MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE"

Transkript

1 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0056/06 06/00742 REFERATSAKER 0057/06 06/00278 SØKNAD OM STØTTE TIL KJØP AV JORDBRUKSREDSKAPER 0058/06 06/00388 SØKNAD OM TILSKUDD FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND 0059/06 06/00691 SØKNAD OM PRIORITETSVIKELSE GNR 32 BNR /06 06/00478 SØKNAD OM STØTTE TIL KJØP AV RUNDBALLEPRESSE 0061/06 04/00262 TILRETTELEGGING FOR NATURBASERT REISELIV KOMMUNALT PROSJEKT 0062/06 06/00422 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 33 BR.NR /06 06/00549 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 22/BNR /06 06/00611 SØKNAD OM KONSESJON VED OVERTAKELSE AV FAST EIENDOM 0065/06 06/00614 SØKNAD OM KONSESJON VED OVERTAKING AV FAST EIENDOM GNR/BNR 33/ /06 06/00661 SØKNAD OM TILSKUDD TIL BYGGING AV DRIFTSBYGNING TIL BRUK I NÆRING 0067/06 06/00429 SØKNAD OM TILSKUDD TIL PROSJEKT "FRISKERE GEITER" 0068/06 06/00622 KLAGE PÅ NÆRINGSSTYRESAK 0035/ /06 06/00704

2 SØKNAD OM TILSKUDD TIL EGENKAPITAL VED KJØP AV FISKEFARTØY Kåfjord kommune, 9148 Olderdalen, Bjørn Inge Mo (s.) Gerd Molund Olsen e.f. ordfører

3 Gáivuona suohkan Sak 0056/06 Kåfjord kommune REFERATSAKER Saksbehandler: Gerd Molund Olsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 06/00742 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0056/06 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Bilag: Saksutredning: 1. Skriv fra Fylkesmannen i Troms datert Klage deling av gnr. 25 bnr. 64 i Kåfjord kommune. 2. Skriv fra D/U v/einar Eriksen datert til Manndalen Maskin AS v/jarle Pedersen Klage på utbetaling av tilsagnsbeløp. Rådmannens innstilling: De rerererte sakene tas til orientering Side 3 av 33

4 Gáivuona suohkan Sak 0057/06 Kåfjord kommune SØKNAD OM STØTTE TIL KJØP AV JORDBRUKSREDSKAPER Saksbehandler: Karin Karlsen Arkiv: FOND Arkivsaksnr.: 06/00278 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0057/06 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet, vedtatt Bilag: Søknad med bilag Saksutredning: Søker eier og driver eiendommen Slettvoll gnr. 34 bnr. 6 i Manndalen i Kåfjord. Det drives med kumelk- og kjøttproduksjon. Søker høster samla 212 dekar (167 fulldyrka og 40 dekar innmarksbeite), der 119 dekar fulldyrka og 40 dekar innmarksbeite er egne areal. Det søkes om støtte til delfinansiering av ny: - Gjødselvogn 8 m3 - Traktortilhenger - Slepeslåmaskin 2,8 m - Forhøster med syreutstyr Jfr. vedlagt pristilbud med korrigeringer av søker, utgjør samla investering kr ,- eks. mva. + frakt/uforutsett stipulert av kommunen til kr ,- eks. mva. (avrunda overslag) Total investering: Kr ,- Omsøkt finansiering: 20 % Tilskudd SUF Kr ,- 20 % Tilskudd Kåfjord kommune Kr ,- Egenkapital Kr ,- I brev av til søker gir sametinget tilbakemelding om avslag på søknaden. Bakgrunnen for avslaget er at SUF ikke yter støtte til utskifting av jordbruksredskap. I henhold til prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet, pkt 13, framkommer det at det ikke skal ytes støtte til ordinære driftskostnader. Å skifte ut gammelt utstyr er å anse som ordinære driftskostnader som må innarbeides i den enkelte bedrift. Det tas må også i denne sammenheng tas særlig hensyn til at Kåfjord kommune forvalter begrensende fondsmidler, og må derfor prioitere strengt mellom de ulike tiltakene. En endring av denne støttepraksis vil medføre store økonomiske konsekvenser for bruken av næringsfondet. Side 4 av 33

5 Sak 0057/06 Med bakgrunn i ovennevnte finner Kåfjord kommune ikke å kunne priotere støtte til utskifting av gammelt jordbruksutstyr. Rådmannens innstilling: Leif Andersen, 9144 Samuelsberg, innvilges ikke støtte til innkjøp av nytt jorbruksutstyr. Dette med bakgrunn i at i henhold til prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet, pkt 13, skal det ikke gis støtte til ordinære driftskostnader. Side 5 av 33

6 Gáivuona suohkan Sak 0058/06 Kåfjord kommune SØKNAD OM TILSKUDD FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND Saksbehandler: Karin Karlsen Arkiv: FOND Arkivsaksnr.: 06/00388 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0058/06 Næringsstyret Henvisning til lovverk: I mappe Søknad av Tilsagnsbrev fra Sametinget, datert Saksutredning: Søker eier og driver eiendommen Moldforbakken gnr. 35 bnr. 2 med kumelk- og kjøttproduksjon, samt 8 10 vinterfora sauer. Melkekvote liter. Det høstes 1 dekar potet, 74 dekar fulldyrket grovfôr og 60 dekar innmarksbeite av egne areal, og i tillegg leies det 74 dekar fulldyrket og 1 dekar overflatedyrket grovfôr, og 34 dekar innmarksbeite. Søker driver organisert driftssamarbeid (Oppervoll redskapsring) med rundballepressing. For å drive selvstendig og mest mulig effektiv vil søker eie sin egen slåmaskin. Høstelinjen på gården tidligere har vært til silo. Jfr. pristilbud FKT Maskin Kr ,- + frakt beregna av kommunen kr ,- eks. mva. Total investering: Kr ,- Omsøkt finansiering Finansiering: 20 % tilskudd SUF Kr ,- 20 % tilskudd Kåfjord kommune Kr ,- Egenkapital Kr ,- I henhold til samtale med Sametinget, ble det først gitt negativ tilbakemelding til søker. Søker anket, og fikk da positiv tilbakemelding fra Sametinget, med følgende dekning av kapitalbehovet: Samisk utviklingsfond kr ,- Kåfjord kommune kr ,- Egenkapital/lån kr ,- Forsøksringen har tidligere søkt om støtte til finansiering av jorbruksutstyr. Side 6 av 33

7 Sak 0058/06 Rådmannens vurdering: I og med at søker har fått medhold i sin klage til Sametinget, finner Kåfjord kommune det rimelig at også får en positiv tilbakemelding fra Kåfjord kommune. Med bakgrunn i ovenstående tilrår rådmannen at Jim Ivar Hasen, i tråd med Sametingets forutsatte finansiering, innvilges 20% -inntil kr ,- i tilskudd til kjøp av slåmaskin. Tilsagn om tilskudd er gyldig i 1 år fra vedtaket er fattet. Utbetaling skjer etter anmoding fra søker, med framlegg av dokumenterte utgifter (underbilag, bank- eller revisorbekreftet regnskap). Næringsfondet har begrensa midler. Det er stor pågang av søknader, så det må tas en streng prioritering for bruken av disse. Rådmannens innstilling: 1. Jim Ivar Hansen, 9144 Samuelsberg, innvilges 20% i tilskudd, eller inntil kr , til kjøp av slåmaskin. 2. Tilskuddet utbetales over post næringsfond, ved skriftlig anmodning om utbetaling og framlegg av dokumentasjon på medgåtte utgifter. 3. Kåfjord kommune kan kreve tilskuddet helt eller delvis tilbakebetalt ved evt salg av investering, søker avslutter driftsforholdet, eller hvis søker flytter ut av kommunen i løpet av 3 år etter at støtten er utbetalt. 4. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen Side 7 av 33

8 Gáivuona suohkan Sak 0059/06 Kåfjord kommune SØKNAD OM PRIORITETSVIKELSE GNR 32 BNR 10 Saksbehandler: Karin Karlsen Arkiv: 257 Arkivsaksnr.: 06/00691 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0059/06 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Bilag: Søknad om prioritetsvikelse Saksutredning: Kåfjord kommune har pant i fast eiendom til Bjørn Inge Mo, dette gjelder eiendom gnr 32, bnr 8. I forbindelse med refinansiering av landbrukslån, hvor Landkreditt overtar lån også for gnr. 32, bnr 10, med ny obligasjon til Landkreditt pålydende kr ,-. Søker ber om at Kåfjord kommune viker prioritet med pant i landbrukseiendommen gnr 30, bnr 8 for følgende pant kr ,- for ny obligasjon til landkreditt pålydende kr ,-. Rådmannen tilrådning Kåfjord kommune har 2. prioritet med pant i kr ,- i eiendom gnr 32, bnr 8. Rådmannen har ingen innvendinger mot Kåfjord kommune opprettholder sin prioritet med pant i landsbrukseiendommen gnr 32, bnr 8 for følgende pant kr ,- for ny obligasjon til Landkreditt pålydende kr ,-. For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at gnr 32, bnr 8 er hovedeiendommen, og at gnr 32, bnr 10 er tilknyttet hovedeiendommen. Med bakgrunn i dette tar Kåfjord kommune pant i begge eiendommene. Før saken blir effektuert må det innbetales tinglysningsgebyr på kr 1.548,- til Nord-Troms tingrett, postboks 2510, 9008 Tromsø, konto nr Rådmannens innstilling: Kåfjord kommune opprettholder sin prioritet med pant i landsbrukseiendommen gnr 32, bnr 8/10 for følgende pant kr ,- for ny obligasjon til Landkreditt pålydende kr ,-. Side 8 av 33

9 Gáivuona suohkan Sak 0060/06 Kåfjord kommune SØKNAD OM STØTTE TIL KJØP AV RUNDBALLEPRESSE Saksbehandler: Karin Karlsen Arkiv: FOND Arkivsaksnr.: 06/00478 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0060/06 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Bilag: Søknad av med bilag Saksutredning: Øvermyra Maskinring er et samarbeid mellom gårdbrukerne Nils Petter Blomstereng og Thomas Solstad. Da utstyret til ringen begynner å bli slitt og trenger utskifting, søker ringen om støtte til kjøp av rundballepresse. Total investering: kr ,- Omsøkt finansiering 50% tilskudd SUF (inntil ,-) kr ,- 20% tilskudd Kåfjord kommune kr ,- Egenkapital kr ,- I brev av til søker gir sametinget tilbakemelding om avslag på søknaden. Bakgrunnen for avslaget er at SUF ikke yter støtte til utskifting av jordbruksredskap. Forsøksringen har tidligere søkt om støtte til finansiering av rundballepresse. I henhold til prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet, pkt 13, framkommer det at det ikke skal ytes støtte til ordinære driftskostnader. Å skifte ut gammelt utstyr er å anse som ordinære driftskostnader som må innarbeides i den enkelte bedrift. Det tas må også i denne sammenheng tas særlig hensyn til at Kåfjord kommune forvalter begrensende fondsmidler, og må derfor prioitere strengt mellom de ulike tiltakene. En endring av denne støttepraksis vil medføre store økonomiske konsekvenser for bruken av næringsfondet. Med bakgrunn i ovennevnte finner Kåfjord kommune ikke å kunne priotere støtte til utskifting av gammelt jordbruksutstyr. Rådmannens innstilling: Side 9 av 33

10 Sak 0060/06 Øvermyra Maskinring, 9144 Samuelsberg, innvilges ikke støtte til innkjøp av ny rundballepresse. Dette med bakgrunn i at i henhold til prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet, pkt 13, skal det ikke gis støtte til ordinære driftskostnader. Side 10 av 33

11 Gáivuona suohkan Sak 0061/06 Kåfjord kommune TILRETTELEGGING FOR NATURBASERT REISELIV KOMMUNALT PROSJEKT Saksbehandler: Birger Olsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/00262 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0018/04 Næringsstyret /06 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfond Bilag: Søknad til Troms fylkeskommune / Statskog Bilag i saksmappe: Kopi av tilsagnsbrev fra Statskog/Troms fylkeskommune Saksutredning: Kåfjord kommune har initiert til gjennomføring av fysisk tilrettelegging og utarbeidelse av kart med turbeskrivelse. Dette som oppfølging/videreføring av storstilt reiselivssatsing som gjennomføres i regi av Kåfjord kommune, og som nå med neste trinn - jfr. søknad; fysisk tilrettelegging for naturbasert reiseliv gjennom merking av løyper, utarbeidelse av kart, turbeskrivelse, historie mv. For nærmere beskrivelse les vedlegg: kopi av søknad sendt Troms fylkeskommune. Det er innvilget kr ,- i samarbeidsmidler mellom Statskog og Troms fylkeskommune til omsøkt prosjekt med kostnadsramme kr ,-. Kostnadsoverslag: Prosjektledelse 30 % stilling over 2 år Kr ,- Fysisk tilrettelegging/merking av løypenett Kr ,- Skilting i terreng / løyper Kr ,- Kart med alle turløyper Kr ,- Turbeskrivelse / guider historie, kultur, natur Kåfjorddalen Kr ,- Brosjyre oversikt turmuligheter i kommunen / hele løypenettet Kr ,- Sum Kr ,- Finansieringsplan: Statskogmidler partnerskapsavtale Statskog og Troms fylkeskommune Kr ,- Kåfjord kommune Kr ,- Samisk utviklingsfond Kr ,- FMTR/Miljøvernavd. friluftsmidler Kr ,- Spesielle miljøtiltak SMIL-midler Kr ,- Diverse samisk språksenter osv Kr ,- Sum Kr ,- Side 11 av 33

12 Side 12 av 33 Sak 0061/06 Undertegnede har vært i kontakt med Sametinget. Ordinære tilskuddmidler er i hovedsak disponert, men det gjenstår noe samarbeidsmidler som disponeres sammen med Troms fylkeskommune, lik tildelte midler. Søknad til sametinget vil snarest bli oversendt. Prosjektet planlegges gjennomført med prosjektleder i 30 % stilling i 2 år, med snarlig oppstart. Det er lagt opp til omfattende samarbeid og forventa engasjement av lag og foreninger evt. andre. Kåfjord kommune har gjennomført reiselivssatsing de 2 siste åra med; 1) forprosjekt Halti, 2) næringsutviklingsprosjekt 3) med oppfølging og nye reiselivsetableringer, med mer. Som følge av dette er det flere næringsetableringer reiseliv, under oppstart, og mange er i gang å planlegge sine ideer. Det kan virke som om satsingen har gir gode resultater. Kåfjord kommune kjøper per i dag tjeneste av X-trapuls, Manndalen, som er i gang og registrerer veier og løypenett i utmarks, er arbeid som snart er avsluttet. Bygdeutviklingsprosjektet KNIK, Birtavarre, arbeider også med bygdenære løypenett i kommunen. Kåfjord kommune er på mange måter en pilotkommune når det gjelder slik satsing som gjennomføres. Infrastruktur som veier og løypenett er nødvendig for å kunne satse på naturbasert reiseliv og andre ulike tilbud. Informasjon og brosjyre/kart som beskriver løypenettet er som en naturlig del av dette. Med at det satses rundt om i hele kommunen, kommer ideer/planer om forsterking/utvidelse av nye veier og passasjer. Det kan nevnes at det planlegges anlagt en hengebru oppe over juvet i Ankerlia, noe som vil gjøre området mer attraktivt både reiselivsmessig, og fremme opplevelse og helsemessig gevinst i lokalbefolkningen med blant annet slikt lavterskel tilbud. Rådmannen er positiv til videre omsøkt satsing, men, like viktig som merking og tilrettelegging, må det organiseres med ansvarlige for vedlikehold mv. for videre drift av vegnettet. Her kan mange ulike måter være aktuelle; bruk av lag og foreninger, kombinasjonsstillinger eks. naturoppsyn, beitenæring. For finansiering drift av utmarksvegnettet bør ulike brukere (utmarksnæringer) gå sammen i spleiselag, evt. i en overgangsfase med noe offentlig støtte. Ved gjennomføring: Det er viktig at prosjektleder holder styringsgruppa orientert og innkaller til jevnlige arbeidsmøter - ved behov. Det skal føres spesifisert regnskap for prosjektet. Verdien av kommunal arbeidsinnsats (evt. andre kostnader), skal synliggjøres evt. utgiftføres i prosjektregnskapet. D/U holdes fortløpende orientert om prosjekt. Rådmannens innstilling: 1. Kommunalt prosjekt tilrettelegging for naturbasert reiseliv innvilges kr ,- i utviklingsmidler post av 2006 budsjett, og forskutteres kr ,- av utviklingsmidler post av 2007 budsjettet. 2. Forslag til styringsgruppe: Prosjektleder Ordfører Næringsansvarlig og reiselivskonsulent

13 Sak 0061/06 Skogmester Kulturkonsulent FYSAK/folkehelse 1 representant for reiseliv 1 representant fra lag og forening 3. Referansegruppe: Næringsstyret Side 13 av 33

14 Gáivuona suohkan Sak 0062/06 Kåfjord kommune SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 33 BR.NR. 15 Saksbehandler: Birger Olsen Arkiv: G/BNR 33/15 Arkivsaksnr.: 06/00422 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0048/06 Næringsstyret /06 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Jordlovens 1 og 12 Bilag: Kopi av fullmakt vedr. salg av gnr. 33 bnr. 15 Bilag vedlagt saksmappe: Næringsstyresak 0048/06 og søknad med vedlegg Saksutredning: Viser til tidligere saksutredning og næringsstyresak 0048/06 Næringsstyresak 0048/06 ble fremmet som salg av eiendommen som tilleggsjord til 3 aktive brukere i området, der eier Nelle Ovedie Olsen beholder påstående bolig med uthus på tomt. Saken ble utsatt av næringsstyret i møte den for avklaring i forhold til Eldbjørg Nilsens erverv. Jfr. fullmakt fra Nelle Ovedie Olsen, datert den gis 2 brukere, Leif Andersen og Otto Skogheim, begge 9144 Samuelsberg, fullmakt til kjøp av eiendommen. Areal dekar, fordelt etter utskrift av gårdskart fra NIJOS (avrundet til hele dekar): 42 dekar fulldyrket 5 dekar overflatedyrket 2 dekar innmarksbeite 85 dekar skog 20 dekar annet areal Saken fremlegges til politisk behandling med nytt delingsforslag til kjøpere med fullmakt. Nelle Ovedie Olsen, 9144 Samuelsberg, beholder teig med bolig og uthus ca. 3 dekar tun/jordbruksareal. Areal er grovt oppmålt av kommunen på behandlingstidspunkt, men vil ved oppmåling bli nøyaktig. Kjøpere: Leif Andersen, 9144 Samuelsberg. Parsell 1 ca. 20 dekar jordbruksareal og 10 dekar annet areal. Andersen driver kumelkeproduksjon på gnr. 34 bnr. 6 med rundt 2 årsverk. Det høstes 159 dekar egne og leies 48 dekar jordbruksareal. Side 14 av 33

15 Sak 0062/06 Otto Skogheim, 9144 Samuelsberg. Resten av eiendommen ca. 25 dekar jordbruksareal, 85 dekar skog, og 11 dekar annet areal. Skogheim driver kumelkeproduksjon på gnr. 33 bnr. 11 med rundt 1,5 årsverk. Det høstes 80 dekar egne og leies 168 dekar jordbruksareal. Vurdering: Delingen er i samsvar med jordlovens 1. Formålet med tilleggsjorda er å styrke omsøkte eiendommer til bærekraftige selvstendige bruk. Deler av omsøkt tilleggsjord kan egne seg til nydyrkning. Begge bruka har svakt eget arealgrunnlag, og har behov for tilleggsjord. Rådmannens innstilling: Søknad om deling av eiendommen gnr. 33 bnr. 15 som tilleggsjord til eiendommene gnr. 33 bnr. 11 og gnr. 34 bnr. 6 innvilges jfr. jordlovens 1 og 12. Det er i avgjørelsen lagt vekt på at begge bruka har behov for tilleggsjord for å gjøre bruka mer bærekraftige og sikre fremtidig lønnsom drift. Otto Magnar Skogheim, 9144 Samuelsberg, med gnr. 33 bnr. 11, erverver ca. 121 dekar som tilleggsjord fra eiendommen gnr. 33 bnr. 15. Leif Idar Andersen, 9144 Samuelsberg, med gnr. 34 bnr. 6, erverver ca. 30 dekar som tilleggsjord fra eiendommen gnr. 33 bnr. 15. Dersom delingen ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke er gitt faller delingstillatelsen bort jfr. jordlovens 12 6.ledd. Avgjørelsen kan påklages. Det vises til vedlagt skjema Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak Utvalg: Næringsstyret Møtedato: Sak: PS 0048/06 Resultat: Saken utsatt Behandling i utvalget: Øystein Pettersen erklærte seg inhabil og fratrådte møtet. Næringsttyret fremmet følgende utsettelsesforslag: Det er noe uklart i forhold til Eldbjørg Nilsens erverv ( makebytte mv.), saken utsettes til alt er avklart. Side 15 av 33

16 Sak 0062/06 Næringsstyrets forslag enstemmig vedtatt Øysten Pettersen tiltrådte møtet etter behandling av saken. Vedtak: Det er noe uklart i forhold til Eldbjørg Nilsens erverv ( makebytte mv.), saken utsettes til alt er avklart. Side 16 av 33

17 Gáivuona suohkan Sak 0063/06 Kåfjord kommune SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 22/BNR 10 Saksbehandler: Birger Olsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 06/00549 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0051/06 Næringsstyret /06 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Jordlovens 12 og skogbrukslovens 50 Bilag: Ingen Bilag i saksmappe: Søknad og næringsstyresak 0051/06 Saksutredning: Viser til gjeldende saksutredning i næringsstyresak 0051/06. Saken ble utsatt politisk til ny behandling, etter at saken har blitt vurdert samfunnsmessig. Administrasjonen har vært i kontakt med butikkeier som grenser til omsøkt tomt, og har vurdert saken på nytt, og kommet frem til at saken kan fremmes uten endring i innstilling fra rådmannen. Rådmannens innstilling: Søknad om fradeling av 10 dekar produktiv mark fra gnr. 22 bnr. 10 som tilleggstomt til gnr. 22 bnr. 33 avslås, jfr. jordlovens 12. Det vektlegges at tomtestørrelsen langt overstiger det som er vanlig i kommunen på inntil 2 dekar. Delingen er heller ikke forsvarlig ut fra den avkastning eiendommen kan gi. Kåfjord kommune kan innvilge tilleggstomt på 1 dekar til gnr. 22 bnr. 33, jfr. jordlovens 12. Utvalg: Næringsstyret Møtedato: Sak: PS 0051/06 Resultat: Saken utsatt Behandling i utvalget: Næringsstyret fremmet følgende forslag til vedtak: Saken utsettes for å vurdere samfunnsmessige hensyn. Vedtak: Saken utsettes for å vurdere samfunnsmessige hensyn. Side 17 av 33

18 Side 18 av 33 Sak 0063/06

19 Gáivuona suohkan Sak 0064/06 Kåfjord kommune SØKNAD OM KONSESJON VED OVERTAKELSE AV FAST EIENDOM Saksbehandler: Birger Olsen Arkiv: GNR/B 33/15-0 Arkivsaksnr.: 06/00611 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0052/06 Næringsstyret /06 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Konsesjonsloven 1 og 9 Bilag: Ingen Bilag i saksmappe: Konsesjonssøknad og næringsstyresak 0052/06 Saksutredning: Viser til søknad og saksutredning næringsstyresak 0052/06, og ny delingssøknad gnr. 33 bnr. 15. Konsesjonssøknaden ble utsatt til behandling grunnet at delingsaken gnr. 33 bnr. 15 ble utsatt. Totalareal på gnr. 33 bnr. 15 er justert etter utskrift av gårdskart fra NIJOS (avrundet til hele dekar): 42 dekar fulldyrket 5 dekar overflatedyrket 2 dekar innmarksbeite 85 dekar skog 20 dekar annet areal Leif Idar Andersen, 9144 Samuelsberg, med eiendom gnr. 34 bnr. 6, søker om konsesjon for erverv av ca. 30 dekar tilleggsjord fra gnr. 33 bnr. 15, av eier Nelle Ovedie Olsen, 9144 Samuelsberg. Jfr. delingssak gnr. 33 bnr. 15 selges eiendommen som tilleggsjord til 2 aktive gårdsbruk. Nelle Ovedie Olsen, beholder bolig med uthus på ca. 3 dekars tomt, og resten av eiendommen selges til Otto Magnar Skogheim, som tilleggsjord Vurdering: Bruket gnr. 34 bnr. 6 har lite egne areal og behov for tilleggsjord. Omsøkt teig på eiendommen har blitt brukt av søker, og egner seg godt som areal til gnr. 34 bnr. 6. Rådmannens innstilling: Side 19 av 33

20 Sak 0064/06 Leif Idar Andersen, 9144, med eiendom gnr. 34 bnr. 6, innvilges konsesjon for erverv ca. 30 dekar tilleggsjord teig 1, fra Nelle Ovedie Olsen, eiendommen gnr. 33 bnr. 15, jfr. konsesjonslovens 1 og 9. Det er i avgjørelsen lagt vekt på at søker har behov for tilleggsjord og omsøkt parsell høver godt som tilleggsjord til gnr. 34 bnr. 6, selv om den fysisk ikke grenser til eiendommen. Det pålegges ikke boplikt da denne oppfylles med at søker bebor eiendommen gnr. 34 bnr. 6. Det settes som vilkår om driveplikt i 5 år fra tinglyst hjemmelsovergang. Utvalg: Næringsstyret Møtedato: Sak: PS 0052/06 Resultat: Saken utsatt Behandling i utvalget: Næringsstyret fremmet følgende forslag til vedtak: Som følge av at delingssaken gnr. 33 bnr. 15 næringsstyresak 0048/06 ble utsatt for behandling - inntil alt er avklart, utsettes denne sak for behandling. Før behandling neste gang bør det avtales kjøpesum på aktuell tilleggsjord. Næringsstyrets forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Som følge av at delingssaken gnr. 33 bnr. 15 næringsstyresak 0048/06 ble utsatt for behandling - inntil alt er avklart, utsettes denne sak for behandling. Før behandling neste gang bør det avtales kjøpesum på aktuell tilleggsjord. Side 20 av 33

21 Gáivuona suohkan Sak 0065/06 Kåfjord kommune SØKNAD OM KONSESJON VED OVERTAKING AV FAST EIENDOM GNR/BNR 33/15 Saksbehandler: Birger Olsen Arkiv: G/BNR 33/15 Arkivsaksnr.: 06/00614 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0053/06 Næringsstyret /06 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Konsesjonslovens 1 og 9 Bilag: Ingen Bilag i saksmappe: Konsesjonssøknad og næringsstyresak 0053/06 Saksutredning: Viser til søknad og saksutredning næringsstyresak 0053/06, og ny delingssak gnr. 33 bnr. 15. Konsesjonssøknaden ble utsatt til behandling grunnet utsatt behandling delingssak gnr. 33 bnr. 15. Totalareal på gnr. 33 bnr. 15 er justert etter utskrift av gårdskart fra NIJOS (avrundet til hele dekar): 42 dekar fulldyrket 5 dekar overflatedyrket 2 dekar innmarksbeite 85 dekar skog 20 dekar annet areal Otto Magnar Skogheim, 9144 Samuelsberg, med eiendom gnr. 33 bnr. 11, søker konsesjon for erverv av ca. 121 dekar tilleggsjord fra gnr. 33 bnr. 15, som eies av Nelle Ovedie Olsen, 9144 Samuelsberg. Jfr. delingssak gnr. 33 bnr. 15 selges eiendommen som tilleggsjord til 2 aktive gårdsbruk. Nelle Ovedie Olsen, beholder bolig med uthus på ca. 3 dekars tomt, og ca. 30 dekar selges til Leif Idar Andersen, 9144 Samuelsberg, som tilleggsjord. Vurdering: Bruket gnr. 33 bnr. 11 har lite egne areal og har behov for tilleggsjord. Omsøkt eiendom høver godt som areal til gnr. 33 bnr. 11. Rådmannens innstilling: Otto Magnar Skogheim, 9144 Samuelsberg, med eiendom gnr. 33 bnr. 11, innvilges konsesjon for erverv av ca. 121 dekar tilleggsjord, fra Nelle Ovedie Olsen, 9144 Samuelsberg, eiendom gnr. 33 bnr. 15, jfr. konsesjonslovens 1 og 9. Side 21 av 33

22 Sak 0065/06 Det er i avgjørelsen lagt vekt på at søke har behov for tilleggsjord, og omsøkt areal høver godt som tilleggsjord til gnr. 33 bnr. 11. Det pålegges ikke boplikt da denne oppfylles med at søker bebor eiendommen gnr. 33 bnr. 11. Det settes som vilkår om driveplikt i 5 år fra tinglyst hjemmelsovergang. Utvalg: Næringsstyret Møtedato: Sak: PS 0053/06 Resultat: Saken utsatt Behandling i utvalget: Næringsstyret fremmet følgende forslag til vedtak: Som følge av at delingssaken gnr. 33 bnr. 15 næringsstyresak 0048/06 ble utsatt for behandling - inntil alt er avklart, utsettes denne sak for behandling. Før behandling neste gang bør det avtales kjøpesum på aktuell tilleggsjord. Næringsstyrets forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Som følge av at delingssaken gnr. 33 bnr. 15 næringsstyresak 0048/06 ble utsatt for behandling - inntil alt er avklart, utsettes denne sak for behandling. Før behandling neste gang bør det avtales kjøpesum på aktuell tilleggsjord. Side 22 av 33

23 Gáivuona suohkan Sak 0066/06 Kåfjord kommune SØKNAD OM TILSKUDD TIL BYGGING AV DRIFTSBYGNING TIL BRUK I NÆRING Saksbehandler: Birger Olsen Arkiv: FOND Arkivsaksnr.: 06/00661 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0066/06 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Prinsipper og retningslinjer for bruk av kommunalt næringsfond Bilag: Søknad Bilag i saksmappe: Tegning/kostnadsoverslag, og kopi av ligningsoppgave for 2004 og 2003 Saksutredning: Magnar Hansen, 9147 Birtavarre, søker om 20 % tilskudd kr ,- til bygging av 80 m2 servicebygg til bruk i næring - lastebil og gravemaskin. Plassering av næringsbygg på 1000 m2 boligtomt - gnr. 21 bnr. 5 til søker. Kostnadsoverslag kr ,- eks. mva for bygg og kr ,- eks. mva. til innredning hyller og arbeidsbenk. Totale prosjektkostnader kr ,-. Finansieringsplan: Egne midler og arbeid Kr ,- Tilskudd Kåfjord kommune Kr ,- Lån, evt. annen finansiering Kr ,- Bygget skal brukes til reparasjon og service på maskiner og utstyr. Dette for lengere levetid på utstyr og besparte vedlikeholds-/reparasjonskostnader. Det er av søker beregna årlig gevinst på rundt kr ,- for lengere levetid på utstyr, arbeidsbesparende med systematisering av verktøy og lignende, mindre verkstedkostnader til enkle reparasjoner og vedlikehold. Det har vært søkt sametinget om støtte, men fått avslag, med begrunnelse i at det ikke gis støtte til slike bygg. Kommunen kjenner til at det heller ikke gis annen offentlig støtte til redskapsbygg i landbruket eller andre slike bygg i næring, enn støtten kommunen kan gi. Bygg som gis støtte skal være til produksjon med betydelig verdi. Magnar Hansen, driver maskinfirma med lastebil og gravemaskin. Inntil våren 2006 hadde han brøyting av fylkes- og riksveg i indre Kåfjord og omeng. Brøytinga har vært ute på ny anbudsrunde, der andre har fått tilslag på brøytinga. Jfr. ligningsoppgave har Hansen holdt en akseptabel inntekt i maskinbransjen. Maskinpark og utstyr er nå så nedbetalt og holder så god kvalitet, at Hansen mener han skal opprettholde inntektsgrunnlaget noenlunde uten fast brøyteinntekt. Andre oppdrag og særlig på sommerhalvåret gir brukbar inntekt. Side 23 av 33

24 Sak 0066/06 Foretaket har absolutt et potensiale for fortsatt næringsinntekt uten å ha fast brøyting av hovedveger. Søker kan være å regne med i nye konkurranser om offentlig brøyting senere. Omsøkt servicebygg i anleggsbransjen vil ikke føre til direkte målbar inntektsøkning, men tilrettelegger for bedre trivsel, kunne forlenge levetid på utstyr, og vil forenkle vedlikehold med systematisering av verktøy og forbruksartikler mv. Kåfjord kommune er positive til satsing innenfor maskinbransjen med stadig større konkurranse og nedleggelser av slike bedrifter. Kommunen er noe betenkt til plassering av bygg inn på tomta til bolighus, en plassering som burde vært mer nøytral sett i forhold til videre drift av foretaket inkl. omsøkt bygg av evt. andre enn søker. Bygget bære preg av å ligne på garasje, og er ikke tilpasset i størrelse for innkjøring av større motorkjøretøy og utstyr. Kommunen regner med at søker har vurdert dette som hensiktsmessig. Det er nærliggende å tro at bygget vil ved ledig kapasitet brukes til parkering av privat bil mv.. Det er ikke sett på som nødvendig med utarbeidelse av forretningsplan, da investeringen ikke vil føre til endring i målbar næringsinntekt, som mest sannsynlig ville blitt den samme i årene framover uten bygging av omsøkt næringsbygg. Næringsfondet har begrensa med midler. Det er stor pågang med søknader til næringsfondet, så det må tas en streng prioritering for tildeling av midlene. Det ble i 2005 gitt støtte til lignende redskapsbygg (80 m2) i landbruket, med kostnadsoverslag kr ,- + mva. Dokumentert byggeregnskap ble ca. kr ,-. Rådmannen velger å innstille positivt med 20 %, dette sett i forhold til støtte gitt til lignende bygg i landbruket. Finansieringsmessig kan søker ikke påregne at det vil bli gitt annen offentlig støtte til tiltaket. Rådmannens innstilling: 1. Magnar Hansen, 9147 Birtavarre, innvilges inntil kr ,- eller 20 % av godkjent dokumentert byggeregnskap jfr. søknad, til bygging av 80 m2 næringsbygg til servicebruk for lastebil og gravemaskin firma til søker. 2. Ved salg eller avvikling av firma innen 5 år fra utbetaling av tilskudd, kan hele eller deler av støtten bli krevd tilbakebetalt. 3. Tilskuddet belastes post kommunalt næringsfond. 4. Tilsagnet bortfaller dersom skriftlig utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen Side 24 av 33

25 Gáivuona suohkan Sak 0067/06 Kåfjord kommune SØKNAD OM TILSKUDD TIL PROSJEKT "FRISKERE GEITER" Saksbehandler: Einar Eriksen Arkiv: Arkivsaksnr.: 06/00429 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0067/06 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet Bilag: Søknad og kostnadsoverslag Bilag i saksmappen: Prosjektdokument Friske geiter Saksutredning: Kåfjord kommune har mottatt søknad datert fra Ann-Sofie og Leif Nilsen, 9144 Samuelsberg. Det søkes om tilskudd til prosjektet Friske geiter på kr ,-, søknaden baserer seg på nevnte prosjekt som medfører at de må gjøre en del investeringer og ombygging av driftsbygningen, samt innkjøp av nye geiter. Søkerne driver geitmelkproduksjon i Manndalen og ønsker gjennom prosjektet friske geiter å forbedre lønnsomheten på gårdsbruket, samt å ha friske og glade geiter. Søkerne har med sitt gårdsbruk inngått avtale med smittesaneringsprosjektet Friske geiter og denne avtalen er skrevet under Av avtalen som er inngått framkommer det at dyreeier forplikter seg til å følge prosjektets regler, sanere geitbuskapen i samsvar med friske geit programmet, gi alle relevante opplysninger vedrørende sin besetning til prosjektet og stille sin egen arbeidskraft og sin nye, friske besetning til disposisjon for produksjon av friske livkje. Som vederlag for dette skal prosjektet gi gratis rådgivning, prøvetaking og analyse i prosjektperioden, samt at det utbetales et rekrutteringsbidrag på tot. kr ,- fra prosjektet til dyreeier. Av søknaden framgår det at deres geitbruk har slitt en del med sykdommer på besetningen og de ble derfor i mai 2005 med i prosjektet Friske geiter. De håper at dette prosjektet vil gi friskere geiter og forbedre deres lønnsomhet på gårdsbruket. Når det gjelder prosjektet går det i hovedsak ut på å fjerne dyr som lider av sykdommer og erstatte dem med friske dyr. Prosjektet har som ovenfor nevnt medført at søkerne har hatt en del kostnader ut over det som blir dekket av rekrutteringsbidraget i prosjektet. De har bla. en periode måttet leie fjøs til dyrene pga. av at egen fjøs var under ombygging, samt at Leif Nilsen ikke har kunnet ta arbeid utenfor hjemmet pga. at prosjektet krevde fulldags arbeidsinnsats. I tillegg kommer en del store utgifter i forhold til selve prosjektet med utskifting av besetningen, desinfeksjon av fjøs, ombygging av fjøs osv. Side 25 av 33

26 Sak 0067/06 Søker har settet opp et eget kostnadsoverslag i forbindelse med prosjektet Friske geiter som vist i vedlagt dokument til saken. Av dette framkommer det at de har hatt/har en total kostnad på kr ,- i forbindelse med gjennomføringen av prosjektet. Denne kostnaden finansieres og søkes finansiert som vist nedenfor; Finansiering av prosjektet Friske geiter med en tot. kostnad på kr ,- Rekruteringsbidrag fra prosjektet Friske geiter: kr ,- Egeninnsats og egne midler: kr ,- Tilskudd Kåfjord kommune: kr ,- Tot. finansiering kr ,- I hht. kostnadsoverslaget som søker har settet opp fremkommer det ikke om beløpene som er oppgitt er med mva eller ikke, men ut fra størrelsen på en del av kostnadene er beløpene trolig oppgitt med mva. Som kjent får næringsdrivende tilbake mva på sine investeringer og driftsutgifter, vi reduserer derfor total kostnaden i prosjektet Friske geiter med 25% mva. Ny total kostnad uten mva blir da kr ,-, dette medfører at det kun er behov for kr ,- til finansieringen gjennom egne midler og evt. tilskudd. I tillegg kan det bemerkes at tapt arbeidsfortjeneste ikke er tatt med i oppsatt kostnadsoverslag, noe som søker nevner som et viktig moment i søknaden. Vurdering: Prosjektet Friske geiter er et utviklings prosjekt og ut fra prosjektbeskrivelsen et tiltak for å skape/bedre lønnsomheten for geitbønder, samt gi dem en sykdomsfri besetning. Prosjektet virker ryddig og profesjonelt ut fra beskrivelsen i prosjektrapporten, og det er helsetjenesten for geit som står bak prosjektet. Søker har som nevnt ovenfor settet opp et kostnadsoverlag på de kostnadene de har/får i forbindelse med gjennomføringen av prosjektet. Denne kostnaden er på kr ,- u/mva og av denne kostnaden dekker prosjektet kr ,- gjennom rekruteringsbidrag. I forhold til den totale kostnaden i prosjektet er denne nesten dekt inn gjennom rekruteringsbidraget fra prosjektet, det gjenstår kr ,- som evt. må finansieres gjennom egenkapital eller tilskudd. Kåfjord kommune er glad for at det satses på et slikt prosjekt og så langt som saksbehandler kjenner til, har allerede et annet geitbruk i Kåfjord gjennomført samme prosjekt. Dette bruket har ikke søkt Kåfjord kommune om støtte. I hht. denne søknaden nevner søker spesielt at de pga. prosjektet ikke har hatt mulighet til å ta jobb utenfor gårdsbruket. Leif Nilsen har før prosjektet ble settet i gang, jobbet en del ved siden av gårdsdrifta. Dette har medført at de i prosjektperioden og fortsatt har hatt en relativt anstrengt økonomi. Prosjektet er bra finansier gjennom rekruteringsbidraget, men søker har som nevnt måttet bidra med en betydelig egeninnsats, noe som har gjort at muligheten til å hente inntekter andre stedet ikke har vært mulig. Prosjektet er bra og vil trolig gi søkerne bedre arbeidsforhold, friske geite og en forbedret lønnsomhet på deres geitbruk. Side 26 av 33

27 Sak 0067/06 Kåfjord kommune har gjennom næringsfondet vært med å støtte opp om utvikling av jordbruket i Kåfjord, men kommunen har stor pågang av søknader til næringsfondet og det må derfor tas en streng prioritering på bruken av fondet. Rådmannens innstilling: 1. Ann-Sofie og Leif Nilsen, 9144 Samuelsberg, innvilges 15% eller inntil kr ,- i utviklingstilskudd i hht. oppsatt kostnadsoverslag i forbindelse med prosjektet Friske geiter. 2. Utviklingstilskuddet utbetales over post Utviklingsfondet, ved skriftlig anmodning om utbetaling og når dokumentasjon på medgått kostnader i hht. oppsatt kostnadsoverslag foreligger. Tilskuddet reduseres prosentvis ved reduksjon i oppsatte kostnader. 3. Hvis søker avslutter sitt driftsforhold i løpet av de 3 kommende årene, kan hele eller deler av utviklingstilskuddet bli krevd tilbakebetalt av kommunen. 4. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen Side 27 av 33

28 Gáivuona suohkan Sak 0068/06 Kåfjord kommune KLAGE PÅ NÆRINGSSTYRESAK 0035/06 Saksbehandler: Einar Eriksen Arkiv: FOND Arkivsaksnr.: 06/00622 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0068/06 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet. Bilag: Klage av og N-sak 0035/06 Saksutredning: Dag Runar Voldvik, 9144 Samuelsberg, klager i brev av på vedtaket i Næringsstyret sak 0035/06 den Det ble søkt utsettelse på klagefristen som er på 3 uker og dette ble administrativt innvilget. Ny frist for å klage ble settet til og klagen er mottatt før fristens utløp. Kåfjord næringsstyre vedtok i sak 0035/06 følgende sitat; Søknaden om støtte til aksjekjøp for Dag Runar Voldvik, 9144 Samuelsberg, avslås. Kåfjord kommune gir vanligvis ikke støtte til aksjekjøp, som bør være risikokapital for den som skal kjøpe seg inn i AS. Vedtaket var enstemmig. Søker/klager begrunner klagen med at vedtaket/avslaget er dårlig begrunnet og viser da til retningslinjene i næringsfondet pkt. 7. Det henvises også til pkt. 9 og 10 i næringsfondets retningslinjer. Søker nevner også at han hadde håpet å få kommunalt lån til aksjekjøp i Manndalskroa AS og mener dette ikke ville være noen risiko for kommunen. Det bemerkes også at kommunen bør ta hensyn til de mulighetene som han har til å utvikle kroa videre. Opprinnelig søknad om kr ,- i lån til kjøp av aksjer opprettholdes. Som nevnt ovenfor klages det på at vedtaket er dårlig begrunnet, med henvisning til pkt. 7 i retningslinjene. Når det gjelder vedtaket er det Næringsstyret som har fremmet dette og det ble også enstemmig vedtatt av næringsstyret. Saken var saksbehandlet av næringsavdelingen og spesielt pkt. 7 i retningslinjene var tatt opp som et moment i saksfremlegget. Saksbehandler sin innstilling i saken var at det ble innvilget 20% investeringstilskudd eller inntil kr ,- til kjøp av aksjer i Manndalskroa AS. Avslaget fra næringsstyret er etter saksbehandlers vurdering godt begrunnet med at sitat Kåfjord Kommune gir vanligvis ikke støtte til aksjekjøp, som bør være risikokapital for den som skal kjøpe seg inn i AS. Næringsstyret sier i klartekst at kommunen vanligvis ikke gir støtte til aksjekjøp og betrakter det som normal risikokapital for aksjeeier/aksjekjøper. Næringsstyret er i utgangspunktet fri til om vedtakene skal ha noen videre begrunnelse eller ikke, men i dette tilfellet er vedtaket begrunnet godt. Klagen på dette punktet avvises. Side 28 av 33

29 Sak 0068/06 I hht pkt. 9 og 10 i Næringsfondets retningslinjer som søker også viser til i sin klage, er disse i utgangspunktet ikke relevante i forhold til Næringsstyrets vedtak i denne saken. Retningslinjene pkt 9. sier sitat; støtte til andre tiltak enn nevnt ovenfor kan gis dersom det er av betydning for næringslivet i Kåfjord. Støtteform og vilkår vurderes i hvert enkelt tilfelle Næringsstyret har ut fra vedtaket i saken ikke vurdert dette punktene som aktuelle å bruke i denne saken. Når det gjelder pkt. 10 som sier sitat; Lån med rente- og avdragsfrihet bør benyttes i langt større grad med etableringer. Dette som et alternativ til tilskudd. I den opprinnelige søknaden ble det søkt om kr ,- lån/tilskudd til kjøp av aksjer, men det var ikke settet opp noe tilbud/overslag på kostnadene til kjøp av 50% av aksjene i bedriften. Saksbehandler har derfor tatt utgangspunkt i pålydende verdi i hht. firmaattesten, pålydende verdi pr aksje er kr ,- og det er totalt 150 aksjer i bedriften. Total kostnad ved kjøp av 51% av aksjene vil ut fra pålydende verdi vil da bli kr ,-. I hht. retningslinjene pkt. 18 som omhandler finansieringsandel i enkeltprosjekter tilskudd og lån, kan det i dette tilfellet innstilles med 20% av total investeringskostnader. Dette er også gjort i saksfremlegget. Konklusjon: Næringsavdelingen og saksbehandler kan ikke se at det er noen nye momenter som skal tilsi at anken bør etterkommes, og som beskrevet ovenfor er de momentene som søker bemerker også tidligere vurdert i saksfremlegget og i næringsstyrets behandling av saken. Rådmannens innstilling: Klagen på næringsstyrets vedtak i sak 0035/06 den avslås og tidligere vedtak i saken opprettholdes. 1. Søknaden om støtte til aksjekjøp for Dag Runar Voldvik, 9144 Samuelsberg, avslås. Kåfjord kommune gir vanligvis ikke støtte til aksjekjøp, som bør være risikokapital for den som skal kjøpe seg inn i AS. Side 29 av 33

30 Gáivuona suohkan Sak 0069/06 Kåfjord kommune SØKNAD OM TILSKUDD TIL EGENKAPITAL VED KJØP AV FISKEFARTØY Saksbehandler: Einar Eriksen Arkiv: FOND Arkivsaksnr.: 06/00704 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0069/06 Næringsstyret Henvisning til lovverk: Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet. Bilag: Søknad, investeringsbud, finansieringsbud og Driftsbudsjett Saksutredning: Kåfjord kommune har mottatt søknad fra Haviknes DA, Djupvik, 9146 Olderdalen v/eierne Hans Øyvind Jensen, djupvik og Idar Johansen, Rotsund som søker om tilskudd kr ,- til egenkapital ved kjøp av fiskefartøy m/kvote og en tilleggskvote. De har dannet firma med delt ansvar (DA) og Hans Øyvind Jensen fra Djupvik vil være majoritets eier med 51%, firmaet har kontoradresse i Kåfjord. Etablererne ønsker også å søke etableringstilskudd fra Kåfjord kommune, men denne søknaden er ikke kommet inn enda. Firmaet søker også Samisk utviklingsfond om støtte. Søknaden er registret inn hos oss Hans Øyvind Jensen fra Djupvik er 23 år og Idar Johansen fra Rotsund er 32 år, begge har lang og god erfaring fra fisker yrket. De har begge drevet med fiske siden grunnskolen og har bla. vært mannskap på fiskebåter fra 65 til 90 fot som har drevet med not, garn og snurrevad. De ønsker som nevnt å danne et eget selskap med delt ansvar som skal kjøpe inn fiskebåt med kvote samt en tilleggskvote. Søkerne vil fordele eierskapet i hht. innskutt egenkapital med Hans Øyvind Jensen 51% kr ,- og Idar Johansen 49% kr ,-. Firmaet vil ha sin kontoradresse i djupvik og blir dermed registrert som selskap i Kåfjord. I hht. fiskebåten de ønsker å kjøpe er dette en 35 fots plastfartøy som er bygd i Båten er totalrenovert i 2005 med bla. ny motor, nytt el anlegg, hydrolikkanlegg, instrumenter og er forlenget fra 31 fot til 35 fot. Med båten følger også kvote for torsk, hyse, sei og rognkjekse. I tillegg til kvoten som følger med båten ønsker de å kjøpe en tilleggskvote for torsk, dette for å sikre en bedre lønnsomhet i bedriften. Når det gjelder båten er det lagt ved søknaden generelle opplysninger om utstyr osv., samt beskrivelse fra verftet over det arbeidet og utskiftningene som de har gjort. Søkerne har settet opp et relativt detaljert driftsbudsjett over første hele driftsår, her er spesifisert inntekter etter de forskjellige fiske slagene. Det er budsjettert med et fiske og salg på tot. 127 tonn, med hovedvekt på torsk 50 t, sei 40 t, hyse 20 t og andre fiskeslag 17 t. Dette gir en total inntekt på kr ,- noe som ut fra deres kvoter virker realistisk. Prisene som det opereres med på de forskjellige fiskeslagene er også i hht. dagens priser, men disse kan variere litt fra år til år. Side 30 av 33

31 Side 31 av 33 Sak 0069/06 I hht. driftskostnadene er disse budsjettert med tot ,- noe som gir et driftsresultat før finanskostnader på kr ,-. Når det gjelder driftskostnadene er det tatt høyde for de kostnadene som man kan forvente ved en slik virksomhet. Når renteutgiftene på ,- trekkes fra gir bedriften i hht. deres budsjett et årsresultat på kr ,-, noe som ut fra total investering og forventede inntekter virker realistisk. Driftsbudsjettet er kun settet opp for det første året, og burde også vært beregnet for år 2 og evt. år 3, men i forhold til deres virksomhet vil nok kostnadene og inntektene være relativt stabile. Budsjettene for år 2 og 3 ville nok blitt mye lik år 1, hvis det ikke planlegges andre investeringer eller at de ønsker å satse på andre områder. Bedriften/søkerne har ikke settet opp noe likviditetsbudsjett over driften av virksomheten, noe som burde vært med. Likviditetsbudsjettet er viktig i oppstartsåret til bedrifter for å kunne beregne hvilke likviditets behov bedriften har, samt at det er et viktig økonomisk styringsverktøy. I hht. denne bedriften som er relativt liten og har relativt stabile inntekter gjennom hele året, vil de trolig ikke få store likviditetsproblemer. Når det gjelder investeringene er det settet opp et investeringsbudsjett over disse med en tot. ramme på kr ,- som menes finansiert gjennom lån privat bank, tilskudd/lån SUF og Kåfjord kommune samt egenkapital. Saksbehandler gjengir nedenfor bedriftens totale investering og finansieringen av dette. Investering: Fartøy m/kvote kr ,- Rigging/ombygging kr ,- Redskaper kr ,- Tilleggskvote kr ,- Driftskapital kr ,- Sum finansieringsbehov kr ,- Finansiering: Lån privat bank kr ,- Samisk utviklingsfond kr ,- Kåfjord kommune Næringsfond kr ,- Egenkapital eiere kr ,- Sum finansiering kr ,- Firmaet har i forhold til totalt investeringsbehov fått tilsagn fra privat bank på lån og egenkapitalen er i hht. selskapsavtalen på plass. Det som da gjenstår i forhold til finansieringen er søknaden om tilskudd fra SUF og Kåfjord kommune. Når det gjelder investeringene som er vist ovenfor, ønsker firmaet å investere i en tilleggskvote til kr ,-. Når det gjelder tilleggskvote har Kåfjord kommune i tidligere saker gitt særskilt tilskudd/lån til dette, men da har det vært en egen søknad på denne investeringen. Kåfjord kommune har også i forhold til landbruket en ordning med støtte til kjøp av melkekvote. Vurdering: Søkerne ønsker gjennom firmaet Haviknes DA å investere i en 35 fots fiskebåt med kvote og skape sin egen arbeidsplass og sikre sin framtid i fiskerinæringen. Når det gjelder søkerne har de som tidligere nevnt lang og god erfaring fra fisker yrket tross sin unge alder. Det at de ønsker å danne et

32 Sak 0069/06 selskap med delt ansvar ses på som positivt, noe som saksbehandler anser som en styrke for etableringen. I hht. Næringsfondets prinsipper og retningslinjer skal fondet stimulere til at ungdom blir boende og etablerer seg i Kåfjord. En av eierne er som nevnt fra Kåfjord og vil gjennom denne etableringen få sin arbeidsplass i kommunen. Når det gjelder selve selskapsformen som ønskes etablert er dette et personlig selskap med delt ansvar, dvs. at begge eierne hefter for selskapet gjeld og vil bli personlig beskattet i forhold til selskapets overskudd. Selskapet vil derfor ikke være skattepliktig, men eierne ut fra andel i selskapet. Etablererne har i følge deres ligninger hatt en normal lønnsinntekt de siste årene og deres personlige formue/gjeld anses som normal i forhold til deres alder. Båten som det søkes støtte på er som nevnt total renovert og i hht. Beskrivelsen fra selger og Ballstad Slip AS som har utført renoveringen av båten, er den å betrakte som en ny båt. Fiske båten er utstyrt med en del fiskeredskaper og søkerne ønsker i tillegg å komplimentere dette med noe nytt/eget utstyr. De ønsker også å kjøpe tilleggskvote for å få utnyttet båten maksimalt, noe som vil styrke muligheten for en lønnsom og god drift av firmaet. Når det gjelder budsjettene har de fått en del hjelp fra konsulent H. Solheim AS. Beregningene i budsjettene virker realistiske og oppnåelig, driftsbudsjettet har et resultat som vil kunne forsvares i forhold til deres tenkte investeringer. Pga. at det ikke er settet opp et likviditetsbudsjett er det vanskelig å fastslå hvordan bedriftens likviditet vil utvikle seg. Men som nevnt ovenfor er inntekten relativt jamt fordelt gjennom hele året, noe som ofte er en styrke for likviditeten til bedrifter. I søknaden blir det også bemerket at strukturendringen i fiskeriene har ført til færre arbeidsplasser totalt. Samtidig som hver arbeidsplass er blitt mer lønnsom for deltakerne. Kåfjord kommune har et ønske og behov for nye arbeidsplasser, samt at det ønskes å stimulere til at ungdom blir værende i kommunen. I hht kommunens prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet pkt. 6 skal førstegangsetablerere og ungdom prioriteres foran andre søkere. Når det gjelder fullfinansiering av prosjektet, gjenstår svar på søknad til SUF på kr ,- og omsøkt tilskudd fra Kåfjord kommune på kr ,-. Kåfjord har i prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet pkt. 18 sagt at finansieringandelen i enkeltprosjekter innen fiskeri kan være på 20% av total investering og maks. kr ,- i tilskudd og lån. Kåfjord kommune har i lignende etableringer vært med og gitt støtte i form av tilskudd og lån, og kommunen er positiv til at det skapes arbeidsplasser og verdiskapning i Kåfjord. Søkerne er førstegangsetablerere og skal i hht. Forskriften prioriteres. Som nevnt ovenfor kan det i forhold til pkt. 18 i retningslinjene innstilles med maks ,- i lån og eller tilskudd fra administrasjonen, men som det framgår av investeringsplan ønsker søkerne også å investere i en ekstra kvote i tillegg til investeringen i båten med kvote. Denne kan betraktes om en egen investering og evt. gi et eget tilskudd/lån i forhold til denne. Saksbehandler betrakter investeringen i tilleggskvoten som en styrke for bedriften og vil være med på å bedre lønnsomheten. Næringsfondet har stor pågang av søknader og det må derfor tas en streng prioritering av tildelingen fra fondet, men når det gjelder denne søknaden er etablererne i den gruppen som kommunen ønsker å prioritere. Kåfjord kommune ønsker å legge til rette for ungdom som ønsker å etablere egne bedrifter, og denne etableringen vil være et positivt bidrag til dette. Side 32 av 33

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Frode

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.06.06 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Jani

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2006 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Frode

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0049/03 03/00541 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 29/BNR 3-7

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0049/03 03/00541 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 29/BNR 3-7 Gáivuona suohkan Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.02.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.02.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.02.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapsalen, Rådhuset Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.04 Tid: 10.00

MØTEBOK. Næringsstyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.04 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.04 Tid: 10.00

MØTEBOK. Næringsstyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.04 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Rita S. Mathisen Medlem KÅAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Rita S. Mathisen Medlem KÅAP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL.

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL. GÅIVUONA SUOHKAN 0 KAFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 10:00 Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Svein Oddvar

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Detaljer

Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA

Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.05.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/01 00/00601 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 20 - BNR 15

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/01 00/00601 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 20 - BNR 15 Gáivuona suohkan Sak 0001/01 Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/01 00/00601 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 20 - BNR 15 0002/01 00/00894 SØKNAD OM DELING AV DRIFTSENHETEN

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Utvalg: Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.05.2017 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.06.04 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.08.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Frode

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.03.2006 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Gáivuona suohkan Sak 0021/01 Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0021/01 00/00711 SØKNAD OM FRITAK FRA BO- OG DRIVEPLIKT - GNR./BNR. 24/23 ANTON N. BERG, 9147 BIRTAVARRE.

Detaljer

MØTEBOK. F.skapet-Næringsssaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. F.skapet-Næringsssaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK F.skapet-Næringsssaker Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.09.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. innhabilitet i sak.

Møteprotokoll. innhabilitet i sak. Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Rådhuset Dato: 20.10.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo, forfall Ordfører

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: ---------------------------------- ------------------------------------

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: ---------------------------------- ------------------------------------ Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.02.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karl Idar Berg Frode Lervoll Bjørn

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/07 06/00498 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV STRØ-/SNØBRØYTEUTSTYR

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/07 06/00498 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV STRØ-/SNØBRØYTEUTSTYR Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/07 06/00498 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV STRØ-/SNØBRØYTEUTSTYR 0002/07 06/00555 SØKNAD OM TILSKUDD TIL VANNINGSANLEGG 0003/07

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Landbruksnemda for Alta har møte den 25.2.2010 kl. 10.30 i møterom Kåfjord (DU) Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Landbruksnemda for Alta har møte den 25.2.2010 kl. 10.30 i møterom Kåfjord (DU) Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Landbruksnemda for Alta har møte den 25.2.2010 kl. 10.30 i møterom Kåfjord (DU) Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455188 eller POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.2006 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer

Hovedutvalg for drift og utvikling

Hovedutvalg for drift og utvikling Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.06.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: F.SKAPET-NÆRINGSSSAKER Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 31.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.05.2008 Tid: 14.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.05.2008 Tid: 14.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.05.2008 Tid: 14.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/17 17/418 KONSULENT STENERSEN - SØKNAD TILSKUDD TIL BEITEPUSSER

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/17 17/418 KONSULENT STENERSEN - SØKNAD TILSKUDD TIL BEITEPUSSER Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.08.2017 Tid: 11:00-13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested:, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 09:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested:, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested:, Skjervøy rådhus Dato: 21.04.2016 Tidspunkt: 09:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Saksliste

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.2008 Tid: 11.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.2008 Tid: 11.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.2008 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Lisa M. Pedersen Karl Idar Berg

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN Gáivuona suohkan Sak 0071/06 Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN 0073/06 06/00753 SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

PROTOKOLL. Bent Gabrielsen fratrådte under behandling av sak 25/08 pga.inhabilitet. Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, 18.04.

PROTOKOLL. Bent Gabrielsen fratrådte under behandling av sak 25/08 pga.inhabilitet. Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, 18.04. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: GPG`s lokaler i Vannavalen Møtedato: 16.04.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Elisabeth Johansen, Svein-Egil Haugen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Svein-Harald

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.07.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 12:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 12:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgende medlemmer møtte: Johannes Grønvoll Sølvi Jensen Werner Kiil Følgende medlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.01.03 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune Rådmannen Utvalg: Næringsstyret Møtested: rådhuset Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: e.formannskapet MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 72. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Frode Lervoll Medlem (permisjon) KÅKRF

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Frode Lervoll Medlem (permisjon) KÅKRF Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 31.08.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.11.2006 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11. Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Leder SPA Ludvig Rognli Nestleder MSNBL Einar Eriksen Medlem KRF

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Leder SPA Ludvig Rognli Nestleder MSNBL Einar Eriksen Medlem KRF GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Utvalg: Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.09.2017 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.04.04 Tid: 12.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Mary Mikalsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2005 Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.03.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. Andre): Forfall: MERKNADER: Randi

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.04.2017 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 31.01.2007 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 13.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.11.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Vedtekter for næringsfondet Os kommune

Vedtekter for næringsfondet Os kommune Vedtekter for næringsfondet Os kommune 1 Hjemmel Vedtektene er vedtatt av Os kommunestyre i sak 18/13 den 25.04.2013. Vedtektene er gjeldende fra 1.1.2013. 2 Fondskapital Fondskapitalen består av midler

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.02.2016 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0008/01 01/00100 AMO-SENTERET - AVTALE MED A/L OLDERDALEN SAMFUNNSHUS

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0008/01 01/00100 AMO-SENTERET - AVTALE MED A/L OLDERDALEN SAMFUNNSHUS Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0020/02 02/00198 REFERATSAK: MØTE I SAMEPOLITISK UTVALG 28.02.02

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0020/02 02/00198 REFERATSAK: MØTE I SAMEPOLITISK UTVALG 28.02.02 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE 1 HJEMMEL Vedtektene vedtatt av Engerdal kommunestyre i K.sak 14/03, 07.04.03, med senere endringer 17.11.05 av kommunestyret i K.sak 05/72. Vedtektene erstatter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR DRIFT OG UTVIKLING Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.05 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Følgende

Detaljer

Leka kommune Møteinnkalling

Leka kommune Møteinnkalling Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 08.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: TROMSØ - WITH HOTELL Møtedato: 19.04.2005 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Svein

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.06.2015 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Per Hansen

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 72/2012 10.05.2012 Jordlovsbehandling - deling av driftsenhet

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM GNR 35, BNR 1,5,15 OG GNR 1, BNR 8. Rådmannens innstilling: Formannskapet vedtar med hjemmel i jordloven

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/ Kirsti Jakobsen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/ Kirsti Jakobsen, Osen kommune Utvikling og Miljø Mildrid Einmo Steinsveien 96 7740 STEINSDALEN MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/5339-3 Kirsti Jakobsen, 27.10.2016 Søknad fra Mildrid

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Roy Josefsen Yngvar Mikkelsen (møtte ikke) Trond Andreassen

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Roy Josefsen Yngvar Mikkelsen (møtte ikke) Trond Andreassen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 28.06.2010 Tid: 14:00 15:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad:

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.02.2005 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Dag-Henrik Sandbakken Inger Lise Stubsjøen Martinsen Borgar Valle

Detaljer

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Disse retningslinjene er lagd med bakgrunn i brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert 05.04.2006, Retningslinjer

Detaljer

UTBYGGING AV BREDBÅND - STAMNETT PÅ FIBER TIL INDRE KÅFJORD

UTBYGGING AV BREDBÅND - STAMNETT PÅ FIBER TIL INDRE KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.09.05 Tid: 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 22.09.2008 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 9/09 09/216 2 REFERATER 10/09 09/162 3 GNR 77, BNR 7,12 SØKNAD OM FRADELING AV ETT AV GÅRDSTUNENE

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 9/09 09/216 2 REFERATER 10/09 09/162 3 GNR 77, BNR 7,12 SØKNAD OM FRADELING AV ETT AV GÅRDSTUNENE SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 25.03.2009 Tid:18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806080 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Vedtatt i styret 25.09.2015 Nordkapp Kommune / Om Kapp KF Retningslinjer for bruk av næringsfondet i Om Kapp KF Vedtatt av kommunestyret 16.05.06, med senere

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Klagenemnda Møtested: Tana Rådhus, Rådhussalen Dato: 27.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer