Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/ Kari Grønnesby

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015"

Transkript

1 Opplæringskontorene i Nord-Trøndelag Selvstendige lærebedrifter Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/ Kari Grønnesby Styrkingstiltak fagopplæring i bedrift 2015 Nord-Trøndelag fylkeskommune disponerer i 2015 midler som skal bidra til å stimulere bedriftene til å videreføre eksisterende lærekontrakter og opprette nye læreplasser. Midlene disponeres gjennom følgende ordninger: Tiltak for å forebygge heving av lærekontrakter og tiltak for opplæring av permitterte lærlinger Det kan fortsatt søkes om midler til å forebygge heving av kontrakter eller tiltak for permitterte lærlinger. Denne ordningen gjelder i de tilfeller hvor det er endringer i aktivitet eller produksjon i bedriftene. Tidlig formidling Det gis en bonus på kr til formidling av søkere med ungdomsrett, voksenrett og fullføringsrett innen Fra 2015 er det en forutsetning at selvstendige lærebedrifter og opplæringskontor rapporterer formidling i VIGO bedrift for å få dette tilskuddet. Grunnlaget for utbetaling av bonus er registrert formidling pr Tilskuddet utbetales i forbindelse med tilskuddsutbetaling for 2.halvår. Tilskuddet kan disponeres fritt av opplæringskontor og selvstendige lærebedrifter, men det oppfordres om at tilskuddet benyttes til tiltak som fremmer flere læreplasser. Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov For en del lærlinger og lærekandidater vil det være nødvendig å søke midler til ekstra veiledning fra Utdanningsdirektoratet (inntil 6 t per uke i 47 uker). Retningslinjer er gjort kjent på Utdanningsdirektoratets hjemmeside. Nord-Trøndelag fylkeskommune gir en garanti på 70 % av satsene for Utdanningsdirektoratets tilskudd til ekstra veiledning. Frist for å søke Utdanningsdirektoratet er Nord-Trøndelag fylkeskommune Orgenhet: Besøksadresse: Telefon: E-postadresse: Videregående opplæring Seilmakergata Postadresse: 7735 STEINKJER Postboks 2560 Org.nr.: Bankkonto: Internet: 7735 STEINKJER

2 Søknader må være mottatt hos fylkeskommunen innen og være innenfor gitte retningslinjer for at garanti kan innvilges. Ekstra tilskudd til lærekandidater med ungdomsrett Ordningen med ekstra tilskudd på kr for lærebedrifter som tar inn lærekandidater med ungdomsrett videreføres. Tilskuddet er et engangstilskudd, dvs. det kan søkes en gang per lærekandidat. Kravet er at lærekandidaten har søkt formidling i VIGO i 2015 og har ungdomsrett. Midlene er ment å dekke bedriftenes utgifter utover ekstra veiledning. Ekstra veiledning skal dekkes opp av ordningen administrert av Utdanningsdirektoratet. Eksempler på bruk av midlene kan være å gi lønn som går utover den verdiskapningen som lærekandidater bidrar til eller innkjøp av nødvendig utstyr/materiell. Ved heving/omplassering i løpet av de første seks månedene i læretida reduseres tilskuddet forholdsmessig. Stimuleringstilskudd til nye lærebedrifter Staten innførte fra 2014 stimuleringstilskudd til lærebedrifter som tegner lærekontrakt for første gang. Ordningen med stimuleringstilskudd er videreført i statsbudsjettet for 2015, med den endring at fylkeskommunene selv kan fastsette nivået på stimuleringstilskuddet. Det kan søkes Nord-Trøndelag fylkeskommune om kr i tilskudd. Tilskuddet utløses ved tegning av nye kontrakter. Det betyr at stimuleringstilskudd ikke utløses ved omplassering av lærling/lærekandidat til ny bedrift. Følgende retningslinjer må oppfylles for å få stimuleringstilskuddet: 1. Lærebedrifter som godkjennes for første gang etter Kunnskapsløftet regnes som nye. 2. Lærebedriften må sende inn lære-/opplæringskontrakt innen Lærebedriften må søke om stimuleringstilskuddet. 4. Stimuleringstilskuddet utbetales sammen med ordinært lærlingtilskudd. 5. Ved heving/omplassering i løpet av de første seks månedene i læretida reduseres stimuleringstilskuddet forholdsmessig. Stimuleringstilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger det er vanskelig å formidle Bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater som det er vanskelig å formidle, kan søke stimuleringstilskudd. Her planlegges det å åpne opp for søknader om midler til opplæring av enkeltsøkere eller en gruppe søkere. Ordningen fastsettes i august Tilskuddet kan være aktuelt for følgende søkere: De tilfredsstiller ikke kravene bedriftene stiller Søkningen til faget er så stor at bedriftene/opplæringskontor må gjøre ekstra tilrettelegging dersom det skal bli plass til flere lærlinger. 2

3 Vennlig hilsen Ove Austmo Funksjonsleder fagopplæring Kari Grønnesby Rådgiver Vedlegg: Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Garanti for Utdanningsdirektoratets tilskudd ved Nord-Trøndelag fylkeskommune. Satser lærlinger og lærekandidater 2015 foreløpige satser 3

4 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Garanti for Utdanningsdirektoratets tilskudd ved Nord-Trøndelag fylkeskommune Tilskottsordninga er for lærlinger og lærekandidater under 25 år med særskilte behov og for lærlinger og lærekandidater under 25 år med svake norskferdigheter og kort butid i Norge. Frist for innsending av elektronisk søknad fra fylkeskommunen er 1. oktober. Mål: Målet med tilskottsordninga er å stimulere lærebedrifter til å gi lærlinger og lærekandidater med særskilte behov mulighet til å oppnå ei fagutdanning eller deler av ei fagutdanning. For å stimulere lærebedrifter til å tegne flere lærekontrakter/opplæringskontrakter med minoritetsspråklege kan tilskuddet også brukes til lærlinger og lærekandidater med svake norskferdigheter og kort butid i Norge. Intensjonen er å bidra til å styrke ungdommens mulighet til å jobbe i det ordinære arbeidslivet. Tilskuddsmottaker: Lærebedrifter. Fylkeskommunen videreformidler tilskuddet til lærebedriften. Målgruppe: Lærlinger og lærekandidater med særskilte behov under 25 år. Jfr. opplæringsloven 3-1 tredje ledd (lærekandidater og lærlinger med ungdomsrett). Med særskilte behov menes her manglende evne til å få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. I tillegg er lærlinger og lærekandidater under 25 år med kort butid i landet og svake norskferdigheter omfattet av denne tilskuddsordningen. Med kort butid i landet menes det inntil 6 års butid i Norge ved søknad om tilskudd. Retningslinjer for tilskudd til lærlinger/lærekandidater med særskilte behov: Lærebedrifter sender søknad til Nord-Trøndelag fylkeskommune, søknadsfrist Alle søknader saksbehandles og kvalitetssikres før oversendelse til Utdanningsdirektoratet. Søknadsfrist Utdanningsdirektoratet er Alle søknader som er kommet inn før fristen, vil bli tatt opp til behandling i Utdanningsdirektoratet. Tilskuddordningen er forenklet, og det kan ikke lenger søkes om tilskudd til ekstra forbruk av materiell og/eller tilskudd i forbindelse med tilrettelegging av fag- og svenneprøve. Det kan kun søkes om maksimum 6 timer pr uke og maksimum 47 uker pr år. I 2015 er veiledende sats per klokketime 370 kroner. Det kan søkes for 3.opplæringsåret i bedrift. Fylkeskommunal garanti: Utdanningsdirektoratet har tidligere ikke klart å etterkomme alle søknader pga.at midlene ikke har vært tilstrekkelig og har vært disponert tidlig i budsjettåret. Yrkesopplæringsnemnda i Nord-Trøndelag har i sak nr. 7/15 Styrkingstiltak for fagopplæring i bedrift 2015 gitt sin tilslutning til at Nord-Trøndelag fylkeskommune garanterer for bedriftenes søknad om tilskudd. Det gis en garanti på 70% av omsøkt tilskudd. Dette under forutsetning av at søknadene er innenfor gitte retningslinjer. For ytterligere informasjon vedr tildelingskriterier, beregningsregler, forvaltning og saksbehandling av ordningen vises til 4

5 Satser lærlinger og lærekandidater 2015 foreløpige satser 1. Tilskudd til lærebedrifter som tegner lærekontrakt eller opplæringskontrakt etter opplæringsloven Basistilskudd I for lærlinger/lærekandidater med ungdomsrett. Basistilskudd I for 2015 er på kroner per lærling eller lærekandidat for ett år med fulltidsopplæring. Det gis ikke tilskudd for verdiskapningsdelen, men tilskuddet fordeles jevnt over hele læretiden kroner i 24 måneder (tilsvarer 1 år opplæring og 1 år verdiskaping) kroner i 36 måneder (tilsvarer 2 års opplæring og 1 år verdiskaping) kroner i 48 måneder (tilsvarer 3 års opplæring og 1 år verdiskaping) For lærlinger og lærekandidater som følger hovedmodellen, dvs tegner kontrakt etter opplæringsloven 4-5. For lærlinger og lærekandidater som følger særløp, dvs. tegner kontrakt etter opplæringsloven 4-5 jf. 3-3 fjerde ledd For lærlinger og lærekandidater som får hele opplæringen i bedrift, jf. opplæringsloven 4-5 jf. 3-3 fjerde ledd og Tilskudd til bedrifter som tegner lærekontrakter etter opplæringsloven 4-5, tredje ledd, og for lærekontrakter tegnet av lærlinger som tidligere har fått oppfylt sin rett til videregående opplæring. 2.1 Basistilskudd II for lærlinger /lærekandidater med voksenrett, fullføringsrett og uten rett. Basistilskudd II for 2015 er kroner i året kroner pr måned Gjelder for hele læretiden i bedrift. 2.2 Små håndverksfag under opplæringsloven som utløser ekstra tilskudd etter søknad. Det er egne satser for lærlinger og lærekandidater som tegner lærekontrakt i små og verneverdige fag. Ta kontakt med Avd. for videregående opplæring for nærmere redegjørelse for hvilke fag dette gjelder. Stimuleringstilskudd til nye lærebedrifter fra kroner Til lærebedrifter som tegner lærekontrakt/opplæringskontrakt for første gang etter søknad. Viser til retningslinjer. Styrkingstilskudd spesielt for Nord-Trøndelag: kroner Til lærekandidater med ungdomsrett etter søknad kroner Tidlig formidling før Gjelder søkere med ungdomsrett, voksenrett og fullføringsrett. Fra 2015 er det en forutsetning at selvstendige lærebedrifter og opplæringskontor rapporterer formidling i Vigobedrift for å få dette tilskuddet. Basis II tilskudd Til voksne lærekandidater Stimuleringstilskudd for vanskelig formidlingsbare søkere retningslinjer kunngjøres i 5

6 august

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift.

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift. Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte

Detaljer

Kap 225 post 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov

Kap 225 post 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov Kap 225 post 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov under statsbudsjettets

Detaljer

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget veien videre omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget Veien videre Byggdrifterfaget ble 15. januar 2013 vedtatt av kunnskapsdepartementet som eget lærefag innen fag- og yrkesopplæringen,

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.08 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering Yrkes-NM i Stavanger Tilskuddssatser 2008 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Snart jul! Kristine

Detaljer

Holtålen Kommune. Holtålen. Lærlingplan. Side 1 av 10. - mulighetenes kommune

Holtålen Kommune. Holtålen. Lærlingplan. Side 1 av 10. - mulighetenes kommune Holtålen Kommune Side 1 av 10 Holtålen - mulighetenes kommune Lærlingplan 1 Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET MÅL... 3 2. HISTORIKK... 3 3. GENERELT... 3 4. ANDRE LÆRELØP:... 4 5. OPPLÆRING

Detaljer

Om lærlinger og lærlingordningen

Om lærlinger og lærlingordningen Om lærlinger og lærlingordningen - en veiledning for tillitsvalgte Forord For mange unge er læretida det første møtet med arbeidslivet, og LO vil bidra til at lærlingene opplever læretida som positiv og

Detaljer

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Velkommen som søker til læreplass Slik søker du læreplass Hvordan behandles søknaden? Er du garantert å få læreplass? Søknad og intervju Forventninger

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014 Dato: Arkivref: 03.03.2011 2010/706-3733/2011 / 243/A50 Saksframlegg Saksbehandler: Erling Steen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

Høring om forskriftsendringer - Inntak til videregående opplæring

Høring om forskriftsendringer - Inntak til videregående opplæring Side 1 av 28 Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen og Hilde Austad Vår dato: 31.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/4081 Deres referanse: Til høringsinstansene, jf. vedlagt liste Høring om forskriftsendringer

Detaljer

Lærling og lærekandidat

Lærling og lærekandidat investering tenker din bedrift på å ta inn lærling? samfunnsansvar utdanne framtidens fagarbeidere kreatvitiet Lærling og lærekandidat - en investering for framtiden Bli en lærebedrift! Østfold trenger

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til:Fylkeskommuner Fylkesmenn Kommuner Fjernundervisningsinstitusjoner Folkehøgskoler Studieforbund Rundskriv:10/08 Dato: 15.01.2008 Saksnr. :07/2455 Rundskriv STATSBUDSJETTET

Detaljer

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post 62 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd for økt lærertetthet under statsbudsjettets kap. 226 post 62. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. januar 2013

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Besøksadresse: Tollbugate 20 Til: Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Rundskriv: 4/12 Dato: 01.12.2011 Saksnr: 10-01693-19

Detaljer

Tegningen i collagen på forsiden er gjengitt med tillatelse fra Unge funksjonshemmede

Tegningen i collagen på forsiden er gjengitt med tillatelse fra Unge funksjonshemmede Rapport fra SRY/URLU-arbeidsgruppa 24.7.2015 1 Tegningen i collagen på forsiden er gjengitt med tillatelse fra Unge funksjonshemmede 2 En bedre fag- og yrkesopplæring for elever med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

VIKGTIG INFORMASJON. Husk å levere skattekort hvis ikke trekkes 50%. Husk å gi tilbakemelding om endring på tlf. og adresse til Opplæringsring-Sør

VIKGTIG INFORMASJON. Husk å levere skattekort hvis ikke trekkes 50%. Husk å gi tilbakemelding om endring på tlf. og adresse til Opplæringsring-Sør VIKGTIG INFORMASJON Husk å levere skattekort hvis ikke trekkes 50%. Husk å gi tilbakemelding om endring på tlf. og adresse til Opplæringsring-Sør *Det er lærlingens ansvar å ta opp igjen fag som ikke er

Detaljer

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv hverdag" over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet Aktiv hverdag over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-21 Saksbehandler: Silje Skagen Dato: 12.06.2013 Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv

Detaljer

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark 2014 ÅRSMELDING Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark Forsidebilde: Fylkesmesterskapet i barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget ble arrangert på Terningen Arena 11. mars 2015 2

Detaljer

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015 Org.nr.: 943 039 046 E-post: postmottak@austagderfk.no

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ^ " " " ^

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ^    ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ^ " " " ^ HORDALAND J TI.KESKOMMUN} : Adressater ifølgevedlagt liste Saknr.^lD

Detaljer

Representantforslag nr. 53

Representantforslag nr. 53 Representantforslag nr. 53 (2008 2009) fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Jon Jæger Gåsvatn og Åse M. Schmidt Dokument nr. 8:53 (2008 2009) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Redd Barna Seksjon medlem og frivillighet Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett:

Detaljer

Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge

Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Retningslinjene gjelder for forvaltning av tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge, over kap.

Detaljer

Fagsamling Utdannings- og yrkesveiledning UOY

Fagsamling Utdannings- og yrkesveiledning UOY Fagsamling Utdannings- og yrkesveiledning UOY Asbjørn Skogum fagopplæringsleder Elisabeth Berg Olsen Rådgiver inntak Åslaug Enger Olsen Rådgiver inntak Heidi Thuve Rådgiver inntak Kari Louise Hovland -

Detaljer