SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0203/08 08/00440 SØKNAD OM STØTTE TIL NISGA'A LONGHOUSE - HOVEDPROSJEKT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0203/08 08/00440 SØKNAD OM STØTTE TIL NISGA'A LONGHOUSE - HOVEDPROSJEKT"

Transkript

1 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0203/08 08/00440 SØKNAD OM STØTTE TIL NISGA'A LONGHOUSE - HOVEDPROSJEKT 0204/08 08/00525 KÅFJORD TURSENTER - TILSKUDD FRA DET KOMMUNALE NÆRINGSFOND 0205/08 08/00549 SØKNAD OM RENTEFRITT LÅN 0206/08 08/00561 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP OG MONTERING AV VINSJ PÅ KAIKRAN TIL MOTTAKET

2 Gáivuona suohkan Sak 0203/08 Kåfjord kommune SØKNAD OM STØTTE TIL NISGA'A LONGHOUSE - HOVEDPROSJEKT Saksbehandler: Inger Marie Åsli Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 08/00440 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0200/08 F.skapet-Næringsssaker /08 F.skapet-Næringsssaker Henvisning til lovverk: Prinsipper og retningslinjer for bruk av kommunalt næringsfond Bilag: - Søknad av 22.april 2008 Saksutredning: Riddu Riđđu Senter for Nordlige folk, 9144 Samuelsberg, søker Kåfjord kommune om kr ,- til prosjektet Nisga a Longhouse som skal bygges på Riddu Riđđu sletta i Manndalen. Riddu Riđđu Senter for Nordlige folk I 2007 ble Riddu Riđđu Senter for Nordlige folk etablert. Etableringen ble initiert av et forprosjekt i 2006 som ble gjennomført med støtte fra Troms fylkeskommune, Sametinget og Kåfjord kommune. Grunntanken for etablering av Riddu Riđđu Senter for Nordlige folk er å etablere et helårsbasert konsept for formidling av kunst- og kulturuttrykk fra nordlige urfolkskulturer, for å synliggjøre og skape positiv oppmerksomhet om urfolkene i nordområdene. Sentret skal også være en pådriver for å starte opp nye prosjekter. I 2007 bevilget Troms fylkeskommune kr. 1.5 mill. over 3 år til drift av senteret. Sametinget har bevilget kr ,- for 2008, og vil behandle saken på nytt i Kåfjord kommune har ennå ikke behandla søknaden på kr ,-, fordelt over tre år, til formålet. Det er jfr. årsberetningen for 2007 foreløpig ikke etablert eget styre eller styringsgruppe for senteret, og styret i Riddu Riđđu Searvi har derfor fungert som dette. Niisga a Longhouse Niisga a Longhouse er et prosjekt der målet er å bygge et tradisjonelt inspirert langhus etter modell fra Niisga a folkets byggetradisjoner. Niisga a folket er hjemmehørende i Nass Valley, British Columbia, Canada (mer om Niisga a folket se s.15). Materialene som tradisjonelt benyttes til bygging av et langhus er stedlige tresorter i B.C, der rødlig sedertre har vært hovedmaterialet. For langhuset på Riddu-sletta benyttes lokale stedlige tresorter, hovedsakelig furu, men ønsket er å benytte seg av rød seder til de utskjærte hjørnepålene (mer om langhuset se pkt. 4.2 s. 8 og s. 16). Bakgrunn for prosjektet Riddu Riđđu har siden 2001 bygd opp en samling av ulike boliger tilhørende ulike urfolk i det nordlige området. Samlingen består av tradisjonell lávvu og gamme, tuvinsk yurta og nenetsisk tsjum. Nisga a Longhouse vil i samlingen representere det canadiske nord da langhustradisjonene er felles for flere av urfolkene i området. Boligene har funksjon som lokaliteter for ulik artistisk virksomhet. Samlingen sees i sammenheng med arbeidet med å styrke samarbeid mellom folk i nordområdene, utveksling av kulturell erfaring og Side 2 av 14

3 Sak 0203/08 nettverksbygging. Prosjektet Niisga a Longhouse er en videreføring av dette arbeidet, og har som endelig mål å skape en helhetlig presentasjon av nordlige folks arkitektur, botradisjoner, kultur og levevis. Prosjektet er også ment å bygge opp om Kåfjord kommunes satsing på kulturbasert reiseliv hvor særegenhet og arkitektur er et gjennomgående tema og hvor målgruppa er besøkende med interesse for kultur og natur. I prosjektbeskrivelsens vedlegg nr. 4 gir Hilde Johnsen, prosjektleder for Småsamfunn og kulturbasert næringsutvikling i Kåfjord kommune, en uttalelse som knytter Riddu Riđđu med deres aktiviteter og kompetanse til kommunens reiselivssatsing. Etableringen av Nisga a Longhouse ansees av prosjektlederen som en viktig del i reiselivssatsingen som kommunen er inne i, og som vil representere en særegen arena for kulturformidling i området. Etableringen av et Nisga a Longhouse vil oppfylle flere funksjoner som vil bidra til å styrke Riddu Riđđu Senter for Nordlige folk sin virksomhet. Bygget vil huse en scene som er egnet for ulike typer sceniske forestillinger (musikk, teater, dans) med kapasitet til et publikum mellom personer, samt være velegnet som lokale for møter, seminarer og konferanser. Bygget vil også ha lyd, lys og audiovisuelt utstyr, i tillegg til et mindre kjøkken og sanitær. I tilknytning til bygget er det ment etablert en sirkumpolar botanisk hage. Til dette vil det også knyttes formidling av lokal- og utfolks kunnskap om utvalgte urter og blomster. Dette vil utvikles i samarbeid med Liens økologiske urtegård på Nordnes og botanikere i andre områder. Investeringskostnader Langhuset er kostnadsberegnet til kr ,- og fordelt på følgende: Tømmerprodukter Gulv/betong Graving, vann, kloakk Snekkerarbeid Elektriske instalasjoner VVS Ventilasjon Lyd, lys, bildepakke Utsmykking Uforutsett 5% Total investering Kommentar: Kostnadene er eks. mva og forutsetter oppstart i 2008 Kostnadene til utsmykking søkes løst over canadiske støtteordninger. Kostnadene til urtehage er ikke inkludert i budsjettet. Finansiering Norsk kulturråd, 7% Sametinget, 17% Troms fylkeskommune, 17% Kåfjord kommune, 7% Canada Art Counsil, 14% Egenfinansiering, 38% Sum, 100% Side 3 av 14

4 Kommentar: Norsk kulturråd (Tilskudd til kulturbygg og rom for kunst) har bekrefta omsøkt bevilgning. Sak 0203/08 Drift Bygget vil driftes som scenerom for ulike sceniske forestillinger og konserter, samt for lokale for spesielle anledninger. Dette i regi av eierne selv og som utleiebygg til andre virksomheter og privatpersoner. Bygget vil også brukes aktivt i reiselivssammenheng der målet er daglig besøkende på anlegget som helhet i sommermånedene, og ellers med lavere besøksfrekvens resten av året. Driftsutgifter av langhuset beløper seg iflg. prosjektsøknad seg på mellom over en 3 års periode. 10% av dette er kostnader til daglig ledelse, resterende er kostnader i tilknytning til øvrig drift og forsikring. Inntekter baseres på leieinntekter, kommunalt tilskudd (støtte til lokale kulturhus) og garantiandel RR Searvi. Vurdering Riddu Riđđu festivalen har over mange år arbeidet med å fremme og synliggjøre samiske og andre urfolks kunst og kulturutrykk. Festivalen har på bakgrunn av dette arbeidet opparbeidet seg kunnskap, kompetanse og nettverk på dette området. Riddu har nå etablert et Senter for Nordlige folk som er ment å være utgjøre et helårig konsept for kunst- og kulturformidling om nordlig urfolkskulturer. Nisga a longhous prosjektet er en del av dette. Kulturbasert næringsutvikling er i sterk medvind i Kåfjord. I kjølvannet av pilotprosjektet Småsamfunnssatsing og kulturbasert næringsutvikling har det blitt gjort flere grep for å fremme og tilrettelegge for å gjøre det mulig å utvikle kommunen som et helhetlig og helårig reisemål. Slik det vurderes i forhold til denne konkrete søknaden er RR Searvi sitt konsept om etablering av et langhus som kan benyttes, alene eller sammen med deres samling av ulike boformer, unikt. Det er et særegent miljø som etableres, og med RR sin erfaring og kompetanse på formidling av ulike former for kunst- og kulturuttrykk, kan dette miljøet være et viktig delelement i kommuens satsing på kulturbasert reiseliv, men også i forhold til andre grupper enn turister. Langhuset blir et særegent element i deres samling av boformer, og vil som nevnt i søknaden fylle flere funksjoner. Produkter som lages i tilknytning til prosjektet kan markedsføres enten alene eller i tilknytning til det øvrige produkttilfang som etableres i kommunen. Ihht kommunens prinsipper og retningslinjer for bruk av det kommunale næringsfond heter det i pkt. 4: - søknader fra eksisterende virksomheter vurderes dersom nye arbeidsplasser kan dokumenteres. Ved omstilling i eksisterende virksomheter må effekt i form av tilfredsstillende bedriftsøkonomisk resultet/potensiale synsliggjøres, videre kan rådmannen ihht prinsipper og retningslinjer innstille med 20% - inntil kr av godkjent investerings- /prosjektkostnader i tilskudd eller lån. Når det gjelder dette prosjektet kan en forvente at potensialet for ytterligere vekst, og dermed etablering av arbeidsplasser, er til stede. Denne type næringsutvikling er ny for kommunen, og etablering av kulturarbeidsplasser skjer etter andre prinsipp enn for etablering av tradisjonell næringsvirksomhet. Ofte tar det tar lengre tid å etablere et inntekstbringende fundament for denne type næringsetableringer. RR har både erfaring og kompetanse på dette området, og kan fungere som et av flere mulige fyrtårn i satsingen som Kåfjord kommune gjør nå. Rådmannen er positiv til at eksisterende kulturinstitusjoner ser på muligheter og tar Side 4 av 14

5 Sak 0203/08 grep i forhold til videreutvikling og vekst innenfor området kulturnæringer og knytter dette opp mot kommunens satsing på kulturbasert næringsutvikling. Næringsfondets retningslinjer legger føringer på hvor mye av fondet som kan benyttes i tilknytning til de enkelte satstingsområdet. Det vil ikke kunne dekke omsøkt sum. Kommunens tospråklighetsmidler er heller ikke relevant i denne sammenheng. Det er midler som knyttes opp mot Samelovens språkregler, og dette prosjektet kommer ikke under formålet med midlene. Rådmannens innstilling: 1. Riddu Riđđu Searvi, 9144 Manndalen, innvilges 20% - inntil kr ,- i tilskudd til Niisga a Longhouse Hovedprosjekt. Til grunnlag for dette tilskuddet legges søknadens opplysninger om investeringskostnader på totalt kr ,-. 2. Tilskuddet utbetales over post kommunalt næringsfond, ved skriftlig anmodning om utbetaling og når dokumentasjon på medgåtte kostnader i hht. Godkjent investeringsplan foreligger. 3. Hvis søker avslutter sitt driftsforhold i løpet av de 5 kommende år, kan hele eller deler av investeringstilskuddet bli krevd tilbakebetalt av kommunen. 4. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen Utvalg: F.skapet-Næringsssaker Møtedato: Sak: PS 0200/08 Resultat: Saken utsatt Behandling i utvalget: Magne Monsen fremmet følgende utsettelsesforslag: Saken utsettes med begrunnelse i at det må fremlegges bedre og mer informasjon om prosjektets omfang og utforming med tegninger. Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes med begrunnelse i at det må fremlegges bedre og mer informasjon om prosjektets omfang og utforming med tegninger. Utvalg: F.skapet-Næringsssaker Møtedato: Sak: PS 0203/08 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: KRF v/magne Monsen fremmet følgende forslag til vedtak: Side 5 av 14

6 Formannskapet mener at det er feil bruk av kommunale midler å gå inn i prosjektet all den tid vi har lokaliteter som kan ivareta de behov som framkommer i saksframstillingen. Rådmannens innstilling vedtatt med 4 stemmer mot 1 stemme fra KRF. Sak 0203/08 Vedtak: 1. Riddu Riđđu Searvi, 9144 Manndalen, innvilges 3,5 % - inntil kr ,- i tilskudd til Niisga a Longhouse Hovedprosjekt. Til grunnlag for dette tilskuddet legges søknadens opplysninger om investeringskostnader på totalt kr ,-. 2. Tilskuddet utbetales over post kommunalt utviklingsfond, ved skriftlig anmodning om utbetaling og når dokumentasjon på medgåtte kostnader i hht. Godkjent investeringsplan foreligger. 3. Hvis søker avslutter sitt driftsforhold i løpet av de 5 kommende år, kan hele eller deler av investeringstilskuddet bli krevd tilbakebetalt av kommunen. 4. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen Rett utskrift bekreftes I henhold til Forvaltningslovens 28 er det anledning til å påklage vedtaket. Vedlagt følger klageskjema. Kåfjord kommune, Servicekontoret 9146 Olderdalen, Gerd Molund Olsen Sekr. Melding til: Riddu Riddu Searvi v/henrik Olsen, Postboks 237, 9144 Samuelsberg Saksbehandler Kommunekassa Side 6 av 14

7 Gáivuona suohkan Sak 0204/08 Kåfjord kommune KÅFJORD TURSENTER - TILSKUDD FRA DET KOMMUNALE NÆRINGSFOND Saksbehandler: Einar Eriksen Arkiv: FOND Arkivsaksnr.: 08/00525 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0204/08 F.skapet-Næringsssaker Henvisning til lovverk: Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet Bilag: Søknad Bilag i saksmappen: Presentasjon av bedriften Saksutredning: Kåfjord kommune har mottatt søknad om kr ,- i etablerertilskudd fra Viviann Lorentzen, Holmen, 9147 Birtavarre i forbindelse med etableringen av reiselivsfirmaet Kåfjord Tursenter. Søknaden er registrert inn hos oss Søker Viviann Lorentzen og samboer Kai Robert Furberg er under etablering av bedriften Kåfjord Tursenter som vil tilby naturbaserte aktiviteter og opplevelser. Deres forretningside er å tilby profesjonelle, og spennende tilbud i naturen, med innspill av historie og kultur, videre å ha et tilbud til alle aldersgrupper. Av vedlagt presentasjon framgår det at deres erfaring fra natur, jakt og fiske er variert og mangfoldig. Kåfjord Tursenter vil tilby guidede turer til kulturminner i Kåfjorddalen, utleie av fjellutstyr, guidet fisketurer, transport til fjellet, påskecamp til fjell og skreddersydde turer etter kunders ønsker. De overstående produktene ønsker de å tilby til norske og utenlandske turister, jakt og fiske grupper, bedrifter, skoler og institusjoner. Søker ønsker gradvis å bygge opp sitt firma til et helhetlig tursenter. I hht. deres framtidsplaner vil det jobbes kontinuerlig med nye produkter som kan gi bedriften en utvikling som er økonomisk riktig, og som samtidig gir deres kunder et variert og godt tilbud. Når det gjelder firmaets investeringer i utstyr og lignende er det ikke settet opp budsjett over dette, men det planlegges bla. investeringer i turutstyr, lagstelt, firhjulsmotorsykkel og snøskuter. Søker har heller ikke på nåværende tidspunkt settet opp budsjetter for driften av tursentret, noe som forventes å bli gjort i hht. selve etableringen av bedriften. Søkers etableringskostnader er som gjengitt nedenfor: Etableringskostnader, firmaregistrering m.v. kr ,- Kjøp av Pc med utstyr og programvare kr ,- Reisekostnader i forbindelse med etableringen kr ,- Kvalitetssikring testturer kr ,- Sum etableringskostnader kr ,- Av overstående etableringskostnader søkes det Kåfjord kommune om kr ,- etableringstilskudd, resterende antas å bli finansiert gjennom egenkapital. Side 7 av 14

8 Sak 0204/08 Vurdering: Søker ønsker å etablere et helhetlig tursenter som skal tilby naturbaserte aktiviteter og opplevelser. Dette er et konsept som er i tråd med kommunens satsing på naturbasert turisme, og søker er knyttet til kommunens småsamfunnssatsing. Etablererne har et ønske om å bygge opp et helhetlig tilbud og vil inngå samarbeidsavtaler med andre reiselivsaktører i vårt nærområde. Begge etablererne har god kjennskap til natur og friluftsliv, samt har ellers variert arbeidserfaring. I hht. deres firma har de under utvikling egen hjemmeside, samt at de har gjennomført noen testturer i sommer. Etter deres plan vil de fra høsten 08 kunne tilby pakke turer gjennom sitt firma. Når det gjelder ordningen med etableringstilskudd som Kåfjord kommune har, gis dette tilskuddet til kostnader i forbindelse med etableringen/oppstarten av bedrifter. Fysiske investeringer i utstyr, maskiner, bygninger osv. samt ordinære driftskostnader vil derfor ikke være etableringskostnader. Av Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet pkt. 6 Etablering, står det at midlene skal brukes til ideutvikling, kompetanseheving, markedsundersøkelser og markedsføring. Inne i disse punktene kan kostnader til kontorhold, data, kjøring, konsulenthjelp, markedsundersøkelser, markedsføring/annonsering osv. i forbindelse med oppstarten/etableringen av bedrifter tas med. I hht. retningslinjene kan det innstilles med inntil 75% av kostnaden maks kr ,- i etableringsstipend. De etableringskostnadene som søker har settet opp, vil i utgangspunktet være relevant i forhold til et evt. etablerertilskudd. Kommunen er positiv til at det satses på natur og turisme, der naturen og opplevelsen av denne er hovedproduktene. Rådmannens innstilling: 1. Viviann Lorentzen, Holmen, 9147 Birtavarre, innvilges 75% - inntil kr ,- i etableringstilskudd av godkjente kostnader jmf. saksframlegget i forbindelse med etableringen av Kåfjord Tursenter. 2. Tilskuddet utbetales over post kommunalt utviklingsfond, når skriftlig anmodning om utbetaling og dokumentasjon på medgåtte utgifter foreligger, samt at firmaet er registrert. 3. Hvis søker avslutter sitt driftsforhold i løpet av de 5 kommende årene, kan hele eller deler av etableringstilskuddet bli krevd tilbakebetalt av kommunen. 4. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen Utvalg: F.skapet-Næringsssaker Møtedato: Sak: PS 0204/08 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Side 8 av 14

9 Sak 0204/08 1. Viviann Lorentzen, Holmen, 9147 Birtavarre, innvilges 75% - inntil kr ,- i etableringstilskudd av godkjente kostnader jmf. saksframlegget i forbindelse med etableringen av Kåfjord Tursenter. 2. Tilskuddet utbetales over post kommunalt utviklingsfond, når skriftlig anmodning om utbetaling og dokumentasjon på medgåtte utgifter foreligger, samt at firmaet er registrert. 3. Hvis søker avslutter sitt driftsforhold i løpet av de 5 kommende årene, kan hele eller deler av etableringstilskuddet bli krevd tilbakebetalt av kommunen. 4. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen Rett utskrift bekreftes I henhold til Forvaltningslovens 28 er det anledning til å påklage vedtaket. Vedlagt følger klageskjema. Kåfjord kommune, Servicekontoret 9146 Olderdalen, Gerd Molund Olsen Sekr. Melding til: Viviann Lorentzen, Holmen, 9147 Birtavarre Kommunekassa Side 9 av 14

10 Gáivuona suohkan Sak 0205/08 Kåfjord kommune SØKNAD OM RENTEFRITT LÅN Saksbehandler: Einar Eriksen Arkiv: FOND Arkivsaksnr.: 08/00549 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0205/08 F.skapet-Næringsssaker Henvisning til lovverk: Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet Bilag: Søknad Bilag i saksmappen: Tilbud båt, regnskaper og lignende Saksutredning P/R Nordnesfisk ANS, Nordnes, 9144 Samuelsberg søker om rentefritt lån kr ,- og tilskudd kr ,- til utskifting av deres fiske båt Hildelott i en større brukt båt uten kvote. Søknaden er registrert inn hos oss P/R Nordnesfisk ANS eies i dag med ca like store andeler av Nils Ivar Isaksen, Nordnes, 9144 Samuelsberg, Trond-Roger Isaksen, Steinsvik, 9151 Storslett og Dag Magnus Isaksen, Nordnes, 9144 Samuelsberg. Firmaet har sin kontoradresse i Kåfjord og eier tre fiskebåter m/kvote. Selskapet sysselsetter 3 personer. Firmaet driver i hovedsak fiske etter torsk, sei, hyse og uer med garn og jukse. Båten Hildelott som de nå ønsker å bytte ut er liten fiske båt på 5,5 m med kvote 8-9 meter. Kvoten til denne båten har vært leid ut og blitt fisket opp av firmaets to andre båter. Etter fiskeripolitisk omlegging av driftsordningen i fiskeflåten, kan firmaet ikke lenger leie ut kvoten til en av sine andre båter. På bakgrunn av dette, ønsker firmaet å bytte ut båten Hildelott i en større båt som er mer egnet til å drive torskefiske på åpent hav. Kvoten til hildelott vil bli overført til nyinnkjøpt båt. Søker mener at utskiftingen av denne båten i en større båt er nødvendig for å kunne opprettholde en normal årsinntekt for tre mann. Det forventes ikke flere ansatte, men at de kan opprettholde dagens arbeidsplasser og inntektsnivå. I hht. at dette er utskifting av en eksisterende båt, foreslås saken utsettes til etter at de nye prinsippene og retningslinjene for næringsfondet er vedtatt av Kåfjord kommune. Jmf. vedtaket i formannskapet den , der det heter at sitat; Søknader vedrørende innkjøp av lanbruksredskaper behandles ikke før nye retningslinjer er vedtatt. Rådmannens innstilling: Saken utsettes til nye prinsipper og retningslinjer for næringsfondet er vedtatt av Kåfjord kommuen, jmf. vedtaket i fomannskapet Side 10 av 14

11 Sak 0205/08 Utvalg: F.skapet-Næringsssaker Møtedato: Sak: PS 0205/08 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes til nye prinsipper og retningslinjer for næringsfondet er vedtatt av Kåfjord kommune, jmf. vedtaket i fomannskapet Rett utskrift bekreftes. Kåfjord kommune, Servicekontoret 9146 Olderdalen, Gerd Molund Olsen Sekr. Melding til: P/R Nordnesfisk ANS, v/nils-ivar Isaksen, Nordnes, 9144 Samuelsberg Side 11 av 14

12 Gáivuona suohkan Sak 0206/08 Kåfjord kommune SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP OG MONTERING AV VINSJ PÅ KAIKRAN TIL MOTTAKET Saksbehandler: Einar Eriksen Arkiv: FOND Arkivsaksnr.: 08/00561 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0206/08 F.skapet-Næringsssaker Henvisning til lovverk: Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet Bilag: Søknad Bilag i saksmappen: Prisoverslag og regnskaper Saksutredning: Manndalen Fiskemottak BA, 9144 Samuelsberg søker Kåfjord kommune om tilskudd til kjøp og montering av vinsj på fiskemottakets kaikran, søknaden er registrert inn hos oss den I hht. søknaden ønsker fiskemottaket å investere i en vinsj til dere eksisterende kaikran. Dette anser de som en nødvendig investering da lossing av fisk med dagens kran kan medføre skader på båter. Dette gjelder spesielt når det skal losses fra båter som har lagret fisk i rom. Deres kran er også for kort når det skal losses fra båter på fjæra sjø. Søker har settet opp kostnadene i hht. tilbud på kjøp, montering og sertifisering av vinsj, total kostnad med mva. er beregnet til kr ,-. Fiskemottaket har ført opp alle prisene med mva pga. at de i ikke er mva pliktig, og dermed ikke får igjen mva på investeringer. Investeringen ovenfor på kr ,- søkes finansiert som vist nedenfor: Kåfjord kommune ,- SUF ,- Norges Råfiskelag ,- Rest som egenkapital 6.668,- Sum finansiering ,- Av fiskebrukets regnskaper og årsberetning for 2007 framgår det at selskapet har hatt en stor nedgang i sine driftsinntekter fra 2005 til 2007, i denne perioden har det vært en halvering av inntekten fra ,- i 2005 til ,- i Kostnadene har i samme periode vært stabile på ca ,-. Det har gitt selskapet et negativt årsresultat de to siste årene (2006 og 2007), på henholdsvis og ,-. Det opplyses videre i søknaden at selskapet mottar fisk fra fiskere i Kåfjord, Storfjor og Lyngen, det leveres i gjennomsnitt 115 tonn pr. år til mottaket. Dette har en verdi på ca 1,2 til 1,5 millioner kr pr år. Vurdering: Manndalen fiskemottak har et ønske om å gå til innkjøp av vinsj til deres eksisterende kaikran, dette er en nødvendig investering for å kunne løfte fisk sikkert og effektivt fra båter Side 12 av 14

13 Sak 0206/08 som har sine leveranser på mottaket. Som gjengitt ovenfor har mottaket hatt en relativt stor nedgang i sine inntekter de siste årene og vil ikke alene ha økonomi til å gjennomføre denne investeringen. Når det gjelder økonomien til selskapet framgår det av årsmeldingen at årsoppgjøret er avlagt under forutsetning av fortsatt drift. Dette begrunnes i at virksomheten har en enkel drift og oversiktlig økonomi, videre er det en uttrykt politikk fra myndighetene at slike mottak skal finnes der det er naturlig. For å sikre drift i slike små mottak gis det tilskudd til drift, noe styret mener de er berettiget. Kåfjord kommune har tidligere vært med å gi støtte til fiskemottakene i Manndalen og Djupvik. I 2002 N-sak 18/02 ble det gitt støtte til Manndalen fiskemottak kr ,- til reparasjon av kjøleanlegg og i 2007 N-sak 04/07 ble det gitt støtte til Djupvik fiskemottak kr ,- til renovering av bygning og innkjøp av truck. Begge disse tilskuddene ble gitt på bakgrunn av at mottakene ikke hadde økonomi til å gjennomføre slike investeringer alene. I hht. Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet, kan administrasjonen innstille med 20 % av total kostnad. Formannskapet/Næringsstyret bør vurdere om det i dette tilfellet skal gis tilskudd i hht. til deres søknad, med begrunnelse i deres vanskelige økonomiske situasjon. Det bemerkes også at Kåfjord kommunen har hatt stor pågang med søknader om tilskudd og lån fra næringsfondet. Det må derfor tas en streng prioritering på bruken av næringsfondets midler. Rådmannens innstilling: 1. Manndalen fiskemottak, 9144 Samuelsberg innvilges 20 %, inntil kr ,- i tilskudd til kjøp og montering av vinsj på fiskemottakets kaikran i hht. investeringsplan. 2. Tilskuddet utbetales over post kommunalt næringsfond, når skriftlig anmodning om utbetaling og dokumentasjon på medgåtte kostnader foreligger. Tilskuddet reduseres prosentvis ved en evt. reduksjon i forhold til oppsatte investeringskostnader. 3. Hvis søker avslutter sitt driftsforhold i løpet av 5 år etter utbetalingen av tilskuddet, kan hele eller deler av tilskuddet bli krevd tilbakebetalt av kommunen. 4. Tilsagnet bortfaller dersom anmodning om utbetaling ikke er fremmet innen Utvalg: F.skapet-Næringsssaker Møtedato: Sak: PS 0206/08 Resultat: Innstilling m/endring vedtatt Behandling i utvalget: Formannskapet fremmet følgende endring i pkt. 1: Side 13 av 14

14 Manndalen fiskemottak, 9144 Samuelsberg innvilges 20%, inntil kr , Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt med endring i pkt. 1. Vedtak: 1. Manndalen fiskemottak, 9144 Samuelsberg innvilges 20 %, inntil kr ,- i tilskudd til kjøp og montering av vinsj på fiskemottakets kaikran i hht. investeringsplan. Sak 0206/08 2. Tilskuddet utbetales over post kommunalt næringsfond, når skriftlig anmodning om utbetaling og dokumentasjon på medgåtte kostnader foreligger. Tilskuddet reduseres prosentvis ved en evt. reduksjon i forhold til oppsatte investeringskostnader. 3. Hvis søker avslutter sitt driftsforhold i løpet av 5 år etter utbetalingen av tilskuddet, kan hele eller deler av tilskuddet bli krevd tilbakebetalt av kommunen. 4. Tilsagnet bortfaller dersom anmodning om utbetaling ikke er fremmet innen Rett utskrift bekreftes I henhold til Forvaltningslovens 28 er det anledning til å påklage vedtaket. Vedlagt følger klageskjema. Kåfjord kommune, Servicekontoret 9146 Olderdalen, Gerd Molund Olsen Sekr. Melding til: Manndalen Fiskemottak BA v/nils-ivar Isaksen, Nordnes, 9144 Samuelsberg Kommunekassa Side 14 av 14

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET - NÆRINGSSAKER Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.08.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: F.SKAPET-NÆRINGSSSAKER Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

Skjervøy kommune Næringsutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Næringsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 25.04.2008 Tidspunkt: 9:30

Skjervøy kommune Næringsutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Næringsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 25.04.2008 Tidspunkt: 9:30 Skjervøy kommune Næringsutvalget Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 25.04.2008 Tidspunkt: 9:30 Saksnr Innhold PS 01/08 Søknad om tilskudd - Midt Værret - Birgit Paulsen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner Forvaltningsrevisjon Rapport Tilskudd til lag og organisasjoner Desember 2009 Sandnes kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33 Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 2/08 SØKNAD OM KOMMUNALE TILSKUDD TIL SØR-TROMS FORSØKSRING

MØTEINNKALLING SAKLISTE 2/08 SØKNAD OM KOMMUNALE TILSKUDD TIL SØR-TROMS FORSØKSRING GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Utviklingsfondet Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 02.07.2008 Tid: Kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.05.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil Leder AP Tor-Petter Christensen Medlem

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil Leder AP Tor-Petter Christensen Medlem Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: TBD ifm formannskapsmøtet som starter 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.06.2005 223 U33 05/00722 3 Odd Egil Nilsen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxxxx. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 13/522 FISKERISERVICE SENJA AS - KORTAUTOMAT FYLLESTASJON BÅTER SØKNAD OM OMDISPONREING AV MIDLER

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 13/522 FISKERISERVICE SENJA AS - KORTAUTOMAT FYLLESTASJON BÅTER SØKNAD OM OMDISPONREING AV MIDLER l Berg kommune Utvalg: Møtested: NÆRINGSFONDET Kommunestyresalen Møtedato: 05.06.2014 Tid: 09.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

for nordlige folk RIDDU RIĐĐU

for nordlige folk RIDDU RIĐĐU Sluttrapport Riddu Riđđu Senter for nordlige folk RIDDU RIĐĐU SENTER FOR NORDLIGE FOLK SLUTTRAPPORT MAI 2011 Davvi álbmogiid guovddáš / Senter for nordlige folk 1. Innledning Som et resultat av et forprosjekt

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 27/14 14/00904-5 Årsregnskap 2013 - Vennesla kommune 29/14 13/03184-5

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/12 12/282 ÅRSMELDING 2011 OPPVEKST- OG KULTURETATEN 14/12 12/2098 INNFØRING AV KOMMUNAL KONTANTSTØTTE I KARMØY KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/12 12/282 ÅRSMELDING 2011 OPPVEKST- OG KULTURETATEN 14/12 12/2098 INNFØRING AV KOMMUNAL KONTANTSTØTTE I KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Mykje skole Møtedato: 25.04.2012 Tid: Kl. 18.00 NB!! Merk sted Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2011 Tid: Etter ADU møtet Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall

Detaljer