HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE"

Transkript

1 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0006/01 00/00119 SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKTET "ALTERNATIVE DRIFTSFORMER I NORD-NORSKE GEITEHALD" 0007/01 00/00938 SØKNAD OM TILSKUDD TIL PROSJEKT FOREBYGGENDE TILTAK MOT ROVDYRSKADER I KÅFJORD, NORDREISA OG KVÆNANGEN 0008/01 00/00711 SØKNAD OM FRITAK FRA BO- OG DRIVEPLIKT - GNR./BNR. 24/23 ANTON N. BERG, 9147 BIRTAVARRE. 0009/01 00/00890 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - GNR. 2, BNR /01 01/00103 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR/BNR 14/3 0011/01 01/00127 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GNR. 20 BNR /01 00/00548 SØKNAD OM LÅN/TILSKUDD KJØP FISKEBÅT 0013/01 00/00929 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV FISKEBÅT 0014/01 01/00020 SØKNAD OM LÅN ELLER TILSKUDD I KOMMUNENS NÆRINGSFOND 0015/01 00/00537 SØKNAD OM ETABLERERTILSKUDD OG LÅN I NÆRINGSFOND 0016/01 00/00660

2 SØKNAD OM LÅN ELLER TILSKUDD I KOMMUNENES NÆRINGSFOND 0017/01 00/00901 SØKNAD OM TILSKUDD TIL FULLFINANSIERING AV MANNDALEN FISKEMOTTAK BA 0018/01 01/00189 MUDRING DJUPVIK HAVN 0019/01 01/00027 Unntatt offentlighet 5A SØKNAD OM REFINANSIERING AV LÅN

3 Gáivuona suohkan Sak 0006/01 Kåfjord kommune SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKTET "ALTERNATIVE DRIFTSFORMER I NORD-NORSKE GEITEHALD" Saksbehandler: Jarle Bruvold Arkiv: Arkivsaksnr.: 00/00119 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0019/00 Næringsstyret /01 Næringsstyret /01 Næringsstyret Bilag: 1 søknad m/prosjektbeskrivelse og finansieringsplan. Saksutredning: Dokumenter vedlagt saken: søknad m/12 vedlegg. Bakgrunn. Det tradisjonelle avlsmålet for geit har vært produksjon av geitmelk og melkeproduksjon med gode ystingsegenskaper og med god og særegen geitsmak. Det er samtidig tatt høyde for å avle på funksjonelle dyr med god helse og fruktbarhet og best mulig utnytting av beiteressursene. Vi sitt da tilbake med ei geit som stadig har potensiale for å melke mer i ei næring som strever etter å tilfredsstille forbrukerkrav om velsmakende produkt. Geitnæringen er i dag inne i ei vanskelig tid. Næringen får stilt strenge kvaliteskrav til melkeproduksjonen sin som hver enkelt må ta høyde for i sin produksjon. En del har kombinasjonsbruk med sau eller har annen arbeid ved siden av. Flere og flere geitholdere finn ikke lenger geitbruket sitt som et fullverdig levebrød og selger melkekvoten sin og går over til bare sau eller legger ned hele bruket og finner annet arbeid. Også rekrutteringssituasjonen er svak i områder som fra før av har et svak produsentmiljø. For å styrke geitnæringen i Nord-Norge skal prosjekt "alternative driftsformer i geithold" gjennomføres og det legges opp til en driftsform som kan være med å skaffe bedre grunnlag for verdiskapende geithold i Nord-Norge ved etablering og forskning på kombinert melke-kjøtt-og kasjmirullproduksjon. Prosjektet tar sikte på å prøve ut a) kombinert melke-og kjøtt-og kasjmirullproduksjon. b) Kombinert kjøtt-og kasjmirullproduksjon. Prosjektet skal gjennomføres av Forsøks-og demonstrasjonsfjøs for geit ved Senja videregående skole i samarbeid med Institutt for Husdyrfag ved Norges Landbrukhøyskole og går over 2 år - fra høsten vinteren Kostnadene ved prosjektet er beregnet til Kr ,- som dekkes ved tilskudd fra Landbruksbanken, BU-midler, tilskudd f ra Tine og Nord-Norges Salgslag, 14 Troms kommuner og egeninnsats. Side 3 av 41

4 Sak 0006/01 Vurdering: Økonomien i geitholdet er for tiden svak og ensidig geitmelkeproduksjon gir ikke lenger et fullverdig familieøkonomi det går an å leve av. Stadig flere geitholdere må ha arbeid utenom bruket for å kunne klare sine økonomiske forpliktelser. For å styrke geitnæringen er omsøkt prosjekt et steg i riktig retning og vil trolig føre til økt lønnsomhet innen geitholdet. Prosjektet er interessant og viktig for geitnæringen og bør støttes økonomisk. Rådmannens innstilling: 1. Søknaden innvilges som omsøkt med Kr ,- fordelt på årene 2000 og Tilskuddet utbetales om post tilskudd kommunalt næringsfond. Utvalg: Næringsstyret Møtedato: Sak: PS 0019/00 Resultat: Saken utsatt Behandling i utvalget: Ordfører Kristin V. Johansen fremmet slikt forslag: Saken utsettes i påvente av avklaring av bruk av næringsfondets midler. Ordfører Kristin V. Johansens forslag enstemmig vedtatt. Saken utsettes i påvente av avklaring av bruk av næringsfondets midler. Utvalg: Næringsstyret Møtedato: Sak: PS 0004/01 Resultat: Saken utsatt Behandling i utvalget: Side 4 av 41

5 Sak 0006/01 Ordfører Kristin Vatnelid Johansen foreslo at saken utsettes og behandles i møte den 19. mars. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes og behandles i møte den 19. mars. Utvalg: Næringsstyret Møtedato: Sak: PS 0006/01 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 1. Søknaden innvilges som omsøkt med Kr ,- fordelt på årene 2000 og Tilskuddet utbetales om post tilskudd kommunalt næringsfond Rett utskrift bekreftes. Kåfjord kommune, Servicekontoret 9148 Olderdalen, Gerd Molund Olsen sekr. Melding til: Troms fylkeskommune v/senja videregående skole, Boks 55, 9372 Gibostad Kommunekassereren, her Kommunerevisjonen, her Side 5 av 41

6 Gáivuona suohkan Sak 0007/01 Kåfjord kommune SØKNAD OM TILSKUDD TIL PROSJEKT FOREBYGGENDE TILTAK MOT ROVDYRSKADER I KÅFJORD, NORDREISA OG KVÆNANGEN Saksbehandler: Jarle Bruvold Arkiv: Arkivsaksnr.: 00/00938 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0005/01 Næringsstyret /01 Næringsstyret Bilag: 1 tapsstatistikk for Kåfjord. Saksutredning: Dokumenter vedlagt saken: 1 søknad m/ prosjektbeskrivelse m.m. Utdrag av søknaden: Sau og geitalslagene i de tre nevnte kommuner håper dere ser viktigheten av et oppegående småfehold, med fortsatt muligheter for utnyttelse av utmarka og de fornybare ressurser som bare beitedyr kan nyttiggjøre. Et kulturlandsakp som er holdt i hevd av beitedyr og som har betydning, ikke bare for landbruk, men også for alle som er glade i natur og friluftsliv Et åpent landskap har stor betydning for turisme industrien. Med store tap av beitedyr over flere år er mange av næringsutøverne kommet til et punkt der det ikke er mulig å fortsette med sauehold om tapene fortsatt ligger på samme nivå som nå. Næringa representerer mange arbeidsplasser som ikke kan erstattes. I tillegg kommer arbeidsplasser som er helt eller delvis avhengig av det landbruket produserer for å eksistere. Prosjekt beskrivelse. I de siste 10 år har det vært et betydelig tap av beitedyr i Nord Troms. For beitebrukerne er det et betydelig økonomisk tap. I tillegg til det økonomiske tapet kommer de psykiske påkjenninger som følge av funn av døde og skadde dyr. Det har tidligere vært gjennomført forebyggende tiltak i utsatte områder uten at det har hatt synlig virkning på taps statistikken. For å forebygge/redusere tap av beitedyr må rovdyrbestanden reduseres. Med kvotejakt på gaupe og lisensjakt på jerv er det tilfeldigheter som avgjør om rovdyrbestanden blir redusert til et forsvarlig nivå. Det er få jegere som kan bruke nødvendig tid slik at lisenser og kvoter blir fylt opp. Dagens jakt foregår frivillig, med liten eller ingen økonomisk dekning for brukt tid og utstyr til jakta. Også når det blir gitt fellingstilllatelser er det en effektuering av disses avhengig av at frivillige stiller opp på kort varsel. Sau & geitalslagene vil i fellesskap prøve ut et prosjekt der det utdannes jegere som etter fedig kursing skal ha den nødvendige kunnskap om jaktmetoder og kunnskap om områder der det er størst skader. Jegere skal kunne brukes til bestandsdokumentasjon, skadedokumentasjon, organisere en eventuell fellingstillatelse. Jegerne skal kunne kjøpes fri fra annet arbeid slik at nødvendig tid kan settes av for å få en effektiv jakt der det er nødvendig med tiltak for å ta ut skadevoldere. Side 6 av 41

7 Sak 0007/01 Hovedmålsetting: Redusere tap og skade på beitedyr forvoldt av fredet rovvilt. Hvordan oppnå målsettingen? Finansiering:? Kurse minst inntil 10 jegere.? Lisens/kvote jakta effektiviseres ved hjelp av jaktdorganisering.? Uttak av restkvote/lisens etter ordinær jakttid.? Ta ut skadevoldere i beitesesongen.? Ekstra tilsyn for å kartlegge tapsutvikling på et tidlig stadium. Tilskudd forebyggende tiltak rovdyrskader/dokumentasjon av fredet rovvilt. Prosjektet inneholder en kurspakke i 3 deler samt at de som gjennomfører kursene skal være med på skadedokumentasjon og bestandsregistreringer. Det er en forutsetning for 2002 at de ferdig utdannede jegere i samarbeid med kommunen organiserer bestandsregistrering og delta i en organisert jakt for å ta ut tildelte lisenser/kvoter. De som deltar på kursene forplikter seg ved kontrakt. En annen forutsetning er organisert tilsyn med kodemerking av samtlige voksne dyr i beiteområdene til de berørte sankelag. Sankelagene skal være ansvarlig for at det legges fram en plan over tilsyn som godkjennes av styringsgruppa. Tilsynet skal dokumenteres med en egen tilsynsrapport som leveres inn til prosjektet hver 14. dag. Det utarbeides et eget rapportskjema som fylles ut. Kommunene deles opp i roder der det er en ansvarlig for at planlagt tilsyn gjennomføres. Det skal avholdes møter 1 gang hver mnd. med en gjennomgang av alle roder. Prosjektet evalueres 2 ganger med rapport ved utgangen av 2001 og en sluttrapport ved utgangen av Kostnadsoverslag: Adm. prosjektledelse Kr Kurs (jaktutøvelse,skadedok. og bestanddok. " Lisensjakt " Uttak av skadevoldere " Til sammen Kr Side 7 av 41

8 Sak 0007/01 Dekning: Tilskudd fylkesmannen Kr " Kvænangen kommune " " Nordreisa " " " Kåfjord " " Kr Vurdering: Statistikken for Kåfjord viser at tap av sau/lam på beite er stort og har vært det i lang tid. Fra 1984 har tap av sau på beite ligget mellom 2 og 4 % og for lam opptil 13,5 % - med en del årsvariasjoner. Erstatningsordningen for sau/lam tapt på beite er heller ikke særlig god - slik at brukerne selv må bære en betydelig egenandel. Økonomien innen sauenæringen er svak for tiden og med til dels store beitetap - er det klart at det bare er et tidsspørsmål før flere må legge ned saueholdet p.g.a. ulønnsom drift - hvis de store beitetapene fortsetter. Gjennom flere år er det satt inn flere typer forebyggende tiltak for å redusere rovdyrplagen. Her kan nevnes gjeterordningn, økt tilsyn i beitetiden, luktebingeprosjektet, tidlig nedsanking m.v. - uten at dette har hatt synlig virkning på tapsstatistikken. Omsøkt prosjekt er det steg i riktig retning og bør iverksettes. Ved at det kurses flere jegere og at jakta blir bedre organisert i hele Nord Troms, er det godt håp om at dette vil føre til at bestanden av rovvilt reduseres på sikt og derved også tap av sau/lam på beite. Rådmannens innstilling: 1. Søknaden innvilges som omsøkt med Kr ,- fordelt med Kr ,- på 2001 og Kr ,- på år Tilskuddet utbetales om post tilskudd kommunalt næringsfond. Utvalg: Næringsstyret Møtedato: Sak: PS 0005/01 Resultat: Saken utsatt Behandling i utvalget: Ordfører Kristin Vatnelid Johansen foreslo at saken utsettes og behandles i møte den 19. mars. Side 8 av 41

9 Sak 0007/01 Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes og behandles i møte den 19. mars. Utvalg: Næringsstyret Møtedato: Sak: PS 0007/01 Resultat: Innstilling m/tillegg vedtatt Behandling i utvalget: Næringsstyret fremmet slikt forslag til nytt pkt. 3: Rovdyrpolitikken styres sentralt og er et statlig ansvar. Kåfjord kommune mener derfor rovdyrpolitikken bør være et fullt statlig ansvar, også økonomisk. Rådmannens innstilling til pkt. 1 og 2, samt næringsstyrets forslag til nytt pkt 3 enstemmig vedtatt. 1. Søknaden innvilges som omsøkt med Kr ,- fordelt med Kr ,- på 2001 og Kr ,- på år Tilskuddet utbetales om post tilskudd kommunalt næringsfond. 3. Rovdyrpolitikken styres sentralt og er et statlig ansvar. Kåfjord kommune mener derfor rovdyrpolitikken bør være et fullt statlig ansvar, også økonomisk. Rett utskrift bekreftes. Kåfjord kommune, Servicekontoret 9148 Olderdalen, Gerd Molund Olsen sekr Melding til: Sau & Geitalslagene og Sankelagene i Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen Side 9 av 41

10 Sak 0007/01 kommuner Fylkesmannen i Troms, Landbruksavdelingen Kommunekassereren, her Kommunerevisjonen, her Side 10 av 41

11 Gáivuona suohkan Sak 0009/01 Kåfjord kommune SØKNAD OM FRITAK FRA BO- OG DRIVEPLIKT - GNR./BNR. 24/23 ANTON N. BERG, 9147 BIRTAVARRE. Saksbehandler: Jarle Bruvold Arkiv: GNR/B 24/23 Arkivsaksnr.: 00/00711 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0008/01 Næringsstyret Bilag: 1. jordbrukssjefens fagutredning m/kart. Saksutredning: Eiendommen ligger på Holmen - ca. 3 km sør øst for Birtavarre sentrum - i et aktivt jordbruksområde. Eiendommen er i alt på 138 dekar, 23 dekar innmark, 15 dekar produktiv skog og resten annet areal - vesentlig utmark. Bruket er ikke bebygd. Da bruket ikke er bebygd, er den best egnet som tilleggsjord. Søkeren overtok eiendommen den og er pålagt bo-og driveplikt. Driveplikten skal oppfylles ved bortleie på 10 års kontrakt til nabobruk i aktiv drift. Det søkes varig fritak fra boplikten. Søkeren bor i egen bolig på tomt på Wallasbakken - ca. 3 km fra bruket. Vurdering: Da eiendommen ikke er bebygd, vil det virke urimelig å pålegge søker å bygge ny bolig å tilflytte bruket. Han bor i bygda, rimelig nært bruket og kan med letthet føre tilsyn med eiendommen. Rådmannens innstilling: Søknad om varig fritak fra boplikten ved Anton N. Bergs erverv av eiendommen 24/23 innvilges, jf. odelslovens 27 a. Det legges vekt på at eiendommen 24/23 er ubebygd og at søkeren bor i bygda, rimelig nært bruket. Utvalg: Næringsstyret Møtedato: Sak: PS 0008/01 Resultat: Søknad avslått Side 11 av 41

12 Sak 0009/01 Behandling i utvalget: Etter nærmere drøfting gjorde næringsstyret følgende enstemmige vedtak: Det har de senere år vært et betydelig økende problem også i Kåfjord at jordbrukseiendommer overtas av folk utenom næringa. Dette har påført landbruket usikre driftsforhold. Eiendommen ligger i et aktivt landbruksområde med stort behov for kjøp av tilleggsjord. Ut fra dette avslås søknad om varig fritak fra bo- og driveplikt. Det har de senere år vært et betydelig økende problem også i Kåfjord at jordbrukseiendommer overtas av folk utenom næringa. Dette har påført landbruket usikre driftsforhold. Eiendommen ligger i et aktivt landbruksområde med stort behov for kjøp av tilleggsjord. Ut fra dette avslås søknad om varig fritak fra bo- og driveplikt I henhold til Forvaltningslovens 28 og 29 har de anledning til å påklage vedtaket. Begrunnet klage må da sendes til Kåfjord kommune innen 3 uker etter mottakelsen av dette brev. Rett utskrift bekreftes. Kåfjord kommune, Servicekontoret 9148 Olderdalen, Gerd Molund Olsen sekr. Melding til: Anton Berg, Wallasbakken, 9147 Birtavarre Side 12 av 41

13 Sak 0009/01 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - GNR. 2, BNR. 42 Saksbehandler: Jarle Bruvold Arkiv: Arkivsaksnr.: 00/00890 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0009/01 Næringsstyret Bilag: 1. Jordbrukssjefens fagutredning m/kart. Saksutredning: Eiendommen som søkes delt, ligger ca. 6 km sør for Djupvik sentrum - i et område hvor det ikke er jordbruksaktivitet. Alle småbruk er nedlagt for mange år siden. Det er heller ikke særlig forhold for jordbruksdrift i området. Det søkes fradelt ei tilleggstomt på 4-5 dekar skogsmark, av noe brattlendt B-mark. Kommunen godkjente i fjor ei tomt på 2,0 dekar med påstående bolighus til fritidsformål. Vurdering: Omsøkt tilleggstomt på 4-5 dekar synes å være i største laget og bør reduseres til 3,0 dekar - slik at tomta til sammen blir på 5,0 dekar med påstående bolighus. Dette skulle være mer enn tilstrekkelig til fritidstomt å være. Arealer til fritidsformål vil trolig på sikt bli et knapphetsgode og skal flest mulig få anledning til å skaffe seg fritidstomter - bør tomtearealene ikke bli for store. Fylkesmannen avgjør søknaden. Rådmannens innstilling: Søknad om en 4-5 dekar tilleggstomt tilrås ikke. Søknaden tilrås innvilget med en tilleggstomt på inntil 3,0 dekar av produktiv skog jf, jordlovens 12 og skogbrukslovens 50. Det legges vekt på at eiendommen er lite egnet til landbruksformål, er ressurssvak og avkastningen liten. Utvalg: Næringsstyret Møtedato: Sak: PS 0009/01 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Side 13 av 41

14 Sak 0009/01 Søknad om en 4-5 dekar tilleggstomt tilrås ikke. Søknaden tilrås innvilget med en tilleggstomt på inntil 3,0 dekar av produktiv skog jf, jordlovens 12 og skogbrukslovens 50. Det legges vekt på at eiendommen er lite egnet til landbruksformål, er ressurssvak og avkastningen liten I henhold til Forvaltningslovens 28 og 29 har de anledning til å påklage vedtaket. Begrunnet klage må da sendes til Kåfjord kommune innen 3 uker etter mottakelsen av dette skriv. Rett utskrift bekreftes. Kåfjord kommune, Servicekontoret 9148 Olderdalen, Gerd Molund Olsen Sekr. Melding til: Bernt Jensen, Friggsvei 3, 9019 Tromsø Gunnar Pedersen, Berget 20, 2009 Tromsø Fylkesmannen i Troms, Landbruksavddelingen, 9291 Tromsø Side 14 av 41

15 Gáivuona suohkan Sak 0010/01 Kåfjord kommune SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR/BNR 14/3 Saksbehandler: Jarle Bruvold Arkiv: Arkivsaksnr.: 01/00103 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0010/01 Næringsstyret Bilag: 1. Jordbrukssjefens fagutredning m/kart. Saksutredning: Eiendommen ligger ca. 5 km nord for Birtavarre sentrum - ved Oksenes - i et jordbruksområde med middels aktivitet. Eiendommen 14/3 skal selges som tilleggsjord til eiendommen 15/1 som ligger like ved - bare 14/1 ligger imellom, men den leies av kjøperen. 14/3 er bebygd, men bygningene er gamle og falleferdige. Avtalt kjøpesum er Kr ,- som kan aksepteres. Det er ikke aktuelt å nytte statens forkjøpsrett i dette tilfelle. Vurdering: Da bygningsverdien er liten, høver eiendommen godt som tilleggsjord til 15/1. Da kjøper også leier mellomliggende eiendom 14/1 - ligger forholdene godt til rette for rasjonell drift med sammenhengende arealer. Søkeren har drevet egen eiendom i mange år og anses skikket for å drive landbrukseiendom. Rådmannens innstilling: Søknad om konsesjon ved Peder Johnsens erverv av eiendommen 14/3 i Kåfjord tilrås innvilget, jf. konsesjonslovens /3 skal nyttes som tilleggsjord til 15/1. Statens forkjøpsrett tilrås ikke nyttet. Avtalt kjøpesum kan godtas. Vilkår etter konsesjonslovens 9: Det pålegges 5 års driveplikt på 14/3. Boplikt pålegges ikke da kjøper bebor bolig på 15/1. Utvalg: Næringsstyret Møtedato: Sak: PS 0010/01 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Side 15 av 41

16 Sak 0010/01 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Søknad om konsesjon ved Peder Johnsens erverv av eiendommen 14/3 i Kåfjord tilrås innvilget, jf. konsesjonslovens /3 skal nyttes som tilleggsjord til 15/1. Statens forkjøpsrett tilrås ikke nyttet. Avtalt kjøpesum kan godtas. Vilkår etter konsesjonslovens 9: Det pålegges 5 års driveplikt på 14/3. Boplikt pålegges ikke da kjøper bebor bolig på 15/1. Rett utskrift bekreftes I henhold til Forvaltningslovens 28 og 29 er det anledning til å påklage vedtaket. Begrunnet klage må da sendes til Kåfjord kommune innen 3 uker etter mottakelsen av dette skriv. Kåfjord kommune, Servicekontoret 9148 Olderdalen, Gerd Molund Olsen sekr. Melding til: Dagfinn Grønnvoll, 9147 Birtavarre Ørnulf Grønnvoll, Stubbeng, 9046 Oteren Rigmor Haakstad, Stasjonsvg. 47 A, 0771 Oslo Georg Grønnvoll, 2050 Jessheim Knut Grønnvoll, 9147 Birtavarre Tor Mikkel Salamonsen, Djupvik, 9146 Olderdalen Signe Jensen, 9303 Silsand Åse Paulsen, 5560 Nedstrand Peder Johnsen, 9147 Birtavarre Fylkesmannen i Troms, Landbruksavdelingen, 9291 Tromsø Side 16 av 41

17 Gáivuona suohkan Sak 0011/01 Kåfjord kommune SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GNR. 20 BNR. 6 Saksbehandler: Jarle Bruvold Arkiv: GNR/B 20/6 Arkivsaksnr.: 01/00127 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0011/01 Næringsstyret Bilag: 1. Jordbrukssjefens fagutredning m/kart. Saksutredning: Eiendommen ligger ca. 1,5 km sør øst for Birtavarre sentrum - i et område med forholdsvis liten jordbruksaktivitet. Det søkes om deling av driftsenheten slik at eiendommene 20/6-28 deles fra hovedbruket 20/26. 20/6,28 liger på Nyvoll ca. 1 km nord for hovedbruket 20/26. Kjøperen driver eiendommen 22/7 og driver med ca. 2 årsverk geithold. Hun har drevet jorda på Nyvoll i lang tid som tilleggsjord. Vurdering: Småbruket 20/26 er en ressurssvak eiendom som ikke kan gi særlig lønnsom drift. Egen jordbruksdrift er avviklet for lang tid siden og jordbruksarealene er høstet av kjøper i ca. 20 år. Ut fra dette kan brukets jordbruksarealer nyttes som tilleggsjord og delingen er ut fra dette forsvarlig, jf. jordlovens 1. Rådmannens innstilling: Søknad om deling av driftsenheten 20/6,28 fra 20/6 tilrås, jf, jordlovens 1 og 12. Det legges vekt på at eiendommen 20/6,28 skal nyttes som tilleggsjord til eiendommen 22/7 - hvor det drives aktivt jordbruk. Det vektlegges også at kjøper har drevet 20/6,28 i lang tid som tilleggsjord. Utvalg: Næringsstyret Møtedato: Sak: PS 0011/01 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Side 17 av 41

18 Sak 0011/01 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Søknad om deling av driftsenheten 20/6,28 fra 20/6 tilrås, jf, jordlovens 1 og 12. Det legges vekt på at eiendommen 20/6,28 skal nyttes som tilleggsjord til eiendommen 22/7 - hvor det drives aktivt jordbruk. Det vektlegges også at kjøper har drevet 20/6,28 i lang tid som tilleggsjord Rett utskrift bekreftes. Kåfjord kommune, Servicekontoret 9148 Olderdalen, Gerd Molund Olsen Sekr. Melding til: Anton Lindvall, 9147 Birtavarre Liv Pedersen, 9147 Birtavarre Fylkesmannen i Troms, Landbruksavdelingen, 9291 Tromsø Side 18 av 41

19 Gáivuona suohkan Sak 0012/01 Kåfjord kommune SØKNAD OM LÅN/TILSKUDD KJØP FISKEBÅT Saksbehandler: Rolf Slettli Arkiv: FOND Arkivsaksnr.: 00/00548 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0012/01 Næringsstyret Bilag: Bilag I: Søknad datert Bilag II: Driftskalkyle (Driftsmessige opplysninger og hovedbudsjett) utarbeidet av fiskerirettlederen. Saksutredning: Søknaden. Hans Erik Olsen, Ytre Bakkemo, 9147 Birtavarre, søker om lån kr ,- fra kommunens næringsfond til anskaffelse av fjordfiskebåt med utstyr og bruk. I søknaden fremkommer kostnader totalt med kr ,-. Endelige kostnader er senere korrigert til kr ,75. Finansieringsplan: Tilskudd SUF kr ,- Lån Næringsfondet kr ,- Egenkapital: Eget arbeid kr 6.000,- Egne midler kr ,75 kr ,75 Sum kr ,75 Samisk Utviklingsfond har innvilget søkeren tilskudd med kr ,-. Søkeren har de siste år hatt svært beskjeden inntekt, varierende mellom og kroner brutto. Formuen utgjør ved siste avsuttet likning knapt kroner. Nærmere om driftsopplegg med inntektspotensiale fremgår av vedleggene. Fjordfisket skal kombineres med jordbruk. Søkeren har fiskerifaglig utdanning fra videregående skole (fiske/fiskeoppdrett), og er oppført i fiskarmanntallet på blad A. Søkeren er tidligere ikke innvilget lån eller tilskudd fra næringsfondet, og er førstegangsetablerer. Side 19 av 41

20 Sak 0012/01 Rådmannens vurdering. Næringsstyret fastsatte i møte , sak 22/00, nærmere prinsipper og retningslinjer for bruk av midler fra næringsfondet. På grunn av stor søknadsmasse i forhold til tilgjengelige midler har næringsstyret i møte gitt ytterligere signaler om prioritering i bruk av midlene. Søkeren er relativt ung, er førstegangsetablerer og har søkt alternative finansieringsmuligheter. I tillegg har søkeren de siste år svak inntekt og i praksis ingen formue. I tillegg har tiltaket tilfredsstillende potensiale for lønnsom drift. Ut fra dette tilfredsstiller søkeren de krav næringsstyret har satt for prioritering. Næringsfondets disponible midler for inneværende år er svært begrenset. Det er derfor nødvendig med svært streng prioritering, og det er neppe mulig å imøtekomme selv de høyest prioriterte søknadene fullt ut. På grunn av dette vil rådmannen innstille på at det i dette tilfellet gis redusert støtte i forhold til søknaden. Rådmannens innstilling: 1. Hans Erik Olsen, Ytre Bakkemo, 9147 Birtavarre, gis lån fra næringsfondet med kr ,- til delfinansiering av fiskebåt med utstyr og bruk. 2. Lånet gis med 1 års avdragsfrihet og avdras deretter over 5 år med månedlige anuitetsinnbetalinger. Renten er for tiden 6,0% p.a. 3. Ved utflytting, opphør eller salg forfaller lånet til nedbetaling i sin helhet. 4. Som sikkerhet for lånet kreves pant i fast eiendom med best mulig prioritet, eller annen likeverdig sikkerhet. 5. Lånet utbetales over post Utlån kommunalt næringsfond, så snart fullfinansiering foreligger, pantobligasjon er tinglyst, undertegnet gjeldsbrev er kommunen i hende og forsikring er dokumentert. 6. Tilsagn om lån anses bortfalt dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen 1 år etter at søkeren er gjort kjent med vedtaket. Utvalg: Næringsstyret Møtedato: Sak: PS 0012/01 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Side 20 av 41

21 Sak 0012/01 1. Hans Erik Olsen, Ytre Bakkemo, 9147 Birtavarre, gis lån fra næringsfondet med kr ,- til delfinansiering av fiskebåt med utstyr og bruk. 2. Lånet gis med 1 års avdragsfrihet og avdras deretter over 5 år med månedlige anuitetsinnbetalinger.renten er for tiden 6,0% p.a. 3. Ved utflytting, opphør eller salg forfaller lånet til nedbetaling i sin helhet. 4. Som sikkerhet for lånet kreves pant i fast eiendom med best mulig prioritet, eller annen likeverdig sikkerhet. 5. Lånet utbetales over post Utlån kommunalt næringsfond, så snart fullfinansiering foreligger, pantobligasjon er tinglyst, undertegnet gjeldsbrev er kommunen i hende og forsikring er dokumentert. 6. Tilsagn om lån anses bortfalt dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen 1 år etter at søkeren er gjort kjent med vedtaket. Rett utskrift bekreftes I henhold til Forvaltningslovens 28 og 29 har De anledning til å påklage vedtaket. Begrunnet klage må da sendes kommunen innen 3 uker etter mottakelsen av dette skriv. Kåfjord kommune, Servicekontoret 9148 Olderdalen, Gerd Molund Olsen Sekr. Melding til: Hans Erik Olsen, Ytre Bakkemo, 9147 Birtavarre Kommunekassereren, her Kommunerevisjonen, her Side 21 av 41

22 Gáivuona suohkan Sak 0013/01 Kåfjord kommune SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV FISKEBÅT Saksbehandler: Rolf Slettli Arkiv: Arkivsaksnr.: 00/00929 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0013/01 Næringsstyret Bilag: Bilag I: Driftskalkyle (driftsmessige opplysninger, hovedbudsjett). Bilag II: Melding om vedtak næringsstyresak 29/99. Saksutredning: Innledning. Per Steinar Isaksen, 9144 Samuelsberg, har i brev av søkt om tilskudd kr ,- til kjøp av fiskebåt med utstyr og bruk. Investeringsramme kr ,- Finansieringsplan: Tilskudd Kåfjord kommune kr ,- Tilskudd SUF kr ,- Lån privatbank kr ,- Egenkapital kr ,- Sum kr ,- Ved kontakt med saksbehandler viser det seg at foreliggende søknad ikke eksisterer ved Samisk Utviklingsfond. Imidlertid er frist for utbetaling av tilsagn fra 98, kr ,-, forlenget til mai Søkeren er 29 år, registrert i fiskarmanntallet blad B, og er tidligere etablert med fiskebåt. Det oppgis ingen økt sysselsettingseffekt som følge av skifte av båt. Ved at ny båt er større enn nåværende vil det likevel være mulighetene for økt lønnsomhet ved at det er mulig å delta i fisket utenfor Kåfjord/Lyngen. Ut fra likningen for 99 og 98 er søkerens brutto inntekt h.h.v. ca og kroner. Han har ingen formue. Søkeren er i næringsstyresak 13/96 innvilget lån med kr ,- til delfinansiering av fiskebåt med utstyr og bruk. I næringsstyresak 29/99 er søkeren innvilget nytt lån med kr ,- til ny og større båt. Frist for utbetaling av dette lånet ble satt til 1 år, jf. vedlegg, og er ikke utbetalt. Derfor er foreliggende søknad sendt kommunen. Side 22 av 41

23 Sak 0013/01 Vurdering. Næringsfondet har ingen tradisjon i å innvilge tilskudd til fysiske investeringer. Næringsstyret har i sak 22/00 vedtatt at støtte fra næringsfondet i størst mulig utstrekning skal gis i form av lån. Intensjonene i dette er gjentatt i næringsstyrets møte Rådmannen innstiller derfor på avslag på foreliggende søknad om tilskudd. Og vurderer derfor lån som alternativ. Søkeren tilfredsstiller forutsetningene om at tiltaket skal ha potensiale for lønnsom virksomhet. Søkeren er ellers i en alder der vil være naturlig å prioritere saken. Imidlertid dreier denne saken seg ikke om førstegangsetablering, og søkeren har grunnlag for egenkapital ved salg av nåværende båt. Rådmannens stiller seg videre spørrende til behovet for nytt bruk utover et naturlig vedlikehold av bruksmengde. Normalt vedlikehold dekkes normalt ikke av næringsfondet, da dette betraktes som tilskudd til drift. Rådmannen merker seg videre at foreliggende søknad ikke er korrekt i forhold til søkt finansiering fra SUF, der gitt finansiering faktisk er større enn oppgitt. Differansen utgjør kr ,-, og må betraktes som finansiering ut over faktisk behov. Ut fra forannevnte innstiller rådmannen på avslag også i forhold til lån fra næringsfondet. Imidlertid er lån, kr ,-, innvilget i næringsstyresak 29/99 ikke benyttet. Frist for utbetaling er utløpt, men kan forlenges ved vedtak om endring av pkt. 6 i næringsstyresak 29/99. Da dette ikke vil påvirke næringsfondets ramme for inneværende år, og næringsstyrets intensjon den gang var å bidra til ny og større båt for søkeren, tilrår rådmannen at dette gjøres. Slik løsning vil være i tråd med den løsning SUF har valgt. Søkeren får dermed finansiert sitt båtkjøp. Rådmannens innstilling: Vedtak i næringsstyresak 29/99, pkt. 6, endres til: Tilsagn anses som bortfalt dersom utbetalingsanmodning ikke er gjort innen Vedtak i næringsstyresak 29/99 for øvrig endres ikke. Det kan ikke påregnes ytterligere forlengelser i frist for utbetaling av lån gitt i næringsstyresak 29/99. Utvalg: Næringsstyret Møtedato: Sak: PS 0013/01 Resultat: Innstilling vedtatt Side 23 av 41

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0022/05 05/00303 REFERATSAK 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN Gáivuona suohkan Sak 0071/06 Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN 0073/06 06/00753 SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Sak 0095/07 Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0203/08 08/00440 SØKNAD OM STØTTE TIL NISGA'A LONGHOUSE - HOVEDPROSJEKT

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0203/08 08/00440 SØKNAD OM STØTTE TIL NISGA'A LONGHOUSE - HOVEDPROSJEKT Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0203/08 08/00440 SØKNAD OM STØTTE TIL NISGA'A LONGHOUSE - HOVEDPROSJEKT 0204/08 08/00525 KÅFJORD TURSENTER - TILSKUDD

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: F.SKAPET-NÆRINGSSSAKER Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47 Hattfjelldal kommune Side 1 av 47 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/12 09/298 SØKNAD OM FORLENGELSE AV BESTANDSPLANPERIODE FOR HJORT OG ELG - NORDBYGDA BESTANDSPLANOMRÅDE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/12 09/298 SØKNAD OM FORLENGELSE AV BESTANDSPLANPERIODE FOR HJORT OG ELG - NORDBYGDA BESTANDSPLANOMRÅDE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2012 Tid: Kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0066/03

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0033/01 01/00667 KJØP AV TJENESTER - REGELVERK 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT 0035/01

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.03.2013 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.05.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 7/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte onsdag den 19.12.2007 kl. 19.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer.

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-16 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:00 Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 5/2012 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag 12.06.2012 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder Ingar

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33 Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: GPG`s lokaler i Vannavalen Møtedato: 16.04.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET - NÆRINGSSAKER Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.08.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer