Håndbok for praksisbrev. Praktisk opplæring i Vg1 og Vg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndbok for praksisbrev. Praktisk opplæring i Vg1 og Vg"

Transkript

1 Håndbok for praksisbrev Praktisk opplæring i Vg1 og Vg

2 Forord Forsøksprosjektet med praksisbrev er initiert av Utdanningsdirektoratet, og i Hedmark startet utprøvingen høsten Praksisbrev tilrettelegger videregående opplæring med vekt på praktisk opplæring de første årene og gir en mulighet til å avlegge praksisbrevprøve etter to års opplæring. Etter disse årene skal kandidaten kunne oppnå, og få dokumentert, en yrkeskompetanse som arbeidslivet kan bruke. For utprøving av praksisbrev har Utdanningsdirektoratet godkjent 1 forsøkslæreplaner tilpasset to års opplæring til bruk i forsøksperioden. Kandidaten skal etter praksisbrevprøven kunne fortsette med opplæringen og oppnå full kompetanse i faget i løpet av ordinær opplæringstid. Praksisbrev er et av flere prosjekt for å øke gjennomføringen i videregående opplæring i Hedmark. Ordningen tilbys ved Skarnes, Sentrum og Øvrebyen videregående skoler. For de ungdommene det gjelder har tilbudet stor verdi. Skoletrøtt ungdom får gjennom praksisbrev muligheten til praktisk opplæring de to første årene i videregående opplæring. Evaluering av ordningen har så langt vist at det er behov for å tydeliggjøre hva praksisbrev er og hva det fører til, samt en skjematisk oversikt over «hvem som gjør hva» i løpet av opplæringen. Siden dette er et forsøk i en begrenset periode gjelder informasjonen i håndboka for perioden Hilsen Turid Borud Avdelingssjef fag- og yrkesopplæring 2

3 Innhold 1. Utprøving av praksisbrev i Hedmark fylkeskommune 1.1. Følgende lærefag er med i forsøket med praksisbrev: 1.3. Hvem kan bli praksisbrevkandidat? 1.. Målsetting for praksisbrevkandidatene 1.5. Arbeidsavtale og opplæringskontrakt 1.. Intern plan 2. Roller, rettigheter og plikter 2.1. Lærebedriften 2.2. Praksisbrevkandidaten 2.3. Skolen 3. Økonomi 3.1. Tilskudd til lærebedrift 3.2. Stimuleringstilskudd 3.3. Ekstra tilskudd til lærebedrift 3.. Lønn til praksisbrevkandidaten 3.5. Lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. 3.. Skoleskyss. Avsluttende sensur og dokumentasjon på kompetanse.1. Praksisbrevprøve.2. Dokumentasjon på kompetanse etter to år i praksisbrev: Kompetansebevis.3. Veien videre 5. Illustrasjon av praksisbrev. Skjematisk oversikt over begreper knyttet til praksisbrev i lys av lærling- og lærekandidatordningen 7. Skjematisk oversikt over oppgaver, ansvar, roller og samarbeidspartnere

4 1. Utprøving av praksisbrev i Hedmark fylkeskommune Praksisbrev er utprøving av en mer praktisk rettet videregående opplæring som kan føre til kompetansebevis eller fag/-svennebrev. Praksisbrevets varighet er to år Følgende lærefag er med i forsøket med praksisbrev: Anleggsgartner Barne- og ungdomsarbeiderfaget Betongfag Butikkslakterfaget CNC-maskingeringsfaget Industriell matproduksjon Institusjonskokkfaget Kokkefaget Logistikkfaget Platearbeiderfaget Rørleggerfaget Salgsfaget Servitørfaget Sveisefaget Tømrerfaget Ventilasjons- og blikkenslagerfaget 1.2. Hvilke regler gjelder? Opplæringen til praksisbrev følger opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven som gjelder for lærekandidater. Det innebærer blant annet at lærebedriften og opplæringskontrakten som inngås med kandidaten, skal godkjennes av fylkeskommunen. Kandidaten får rettigheter og plikter som en ansatt i bedriften etter arbeidsmiljøloven. Opplæringen skjer med utgangpunkt i egne læreplaner utarbeidet for forsøket. Disse læreplanene tar utgangspunkt i formålet for faget og kompetansemål fra læreplanen for faget. Kompetansemålene i disse utarbeidede læreplanene er tilpasset to års opplæring. I tillegg skal kandidatene ha opplæring i norsk, matematikk og samfunnsfag. Opplæringen i disse tre fagene skal yrkesrettes, og det skal gis ordinær vurdering. Opplæringen avsluttes med en praksisbrevprøve, og det utstedes et kompetansebevis som dokumenterer kompetansen som er oppnådd Hvem kan bli praksisbrevkandidat? Ungdom som trenger praktisk opplæring kan delta i ordningen. Praksisbrevet kan sees som et delmål på veien mot fullt fagbrev. Avklaring angående opplæringsløp mot grunnkompetanse skjer mellom elev, foresatte, skole, OT og PPT. Praksisbrev kan tilbys denne målgruppen: Elever fra grunnskolen som av ulike grunner er lite innstilt på eller egnet til å ta et treårig opplæringsløp (over år) hvorav 2 i skole. Elever som har svake forutsetninger for å gjennomføre videregående opplæring med dagens krav. De som har forutsetning for å gjennomføre, men som trenger mer praktisk opplæring enn 2+2-modellen. (2 år i skole 2 år i bedrift) Elever med ungdomsrett (1 21 år) Det er per dags dato ikke mulig å søke seg til praksisbrev. Aktuelle kandidater blir plukket ut av lærere, rådgiver og OT. 1.. Målsetting for praksisbrevkandidatene Praksisbrev kan både fungere som delmål på veien til fullt fagbrev eller en alternativ vei for ungdom som ønsker et grunnkompetanseløp med mål om kompetansebevis. Tidligere forsøk har vist at kandidater i praksisbrev opplever mestring og ofte endret målsetting underveis Arbeidsavtale og opplæringskontrakt Arbeidsavtalen gjelder bare så lenge læreforholdet varer. Når opplæringskontrakten utløper, faller arbeidsavtalen bort. Dersom praksisbrevkandidaten skal fortsette i bedriften, må det tegnes ny arbeidsavtale. Arbeidsavtalen kan ikke sies opp uten at opplæringskontrakten heves etter bestemmelsene i opplæringsloven -. Arbeidsavtalen skal vedlegges opplæringskontrakten ved godkjenning i Hedmark fylkeskommune. 1.. Intern plan Intern plan utarbeides ut fra forsøkslæreplanen i lærefaget. Planen skal i grove trekk vise til hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres for å oppnå de ulike kompetansemålene i forsøkslæreplan. Intern plan bør utarbeides i oppstarten av opplæringsløpet av alle som har et ansvar for opplæringen av praksisbrevkandidat; som faglig leder i lærebedrift, ev. opplæringskontor, faglærer fra skolen og kandidaten selv. Det bør av planen komme tydelig fram hvem som har ansvar for hva. Planen kan endres underveis i samarbeid mellom bedrift/opplæringskontor, skole og praksisbrevkandidat. Planen er et viktig redskap for å kunne planlegge, gjennomføre og dokumentere opplæringen.

5 2. Roller, rettigheter og plikter 2.1. Lærebedriften Lærebedriften har plikter overfor lærekandidaten og skal legge til rette produksjonen og opplæringen slik at kandidaten når målene i forsøkslæreplanen. Lærebedriften stiller med nødvendig verktøy og utstyr for opplæringen. Lærebedriften skal skape et godt arbeids- og læringsmiljø. Ved slutten av opplæringstiden arrangerer skolen en praksisbrevprøve. Lærebedriften skal stille til rådighet nødvendig arbeidsplass, materialer, redskaper og assistenthjelp under prøven. Dersom lærebedriften stanser ved konkurs eller andre forhold, eller utvikler seg på en sånn måte at det ikke er mulig for den å gi lærekandidaten tilfredsstillende opplæring, skal bedriften melde fra til fylkeskommunen om dette Praksisbrevkandidaten Praksisbrevkandidaten har både rettigheter og plikter i læreforholdet i bedrift. Det er viktig at rettighetene blir ivaretatt, men praksisbrevkandidaten må også få kunnskap om pliktene som ansatt i bedriften og om ansvaret for egen læring. Overgangen fra elev til arbeidstaker kan oppleves som stor for mange. Selv om de får opplæringen i bedrift har de samme rettigheter gjennom opplæringsloven som da de var elev. Som praksisbrevkandidat er de i tillegg en ansatt og det er arbeidsmiljøloven som regulerer arbeidsforholdet. Dette vil si at både opplæringsloven og arbeidsmiljøloven er viktige for læretiden. Lærekandidaten må følge den arbeidstiden som bedriften har for sine ansatte. Bestemmelsene for hvor mye en arbeidstaker kan jobbe, er fastlagt i arbeidsmiljøloven og i tariffavtalene Skolen De tre skolene i region samarbeider om å tilby fellesfagsundervisning. Fra høsten 2015 får praksisbrevkandidatene undervisning i fellesfagene norsk, matematikk og samfunnsfag ved Skarnes videregående skole. I tillegg skal en faglærer fra Sentrum, Skarnes eller Øvrebyen videregående skoler følge opp elevene i teori i lærefaget og gi undervisning knyttet til forsøkslæreplanen for praksisbrev. Dette kan delvis gjøres i skolen, delvis i bedriften. I fag det er få elever i vil det meste av denne undervisningen skje i bedriften. Det er derfor viktig at skolen har gitt eleven god oversikt og informasjon om hva ordningen innebærer før et praksisbrevkandidatløp bestemmes. 5

6 3. Økonomi 3.1. Tilskudd til lærebedrift Lærebedriften får tilskudd fra staten til å gi opplæring. Lærebedrifter som tar inn praksisbrevkandidater får basistilskudd 1 i 2 måneder. Fra er basistilskudd 1 kr 5 29 per måned. I tillegg får lærebedrifter som tar inn praksisbrevkandidater kr 2000 ekstra per måned. Etter avtale mellom skole og lærebedrift kan lærebedriften betale noe av sitt tilskudd til skolen for forsterket oppfølging av praksisbrevkandidat i opplæringa i bedrift. De praksisbrevkandidatene som fortsetter som ordinær lærling i faget etter avlagt og bestått praksisbrevprøve, utløser tilskudd på lik linje med ordinære lærlinger. Ut i fra dette vil de også få lavere lønn enn en lærekandidat. Lærebedriften kan diskutere lønn med sin kontaktperson ved skolen Lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning Er du praksisbrevkandidat, kan du søke om både stipend og lån fra Lånekassen i læretiden, men du må oppfylle noen krav for å få det. Les mer på nettstedet lanekassen.no/larling. Praksisbrevkandidater kan få støtte for 11 måneder per skoleår. Grunnstipend er behovsprøvd. Ved lønn over ca kroner per måned får du ikke grunnstipend. Les mer på lanekassen.no/larling/grunnstipend. Satser er kr. 1 00, kr og kr 3 020, og utbetales ut i fra foresattes inntekt. Hedmark fylkeskommune vil tildele følgende stimuleringstilskudd i 2015: Lån: Har du ungdomsrett, kan du låne inntil 3000 kroner per måned hvis du er over 18 år og bor borte fra foreldrene dine. Les mer på lanekassen.no/lån for lærlinger med ungdomsrett 3.. Skoleskyss 3.2. Stimuleringstilskudd Nye lærebedrifter som tar inn lærling/lærekandidat for første gang, kan søke om stimuleringstilskudd på inntil kroner. Søknadsfrist Etablerte lærebedrifter som blir godkjent i nye fag og tar inn lærling/lærekandidat, kan søke om stimuleringstilskudd på inntil kroner. Søknadsfrist For å finne fra til aktuelt skjema, gå inn på i bedrift/lærebedrifter Ekstra tilskudd til lærebedrift På lik linje med lærlinger og lærekandidater med spesielle behov, kan bedrifter som tar inn praksisbrevkandidater søke om tilskuddsordningen «Tilskudd til opplæring av lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater med særskilte behov». no/regelverk/tilskudd/alle-tilskuddsordninger/andremottakere/bedrifter-som-tek-inn-larlingar-med-sarskildebehov/ 3.. Lønn til praksisbrevkandidaten Praksisbrevkandidaten skal ha lønn. I Hovedtariffavtalen (KS) står dette å lese i kapittel.1.5: «Lønn lærekandidater: Lønn for lærekandidater fastsettes lokalt i vert enkelt tilfelle etter drøftinger med de tillitsvalgt.» Praksisbrevkandidatene har ikke teorigrunnlaget fra Vg1 og Vg2 som lærekandidaten har, og trenger mer opplæring før de kan yte verdiskaping. Praksisbrevkandidatene er både skoleelever og praksisbrevkandidater og kan ha rett til skoleskyss dagen de følger fellesfagsundervisning ved Skarnes vgs. Praksisbrevkandidatene kontakter Skarnes videregående skole for mer informasjon.

7 . Avsluttende sensur og dokumentasjon på kompetanse.1. Praksisbrevprøve På samme måte som for de andre elevene på Vg2 skal praksisbrevkandidatene opp til praktisk tverrfaglig prøve på inntil 5 timer. Det er skolen som har ansvaret for at praksisbrevprøven blir utarbeidet og vurdert. Karakteren skal gi uttrykk for i hvilken grad kandidaten har nådd de fastsatte opplæringsmålene, og gis som B (bestått) eller IB (ikke bestått)..2. Dokumentasjon på kompetanse etter to år i praksisbrev: Kompetansebevis Skolen har ansvar for at praksisbrevkandidatene får utstedt et kompetansebevis som dokumenterer oppnådd kompetanse. Forsøkslæreplanen for lærefaget følger med som vedlegg. I tillegg til praksisbrevprøven vil kompetansebeviset etter praksisbrev (som tilsvarer Vg1 og Vg2) dokumentere sluttvurdering i fellesfagene norsk, matematikk og samfunnsfag..3. Veien videre Når 2 år med praksisbrev er tilbakelagt og kandidatene har bestått praksisbrevprøven, fellesfagene norsk, matematikk og samfunnsfag, så er de kvalifisert til videre løp som ordinær lærling. Kandidatene vi få tilbud om undervisning i fellesfagene engelsk og naturfag etter å ha startet opp i lærekontrakt. Etter å ha fått bestått i fellesfagene engelsk og naturfag og bestått i fagprøva for lærefaget, vil de få fag eller svennebrev. 7

8 5. Illustrasjon av praksisbrev Vg1 og VG2 - Opplæring i bedrift dager per uke, etter nasjonal læreplan. - Undervisning i skole 1 dag per uke i fellesfagene norsk, matematikk og samfunnsfag. Praksisbrev - Vg2 avsluttes med praksisbrevprøve. - Kandidatene får standpunktkarakter i fellesfagene norsk, matematikk og samfunnsfag. - Etter endt Vg2 får kandidatene utstedt et kompetansebevis som dokumenterer kompetansen som er oppnådd. Etter praksisbrev - Kompetansebeviset i praksisbrev kvalifiserer til ordninær lærekontrakt i lærefaget. eller... - Kandidaten kan fortsette med mål om grunnkompetanse. Da kan det inngis en opplæringskontrakt (OLK). 8

9 . Skjematisk oversikt over begreper knyttet til praksisbrev i lys av lærling- og lærekandidatordningen Sentrale begreper Lærling Lærekandidat Praksisbrev Kompetanse Full måloppnåelse Deler av målene i læreplanen - individuelt Full måloppnåelse etter nasjonal forsøkslæreplan Kontrakt Lærekontrakt Opplæringskontrakt Opplæringskontrakt Eksamen Fag/svenneprøve Kompetanseprøve Praksisbrevprøve Eksaminator Prøvenemnd Prøvenemnd Lærere ved skolen Dokumentasjon på Fag-/svennebrev Kompetansebevis Kompetansebevis kompetanse Opplæringssted Godkjent lærebedrift/ opplæringskontor Godkjent lærebedrift/ opplæringskontor Godkjent lærebedrift/ opplæringskontor Læretid år (=Vg1 og Vg2) 9

10 7. Skjematisk oversikt over oppgaver, ansvar, roller og samarbeidspartnere Kontaktperson for praksisbrev i Hedmark fylkeskommune er Solveig Ljødal: Tidspunkt ÅR 1 Vår Oppgaver Ansvarlig Aktuelle samarbeidspartnere Overgangsmøter mellom ungdomsskole og videregående skole for å vurdere aktuelle kandidater. OT melder aktuelle kandidater til skolene. Skolene, OT, Fagopplæring, PPT og ungdomsskolene Vår Juli-augustseptember August -september Kontakt med aktuelle bedrifter om mulighet for å ta inn kandidater i bedrift. Intervju mellom kandidater og bedrifter Godkjenning av nye lærebedrifter, møte med bedriften. Eventuelt godkjenning av nye faglige ledere, nye fag Informasjon om muligheten og forpliktelsene i praksisbrev til nye og kjente kandidater til praksisbrev. Skolene, OT, kandidat Fagopplæring Skole, OT Arbeidsliv, fagopplæring Skole, OT, kandidat, bedrift Bedrift, foresatte September-oktober Oppstartsmøte med aktuelle kandidater Skole Ungdom, fagopplæring, foresatte, OT August-september Inngåelse av opplæringskontrakt -vurdere om det skal søkes Udir-midler for kandidaten Bedrift, kandidat Skole, OT, PPT August-september August-september Registrere opplæringskontrakt og godkjenne opplæringskontrakt for praksisbrev. Inngåelse av arbeidsavtale -arbeidstid, ferie, lønn Fagopplæring Bedrift, kandidat Skole, OT, elev, lærebedrift Tillitsvalgt i bedrift, Skole September Oppstart av fellesfagsundervisning Skole Praksisbrevkandidat August-september Oppstart av arbeid i bedrift Kandidat, bedrift Septemberoktober Oppstartsmøte: -Utarbeide intern plan -Fordele opplæringsansvar mellom lærer og faglig leder i bedriften -planlegge møtepunkter for halvårsvurdering i hele læreløpet. Kandidat bedrift, skole Fagopplæring Skoleåret Lærer underviser i yrkesteori på skole, samt følger opp kandidat i bedriften ca 1 gang per måned. Samarbeid med faglig leder i bedrift Skole, kandidat Skoleåret Faglig leder i bedrift følger opp praksiskandidat med daglig instrukser og veiledning. Bedrift kandidat Mars-april 1 Halvårs vurdering: Møte mellom faglig leder, lærer og kandidat. Status for progresjon i opplæring ut i fra intern plan skole Bedrift, kandidat Mai Avsluttende eksamen i ett eller flere fellesfag Kartlegging av aktuelle praksisbrevkandidater til høsten? 10

11 Tidspunkt År 2 August-september September Skoleåret Skoleåret Oppgaver Ansvarlig Aktuelle samarbeidspartnere Oppstart med andre års kandidater, med nytt fellesfag Skole Bedrift, kandidat og fortsette opplæringen i bedriften. 2 Halvårs vurdering: Møte mellom faglig leder, lærer og Skole Bedrift, kandidat kandidat. Status for progresjon i opplæring ut i fra intern plan Lærer underviser i yrkesteori på skole, samt følger opp Skole, kandidat kandidat i bedriften ca 1 gang per måned. Samarbeid med faglig leder i bedrift Faglig leder i bedrift følger opp praksiskandidat med Bedrift kandidat daglig instrukser og veiledning. Februar 3 Halvårs vurdering: Møte mellom faglig leder, lærer og kandidat -Status for progresjon i opplæring ut i fra intern plan -forberede løp mot praksisbrevprøven -undersøke muligheten for at kandidaten kan fortsette i bedriften i lærekontrakt/opplæringskontrakt. Fagopplæring Mai Avsluttende eksamen i ett eller flere fellesfag Skole Skole, elev, arbeidsliv Mai-juni Praksisbrevprøve Skole Elev, bedrift Juni Kompetansebevis utstedes og skal inneholde: Skole Fellesfag: MAT1001 Matematikk NOR 120 Norsk, Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram SAF 1001 Samfunnsfag i videregående opplæring Felles programfag: PRA3210 Praksisbrevprøve (Forsøk, jf.oppl. 1-) Vedlegg: Forsøkslæreplanen for det aktuelle lærefaget. Original sendes aktuell kandidat, og kopi sendes Avdeling for fag- og yrkesopplæring. 11

12

Praksisbrevordningen delmål på veien til fagbrevet?

Praksisbrevordningen delmål på veien til fagbrevet? Praksisbrevordningen delmål på veien til fagbrevet? Rådgiversamling Scandic Hell 23. 24.10.2017 Per-Kristian Storstad Bakgrunn for praksisbrevordningen Motvirke frafall i vgo Innført som prøveordning /

Detaljer

Alternative opplæringsmodeller. Rådgiverkonferanse, Mo i Rana

Alternative opplæringsmodeller. Rådgiverkonferanse, Mo i Rana Alternative opplæringsmodeller Rådgiverkonferanse, Mo i Rana 29.11.2017 Fag- og yrkesopplæringa har en komplisert struktur Åtte utdanningsprogram som sprer seg i store vifter til mange Vg2-tilbud som fører

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Grunnkompetanse Fagsamling OFK

Grunnkompetanse Fagsamling OFK Grunnkompetanse Fagsamling OFK 13. November 2012 Rådgiver Helene Ruud Lunner Mulighetenes Oppland 1 Ole: Yrkesønske & skolevalg Ole går i 9. klasse. Han har faglige vansker & ADHD. Ole har vedtak om spesialundervisning

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling FRA ELEV TIL LÆREKANDIDAT INFORMASJON OG RÅD OM LÆREKANDIDATORDNINGEN I BUSKERUD

Skaper resultater gjennom samhandling FRA ELEV TIL LÆREKANDIDAT INFORMASJON OG RÅD OM LÆREKANDIDATORDNINGEN I BUSKERUD Skaper resultater gjennom samhandling FRA ELEV TIL LÆREKANDIDAT INFORMASJON OG RÅD OM LÆREKANDIDATORDNINGEN I BUSKERUD 1 HVA ER EN LÆREKANDIDAT? En kandidat inngår en opplæringskontrakt og får en mindre

Detaljer

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 Side 1 Side 3 Lærling Læring, veiledning og refleksjoner Lærekandidat Fag- eller svenneprøve Kontrakt og arbeidsavtale Kompetanseprøve Rettigheter

Detaljer

Ulike veier til fag- og svennebrev

Ulike veier til fag- og svennebrev Ulike veier til fag- og svennebrev FOKO, Sundvolden Hotell 20.oktober 2011 Liv Marit Meyer Petersen Formidlingsansvarlig Utdanningsavdelingen, fagopplæringseksjonen Vestfold Fylkeskommune Fengselsdrift

Detaljer

Rådgiversamling OLA, OLK og Alternativt Vg3 i skole. Sigurd Vabekk Hjelle Solveig Ljødal

Rådgiversamling OLA, OLK og Alternativt Vg3 i skole. Sigurd Vabekk Hjelle Solveig Ljødal Rådgiversamling 02.12.15 OLA, OLK og Alternativt Vg3 i skole Sigurd Vabekk Hjelle Solveig Ljødal Videregående skole Lærling Lærekandidat Skoleelev og lærekandidat Påbygg4, Fagskole, Y-veien til Høgskole

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Lærekandidatordninga. Varig arbeid

-Ein tydeleg medspelar. Lærekandidatordninga. Varig arbeid -Ein tydeleg medspelar Lærekandidatordninga Varig arbeid Kampen om lærebedriften Arbeidsm arkedsbe drifter YFF Vg1 YFFVg2 TAF Lærling Veksling modell Velvilje A/S Lære kandidat NAV Praksis brev Ungdoms

Detaljer

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Nord- Trøndelag fylkeskommune Avdeling videregående opplæring Arne Jostein Vestnor Temaer for kurset: BLI KJENT MED GRUNNLEGGENDE ORGANISERING

Detaljer

Håndbok for Lærekandidatordningen. Opplæringsavtale og Opplæringskontrakt

Håndbok for Lærekandidatordningen. Opplæringsavtale og Opplæringskontrakt Håndbok for Lærekandidatordningen Opplæringsavtale og Opplæringskontrakt Innhold 1. Innledning 3 1.1. Opplæringskontrakter (OLK) i Hedmark fylkeskommune 3 1.2. Opplæringsløpet 3 2. Lærekandidatordningen

Detaljer

1.1 Tilsetting av lærling

1.1 Tilsetting av lærling 1.1 Tilsetting av lærling Elevene i videregående skole har frist til 1. mars om å søke lærlingplass. I april får opplæringskontoret oversikt fra utdanningsetaten over hvem som har søkt lærlingplass. Vi

Detaljer

Utdanningsmuligheter i videregående opplæring

Utdanningsmuligheter i videregående opplæring Utdanningsmuligheter i videregående opplæring Akershus fylkeskommune, Veiledningssenteret Romerike 1 Oktober 2016 Innhold Rett til videregående opplæring for ungdom side 3 Rett til videregående opplæring

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015 Trond Reinhardtsen Videregående opplæring 3-1 og 3-3 Rett til 3 års videregående opplæring (ikke plikt) Opplæringen skal føre frem til: Studiekompetanse

Detaljer

Ny høring, «Fagbrev på jobb»

Ny høring, «Fagbrev på jobb» Saksbehandler: Øivind Bøås Vår dato: 16.11.2017 Deres dato: Vår referanse: 2017/6827 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Høring - Svar Ny høring, «Fagbrev på jobb» Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Yrkesfagleg Grunnutdanning

Yrkesfagleg Grunnutdanning Yrkesfagleg Grunnutdanning Innhold Hvem passer Yrkesfaglig grunnutdanning for? Hva oppnår eleven ved å velge Yrkesfaglig grunnutdanning? Hvilke sosiale kompetanser trenger elever lære seg for å få jobb?

Detaljer

Minoritetsspråklige- informasjonsdeling og nettverksbygging

Minoritetsspråklige- informasjonsdeling og nettverksbygging Minoritetsspråklige- informasjonsdeling og nettverksbygging -Ein tydeleg medspelar 25.August 2015 Fag og yrkesopplæring Utfordringar - språk - kultur - namn - ungdom/vaksne - ulike grupper av innvandrarar

Detaljer

til Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring

til Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring VELKOMMEN til kurs for faglig ledere/ instruktører og veiledere i lærebedrifter Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring Hans Egil Berg Kursprogram Våre dagers unge? Våre dagers

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Praksisbrev Udir

Praksisbrev Udir Praksisbrev Udir-2-2017 Målgruppen for ordningen er definert som elever fra grunnskolen som kan ha svake karakterer, høyt fravær, men som ikke har lærevansker eller særskilte opplæringsbehov, og som man

Detaljer

Veien til læreplass. Foreldremøte Strømmen videregående skole 7. februar v/ Veiledningssenteret Romerike Gro-Hege Stensrud

Veien til læreplass. Foreldremøte Strømmen videregående skole 7. februar v/ Veiledningssenteret Romerike Gro-Hege Stensrud Veien til læreplass Foreldremøte Strømmen videregående skole 7. februar 2017 v/ Veiledningssenteret Romerike Gro-Hege Stensrud Innhold Fag og yrkesopplæring Lærlingordningen Overgangen fra skole til bedrift

Detaljer

Informasjon om Lærekandidatordninga. Bedrift. Elev. Skule

Informasjon om Lærekandidatordninga. Bedrift. Elev. Skule Informasjon om Lærekandidatordninga Elev, Opplæring i bedrift Revidert Januar 2017 Opplæring i bedrift for lærekandidatar Ein lærekandidat får ein opplæringskontrakt og tilrettelagt opplæring i bedrift.

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland Fagopplæring av voksne Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland I denne veilederen ønsker vi å gi litt informasjon om hvordan voksenopplæringen er organisert i Matbransjens Opplæringskontor.

Detaljer

lærekandidat ... kanskje?

lærekandidat ... kanskje? lærekandidat... kanskje? Hva er en lærekandidat? Hva er en opplæringskontrakt? Hvordan søker man? Hvor lang er læretiden? Hva er en kompetanseprøve? Tilskudd? Lønn?.. baker maler fotograf murer gullsmed

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret Fagopplæringsseksjonen Lærling Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling Noen begrepsavklaringer Hva har bedriften/opplæringskontoret ansvar for Mangler du fellesfag eller tverrfaglig eksamen Hvordan

Detaljer

Trykte vedlegg: - Merknader fra Rådet for likestilling for funksjonshemmede(rlf) Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Trykte vedlegg: - Merknader fra Rådet for likestilling for funksjonshemmede(rlf) Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/4816-1 Ark.nr. Saksbehandler: Turid Borud Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Søkere som pr 15.august står uten læreplass tilbakeføres til avgiverskolen.

Detaljer

VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016

VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016 VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016 HVORDAN BLI EN GODKJENT LÆREBEDRIFT? En lærebedrift er en privat eller offentlig virksomhet som gjennom lærlingordningen gir lærlinger/lærekandidater opplæring

Detaljer

Work shop 4: Karriereveiledning når du ikke passer inn i det ordinære arbeidslivet.

Work shop 4: Karriereveiledning når du ikke passer inn i det ordinære arbeidslivet. Work shop 4: Karriereveiledning når du ikke passer inn i det ordinære arbeidslivet. Program Filmen «Et glimt i hverdagen i Østfold Asvo» Presentasjon av Okvta Karriereveiledningstilbudet i Okvta Spørsmål/kommentarer

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt imot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 4 Mars 2015 Med vennlig hilsen Anne

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

Dette må du vite om yrkesfaglig fordypning September 2017

Dette må du vite om yrkesfaglig fordypning September 2017 Dette må du vite om yrkesfaglig fordypning September 2017 Dette må du vite om yrkesfaglig fordypning 2 1. Hva er formålet med yrkesfaglig fordypning? Formålet med yrkesfaglig fordypning er at du som elev

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo

Vekslingsmodellene i Oslo Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Nasjonal nettverkssamling 13.-14. oktober 2014 Anita Tjelta prosjektleder Avdeling for fagopplæring Kjell Ove Hauge rektor Kuben videregående Kirsti

Detaljer

Endret: Det er gjort endringer i datoene. Endret:

Endret: Det er gjort endringer i datoene. Endret: Oversikt over endringer i retningslinjene for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (gammelt skriv 08.02.2016 og nytt skriv 03.03.2017) Rundskriv Udir-1-2015

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER Foto: Thor-Wiggo Skille GRATULERER VELKOMMEN SOM LÆREBEDRIFT! Ved å ta inn lærling eller lærekandidat* i bedriften, gjør du en innsats, ikke bare for din bedrift, men

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015 Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Elever i videregående skole som ønsker læreplass og ikke har fått dette har rett til et Vg3 i skole som bygger på det Vg2 søkeren

Detaljer

5 Departementets forslag

5 Departementets forslag Videregående opplæring Vår ref.: 201606938-94 LILLEHAMMER, 16. mai 2017 Høringssvar - Fagbrev på jobb. Frist 19.5.2017 Oppland fylkeskommune har gjennomgått og svart på de punktene departementet har ønsket

Detaljer

Praksiskandidatordningen

Praksiskandidatordningen Innhold Målgruppe...3 Hvilke krav stilles til praksis?...3 Teller skolegangen min med?...3 Hvordan skal praksis dokumenteres?...4 Hva slags teori trenger jeg?...4 Må jeg betale for å gå opp til fag- eller

Detaljer

LÆREKANDIDATORDNINGEN I VESTFOLD Rådgiversamling i Telemark 1. oktober 2010

LÆREKANDIDATORDNINGEN I VESTFOLD Rådgiversamling i Telemark 1. oktober 2010 LÆREKANDIDATORDNINGEN I VESTFOLD Rådgiversamling i Telemark 1. oktober 2010 Liv Marit Meyer Petersen Rådgiver/formidlingsansvarlig Utdanningsavdelingen, fagopplæringseksjonen Historikk og status lærekandidater

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

SLIK BLIR DU LÆREKANDIDAT

SLIK BLIR DU LÆREKANDIDAT FAGOPPLÆRINGEN SLIK BLIR DU LÆREKANDIDAT Ofte stilte spørsmål Opplæring tilpasset ditt behov Utdanning med lønn Opplæring tilpasset ditt behov Spennende utfordringer Grunnlag for videre utdanning/ arbeid

Detaljer

Lærling og lærekandidat

Lærling og lærekandidat investering tenker din bedrift på å ta inn lærling? samfunnsansvar utdanne framtidens fagarbeidere kreatvitiet Lærling og lærekandidat - en investering for framtiden Bli en lærebedrift! Østfold trenger

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014

Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014 Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014 Anita Tjelta, prosjektleder Bakgrunn for vekslingsmodeller Økt kvalitet og økt andel som

Detaljer

Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014

Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014 Saknr. 14/762-1 Saksbehandler: Turid Borud Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Yrkesopplæringsnemnda tilrår at

Detaljer

Kvalitet i fagopplæringen

Kvalitet i fagopplæringen BESTILLING Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune bestilte i sak 13/17 forvaltningsrevisjon av kvalitet i fagopplæringen. Utvalget fattet følgende vedtak: 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE

TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE Lærlinger og praksiskandidater Fag- eller svenneprøven markerer avslutningen av et godkjent utdanningsløp som i hovedmodellen

Detaljer

Buskerud fylkeskommune gir med dette svar på høringsnotat om Fagbrev på jobb.

Buskerud fylkeskommune gir med dette svar på høringsnotat om Fagbrev på jobb. Svar på høring om Fagbrev på jobb fra Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune gir med dette svar på høringsnotat om Fagbrev på jobb. 1 Innledning Buskerud fylkeskommune er positive til at departementet

Detaljer

Utbildning Nord

Utbildning Nord Utbildning Nord 24.05.2016 Lærebrev 1871 mai 16 2 Vg1 strukturen * Teknikk og industriell produksjon * Elektrofag * Bygg- og anleggsteknikk * Restaurant- og matfag * Helse- og oppvekstfag * Design og håndverksfag

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt imot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 7 Januar 2017 Med vennlig hilsen

Detaljer

Retningslinjer for yrkesfaglig fordypning

Retningslinjer for yrkesfaglig fordypning Retningslinjer for yrkesfaglig fordypning Gjeldende fra juni 2017 Forord Forskriften Yrkesfaglig fordypning for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene (YFF) gjelder fra 1. august 2016 og erstatter den tidligere

Detaljer

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget veien videre omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget Veien videre Byggdrifterfaget ble 15. januar 2013 vedtatt av kunnskapsdepartementet som eget lærefag innen fag- og yrkesopplæringen,

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Seksjon for fag- og yrkesopplæring. Jofrid Fludal

Rogaland fylkeskommune. Seksjon for fag- og yrkesopplæring. Jofrid Fludal Rogaland fylkeskommune Seksjon for fag- og yrkesopplæring Jofrid Fludal Fag- og yrkesopplæring 6000 Antall lærlinger pr. 01.10.2015 5000 4000 3000 2000 1000 0 Fag- og yrkesopplæring i tall: 5600 løpende

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2013 2014 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning

Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning \* Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning O Byrådens sak Byrådens sak nr.: 42/2015 Vår ref. (saksnr.): 201305567-23 Vedtaksdato: 18.12.2015 Arkivkode: 431 HØRINGSUTTALELSE - ENDRINGER I

Detaljer

HANDLINGSPLAN. Vedlegg til. Regional samfunnskontrakt Agder

HANDLINGSPLAN. Vedlegg til. Regional samfunnskontrakt Agder HANDLINGSPLAN Vedlegg til Regional samfunnskontrakt Agder 2016-2020 BAKGRUNN Regional samfunnskontrakt for Agder skal opprettholde og sikre rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. Fullført

Detaljer

Høringsnotat om Fagbrev på jobb

Høringsnotat om Fagbrev på jobb Høringsnotat om Fagbrev på jobb 0 Innhold Innledning... 1 2 Bakgrunnen for forslaget... 1 3 Gjeldende rett... 2 4 Departementets vurderinger... 3 5 Departementets forslag... 4 5.1 Bør ordningen gjelde

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder

Veileder for lærebedrifter i Agder Veileder for lærebedrifter i Agder Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs og veiledning

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga

Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga Akershus Fylkeskommune/Jessheim vgs Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga Assisterende rektor Kristina Samsing Akershus fylkeskommune Yrkesfagsløftet Både bedrifter og offentlig sektor vil i fremtiden

Detaljer

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn:

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn: Finnskogvegen 2260 Kirkenær 91627256/90771659 tone.skulstad@okio.no sandra@okio.no www.okio.no 2014-15 Lærlingeperm fagopplæring i bedrift Lærefag Navn: 1 Bedrift: VELKOMMEN SOM LÆRLING i OKIO Opplæringskontoret

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Hva vil det si å være lærebedrift?

Hva vil det si å være lærebedrift? Vilje gir vekst Hva vil det si å være lærebedrift? ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Seksjon for fag- og yrkesopplæring (Fagopplæringskontoret) Postboks 130 4001 STAVANGER Resepsjon Stavanger

Detaljer

Holtålen Kommune. Holtålen. Lærlingplan. Side 1 av 10. - mulighetenes kommune

Holtålen Kommune. Holtålen. Lærlingplan. Side 1 av 10. - mulighetenes kommune Holtålen Kommune Side 1 av 10 Holtålen - mulighetenes kommune Lærlingplan 1 Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET MÅL... 3 2. HISTORIKK... 3 3. GENERELT... 3 4. ANDRE LÆRELØP:... 4 5. OPPLÆRING

Detaljer

Høringssvar - Endringer i opplæringsloven - Praksisbrevordningen og godkjenningsordning for utenlandsk fagopplæring

Høringssvar - Endringer i opplæringsloven - Praksisbrevordningen og godkjenningsordning for utenlandsk fagopplæring Vår saksbehandler Kristin Monsen Vår dato 14.12.2015 Vår referanse 2015/15017-2 EMNE A00 Telefon 22055416 Deres dato Deres referanse E-post kristin.monsen@afk.no Fra: Akershus fylkeskommune Høringssvar

Detaljer

PRESENTASJON AV NY STRUKTUR I ALL YRKESOPPLÆRING

PRESENTASJON AV NY STRUKTUR I ALL YRKESOPPLÆRING PRESENTASJON AV NY STRUKTUR I ALL YRKESOPPLÆRING Johnny Haugland Rådgiver Stab for fag- og yrkesopplæring Undervisningsdepartementet Utdanningsdirektoratet Samarbeidsrådet for yrkesutdanning, SRY Departementene

Detaljer

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse KOMPETANSE- OG PEDAGOGISK ENHET Adressater i følge liste Vår dato: 01.02.2017 Vår referanse: 2017/3340-1 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Sigrun Bergseth, tlf. 32808792 Høring Fleksibilitet

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Thomas Breen Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Veien videre. Ut i lære i bedrift. Foreldremøte Januar Søknad i VIGO Søke læreplasser Mulighetene videre med fagbrev

Veien videre. Ut i lære i bedrift. Foreldremøte Januar Søknad i VIGO Søke læreplasser Mulighetene videre med fagbrev Søknadsfrist? Rådgiver har besøkt ALLE klasser og snakket om dette i Veien videre Foreldremøte Januar 2018 Ut i lære i bedrift Søknad i VIGO Søke læreplasser Mulighetene videre med fagbrev 1 Rett til videregående

Detaljer

TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING Meløy videregående skole

TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING Meløy videregående skole TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING 2017-2018 Meløy videregående skole 2 Foto: Tine Bergmo Steinvei Vi ØNSKER AT DU SKAL FÅ GOD KARRIEREVEILEDNING SLIK AT DU BLIR TRYGGET I VALG AV VEI VIDERE ETTER GRUNNSKOLEN.

Detaljer

Høring - fagbrev på jobb

Høring - fagbrev på jobb Journalpost:17/40140 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Dato Høring - fagbrev på jobb Sammendrag Kunnskapsdepartementet ber i denne høringen om høringsinstansenes synspunkter på en

Detaljer

VEKSLINGSMODELLEN OPPLÆRINGSKONTORENE TØMRER OG BETONGFAG SKOLE SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE

VEKSLINGSMODELLEN OPPLÆRINGSKONTORENE TØMRER OG BETONGFAG SKOLE SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE VEKSLINGSMODELLEN OPPLÆRINGSKONTORENE TØMRER OG BETONGFAG SKOLE SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE Hvorfor ny modell for fagopplæring, og hva innebærer ? Avtale som ble inngått juni 2011 mellom

Detaljer

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn Opplæringskontoret for offentlig sektor i Østfold Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé Læretid en positiv og utviklende opplevelse for alle! Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Detaljer

Høring om praksisbrevordningen - Utdanningsdirektoratet frist 11. april 2016

Høring om praksisbrevordningen - Utdanningsdirektoratet frist 11. april 2016 Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 11.04.2016 16/00119-17 Astrid Kristin Moen Sund Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 62 24142219 forskning Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden 1. etasje Dato: 30.01.2014 kl. 0900-1400 Lunsj kl. 1130 Forfall meldes snarest til astrid.holm@hedmark.org eller tlf. 62

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til friskoleloven med merknader

Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til friskoleloven med merknader Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til friskoleloven med merknader Vi foreslår følgende endringer i forskrift til opplæringsloven (endringene står i kursiv): 3-42 første

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015 Opplæringskontorene i Nord-Trøndelag Selvstendige lærebedrifter Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015 Styrkingstiltak fagopplæring i bedrift 2015 Nord-Trøndelag

Detaljer

ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER?

ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER? Søker lærebedrift Flink, positiv og engasjert lærling søker læreplass hos bedrift. Bill. mrk Flink lærling Lærebedrift ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER? Behov for flere læreplasser Antall elever ved de videregående

Detaljer

Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA

Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA FORDELER FOR BEDRIFTEN Du kan velge lokal lærling og være med på å forme holdninger og utvikle ferdigheter og kompetanse for dine

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT NettOppFisk et nasjonalt nettverk for rekruttering og kompetanseheving innen fiskeri-, sjømat og havbruksnæringen Forord Formålet med heftet er å gi en beskrivelse av

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDATORDNINGEN 1.0 Innledning 2.0 Lærekandidatordningen 2.1 Lærekandidat 2.2 Søkere med behov for spesialundervisning 2.3 Rådgiving og karriereveiledning

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring avsatt i Hedmark fylkeskommunes budsjett for 2012 fordeles på følgende tiltak:

Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring avsatt i Hedmark fylkeskommunes budsjett for 2012 fordeles på følgende tiltak: Saknr. 12/3362-3 Ark.nr. 223 A50 Saksbehandler: Turid Borud Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring

Detaljer

Prosjekt til fordyping

Prosjekt til fordyping Virksomhet: Østfold fylkeskommune Omfatter: Prosjekt til fordyping Hjemmel: Opplæringsloven 13-10 Ansvarsomfang 2. ledd Godkjent av: Direktør for Opplæringsavdelingen Dokumentutgave: Dokumentdato: Versjon

Detaljer

Lovvedtak 93. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 336 L ( ), jf. Prop. 72 L ( )

Lovvedtak 93. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 336 L ( ), jf. Prop. 72 L ( ) Lovvedtak 93 (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 336 L (2015 2016), jf. Prop. 72 L (2015 2016) I Stortingets møte 9. juni 2016 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringar i opplæringslova

Detaljer

Buskerud fylkeskommune Fagopplæringsseksjonen. Samarbeidsavtale mellom fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune og NAV Buskerud

Buskerud fylkeskommune Fagopplæringsseksjonen. Samarbeidsavtale mellom fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune og NAV Buskerud Buskerud fylkeskommune Fagopplæringsseksjonen Samarbeidsavtale mellom fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune og NAV Buskerud 2 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAGOPPLÆRINGSSEKSJONEN i BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Styrende dokumenter. Dokumentnavn: Rutine Organisering i forhold til skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og vg3 fagopplæring i skole

Styrende dokumenter. Dokumentnavn: Rutine Organisering i forhold til skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og vg3 fagopplæring i skole Organisasjonsnivå: Styrende dokumenter Område: Opplæring i skole og bedrift Utdanningsdirektøren Dokumentnavn: Rutine Organisering i forhold til skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og

Detaljer

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Tverrfaglig Opplæringskontor ytre Helgeland Etablert 1991som OVH + OFH 1993 = TOH 2005 Tverrfaglig kontor Vel 110 medlemsbedrifter,

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 13/1019-1 Saksbehandler: Turid Borud Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæring i 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Tiltaksmidler

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Fagopplæringskontoret

ÅRSRAPPORT 2013. Fagopplæringskontoret ÅRSRAPPORT 2013 Fagopplæringskontoret Fagopplæring Hordaland fylkeskommune ved Fagopplæringskontoret administrerer fagopplæringa i Hordaland. Om lag 50 % av elevane i vidaregåande opplæring i Hordaland

Detaljer

Fagprøven skal gjennomføres ved prøvestasjon, eller i den bedriften lærlingen har hatt hoveddelen av opplærlingen.

Fagprøven skal gjennomføres ved prøvestasjon, eller i den bedriften lærlingen har hatt hoveddelen av opplærlingen. Fagprøve Oppmelding til fagprøve Marint Kompetansesenter avdeling opplæringskontoret melder lærlingen opp til fagprøve. Lærlingen vil få tilsendt et brev fra Møre og Romsdal fylkeskommune om at han/ hun

Detaljer

Ungdom, utdanning og kvalifisering

Ungdom, utdanning og kvalifisering Ungdom, utdanning og kvalifisering Ungdom Litt om ungdom i NAV OT-NAV-samarbeidet NAV-veileder i videregående skole Opplæringsmuligheter NAV, 09.11.2016 Side 2 1 000 personer Overskudd på 150 000 med kun

Detaljer

«Hjelp til selvhjelp for karriereveiledere i Møre og Romsdal»

«Hjelp til selvhjelp for karriereveiledere i Møre og Romsdal» «Hjelp til selvhjelp for karriereveiledere i Møre og Romsdal» Av Einar Hoem Innhold Videregående opplæring... 2 Oversikt videregående skoler i Møre og Romsdal... 3 Slik får du studiekompetanse... 4 De

Detaljer