Kunnskapsløftet og fagopplæringen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunnskapsløftet og fagopplæringen"

Transkript

1 Kunnskapsløftet og fagopplæringen Avdelingsdirektør Lars Juterud, Oslo kommune, avdeling for fagopplæring

2 Nasjonalt og regionalt ansvar - Partssamarbeidet Nasjonalt ansvar for rammene gjennom lov og forskrift, finansiering og fastsetting av læreplaner SRY 9 Faglige råd 19 fylker ansvarlig for skoletilbud og for elever og lærlinger. YON - Yrkesutvalg Nasjonal overvåking og kvalitetskontroll av fylkenes virksomhet

3 Avdeling for fagopplæring Er s forvalter av opplæringslovens bestemmelser om opplæring i bedrift og sekretariat for Yrkesopplæringsnemnda. På vegne av Oslo kommune skal vi: Godkjenne lærebedrifter, opplæringskontor og opplæringsringer Informere om lærlingordningen Bistå i formidling av lærlinger til bedrifter Godkjenner lærekontrakter Kvalitetssikre opplæring i bedrift og veilede i gjennomføring av opplæringen Godkjenne praksis for kandidater som melder seg til fagprøve eller svenneprøve uten læretid, jf Administrere fag-/svenneprøver Utstede kompetansebevis og fag-/svennebrev Skaffe læreplasser Være samarbeidspartner og veileder i samarbeidet mellom skole/arbeidsliv Gjennomføre kurs/kompetanseheving av faglig ledere/instruktører/prøvenemnder Utbetale tilskudd til lærebedrifter

4 Informasjons- og markedsarbeid Innført samlinger for nye lærlinger - Gir en oversikt over plikter og rettigheter - hvilke tilbud som finnes - Hvem som gjør hva/ begrepsavklaringer Infomøter for samtlige 1770 lærebedrifter om innføring av Kunnskapsløftet Nyhetsbrev 2 ganger per år med relevant info Oppdatert hjemmeside til enhver tid Informasjonsmateriell Hefter og på WWW - Hefte for nye lærebedrifter - Hefte for eksisterende lærebedrifter - Hefte for lærlinger - Hefte for lærekandidater - Hefte for praksiskandidater - Hefte for søkere til læreplass

5 Yrkesopplæringsnemndas rolle Nemndas arbeidsoppgaver utvides til hele fireårsløpet og nemndene skal være rådgivende på følgende 4 hovedområder: Utarbeide strategier for å kartlegge og følge opp kvaliteten av fag- og yrkesopplæringen i fylket. Arbeide for å få til samarbeid om kompetanseutvikling og kompetanseutveksling mellom skole og lokalt arbeidsliv. Foreslå dimensjonering i de ulike utdanningsprogrammene på de ulike skolene og fastsette / foreslå måltall for antall læreplasser Bidra til å videreutvikle og holde oppdatert en god rådgivertjeneste Bidra i regionalt utviklingsarbeid

6 Opplæringskontor Organisert samarbeid mellom et større antall bedrifter Bindeledd mellom og medlemsbedriftene Delegert tilsynsansvar, opplæringskontoret må dokumentere og rapportere til Faglig og administrativt ansvar for lærlingen skriver lærekontrakt med lærlingen ansvar for oppmelding til svenneprøve mottar opplæringstilskudd for sine lærlinger arrangerer lærlingsamlinger Kurs for nye medlemsbedrifter

7 Lærebedriftens ansvar Tilby et godt arbeids- og læringsmiljø Gi opplæring etter læreplanen Faglig leder-/instruktør ansvarlig for opplæringen Lage en skriftlig plan for opplæringen Gi instruksjon og veiledning til lærlingen Gjennomføre skriftlig ½-årlig vurderingssamtale med lærlingen Teori i læretiden

8 Opplæringslova 4-3 Godkjenning av lærebedrift Bedrifter som tek på seg opplæring av ein eller fleire lærlingar eller lærekandidatar, må vere godkjende av fylkeskommunen. Som lærebedrift kan godkjennast private og offentlege verksemder og organ for samarbeid mellom bedrifter som i fellesskap tek på seg opplæringsansvar (opplæringskontor eller opplæringsring). Lærebedrifta må vere fagleg vurdert av yrkesopplæringsnemnda før fylkeskommunen kan godkjenne bedrifta. Fylkeskommunen skal leggje avgjerande vekt på den faglege vurderinga frå yrkesopplæringsnemnda før endeleg vedtak blir gjort.

9 Endring i læreforholdet Avbrudd i læretiden: Når lærlingen har over 4 uker fravær Når man på forhånd vet at det kommer et avbrudd Heving av lærekontrakten: Begge parter er enig En av partene gjør seg skyldig i vesentlige brudd på pliktene i et læreforhold En av partene er ute av stand til å fortsette

10 Fagprøven Lærlingen har rett til å få avlegge fag/svenneprøve Lærebedriften skal melde lærlingen opp til fag/svenneprøve, også ved 2. gangs prøve ved stryk. Fag/svenneprøven skal som hovedregel avvikles ved slutten av læretida og være avsluttet 2 måneder etter dette tidspunkt. Lærekontrakten varer til sluttdatoen for læreforholdet. Dersom lærlingen skal forsette i bedriften må det inngås ny arbeidsavtale.

11 Fagprøven Utgangspunkt: Læreplanen Bedriftens virksomhet Kandidaten kan bli prøvd i alle målene i læreplanen 4-delt prøve: Planleggingsdel Gjennomføringsdel Evaluering Dokumentasjonsdel

12 Tilskudd for lærlinger Basistilskudd I: ,- for opplæringstiden. Basistilskudd II : ,- per år i læretid

13 Lærekontrakt og arbeidsavtale Lærekontrakt er mellom tre parter UDE, opplæringskontoret/lærebedrift og lærlingen Lærekontrakt og arbeidsavtale skrives når læretiden starter Lærlingene har opplæringsrett. Derfor er bestemmelsen om 6 måneders prøvetid tatt ut av loven Lærlinger over 21 år med full opplæring i bedrift, har 6 måneders prøvetid

14 Endringer i yrkesopplæringen Bredere utdanningsløp med økt vekt på de grunnleggende ferdigheter og fleksibilitet i organisering og gjennomføring av undervisningen Fortsatt yrkesfaglig styring gjennom rammer og krav i læreplanene, men individrettingen øker sterkt gjennom prosjekt til fordypning Lokal frihet til valg av metoder i undervisningen og sterk økning i lokal tilpassing av fagstoff. Det legges fokus på målstyring, dokumentasjon og underveisvurdering. Dette krever en bedre kvalitetsutvikling

15 Nye utdanningsprogram: Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Idrettsfag Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Naturbruk Restaurant- og matfag Service og samferdsel Studiespesialisering Teknikk og industriell produksjon

16 Hovedmodellen i norsk fagopplæring

17 Viktige grep i Kunnskapsløftet er gjort med forutsetninger i målrettet bruk av Prosjekt til fordypning. Grepene: Sammenslåingen til bredere programmer Utvikling av en ny struktur på Vg2 nivå med vesentlig færre kurs Forenklinger i fagstrukturen De politiske intensjonene: Økt fleksibilitet i valg av gjennomføringsarena og tilpassing av undervisningen til lokale, faglige og individuelle behov eller planer for karriereutvikling Økt læringsutbytte for den enkelte Økt samarbeid mellom skole og bedrift

18 Valg av innhold Vg1 168 årstimer Kompetansemål fra læreplanene fra eget utdanningsprogram for opplæring i bedrift og / eller Vg3 i skole eller kompetansemål fra læreplaner for opplæring i bedrift fra andre utdanningsprogram, når det er faglig relevant eller fellesfag i Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, fellesfag i fremmedspråk eller programfag i de studieforberedende utdanningsprogrammene. Når timene til prosjekt til fordypning brukes til fellesfag eller programfag fra de studieforberedende utdanningsprogrammene, gjelder kompetansemål og timetall for disse fagene slik de er fastsatt i læreplanverket for Kunnskapsløftet.

19 Valg av innhold på Vg2 ( 253 timer ) Kompetansemål fra læreplanene fra eget programområde for opplæring i bedrift og/eller Vg3 i skole der det ikke er opplæring i bedrift eller Fellesfag i Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, fellesfag i fremmedspråk eller programfag i de studieforberedende utdanningsprogrammene. Elever som følger utdanningsprogrammene for elektrofag, helse- og sosialfag, naturbruk, restaurant- og matfag, service og samferdsel og teknikk og industriell produksjon, kan i tillegg bruke prosjekt til fordypning til opplæring i kompetansemål fra læreplaner for opplæring i bedrift (fra eget og) i andre utdanningsprogrammer når det er faglig relevant. Fylkeskommunen har ansvaret for vurdering av faglig relevans etter råd fra det lokale næringslivet ( i Oslo: etter råd fra Nettverkene YON )

20 Kvaliteten i fremtidens yrkesopplæring skapes lokalt Bransjer, bedrifter og skoler må etablere lokale samarbeidsarenaer for å koordinere oppgaver og bygge kvalitet. i Oslo forventer at ressursskolene og nettverkene for programområdene utvikler seg til å bli den viktigste samarbeidsarenaen for utvikling av kvalitet i fag- og yrkesopplæringen.

21 Ressursskolene og programnettverkene s administrasjon Ressursskole Sogn vgs Ressursskole Etterstad vgs Ressursskole Elvebakken vgs Ressursskole Ulsrud vgs Elektrofag Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Naturbruk Service og samferdsel Restaurant- og matfag Teknikk og ind. produksjon Medier og kommunikasjon Helse- og sosialfag Elvebakken vgs Hellerud vgs Etterstad vgs Stovner vgs Søndre Nordstrand vgs Holtet vgs Opplæringskontor Oslo Handelsgymnasium Etterstad vgs Sandaker vgs Sogn vgs Sofienberg vgs Stovner vgs Opplæringskontor Bjerke vgs Sogn vgs Søndre Nordstrand vgs Ullern vgs Opplæringskontor Holtet vgs Lamberseter vgs Bjerke vgs Sandaker vgs Sofienberg vgs Sogn vgs Stovner vgs Opplæringskontor Andre samarbeidspartnere

22 Ressursskolen og nettverkenes mandat 1. Etterutdanning og kompetanseoppbygging - tilrettelegge for og gjennomføre reformspesifikk etterutdanning for yrkesfagslærere og instruktører - identifisere oppdrag pedagogisk utviklingsoppgaver - evaluere og dokumentere 2. Kompetanseoverføring - utvikle kvalitet i fag- og yrkesopplæringen hensiktsmessig Organisering - Kommentar: Elektronettverket har konkretisert læreplaner VG2 i samarbeid med Nelfos opplæringskontor Oslo og Omland.

23 Mandatet fortsatt 3. Nettverksfunksjonen - etablere, koordinere og drive Nettverket. Et Arbeidsutvalg er nedsatt og består av en repr. fra hver av skolene Etterstad, Elvebakken, Bjørnholt og Sogn, fra Nelfos opplæringskontor, samt en fra prøvenemnda i telekommunikasjonsmontørfaget og en fra dataelektronikerfaget. - delta i møter og samlinger arrangert av - medvirke i høringer og prosjekter 4. Prosjekt til fordypning - Gjennomføring/koordinering av prosjekt til fordypning - VG1 læreplanene i PF godkjennes av rektor ved ressursskolen - VG2 - læreplanene i PF godkjennes av Avdeling for fagopplæring (UDE)

24 Elektronettverkets arbeid med prosjekt til fordypning. Skoler, bedrifter og opplæringskontorer innen Elektro samarbeider i Elektronettverket som drives av Sogn ressursskole. Det var 290 Vg1 elever (og 250 Vg2 elever) fra skolene Bjørnholt, Elvebakken, Etterstad og Sogn som hadde skoledeler og bedriftsdeler av prosjekt til fordypning i 2 terminer i skoleåret 2008/2009. Målet er at elevene på PF-Vg1 skal kunne velge mellom alle lærefagene innen Elektro, det mangler noen læreplaner for nisjefag, men nettverket har gått inn i et systematisk samarbeid med bransjene for å få dette til. Elevene får en omvalgsmulighet og prosjekt til fordypning i Vg1 skal være ferdig før elevenes valg av Vg2 retning den 1. mars. Bedriftene ved Nelfo`s opplæringskontor vil ha en rasjonell modell og melder inn antallet bedriftsplasser til koordinatoren i nettverket. Disse formidles til skolene, og skolene skaffer resten av plassene selv via lokale bedriftskontakter

25 Tilbud om kompetanseutvikling (kurs) 1. Bedriften som læringsarena i Kunnskapsløftet Mål: Deltakerne får en generell innføring i fagopplæring i bedrift og kunnskap om bedriftens rolle som lærebedrift. 2. Innføring i nye læreplaner Mål: Deltakerne skal kunne anvende læreplanen i sitt praktiske arbeid med elever og lærlinger. 3. Instruksjon, veiledning og kommunikasjon Mål: Deltakerne skal ha kunnskap om hvordan kommunikasjon og veiledning påvirker kvalitet i opplæringen, og hvordan kommunikasjon og veiledning kan skje på en måte som er tilpasset elever og lærlinger. 4. Dokumentasjon og vurdering Mål: Deltakerne skal, i egen virksomhet, være i stand til praktisk anvendelse av læreplanen og kunne bruke et system for dokumentasjon av kvalitet i opplæringen i samsvar med Kunnskapsløftet. Mer info og påmelding på Velg: Fagopplæring

26 Noen kvalitetsindikatorer som vi i Oslo legger spesiell vekt på å følge opp for å finne avvik og å sette inn tiltak: Andel lærlinger som fullfører opplæringen og består fag/svenneprøve Antall hevinger av lærekontrakter som skyldes arbeidsmiljøforhold eller arbeidskonflikter Antall lærlinger med stryk i enkeltfag som ikke kontinuerer og består i løpet av læretiden Elever og Lærlingenes oppfatning av sin medvirkning på planlegging av læringsarbeidet Elevene og Lærlingenes oppfatning av arbeids- og læringsmiljøet Eleven og Lærlingens oppfatning av kvaliteten på lærerens og instruktørens oppfølging og tilbakemelding.

27 Har hver medlemsbedrift i opplæringskontor utarbeidet en intern plan for opplæring basert på læreplanen for faget? I følge opplæringslova 4-4 skal lærebedriften utvikle en intern plan for opplæring for å sikre at lærlingen får en opplæring som tilfredsstiller kravene i læreplanen for det aktuelle faget. Alternativer Prosent Verdi 1 Ja 73,8 % 31 2 Nei 0,0 % 0 3 Delvis 26,2 % 11 4 Vet ikke 0,0 % 0 Total 42 Årlig rapport fra lærebedrifter :12 27

28 Dette svarte lærlingene Er det laget en intern plan for opplæringen din i lærebedriften?

29 Oppfølging og veiledning Det utadrettede arbeidet skal vektlegges, systematiseres og styrkes Resultatoppfølging i Vigo av den enkelte lærebedrift og opplæringskontor gir statistikk og rapporteringsgrunnlag Nytt dokumentasjonsverktøy (Opsys) brukes i oppfølging og veiledningsarbeidet. Teamene følger opp med tilpasset veiledning ut fra de funnene som revisjonen har avdekket, og det samarbeides med bedriften om en målsetting for bedring av resultat. Avtalte tiltak skal tidsfestes og dokumenteres for oppfølging

30 Kontaktinformasjon, avdeling for fagopplæring Postboks 6127 Etterstad 0602 Oslo Telefon: Telefaks:

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møtested Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 NB! Fellesmøte med Oslo først. Program for samlingen:

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4

1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4 Innholdsfortegnelse 1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4 Individuell utviklingsplan (IUP) 5

Detaljer

TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011

TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011 TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011 Foto: Tone E. Stenbek, Arne Glomdal, istock, Kristin Josefsen, Anne Cathrine Sandø Innhold Kap.: Innledning... 4 Begreper, forkortelser og definisjoner...

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015 Org.nr.: 943 039 046 E-post: postmottak@austagderfk.no

Detaljer

12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev 2.12. 3: Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass

12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev 2.12. 3: Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring Nyhetsbrev 2.12 3: Aksjon lærebedrift Mange søkere har fått 5: læreplass 12: Ny GIV Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlinger i bedrift, rådgivere

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus TILSTANDSRAPPORT for videregående opplæring i SKOLEÅRET 20132014 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 5 12

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Tilstandsrapport 2013 Forord Tilstandsrapporten for 2013 dokumenterer positive resultater på flere områder, og gir et helhetlig bilde på status innen videregående opplæring

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 19.juni 2015 SAKENE 13/15-17/15 HØRING Plan for videregående opplæring i Oppland 8. mai 2015 Innhold 1. Bakgrunn og mandat... 4 1.1 Oppland fylkeskommune

Detaljer

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017 Vedlegg til strategi for Plan for skoletilbudet 2014-2017 Innhold 1. ELEVTALLSUTVIKLING... 4 2. SKOLENE OG REGIONENE... 6 3. STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM... 7 4. YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM...

Detaljer

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget veien videre omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget Veien videre Byggdrifterfaget ble 15. januar 2013 vedtatt av kunnskapsdepartementet som eget lærefag innen fag- og yrkesopplæringen,

Detaljer

Prosjekt til fordyping

Prosjekt til fordyping Virksomhet: Østfold fylkeskommune Omfatter: Prosjekt til fordyping Hjemmel: Opplæringsloven 13-10 Ansvarsomfang 2. ledd Godkjent av: Direktør for Opplæringsavdelingen Dokumentutgave: Dokumentdato: Versjon

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Sigrid Isdal Spesialrådgiver Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Sigrid Isdal Spesialrådgiver Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Sigrid Isdal Spesialrådgiver Opplæringsavdelingen : Godkjenner lærebedrifter og opplæringskontor. Bedriftsbesøk/veiledning til lærlinger/lærebedrifter Utbetaler tilskudd til bedriftene

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring... 6 3.1. Resultater... 6 3.2.

Detaljer

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.08 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering Yrkes-NM i Stavanger Tilskuddssatser 2008 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Snart jul! Kristine

Detaljer

Bedriften som lærested Tema 4

Bedriften som lærested Tema 4 Bedriften som lærested Tema 4 Arbeid og læring hånd i hånd Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Videregående opplæring skoleåret 13/14 Bildet eies av Lier videregående skole Bildet eies av Lier videregående skole Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen

Detaljer

Om lærlinger og lærlingordningen

Om lærlinger og lærlingordningen Om lærlinger og lærlingordningen - en veiledning for tillitsvalgte Forord For mange unge er læretida det første møtet med arbeidslivet, og LO vil bidra til at lærlingene opplever læretida som positiv og

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Utdanning. fra barnehage til voksenopplæring

Utdanning. fra barnehage til voksenopplæring Utdanning fra barnehage til voksenopplæring Innhold Utdanning i Norge 5 Barnehage 8 Grunnskole 9 Videregående opplæring 11 Fagskoleutdanning 13 Høyere utdanning 14 Utdanning og opplæring for voksne 16

Detaljer

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET) Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 03/01713-026 010073/03 PS 670.00 Oslo, 20.10.2003 NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

Detaljer

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten 2/2010 Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten Lokal medvirkning for økt fokus på rekruttering av ungdom, lærlinger og lærebedrifter Gry Bårnes, KUN Senter for

Detaljer

Norsk landrapport til OECD. OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes Januar 2011

Norsk landrapport til OECD. OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes Januar 2011 Norsk landrapport til OECD OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes Januar 2011 Denne rapporten er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet som del av OECDs Review

Detaljer