MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE"

Transkript

1 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0030/08 08/00253 REFERATSAKER SAKSLISTE 0031/08 08/00233 DJUPVIK FISKERIHAVN - MONTERING AV EKSTRA UTLIGGERE 0032/08 08/00120 REFERATSAK: SØKNAD OM STØTTE TIL STUDIEOPPHOLD I ENGLAND - SKOLEÅRET 2007/ /08 07/00850 SØKNAD OM TILSKUDD TIL RUNDBALLEUTSTYR 0034/08 07/01035 SØKNAD OM TILSKUDD 0035/08 07/01040 SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD TIL PRODUKSJONSUTSTYR 0036/08 08/00194 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV DAGLIGVAREBUTIKK I UKANTSTRØK 0037/08 08/00212 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV DAGLIGVAREBUTIKK I UTKANTSTRØK 0038/08 07/00933 SØKNAD OM LÅN/TILSKUDD BOKPROSJEKT 0039/08 07/00731 SØKNAD OM INVESTERINGS TILSKUDD TIL ETABLERING AV FRISØRSALONG

2 0040/08 07/00861 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV BÅT 0041/08 07/00460 SØKNAD OM TILSKUDD/LÅN TIL ETABLERING AV SERVICEBYGG OG CAMPINGOPPSTILLINGSPLASS PÅ LØKVOLLSTRANDA 0042/08 07/00969 SØKNAD OM STØTTE TIL NÆRINGKOMBINASJONSPROSJEKT SAUEHOLD/ HYTTEUTLEIE Kåfjord kommune, 9148 Olderdalen, Bjørn Inge Mo (s.) ordfører Gerd Molund Olsen e.f.

3 Gáivuona suohkan Sak 0030/08 Kåfjord kommune REFERATSAKER Saksbehandler: Gerd Molund Olsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/00253 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0030/08 Formannskapet Henvisning til lovverk: Bilag: Nasjonal transportplan Saksutredning: 1. Fra Nord-Troms Regionråd DA, datert Nasjonal transportplan Høring Transportetatens planforslag Rådmannens innstilling: Referatsaken tas til orientering. Side 3 av 31

4 Gáivuona suohkan Sak 0031/08 Kåfjord kommune DJUPVIK FISKERIHAVN - MONTERING AV EKSTRA UTLIGGERE Saksbehandler: Karin Karlsen Arkiv: P30 Arkivsaksnr.: 08/00233 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0031/08 Formannskapet Saksutredning: Interessen for å få plass ved flytekaianlegget, Djupvik fiskerihavn er stor. Havneutvalget v/leder har mottatt flere henvendelser fra båteiere som ønsker plass i flytekaianlegget, og havneutvalget har derfor vedtatt å montere ekstra utliggere. Ved å montere 2 ekstra utliggere vil en få 2 nye plasser i anlegget. Samlet pris for utliggere m/mva er kr ,- (kr ,- u/mva). I tillegger kommer frakt på kr 9.000,-, slik at samlet beløp totalt sett kommer på kr ,-. 2 nye plasser i flytekainalegget vil for eksempel få inn kr ,- i depositum pr båt, hvor båten har en bredde på 3 m, samlet beløp kr ,-. For ordens skyld gjøres det oppmerksom at depositum balanseføres i regnskapet. Det betales en årlig leie som er 5 % av breddemeterpris, dvs en årlig leie på kr 600,- pr år. Rådmannens vurdering: Rådmannen ser behovet for en utvidelse av flytekaianlegget i fiskerihavna i Djupvik, både i forhold til næringsutvikling og fritidsaktiviteter. Rådmannen tilrår derfor at det kjøpes inn 2 utliggere til Djupvik fiskerihavn, og at dette finansieres av økning av den årlige båtplassleien. Rådmannens innstilling: 1. Kåfjord kommune bevilger kr ,- til innkjøp av 2 utliggere til Djupvik fiskerihavn 2. Utgiftene belastes budsjettpost , og finansieres av disposisjonsfondet 3. Rådmannen foretar budsjettregulering Side 4 av 31

5 Gáivuona suohkan Sak 0032/08 Kåfjord kommune REFERATSAK: SØKNAD OM STØTTE TIL STUDIEOPPHOLD I ENGLAND - SKOLEÅRET 2007/2008 Saksbehandler: Øyvind Rundberg Arkiv: 223 A Arkivsaksnr.: 08/00120 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0009/08 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg /08 Formannskapet Henvisning til lovverk: Opplæringslovas kap 3. Bilag: Saksutredning: Fra student Pål Vegard Eriksen, Samuelsberg, elev ved Tromsdalen v.g. skole, har Kåfjord kommune fått søknad om støtte til årsopphold ved Cambrigde Regional College i England. Han er tatt ut til å representere skolen og Norge dette året. Undervisningen er lagt opp slik at de følger norske læreplaner, men all undervisning er på engelsk. Han bor hos en vertsfamilie. Av utgifter som ikke dekkes av Troms fylkeskommune, kan nevnes: Egenandel +Vertsfamilie = kr Det er viktig at ungdom fra kommunen drar ut for å lære mer språk, andre kulturer og det å klare seg ute i den store verden. Dette kan komme kommunen til nytte på et senere tidspunkt. Dessverre har ikke budsjettet for 2008 avsatt midler til denne type stipender på videregående skolenivå. Imidlertid bør kommunen støtte denne type utdanning som et ledd i å oppfylle sin målsetting om å satse på barn og unge. Saken legges fram uten innstilling. En mulighet er å oversende den til formannskapet med anmodning om å bevilge midler. Rådmannens innstilling: Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtedato: Sak: PS 0009/08 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: HOO bevilger kr til formålet, og ber Kåfjord Formannskap for fremtiden vurdere å avsette midler til denne type søknader. Side 5 av 31

6 Sak 0032/08 Det må utarbeides retningslinjer for studenter fra Kåfjord som ønsker å studere i utlandet. Enstemmig vedtatt. Vedtak: HOO bevilger kr til formålet, og ber Kåfjord Formannskap for fremtiden vurdere å avsette midler til denne type søknader. Det må utarbeides retningslinjer for studenter fra Kåfjord som ønsker å studere i utlandet. Side 6 av 31

7 Gáivuona suohkan Sak 0033/08 Kåfjord kommune SØKNAD OM TILSKUDD TIL RUNDBALLEUTSTYR Saksbehandler: Birger Olsen Arkiv: FOND Arkivsaksnr.: 07/00850 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0033/08 Formannskapet Henvisning til lovverk: Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet Bilag: Søknad Saksutredning: Anne Nordeng, 9144 Samuelsberg, søker om kr ,- i tilskudd fra kommunen til kjøp av rundballepresse, rundballepakker og skiveslåmaskin. Nordeng driver kumelk, storfekjøtt og med noen sauer på ektefellens eiendom gnr. 34 bnr. 17 i Manndalen. Melkekvote liter. Per var det 8 melkekyr, 17 ungdyr og 12 vinterfôra sauer på foretaket. Arealgrunnlaget per var 136 dekar egne og 72 dekar leid jordbruksareal, spredt rundt på flere teiger i Manndalen og 10 dekar i Birtavarre ca. 20 km. unna gården. Foretaket driver i dag grovfôrhøstelinje med siloslåtte forhøster og avlesservogn, og med manuell utforing fra silo. Det planlegges omlagt til rundballehøsting. Søker ønsker å disponere eget utstyr, da tilgangen på leiepressing kan være vanskelig å få på riktig tidspunkt, slik at graset kan høstes når det har størst fôrverdi til melkeproduksjon. Selv om flere rundballehøstelag i Manndalen har ledige medlemsplasser jfr. vedtekter, ønsker søker å eie eget utstyr. Investering: Rundballepresse Kr ,- Rundballepakker Kr ,- Slåmaskin Kr ,- Sum eks. mva Kr ,- Finansieringsplan: Samisk Utviklingsfond (inntil 25 % maks kr ,-) Kr ,- innvilget Kåfjord kommune, 25 % Kr ,- omsøkt Egenkapital Kr ,- Vurdering: Søker høster jfr. søknader om produksjonstilskudd årlig i underkant av 200 dekar til eget forbruk av grovfôr, i tillegg vil det være mulig marked for noe leieslått og rundballepressing. Omsøkt utstyr har stor kapasitet og vil kunne brukes effektivt på betydelig mer areal enn det legges opp til. Rundballer som grovfôr blir stadig mer vanlig. Det kan legges opp til rasjonell Side 7 av 31

8 Sak 0033/08 høsting av spredte teiger. Det er relativ enkel mekanisering for rimelig og grei grovfôrhåndtering av rundballer inn i driftsbygning og frem til husdyra. Kåfjord kommune er positive til at jordbruket også utvikles med å ta i bruk stadig mer nytt og effektivt utstyr, som ivaretar grovfôrkvaliteten med høg fôrverdi, er arbeidsbesparende, og som igjen gir bedre økonomi på foretaket. Et slikt gårdsbruk kan være attraktivt for nye å overta, og utvikle videre. Rundballeutstyr er en stor investering for et enkelt gårdsbruk å ta, så det bør tilstrebes organisert samarbeid mellom bønder for å kunne nytte lignende investeringer på en bedre måte. Kommunen kjenner til bruket. For at søker skal kunne drive videre med siloslåtte, må siloer utbedres betydelig og det må tilrettelegges (investeres) for lettere uttak av silomasse mv. Sett i forhold til dette kan omsøkt investering forsvares med bruk av offentlige midler. Egenandelen vil være betydelig i omsøkt investering. Kåfjord kommune forvalter begrenset med fondsmidler, så det må prioriteres strengt mellom mange gode tiltak det søkes om støtte til. I næringsstyresak 0052/07 ble det gitt 10 % i tilskudd av kommunen i lignende sak. Rådmannens innstilling: Anne Nordeng, 9144 Samuelsberg, innvilges 10 % tilskudd, inntil kr ,- av dokumentert kjøp eks. mva. jfr. søknad. Tilskuddet utbetales over post kommunalt næringsfond, når skriftlig anmodning om utbetaling foreligger. Hvis Anne Nordeng, avslutter med jordbruk i løpet av 3 kommende år etter utbetaling, kan hele eller deler av tilskuddet bli krevd tilbakebetalt av kommunen. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen Side 8 av 31

9 Gáivuona suohkan Sak 0034/08 Kåfjord kommune SØKNAD OM TILSKUDD Saksbehandler: Birger Olsen Arkiv: FOND Arkivsaksnr.: 07/01035 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0034/08 Formannskapet Henvisning til lovverk: Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av kommunalt næringsfond Bilag: Søknad Saksutredning: Levin Mikkelsen, 9147 Birtavarre, søker om kr ,- i tilskudd til kjøp av pelsdyrfarm med driftstilbehør. Total kjøpesum kr ,-. Levin Mikkelsen og Olaf Olsborg har drevet hver sin pelsdyrfarm med rev i Kåfjorddalen. Til sammen har dett utgjort rundt 5 årsverk. Olsborgs pelsdyrfarm ble annonsert til salgs. Olsborg selger sin pelsdyrfarm for kr ,- og kr ,- for løsøre pluss omkostninger/gebyr. Begge pelsdyrfarmene er betydelig påkostet de senere åra. Det er blant annet fremført sikker vannforsyning (kommunalt vann) og ombygging av bur mv. i hht. Nye miljøkrav for dyrevelferd. Mikkelsen har i tillegg lukka sitt anlegg med å bygge inn og sammenføye reveskur og fôring-/servicebygg. Pelsdyrnæringen har et stort potensiale, men med store svingninger i verdensmarkedet, med relativt gode skinnpriser i oppgangstider. Mikkelsen driver seriøst og har solid kompetanse innen pelsdyroppdrett, og kan vise til gode resultater over lang driftstid i markedet (utholdenhet). Sammenslåing og videre drift av gjeldende revefarmer, styrker blant annet at fôrleveransen kan opprettholdes, gir flere stordriftsfordeler og muligheter for andre å etablere seg. Det vil også kunne gi flere personer fast tilsetting på farmen gjennom hele året. Investeringen er ingen stor økonomisk risiko for søker, da omsettingverdien av omsøkt erverv av fast eiendom og bygninger må regnes å være langt større enn samla kjøpesum kr ,-. Finansieringsplan: Lån Innovasjon Norge Kr ,- innvilget Rentestøtte Innovasjon Norge p.t. 1,9 % innvilget Tilskudd Kåfjord kommune Kr ,- Egenkapital Kr ,- + omkostninger Side 9 av 31

10 Sak 0034/08 Næringsfondet har begrensa med midler, og veldig stor pågang med søknader, så det må tas en streng prioritering for bruken av disse. Ved tildeling blir blant annet risiko med investeringen vurdert, eller om kapitalen bindes opp i senere omsettelig kapital. Kåfjord kommune er positive til at det satses på pelsdyr, og at det arbeides for minimum å opprettholde dagens virksomhet helst med en økning, for å skape et best mulig miljø innen pelsdyr. Det er potensiale for etablering av nye innen pelsdyr i kommunen. Rådmannen vurderer investeringen i forhold til tildelingspraksis, og finner at det ikke har vært gitt støtte i slike saker til eiendomskjøp mv. Evt. videre trinn med investeringer som skaper direkte utvikling og arbeidsplasser vil falle inn under gjeldende støttepraksis og vil kunne bli vurdert positivt. Rådmannens innstilling: Levin Mikkelsen, 9147 Birtavarre, søknad om kr ,- i tilskudd til kjøp av revefarm og løsøre avslås. Avslaget begrunnes med at det er større pågang med søknader enn det er midler til tildeling, og at det derfor må prioriteres strengt. Investeringen er heller ikke av stor risiko for søker, og verdi av kjøpet må regnes å være langt større enn kjøpesum. Side 10 av 31

11 Gáivuona suohkan Sak 0035/08 Kåfjord kommune SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD TIL PRODUKSJONSUTSTYR Saksbehandler: Birger Olsen Arkiv: FOND Arkivsaksnr.: 07/01040 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0035/08 Formannskapet Henvisning til lovverk: Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet Bilag: Søknad Saksutredning: Viser til søknad. Tom Lien, Nordnes, 9144 Samuelsberg, søker om lån evt. tilskudd på kr ,- for innkjøp av ATV kr ,- med vinsj, grind, lasteplan, hjelm og tilhenger - tilsammen kr ,- + mva. Innkjøp av PC - lap top, projektor og lerret kr ,- + mva. Søker eier og driver i lag med familien hovedeiendommen eiendommen gnr. 38 bnr. 1 på Nordnes. Eiendommen er brattlendt og drives økologisk. Jordbruksarealet på eiendommen er på vel 20 dekar og drivbar skog vel 110 dekar. Storparten av arealet høstes som tørrhøy på hesjer. Det drives kombinasjonsbruk med vinterfôra villsauer, ulike typer grønnsaker, urter, holding av ulike kurs/foredrag mv., og i tillegg drives det litt i skogen, i hovedsak uttak av brensel mv. til eget bruk. Inntekta spes også på med litt fjordfiske (til eget bruk) med åpen båt. Jfr. vedlagt ligning for 2006 er jordbruksinntekta i størrelsesorden rundt kr ,-. Søkers ektefelle/samboer har lønnsarbeid utenom foretaket. Eiendommen drives i hovedsak av manuell arbeidskraft med enkle redskaper. Hovedparten av slåttemarka slås med liten tohjulstraktor. Det er opparbeida enkle ferdselsveger på eiendommen og i området. Investeringer: ATV (registrert for veg) Kr ,- Div. utstyr til ATV Kr ,- PC, projektor og lerret Kr ,- Sum eks. mva. Kr ,- Finansieringsplan alternativ 1: Lån Kr ,- Tilskudd/lån PC m/utstyr Kr ,- Side 11 av 31

12 Sak 0035/08 Egenandel Kr ,- Finansieringsplan alternativ 2: Tilskudd ATV m/utstyr Kr ,- Tilskudd/lån PC m/utstyr Kr ,- Egenandel Kr ,- Søknaden er todelt: 1. Støtte til kjøp av ATV m/utstyr 2. Støtte til kjøp av lap top PC, med projektor og lerret Vurdering: Investering av ATV diverse utstyr vil med riktig bruk kunne gjøre drifta enklere og gi bedre økonomi på foretaket. ATV har store muligheter, som også kan anlegges med trepunkt bak (som traktor) og nyttegjøre utstyr tilpasset traktor. Slikt utstyr finnes billig på bruktmarkedet. Investering av pc med fremvisningsutstyr vil kunne gi bedre muligheter og kvalitet for kunnskapsformidling (markedsføring) på gården eller på reise. Jfr. søker er dette en viktig binæring på gården, som også vil ha et stadig større potensiale med bedre fremvisningsverktøy. Kåfjord kommune er positive til at det arbeides for å videreutvikle og styrke økonomien på foretaket. Omsøkte investeringer vil også generere i større trivsel og økt effektivitet. Næringsfondet har begrenset med midler, og stor pågang med søknader, så det må tas en streng prioritering for bruken av disse. Jfr. prinsipper og retningslinjer kan rådmannen innstille med inntil 20 % i støtte. I hht. tidligere støttepraksis gis det ikke støtte til kjøp av ATV. ATV kan sammenlignes med traktor (andre kjøretøy) som er lett omsettelig. Investeringen vurderes som så viktig at rådmannen velger i dette tilfellet å innstille positivt med rentefritt lån til kjøp av ATV med utstyr. Rådmannens innstilling: Tom Lien, Nordnes, 9144 Samuelsberg, innvilges kr ,- i rentefritt lån til kjøp av ATV med utstyr kjøpesum kr ,-. Lånet er avdragsfritt de 2 første åra etter utbetaling, for så å nedbetales over 3 år. Som sikkerhet for lånet tas pant i fast eiendom med siste prioritet. Lånet utbetales over post kommunalt næringsfond, når dokumentert kjøp og skriftlig anmodning om utbetaling foreligger. Tom Lien, Nordnes, 9144 Samuelsberg, innvilges 20 % tilskudd, inntil kr ,- til kjøp av lap- top, projektor og lerret kjøpesum kr ,- Tilskuddet utbetales over post kommunalt næringsfond, når dokumentert kjøp og skriftlig anmodning om utbetaling foreligger. Tilsagna bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen Side 12 av 31

13 Gáivuona suohkan Sak 0036/08 Kåfjord kommune SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV DAGLIGVAREBUTIKK I UKANTSTRØK Saksbehandler: Einar Eriksen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/00194 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0036/08 Formannskapet Henvisning til lovverk: Retningslinjer for tilskuddsordning for dagligvarebutikker i utkantstrøk i Troms Bilag: Søknad Bilag i saksmappen: Regnskap Saksutredning: Service-Mat, Hj.P. Lyngmo s Eftf., Nordmannvik, søker om tilskudd til drift av dagligvarebutikk i utkantstrøk. Søknaden er registrert inn Bedriften driver dagligvarehandel fra egne lokaler i Nordmannvik. Nærmeste dagligvarebutikk med større utvalg er i Olderdalen. Avstand til Olderdalen sentrum er ca 10 km. Tilskuddsordningen for dagligvarebutikker i utkantstrøk har som mål å sikre lokalbefolkningen på mindre steder og i bygdesamfunn, et dagligvare-tilbud i sitt nærområde. Finansieringen av ordningen fordeles med 50% av tilskuddet fra kommunen og 50% fra Troms fylkeskommune. Søknaden til Troms fylkeskommune sendes via kommunen sammen med vårt vedtak i saken. Kriterier for tildelingen er bl.a at tilskudd kan gis dersom det er særlig vanskelig kommunikasjon til alternativ dagligvarebutikk, og at årlig omsetning er under 3,6 mill. kr. Videre skal kundegrunnlaget ikke overstige 250 fastboende innbyggere. I følge søknaden er kundegrunnlaget 43 personer. Kommunikasjonsforholdene er vanskelige i forhold til offentlige transportmidler. Total omsetning har vært lav, for 2006 på kr ,- og i 2007 på kr ,-. Butikken har åpent 6 dager i uken med normale åpningstider. Ut fra overstående kriterier faller Service-Mat, Hj.P. Lyngmo s Eftf. inn under ordningen for tilskudd til dagligvareforretninger i utkantstrøk. Vurdering: Kåfjord kommune ser positivt på at nærbutikkene i kommunen opprettholdes. I området Nordmannvik bor det mange gamle mennesker som har vanskeligheter med å dra til Olderdalen/Nordreisa for å handle dagligvarer. Dette tilsier nødvendigheten av nærbutikkens eksistens. Tilskuddsordningen for dagligvarebutikker i utkantstrøk har eksistert i en del år, og Kåfjord kommune har sammen med Troms fylkeskommune vært med å gi støtte til butikker som oppfyller kriteriene for ordningen. Kommunen og fylkeskommunen mottok i fjor to søknader fra dagligvarebutikker i Kåfjord. Næringsstyret innvilget i 2007 sak 0027/07 og 0028/07 kr. Side 13 av 31

14 Sak 0036/ ,- fra kommunen til hver av dagligvarebutikkene. Troms fylkeskommune bevilget også samme beløp. Kåfjord kommune har begrensede næringsfondsmidler, men finner det forsvarlig ut fra ovenstående argumentasjon å støtte søknaden, og dermed ordningen med tilskudd til dagligvarebutikker i utkantstrøk. Rådmannens innstilling: 1. Service-Mat Hj.P. Lyngmo s Eftf. Nordmannvik, 9146 Olderdalen, gis tilskudd kr ,- som støtte til drift av dagligvarebutikk, jfr. Retningslinjene for tilskuddsordningen for dagligvarebutikker i utkantstrøk i Troms. 2. Tilskuddet gis under forutsetning at Troms Fylkeskommune gir samme beløp, jfr retningslinjene for ordningen. 3. Tilskuddet belastes post kommunalt næringsfond. 4. Tilskuddet utbetales når det foreligger bekreftelse om at Troms Fylkeskommune har innvilget sin andel. Side 14 av 31

15 Gáivuona suohkan Sak 0037/08 Kåfjord kommune SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV DAGLIGVAREBUTIKK I UTKANTSTRØK Saksbehandler: Einar Eriksen Arkiv: FOND Arkivsaksnr.: 08/00212 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0037/08 Formannskapet Henvisning til lovverk: Retningslinjer for tilskuddsordning for dagligvarebutikker i utkantstrøk i Troms. Bilag: Søknad Bilag i saksmappen: Regnskap Saksutredning: Djupvik Nordmannvik S-lag, Djupvik, søker om tilskudd til drift av dagligvarebutikk i utkantstrøk. Søknaden er registrert inn Bedriften driver dagligvarehandel fra egne lokaler i Djupvik. Nærmeste dagligvarebutikk med større utvalg er i Olderdalen. Avstand til Olderdalen sentrum er ca 16 km. Tilskuddsordningen for dagligvarebutikker i utkantstrøk har som mål å sikre lokalbefolkningen på mindre steder og i bygdesamfunn, et dagligvare-tilbud i sitt nærområde. Finansieringen av ordningen fordeles med 50% av tilskuddet fra kommunen og 50% fra Troms fylkeskommune. Kriterier for tildelingen er bl.a at tilskudd kan gis dersom det er særlig vanskelig kommunikasjon til alternativ dagligvarebutikk, og at årlig omsetning er under 3,6 mill. kr. Videre skal kundegrunnlaget ikke overstige 250 fastboende innbyggere. I følge søknaden er kundegrunnlaget 140 personer. Kommunikasjonsforholdene er vanskelige i forhold til offentlige transportmidler. Total omsetning har vært lav, for 2005 på kr ,- og i 2006 på kr ,-. Butikken har åpent 6 dager i uka med normal åpningstid. Ut fra overstående kriterier faller Djupvik Nordmannvik S-lag inn under ordningen for tilskudd til dagligvareforretninger i utkantstrøk. Vurdering: Kåfjord kommune ser positivt på at nærbutikkene i kommunen opprettholdes. I området Djupvik - Nordmannvik bor det mange gamle mennesker som har vanskeligheter med å dra til Olderdalen/Nordreisa for å handle dagligvarer. Dette tilsier nødvendigheten av nærbutikkens eksistens. Tilskuddsordningen for dagligvarebutikker i utkantstrøk har eksistert i en del år, og Kåfjord kommune har sammen med Troms fylkeskommune vært med å gi støtte til butikker som oppfyller kriteriene for ordningen. Kommunen og fylkeskommunen mottok i fjor to søknader fra dagligvarebutikker i Kåfjord. Næringsstyret innvilget i 2007 sak 0027/07 og 0028/07 kr ,- fra kommunen til hver av dagligvarebutikkene. Troms fylkeskommune bevilget også samme beløp. Side 15 av 31

16 Sak 0037/08 Kåfjord kommune har begrensede næringsfondsmidler, men finner det forsvarlig ut fra ovenstående argumentasjon å støtte søknaden, og dermed ordningen med tilskudd til dagligvarebutikker i utkantstrøk. Rådmannens innstilling: 1. Djupvik Nordmannvik S-lag, Djupvik, 9146 Olderdalen gis tilskudd med kr ,-, som støtte til drift av dagligvarebutikk, jfr. Retningslinjer for tilskuddsordningen for dagligvarebutikker i utkantstrøk i Troms. 2. Tilskuddet gis under forutsetning at Troms Fylkeskommune gir samme beløp, jfr. retningslinjene for ordningen. 3. Tilskuddet belastet post kommunalt næringsfond. 4. Tilskuddet utbetales når det foreligger bekreftelse om at Troms Fylkeskommune har innvilget sin andel. Side 16 av 31

17 Gáivuona suohkan Sak 0038/08 Kåfjord kommune SØKNAD OM LÅN/TILSKUDD BOKPROSJEKT Saksbehandler: Einar Eriksen Arkiv: FOND Arkivsaksnr.: 07/00933 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0038/08 Formannskapet Henvisning til lovverk: Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet. Bilag: Søknad Bilag i saksmappen: Årsregnskap, pristilbud og dok. I saken Saksutredning: Naturfoto v/jan R Olsen, 9148 Olderdalen søker om rentefritt lån og eller støtte til gjennomføring av bokprosjekt Nord-Troms. Det søkes konkret om kr ,- i rentefritt lån og tilskudd kr ,- fra Kåfjord kommune. Søknaden er registrert inn hos oss Kommunen har i forvaltningsmelding av gitt beskjed om at søknaden er overført til behandling i Naturfoto er et privat selskap som drives og eies av journalist og naturfotograf Jan R. Olsen, firmaet har siden 1997 gitt ut 12 kalendere med bilder fra hele Nord-Troms. I tillegg har søker gitt ut fire kalendere med motiv fra Lyngsalpene. Søker har drevet dette firmaet ved siden av jobben som journalist i Framtid i Nord. I hht. denne søknaden ønsker søker å utvide sin virksomhet ved å gi ut en egen bok for Nord- Troms, der bilder og beskrivelser av naturen og steder i regionen skal vektlegges. Dette blir en bok på 200 sider som forventes utgitt i november En del av bildene som skal brukes i boken, er bilder tatt av søker gjennom de siste 12 år. Det skal også tas flyfoto over området, her beregnes det tre turer med leid fly. Søker vil ta delvis permisjon fra journalist jobben for å jobbe med dette bokprosjektet. Prosjektet har et budsjett med en total kostnad på kr ,-, inne i dette beløpet ligger trykkeutgifter, tapt lønn pga. permisjon, ferdiggjøring av bok, tid bruk gjennom 12 år, reiser til trykkeri Oslo og flyfoto. Det vises for øvrig til oppsettet over kostnader og finansiering i søknaden. Av vedlagte de regnskap for Naturfoto, framgår det at bedriften har hatt en omsetning på kr ,- i 2004, kr ,- og en økning til kr ,- i Av denne omsetningen har bedriften gode driftsresultat på henholdsvis ,-, ,- og ,- i perioden 2004 til Bedriften har i samme periode bygd seg opp en positiv egenkapital og er pr 2006 på kr ,-, bedriften har heller ingen langsiktig gjeld pr Side 17 av 31

18 Sak 0038/08 Vurdering: Naturfoto har som nevnt ovenfor i hovedsak produsert og gitt ut natur- og stedskalendre for Nord-Troms. Firmaet ønsker nå å utvide sin virksomhet til også å gjelde utgivelse av bøker. Med dette prosjektet vil søker å se på mulighetene for utgivelser av bøker, i tillegg til dagens drift med utgivelser av kalendere. Når det gjelder budsjettet over prosjektet som søker har settet opp, er det en del kostnader som vi normalt ikke har gitt støtte til gjennom næringsfondet. Setter opp de kostnadene som kan være støtteberettiget i hht. kommunens forskrifter og praksis. Godkjente Prosjektkostnader: Trykkeriutgifter (3000 eks. PDC Tangen Oslo) ,- Ferdiggjøring av bok (200 sider á 200,- kr) ,- Reiser til trykkeri Oslo, kjøring, overnatting ,- Flyfoto Leie fly, kjøring til-fra Tromsø/Olderdalen ,- Totale godkjente prosjektkostnader ,- Når det gjelder kostnaden til lønn permisjon kr ,- som søker har settet opp, er denne kostnaden i utgangspunktet tatt med under ferdiggjøring av bok kr ,-. Lønn ved permisjoner er noe som vi normalt ikke gir tilskudd til, men i en del prosjekter vil det inngå som prosjektkostnad. I dette tilfellet anses arbeidet med boken som lønnsarbeidet i prosjektet. Kostnaden på kr ,- over arbeid ved utvelgelse av motiv, fotografering, redigeringer og lignende som er gjennomført i de 12 siste årene, er også tatt bort. Denne delen av prosjekt og tilhørende kostnad er gjennomført, og det antas at denne er delvis finansiert gjennom Naturfoto sine tidligere utgivelser av kalendere. I hht. selve boken og utgivelsen av denne forventer søker å ha denne ferdig i løpet av høsten 2008 og forventer at prosjektet vil kunne gå med overskudd etter to år. Boka vil trolig ha verdi i forhold til profilering av Kåfjord og Nord-Troms. Som nevnt ovenfor vil boka ha bilder med beskrivelse fra hele Nord-Troms. Det søkes i utgangspunktet om et rentefritt lån og et mindre tilskudd eller bare tilskudd. Denne søknaden er fra en eksisterende bedrift, som ønsker å utvikle sin bedrift og utvide sine produkter til også å gjelde utgivelse av bøker. Prosjektet har et potensial for å øke omsetningen betydelig i forhold til dagens virksomhet, og kanskje på sikt gi en heltidsarbeidsplass. I hht. Kommunens prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet heter det i pkt. 4 sitat; søknader fra eksisterende virksomheter vurderes dersom nye arbeidsplasser kan dokumenteres. Ved omstilling i eksisterende virksomheter må effekt i form av tilfredsstillende bedriftsøkonomisk resultat/potensiale sannsynliggjøres. videre kan rådmannen i hht. forskriften innstille med 20% av investerings-/prosjektkostnaden i tilskudd eller lån. Kommunen har stor pågang med søknader om midler fra næringsfondet, det må derfor tas en streng prioritering hvilke prosjekter som skal støttes. Når det gjelder dette prosjektet har det en forventet effekt i form av økt omsetning og muligheter for å utvikle seg til en heltidsjobb for eier. Rådmannen er positiv til at eksisterende bedrifter ser på muligheter for videre utvikling og vekst. Side 18 av 31

19 Sak 0038/08 Rådmannens innstilling: 1. Naturfoto v/jan R. Olsen, 9146 Olderdalen innvilges 20% - inntil kr ,- i rentefritt lån til gjennomføring av bokprosjekt. Lånet bevilges i hht. godkjente kostnader jmf. saksframlegget. Søknad om tilskudd til prosjekter avslås. 2. Lånet utbetales over post kommunalt utviklingsfond når prosjektet starter og sikkerhet er godkjent. Etableringskostnader trekkes fra lånet før utbetaling. Som sikkerhet for lånet tas det 2. prioritets pant i eiers bolighus. Lånet har et års betalingsutsettelse og nedbetales deretter i sin helhet i månedlige rater over 2 år. 3. Hvis søker avslutter sitt driftsforhold i løpet av de 3 kommende årene, kan hele lånet bli krevd tilbakebetalt av kommunen. 4. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen Side 19 av 31

20 Gáivuona suohkan Sak 0039/08 Kåfjord kommune SØKNAD OM INVESTERINGS TILSKUDD TIL ETABLERING AV FRISØRSALONG Saksbehandler: Einar Eriksen Arkiv: FOND Arkivsaksnr.: 07/00731 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0116/07 Formannskapet /08 Formannskapet Henvisning til lovverk: Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet Bilag: Søknad og investeringsplan Bilag i saksmappen: Forretningsplan og driftsbudsjett. Saksutredning: Silje-Katrin Johansen, Jordmorveien 18, 9147 Birtavarre søker om investeringstilskudd i forbindelse med oppstarten/etableringen av Silka Frisør salong i Birtavarre. Søknaden er registrert inn hos oss Søker har også søkt etablerertilskudd. Kommunen har i brev av bedt om tilleggsopplysninger til søknaden. En del av de forespurte opplysningene ble mottatt den Som nevnt ovenfor dreier denne saken seg om investeringstilskudd og til dette formålet avsetter kommunestyret årlige en pott til næringsetableringer. Kommunen hadde stor pågang med søknader om tilskudd og lån i 2007 fra disse midlene, og avsatt pott for 2007 var oppbrukt i nov. dette året. Søker har i brev av fått beskjed om at søknaden om ivesteringstilskudd blir overført og politisk behandlet i Søker har i brev av kommet med justert investeringsbudsjett/kostnader i forbindelse med etableringen av hennes frisørsalong. Dette investeringsbudsjettet legges til grunn for tilskuddsøknaden som kommunen har mottatt. Når det gjelder søknaden om etablerertilskudd tildeles denne av de årlig fylkeskommunale midlene som kommunen mottar, her var det enda en del midler igjen før årsskiftet Denne søknaden ble behandlet i F-sak 0116/07 og søker ble innvilget kr ,- i etablerertilskudd. Søker startet opp sin virksomhet i november 2007 og investeringene er gjennomført etter søkertidspunkt. Bedriften leier lokaler i tidligere ByggMix/bensinstasjon bygg i Birtavarre sentrum Etablerer Silja-Katrin Johansen er 26 år og flyttet med samboer fra Tromsø til Kåfjord i sommer. Hun er utdannet frisør og har fagbrev innenfor damefrisørfaget. Når det gjelder praksis, har søker jobbet som frisør hos NIKITA frisører A/S avd Nerstranda siden Av søknaden og forretningsplanen skal frisørsalongen tilby frisørtjenester til dame, herre og barn, i tillegg ønsker hun å bruke samt selge økologiske kvalitetshårprodukter. Dette mener hun gjør at frisørsalongen vil ha et fortrinn i Nord-Troms og vil tilfredsstille kundenes krav til miljø og egen helse. I forholdt til markedet, tror søker at hennes frisørsalong med økologiske produkter vil være et nytt tilbud til befolkningen. Salongen får en gunstig beliggenhet i Birtavarre sentrum, Side 20 av 31

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0203/08 08/00440 SØKNAD OM STØTTE TIL NISGA'A LONGHOUSE - HOVEDPROSJEKT

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0203/08 08/00440 SØKNAD OM STØTTE TIL NISGA'A LONGHOUSE - HOVEDPROSJEKT Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0203/08 08/00440 SØKNAD OM STØTTE TIL NISGA'A LONGHOUSE - HOVEDPROSJEKT 0204/08 08/00525 KÅFJORD TURSENTER - TILSKUDD

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: F.SKAPET-NÆRINGSSSAKER Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET - NÆRINGSSAKER Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.08.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71

Detaljer

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0022/05 05/00303 REFERATSAK 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Skjervøy kommune Næringsutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Næringsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 25.04.2008 Tidspunkt: 9:30

Skjervøy kommune Næringsutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Næringsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 25.04.2008 Tidspunkt: 9:30 Skjervøy kommune Næringsutvalget Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 25.04.2008 Tidspunkt: 9:30 Saksnr Innhold PS 01/08 Søknad om tilskudd - Midt Værret - Birgit Paulsen

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 5/2012 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag 12.06.2012 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder Ingar

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47 Hattfjelldal kommune Side 1 av 47 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 03.06.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 03.06.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 03.06.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 14.06.2011 Tidspunkt: 09:00 Kl. 09.00 Befaring Tydal Kirke.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 2/08 SØKNAD OM KOMMUNALE TILSKUDD TIL SØR-TROMS FORSØKSRING

MØTEINNKALLING SAKLISTE 2/08 SØKNAD OM KOMMUNALE TILSKUDD TIL SØR-TROMS FORSØKSRING GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Utviklingsfondet Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 02.07.2008 Tid: Kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0066/03

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil Leder AP Tor-Petter Christensen Medlem

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil Leder AP Tor-Petter Christensen Medlem Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 7/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte onsdag den 19.12.2007 kl. 19.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 23.09.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 23.09.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 23.09.2008 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 64/08 SØKNAD OM STØTTE TIL INKUBATOREN I LILLEHAMMER KUNNSKAPSPARK

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00 13.00 13:30: Informasjon fra Næringsselskapet. Saksbehandlingen

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 25.10.2011 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen Fra saknr.: 88/11 Til saknr.: 93/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 26

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.05.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer