Om lærlinger og lærlingordningen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Om lærlinger og lærlingordningen"

Transkript

1 Om lærlinger og lærlingordningen - en veiledning for tillitsvalgte

2 Forord For mange unge er læretida det første møtet med arbeidslivet, og LO vil bidra til at lærlingene opplever læretida som positiv og lærerik. LO og forbunda er sterkt engasjert i utformingen av fagopplæringssystemet og innholdet i fagene. Vi mener at retten til lærlingplass skal være lovfestet, og er opptatt av at lærlingenes rettigheter blir ivaretatt, både som elever og som arbeidstakere. Organisasjonsgraden blant lærlinger er lav. Derfor har LO og flere forbund de siste årene forsterket organisasjonsarbeidet overfor lærlinger, blant annet gjennom lærlingpatruljer og fylkesvise kurs og konferanser for lærlinger. Solid kunnskap om lærlinger og lærlingordningen er viktig i rekrutteringsarbeidet, og for at vi skal kunne bidra til at læretida blir god og trygg for den enkelte! Lykke til! Roar Flåthen

3 Landsorganisasjonen i Norge har tradisjon for å engasjere seg sterkt i forhold til fagopplæring i arbeidslivet. Vi jobber med innholdet i fagene, tilgangen til læreplasser, kvaliteten på den samlede opplæringen og rekruttering av lærlinger til fagbevegelsen. Mye av dette arbeidet gjør vi i samarbeid med myndighetene og arbeidsgiverne, gjennom trepartssamarbeidet, er bærebjelken i norsk fag- og yrkesopplæring.

4 Hvorfor organisere lærlingene? Et ofte hørt utsagn er at lærlingene ikke trenger å være organiserte. Bakgrunnen for dette utsagnet er at lærlingene angivelig skal være godt nok beskyttet av Opplæringsloven. Som alle andre arbeidstakere er også lærlingene beskyttet av arbeidslivets lover, i tillegg til Opplæringsloven. For fagbevegelsen derimot er det viktig at flest mulig arbeidstakere er organiserte og gjennom medlemskapet bidrar til et mer rettferdig og demokratisk arbeidsliv. Lærlingene har et stort utbytte av det faglige fellesskapet og den tryggheten som fagbevegelsen kan gi siden læretida ofte er lærlingens første møte med arbeidslivet. Da kan fagbevegelsen, med dens tillitsvalgte, være der som en støtte i arbeidsforholdet, og ivareta lærlingens behov både i forhold til opplæring og andre forhold knyttet til arbeidshverdagen. Medlemmer og tillitsvalgte har i henhold til forbundas vedtekter plikt til å verve medlemmer på sine arbeidsplasser. En stor medlemsmasse vil gi < 5 >

5 klubben, forbundet og LO større makt i forhandlingene med arbeidsgiverne og større politisk innflytelse i arbeidslivet og samfunnet. Hovedavtalene (HA) kan brukes som verktøy ved rekruttering av lærlingene og andre arbeidstakere. HA mellom LO og NHO 9-15 omhandler ansettelser og sier at arbeidsplassen snarest mulig skal introdusere nyansatte for de tillitsvalgte. Dette gjelder også lærlinger. Det skal ved større arbeidsplasser holdes møte med nyansatte for å informere om organisasjonene i arbeidslivet. Status for fag- og yrkesopplæringen og LOs rolle Et flertall av de som begynner i videregående opplæring velger nå en yrkesfaglig studieretning, og flere blant guttene enn blant jentene. Samtidig er frafallet stort, og en stor andel av elevene fullfører ikke utdanningen. Blant de som faller fra er det flest gutter, mange elever med etnisk minoritets bakgrunn, og en overvekt av elever med foreldre som har lav eller ingen utdanning. Fag- og yrkesopplæringen er en integrert del av den videregående opplæringen. For de fleste yrkesfaglige elevene vil opplæring ute på en arbeidsplass være den beste måten å fullføre utdanningen på. Lærlingordningen er samtidig viktig for å sikre både offentlig og privat sektor den godt kvalifiserte arbeidskraften vi trenger i fremtiden. < 6 >

6 Hvert år er det i overkant lærlinger ute i norske lærebedrifter, innen mer enn 150 lærefag. Gjennom dette har arbeidslivet påtatt seg et betydelig opplæringsansvar. Vi står likevel ovenfor utfordringer i forhold til mangel på læreplasser, for hver høst står flere tusen elever uten noe tilbud om opplæring i bedrift. Hva gjør LO og forbunda for lærlingene? Hver høst står altfor mange elever på yrkesfaglige linjer uten en læreplass å gå til, selv om mangelen på læreplasser varierer fra fylke til fylke. Årsakene til mangelen på læreplasser kan være mange. En grunn kan være at elevenes førstevalg ikke alltid samstemmer med det lokale arbeidslivets behov for arbeidskraft. Arbeidsplasser opplever svingninger i markedet som igjen påvirker muligheten til å ta ansvar for en lærling, og av den grunn reduserer antall lærlingplasser. For mange kommuner og fylkeskommuner har reduserte tilskuddsrammer medført at de ikke har sett seg råd til å ta inn lærlinger. LO arbeider politisk for at alle som ønsker det skal sikres lærlingplass. Med bakgrunn i mangelen på læreplasser, og ønsket om å sikre alle en forsvarlig opplæring, vedtok LO- kongressen i 2005 at retten til lærling- og opplæringsplass må lovfestes for alle som tar yrkesfaglig utdanning. LO og forbunda arbeider for at flere lærlinger skal organisere seg, for å skaffe til veie flere lærlingplasser, og for å skolere ansatte og tillitsvalgte i fag- < 7 >

7 opplæring i arbeidslivet. I flere fylker gjennomfører LO og forbunda lærlingpatruljer som oppsøker lærlinger ute på arbeidsplassene og påser at de får den opplær-ingen de har krav på, og tilbud om medlemskap i et LO-forbund. Flere av LOs distriktskontorer har også god erfaring med å benytte lærlingpatruljen til å framskaffe flere læreplasser. Gjennom å informere og skolere egne tillitsvalgte og arbeidsplassens ledere blir det lettere å skaffe det antall læreplasser som fylket har behov for. Hovedmodellen for fag- og yrkesopplæring i arbeidslivet Det finnes flere modeller for gjennomføring av fagopplæring i arbeidslivet. Den vanligste modellen er 2- årig utdanning på videregående skole, med påfølgende to års opplæring og verdiskaping på arbeidsplassen. Teoridelen fullføres vanligvis før opplæringsløpet på arbeidsplassen starter. < 8 >

8 Tilskudd til arbeidsplasser som tar inn lærlinger Offentlige tilskudd til lærebedrifter gjør det gunstig å ha lærlinger. Alle arbeidsplasser, opplæringskontorog ringer som har lærlinger/ lærekandidater med godkjente lærekontrakter kan få økonomisk støtte. Lærekontrakten må være godkjent av fylkeskommunen ved Yrkesopplæringsnemnda. Hvem kan gi opplæring? Arbeidsplasser som har søkt og blitt godkjent av fylkeskommunen etter råd fra Yrkesopplæringsnemnda kan ta inn lærlinger. Dette kan være både store konsern, små og mellomstore arbeidsplasser, offentlige arbeidsplasser og høyt spesialiserte arbeidsplasser. For å bli godkjent som lærebedrift må arbeidsplassen tilfredsstille flere krav, jamfør Opplæringsloven 4-3. Opplæringsloven regulerer grunnskolen, den videregående skolen og opplæring i arbeidslivet. Arbeidsplassen må ha en faglig kvalifiserte person (faglig leder) som har ansvaret for opplæringen. Faglig leder skal sørge for at læreplanen blir fulgt. Hvis det gjenstår teoretisk opplæring skal arbeidsplassen sørge for at lærlingen får dette. < 9 >

9 Når en arbeidsplass alene ikke kan gi opplæring i hele læreplanen, kan det inngås samarbeid med andre arbeidsplasser. Det kan samarbeides gjennom opplæringskontoret eller opplæringsringer. Fylkeskommunen godkjenner opplæringsringer og opplæringskontorer etter råd fra Yrkesopplæringsnemnda. Det må minst være tre virksomheter og lærlinger/lærekandidater for at slike opplegg skal være støtteberettiget. Det er fire personer/nivåer på arbeidsplassen som har et særskilt ansvar for lærlingen. Disse er ledelsen, faglig leder, instruktør og tilsynsrepresentant. Arbeidsplassens ledelse Arbeidsplassens ledelse må kjenne til opplegget og rammene for fagopplæringen. Ansvarsfordeling og frigjøring av tid til å ta seg av lærlingene er en lederoppgave. Ledelsen må derfor kjenne til arbeidsoppgavene til faglig leder, instruktør og tilsynsrepresentant. Faglig leder Faglig leder skal være en faglig kvalifisert person som har ansvaret for, og tilsynet med, opplæringen. Faglig leder kan gi andre personer ansvar for instruksjon, oppfølging og veiledning i det daglige arbeidet. I små og mellomstore bedrifter er ofte bedriftsledelsen og faglig leder samme person. Faglig leder kan også være et opplæringskontor. < 10 >

10 Instruktør Instruktøren er den som har det daglige ansvaret for lærlingen. Det er instruktøren som i praksis står for opplæringen og veiledningen. Tilsynsrepresentant Tilsynsrepresentanten ser til at lærlingen får den opplæringen den har krav på, og at opplæringsforholdene er tilfredsstillende. Tilsynsrepresentanten er valgt blant de ansatte og har ikke det daglige ansvaret, men må ha kunnskap om gjeldende krav og rammer for opplæringen. Hva er en lærekontrakt/opplæringskontrakt? Lærekontrakten er en skriftlig kontrakt mellom lærebedriften og lærlingen. Kontrakten skal godkjennes av fylkeskommunen. Hvis det oppstår behov for endringer i lærekontrakten skal ny kontrakt godkjennes. Når kontrakten er underskrevet har arbeidsplassen forpliktet seg til å gi lærlingen den opplæringen som læreplanen i faget tilsier. For lærekandidater, som tar sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve, skrives det opplæringskontrakt. Læreplaner Det er utarbeidet læreplaner i alle fag som skal sikre at opplæringen til en hver tid er i tråd med samfunnet og arbeidslivets behov og krav. Læreplanene utarbeides av Utdanningsdirektoratet i samarbeid < 11 >

11 med partene i arbeidslivet, gjennom Samarbeidsrådet for Yrkesopplæring (SRY) og blir godkjent av Kunnskapsdepartementet. Blant annet legger læreplanene stor vekt på utviklingen av elevenes og lærlingenes grunnleggende ferdigheter. Disse er å kunne: uttrykke seg muntlig lese regne uttrykke seg skriftlig bruke digitale verktøy Det vil si at lærlingenes utvikling av grunnleggende ferdigheter skal prioriteres i alle fag og skal integreres i kompetansemålene på det enkelte fags premisser og på relevant måte. Alle instruktører har ansvar for at lærlingene utvikler de grunnleggende ferdighetene gjennom arbeidet med de ulike fagene. Det betyr også at arbeidet med systematisk lese- og skriveopplæring skal følges opp i hele læretiden. Læreplanens generelle del gjelder i både grunnskole og videregående opplæring og er fastsatt ved forskrift. Både læreplanens generelle del, læreplanene for fag og Læringsplakaten er forpliktende for opplæringen og må ses i sammenheng. < 12 >

12 Læringsplakaten Læringsplakaten inneholder 11 grunnleggende forpliktelser, som skal gjelde for alle skoler og øvrige opplæringssteder. I følge Læringsplakaten skal skolen og lærebedriften: Gi alle elever og lærlinger like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre Stimulere elevenes og lærlingenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet Stimulere elevene og lærlingene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenking Stimulere elevene og lærlingene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltagelse Legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene og lærlingene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og framtidig arbeid < 13 >

13 Fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter Stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærerens kompetanse Bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge Sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring Legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen Legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte < 14 >

14 Instanser med betydning for utdanning på arbeidsplasser, og samarbeidsmodeller Opplæringskontorene Et opplæringskontor er et samarbeidsorgan mellom to eller flere arbeidsplasser som tar på seg opplæringsansvaret for lærlinger. Hvis en arbeidsplass ikke kan gi opplæring i hele læreplanen, kan de samarbeide med andre arbeidsplasser gjennom opplæringskontoret. Lærekontrakten er i slike tilfeller en avtale mellom opplæringskontoret og lærlingen. Opplæringskontoret skal knytte til seg en faglig kvalifisert leder for lærlingen. Deretter får lærlingen opplærling i en eller flere medlemsvirksomheter. Det er opplæringskontoret som hele tida har ansvaret for at opplæringsplanen følges fullt ut. Opplæringsringer Arbeidsplasser kan opprette opplæringsringer når det er hensiktsmessig. Dette er vanlig i mindre fag. Opplæringsringer etableres ved at to eller flere arbeidsplasser inngår en avtale om å påta seg ansvaret for lærlingen i fellesskap. Kontrakten tegnes mellom lærlingen og den arbeidsplass som skal være hovedansvarlig for opplæringen. Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda er en offentlig instans og ligger under fylkeskommunen. Nemnda består av valgte personer fra det offentlig, arbeidsgiversida og arbeidstakersida. Yrkesopplæringsnemnda gir råd til fylkeskommunen om saker som har med fagog yrkesopplæring å gjøre gjennom hele det fireårige opplæringsløpet. Dette gjelder utvikling av kva- < 15 >

15 litet, godkjenning av lærebedrift/opplæringskontor/ opplæringsring og godkjenning/heving av lære- og opplæringskontrakter. Nemnda har også et utviklingsansvar og skal ta nye initiativ for å fremme fagopplæring i arbeidslivet. LOs distriktssekretær eller andre LO- representanter sitter i Yrkesopplæringsnemnda i fylkene, og har derfor tilgang til alle lærlingkontrakter som inngås og oversikt over alle godkjente lærebedrifter. Fagopplæringskontoret Fagopplæringskontoret har det daglige ansvaret for fagopplæring i sitt fylke, for alle lærefagene. Det vil si at Fagopplæringskontoret skal påse at kontrakter < 16 >

16 blir tegnet, at læreplaner lages og følges, og at lover og forskrifter blir fulgt. Fagopplæringskontoret fungerer som sekretariat for Yrkesopplæringsnemnda. Fagopplæringskontoret er et servicekontor og kan hjelpe deg med de fleste spørsmål i forbindelse med opplæring på arbeidsplass. Kontoret har også ansvaret for å gi voksne med lang og allsidig praksis i et fag anledning til å avlegge fagprøve etter 3.5 i Opplæringsloven hvis de har tilstrekkelig praksis fra arbeidslivet som er relevant i forhold til læreplanen. Lærlingens lønns- og arbeidsvilkår Lønn for lærlinger fastsettes og forhandles i tariffavtaler, og fordeling av tid mellom opplæring og verdiskaping ble lagt i Reform94. Læretida består av 50 prosent opplæring og 50 prosent verdiskaping, og lønn utbetales for verdiskapingsdelen. Figuren under illustrerer lønn under verdiskaping; målt i prosent av fagarbeiders lønn. < 17 >

17 Har lærlingen krav på ansettelse etter læretida? Når lærlingen har bestått fagprøven, opphører forpliktelsene overfor lærlingen. Arbeidsplassen kan fra det tidspunkt si opp lærlingen, hvis de ønsker det. Dersom ansettelsesforholdet forlenges skal det skrives en ordinær skriftlig arbeidskontrakt, jamfør Arbeidsmiljøloven Lærlingens og lærekandidatens stilling ved konflikt Lærlinger og lærekandidater omfattes ikke av kollektiv plassoppsigelse, med mindre de uttrykkelig er nevnt i det varsel som utveksles mellom organisasjonene. Lærlingene og lærekandidatene skal, når de ikke er tatt med i plassoppsigelsen, fortsette sin opplæring under arbeidsstansen. Arbeidsplassen skal så vidt mulig drive opplæringen på vanlig måte. Hvis arbeidsstansen medfører at det ikke lenger er mulig å drive opplæringen på rasjonell måte, kan lærlingene og lærekandidatene med minst 7 dagers varsel permitteres for det tidsrom arbeidsstansen varer. For lærlinger og lærekandidater som blir permittert av ovenfor nevnte årsaker, skal spørsmålet om eventuell forlengelse av læretiden på grunn av arbeidsstansen, avgjøres i overensstemmelse med Opplæringsloven 4-6, eller tilsvarende bestemmelser i annen lovgivning. < 18 >

18 Hvilke lover og avtaler gjelder for lærlingene? I forhold til rettigheter og plikter i lover og avtaler er lærlingen/lærekandidaten arbeidstaker på lik linje med øvrige ansatte (jamfør Opplæringsloven 4-2). Forskjellen på lærlingen/lærekandidaten og arbeidstakeren er at lærlingen/lærekandidaten har rett til opplæring i henhold til fagets læreplan og opplæringsloven. På finner du alle relevante lover og forskrifter. Hovedavtalen og tariffavtalen kan fås ved henvendelse til ditt forbund. Noen forbund har også disse lagt ut på sine hjemmesider. Lærlingtilskudd Kontakt Fagopplæringskontoret i ditt fylke for utfyllende informasjon om de forskjellige tilskuddssatsene. Fylkene kan ha litt ulike satser, men her gjengis de viktigste tilskuddene: Basistilskudd 1 Basistilskudd 1 er i 2011 på kr kroner pr. lærling eller lærekontrakt, for 1 år med fulltids opplæring. Det gis ikke tilskudd for verdiskapningsdelen, men tilskuddet fordeles jevnt over hele læretida på arbeidsplassen. Kontraktene er tilskuddsberettiget fra den dato læreforholdet begynner. Enkelte < 19 >

19 fylkeskommuner har i tillegg egne tilskudd til lærebedrifter som tar inn lærlinger, og disse kommer da i tillegg til de tilskudd Kunnskapsdepartementet gir. Basistilskudd 2 Basistilskudd 2 tilfaller arbeidsplasser som har lærlinger/lærekandidater over 21 år som ikke utløser basistilskudd 1. Det utbetales kr. Kr ,- pr. år, det vil si kr pr. måned for hele læretiden på arbeidsplassen. Tilskudd for særlig tilrettelagt opplæring Tilskudd for særlig tilrettelagt opplæring blir gitt lærlinger/lærekandidater som utløser basistilskudd og trenger ekstra tilrettelagt opplæring. For lærlinger/lærekandidater som trenger ekstra tilrettelagt opplæring, og bare utløser enkelttilskudd, kan staten gi ekstra tilskudd. Ekstra tilskudd for små håndverksfag For lærlinger og lærekandidater som tegner lærekontrakt i fag som av nasjonale grunner er viktig å bevare, gir Fylkeskommunen tilskudd som lærlinger og lærekandidater for øvrig, det vil si basistilskudd 1. I tillegg til basistilskuddet gis et ekstra tilskudd på kr ,- pr. år pr lærling eller lærekontrakt pr. år for læretiden på arbeidsplassen, også for verdiskapningsdelen. Det er egne kriterier for hvilke fag som kommer inn under ekstratilskuddet. For lærlinger som tegner kontrakter i små og verneverdige fag etter forskrift til Opplæringsloven første ledd, eller som tidligere har fått oppfylt sin rett til videregående opplæring, utbetales tilskudd etter søknad. < 20 >

20 Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge, oktober 2011 Foto: Trond Isaksen Illustrasjoner: LOs informasjon- og rådgivningsavdeling Trykk: Oslo Kongressenter Opplag: 700 Last ned pdf: Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: Telefaks: E-post:

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

Kjære lærling. Lykke til i læretida og med fagbrevet! LO-leder Roar Flåthen Landsorganisasjonen i Norge

Kjære lærling. Lykke til i læretida og med fagbrevet! LO-leder Roar Flåthen Landsorganisasjonen i Norge Lærlinghåndboka Å være lærling er både morsomt og lærerikt. I læretida får du mulighet til å teste ut i praksis den teorien og opplæringen som du fikk på skolen. Samtidig får du verdifull erfaring med

Detaljer

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget veien videre omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget Veien videre Byggdrifterfaget ble 15. januar 2013 vedtatt av kunnskapsdepartementet som eget lærefag innen fag- og yrkesopplæringen,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.08 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering Yrkes-NM i Stavanger Tilskuddssatser 2008 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Snart jul! Kristine

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger.

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Innhold Innledning Innledning...3 Tusen takk!...3 Oppsummering av sentrale funn i rapporten:...4 På bakgrunn

Detaljer

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Sør Trøndelag fylkeskommune Opplæringsavdelingen www.stfk.no Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Utgitt i juni

Detaljer

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten 2/2010 Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten Lokal medvirkning for økt fokus på rekruttering av ungdom, lærlinger og lærebedrifter Gry Bårnes, KUN Senter for

Detaljer

PLAN FOR UANSETT VÆR

PLAN FOR UANSETT VÆR PLAN FOR UANSETT VÆR KOMPETANSE FOR UTVIKLING Strategi for kompetanseutvikling i Hvalerskolen 2005-2008 HVALER KOMMUNE UTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN DELPLAN 2005 KUNNSKAPSLØFTET En ny og bedre grunnopplæring

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Representantforslag nr. 53

Representantforslag nr. 53 Representantforslag nr. 53 (2008 2009) fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Jon Jæger Gåsvatn og Åse M. Schmidt Dokument nr. 8:53 (2008 2009) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders

Detaljer

Håndbok for. tillitsvalgte

Håndbok for. tillitsvalgte Håndbok for tillitsvalgte N o r s k A r b e i d s m a n d s f o r b u n d Innhold Forord side 3 1. Å være tillitsvalgt 1.1. Hva forventes av deg som tillitsvalgt? 1.2. Tid til tillitsvalgtarbeid 1.3. Skriftlige

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG Basert på St.meld. nr. 30 (2003-2004) - Kultur for læring, Inst. S. Nr. 268 (2003-2004): Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Kultur

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Livslang karriereveiledning i utdanning og arbeidsliv

Livslang karriereveiledning i utdanning og arbeidsliv Livslang karriereveiledning i utdanning og arbeidsliv Rapport utarbeidet av arbeidsgruppe i LO september 2011 Innhold 1. Forord. Hvorfor trenger vi veiledning om muligheter i jobb og utdanning? s. 3 2.

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

Bedriften som lærested Tema 4

Bedriften som lærested Tema 4 Bedriften som lærested Tema 4 Arbeid og læring hånd i hånd Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET) Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 03/01713-026 010073/03 PS 670.00 Oslo, 20.10.2003 NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møtested Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 NB! Fellesmøte med Oslo først. Program for samlingen:

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer