Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014"

Transkript

1 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

2 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs og veiledning. Hva har lærebedriften ansvar for? Hva har fylkeskommunen ansvar for? Hva har lærlingen ansvar for? Skjemaer til bruk i opplæringen.

3 Hvordan bli en godkjent lærebedrift? En lærebedrift er en privat eller offentlig virksomhet som gjennom lærlingordningen gir lærlinger/lærekandidater opplæring i sin bedrift. Bedrifter som ønsker å ta inn lærlinger i bedriften må søke fylkeskommunen om å bli godkjent lærebedrift. Les mer om hva som skal til for å bli godkjent lærebedrift på Aust-Agder fylkeskommunes nettsider eller Vest-Agder fylkeskommunes nettsider Alle bedrifter som har mulighet for å gi opplæring i fagets læreplan og har tilstrekkelig faglig kompetanse, kan søke om godkjenning. Opplæringskontor De fleste bedrifter som har lærlinger er medlemmer av et opplæringskontor. Slike kontor er etablert av bransjene selv og har ansatte som sammen med bedriften gjennomfører og kvalitetssikrer lærlingenes/lærekandidatenes opplæring. Drift av opplæringskontor finansieres ved at det fylkeskommunale lærlingtilskuddet fordeles, etter vedtak på det enkelte opplæringskontors årsmøte, mellom den bedriften lærlingen har sin læretid i og opplæringskontoret. Opplæringskontoret inngår lærekontrakten på vegne av sin medlemsbedrift og, ved behov kan lærlingen omplasseres til annen medlemsbedrift i opplæringskontoret. På våre hjemmesider finner du en oversikt over opplæringskontorene i Agder, se eller Hvordan rekruttere lærlinger? Fylkeskommunen mottar hvert år søknader om læreplass fra blant annet elever i de videregående skolene. Søknadsfrist er 1. mars. Godkjente lærebedrifter og opplæringskontor gis tilgang til en oversikt over søkere i aktuelle fag fra fylkeskommunen. Bedriftene bestemmer selv om de vil ta inn lærling(er) og hvem de ønsker å tilsette. Lærebedrifter kan bli kjent med aktuelle lærlinger gjennom samarbeid med de videregående skolene. Faget prosjekt til fordypning (PTF) skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike yrkene innen utdanningsprogrammene. I tillegg gis PTF mulighet for elever og bedrifter å bli kjent med hverandre før inngåelse av en eventuell kontrakt. Det er svært vanlig at elevene i faget PTF har opplæring i en godkjent lærebedrift eller bedrift som kan bli godkjent som lærebedrift. Bedriftene kan rekruttere lærlingene/lærekandidatene selv, ved utlysning, eller på bakgrunn av henvendelse fra en som ønsker læreplass. 3

4 Hvilke fordeler har en lærebedrift? Lærlinger/lærekandidater bidrar til faglig oppdatering og verdiskapning i bedriften og de sikrer rekruttering i faget. En lærekontrakt vil normalt ha en varighet på to år, hvorav et år regnes som opplæring og et år som verdiskapning. Etter endt læretid velger bedriften selv om den nye fagarbeideren skal tilbys fast ansettelse. Bedriftene mottar tilskudd som skal dekke utgifter til opplæringen. Basistilskudd I gjelder for lærlinger som har ungdomsrett. Basistilskudd II gjelder for lærlinger som har brukt opp sin ungdomsrett og voksne lærlinger. Oppdaterte satser for tilskuddet finnes på fylkeskommunens hjemmesider. LÆRLINGER/LÆREKANDIDATER MED SÆRSKILTE BEHOV Bedrifter kan søke om ekstra støtte for lærlinger og lærekandidater under 25 år med særskilte behov. Med særskilte behov mener vi manglende evne til å få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. Målet med tilskuddsordningen er å stimulere lærebedrifter til å gi lærlinger og lærekandidater med særskilte behov mulighet til å oppnå en fagutdanning eller deler av en fagutdanning. Intensjonen er at ungdommene lettere skal komme ut i det ordinære arbeidslivet. På våre hjemmesider finnes til enhver tid oppdaterte satser. OVERSIKT OVER VALGMULIGHETER FOR OPPLÆRING I YRKESLIVET Lærlinger og lærekandidater kan få utdanning i mer enn 170 lærefag innen ni utdanningsprogram. Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk Restaurant- og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon På våre hjemmesider eller finner du lenke til nettstedet Vilbli.no som gir en oversikt over valgmulighetene. 4

5 Kurs og veiledning Fylkeskommunen tilbyr veiledning til potensielle og godkjente lærebedrifter. Vi tilbyr også kurs for nye instruktører. Sentrale tema i kurset er gjennomgang av: Aktuelle fagrettede læreplaner/interne læreplaner med tidsplan for gjennomføringen av opplæringen Vurderingskriterier for aktuelle lærefag Dokumentasjon av opplæringen Vurderingssamtaler Hva har lærebedriften ansvar for? Gi opplæring i henhold til læreplanen i faget Ha en faglig leder med ansvar for opplæringen Ha en eller flere godkjente instruktører for gjennomføring av opplæringen Ha et godt system for planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen Lage intern plan for opplæringen Gjennomføre vurderingssamtaler med lærlingen minst hvert halvår Melde lærlingen opp til fag- eller svenneprøve ved læretidens slutt og legge til rette for gjennomføringen av prøven Rapportere til fylkeskommunen om opplæringen, for tiden en gang per år Melde fortløpende om endringer i læreforholdet til fylkeskommunen

6 Hva har fylkeskommunen ansvar for? Godkjenne lærebedrifter Formidle søkere til læreplass Godkjenne lærekontrakter Utbetale lærlingtilskudd Administrere fag- og svenneprøver Utstede kompetansebevis, vitnemål og fag-/ svennebrev Tilby kurs for instruktører Administrere praksiskandidatordningen Gi veiledning og råd om opplæring til lærlinger og bedrifter Hva har lærlingen ansvar for? Sette seg inn i kompetansemålene i læreplanen i faget Forholde seg til lærebedriftens reglement Ta del i bedriftens produksjon/verdiskaping Bidra til et positivt arbeidsmiljø Bidra med ny og oppdatert kunnskap Ta aktivt del i opplæringen Dokumentere opplæringen ved bruk av f.eks. opplæringsbok eller loggbok 6

7 SKJEMAER til bruk i opplæringen 1. Søknad om godkjenning som lærebedrift 2. Intern plan for opplæringen 3. Halvårige vurderingssamtaler 4. Dokumentasjon av opplæringen 5. Melding om endringer i læreforholdet 6. Årshjul for fagopplæring i bedrift

8 SØKNAD OM GODKJENNING SOM LÆREBEDRIFT Lærefag: Bedriftens navn: Besøksadresse: Postadresse: Postnummer: Telefon: Organisasjonsnummer: Poststed: E-post: Bankkontonummer: Er bedriften medlem av opplæringskontor innen fagområdet? Ja Nei Hvis nei, ønsker bedriften å delta i slikt samarbeid? Ja Nei Fylles ut av bedrift Forventninger til lærebedriften: Har faglig ledelse med fortrinnsvis fag-/svennebrev eller mer enn 6 års allsidig praksis i lærefaget. (Dokumentasjon for faglig leders kvalifikasjoner føres under tilleggsopplysninger på baksiden av søknaden.) Har instruktør(er) med tilstrekkelig faglig kompetanse og instruktørkompetanse Antall instruktører som har gjennomført instruktørkurs Bedriften vil gjennomføre følgende i læretiden: - Gjennomføre opplæringen etter læreplanen for aktuelt lærefag - Utvikle intern plan for opplæringen tilpasset den enkelte lærling/lærekandidat - Planlegge, gjennomføre og dokumentere opplæringen systematisk - Gjennomføre ½ årlige vurderingssamtaler skriftig - Melde lærling/lærekandidat til fag-/svenneprøve før læretidens slutt - Rapportere årlig om opplæringsvirksomheten til seksjon fagopplæring Ja Nei Hvis nei beskrives hvilke forventninger som ikke kan innfris under tilleggsopplysninger på baksiden av søknaden. 8

9 Ansvarlig leder skriver under på at han/hun er kjent med innholdet i læreplanen for faget samt forventninger til lærebedrifter i Agder. Sted, dato og stempel Underskrift ansvarlig leder i bedriften Fødselsdato faglig leder Navn faglig leder Fødselsdato faglig leder (ved søknad om godkjenning i flere fag) Navn faglig leder (ved søknad om godkjenning i flere fag) Fylles ut av opplæringskontor Navn opplæringskontor: Godkjent som medlem i opplæringskontoret uten merknader: Ja Nei Hvis nei, godkjent med følgende merknader: Dato: Underskrift opplæringskontor: Fylles ut av fylkeskommunen Vurdert av prøvenemnda: Ja Nei Faglig vurdert av yrkesopplæringsnemnda dato: Anbefalt/godkjent uten merknader: Ja Nei Hvis nei godkjent med følgende krav: Dato Underskrift Tilleggsopplysninger til søknaden: 9

10 LÆREPLAN FOR (FAGNAVNET) INTERN PLAN FOR OPPLÆRINGEN Ansvar: Lærling/lærekandidat Bedriftens navn: Lærling/lærekandidatens navn: KOMPETANSEMÅL Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne: Initialer til opplæringsansvarlig Halvår Her kopieres inn kompetansemål fra aktuell læreplan. Læreplanen finnes på nettstedet: Om enkelte kompetansemål trenger ytterligere forklaring kan dette skrives inn under det enkelte kompetansemålet. Det planlegges for perioder, tilpasset bedriftens produksjon 10

11 Forslag til innhold i halvårlige vurderingssamtaler Ansvar: Lærebedrift (Malen gjøres kjent for lærling/lærekandidat før gjennomføring av samtalen) Lærling: Sted: Dato: Sjekkliste for gjennomføring av halvårige vurderingssamtaler: Kommentarer: Gjennomgang av referat fra evt. tidligere gjennomført vurderingssamtale med oppfølging av tiltak Gjennomgang av gjennomført opplæring i henhold til opplæringsboka Status for evt. manglende fag Faglig utvikling i forhold til læreplanen Praktiske ferdigheter Faglig utvikling i forhold til læreplanen Forståelse av teori Ansvarsbevissthet Punktlighet, orden og personlig framferd Selvstendighet i arbeidet 11

12 Initiativ og engasjement Samarbeid med andre (kolleger og kunder) Helse, miljø og sikkerhet Planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere eget arbeid Trivsel Planlegging av opplæringen for neste periode (se internplan) Oppsummering - tiltak: Hva bør bedriften bli bedre til: Hva bør lærlingen/lærekandidaten bli bedre til: Sted / dato: Underskrift lærebedrift Underskrift lærling/lærekandidat 12

13 LÆREPLAN FOR (FAGNAVNET) DOKUMENTASJON AV OPPLÆRINGEN (OPPLÆRINGSBOK) Ansvar: Lærling/lærekandidat Bedriftens navn: Lærlingens navn: KOMPETANSEMÅL Dato: Sign. Faglig leder: Her kopieres kompetansemålene fra aktuell læreplan inn. (Læreplanen finnes på følgende nettsted: Om enkelte kompetansemål trenger ytterligere forklaring, kan dette skrives inn under det enkelte kompetansemål. Lærling/lærekandidat fører deretter inn beskrivelse av utført arbeid som knytter seg til det enkelte kompetansemål. Faglig leder daterer og signerer når det enkelte kompetansemål er gjennomført og godkjent. 13

14 Opplæringskontoret for (navn oppl.ktr.) Ansvar: Opplæringskontor ENDRING(ER) I LÆREFORHOLDET Endringen gjelder (opprinnelig kontrakt): Medlemsbedrift: Org.nr.: Faglig leder: Lærling navn: Født: Læretid: Beskrivelse av endringen(e): Ny utplasseringsbedrift med org. nr.: Navn og fødselsdato for ny faglig leder: Ny faglig leders kvalifikasjoner: Dato for endring: Sted: Dato: Ansvarlig leder Ny faglig leder Lærling Skjema fylles ut og sendes: Aust-Agder fylkeskommune, Seksjon fagopplæring, Pb. 788, 4809 Arendal eventuelt Vest-Agder fylkeskommune, Fagopplæringsseksjonen, Pb. 517, 4605 Kristiansand 14

15 årshjul for fagopplæring i bedrift Eksempel for enkeltstående lærerbedrift og medlemsbedrift i opplæringskontor 8. Endre praksis 1. planlegge opplæring 7. Dokumentere og evaluere opplæring 2. Gjennomføre opplæring 6. Gjennomføre opplæringen 3. Dokumentere og evaluere opplæringen 5. Planlegge opplæring 4. Endre praksis Under hvert av punktene ovenfor fyller bedriften inn aktiviteter som gjennomføres i sin bedrift. Eksempel: 1. Internplan for opplæring utarbeides i et samarbeid mellom faglig leder, instruktør og lærling. 2. Opplæringen gjennomføres i henhold til plan, avvik registreres. 3. Opplæringen dokumenteres skriftlig. Muntlig evaluering av opplæringen gjøres jevnlig. Halvårlig vurderingssamtaler gjennomføres og dokumenteres skriftlig. Bedriften rapporterer årlig til fylkeskommunen. Lærlingen(e) deltar i fylkeskommnale lærlingundersøkelse. 4. På bakgrunn av registrerte avvik foretas nødvendige endringer. 5. Planlegging av opplæringen for neste periode, evt. justere eksisterende plan. 6. Gjennomføre opplæringen i henhold til justert plan, avvik registreres. 7. Opplæringen dokumenteres skriftlig. Muntlig evaluering av opplæringen gjøres jevnlig. Halvårlig vurderingssamtaler gjennomføres og dokumenteres skriftlig. 8. På bakgrunn av registrerte avvik foretas nødvendige endringer. 15

16 Kontaktinformasjon: Aust-Agder fylkeskommune Ragnvald Blakstadsvei Arendal Postadresse: Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Sentralbord: Faks: E-post: Oppdatert versjon av veilederen finnes på følgende nettadresse: Tordenskjoldsgate Kristiansand Postadresse Vest-Agder: Postboks 517 Lund 4605 Kristiansand Sentralbord: Faks: E-post: Oppdatert versjon av veilederen finnes på følgende nettadresse: Org. nr Vest-Agder fylkeskommune Lik oss! Synkron Media AS

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Velkommen som søker til læreplass Slik søker du læreplass Hvordan behandles søknaden? Er du garantert å få læreplass? Søknad og intervju Forventninger

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret Fagopplæringsseksjonen Lærling Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling Noen begrepsavklaringer Hva har bedriften/opplæringskontoret ansvar for Mangler du fellesfag eller tverrfaglig eksamen Hvordan

Detaljer

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget veien videre omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget Veien videre Byggdrifterfaget ble 15. januar 2013 vedtatt av kunnskapsdepartementet som eget lærefag innen fag- og yrkesopplæringen,

Detaljer

Kunnskapsløftet og fagopplæringen

Kunnskapsløftet og fagopplæringen Kunnskapsløftet og fagopplæringen Avdelingsdirektør Lars Juterud, Oslo kommune, avdeling for fagopplæring Nasjonalt og regionalt ansvar - Partssamarbeidet Nasjonalt ansvar for rammene gjennom lov og forskrift,

Detaljer

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.08 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering Yrkes-NM i Stavanger Tilskuddssatser 2008 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Snart jul! Kristine

Detaljer

Fagopplæring i bedrift

Fagopplæring i bedrift Fagopplæring i bedrift Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Fagopplæring i bedrift Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Byggfag

Detaljer

Holtålen Kommune. Holtålen. Lærlingplan. Side 1 av 10. - mulighetenes kommune

Holtålen Kommune. Holtålen. Lærlingplan. Side 1 av 10. - mulighetenes kommune Holtålen Kommune Side 1 av 10 Holtålen - mulighetenes kommune Lærlingplan 1 Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET MÅL... 3 2. HISTORIKK... 3 3. GENERELT... 3 4. ANDRE LÆRELØP:... 4 5. OPPLÆRING

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT NettOppFisk et nasjonalt nettverk for rekruttering og kompetanseheving innen fiskeri-, sjømat og havbruksnæringen Forord Formålet med heftet er å gi en beskrivelse av

Detaljer

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn:

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn: Finnskogvegen 2260 Kirkenær 91627256/90771659 tone.skulstad@okio.no sandra@okio.no www.okio.no 2014-15 Lærlingeperm fagopplæring i bedrift Lærefag Navn: 1 Bedrift: VELKOMMEN SOM LÆRLING i OKIO Opplæringskontoret

Detaljer

Om lærlinger og lærlingordningen

Om lærlinger og lærlingordningen Om lærlinger og lærlingordningen - en veiledning for tillitsvalgte Forord For mange unge er læretida det første møtet med arbeidslivet, og LO vil bidra til at lærlingene opplever læretida som positiv og

Detaljer

Lærling og lærekandidat

Lærling og lærekandidat investering tenker din bedrift på å ta inn lærling? samfunnsansvar utdanne framtidens fagarbeidere kreatvitiet Lærling og lærekandidat - en investering for framtiden Bli en lærebedrift! Østfold trenger

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015 Opplæringskontorene i Nord-Trøndelag Selvstendige lærebedrifter Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015 Styrkingstiltak fagopplæring i bedrift 2015 Nord-Trøndelag

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

Prosjekt til fordyping

Prosjekt til fordyping Virksomhet: Østfold fylkeskommune Omfatter: Prosjekt til fordyping Hjemmel: Opplæringsloven 13-10 Ansvarsomfang 2. ledd Godkjent av: Direktør for Opplæringsavdelingen Dokumentutgave: Dokumentdato: Versjon

Detaljer

1. Innledning... 3. 2. Definisjoner... 5. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6

1. Innledning... 3. 2. Definisjoner... 5. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6 Revidert mai 2013 0 INNHOLDSREGISTER 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 5 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 7 4.2 Hvordan søke?... 8 4.3 Krav...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Faglig lederperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn:

Faglig lederperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn: Finnskogvegen 2260 Kirkenær 91627256/90771659 tone.skulstad@okio.no sandra@okio.no www.okio.no 2014-15 Faglig lederperm fagopplæring i bedrift Lærefag Navn: Bedrift: Faglig leder/instruktørs ansvar og

Detaljer

12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev 2.12. 3: Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass

12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev 2.12. 3: Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring Nyhetsbrev 2.12 3: Aksjon lærebedrift Mange søkere har fått 5: læreplass 12: Ny GIV Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlinger i bedrift, rådgivere

Detaljer

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten 2/2010 Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten Lokal medvirkning for økt fokus på rekruttering av ungdom, lærlinger og lærebedrifter Gry Bårnes, KUN Senter for

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Sigrid Isdal Spesialrådgiver Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Sigrid Isdal Spesialrådgiver Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Sigrid Isdal Spesialrådgiver Opplæringsavdelingen : Godkjenner lærebedrifter og opplæringskontor. Bedriftsbesøk/veiledning til lærlinger/lærebedrifter Utbetaler tilskudd til bedriftene

Detaljer

UTPRØVING AV VEKSLINGSMODELLEN I HELSEARBEIDERFAGET SAMHANDLING MELLOM TRE VIDEREGÅENDE SKOLER OG SEKS KOMMUNER. Mulighetenes Oppland

UTPRØVING AV VEKSLINGSMODELLEN I HELSEARBEIDERFAGET SAMHANDLING MELLOM TRE VIDEREGÅENDE SKOLER OG SEKS KOMMUNER. Mulighetenes Oppland UTPRØVING AV VEKSLINGSMODELLEN I HELSEARBEIDERFAGET SAMHANDLING MELLOM TRE VIDEREGÅENDE SKOLER OG SEKS KOMMUNER Oppland Fylkeskommune Fagenhet videregående opplæring Mulighetenes Oppland Innhold 1.0 BAGRUNN...

Detaljer

Vurdering og dokumentasjon Tema 6

Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Underveisvurdering for læring og sluttvurdering av læring knyttet til opplæring i bedrift Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Info til bedrift og instruktør for mediegrafikerlærlinger 2013

Info til bedrift og instruktør for mediegrafikerlærlinger 2013 Info til bedrift og instruktør for mediegrafikerlærlinger 2013 Utfordring Mestring Anerkjennelse Kontaktinfomasjon til Opplæringssenteret: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Stanseveien 9, 0975

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING NettOppFisk - et nasjonalt nettverk for rekruttering og kompetanseheving innen fiskeri-, sjømat og havbruksnæringen Forord Formålet med heftet er å gi deg informasjon om læretiden.

Detaljer