MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE"

Transkript

1 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0014/06 05/00754 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV VEDMASKIN 0015/06 05/00853 KLAGE SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - 25/ /06 06/00197 SØKNAD OM TILSKOTT FOR 2006 NORD - TROMS FORSØKS- OG DRIFTSPLANRING 0017/06 06/00028 SØKNAD OM TILSKUDD 0018/06 06/00098 SØKNAD OM ETABLERER TILSKUDD 05/00333 SØKNAD OM LÅN/TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET (Saken ettersendes) Kåfjord kommune, 9148 Olderdalen, Bjørn Inge Mo (s.) ordfører Gerd Molund Olsen e.f.

2 Gáivuona suohkan Sak 0014/06 Kåfjord kommune SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV VEDMASKIN Saksbehandler: Birger Olsen Arkiv: FOND Arkivsaksnr.: 05/00754 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0014/06 Næringsstyret Bilag: Bilag i saksmappe: Søknad Pristilbud, ligningsoppgave for 2003 og 2004, og kopi av SUF-søknad Saksutredning: Jim Ivar Hansen, Samuelsberg, søker om støtte til kjøp av vedmaskin. Søknaden ble journalført i kommunen , men har blitt utsatt til behandling i kommunen inntil svar fra SUF foreligger. Jfr. Hansen er det i 2006 innvilget kr ,- fra Sametinget. Søker eier og driver gården Moldforbakken gnr. 35 bnr. 2 med kumelkeproduksjon. Driftsgrunnlaget er med 11 årskyr med påsett - melkekvote liter, og 8 10 vinterfora sauer. Det høstes 1 dekar potet, 148 dekar fulldyrket og 1 dekar overflatedyrket som grovfôr, og 94 dekar innmarksbeite. Søker har 192 dekar egen brenselskog og tilgang på leieskog. Søknaden mangler omfang av planlagt produksjon. Jfr. samtale med søker er dagen produksjon på rundt 10 m3, en produksjon som det tas sikte på minimum og tredoble. Marked for salg av brenselsved i sekker er stort, og udekket. Investering: Vedmaskin jfr. pristilbud (eks. mva.) Kr ,- Finansiering: Samisk Utviklingsfond 20 % Kr ,- Kåfjord kommune 20 % Kr ,- Egenkapital Kr ,- Inntektsgrunnlag: (30 m3) liter : 50 liters sekker = 600 sekker x kr. 40,- (eks. mva.) Kr ,- Utgifter: Kjøp av 100 bjørk på rot x kr. 5,- Kr. 500,- Diesel/olje mv. egen jordbrukstraktor u/mann 50 timer x kr. 150,- Kr ,- Motorsag, drivstoff/olje, sekker, verneutstyr, forsikring mv. (rund sum) Kr ,- Side 2 av 14

3 Sum (inntekt minus utgift) Kr ,- Arbeidsbehov egen/leid bruttolønn: 50 timer med traktor og 30 timer med motorsag og annet arbeid Kr ,- : 80 timer = Kr. 162,50 Oppsettet viser lønnsom ekstrainntekt med ressursutnytting av lokal brenselskog, dette i kombinasjon med ledig arbeidskapasitet i jordbruket. Tiltaket har et potensiale for økning i produksjonsomfang noe som skulle tilsi større dekningsbidrag (netto overskudd). Sak 0014/06 Næringsfondet har begrensa med midler, så det må foretas en streng prioritering for bruken av disse. Rådmannens innstilling: 1. Jim Ivar Hansen, 9144 Samuelsberg, innvilges 20 % - inntil kr ,- i tilskudd til kjøp av vedmaskin. 2. Tilskuddet utbetales over post kommunalt næringsfond, når skriftlig anmodning om utbetaling og dokumentasjon på investering foreligger. 3. Hvis søker avslutter vedproduksjon i løpet av de 3 kommende åra, kan hele eller deler av tilskuddet bli krevd tilbakebetalt til kommunen. 4. Tilsagnet bortfaller dersom anmodning om utbetaling ikke er fremmet innen Side 3 av 14

4 Gáivuona suohkan Sak 0015/06 Kåfjord kommune KLAGE SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - 25/64 Saksbehandler: Birger Olsen Arkiv: GNR/B 25/64 Arkivsaksnr.: 05/00853 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0001/06 Næringsstyret /06 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Jordlovens 9 og 12 Bilag: Klage og næringsstyresak 0001/06 Saksutredning: Viser til klage på avslag og saksutredning der saken ble avgjort av rådmannen etter delegert fullmakt. Eier, Julius Gundersen 9147 Birtavarre søker om fradeling av gammel bolig på tomt, som skal erverves av søkers sønn, Jan Erik Gundersen, 9107 Tromvik. Søknaden gjelder fradeling av 1,0 dekar tomt til fritidsbolig på eiendommen gnr. 25 bnr. 64 som ble avslått jfr. jordlovens 9 og 12. Avgjørelsen ble begrunnet med at fradeling fører til at eiendommen blir uten bolig, og omdisponering av ca. 0,8 dekar fulldyrket jordbruksareal til fritidstomt. Klage på vedtak: 1) Eiendommen er liten og så vidt over konsesjonsgrensen på 100 dekar 2) Eiendommen har 15 dekar dyrket jord og er dermed knapt stor nok til å gi inntektsgrunnlag med jordbruksdrift 3) Eiendommens bolig (eldre enn 100 år) har ikke vært nyttet som helårsbolig eller fritidsbolig siden 1986 slik at eiendommen må karakteriseres som eiendom uten bolig. Dette med bakgrunn i lovverk og at boligen per dato ikke er beboelig da manglende vedlikehold på flere tiår gjør bygget totalt ubrukelig som bolig uten betydelig restaureringsarbeid Vurdering: Det klages på vedtak sak 0001/06 i 3 punkter. Klagen er mottatt innenfor fristen på 3 uker. Momenter i klagen er tatt med og vurdert i sak 0001/06. Eiendommen er liten, men over konsesjonsgrensen, og vil uten leiejord ikke kunne gi forsvarlig jordbruksinntekt uten kombinasjon med annen næring eller lønnsinntekt. Eiendommen egner seg godt til fast bosetting. Det er etterspørsel og behov for leie-/tilleggsjord i området, som vil være med på å sikre aktive bruk større driftsgrunnlag. Vern av dyrka- og dyrkingsjord er viktig, årlig omdisponeres det ca dekar i Norge, noe som er målsatt politisk til å halveres. Boligen på eiendommen er dårlig ikke egnet som helårsbolig, men kan være et potensiale for restaurering, evt. nybygg på samme grunn. Kåfjord kommune fører en prinsipiell streng praksis med at eiendommer bør ha bolig. Side 4 av 14

5 Sak 0015/06 Det var skissert en løsning i sak 0001/06 at søkers bolig på tomt gnr. 25 bnr. 69 sammenføyes med gnr. 25 bnr. 64, og fradeling av omsøkt tomt og salg av eiendommen som tilleggsareal til aktivt gårdsbruk. Rådmannens innstilling: 1. Søknad om fradeling av 1,0 dekar tomt til fritidsbolig fra eiendom gnr. 25 bnr. 64, reduseres til 0,4 dekar, og innvilges jfr. jordlovens Det settes som vilkår at resten av eiendommen gnr. 25 bnr. 64 selges som tilleggsjord til aktivt gårdsbruk, eller at tomt gnr. 25 bnr. 69 sammenføyes med gnr. 25 bnr. 64 som en enhet. 3. Avgjørelsen er lagt vekt på at eiendommen gnr. 25 bnr. 64 blir tilknyttet bolig (driftssenter), og med hensyn til jordvern og søknad om omdisponering av 0,8 dekar fulldyrket, reduseres tomta til 0,4 dekar (0,2 dekar er eksisterende boligtun og 0,2 dekar fulldyrket). dekar. Delingsforslag fører ikke til større drifts- eller miljømesige ulemper for landbruket. 4. Dersom delingen ikke er rekvirert innen tre år etter samtykke er gitt faller samtykket bort, jfr. jordlovens 12, 6. ledd. Side 5 av 14

6 Gáivuona suohkan Sak 0016/06 Kåfjord kommune SØKNAD OM TILSKOTT FOR 2006 NORD - TROMS FORSØKS- OG DRIFTSPLANRING Saksbehandler: Birger Olsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 06/00197 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0016/06 Næringsstyret Bilag: Søknad Bilag vedlagt saksmappe: Årsmelding Saksutredning: Viser til søknad. Kåfjord kommune har de siste åra satt av på budsjettet kr ,- til Nord Troms forsøks- og driftsplanring heretter kalt forsøksringen. Det søkes om å øke denne til kr ,-. Antall medlemmer jfr. forsøksringens årsmelding: Nordreisa kommune: 67 medlemmer Kåfjord kommune: 55 medlemmer Kvænangen kommune: 11 medlemmer Skjervøy kommune: 2 medlemmer Forsøksringen får stadig færre medlemmer som følge av nedleggelse av gårdsbruk. I 2005 mistet forsøksringen et fast tilskudd på kr ,-. Regnskapet endte med et underskudd på kr ,-. Styret i forsøksringen har vedtatt å øke kontingenten med 30 %. Mange av medlemmene sliter med dårlig økonomi, derfor ble ikke kontingenten økt ytterlig. Kontigentsatser for 2005 og påplussing med 30 %: 0-40 dekar Kr. 500, % = Kr. 650, dekar Kr. 822, % = Kr , dekar Kr , % = Kr , dekar Kr , % = Kr , dekar Kr , % = Kr , dekar Kr , % = Kr ,- Kontingenten var i gjennomsnitt for 135 medlemmer kr ,-, og med 30 % økning kr ,- Sum kontingent før økning kr ,- og etter økning med samme antall medlemmer kr ,-. Dette utgjør en differanse på kr ,-. Side 6 av 14

7 Sak 0016/06 Frafall av medlemmer vil føre til at differansen blir mindre, selv om kontingenten i gjennomsnitt kan bli noe større, da gjenlevende bruk ofte tar i bruk areal som tidligere ble drevet av foretak som har avviklet. Vurdering: Forsøksringen utfører er svært viktig fagarbeid når det gjelder jordkultur, forsøksarbeid, gjødsel- og miljøplanlegging mv. Tilbakemelding fra bøndene på arbeidet som utføres av forsøksringen er god. Stadig større krav og kontroll av foretaka for hele drift-/produksjonslinja, gjør at det kreves relativt mye av hver enkelt produsent. For å forenkle ulike arbeidsoppgaver, med hovedmål for å styrke økonomien på bruka, er det viktig med god og best mulig veiledning og tilrettelegging, av alle ulike instanser som skal være støtteapparat til bonden. Rådmannens innstilling: 1. Nord Troms forsøks- og driftsplanring, Bussveien 5, 9151 Storslett, innvilges kr ,- i tilskudd for 2006 en økning med kr ,- i forhold til budsjettert beløp for Kr ,- belastes øremerket konto Rådmannen setter av årlig kr ,- i kommunalt budsjett, til Nord Troms forsøks- og driftsplanring. 3. Det tas forbehold om at tilskuddet videreføres ved politisk behandling av budsjettet. Ved evt. endring av faktiske forhold, vil forsøksringen bli orientert av kommunen. Side 7 av 14

8 Gáivuona suohkan Sak 0017/06 Kåfjord kommune SØKNAD OM TILSKUDD Saksbehandler: Einar Eriksen Arkiv: FOND Arkivsaksnr.: 06/00028 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0017/06 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet Bilag: Søknad fra Kåfjordelva Elveeierlag datert Saksutredning: Kåfjordelva Elveeierlag søker om kr ,- i tilskudd til utarbeiding av tiltaksplan for Kåfjordelva, søknaden er journalført hos oss Elveeierlaget v/hans M. Mikkelsen har i møte med saksbehandler den , redegjort for deres søknad. Her kom det fram at søknad egentlig dreier seg om tilskudd til driftsplan for Kåfjordelva, da de allerede i samarbeid med Troms kraft, Fylkesmannen i Troms og Kåfjord kommune holder på utarbeide tiltaksplan for Kåfjordelva. Bruken av tiltaksplan i søknaden er derfor feil, og beror på en misforståelse fra søker. I hht. nevnte tiltaksplan for Kåfjordelva, er det Troms kraft som står for selve utarbeidelsen og kostnadene i forbindelse med denne. De vil også i forhold til planen utføre de tiltakene som det blir konkludert med. Målsettingen for tiltaksplanen til Kåfjordelva er følgende: 1. Skape bedre fiske i Kåfjordelva, gjennom tiltak som skaper bedre fiskemuligheter i elva. 2. Styrke sjøørettbestanden, evt. også sjørøyebestanden i elva gjennom tiltak som øker produksjonen i deler av elva. Tiltaksplanen med overstående målsettinger vil være grunnlaget for elveeierlagets utarbeidelse av driftsplanen for elva. Når det gjelder elveeierlagets søknad, fremgår det at de ønsker å sette i gang arbeidet med planlegging og drift av elva. Men på bakgrunn av at de er et nystartet lag uten egne midler, har dette ikke vært mulig til nå. De søker derfor Kåfjord kommune om overstående tilskudd til utarbeidelse av driftsplan, og ut fra denne gjennomføre videre drift av elva. Side 8 av 14

9 Sak 0017/06 I hht. utarbeidelsen av driftsplanen har de settet opp følgende budsjett og finansiering: Budsjett: Lønn prosjektleder 30% à 6 mnd. kr ,- Kjøring kr ,- Møter kr ,- Konsulenthonorar kr ,- Adm., kontorhold kr ,- Egeninnsats/dugnad kr ,- Sum bud. kostnader til utarbeiding av driftsplan kr ,- Finansiering: Kåfjord kommune kr Egeninnsats/dugnad kr ,- Sum finansiering kr ,- Ut fra deres budsjett ønsker de å ha en egne prosjektleder i 30% stilling i 6 måneder, samt at de vil leie inn ekstern konsulent til hjelp i utarbeidelsen av driftsplanen. Som det fremgår av finansieringsplanen har de kun søkt Kåfjord kommune om midler til utarbeidelse av driftsplanen. Saksbehandler har vært i kontakt med Fylkesmannen v/miljøvernavdelingen ang. muligheter for tilskudd fra fylkesmannens friluftsmidler. Disse midlene hadde søknadsfrist , men var enda ikke behandlet. Ut fra nevnte samtalen med saksbehandler hos fylkesmannen, ville de vurdere å ta med en evt. søknad fra elveeierlaget. Etter møte mellom saksbehandler og Kåfjordelva elveeierlag har de nå sendt søknad til Fylkesmannen på midlene til naturforvaltning, vilt-, fiske-, og friluftsformål. I hht. deres nye søknad til fylkesmannen, har vi ut fra tot. budsjetterte kostnader til prosjektet endret finansieringsplanen som vist nedenfor: Ny finansiering: Kåfjord kommune ,- Fylkesmannen ,- Egeninnsats/dugnad ,- Sum ny finansiering ,- Vurdering: Driftsplan for Kåfjord elva vil kunne legge til rette for framtidig bruk og utvikling av elva, samt at det kan være positivt for evt. næringsmessig utnyttelse av elva og områdene rundt. Da spesielt i forhold til turistnæringen i Kåfjord. Det vil også ha stor betydning for nærmiljøet og lokale brukere av elva. De budsjetterte kostnadene til utarbeidelsen av driftsplanen er vanskelig å beregne, uten at man har inngående kjennskap til utarbeidelse av slike planer. Det antas derfor at disse er korrekte. Side 9 av 14

10 Sak 0017/06 Når det gjelder finansieringen av totalkostnaden på kr ,-, er det tenkt at Kåfjord kommune skal bidra med 35% i tilskudd til prosjektet, under forutsetning av at fylkesmannen innvilger omsøkt beløp på ,- til prosjektet. Resterende finansieres gjennom egeninnsats/dugnad. Kåfjord kommune v/næringsstyret har tidligere innvilget KNIK (Kultur og næring i indre Kåfjord) og Manndalen jeger og fiskerforening kr ,- hver, til innhenting av grunneierkontrakter på Kåfjordelva og Manndalselva. Når det gjelder Manndalselva har denne i tillegg fått offentlige midler gjennom diverse prosjekter som NVE har utført i elva. Disse prosjektene har vært et sammarbeid mellom Kåfjord kommune, NVE og grunneierne. Kåfjordelva elveeierlag sitt prosjekt med utarbeidelse av driftsplan for elva, vil ha kommunal og samfunnsmessig betydning for utviklingen av nærmiljøet og næringslivet i området. Kommunen er positiv til at det private elveeierlaget tar del i forvaltningen og driften av elva, og får utarbeidet driftsplan for Kåfjordelva. Ut fra kostnadsanslaget på kr ,- og i hht tidligere tildelinger i de ovenfor nevnte sakene, anbefales tilskuddet i forhold til den nye finansieringsplanen innvilget. Rådmannens innstilling: 1. Kåfjordelva Elveeierlag v/hans M. Mikkelsen tildeles kr ,- i tilskudd til utarbeidelse av driftsplan for Kåfjordelva. Tilskuddet belastes post Dokumentasjon på medgåtte utgifter og driftsplanen for Kåfjordelva skal foreligge hos Kåfjord kommune før utbetaling kan finne sted. Tilskuddet kan reduseres prosentvis ved reduksjon i medgåtte utgifter i forhold til kostnadsoverslaget 3. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen Side 10 av 14

11 Gáivuona suohkan Sak 0018/06 Kåfjord kommune SØKNAD OM ETABLERER TILSKUDD Saksbehandler: Einar Eriksen Arkiv: FOND Arkivsaksnr.: 06/00098 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0018/06 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Prinsipper og retningslinjer for bruk av Næringsfondet Bilag: Søknad datert Bilag i saksmappen: CV, driftsbudsjett, investeringsplan og finansieringsplan Saksutredning: Kåfjord kommune har mottatt søknad på etablerer/investerings tilskudd fra Ellen Laura Dalvik Mo, 9144 Samuelsberg, til etablering av ny frisørsalong i Manndalen. Søknaden er registret inn hos oss , og det søkes om kr ,- i støtte til investering i utstyr og inventar til nevnte frisørsalong. Av søknaden framgår det at søker er nyutdannet frisør, og ønsker å starte sin egen bedrift. Det bemerkes i søknaden at det pr i dag er to frisører i Kåfjord kommune, en i Manndalen og en i Birtavarre. I hht. frisørsalongen i Birtavarre så har denne ikke vært i drift det siste halvåret, og søker mener det er usikkert om den vil komme i drift igjen. Søker har vedlagt CV og har i tillegg til frisørutdannelsen, utdannelse innen bedriftsøkonomi og ledelse. Hun har arbeidserfaring fra økonomi, regnskap og har tidligere vært selvstendig næringsdrivende. Søker forventer ut fra markedspotensialet at frisørsalongen på sikt vil kunne gi to arbeidsplasser, men vil i første omgang ansette en frisør på deltid i tillegg til seg selv. Søker har utarbeidet driftsbudsjett for de tre første driftsårene (2006, 2007 og 2008). Her er det forventet en tot. Driftsinntekt på kr ,- første året og med en økning i år to til ,- og ytterligere økning til ,- i år tre. Denne økningen er relativt stor spesielt mellom år 2007 og Når det gjelder kostnadene, har disse også en økning i perioden 2006 til 2008 men denne er prosentvis lavere enn inntektsøkningen i samme periode. Dette skyldes at en del av kostnadene er relativt faste og om aktiviteten øker så vil ikke annet enn varekostnaden og lønningene øke. Budsjettert driftsresultat er beregnet til kr ,- i 2006, kr ,- i 2007 og kr ,- i 2008, av disse relativt store overskuddene trekkes lønnskostnader til eier av bedrifter. Firmaet vil bli registret som personlige foretak. I hht søknaden om etablerings-/investeringsstøtte har søker settet opp en investeringsplan over inventar og utstyr til frisørsalongen, det er også tatt med første varekjøp ved oppstarten av bedriften. Når det gjelder varekjøp er dette en driftskostnad og vi har normalt ikke godkjent dette som investeringskonstnad. I investeringsplan og finansieringen som gjengis nedenfor tas derfor varekjøp bort fra investeringsplanen og egenkapital/lån reduseres i hht. reduksjonen i inv. kost. Side 11 av 14

12 Sak 0018/06 Saksbehandler har den vært i telefonkontakt med søker og er blitt informert om bedriftsetableringen. I finansieringsplanen er det søkt om kr ,- i etableringstilskudd, men søker ønsket å endre en del av dette til investeringstilskudd noe som også er i samsvar med de investeringene som er settet opp. Kåfjord kommune har i lignende saker gitt søkere etableringstilskudd på kostnader i etableringsfasen, i forhold til denne etableringen vil ca. kr ,- av de oppsatte investeringene være kostnader i etableringsfasen. Saksbehandler deler derfor opp investeringene i etableringstilskudd og finansieringstilskudd. Investeringsplan (investeringstilskudd): Frisørsalongutstyr (jmf. Tilbud fra Herman Lepsøe A/S) kr ,- Tilbud vaskemaskin/tørketrommel kr ,- Div inventar (bord, stoler og lignende) kr ,- Div. andre små investeringer (red. for etableringskost.) kr ,- Sum Investeringer (uten varekjøp) kr ,- Finansiering av investeringene: Samisk utviklingsfond kr ,- Kåfjord kommune kr ,- Egenkapital/lån (red. pga. bortfall av varekjøp) kr ,- Sum finansiering kr ,- Etableringskostnader (etableringstilskudd) Datamaskin kr ,- Div andre små investerings-/etableringskostnader kr ,- Sum etableringskostnader kr ,- Finansiering av etableringskostnadene: Etableringstilskudd Kåfjord kommune 75% av tott. Etabkost. kr ,- Egenkapital kr ,- Sum finansiering etableringskostnader kr ,- Alle beløpene i investeringsplanene er uten mva og er dokumentert med konkrete tilbud. Vurdering: Som nevnt ovenfor søkes det om investeringstilskudd på kr ,- til investering i utstyr til frisørsalong. I hht. investeringsplan og søknaden er dette utstyr som trenges for å starte opp og drive frisørsalong. Alt utstyr og inventar som er ført opp i investeringsplanen har søker hentet inn tilbud på og disse er med som vedlegg til søknaden. I hht. etableringstilskuddet har vi som vist ovenfor tatt noen av kostnadene som hører til etableringsfasen ut av opprinnelig investeringsplan, og settet dem opp som etableringskostnader. Når det gjelder driftsbudsjettet som er settet opp for årene 2006, 2007 og 2008, er dette oversiktlig og informativt. Tallene virker nokså realistiske, men som tidligere nevnt kan inntekts økningen fra år 2007 til år 2008 virke noe høy med en økning på ca ,- kr. Denne store inntekts økningen tror saksbehandler vil være vanskelig å oppnå. Men en viss økning bør det kunne forventes ut fra søker planer om lørdagsåpent og tilbud om klipping på institusjoner (Birtavarre helsesenter, LHL Side 12 av 14

13 Sak 0018/06 Skiboten og lignende). Søker forventer etter hvert å kunne ansette en frisør på fulltid, slik at de vil være to frisører. Driftsresultatene for årene 2006 og 2007 virker realistisk og vil gi en normal inntekt til eieren. Resultatet i 2008 er beregnet til kr ,- og av dette går lønn til eier, resultatet vil fortsatt være høyt i forhold til lignende bedrifter. Saksbehandler tar derfor høyde for at omsetningen vil stabilisere seg på ca ,- til ,- kr. Dette vil også gi eieren en bra og levelig inntekt. Kåfjord har i dag to frisører, en i Manndalen og en i Birtavarre, i hht. frisørsalongen i Birtavarre har denne ikke vært i drift det siste halve året. Saksbehandler er også kjent med at salongen i Birtavarre har hatt opphørssalg, og det antas derfor at denne salongen legges ned. Søker ønsker som nevnt å etablere seg i Manndalen og ha hele Kåfjord som marked. Kåfjord har pr. i dag ca innbyggere og har tidligere hatt to frisørsalonger, det antas at det fortsatt vil være et marked for to frisørsalonger i Kåfjord. Etableringen av denne salongen vil trolig ikke ha noen betydning for omsetningen til den eksisterende frisørsalongen i Manndalen. Når det gjelder de totale investeringene i utstyr å inventar blir disse etter at varekjøp og etableringskostnadene på kr ,- er tatt bort på kr ,-. Som det fremgår av finansieringsplanen til inventar og utstyr, vil søker finansiere ca. kr ,- gjennom egenkapital/privat lån. Når man ser denne investeringen i forhold til forventede resultatene i driftsregnskapet vil det for eier være en god investering i egen arbeidsplass. Total investering sett i forhold til omsetningen er relativt lav og vil ikke by på noen problemer hvis bedriften får den omsetningen og resultatet som forventet. Av Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet er det i pkt. 18 angitt hvor stor finansieringsdel Kåfjord kommune kan bidra med i enkelt prosjekter. I hht. denne etableringen sier forskriften at det kan gis 20% av total investering i kommunal tilskudd eller lån og maks ,-. I hht. finansieringsplanen ovenfor søkes det om tilskudd på kr ,- og dette vil være innenfor forskriftenes pkt. 18. I hht. etableringstilskuddet sier retningslinjene at det kan bevilges inntil 75% av totale etableringskostnader og maks kr ,-. Kåfjord kommune er positiv til at det etableres nye bedrifter og gjennom dette flere arbeidsplasser. I hht. denne etableringen vil det her være et marked tilstede, investeringene er moderate og ut fra driftsbudsjettet forventes det at bedriften vil gi arbeid til to personer samt et positivt resultat. Rådmannens innstilling: 1. Ellen Laura Dalvik Mo, 9144 Samuelsberg, innvilges 75% - inntil kr ,- i etableringstilskudd av godkjente kostnader jmf. Saksfremlegg. 2. Tilskuddet utbetales over post kommunalt utviklingsfond, når skriftlig anmodning om utbetaling og dokumentasjon på medgått utgifter foreligger. 3. Ellen Laura Dalvik Mo, 9144 Samuelsberg, innvilges kr ,- i investeringstilskudd til kjøp av inventar og utstyr i forbindelse med etablering av frisørsalong i Kåfjord kommune. 4. Investeringstilskuddet utbetales over post næringsfondet, ved skriftlig anmodning om utbetaling og når dokumentasjon på medgått kostnader i hht. investeringsplanen foreligger. Tilskuddet reduseres prosentvis ved reduksjon i oppsatte investeringskostnader. Side 13 av 14

14 Sak 0018/06 5. Hvis søker avslutter sitt driftsforhold i løpet av de 3 kommende årene, kan hele eller deler av etablerings-/investeringstilskuddet bli krevd tilbakebetalt av kommunen. 6. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen Side 14 av 14

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.10.06 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: F.SKAPET-NÆRINGSSSAKER Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/07 06/00498 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV STRØ-/SNØBRØYTEUTSTYR

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/07 06/00498 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV STRØ-/SNØBRØYTEUTSTYR Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/07 06/00498 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV STRØ-/SNØBRØYTEUTSTYR 0002/07 06/00555 SØKNAD OM TILSKUDD TIL VANNINGSANLEGG 0003/07

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN Gáivuona suohkan Sak 0071/06 Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN 0073/06 06/00753 SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: F.SKAPET-NÆRINGSSSAKER Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 31 BNR.

SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 31 BNR. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0065/05 05/00529 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 31 BNR. 32 0066/05 04/00619 OPPRUSTING AV VEI TIL SETRA - SVARTSKOGEN 0067/05

Detaljer

SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM

SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/05 05/00842 REFERATSAK 0072/05 05/00110 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM 0073/05 05/00331 SØKNAD OM INNLØSNING AV

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.02.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 08.12.2008 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0006/01 00/00119 SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKTET "ALTERNATIVE DRIFTSFORMER I NORD-NORSKE GEITEHALD" 0007/01 00/00938

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0203/08 08/00440 SØKNAD OM STØTTE TIL NISGA'A LONGHOUSE - HOVEDPROSJEKT

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0203/08 08/00440 SØKNAD OM STØTTE TIL NISGA'A LONGHOUSE - HOVEDPROSJEKT Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0203/08 08/00440 SØKNAD OM STØTTE TIL NISGA'A LONGHOUSE - HOVEDPROSJEKT 0204/08 08/00525 KÅFJORD TURSENTER - TILSKUDD

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Sak 0095/07 Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90

Detaljer

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0022/05 05/00303 REFERATSAK 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET - NÆRINGSSAKER Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.08.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. F.skapet-Næringsssaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. F.skapet-Næringsssaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK F.skapet-Næringsssaker Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Unjárgga gielda Nesseby kommune. Møteinnkalling. Ovdagoddi/Formannskapet kommunestyresalen, Nesseby rådhus

Unjárgga gielda Nesseby kommune. Møteinnkalling. Ovdagoddi/Formannskapet kommunestyresalen, Nesseby rådhus Unjárgga gielda Nesseby kommune Utvalg: Møtested: Dato: Tid: Møteinnkalling Ovdagoddi/Formannskapet kommunestyresalen, Nesseby rådhus 21.06.2010 09:00 Forfall meldes snarest til administrasjonen på tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 7/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte onsdag den 19.12.2007 kl. 19.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.06.06 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Jani

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/12 09/298 SØKNAD OM FORLENGELSE AV BESTANDSPLANPERIODE FOR HJORT OG ELG - NORDBYGDA BESTANDSPLANOMRÅDE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/12 09/298 SØKNAD OM FORLENGELSE AV BESTANDSPLANPERIODE FOR HJORT OG ELG - NORDBYGDA BESTANDSPLANOMRÅDE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2012 Tid: Kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 1/2008 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte torsdag den 21.02.2008 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47 Hattfjelldal kommune Side 1 av 47 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 244/12 12/1655 FINANSIERING AV REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK I 2011 246/12 12/1658 FORVALTNING AV VERTSKOMMUNETILSKUDDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 244/12 12/1655 FINANSIERING AV REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK I 2011 246/12 12/1658 FORVALTNING AV VERTSKOMMUNETILSKUDDET Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 14.11.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer