SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 31 BNR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 31 BNR."

Transkript

1 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0065/05 05/00529 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 31 BNR /05 04/00619 OPPRUSTING AV VEI TIL SETRA - SVARTSKOGEN 0067/05 05/00436 SØKNAD OM STØTTE OG LÅN I FORBINDELSE MED BEDRIFTSUTVIKLING 0068/05 05/00497 SØKNAD OM MIDLER - SKJELLMOTTAK I DJUPVIK 0069/05 05/00613 SØKNAD OM TILSKUDD TIL OPPSTART AV GRAFISK BEDRIFT 0070/05 05/00705 SØKNAD OM KR ,- I LÅN TIL KJØP AV INDUSTRIBYGG TIL VIDERE- FOREDLING AV REINKJØTT EVT. ANNEN KJØTT- /MATPRODUKSJON

2 Gáivuona suohkan Sak 0065/05 Kåfjord kommune SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 31 BNR. 32 Saksbehandler: Birger Olsen Arkiv: Gnr/Bnr 31/32 Arkivsaksnr.: 05/00529 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0065/05 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Jordlovens 12 og skogbrukslovens 50 Bilag: Søknad Saksutredning: Det søkes om fradeling av bolig og driftsbygning med 2 teiger på gnr 31 bnr 32 fra resten av eiendommen. PARTER: Eier: Erverver: Nils Petter Larsen, Norpolveien 81, 9013 TROMSØ Todd Nolen, 9144 SAMUELSBERG EIENDOM: Gnr/ 31/32 bnr.: 35/10 35/11 35/16 Ideell andel: 1/1 Eiendomsnavn: Bjerke/Elvebakken PARSELLER: Formål: Parsell: 1 Parsell: 2 Totalt parseller: Totalt bruket: Fulldyrka jord: Overflate dyrka/ 0 27 Gjødsla beite: Skog S og H: Skog M: Skog L: Annet areal: 221 Areal i alt: Derav dyrkbart: 80 Bebygd: Ja Omdisp.skogloven Nei Side 2 av 18

3 Sak 0065/05 Atkomst: Adkomst til hovedvei. Verneskog: Nei Flere Nei Grenser bolig/hytte: Nei våningshus: Grenser dyrka mark: Nei Samsvar med godkjent plan Henv.arealplan Ivaretar kulturlandskapshensyn: Nei EIENDOMMENS BYGNINGSMASSE: Bygningstype: Byggeår: Grunnflate: Etasjer: Teknisk tilstand: Bolig ,5 Middels Driftsbygning ,0 Middels FAKTISKE OPPLYSNINGER: Eiendomstype: Landbruk Jordbruksvilkår: Middels Sameie/eneeie: Eneeie Skogbruksvilkår: Middels Type drift på bruket: Leiehøsting av jord Type drift i området: Husdyrdrift Omsøkt fradeling 31/32 ligger ca. 3,5 km sør for Løkvoll sentrum, og med 3 teiger lenger oppe i dalen i et område med aktivt jordbruksdrift. LNF-område. Eiendommene 35/10, 11 og 16 ligger på vestre side av Manndalen fra 2 3 km. sør for Løkvoll sentrum. Eiendommens arealer er fordelt på vel 20 teiger. Jordbruksarealene blir høstet av nabobruk. Boligen og driftsbygning for sau er i brukbar stand. Eiendommen har samla ca. 80 dekar dyrkningsreserve. Det er stor etterspørsel etter tilleggsjord i Manndalen. VURDERING: Jordlovens 12 inneholder et generelt forbud mot å dele eiendommer som er nyttet eller som kan nyttes til jord- eller skogbruk. Det kan bare gjøres unntak fra dette forbudet dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller dersom delingen er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Selv om en eller begge betingelsene er oppfylt, gir ikke dette noen ubetinget rett til å få delingssamtykke. Ved avgjørelsen skal det bl.a. tas hensyn til om delingen kan føre til drifts- og miljømessige ulemper. Det skal også tas hensyn til godkjente planer for arealbruken etter plan- og bygningsloven og til kulturlandskapet. Fradeling av omsøkte 42 dekar med bygningsmasse, vil normalt ikke være forsvarlig ut fra den avkastning eiendommen samla kan gi som selvstendig landbrukseiendom. Fradeling av bolig vil dessuten føre til at resten av eiendommen blir uten bolig. Ut fra eiendommens beskaffenhet og dyrkningsreserver vil jordbruksarealet kunne bli på mye over 150 dekar produktiv mark, og gi grunnlag for lønnsom selvstendig jordbruksdrift evt. med leiejord, og gjerne i kombinasjon med annet arbeid. Side 3 av 18

4 Sak 0065/05 Kåfjord kommune har en restriktiv holdning til å fradele bolig eller stykke opp landbrukseiendommer, og arbeider aktivt for fast bosetting på landbrukseiendommer. JORDBRUKSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK: Søknad om fradeling av 42 dekar til bolig og jordbruksformål fra eiendommen gnr. 31/ bnr. 32 tilrås avslått jfr. jordlovens 12 og skoglovens 50. Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at fradeling av omsøkte 42 dekar med bygningsmasse fra hovedeiendommen ikke vil være forsvarlig ut fra den avkastning eiendommen samla kan gi som selvstendig landbrukseiendom. Rådmannens innstilling: 1. Søknad om fradeling av 42 dekar til bolig og jordbruksformål fra eiendommen gnr. 31 / bnr. 32 avslås jfr. jordlovens 12 og skoglovens Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at fradeling av omsøkte 42 dekar med bygningsmasse fra hovedeiendommen ikke vil være forsvarlig ut fra den avkastning eiendommen samla kan gi som selvstendig landbrukseiendom. Utvalg: Næringsstyret Møtedato: Sak: PS 0065/05 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Søknad om fradeling av 42 dekar til bolig og jordbruksformål fra eiendommen gnr. 31 / bnr. 32 avslås jfr. jordlovens 12 og skoglovens Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at fradeling av omsøkte 42 dekar med bygningsmasse fra hovedeiendommen ikke vil være forsvarlig ut fra den avkastning eiendommen samla kan gi som selvstendig landbrukseiendom Rett utskrift bekreftes. I henhold til Forvaltningslovens 28 og 29 er det anledning til å påklage vedtaket. Vedlagt følger klageskjema. Kåfjord kommune, Servicekontoret 9148 Olderdalen, Gerd Molund Olsen Sekr. Side 4 av 18

5 Gáivuona suohkan Sak 0067/05 Kåfjord kommune OPPRUSTING AV VEI TIL SETRA - SVARTSKOGEN Saksbehandler: Birger Olsen Arkiv: V76 Arkivsaksnr.: 04/00619 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0066/05 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Bilag: Søknad med vedlegg, og korrespondanse i saken Saksutredning: Chàput Siida, v/styreleder, Eilif O. Larsen, 9144 Samuelsberg, krever refusjon på kr ,- fra Kåfjord kommune, til opprusting av kommunal seterveg i Manndalen (Banol-bru til geitsetra). Etter ønske fra Chàput Siida i brev datert til ordfører, utredes saken til politisk behandling. Bakgrunn: Prosjektet fikk i 2003 innvilget den inntil kr ,- eller 27,9 % i tilskudd spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap, av godkjent kostnadsoverslag på kr ,-. Kostnadene var beregnet av Harald Grønnvoll, tekn.ing. Kåfjord kommune. Tilskuddet ble av Fylkesmannen i Troms avkortet fra anbefalt kr ,- jfr. uttalelse i brev den fra Kåfjord kommune. Ved godkjenning og utbetaling av innvilga tilskudd jfr. brev den til Fylkesmannen i Troms, godkjente Kåfjord kommune prosjektregnskapet for kr ,- og finansieringen ble kr ,- i tilskudd, kr ,- Kåfjord kommune og kr ,- i dugnad. Den ble brev sendt til Chàput Siida om overføring av kr ,- til kommunen. Godkjente prosjektkostnader: Kåfjord kommune Kr ,- Toppdekke/høvling grus pukk Kr ,- Traktor med mannskap Kr ,- Administrasjon (maks.) Kr ,- Stopler/gjerde Kr ,- Den fikk kommunen krav fra Chàput Siida om refusjon fra Kåfjord kommune på kr ,-. Da dette kravet var helt urimelig og ikke i samsvar med noe, avviste kommunen saken, og opprettholdt kravet om at kr ,- blir overført kommunen. Uttalelse fra administrasjon: Kåfjord kommune har søkt på tiltaket med midler til kommunal veg (brev av ). Det er ikke riktig at kommunen ikke oppfatter vegen som kommunal veg. Side 5 av 18

6 Sak 0067/05 Styret i Chàput Siida kan ikke urettmessig pålegge kommunen å betale kr ,- til prosjektet. Dette skulle i såfall vært søkt og avklart før prosjektet ble igangsatt. Prosjektet ble gjennomført med kr ,- i tilskudd og med kommunal andel på kr ,- og resten som eget bidrag. Kåfjord kommune forskotterte med kr ,- (brev av ) med krav om at kr ,- skulle overføres til kommune når prosjektet ble ferdigstilt kr ,- utbetalt. Kåfjord kommune fikk ingen tilbakemelding/klage på dette. Bygdefolkets dugnad ble godkjent til kr ,-. For at godkjent prosjektregnskap skal gå i ballanse sum kr ,- og i hht. til dokumentasjon med gjeldende krav fra kommunen i brev den , må kr ,- tilbakeføres Kåfjord kommune. Næringsfondet har begrensa med midler. Det er stor pågang med søknader, så det må tas en streng prioritering for bruken av disse. Rådmannens innstilling: 1. Kåfjord kommune avslår krav (søknad) om bevilgning av kr ,- til Chàput Siida. Dette med begrunnelse i at prosjekt er ferdig og allerede finansiert. 2. Kåfjord kommune opprettholder sitt krav på overføring av kr ,-, da kommunens utgiftsandel i prosjektet er kr ,- og ikke kr ,- som det totalt ble bidratt med kostnadsmessig i totalregnskapet. Utvalg: Næringsstyret Møtedato: Sak: PS 0066/05 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: KRF v/frode Lervoll fremmet følgende forslag til vedtak: Søknaden av fra Chaput Siida imøtekommes. Rådmannens innstilling ble vedtatt mot 1 stemme Vedtak: 1. Kåfjord kommune avslår krav (søknad) om bevilgning av kr ,- til Chàput Siida. Dette med begrunnelse i at prosjekt er ferdig og allerede finansiert. 2. Kåfjord kommune opprettholder sitt krav på overføring av kr ,-, da kommunens utgiftsandel i prosjektet er kr ,- og ikke kr ,- som det totalt ble bidratt med kostnadsmessig i totalregnskapet Rett utskrift bekreftes. Side 6 av 18

7 Sak 0067/05 SØKNAD OM STØTTE OG LÅN I FORBINDELSE MED BEDRIFTSUTVIKLING Saksbehandler: Birger Olsen Arkiv: FOND Arkivsaksnr.: 05/00436 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0067/05 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Prinsipper og retningslinjer for næringsfondet Bilag: Søknad med vedlegg Saksutredning: Annekset Olderdalen DA, Anton Antonsensvei 14, 9146 Olderdalen, v/gøril Mikkelsen og Arne Mathisen, søker om kr ,- i rentefritt lån med nedbetaling over 2 år, og tilskudd på kr ,- til oppstart av ny kafè på Annekset pub. Det planlegges investert kafèutstyr-/innredning for kr ,- eks. mva. og bygging av lagerrom, platt med ombygging av elektrisk anlegg. Bygningsarbeid mv. er beregnet til kr ,- eks. mva. Eier av bygningsmassen er Arne Mathisen. Driftsbudsjett Annekset sommerkafe: Kafeen planlegges å holde åpen i juni, juli og august. Forventa bruttoinntekt per mnd. er kalkulert til kr ,- uten at dette er nærmere spesifisert. Etter lønn, utgifter til varer kr ,- mv. er dekningsbidraget beregnet til kr ,- per mnd. (eget uttak/lønn?). Lønn er beregna til kr ,-. Dette vil med brutto timelønn kr. 150,- (inkl. sos.utg./feriepeng) vil utgjøre 200 timer. Driftsbudsjett Annekset pub: Erfaringstall kr ,- per. mnd. Utgifter til lønn, faste og variable kostnader, med dekningsbidrag på kr ,- netto. Timelønn til kr. 150,- brutto, tilsier en arbeidsinnsats på vel 53 timer. Vurdering: Kåfjord kommune er positive til at det satses på kafètilbud i Olderdalen. En investering på rundt kr ,- som årlig forventes å kunne gi en brutto inntektsøkning på kr ,- og et dekningsbidrag eks. lønn på ca. kr ,-. Omsøkt tiltak vil samla kunne skape samla nye arbeidsplasser med rundt ½ årsverk, og styrke inntektsgrunnlaget for Annekset Olderdalen DA. Jfr. prinsipper og retningslinjer for næringsfondet pkt. 18 kan rådmannen innstille med inntil 20 % i støtte til omsøkt investering. Side 7 av 18

8 Sak 0067/05 Det er stor pågang med søknader til næringsfondet som har begrenset med midler, så det må tas en streng prioritering for bruken av disse. For inneværende år er tilskuddsmidler hovedsakelig disponert. Rådmannens innstilling: 1. Annekset Olderdalen DA, v/gøril Mikkelsen og Arne Mathisen, 9146 Olderdalen, innvilges investeringslån over kommunalt næringsfond post , med inntil 20 % eller kr ,- av dokumenterte kostnader jfr. søknad. 2. Lånet gis over 4 år, er rentefritt med 2 års betalingsutsettelse og betales deretter ned i månedlige rater over 2 år. 3. Lånetaker gjøres kjent med vedtak og betingelser som er knyttet til lån i Kåfjord kommune. 4. Sikkerhet tas med pant i fast eiendom eller annen likeverdig sikkerhet. 5. Lån utbetales på anmodning når det foreligger dokumentasjon på medgåtte utgifter. 6. Tilsagnet er gyldig til Utvalg: Næringsstyret Møtedato: Sak: PS 0067/05 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Annekset Olderdalen DA, v/gøril Mikkelsen og Arne Mathisen, 9146 Olderdalen, innvilges investeringslån over kommunalt næringsfond post , med inntil 20 % eller kr ,- av dokumenterte kostnader jfr. søknad. 2. Lånet gis over 4 år, er rentefritt med 2 års betalingsutsettelse og betales deretter ned i månedlige rater over 2 år. 3. Lånetaker gjøres kjent med vedtak og betingelser som er knyttet til lån i Kåfjord kommune. 4. Sikkerhet tas med pant i fast eiendom eller annen likeverdig sikkerhet. 5. Lån utbetales på anmodning når det foreligger dokumentasjon på medgåtte utgifter. 6. Tilsagnet er gyldig til Rett utskrift bekreftes. I henhold til Forvaltningslovens 28 og 29 er det anledning til å påklage vedtaket. Vedlagt følger klageskjema Kåfjord kommune, Servicekontoret 9148 Olderdalen, Gerd Molund Olsen, sekr. Side 8 av 18

9 Gáivuona suohkan Sak 0068/05 Kåfjord kommune SØKNAD OM MIDLER - SKJELLMOTTAK I DJUPVIK Saksbehandler: Birger Olsen Arkiv: FOND Arkivsaksnr.: 05/00497 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0068/05 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Prinsipper og retningslinjer for næringsfondet Bilag: Søknad med prosjektskisse Bilag arkivert saksmappe: Næringsoppgave for 2003 og 2004 Saksutredning: Lyngsskjellan v/arne Samuelsen, Djupvik, 9146 Olderdalen, journalført i kommunen den Det søkes om kr ,- i lån til investering i effektivt produksjonsutstyr til opptak, inntransport, deklumper/fjerning av byssustrådmaskin, vekt og etikettmaskin for blåskjell. Det ble den søkt om kr ,- i tilskudd til samme prosjekt, en søknad som nå er omgjort til lån. Jfr. samtale med søker søkes det om rentefritt lån med avdragsfrihet i 2 år. Totalt investering jfr. søknad kr ,- eks. mva. Omsøkt finansiering: Innovasjon Norge - tilskudd Kr ,- Kåfjord kommune - lån Kr ,- Samisk Utviklingsfond tilskudd Kr ,- Egenkapital Kr ,- Lyngsskjellan driver per i dag ueffektiv produksjonslinje basert på manuelle arbeidsoppgaver. Planlagt investering vil føre til betydelig større effektivitet og forbedret økonomi. Det er tidligere gitt støtte til Lyngsskjellan: Næringsstyresak 0015/03 kr ,- i rentelån til etablering av Lyngsskjellan. Totale kostnader kr ,- Næringsstyresak 0024/04 kr ,- i tilskudd til utstyr til blåskjellanlegg og deltakelse på skjellkonferanse. Totale kostnader kr ,- Næringsstyresak 0012/05 avslag på søknad om støtte til oppussing av sjark og kjøp av påhengsmotor. Side 9 av 18

10 Sak 0068/05 Jfr. opplysninger i prosjektskisse har Lyngsskjellan en kapasitet til å levere ca. 30 tonn skjell i 2005, og dette kvantum vil forventet kunne dobles i Bruttoomsetning for inneværende år er stipulert til underkant av kr ,-, dette gir en kilopris på vel kr. 13,- med opptak av 30 tonn. Det er forespeilet en større betalingsmulighet direkte til grossist/fiskehandler på kr. 30,-. Jfr. vedlagt driftsbudsjett er det kalkulert et driftsresultat på kr ,- netto, etter en bruttoinntekt på kr ,- og totale kostnader på kr ,-. Blåskjell er en ny og utfordrende næring i Nord Troms, og står ennå for flere ulike utfordringer. Omsøkt anlegg har vel 2 års drift uten nevneverdig inntekt, og er i brytningsfasen for nå å kunne tjene penger, med høsting av blåskjell for salg ut på marked. Jfr. næringsoppgave hadde Lyngsskjellan brutto salgsinntekt på kr ,- med driftsresultat på minus kr ,- i 2004 og kr ,- med driftsresultat på minus kr ,- i Sum gjeld pr på kr ,-. Kåfjord kommune er positive til satsingen, og forventer nå at omsetningen fremover vil føre til positivt økonomisk overskudd, som igjen gir bedre arbeidsforhold og forbedring av drifta. Næringsfondet har begrenset med midler og det må tas en streng prioritering for bruken av disse. Jfr. prinsipper og retningslinjer pkt. 18. kan administrasjonen innstille med inntil 20 % i støtte Rådmannens innstilling: 1. Lyngsskjellan v/arne Samuelsen, 9146 Olderdalen, innvilges 20 % eller inntil kr ,- i investeringslån til kjøp av omsøkt produksjonsutstyr til skjellanlegg i Djupvik. 2. Lånet innvilges over kommunalt næringsfond Lånet gis over 4 år, er rentefritt og med ett års betalingsutsettelse og betales deretter ned i månedlige rater over 3 år. 4. Lånetaker gjøres kjent med vedtak og betingelser som er knyttet til lån i Kåfjord kommune. 5. Som sikkerhet tas pant i utstyr eller annen likeverdig sikkerhet. 6. Lånet utbetales når det foreligger dokumentasjon på investering og bekreftelse på at restfinansiering er løst. 7. Tilsagnet er gyldig til Utvalg: Næringsstyret Møtedato: Sak: PS 0068/05 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Side 10 av 18

11 Sak 0068/05 Vedtak: 1. Lyngsskjellan v/arne Samuelsen, 9146 Olderdalen, innvilges 20 % eller inntil kr ,- i investeringslån til kjøp av omsøkt produksjonsutstyr til skjellanlegg i Djupvik. 2. Lånet innvilges over kommunalt næringsfond Lånet gis over 4 år, er rentefritt og med ett års betalingsutsettelse og betales deretter ned i månedlige rater over 3 år. 4. Lånetaker gjøres kjent med vedtak og betingelser som er knyttet til lån i Kåfjord kommune. 5. Som sikkerhet tas pant i utstyr eller annen likeverdig sikkerhet. 6. Lånet utbetales når det foreligger dokumentasjon på investering og bekreftelse på at restfinansiering er løst. 7. Tilsagnet er gyldig til Rett utskrift bekreftes I henhold til Forvaltningslovens 28 og 29 er det anledning til å påklage vedtaket. Vedlagt følger klageskjema. Kåfjord kommune, Servicekontoret 9148 Olderdalen, Gerd Molund Olsen Sekr. Melding til. Lyngsskjellan v/arne Samuelsen, Djupvik, 9146 Olderdalen Kommunekassereren, her Kommunerevisjonen, her Side 11 av 18

12 Gáivuona suohkan Sak 0069/05 Kåfjord kommune SØKNAD OM TILSKUDD TIL OPPSTART AV GRAFISK BEDRIFT Saksbehandler: Birger Olsen Arkiv: FOND Arkivsaksnr.: 05/00613 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0069/05 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Prinsipper og retningslinjer for næringsfondet Bilag: Søknad med ligningsoppgave for 2003 og 2004 Saksutredning: Gunnlaug Ballovarre, 9147 Birtavarre, søker om kr ,- i tilskudd til etablering av grafisk bedrift i Kåfjord. Det søkes om støtte til investering i mobilt utstyr til reisende kontor og utvikling av logo/navn, hjemmeside og markedsføring av bedriften. Søker er per i dag uten fast arbeid (arbeider tilfeldig) og vil fra januar være deltidsstudent over et halvt år på Sami Àllaskuvla i Kautokeino. Investering: Kontorutstyr (arbeidsbord, stol, hylle og arkiv) kr ,- Datautstyr maskin med utstyr og programvare (inkl. frakt) kr ,- Hjemmeside kjøp av konsulenttjeneste kr ,- Markedsføring og utvikling av logo kr ,- Sum (eks. mva) kr ,- Finansieringsplan: Etablerertilskudd Kåfjord kommune (75 % av dok. kostn. kr ,-) kr ,- Investeringstilskudd SUF (20 % av kr ,-) kr ,- Etablerertilskudd Innovasjon Norge (50 % av kr ,-) kr ,- Egenkapital/arbeid kr ,- Søker har flyttet tilbake fra Tromsø til Birtavarre i år. Ballovarre har teoretisk kompetanse og arbeidserfaring innenfor fagområdet. Grafisk designtjenester tilbys per i dag ikke ute i distriktene, så kundene må reise inn til større byer som Alta og Tromsø. Ballovarres konsept er at hun vil møte kundene på deres arena (bedrift) ute i distriktene i Troms og Finnmark. > Utforming av fengende bedriftslogoer/-informasjon mv. for næringsliv og andre, med bruk av grafisk design, vil kunne være med på å øke oppmerksomheten og omsetningen for kunder som har Side 12 av 18

13 Sak 0069/05 kjøpt tjenester hos Ballovarre. Dette er nysatsing som er utfordrende og spennende med planlagt satsning mot flerkulturelt samfunn i sjø- og innlandssamiske områder. Tiltaket har et potensiale for lønnsom selvstendig drift, og økning i omfang når tilbudet blir kjent i markedet. Investeringen er relativt liten og i forhold til forventa kapitalavkasting. Marked Det foreligger ikke kommunen kjent, intensjonsavtaler eller andre inngåtte avtaler med aktuelle kunder opplista i søknaden. Inntekt Stipulert inntekt og utgifter jfr. søknad, virker å være realistisk. Inntekt 2006: BokstavHuset, Troms tidligere arbeidsgiver kr ,- Egne ideer/prosjekter kr ,- Kommunene i Troms og Finnmark kr ,- Bedrifter/foretak/andre kr ,- Sum kr ,- Utgifter og skatt 2006: Sum se søknad kr ,- Netto overskudd kr ,- Kåfjord kommune synes det er riktig at det satses for å skape nye arbeidsplasser, som i dette tilfelle. Næringsfondet har begrensa med midler. Det er stor pågang med søknader, så det må tas en streng prioritering for bruken av disse. Rådmannens innstilling: 1. Gunnlaug Ballovarre, 9147 Birtavarre, innvilges 75 % eller inntil kr ,- i tilskudd til etablering av grafisk bedrift i Kåfjord. 2. Tilskuddet utbetales over post utviklingsmidler, ved skriftlig anmodning om utbetaling og framlegg av dokumentasjon på etablert foretak og medgåtte utgifter. 3. Kåfjord kommune kan kreve tilskuddet tilbakebetalt helt eller delvis ved evt. salg av investering, eller hvis søker flytter ut av kommunen i løpet av 3 år etter at støtten er utbetalt. 4. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen Utvalg: Næringsstyret Møtedato: Sak: PS 0069/05 Resultat: Innstilling vedtatt Side 13 av 18

14 Sak 0069/05 Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Gunnlaug Ballovarre, 9147 Birtavarre, innvilges 75 % eller inntil kr ,- i tilskudd til etablering av grafisk bedrift i Kåfjord. 2. Tilskuddet utbetales over post utviklingsmidler, ved skriftlig anmodning om utbetaling og framlegg av dokumentasjon på etablert foretak og medgåtte utgifter. 3. Kåfjord kommune kan kreve tilskuddet tilbakebetalt helt eller delvis ved evt. salg av investering, eller hvis søker flytter ut av kommunen i løpet av 3 år etter at støtten er utbetalt. 4. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen Rett utskrift bekreftes. I henhold til Forvaltningslovens 28 og 29 er det anledning til å påklage vedtaket. Vedlagt følger klageskjema. Kåfjord kommune, Servicekontoret 9148 Olderdalen, Gerd Molund Olsen Sekr. Melding til: Gunnlaug Ballovarre, 9147 Birtavarre Kommunekassereren, her Kommunerevisjonen Side 14 av 18

15 Gáivuona suohkan Sak 0070/05 Kåfjord kommune SØKNAD OM KR ,- I LÅN TIL KJØP AV INDUSTRIBYGG TIL VIDERE- FOREDLING AV REINKJØTT EVT. ANNEN KJØTT-/MATPRODUKSJON Saksbehandler: Birger Olsen Arkiv: FOND Arkivsaksnr.: 05/00705 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0070/05 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Prinsipper og retningslinjer for næringsfondet Bilag: Søknad og oversikt investering og estimat drift. Bilag i saksmappe: Teknisk takst anlegg, tilsagn fra Innovasjon Norge og regnskap 2004 Saksutredning: Hàldi AS, Àdjetjohka, N-9520 GUOVDAGEAINU, søker Kåfjord kommune om et langsiktig lån på kr ,-. Jfr. telefonsamtale ved Nils Thomas Utsi, søker det om et rentefritt lån. Lånet skal benyttes til kjøp av industribygg (gml. Orion bakeri) i Birtavarre. Kostnadsoversikt: Kjøp Kr ,- Omsøkt finansiering: Tilskudd Innovasjon Norge Kr ,- Investeringslån Kåfjord kommune Kr ,- Lån Sparebank1 Nord Norge Kr ,- I tillegg til videreforedling av kjøtt, er det under planlegging og forhandling av avtale utleie av 100m2 til Posten. Haldi AS er et aksjeselskap for Reinbeitedistrikt 37 Skàrfvàggi. Selskapets målsetting er å slakte distriktets rein og selge kjøttet. Verdiøkningen skal i størst grad komme reindriftsutøverne til gode. Primærprodusenten gjennomfører slakting, videreforedling og salg. Det planlegges slaktet inntil 600 dyr per høst fra eget distrikt, og dette vil bli vurdert økt med å kjøpe inn rein fra andre distrikt. Det er også interesse fra lokale sauebønder om samarbeid eller leieproduksjon/salg av sauekjøtt eller annet kjøtt/matvarer gjennom anlegget. Det planlegges formalisert et felles driftsselskap sammen med nevnte interesser. Hàldi AS, er innvilget kr ,- i tilskudd fra Innovasjon Norge, jfr. tilsagn datert av godkjente kostnadsoverslag på kr ,-. Tilskuddet er begrenset til 59,9 % av totale godkjente kostnader. Dette tilsvarer 80 % tilskudd til kostnader knyttet til ombygging / tilpasning av bygget, samt 25 % til kjøp av bygget. Side 15 av 18

16 Sak 0070/05 Økonomioversikt jfr. spesifisert vedlegg 1: Inntekt: Videreforedling av 600 rein à 30 kg (gjennomsnitt) x kr. 40,- verdiøkning = Kr ,- Utleie til Posten 100m2 à kr. 800,- = Kr ,- Sum inntekt = Kr ,- Kostnad: Arbeid - videreforedling kg x kr. 15,- = Kr ,- Arbeid administrering = Kr ,- Fastekostnader = Kr ,- Variable kostnader = Kr ,- Sum kostnader = Kr ,- Bruttooverskudd = Kr ,- Vurdering: Oppgjør fra slakteri for reinsdyr utgjør per i dag rundt kr. 35,- (eks.mva.) per kg slakt til reindriftsutøveren. Innkjøp/verdi fra egen flokk vil betales med ca. kr. 45,- (eks.mva.).videreforedling og direktesalg til forbruker gir en utsalgspris på kr. 65,- i gjennomsnitt (eks. mva) som kan komme hver enkelt reindriftsutøver og anlegget til gode. Forenklet utregnet, vil merbetaling på kr. 10,- per levert kg. og fordeling av bruttooverskuddet på kr ,- fordelt på kg. kjøtt, utgjøre en merpris på ca. kr. 21,- per kg. Dette gir en brutto prisøkning/verdiskapning på ca. 45 % per kg. solgt kjøtt. Omfanget av arbeid (eget/lønna) på vel ca. kr ,- vil utgjøre i overkant av 1 årsverk. Det vil på sikt ved større produksjon være behov for suksessiv økning av arbeidsplasser til flere årsverk. Omsetning av sauekjøtt, annet kjøtt eller egna matvarer, vil kunne føre til betydelig større merverdi og økonomisk gevinst lokalt. Gjennom et slikt anlegg vil det være mulig å hente ut en bedre kvalitet på produktet kort reist mat, trygg mat, mv,?, i stedet for bulklevering til slakteri. Hàldi AS, søker om kr ,- i lån fra kommunen. Jfr. prinsipper og retningslinjer for næringsfondet pkt. 18 kan rådmannen innstille med inntil 20 % og maksimalt kr ,- i lån/tilskudd fra næringsfondet/utviklingsmidler. Kåfjord kommune, synes det er positivt til at det skapes næringsaktivitet i industribygget - tidligere Orion bakeri i Birtavarre. For at kommunen skal gå inn med midler sees kjøp og ombygging som ett prosjekt og kommunen ønsker å bidra med støtte innenfor totalrammen på kr ,- (eks. mva.). Dette begrunnes med at kun kjøp av bygget uten tilrettelegging skaper ingen næringsutvikling. Ny finansieringsplan: Side 16 av 18

17 Sak 0070/05 Tilskudd Innovasjon Norge - VSP rein Kr ,- Investeringslån Kåfjord kommune Kr ,- Eget arbeid Kr ,- Egenkapital Kr ,- Banklån evt. annen finansiering Kr ,- Næringsfondet har begrenset med midler, og det må foretas en streng prioritering for bruken av disse. Lån og tilskuddsmidler er i hovedsak disponert for inneværende år. Rådmannens innstilling: 1. Hàldi AS, Guolàsjàvri, 9147 BIRTAVARRE innvilges 6,1 % eller inntil kr ,- i rentefritt lån over kommunalt næringsfond post , til kjøp og ombygging av næringsbygg (Orion) i Birtavarre. Totale kostnader beregna til kr ,- (eks. mva). 2. Lån kan utbetales når det kan dokumenteres 20 % medgåtte utgifter jfr. søknad. Godkjent sluttregnskap sendes Kåfjord kommune ved ferdigstilling. 3. Lånet er rentefritt og gis med 2 års betalingsutsettelse, og nedbetales i sin helhet i månedlige rater over 5 år. 4. Som sikkerhet tas pant i omsøkt bygg. 5. Lånetaker gjøres kjent med vedtak og betingelser som er knyttet til lån gitt av Kåfjord kommune. 6. Ved salg av bygg eller opphør av virksomhet, og ved mislighold kan restanse av lånet kreves innfridd. 7. Tilsagnet er gyldig til Utvalg: Næringsstyret Møtedato: Sak: PS 0070/05 Resultat: Innstilling m/tillegg vedtatt Behandling i utvalget: Næringsstyret fremmet følgende forslag som nytt pkt. 1.: 1. Næringsstyret er positiv til tiltaket og at det på sikt kan gi lokale arbeidsplasser og positive ringvirkninger. Enstemmig vedtatt. Næringsstyret fremmet følgende endringsforslag i nytt pkt. 2:.innvilges 9,2% eller inntil kr ,- i rentefritt lån.. Enstemmig vedtatt. Side 17 av 18

18 Sak 0070/05 Vedtak: 1. Næringsstyret er positiv til tiltaket og at det på sikt kan gi lokale arbeidsplasser og positive ringvirkninger. 2. Hàldi AS, Guolàsjàvri, 9147 BIRTAVARRE innvilges 9,2 % eller inntil kr ,- i rentefritt lån over kommunalt næringsfond post , til kjøp og ombygging av næringsbygg (Orion) i Birtavarre. Totale kostnader beregna til kr ,- (eks. mva). 3. Lån kan utbetales når det kan dokumenteres 20 % medgåtte utgifter jfr. søknad. Godkjent sluttregnskap sendes Kåfjord kommune ved ferdigstilling. 4. Lånet er rentefritt og gis med 2 års betalingsutsettelse, og nedbetales i sin helhet i månedlige rater over 5 år. 5. Som sikkerhet tas pant i omsøkt bygg. 6. Lånetaker gjøres kjent med vedtak og betingelser som er knyttet til lån gitt av Kåfjord kommune. 7. Ved salg av bygg eller opphør av virksomhet, og ved mislighold kan restanse av lånet kreves innfridd. 8. Tilsagnet er gyldig til Rett utskrift bekreftes I henhold til Forvaltningslovens 28 og 29 er det anledning til å påklage vedtaket. Vedlagt følger klageskjema. Kåfjord kommune, Servicekontoret 9148 Olderdalen, Gerd Molund Olsen Sekr. Melding til: Haldi AS, Adjetjohka, 9520 Guovdageainu Kommunekassereren, her Kommunerevisjonen Side 18 av 18

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Frode

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.06.06 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Jani

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.06.04 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0049/03 03/00541 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 29/BNR 3-7

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0049/03 03/00541 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 29/BNR 3-7 Gáivuona suohkan Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Frode

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2006 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.02.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.02.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.02.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD - LANDBRUKETS KULTURLANDSKAP

SØKNAD OM TILSKUDD - LANDBRUKETS KULTURLANDSKAP Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0059/05 04/00691 SØKNAD OM TILSKUDD - LANDBRUKETS KULTURLANDSKAP 0060/05 05/00500 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM 22/11 0061/05 05/00344

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/01 00/00601 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 20 - BNR 15

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/01 00/00601 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 20 - BNR 15 Gáivuona suohkan Sak 0001/01 Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/01 00/00601 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 20 - BNR 15 0002/01 00/00894 SØKNAD OM DELING AV DRIFTSENHETEN

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.08.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Frode

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 4/23 Arkivsaksnr.: 12/497

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 4/23 Arkivsaksnr.: 12/497 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 4/23 Arkivsaksnr.: 12/497 SØKNAD OM DELING AV DRIFTDENHET, EIENDOM - GNR. 4 BNR. 23, GNR 6 BNR 2 OG GNR 10 BNR 7. Rådmannens innstilling: 1. Det vises

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.04 Tid: 10.00

MØTEBOK. Næringsstyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.04 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN Gáivuona suohkan Sak 0071/06 Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN 0073/06 06/00753 SØKNAD

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.04 Tid: 10.00

MØTEBOK. Næringsstyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.04 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/07 06/00498 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV STRØ-/SNØBRØYTEUTSTYR

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/07 06/00498 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV STRØ-/SNØBRØYTEUTSTYR Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/07 06/00498 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV STRØ-/SNØBRØYTEUTSTYR 0002/07 06/00555 SØKNAD OM TILSKUDD TIL VANNINGSANLEGG 0003/07

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapsalen, Rådhuset Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.05.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL.

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL. GÅIVUONA SUOHKAN 0 KAFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 10:00 Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Svein Oddvar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: F.SKAPET-NÆRINGSSSAKER Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Gáivuona suohkan Sak 0021/01 Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0021/01 00/00711 SØKNAD OM FRITAK FRA BO- OG DRIVEPLIKT - GNR./BNR. 24/23 ANTON N. BERG, 9147 BIRTAVARRE.

Detaljer

SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM

SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/05 05/00842 REFERATSAK 0072/05 05/00110 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM 0073/05 05/00331 SØKNAD OM INNLØSNING AV

Detaljer

MØTEBOK. F.skapet-Næringsssaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. F.skapet-Næringsssaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK F.skapet-Næringsssaker Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: ---------------------------------- ------------------------------------

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: ---------------------------------- ------------------------------------ Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.02.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karl Idar Berg Frode Lervoll Bjørn

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.04.2006 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA

Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0016/04 03/00667 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - GNR. 22/BNR. 27

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0016/04 03/00667 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - GNR. 22/BNR. 27 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.04 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.09.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.03.2006 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 68/11 Arkivsaksnr.: 12/532 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GNR 68 BNR 11

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 68/11 Arkivsaksnr.: 12/532 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GNR 68 BNR 11 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 68/11 Arkivsaksnr.: 12/532 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GNR 68 BNR 11 Rådmannens innstilling: 1. Det gis tillatelse til fradeling av en bebygd parsell

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 03.06.2010 Jordlovsbehandling - Søknad om fradeling av

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.06.06 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.01.03 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 15/5 Arkivsaksnr.: 11/824 DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 15 BNR 5 BEHANDLING ETTER JORDLOVEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 15/5 Arkivsaksnr.: 11/824 DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 15 BNR 5 BEHANDLING ETTER JORDLOVEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 15/5 Arkivsaksnr.: 11/824 DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 15 BNR 5 BEHANDLING ETTER JORDLOVEN Rådmannens innstilling: 1. Viser til søknad om fradeling

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0006/01 00/00119 SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKTET "ALTERNATIVE DRIFTSFORMER I NORD-NORSKE GEITEHALD" 0007/01 00/00938

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.02.2016 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0022/05 05/00303 REFERATSAK 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 72/2012 10.05.2012 Jordlovsbehandling - deling av driftsenhet

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.05.2008 Tid: 14.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.05.2008 Tid: 14.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.05.2008 Tid: 14.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Rita S. Mathisen Medlem KÅAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Rita S. Mathisen Medlem KÅAP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0008/01 01/00100 AMO-SENTERET - AVTALE MED A/L OLDERDALEN SAMFUNNSHUS

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0008/01 01/00100 AMO-SENTERET - AVTALE MED A/L OLDERDALEN SAMFUNNSHUS Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 5 BNR

SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 5 BNR SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 5/164 Arkivsaksnr.: 11/598 SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 5 BNR 164 Rådmannens innstilling: 1. Skånland kommune vedtar i medhold

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - JORDLOVSBEHANSDLING GNR/BNR 16/1 I DØNNA. ROLF OLE FORSLAND Rådmannens innstilling: Med hjemmel

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anna Arneberg Arkiv: V61 Arkivsaksnr.: 16/5259

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anna Arneberg Arkiv: V61 Arkivsaksnr.: 16/5259 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anna Arneberg Arkiv: V61 Arkivsaksnr.: 16/5259 Saksnr. Utvalg Møtedato KLAGE PÅ FRADELING AV LANDBRUKSEIENDOM GNR 88 BNR 16 - GRAVBRÅTVEIEN 136 GEITHUS Rådmannens innstilling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.05.05 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.08.2009 kl. 09.00 KL. 09.00 FELLES ORIENTERING RV 250 - FORMANNSKAPSSALEN STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0003/03 03/00114 NYE KRITERIER FOR TILDELING AV KULTURMIDLER - ETTER HØRINGSRUNDE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0003/03 03/00114 NYE KRITERIER FOR TILDELING AV KULTURMIDLER - ETTER HØRINGSRUNDE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 02/00750 TILBYGG BOLIG GNR 6/BNR 41 0002/03 03/00110 SØKNAD OM TILSKUDD 0003/03 03/00114 NYE KRITERIER FOR TILDELING

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 31.08.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 31.08.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 31.08.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 31.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

SAKSFRAMLEGG VEDR. FRADELING AV RUNDTOM FRA DRIFTSENHETEN SVARTERUD/RUNDTOM GNR. 163 BNR. 4 OG 27, 161/22, 160/10 OG 11 OG 161/4

SAKSFRAMLEGG VEDR. FRADELING AV RUNDTOM FRA DRIFTSENHETEN SVARTERUD/RUNDTOM GNR. 163 BNR. 4 OG 27, 161/22, 160/10 OG 11 OG 161/4 SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: 08/2443 Arkivnummer: SNR gnr. 163 bnr. 4 og 27 Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green VEDR. FRADELING AV RUNDTOM FRA DRIFTSENHETEN SVARTERUD/RUNDTOM GNR. 163 BNR. 4 OG 27, 161/22,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Utvalg: Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.05.2017 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Disse retningslinjene er lagd med bakgrunn i brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert 05.04.2006, Retningslinjer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 12:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 12:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgende medlemmer møtte: Johannes Grønvoll Sølvi Jensen Werner Kiil Følgende medlemmer

Detaljer

UTBYGGING AV BREDBÅND - STAMNETT PÅ FIBER TIL INDRE KÅFJORD

UTBYGGING AV BREDBÅND - STAMNETT PÅ FIBER TIL INDRE KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.09.05 Tid: 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. I medhold av plan- og bygningslovens kapittel 19 gir Modum kommune dispensasjon fra kommuneplanens plankrav i LNF 2-områder.

SAKSFRAMLEGG. I medhold av plan- og bygningslovens kapittel 19 gir Modum kommune dispensasjon fra kommuneplanens plankrav i LNF 2-områder. SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: 09/1880 Arkivnummer: SNR gnr. 154 bnr. 9 Saksbehandler: Dag Præsterud SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 154 BNR. 9 RÅDMANNENS FORSLAG: I medhold av jordlovens 12 og plan-

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309 SØKNAD DELING AV EIENDOM GNR/BNR 54/1. Rådmannens innstilling: Med hjemmel i jordlovens 1 og 12 gis det tillatelse til fradeling

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 02.03.2016 Tidspunkt: 09:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 02.03.2016 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 02.03.2016 Tidspunkt: 09:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Åsane, gnr 182 bnr 11, Kistebakkane Oversendelse av klage på Etat for landbruks vedtak av , avslag på fradeling

Åsane, gnr 182 bnr 11, Kistebakkane Oversendelse av klage på Etat for landbruks vedtak av , avslag på fradeling BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/etat for landbruk Fagnotat Saksnr.: 201106029-33 Emnekode: ESARK-5351 Saksbeh: TRHS Til: Byråd for kultur, næring, idrett og kirke Kopi til: Fra: Etat for

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11. Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 27/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 27/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.11.2010 Tid: Start umiddelbart etter møtet i Formannskapet senest kl. 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE Sirdal kommune Enhet for arealforvaltning REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret 14.11.2013) 1 Innholdsfortegnelse I Formål 3 II Krav til bruk, eier, m.v.

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.04 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR DRIFT OG UTVIKLING Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.05 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0048/05 05/00522 REFERATSAK 0049/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR.

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Leder SPA Ludvig Rognli Nestleder MSNBL Einar Eriksen Medlem KRF

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Leder SPA Ludvig Rognli Nestleder MSNBL Einar Eriksen Medlem KRF GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Utvalg: Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.09.2017 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.05.2008 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune Rådmannen Utvalg: Næringsstyret Møtested: rådhuset Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: e.formannskapet MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 72. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 31.01.2007 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 13.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

Formannskap 03.06.14

Formannskap 03.06.14 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 19.05.2014 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato Formannskap 03.06.14 Saknr. Tittel: 43/14 Søknad om konsesjon fra Bjørn Kvalø for kjøp av landbrukseiendommen

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.07.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.11.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer