Sluttrapport Kort og godt. Utvikling av et undervisningsopplegg med bruk av refleksjonskort knyttet til kapittel 4A i pasientrettighetsloven.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport Kort og godt. Utvikling av et undervisningsopplegg med bruk av refleksjonskort knyttet til kapittel 4A i pasientrettighetsloven."

Transkript

1 Sluttrapport Kort og godt Utvikling av et undervisningsopplegg med bruk av refleksjonskort knyttet til kapittel 4A i pasientrettighetsloven.

2 Bakgrunn, formål og målgrupper Bakgrunn: Et nytt kapittel i pasientrettighetsloven trådte i kraft 1. januar Helsedirektoratet utlyste derfor våren 2009 et tilskudd til undervisningssykehjemmene i alle fylker til kompetanseheving og opplæring i pasientrettighetsloven kapittel 4A - helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Glemmen sykehjemundervisningssykehjemmet i Østfold søkte høsten 2009 om midler med bakgrunn i ønsket om å utvikle et undervisningsopplegg med bruk av refleksjonskort. Fokus på kompetanseheving og opplæring i pasientrettighetsloven kapittel 4A. Glemmen sykehjem USH Østfold har også knyttet dette prosjektet til KS prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving. Formål: En adgang til å bruke tvang i utøvelse av helsehjelp innebærer etiske utfordringer og dilemmaer. Formålet med prosjektet er at helsepersonell skal få økt kompetanse og kunnskap om kapittel 4A i pasientrettighetsloven. Prosjektet ønsker med enkle midler å sette i gang etisk refleksjon blant ansatte vedrørende temaene tvang, samtykkekompetanse og tillitskapende tiltak. Målgrupper: Helsepersonell i sykehjem, der en stor gruppe av pasientene til enhver tid berøres av pasientrettighetsloven kapittel 4A oppholder seg. Hvorfor refleksjonskort som undervisningsopplegg? Bruk av refleksjonskort på arbeidsplassen utfordrer hver enkelt til å sette ord på egen praksis og å veie hensyn mot hverandre. Når man reflekterer sammen i gruppe bidrar det til at man klatrer på hverandres tanker og det skapes en bevisstgjøring rundt det aktuelle emnet. Ulike belysninger og innfallsvinkler om et emne fører til nye erfaringer og kunnskap og som igjen kan bidra til en bedre og styrket praksis (Juell, 2003). Metoder for gjennomføring Jeg startet hele prosessen med å orientere meg om hva som allerede hva blitt gjort tidligere av arbeid rundt det nye lovverket. Jeg henvendte meg derfor til andre undervisningssykehjem som allerede var i gang med prosjekter knyttet til endringene i pasientrettighetsloven. Ett av undervisningssykehjemmene jeg var i kontakt med var Haugetun Omsorgssenter i Gjøvik, USH i Oppland. De har blant annet etablert en etisk komité der komiteen har utarbeidet refleksjonskort knyttet til generell etikk. Jeg fikk der for litt tips og råd for hvordan jeg kunne gå frem i utarbeidelsen av refleksjonskortene. Jeg var også i kontakt med USH i Vestfold som også har prosjekt knyttet til pasientrettighetsloven kapittel 4A om informasjonsspredning. Noe av det som kom frem under samtalen med prosjektleder der var at de tidlig i informasjonsspredningen hadde gjort seg erfaringer med at flere helsepersonell var usikre rundt dette med hvordan vurdere samtykkekompetansen til pasienter. De måtte derfor starte undervisningen der. Dette fant jeg som et veldig nyttig tips, da dette sa noe om hva jeg burde vektlegge av temaer i utarbeidingen av refleksjonskortene. Metoder og type tiltak som er iverksatt for kompetanseheving er utarbeiding av refleksjonskort, utprøving av refleksjonskort, utarbeiding av brukerveileder, brosjyre og boks.

3 1. Utarbeiding av refleksjonskort Refleksjonskortene ble utarbeidet hovedsakelig gjennom prosjektgruppa. Prosjektgruppa brukte pc og prosjektor ved utarbeidelsen av tekstformuleringer til kortene. Vi begynte hele prosessen med brainstorming. Prosjektleder hadde på forhånd kategorisert fem emner eller temaer som går igjen i lovverket og som vi systematisk utarbeidet tekst formuleringer til. De fem emnene eller temaene som vi har utarbeidet tekstformuleringer til er; tvang, samtykkekompetanse, tillitskapende arbeid, sentrale begreper og case. 2. Utprøving av refleksjonskort For å kvalitetssikre arbeidet rundt tekstformuleringene til refleksjonskortene hadde vi utprøving av 20 refleksjonskort ved 3 avdelinger på Glemmen sykehjem. Vi valgte å prøve dem ut i to langtidsavdelinger for personer med somatiske lidelser, og i en langtidsavdeling for personer med demens. Vi hadde kjøpt inn 3 søte bokser som vi la kortene i. Vi hadde også utarbeidet en liten brukerveileder for hvordan kortene var tenkt å brukes. De 20 kortene var laminert i forskjellige farger ut fra hvilket emne/tema de hørte innunder. Sykepleier og vernepleier i prosjektgruppa hadde ansvaret for utprøving av refleksjonskortene i sine avdelinger hvor de jobber til daglig. Den som var ansvarlig for utprøvingen på den tredje avdelingen var en sykepleier utenom prosjektgruppa. På den måten kunne vi sammenligne hvordan refleksjonskortene ble tatt imot fra noen som ikke hadde vært med og utarbeidet dem. Refleksjonskortene ble prøvd ut i 14 dager og på flest mulig rapporter. De som hadde ansvaret for utprøvingen fikk også tildelt et evalueringsskjema utarbeidet av prosjektleder. Dette skulle besvares ut i fra erfaringene i avdelingen gjort rundt bruk av kortene. Prosjektgruppa arbeidet videre med refleksjonskortene ut i fra evalueringene som ble gjort. 3. Utarbeide brukerveileder for refleksjonskort Prosjektleder har utarbeidet en veileder til bruk av refleksjonskortene. Brukerveilederen har vært til gjennomlesing av prosjektgruppa og styringsgruppa. Den har blitt redigert og justert etter tilbakemeldinger, og deretter til ny gjennomlesing. Brukerveilederen inneholder momenter som bakgrunnen for refleksjonskortene, hva refleksjon er, oppbygging av kortene, instruksjon for bruk av kortene og anbefalt litteratur. 4. Utarbeide brosjyre for bruk av refleksjonskort Prosjektleder og styringsgruppen har utarbeidet en brosjyre om bruk av refleksjonskortene. Brosjyren har overskrifter med relevante spørsmål med underliggende tekst. Overskrifter som: Bruker du tvang? Prøv dette! Refleksjonskort som kompetansetiltak. Slik gjør du.

4 Den inneholder også kontaktinformasjon om hvor man kan henvende seg for å kjøpe eller bestille refleksjonskortene. 5. Utarbeide boks/beholder til refleksjonskort Det var en utfordring å finne frem til hvordan vi skulle løse dette med bokser eller beholdere til refleksjonskortene. Prosjektleder undersøkte med flere steder om muligheten til å få trykket opp bokser, og med en bestemt layout for boksen. Vi var også avhengig av at det måtte være et firma som har boksene inne hele tiden, da vi på forhånd ikke vet når og hvor mange som kommer til å kjøpe eller bestille refleksjonskortene. Etter å ha gått gjennom med styringsgruppa hvordan vi tenkte oss utseende på boksen, hadde prosjektleder et møte med Inpublish som tok på seg jobben videre med denne. 6. Vurdere layout og utseende på refleksjonskort, brukerveileder, brosjyre og boks. Når vi vurderte hva slags layout vi ønsket oss for refleksjonskortene, var det viktig for oss å komme frem til noe som var fengende og inspirerende hos de ansatte. Samtidig ønsket vi at det skulle være en rød tråd gjennom layouten på refleksjonskortene, brukerveilederen, brosjyren og boksen. Som helhet ønsket vi også at refleksjonsmaterialet skulle ha et fellestrekk med layouten til informasjonsmaterialet til Glemmen Sykehjem, USH. Organisering og styring For å lykkes i dette prosjektet og for å få refleksjonskortene mest mulig praksisnære var det viktig at medlemmene i prosjektgruppa hadde god erfaring med sykehjemspasienter. Både sykepleier og vernepleier i prosjektgruppa jobber i sykehjem og står ofte tett opptil etiske problemstillinger og dilemmaer knyttet til det nye lovverket. Prosjektleder jobber som spesialsykepleier i demensteamet i kommunen, men har erfaring fra arbeid i somatisk langtidsavdeling og skjermet avdeling for personer med demens. Prosjektorganisering: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Styringsgruppe: Maria Svennberg, spesialsykepleier. Glemmen sykehjem, USH. Siv Marit Ultvedt, vernepleier. Glemmen sykehjem, USH. Ida Emelie Strand Bertheussen, sykepleier. Glemmen sykehjem, USH. Birgitte Skauen Kopperud, virksomhetsleder. Glemmen sykehjem, USH. Elisabeth Østensvik, prosjektleder FoU avdelingen. Glemmen sykehjem, USH.

5 Resultatvurdering i forhold til mål Det har blitt utarbeidet 100 refleksjonskort med både brukerveileder og brosjyre til. Pr dags dato er brukerveilederen, brosjyren og boksen til trykking. Vi har derfor ikke fått begynt spredning av undervisningsopplegget ennå bortsett fra gitt informasjon om selve prosjektet i ulike samlinger. 20 av refleksjonskortene har derimot vært til utprøving ved 3 avdelinger på Glemmen sykehjem. Evalueringen av utprøvingen viser blant annet at refleksjonskortene ble tatt godt imot på alle de tre avdelingene hvor de ble prøvd ut. De fleste ansatte var positive til å lære å få økt kunnskap om pasientrettighetsloven kapittel 4A. Flere ansatte opplevde det også godt å få et faglig forum på avdelingen hvor det var rom for å diskutere etiske problemstillinger. Ved siden av refleksjonskortenes temaer og emner bidro kortene også til økt refleksjon omkring andre temaer i avdelingen. Helhetlig sett ble flere ansatte mer bevisste på viktigheten og nytten av refleksjon. De fikk kjennskap og kunnskap til kapittel 4A, og noen fikk også lyst til å lære mer om lovverket. Glemmen sykehjem, USH har mottatt flere henvendelser fra andre som ønsker refleksjonskortene, blant annet fra to nabokommuner. Ressursbruk Prosjektleder har vært ansatt i ca 20 % stilling over 18 uker. Prosjektleder har i høst deltatt på diverse kurs for kompetanseheving i pasientrettighetsloven kapittel 4A og kurs i refleksjonsarbeid på Nordpå i regi av KS prosjektet samarbeid om etisk kompetanseheving. Både prosjektgruppen og styringsgruppa har hatt 4 møter. I tillegg har det vært gitt fortløpende oppdateringer og mulighet for å stille spørsmål når vi har truffet hverandre f. esk i lunsjpausen og lignende. Se eget budsjett. Andre ressurser: Informasjonsavdelingen i Fredrikstad kommune har arbeidet med layout og design på refleksjonskortene, brukerveilederen og brosjyren. Hustrykkeriet i Fredrikstad kommune har trykket opp refleksjonskortene. Inpublish har utarbeidet boksen til refleksjonskortene og stått for layout og trykking av denne. Planer for videreføring, formidling av erfaringer og evaluering Når hele undervisningsopplegget om bruk av refleksjonskort er klart, skal det implementeres internt på Glemmen sykehjem, USH. Dette gjøres gjennom avdelingsledermøter, personalmøter, fagdager. Det planlegges et implementeringsprosjekt fra høsten 2010 som det søkes midler til gjennom KS.

6 Se egen søknad. Glemmen sykehjem, USH har en rekke samarbeidspartnere og målgrupper som vi tenker vi kan spre informasjon om refleksjonskortene gjennom. Vi tenker en spredning gjennom ulike konferanser og samlinger som postmøter, temadager, kontaktmøter og informasjonsmøter. Vi tenker også å bruke kommunikasjonskanaler som fylkesmann, KS samarbeid om etisk kompetanseheving, SME ( seksjon for medisinsk etikk), nyhetsbrev, høyskolen i Østfold, hovedundervisningssykehjemmet og internettsiden til Glemmen sykehjem. FoU- leder har presentert Kort og godt prosjektet på parallellsesjon -kongress Omsorg 2010 i Trondheim. Det er laget en poster til prosjektet. Prosjektleder har utarbeidet en powerpoint presentasjon av prosjektet som kan tas i bruk i overnevnte foraer. Forlaget Aldring og Helse er kontaktet for videre opptrykk og distribusjon av refleksjonskortene.

Begrense tvang kort og godt

Begrense tvang kort og godt GLEMMEN SYKEHJEM Prosjektrapport juli 2011 Begrense tvang kort og godt - UTVIKLING AV EN MODELL FOR REFLEKSJON I HVERDAGEN OMSORG KVALITET GLEDE Av FoU-leder Elisabeth Østensvik BEGRENSE TVANG - KORT OG

Detaljer

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold Sluttrapport fra prosjektet Innhold Forord... 2 1.0. Bakgrunn, formål og målgrupper... 3 2.0. Metoder

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

Et godt måltid for flere!

Et godt måltid for flere! Prosjektnr H1/06 Tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende Barn/unge-Akershus Et godt måltid for flere! Prosjektrapport - et prosjekt i Gartnerveien barnehage og habilitering Av Karine Grønli

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Folkehelse - fra plan til praksis

Folkehelse - fra plan til praksis Folkehelse - fra plan til praksis En prosjekt- og erfaringsoppsummering Hans Donali Tilset, Gudveig Gjøsund NTNU Samfunnsforskning Juni 2015 ii TITTEL gh RAPPORT Studio Apertura Postadresse: 7491 Trondheim

Detaljer

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune Lenvik kommune ELIN-k i Lenvik kommune 15.04.09 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering...

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Et prosjekt for å spre kunnskap og erfaringer fra prosjektet Gjemt, men ikke glemt? (2010-2013) ved Ammerudhjemmet bo- og kultursenter / Kirkens Bymisjon Oslo Søknad

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i sykehjem

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i sykehjem Trondheim kommunerevisjon Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i Sammendrag Bakgrunn og problemstillinger Kapittel 4A i pasientrettighetsloven omhandler helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

PROSJEKT SMITTEVERN I SYKEHJEM

PROSJEKT SMITTEVERN I SYKEHJEM PROSJEKT SMITTEVERN I SYKEHJEM 2009 2011 Gunn Vottestad: Blå time Gunn Vottestad/ Bono Rapport ved prosjektleder Hilde Isaksen, Smittevernsenteret, AMS, UNN HF. Juni 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 1... 4 SAMMENDRAG...

Detaljer

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr.

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr. SLUTTRAPPORT for prosjektet Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnr.: 2007/3/0374 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Forord

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14

Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14 Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14 Tysvær kommune - Bjørgene omsorg- og utviklingssenter - Kompetansesenter i lindrande

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede "Lettere når jeg er aktiv" - betydningen kosthold og fysisk aktivitet i dagliglivet har for god helse og livskvalitet

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

Årsrapport 2014. Foto: Gerardo Poblete, KS

Årsrapport 2014. Foto: Gerardo Poblete, KS Foto: Gerardo Poblete, KS årsrapport 2014 FORORD Prosjekt «Samarbeid om etisk kompetanseheving» har siden starten i 2007 og frem til den 31.12.14 fått med 242 kommuner som deltakere. Åtte av disse er ressurskommuner

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre 2014 Prosjektrapport Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre -implementering av modell for samhandling mellom fastleger og hjemmetjenesten i Sandefjord kommune Sandefjord

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013 Sluttrapport fra Sykehjemsprosjektet i Noklus En satsning fra Regjeringen som del av Omsorgsplan 2015 2007 2012 Bergen 2013 2 FORORD God kvalitet på laboratorievirksomheten ved landets sykehjem er avgjørende

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer