Om lærlinger og lærlingordningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Om lærlinger og lærlingordningen"

Transkript

1 Om lærlinger og lærlingordningen - en veiledning for tillitsvalgte

2 Forord For mange unge er læretida det første møtet med arbeidslivet, og LO vil bidra til at lærlingene opplever læretida som positiv og lærerik. LO og forbunda er sterkt engasjert i utformingen av fagopplæringssystemet og innholdet i fagene. Vi mener at retten til lærlingplass skal være lovfestet, og er opptatt av at lærlingenes rettigheter blir ivaretatt, både som elever og som arbeidstakere. Organisasjonsgraden blant lærlinger er lav. Derfor har LO og flere forbund de siste årene forsterket organisasjonsarbeidet overfor lærlinger, blant annet gjennom lærlingpatruljer og fylkesvise kurs og konferanser for lærlinger. Solid kunnskap om lærlinger og lærlingordningen er viktig i rekrutteringsarbeidet, og for at vi skal kunne bidra til at læretida blir god og trygg for den enkelte! Lykke til! Roar Flåthen

3 Landsorganisasjonen i Norge har tradisjon for å engasjere seg sterkt i forhold til fagopplæring i arbeidslivet. Vi jobber med innholdet i fagene, tilgangen til læreplasser, kvaliteten på den samlede opplæringen og rekruttering av lærlinger til fagbevegelsen. Mye av dette arbeidet gjør vi i samarbeid med myndighetene og arbeidsgiverne, gjennom trepartssamarbeidet, er bærebjelken i norsk fag- og yrkesopplæring.

4 Hvorfor organisere lærlingene? Et ofte hørt utsagn er at lærlingene ikke trenger å være organiserte. Bakgrunnen for dette utsagnet er at lærlingene angivelig skal være godt nok beskyttet av Opplæringsloven. Som alle andre arbeidstakere er også lærlingene beskyttet av arbeidslivets lover, i tillegg til Opplæringsloven. For fagbevegelsen derimot er det viktig at flest mulig arbeidstakere er organiserte og gjennom medlemskapet bidrar til et mer rettferdig og demokratisk arbeidsliv. Lærlingene har et stort utbytte av det faglige fellesskapet og den tryggheten som fagbevegelsen kan gi siden læretida ofte er lærlingens første møte med arbeidslivet. Da kan fagbevegelsen, med dens tillitsvalgte, være der som en støtte i arbeidsforholdet, og ivareta lærlingens behov både i forhold til opplæring og andre forhold knyttet til arbeidshverdagen. Medlemmer og tillitsvalgte har i henhold til forbundas vedtekter plikt til å verve medlemmer på sine arbeidsplasser. En stor medlemsmasse vil gi < 5 >

5 klubben, forbundet og LO større makt i forhandlingene med arbeidsgiverne og større politisk innflytelse i arbeidslivet og samfunnet. Hovedavtalene (HA) kan brukes som verktøy ved rekruttering av lærlingene og andre arbeidstakere. HA mellom LO og NHO 9-15 omhandler ansettelser og sier at arbeidsplassen snarest mulig skal introdusere nyansatte for de tillitsvalgte. Dette gjelder også lærlinger. Det skal ved større arbeidsplasser holdes møte med nyansatte for å informere om organisasjonene i arbeidslivet. Status for fag- og yrkesopplæringen og LOs rolle Et flertall av de som begynner i videregående opplæring velger nå en yrkesfaglig studieretning, og flere blant guttene enn blant jentene. Samtidig er frafallet stort, og en stor andel av elevene fullfører ikke utdanningen. Blant de som faller fra er det flest gutter, mange elever med etnisk minoritets bakgrunn, og en overvekt av elever med foreldre som har lav eller ingen utdanning. Fag- og yrkesopplæringen er en integrert del av den videregående opplæringen. For de fleste yrkesfaglige elevene vil opplæring ute på en arbeidsplass være den beste måten å fullføre utdanningen på. Lærlingordningen er samtidig viktig for å sikre både offentlig og privat sektor den godt kvalifiserte arbeidskraften vi trenger i fremtiden. < 6 >

6 Hvert år er det i overkant lærlinger ute i norske lærebedrifter, innen mer enn 150 lærefag. Gjennom dette har arbeidslivet påtatt seg et betydelig opplæringsansvar. Vi står likevel ovenfor utfordringer i forhold til mangel på læreplasser, for hver høst står flere tusen elever uten noe tilbud om opplæring i bedrift. Hva gjør LO og forbunda for lærlingene? Hver høst står altfor mange elever på yrkesfaglige linjer uten en læreplass å gå til, selv om mangelen på læreplasser varierer fra fylke til fylke. Årsakene til mangelen på læreplasser kan være mange. En grunn kan være at elevenes førstevalg ikke alltid samstemmer med det lokale arbeidslivets behov for arbeidskraft. Arbeidsplasser opplever svingninger i markedet som igjen påvirker muligheten til å ta ansvar for en lærling, og av den grunn reduserer antall lærlingplasser. For mange kommuner og fylkeskommuner har reduserte tilskuddsrammer medført at de ikke har sett seg råd til å ta inn lærlinger. LO arbeider politisk for at alle som ønsker det skal sikres lærlingplass. Med bakgrunn i mangelen på læreplasser, og ønsket om å sikre alle en forsvarlig opplæring, vedtok LO- kongressen i 2005 at retten til lærling- og opplæringsplass må lovfestes for alle som tar yrkesfaglig utdanning. LO og forbunda arbeider for at flere lærlinger skal organisere seg, for å skaffe til veie flere lærlingplasser, og for å skolere ansatte og tillitsvalgte i fag- < 7 >

7 opplæring i arbeidslivet. I flere fylker gjennomfører LO og forbunda lærlingpatruljer som oppsøker lærlinger ute på arbeidsplassene og påser at de får den opplær-ingen de har krav på, og tilbud om medlemskap i et LO-forbund. Flere av LOs distriktskontorer har også god erfaring med å benytte lærlingpatruljen til å framskaffe flere læreplasser. Gjennom å informere og skolere egne tillitsvalgte og arbeidsplassens ledere blir det lettere å skaffe det antall læreplasser som fylket har behov for. Hovedmodellen for fag- og yrkesopplæring i arbeidslivet Det finnes flere modeller for gjennomføring av fagopplæring i arbeidslivet. Den vanligste modellen er 2- årig utdanning på videregående skole, med påfølgende to års opplæring og verdiskaping på arbeidsplassen. Teoridelen fullføres vanligvis før opplæringsløpet på arbeidsplassen starter. < 8 >

8 Tilskudd til arbeidsplasser som tar inn lærlinger Offentlige tilskudd til lærebedrifter gjør det gunstig å ha lærlinger. Alle arbeidsplasser, opplæringskontorog ringer som har lærlinger/ lærekandidater med godkjente lærekontrakter kan få økonomisk støtte. Lærekontrakten må være godkjent av fylkeskommunen ved Yrkesopplæringsnemnda. Hvem kan gi opplæring? Arbeidsplasser som har søkt og blitt godkjent av fylkeskommunen etter råd fra Yrkesopplæringsnemnda kan ta inn lærlinger. Dette kan være både store konsern, små og mellomstore arbeidsplasser, offentlige arbeidsplasser og høyt spesialiserte arbeidsplasser. For å bli godkjent som lærebedrift må arbeidsplassen tilfredsstille flere krav, jamfør Opplæringsloven 4-3. Opplæringsloven regulerer grunnskolen, den videregående skolen og opplæring i arbeidslivet. Arbeidsplassen må ha en faglig kvalifiserte person (faglig leder) som har ansvaret for opplæringen. Faglig leder skal sørge for at læreplanen blir fulgt. Hvis det gjenstår teoretisk opplæring skal arbeidsplassen sørge for at lærlingen får dette. < 9 >

9 Når en arbeidsplass alene ikke kan gi opplæring i hele læreplanen, kan det inngås samarbeid med andre arbeidsplasser. Det kan samarbeides gjennom opplæringskontoret eller opplæringsringer. Fylkeskommunen godkjenner opplæringsringer og opplæringskontorer etter råd fra Yrkesopplæringsnemnda. Det må minst være tre virksomheter og lærlinger/lærekandidater for at slike opplegg skal være støtteberettiget. Det er fire personer/nivåer på arbeidsplassen som har et særskilt ansvar for lærlingen. Disse er ledelsen, faglig leder, instruktør og tilsynsrepresentant. Arbeidsplassens ledelse Arbeidsplassens ledelse må kjenne til opplegget og rammene for fagopplæringen. Ansvarsfordeling og frigjøring av tid til å ta seg av lærlingene er en lederoppgave. Ledelsen må derfor kjenne til arbeidsoppgavene til faglig leder, instruktør og tilsynsrepresentant. Faglig leder Faglig leder skal være en faglig kvalifisert person som har ansvaret for, og tilsynet med, opplæringen. Faglig leder kan gi andre personer ansvar for instruksjon, oppfølging og veiledning i det daglige arbeidet. I små og mellomstore bedrifter er ofte bedriftsledelsen og faglig leder samme person. Faglig leder kan også være et opplæringskontor. < 10 >

10 Instruktør Instruktøren er den som har det daglige ansvaret for lærlingen. Det er instruktøren som i praksis står for opplæringen og veiledningen. Tilsynsrepresentant Tilsynsrepresentanten ser til at lærlingen får den opplæringen den har krav på, og at opplæringsforholdene er tilfredsstillende. Tilsynsrepresentanten er valgt blant de ansatte og har ikke det daglige ansvaret, men må ha kunnskap om gjeldende krav og rammer for opplæringen. Hva er en lærekontrakt/opplæringskontrakt? Lærekontrakten er en skriftlig kontrakt mellom lærebedriften og lærlingen. Kontrakten skal godkjennes av fylkeskommunen. Hvis det oppstår behov for endringer i lærekontrakten skal ny kontrakt godkjennes. Når kontrakten er underskrevet har arbeidsplassen forpliktet seg til å gi lærlingen den opplæringen som læreplanen i faget tilsier. For lærekandidater, som tar sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve, skrives det opplæringskontrakt. Læreplaner Det er utarbeidet læreplaner i alle fag som skal sikre at opplæringen til en hver tid er i tråd med samfunnet og arbeidslivets behov og krav. Læreplanene utarbeides av Utdanningsdirektoratet i samarbeid < 11 >

11 med partene i arbeidslivet, gjennom Samarbeidsrådet for Yrkesopplæring (SRY) og blir godkjent av Kunnskapsdepartementet. Blant annet legger læreplanene stor vekt på utviklingen av elevenes og lærlingenes grunnleggende ferdigheter. Disse er å kunne: uttrykke seg muntlig lese regne uttrykke seg skriftlig bruke digitale verktøy Det vil si at lærlingenes utvikling av grunnleggende ferdigheter skal prioriteres i alle fag og skal integreres i kompetansemålene på det enkelte fags premisser og på relevant måte. Alle instruktører har ansvar for at lærlingene utvikler de grunnleggende ferdighetene gjennom arbeidet med de ulike fagene. Det betyr også at arbeidet med systematisk lese- og skriveopplæring skal følges opp i hele læretiden. Læreplanens generelle del gjelder i både grunnskole og videregående opplæring og er fastsatt ved forskrift. Både læreplanens generelle del, læreplanene for fag og Læringsplakaten er forpliktende for opplæringen og må ses i sammenheng. < 12 >

12 Læringsplakaten Læringsplakaten inneholder 11 grunnleggende forpliktelser, som skal gjelde for alle skoler og øvrige opplæringssteder. I følge Læringsplakaten skal skolen og lærebedriften: Gi alle elever og lærlinger like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre Stimulere elevenes og lærlingenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet Stimulere elevene og lærlingene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenking Stimulere elevene og lærlingene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltagelse Legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene og lærlingene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og framtidig arbeid < 13 >

13 Fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter Stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærerens kompetanse Bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge Sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring Legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen Legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte < 14 >

14 Instanser med betydning for utdanning på arbeidsplasser, og samarbeidsmodeller Opplæringskontorene Et opplæringskontor er et samarbeidsorgan mellom to eller flere arbeidsplasser som tar på seg opplæringsansvaret for lærlinger. Hvis en arbeidsplass ikke kan gi opplæring i hele læreplanen, kan de samarbeide med andre arbeidsplasser gjennom opplæringskontoret. Lærekontrakten er i slike tilfeller en avtale mellom opplæringskontoret og lærlingen. Opplæringskontoret skal knytte til seg en faglig kvalifisert leder for lærlingen. Deretter får lærlingen opplærling i en eller flere medlemsvirksomheter. Det er opplæringskontoret som hele tida har ansvaret for at opplæringsplanen følges fullt ut. Opplæringsringer Arbeidsplasser kan opprette opplæringsringer når det er hensiktsmessig. Dette er vanlig i mindre fag. Opplæringsringer etableres ved at to eller flere arbeidsplasser inngår en avtale om å påta seg ansvaret for lærlingen i fellesskap. Kontrakten tegnes mellom lærlingen og den arbeidsplass som skal være hovedansvarlig for opplæringen. Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda er en offentlig instans og ligger under fylkeskommunen. Nemnda består av valgte personer fra det offentlig, arbeidsgiversida og arbeidstakersida. Yrkesopplæringsnemnda gir råd til fylkeskommunen om saker som har med fagog yrkesopplæring å gjøre gjennom hele det fireårige opplæringsløpet. Dette gjelder utvikling av kva- < 15 >

15 litet, godkjenning av lærebedrift/opplæringskontor/ opplæringsring og godkjenning/heving av lære- og opplæringskontrakter. Nemnda har også et utviklingsansvar og skal ta nye initiativ for å fremme fagopplæring i arbeidslivet. LOs distriktssekretær eller andre LO- representanter sitter i Yrkesopplæringsnemnda i fylkene, og har derfor tilgang til alle lærlingkontrakter som inngås og oversikt over alle godkjente lærebedrifter. Fagopplæringskontoret Fagopplæringskontoret har det daglige ansvaret for fagopplæring i sitt fylke, for alle lærefagene. Det vil si at Fagopplæringskontoret skal påse at kontrakter < 16 >

16 blir tegnet, at læreplaner lages og følges, og at lover og forskrifter blir fulgt. Fagopplæringskontoret fungerer som sekretariat for Yrkesopplæringsnemnda. Fagopplæringskontoret er et servicekontor og kan hjelpe deg med de fleste spørsmål i forbindelse med opplæring på arbeidsplass. Kontoret har også ansvaret for å gi voksne med lang og allsidig praksis i et fag anledning til å avlegge fagprøve etter 3.5 i Opplæringsloven hvis de har tilstrekkelig praksis fra arbeidslivet som er relevant i forhold til læreplanen. Lærlingens lønns- og arbeidsvilkår Lønn for lærlinger fastsettes og forhandles i tariffavtaler, og fordeling av tid mellom opplæring og verdiskaping ble lagt i Reform94. Læretida består av 50 prosent opplæring og 50 prosent verdiskaping, og lønn utbetales for verdiskapingsdelen. Figuren under illustrerer lønn under verdiskaping; målt i prosent av fagarbeiders lønn. < 17 >

17 Har lærlingen krav på ansettelse etter læretida? Når lærlingen har bestått fagprøven, opphører forpliktelsene overfor lærlingen. Arbeidsplassen kan fra det tidspunkt si opp lærlingen, hvis de ønsker det. Dersom ansettelsesforholdet forlenges skal det skrives en ordinær skriftlig arbeidskontrakt, jamfør Arbeidsmiljøloven Lærlingens og lærekandidatens stilling ved konflikt Lærlinger og lærekandidater omfattes ikke av kollektiv plassoppsigelse, med mindre de uttrykkelig er nevnt i det varsel som utveksles mellom organisasjonene. Lærlingene og lærekandidatene skal, når de ikke er tatt med i plassoppsigelsen, fortsette sin opplæring under arbeidsstansen. Arbeidsplassen skal så vidt mulig drive opplæringen på vanlig måte. Hvis arbeidsstansen medfører at det ikke lenger er mulig å drive opplæringen på rasjonell måte, kan lærlingene og lærekandidatene med minst 7 dagers varsel permitteres for det tidsrom arbeidsstansen varer. For lærlinger og lærekandidater som blir permittert av ovenfor nevnte årsaker, skal spørsmålet om eventuell forlengelse av læretiden på grunn av arbeidsstansen, avgjøres i overensstemmelse med Opplæringsloven 4-6, eller tilsvarende bestemmelser i annen lovgivning. < 18 >

18 Hvilke lover og avtaler gjelder for lærlingene? I forhold til rettigheter og plikter i lover og avtaler er lærlingen/lærekandidaten arbeidstaker på lik linje med øvrige ansatte (jamfør Opplæringsloven 4-2). Forskjellen på lærlingen/lærekandidaten og arbeidstakeren er at lærlingen/lærekandidaten har rett til opplæring i henhold til fagets læreplan og opplæringsloven. På finner du alle relevante lover og forskrifter. Hovedavtalen og tariffavtalen kan fås ved henvendelse til ditt forbund. Noen forbund har også disse lagt ut på sine hjemmesider. Lærlingtilskudd Kontakt Fagopplæringskontoret i ditt fylke for utfyllende informasjon om de forskjellige tilskuddssatsene. Fylkene kan ha litt ulike satser, men her gjengis de viktigste tilskuddene: Basistilskudd 1 Basistilskudd 1 er i 2011 på kr kroner pr. lærling eller lærekontrakt, for 1 år med fulltids opplæring. Det gis ikke tilskudd for verdiskapningsdelen, men tilskuddet fordeles jevnt over hele læretida på arbeidsplassen. Kontraktene er tilskuddsberettiget fra den dato læreforholdet begynner. Enkelte < 19 >

19 fylkeskommuner har i tillegg egne tilskudd til lærebedrifter som tar inn lærlinger, og disse kommer da i tillegg til de tilskudd Kunnskapsdepartementet gir. Basistilskudd 2 Basistilskudd 2 tilfaller arbeidsplasser som har lærlinger/lærekandidater over 21 år som ikke utløser basistilskudd 1. Det utbetales kr. Kr ,- pr. år, det vil si kr pr. måned for hele læretiden på arbeidsplassen. Tilskudd for særlig tilrettelagt opplæring Tilskudd for særlig tilrettelagt opplæring blir gitt lærlinger/lærekandidater som utløser basistilskudd og trenger ekstra tilrettelagt opplæring. For lærlinger/lærekandidater som trenger ekstra tilrettelagt opplæring, og bare utløser enkelttilskudd, kan staten gi ekstra tilskudd. Ekstra tilskudd for små håndverksfag For lærlinger og lærekandidater som tegner lærekontrakt i fag som av nasjonale grunner er viktig å bevare, gir Fylkeskommunen tilskudd som lærlinger og lærekandidater for øvrig, det vil si basistilskudd 1. I tillegg til basistilskuddet gis et ekstra tilskudd på kr ,- pr. år pr lærling eller lærekontrakt pr. år for læretiden på arbeidsplassen, også for verdiskapningsdelen. Det er egne kriterier for hvilke fag som kommer inn under ekstratilskuddet. For lærlinger som tegner kontrakter i små og verneverdige fag etter forskrift til Opplæringsloven første ledd, eller som tidligere har fått oppfylt sin rett til videregående opplæring, utbetales tilskudd etter søknad. < 20 >

20 Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge, oktober 2011 Foto: Trond Isaksen Illustrasjoner: LOs informasjon- og rådgivningsavdeling Trykk: Oslo Kongressenter Opplag: 700 Last ned pdf: Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: Telefaks: E-post:

Hva vil det si å være lærebedrift?

Hva vil det si å være lærebedrift? Vilje gir vekst Hva vil det si å være lærebedrift? ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Seksjon for fag- og yrkesopplæring (Fagopplæringskontoret) Postboks 130 4001 STAVANGER Resepsjon Stavanger

Detaljer

1.1 Tilsetting av lærling

1.1 Tilsetting av lærling 1.1 Tilsetting av lærling Elevene i videregående skole har frist til 1. mars om å søke lærlingplass. I april får opplæringskontoret oversikt fra utdanningsetaten over hvem som har søkt lærlingplass. Vi

Detaljer

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Nord- Trøndelag fylkeskommune Avdeling videregående opplæring Arne Jostein Vestnor Temaer for kurset: BLI KJENT MED GRUNNLEGGENDE ORGANISERING

Detaljer

opplæring i bedrift Kvalitet i videregående opplæring

opplæring i bedrift Kvalitet i videregående opplæring opplæring i bedrift Kvalitet i videregående opplæring Utdanningsavdelingen 11 12 01 10 02 09 03 08 04 07 06 05 ( ] Kvalitet i videregående opplæring - opplæring i bedrift Som et bidrag i arbeidet med å

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER Foto: Thor-Wiggo Skille GRATULERER VELKOMMEN SOM LÆREBEDRIFT! Ved å ta inn lærling eller lærekandidat* i bedriften, gjør du en innsats, ikke bare for din bedrift, men

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING

KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING kurs for prøvenemnder og faglige ledere/instuktører i Aust-Agder 11. juni 2009 Hilde Witsø 1 Mål for kurset i dag Å gi ledere og medlemmer i prøvenemnder og faglige ledere/instruktører

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015 Opplæringskontorene i Nord-Trøndelag Selvstendige lærebedrifter Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015 Styrkingstiltak fagopplæring i bedrift 2015 Nord-Trøndelag

Detaljer

INSTRUKTØRER FAGLIGE LEDERE

INSTRUKTØRER FAGLIGE LEDERE INSTRUKTØRER FAGLIGE LEDERE ER DERE VIKTIGE DA???? Det er DERE som først og fremst ivareta KVALITETEN i opplæringen av lærlingene. Hvorfor Reform 94? Hva resulterte reformen til? Hvilke muligheter åpner

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG Basert på St.meld. nr. 30 (2003-2004) - Kultur for læring, Inst. S. Nr. 268 (2003-2004): Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Kultur

Detaljer

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING»

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» 2013-2015 FORORD Vassøy skoles handlingsplan bygger på Kunnskapsløftet og Stavanger kommunes kvalitetsutviklingsplan God, bedre, best. Handlingsplanen

Detaljer

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 Side 1 Side 3 Lærling Læring, veiledning og refleksjoner Lærekandidat Fag- eller svenneprøve Kontrakt og arbeidsavtale Kompetanseprøve Rettigheter

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder

Veileder for lærebedrifter i Agder Veileder for lærebedrifter i Agder Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs og veiledning

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater

Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater Vår saksbehandler: Lars Christian Skorge / Marianne Westbye Direkte tlf: E-post: lars.christian.skorge@utdanningsdirektoratet.no marianne.westbye@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 22.05.2008 Deres dato:

Detaljer

Lærling og lærekandidat

Lærling og lærekandidat investering tenker din bedrift på å ta inn lærling? samfunnsansvar utdanne framtidens fagarbeidere kreatvitiet Lærling og lærekandidat - en investering for framtiden Bli en lærebedrift! Østfold trenger

Detaljer

Holtålen Kommune. Holtålen. Lærlingplan. Side 1 av 10. - mulighetenes kommune

Holtålen Kommune. Holtålen. Lærlingplan. Side 1 av 10. - mulighetenes kommune Holtålen Kommune Side 1 av 10 Holtålen - mulighetenes kommune Lærlingplan 1 Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET MÅL... 3 2. HISTORIKK... 3 3. GENERELT... 3 4. ANDRE LÆRELØP:... 4 5. OPPLÆRING

Detaljer

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole STRATEGI- OG ÅRSPLAN NORDSTRAND SKOLE Dato: 6. januar Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 38 40 00 Org.nr.: 974590069 Nordstrand skole Nordstrandveien

Detaljer

ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER?

ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER? Søker lærebedrift Flink, positiv og engasjert lærling søker læreplass hos bedrift. Bill. mrk Flink lærling Lærebedrift ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER? Behov for flere læreplasser Antall elever ved de videregående

Detaljer

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET!

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! LÆRLINGER TILFØRER VIRKSOMHETEN FERSK KUNNSKAP OG FRISKE ØYNE SKREDDERSY DIN FRAMTIDIGE MEDARBEIDER! En lærling kan læres opp til å bli den gode medarbeideren

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Nordstrand skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

NOKORT Nettverket av Opplæringskontor- og ringer i Troms 9386 Senjahopen. Høringsuttalelse Kompetanse 2010!

NOKORT Nettverket av Opplæringskontor- og ringer i Troms 9386 Senjahopen. Høringsuttalelse Kompetanse 2010! NOKORT Nettverket av Opplæringskontor- og ringer i Troms 9386 Senjahopen Høringsuttalelse Kompetanse 2010! I fag og yrkesopplæringa Troms har man helt fra gjennomføring av Reform-94 erfaring for at bedriftenes

Detaljer

Veiledning faglig leder. Innhold: Lærlingens perm Hva vil det si å vurdere? Vurderingsskjemaer eksempler Lovverk

Veiledning faglig leder. Innhold: Lærlingens perm Hva vil det si å vurdere? Vurderingsskjemaer eksempler Lovverk Veiledning faglig leder Innhold: Lærlingens perm Hva vil det si å vurdere? Vurderingsskjemaer eksempler Lovverk Lærlingens/ - lærekandidatens opplæringsperm Når kontrakten blir inngått får lærlingen udelt

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt imot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 4 Mars 2015 Med vennlig hilsen Anne

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Nordstrand Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag

Detaljer

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget veien videre omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget Veien videre Byggdrifterfaget ble 15. januar 2013 vedtatt av kunnskapsdepartementet som eget lærefag innen fag- og yrkesopplæringen,

Detaljer

Vedtekter for. Opplæringskontoret Nord-Helgeland

Vedtekter for. Opplæringskontoret Nord-Helgeland Vedtekter for Opplæringskontoret Nord-Helgeland Vedtatt på stiftelsesmøte 5. juni 1997 (siste endringer vedtatt på årsmøtet 29. mars 2012) 1 Definisjon og formål 1.1 Opplæringskontorets navn skal være:

Detaljer

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRETIDEN

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRETIDEN RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRETIDEN For lærlinger og lærekandidater Foto: nfk.no RETTIGHETER OG PLIKTER Som lærling eller lærekandidat har du mange rettigheter og plikter. Sett deg inn i disse! I en travel

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Nordstrand Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud. Handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark. Forslag til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud. Handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark. Forslag til vedtak: Saknr. 12/175-14 Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud Handlingsplan 2012-2015 for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark Forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Den framlagte Handlingsplan

Detaljer

Minoritetsspråklige- informasjonsdeling og nettverksbygging

Minoritetsspråklige- informasjonsdeling og nettverksbygging Minoritetsspråklige- informasjonsdeling og nettverksbygging -Ein tydeleg medspelar 25.August 2015 Fag og yrkesopplæring Utfordringar - språk - kultur - namn - ungdom/vaksne - ulike grupper av innvandrarar

Detaljer

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE For lærlinger og lærekandidater Foto: Thor -Wiggo Skille RETTIGHETER OG PLIKTER Som lærling eller lærekandidat har du mange rettigheter og plikter. Sett deg inn i disse! I

Detaljer

Utbildning Nord

Utbildning Nord Utbildning Nord 24.05.2016 Lærebrev 1871 mai 16 2 Vg1 strukturen * Teknikk og industriell produksjon * Elektrofag * Bygg- og anleggsteknikk * Restaurant- og matfag * Helse- og oppvekstfag * Design og håndverksfag

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT NettOppFisk et nasjonalt nettverk for rekruttering og kompetanseheving innen fiskeri-, sjømat og havbruksnæringen Forord Formålet med heftet er å gi en beskrivelse av

Detaljer

Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014

Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014 Saknr. 14/762-1 Saksbehandler: Turid Borud Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Yrkesopplæringsnemnda tilrår at

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden 1. etasje Dato: 30.01.2014 kl. 0900-1400 Lunsj kl. 1130 Forfall meldes snarest til astrid.holm@hedmark.org eller tlf. 62

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring avsatt i Hedmark fylkeskommunes budsjett for 2012 fordeles på følgende tiltak:

Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring avsatt i Hedmark fylkeskommunes budsjett for 2012 fordeles på følgende tiltak: Saknr. 12/3362-3 Ark.nr. 223 A50 Saksbehandler: Turid Borud Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring

Detaljer

Kvalitet i fagopplæringen

Kvalitet i fagopplæringen BESTILLING Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune bestilte i sak 13/17 forvaltningsrevisjon av kvalitet i fagopplæringen. Utvalget fattet følgende vedtak: 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark. Vedtatt av Generalforsamling. 20. mai 1996 (revidert mai 2002)

Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark. Vedtatt av Generalforsamling. 20. mai 1996 (revidert mai 2002) OK Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark Vedtatt av Generalforsamling 20. mai 1996 (revidert mai 2002) OPPLÆRINGSKONTORET, FOR OFFENTLIG SEKTOR FINNMARK, Postboks 253,

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET. reformen i grunnskole og videregående opplæring

KUNNSKAPSLØFTET. reformen i grunnskole og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET reformen i grunnskole og videregående opplæring Hva er Kunnskapsløftet? Kunnskapsløftet er den nye reformen i grunnskole og videregående opplæring. Stortinget ga i juni 2004 sin tilslutning

Detaljer

Informasjonshefte for medlemsbedrifter av OK AMB

Informasjonshefte for medlemsbedrifter av OK AMB Informasjonshefte for medlemsbedrifter av OK AMB Informasjonshefte er ment som et hefte der våre medlemsbedrifter skal finne nødvendig informasjon om hva det vil si å ha et medlemskap i Opplæringskontoret

Detaljer

Håndbok for praksisbrev. Praktisk opplæring i Vg1 og Vg

Håndbok for praksisbrev. Praktisk opplæring i Vg1 og Vg Håndbok for praksisbrev Praktisk opplæring i Vg1 og Vg2 2015-2017 Forord Forsøksprosjektet med praksisbrev er initiert av Utdanningsdirektoratet, og i Hedmark startet utprøvingen høsten 2012. Praksisbrev

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 13/1019-1 Saksbehandler: Turid Borud Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæring i 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Tiltaksmidler

Detaljer

Høring - rapport fra arbeidsgruppe med forslag om endringer i opplæringslovens bestemmelser om fag- og yrkesopplæringen

Høring - rapport fra arbeidsgruppe med forslag om endringer i opplæringslovens bestemmelser om fag- og yrkesopplæringen Videregående opplæring Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Vår ref.: 200300124-78 STJ/- E: A00 &00 Lillehammer, 15. september 2006 Deres ref.: Høring - rapport fra arbeidsgruppe med forslag

Detaljer

Pedagogisk utviklingsplan BERG SKOLE

Pedagogisk utviklingsplan BERG SKOLE Pedagogisk utviklingsplan BERG SKOLE (en skole jeg ville hatt mitt barn på) Positiv leken modig raus tydelig lærende 1 Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2006 Læringsplakaten Skolen skal: - Gi alle elever

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

LÆRLINGORDNINGEN STYRINGSDOKUMENT (2009-2011)

LÆRLINGORDNINGEN STYRINGSDOKUMENT (2009-2011) LÆRLINGORDNINGEN STYRINGSDOKUMENT (2009-2011) INNHOLD: FORORD 1. Definisjoner 2. Målsettinger og roller 3. Økonomi 4. Ansattrepresentant 5. Årshjul for aktiviteter VEDLEGG Vedlegg A: Organisasjonskart

Detaljer

HANDLINGSPLAN. Vedlegg til. Regional samfunnskontrakt Agder

HANDLINGSPLAN. Vedlegg til. Regional samfunnskontrakt Agder HANDLINGSPLAN Vedlegg til Regional samfunnskontrakt Agder 2016-2020 BAKGRUNN Regional samfunnskontrakt for Agder skal opprettholde og sikre rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. Fullført

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE UTVIKLINGSSEKSJONEN

KRISTIANSUND KOMMUNE UTVIKLINGSSEKSJONEN Kunnskap Mangfold Likeverd Bakgrunn St.meld. Nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring. Innst. S. Nr. 268 (2003-2004). Realiseres gjennom reform som har fått navnet: Målet Det beste i grunnopplæringen i Norge

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR STATLIGE VIRKSOMHETER I OSLO OG AKERSHUS

VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR STATLIGE VIRKSOMHETER I OSLO OG AKERSHUS VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR STATLIGE VIRKSOMHETER I OSLO OG AKERSHUS 1 Navn Kontorets navn: Opplæringskontoret for statlige virksomheter i Oslo og Akershus, forkortet til OK stat. 2 Formål OK

Detaljer

Fase : Forprosjekt Navn : Lære å lære

Fase : Forprosjekt Navn : Lære å lære Fase : Forprosjekt Navn : Lære å lære 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn I kommune delplan for undervisning har NLK følgende målsettinger : Øke læringsutbytte hos elevene med fokus på de 5 grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

Høring - fagbrev på jobb

Høring - fagbrev på jobb Journalpost:17/40140 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Dato Høring - fagbrev på jobb Sammendrag Kunnskapsdepartementet ber i denne høringen om høringsinstansenes synspunkter på en

Detaljer

Innst. 263 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument 3:6 ( )

Innst. 263 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument 3:6 ( ) Innst. 263 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument 3:6 (2012 2013) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av

Detaljer

Jobbskygging og Kunnskapsløftet. Læringsplakaten. Formål for faget Utdanningsvalg

Jobbskygging og Kunnskapsløftet. Læringsplakaten. Formål for faget Utdanningsvalg Jobbskygging og Kunnskapsløftet Læringsplakaten Læringsplakaten består av elleve punkter som er førende for hvordan man skal organisere læring for elevene slik at de når kompetansemålene i hvert enkelt

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

Skole hjem samarbeid Sammen for en bedre skole

Skole hjem samarbeid Sammen for en bedre skole Skole hjem samarbeid Sammen for en bedre skole Lunde skole 2011 Skolens forventninger til foresatte Skolen forventer : - at foresatte gir barna god oppdragelse - at barna møter på skolen til rett tid

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Sykehusene som lærebedrift - Hva innebærer det? Gardermoen Hilde Engvik

Sykehusene som lærebedrift - Hva innebærer det? Gardermoen Hilde Engvik Sykehusene som lærebedrift - Hva innebærer det? Gardermoen 17.04.08 Hilde Engvik Innhold Hvorfor endringer i utdanningssystemet? Rammebetingelser for lærlingordningen Verdien av samarbeid med primærhelsetjenesten

Detaljer

Så enkelt er det å ta inn lærlinger!

Så enkelt er det å ta inn lærlinger! 1 Bli godkjent lærebedrift 2 Finn lærlingen du ønsker 3 Inngå kontrakt og start med en lærling Kulde- og varmepumpemontør Så enkelt er det å ta inn lærlinger! Kulde- og varmepumpebransjen trenger fler

Detaljer

Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus

Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus Kvalitet fag- og yrkesopplæringen i Kvalitet Hva er kvalitet? En definisjon: Helheten av egenskaper en enhet har og som vedrører dens evne til å tilfredsstille uttalte

Detaljer

Kjære lærling. Lykke til i læretida og med fagbrevet! LO-leder Roar Flåthen Landsorganisasjonen i Norge

Kjære lærling. Lykke til i læretida og med fagbrevet! LO-leder Roar Flåthen Landsorganisasjonen i Norge Lærlinghåndboka Å være lærling er både morsomt og lærerikt. I læretida får du mulighet til å teste ut i praksis den teorien og opplæringen som du fikk på skolen. Samtidig får du verdifull erfaring med

Detaljer

Verdier og mål i rammeplanene

Verdier og mål i rammeplanene Verdier og mål i rammeplanene ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Utdrag fra Rammeplan for SFO i Bodø Mål "SFO skal: Ivareta småskolebarnas behov for variert lek og aktivitet I samarbeid med hjem og skole

Detaljer

til Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring

til Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring VELKOMMEN til kurs for faglig ledere/ instruktører og veiledere i lærebedrifter Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring Hans Egil Berg Kursprogram Våre dagers unge? Våre dagers

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver

Å være lærebedrift roller og oppgaver Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016

VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016 VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016 HVORDAN BLI EN GODKJENT LÆREBEDRIFT? En lærebedrift er en privat eller offentlig virksomhet som gjennom lærlingordningen gir lærlinger/lærekandidater opplæring

Detaljer

Høringsnotat om Fagbrev på jobb

Høringsnotat om Fagbrev på jobb Høringsnotat om Fagbrev på jobb 0 Innhold Innledning... 1 2 Bakgrunnen for forslaget... 1 3 Gjeldende rett... 2 4 Departementets vurderinger... 3 5 Departementets forslag... 4 5.1 Bør ordningen gjelde

Detaljer

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland Fagopplæring av voksne Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland I denne veilederen ønsker vi å gi litt informasjon om hvordan voksenopplæringen er organisert i Matbransjens Opplæringskontor.

Detaljer

5 Departementets forslag

5 Departementets forslag Videregående opplæring Vår ref.: 201606938-94 LILLEHAMMER, 16. mai 2017 Høringssvar - Fagbrev på jobb. Frist 19.5.2017 Oppland fylkeskommune har gjennomgått og svart på de punktene departementet har ønsket

Detaljer

Har du rettigheter som elev

Har du rettigheter som elev Rettferdighet 2 Må du godta alt? Dine rettigheter Du har mange rettigheter er du egentlig klar over dem? Ta vare på denne brosjyren, og merk deg hvor du kan ta kontakt dersom du lurer på noe. Du kan tjene

Detaljer

Veiledning for utfylling av kontrakt for lærling og lærekandidat med vedlegg

Veiledning for utfylling av kontrakt for lærling og lærekandidat med vedlegg 1 Lære- og opplæringskontrakter Utdanningsdirektoratet har fastsatt skjema for lære- og opplæringskontrakter. Det er ett skjema for lærekontrakt for lærlinger, og ett skjema for opplæringskontrakt for

Detaljer

YRKESFAG BNLs opplæringskonferanse 2017

YRKESFAG BNLs opplæringskonferanse 2017 YRKESFAG 2020 BNLs opplæringskonferanse 2017 1 Bakgrunn for Yrkesfag 2020 NHOs Kompetansebarometer viser at 60 prosent av bedriftene har behov for fagarbeidere de neste fem årene. Hver tredje bedrift har

Detaljer

5 Bøndenes skole-abc. Synnøve Borge

5 Bøndenes skole-abc. Synnøve Borge 5 Bøndenes skole-abc Synnøve Borge Skolekultur og agri-kultur er to svært forskjellige kulturer. Hvis samarbeidet skal kunne lykkes, må bonden få et innblikk i både premissene som styrer lærernes gjerninger,

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

Kjære lærling. Lykke til i læretida og med fagbrevet! Hilsen LOs distriktskontor i Østfold. Victoria De Oliveira. Tone Karina Ingesen.

Kjære lærling. Lykke til i læretida og med fagbrevet! Hilsen LOs distriktskontor i Østfold. Victoria De Oliveira. Tone Karina Ingesen. Lærlinghåndboka Å være lærling er både morsomt og lærerikt. I læretida får du mulighet til å teste ut i praksis den teorien og opplæringen som du fikk på skolen. Samtidig får du verdifull erfaring med

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Nytt verktøy mot svart arbeid

Nytt verktøy mot svart arbeid Nytt verktøy mot svart arbeid SPLEISELAGET Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) jobber bl.a med holdningsskapende arbeid. SMSØ står bak Spleiselaget som hvert år møter over halvparten av alle elever i videregående

Detaljer

Høring - rapport fra arbeidsgruppe med forslag om endringer i opplæringslovens bestemmelser om fag- og yrkesopplæringen

Høring - rapport fra arbeidsgruppe med forslag om endringer i opplæringslovens bestemmelser om fag- og yrkesopplæringen Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 15.9.2006 06/00503-2 Astrid Kristin Moen Sund Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Avdeling for utdanningspolitikk 200601145 62 +47 24142231

Detaljer

Ny høring, «Fagbrev på jobb»

Ny høring, «Fagbrev på jobb» Saksbehandler: Øivind Bøås Vår dato: 16.11.2017 Deres dato: Vår referanse: 2017/6827 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Høring - Svar Ny høring, «Fagbrev på jobb» Utdanningsdirektoratet

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI -2011 Arkivsak 07/1220 Saksordfører: Inger Cathrine Kann Forslag til vedtak: Brukerutvalget tar strategiplanen til orientering. Saksopplysninger: Skolene i Ski skal:

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Prosjekt til fordypning sluttrapporten

Prosjekt til fordypning sluttrapporten Prosjekt til fordypning sluttrapporten Samhandlingsdag skole bedrift Nord-Trøndelag fylkeskommune 14. november 2012 Anna Hagen Tønder Opplegget for presentasjonen Prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet

Detaljer

Det nye KRL-faget fra 2005*

Det nye KRL-faget fra 2005* Det nye KRL-faget fra 2005* Ved Tormod Tobiassen, HiB Innhold: Førende dokumenter og lover Nytt i KRL-faget Nytt KRLnett >> www.krlnett.no Alfabetisk lenke-liste * * Den nye læreplanen for KRL er allerede

Detaljer

Kunnskapsløftet i lys av drama og elevenes erfaringer med drama

Kunnskapsløftet i lys av drama og elevenes erfaringer med drama Kunnskapsløftet i lys av drama og elevenes erfaringer med drama Del av NFR KUPP programmet og prosjektet Elevaktiv læring og drama, 2002-2004 Prosjektleder Aud Berggraf Sæbø, UiS aud.b.sebo@uis.no Prosjektmedarbeider

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN GRUNNKOMPETANSE. FOR Vg1 Teknikk- og industriell produksjon

LOKAL LÆREPLAN GRUNNKOMPETANSE. FOR Vg1 Teknikk- og industriell produksjon HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL LÆREPLAN GRUNNKOMPETANSE FOR Vg1 Teknikk- og industriell produksjon Grunnkompetanse er et alternativ til yrkes- eller studiekompetanse. Opplæringsloven betegner

Detaljer

UTDANNINGSVALG Utdanningsvalg. Etterutdanning 2009-2010 2. kursdag.

UTDANNINGSVALG Utdanningsvalg. Etterutdanning 2009-2010 2. kursdag. UTDANNINGSVALG Utdanningsvalg Etterutdanning 2009-2010 2. kursdag. PROGRAM torsdag 22.10.09. 09.00-09.10 Åpning. Tanker etter siste samling. 09.10-11.00 Utdanningsvalg. Hvordan gjør vi det? Gode eksempler

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

Kunnskapsdepartementet ga tilbakemelding 20. mars 2013 på Utdanningsdirektoratets svar på oppdragsbrevet. Her heter det:

Kunnskapsdepartementet ga tilbakemelding 20. mars 2013 på Utdanningsdirektoratets svar på oppdragsbrevet. Her heter det: Saksbehandler: Åge Hanssen Vår dato: 07.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/5733 Deres referanse: Fylkeskommunene Godkjenning av praksis i barne- og ungdomsarbeiderfaget Utdanningsdirektoratet har

Detaljer

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015 Trond Reinhardtsen Videregående opplæring 3-1 og 3-3 Rett til 3 års videregående opplæring (ikke plikt) Opplæringen skal føre frem til: Studiekompetanse

Detaljer

Alternative opplæringsmodeller. Rådgiverkonferanse, Mo i Rana

Alternative opplæringsmodeller. Rådgiverkonferanse, Mo i Rana Alternative opplæringsmodeller Rådgiverkonferanse, Mo i Rana 29.11.2017 Fag- og yrkesopplæringa har en komplisert struktur Åtte utdanningsprogram som sprer seg i store vifter til mange Vg2-tilbud som fører

Detaljer

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Velkommen som søker til læreplass Slik søker du læreplass Hvordan behandles søknaden? Er du garantert å få læreplass? Søknad og intervju Forventninger

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud; Karrieretjenesten,

Detaljer

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi for å øke antall lærlinger i staten 1 Regjeringen gjennomfører et yrkesfagløft og skal gjøre yrkesfagene mer attraktive gjennom å styrke kvaliteten

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn:

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn: Finnskogvegen 2260 Kirkenær 91627256/90771659 tone.skulstad@okio.no sandra@okio.no www.okio.no 2014-15 Lærlingeperm fagopplæring i bedrift Lærefag Navn: 1 Bedrift: VELKOMMEN SOM LÆRLING i OKIO Opplæringskontoret

Detaljer