MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE"

Transkript

1 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0025/06 05/00608 SØKNAD OM FRITAK FRA BO- OG /ELLER DRIVEPLIKT GNR. 8 BNR 0026/06 05/00853 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - 25/ /06 06/00053 SØKNAD OM ETABLERINGSTILSKUDD 0028/06 06/00110 SØKNAD OM LÅN OG OPPLÆRINGSMIDLER 0029/06 06/00236 SØKNAD OM TILSKUDD/LÅN TIL ETABLERING AV ENTREPRENØRBEDRIFT 0030/06 06/00269 SØKNAD OM STØTTE TIL SKOGSUTSTYR 0031/06 06/00321 FORPROSJEKT FOR VIDEREFØRING MED NYBYGG OG UTVIKLING AV ULLKARDERI 0032/06 06/00340 SØKNAD TILSKUDD - DAGLIGVAREBUTIKK I UTKANTSTRØK 0033/06 06/00249 TILSKUDD TIL DRIFT AV DAGLIGVAREBUTIKK I UTKANTSTRØK Kåfjord kommune, 9148 Olderdalen, Bjørn Inge Mo (s.) Gerd Molund Olsen e.f.

2 ordfører

3 Gáivuona suohkan Sak 0025/06 Kåfjord kommune SØKNAD OM FRITAK FRA BO- OG /ELLER DRIVEPLIKT GNR. 8 BNR. 11 Saksbehandler: Birger Olsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 05/00608 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0025/06 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Konsesjonsloven 5 og odelsloven 27a Bilag: Kart Bilag i saksmappe: Søknad Saksutredning: Pia Lund, søker om tidsbegrenset fritak på 5 år for bo- og driveplikt. Driveplikten oppfylles jfr. søknad, med at jorda er bortleid på 10 års kontrakt til Fritz Henrik Olsen. Søknaden gjelder tidsbegrenset fritak i 5 år for boplikten. PARTER: Eier: Pia Lund, Sogneprest Munthe-Kaas 17, 1346 GJETTUM EIENDOM: Gnr/ 8/11 bnr.: 6/46 Ideell andel: 1/1 ½ Eiendomsnavn: Løvberg Formål: Totalt bruket: Totalt bruket: Fulldyrka 16 Overflate dyrka/ 3 jord: Gjødsla beite: Skog S og H: Skog M: 195 Skog L: Annet areal: 656 Areal i alt: 870 EIENDOMMENS BYGNINGSMASSE: Bygningstype: Byggeår: Grunnflate: Etasjer: Teknisk tilstand: Bolig Svært god Side 3 av 23

4 FAKTISKE OPPLYSNINGER: Eiendomstype: Landbruk Jordbruksvilkår: Middels Sameie/eneeie: Eneeie 8/11 Skogbruksvilkår: Middels Type drift på bruket: Jordbruksareal blir høstet av nabobruk SØKNADSOPPLYSNINGER. Overtakelsesdato Bosettes innen Type drift i området: Tidsbegrenset til dato: Boplikt: 5 år Driveplikt: Utleid Tidligere gitt fritak: Sak 0025/06 Husdyr og grasproduksjon Tidsbegrenset til dato: Søkeren bor på bruket: Nei Jorda er bortleid: Ja Bolig for søkeren på bruket: Ja Driveplikten oppfylles ved bortleie: Ja Eiendommen er løst på odel: Nei Eiendommen ligger ca. 1 km sør for Olderdalen sentrum. Det søkes om 5 års fritak for fast bosettelse på eiendommen. Søker har i dag fast adresse sør i landet. Pia Lund har tidligere ervervet følgende eiendom i kommunen: 1. Gnr. 7 bnr. 6 ble ervervet , med 2/8 ideel andel 2. Gnr. 6 bnr. 46 og 159 ble ervervet med ½ idell andel 3. Gnr. 8 bnr. 11 og gnr. 36 bnr. 14 ble ervervet med ½ idell andel og der Lund ble eneeier med 1/1 andel. Eiendommen gnr. 7 bnr. 6 har jfr. arealregister 211 dekar produktiv skog og 223 dekar annet areal. Søker har ved erverv den en frist på inntil 1 år ( ) på å oppfylle konsesjonvilkåret for fast bosetting, eller søke om fritak. Søknad om fritak er journalført i kommunen , og godkjennes som innenfor fristen av kommunen. Søker har ved nytt erverv den en frist på 1 år på å oppfylle vilkåra i dette ervervet. Det er ikke søkt om fritak for dette ervervet. Den ble bolig på eiendommen totalskadet av brann. Ny bolig er under oppføring, og vil normalt kunne ferdigstilles i løpet av inneværende år. VURDERING: Saker om fritak fra bo- og driveplikt skal behandles etter odelslovens 27a og konsesjonslovens 5 Ved avgjørelse av søknad om fritak fra boplikt skal det legges særlig vekt på ønsket om å styrke eller opprettholde bosettingen i området der eiendommen ligger, hvor nær tilknytning søkeren har til Side 4 av 23

5 Sak 0025/06 eiendommen og på eierens livssituasjon. Videre skal det blant annet tas hensyn til bruksstørrelsen og husforhold på eiendommen. Ved avgjørelse av søknad fra driveplikten skal det tas hensyn til om det i området der eiendommen ligger er bruk for jordbruksarealet som tilleggsareal. Det må også tas hensyn til hvor viktig det er å holde det aktuelle jordbruksarealet i hevd. Kommunen håndhever fritakssøknader om bo- og driveplikt strengt. Dette ut fra hensynet om å opprettholde eller styrke bosettingen i området eller i kommunen forøvrig. Folketallet har de siste 10 år vært synkende i kommunen. Det er et økende problem at jordbrukseiendommer i kommunen blir overtatt av folk utenom næringen og dette påfører ofte landbruket usikre driftsforhold. Ofte blir eiendommene også overtatt i sameie noe som er uheldig landbruksmessig sett, bla vil fremtidig drift og vedlikehold av eiendommen kunne vanskeliggjøres. Av den grunn bør eneeie etableres på sikt. Boligen på eiendommen ligger i et sentrumsnært område, hvor kommunen ønsker å opprettholde bosettingen. Boforholdene er svært gode, og interessen for fast bosetting vil absolutt kunne være tilstede, hvis eiendommen kommer på salg. Dette taler ikke for å gi fritak for boplikten. Eiendommen er relativ stor i sum areal, men består mest av mindre produktiv lite maskinell drivbar utmark. 195 dekar brattlendt areal med lauvskog - middels bonitet, og jordbruksareal på knappe 19 dekar og manglende bygningsmasse og driftsapparat, gjør at eiendommen ikke er drivbar selvstendig. Det er behov for å sikre tilleggsjord til p.t. 3 aktive gårdsbruk i Olderdalen, der deres driftsgrunnlag er avhengig av leiejord. Rådmannens innstilling: Pia Lunds, søknad om 5 års utsetting av boplikten til avslås som omsøkt, men innvilges redusert til 2 år inntil , jfr. odelslovens 27 a og konsesjonslovens 5. Det er i avgjørelsen lagt vekt på at søker skal få tid til å ferdigstille og tilflytte boligen. Det forutsettes at jordleieavtale er i orden jfr. søknad, for at driveplikten skal være oppfylt. Side 5 av 23

6 Gáivuona suohkan Sak 0026/06 Kåfjord kommune SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - 25/64 Saksbehandler: Birger Olsen Arkiv: GNR/B 25/64 Arkivsaksnr.: 05/00853 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0001/06 Næringsstyret /06 Næringsstyret /06 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Jordlovens 9 og 12 Bilag: Klage journalført i kommunen Næringsstyresak 0015/06 Klage journalført i kommunen Næringsstyresak 0001/06 Saksutredning: Viser til vedlagt tidligere saksbehandling og vedtak i næringsstyret sak 0015/06 den Søknaden gjelder fradeling av 1,0 dekar tomt til gammel bolig på eiendommen gnr. 25 bnr. 64. Formålet med fradelingen er fritidsbolig. Kåfjord kommune fører en restriktiv holdning til å fradele bolighus fra eiendommer. Selv om omsøkt eiendom er så vidt over konsesjonsgrensen, og ikke kan forsvare å gi selvstendig økonomisk avkastning som jordbrukseiendom uten tilleggsjord eller annen kombinasjonsinntekt, kan slike eiendommer egne seg for fast bosetting. Vurdering: Saken er av prinsipiell karakter. Det foreligger ikke momenter i klagen som skulle tilsi endring av vedtak n.sak 0015/06. Kommunen har i vedtak vært tilbøyelig til å komme med alternative løsninger for å kunne innvilge fradeling av omsøkt tomt i etablert bolig og LNF-landbruksområde i Kåfjorddalen. Jordloven 1 har som formål å ivareta landbruksinteressene (dyrka-/dyrkbar mark, skog mv.). Fradeling av omsøkt bygg fører til at eiendommen blir uten bolig. I jordbruksområder bør fritidsbebyggelse holdes utafor bolig og landbruksområder. Det er derfor ikke gitt at alle kan få fradelt tomt til fritidsbebyggelse i slike områder. Selv om omsøkt bolig ikke holder dagens standard som helårsbolig etter mange år med manglende vedlikehold, kan denne være et godt utgangspunkt for påkostning for fast bosetting på liten landbrukseiendom. Hvis fradeling innvilges som omsøkt, kan eiendommen føre til drifts- og miljømessige ulemper for fremtidig utnyttelse av arealressursene, dette blant annet med at landbruksmyndighetene får svekket myndighet over eiendommen, derfor bør eiendommen så langt det er mulig være tilknyttet bolig, og helst med fast bosetting. Side 6 av 23

7 Sak 0026/06 Tomta har dessuten uheldig plassering da den ligger inne på og like ved gårdens tunområde. En godkjent fradelt tomt vil i ettertid være en omsettbar enhet. Slike varige etableringer ved gårdens driftssentrum kan være ugunstig. Nye eiere kan skape store problemer for selvstendig drift i ettertid. Jordlovens 12 inneholder et generelt forbud mot å dele eiendommer som er nyttet eller som kan nyttes til jord- eller skogbruk. Det kan bare gjøres unntak fra dette forbudet dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller dersom delingen er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastningen eiendommen kan gi. Selv om begge betingelsene er oppfylte, gir ikke dette noen ubetinget rett til å få delingssamtykke. Ved avgjørelsen skal det også tas hensyn til om delingen kan føre til drifts- og miljømessige ulemper for landbruket i området og det skal tas hensyn til godkjente planer for arealbruken etter plan- og bygningsloven og til kulturlandskapet. Vurdert i et langsiktig perspektiv anses det ayt en slik fritidsbolig som her omsøkt kan føre til driftsog miljømessige ulemper. Det foreligger ikke samfunnsinteresser av stor vekt som tilsier at delingforbudet jfr. jordlovens 12 bør vike i dette tilfellet. Rådmannens innstilling: Søknad om fradeling av 1,0 dekar tomt til fritidsbolig fra eiendommen gnr. 25 bnr. 64 tilrås avslått jfr. jordlovens 12. Det er i avgjørelsen lagt vekt på at eiendommen blir uten bolighus, og omdisponering av 0,8 dekar potensiell tidligere fulldyrka jordbruksareal i tilknytning til dyrkamark, og dessuten er det lite forsvarlig å kunne fradele fritidstomt i etablert spredt bolig bebyggelse og LNF-område. Saken sendes til Fylkesmannen for videre klagebehandling Side 7 av 23

8 Gáivuona suohkan Sak 0027/06 Kåfjord kommune SØKNAD OM ETABLERINGSTILSKUDD Saksbehandler: Einar Eriksen Arkiv: FOND Arkivsaksnr.: 06/00053 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0027/06 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Prinsipper og retningslinjer for bruk av Næringsfondet Bilag: Søknad Saksutredning: Manndalen maskin v/jarle Pedersen, 9144 Samuelsberg søker i brev av om etableringstilskudd til etablering av maskin-entrepenør virksomhet i Manndalen. Kåfjord kommune har i brev av bedt om mer utfyllende opplysninger om virksomheten (forretningsplaner, drift- og investeringsbudsjett og finansieringsbudsjett). Søknaden har derfor ligget i påvente av disse opplysningene. Kommunen har også mottatt søknad om investerings- tilskudd og lån, men denne vil bli behandlet som en egen sak. Av søknaden og forretningsplanen ønsker søker å starte opp enkeltmannsforetaket Manndalen maskin, og skal drive med maskin entreprenør virksomhet. Firmaet har fått tilbud om å overta anleggsfirmaet Anskar Hansen, 9144 Manndalen. Bedriftsetableringen er derfor å anse som en bedriftsovertakelse eller oppkjøp av eksisterende bedrift. Når det gjelder søknaden om etablerertilskudd framkommer det at søker må bygge opp et eget kontor og ta en del kurs for å få sentralgodkjenning til å utføre jobben innenfor fagfeltet. Det søkes om tot kr ,- i etableringstilskudd, dette beløpet er det som er beregnet som etableringskostnad fra søker. Av etableringskostnader har søker settet opp som vist nedenfor: ADK 1 kurs (Kursavg., overnatting og reise) ,- Løyvekurs (Kursavg., overnatting og reise) ,- PC ,- Programvare (regnskap) 3.000,- Multifunksjonsmaskin 1.998,- Kontormatriell 5.000,- Tot etableringskostnader jmf. Søknad ,- Når det gjelder etableringskostnader står det i Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer pkt. 6 sitat; Midlene skal nyttes målrettet til eksempelvis ideutvikling, kompetanseheving, markedsundersøkelser og markedsføring. Utgiftene skal dokumenteres. I hht. til retningslinjenes Side 8 av 23

9 Sak 0027/06 målsetting for bruk av midlene, har vi tidligere godkjent kostnader til enkelt datautstyr, kontormateriell, kjøring, konsulenthjelp, markedsundersøkelser, markedsføring osv. i forbindelse med etableringen av bedrifter. I hht. etableringskostnadene fra søker som er gjengitt ovenfor, er kostnadene til kurs å regne som grunnleggende for å drive maskin entreprenørvirksomhet, og i hht. tidligere praksis anses slike kurs normalt ikke som etableringskostnader. Kostnadene til pc, programvare og kontormateriell er kostnader som kan være nødvendig i forkant av etableringer. Vi setter nedenfor opp de kostnadene som anses som relevante i forhold til etableringstilskuddet: PC ,- Programvare 3.000,- Multifunksjonsmaskin 1.998,- Kontormateriell 5.000,- Kurs og kompetanseheving 5.000,- Tot. godkjente etableringskostnader ,- I tillegg til pc og div. kontormateriell har vi som vist ovenfor også tatt med kostnader kr ,- til kurs og kompetanseheving. Manndalen maskin v/jarle Pedersen har som ovenfor nevnt også sendt inn søknad på tilskudd og lån til investeringer i utstyr, denne søknaden vil bli behandlet som en egen sak. Vi vil i denne saken komme nærmere inn på bedriftens planer, budsjetter osv. Rådmannens innstilling: 1. Manndalen maskin v/jarle Pedersen, innvilges 75 % eller inntil kr ,- i tilskudd til etablering av firmaet Manndalen maskin i Kåfjord. 2. Tilskuddet utbetales over post utviklingsmidler, ved skriftlig anmodning om utbetaling og framlegg av dokumentasjon på etablert foretak og medgåtte utgifter. Tilskuddet reduseres %-vis ved en evt. reduksjon i etableringskostnaden. 3. Kåfjord kommune kan kreve tilskuddet tilbakebetalt helt eller delvis ved evt. salg av investering, eller hvis søker flytter ut av kommunen i løpet av 3 år etter at støtten er utbetalt. 4. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen Side 9 av 23

10 Gáivuona suohkan Sak 0028/06 Kåfjord kommune SØKNAD OM LÅN OG OPPLÆRINGSMIDLER Saksbehandler: Einar Eriksen Arkiv: FOND Arkivsaksnr.: 06/00110 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0028/06 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Prinsipper og retningslinjer for bruk av Næringsfondet Bilag: Søknad Bilag i saksmappen: Forretningsplan m.m. Saksutredning: Lyngensskjellan ENK v/arne Samuelsen, Djupvik, 9146 Olderdalen søker i brev av om lån og opplæringsmidler i forbindelse med videre driften og utvikling av bedriften Lyngensskjellan. Kåfjord kommune mottok den mer utfyllende informasjon til søknaden og endring av opprinnelig søknad til å kun gjelde lån/utvidelse av lån. Søknaden om opplæringsmidler blir derfor ikke behandlet i saksfremlegget. Kort om bedriften og søknaden: Lyngsskjellan v/arne Samuelsen ble startet opp i 2002 og er registrert som personlig firma. Selskapet har to konsesjoner på skjelloppdrett, der den ene er i Kåfjord (Djupvik)og den andre i Nordreisa (Uløya). Sommeren 2002 ble det settet ut yngelsamlere på de to plassene som Lyngsskjellan har konsesjon, og etter planen skulle det være mulighet til å høste 10 tonn blåskjell i løpet av Dette har ikke mulig pga. manglende lokal mottaksstruktur samt at gift i skjell vinteren 2005 og 2006 har hindret høsting i denne perioden. Firmaet har i dag en driftsbygning/produksjonslokale i Djupvik og produksjonsutstyr. Kåfjord kommune har sammens med andre finansierings parter vært med å støtte oppbyggingen av bedriften. Støtten har blitt gitt i form av tilskudd og lån. Lyngsskjellan v/arne Samuelsen søker om endring og utvidelse av investeringslån som Kåfjord næringsstyre gav sommeren Lånet er på kr ,-, har tre års avdragsfrihet og en rente på 6%. Som sikkerhet for lånet er det tatt pant i driftstilbehør. Søker har i 2005 sak 0068/05 fått tilsagn om investeringslån på kr ,- til investering i produksjonsutstyr. Dette lånet er enda ikke utbetalt. Søker ønsker nå å refinansiere lånet som er gitt i 2003 innenfor en total ramme av ,-.Dette for å sikre nødvendig driftskapital for å få en lønnsom produksjon av blåskjell i løpet av Som sikkerhet for dette nye lånet tilbys pant i driftsbygning. Side 10 av 23

11 Sak 0028/06 Søker har til nå hatt minimale eller ingen inntekter på sine skjellanlegg siden oppstarten sommeren Noe av grunnen til dette er at de har møtt problemer knyttet til algegifter, predatorer (ærfugl), havari på anlegg og arbeidsbåt samt at markedet har vært noe uklart. Firmaet har som nevnt eget produksjonslokale med utstyr i djupvik, og har også skaffet seg en arbeidsbåt i aluminium samt en egen flåte for tynning. Dette tilsier at firmaet har det utstyret som er nødvendig for å kunne produsere/høste skjell. I hht. forretningsplanen og søknaden håper Lyngsskjellan å kunne høste av anleggene sine i løpet av 2006, men det er en del uklarheter i forhold til algegifter og markedet. Vurdering: Lyngsskjellan søker som ovenfor nevnt om utvidelse/refinansiering av eksisterende lån gitt i 2003 med pålydende kr ,-, dette lånet ønskes økt til ,- og da med ny sikkerhet i driftsbygning. Søker mener at sikkerheten i driftstilbehør på det eksisterende lånet i praksis ikke har noen verdi om selskapet går konkurs. Lyngsskjellan er privat enkeltmannsforetak men Arne Samuelsen som ansvarlig eier, han vil da personlig stå ansvarlig for alle forpliktelser selskapet påtar seg. Dvs. at alle verdiene i selskapet og hans personlige økonomi vil måtte dekke de utestående fordringene som selskapet måtte ha ved en eventuell konkurs. Bedriftens økonomiske situasjon har siden starten i 2002 vært dårlig og driftskapitalen har bestått av tilskudd og lån. Søker håper at de i løpet av 2006 kan foreta høsting av skjell fra anleggene og dermed få inntekter. I hht. bedriftens drifts- og investeringsbudsjett for 2006, forventes det en salgsinntekt på tot. kr ,- og et akkumulert resultat på kr ,-. Den forventede salgsinntekten og resultatet forutsetter at skjellene er høstbare (gift fri), samt at de får opprettet et effektivt mottaksanlegg og langsiktige markedsavtaler. Av forretningsplanen og søknaden er det knyttet en del usikkerhet til den videre driften av selskapet, men søker håper det vil være mulig å produsere skjell fra anleggene i år. I hht. økningen av eksisterende lån med kr ,- bør Kåfjord kommune vurdere nøye om dette vil være tjenlig for bedriften og eier personlig. Kommunen har i hht. den nye finansavtale loven en frarådningsplikt i de tilfeller der det ikke er økonomisk ansvarlig å gi lån. Om dette er tilfellet her blir en vurderingssak, men som ovenfor nevnt har bedriften nesten ikke hatt inntekter til nå samt at det er en del usikkerhet om inntektene i framtiden. For å bedre bedriftens muligheter ved en evt. framtidig produksjon, kan omgjøring av lånet på kr ,- fra å være rentebærende til et rentefritt lån være en mulighet. Lånetilsagnet på investeringslån kr ,- som ble gitt i 2005, står fortsatt til utbetaling. Dette var et rentefritt lån gitt til investering i driftsutstyr. Dette lånet kan evt. plusses på lånet på kr ,-. Kommunen endrer da eksisterende lån på ,- til nytt rentefritt lån på tot. kr ,-. Økningen i innvilget lån til bedriften blir da på kr ,- noe som tilsvarer etableringskostnadene med det nye lånet. Kåfjord kommune håper det vil være mulig å få en lønnsom produksjon av skjell fra Lyngsskjellan sine anlegg i 2006, slik at bedriften kan stå på egne bein for framtiden. Side 11 av 23

12 Sak 0028/06 Rådmannens innstilling: 1. Lyngsskjellan ENK v/arne Samuelsen innvilges refinansiering og sammenslåing av lån kr ,- gitt i N-sak 15/03 og lån kr ,- gitt i N-sak 68/05 til et nytt rentefritt lån på kr ,-. 2. Nytt rentefritt lån på kr ,- benyttes til innfrielse av lån kr ,- gitt i N-sak 15/05 og inndragelse av lånetilsagn kr ,- gitt i N-sak 68/05, samt dekking av omkostninger. 3. Differansen mellom nytt lån og tidligere innvilgede lån kr ,- dekkes over kommunalt næringsfond Lånet er rentefritt med 1 års betalingsutsettelse og nedbetales i sin helhet i månedlige rater over 5 år. Som sikkerhet i lånet tas 1. prioritet i selskapets driftsbygning i Djupvik. 5. Lånet opprettes når søker har godtatt betingelsene ovenfor er gjort kjent med de generelle lånebetingelsene. 6. Tilsagnet er gyldig til Side 12 av 23

13 Gáivuona suohkan Sak 0029/06 Kåfjord kommune SØKNAD OM TILSKUDD/LÅN TIL ETABLERING AV ENTREPRENØRBEDRIFT Saksbehandler: Einar Eriksen Arkiv: FOND Arkivsaksnr.: 06/00236 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0029/06 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet Bilag: Søknad og tilbud redskaper/utstyr Bilag i saksmappen: Forretningsplan Saksutredning: Manndalen maskin v/jarle Pedersen, 9144 Samuelsberg søker om tilskudd og lån til etablering/overtakelse av maskin entreprenør bedrift i Manndalen. Søknaden er registrert inn hos oss den Når det gjelder søknaden om ,- i etableringstilskudd, er denne blitt behandlet som en egen sak til næringsstyret og vil derfor ikke bli tatt med her. Av søknaden og forretningsplanen fremgår det at søker Jarle Pedersen ønsker å overta virksomheten til Anleggsfirmaet Anskar Hansen. Anleggsfirmaet har tilholdssted i Manndalen og har drevet i bransjen snart 20 år og har dermed opparbeidet seg en solid kundekrets/nettverk. I hht søknaden ønsker Anskar Hansen å avvikle sin virksomhet. Søker Jarle Pedersen har i den forbindelsen fått tilbud om å kjøpe bedriften med tilhørende utstyr. Søker har vært ansatt i firmaet og har lang erfaring fra anleggsvirksomhet. Videre fremgår det av søknaden at Manndalen maskin v/jarle Pedersen vil overta de kontrakter og avtaler som Anleggsfirmaet Anskar Hansen har inngått. I hht. framtidsutsiktene tror søker at det er et stort potensiale i framtidige utviklingsprosjekter i regionen, noe som vil være med på å opprettholde arbeidsplassene i firmaet og kommunen. Planene om videre tunellarbeid i kommunen vil også være med på å sikre arbeidsplassene og gi muligheter for å ekspandere. Firmaet har pr. i dag 6 årsverk i sesongen, noe som utgjør ca 2 årsverk pr år. Totalkostnaden for oppkjøpet/overtakelsen av Anleggsfirmaet Anskar Hansen vil for kjøretøyer, utstyr, redskaper m.v. være på kr ,-. For dette beløpet overtar Manndalen maskin v/jarle Pedersen firmaet med maskiner, biler og utstyr. Bygninger, garasjer og kontorlokaler er ikke med i nevnte totalpris. Verkstedlokaler og garasjer vil søker ha mulighet til å leie. Søker har som grunnlag for tilskudd og låne søknadene til Kåfjord kommune og SUF, lagt til grunn tilbudet på redskaper og utstyr kr ,- eks. mva. Tilbudet er spesifisert på eget vedlegg. Side 13 av 23

14 Manndalen maskin har i søknaden settet opp en finansieringsplan for hele total kostnaden på overtakelsen av anleggsfirmaet kr ,-. Finansieringsplanen gjengis nedenfor. Totalkostnad for overtakelse av Anleggsfirmaet Anskar Hansen kr ,- (Grunnlag for lån og tilskudd fra Kåfjord kommune Kr ,-) Side 14 av 23 Sak 0029/06 Finansiering: Lån sp.bank/privat kr ,- Tilskudd SUF kr ,- Etableringstilskudd Kåfjord kommune (beh. i egen sak) kr ,- Egne midler/arbeid kr ,- Rentefritt lån Kåfjord kommune kr ,- Total finansiering av overtakelsen/kjøpet kr ,- Vurdering: Anleggsfirmaet Anskar Hansen har som nevnt eksistert i snart 20 år og har dermed lang erfaring i bransjen, samt knyttet til seg et stort kontaktnett innen anleggsbransjen. Manndalen maskin vil ved overtakelsen/kjøpet av firmaet overta alt av maskiner og utstyr, samt overta de inngåtte kontrakter som tidligere eier har. Et annet moment er den goodwillen som firmaet har opparbeidet seg og som normalt ikke fremkommer i regnskapene, noe som normal vil styrke videreføringen av bedriften. I hht. forretningsplanens driftsbudsjetter for de tre første årene, viser disse resultat etter skatt fra ca. kr ,- første året og ca kr ,- noe som anses å være en levelig inntekt for eier. Budsjettene er basert på regnskapene for tidligere år og budsjetterte inntekter og kostander virker realistiske. Søker har også settet opp et likviditet budsjett for de tre første årene, noe som er bra. Når det gjelder finansieringen av investeringen har søker kun søkt tilskudd og lån med grunnlag i kjøpet av utstyr og redskaper, søker har ikke søkt støtt på biler og anleggsmaskiner. Dette er i tråd med Kåfjord kommunes praksis om at lett omsettelige verdier/eiendeler som biler, maskiner og lignende og at det ikke har vært vanlig å gi støtte til slikt. Grunnlaget for søknaden er som ovenfor nevnt kr ,- og av dette beløpet søkes det om kr i rentefritt lån fra Kåfjord kommune. I hht. Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet kan administrasjonen innstille med max kr ,- i tilskudd/lån. Viser også til pkt. 4 i retningslinjene der det står sitat; Søknader fra eksisterende virksomheter vurderes dersom nye arbeidsplasser kan dokumenteres. Ved omstilling i eksisterende virksomheter må effekt i form av tilfredsstillende bedriftsøkonomisk resultat/potensiale sannsynliggjøres. Til de nevnte pkt. i retningslinjene har bedriften et mål om å kunne utvide sin virksomhet og dermed gi flere arbeidsplasser, kommunen ønsker også å bevare de eksisterende arbeidsplassene. Når det gjelder sansynliggjøring av et tilfredsstillende bedriftsøkonomisk resultat, mener saksbehandler at dette er ivaretatt. Det begrunnes ut fra bedriftens tidligere resultater og de budsjetter som søker har settet opp. Kåfjord kommune har stor pågang av søknader fra Næringsfondet og det må derfor tas en streng prioritering på bruken av fondet.

15 Sak 0029/06 Rådmannens innstilling: 1. Manndalen maskin v/jarle Pedersen, 9144 Samuelsberg, innvilges kr ,- i rentefritt lån til investering i redskaper og utstyr i forbindelse med overtakelsen av Anleggsfirmaet Anskar Hansen. Etableringskostnadene trekkes fra lånet før utbetaling. 2. Investeringslånet utbetales over post Næringsfondet. Som sikkerhet for lånet tas pant i driftsutstyr. Lånet har et års betalingsutsettelse og nedbetales deretter i sin helhet i månedlige rater over 5 år. 3. Lånet utbetales når skriftlig anmodning om utbetaling og dokumentasjon på medgåtte kostnader i hht. investeringsplan foreligger. Lånet reduseres prosentvis ved reduksjon i oppsatte investeringskostnader. 4. Hvis søker avslutter sitt driftsforhold i løpet av låne perioden kan lånet i sin helhet bli krevd innfridd. 5. Tilsagnet bortfaller dersom anmodning om utbetaling ikke er fremmet innen Side 15 av 23

16 Gáivuona suohkan Sak 0030/06 Kåfjord kommune SØKNAD OM STØTTE TIL SKOGSUTSTYR Saksbehandler: Karin Karlsen Arkiv: FOND Arkivsaksnr.: 06/00269 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0030/06 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Bilag: Søknad om støtte til kjøp av skogsutstyr, datert Tilleggsopplysninger, innstemplet postliste Bilag i saksmappe: Næringsoppgave for 2003 og 2004, pristilbud. Saksutredning: Thomas Solstad, Samuelsberg, søker om støtte til kjøp av vedmaskin og ATV. Solstad har i brev, innstemplet postliste , gitt tilbakmelding om at han ikke vil søke støtte fra Samisk utviklingsfond. Søker eier og driver gården Myrvollen, gnr 30 bnr 10 med produksjon av grisekjøtt. Driftsgrunnlaget er 64 dekar egna fulldyrka og 30 dekar fulldyrka leid, der 89 dekar er eng, 2 dekar jordbær, og 2 dekar potet. I tillegg drives leieslått og rundballepressing. Søker har 20 dekar barskog og 160 dekar lauskog, som ifølge skogmesteren er drivverdig. Søkeren legger opp til å produsere ved for slag, for på denne måten å få en bi-inntekt til jordbruket. Rådmannens tilrådning Søker har søkt om støtte til kjøp ATV i tillegg til vedmaskin. Dette grunngis med at Solstad i forbindelse med effektivisering av skogsdrifta, fikk laget en skogsvei opp til skogsfeltet, men at denne veien var kun beregnet på mindre maskiner. I hht tidligere praksis i Kåfjord kommune, gis det ikke støtte til kjøp av ATV. ATV er lett omsettelig, og vil av den grunn ikke være støtteberettiget. Søker har gitt tilbakemelding at han ikke ønsker å søke midler hos Samisk Utviklingsfond. Et slikt valg tilsier ikke at støtten fra Kåfjord kommune økes tilsvarende. Søker mangler vel 30 m3 for å kunne legge opp til planlagt produksjon. Søker ønsker ikke på nåværende tidspunkt å å inngå avtale med andre grunnleiere om uttak av skog, da søker i første rekke vil prioritere egen skog, men at dette på sikt kan bli aktuelt. Søker har i første omgang tenkt å å drive noe leiearbeid med vedmaskin og firehjuling. Ut fra ovenstående, og med uttrekk av ATV blir driftsbudsjettet som følger; Side 16 av 23

17 Investering Vedmaskin jfr. pristilbud (eks.mva) kr ,- Finansiering Kåfjord kommune 20% kr ,- Egenkapital/lån kr Inntektsgrunnlag (60 m3) liter : 50 liters sekker = 1200 sekker x 40,- kr (eks mva) kr ,- Leiekjøring med traktor og vedmaskin 10 timer x 350,- kr 3.500,- Samlet inntektsgrunnlag kr ,- Utgifter: Lønn, leid arbeid, 70 timer x 120,- kr 8.400,- Diesel/olje mv. Egen traktor uten mann kr Motorsag, drivstoff/olje, sekker, verneutstyr, forsikring mv kr 6.000,- Utgiftsgrunnlag kr ,- Sum (inntekt minus utgift) kr ,- Arbeidsbehov egen/leid bruttolønn 100 timer med traktor og 70 timer med motorsag og annet arbeid kr ,- :170 timer = kr 130,-. Oppsettet viser lønnsom ekstrainntekt med ressursutnytting av lokal brenselskog, dette i kombinasjon med ledig arbeidskapasitet i jordbruket. Tiltaket har et potensiale for økning i produksjonsomfang noe som skulle tilsi større dekningbidrag (netto overskudd). Sak 0030/06 Næringsfondet har begrensede midler, så det må foretas en streng prioritering for bruken av disse. Rådmannens innstilling: 1. Thomas Solstad, 9144 Samuelsberg, innvilges 20% - inntil kr ,- i tilskudd til kjøp av vedmaskin. 2. Tilskuddet utbetales over post kommunalt næringsfond, når skriftlig anmodning om utbetaling og dokumentasjon på investering foreligger. 3. Hvis søker avslutter vedproduksjonen i løpet av 3 kommende år, kan hele eller deler av tilskukddet bli krevd tilbakebetalt til kommunen. 4. Tilsagnet bortfaller dersom anmodning om utbetaling ikke er fremmet innen Side 17 av 23

18 Gáivuona suohkan Sak 0031/06 Kåfjord kommune FORPROSJEKT FOR VIDEREFØRING MED NYBYGG OG UTVIKLING AV ULLKARDERI Saksbehandler: Karin Karlsen Arkiv: FOND Arkivsaksnr.: 06/00321 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0031/06 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Bilag: Søknad fra Kåfjorddalens Ullkarderi datert Søknad til Samisk Utviklingsfond og Innovasjon Norge, datert Saksutredning: Kåfjorddalens Ullkarderi har søkt om forprosjektmidler til utvikling av bedriften. For at bedriften skal fortsette sin virksomhet, må det tilrettelegges med nye og egnede lokaler, samt markedsføring av tjenester og produkter. Bedriften har i den forbindelse søkt om støtte til følgende 5 punkter; Planlegging/prosjektering og kostnadsberegning av nytt bygg på industritomt Planlegging og kostnadsberegning for flytting av maskiner Markedsføring og bedriftsutvikling Utarbeidelse av ny forretningsplan Økonomisk bidrag for driftsstans under flytting mv og reduserte oppstartsinntekter. Etter en gjennomgang av søknaden, kom en fram til at i denne fasen var det aktuelt å konsentrere seg om de 4 første oppsatte punktene. Ut fra den vurdering som er gjort har Kåfjord kommune valgt å behandle samtlige 4 punkt samla, med en total kostnadsramme på kr ,- eks mva. For å fange opp uforutsette, eller kostnadsendringer innafor hvert av de 4 første punktene, regnes prosjektet som ett prosjekt, regnskapsmessig. Årlig har det gått over disk kg ull, noe som har gitt bedriften en årlig bruttoomsetning på mellom kr ,-. Finansieringsplan er som følger; Samisk utviklingsfond 30% kr ,- Innovasjon Norge 30% ,- Kåfjord kommune rentefritt lån/tilskudd 20% ,- Egenkapital/arbeid 30% ,- Både Samisk utvikingsfond og Innovasjon Norge har i telefonsamtale av , stilt seg positiv til søknaden. Side 18 av 23

19 Sak 0031/06 Rådmannens vurdering Kåfjord kommue har lange og sterke tradisjoner når det gjelder husflid/duodji. Mange kvinner i vår kommune driver også i mindre grad, produksjon av ullvarer og salg av ullprodukter som binæring. Noe som igjen har ført til at Kåfjord kommune er kjent for sine ullprodukter, og for ivaretakelse av produksjon av grener, vevd på Oppstadvev. Det må også i denne sammenheng nevnes, at Kåfjord kommune er den eneste av landets kommuner som har et kvinneredskap i sitt kommunevåpen. Rådmannen ser klart behovet for at råvarer for produksjon av kulturbaserte næringer er tilstede, samt at mulighet for videreutvikling ivaretas. I så henseende spiller Kåfjorddalens Ullkarderi en stor og viktig rolle. Bearbeiding av ull og ullprodukter har et utviklingspotensiale for lokal næringsetablering, og ikke minst er slik næringsetablering viktig for overføring av kunnskap og tradisjon til nye generasjoner. Med bakgrunn i ovenstående tilrår rådmannen at Kåfjorddalens Ullkarderi, i tråd med forretningsplanen, innvilges 20% -inntil kr ,- i tilskudd til forprosjekt for videreføring med nybygg og utvikling av ullkarderi. Tilsagn om tilskudd er gyldig i 1 år fra vedtaket er fattet. Utbetaling skjer etter anmoding fra søker, med framlegg av dokumenterte utgifter (underbilag, bankeller revisorbekreftet regnskap). Rådmannens innstilling: 1. Kåfjorddalens Ullkarderi, 9147 Birtavarre, innvilges 20% - inntil kr ,-, i tilskudd til forprosjekt for videreføring med nybygg og utvikling av ullkarderi. 2. Tilskuddet utbetales over post kommunalt utviklingsfond, når skriftlig anmodning om utbetaling og dokumentasjon på utgifter foreligger. 3. Tilsagnet bortfaller dersom anmodning om utbetaling ikke er fremmet innen Side 19 av 23

20 Gáivuona suohkan Sak 0032/06 Kåfjord kommune SØKNAD TILSKUDD - DAGLIGVAREBUTIKK I UTKANTSTRØK Saksbehandler: Karin Karlsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 06/00340 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0032/06 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Retningslinjer for tilskuddsordning for dagligvarebutikker i utkantsstrøk. Bilag: Søknad med regnskap Saksutredning: Djupvik Nordmannvik S-lag, Djupvik, søker om tilskudd til drift av dagligvarebutikk i utkantsstrøk. Søknaden er datert Bedriften driver dagligvarehandel fra egne lokaler i Djupvik. Nærmeste dagligvarebutikk med større utvalg er i Olderdalen. Avstand til Olderdalen sentrum er ca 16 km. Tilskuddsordningen for dagligvarebutikker i utkantsstrøk har som mål å sikre lokalbefolkningen på mindre steder og i bygdesamfunn, et dagligvare-tilbud i sitt nærområde. Finansieringen fordeles med 50% hver av fylkeskommune og kommune. Kriterier for tildelingen er bl.a at tilskudd kan gis dersom det er særlig vanskelig kommunikasjon til alternativ dagligvarebutikk, og at årlig omsetning er under 3,0 mill. kr. Videre skal kundegrunnlaget ikke overstige 250 fastboende innbyggere. I følge søknaden er kundegrunnlaget 140 personer. Kommunikasjonsforholdene er vanskelige i forhold til offentlige transportmidler. Total omsetning har vært lav, for 2003 på kr ,- og i 2004 på kr ,-. Ut fra forutgående opplysninger faller Djupvik Nordmannvik S-lag inn under ordningen for tilskudd til dagligvareforretninger i utkantstrøk. Rådmannens tilrådning Gàivuona suohkan Kåfjord kommune ser positivt på at nærbutikkene i kommunen opprettholdes. I området Nordmannvik bor det mange gamle mennesker som har vanskeligheter med å dra til Olderdalen/Nordreisa for å handle dagligvarer. Dette tilsier nødvendigheten av nærbutikkens eksistens. Gàivuona suohkan Kåfjord kommune har begrensede næringsfondsmidler, men det finner det forsvarlig ut fra ovenstående argumentasjon å støtte søknaden, og dermed ordningen med tilskudd til dagligvarebutikker i utkantsstrøk. Rådmannens innstilling: Side 20 av 23

21 Sak 0032/06 1. Djupvik Nordmannvik S-lag, Djupvi, 9146 Olderdalen gis tilskudd med kr ,-, som støtte til drift av dagligvarebutikk. 2. Tilskuddet gis under forutsetning at Troms Fylkeskommune gir samme beløp, jfr. retningslinjene for ordningen. 3. Tilskuddet belastet post tilskudd kommunalt næringsfond. 4. Tilskuddet utbetales når det foreligger bekreftelse om at Troms Fylkeskommune har innvilget sin andel. Side 21 av 23

22 Gáivuona suohkan Sak 0033/06 Kåfjord kommune TILSKUDD TIL DRIFT AV DAGLIGVAREBUTIKK I UTKANTSTRØK Saksbehandler: Karin Karlsen Arkiv: FOND Arkivsaksnr.: 06/00249 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0033/06 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Retningslinjer for tilskuddsordning for dagligvarebutikker i utkantsstrøk Bilag: Søknad med regnskap Saksutredning: Service-Mat, Hj.P. Lyngmo s Eftf., Nordmannvik, søker om tilskudd til drift av dagligvarebutikk i utkantsstrøk. Søknaden er datert Bedriften driver dagligvarehandel fra egne lokaler i Nordmannvik. Nærmeste dagligvarebutikk med større utvalg er i Olderdalen. Avstand til Olderdalen sentrum er ca 10 km. Tilskuddsordningen for dagligvarebutikker i utkantsstrøk har som mål å sikre lokalbefolkningen på mindre steder og i bygdesamfunn, et dagligvare-tilbud i sitt nærområde. Finansieringen fordeles med 50% hver av fylkeskommune og kommune. Kriterier for tildelingen er bl.a at tilskudd kan gis dersom det er særlig vanskelig kommunikasjon til alternativ dagligvarebutikk, og at årlig omsetning er under 3,0 mill. kr. Videre skal kundegrunnlaget ikke overstige 250 fastboende innbyggere. I følge søknaden er kundegrunnlaget 44 personer. Kommunikasjonsforholdene er vanskelige i forhold til offentlige transportmidler. Total omsetning har vært lav, for 2003 på kr ,- og i 2004 på kr ,-. Ut fra forutgående opplysninger faller Service-Mat, Hj.P. Lyngmo s Eftf. inn under ordningen for tilskudd til dagligvareforretninger i utkantstrøk. Rådmannens tilrådning Gàivuona suohkan Kåfjord kommune ser positivt på at nærbutikkene i kommunen opprettholdes. I området Nordmannvik bor det mange gamle mennesker som har vanskeligheter med å dra til Olderdalen/Nordreisa for å handle dagligvarer. Dette tilsier nødvendigheten av nærbutikkens eksistens. Gàivuona suohkan Kåfjord kommune har begrensede næringsfondsmidler, men det finner det forsvarlig ut fra ovenstående argumentasjon å støtte søknaden, og dermed ordningen med tilskudd til dagligvarebutikker i utkantsstrøk. Rådmannens innstilling: Side 22 av 23

23 Sak 0033/06 1. Service-Mat Hj.P. Lyngmo s Eftf. Nordmannvik, 9146 Olderdalen, gis tilskudd med kr ,- som støtte til drift av dagligvarebutikk, jfr. Tilskuddsordningen for dagligvarebutikker i utkantstrøk. 2. Tilskuddet gis under forutsetning at Troms Fylkeskommune gir samme beløp, jfr retningslinjene for ordningen. 3. Tilskuddet belastes post kommunalt næringsfond. 4. Tilskuddet utbetales når det foreligger bekreftelse om at Troms Fylkeskommune har innvilget sin andel. Side 23 av 23

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.06.06 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Jani

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Frode

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2006 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Frode

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.04.2006 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0049/03 03/00541 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 29/BNR 3-7

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0049/03 03/00541 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 29/BNR 3-7 Gáivuona suohkan Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.03.2006 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/07 06/00498 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV STRØ-/SNØBRØYTEUTSTYR

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/07 06/00498 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV STRØ-/SNØBRØYTEUTSTYR Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/07 06/00498 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV STRØ-/SNØBRØYTEUTSTYR 0002/07 06/00555 SØKNAD OM TILSKUDD TIL VANNINGSANLEGG 0003/07

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEBOK. F.skapet-Næringsssaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. F.skapet-Næringsssaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK F.skapet-Næringsssaker Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.06.04 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA

Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapsalen, Rådhuset Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Gáivuona suohkan Sak 0021/01 Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0021/01 00/00711 SØKNAD OM FRITAK FRA BO- OG DRIVEPLIKT - GNR./BNR. 24/23 ANTON N. BERG, 9147 BIRTAVARRE.

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL.

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL. GÅIVUONA SUOHKAN 0 KAFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 10:00 Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Svein Oddvar

Detaljer

Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak fra lovbestemt boplikt - Tor Arne Tisløv

Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak fra lovbestemt boplikt - Tor Arne Tisløv Midtre Namdal samkommune Miljø og landbruk Saksmappe: 2010/4967-3 Saksbehandler: Elin Skard Øien Saksframlegg Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.04 Tid: 10.00

MØTEBOK. Næringsstyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.04 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/01 00/00601 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 20 - BNR 15

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/01 00/00601 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 20 - BNR 15 Gáivuona suohkan Sak 0001/01 Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/01 00/00601 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 20 - BNR 15 0002/01 00/00894 SØKNAD OM DELING AV DRIFTSENHETEN

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.02.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.02.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.02.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 72/2012 10.05.2012 Jordlovsbehandling - deling av driftsenhet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: F.SKAPET-NÆRINGSSSAKER Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.05.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 31.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 04/419 SNR 26/3 Gunvor Synnøve Green

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 04/419 SNR 26/3 Gunvor Synnøve Green SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 04/419 SNR 26/3 Gunvor Synnøve Green SØKNAD OM VARIG FRITAK PÅ BOPLIKTA PÅ AUSTAD SØNDRE GNR. 26 BNR. 3 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: I medhold

Detaljer

SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 31 BNR.

SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 31 BNR. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0065/05 05/00529 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 31 BNR. 32 0066/05 04/00619 OPPRUSTING AV VEI TIL SETRA - SVARTSKOGEN 0067/05

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Rita S. Mathisen Medlem KÅAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Rita S. Mathisen Medlem KÅAP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.09.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.08.2009 kl. 09.00 KL. 09.00 FELLES ORIENTERING RV 250 - FORMANNSKAPSSALEN STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte:

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.04 Tid: 10.00

MØTEBOK. Næringsstyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.04 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 03.06.2010 Jordlovsbehandling - Søknad om fradeling av

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.05.05 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.05.2008 Tid: 14.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.05.2008 Tid: 14.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.05.2008 Tid: 14.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 4/23 Arkivsaksnr.: 12/497

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 4/23 Arkivsaksnr.: 12/497 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 4/23 Arkivsaksnr.: 12/497 SØKNAD OM DELING AV DRIFTDENHET, EIENDOM - GNR. 4 BNR. 23, GNR 6 BNR 2 OG GNR 10 BNR 7. Rådmannens innstilling: 1. Det vises

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Utvalg: Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.05.2017 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - JORDLOVSBEHANSDLING GNR/BNR 16/1 I DØNNA. ROLF OLE FORSLAND Rådmannens innstilling: Med hjemmel

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/10 10/19 REFERATER 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/10 10/19 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: HERREDSHUSET : 20. 01.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

59/11 - Aursjømyr i Verran kommune - Søknad om konsesjon

59/11 - Aursjømyr i Verran kommune - Søknad om konsesjon Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 21.01.2015 2014/1931-3 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 98244043 Odd Arne Tangstad Almåvegen 5 7580 SELBU Melding om vedtak

Detaljer

Formannskap 03.06.14

Formannskap 03.06.14 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 19.05.2014 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato Formannskap 03.06.14 Saknr. Tittel: 43/14 Søknad om konsesjon fra Bjørn Kvalø for kjøp av landbrukseiendommen

Detaljer

Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato E: V04 200400263-15/LANDICB 20.04.2006

Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato E: V04 200400263-15/LANDICB 20.04.2006 Landbruk Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato E: V04 200400263-15/LANDICB 20.04.2006 VEDTATTE RETNINGSLINJER FOR PRAKTISERING AV KONSESJONSLOVEN AV 28. NOVEMBER 2003 I VÅLER KOMMUNE VEDTAK: Viser til behandling

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.08.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Frode

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.06.2010 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 3/10 Gnr 70/2 - Søknad om konsesjon Anne-Liz Lande

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Landbruksnemda for Alta har møte den 25.2.2010 kl. 10.30 i møterom Kåfjord (DU) Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Landbruksnemda for Alta har møte den 25.2.2010 kl. 10.30 i møterom Kåfjord (DU) Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Landbruksnemda for Alta har møte den 25.2.2010 kl. 10.30 i møterom Kåfjord (DU) Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455188 eller POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 06/38 SNR 46/1 Gunvor Synnøve Green

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 06/38 SNR 46/1 Gunvor Synnøve Green SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 06/38 SNR 46/1 Gunvor Synnøve Green VEDR. BO- OG DRIVEPILKTA PÅ HOLSRUD GNR. 46 BNR. 1 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: I medhold av Odelslova 27

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 45/25 Arkivsaksnr.: 15/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 45/25 Arkivsaksnr.: 15/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 45/25 Arkivsaksnr.: 15/1913-11 ROLV VIDAR OG JAN EVEN LIAN. SØKNAD OM KONSESJON. Ferdigbehandles i: Driftsutvalget Saksdokumenter: Søknad om konsesjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. I medhold av plan- og bygningslovens kapittel 19 gir Modum kommune dispensasjon fra kommuneplanens plankrav i LNF 2-områder.

SAKSFRAMLEGG. I medhold av plan- og bygningslovens kapittel 19 gir Modum kommune dispensasjon fra kommuneplanens plankrav i LNF 2-områder. SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: 09/1880 Arkivnummer: SNR gnr. 154 bnr. 9 Saksbehandler: Dag Præsterud SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 154 BNR. 9 RÅDMANNENS FORSLAG: I medhold av jordlovens 12 og plan-

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.05.2008 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/133 SNR gnr. 156 bnr. 8 og 12 Gunvor Synnøve Green

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/133 SNR gnr. 156 bnr. 8 og 12 Gunvor Synnøve Green SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/133 SNR gnr. 156 bnr. 8 og 12 Gunvor Synnøve Green SØKNAD OM KONSESJON PÅ GULLHAUGEN GNR. 156 BNR. 8,12 - VEDR. BOPLIKTA RÅDMANNENS FORSLAG

Detaljer

Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom gbnr 12/98 med driftsbygninger

Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom gbnr 12/98 med driftsbygninger Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2016/2171-0 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 25.08.2016 Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG VEDR. FRADELING AV RUNDTOM FRA DRIFTSENHETEN SVARTERUD/RUNDTOM GNR. 163 BNR. 4 OG 27, 161/22, 160/10 OG 11 OG 161/4

SAKSFRAMLEGG VEDR. FRADELING AV RUNDTOM FRA DRIFTSENHETEN SVARTERUD/RUNDTOM GNR. 163 BNR. 4 OG 27, 161/22, 160/10 OG 11 OG 161/4 SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: 08/2443 Arkivnummer: SNR gnr. 163 bnr. 4 og 27 Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green VEDR. FRADELING AV RUNDTOM FRA DRIFTSENHETEN SVARTERUD/RUNDTOM GNR. 163 BNR. 4 OG 27, 161/22,

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 111/14 14/1186 EIENDOM GNR 10 BNR 8 M. FL. SØKNAD OM KONSESJON

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 111/14 14/1186 EIENDOM GNR 10 BNR 8 M. FL. SØKNAD OM KONSESJON Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Skriftlig saksbehandling innen 10.09.14 kl. 12.00 Møtedato: 10.09.2014 Klokkeslett: Innen kl. 12.00 Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Grønn Nemnd MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Malm. Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Verran kommune. Grønn Nemnd MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Malm. Dato: Tidspunkt: 17:00 Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Grønn Nemnd Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Verran Servicekontor, møterom: Malm Medlemmene ble innkalt pr. telefon 13.02.14. Malm

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 68/11 Arkivsaksnr.: 12/532 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GNR 68 BNR 11

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 68/11 Arkivsaksnr.: 12/532 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GNR 68 BNR 11 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 68/11 Arkivsaksnr.: 12/532 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GNR 68 BNR 11 Rådmannens innstilling: 1. Det gis tillatelse til fradeling av en bebygd parsell

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026 FRADELING AV KÅRBOLIG - KLAGE PÅ VEDTAK GNR 29 BNR 4 Rådmannens innstilling: Modum kommune opprettholder avslag på Frode

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

OSEN KOMMUNE Arkiv: 1633/26/2

OSEN KOMMUNE Arkiv: 1633/26/2 OSEN KOMMUNE Arkiv: 1633/26/2 Dato: 19.01.2017 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalget for Utvikling og Miljø Saksbehandler: Ivar Dybdahl 1633/26/2. SØKNAD OM KONSESJON GRUNNET MANGLENDE BOSETTING

Detaljer

SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM

SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/05 05/00842 REFERATSAK 0072/05 05/00110 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM 0073/05 05/00331 SØKNAD OM INNLØSNING AV

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0016/04 03/00667 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - GNR. 22/BNR. 27

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0016/04 03/00667 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - GNR. 22/BNR. 27 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.04 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Jordlov, konsesjonslov. Ingebjørg Haug

Jordlov, konsesjonslov. Ingebjørg Haug Jordlov, konsesjonslov Ingebjørg Haug Tema 1. Driveplikt etter jordlova 2. Deling etter jordlova 3. Konsesjon virkemiddel ved omsetting av fast eiendom Konsesjonsplikt Overdragelser som ikke trenger konsesjon

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.10.2010 Tid: Kl. 09.00 Drøfting budsjett plan, teknisk, NAV, kultur og barnehage Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend

Detaljer

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK:

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Møtedato FORMANNSKAP 07.02.2012 Saknr. Tittel:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET

MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET Møtested: Kommunehuset - Kommunestyresalen Møtedato: 04.02.2009 Tid: 10.00 - kl. 13.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Halvor Sveen, Ingunn Mellesmo,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN Gáivuona suohkan Sak 0071/06 Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN 0073/06 06/00753 SØKNAD

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER KONSESJONSLOVEN AV

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER KONSESJONSLOVEN AV Teknisk, Landbruk og Utvikling RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER KONSESJONSLOVEN AV 28.11.2003 Vedtatt av kommunestyret i Folldal kommune xx.xx.20xx, sak xxxxx Loven 1. LOVGRUNNLAGET Lov om

Detaljer

Innherred samkommune Sakspapir

Innherred samkommune Sakspapir Innherred samkommune Sakspapir 1719/14/1 - Nils Edvard Støp - Delingssøknad - Eidesli klagebehandling etter jordlov Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Tverdal arvid.tverdal@innherred-samkommune.no 74048278

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 15/5 Arkivsaksnr.: 11/824 DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 15 BNR 5 BEHANDLING ETTER JORDLOVEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 15/5 Arkivsaksnr.: 11/824 DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 15 BNR 5 BEHANDLING ETTER JORDLOVEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 15/5 Arkivsaksnr.: 11/824 DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 15 BNR 5 BEHANDLING ETTER JORDLOVEN Rådmannens innstilling: 1. Viser til søknad om fradeling

Detaljer

Møteprotokoll. innhabilitet i sak.

Møteprotokoll. innhabilitet i sak. Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Rådhuset Dato: 20.10.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo, forfall Ordfører

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309 SØKNAD DELING AV EIENDOM GNR/BNR 54/1. Rådmannens innstilling: Med hjemmel i jordlovens 1 og 12 gis det tillatelse til fradeling

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/635 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOM GNR 30 BNR 1 I GRATANGEN

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/635 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOM GNR 30 BNR 1 I GRATANGEN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 10/635 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOM GNR 30 BNR 1 I GRATANGEN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Detaljer

Klage på avslag - søknad om fradeling av eiendom gnr. 88 bnr. 8 på Tuv i Saltstraumen til boligformål, Ruth Thuv.

Klage på avslag - søknad om fradeling av eiendom gnr. 88 bnr. 8 på Tuv i Saltstraumen til boligformål, Ruth Thuv. Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.12.2008 70850/2008 2007/6676 88/8 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/71 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 09/15 Planutvalget 27.01.2009

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR - 8/2 16/1250 16/8667 Ragnhild Haugen 25.11.2016 Konsesjon på eiendom, Kvalpskarmo Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Åsane, gnr 182 bnr 11, Kistebakkane Oversendelse av klage på Etat for landbruks vedtak av , avslag på fradeling

Åsane, gnr 182 bnr 11, Kistebakkane Oversendelse av klage på Etat for landbruks vedtak av , avslag på fradeling BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/etat for landbruk Fagnotat Saksnr.: 201106029-33 Emnekode: ESARK-5351 Saksbeh: TRHS Til: Byråd for kultur, næring, idrett og kirke Kopi til: Fra: Etat for

Detaljer