Praksisnær opplæring for innsatte i fengsel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Praksisnær opplæring for innsatte i fengsel"

Transkript

1 Praksisnær opplæring for innsatte i fengsel

2 Praksisnær opplæring for innsatte i fengsel Valborg Byholt, Nina Jernberg Vox 2011 ISBN: Grafisk produksjon: Månelyst as Foto: istock

3 PRAKSISNÆR OPPLÆRING FOR INNSATTE I FENGSEL 1 Innledning Høsten 2009 ga Vox støtte til åtte prosjekter knyttet til opplæring i grunnleggende ferdigheter for innsatte i fengsel. Målet var å bidra til å heve de innsattes basiskompetanse ved å styrke samarbeidet mellom arbeidsdriften og skoleavdelingen i fengslene. Satsningen bygger på erfaringer fra et tilsvarende opplæringsprosjekt ved Bastøy fengsel (Raude og Winsnes 2009). Fengslene som var med i satsningen var Bredtveit, Bruvoll, Hustad, Ila, Stavanger, Ullersmo, Ålesund og Åna. Hensikten med denne rapporten er å formidle erfaringer med praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter knyttet til arbeidsdriften i fengslene. Noen av erfaringene er blitt beskrevet nærmere for å vise hvordan denne tiltretteleggingen er blitt gjort i praksis. Erfaringene fra Bredtveit, Ila og Ullersmo er i tillegg ytterligere beskrevet i en egen eksempelsamling på vox.no/kriminalomsorg. Her vil man også kunne se en videoreportasje fra opplæringen på Ullersmo. Rapporten og eksempelsamlingen kan begge gi nye ideer og inspirasjon i arbeidet med å tilrettelegge opplæring innen kriminalomsorgen. Erfaringer fra prosjektene kan ha overføringsverdi til opplæring innen friomsorgen og kan være relevante for aktører som jobber med grupper som står utenfor arbeidslivet, for eksempel unge voksne som ikke har fullført en fagopplæring, eller minoritetsspråklige med lavt utdanningsnivå. Mer informasjon om ressurser og satsninger som nevnes i rapporten, er tilgjengengelig på vox.no/kursplanlegger.

4 2 PRAKSISNÆR OPPLÆRING FOR INNSATTE I FENGSEL Innhold 1. Deltakergruppen i prosjektene Opplæring i grunnleggende ferdigheter Hvordan kan man gjøre opplæringen praksisnær? Praksisnær opplæring knyttet til arbeidsdriften Oppsummering Sitater fra fengslenes rapportering til Vox Oversikt over prosjektene...8

5 PRAKSISNÆR OPPLÆRING FOR INNSATTE I FENGSEL 3 1. Deltakergruppen i prosjektene I løpet av prosjektperioden var ca. 60 deltakere med i opplæringen, og de fleste av disse gjennomførte opplæringsløpet med mindre de ble overført til andre fengsler eller løslatt. Deltakergruppen hadde gjennomgående lavt utdanningsnivå. Mange hadde ikke fullført grunnskole, og noen hadde bare påbegynt videregående opplæring. De innsatte som deltok i opplæringstilbudet, var hovedsakelig menn. Ved Bredtveit fengsel var deltakerne kvinner. Mange av de innsatte som deltok i opplæringen, var i alderen år. I følge rapporten Innsatte i fengsel: kompetanse gjennom utdanning og arbeid (Eikeland m.fl. 2010) er menn overrepresentert i norske fengsler. Over 50 prosent av de innsatte har grunnskole som høyeste fullførte utdanning. Hele 86,6 prosent av de innsatte under 25 år har ikke fullført videregående opplæring. Jo yngre de innsatte er, jo mer sannsynlig er det at de ikke har videregående opplæring eller høyere utdanning. Andelen av unge voksne og minoritetsspråklige i fengsel er høy. I 2009 var19,5 prosent i aldersgruppen år, og 33, 5 prosent av de innsatte var minoritetsspråklige. Undersøkelsen viser også at 59,2 prosent av de innsatte har hatt arbeid før de kom i fengsel. Tilknytningen til arbeidslivet før soning er positivt med tanke på tilbakeføring til samfunnet etter endt soning.

6 4 PRAKSISNÆR OPPLÆRING FOR INNSATTE I FENGSEL 2. Opplæring i grunnleggende ferdigheter For å legge til rette for tilpassede opplæringstilbud for voksne med svake grunnleggende ferdigheter har Vox i samarbeid med Utdanningsdirektoratet utarbeidet et rammeverk i grunnleggende ferdigheter for voksne. Dette rammeverket inneholder nivåbeskrivelser og kompetansemål for voksnes lesing og skriving, hverdagsmatematikk, digital kompetanse og muntlig kommunikasjon. Kompetansemålene samsvarer med kompetansemålene for grunnleggende ferdigheter i læreplanene for Kunnskapsløftet, men er tilpasset voksnes livs- og arbeidssituasjon. I prosjektene ble kompetansemålene i grunnleggende ferdigheter brukt til å planlegge prosjektet strukturere opplæringen og utarbeide tilpasset læreplan nivåjustere kurset og tilpasse det til den enkelte deltaker gi informasjon om grunnleggende ferdigheter til minoritetsspråklige på engelsk1 Ressurser fra Vox som ble brukt i noen av prosjektene: Kartleggingsverktøy: Kartleggingsverktøy for hverdagsmatematikk PDK-testen en test i leseforståelse Lesing, skriving, hverdagsmatematikk, digital kompetanse, muntlig kommunikasjon: Jakten på Ada et nettbasert spill som øver ferdigheter i regning, lesing, skriving og digital kompetanse i ulike kontekster Profiler for basisferdigheter på jobben et verktøy som beskriver hvordan basisferdigheter er en del av yrkesutøvelsen. Læringsmapper et pedagogisk verktøy for praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter Hverdagsmatte et hefte i praktisk regning ABC pc Lær data på et nettbasert kurs som gir grunnleggende opplæring i bruk av datamaskin Vox har også utviklet pedagogiske ressurser som viser hvordan man kan gjøre opplæringen praksisnær ved å knytte den til en arbeidskontekst. Profiler for basisferdigheter på jobben og læringsmapper er eksempler på dette. Ressursene finner du på vox.no/kursplanlegger 1 Vox kompetansemål i engelsk versjon.

7 PRAKSISNÆR OPPLÆRING FOR INNSATTE I FENGSEL 5 3. Hvordan kan man gjøre opplæringen praksisnær? Valg av pedagogisk verktøy avgjør ikke alene om opplæringen blir praksisnær. Erfaringer fra blant annet Program for basiskompetanse i arbeidslivet og utviklingsprosjekter rettet mot unge voksne viser at opplæringen blir mer praksisnær når fagpersoner med kompetanse på hver sine områder jobber sammen for å tilrettelegge opplæringen. Det kan for eksempel være en yrkesfaglært med kunnskap om selve yrkesutførelsen og en pedagog med kompetanse på opplæring i grunnleggende ferdigheter for voksne. Gjennom et tverrfaglig samarbeid kan disse kartlegge hvilke grunnleggende ferdigheter som trengs for å utføre praktiske arbeidsoppgaver i deltakernes hverdag. Videre kan opplæringen gjøres virkelighetsnær og tilpasses ytterligere ved at den knyttes til oppgaver den voksne ønsker å mestre. Et opplevd behov og en umiddelbar nytteverdi er viktig for voksnes motivasjon for læring. Modellen under illustrerer dynamikken i den praksisnære opplæringen. Målet er å vise at opplæring i grunnleggende ferdigheter og fagteori, og bruken av fagteori og ferdigheter i den konkrete arbeidssituasjonen henger tett sammen. Praksis Teori Samspill mellom praksis og teori gir god opplæring.

8 6 PRAKSISNÆR OPPLÆRING I GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER FOR INNSATTE I FENGSEL 4. Praksisnær opplæring knyttet til arbeidsdriften I fengslenes arbeidsdrift har de innsatte forskjellige arbeidsoppgaver. Noen har arbeidsoppgaver knyttet til produksjon i for eksempel et trevareverksted, mens andre har oppgaver knyttet til vedlikehold, salg, gårdsdrift og gartneridrift. Disse ulike arbeidsoppgavene dannet utgangspunktet for en opplæring i grunnleggende ferdigheter. Arbeidsdriften og skoleavdelingen samarbeidet om den praksisnære opplæringen i flere av fengslene. I opplæringstilbudet fikk verksbetjenter og lærerne spillerom, og de utfylte hverandre på en god måte. Et eksempel fra Ullersmo fengsel kan illustrere dette. Utgangspunktet for prosjektet var at det skulle oppføres et nytt undervisningslokale på trevareverkstedet. Målet var at de innsatte skulle forbedre sine ferdigheter i regning, lesing, skriving og digital kompetanse både gjennom praktisk tømrerarbeid og et tilpasset kurs. På kurset fikk deltakerne blant annet opplæring i fagteori knyttet til Vg2 byggteknikk. Verksbetjenten med tømrerbakgrunn og læreren med pedagogisk kompetanse integrerte i fellesskap opplæringen i de ulike ferdighetene i det praktiske arbeidet på byggeplassen. Verksbetjenten veiledet i byggeprosessen og sørget at deltakerne fokuserte på både de grunnleggende og de byggtekniske ferdighetene. Deretter fulgte læreren opp og supplerte med relevant fagteori, begrepslæring og relevante oppgaver. På denne måten fikk deltakerne øvd seg på å ta i bruk de grunnleggende ferdighetene, både gjennom byggeprosessen og gjennom de tilpassede oppgavene på kurset. I oversikten under er det en rekke eksempler på arbeidsoppgaver som ga deltakerne ulike utfordringer knyttet til å bruke både hverdagsmatematikk, lesing og skriving og digital kompetanse. Prosjektene har vektet de grunnleggende ferdighetene litt forskjellig, men hverdagsmatematikk har vært framtredende i flere av prosjektene. De fleste prosjektene har også hatt som mål å styrke den digitale kompetansen, og i flere av prosjektene har bruk av data vært en betydelig motivasjonsfaktor for mange av de innsatte. Tabell 1 Arbeidsdrift Arbeidsoppgaver Bruk av grunnleggende ferdigheter Trevareverksted og snekkerverksted Småindustri produksjon Gårdsdrift Gartneri drivhus Tømreroppgaver og produksjon av trevareartikler beregne massen av materialer lage kapplister følge arbeidsinstrukser og tekniske beskrivelser følge HMS- og sikkerhetsinstrukser dokumentere arbeidsprosess lage tekniske tegninger Produksjon av håndverksprodukter og salg føre timelister utarbeide varebeskrivelser, plakater, reklamefoldere, etiketter lage arbeidsbeskrivelser med bilder utføre administrative oppgaver som å føre regnskap og styre varelageret kalkulere priser føre lagerbeholdning i Excel beregne priser på produkter for salg Legging av stein og salg av gårdsprodukter beregne belegningsstein, volum og areal regne med prosent og moms i forbindelse med salg Planting av blomster dokumentere arbeidsprosesser med bilder og skrive arbeidslogger Hverdagsmatematikk og lesing Lesing og hverdagsmatematikk Skriving og hverdagsmatematikk Digital kompetanse, hverdagsmatematikk og skriving Skriving og hverdagsmatematikk Skriving og digital kompetanse Hverdagsmatematikk, digital kompetanse og skriving Hverdagsmatematikk Skriving og digital kompetanse

9 PRAKSISNÆR OPPLÆRING I GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER FOR INNSATTE I FENGSEL 7 5. Oppsummering Prosjektene har fått til veldig mye på kort tid. Det nære samarbeidet mellom arbeidsdriften og skoleavdelingen har vært en av suksessfaktorene for vellykket praksisnær opplæring. Både verksbetjenter og lærere har i løpet av prosjektperioden vist stor interesse og forståelse for hvordan de kan bruke arbeidsdriften som læringsarena og integrere opplæring i grunnleggende ferdigheter i arbeidsoppgaver og yrkesutførelsen. I løpet av prosjektperioden fikk flere av prosjektene etablert samarbeidsrutiner som bidrar til å videreføre den praksisnære opplæringen innenfor rammene av ordinær drift. Samarbeidet fortsetter, og de ansatte i fengslene jobber videre med å dele kompetanse og erfaringer både internt og eksternt. Mestring, motivasjon og opplevd nytteverdi er viktig for voksnes læring. Prosjektene har gitt uttrykk for at den praksisnære tilnærmingen til opplæringen har vært avgjørende for deltakernes motivasjon for læring. 6. Sitater fra fengslenes rapportering til Vox Bredtveit fengsel «For de deltakerne som har et dårlig forhold til matematikk generelt, opplever vi at praksisnær opplæring har betydning for motivasjonen. Konkretiseringen man kan oppnå ved å bruke denne metoden, kan bidra til å bryte barrierer og øke deltakernes tiltro til egen læringsevne. For flere av deltakerne har dette vært en god metode i starten av opplæringen. Vi tror at opplæring knyttet til praktisk arbeid er en god metode for å heve kompetansenivået til de innsatte. Kanskje spesielt for de som ikke har ønske om videre utdanning, men som ser nytten av en bedret kompetanse i hverdagsmatematikk. Motivasjonen hos deltakerne under prosjektperioden har vært god, og ingen har falt fra underveis hvis de ikke fysisk har blitt flyttet fra fengselet.» Ullersmo fengsel «Den praksisnære opplæringen har hatt stor betydning for motivasjonen. Deltakerne var på forhånd interessert i tømrerfaget. Dette i kombinasjon med fokus på autentiske oppgaver i forhold til grunnleggende ferdigheter var svært viktig for motivasjonen og også et viktig grunnlag for prosjektet. Integrering av de grunnleggende ferdighetene ble gjort på en slik måte at elevene egentlig ikke tenker over at de lærer lesing, skriving, regning, muntlig og digitale ferdigheter. Altså autentiske, naturlige måter å arbeide på.» Hustad fengsel «Elever som sliter med teoretiske fag, noe vi ofte ser i fengsel, vil se meningen og nytten ved fag de kan sette direkte ut i praksis, noe som vil øke motivasjonen for å tilegne seg deler av basisfagene.» Ila fengsel «Etableringen av en arena for opplæring og trening av basiskunnskaper innen norsk (lesing og skrivning), hverdagsmatematikk og bruk av digitale verktøy har medført at avdeling Småindustrien på Ila fengsel kan gi innsatte et utvidet og mer framtidsrelevant tilbud. Tilbudet inkluderer innsattes mulighet til å ta del i de av avdelingens administrative og kreative oppgaver som er knyttet til produksjon, varebeholdning, salg og inntjening. [ ] Prosjektperioden har vist at det å ha konkrete oppgaver som gir resultat, gir mest mening for den innsatte.» Åna fengsel «Det er viktig at den enkelte innsatte selv innser nytten av prosjektet. At dette er noe som gagner han og kan være til hjelp etter løslatelse.»

10 8 PRAKSISNÆR OPPLÆRING I GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER FOR INNSATTE I FENGSEL 7. Oversikt over prosjektene Tabell 2 Prosjekter Arbeidsdriften arbeidsoppgaver og yrkesretning Grunnleggende ferdigheter Ullersmo fengsel og Jessheim videregående skole Ila fengsel og Rud videregående skole Bredtveit fengsel og Grønland voksenopplæringssenter Trevareverksted Byggfag Bygging av et undervisningslokale i fengselet Småindustri Produksjon av håndverksprodukter Snekkerverksted, produksjon av håndverksprodukter Flere ferdigheter i kombinasjon: hverdagsmatematikk lesing og skriving digital kompetanse Flere ferdigheter i kombinasjon: hverdagsmatematikk lesing og skriving digital kompetanse Hovedfokus på hverdagsmatematikk, digital kompetanse ble også vektlagt Åna fengsel og Time videregående skole Gårdsdrift Hovedfokus på digital kompetanse og hverdagsmatematikk, skriving var også vektlagt Bruvoll fengsel og Skarnes videregående skole Stavanger fengsel og Randaberg videregående skole Hustad fengsel og Romsdal videregående skole Snekkeravdeling Produksjon av hagebord Gartneri/drivhus Planting av blomster Verksted, bygging av hønsehus, produksjon av trevarer Entreprenørskapsmodellen Hovedfokus på hverdagsmatematikk og leseforståelse Skriving i kombinasjon med digital kompetanse Flere ferdigheter i kombinasjon: hverdagsmatematikk lesing og skriving digital kompetanse Ålesund fengsel og Fagerlia videregående skole Trearbeidsverksted, produksjon Hovedfokus på hverdagsmatematikk, lesing og skriving Elementær ikt

11 vox.no

Det er de små skrittene som teller. Økt kunnskap om praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter i kriminalomsorgen

Det er de små skrittene som teller. Økt kunnskap om praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter i kriminalomsorgen Det er de små skrittene som teller. Økt kunnskap om praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter i kriminalomsorgen Publisert: 10. februar 2015 Annelin Gustavsen Hege Gjertsen Arbeidsnotat nr.: 1003/2015

Detaljer

Opplæring i grunnleggende ferdigheter. - rekruttering og organisering på ulike arenaer

Opplæring i grunnleggende ferdigheter. - rekruttering og organisering på ulike arenaer Opplæring i grunnleggende ferdigheter - rekruttering og organisering på ulike arenaer Opplæring i grunnleggende ferdigheter - rekruttering og organisering på ulike arenaer Vigdis Lahaug Vox 2010 ISBN 978-82-7724-190-6

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Nye muligheter. et samarbeidsprosjekt for å få unge voksne med manglende grunnleggende ferdigheter i arbeid

Nye muligheter. et samarbeidsprosjekt for å få unge voksne med manglende grunnleggende ferdigheter i arbeid Nye muligheter et samarbeidsprosjekt for å få unge voksne med manglende grunnleggende ferdigheter i arbeid Nye muligheter et samarbeidsprosjekt for å få unge voksne med manglende grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Kartlegging for praksisnær opplæring på arbeidsplassen

Kartlegging for praksisnær opplæring på arbeidsplassen Kartlegging for praksisnær opplæring på arbeidsplassen 2 Kartlegging for praksisnær opplæring på arbeidsplassen Forfattere: Vox i samarbeid med Hapro Senter for yrkeskvalifisering Vox 2013 ISBN 978-82-7724-186-9

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Grunnleggende ferdigheter i kommunen Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Opplæring i grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker. Kaja Winsnes og Randi Husemoen ISBN 978-82-7724-176-0

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Økt kunnskap om praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter i kriminalomsorgen

Økt kunnskap om praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter i kriminalomsorgen Økt kunnskap om praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter i kriminalomsorgen Nasjonal dagskonferanse: Arbeidsdriften 15. april 2015 Seniorforsker Hege Gjertsen Bakgrunn: Vox-prosjekter i fengsel

Detaljer

Organisering av opplæring på arbeidsplassen

Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Vigdis Lahaug Vox, 2009 1 Innhold Innledning...3 Hvorfor lese- og skriveopplæring i arbeidslivet?...4 Samarbeidet

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune

Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune Rapport 06/2003 Telemarksforsking-Notodden Prosjektnavn: FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et

Detaljer

FRA MATTESKREKK TIL MATTEMESTRING

FRA MATTESKREKK TIL MATTEMESTRING FRA MATTESKREKK TIL MATTEMESTRING FRA MATTESKREKK TIL MATTEMESTRING Kunnskapsministerens mål er: Mer motivasjon og positive holdninger Høyere ambisjoner for elevene Bedre kunnskaper og ferdigheter HVORFOR

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Plan for opplæring innenfor kriminalomsorgen i Oslo

Plan for opplæring innenfor kriminalomsorgen i Oslo Oslo kommune Utdanningsetaten Grønland voksenopplæringssenter Plan for opplæring innenfor kriminalomsorgen i Oslo 2013-2017 Innholdsfortegnelse Forord 4 Sammendrag 5 1.0 Innledning 7 1.1 Organisering av

Detaljer

Basiskompetanse i Posten og Bring. - rapport om effekter av kurs i grunnleggende ferdigheter

Basiskompetanse i Posten og Bring. - rapport om effekter av kurs i grunnleggende ferdigheter Basiskompetanse i Posten og Bring - rapport om effekter av kurs i grunnleggende ferdigheter Basiskompetanse i Posten og Bring - rapport om effekter av kurs i grunnleggende ferdigheter Forfattere Ørjan

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole Tilstandsrapport 2010 Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen Utarbeidet i samarbeid mellom HSH og Utdanningsforbundet

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Læringsmappe for arbeidslivet. Nina Jernberg, rådgiver Vox

Læringsmappe for arbeidslivet. Nina Jernberg, rådgiver Vox Læringsmappe for arbeidslivet Nina Jernberg, rådgiver Vox Dagens program Arbeidsrettet norskopplæring og Læringsmappe for arbeidslivet Eksempler fra Læringsmappe for pleieassistenter Erfaringer fra utprøving

Detaljer

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Detaljer

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og 1 Mai/2009 GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018 Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og kvalifiseres til videre utdanning eller arbeid Rapport fra arbeidsgruppe

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 19. mai, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Modum - 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Vurdering og dokumentasjon Tema 6

Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Underveisvurdering for læring og sluttvurdering av læring knyttet til opplæring i bedrift Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen?

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? PC i skolen - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? Camilla Louise Aag Sjursen Siri Tuft Isdahl VG3, 2008 Bergen Handelsgymnasium Forord F orskningsrapporten PC

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer