohkan Sak 0023/07 Kåfjord kommune SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV TRAKTORTILHENGER Saksbehandler: Einar Eriksen Arkiv: FOND Arkivsaksnr.: 06/00835 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0023/07 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet Bilag: Søknad Bilag i saksmappen: pristilbud/faktura og div skriv Saksutredning: Siv og Roald Myrvoll, Holmen gård, 9147 Birtavarre søker om tilskudd til kjøp av traktor tilhenger til gården. Søknaden er registrert inn Kåfjord kommune ba i brev av om en del tilleggsopplysninger før søknaden kunne behandles. Disse opplysningene mottok vi i februar 07 og saken har derfor ikke blitt saksbehandlet før nå. Søker ønsker å gå til innkjøp av en traktortilhenger til gården og ut fra de opplysningene som framkommer av søknaden har de tidligere ikke hatt eller har traktortilhenger på gården. Søknaden begrunnes med at de har utvidet sitt gårdsbruk og i tillegg startet produksjon ved for salg. Ut fra det saksbehandler kjenner til har søkerne økt sin produksjon av geitmelk betraktelig, samt at gården omsatte ved for ca ,- i Gården var en av de første i Kåfjord som var med i friske geiter prosjektet, noe som har vært med på å øke deres produksjon betraktelig. Når det gjelder investeringen i traktortilhengeren er dette ut fra søknaden en ny investering til gården. Av søknaden framgår det at traktorhengeren er kjøp inn før søknaden om tilskudd er sendt inn, det framgår også av fakturaen som er vedlagt. Søknaden har settet opp investering og finansiering, investeringen u/mva og finansieringen gjentas nedenfor. Investering Traktortilhenger u/mva: kr ,- Frakt: kr ,- Total investering kr ,- Finansiering Tilskudd Kåfjord kommune kr ,- Egenkapital kr ,- Total finansiering kr ,- Mva er trekt ut av investeringen, pga at mva er en avgift og ikke en kostnad samt at mva på investeringer blir tilbakebetalt av staten. Vurdering: Det søkes som ovenfor nevnt om tilskudd til kjøp av tilhenger og dette er en ny investering. Hengeren tenkes brukt til den ordinære gårdsdriften og til å frakte ved ut til kundene. Kåfjord Side 15 av 20

16 Sak 0023/07 kommune har i tidligere saker gitt støtte til slike investeringer i landbruket, men under forutsetning av at dette er nyinvesteringer eller har en effektivitets- og lønnsomhets gevinst. I hht. kommunens prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet kan det innstilles med 20% tilskudd eller lån maks ,- til ny investeringer i landbruket. Av søknaden framgår det at tilhengeren er kjøpt inn før søknaden om tilskudd er fremmet. I hht. prinsippene og retningslinjene for bruk av næringsfondet sier pkt. 15 sitat Det gis normalt ikke støtte til tiltak etter at de er gjennomført eller investering foretatt. Kåfjord kommune har i noen tilfeller gitt tillatelse til å foreta investeringer før søknad om tilskudd er behandlet. I denne saken har søker fremmet søknaden om tilskudd etter at investeringen er foretatt og dette er heller ikke avklart med kommunen. Når det gjelder denne konkrete investeringen, har søker behov for en traktortilhenger for å kunne drive lønnsomt og rasjonelt. Det at gårdsbruk har flere bein å stå på er positivt og vil trolig være en styrke for lønnsomheten av gården. Ut fra en totalvurdering kan det vurdere å gi støtte i dette tilfellet, det er heller ikke tidligere gitt støtte til vedutstyret som gården har kjøpt inn. Kåfjord kommune har stor pågang på søknader om tilskudd og lån fra næringsfondet, det må derfor tas en streng prioritering i bruken av fondets midler. Rådmannens innstilling: 1. Siv og Roald Myrvoll, Holmen gård, 9147 Birtavarre innvilges 20 % - inntil kr ,- i investeringstilskudd til investeringer i traktortilhenger jf. investeringsplan. 2. Tilskuddet utbetales over post kommunalt næringsfond, når skriftlig anmodning om utbetaling og dokumentasjon på medgåtte kostnader foreligger. Tilskuddet reduseres prosentvis ved en evt. reduksjon i forhold til oppsettet av godkjente investeringskostnader. 3. Hvis søker avslutter sitt driftsforhold i løpet av 5 år etter utbetalingen av tilskuddet, kan hele eller deler av tilskuddet bli krevd tilbakebetalt av kommunen. 4. Tilsagnet bortfaller dersom anmodning om utbetaling ikke er fremmet innen Side 16 av 20

17 Gáivuona suohkan Sak 0024/07 Kåfjord kommune SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD Saksbehandler: Einar Eriksen Arkiv: FOND Arkivsaksnr.: 07/00159 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0024/07 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Kommunale prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfond Bilag: Søknad Bilag i saksmappen: budsjett, kalkyler, tilbud og lignende Saksutredning: Kåfjord kommune har mottatt søknad om kommunalt investeringslån, driftstilskudd og etableringstilskudd fra Håkon Hansen, Einebakkveien 36, 9147 Birtavarre, det søkes om kr ,- til investering i lastebil m/henger samt diverse tilleggsutstyr. Søknaden er registrert inn Søker har fått tilbud om å overta en godsrute i Nord-Troms fra Nor-Cargo, ruta vil kjøre Tromsø Skjervøy og Tromsø Øksfjord. På bakgrunn av dette tilbudet ønsker søker å etablere eget transportfirma med utgangspunkt i Birtavarre, firmaet skal som ovenfor nevnt investert i en ny lastebil m/henger. Pga. noe leveringstid på den nye lastebilen, må søker i mellomtiden kjøpe/leie en brukt lastebil med henger samt noe utstyr inntil den nye bilen blir levert. Med etableringen av transportfirmaet håper søker å skape en sikker og trygg arbeidsplass for seg selv og en sjåfør til, søker er 36 år, bosatt med familie i Birtavarre og har et sterkt ønske om å kunne bli værende her. Søker har jobbet innenfor bransjen i mange år og har god erfaring fra transportyrket. Han har også jobbet en del som maskinkjører, men dette medførte ofte pendling med lange perioder borte fra familien. Når det gjelder selve etableringen har søker vært i flere møter med Nor-Cargo og har fått muntlig og skriftlig tilsagn om å overta ovenfor nevnte ruter. Det er også gitt lovnader om noen endringer for å forbedre inntjeningen på ruta ytterligere. Konkret skal det kjøres gods fra Tromsø til Skjervøy 4 dager i uken, med mellom levering i Kåfjord og Rotsund samt 1 tur til Øksfjord pr uke. Søker har fått utarbeidet lønnsomhetskalkyler og budsjett over bedriften som han ønsker å starte, her er det tatt høyde for de investeringene som må foretas og inntekter/kostnader i hht. den transportmengeden/oppdragene som tenkes overtatt. Totalt investeringsbehov er på kr ,- i ny lastebil, ny sjassi til hengeren og et brukt termoskap til hengeren. Den nye lastebilen med henger vil ikke bli levert før tidligst til sommeren, søker må derfor leie/kjøpe en eldre bil med henger fram til den nye bilen blir levert. Setter opp nedenfor de totale investeringsbehovene som forventes i forbindelse med etableringen av firmaet. Investering i ny Lastebil: Ny lastebil/trekkvogn kr ,- Side 17 av 20

18 Sak 0024/07 Tremoskap kr ,- Henger kr ,- Brukt termoskap til henger kr ,- Total investering i ny Lastebil kr ,- Investeringen i ny lastebil m/henger tenkes finansiert gjennom leasing med en forskuddsleie/egenkapital på kr ,-. Pga. noe leveringstid på den nye bilen må søker leie/kjøpe en eldre bil med henger i mellomtiden, dette beregnes til en kostnad på kr ,-. Firmaet vil bli registrert som et AS med en aksjekapital på kr ,-. Vurdering: Søker er som nevnt bosatt med familie i Birtavarre og ønsker å starte eget transportfirma med adresse/utgangspunkt samme sted. Han har lang erfaring fra yrket og vurderes til å ha gode kvalifikasjoner for tenkt bedriftsetablering. Ut fra opplysningene i søknaden har firmaet intensjonsavtale på å overta en fast og lønnsom transport rute i Nord-Troms. Firmaet vil kunne drifte denne ruten med to sjåfører og håper på sikt å kunne etablere/skape flere arbeidsplasser i firmaet. Firmaet planlegger å investere i en ny lastebil med henger og skap til en kostnad på kr ,-, samt en del tilleggsutstyr/driftsutstyr. Firmaet har også behov for en del kontorutstyr og totale investeringskostnader antas til å komme på ca kr ,-. Når det gjelder selve lastebilen med henger tenkes den finansiert gjennom leasing og resterende av utstyret må finansieres med egenkapital/lån og evt. tilskudd. Søker har settet opp selvkostkalkyle over alle bildriftskostnadene, her er tatt med variable og faste kostnader ut fra en årlig kjørelengde på km. Total driftskostnad pr. år er beregnet til kr ,-, inne i dette beløpet er hovedkostnadene drivstoff kr ,-, leasingleie bil kr ,- og lønn kr ,-. Dette utgjør en kostnad pr km. på kr. 13,26 og hvis det kjøres flere km pr år vil kostnaden pr. km gå ned og dermed gi en forbedret lønnsomhet for virksomheten. Når det gjelder omsetningen er denne beregnet ut fra de avtalene som tenkes inngått med Norcargo og vil gi en årlig brutto omsetning på ca. kr ,-. Kostnadene og inntektene virker realistiske og er i stor grad dokumenterbare i faktiske kostnader pr. kjørte km og inntekter pr. tonn/m3. Firmaet får ut fra de beregnede inntekter og kostnader et budsjettert overskudd pr år på ca. kr ,-, noe som anses som bra ut fra firmaets størrelse og tenkte investeringer. Som nevnt ovenfor søkes de om etableringstilskudd, driftstilskudd og investeringlån fra Kåfjord kommune. Når det gjelder etableringstilskuddet gis dette til kostnader i forbindelse med etableringen av bedrifter jmf. prinsippene og retningslinjene for bruk av næringsfondet. Her kan det gis 75% av totale etableringakostnader i tilskudd. Søknaden har ikke settet opp et eget oppsett over etableringskostnader, men det framgår at firmaet i etableringsfasen har kostnader til data, div kontorutstyr, kontormøbler, kjøring i forbindelse med etableringen og evt. andre kostnader. Ut fra tidligere søknader anslår saksbehandler disse kostnadene til tot. å komme på ca. kr ,-. Det søkes også om driftstilskudd for det første driftsåret, men her er det ikke spesifisert noe søknadsbeløp. Driftstilskuddet relateres mot de årlige driftskostnadene i firmaet og i hht. Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet, gis det ikke tilskudd til ordinære driftskostnader. Dette har også vært vanlig praksis i all til tildeling fra næringsfondet at det ikke gis tilskudd eller lån på ordinære driftskostnader. Side 18 av 20

19 Sak 0024/07 Når det gjelder investeringslånet, søkes det her om kr ,- i lån til investering i lastebil med henger og utstyr. Kåfjord kommune har tidligere sak gitt støtt til investering i vogntog som er blitt finansiert gjennom leasing (N-sak 0034/04). Leaseningfinansiering kan sees på som en finansieringsform på lik linje med vanlig lånefinansiering, men binder ikke opp søkers kapital i samme grad som lån. Ved leasing betales det en månedlig leie til et leasingsselskap som føres som driftskostnad i regnskapene. Innovasjon Norge og Samisk utviklingsfond gir normalt ikke støtte til investeringer i vogntog/lastebiler, søker har derfor bare mulighet for offentlig tilskudd eller lån fra Kåfjord kommune. I hht. Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet, kan administrasjonen innstille med 20% maks ,- i investerings-tilskudd eller lån av total investering. Kåfjord kommunen er positiv til at unge familier ønsker å etablere egen virksomhet i kommunen og skape nye arbeidsplasser for seg og evt. andre. Unge etablerere skal i hht. retningslinjene prioriteres ved tildeling av midler fra næringsfondet. Kommunen har stor pågang med søknader om tilskudd og lån fra næringsfondet, det må derfor tas en streng prioritering i bruken av fondets midler. Rådmannens innstilling: 1. Håkon Hansen, 9147 Birtavarre, innvilges 75% - inntil kr ,- i etableringstilskudd av anslåtte etableringskostnader jmf. Saksfremlegg. 2. Tilskuddet utbetales over post kommunalt utviklingsfond, når skriftlig anmodning om utbetaling og dokumentasjon på medgått utgifter foreligger. 3. Søknad om driftstilskudd avslås, med henvisning til næringsfondets prinsipper og retningslinjer og vanlig praksis om at det ikke gis tilskudd til driftskostnader. 4. Håkon Hansen, 9147 Birtavarre, innvilges 20 % - inntil kr ,- i rentefritt investeringslån til kjøp av vogntog/lastebil med henger og tilleggsutstyr. Lånets etableringskostnader trekkes fra lånet før utbetaling. Som sikkerhet for lånet tas det pant i privat bolig til søker, med prioritet etter eksisterende heftelser. Lånet har et års betalingsutsettelse og nedbetales deretter i sin helhet i månedlige rater over 5 år. 5. Investeringslånet utbetales over post Næringsfondet ved skriftlig anmodning om utbetaling og når dokumentasjon på medgått kostnader i hht. investeringsplanen foreligger. 6. Hvis søker avslutter sitt driftsforhold i løpet av de 5 kommende årene, kan investeringslånet i sin helhet bli krevd innfridd. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen Side 19 av 20

20 Gáivuona suohkan Sak 0025/07 Kåfjord kommune SØKNAD OM LÅ/STØTTE TIL ETABLERING AV NYTT FIRMA Side 20 av 20

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 16.09.2014 Kl 10:00 på Foss gård

INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 16.09.2014 Kl 10:00 på Foss gård Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 16.09.2014 Kl 10:00 på Foss gård Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon 32220100 eller

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxxxx. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2011 Tid: Etter ADU møtet Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.05.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Detaljer

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN 26.11.2013.

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN 26.11.2013. MØTEINNKALLING Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 28.01.2014 Tid: 17:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ-

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Tileggssaksliste. Møteinnkalling. Formannskapet 17.03.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00

Tileggssaksliste. Møteinnkalling. Formannskapet 17.03.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00 Møteinnkalling Formannskapet 17.03.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Side 1 av 33 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) SP

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall må meldes fra til tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 Arkivsaksnr. i Formannskapssalen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 23.04.2009 Tid: Kl 09.00 NB! Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

Søknad om sluttfinansiering til Vestvatn alpinanlegg

Søknad om sluttfinansiering til Vestvatn alpinanlegg Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.04.2015 11691/2015 2015/1009 202 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/48 Formannskapet 22.04.2015 Bystyret 07.05.2015 Søknad om sluttfinansiering til

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen Side 1 av 51 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 12.06.2013 Møtetid: 09:00-15:30 Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. juni 2013 Fraværende representanter

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 06.02.2013 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøter: AP og SV: kl. 08.00 ØVRIGE: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag:

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/429 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 10/116 I Saksbehandler: Sluttbehandlede vedtaksinstans: Fauske kommunestyre Sak nr. 017110 I FORMANNSKAP I Dato: 01.02.2010 FAUSKE KOMMUNES

Detaljer

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt HB 7.C.17 Veileder for saksbehandling av startlån i kommunene Alle skal bo godt og trygt 2 Innhold SIDE Innledning 3 1. Generelt om startlån 1.1 Formål 4 1.2. Hvem kan få startlån 4 1.3 Hva gis det startlån

Detaljer