Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1."

Transkript

1 Helsenettverk Lister Møtedato: Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling ved livets slutt, er at både 1. og 2.linje tjenesten i Lister regionen er opptatt av å øke kompetansen innen lindrende behandling for å møte veksten i antallet pasienter med langt kommet kreftsykdom og kronisk dødelige sykdommer i årene framover. Helsenettverk Lister fikk i kroner til prosjektet Lindring i Lister. Prosjektet som er signalisert å være et treårig prosjekt kom først i gang januar Det er ansatt prosjektleder i 30 % stilling, og etablert et fagforum Lindring som prosjektgruppe. Ny søknad om midler for 2011 ble avvist, på bakgrunn av at prosjektet ikke var kommet i gang. Midlene fra 2010 ble derimot overført til Formålet med prosjektet i 2011 har vært å innføre faste rammer og rutiner for kompetanseheving og utveksling i regionen, og at den regionale kompetansen innen lindrende behandling og omsorg ved livets slutt utnyttes best mulig. Uansett hvor pasientene befinner seg i behandlingsforløpet skal pasienter og deres pårørende oppleve å få helhetlig, lik og verdig behandling, omsorg og oppfølging. Ved hjelp av prosjektleder og en stor egeninnsats fra overlege Anneus Van Lessen og Wenche Stavenes ved SSHF er måloppnåelsen meget god, og SSHF opplever en økt interesse og kompetanse blant fastlegene i regionen som har deltatt på undervisning. Fagforum Lindring var i møte 9. januar enige om å søke midler til å videreføre prosjektet i 2012, med de justeringer av mål og tiltak som følger av erfaringene og de foreløpige resultatene i Forslag til søknadstekst: Formål Formål med prosjektet Lindring i Lister er å styrke kompetansen hos ansatte i kommunehelsetjenesten slik at de kan gi et helhetlig og godt tilbud til pasienter med behov for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt, samt gi pårørende en tettere oppfølging. Målgruppe Målgruppen er helsepersonell, herunder fastleger, i kommunehelsetjenesten i Listerregionen.

2 Den indirekte målgruppen er pasienter med behov for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt og deres pårørende. Mål Målsetningene i 2012 er: - Økt kompetanse innen lindrende behandling og omsorg ved livets slutt blant helsepersonell og fastleger - Implementere faglige prosedyrer for lindrende behandling og individuell plan for pasienter som mottar lindrende behandling - Økt kompetanse og styrket tilbud innen lindrende behandling til pasienter med KOLS blant fastleger i Lister Gjennom prosjektet Lindring i Lister har siden etableringen januar 2011, blitt gjennomført en rekke vellykkede tiltak. Prosjektet har hatt særlig fokus på å øke kunnskap og kompetanse om lindrende behandling hos leger og det er utarbeidet et undervisningopplegg og et hospiteringsprogram som er godkjent av Den norske legeforening. 13 av de 38 fastlegene i Lister har deltatt og det skal gjennomføres en ny 2 dagers undervisning vinteren Gjennom prosjektet har overlege Anneus vanlessen også undervist i smågruppemøter til legene i Lister. Tilbakemeldingene fra legene er udelt positive og Lindrende team ved Sørlandet sykehus Helseforetak melder om bedre samhandling med legene etter undervisningen og møtene i smågruppene. Prosjektet vil også i 2012 ha fokus på kompetanseheving blant fastleger gjennom undervisning og hospitering. Undervisningen vil komplimentere tilbudet om et interkommunalt legenettverk i regi av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. De legene i Lister som gjennomfører undervisningen og hospiteringen vil kunne bidra meget positivt inn i det interkommunale legenettverket. Faglige prosedyrer og individuell plan For å ivareta pasienten og deres pårørende er det viktig at helsepersonell har gode rutiner og gode hjelpemidler i form av faglige prosedyrer og bruk av individuell plan. Gjennom Lindring i Lister skal det arbeides for å innføre en felles prosedyre for lindrende behandling. Prosjektleder deltar på et opplæringsprogram i regi av Verdighetssenteret og tema for det praktiske prosjektet hun har valgt å gjennomføre som del av undervisningen er implementering av individuell plan i kommunene i Lister. Fokus på implementering av faglige prosedyrer og individuell plan videreføres i Økt kompetanse og styrket tilbud innen lindrende behandling til pasienter med KOLS Kartleggingen gjennomført i 2011 viste at kommunehelsetjenesten er veldig fornøyd med tilbudet som pasienter med kreft får fra Lindrende team ved SSHF, samtidig som de ønsker at også andre pasienter med et komplisert forløp også får tilsvarende tilbud. Pasienter med KOLS ble særlig fremhevet som et eksempel på en pasientgruppe som er økende og hvor mange har kompliserte forløp. Kommunene har, og vil få et økende behov for kompetanse innen lindrende behandling av pasienter med KOLS. Kols er en kronisk sykdom som rammer stadig flere.

3 En oversikt viser at antallet KOLS pasienter i Listerregionen i 2030 vil være 41 prosent høyere enn antall personer med Kreft. Mens kreft er en sykdom mange blir friske av, er Kols en kronisk lidelse man enten dør med eller av. Kommune Beregnet Diabetes Kreft Kols Demens Slag folketall i 2030 Farsund Flekkefjord Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal Lister totalt Tall fra Helsedirektoratets styringsdata for somatisk sykehusaktivitet viser følgende forbruk av spesialisthelsetjenester for pasienter med KOLS i Kommune Ant innbyggere pasienter med kols opphold liggedøgn Gjsnitt liggetid konsultasjoner Farsund ,2 døgn 49 Flekkefjord ,1 døgn 107 Hægebostad Kvinesdal ,6 døgn 63 Lyngdal ,4 døgn 35 Sirdal ,75 døgn 11 Lister totalt ,8 døgn 271 Det er ganske stor variasjon i gjennomsnittlig liggetid per innleggelse for pasienter med KOLS, fra over 8 døgn per innleggelse i Farsund til under fire døgn i Sirdal. Prosjektet Lindring i Lister har som mål å kartlegge situasjonen og tilbudene til pasienter med KOLS nærmere og undersøke i hvilken grad man ved å øke det kommunale tilbudet innen lindrende behandling til denne pasientgruppen kan bidra til å redusere antall liggedøgn i spesialisthelsetjenesten. En del KOLS pasienter har kompliserte forløp, gjerne preget av angst, depresjon og ensomhet, men de som andre ønsker å være hjemme i eget hjem dersom de føler seg trygge. I følge SSF vil økt fokus og kompetanse i kommunehelsetjenesten kunne bidra til å styrke tilbudet til disse pasientene og således unngå at de må legges inn i spesialisthelsetjenesten. I dag er det ressurssykepleiere, frikjøpt i en gitt stillingsprosent, som skal følge opp pasienter og overføre kompetanse til andre ansatte. All den tid ressurssykepleierne går i vanlig turnus kan det være utfordrende å organisere tilbudet til pasienter og kompetanseoverføringen til øvrige ansatte i kommunen optimalt. Alle kommunene i Lister har ressurssykepleiere som ved hjelp av nettverk og undervisning i regi av Utviklingssenteret har høy kompetanse innen lindrende behandling for kreftpasienter. Det finnes ikke tilsvarende kompetansehevingstilbud eller nettverk for å heve kompetansen innen lindrende behandling til KOLS pasienter. I dag har enkelte kommuner i Lister 02 kontakter som er frikjøpte for å ha et særlig oppfølgingsansvar for pasienter som har behov for oksygentilførsel, som ved hjelp av kompetanseoverføring fra 2.linjetjenesten vil kunne bli i stand til å gi et bedre og mer helhetlig tilbud til KOLS pasienter i en lindrende fase.

4 Lindrende team ved SSF har i dag hovedsakelig kun kapasitet til å følge opp kreftpasienter og pasienter med ASL. Lindrende behandling vil i de fleste tilfeller være tilbud som faller inn under kommunens ansvarsområde, men det er i dag begrenset kompetanse og kunnskap om lindrende behandling for pasienter med KOLS Fagforum Lindring ønsker på bakgrunn av dagens behov å søke om delfinansiering av en stilling som i samarbeid med Lindrende team skal utvikle en samhandlingsmodell lindring for oppfølging av KOLS pasienter i en eller to av kommunene i Lister. Dersom erfaringene med modellen og tiltakene som etableres er gode, vil dette legge grunnlag for videreføring av modell og tiltak i øvrige kommuner i regionen. I utgangspunktet skal det prøves ut en samhandlingsmodell Lindring i Lister hvor en eller to kommuner piloterer en modell hvor en ressurssykepleier frikjøpes i inntil 20 % stilling i ett år. Med del finansiering fra prosjektmidler vil dette utgjøre inntil 40 % stilling i ett år i to av kommunene. Disse ressurssykepleierne vil få hospitere ved SSF og Lindrende enhet og få en særlig kompetansehveing innen lindrende behandling og omsorg for pasienter med KOLS. Ressurssykepleierne skal ha et særlig ansvar for oppfølging av KOLS pasienter i sin kommune. Målsetningen er at kommunene ved hjelp av kompetanse og ny organisering vil kunne behandle pasienter med KOLS lenger i eget hjem og være i stand til å gi pasientene et tilbud med så høy kvalitet at de kan unngå å ligge lengre enn nødvendig på sykehus. Delmål 1. Økt kunnskap og kompetanse hos leger om lindrende behandling og omsorg 2. Tilpasse og implementere felles faglige, lokalt 3. Samhandlingsmod ell Lindring - Økt kompetanse og bedre tilbud innen lindrende behandling til pasienter med KOLS 4. Dokumentasjon og evaluering Resultatmål Seks fastleger i Listerregionen gjennomfører undervisning med påfølgende hospitering ved lindrende enhet ved SSHF innen Gjennomføre 2 undervisningsdager for fastleger i Listerregionen vår 2012 Gjennomføre 2 undervisningsdager for fastleger i Listerregionen høst 2012 Gjennomføre møter i smågruppene: faginnhold som sikrer erfaringsoverføring og kunnskapsutveksling fra Lindrende team til fastleger i smågrupper løpende Kompetanseoverføring til helsepersonell i kommunene prosedyrer for lindrende behandling ved livets slutt for personer med KOLS Fagforum Lindring vurderer eksisterende prosedyrer for den terminale pasient i løpet av våren 2012 Fagforum Lindring sender forslag til prosedyre til behandling i Helsenettverk Lister for behandling innen september 2012 Arrangere seminar med formål å informere om nye prosedyrer for den terminale pasient innen Implementere felles IP i kommunene innen En eller to av kommunene i Lister frikjøper en sykepleier i % stilling som skal ha et særlig ansvar for oppfølging av pasienter med KOLS Kompetanseoverføring fra spesialisthelsetjenesten til ressurssykepleier KOLS om lindrende behandling og omsorg for pasienter med KOLS innen Gjennomføre en samling for helsepersonell i kommunene, hvor lindrende behandling til pasienter med KOLS er hovedtema, innen , ansvar ressurssykepleier KOLS og Lindrende team SSF Utvikle en samhandlingsmodell lindring mellom Lindrende team og ressurssykepleier KOLS som legges frem for styringsgruppen innen Kartlegge behov og tilbud til pasienter med KOLS i Listeregionen Dokumentere erfaringer fra modellutprøving samhandlingsmodell Lindring Gjennomføre 4-6 møter i prosjektgruppen Fagforum Lindring innen Innkalling og referater fra møtene legges ut på: Det utarbeides en årsrapport for 2012 innen Det lages evalueringsskjema som deltakerne fyller ut i forbindelse med fag dager, undervisningsdager og hospitering

5 Budsjettpost Beskrivelse Sum Lønn/frikjøp prosjektleder 30 % stilling inkl. sosiale utgifter Modellutprøving 40 % stilling inkl. sosiale utgifter Samhandlingsmodell Lindring i Lister Honorarer brukerrepresentant Honorar, reiseutgifter evt. tapt arbeidsfortjeneste Reiseutgifter Dekning av reiseutgifter prosjektleder og ressurssykepleier Seminar, kurs konferanser Kontorleie 30% + 30% stilling Søknadssum Lindring i Lister Egeninnsats Frikjøp ressurssykepleier Inntil 20 % i 2 kommuner totalt ca. 40 % KOLS fastleger 2 undervisningsdager for fastleger vår, frikjøp overtid fastleger 2 undervisningsdager for fastleger høst, frikjøp overtid helsepersonell Fagdag: prosedyrer for lindrende behandling ved livets slutt for personer med KOLS, egeninnsats innledere, frikjøp deltakere, helsepersonell reiseutgifter Undervisning/fagdag for helsepersonell i kommuner implementering av felles prosedyrer og IP, egeninnsats innledere, frikjøp deltakere, reiseutgifter Undervisning smågrupper kveld, frikjøp overtid 5 møter x 500kr x 7 representanter Kjøregodtgjørelser arbeidsgruppen Totalt budsjett Egeninnsats Søknadssum Søker om overført fra kroner til Lindring i Lister Søknadssum Søknad om nye midler i Forslag til vedtak: Helsenettverk Lister vedtar at fremlagt utkast til søknad om Lindring i Lister godkjennes med eventuelle merknader og korreksjoner.