Yrkesopplæringsnemnda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Yrkesopplæringsnemnda"

Transkript

1 Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1. etg. Dato: kl. : 0900 Lunsj kl Forfall meldes snarest til tlf eller Vararepresentanter møter kun etter særskilt innkalling.

2 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Yrkesopplæringsnemnda Møte SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK REFERATER - Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda /11 10/7030 SØKNAD OM GODKJENNING AV OPPLÆRINGS- KONTORET FOR MEKANISKE FAG 1 2/11 11/546 MIDLERTIDIG ØKT TILSKUDD TIL LÆREBEDRIFTER - TILTAKSPAKKEN ORIENTERINGER TILSTANDSRAPPORTEN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2009/2010 STATISTIKK PR NASJONAL OPPLÆRINGSKONFERANSE 2011 TROMSØ FAG-/SVENNEBREVUTDELINGER 2011 EVENTUELT

3 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Yrkesopplæringsnemnda Møte Saknr. 10/ Ark.nr. A53 Saksbehandler: Håkon Hubred SAK 1/11 SØKNAD OM GODKJENNING AV OPPLÆRINGSKONTORET FOR MEKANISKE FAG Saksnr.: Utvalg Møtedato 1/11 Yrkesopplæringsnemnda Forslag til vedtak: Yrkesopplæringsnemnda tar saken til orientering og anbefaler godkjenning av opplæringskontoret for mekaniske fag i Hedmark. Trykte vedlegg: - Avtale mellom Kongsvinger fengsel og OKMF - Vedtekter for OKMF Hamar, Tore Gregersen fylkessjef

4 Sak 1/11 S A K S U T R E D N I N G: SØKNAD OM GODKJENNING AV OPPLÆRINGSKONTORET FOR MEKANISKE FAG Innledning Bestemmelser angående godkjenning av opplæringskontorer og lærebedrifter er gitt lov om videregående opplæring, 4-3. Det er fylkeskommunen som godkjenner lærebedrifter. Vedtak om godkjenning skal fattes etter at bedriften er faglig vurdert av yrkesopplæringsnemnda. Denne vurderingen kan imidlertid delegeres til fylkeskommunen, slik yrkesopplæringsnemnda gjorde om i sak 2/08. I vedtaket forutsetter det at sak om godkjenning legges frem for yrkesopplæringsnemnda til orientering Utredning Opplæringskontoret for mekaniske fag (OKMF), er godkjent i Akershus, og har medlemsbedrifter innfor flere utdanningsområder. Denne søknaden gjelder godkjenning som lærebedrift i Hedmark, for å kunne videreføre en allerede inngått opplæringskontrakt (OLK) med en innsatt i Kongsvinger fengsel. Det er inngått en samarbeidsavtale mellom OKMF og Kongsvinger fengsel. Ved vurdering av søknaden er det lagt vekt på at bedriftenes medlemskap i opplæringskontoret vil kunne bidra til å bedre profilering for rekruttering og øke kvaliteten på opplæringen. Fylkesrådets drøfting Søknaden tilfredsstiller de krav til godkjenning som yrkesopplæringsnemnda i Hedmark vedtok i 10/08, samt lov om videregående opplæring, 4-3. Dette innebærer at opplæringskontoret er faglig vurdert av fylkeskommunen og anses å oppfylle krav for godkjenning nedfelt i lov og forskrifter.

5 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Yrkesopplæringsnemnda Møte Saknr. 11/546-1 Ark.nr. A53 Saksbehandler: Turid Borud SAK 2/11 MIDLERTIDIG ØKT TILSKUDD TIL LÆREBEDRIFTER - TILTAKSPAKKEN 2011 Saksnr.: Utvalg Møtedato 2/11 Yrkesopplæringsnemnda Forslag til vedtak: Yrkesopplæringsnemnda tar saken om bruk av midlertidig økt tilskudd 2011 til orientering, og anbefaler følgende plan for tildeling av midler: 1. Hedmark Fylkeskommune utbetaler kr for hver ny medlemsbedrift med lærekontrakt som blir medlem i opplæringskontor i Hedmark Fylkeskommune utbetaler kr 5000 for lærekontrakter med rettselever som blir formidlet i perioden 1.mars -1. juli Hedmark Fylkeskommune ønsker å iverksette tiltak for å opprette flere læreplasser. Det settes av kr i prosjektmidler som aktører i fag- og yrkesopplæringen kan søke på. 4. Hedmark Fylkeskommune bevilger kr for å tilrettelegge for teoriopplæring for elever og lærlinger som ikke har godkjent teori fra VG1 eller VG2. 5. Hedmark Fylkeskommune utbetaler et ekstra tilskudd på kr til opplæringskontor/bedrifter som skriver opplæringskontrakt med en lærekandidat i Hedmark Fylkeskommune bevilger kr i prosjektmidler for å videreutvikle ordning med opplæringskontrakter/lærekandidater i Hedmark. 7. Hedmark Fylkeskommune bevilger kr for å gjennomføre forprosjektet Prosjekt VG 2-1/2 som er et tilbud for elever og lærlinger som vil kvalifisere seg til VG3 i bedrift.

6 8. Hedmark fylkeskommune legger fram resultatet av forprosjekt beskrevet i tiltak 7, samt plan for gjennomføring av tiltak 8 på møtet i yrkesopplæringsnemnda 9. juni. Hamar, Tore Gregersen fylkessjef

7 S A K S U T R E D N I N G: MIDLERTIDIG ØKT TILSKUDD TIL LÆREBEDRIFTER - TILTAKSPAKKEN 2011 Innledning Fra Statsbudsjettet 2011: Innsatsen for å motverke frafallet i vidaregåande opplæring skal trappast kraftig opp. Vi foreslår derfor å løyve om lag 425 millioner kroner til målretta tiltak for dette i 2011, ei styrking på 175 millioner kroner i forhold til Det seier kunnskapsminister Kristin Halvorsen og understreker at fullført vidaregåande opplæring er heilt avgjerande for at ungdom skal stå godt rusta i møtet med arbeidsliv og vidare utdanning. Den midlertidige ordninga med økt tilskudd til lærebedrifter blir foreslått videreført på samme nivået som i Dette tilskuddet på til sammen 195 millioner kroner inngår i rammetilskuddet til fylkeskommunene. Midlene kan brukes på den måten fylkeskommunene mener er best for å stimulere bedriftene til å videreføre eksisterende læreplasser og opprette nye læreplasser. Utredning Hedmark fylkeskommune vedtok i juni tiltak finansiert av ekstra statlige midler for å styrke fagopplæringen. Dette var en videreføring av ekstra tilskudd gitt i 2009 i forbindelse med finanskrisen. Det ble da gitt retningslinjer fra departementet om at tilskuddet skulle utbetales til allerede registrerte lærekontrakter. I 2010 kunne fylkeskommunen bevilge tilskuddet på målrettede tiltak, styrke konjunkturutsatte bransjer og gjennomføre tiltak for å skape nye læreplasser. Følgende 8 punkter ble vedtatt gjennomført i Hedmark i 2010: 1. Hedmark Fylkeskommune utbetaler kr 400,- pr mnd pr godkjent lærekontrakt i perioden Dette var en videreføring av ordningen fra 2009 hvor tilskuddet ble utbetalt som et ekstra tilskudd til alle løpende lærekontrakter. Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark anbefalte i møtet 28. januar 2010 å videreføre denne ordning fram til Beløp avsatt tiltak 1 kr Ordningen ble for Hedmark fylkeskommune avsluttet og på dette tidspunktet hadde vi 971 løpende kontrakter. Tiltaket var tidsbegrenset til foreslås ikke videreført i Beløp utbetalt for tiltak 1: kr Hedmark Fylkeskommune utbetaler kr 5000,- pr godkjent lærekontrakt utover det antall kontrakter som var registret i opplæringskontoret eller den frittstående bedriften pr 1.september Telledato 1.september Det er et mål at flere elever skal få lærekontrakt. Stimuleringstilskuddet gis for at opplæringskontor og frittstående lærebedrifter skal arbeide for å få flere lærlinger i sine bedrifter. Målet med tilskuddet er at antall lærlinger som får kontrakt øker med 100 kontrakter. Beløp avsatt tiltak 2 kr

8 To rapporter ble laget for å administrere utbetalingen. En for telledato 2009 og en for telledato Tiltaket var krevende å administrere, og fikk heller ikke det nødvendige fokus. Det har vært henvendelser i ettertid fra nye lærebedrifter med en lærling som ikke forstår hvorfor de har fått disse pengene Summen på kr 5000,- er ikke avgjørende for om en bedrift tar inn en ekstra lærling eller ikke, og vi konkluderer med at tiltaket alene ikke har stimulert til økt inntak av lærlinger i bedriftene. Tiltaket foreslås ikke videreført i Beløp utbetalt for tiltak 2: kr Hedmark Fylkeskommune utbetaler kr ,- for hver ny medlemsbedrift i Hedmark med lærekontrakt som blir medlem i opplæringskontor i 2010 Det er et mål at flere lærebedrifter blir medlemmer av opplæringskontor. Før vi startet formidlingen i 2010 var ca 70 % av lærekontraktene registrert i et opplæringskontor. Målet var å stimulere til at opplæringskontorene skulle rekruttere minst 75 nye medlemsbedrifter i Hedmark med lærekontrakt. Beløp avsatt tiltak 3 kr Pr. 22.november 2010 var 72 % av alle kontrakter registrert i et opplæringskontor. Opplæringskontorene rekrutterte i nye medlemsbedrifter med kontrakt. Noen av opplæringskontorene rapporterer inn at de ikke har noen nye medlemsbedrifter med kontrakt, mens andre opplæringskontorene har hatt et veldig aktivt år og kan rapportere om så mange som 20 nye medlemsbedrifter. Tiltaket foreslås videreført i Beløp utbetalt for tiltak 3: kr Hedmark Fylkeskommune utbetaler kr. 5000,- for lærekontrakter med rettselever som blir godkjent før 15. juli Det er en utfordring i formidlingsarbeidet at kontraktene kommer sent inn til godkjenning. Mange elever trekker søknaden til læreplass fordi at tilbakemeldingen fra lærebedriftene kommer sent. Vi ønsket å stimulere til at bedriftene gir lærlingen tilbud om godkjent lærekontrakt innen 15. juli Målet var å øke til minst 250 nye godkjente lærekontrakter pr Beløp avsatt tiltak 4 kr Fristen for godkjenning av lærekontrakter ble satt til 15.7 og dette skapte noe misnøye blant opplæringskontorene. Årsaken til dette var at vedtaket om bruk av tiltakspakken ble gjort 10.juni, slik at tiltaket hadde kort tidsfrist. Dette førte til et økt arbeidspress på opplæringskontor og lærebedrifter i tiden før fristen gikk ut. I alt ble 217 kontrakter godkjent innen Av disse hadde Bilbransjens opplæringskontor 31 og Opplæringskontoret for Elektrofag Hedmark 19 kontrakter godkjent. Tall fra formidlingen i 2009 viser at vi hadde en tidligere formidling i 2010, og tilbakemeldinger fra lærebedrifter tyder på at tiltaket var en medvirkende årsak. Tiltaket foreslås videreført i 2011 Beløp utbetalt for tiltak 4: kr Hedmark Fylkeskommune ønsker å iverksette tiltak for å opprette flere læreplasser. Det settes av deler av statstilskuddet til prosjektmidler som aktører i fag- og yrkesopplæringen kan søke på Søknadsfrist 1.september Beløp avsatt tiltak 5 kr

9 Hedmark Fylkeskommune har gitt tilskudd til følgende prosjekter. NHO aksjon lærebedrift Rekruttering helse- sosialfag Innit Automatikerfaget Tverrf. Oppl.kontor Tresenter øst Bilbransjen Ambulansefag Stange kommune Kryssløp BA Informasjon om tilsagn på prosjektmidler er gitt til yrkesopplæringsnemnda på møter siste halvår Yrkesopplæringsnemnda oppfordret i møte i november å øke bevilgningen til prosjekter. Prosjektene følges opp av fagansvarlige på avdeling for fag og yrkesopplæring, og resultatene fremlegges i løpet av Prosjektet TOIF (Tverrfaglig opplæringskontor i fjellregionen) er en undersøkelse om bruk av prosjekt til fordypning i medlemsbedriftene. Resultatet legges fram på fellesmøtet med YN Sør-Trøndelag 27. april. Tiltaket foreslås videreført i Kostnad for tiltak 5 kr Hedmark Fylkeskommune bevilger kr ,- for å videreføre Prosjekt fullføring som er et tilbud om teoriopplæring for elever og lærlinger som ikke har godkjent teori fra VG1 eller VG2. Mange av elever som ønsker lærekontrakt har ikke bestått i alle fag når lærekontrakten skrives. Noen mangler så mange fag at de ikke kan formidles til læreplass. Det er en utfordring for bedriften å tilrettelegge for teoriopplæring i løpet av læretiden. Vi ønsket i 2010 å videreutvikle prosjekt fullføring som er et tilbud om teoriundervisning på nett og tilbud om helg- og kveldsundervisning. Beregnet Kostnad tiltak 6 kr Tiltaket skal evalueres i 2011 og sees i sammenheng med bl.a Sommerskolen. Tiltaket foreslås videreført i Kostnad for tiltak 6 kr Hedmark Fylkeskommune utbetaler et ekstra tilskudd på kr til opplæringskontor/bedrifter som skriver opplæringskontrakt med en lærekandidat i perioden 1januar -31.desember Det er flere elever som ikke oppnår full kompetanse i videregående skole. Det er behov for flere læreplasser for lærekandidater, og det foreslås at bedriftene gis et ekstra tilskudd ved inntak av lærekandidater. Det er tidligere tegnet mellom 20 og 30 opplæringskontrakter pr. år. Målet er at 50 elever skal få opplæringskontrakt i Beregnet kostnad tiltak 7 kr En rapport viser at det ble godkjent 37 opplæringskontrakter i Bilbransjens opplæringskontor stod for hele 16 av disse. Tiltaket foreslås videreført i Kostnad for tiltak 7: kr

10 8. Hedmark Fylkeskommune bevilger kr i prosjektmidler for å videreutvikle ordning med opplæringskontrakter/lærekandidater i Hedmark. Beregnet kostnad tiltak 8 kr Tiltaket ble oppstartet i 2010 ved etablering av en prosjektgruppe bestående av 2 opplæringskontor og representanter fra 4 videregående skoler. Prosjektet foreslås fullført i 2011 med midler fra tiltakspakken Kostnad for tiltak 8 (2010) kr Med utgangspunkt i erfaringene med bruk av den midlertidige ordninga med økt tilskudd til lærebedrifter /tiltaksmidler fra 2010 foreslås følgende tiltak videreført i 2011: Tiltak 1 Hedmark Fylkeskommune utbetaler kr ,- for hver ny medlemsbedrift med lærekontrakt som blir medlem i opplæringskontor i Dette tiltaket ble gjennomført i 2010 med godt resultat. Det ble godkjent 85 nye medlemsbedrifter med lærekontrakt i opplæringskontor. Tiltaket gir opplæringskontorene økonomiske rammer til å arbeide målrettet med rekruttering av nye medlemsbedrifter. Det er et mål at flere lærebedrifter blir medlemmer av opplæringskontor. Pr dd er ca 72 % av lærekontraktene registrert i et opplæringskontor. Målet er å stimulere til at de 170 lærebedriftene som pr januar 2011 står som selvstendige lærebedrifter går inn som medlemmer i opplæringskontor. Målet for 2011 er at opplæringskontorene rekrutterer 100 nye medlemsbedrifter med lærekontrakt. Kostnader tiltak 1 kr Tiltak 2 Hedmark Fylkeskommune utbetaler kr. 5000,- for lærekontrakter med rettselever som blir godkjent i perioden 1.mars -15. juli Det er en utfordring i formidlingsarbeidet at bedriftene bruker lang tid på utvelgelse av lærlinger. Tilbakemeldinger fra lærebedrift til elev om de får læreplass eller ikke foregår helt til september/oktober, og kontraktene kommer sent inn til godkjenning. Mange elever trekker søknaden til læreplass på grunn av dette, andre tar seg jobb som ufaglært. Det er i overgangen fra VG2 yrkesfag til VG3 frafallet er størst. I 2010 økte vi fra 160 til 217 godkjente kontrakter som ble godkjent pr 15. juli. Det ble godkjent totalt 583 lærekontrakter i Hedmark i Vi ønsker å stimulere til tidligere formidling av lærlingene, og at bedriftene i forbindelse med formidlingen/ godkjenning av lærekontrakter 2011 gir 400 rettselever tilbud om godkjent lærekontrakt innen 15. juli 2011 Kostnader tiltak 2 kr

11 . Tiltak 3 Hedmark Fylkeskommune ønsker å iverksette tiltak for å opprette flere læreplasser. Det settes av prosjektmidler som aktører i fag- og yrkesopplæringen kan søke på. Det er i 2010 igangsatt flere prosjekter i samarbeid med skoler, opplæringskontor, kommuner og lærebedrifter. Prosjektene og evaluering av disse vil gjennomføres i løpet av Tiltakene har gitt de ulike aktørene innen fagopplæring muligheter for å prøve ut nye modeller og samarbeidsprosjekter som stimulerer til inntak av flere lærlinger, og bedre kvalitet på fag- og yrkesopplæringen. Vi foreslår at tiltaket videreføres i Kostnader tiltak 3 kr Tiltak 4 Hedmark Fylkeskommune bevilger kr ,- for å tilrettelegge for teoriopplæring for elever og lærlinger som ikke har godkjent teori fra VG1 eller VG2. Mange av elever som ønsker lærekontrakt har ikke bestått i alle fag når lærekontrakten skrives. Noen mangler så mange fag at de ikke kan formidles til læreplass. Det er en utfordring for bedriften å tilrettelegge for teoriopplæring i løpet av læretiden Vi ønsker å videreutvikle prosjekt fullføring som er et tilbud om teoriundervisning på nett og tilbud om helg- og kveldsundervisning. Det er i 2010 gitt tilbud i norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag og kroppsøving til lærlinger som ikke har karakter eller ikke bestått fra VG1 eller VG2. Tilbudet gis også til lærlinger med alternative løp. Det gis også tilbud om fag som gir studiekompetanse til lærlinger i løpet av læretiden. Tilbudet skal i løpet av 2011 evalueres og sees i sammenheng med tilbudet som blir gitt som Sommerskolen, samt Trysils videregående skoles rolle som senter for nettundervisning i den vedtatte planen for voksenopplæring Viten og vilje. Tilbudet er viktig for elever som mangler karakterer i et eller flere fag, og det gjør det enklere for bedriftene å ta på seg ansvaret for opplæringen når slike konkrete tilbud kan gis. Tilbakemeldingene fra elever og lærebedrifter er positive, og vi foreslår prosjektet videreført i Kostnader tiltak 4 kr Tiltak 5 Hedmark Fylkeskommune utbetaler et ekstra tilskudd på kr til opplæringskontor/bedrifter som skriver opplæringskontrakt med en lærekandidat i Det er flere elever som ikke oppnår full kompetanse i videregående skole. Det er behov for flere læreplasser for lærekandidater, og det foreslås at bedriftene gis et ekstra tilskudd ved inntak av lærekandidater.

12 Det er tidligere tegnet mellom 20 og 30 opplæringskontrakter pr. år, men i 2010 økte dette til 37 godkjente opplæringskontrakter. Tilbakemeldingen fra opplæringskontorene er at det er mye arbeid knyttet til oppstart og utvikling av en opplæringsplan for lærekandidatene i bedriften. Denne økningen i antall opplæringskontrakter kan tyde på at tiltaket har stimulert til økt inntak av lærekandidater. Tiltaket bør sees i sammenheng med tiltak 6. Vi foreslår tiltaket videreført. Målet er at 50 elever skal få opplæringskontrakt i Kostnader tiltak 5 kr Tiltak 6 Hedmark Fylkeskommune bevilger kr i prosjektmidler for å videreutvikle ordning med opplæringskontrakter/lærekandidater i Hedmark.(OLA/OLK) Det ble gjennom tiltakspakken 2010 satt av midler til dette tiltaket, men pga noe forsiktet oppstart er prosjektet nå i startfasen. Det er nedsatt en gruppe med representanter fra 2 lærebedrifter/opplæringskontor og 4 videregående skoler. Det er engasjert en prosjektmedarbeider i 40 % i 10 måneder. For å oppnå målet i tiltak 5 med 50 opplæringskontrakter i 2011, er det nødvendig å videreutvikle ordningen med OLA/OLK, og vi foreslår tiltaket videreført i Kostnader tiltak 6 kr Tiltak 7 8 Utvikle Prosjekt VG 2-1/2 som er et tilbud for elever og lærlinger som vil kvalifisere seg til VG3 i bedrift. Prosjektbeskrivelse Med bakgrunn i Hedmark fylkeskommunnes erfaringer med Vg3 i skole innfor yrkesfagene, ser man det tjenlig å se på nye muligheter å organisere kvalifiseringen av ungdom for å kunne oppnå en yrkesutdannelse. Fylkeskommunen ønsker å se på mulighetene for å få et bedre tilbud til elever som må kvalifisere seg for å fullføre sin utdannelse. Bakgrunn Hedmark Fylkeskommune har ansvar for å gi opplæring til rettselever. De yrkesfaglige studieretningene har en opplæringsstruktur med utdanningsnivåer som er definert som Vg1, Vg2 i skole og Vg3 i bedrift. Kvalifiseringen for å gå i en slik struktur er et valg av programområde og øke utvikling og forståelse gjennom å delta og lære. Erfaringer fra opplæring sier følgende: Vg1 Ved oppstart av Vg1 har et vist antall elever store faglige hull i grunnleggende ferdigheter.

13 I Vg1 blir det satt inn tiltak for at eleven skal få kompetanse på områder de mangler fra før (Prosjektet Skoletrøkk ). Noen av elevene kommer aldri i posisjon til dette og har dermed fortsatt faglige hull som de tar med seg videre. Elvene på Vg1 har allikevel muligheter for å komme seg videre i systemet uten beståtte karakterer i enkelte fag. Vg2 Ved oppstart av Vg2 starter enkelte elever opp med faglige hull i grunnleggende ferdigheter. Tiltak for at eleven skal få kompetanse er redusert pga. det er forventet at de har nok kompetanse til å komme igjennom det planlagte opplæringsløpet. Vg3 Ved oppstart av Vg3, hvor opplæringen i yrkesfaglige fag for det meste forgår i bedrift, er noen elever ikke formidlingsbare. Dette med bakgrunn i manglende sosiale ferdigheter og faglige hull i grunnleggende ferdigheter. Erfaringer fra Vg3 tilbud 2009/2010 Tilbudet er gitt til rettighetselever som etter formidlingsperioden 1.april til 1.oktober har stått uten læreplass. Der det har vært mulig, har det blitt opprettet et tilbud med Vg3 i skole. Det har også blitt kjøpt plasser i andre fylker. Erfaringer fra disse skoletilbudene viser at vi har utfordringer i forhold til gjennomføring og fullføring av opplæringen. Det ble satt i gang tilbud på Vg3 i Tømrerfaget, Kulde og varmepumpemontørfaget og Bilfaget lette kjøretøy skoleåret 2009/2010. I alt startet 25 elever på disse tilbudene. Av disse elevene gikk 3 elever over på ordinær lærekontrakt basistilskudd 2, mange elever hadde så stort fravær at læringen var mangelfull. 7 elever fullførte tilbudet og 4 elever ble meldt opp til fagprøve høsten 2010 Ut i fra ressursbruk og elevens manglende gjennomføring bør fylkeskommunen se på alternative måter å kvalifisere elevene til opplæringen. Prosjekt Vg2 ½ - Et kvalifiseringsprosjekt for søkere til Vg3 tilbud. Gjennom dialog mellom VGO og flere opplæringskontor i Hedmark gir bransjene innfor fagområdene bygg/anlegg og teknikk(ba) og industriell produksjon(tip) klare signaler om behov for ulike kvalifiseringstiltak av en del av søkerne før de tas inn som lærlinger. Gjennom dialogen ble det lansert et nytt begrep Vg2 1/2 som en arbeidstittel og med en beskrivende overskrift som Et kvalifiseringsprosjekt for søkere til Vg3 tilbud. Dette prosjektet har som hensikt å ta tak i den virkeligheten som gjelder for søkerne til Vg3 tilbudet som ikke er formidlingsbare eller har tilstrekelig erfaring eller kompetanse til å komme i posisjon til å gjennomføre ordinære opplæringsopplegg. Ved å kartlegge elevens utfordringer og gi dem mulighet til å forbedre sine forutsetninger, vil de i et slikt prosjekt kunne kvalifisere seg til et Vg3 tilbud, da hovedsakelig i bedrift. Målgruppe Vg2 ½ gjelder rettselever som vil kvalifiserer seg til Vg3 tilbud. Arbeidsområder Kvalifiseringen kan være: Arbeide med sosiale ferdigheter som: o Fravær

14 o Utholdenhet o Sosiale strategier Karakterer o Faglige hull eller manglende karakter i fra Vg1 o Faglige hull eller manglende karakter i fra Vg2 Mange elever har et ønske om lærekontrakt uten at de er formidlingsbare i bedrift. Noen har dokumenterte faglige hull i grunnleggende ferdigheter og noen har ikke rutiner som er forenelige med arbeidslivets normer. Vi ønsker å utvikle Prosjekt VG 2-1/2 som et tilbud for å kvalifisere elever til å fullføre sin påbegynte utdannelse og bli formidlingsbare over for arbeidslivet. Tiltak 7 Utrede og organisere konkrete kvalifiseringstiltak av ungdom for å kunne oppnå en yrkesutdannelse. Behovet for tiltak avdekkes i forbindelse med søkning til læreplass 1. mars og i løpet av formidlingen. Forprosjekt VG2 ½ i perioden januar - mai Utarbeide prosjektbeskrivelse. Koordineringsoppgaver i perioden april-juni i samarbeid med opplæringskontorene, lærebedrifter og andre samarbeidspartnere Utrede konkrete tiltak Prosjektbeskrivelse legges fram for yrkesopplæringsnemnda i møtet 9. juni Tiltak 7 foreslås gjennomført i perioden januar mai Beregnet kostnad Tiltak 8 Gjennomføringen avhenger av forprosjektet. Foreløpig forslag til disponering: Gjennomføring tiltak for 20 elever BA Gjennomføring tiltak for 20 elever TIP Eventuelle. støtteordninger samarbeidspartnere Leie av lokaler /utstyr, andre investeringer Tiltak 8 foreslås gjennomført i perioden august-desember 2011 avhengig av resultatet av forprosjektet i tiltak 7.

15

MIDLERTIDIG ØKT TILSKUDD TIL LÆREBEDRIFTER - TILTAKSPAKKEN 2011

MIDLERTIDIG ØKT TILSKUDD TIL LÆREBEDRIFTER - TILTAKSPAKKEN 2011 Saknr. 11/546-1 Ark.nr. Saksbehandler: Turid Borud MIDLERTIDIG ØKT TILSKUDD TIL LÆREBEDRIFTER - TILTAKSPAKKEN 2011 Forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Yrkesopplæringsnemnda

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden 1. etg. Dato: 15.03.2012 kl. 0900-1300 Lunsj kl. 1100 Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 45 73 astrid.holm@hedmark.org

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1. etg. Dato: 27.01.2011 Kl: 0900-1150 Til stede: Gerd Kjølstad Hege Søberg Per Norheim Arild Sørum Stana (ledet møte) Bjørn Engevold Forfall: Terje

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden 1. etasje Dato: 30.01.2014 kl. 0900-1400 Lunsj kl. 1130 Forfall meldes snarest til astrid.holm@hedmark.org eller tlf. 62

Detaljer

Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring avsatt i Hedmark fylkeskommunes budsjett for 2012 fordeles på følgende tiltak:

Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring avsatt i Hedmark fylkeskommunes budsjett for 2012 fordeles på følgende tiltak: Saknr. 12/3362-3 Ark.nr. 223 A50 Saksbehandler: Turid Borud Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Storhamar videregående skole - henv. resepsjonen Adresse: Mabel Sandbergsv. 25 2315 Hamar Dato: 07.09.2012 kl. 0900-1400 (lunsj kl. 1130) Forfall meldes snarest

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1. etg. Dato: 07.04.2011 kl. : 0900 Lunsj kl. 1130 Forfall meldes snarest til tlf.62 54 45 73 astrid.holm@hedmark.org eller

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014 Dato: Arkivref: 03.03.2011 2010/706-3733/2011 / 243/A50 Saksframlegg Saksbehandler: Erling Steen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden Dato: 15.03.2012 Kl 0900-1300 Til stede: Medlemmer: Arild Sørum Stana Leder Hege Søberg Torbjørn Dybsand Christl Kvam Møtte kl. 0930. Tone Coucheron

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Sølen - 2 etg. Dato: 27.06.2011 kl. 0900-1300 Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 45 73 - astrid.holm@hedmark.org eller tlf. 62

Detaljer

Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014

Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014 Saknr. 14/762-1 Saksbehandler: Turid Borud Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Yrkesopplæringsnemnda tilrår at

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden - 1. etasje Dato: 28.06.2012 kl. 0900-1300 (lunsj kl. 1130) Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 45 73 astrid.holm@hedmark.org

Detaljer

Trykte vedlegg: - Merknader fra Rådet for likestilling for funksjonshemmede(rlf) Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Trykte vedlegg: - Merknader fra Rådet for likestilling for funksjonshemmede(rlf) Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/4816-1 Ark.nr. Saksbehandler: Turid Borud Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Søkere som pr 15.august står uten læreplass tilbakeføres til avgiverskolen.

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden - 1. etasje Dato: 12.03.2015 kl. 13:30-15:30 Møtet i yrkesopplæringsnemnda blir etter lunsj i forbindelse med fagdagen som

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Radisson Blu Lillehammer Hotel (Turisthotelv. 6 - Lillehammer) Dato: 20.10.2010 kl. : 0900-1100 Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 45 73 astrid.holm@hedmark.org

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden 1. etasje Dato: 30.01.2014 Kl 0900-1315 Tilstede: Hege Søberg Torbjørn Dybsand Gerd Kjølstad Tone Coucheron Bjørn Engevold Bjørg Setså (leder) Tone

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1. etasje Dato: 08.11.2012 kl. 0900-1400 (lunsj kl. 1130) Forfall meldes snarest til astrid.holm@hedmark.org tlf. 62 54 45

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden - 1.etg. Dato: 28.01.2010 Kl: 1000-1410 Til stede: Terje Nyland (leder) Olav Lund Helene Skeibrok Frode Knutzen Midtlund Arild Sørum Stana Bjørn Engevold

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1.etasje Dato: 15.10.2015 kl. 09:00-12:00 Forfall meldes snarest til elisabeth.firing@hedmark.org eller tlf. 62 54 45 73 Vararepresentanter

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hamar katedralskole - møterom 3122 Dato: 26.01.2017 kl. 09:00-15:00 Forfall meldes snarest til elisabeth.firing@hedmark.org eller tlf 62 54 45 73 Vararepresentanter

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Storsjøen 1. etasje Dato: 25.06.2013 kl. 0900-1400 Lunsj kl. 1200 Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 45 73 astrid.holm@hedmark.org

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 13/1019-1 Saksbehandler: Turid Borud Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæring i 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Tiltaksmidler

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Storhamar videregående skole Dato: 07.09.2012 Kl 0900-1400 Medlemmer: Arild Sørum Stana Hege Søberg Torbjørn Dybsand Christl Kvam Tone Coucheron Bjørn Engevold Bjørg Setså (leder) Observatører:

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden Dato: 10.06.2010 Kl: 1000-1410 Til stede: Terje Nyland (leder) Olav Lund Maj C. Stenersen Lund Frode Knutzen Midtlund Arild Sørum Stana Oddny Andreassen

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud. Handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark. Forslag til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud. Handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark. Forslag til vedtak: Saknr. 12/175-14 Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud Handlingsplan 2012-2015 for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark Forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Den framlagte Handlingsplan

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden - 1.etasje Dato: 16.06.2016 Kl 09:00-13:15 Til stede: Helene H Skeibrok (LO) Fred Bakkejord (NHO) Trond Lesjø (KS) Rudi Syversen (lærerorganisasjonene)

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Elverum videregående skole Dato: 06.09.2016 Kl 09:00-14:00 Til stede: Odd Erik Kokkin (LO) Fred Bakkejord (NHO) Trond Lesjø (KS) til kl.12 Rudi Syversen (lærerorganisasjonene) Gunn Randi

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1. etg. Dato: 08.09.2011 Kl: 0930-1400 Til stede: Arild Sørum Stana Olav Lund Maj C. Stenersen Lund Frode Knutzen Midtlund (leder) Observatører Bjørn

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1. etg. Dato: 03.03.2011 Kl: kl. 0900-1215 Til stede: Gerd Kjølstad Olav Lund Hege Søberg Maj C. Stenersen Lund Frode Knutzen Midtlund Bjørg Setså Forfall:

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Nord- Trøndelag fylkeskommune Avdeling videregående opplæring Arne Jostein Vestnor Temaer for kurset: BLI KJENT MED GRUNNLEGGENDE ORGANISERING

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015 Opplæringskontorene i Nord-Trøndelag Selvstendige lærebedrifter Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015 Styrkingstiltak fagopplæring i bedrift 2015 Nord-Trøndelag

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Vinjeronden 5. etg. Dato: 12.03.2009 kl. : 1000 Lunsj kl. 1200 i fylkeshusets kantine Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 45 73 -

Detaljer

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Trysil kommune Saksframlegg Dato: 30.03.2016 Referanse: 7252/2016 Arkiv: A50 Vår saksbehandler: Gro Svarstad/ Bjørn Olsen Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15 Saksnr Utvalg

Detaljer

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til læreplass Liv Marit Meyer Petersen Teamleder Vestfold fylkeskommune, Inntak og fagopplæring Skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og Vg3 fagopplæring

Detaljer

Praksisbrevordningen delmål på veien til fagbrevet?

Praksisbrevordningen delmål på veien til fagbrevet? Praksisbrevordningen delmål på veien til fagbrevet? Rådgiversamling Scandic Hell 23. 24.10.2017 Per-Kristian Storstad Bakgrunn for praksisbrevordningen Motvirke frafall i vgo Innført som prøveordning /

Detaljer

Alternative opplæringsmodeller. Rådgiverkonferanse, Mo i Rana

Alternative opplæringsmodeller. Rådgiverkonferanse, Mo i Rana Alternative opplæringsmodeller Rådgiverkonferanse, Mo i Rana 29.11.2017 Fag- og yrkesopplæringa har en komplisert struktur Åtte utdanningsprogram som sprer seg i store vifter til mange Vg2-tilbud som fører

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Trysil videregående skole Dato: 16.03.2017 Kl. 09:30-14:45 Til stede: Odd Erik Kokkin(LO) Helene H Skeibrok (LO) Hilde Kristin Holtesmo (KS) Fred Bakkejord (NHO) Rudi Syversen (lærerorganisasjonene)

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Storsjøen 1. etasje Dato: 18.06.2015 Kl 09:00-13:30 Til stede: Hege S. Søberg (LO) Torbjørn Dybsand (LO) Gerd Kjølstad (NHO) Tonje Granmo (A) Tone Coucheron (uavhengig)

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Ulike veier til fag- og svennebrev

Ulike veier til fag- og svennebrev Ulike veier til fag- og svennebrev FOKO, Sundvolden Hotell 20.oktober 2011 Liv Marit Meyer Petersen Formidlingsansvarlig Utdanningsavdelingen, fagopplæringseksjonen Vestfold Fylkeskommune Fengselsdrift

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden - 1. etasje Dato: 04.12.2014 Kl 0900-1345 Til stede: Hege S.Søberg (LO) Gerd Kjølstad (NHO) Inger Oddrun Sverkmo (KS) - deltok fra kl. 1230 Bjørn Engevold

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hamar katedralskole - møterom 3122 Dato: 26.01.2017 kl. 09:00-15:00 Forfall meldes snarest til elisabeth.firing@hedmark.org eller tlf 62 54 45 73 Vararepresentanter møter kun etter

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: TINE Brumunddal adresse: Strandsagveien 1B - Brumunddal Dato: 09.10.2014 Kl 09:00-14:30 Til stede: Hege Søberg (LO) - leder Torbjørn Dybsand (LO) Christl Kvam (NHO) Trond Lesjø (KS) Tone

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 16.12.2015 Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 272/15 FT 15/10581 Valg av representanter

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014

Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014 Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014 Anita Tjelta, prosjektleder Bakgrunn for vekslingsmodeller Økt kvalitet og økt andel som

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn Opplæringskontoret for offentlig sektor i Østfold Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé Læretid en positiv og utviklende opplevelse for alle! Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Detaljer

Gjennomføring høst 2013

Gjennomføring høst 2013 Gjennomføring høst 2013 Tone Vangen 8. okotber 2013 Skulpturlandskap Nordland Meløy Foto: Aina Sprauten Videregående opplæring er viktig! SSB: Undersøkelse knyttet til ungdom som begynte i vg 1999-2000,

Detaljer

Yrkesfagleg Grunnutdanning

Yrkesfagleg Grunnutdanning Yrkesfagleg Grunnutdanning Innhold Hvem passer Yrkesfaglig grunnutdanning for? Hva oppnår eleven ved å velge Yrkesfaglig grunnutdanning? Hvilke sosiale kompetanser trenger elever lære seg for å få jobb?

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Thomas Breen Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innledning LO fylkeskonferanse Bodø, 24. oktober Kjære alle sammen!

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innledning LO fylkeskonferanse Bodø, 24. oktober Kjære alle sammen! Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innledning LO fylkeskonferanse Bodø, 24. oktober 2016 Kjære alle sammen! Det er en glede å være her og snakke om et så viktig tema. Da fylkesrådet overtok etter

Detaljer

SOST og FVO-samling. Bårdshaug, mars -15

SOST og FVO-samling. Bårdshaug, mars -15 SOST og FVO-samling Bårdshaug,12.-13.mars -15 PROGRAM DAG 1 KL. 09-12: NAV, LO, NHO, STFK KL.12-13: Lunsj og innsjekk KL.13-16: Gruppearbeid/Cafedialog KL.16-17: Infotime ved Fagenheten Søkertall Hvordan

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR STATLIGE VIRKSOMHETER I OSLO OG AKERSHUS

VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR STATLIGE VIRKSOMHETER I OSLO OG AKERSHUS VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR STATLIGE VIRKSOMHETER I OSLO OG AKERSHUS 1 Navn Kontorets navn: Opplæringskontoret for statlige virksomheter i Oslo og Akershus, forkortet til OK stat. 2 Formål OK

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Hva vil det si å være lærebedrift?

Hva vil det si å være lærebedrift? Vilje gir vekst Hva vil det si å være lærebedrift? ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Seksjon for fag- og yrkesopplæring (Fagopplæringskontoret) Postboks 130 4001 STAVANGER Resepsjon Stavanger

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Rådgiversamling OLA, OLK og Alternativt Vg3 i skole. Sigurd Vabekk Hjelle Solveig Ljødal

Rådgiversamling OLA, OLK og Alternativt Vg3 i skole. Sigurd Vabekk Hjelle Solveig Ljødal Rådgiversamling 02.12.15 OLA, OLK og Alternativt Vg3 i skole Sigurd Vabekk Hjelle Solveig Ljødal Videregående skole Lærling Lærekandidat Skoleelev og lærekandidat Påbygg4, Fagskole, Y-veien til Høgskole

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Formidling og læreplasser 2014 Innledning I Nordland er det en overvekt av elever

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo

Vekslingsmodellene i Oslo Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Nasjonal nettverkssamling 13.-14. oktober 2014 Anita Tjelta prosjektleder Avdeling for fagopplæring Kjell Ove Hauge rektor Kuben videregående Kirsti

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda tar den forelagte plan for anvendelsen av tildelte statlige etterutdanningsmidler til etterretning. Hamar,

Yrkesopplæringsnemnda tar den forelagte plan for anvendelsen av tildelte statlige etterutdanningsmidler til etterretning. Hamar, Saknr. 4222/09 Ark.nr. 433 A50. Saksbehandler: Rolf Lars Haugen STATLIGE ETTERUTDANNINGSMIDLER 2009 Fylkesdirektørens innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Yrkesopplæringsnemnda

Detaljer

Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune

Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune Saknr. 14/6649-3 Saksbehandler: Willy Kroken Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Styrende dokumenter. Dokumentnavn: Rutine Organisering i forhold til skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og vg3 fagopplæring i skole

Styrende dokumenter. Dokumentnavn: Rutine Organisering i forhold til skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og vg3 fagopplæring i skole Organisasjonsnivå: Styrende dokumenter Område: Opplæring i skole og bedrift Utdanningsdirektøren Dokumentnavn: Rutine Organisering i forhold til skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 06.05.2016 2015/4725-16677/2016 / A02 Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget BUDSJETT 2016 - FORDELING AV MIDLER TIL VOKSENOPPLÆRINGSTILTAK

Detaljer

HANDLINGSPLAN. Vedlegg til. Regional samfunnskontrakt Agder

HANDLINGSPLAN. Vedlegg til. Regional samfunnskontrakt Agder HANDLINGSPLAN Vedlegg til Regional samfunnskontrakt Agder 2016-2020 BAKGRUNN Regional samfunnskontrakt for Agder skal opprettholde og sikre rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. Fullført

Detaljer

Saknr. 10/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Eirik Løkke/ Eli Ruud Olsen NY GIV STATUS OG MÅLSETTINGER I HEDMARK

Saknr. 10/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Eirik Løkke/ Eli Ruud Olsen NY GIV STATUS OG MÅLSETTINGER I HEDMARK Saknr. 10/6445-37 Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Eirik Løkke/ Eli Ruud Olsen NY GIV STATUS OG MÅLSETTINGER I HEDMARK Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1.For

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder

Veileder for lærebedrifter i Agder Veileder for lærebedrifter i Agder Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs og veiledning

Detaljer

God stim! Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2016 Opplæringskonferansen januar 2017

God stim! Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2016 Opplæringskonferansen januar 2017 God stim! Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2016 Opplæringskonferansen 24 25 januar 2017 Et dobbelt samfunnsoppdrag Målet for opplæringa er å ruste barn, unge og vaksne til å møte

Detaljer

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015 Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Elever i videregående skole som ønsker læreplass og ikke har fått dette har rett til et Vg3 i skole som bygger på det Vg2 søkeren

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AGN-15/6511-2 38367/15 09.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSBERETNING

Detaljer

Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga

Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga Akershus Fylkeskommune/Jessheim vgs Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga Assisterende rektor Kristina Samsing Akershus fylkeskommune Yrkesfagsløftet Både bedrifter og offentlig sektor vil i fremtiden

Detaljer

NYTT TILBUD TIL UNGDOM I OPPFØLGINGSTJENESTEN I HAMARREGIONEN VÅR SKOLE "UNGDOM I FARTA" - BEVILGNING AV MIDLER TIL DRIFT FØRSTE PROSJEKTÅR

NYTT TILBUD TIL UNGDOM I OPPFØLGINGSTJENESTEN I HAMARREGIONEN VÅR SKOLE UNGDOM I FARTA - BEVILGNING AV MIDLER TIL DRIFT FØRSTE PROSJEKTÅR Saknr. 10/7315-1 Ark.nr. Saksbehandler: Siw-Anne Moland Nes SKOLE "UNGDOM I FARTA" - BEVILGNING AV MIDLER TIL DRIFT FØRSTE PROSJEKTÅR Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Hedmark fylkeskommune beslutter

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1.etasje Dato: 03.12.2015 kl. 09:00-13:00 Forfall meldes snarest til elisabeth.firing@hedmark.org eller tlf. 62 54 45 73 Vararepresentanter

Detaljer

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget i Telemark 18.06.14 med hjemmel i forskrift til opplæringsloven 6-2 og 6A-2. I. Generelle vilkår 1 Virkeområde Denne

Detaljer

Veien videre. Ut i lære i bedrift. Foreldremøte Januar Søknad i VIGO Søke læreplasser Mulighetene videre med fagbrev

Veien videre. Ut i lære i bedrift. Foreldremøte Januar Søknad i VIGO Søke læreplasser Mulighetene videre med fagbrev Søknadsfrist? Rådgiver har besøkt ALLE klasser og snakket om dette i Veien videre Foreldremøte Januar 2018 Ut i lære i bedrift Søknad i VIGO Søke læreplasser Mulighetene videre med fagbrev 1 Rett til videregående

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Ringsaker videregående skole - Møterom C225 Dato: 01.06.2017 kl. 09:00-15:00 Forfall meldes snarest til elisabeth.firing@hedmark.org eller tlf 62 54 45 73 Vararepresentanter møter

Detaljer

Håndbok for praksisbrev. Praktisk opplæring i Vg1 og Vg

Håndbok for praksisbrev. Praktisk opplæring i Vg1 og Vg Håndbok for praksisbrev Praktisk opplæring i Vg1 og Vg2 2015-2017 Forord Forsøksprosjektet med praksisbrev er initiert av Utdanningsdirektoratet, og i Hedmark startet utprøvingen høsten 2012. Praksisbrev

Detaljer

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15. Saksnr Utvalg Møtedato 16/18 Formannskapet 12.04.2016

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15. Saksnr Utvalg Møtedato 16/18 Formannskapet 12.04.2016 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 30.03.2016 Referanse: 7252/2016 Arkiv: A50 Vår saksbehandler: Gro Svarstad/ Bjørn Olsen Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15 Saksnr Utvalg

Detaljer

Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark. Vedtatt av Generalforsamling. 20. mai 1996 (revidert mai 2002)

Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark. Vedtatt av Generalforsamling. 20. mai 1996 (revidert mai 2002) OK Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark Vedtatt av Generalforsamling 20. mai 1996 (revidert mai 2002) OPPLÆRINGSKONTORET, FOR OFFENTLIG SEKTOR FINNMARK, Postboks 253,

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg 10 ÅR MED REFORM 94 - NY STORTINGSMELDING NR.30(2003-2004) KULTUR FOR LÆRING - NYE UTFORDRINGER FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGEN I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 05/08459 Forslag til vedtak:

Detaljer

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015 Trond Reinhardtsen Videregående opplæring 3-1 og 3-3 Rett til 3 års videregående opplæring (ikke plikt) Opplæringen skal føre frem til: Studiekompetanse

Detaljer

YRKESOPPLÆRINGS- NEMNDA HANDLINGSPROGRAM

YRKESOPPLÆRINGS- NEMNDA HANDLINGSPROGRAM YRKESOPPLÆRINGS- NEMNDA HANDLINGSPROGRAM 2016-2019 Yrkesopplæringsnemndas handlingsplan 2016-2019 Yrkesopplæringsnemnda skal fremme behov og synspunkter fra arbeidslivet til fylkeskommunen. I form av vedtak

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken. Tilsagn Ny GIV / Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken. Tilsagn Ny GIV / Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/60-47 Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken Tilsagn Ny GIV - 2011 / 2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet gir fylkesjefen

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Storsjøen - 1. etasje Dato: 29.01.2015 Kl 09:00-14:00 Til stede: Hege S. Søberg (LO) (leder) Torbjørn Dybsand (LO) Gerd Kjølstad (NHO) Trond Lesjø (KS) deltok

Detaljer

"Samspill for økt gjennomføring" Lærerutdanningskonferansen April 2017

Samspill for økt gjennomføring Lærerutdanningskonferansen April 2017 "Samspill for økt gjennomføring" Lærerutdanningskonferansen 2017 20.April 2017 Utfordringen 10% Vg 3 skole 11% 8,6% 23,7% Påbygg GS VG1 VG 2 27,4% Læretid 40% 4,1 % 8,2% 14,7% 7,5% 28,8% 7% 11,3% Utvikling

Detaljer

Riksrevisjonens undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke talet på læreplassar Dokument 3:12 ( )

Riksrevisjonens undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke talet på læreplassar Dokument 3:12 ( ) Riksrevisjonens undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke talet på læreplassar Dokument 3:12 (2015-2016) Lier vgs, Buskerud, 16.februar 2017 Halvor Bjørnsrud, seniorrådgiver, Riksrevisjonen Bakgrunn

Detaljer

Fylkesdirektøren rapporterer til fylkesrådet for bruken av udisponerte midler i forkant av disponeringen.

Fylkesdirektøren rapporterer til fylkesrådet for bruken av udisponerte midler i forkant av disponeringen. Saknr. 12/60-96 Saksbehandler: Svein Risbakken Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Innenfor den nasjonale satsningen Ny GIV er det utarbeidet egne målsettinger

Detaljer

Nettverksarbeid i Troms: "Samspill for økt gjennomføring" «Finn lærebedrift på utdanning.no» Satsing på yrkesfag i Troms fylkeskommune

Nettverksarbeid i Troms: Samspill for økt gjennomføring «Finn lærebedrift på utdanning.no» Satsing på yrkesfag i Troms fylkeskommune Nettverksarbeid i Troms: "Samspill for økt gjennomføring" «Finn lærebedrift på utdanning.no» Satsing på yrkesfag i Troms fylkeskommune Samarbeid Sjøvegan vgs - arbeidsliv Faget Yrkesfaglig fordypning (YFF)

Detaljer

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse KOMPETANSE- OG PEDAGOGISK ENHET Adressater i følge liste Vår dato: 01.02.2017 Vår referanse: 2017/3340-1 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Sigrun Bergseth, tlf. 32808792 Høring Fleksibilitet

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 Side 1 Side 3 Lærling Læring, veiledning og refleksjoner Lærekandidat Fag- eller svenneprøve Kontrakt og arbeidsavtale Kompetanseprøve Rettigheter

Detaljer

Grunnkompetanse Fagsamling OFK

Grunnkompetanse Fagsamling OFK Grunnkompetanse Fagsamling OFK 13. November 2012 Rådgiver Helene Ruud Lunner Mulighetenes Oppland 1 Ole: Yrkesønske & skolevalg Ole går i 9. klasse. Han har faglige vansker & ADHD. Ole har vedtak om spesialundervisning

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

Utbildning Nord

Utbildning Nord Utbildning Nord 24.05.2016 Lærebrev 1871 mai 16 2 Vg1 strukturen * Teknikk og industriell produksjon * Elektrofag * Bygg- og anleggsteknikk * Restaurant- og matfag * Helse- og oppvekstfag * Design og håndverksfag

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 17.03.2015, kl 14:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2.

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2. Kapitteloversikt: I. Inntak II. Formidling III. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og

Detaljer