MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET"

Transkript

1 REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET Møtested: Kommunehuset - Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Til stede i møtet: Medlemmer: Halvor Sveen, Ingunn Mellesmo, Jardar Ellevold, Lisbeth Grøndal, Mari Melbye Øien og Ole Jakob Akre. Forfall: Per Olav Mathiesen Varamedlemmer: Geir Byggstøyl Andre som var til stede i møtet: Virksomhetsleder Halgrim Breie. Skogbrukssjef Frode Lindland møtte under behandling av sakene 04/09 til og med sak 14/09. Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet. RENDALEN, Halvor Sveen Jardar Ellevold Lisbeth Grøndal Rendalen kommune Møteprotokoll: Forvaltningsstyret Side 1 av 13

2 Behandlede saker: Saksnr. Tittel 4/09 JORDLOVSBEHANDLING VEDRØRENDE DELING AV DRIFTSENHET 08/53 OLAV HAGEN 5/09 BEHANDLING AV SØKNAD OM FRADELING AV 1/2 FISKELOTT MED SKOGTEIG FRA GNR. 55 BNR AASE MAGNHILD FINSTAD 6/09 JORDLOVSBEHANDLING VEDRØRENDE DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 16 BNR 02 OG DELING AV DRIFTSENHET - FINN ERIK SOLUM 7/09 JORDLOVSBEHANDLING VEDRØRENDE DELING AV DRIFTSENHET 43/13, MØREGGA - TROND KRISTIANSEN 8/09 BEHANDLING AV SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM 10/05 - RANDI FINSTAD 9/09 BO- OG DRIVEPLIKT VED ERVERV AV LANDBRUKSEIENDOM GNR. 2 BNR 24 MFL. EINAR, KNUT OG ARVE NORDLIE 10/09 BEHANDLING AV SØKNAD OM BOPLIKT PÅ EIENDOMMEN SOLHAUG GNR 31 BNR 14 MFL - TOLLEF ERIK SOLHAUG 11/09 BO- OG DRIVEPLIKT PÅ EIENDOMMEN TRØA GNR. 61 BNR. 61 MFL. KNUT LIDVIN SOLBERG 12/09 BO- OG DRIVEPLIKT PÅ EIENDOMMEN LIER/KJELÅSTEIGEN YNGVE BRÆND 13/09 KLAGE PÅ DELEGERT SAKSNR 99/07, AVSLAG PÅ VARIG FRITAK FOR BOPLIKT PÅ EIENDOMMEN "BERGHEIM" 43/81 MFL. 14/09 BEHANDLING AV SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT PÅ EIENDOMMEN NORDSET NORDRE, GNR 55 BNR 9 15/09 VILTFOND TILDELING AV MIDLER Referatsakene ble tatt til orientering. Rendalen kommune Møteprotokoll: Forvaltningsstyret Side 2 av 13

3 4/09 JORDLOVSBEHANDLING VEDRØRENDE DELING AV DRIFTSENHET 08/53 OLAV HAGEN 1. Rendalen kommune, forvaltningsstyret, gir Olav Hagen tillatelse til fradeling av gnr. 8 bnr. 53 i henhold til søknad datert Vedtaket har hjemmel i jordlovens 1 og 12, og begrunnes med at det foreligger overvekt av momenter som taler for delingssamtykke, samt Rendalen kommunes retningslinjer for praktisering av jordloven. Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 1. Rendalen kommune, forvaltningsstyret, gir Olav Hagen tillatelse til fradeling av gnr. 8 bnr. 53 i henhold til søknad datert Vedtaket har hjemmel i jordlovens 1 og 12, og begrunnes med at det foreligger overvekt av momenter som taler for delingssamtykke, samt Rendalen kommunes retningslinjer for praktisering av jordloven. 5/09 BEHANDLING AV SØKNAD OM FRADELING AV 1/2 FISKELOTT MED SKOGTEIG FRA GNR. 55 BNR AASE MAGNHILD FINSTAD 1. Rendalen kommune, forvaltningsstyret, avslår med hjemmel i jordlovens 1 og 12, søknad fra Aase Magnhild Finstad om deling av eiendommen Sveen Eng, gnr. 55 bnr. 30 mfl i Rendalen. 2. Vedtaket begrunnes med at en fradeling som omsøkt vil medføre flere sameieparter. Arbeiderpartiet satte fram følgende forslag til vedtak: 1. Rendalen kommune, forvaltningsstyret, gir med hjemmel i jordlovens 1 og 12 Aase Magnhild Finstad tillatelse til deling av eiendommen Sveen Eng gnr 55 bnr 30 mfl. i Rendalen. Rendalen kommune Møteprotokoll: Forvaltningsstyret Side 3 av 13

4 2. Det stilles som vilkår at fradelt areal skal legges som tilleggsjord til den av kjøperne som har landbruksareal i kommunen. Senterpartiet satte fram følgende forslag til vedtak: Pkt. 1 og 2 som rådmannens forslag. 3. Forvaltningsstyret vil se annerledes på søknaden om innenbygdsboende søker i eneeie hadde lagt eiendommen/fiskelotten til sin landbrukseiendom. Det ble først votert over rådmannens forslag. Dette falt enstemmig. Deretter ble det votert mellom AP s og SP s forslag. Arbeiderpartiets forslag ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 1. Rendalen kommune, forvaltningsstyret, gir med hjemmel i jordlovens 1 og 12 Aase Magnhild Finstad tillatelse til deling av eiendommen Sveen Eng gnr 55 bnr 30 mfl. i Rendalen. 2. Det stilles som vilkår at fradelt areal skal legges som tilleggsjord til den av kjøperne som har landbruksareal i kommunen. 6/09 JORDLOVSBEHANDLING VEDRØRENDE DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 16 BNR 02 OG DELING AV DRIFTSENHET - FINN ERIK SOLUM 1. Rendalen kommune, forvaltningsstyret, imøtekommer søknad fra Finn Erik Solum, representert ved advokat Jens Morten Nesseth, om deling av grunneiendom 16/2 samt fradeling av resterende del av 16/2 og hele 16/33, fra driftsenheten Otnes Nordre, gnr. 16 m.fl. bnr. 2 m.fl. 2. Begrunnelsen for vedtaket er at delingen medfører samfunnsinteresser av så stor vekt at fradeling bør godkjennes på dette grunnlag. 3. Det stilles som vilkår at fradelt areal skal selges som tilleggsjord til Lars Ola Otnes som angitt i søknaden. 4. Det stilles også som vilkår at det innen 1 år fra delingssamtykke skal foreligge kjøpekontrakter og/eller konsesjonssøknader for resterende landbruksarealer på driftsenheten Otnes Nordre slik at aktive jord- og skogeiendommer kan styrkes med tilleggsjord. 5. Vedtaket har hjemmel i jordlovens 1 og 12. Senterpartiet satte fram følgende forslag: Rendalen kommune Møteprotokoll: Forvaltningsstyret Side 4 av 13

5 Rådmannens forslag med tillegg til pkt 2 Det vises til Rendalen kommunes retningslinjer for praktisering av jordloven pkt Ved alternativ votering mellom rådmannen s og Senterpartiet s forslag, ble Senterpartiet s forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 1. Rendalen kommune, forvaltningsstyret, imøtekommer søknad fra Finn Erik Solum, representert ved advokat Jens Morten Nesseth, om deling av grunneiendom 16/2 samt fradeling av resterende del av 16/2 og hele 16/33, fra driftsenheten Otnes Nordre, gnr. 16 m.fl. bnr. 2 m.fl. 2. Begrunnelsen for vedtaket er at delingen medfører samfunnsinteresser av så stor vekt at fradeling bør godkjennes på dette grunnlag. Det vises til Rendalen kommunes retningslinjer for praktisering av jordloven pkt Det stilles som vilkår at fradelt areal skal selges som tilleggsjord til Lars Ola Otnes som angitt i søknaden. 4. Det stilles også som vilkår at det innen 1 år fra delingssamtykke skal foreligge kjøpekontrakter og/eller konsesjonssøknader for resterende landbruksarealer på driftsenheten Otnes Nordre slik at aktive jord- og skogeiendommer kan styrkes med tilleggsjord. 5. Vedtaket har hjemmel i jordlovens 1 og 12. 7/09 JORDLOVSBEHANDLING VEDRØRENDE DELING AV DRIFTSENHET 43/13, MØREGGA - TROND KRISTIANSEN 1. Rendalen kommune, forvaltningsstyret, imøtekommer søknad fra Trond Kristiansen om deling av driftsenheten Møregga, gnr. 43 bnr. 13 m.fl. 2. Begrunnelsen for vedtaket er at delingen medfører samfunnsinteresser av så stor vekt at fradeling bør godkjennes på dette grunnlag. 3. Det stilles som vilkår at det innen 1 år fra delingssamtykke skal foreligge kjøpekontrakter og/eller konsesjonssøknader for resterende landbruksarealer på Møregga slik at andre aktive landbrukseiendommer blir styrka med tilleggsjord. 4. Vedtaket har hjemmel i jordlovens 1 og 12. Senterpartiet satte fram følgende forslag: Rådmannens forslag med tillegg til pkt 2 Rendalen kommune Møteprotokoll: Forvaltningsstyret Side 5 av 13

6 Det vises til Rendalen kommunes retningslinjer for praktisering av jordloven pkt Ved alternativ votering mellom rådmannen s og Senterpartiet s forslag, ble Senterpartiet s forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 1. Rendalen kommune, forvaltningsstyret, imøtekommer søknad fra Trond Kristiansen om deling av driftsenheten Møregga, gnr. 43 bnr. 13 m.fl. 2. Begrunnelsen for vedtaket er at delingen medfører samfunnsinteresser av så stor vekt at fradeling bør godkjennes på dette grunnlag. Det vises til Rendalen kommunes retningslinjer for praktisering av jordloven pkt Det stilles som vilkår at det innen 1 år fra delingssamtykke skal foreligge kjøpekontrakter og/eller konsesjonssøknader for resterende landbruksarealer på Møregga slik at andre aktive landbrukseiendommer blir styrka med tilleggsjord. 6. Vedtaket har hjemmel i jordlovens 1 og 12. 8/09 BEHANDLING AV SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM 10/05 - RANDI FINSTAD 1. Rendalen kommune, forvaltningsstyret, gir med hjemmel i konsesjonslovens 1 og 9, Randi Finstad konsesjon for erverv av eiendommen gnr. 10 bnr. 5 i Rendalen. 2. Vedtaket begrunnes med at ervervet er i tråd med konsesjonsloven og Rendalen kommunes retningslinjer. 3. Med hjemmel i konsesjonslovens 11 settes det som vilkår at konsesjonseiendommen legges til søkerens øvrige eiendom og drives sammen med denne. 4. Boplikten oppfylles ved at ny eier bor i sin nåværende bolig ved Hornset. Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 1. Rendalen kommune, forvaltningsstyret, gir med hjemmel i konsesjonslovens 1 og 9, Randi Finstad konsesjon for erverv av eiendommen gnr. 10 bnr. 5 i Rendalen. 2. Vedtaket begrunnes med at ervervet er i tråd med konsesjonsloven og Rendalen kommunes retningslinjer. Rendalen kommune Møteprotokoll: Forvaltningsstyret Side 6 av 13

7 3. Med hjemmel i konsesjonslovens 11 settes det som vilkår at konsesjonseiendommen legges til søkerens øvrige eiendom og drives sammen med denne. 4. Boplikten oppfylles ved at ny eier bor i sin nåværende bolig ved Hornset. 9/09 BO- OG DRIVEPLIKT VED ERVERV AV LANDBRUKSEIENDOM GNR. 2 BNR 24 MFL. EINAR, KNUT OG ARVE NORDLIE 1. Rendalen kommune, forvaltningsstyret, fastslår at eiendommen Lisbetstua, gnr. 2 mfl. bnr. 24 mfl. i Rendalen ikke fyller kravene til odlingsjord i odelsloven 2, jf Vedtaket er fattet med grunnlag i brevet fra Statens Landbruksforvaltning til kommunene, datert Grunnlaget for å kreve bo- og driveplikt på eiendommen er ikke lenger til stede og saken bortfaller. Forvaltningsstyret satte fram følgende forslag: 1. Rendalen kommune, forvaltningsstyret, fastslår at eiendommen Lisbetstua gnr 2 bnr 24 mfl i Rendalen fyller kravene til odlingsjord i odelslovens 2 jfr. 1. Ved alternativ votering mellom rådmannens og forvaltningsstyrets forslag, ble forvaltningsstyrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 1. Rendalen kommune, forvaltningsstyret, fastslår at eiendommen Lisbetstua gnr 2 bnr 24 mfl i Rendalen fyller kravene til odlingsjord i odelslovens 2 jfr /09 BEHANDLING AV SØKNAD OM BOPLIKT PÅ EIENDOMMEN SOLHAUG GNR 31 BNR 14 MFL - TOLLEF ERIK SOLHAUG 1. Rendalen kommune, forvaltningsstyret, fastslår at eiendommen Solhaug, gnr. 31 mfl. bnr. 14 mfl. i Rendalen ikke fyller kravene til odlingsjord i odelsloven 2, jf 1. Rendalen kommune Møteprotokoll: Forvaltningsstyret Side 7 av 13

8 2. Vedtaket er fattet med grunnlag i brevet fra Statens Landbruksforvaltning til kommunene, datert Grunnlaget for å kreve bo- og driveplikt på eiendommen er ikke lenger til stede og saken bortfaller. Forvaltningsstyret satte fram følgende forslag til vedtak: 1. Rendalen kommune, forvaltningsstyret, fastslår at eiendommen Solhaug gnr 31 mfl bnr 14 mfl i Rendalen fyller kravene til odlingsjord i odelslovens 2 jfr 1. Ved alternativ votering mellom rådmannens og forvaltningsstyrets forslag til vedtak, ble forvaltningsstyrets forslag enstemmig vedtatt. 1. Rendalen kommune, forvaltningsstyret, fastslår at eiendommen Solhaug gnr 31 mfl bnr 14 mfl i Rendalen fyller kravene til odlingsjord i odelslovens 2 jfr 1. 11/09 BO- OG DRIVEPLIKT PÅ EIENDOMMEN TRØA GNR. 61 BNR. 61 MFL. KNUT LIDVIN SOLBERG 1. Rendalen kommune, forvaltningsstyret, fastslår at eiendommen Trøen, gnr. 61 mfl. bnr. 61 mfl. i Rendalen ikke fyller kravene til odlingsjord i odelsloven 2, jf Vedtaket er fattet med grunnlag i Statens Landbruksforvaltnings brev til kommunene, datert Grunnlaget for å kreve bo- og driveplikt på eiendommen er ikke lenger til stede og saken bortfaller. Forvaltningsstyret satte fram følgende forslag til vedtak: 1. Rendalen kommune, forvaltningsstyret, fastslår at eiendommen Trøen, gnr 61 mfl bnr 61 mfl i Rendalen fyller kravene til odlingsjord i odelsloven 2 jfr Søknaden fra Knut Lidvin Solberg, datert imøtekommes, og det gis fritak fra boplikt til Jfr. Rendalen kommunes retningslinjer for praktisering av bo- og driveplikt pkt Rendalen kommune Møteprotokoll: Forvaltningsstyret Side 8 av 13

9 3. Vedtaket hjemles i odelslovens 27 A. Ved alternativ votering mellom rådmannens og forvaltningsstyrets forslag, ble forvaltningsstyrets forslag enstemmig vedtatt. 1. Rendalen kommune, forvaltningsstyret, fastslår at eiendommen Trøen, gnr 61 mfl bnr 61 mfl i Rendalen fyller kravene til odlingsjord i odelsloven 2 jfr Søknaden fra Knut Lidvin Solberg, datert imøtekommes, og det gis fritak fra boplikt til Jfr. Rendalen kommunes retningslinjer for praktisering av bo- og driveplikt pkt Vedtaket hjemles i odelslovens 27 A. 12/09 BO- OG DRIVEPLIKT PÅ EIENDOMMEN LIER/KJELÅSTEIGEN YNGVE BRÆND 1. Rendalen kommune, forvaltningsstyret, fastslår at eiendommen Lier, gnr. 15 mfl. bnr. 63 mfl. i Rendalen ikke fyller kravene til odlingsjord i odelsloven 2, jf Vedtaket er fattet med grunnlag i brev fra Statens Landbruksforvaltning til kommunene, datert Grunnlaget for å kreve bo- og driveplikt på eiendommen er ikke lenger til stede og saken bortfaller. Forvaltningsstyret satte fram følgende forslag til vedtak: 1. Rendalen kommune, forvaltningsstyret, fastslår at eiendommen Lier, gnr 15 mfl bnr 63 i Rendalen fyller kravene til odlingsjord i odelsloven 2 jfr 1. Ved alternativ votering mellom rådmannens og forvaltningsstyrets forslag, ble forvaltningsstyrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 1. Rendalen kommune, forvaltningsstyret, fastslår at eiendommen Lier, gnr 15 mfl bnr 63 i Rendalen fyller kravene til odlingsjord i odelsloven 2 jfr 1. Rendalen kommune Møteprotokoll: Forvaltningsstyret Side 9 av 13

10 13/09 KLAGE PÅ DELEGERT SAKSNR 99/07, AVSLAG PÅ VARIG FRITAK FOR BOPLIKT PÅ EIENDOMMEN "BERGHEIM" 43/81 MFL. 1. Rendalen kommune, forvaltningsstyret, fastslår at eiendommen Bergheim, gnr. 43 mfl. bnr. 81 mfl. i Rendalen ikke fyller kravene til odlingsjord i odelsloven 2, jf Vedtaket er fattet med grunnlag i brevet fra Statens Landbruksforvaltning til kommunene, datert Grunnlaget for å kreve bo- og driveplikt på eiendommen er ikke lenger til stede og saken bortfaller. Forvaltningsstyret satte fram følgende forslag til vedtak: 1. Rendalen kommune, forvaltningsstyret, fastslår at eiendommen Bergheim gnr 43 mfl. bnr 18 mfl i Rendalen fyller kravene til odlingsjord i odelslovens 2 jfr. 1. Ved alternativ votering mellom rådmannens og forvaltningsstyrets forslag, ble forvaltningsstyrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 1. Rendalen kommune, forvaltningsstyret, fastslår at eiendommen Bergheim gnr 43 mfl. bnr 18 mfl i Rendalen fyller kravene til odlingsjord i odelslovens 2 jfr /09 BEHANDLING AV SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT PÅ EIENDOMMEN NORDSET NORDRE, GNR 55 BNR 9 1. Rendalen kommune, forvaltningsstyret, avslår, med hjemmel i odelslovens 27a, søknad om varig fritak for boplikt på eiendommen Nordset Nordre, gnr, 55 m.fl bnr. 9 m.fl, i Rendalen. 2. Fristen for tilflytting av eiendommen gikk ut På grunn av nye momenter i saken, gis søker frist til på enten å bosette seg på eiendommen eller sørge for videresalg av eiendommen. Rendalen kommune Møteprotokoll: Forvaltningsstyret Side 10 av 13

11 Administrasjonen la frem følgende tilleggsavsnitt som siste avsnitt i saksutredningen: Administrasjonen vil bemerke at kommunens retningslinjer er endret etter at saken opprinnelig ble ferdigstilt. Dette endrer likevel ikke administrasjonens konklusjon ettersom de nye retningslinjene henviser til gjeldende lovverk og rettspraksis, noe også administrasjonen la først og fremst til grunn for sin utredning. Arbeiderpartiet satte fram følgende forslag til vedtak: 1. Rendalen kommune, forvaltningsstyret, gir Per Misterosen varig fritak for boplikt på eiendommen Nordseth Nordre gnr 55 mfl bnr 9 mfl 2. Begrunnelse for fritaket er at Per Misterosen oppfyller kravet til boplikt ved at han bor i Rendalen, og har drevet gården de siste 10 år. Saken er av spesiell karakter siden saksgangen har vært veldig lang. Fritaket medfører samfunnsinteresse av stor vekt. 3. Vedtaket er hjemlet i odelslovens 27 a Ved alternativ votering mellom rådmannen s og forvaltningsstyret s forslag, ble forvaltningsstyret s forslag vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 1. Rendalen kommune, forvaltningsstyret, gir Per Misterosen varig fritak for boplikt på eiendommen Nordseth Nordre gnr 55 mfl bnr 9 mfl 2. Begrunnelse for fritaket er at Per Misterosen oppfyller kravet til boplikt ved at han bor i Rendalen, og har drevet gården de siste 10 år. Saken er av spesiell karakter siden saksgangen har vært veldig lang. Fritaket medfører samfunnsinteresse av stor vekt. 3. Vedtaket er hjemlet i odelslovens 27 a 15/09 VILTFOND TILDELING AV MIDLER 1. Rendalen kommune, forvaltningsstyret vedtar følgende fordeling av viltfondsmidler og midler fra vegvesen og jernbaneverket for 2008: Nr. Prosjekt Søknadsbeløp Innvilget 1 Hjort i Hedmark Årvisse takseringar av hønsefugl Flytelling, betetakst og foring av elg Foring av elg * ** 5 Rundballforing i Rendalen kommune SUM Rendalen kommune Møteprotokoll: Forvaltningsstyret Side 11 av 13

12 Hvorav midler fra JBV og SV Hvorav viltfondet * Søker for tre år ** Innvilget midler fra viltfondet for tre år, samt innvilget kr fra Jernbaneverket og Vegvesenet for sesongen 2008/ Beløpene belastes viltfondet ansvar konto Tiltakene skal, dersom ikke annet er vedtatt ved behandlingen av søknaden, være gjennomført innen 2 år etter at tilsagn ble gitt. Tilskudd som helt eller delvis ikke blir benyttet inne fastsatt frist, eller ikke blir brukt i samsvar med forutsetningene vil bli krevet tilbakeført % av innvilget beløp kan utbetales forskuddsvis mot dokumentasjon på fullfinansiering. Resterende utbetales når tiltaket er gjennomført og kommunen har mottatt sluttrapport og regnskap for prosjektet. 5. Hjemmelen for vedtaket er Forskrift om kommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort 4 samt kommunestyrets delegeringsvedtak av , sak 51/04. Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 1. Rendalen kommune, forvaltningsstyret vedtar følgende fordeling av viltfondsmidler og midler fra vegvesen og jernbaneverket for 2008: Nr. Prosjekt Søknadsbeløp Innvilget 1 Hjort i Hedmark Årvisse takseringar av hønsefugl Flytelling, betetakst og foring av elg Foring av elg * ** 5 Rundballforing i Rendalen kommune SUM Hvorav midler fra JBV og SV Hvorav viltfondet * Søker for tre år ** Innvilget midler fra viltfondet for tre år, samt innvilget kr fra Jernbaneverket og Vegvesenet for sesongen 2008/ Beløpene belastes viltfondet ansvar konto Tiltakene skal, dersom ikke annet er vedtatt ved behandlingen av søknaden, være gjennomført innen 2 år etter at tilsagn ble gitt. Tilskudd som helt eller delvis ikke blir benyttet inne fastsatt frist, eller ikke blir brukt i samsvar med forutsetningene vil bli krevet tilbakeført. Rendalen kommune Møteprotokoll: Forvaltningsstyret Side 12 av 13

13 4. 50 % av innvilget beløp kan utbetales forskuddsvis mot dokumentasjon på fullfinansiering. Resterende utbetales når tiltaket er gjennomført og kommunen har mottatt sluttrapport og regnskap for prosjektet. 5. Hjemmelen for vedtaket er Forskrift om kommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort 4 samt kommunestyrets delegeringsvedtak av , sak 51/04. Rendalen kommune Møteprotokoll: Forvaltningsstyret Side 13 av 13

MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET

MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET Møtested: Kommunehuset, salen Møtedato: 06.05.2009 Tid: Kl. 10.00 - kl. 11.15 Til stede i møtet: Medlemmer: Halvor Sveen, Ingunn M. Lervik, Per Olav

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtedato: 04.02.2009 Tid: Kl. 13.00 - Til stede i møtet: Medlemmer: Halvor Sveen, Ole Jakob Akre,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET. Til stede i møtet: Medlemmer: Halvor Sveen, Lisbeth Grøndal, Mari Melbye Øien, Per Olav Mathiesen og Ole Jakob Akre.

MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET. Til stede i møtet: Medlemmer: Halvor Sveen, Lisbeth Grøndal, Mari Melbye Øien, Per Olav Mathiesen og Ole Jakob Akre. REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET Møtested: Kommunehuset, salen Møtedato: 07.10.2009 Tid: Kl. 10.00 - kl. 11.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Halvor Sveen, Lisbeth Grøndal, Mari Melbye

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET

MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET Møtested: Kommunehuset, salen Møtedato: 02.09.2009 Tid: Kl. 10.00 - kl. 11.10 Til stede i møtet: Medlemmer: Halvor Sveen, Per Olav Mathiesen, Mari

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET

MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET Møtested: Kommunehuset, salen Møtedato: 05.05.2010 Tid: Kl. 09.00 - kl. 13.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Halvor Sveen, Per Olav Mathiesen, Aud Irene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET. Til stede i møtet: Medlemmer: Ingunn Mellesmo Lervik, Lisbeth Grøndal, Per Olav Mathiesen og Jardar Ellevold.

MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET. Til stede i møtet: Medlemmer: Ingunn Mellesmo Lervik, Lisbeth Grøndal, Per Olav Mathiesen og Jardar Ellevold. REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET Møtested: Kommunehuset (møterom II) Møtedato: 24.06.2009 Tid: Kl. 10.00 - kl. 11.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Ingunn Mellesmo Lervik, Lisbeth Grøndal,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET

MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET Møtested: Rendalen sjukehjem Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl. 09.00 - kl. 12.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Halvor Sveen, Per Olav Mathiesen, Jardar Ellevold,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 03.06.2009 Tid: Kl. 13.30 14.15 Til stede i møtet: Medlemmer: Halvor Sveen, Ole Jakob Akre, Ingunn

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl.09.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl.09.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.05.2007 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Inger Lise Stubsjøen Martinsen Oddveig Fossum Astrid

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2014 Tid: Kl. 09.00 Felles formannskapsmøte med Røros formannskap Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: hus (salen) Møtedato: 27.01.2011 Tid: Kl. 19.00 - kl. 20.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Unni Hagen, Geir Byggstøyl, Jonny Haugseth,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET

MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET Møtested: Kommunehuset, salen Møtedato: 02.12.2009 Tid: Kl. 10.00 - kl. 12.10 Til stede i møtet: Medlemmer: Halvor Sveen, Ingunn Lervik, Per Olav Mathiesen,

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.03.2007 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Inger Lise Stubsjøen Martinsen Mari Morønning Bersvend

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET VRENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET tl5-dfsn c i,r+ t ta.4_9t-l 'tt t t, (EKSTRAMØTE) tr$ Chti Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 26.05.2015 Tid: Kl. 09.00 - kl. 12.30 Til stede

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.06.2017 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Merete Myhre Moen Varaordfører Nils

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 29.08.2013 Tid: Kl. 19.00 - kl. 20.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Arne Hagetrø, Geir Byggstøyl,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Lia gård Møtedato: 22.09.2011 Tid: Kl. 19.00 - kl. 20.15 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Geir Byggstøyl, Unni Hagen, Jonny Haugseth,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.02.2014 Tid: Kl. 09.00 Vedtaksmøte Kl. 11.00 Lunsj Kl. 12.00 15.00 Holmen befaring på bygget og Domstoladministrasjonen.

Detaljer

Utvalg: Formannskapet

Utvalg: Formannskapet OS KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 01.10.2009 Tid: kl. 9.00 Sted: Os kommunehus, Oppistuggu Til stede på møtet: Medlemmer: Varamedlemmer: Elin Krog Andre: Forfall: rådmann Anne Lise

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2012 Tid: Kl. 09.00 Informasjon fra spesialisthelsetjenesten v/oddbjørn Øien Gjennomgang av rapporten fra kommunekompasset

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Til stede på møtet: Forfall Margit Wang

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Til stede på møtet: Forfall Margit Wang TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.12.2016 Tid: 09:00 Til stede på møtet: Merete Myhre Moen Nils Kristen Sandtrøen Stein Tronsmoen Per Hermann Køhn Hansæl

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 24.02.2011 Tid: Kl. 19.00 - kl. 20.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Geir Byggstøyl, Magnar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.04.2018 Tid: 14:00 Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Merete Myhre Moen Varaordfører Tone Hagen

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.01.2015 Tid: Kl. 09.00 Kl. 10.30 12.00 Kommunekompasset, intervjuer Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET

MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET Møtested: Kommunehuset, salen Møtedato: 23.06.2010 Tid: Kl. 09.30 - kl. 13.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Halvor Sveen, Ingunn M. Lervik, Per Olav Mathiesen,

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.11.2012 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen Stein Tronsmoen Inger Lise Stubsjøen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.03.2011 Tid: Kl. 09.00 Kl. 08.30 Orientering om byggeprosjekt FIAS v/morten Sandbakken Til stede på møtet: Medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.02.2009 Tid: Kl. 09:00 14:00 Til stede på møtet Medlemmer: Agnar Hansen, Marita Helskog, Solveig

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.04.2015 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen Stein Tronsmoen Morten Sandbakken

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus ("banklokalene") Møtedato: 11.10.2012 Tid: Kl. 09.00 - kl. 11.45 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Arne Hagetrø,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad:

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.05.2005 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Dag-Henrik Sandbakken Inger Lise Stubsjøen Martinsen Borgar Valle

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.2014 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen Morten Sandbakken Inger Lise Stubsjøen

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.05.2013 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen Morten Sandbakken Inger Lise Stubsjøen

Detaljer

Modum kommune MØTEPROTOKOLL HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR. Møtedato: kl Ingun Dalaker Øderud (SP)

Modum kommune MØTEPROTOKOLL HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR. Møtedato: kl Ingun Dalaker Øderud (SP) Modum kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR Møtedato: 17.12.2008 kl 18.00 Møteleder: Ingun Dalaker Øderud (SP) Forfall: Varamedlemmer: May-Helen Nilsen ((AP), Tone C. Hartz (AP),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2016 Tid: 09:00 Til stede på møtet: Nils Kristen Sandtrøen Stein Tronsmoen Per Hermann Køhn Hansæl Tone Hagen Margit

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Etter vedtaksmøtet: Byvandring

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Etter vedtaksmøtet: Byvandring TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.10.2014 Tid: Kl. 09.00 Etter vedtaksmøtet: Byvandring Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.10.2010 Tid: Kl. 09.00 Drøfting budsjett plan, teknisk, NAV, kultur og barnehage Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2011 Tid: kl. 09.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.08.2007 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Else Austberg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset (kommunestyresalen) Møtedato: 02.02.2012 Tid: Kl. 09.00 - kl.12.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Astrid Bakken, Arne

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Frode

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.03.2013 Tid: Kl. 09.00 Kl. 10.00 Informasjon fra FIAS om avfallsplanen v/markedssjef Hanne Maageng Olsen Til stede på

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.10.2010 Tid: Kl. 09.00 Drøfting budsjett skole Kl. 11.00 Vedtaksmøte Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Astrid

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg næring og drift

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg næring og drift Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg næring og drift Møtested: Slottet Brannstasjon Møtedato: 14.12.2015 Tid: 10:00-12:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Førland Nestleder Magni

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.10.2017 Tid: 09:00 Fondsstyret: Drøfting kulturfondsøknader med frist 15.09.2017 Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.12.2011 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen Stein Tronsmoen Morten Sandbakken

Detaljer

Modum kommune MØTEPROTOKOLL

Modum kommune MØTEPROTOKOLL Modum kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK- OG NATUR Møtedato: 12.03.2007 kl 09.00 Møteleder: Jan Olav Markussen Forfall: Arne Martinsen (FRP) Varamedlemmer: Frank Jarle Engen Andre møtende:

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.09.2011 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Astrid Skaug Nils H. Øian Berit N. Moen Per Hermann Køhn Hansæl

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.2017 Tid: 09:00 15.00 Besøk fra Sel kommune etter lunsj Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad:

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.09.2009 Tid: Kl. 09.00 Kl 10.00 Informasjon og drøfting om budsjett/virksomhetsplan Kl 13.00 Styringsgruppe strategisk

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 9-12 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 10.03.2016 Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 19.09.2013 Tid: Kl. 19.00 - kl. 21.10 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Arne Hagetrø, Geir Byggstøyl,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.08.2013 Tid: Kl. 09.00 Informasjon om internettstemmegivning og valgstyrets oppgaver Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. "avn. t

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. avn. t rjrendalen KOMMUNE +1, MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET "avn. t ti 11+ArLd -is+t,tffl --tki Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 05.02.2015 Tid: Kl. 09.00 - kl. 12.30 Til stede i møtet: Medlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 26.01.2017 Tid: 19.00 22.00 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem Varamedlem Navn Norvald

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl.09.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl.09.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.09.2005 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Dag-Henrik Sandbakken Inger Lise Stubsjøen Martinsen Borgar Valle

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.09.2016 Tid: Kl. 09.00 Kl. 12.00 15.00: Ny KOSTRA-analyse for Tynset v/håvard Moe Til stede på møtet: Medlemmer: Merete

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.12.2017 Tid: 09:00 Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Merete Myhre Moen Varaordfører Tone Hagen

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl.09.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl.09.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2005 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Oddveig Fossum Mari Morønning Astrid Skaug Bersvend

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunehuset (kommunestyresalen) Møtedato: 28.02.2013 Tid: Kl. 19.00 - kl. 22.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Arne Hagetrø, Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 31.05.2012 Tid: Ordinært møte fra kl. 20.00 - kl. 22.00 (Opplæring i bruk av lesebrett fra kl. 19.00 20.00)

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.11.2006 Tid: kl.10.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.11.2006 Tid: kl.10.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.11.2006 Tid: kl.10.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Inger Lise Stubsjøen Martinsen Oddveig Fossum Mari

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. r 41P-:: 1

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. r 41P-:: 1 VRENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL I ( KOMMUNESTYRET r 41P-:: 1 44+tJr 4LI+ft- 41 ±b5 Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 20.02.2014 Tid: Kl. 19.00 - kl. 20.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.2015 Tid: Kl. 09.00 Orientering: Kommunedelplan for kulturminner Til stede på møtet: Medlemmer: Merete Myhre Moen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 05.01.2012 Tid: Kl. 09.00 - kl.13.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Astrid Bakken, Arne Hagetrø,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad:

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.2008 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Astrid Skaug Nils Øian Veslemøy Grinde Grete Negård

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.01.2013 Tid: Kl. 09.00 Kl. 12.00 13.00 Møte med Fylkesmannen, landbruksavdelingen Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 05.02.2009 Tid: Kl. 10.00 - kl. 13.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Gry Lønrusten, Geir Byggstøyl, Unni

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 21.03.2013 Tid: Kl. 19.00 - kl. 21.15 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Arne Hagetrø, Ole Erik

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Besøk Tynset Teknolab

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Besøk Tynset Teknolab TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.06.2016 Tid: Kl. 09.00 Besøk Tynset Teknolab Til stede på møtet: Medlemmer: Merete Myhre Moen Nils Kristen Sandtrøen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.10.2017 Tid: 09:00 Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Merete Myhre Moen Varaordfører Nils Kristen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad:

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.02.2005 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Dag-Henrik Sandbakken Inger Lise Stubsjøen Martinsen Borgar Valle

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.09.2017 Tid: 09:00 Etter møte i valgstyret 12:00 14:00 Møte med Tynset kirkelig fellesråd, menighetshuset kirkeegga Til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2005 Tid: 18.00 Avsluttet: 19.30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2005 Tid: 18.00 Avsluttet: 19.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2005 Tid: 18.00 Avsluttet: 19.30 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget, Gunn R. Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils Amund Røhne

Detaljer

Forfall: Per Hermann Køhn Hansæl. Merknad:

Forfall: Per Hermann Køhn Hansæl. Merknad: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.11.2010 Tid: Kl. 09.00 Til drøfting: - evaluering av kultur- og idrettsfond. Forts. fra forrige møte. - budsjett/virksomhetsplan (dokument skal etter planen sendes

Detaljer

Møteprotokoll. Teknisk utvalg. Audun Aasheim (Nes bygdeliste) for Nils Rodegård (Nes bygdeliste) (sak. Nils Rodegård (Nes bygdeliste)

Møteprotokoll. Teknisk utvalg. Audun Aasheim (Nes bygdeliste) for Nils Rodegård (Nes bygdeliste) (sak. Nils Rodegård (Nes bygdeliste) Nes Kommune Møteprotokoll Teknisk utvalg Dato: Sted: Arkivsak: Møteleder: 20.06.2017 kl. 09:00-12:00 Nes kommunehus, møterom teknisk 15/01240 Rune O. lhle Møtende medlemmer: Rune Owrenn lhle (H), Haldis

Detaljer

Møteprotokoll. Primærnæringsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER:

Møteprotokoll. Primærnæringsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER: FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 22.09.2009, Tidspunkt: fra kl. 11:30 til kl. 14:00 Møtested: Rådhuset, møterom Nygaard Fra til saksnr.: 09/37-09/41 REPRESENTANTER: MØTT:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:45

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:45 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 16.10.2012 Tid: 09:00 13:45 Faste medlemmer: Torun Nesse Medlem KRF Frode Revhaug Medlem H Turid Haug

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Planutvalget

MØTEPROTOKOLL. Planutvalget Øyer kommune MØTEPROTOKOLL Planutvalget Møtested: Rådhuset - møterom Lyngen Møtedato: 22.01.2013 Tid: kl. 13:00 14:45 Funksjon Navn Forfall Leder John Berge Nestleder Ola Håkon Sætha Ourom Medlem Ole Kristian

Detaljer

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 10.12.2008, Tidspunkt: fra kl. 14:00 til kl. 15:45 Møtested: Møterom Elingaard, Rådhuset Fra til saksnr.: 08/59 08/71 REPRESENTANTER: FOLKETS

Detaljer

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 10.05.2006 Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 19:45 Møtested: Møterom Elingaard, Rådhuset Fra til saksnr.: 17-23 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER:

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.12.2010 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Astrid Skaug Nils H. Øian Berit N. Moen

Detaljer

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 23.02.2010, Tidspunkt: fra kl. 09:15 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgata 16, 2 etg, møterom Østfold Fra til saksnr.: 10/01 10/04 REPRESENTANTER:

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk Møtested Foss gård Dato: Tidspunkt: 09:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk Møtested Foss gård Dato: Tidspunkt: 09:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk Møtested Foss gård Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 09:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Mona Skaar Thorsrud

Detaljer

Aremark kommune. Drift- og utviklingsutvalget

Aremark kommune. Drift- og utviklingsutvalget Aremark kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 18.05.2017 Tidspunkt: 18.00 19.30 Drift- og utviklingsutvalget Kommunestyresalen, Rådhuset Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 13.09.2006, Tidspunkt: fra kl.19:00 til kl. 19:40 Møtested: Møterom Elingaard, Rådhuset Fra til saksnr.: 06/34-06/39 REPRESENTANTER: MØTT:

Detaljer

IVELAND KOMMUNE. Møteprotokoll

IVELAND KOMMUNE. Møteprotokoll IVELAND KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalg Møtested: Kommunehuset, kommunestyresalen Dato: 20.04.2016 Tid: 18:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kari Bergskås Medlem AP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tone Merete Øvergård møtte ikke, men vara Per Gunnar Stensvaag ble kalt inn.

MØTEPROTOKOLL. Tone Merete Øvergård møtte ikke, men vara Per Gunnar Stensvaag ble kalt inn. TRYSIL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Møtested: Kommunestyresalen, Trysil rådhus Dato: 20.09.2016 Tidspunkt: 08:00 08:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 26.01.2012 Tid: Kl. 19.00 - kl. 20.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Karin Wiik, Astrid Bakken,

Detaljer

Fra administrasjonen møtte Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal, Rune Iveland, Arne Vatne og Leif H. Nilsen.

Fra administrasjonen møtte Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal, Rune Iveland, Arne Vatne og Leif H. Nilsen. VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bygg- og miljøutvalget Dato: 07.03.2012 kl. 09:00-14:30 Opplæring i Plan- og bygningslov 08.03.2012 kl. 09:00 11.30 Behandling av saker. Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode:

Detaljer

Tjenesteutvalget. Møteprotokoll

Tjenesteutvalget. Møteprotokoll Birkenes kommune Tjenesteutvalget Møteprotokoll 26.02.2013 006/13 Godkjenning av møteprotokoll 22.01.2013 007/13 Delegasjonssaker 008/13 Meldinger /orienteringer 009/13 Søknad om utsettelse av boplikt

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.04.2014 Tid: Kl. 09.00 Kl. 10.00 Møte med Tynset kirkelige fellesråd Til stede på møtet: Medlemmer: Merete Myhre Moen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 13.06.2013 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Forfall Nestleder Ola Eggset Settevaraordfører

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.2015 Tid: Kl. 15.00 Fylkesmannen informerer om kommunereformen Til stede på møtet: Medlemmer: Merete Myhre Moen Nils

Detaljer

MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET

MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 09.06.2009 Tid: Kl. 10.00 - kl. 12.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Synnøve Grøndal, Bjørg M.

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.05.2011 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Astrid Skaug Nils H. Øian Berit N. Moen Grete Negård

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.01.2014 Tid: Kl. 09.00 15.00 Etter vedtaksmøtet: Kommuneplanens samfunnsdel Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu

Detaljer