HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE"

Transkript

1 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0006/01 00/00119 SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKTET "ALTERNATIVE DRIFTSFORMER I NORD-NORSKE GEITEHALD" 0007/01 00/00938 SØKNAD OM TILSKUDD TIL PROSJEKT FOREBYGGENDE TILTAK MOT ROVDYRSKADER I KÅFJORD, NORDREISA OG KVÆNANGEN 0008/01 00/00711 SØKNAD OM FRITAK FRA BO- OG DRIVEPLIKT - GNR./BNR. 24/23 ANTON N. BERG, 9147 BIRTAVARRE. 0009/01 00/00890 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - GNR. 2, BNR /01 01/00103 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR/BNR 14/3 0011/01 01/00127 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GNR. 20 BNR /01 00/00548 SØKNAD OM LÅN/TILSKUDD KJØP FISKEBÅT 0013/01 00/00929 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV FISKEBÅT 0014/01 01/00020 SØKNAD OM LÅN ELLER TILSKUDD I KOMMUNENS NÆRINGSFOND 0015/01 00/00537 SØKNAD OM ETABLERERTILSKUDD OG LÅN I NÆRINGSFOND 0016/01 00/00660

2 SØKNAD OM LÅN ELLER TILSKUDD I KOMMUNENES NÆRINGSFOND 0017/01 00/00901 SØKNAD OM TILSKUDD TIL FULLFINANSIERING AV MANNDALEN FISKEMOTTAK BA 0018/01 01/00189 MUDRING DJUPVIK HAVN 0019/01 01/00027 Unntatt offentlighet 5A SØKNAD OM REFINANSIERING AV LÅN

3 Gáivuona suohkan Sak 0006/01 Kåfjord kommune SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKTET "ALTERNATIVE DRIFTSFORMER I NORD-NORSKE GEITEHALD" Saksbehandler: Jarle Bruvold Arkiv: Arkivsaksnr.: 00/00119 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0019/00 Næringsstyret /01 Næringsstyret /01 Næringsstyret Bilag: 1 søknad m/prosjektbeskrivelse og finansieringsplan. Saksutredning: Dokumenter vedlagt saken: søknad m/12 vedlegg. Bakgrunn. Det tradisjonelle avlsmålet for geit har vært produksjon av geitmelk og melkeproduksjon med gode ystingsegenskaper og med god og særegen geitsmak. Det er samtidig tatt høyde for å avle på funksjonelle dyr med god helse og fruktbarhet og best mulig utnytting av beiteressursene. Vi sitt da tilbake med ei geit som stadig har potensiale for å melke mer i ei næring som strever etter å tilfredsstille forbrukerkrav om velsmakende produkt. Geitnæringen er i dag inne i ei vanskelig tid. Næringen får stilt strenge kvaliteskrav til melkeproduksjonen sin som hver enkelt må ta høyde for i sin produksjon. En del har kombinasjonsbruk med sau eller har annen arbeid ved siden av. Flere og flere geitholdere finn ikke lenger geitbruket sitt som et fullverdig levebrød og selger melkekvoten sin og går over til bare sau eller legger ned hele bruket og finner annet arbeid. Også rekrutteringssituasjonen er svak i områder som fra før av har et svak produsentmiljø. For å styrke geitnæringen i Nord-Norge skal prosjekt "alternative driftsformer i geithold" gjennomføres og det legges opp til en driftsform som kan være med å skaffe bedre grunnlag for verdiskapende geithold i Nord-Norge ved etablering og forskning på kombinert melke-kjøtt-og kasjmirullproduksjon. Prosjektet tar sikte på å prøve ut a) kombinert melke-og kjøtt-og kasjmirullproduksjon. b) Kombinert kjøtt-og kasjmirullproduksjon. Prosjektet skal gjennomføres av Forsøks-og demonstrasjonsfjøs for geit ved Senja videregående skole i samarbeid med Institutt for Husdyrfag ved Norges Landbrukhøyskole og går over 2 år - fra høsten vinteren Kostnadene ved prosjektet er beregnet til Kr ,- som dekkes ved tilskudd fra Landbruksbanken, BU-midler, tilskudd f ra Tine og Nord-Norges Salgslag, 14 Troms kommuner og egeninnsats. Side 3 av 41

4 Sak 0006/01 Vurdering: Økonomien i geitholdet er for tiden svak og ensidig geitmelkeproduksjon gir ikke lenger et fullverdig familieøkonomi det går an å leve av. Stadig flere geitholdere må ha arbeid utenom bruket for å kunne klare sine økonomiske forpliktelser. For å styrke geitnæringen er omsøkt prosjekt et steg i riktig retning og vil trolig føre til økt lønnsomhet innen geitholdet. Prosjektet er interessant og viktig for geitnæringen og bør støttes økonomisk. Rådmannens innstilling: 1. Søknaden innvilges som omsøkt med Kr ,- fordelt på årene 2000 og Tilskuddet utbetales om post tilskudd kommunalt næringsfond. Utvalg: Næringsstyret Møtedato: Sak: PS 0019/00 Resultat: Saken utsatt Behandling i utvalget: Ordfører Kristin V. Johansen fremmet slikt forslag: Saken utsettes i påvente av avklaring av bruk av næringsfondets midler. Ordfører Kristin V. Johansens forslag enstemmig vedtatt. Saken utsettes i påvente av avklaring av bruk av næringsfondets midler. Utvalg: Næringsstyret Møtedato: Sak: PS 0004/01 Resultat: Saken utsatt Behandling i utvalget: Side 4 av 41

5 Sak 0006/01 Ordfører Kristin Vatnelid Johansen foreslo at saken utsettes og behandles i møte den 19. mars. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes og behandles i møte den 19. mars. Utvalg: Næringsstyret Møtedato: Sak: PS 0006/01 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 1. Søknaden innvilges som omsøkt med Kr ,- fordelt på årene 2000 og Tilskuddet utbetales om post tilskudd kommunalt næringsfond Rett utskrift bekreftes. Kåfjord kommune, Servicekontoret 9148 Olderdalen, Gerd Molund Olsen sekr. Melding til: Troms fylkeskommune v/senja videregående skole, Boks 55, 9372 Gibostad Kommunekassereren, her Kommunerevisjonen, her Side 5 av 41

6 Gáivuona suohkan Sak 0007/01 Kåfjord kommune SØKNAD OM TILSKUDD TIL PROSJEKT FOREBYGGENDE TILTAK MOT ROVDYRSKADER I KÅFJORD, NORDREISA OG KVÆNANGEN Saksbehandler: Jarle Bruvold Arkiv: Arkivsaksnr.: 00/00938 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0005/01 Næringsstyret /01 Næringsstyret Bilag: 1 tapsstatistikk for Kåfjord. Saksutredning: Dokumenter vedlagt saken: 1 søknad m/ prosjektbeskrivelse m.m. Utdrag av søknaden: Sau og geitalslagene i de tre nevnte kommuner håper dere ser viktigheten av et oppegående småfehold, med fortsatt muligheter for utnyttelse av utmarka og de fornybare ressurser som bare beitedyr kan nyttiggjøre. Et kulturlandsakp som er holdt i hevd av beitedyr og som har betydning, ikke bare for landbruk, men også for alle som er glade i natur og friluftsliv Et åpent landskap har stor betydning for turisme industrien. Med store tap av beitedyr over flere år er mange av næringsutøverne kommet til et punkt der det ikke er mulig å fortsette med sauehold om tapene fortsatt ligger på samme nivå som nå. Næringa representerer mange arbeidsplasser som ikke kan erstattes. I tillegg kommer arbeidsplasser som er helt eller delvis avhengig av det landbruket produserer for å eksistere. Prosjekt beskrivelse. I de siste 10 år har det vært et betydelig tap av beitedyr i Nord Troms. For beitebrukerne er det et betydelig økonomisk tap. I tillegg til det økonomiske tapet kommer de psykiske påkjenninger som følge av funn av døde og skadde dyr. Det har tidligere vært gjennomført forebyggende tiltak i utsatte områder uten at det har hatt synlig virkning på taps statistikken. For å forebygge/redusere tap av beitedyr må rovdyrbestanden reduseres. Med kvotejakt på gaupe og lisensjakt på jerv er det tilfeldigheter som avgjør om rovdyrbestanden blir redusert til et forsvarlig nivå. Det er få jegere som kan bruke nødvendig tid slik at lisenser og kvoter blir fylt opp. Dagens jakt foregår frivillig, med liten eller ingen økonomisk dekning for brukt tid og utstyr til jakta. Også når det blir gitt fellingstilllatelser er det en effektuering av disses avhengig av at frivillige stiller opp på kort varsel. Sau & geitalslagene vil i fellesskap prøve ut et prosjekt der det utdannes jegere som etter fedig kursing skal ha den nødvendige kunnskap om jaktmetoder og kunnskap om områder der det er størst skader. Jegere skal kunne brukes til bestandsdokumentasjon, skadedokumentasjon, organisere en eventuell fellingstillatelse. Jegerne skal kunne kjøpes fri fra annet arbeid slik at nødvendig tid kan settes av for å få en effektiv jakt der det er nødvendig med tiltak for å ta ut skadevoldere. Side 6 av 41

7 Sak 0007/01 Hovedmålsetting: Redusere tap og skade på beitedyr forvoldt av fredet rovvilt. Hvordan oppnå målsettingen? Finansiering:? Kurse minst inntil 10 jegere.? Lisens/kvote jakta effektiviseres ved hjelp av jaktdorganisering.? Uttak av restkvote/lisens etter ordinær jakttid.? Ta ut skadevoldere i beitesesongen.? Ekstra tilsyn for å kartlegge tapsutvikling på et tidlig stadium. Tilskudd forebyggende tiltak rovdyrskader/dokumentasjon av fredet rovvilt. Prosjektet inneholder en kurspakke i 3 deler samt at de som gjennomfører kursene skal være med på skadedokumentasjon og bestandsregistreringer. Det er en forutsetning for 2002 at de ferdig utdannede jegere i samarbeid med kommunen organiserer bestandsregistrering og delta i en organisert jakt for å ta ut tildelte lisenser/kvoter. De som deltar på kursene forplikter seg ved kontrakt. En annen forutsetning er organisert tilsyn med kodemerking av samtlige voksne dyr i beiteområdene til de berørte sankelag. Sankelagene skal være ansvarlig for at det legges fram en plan over tilsyn som godkjennes av styringsgruppa. Tilsynet skal dokumenteres med en egen tilsynsrapport som leveres inn til prosjektet hver 14. dag. Det utarbeides et eget rapportskjema som fylles ut. Kommunene deles opp i roder der det er en ansvarlig for at planlagt tilsyn gjennomføres. Det skal avholdes møter 1 gang hver mnd. med en gjennomgang av alle roder. Prosjektet evalueres 2 ganger med rapport ved utgangen av 2001 og en sluttrapport ved utgangen av Kostnadsoverslag: Adm. prosjektledelse Kr Kurs (jaktutøvelse,skadedok. og bestanddok. " Lisensjakt " Uttak av skadevoldere " Til sammen Kr Side 7 av 41

8 Sak 0007/01 Dekning: Tilskudd fylkesmannen Kr " Kvænangen kommune " " Nordreisa " " " Kåfjord " " Kr Vurdering: Statistikken for Kåfjord viser at tap av sau/lam på beite er stort og har vært det i lang tid. Fra 1984 har tap av sau på beite ligget mellom 2 og 4 % og for lam opptil 13,5 % - med en del årsvariasjoner. Erstatningsordningen for sau/lam tapt på beite er heller ikke særlig god - slik at brukerne selv må bære en betydelig egenandel. Økonomien innen sauenæringen er svak for tiden og med til dels store beitetap - er det klart at det bare er et tidsspørsmål før flere må legge ned saueholdet p.g.a. ulønnsom drift - hvis de store beitetapene fortsetter. Gjennom flere år er det satt inn flere typer forebyggende tiltak for å redusere rovdyrplagen. Her kan nevnes gjeterordningn, økt tilsyn i beitetiden, luktebingeprosjektet, tidlig nedsanking m.v. - uten at dette har hatt synlig virkning på tapsstatistikken. Omsøkt prosjekt er det steg i riktig retning og bør iverksettes. Ved at det kurses flere jegere og at jakta blir bedre organisert i hele Nord Troms, er det godt håp om at dette vil føre til at bestanden av rovvilt reduseres på sikt og derved også tap av sau/lam på beite. Rådmannens innstilling: 1. Søknaden innvilges som omsøkt med Kr ,- fordelt med Kr ,- på 2001 og Kr ,- på år Tilskuddet utbetales om post tilskudd kommunalt næringsfond. Utvalg: Næringsstyret Møtedato: Sak: PS 0005/01 Resultat: Saken utsatt Behandling i utvalget: Ordfører Kristin Vatnelid Johansen foreslo at saken utsettes og behandles i møte den 19. mars. Side 8 av 41

9 Sak 0007/01 Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes og behandles i møte den 19. mars. Utvalg: Næringsstyret Møtedato: Sak: PS 0007/01 Resultat: Innstilling m/tillegg vedtatt Behandling i utvalget: Næringsstyret fremmet slikt forslag til nytt pkt. 3: Rovdyrpolitikken styres sentralt og er et statlig ansvar. Kåfjord kommune mener derfor rovdyrpolitikken bør være et fullt statlig ansvar, også økonomisk. Rådmannens innstilling til pkt. 1 og 2, samt næringsstyrets forslag til nytt pkt 3 enstemmig vedtatt. 1. Søknaden innvilges som omsøkt med Kr ,- fordelt med Kr ,- på 2001 og Kr ,- på år Tilskuddet utbetales om post tilskudd kommunalt næringsfond. 3. Rovdyrpolitikken styres sentralt og er et statlig ansvar. Kåfjord kommune mener derfor rovdyrpolitikken bør være et fullt statlig ansvar, også økonomisk. Rett utskrift bekreftes. Kåfjord kommune, Servicekontoret 9148 Olderdalen, Gerd Molund Olsen sekr Melding til: Sau & Geitalslagene og Sankelagene i Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen Side 9 av 41

10 Sak 0007/01 kommuner Fylkesmannen i Troms, Landbruksavdelingen Kommunekassereren, her Kommunerevisjonen, her Side 10 av 41

11 Gáivuona suohkan Sak 0009/01 Kåfjord kommune SØKNAD OM FRITAK FRA BO- OG DRIVEPLIKT - GNR./BNR. 24/23 ANTON N. BERG, 9147 BIRTAVARRE. Saksbehandler: Jarle Bruvold Arkiv: GNR/B 24/23 Arkivsaksnr.: 00/00711 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0008/01 Næringsstyret Bilag: 1. jordbrukssjefens fagutredning m/kart. Saksutredning: Eiendommen ligger på Holmen - ca. 3 km sør øst for Birtavarre sentrum - i et aktivt jordbruksområde. Eiendommen er i alt på 138 dekar, 23 dekar innmark, 15 dekar produktiv skog og resten annet areal - vesentlig utmark. Bruket er ikke bebygd. Da bruket ikke er bebygd, er den best egnet som tilleggsjord. Søkeren overtok eiendommen den og er pålagt bo-og driveplikt. Driveplikten skal oppfylles ved bortleie på 10 års kontrakt til nabobruk i aktiv drift. Det søkes varig fritak fra boplikten. Søkeren bor i egen bolig på tomt på Wallasbakken - ca. 3 km fra bruket. Vurdering: Da eiendommen ikke er bebygd, vil det virke urimelig å pålegge søker å bygge ny bolig å tilflytte bruket. Han bor i bygda, rimelig nært bruket og kan med letthet føre tilsyn med eiendommen. Rådmannens innstilling: Søknad om varig fritak fra boplikten ved Anton N. Bergs erverv av eiendommen 24/23 innvilges, jf. odelslovens 27 a. Det legges vekt på at eiendommen 24/23 er ubebygd og at søkeren bor i bygda, rimelig nært bruket. Utvalg: Næringsstyret Møtedato: Sak: PS 0008/01 Resultat: Søknad avslått Side 11 av 41

12 Sak 0009/01 Behandling i utvalget: Etter nærmere drøfting gjorde næringsstyret følgende enstemmige vedtak: Det har de senere år vært et betydelig økende problem også i Kåfjord at jordbrukseiendommer overtas av folk utenom næringa. Dette har påført landbruket usikre driftsforhold. Eiendommen ligger i et aktivt landbruksområde med stort behov for kjøp av tilleggsjord. Ut fra dette avslås søknad om varig fritak fra bo- og driveplikt. Det har de senere år vært et betydelig økende problem også i Kåfjord at jordbrukseiendommer overtas av folk utenom næringa. Dette har påført landbruket usikre driftsforhold. Eiendommen ligger i et aktivt landbruksområde med stort behov for kjøp av tilleggsjord. Ut fra dette avslås søknad om varig fritak fra bo- og driveplikt I henhold til Forvaltningslovens 28 og 29 har de anledning til å påklage vedtaket. Begrunnet klage må da sendes til Kåfjord kommune innen 3 uker etter mottakelsen av dette brev. Rett utskrift bekreftes. Kåfjord kommune, Servicekontoret 9148 Olderdalen, Gerd Molund Olsen sekr. Melding til: Anton Berg, Wallasbakken, 9147 Birtavarre Side 12 av 41

13 Sak 0009/01 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - GNR. 2, BNR. 42 Saksbehandler: Jarle Bruvold Arkiv: Arkivsaksnr.: 00/00890 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0009/01 Næringsstyret Bilag: 1. Jordbrukssjefens fagutredning m/kart. Saksutredning: Eiendommen som søkes delt, ligger ca. 6 km sør for Djupvik sentrum - i et område hvor det ikke er jordbruksaktivitet. Alle småbruk er nedlagt for mange år siden. Det er heller ikke særlig forhold for jordbruksdrift i området. Det søkes fradelt ei tilleggstomt på 4-5 dekar skogsmark, av noe brattlendt B-mark. Kommunen godkjente i fjor ei tomt på 2,0 dekar med påstående bolighus til fritidsformål. Vurdering: Omsøkt tilleggstomt på 4-5 dekar synes å være i største laget og bør reduseres til 3,0 dekar - slik at tomta til sammen blir på 5,0 dekar med påstående bolighus. Dette skulle være mer enn tilstrekkelig til fritidstomt å være. Arealer til fritidsformål vil trolig på sikt bli et knapphetsgode og skal flest mulig få anledning til å skaffe seg fritidstomter - bør tomtearealene ikke bli for store. Fylkesmannen avgjør søknaden. Rådmannens innstilling: Søknad om en 4-5 dekar tilleggstomt tilrås ikke. Søknaden tilrås innvilget med en tilleggstomt på inntil 3,0 dekar av produktiv skog jf, jordlovens 12 og skogbrukslovens 50. Det legges vekt på at eiendommen er lite egnet til landbruksformål, er ressurssvak og avkastningen liten. Utvalg: Næringsstyret Møtedato: Sak: PS 0009/01 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Side 13 av 41

14 Sak 0009/01 Søknad om en 4-5 dekar tilleggstomt tilrås ikke. Søknaden tilrås innvilget med en tilleggstomt på inntil 3,0 dekar av produktiv skog jf, jordlovens 12 og skogbrukslovens 50. Det legges vekt på at eiendommen er lite egnet til landbruksformål, er ressurssvak og avkastningen liten I henhold til Forvaltningslovens 28 og 29 har de anledning til å påklage vedtaket. Begrunnet klage må da sendes til Kåfjord kommune innen 3 uker etter mottakelsen av dette skriv. Rett utskrift bekreftes. Kåfjord kommune, Servicekontoret 9148 Olderdalen, Gerd Molund Olsen Sekr. Melding til: Bernt Jensen, Friggsvei 3, 9019 Tromsø Gunnar Pedersen, Berget 20, 2009 Tromsø Fylkesmannen i Troms, Landbruksavddelingen, 9291 Tromsø Side 14 av 41

15 Gáivuona suohkan Sak 0010/01 Kåfjord kommune SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR/BNR 14/3 Saksbehandler: Jarle Bruvold Arkiv: Arkivsaksnr.: 01/00103 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0010/01 Næringsstyret Bilag: 1. Jordbrukssjefens fagutredning m/kart. Saksutredning: Eiendommen ligger ca. 5 km nord for Birtavarre sentrum - ved Oksenes - i et jordbruksområde med middels aktivitet. Eiendommen 14/3 skal selges som tilleggsjord til eiendommen 15/1 som ligger like ved - bare 14/1 ligger imellom, men den leies av kjøperen. 14/3 er bebygd, men bygningene er gamle og falleferdige. Avtalt kjøpesum er Kr ,- som kan aksepteres. Det er ikke aktuelt å nytte statens forkjøpsrett i dette tilfelle. Vurdering: Da bygningsverdien er liten, høver eiendommen godt som tilleggsjord til 15/1. Da kjøper også leier mellomliggende eiendom 14/1 - ligger forholdene godt til rette for rasjonell drift med sammenhengende arealer. Søkeren har drevet egen eiendom i mange år og anses skikket for å drive landbrukseiendom. Rådmannens innstilling: Søknad om konsesjon ved Peder Johnsens erverv av eiendommen 14/3 i Kåfjord tilrås innvilget, jf. konsesjonslovens /3 skal nyttes som tilleggsjord til 15/1. Statens forkjøpsrett tilrås ikke nyttet. Avtalt kjøpesum kan godtas. Vilkår etter konsesjonslovens 9: Det pålegges 5 års driveplikt på 14/3. Boplikt pålegges ikke da kjøper bebor bolig på 15/1. Utvalg: Næringsstyret Møtedato: Sak: PS 0010/01 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Side 15 av 41

16 Sak 0010/01 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Søknad om konsesjon ved Peder Johnsens erverv av eiendommen 14/3 i Kåfjord tilrås innvilget, jf. konsesjonslovens /3 skal nyttes som tilleggsjord til 15/1. Statens forkjøpsrett tilrås ikke nyttet. Avtalt kjøpesum kan godtas. Vilkår etter konsesjonslovens 9: Det pålegges 5 års driveplikt på 14/3. Boplikt pålegges ikke da kjøper bebor bolig på 15/1. Rett utskrift bekreftes I henhold til Forvaltningslovens 28 og 29 er det anledning til å påklage vedtaket. Begrunnet klage må da sendes til Kåfjord kommune innen 3 uker etter mottakelsen av dette skriv. Kåfjord kommune, Servicekontoret 9148 Olderdalen, Gerd Molund Olsen sekr. Melding til: Dagfinn Grønnvoll, 9147 Birtavarre Ørnulf Grønnvoll, Stubbeng, 9046 Oteren Rigmor Haakstad, Stasjonsvg. 47 A, 0771 Oslo Georg Grønnvoll, 2050 Jessheim Knut Grønnvoll, 9147 Birtavarre Tor Mikkel Salamonsen, Djupvik, 9146 Olderdalen Signe Jensen, 9303 Silsand Åse Paulsen, 5560 Nedstrand Peder Johnsen, 9147 Birtavarre Fylkesmannen i Troms, Landbruksavdelingen, 9291 Tromsø Side 16 av 41

17 Gáivuona suohkan Sak 0011/01 Kåfjord kommune SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GNR. 20 BNR. 6 Saksbehandler: Jarle Bruvold Arkiv: GNR/B 20/6 Arkivsaksnr.: 01/00127 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0011/01 Næringsstyret Bilag: 1. Jordbrukssjefens fagutredning m/kart. Saksutredning: Eiendommen ligger ca. 1,5 km sør øst for Birtavarre sentrum - i et område med forholdsvis liten jordbruksaktivitet. Det søkes om deling av driftsenheten slik at eiendommene 20/6-28 deles fra hovedbruket 20/26. 20/6,28 liger på Nyvoll ca. 1 km nord for hovedbruket 20/26. Kjøperen driver eiendommen 22/7 og driver med ca. 2 årsverk geithold. Hun har drevet jorda på Nyvoll i lang tid som tilleggsjord. Vurdering: Småbruket 20/26 er en ressurssvak eiendom som ikke kan gi særlig lønnsom drift. Egen jordbruksdrift er avviklet for lang tid siden og jordbruksarealene er høstet av kjøper i ca. 20 år. Ut fra dette kan brukets jordbruksarealer nyttes som tilleggsjord og delingen er ut fra dette forsvarlig, jf. jordlovens 1. Rådmannens innstilling: Søknad om deling av driftsenheten 20/6,28 fra 20/6 tilrås, jf, jordlovens 1 og 12. Det legges vekt på at eiendommen 20/6,28 skal nyttes som tilleggsjord til eiendommen 22/7 - hvor det drives aktivt jordbruk. Det vektlegges også at kjøper har drevet 20/6,28 i lang tid som tilleggsjord. Utvalg: Næringsstyret Møtedato: Sak: PS 0011/01 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Side 17 av 41

18 Sak 0011/01 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Søknad om deling av driftsenheten 20/6,28 fra 20/6 tilrås, jf, jordlovens 1 og 12. Det legges vekt på at eiendommen 20/6,28 skal nyttes som tilleggsjord til eiendommen 22/7 - hvor det drives aktivt jordbruk. Det vektlegges også at kjøper har drevet 20/6,28 i lang tid som tilleggsjord Rett utskrift bekreftes. Kåfjord kommune, Servicekontoret 9148 Olderdalen, Gerd Molund Olsen Sekr. Melding til: Anton Lindvall, 9147 Birtavarre Liv Pedersen, 9147 Birtavarre Fylkesmannen i Troms, Landbruksavdelingen, 9291 Tromsø Side 18 av 41

19 Gáivuona suohkan Sak 0012/01 Kåfjord kommune SØKNAD OM LÅN/TILSKUDD KJØP FISKEBÅT Saksbehandler: Rolf Slettli Arkiv: FOND Arkivsaksnr.: 00/00548 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0012/01 Næringsstyret Bilag: Bilag I: Søknad datert Bilag II: Driftskalkyle (Driftsmessige opplysninger og hovedbudsjett) utarbeidet av fiskerirettlederen. Saksutredning: Søknaden. Hans Erik Olsen, Ytre Bakkemo, 9147 Birtavarre, søker om lån kr ,- fra kommunens næringsfond til anskaffelse av fjordfiskebåt med utstyr og bruk. I søknaden fremkommer kostnader totalt med kr ,-. Endelige kostnader er senere korrigert til kr ,75. Finansieringsplan: Tilskudd SUF kr ,- Lån Næringsfondet kr ,- Egenkapital: Eget arbeid kr 6.000,- Egne midler kr ,75 kr ,75 Sum kr ,75 Samisk Utviklingsfond har innvilget søkeren tilskudd med kr ,-. Søkeren har de siste år hatt svært beskjeden inntekt, varierende mellom og kroner brutto. Formuen utgjør ved siste avsuttet likning knapt kroner. Nærmere om driftsopplegg med inntektspotensiale fremgår av vedleggene. Fjordfisket skal kombineres med jordbruk. Søkeren har fiskerifaglig utdanning fra videregående skole (fiske/fiskeoppdrett), og er oppført i fiskarmanntallet på blad A. Søkeren er tidligere ikke innvilget lån eller tilskudd fra næringsfondet, og er førstegangsetablerer. Side 19 av 41

20 Sak 0012/01 Rådmannens vurdering. Næringsstyret fastsatte i møte , sak 22/00, nærmere prinsipper og retningslinjer for bruk av midler fra næringsfondet. På grunn av stor søknadsmasse i forhold til tilgjengelige midler har næringsstyret i møte gitt ytterligere signaler om prioritering i bruk av midlene. Søkeren er relativt ung, er førstegangsetablerer og har søkt alternative finansieringsmuligheter. I tillegg har søkeren de siste år svak inntekt og i praksis ingen formue. I tillegg har tiltaket tilfredsstillende potensiale for lønnsom drift. Ut fra dette tilfredsstiller søkeren de krav næringsstyret har satt for prioritering. Næringsfondets disponible midler for inneværende år er svært begrenset. Det er derfor nødvendig med svært streng prioritering, og det er neppe mulig å imøtekomme selv de høyest prioriterte søknadene fullt ut. På grunn av dette vil rådmannen innstille på at det i dette tilfellet gis redusert støtte i forhold til søknaden. Rådmannens innstilling: 1. Hans Erik Olsen, Ytre Bakkemo, 9147 Birtavarre, gis lån fra næringsfondet med kr ,- til delfinansiering av fiskebåt med utstyr og bruk. 2. Lånet gis med 1 års avdragsfrihet og avdras deretter over 5 år med månedlige anuitetsinnbetalinger. Renten er for tiden 6,0% p.a. 3. Ved utflytting, opphør eller salg forfaller lånet til nedbetaling i sin helhet. 4. Som sikkerhet for lånet kreves pant i fast eiendom med best mulig prioritet, eller annen likeverdig sikkerhet. 5. Lånet utbetales over post Utlån kommunalt næringsfond, så snart fullfinansiering foreligger, pantobligasjon er tinglyst, undertegnet gjeldsbrev er kommunen i hende og forsikring er dokumentert. 6. Tilsagn om lån anses bortfalt dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen 1 år etter at søkeren er gjort kjent med vedtaket. Utvalg: Næringsstyret Møtedato: Sak: PS 0012/01 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Side 20 av 41

21 Sak 0012/01 1. Hans Erik Olsen, Ytre Bakkemo, 9147 Birtavarre, gis lån fra næringsfondet med kr ,- til delfinansiering av fiskebåt med utstyr og bruk. 2. Lånet gis med 1 års avdragsfrihet og avdras deretter over 5 år med månedlige anuitetsinnbetalinger.renten er for tiden 6,0% p.a. 3. Ved utflytting, opphør eller salg forfaller lånet til nedbetaling i sin helhet. 4. Som sikkerhet for lånet kreves pant i fast eiendom med best mulig prioritet, eller annen likeverdig sikkerhet. 5. Lånet utbetales over post Utlån kommunalt næringsfond, så snart fullfinansiering foreligger, pantobligasjon er tinglyst, undertegnet gjeldsbrev er kommunen i hende og forsikring er dokumentert. 6. Tilsagn om lån anses bortfalt dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen 1 år etter at søkeren er gjort kjent med vedtaket. Rett utskrift bekreftes I henhold til Forvaltningslovens 28 og 29 har De anledning til å påklage vedtaket. Begrunnet klage må da sendes kommunen innen 3 uker etter mottakelsen av dette skriv. Kåfjord kommune, Servicekontoret 9148 Olderdalen, Gerd Molund Olsen Sekr. Melding til: Hans Erik Olsen, Ytre Bakkemo, 9147 Birtavarre Kommunekassereren, her Kommunerevisjonen, her Side 21 av 41

22 Gáivuona suohkan Sak 0013/01 Kåfjord kommune SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV FISKEBÅT Saksbehandler: Rolf Slettli Arkiv: Arkivsaksnr.: 00/00929 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0013/01 Næringsstyret Bilag: Bilag I: Driftskalkyle (driftsmessige opplysninger, hovedbudsjett). Bilag II: Melding om vedtak næringsstyresak 29/99. Saksutredning: Innledning. Per Steinar Isaksen, 9144 Samuelsberg, har i brev av søkt om tilskudd kr ,- til kjøp av fiskebåt med utstyr og bruk. Investeringsramme kr ,- Finansieringsplan: Tilskudd Kåfjord kommune kr ,- Tilskudd SUF kr ,- Lån privatbank kr ,- Egenkapital kr ,- Sum kr ,- Ved kontakt med saksbehandler viser det seg at foreliggende søknad ikke eksisterer ved Samisk Utviklingsfond. Imidlertid er frist for utbetaling av tilsagn fra 98, kr ,-, forlenget til mai Søkeren er 29 år, registrert i fiskarmanntallet blad B, og er tidligere etablert med fiskebåt. Det oppgis ingen økt sysselsettingseffekt som følge av skifte av båt. Ved at ny båt er større enn nåværende vil det likevel være mulighetene for økt lønnsomhet ved at det er mulig å delta i fisket utenfor Kåfjord/Lyngen. Ut fra likningen for 99 og 98 er søkerens brutto inntekt h.h.v. ca og kroner. Han har ingen formue. Søkeren er i næringsstyresak 13/96 innvilget lån med kr ,- til delfinansiering av fiskebåt med utstyr og bruk. I næringsstyresak 29/99 er søkeren innvilget nytt lån med kr ,- til ny og større båt. Frist for utbetaling av dette lånet ble satt til 1 år, jf. vedlegg, og er ikke utbetalt. Derfor er foreliggende søknad sendt kommunen. Side 22 av 41

23 Sak 0013/01 Vurdering. Næringsfondet har ingen tradisjon i å innvilge tilskudd til fysiske investeringer. Næringsstyret har i sak 22/00 vedtatt at støtte fra næringsfondet i størst mulig utstrekning skal gis i form av lån. Intensjonene i dette er gjentatt i næringsstyrets møte Rådmannen innstiller derfor på avslag på foreliggende søknad om tilskudd. Og vurderer derfor lån som alternativ. Søkeren tilfredsstiller forutsetningene om at tiltaket skal ha potensiale for lønnsom virksomhet. Søkeren er ellers i en alder der vil være naturlig å prioritere saken. Imidlertid dreier denne saken seg ikke om førstegangsetablering, og søkeren har grunnlag for egenkapital ved salg av nåværende båt. Rådmannens stiller seg videre spørrende til behovet for nytt bruk utover et naturlig vedlikehold av bruksmengde. Normalt vedlikehold dekkes normalt ikke av næringsfondet, da dette betraktes som tilskudd til drift. Rådmannen merker seg videre at foreliggende søknad ikke er korrekt i forhold til søkt finansiering fra SUF, der gitt finansiering faktisk er større enn oppgitt. Differansen utgjør kr ,-, og må betraktes som finansiering ut over faktisk behov. Ut fra forannevnte innstiller rådmannen på avslag også i forhold til lån fra næringsfondet. Imidlertid er lån, kr ,-, innvilget i næringsstyresak 29/99 ikke benyttet. Frist for utbetaling er utløpt, men kan forlenges ved vedtak om endring av pkt. 6 i næringsstyresak 29/99. Da dette ikke vil påvirke næringsfondets ramme for inneværende år, og næringsstyrets intensjon den gang var å bidra til ny og større båt for søkeren, tilrår rådmannen at dette gjøres. Slik løsning vil være i tråd med den løsning SUF har valgt. Søkeren får dermed finansiert sitt båtkjøp. Rådmannens innstilling: Vedtak i næringsstyresak 29/99, pkt. 6, endres til: Tilsagn anses som bortfalt dersom utbetalingsanmodning ikke er gjort innen Vedtak i næringsstyresak 29/99 for øvrig endres ikke. Det kan ikke påregnes ytterligere forlengelser i frist for utbetaling av lån gitt i næringsstyresak 29/99. Utvalg: Næringsstyret Møtedato: Sak: PS 0013/01 Resultat: Innstilling vedtatt Side 23 av 41

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Gáivuona suohkan Sak 0021/01 Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0021/01 00/00711 SØKNAD OM FRITAK FRA BO- OG DRIVEPLIKT - GNR./BNR. 24/23 ANTON N. BERG, 9147 BIRTAVARRE.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/01 00/00601 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 20 - BNR 15

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/01 00/00601 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 20 - BNR 15 Gáivuona suohkan Sak 0001/01 Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/01 00/00601 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 20 - BNR 15 0002/01 00/00894 SØKNAD OM DELING AV DRIFTSENHETEN

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Frode

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.06.06 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Jani

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2006 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.04 Tid: 10.00

MØTEBOK. Næringsstyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.04 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.04 Tid: 10.00

MØTEBOK. Næringsstyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.04 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Frode

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.06.04 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.08.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Frode

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEBOK. F.skapet-Næringsssaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. F.skapet-Næringsssaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK F.skapet-Næringsssaker Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen

Detaljer

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL.

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL. GÅIVUONA SUOHKAN 0 KAFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 10:00 Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Svein Oddvar

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Rita S. Mathisen Medlem KÅAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Rita S. Mathisen Medlem KÅAP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapsalen, Rådhuset Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0003/03 03/00114 NYE KRITERIER FOR TILDELING AV KULTURMIDLER - ETTER HØRINGSRUNDE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0003/03 03/00114 NYE KRITERIER FOR TILDELING AV KULTURMIDLER - ETTER HØRINGSRUNDE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 02/00750 TILBYGG BOLIG GNR 6/BNR 41 0002/03 03/00110 SØKNAD OM TILSKUDD 0003/03 03/00114 NYE KRITERIER FOR TILDELING

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.01.03 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 13.10.09 Tid: 09.00

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 13.10.09 Tid: 09.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset Møtedato: 13.10.09 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Medlemmer: Forfall: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Ingrid Evertsen, Roy-Willy Hansen Ingen

Detaljer

SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 31 BNR.

SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 31 BNR. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0065/05 05/00529 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 31 BNR. 32 0066/05 04/00619 OPPRUSTING AV VEI TIL SETRA - SVARTSKOGEN 0067/05

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.04.2006 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.02.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.02.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.02.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: TROMSØ - WITH HOTELL Møtedato: 19.04.2005 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Svein

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.05.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune Rådmannen Utvalg: Næringsstyret Møtested: rådhuset Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: e.formannskapet MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 72. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.08.04 Tid: 13.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Lene

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Landbruksnemda for Alta har møte den 25.2.2010 kl. 10.30 i møterom Kåfjord (DU) Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Landbruksnemda for Alta har møte den 25.2.2010 kl. 10.30 i møterom Kåfjord (DU) Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Landbruksnemda for Alta har møte den 25.2.2010 kl. 10.30 i møterom Kåfjord (DU) Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455188 eller POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 12:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 12:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgende medlemmer møtte: Johannes Grønvoll Sølvi Jensen Werner Kiil Følgende medlemmer

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/07 06/00498 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV STRØ-/SNØBRØYTEUTSTYR

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/07 06/00498 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV STRØ-/SNØBRØYTEUTSTYR Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/07 06/00498 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV STRØ-/SNØBRØYTEUTSTYR 0002/07 06/00555 SØKNAD OM TILSKUDD TIL VANNINGSANLEGG 0003/07

Detaljer

MØTEINNKALLING HASVIK KOMMUNE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING HASVIK KOMMUNE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.03.2011 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

PROTOKOLL. Bent Gabrielsen fratrådte under behandling av sak 25/08 pga.inhabilitet. Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, 18.04.

PROTOKOLL. Bent Gabrielsen fratrådte under behandling av sak 25/08 pga.inhabilitet. Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, 18.04. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: GPG`s lokaler i Vannavalen Møtedato: 16.04.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Elisabeth Johansen, Svein-Egil Haugen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Svein-Harald

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0051/05 05/00100 ELLEN LAVOLD: KJØP OG OVERTAKELSE AV GRØNNLISKARET

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0051/05 05/00100 ELLEN LAVOLD: KJØP OG OVERTAKELSE AV GRØNNLISKARET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 09.02.2005 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/164 14/877 Hilgunn Anita Iversen 17.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Styret for nyskaping og omstilling Møtested: Møterommet på Hotel Nordkyn Møtedato: 17.06.2010 Tid: kl 12. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.05.05 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.2008 Tid: 11.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.2008 Tid: 11.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.2008 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Lisa M. Pedersen Karl Idar Berg

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 31.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0020/02 02/00198 REFERATSAK: MØTE I SAMEPOLITISK UTVALG 28.02.02

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0020/02 02/00198 REFERATSAK: MØTE I SAMEPOLITISK UTVALG 28.02.02 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.2006 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11. Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteprotokoll. Primærnæringsutvalget. Frammøteliste. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. Møtende fra administrasjonen: 2

Møteprotokoll. Primærnæringsutvalget. Frammøteliste. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. Møtende fra administrasjonen: 2 Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 26.10.2010, Tidspunkt: fra kl. 09:15 Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 2, etg., møterom Østfold Fra til saksnr.: 10/40 10/45 Frammøteliste Merknader Antall

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 10.12.2010 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.03.2006 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.03 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Kristin Vatnelid Johansen Bjørn Inge

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM GNR 35, BNR 1,5,15 OG GNR 1, BNR 8. Rådmannens innstilling: Formannskapet vedtar med hjemmel i jordloven

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 71/12 Arkivsaksnr.: 14/583

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 71/12 Arkivsaksnr.: 14/583 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 71/12 Arkivsaksnr.: 14/583 SØKNAD OM OPPHEVELSE AV BOPLIKT I LYUBRÅTEN GNR. 71/12 OG 17 KNUT RUGLAND Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK:

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Møtedato FORMANNSKAP 07.02.2012 Saknr. Tittel:

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 64-77 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 14:00 17:40 Utvalget var på befaring

Detaljer

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Formannskap. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 27.05.2013 Tid: 12:00 13:10

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Formannskap. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 27.05.2013 Tid: 12:00 13:10 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 27.05.2013 Tid: 12:00 13:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE Sirdal kommune Enhet for arealforvaltning REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret 14.11.2013) 1 Innholdsfortegnelse I Formål 3 II Krav til bruk, eier, m.v.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. André Selnes (Sekretær) Karl Fredrik Normann

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. André Selnes (Sekretær) Karl Fredrik Normann GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen kommune Møtedato: 10.02.2014 Tid: 12:00 14:40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ronny Grindstein Elsa Holm Rita

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune

Deanu gielda Tana kommune SØKNADSSKJEMA Primærnæringsfond landbruk Deanu gielda Tana kommune År Etternavn Fornavn Adresse Poststed Tel. Nr. Bruksopplysninger: Gnr: Bnr: Areal dyrket eget leid I alt daa Dyretall Antall Melkekvote

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/383 14/2334 Hilgunn Anita Iversen 31.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr.

Detaljer

UTBYGGING AV BREDBÅND - STAMNETT PÅ FIBER TIL INDRE KÅFJORD

UTBYGGING AV BREDBÅND - STAMNETT PÅ FIBER TIL INDRE KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.09.05 Tid: 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR DRIFT OG UTVIKLING Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.05 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Kl. 11.20 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00. Gerd Myklebust Wang

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00. Gerd Myklebust Wang Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

MØTEBOK. Driftsutvalg. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Driftsutvalg. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Driftsutvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Asle Tveitnes Liv Hestdal

Detaljer

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.07 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 10.12.2008, Tidspunkt: fra kl. 14:00 til kl. 15:45 Møtested: Møterom Elingaard, Rådhuset Fra til saksnr.: 08/59 08/71 REPRESENTANTER: FOLKETS

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Møterom Elingaard Rådhuset Tidspunkt: 09.07.2008 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Karin Løken Torp, telefon 69 30 56 40 / 41 26 51 88, e-post kalt@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.02.2011 Tid: Kl 09.00 16.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.02.2011 Tid: Kl 09.00 16.00. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.02.2011 Tid: Kl 09.00 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE Sirdal kommune Enhet for arealforvaltning REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret xxxxxxxxxx) 1 Innholdsfortegnelse I Formål 3 II Krav til bruk, eier, m.v.

Detaljer

SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM

SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/05 05/00842 REFERATSAK 0072/05 05/00110 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM 0073/05 05/00331 SØKNAD OM INNLØSNING AV

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.05.2014 Tid: kl. 09:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.05.2014 Tid: kl. 09:00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.05.2014 Tid: kl. 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Marte S Rasmussen, Bård Rasmussen,

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Primærnæringsutvalget REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER:

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Primærnæringsutvalget REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER: FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 12.12.2005, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 17:30 Møtested: Møterom Elingaard, Rådhuset Fra til saksnr.: 05/43-05/52 REPRESENTANTER: MØTT:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE 06.06.02

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE 06.06.02 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.02 Tid: Etter øksekomitemøte Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm, Berit Sivertsen, Kjell David Fredriksen, Roar Jakobsen, Guttorm Nergård

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm, Berit Sivertsen, Kjell David Fredriksen, Roar Jakobsen, Guttorm Nergård Berg kommune Møtested: Biblioteket, Skaland Møtedato: 13.10.03 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm,

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0040/01 01/00306 GODKJENNING AV OLDERDALEN BÅTFORENINGS REGLEMENT FOR OLDERDALEN BÅTHAVN

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0040/01 01/00306 GODKJENNING AV OLDERDALEN BÅTFORENINGS REGLEMENT FOR OLDERDALEN BÅTHAVN Gáivuona suohkan Sak 0040/01 Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0040/01 01/00306 GODKJENNING AV OLDERDALEN BÅTFORENINGS REGLEMENT FOR OLDERDALEN BÅTHAVN 0041/01 01/00463 HANDLINGSPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00408 KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE VANN- OG AVLØPSANLEGG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00408 KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE VANN- OG AVLØPSANLEGG Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR DRIFT OG UTVIKLING Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.09.03 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg næring og drift

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg næring og drift Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg næring og drift Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.09.2011 Tid: Kl. 09.00 11.10 Til stede på møtet Medlemmer: Halvor Sandstad Torstein Tøndel Elisabet Selås Hjørdis

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE PS 70/12 12/22 REFERATSAKER TEKNISK- OG AREALUTVALGET TAU 05.10.2012

PROTOKOLL SAKSLISTE PS 70/12 12/22 REFERATSAKER TEKNISK- OG AREALUTVALGET TAU 05.10.2012 SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk og arealutvalget Møtedato: 05.10.2012 Tilstede: Jarl Kato Solset KRF Ole Edvin Langaune SP Jan A. Pettersen FRP Ragnhild Hjorthen SAML Steinar Halvorsen H (vara

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 05.05.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 05.05.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 05.05.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19.45 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Petter

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - JORDLOVSBEHANSDLING GNR/BNR 16/1 I DØNNA. ROLF OLE FORSLAND Rådmannens innstilling: Med hjemmel

Detaljer