Nye muligheter. et samarbeidsprosjekt for å få unge voksne med manglende grunnleggende ferdigheter i arbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye muligheter. et samarbeidsprosjekt for å få unge voksne med manglende grunnleggende ferdigheter i arbeid"

Transkript

1 Nye muligheter et samarbeidsprosjekt for å få unge voksne med manglende grunnleggende ferdigheter i arbeid

2 Nye muligheter et samarbeidsprosjekt for å få unge voksne med manglende grunnleggende ferdigheter i arbeid Valborg Byholt ISBN Vox,

3 Forord Denne rapporten er skrevet på bakgrunn av prosjektet Nye muligheter, hvor ulike instanser samarbeidet om å få unge voksne med avbrutt eller mangelfull utdanning inn i arbeid og opplæring. Ni deltakere mellom 20 og 25 år fikk opplæring i grunnleggende ferdigheter i kombinasjon med praktisk arbeidstrening i lokale industribedrifter. Prosjektet er interessant av flere årsaker. Det belyser utfordringer og muligheter knyttet til unge voksne og frafall i videregående opplæring. De fleste av deltakerne tegnet lærekontrakt eller fikk arbeid etter endt opplæring. Ikke minst viser prosjektet at det er mulig å få til gode løsninger når flere instanser samarbeider. Prosjektet kan ha overføringsverdi både med hensyn til organisering av samarbeid og pedagogisk tilrettelegging. Rapporten er skrevet på bakgrunn av prosjektets egen rapportering til Vox, der ulike samarbeidspartnere har utdypet sine erfaringer. Det er også laget en videoreportasje fra prosjektet. Prosjektet har fått støtte gjennom Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). Rapporten er skrevet av seniorrådgiver Valborg Byholt, som har vært prosjektleder fra Vox. Oslo, april 2009 Jan Ellertsen direktør 2

4 Innledning Bakgrunn Våren 2007 fikk Xstrata Nikkelverk AS i Kristiansand tilsagn om midler fra Vox til å gjennomføre et utviklingsprosjekt med bakgrunn i Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Opplæringskontoret for teknologifag i Agder (OTEK) og pedagogisk konsulent Hans Lund. Xstrata Nikkelverk var initiativtaker til prosjektet. Offentlig statistikk viste at et foruroligende høyt antall elever i videregående opplæring har valgt å avslutte sin utdanning, jf. NIFU STEPS forskningsrapport om frafall i videregående opplæring. Samtidig var det oppstått et stort behov for faglært arbeidskraft i regionen. Man mente at det her måtte være uforløste arbeidskraftressurser. Mål I Nye muligheter var målet å motivere og rekruttere unge voksne med avbrutt videregående utdanning og manglende basiskompetanse inn i arbeidslivet. Etter å ha fått opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning og ikt kombinert med fagopplæring/arbeidslivstrening ute i bedrift, skulle deltakerne kunne tegne kontrakt om hel eller delvis fagopplæring. Målgruppe Målgruppen var unge voksne i alderen år med svært ulike forutsetninger og bakgrunn. Det var ni deltakere, hvorav fem var fremmedspråklige. Flere hadde dårlige skoleerfaringer, og en del av de fremmedspråklige hadde traumatiske opplevelser fra hjemlandet. De fleste var rekruttert gjennom NAV Ung-etat i Kristiansand og fikk støtte til livsopphold gjennom NAV. 3

5 Gjennomføring I forkant av opplæringen var det et omfattende forarbeid både organisatorisk og pedagogisk. Dette blir nærmere beskrevet under nettverk og pedagogisk modell. Selve opplæringen ble gjennomført over 12 uker i perioden februar mai Fire dager i uken jobbet deltakerne ute i bedrift og fikk praktisk yrkesfaglig arbeidstrening i lokale industribedrifter. Én dag i uken var deltakerne samlet i kurslokale hos Xstrata Nikkelverk, der de fikk opplæring i grunnleggende ferdigheter. Kursperioden var en form for prøveperiode med avklaring i forhold til mulighet for å tegne lærekontrakt eller annen arbeidsavtale. Resultater Etter endt opplæring rapporteres det om følgende: to av kandidatene har tegnet ordinære lærekontrakter to av kandidatene har tegnet opplæringskontrakter én av kandidatene har fått forlenget praksisplass med tanke på fremtidig lærekontrakt to kandidater har fått sommerjobb en kandidat er meldt opp til fagprøve en kandidat er tilbake på skolebenken grunnet språkvansker Samtlige kandidater fullførte prosjektperioden. Året etter at opplæringen ble avsluttet, viser det seg at seks av ni deltakere har tegnet lærekontrakt og er i arbeid, en har bestått fagprøve, en er i arbeid og en er på attføringstiltak. Nettverk for samarbeid For å kunne gjennomføre prosjektet har man vært avhengig av et nettverk bestående av samarbeidspartnere innen både privat og offentlig sektor. Oversikten nedenfor gir et bilde av aktører, roller og oppgavefordeling i prosjektet. Industribedrifter i Kristiansandsregionen: hospiteringsplasser for unge voksne, yrkesfaglig veiledning. Opplæringskontoret for teknologifag i Agder (OTEK Agder): kartlegging av deltakere til prosjektet, samt tilrettelegging og oppfølging av deltakerne. OTEK Agder ble et meget sentralt bindeledd mellom partene i prosjektet. Industriklyngen NODE: «Døråpner» og hjelp til å forankre prosjektet i industribedrifter. Vest-Agder Fylkeskommune Oppfølgingstjenesten, Kvadraturen Skolesenter, Kristiansand: identifisering av deltakere i prosjektets målgruppe. NAV Ung-etat, Kristiansand og Vennesla kommune: identifisering av deltakere i prosjektets målgruppe, samt støtte til livsopphold for deltakerne i prosjektperioden. Konsulent Hans Lund, KarAt, pedagogisk ansvarlig og kursveileder. Utviklet pedagogisk modell i samarbeid med Vox. Vox: har bidratt med økonomiske midler til gjennomføringen av prosjektet og rådgivning knyttet til Rammeverket for grunnleggende ferdigheter. Vox har særlig vært interessert i det organisatoriske samarbeidet og opplæringskontorets rolle i prosjektet når det gjelder kartlegging, rekruttering og oppfølging av deltakere. 4

6 OTEK Agder rolle, oppgaver og samarbeidsrelasjoner Opplæringskontoret eies og drives av 91 industribedrifter i Agder-fylkene. Prosjektet gav mulighet til å prøve ut en ny arena for rekruttering blant unge voksne med avbrutt videregående opplæring, og OTEK så her et potensial for å få flere fagarbeidere i sine medlemsbedrifter. Planlegging og tilrettelegging OTEK Agder kontaktet oppfølgingstjenesten (OT) i Vest-Agder fylkeskommune for å få hjelp til å plukke ut kandidater. OT informerte rådgivere og lærere for å lete etter aktuelle kandidater. Antall kandidater var færre enn forventet, og OTEK henvendte seg derfor også til NAV Ung-etat. NAV hadde allerede fått en lignende henvendelse fra NODE som er et klyngesamarbeid mellom bedrifter som leverer teknologiløsninger til oljebransjen. Identifisering og kartlegging av kandidater Da det forelå oversikt over aktuelle kandidater fra OTEKs egen søkermasse, Oppfølgingstjenesten, Kvadraturen skolesenter og NAV, ble alle aktuelle kandidater invitert til felles informasjonsmøte. I startfasen av prosjektet var den største utfordringen å finne kandidater innenfor målgruppen. Med bakgrunn i oppslag i media og annen statistikk var det grunn til å tro at det ville vært mange aktuelle kandidater. Da fristen for innmeldingen var gått ut, hadde man 32 personer som kunne ha interesse innen yrkesfag som dekkes av OTEK Agder; mekaniske fagdisipliner og prosessfag. Dette var færre enn forventet. Kandidatene som meldte sin interesse, ble kalt inn på førstegangs intervju hos OTEK Agder, hvor interesser og motivasjon ble grundig kartlagt. Denne kartleggingen var svært viktig, da man under denne prosessen kunne danne seg en formening om hvilken bedrift den enkelte deltaker kunne passe inn hos. Valg av bedrifter Bedriftene ble nøye utvalgt etter at deltakerne var kartlagt. Det ble arrangert et fellesmøte med bedriftene for å informere om prosjektet og deltakerne. Deltakerne ble deretter kalt inn til intervju i bedriftene, og fikk fortløpende tilbud om praksisplass i prosjektperioden. Det ble innledet samarbeid med følgende bedrifter om hospitering og yrkesfaglig veiledning: Xstrata Nikkelverk AS, Etech Prosess, Oceaneering Rotator, Kristiansands Skruefabrik & Mek. Verksted, Promens, Elkem, Varodd AS, og Smiths Auto. Oppfølging i kursperioden OTEK hadde kontinuerlig dialog med bedriftene, kandidatene og NAV Ung-etat i hele perioden. Oppfølgingen ble foretatt ute på den enkeltes arbeidsplass. En av kandidatene måtte etter kort tid omplasseres til en annen bedrift grunnet mistrivsel ved den første bedriften. Før praksisperioden startet, ble det avtalt med bedriftene at det måtte være en kontinuerlig dialog med OTEK for å kunne ta tak i de utfordringer som måtte oppstå. Dette viste seg å være avgjørende for at alle fullførte prosjektperioden. Gjennom hele prosjektet var det et sterkt fokus på fremmøte, interesse og punktlighet i forhold til avtaler. 5

7 Erfaringer og suksesskriterier i nettverksarbeidet Vi trekker frem noen sentrale faktorer fra OTEKs rapportering: Forarbeidet var svært viktig. En av de viktigste forutsetningene for å lykkes var at «matchen» mellom deltaker og bedrift var best mulig. Inntaksprosessen var meget ressurskrevende. Det var mange samarbeidsinstanser involvert, og det var en lang prosess å velge ut kandidater til prosjektet. Oppfølging underveis var helt avgjørende for bedriftenes deltakelse. Gjennom et langvarig samarbeid var det etablert et tillitsforhold mellom opplæringskontorets representanter og industribedriftene. OTEKs fleksibilitet og tilstedeværelse på kort varsel var avgjørende for at alle deltakerne fullførte prosjektet. NAV Ung-etat var en viktig samarbeidspart for prosjektet, og kursstønaden (i form av dagpenger) var en motiverende faktor for deltakerne. OTEK vurderer prosjektet som meget vellykket og anbefaler også andre å lage ordninger som gir ungdom muligheten til å vise frem personen bak et kompetansebevis. Dette fordrer at en må ha ressurser avsatt til dette, og tett dialog med bedrifter og øvrige samarbeidspartnere. Pedagogisk modell I Nye muligheter har man bygget på erfaringer som er gjort i et tidligere BKA-prosjekt ved Xstrata Nikkelverk med gjennomføring av et treningsprogram for ansatte med manglende basiskompetanse. Det ble da gitt trening i lesing, skriving, matematikk og bruk av dataverktøy. Mye av den samme metodiske tilnærmingen ble benyttet i Nye muligheter. I tillegg har opplæringen tatt utgangspunkt i Vox kompetansemål for grunnleggende ferdigheter, se Det ble også gitt opplæring i samfunnslære. Hans Lund har vært fagansvarlig for teoridelen av kurset. Spesialpedagogisk kompetanse og allsidig erfaring fra arbeid med målgruppen, blant annet fra attføringsbedrift, har gitt ham solid bakgrunn i rollen som instruktør og veileder for kursdeltakerne. Nedenfor trekker vi frem noen sentrale forhold fra hans rapportering. Dette samsvarer med inntrykk Vox har fått fra studiebesøk. Motivasjon og sosialisering For deltakerne var det til stor inspirasjon at kurset kunne hjelpe dem til å få en arbeidsplass. De kjente trygghet ved at de hadde et tett nettverk rundt seg som fulgte dem opp (OTEK, NAV og Hans Lund). Det var en klar ytre motivasjon for mange av dem at de fikk lønn (dagpenger) av NAV i kursperioden. En annen motivasjonskilde var opplevelsen av å bli tatt på alvor som voksne mennesker. De trengte noen som så dem i deres styrker og svakheter, ikke minst i oppstarten av prosjektet, da de var svært sårbare på bakgrunn av tidligere erfaringer med lærere og andre autoritetspersoner. Den indre motivasjonen var sterkt knyttet til følelsen av mestring ved at deltakerne fikk oppgaver som de klarte å løse. Så lenge det ikke var krav om å skulle gjennom et fastlagt pensum, gav dette pedagogiske muligheter til å gi deltakerne utfordrende og tilpassede oppgaver i både norsk og matematikk. De var også ivrige etter å kunne ta opp temaer som * Kompetansemålene ble erstattet av læringsmål i 2013, se vox.no/læringsmål. 6

8 de kjente seg usikre på i samfunnslære. Disse timene ble benyttet som et ledd i å sosialisere gruppen og la dem bli kjent med hverandres kulturer, religioner og ståsteder for øvrig. Samtalene i samfunnslæren vektla at deltakerne skulle lære seg å snakke sammen i gruppe, lytte til hverandre, og ikke minst få en større innsikt i dagsaktuelle temaer. Grensesetting og innlæring av gode arbeidsvaner Mange av deltakerne kom fra skolemiljøer som var preget av at den som skrek høyest, ble hørt. Deltakerne bar preg av å ha et høyt aktivitetsnivå, og mange hadde vært mye «utenfor» i undervisningen. Det ble brukt mye tid på avlæring av dårlige vaner og innarbeiding av gode vaner. Veiledning og grensesetting fra instruktør bidro til at de fikk trent opp evnen til lytting, refleksjon og formidling. Det var en stor fordel at gruppen ikke var større enn ni deltakere. Undervisningsforhold I gruppen la veilederen stor vekt på å finne balansen mellom nærhet og avstand. Det fysiske rommet hadde visse begrensninger. Blant annet var det uheldig at deltakerne satt for tett sammen og hadde tilgang til Internett. Det distraherte dem ofte på en slik måte at det måtte arbeides i «gammel lærerstil» for å få dem fokusert. Undervisningen var avhengig av at alle deltakerne hadde tilgang til pc. Det er en fordel om læreren kan åpne og stenge tilgang til nett. Kartlegging av deltakerne individuelle behov I kursmodellen ble det lagt vekt på å ha flere nivåer på treningen for å ivareta deltakernes individuelle behov. Tilpasning av undervisningen ble gjort etter nøye observasjoner av deltakerne. I tillegg til denne kontinuerlige kartleggingen ble det også foretatt en verdifull formell kartlegging etter tredje gruppesamling. Denne ble gjennomført ved hjelp av dataprogrammet Rådgiveren. Dette verktøyet ble valgt fordi det gir en beskrivelse av teknisk nivå og grunnleggende matematikk- og lesekunnskaper. Kartleggingen kunne for eksempel avdekke svært dårlige kunnskaper i det norske språk, mens samme person samtidig viste svært god forståelse for matematikk. 7

9 Illustrasjon fra Rådgiveren: Eksempel på kartlegging Kartleggingen avdekket flere områder i matematikken der det individuelle nivået viste seg å være svært ujevnt, og hvor det derfor var gunstig at dette var klargjort på forhånd. Det samme var tilfellet i norsk språk. Etter prøveperioden ble det gjennomført en ny test av deltakernes basiskompetansenivå, der man mente å se til dels betydelig fremgang. Opplæring i grunnleggende ferdigheter faglig trening i norsk og matematikk Opplæringen tok utgangspunkt i Vox kompetansemål for grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og hverdagsmatematikk. Det var et mål for kurset at opplæringen i grunnleggende ferdigheter skulle kombineres med fagrelaterte oppgaver, det vil si være hentet fra deltakernes praksisfelt. Vi viser eksempler på dette under omtalen av matematikkfaget. Norskfaget Det ble arbeidet med fire temaer: lesehastighet, rettskriving, ordforråd og grammatikk. Gruppen hadde fem fremmedspråklige elever og fire med norskspråklig bakgrunn. De fremmedspråklige befant seg på svært forskjellige nivåer. For de norske elevene ble det lagt hovedvekt på alle de fire temaene, mens det for de fremmedspråklige ble lagt mye vekt på yrkesfaglig norsk. Dette hjalp dem til å forstå og uttrykke seg om verktøy og arbeidsoperasjoner knyttet til arbeid. De norske elevene fikk vektlagt oppgaver som bidrog til å fremme deres evne til å uttrykke seg fritt i egne fortellinger på en mer moden måte enn de hadde gjort tidligere. I undervisningen ble det arbeidet med flere temaer fra kompetansemålene i rammeverket for lesing og skriving. 8

10 Matematikkfaget Kompetansemålene for hverdagsmatematikk ble brukt som grunnlag for valg av emner i undervisningen. Kompetansemålene er inndelt i tre nivåer. Det ble arbeidet med likninger, prosent, areal/volum, målestokk og renteberegning. Utvalg av øvelser ble gjort ut fra hva som var relevant for deltakernes arbeidspraksis og privatliv. Man regnet for eksempel på konsekvenser av lønnsøkning, skatteforhold og rentebelastning ved lån. Det var viktig å velge kjente problemstillinger. Deltakerne hadde arbeidstrening innenfor mekaniske og tekniske fag, med tolking av arbeidstegninger. De trente på å forstørre og forminske et objekt i ulik målestokk i forhold til målsatte tegninger. Det ble gitt øvelser i tolking av sikkerhetstabell for truck, noe som er relevant ved arbeid i prosessindustrien. Noen eksempler kan illustrere bruk av kompetansemål som grunnlag for øvelsene. Deltakerne skal kunne: bearbeide de matematikkholdige utfordringene de møter i hverdags-, jobb- og samfunnsliv. Bruke matematikk i ulike sammenhenger og anvende matematikken i nye situasjoner (Nivå 2) foreta matematiske forklaringer ved hjelp av skisser og eksempler, foreta enkel omregning av enheter for lengde, areal, volum, vekt og tid. (Nivå 2) foreta enkel prosentberegning (Nivå 2) bruke målestokk til å beregne avstand og lage enkle arbeidstegninger (Nivå 3) 9

11 Nedenfor viser vi noen praktiske eksempler på beregninger og bruk av arbeidstegninger som ble benyttet i kurset. Å kunne beregne en gaffeltrucks løftekapasitet (passer til enkel omregning av enheter). Bruk av arbeidstegninger i undervisningen: i arbeidet: 10

12 Erfaringer og suksessfaktorer som pedagogisk veileder Nedenfor gjengir vi noen sentrale momenter fra Hans Lunds rapportering. Lund understreker at rollen som instruktør og veileder både er sammensatt og krevende. Rollen forutsetter faglige så vel som relasjonelle ferdigheter. Den pedagogiske veilederen må: ha hjerte for mennesker som kommer skjevt ut takle ufordringen å være nær og empatisk, men samtidig vise fasthet og være tydelig i forhold til grensesetting ha faglig og personlig trygghet med et godt grep om basisfagene og bruk av dataverktøy være nysgjerrig på ungdommers liv og væremåte være villig til å ta tak i forhold utenfor undervisningen Oppsummering Prosjektet Nye muligheter viser at det nytter å jobbe med rekruttering og motivasjon for læring og arbeid blant målgruppen unge voksne med avbrutt videregående opplæring, selv om det kan være mange utfordringer underveis. Her ligger det et potensial både ut fra individog samfunnsperspektiv. Ifølge prosjektets egen rapportering er det fire kritiske faktorer for suksess som utpeker seg: nettverk for samarbeid den enkelte deltakers motivasjon grundig kartlegging av personer, både med tanke på den manglende basiskompetansen og i forhold til å finne passende yrkesfag og bedrift for hospitering tett oppfølging av deltakerne underveis Dette er et lite prosjekt med få deltakere. Det har likevel belyst sentrale forutsetninger for et vellykket arbeid med en uensartet målgruppe. Mange unge voksne som har avbrutt videregående opplæring, har behov for støtte og struktur for å komme inn i opplæring eller arbeid. Ved at deltakerne har fått styrket basiskompetansen og de sosiale ferdighetene, har de fått et bedre utgangspunkt for videre opplæring, der siktemålet er hel eller delvis yrkeskompetanse. Den pedagogiske modellen som kombinerer opplæring i grunnleggende ferdigheter med fagrelatert arbeidstrening ute i bedrift, har vært vellykket. 11

13 Henvisninger og referanser Vox videoreportasje fra Xstrata Nikkelverk. Eifred Markussen mfl.: Bortvalg og kompetanse NIFU STEP Rapport 13, Vox rammeverk og kompetansemål og Program for basiskompetanse i arbeidslivet. Eksempelsamling, Vox 2008 Opplæringstilbud til voksne med svak formell utdanning (spesielt casebeskrivelsene Skole på byggeplass og SAVIS) Kontaktpersoner OTEK Agder v/frank Robert Dahl, Pedagogisk konsulent Hans Lund, Vox, Valborg Byholt 12

14 Vox Nasjonalt senter for læring i arbeidslivet Olaf Helsets vei 5b. Postboks 6139 Etterstad, 0602 Oslo telefon faks

Unge voksne. vi skaper ringvirkninger

Unge voksne. vi skaper ringvirkninger Unge voksne vi skaper ringvirkninger Tepas Personal as Attføringsbedrift eid av Hedmark Fylkeskommune, Trysil kommune og Engerdal kommune. Vi er etablert i Hamar, Elverum og Trysil 45 ansatte 17 personalkonsulenter

Detaljer

Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne

Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne Valborg Byholt Vigdis Lahaug Vox 2011 ISBN: 978-82-7724-159-3 Grafisk produksjon: Månelyst as Foto: istock TETT

Detaljer

Hva en voksenlærer bør kunne om grunnleggende ferdigheter og realkompetanse. Nordisk voksenpedagogisk seminar 06.03.09 Camilla Alfsen Vox

Hva en voksenlærer bør kunne om grunnleggende ferdigheter og realkompetanse. Nordisk voksenpedagogisk seminar 06.03.09 Camilla Alfsen Vox Hva en voksenlærer bør kunne om grunnleggende ferdigheter og realkompetanse Nordisk voksenpedagogisk seminar 06.03.09 Camilla Alfsen Vox 1 Disposisjon Kort om Vox Om grunnleggende ferdigheter Om dokumentasjon

Detaljer

Molde voksenopplæring

Molde voksenopplæring Molde voksenopplæring Utvikling av opplæringstilbud i grunnleggende ferdigheter for voksne -glimt fra et prosjekt Fylkeskonferanse om voksenopplæring 05.november 2014 Borghild Drejer, Molde Voksenopplæringssenter

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Mål og strategi 10 % økt gjennomføring Skal vi lykkes, krever det endringer i det enkelte klasserom.

Detaljer

Program for basiskompetanse i arbeidslivet BKA. Læringsnettverkets strategiseminar 10.juni 2010

Program for basiskompetanse i arbeidslivet BKA. Læringsnettverkets strategiseminar 10.juni 2010 Program for basiskompetanse i arbeidslivet BKA Læringsnettverkets strategiseminar 10.juni 2010 Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk er en etat under Kunnskapsdepartementet arbeider for å styrke

Detaljer

BKA-programmet. Utlysningen for 2013

BKA-programmet. Utlysningen for 2013 BKA-programmet Utlysningen for 2013 Høsten 2012 Om Vox Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal bidra til økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Detaljer

Molde voksenopplæring

Molde voksenopplæring Molde voksenopplæring Utvikling av opplæringstilbud i grunnleggende ferdigheter for voksne Regional lederkonferanse, Trondheim 11.september 2014 Molde voksenopplæring Hvorfor gi opplæring i grunnleggende

Detaljer

Alternativt Vg3 i skole

Alternativt Vg3 i skole Alternativt Vg3 i skole Halden videregående skole v/kontaktlærer Lasse Sjødahl Eriksen og assisterende rektor Kristin Støten Hva vil vi si noe om Bakgrunn skolens oppdrag, verdier og holdninger Organisering

Detaljer

Økt kunnskap om praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter i kriminalomsorgen

Økt kunnskap om praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter i kriminalomsorgen Økt kunnskap om praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter i kriminalomsorgen Nasjonal dagskonferanse: Arbeidsdriften 15. april 2015 Seniorforsker Hege Gjertsen Bakgrunn: Vox-prosjekter i fengsel

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT)

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT) Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører Arbeidsforberedende trening (AFT) 15.09.2016 1. FORMÅL OG RESULTATMÅL Arbeidsforberedende trening skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og til

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et videreutdanningstilbud for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring

Detaljer

Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket.

Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket. Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket. Oppgavene vil være å lage en kurssplan som gir tid til gjennomføringen å informere IKT-ansvarlig

Detaljer

Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter

Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter 1 Forord I tildelingsbrevet for 2008 ga Kunnskapsdepartementet Vox oppgaver i tilknytning til kommunenes

Detaljer

Praksisnær opplæring for innsatte i fengsel

Praksisnær opplæring for innsatte i fengsel Praksisnær opplæring for innsatte i fengsel Praksisnær opplæring for innsatte i fengsel Valborg Byholt, Nina Jernberg Vox 2011 ISBN: 978-82-7724-157-9 Grafisk produksjon: Månelyst as Foto: istock PRAKSISNÆR

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

Forsøk med «NAV Veileder i videregående skole»

Forsøk med «NAV Veileder i videregående skole» Forsøk med «NAV Veileder i videregående skole» 2015-2018 31.10.2017 Tirill Tønder & Rita Rydheim Samarbeidsprosjekt mellom AVDIR og UDIR Høsten 2015 ble det etablert en pilot i hvert fylke. I dag er det

Detaljer

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Modellen består av et kort kurs som skal

Detaljer

Redd Barna Forebygging 2010/1/0636

Redd Barna Forebygging 2010/1/0636 1 Redd Barna Forebygging 2010/1/0636 Vennskap og kjærlighet på mobil og nett. Utviklet av Telemuseet i samarbeid med Redd Barna Samtale om publisering av tekst og bildet på internett med utgangspunkt i

Detaljer

Nettverksarbeid i Troms: "Samspill for økt gjennomføring" «Finn lærebedrift på utdanning.no» Satsing på yrkesfag i Troms fylkeskommune

Nettverksarbeid i Troms: Samspill for økt gjennomføring «Finn lærebedrift på utdanning.no» Satsing på yrkesfag i Troms fylkeskommune Nettverksarbeid i Troms: "Samspill for økt gjennomføring" «Finn lærebedrift på utdanning.no» Satsing på yrkesfag i Troms fylkeskommune Samarbeid Sjøvegan vgs - arbeidsliv Faget Yrkesfaglig fordypning (YFF)

Detaljer

Testadministrasjon. Digitaltesten

Testadministrasjon. Digitaltesten Testadministrasjon Digitaltesten Gjennomføringen Testveileder i Digitaltesten = lærer i data Kun sertifiserte testveiledere fra Vox kan gjennomføre kartleggingen Alternativt: Testveileder leder testingen

Detaljer

Arbeidsretting hva virker?

Arbeidsretting hva virker? Arbeidsretting hva virker? Trondheim 24.november 2015 Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Bærekraftig kvalifisering Kunnskap om arbeidskraftbehovet Kvalifiseringen tilpasset arbeidskraftbehovet og deltakeren

Detaljer

Program for. arbeidslivet (BKA)

Program for. arbeidslivet (BKA) Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Om Vox Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal bidra til økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Detaljer

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015 Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Elever i videregående skole som ønsker læreplass og ikke har fått dette har rett til et Vg3 i skole som bygger på det Vg2 søkeren

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et høgskolekurs for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring til mestring

Detaljer

1 OM OPPDRAGSGIVER Akershus fylkeskommune Praksisbasert opplæring i Vg2 byggteknikk RAMMEAVTALENS INNHOLD...

1 OM OPPDRAGSGIVER Akershus fylkeskommune Praksisbasert opplæring i Vg2 byggteknikk RAMMEAVTALENS INNHOLD... VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM OPPDRAGSGIVER... 2 1.1 Akershus fylkeskommune... 2 1.2 Praksisbasert opplæring i Vg2 byggteknikk... 2 2 RAMMEAVTALENS INNHOLD... 2 2.1 Innledning...

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Tverrfaglig Opplæringskontor ytre Helgeland Etablert 1991som OVH + OFH 1993 = TOH 2005 Tverrfaglig kontor Vel 110 medlemsbedrifter,

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stasjonsfjellet skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stasjonsfjellet skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Stasjonsfjellet skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring Johan Raaum rand Hotell Oslo 6. oktober 2014 Status Flere fylker har en jevn positiv utvikling, særlig i yrkesfagene Noen fylker har kanskje snudd en negativ trend? Mange elever som slutter har fullført

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder

Veileder for lærebedrifter i Agder Veileder for lærebedrifter i Agder Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs og veiledning

Detaljer

Praksisnær kartlegging for opplæring i muntlige ferdigheter på arbeidsplassen

Praksisnær kartlegging for opplæring i muntlige ferdigheter på arbeidsplassen Praksisnær kartlegging for opplæring i muntlige ferdigheter på arbeidsplassen Dette heftet viser hvordan lærere og veiledere kan kartlegge i forkant av opplæring i muntlige ferdigheter på en arbeidsplass.

Detaljer

Program for basiskompetanse i arbeidslivet

Program for basiskompetanse i arbeidslivet VOX Innsendt dato: 11.11.2014 Referansenummer: FZQNHD Program for basiskompetanse i arbeidslivet Søker Org.nr. 971526912 Virksomhet Studieforbundet Aof Midt-Norge Næringskode 85.593 Adresse Vestre Rosten

Detaljer

Modell for samarbeid mellom og Introduksjonsprogrammet i.

Modell for samarbeid mellom og Introduksjonsprogrammet i. Logo på kommune/bydel og samarbeidsbedrift Modell for samarbeid mellom og Introduksjonsprogrammet i. Hovedmål: At deltakere fra introduksjonsprogrammet skal sysselsettes ved..sine hoteller etter å ha gjennomgått

Detaljer

Den norske modell for realkompetansevurdering. Bente Søgaard Seniorrådgiver, Vox

Den norske modell for realkompetansevurdering. Bente Søgaard Seniorrådgiver, Vox Den norske modell for realkompetansevurdering Bente Søgaard Seniorrådgiver, Vox Utdanningssystemet i Norge Obligatorisk grunnskole10 år. Skolestart 6 år Videregående skole 3 år (Vg skole er både studiekompetanse

Detaljer

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund Tema Samarbeid med næringsliv og arbeidsgivere. Hvordan kan vi gjennom individuell oppfølging av deltaker

Detaljer

Læringsmappe for arbeidslivet. Nina Jernberg, rådgiver Vox

Læringsmappe for arbeidslivet. Nina Jernberg, rådgiver Vox Læringsmappe for arbeidslivet Nina Jernberg, rådgiver Vox Dagens program Arbeidsrettet norskopplæring og Læringsmappe for arbeidslivet Eksempler fra Læringsmappe for pleieassistenter Erfaringer fra utprøving

Detaljer

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15. Saksnr Utvalg Møtedato 16/18 Formannskapet 12.04.2016

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15. Saksnr Utvalg Møtedato 16/18 Formannskapet 12.04.2016 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 30.03.2016 Referanse: 7252/2016 Arkiv: A50 Vår saksbehandler: Gro Svarstad/ Bjørn Olsen Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15 Saksnr Utvalg

Detaljer

Blogg som lærings- og vurderingsredskap. BIO 298, Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen.

Blogg som lærings- og vurderingsredskap. BIO 298, Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen. Blogg som lærings- og vurderingsredskap. BIO 298, Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen. Torstein Nielsen Hole og Arild Raaheim Studenter som tar BIO 298 (10 stp-emne) har anledning til å søke

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Formidling og læreplasser 2014 Innledning I Nordland er det en overvekt av elever

Detaljer

Meld. St. 20 PÅ RETT VEI

Meld. St. 20 PÅ RETT VEI Tiltak 39 Meld. St. 20 PÅ RETT VEI Utvikle modeller for kvalifisering til læreplass eller Vg3 påbygg Oppdraget i Meld.St. 20 Elever som ikke får læreplass og som mangler faglige forutsetninger for påbygging

Detaljer

Høringsnotat om Fagbrev på jobb

Høringsnotat om Fagbrev på jobb Høringsnotat om Fagbrev på jobb 0 Innhold Innledning... 1 2 Bakgrunnen for forslaget... 1 3 Gjeldende rett... 2 4 Departementets vurderinger... 3 5 Departementets forslag... 4 5.1 Bør ordningen gjelde

Detaljer

Gode eksempler fra praksisnær opplæring for unge voksne

Gode eksempler fra praksisnær opplæring for unge voksne Gode eksempler fra praksisnær opplæring for unge voksne Gode eksempler fra praksisnær opplæring for unge voksne Vigdis Lahaug Vox 2011 ISBN: 978-82-7724-155-5 Grafisk produksjon: Månelyst as Foto: istock

Detaljer

Buskerud fylkeskommune gir med dette svar på høringsnotat om Fagbrev på jobb.

Buskerud fylkeskommune gir med dette svar på høringsnotat om Fagbrev på jobb. Svar på høring om Fagbrev på jobb fra Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune gir med dette svar på høringsnotat om Fagbrev på jobb. 1 Innledning Buskerud fylkeskommune er positive til at departementet

Detaljer

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Gi deltagere økt kompetansen om det

Detaljer

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Til sammen har 13 skoler i Telemark deltatt i prosjektet «Ungdom med kort botid i Norge» i regi av Nasjonalt Senter for Flerspråklig

Detaljer

VEIEN TIL ARBEIDSLIVET. Gardemoen 15.januar 2010

VEIEN TIL ARBEIDSLIVET. Gardemoen 15.januar 2010 VEIEN TIL ARBEIDSLIVET Gardemoen 15.januar 2010 Hvordan innvirker veileders rolle, væremåte og kommunikasjon inn på deltakers utvikling? Hva må til for at E læring skal være læringsfremmende - og virker

Detaljer

BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere. Resultater fra to spørreundersøkelser

BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere. Resultater fra to spørreundersøkelser BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere Resultater fra to spørreundersøkelser BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere Resultater fra to spørreundersøkelser Forfatter: Linda Berg Vox 2015 ISBN:

Detaljer

NAV som aktør i videregående opplæring for voksne // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør

NAV som aktør i videregående opplæring for voksne // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør NAV som aktør i videregående opplæring for voksne 03.11.16 // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør Utdanning blir stadig viktigere! 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% Ufaglærte i arbeidsstyrken

Detaljer

Kurs i oppdatering og yrkesplanlegging

Kurs i oppdatering og yrkesplanlegging Et arbeidsrettet tilbud til personer med psykiske helseplager Vilje viser vei Kurs i oppdatering og yrkesplanlegging ser nye muligheter Sliter du med psykiske helseplager og ønsker å komme ut i jobb? Vi

Detaljer

5 Departementets forslag

5 Departementets forslag Videregående opplæring Vår ref.: 201606938-94 LILLEHAMMER, 16. mai 2017 Høringssvar - Fagbrev på jobb. Frist 19.5.2017 Oppland fylkeskommune har gjennomgått og svart på de punktene departementet har ønsket

Detaljer

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Innledning: Bergen kommune har som IA-virksomhet forpliktet seg til å jobbe målrettet for et mer inkluderende

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud; Karrieretjenesten,

Detaljer

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til læreplass Liv Marit Meyer Petersen Teamleder Vestfold fylkeskommune, Inntak og fagopplæring Skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og Vg3 fagopplæring

Detaljer

Organisering av opplæring på arbeidsplassen

Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Vigdis Lahaug Vox, 2009 1 Innhold Innledning...3 Hvorfor lese- og skriveopplæring i arbeidslivet?...4 Samarbeidet

Detaljer

Arbeidsretting av programmet

Arbeidsretting av programmet Arbeidsretting av programmet Kompetanseløftet modul 2 Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Tema - Hva er arbeidsretting? - Hva kan inngå i et arbeidsrettet introduksjonsprogram? - Ting å tenke på i planlegging

Detaljer

Frafall i videregående skole

Frafall i videregående skole Frafall i videregående skole Dato: 26.august 2015 Vårres unga vårres framtid Knut Nikolaisen og Else Marie Ness, Utdanningsavdelingen Foto: Hans Erik Elmholdt 4 grunner til frafall Elever som har: Svakt

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/ Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/ Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET Saksfremlegg Saksnr.: 10/4139-6 Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET 2010-2013 Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: :::

Detaljer

Sluttrapport TRØ TE ( )(Prosjekter / SR under arbeid pl/f)

Sluttrapport TRØ TE ( )(Prosjekter / SR under arbeid pl/f) Sluttrapport TRØ TE (2012-1-613)(Prosjekter / SR under arbeid pl/f) Prosjektleder Monika Nerheim 1 Innholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Bakgrunn for prosjektet/målsetting... 3 3 Prosjektgjennomføring...

Detaljer

Strategisk plan for Fridalen skole

Strategisk plan for Fridalen skole Strategisk plan for Fridalen skole I. Skolens verdigrunnlag A. Visjon for vår skole: 2012-2016 Oppdatert utgave: 22.01.2013 Fridalen skole skal være en trygg arena for læring av faglige, sosiale og kulturelle

Detaljer

Ringer i Vannet NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering

Ringer i Vannet NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering Ringer i Vannet NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering Magne Bråthen og Lise Lien Ringer i Vannet NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering I. Arbeidsgivernes rolle i inkluderingsarbeidet

Detaljer

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud (Arbeidspraksis) Tema og aktivitet Individuell avklaring Utredning Arbeidspraksis Varighet på 8-10 uker med fokus på motivasjon og oppfølging mot videre aktivitet. Passer for personer som ønsker økt motivasjon

Detaljer

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Bakgrunn for prosjektet Modul 4 fire i FARVE-finansiert prosjekt om arbeidsmarkedstiltak for innvandrere Modul

Detaljer

Individuell kompetanseplan for lese- og skriveopplæring på nivå 1 3

Individuell kompetanseplan for lese- og skriveopplæring på nivå 1 3 Individuell kompetanseplan for lese- og skriveopplæring på nivå 1 3 Innhold Hvordan brukes malen...3 Mal for individuell kompetanseplan...4 Hvordan planlegge opplæringen...7 2 Hvordan brukes malen Den

Detaljer

Tilsynsrapport med Skolert AS B2519 i Kompetansepluss arbeid (tidligere Basiskompetanse i arbeidslivet, BKA)

Tilsynsrapport med Skolert AS B2519 i Kompetansepluss arbeid (tidligere Basiskompetanse i arbeidslivet, BKA) Tilsynsrapport med Skolert AS B2519 i Kompetansepluss arbeid (tidligere Basiskompetanse i arbeidslivet, BKA) 08.02.2017 MANDAT 2 Mandat Det fremgår av Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet til Kompetanse

Detaljer

Kombinasjonsklasser for minoritetsspråklige, samarbeid mellom grunnskole og videregående

Kombinasjonsklasser for minoritetsspråklige, samarbeid mellom grunnskole og videregående Kommunene i Telemark /Seksjon for drift Vår dato 05.10.2016 Deres dato Vår referanse 16/12549-1 Deres referanse Vår saksbehandler Jan Gullik Sørbø Kombinasjonsklasser for minoritetsspråklige, samarbeid

Detaljer

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland Fagopplæring av voksne Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland I denne veilederen ønsker vi å gi litt informasjon om hvordan voksenopplæringen er organisert i Matbransjens Opplæringskontor.

Detaljer

Opplæring i Grunnleggende ferdigheter

Opplæring i Grunnleggende ferdigheter Opplæring i Grunnleggende ferdigheter Fremmedspråklige deltakere uten skolebakgrunn Ferdig med introduksjonsprogrammet Manglende språkferdigheter og forståelse Framtidig arbeid Den enkeltes behov i fokus

Detaljer

Dataopplæring i biblioteket en veiledning i hvordan man kan bruke biblioteket som læringsarena

Dataopplæring i biblioteket en veiledning i hvordan man kan bruke biblioteket som læringsarena 1 Dataopplæring i biblioteket en veiledning i hvordan man kan bruke biblioteket som læringsarena Dataopplæring i biblioteket en veiledning i hvordan man kan bruke biblioteket som læringsarena Eddie Pedersen

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter!

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter! Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring Kompetanse Jobbfrukt Veiledning Vaskeri Kurs Karriereveiledning Utdanning Samarbeid Rekruttering Formidling Funksjonsvurdering Jobbsøk Arbeidspraksis Tilrettelegging

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesordfører. Vi har over tid jobbet systematisk for å øke gjennomføringen og få ned frafallet. Et

Detaljer

Samarbeid omkring minoritetsspråklige elever. Fauske mars 2009 Hanne Haugli

Samarbeid omkring minoritetsspråklige elever. Fauske mars 2009 Hanne Haugli Samarbeid omkring minoritetsspråklige elever Fauske mars 2009 Hanne Haugli Strategiplanen sier: Med utgangspunkt i helhetlig planlegging skal det utvikles og utprøves gode samarbeidsmodeller mellom etatene

Detaljer

VEILEDER FOR GJENNOMFØRING AV EMNET FBV5415 INGENIØRPRAKSIS

VEILEDER FOR GJENNOMFØRING AV EMNET FBV5415 INGENIØRPRAKSIS Jostein Innerdal og Robert Immerstein 30.06.2016 2 1 7 VEILEDER FOR GJENNOMFØRING AV EMNET FBV5415 INGENIØRPRAKSIS Innledning Ingeniørpraksis er et valgemne (valgfag)i høstsemesteret i tredje studieår

Detaljer

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Om jeg vil lykkes Om jeg vil lykkes i å føre et menneske mot et bestemt mål, Må jeg først finne mennesket der det er, å begynne akkurat der.

Detaljer

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland Gry Okan 23.november 2015 Velkommen til Nordland! o 700 km fra Andenes til Bindal o 240 000 innbyggere o 44 kommuner o Et variert næringsliv o 16 videregående

Detaljer

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014 v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Forankret i planer Meld.St.22. Motivasjon. Mestring. Muligheter Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen

Detaljer

Kompetansepluss på Sandetun pleie og rehabilitering

Kompetansepluss på Sandetun pleie og rehabilitering Kompetansepluss på Sandetun pleie og rehabilitering Fønix AS Et unikt HR-hus og Norges største arbeids- og inkluderingsbedrift Leverer alle tiltakene innen Avklaring og Oppfølging for Nav i Vestfold Mer

Detaljer

Hur kan en person lära sig och utvekla sig i arbetslivet?

Hur kan en person lära sig och utvekla sig i arbetslivet? Hur kan en person lära sig och utvekla sig i arbetslivet? Konferens om utbildning, arbetsliv och välbefinnande 16.10.2007, Esbo, Finland v/ Bjørg Ilebekk, Vox Vox, nasjonalt senter for læring i arbeidslivet

Detaljer

Voksnes læring og grunnleggende ikt. Voksnes læring og grunnleggende IKT

Voksnes læring og grunnleggende ikt. Voksnes læring og grunnleggende IKT 2012-2013 Side 1/5 KODE IKTVO Emnebetegnelse Voksnes læring og grunnleggende IKT 30 Studiepoeng Norsk Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap Godkjent 29.06.2011 Institutt for pedagogikk HØST 2012

Detaljer

Mot fagbrev. Samarbeid med kommunene i Østfold

Mot fagbrev. Samarbeid med kommunene i Østfold Mot fagbrev Samarbeid med kommunene i Østfold Bruk av arbeidsrettede tiltak NAV arrangerte i 2011 et møte med Rådmenn og Ordførere i alle kommunene i Østfold. Ønsket innspill til bedre utnyttelse av arbeidsrettede

Detaljer

Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV

Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV Partnerskap for å styrke samarbeidet mellom skoler, oppfølgingstjeneste (OT), fagopplæring og NAV Seniorrådgiver Erik SANDVIK Kunnskapsdepartementet Fakta Årsverk totalt

Detaljer

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Trysil kommune Saksframlegg Dato: 30.03.2016 Referanse: 7252/2016 Arkiv: A50 Vår saksbehandler: Gro Svarstad/ Bjørn Olsen Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15 Saksnr Utvalg

Detaljer

for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)

for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Kapitteltittel 7Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) ble opprettet i 26. Hensikten er å stimulere virksomheter til å gi de ansatte opplæring

Detaljer

Innspill stortingsmelding om livslang læring og utenforskap

Innspill stortingsmelding om livslang læring og utenforskap Vår dato: 30.04.2015 Vår referanse: 15/23874 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 0032 OSLO Innspill stortingsmelding om livslang læring og utenforskap

Detaljer

Molde voksenopplæring: Utvikling av opplæringstilbud i grunnleggende ferdigheter for voksne. Regional lederkonferanse, Trondheim 27.-28.

Molde voksenopplæring: Utvikling av opplæringstilbud i grunnleggende ferdigheter for voksne. Regional lederkonferanse, Trondheim 27.-28. Molde voksenopplæring: Utvikling av opplæringstilbud i grunnleggende ferdigheter for voksne Regional lederkonferanse, Trondheim 27.-28.februar 2014 Hva er opplæring i grunnleggende ferdigheter? Voksne

Detaljer

Overgangen til utdanning for deltakere i introduksjonsprogrammet

Overgangen til utdanning for deltakere i introduksjonsprogrammet Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Overgangen til utdanning for deltakere i introduksjonsprogrammet IMDi - Kompetanseløftet for nye bosettingskommuner, 04./05. Februar 2015 Karsten Schroeder, seniorrådgiver

Detaljer

Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring avsatt i Hedmark fylkeskommunes budsjett for 2012 fordeles på følgende tiltak:

Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring avsatt i Hedmark fylkeskommunes budsjett for 2012 fordeles på følgende tiltak: Saknr. 12/3362-3 Ark.nr. 223 A50 Saksbehandler: Turid Borud Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring

Detaljer

Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap.

Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap. Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap. Hvordan styrke kompetanse og grunnleggende ferdigheter som kan danne grunnlag for stabil og varig tilknytning til livet. Flyktning- og innvandrertjenesten

Detaljer

Saknr. 10/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Eirik Løkke/ Eli Ruud Olsen NY GIV STATUS OG MÅLSETTINGER I HEDMARK

Saknr. 10/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Eirik Løkke/ Eli Ruud Olsen NY GIV STATUS OG MÅLSETTINGER I HEDMARK Saknr. 10/6445-37 Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Eirik Løkke/ Eli Ruud Olsen NY GIV STATUS OG MÅLSETTINGER I HEDMARK Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1.For

Detaljer

Fagprøven skal gjennomføres ved prøvestasjon, eller i den bedriften lærlingen har hatt hoveddelen av opplærlingen.

Fagprøven skal gjennomføres ved prøvestasjon, eller i den bedriften lærlingen har hatt hoveddelen av opplærlingen. Fagprøve Oppmelding til fagprøve Marint Kompetansesenter avdeling opplæringskontoret melder lærlingen opp til fagprøve. Lærlingen vil få tilsendt et brev fra Møre og Romsdal fylkeskommune om at han/ hun

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Linderud skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Linderud skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2018 Linderud skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2014/5707 Klassering: F03 Saksbehandler: May Beate Haugan PROSJEKT «UNG I AKTIVT LIV» Rådmannens forslag til

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Prosjektnummer: 2012/3/0190. Prosjektnavn: Jobbsupport. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Prosjektnummer: 2012/3/0190. Prosjektnavn: Jobbsupport. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Prosjektnummer: 2012/3/0190 Prosjektnavn: Jobbsupport Søkerorganisasjon: Forord Rapporten er en beskrivelse av innhold og gjennomføring av prosjektet Jobbsupport. Det er

Detaljer

Ungdomstrinn i Utvikling

Ungdomstrinn i Utvikling Ungdomstrinn i Utvikling Hvor står vi? Tilnærming gjennom hovedfunn PISA mm Hovedbilde: stabilitet Presterer fortsatt omtrent som gjennomsnittet i OECD Elevene mer positive til læringsmiljøet og samhandlingen

Detaljer

2009-kullet stormer fram. Gjennomføring i videregående skole i Nordland

2009-kullet stormer fram. Gjennomføring i videregående skole i Nordland 2009-kullet stormer fram Gjennomføring i videregående skole i Nordland Nasjonale mål for grunnopplæringa det 13/14-årige løpet Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter

Detaljer

NAV en viktig jobb. men vi greier ikke jobben alene!

NAV en viktig jobb. men vi greier ikke jobben alene! NAV en viktig jobb men vi greier ikke jobben alene! 13.03.2017 Flere i arbeid Bedre brukermøter Økt kompetanse Dette er NAV 1/3 av statsbudsjettet Tjenester til 2,8 mill. mennesker 60 ulike stønader og

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Oslo VO Sinsen

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Oslo VO Sinsen Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Oslo VO Sinsen Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å

Detaljer