HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0003/03 03/00114 NYE KRITERIER FOR TILDELING AV KULTURMIDLER - ETTER HØRINGSRUNDE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0003/03 03/00114 NYE KRITERIER FOR TILDELING AV KULTURMIDLER - ETTER HØRINGSRUNDE"

Transkript

1 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 02/00750 TILBYGG BOLIG GNR 6/BNR /03 03/00110 SØKNAD OM TILSKUDD 0003/03 03/00114 NYE KRITERIER FOR TILDELING AV KULTURMIDLER - ETTER HØRINGSRUNDE 0004/03 03/00115 SØKNAD OM Å BETALE KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER ETTER MÅLT FORBRUK

2 Gáivuona suohkan Sak 0001/03 Kåfjord kommune TILBYGG BOLIG GNR 6/BNR 41 Saksbehandler: Ragnvald Larsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 02/00750 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0004/03 Hovedutvalg for drift og utvikling /03 Hovedutvalg for drift og utvikling Henvisning til lovverk: Plan-og bygningsloven 93 første ledd og 116a Bilag: Skriv av Saksutredning: I begynnelsen av des.02 ble Kåfjord kommune oppmerksom på at det foregikk byggearbeid på eiendommen gnr. 6, bnr. 41, uten at det forelå søknad om tillatelse. Eieren av eiendommen, Einar Olav Monsen har ved brev av fått forhåndsvarsel om at kommunen vurderte å gi pålegg om om stans i arbeidet og om å søke om tillatelse. Frist for tilbakemelding av satt til 14 dager fra mottakelsen av brevet. Det foreligger pr. i dag ingen merknader fra eieren. Rådmannens innstilling: Oppføring av tilbygg til bolighuset på eiendommen gnr. 6, bnr. 41 er ulovlig fordi det ikke er gitt byggetillatelse, jfr. plan-og bygningslovens 93. I medhold av plan-og bygningsloven 113 pålegges Einar Olav Monsen og søke om byggetillatelse innen 3 uker fra vedtaksdato. Vedtaket vil kunne følges opp med forelegg som kan få virkning som en rettskraftig dom, jfr. plan-og bygningsloven 114, annet ledd. Dersom pålegget ikke oppfylles, vil kommunen kunne fastsette tvangsmulkt, jfr. plan-og bygningsloven 116 a. Utvalg: Hovedutvalg for drift og utvikling Møtedato: Sak: PS 0001/03 Resultat: Innstilling vedtatt Side 2 av 10

3 Sak 0001/03 Behandling i utvalget: Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Oppføring av tilbygg til bolighuset på eiendommen gnr. 6, bnr. 41 er ulovlig fordi det ikke er gitt byggetillatelse, jfr. plan-og bygningslovens 93. I medhold av plan-og bygningsloven 113 pålegges Einar Olav Monsen og søke om byggetillatelse innen 3 uker fra vedtaksdato. Vedtaket vil kunne følges opp med forelegg som kan få virkning som en rettskraftig dom, jfr. plan-og bygningsloven 114, annet ledd. Dersom pålegget ikke oppfylles, vil kommunen kunne fastsette tvangsmulkt, jfr. plan-og bygningsloven 116 a Rett utskrift bekreftes. Vedtaket kan påklages. Vedlagt følger klageskjema. Kåfjord kommune, Servicekontoret 9148 Olderdalen, Gerd Molund Olsen Sekretær Melding til: Einar Olav Monsen, 9146 Olderdalen Saksbehandler Ragnvald Larsen Side 3 av 10

4 Gáivuona suohkan Sak 0002/03 Kåfjord kommune SØKNAD OM TILSKUDD Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 03/00110 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0002/03 Hovedutvalg for drift og utvikling Henvisning til lovverk: I saksmappe til møtet: 1. Søknad 2. Svar fra ordfører Bakgrunn: Ordfører Kristin V. Johansen har oversendt en søknad om reisestøtte. Søknaden er fra en gutt på 14 år fra Nordnes Han søker om reisestøtte på grunn av at han bor 1 mil fra Manndalen. Avstanden og dårlig offentlig kommunikasjon gjør det vanskelig å kunne benytte seg av fritidstilbud i Manndalen på ettermiddagsog kveldstid. Returen fra Manndalen gjøres med privat skyss, noe som også medfører ekstra kostnader. Han viser til at i løpet av de siste 20 år er det mange som er vokst opp på Nordnes, men som ikke har fått noen "goder" fra kommunen. På grunn av at søknaden er av prinsippiell karakter er det best at denne behandles politisk. Vurdering: Kulturkontoret får vanligvis ikke slike søknader til behandling. Ved å bo avsides vet en at det kan bety at en må avse en del ting som andre tar som en selvfølge og at skyss kan føre til store ekstrakostnader. Men som ordfører skriver i sitt svarbrev så velger en selv hvor en bosetter seg i kommunen. I en kommune som Kåfjord der det er store avstander vil det være flere i ytterkantene av kommunen som er berørt når det gjelder skyss. Nordnes kan sammenlignes med Djupvik siden ungdommene må reise flere mil for å kunne være med på forskjellige aktiviteter og arrangement. De er avhengige av foreldre eller andre som kan kjøre de til og fra. Offentlige transportmidler i Kåfjord er en mangelvare. Det er dessverre slik at busselskaper ikke vil kjøre ruter som ikke gir fortjeneste. Nordnes ble i 1992 overført fra Lyngen- til Kåfjord kommune. I denne perioden er det ikke innkommet noen søknader om reisestøtte fra Nordnes. Når det er offentlige arrangementer i kommunen har det kun vært satt opp skyss fra Olderdalen til Manndalen, eller omvendt. Dette har også sammenheng med kostnader i forhold til antall brukere av tjenesten. Vi har full forståelse for at det føles urettferdig å måtte skaffe skyss selv, eller dekke opp om det privat. Dersom kommunen gir reisestøtte til noen i utkantene vil det sannsynligvis etter hvert dukke Side 4 av 10

5 Sak 0002/03 opp flere søknader som vil bli vanskelig å avslå. Med de små budsjetter vi har til rådighet kan det skape store problemer, spesielt fordi det ikke er noen budsjettpost som er øremerket dette formål. Å legge seg på en slik linje vil bety at en skaper en presedens i kommunen. Rådmannens innstilling: Saka legges fram til prinsippbehandling i hovedutvalget for drift- og utvikling. Utvalg: Hovedutvalg for drift og utvikling Møtedato: Sak: PS 0002/03 Resultat: Søknad avslått Behandling i utvalget: Forslag fra HDU: Hovedutvalget avslår søknaden på grunn av kommunens økonomi. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalget avslår søknaden på grunn av kommunens økonomi Rett utskrift bekreftes. Kåfjord kommune, Servicekontoret 9148 Olderdalen, Gerd Molund Olsen sekretær Melding til: Ordfører Kristin Vatnelid Johansen, her Saksbehandler Gerd Steinnes Nilsen Side 5 av 10

6 Gáivuona suohkan Sak 0003/03 Kåfjord kommune NYE KRITERIER FOR TILDELING AV KULTURMIDLER - ETTER HØRINGSRUNDE Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 03/00114 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0003/03 Hovedutvalg for drift og utvikling Henvisning til lovverk: Bilag: Sak 004/02 I saksmappe til møtet: 1. Søknadsskjemaene for gjeldende- og forslag til nye -regler - lag og foreninger 2. Søknadsskjemaene for gjeldende- og forslag til nye -regler - sang og musikk. 3. Veiledningsskjema for sang/musikk og lag/foreninger del 1. og 2 4. Poengfordeling til lag/foreninger og sang/musikk del 1 og 2. Saksutredning: I sak 4/2002 for HDU ble det vedtatt at endringsforslagene for tildeling av kulturmidler ble sendt ut til høring til lag og foreninger. Høringen ble sendt ut i januar med frist 12.februar. Innen høringsfristens dato er det kun innkommet 1 skriftlig tilbakemelding. 3 henvendelser er kommet via telefon. Birtavarre Røde Kors som har sendt inn skriftlig svar har ingen merknader til de endringer som er foreslått. Det samme gjelder henvendelser som er mottatt pr telefon. Ut fra dette anser Rådmannen at det ikke foreligger noen innvendinger mot de endringsforslag som er foreslått, og vil fremme forslag om at endringene trer i kraft for årets tildeling. I saksutredning til sak 4/02 ble det presisert at aktiviteter skal vektlegges i større grad enn før. De lag som har mye aktiviteter skal få uttelling for det. Endringene slik de er foreslått vil i korte trekk bli følgende - Grunnstønad til lagene utgår. - Poeng utfra medlemstall utgår - Poeng utfra lagets utbredelse utgår. Endringene vil gjelde skjemaene for lag/foreninger samt skjemaer for musikklag. Skjemaer for idrettslag og til investeringer ENDRES IKKE. Disse skjemaene vil fortsatt være slik de er i dag, siden de fungerer bra og er spesielt tilpasset målgruppa/ene. Rådmannens innstilling: Side 6 av 10

7 1. Skjemaer for lag og foreninger endres slik det er foreslått i saksframstillingen til sak 4/ Skjemaer for sang og musikklag endres slik det er foreslått i saksframstillingen til sak 4/ Endringen gjøres gjeldende fra og med årets tildeling av kulturmidler. Utvalg: Hovedutvalg for drift og utvikling Møtedato: Sak: PS 0003/03 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Skjemaer for lag og foreninger endres slik det er foreslått i saksframstillingen til sak 4/ Skjemaer for sang og musikklag endres slik det er foreslått i saksframstillingen til sak 4/ Endringen gjøres gjeldende fra og med årets tildeling av kulturmidler. Rett utskrift bekreftes. Kåfjord kommune, Servicekontoret 9148 Olderdalen, Sak 0003/03 Gerd Molund Olsen Sekretær Melding til: Saksbehandler Gerd Steinnes Nilsen Side 7 av 10

8 Gáivuona suohkan Sak 0004/03 Kåfjord kommune SØKNAD OM Å BETALE KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER ETTER MÅLT FORBRUK Saksbehandler: Ellen Olsen Arkiv: RINGPERM Arkivsaksnr.: 03/00115 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0004/03 Hovedutvalg for drift og utvikling Henvisning til lovverk: Forskrift T-1344 om kommunale vann- og avløpsgebyrer Bilag: Søknad fra Kåre Sagatun, 9146 Olderdalen Infoskriv fra Fylkesmannen av Saksutredning: Hovedutvalget for Drift og utvikling behandlet i møte den i sak 23 og 30/02 saker fra private husholdninger som ønsket å betale etter målt forbruk. Det ble fattet følgende enstemmige vedtak i begge sakene: Saka utsettes inntil ny forskrift er utarbeidd i kommunen. Vi har nå mottatt en ny søknad om å betale etter målt forbruk og kommunen har derfor henvendt seg til Fylkesmannen v/m.nesse med følgende spørsmål: Kan vi nekte å la private husholdninger betale etter målt forbruk inntil ny forskrift er vedtatt eller går lovverket foran? Jeg har fått følgende svar: Den nye forskriften kom 13.juli 2000 og krevde at de fleste kommunene måtte endre sine lokale forskrifter på en del punkter, bl.a. punktet som går på at abonnenter kan kreve å betale etter vannmåler. Departementet forventet at kommunene endret sine lokale forskrifter primært i løpet av 2000 og til nød i Nå har det gått så lang tid siden forskriften ble iverksatt at det ikke er rimelig at enkeltabonnenter i kommuner som ikke har endret lokal forskrift, skal ha mindre rettigheter enn abonnenter i kommuner som har endret lokal forskrift. Selv om vi har forståelse for at kommunen ønsker å ha på plass de praktiske reglene vedr. vannmålere så mener Fylkesmannen at kommunen må behandle søknadene om å få betale etter vannmåler, dersom det tar lang tid før den lokale forskriften foreligger. Jeg har og spurt om vi kan benytte gjeldende forskrift inntil ny forskrift er vedtatt og har fått dette svaret: Side 8 av 10

9 Sak 0004/03 Dersom dere ikke har minimumsgebyr for boliger og skal innføre dette (midlertidig) for boliger som ønsker å betale etter vannmåler så vil et minimumsgebyr på 162,5 m3 være alt for høyt. Viser til SFTs uttalelse : "Et gjennomsnittlig husholdningsforbruk for en bolig på 120 m2 er m3 /år. Et minimumsgebyr basert på lavt forbruk skal da ligge vesentlig lavere enn dette nivået." Når minimumsgebyret skal være vesentlig lavere enn m3/år vil 162,5 m3/år ikke oppfylle det kriteriet. Vi kan derfor ikke benytte vår gjeldende forskrift til de som krever å betale etter målt forbruk. I ny forskrift med todelt gebyrordning skal det være en fastpris (abonnementsgebyr) og et forbruksgebyr der man betaler enten etter stipulert(bruksareal) eller etter målt forbruk. Det må og tas stilling til om kommunen skal kjøpe vannmålere og leie de ut, eller om husholdningene selv skal kjøpe vannmålere. Lyngen kommune leier ut vannmålere, mens Storfjord og Nordreisa kommune leier ikke ut vannmålere. Det må og tas stilling til når målere skal avleses, av hvem og om det skal kreves forskuddsinnbetaling før avregning foretas. Søkeren har fått innmontert vannmåler som har vært i funksjon fra Dette er utført av rørlegger v/rørtjeneste Nord, 9156 Storslett og abonnenten krever å betale etter målt forbruk fra da. Vurdering: Fylkesmannen sier at kommunene har hatt lang nok tid til å endre sine forskrifter og at abonnenter i Kåfjord ikke skal ha dårligere ordninger enn abonnenter i andre kommuner. Vi bør derfor innvilge søknaden om å betale etter målt forbruk til Kåre Sagatun fra , men vente med å avregne måleren til vi har vedtatt ny forskrift. Dersom abonnenten ønsker det, bør han kunne få betale forskudd på vannmålerregningen etter avtale med kommunen. Dersom hovedutvalget innvilger dette, bør de også omgjøre sine vedtak i sak 23/02 og 30/02 om å betale etter målt forbruk. På grunn av det prinsipielle i saken, legges saken frem uten tilråding. Utvalg: Hovedutvalg for drift og utvikling Møtedato: Sak: PS 0004/03 Resultat: Søknad innvilget Behandling i utvalget: Forslag fra HDU: Side 9 av 10

10 Sak 0004/03 Søknaden fra Kåre Sagatun om å betale etter målt forbruk innvilges. Kommunen avventer med å avregne måleren til vi har vedtatt ny forskrift. I forskriftene må det klargjøres at abonnementene selv må påkoste innkjøp av vannmåler. Vedtak i sak 23/02 og sak 30/02 omgjøres slik at de er i samsvar med vedtak i denne saken. Enstemmig. Vedtak: Søknaden fra Kåre Sagatun om å betale etter målt forbruk innvilges. Kommunen avventer med å avregne måleren til vi har vedtatt ny forskrift. I forskriftene må det klargjøres at abonnementene selv må påkoste innkjøp av vannmåler. Vedtak i sak 23/02 og sak 30/02 omgjøres slik at de er i samsvar med vedtak i denne saken. Rett utskrift bekreftes Vedtaket kan påklages. Vedlagt følger klageskjema. Kåfjord kommune, Servicekontoret 9148 Olderdalen, Gerd Molund Olsen Sekretær Melding til: Kåre Sagatun, Rismovn. 11, 9146 Olderdalen Saksbehandler Ellen Olsen Side 10 av 10

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0033/01 01/00667 KJØP AV TJENESTER - REGELVERK 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT 0035/01

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0003/02 02/00020 FORBYGGING AV RUOVDDASJOHKA - DISTRIKTSANDEL

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0003/02 02/00020 FORBYGGING AV RUOVDDASJOHKA - DISTRIKTSANDEL Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.01.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.11.06 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0074/04 04/00673 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV KLOAKKAVGIFT FOR PERIODEN 2001-2004

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0074/04 04/00673 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV KLOAKKAVGIFT FOR PERIODEN 2001-2004 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kåfjorddalen Grendehus Møtedato: 17.12.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN Gáivuona suohkan Sak 0071/06 Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN 0073/06 06/00753 SØKNAD

Detaljer

Hovedutskrift SAKSLISTE 0004/01 99/01285 SØKNAD OM TILLATELSE TIL PRIVAT REGULERING

Hovedutskrift SAKSLISTE 0004/01 99/01285 SØKNAD OM TILLATELSE TIL PRIVAT REGULERING Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.01.01 Tid: 11.00 Hovedutskrift Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM

SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/05 05/00842 REFERATSAK 0072/05 05/00110 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM 0073/05 05/00331 SØKNAD OM INNLØSNING AV

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.10.06 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 04.03.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0203/08 08/00440 SØKNAD OM STØTTE TIL NISGA'A LONGHOUSE - HOVEDPROSJEKT

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0203/08 08/00440 SØKNAD OM STØTTE TIL NISGA'A LONGHOUSE - HOVEDPROSJEKT Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0203/08 08/00440 SØKNAD OM STØTTE TIL NISGA'A LONGHOUSE - HOVEDPROSJEKT 0204/08 08/00525 KÅFJORD TURSENTER - TILSKUDD

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7.1 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: F.SKAPET-NÆRINGSSSAKER Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 16.06.03 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0022/05 05/00303 REFERATSAK 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/07 06/00498 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV STRØ-/SNØBRØYTEUTSTYR

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/07 06/00498 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV STRØ-/SNØBRØYTEUTSTYR Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/07 06/00498 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV STRØ-/SNØBRØYTEUTSTYR 0002/07 06/00555 SØKNAD OM TILSKUDD TIL VANNINGSANLEGG 0003/07

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 29.06.2010 Tidspunkt: 19:00 21:30. Side 1 av 26.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 29.06.2010 Tidspunkt: 19:00 21:30. Side 1 av 26. Hattfjelldal kommune Side 1 av 26 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 29.06.2010 Tidspunkt: 19:00 21:30 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 04.06.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0006/01 00/00119 SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKTET "ALTERNATIVE DRIFTSFORMER I NORD-NORSKE GEITEHALD" 0007/01 00/00938

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 12.11.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21 Søgne kommune Arkiv: 23/861 Saksmappe: 2011/62-29097/2013 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 10.09.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 6/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte mandag 05.09.2005 kl. 11.00 på Rådhuset, kommunestyresalen. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom du ikke

Detaljer

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Arkivsaksnr.: 07/1772-32 Arkivnr.: GNR 28/30 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine Myrmo 28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer